Pravidla pro hodnocení žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení žáků"

Transkript

1 Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským záknem a vyhlášku MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Zásady Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenu nárčnst a pedaggický takt vůči žákvi. Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Pr ptřeby klasifikace se předměty dělí d tří skupin předměty s převahu teretickéh zaměření, dbrná praktika a předměty s převahu výchvnéh a uměleckéh zaměření. Kritéria pr jedntlivé klasifikační stupně jsu frmulvána především pr celkvu