Pravidla pro hodnocení žáků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení žáků"

Transkript

1 Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským záknem a vyhlášku MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Zásady Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenu nárčnst a pedaggický takt vůči žákvi. Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Pr ptřeby klasifikace se předměty dělí d tří skupin předměty s převahu teretickéh zaměření, dbrná praktika a předměty s převahu výchvnéh a uměleckéh zaměření. Kritéria pr jedntlivé klasifikační stupně jsu frmulvána především pr celkvu klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, psuzuje žákvy výkny kmplexně. Při hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se přihlíží k pvaze jejich pstižení neb jejich zdravtníh znevýhdnění. Získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci Pdklady pr hdncení a klasifikaci výchvně vzdělávacích výsledků a chvání žáka získává učitel zejména těmit metdami, frmami a prstředky: sustavným diagnstickým pzrváním žáka sustavným sledváním výknů žáka a jeh připravensti na vyučvání různými druhy zkušek (písemné, ústní, grafické, praktické, phybvé) didaktickými testy, kntrlními písemnými pracemi a praktickými zkuškami analýzu výsledků činnsti žáka, rzbrem prezentací žáka knzultacemi s statními učiteli a pdle ptřeby i s pracvníky pedaggick-psychlgických praden a zdravtnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravtními btížemi rzhvry se žákem a záknnými zástupci Vyučující v jedntlivých předmětech hdntí žáka průběžně písemně neb ústně tak, aby měl dstatek pdkladů pr bjektivní plletní hdncení. V každém předmětu musí být žák za jedn plletí alespň dvakrát hdncen. Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů, výtvrů. Při ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledky hdncení písemných zkušek, prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 5 pracvních dnů. Kntrlní písemné práce a další druhy zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celé plletí tak, aby se nadměrně nenahrmadily v určitých bdbích. V jednm dni mhu žáci psát puze jednu čtvrtletní kntrlní práci. Termín knání kntrlní práce musí být zapsán v pznámce v třídní knize alespň týden předem. Učitel je pvinen vést sustavnu a průkaznu evidenci každé klasifikaci žáka. Klasifikace Žáci jsu klasifikváni ve všech pvinných a nepvinných předmětech uvedených v učebním plánu příslušnéh rčníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Nedjde-li ke shdě, stanví výsledný klasifikační stupeň ředitel škly. Při určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech na knci klasifikačníh bdbí se hdntí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Přitm se přihlíží k systematičnsti v práci žáka p celé klasifikační bdbí. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Při určvání klasifikačníh stupně psuzuje učitel výsledky práce žáka bjektivně. Případy zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednají v pedaggické radě.

2 Nelze-li žáka hdntit na knci prvníh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl prveden nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí. Není-li mžné žáka hdntit ani v náhradním termínu, žák se za první plletí nehdntí. Nelze-li žáka hdntit na knci druhéh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl prveden nejpzději d knce září následujícíh šklníh rku. D dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník. Není-li žák hdncen ani v tmt termínu, neprspěl. Na knci klasifikačníh bdbí, v termínu, který určí ředitel škly, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkvé klasifikace d třídníh výkazu a d SASu. Způsby hdncení Nedílnu sučástí výchvně vzdělávacíh prcesu ve škle je hdncení žáků. 1. Hdncení žáků prvádí učitel průběžně p celý šklní rk. 2. Cílem hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu. Jejím prstřednictvím získává žák infrmace tm, jak zvládá danu prblematiku, jak dkáže pužívat t, c se naučil, v čem se zlepšil a kde ještě chybuje. 3. Hdncení musí být zaměřen na individuální pkrk každéh žáka a na naplnění předem stanvených pžadavků. Sučástí hdncení je knkrétní návd, jak má žák pstupvat, aby nedstatky dstranil. 4. Sučástí hdncení žáka ve škle je též hdncení jeh chvání a vystupvání. 5. Průběžné hdncení je kmbinací hdncení klasifikací a slvníh hdncení, které dkáže lépe pstihnut individuální pkrk žáka, slabé a silné stránky jeh výknů. 6. Slvní hdncení dplněné klasifikací může být hdntným výchdiskem pr rzhvr výsledcích žáka s ním a s jeh rdiči. 7. Hdncení žáka na knci hdntících bdbí bude realizván vždy klasifikací za využití klasifikační stupnice (viz níže). 8. Žáci budu předem seznámeni s výukvými cíli, čekávanými výstupy pr daný předmět, rčník. 9. Žáky pvedeme k reálnému a bjektivnímu sebehdncení své práce. Klíčvé kmpetence a jejich hdncení Kmpetence k učení () vyhledává a třídí infrmace a na základě jejich pchpení, prpjení a systematizace je efektivně využívá v prcesu učení v praxi (frmuluje hlavní myšlenky textu, vytváří pznámky, výpisky) získané výsledky prvnává, kriticky psuzuje a vyvzuje z nich tázky, nejdůležitější infrmace prezentuje z něklika různých úhlů a vlí si vlastní pstup řešení prblémů pracuje samstatně, svu práci vyhdncuje, dvede pracvat s chybu pznává smysl a cíl učení, dkáže se samstatně vzdělávat kriticky hdntí výsledky svéh učení, přijímá radu i kritiku druhých aplikuje získané pznatky a dkáže myslet v suvislstech vybírá a využívá pr efektivní učení vhdné a přiměřené způsby vlastníh učení, plánuje, rganizuje a řídí vlastní učení Kmpetence k řešení prblémů () rzpzná a frmuluje prblém prblém prmyslí, analyzuje a naplánuje řešení s využitím vlastníh úsudku využívá získaných vědmstí a dvednstí k bjevvání různých variant řešení vyhledává infrmace vhdné k řešení prblémů a třídí je hledá různé varianty řešení prblémů a vybírá mezi nimi samstatně řeší prblém a vlí vhdné způsby řešení, využívá představivst a intuici analyzuje chyby ve svém pčínání, s neúspěchem se vyrvná systematizuje pznatky, frmuluje závěry, hdntí výsledky Kmpetence kmunikativní () umí se kultivvaně dmluvit ústní i písemnu frmu čte, píše a vyjadřuje se v mateřském i v některých cizích jazycích využívá mderních kmunikačních technlgií ke kmunikaci se svým klím respektuje názry a přesvědčení statních jedinců a diskutuje nich umí nasluchat jiným a przumět jim, jedná asertivně frmuluje a vyjadřuje své myšlenky a názry písemně i ústně, výstižně, suvisle a v lgickém sledu, dbrně přesně vhdně argumentuje a bhajuje svůj názr, je schpen prezentvat své závěry Kmpetence sciální a persnální (KSP)

3 pdílí se na práci skupiny (třídy), přichází s myšlenkami a nápady samstatně a zdpvědně plní dílčí úkly v rámci skupiny pzitivně se vyjadřuje nápadech a prjevech členů skupiny, respektuje různá hlediska vnímá a pužívá kritiku jak užitečný nástrj (cílem kritiky není dminvat a narušvat činnst statních, ppřípadě se vyhnut práci) dkáže kultivvaným způsbem bhájit vlastní návrh v případě různých návrhů se snaží najít kmprmis svým jednáním přispívá k vytváření dbrých mezilidských vztahů drží se tématu, ddržuje pracvní pstupy a návdy ddržuje pravidla práce v týmu v případě ptřeby pskytne pmc neb ni pžádá váží si hdnt vytvřených druhými, a prt zdpvědně zachází s pužívanu techniku, pmůckami apd. ddržuje přádek, účastní se úklidu p splečné činnsti Kmpetence bčanské (KO) zná a pužívá základní splečenské nrmy chvání, přijímá stanvená pravidla aktivně se zapjuje d veřejně prspěšných a charitativních aktivit škly i mim ni dmítá násilí, dkáže se vcítit d situace druhých, dvede pmci v krizvé situaci, umí vyhledat pmc plní své pvinnsti, využívá svá práva má úctu ke kulturním a lidským hdntám využívá svůj vlný čas, je aktivní chrání zdraví své i druhých, zbytečně neriskuje chrání živtní prstředí zajímá se událsti veřejnéh živta Kmpetence k pdnikavsti () pracuje pdle pstupu a předem daných kriterií, rzvíjí svůj sbní i dbrný ptenciál vyhledává příležitsti pr svůj růst, je kreativní a cílevědmý ví, jak si naplánvat a rganizvat svu činnst pracuje sám i ve skupině vytváří si pcit zdpvědnsti za svěřený úkl i kperaci dbá na ddržvání bezpečnsti, pužívá sbní chranné pracvní prstředky (OOPP) naučené dvednsti a schpnsti využívá i v živtě mim šklu, zvažuje buducí pvlání zajímá se infrmace vzdělávacích a pracvních příležitstech a vyhdncuje je pznatky z terie aplikuje při praktických činnstech hdntí výsledky své práce, je sebekritický a je připraven nést důsledky svých rzhdnutí chápe pdstatu, principy a případná rizika pdnikání s hledem na své předpklady kriticky zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Kritéria hdncení Klasifikační stupně, prspěch 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný Stupeň 1 žák pužívá efektivních a správných metd pr řešení úklů pužívá správných zdrjů neb pmůcek, přesně zaznamenává průběh pracvníh pstupu, pracuje rychle a s jisttu směřuje k cíli dychtí p pznání má přesný dhad a správně zaznamenává výsledek práce, dkáže frmulvat závěr ve svém prjevu žák spisvně vyslvuje česká i dbrná slva, samstatně pracuje s předlženu dbrnu literaturu a mediální techniku je velmi aktivní, přitm dvede sustředěně nasluchat druhým, zaujímá pstj k prblému a navrhuje mžnsti řešení dlišuje fakta d názrů, rzlišuje manipulativní kmunikaci argumentuje výstižně, přesně a lgicky

4 KSP KO zapjuje se d diskuse, řídí ji a ddržuje stanvená pravidla kmunikace je schpen hdncení členů týmu i sebehdncení. samstatně nachází prblematická místa při řešení úklů, dkáže je ppsat a vlí správnu cestu k řešení prblému dvede zaujímat pstj k prblému a navrhnut něklik správných mžnstí řešení aktivně vyhledává infrmace, je kreativní pužívá efektivních a správných metd k řešení úklů, pracuje rychle a s jisttu směřuje k cíli je schpen hdncení členů týmu i sebehdncení prezentace jeh pstupu řešení je bezchybná, závěr je věcně správný a lgický vyjadřuje se samstatně a kultivvaně aktivně využívá mderních kmunikačních technlgií je velmi aktivní, dvede sustředěně nasluchat druhým, živě diskutuje, názry respektuje lgicky argumentuje, přesně a výstižně se vyjadřuje rganizuje práci ve skupině, pdpruje statní, aby vyjadřvali své názry, je bjektivně kritický, ddržuje pravidla týmvé práce umí najít kmprmis, vlastní názr bhajuje kultivvaně, jeh jednání je zdvřilé je chten a schpen pmci, umí pmc pžádat váží si hdnt vytvřených druhými, svěřené pmůcky pečuje, ddržuje a udržuje přádek jedná dle splečenských nrem, řídí se stanvenými pravidly aktivně se zapjuje d akcí škly i mimšklních aktivit, mnhdy se na nich rganizačně pdílí násilí dsuzuje, chtně a rád pmůže zná svá práva i pvinnsti a plně se jimi řídí kulturních a lidských hdnt si váží, událsti veřejnéh živta se aktivně zajímá, má vytvřen žebříček hdnt chrání zdraví své i druhých, pdílí se na chraně živtníh prstředí samstatně pracuje dle návdu, je kreativní, cílevědmý účelně plánuje a rganizuje svu činnst je zcela samstatný, při práci ve skupině je aktivní, splupracuje, plně vnímá zdpvědnst za svěřenu část úklu zná, respektuje a ddržuje bezpečnstní pravidla má knkrétní představu svém buducím pvlání, cíleně k němu směřuje získané pznatky dkáže vhdně aplikvat v praxi bjektivně hdntí výsledky své práce, je zdravě sebekritický chápe pdstatu, principy a případná rizika pdnikání, dkáže bjektivně psudit mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 2 žák pužívá efektivní a správné metdy pr řešení úklu, při jejich výběru ale bčas váhá, naknec dchází ke správným závěrům dplňující infrmace nevyhledává systematicky a cíleně phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti zajímá se učení, myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst jeh dhady jsu někdy nepřesné pracuje s předlženým (nvým) textem s menší pmcí s przuměním a splehlivě jeh půsbení v týmu je aktivní a přínsné dkáže vyslechnut názr jiných, respektvat h a zapjit se d diskuse na dané téma jeh ústní i písemný prjev mívá menší nedstatky ve výstižnsti a věcné správnsti s menší pmcí je schpen bhajvat svá rzhdnutí a hdntit členy týmu i sám sebe s dílčí pmcí učitele žák rzpzná prblém, pté jej dkáže frmulvat a vyřešit přest, že nachází a pužívá jen některé ze správných variant řešení je tvřivý dplňující infrmace nevyhledává systematicky a cíleně pužívá efektivní a správné metdy pr řešení úklu, při jejich výběru ale bčas váhá, naknec dchází ke správným závěrům

5 KSP KO chybu připustí teprve p pádné argumentaci prezentace jeh pstupu řešení je přesvědčivá, závěr je lgický jeh prjev je samstatný a kultivvaný, puze s menšími nedstatky využívá mderních kmunikačních technlgií d diskuze se živě zapjuje, dkáže vyslechnut názry statních, ne vždy je však připuští svůj názr dkáže bhájit přichází s myšlenkami a nápady, je aktivní myšlenkám statních nasluchá, jeh kritické připmínky jsu bčas vedeny snahu prsadit sám sebe, ale je zdvřilý, respektuje pravidla týmvé práce snaží se najít kmprmis, ale upřednstňuje svůj názr je chten a umí pmci i ni pžádat váží si hdnt vytvřených druhými, svěřené pmůcky pečuje, ddržuje a udržuje přádek nrmy a pravidla akceptuje zapjuje se d akcí škly i mimšklních aktivit dmítá násilí, v případě ptřeby je připraven pmci pvinnsti akceptuje, avšak svá práva upřednstňuje kulturních a lidských hdnt si váží, událsti veřejnéh živta se zajímá zbytečně neriskuje, váží si svéh zdraví i zdraví druhých, uvědmuje si důležitst chrany živtníh prstředí pracuje dle návdu, vyhledává infrmace, je snaživý, cílevědmý umí si svu činnst zrganizvat i naplánvat je samstatný, při skupinvé práci je přínsem, splupracuje, svěřený díl úklu se snaží splnit zná a ddržuje bezpečnstní pravidla přemýšlí buducím pvlání, vyhledává si ptřebné infrmace získané pznatky dkáže uplatnit hdntí výsledky své práce, ne vždy dvede být sebekritický chápe pdstatu pdnikání, je si vědm jeh případných rizik, zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 3 žák při výběru metd, pstupů a vyhledávání infrmací bčas chybuje, ptřebuje pdpru a radu při vyknávání pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí prjevuje nedstatky uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů a záknitstí pdle pdnětů učitele žákv myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v jeh lgice se vyskytují chyby v ústním a písemném prjevu jsu nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti má malu mtivaci k učení grafický prjev je méně estetický je schpen samstatně studvat pdle návdu učitele své chyby se snaží během práce napravvat s pmcí splužáků a učitele je schpen pracvat systematicky a úkl dknčit jeh sebehdncení není zcela bjektivní žák nachází prblém puze s pmcí učitele, frmuluje jej nepřesně při řešení prblému chybuje, ke správnému vyřešení ptřebuje vedení pužívá nejjedndušší a zafixvanu variantu řešení při vyhledávání infrmací bčas chybuje žák při výběru metd, pstupů ptřebuje pdpru a radu prblém řeší s dpmcí jeh sebehdncení není zcela bjektivní pstup řešení prblému a závěr prezentuje s chybami jeh prjev je nesuvislý, bsahvě nepřesný, mál výstižný mderních kmunikačních technlgií využívá v blasti svých zájmů účastní se diskuze, snáze přejímá názry jiných, než bhajuje vlastní sled myšlenek pstrádá bčas lgiku

6 KSP KO pracuje ve skupině, názry statních vyslechne, avšak nepsuzuje vždy bjektivně, pravidla týmvé práce bčas prušuje kmprmis přijme, ale ne vždy vstřícně respektuje dbré mezilidské vztahy na pžádání pskytne pmc, je-li klnstmi přinucen, pžádá ni ne vždy si váží hdnt vytvřených druhými, ke svěřeným pmůckám se chvá laxně, snaží se udržvat přádek, ale úklid nejeví zájem pravidla a nrmy zná, ale bčas je prušuje je-li vybídnut, zapjí se d šklních i mimšklních akcí, vlný čas efektivně nevyužívá nezttžňuje se s násilím, ale pdřizuje se většině, na vyzvání se snaží pmci svá práva si uvědmuje, avšak k plnění pvinnstí přistupuje laxně kulturní a lidské hdnty vnímá, ale nedceňuje plně jejich význam, zajímají h jen dílčí blasti veřejnéh živta bčas riskuje, zdraví si však váží, prblematika živtníh prstředí mu není cizí snaží se pstupvat dle návdu, dplňující infrmace nevyhledává, sleduje dílčí cíle plánvání a rganizvání činnstí je nesystematické není zcela samstatný, d skupinvé práce se zapjuje, pcit zdpvědnsti za svěřenu část úklu bčas chybí bezpečnstní pravidla zná, ale bčas je prušuje nemá knkrétní představu buducím pvlání, pdléhá vlivu klí a jde cestu nejmenšíh dpru s pmcí dkáže získané pznatky uplatnit snaží se hdntit výsledky své práce, důsledky svých nesprávných rzhdnutí není vždy schpen přijmut je beznámen s pdstatu pdnikání, případná rizika připuští, většinu bezřetně zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 4 žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení si pžadvaných pznatků závažné mezery různé zdrje infrmací využívá spradicky a s btížemi při prvádění pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí není phtvý, má nedstatky v uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují závažné chyby při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný v lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti, grafický prjev je neestetický závažné nedstatky a některé chyby dvede žák pravit puze s pmcí učitele, při samstatném studiu má velké těžksti při práci ptřebuje sustavné vedení, jeh výsledky jsu nepřesné a neúplné, s jejich prezentací má velké prblémy jeh mtivace vzhledem k nepchpení smyslu učení je minimální není schpen bjektivně psudit výsledky své práce, hdntí je puze v rvině úspěch neúspěch prblematická místa nachází puze pd vedením učitele, frmuluje je s velkými btížemi, řešit dkáže jen dílčí části prblému samstatně nenachází cestu k řešení prblému, ptřebuje vedení různé zdrje infrmací využívá puze spradicky a s btížemi není schpen bjektivně psudit výsledky své práce s prezentací výsledků má prblémy, závěr nezfrmuluje v ústním i písemném prjevu se prjevují zásadní nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti, vyjadřvání je chatické využití mderních kmunikačních technlgií není účelné účastní se diskuze puze spradicky, lehce přejímá názry jiných svůj názr neumí prsadit

7 KSP KO na práci skupiny se pdílí jen spradicky, nezajímá se názry statních, kritickými připmínkami ruší činnst skupiny, prušuje dhdnutá pravidla kmprmisu se pdřídí svým jednáním nepřispívá k vytváření pzitivních vztahů uvnitř skupiny necítí ptřebu pmáhat, ani pmc nežádá, ale umí ji přijmut neváží si hdnt vytvřených druhými, pmůcky se nestará, přádek udržuje s btížemi stanvená pravidla a nrmy pakvaně prušuje nemá zájem účast na akcích škly ani mim ni, vlný čas prmrhá jeh jednání nese dílčí stpy agresivity, na násilí se splupdílí, pmáhá spradicky pvinnsti si nepřipuští, plní je pd nátlakem a jen částečně, prsazuje t, c se mu hdí lidské a kulturní hdnty bčas vědmě ničí, veřejné dění se nezajímá zajímá se puze své zdraví, péče živtní prstředí je mu cizí při práci pdle návdu je nesamstatný, nemá ptřebu dbrnéh růstu plánuje nahdile, své činnsti není schpen účelně zrganizvat je nesamstatný, d skupinvé práce se bčas zapjí, necítí zdpvědnst za nesplnění svéh úklu bezpečnstní pravidla neddržuje nemá představu buducí prfesi, přemýšlí ní, ale nemá ani nevyhledává ptřebné infrmace i ty pznatky, které má, dkáže uplatňvat jen s btížemi výsledky své práce většinu není schpen zhdntit dstatečně sebekriticky je beznámen se základy pdnikání, případná rizika příliš nepřipuští, nezvažuje důkladně mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 5 žák nemá žádný cíl, chybí mu mtivace pžadvané pznatky si svjuje neuceleně a nepřesně nedvede samstatně studvat, s předlženými infrmacemi nepracuje, jiné zdrje nevyužívá, jeh myšlení pstrádá lgiku závažné nedstatky se prjevují i v mtrické činnsti při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují pdstatné chyby výsledky jeh práce mají hrubé nedstatky, nedkáže je pravit ani s pmcí učitele v ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti své vědmsti neumí uplatnit, nesnaží se przumět úklu, není na něm schpen pracvat ani s dpmcí bjektivníh sebehdncení není schpen prblém nenachází ani pd vedením učitele, rvněž dílčí úseky nedkáže řešit navrženu cestu řešení prblému nedkáže realizvat s předlženými infrmacemi nepracuje, jiné zdrje nevyužívá nedvede pracvat na úklu ani s pmcí splužáků a učitele bjektivníh sebehdncení není schpen své vědmsti nedkáže uplatnit závěry nezfrmuluje vyjadřuje se s velkými btížemi mderní kmunikační technlgie nedkáže účelně využít d diskuze se nezapjuje, nemá vlastní názr vyjadřvání naprst pstrádá lgiku KSP práce skupiny se neúčastní, pužije-li kritiku, je nebjektivní, neřídí se dhdnutými pravidly svůj názr nedkáže bhájit, natž prsadit, prjev je hrubý svým jednáním narušuje dbré mezilidské vztahy členů skupiny nepmáhá a ani pmc nepžádá neváží si hdnt vytvřených druhými, pmůcky se nestará, jeh pracviště je v nepřádku, necítí ptřebu úklidu

8 KO neřídí se stanvenými pravidly a nrmami neúčastní se akcí škly, vlný čas využívá k negativním aktivitám iniciuje násilí, pmc druhým je mu cizí pvinnsti si nepřipuští a ani pakvaně je neplní, svá práva se hlásí záměrně ničí lidské a kulturní hdnty, veřejný živt h nezajímá zajímá se své zdraví, ale pdceňuje rizika, riskuje, pškzuje živtní prstředí není schpen pracvat pdle návdu, v dbrnsti zastává neplánuje, činnsti rganizuje chaticky je nesamstatný, d skupinvé práce se nezapjuje, je nezdpvědný a laxní bezpečnstní pravidla ignruje buducí prfese h nezajímá minimum pznatků, které získal, nedkáže uplatnit

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více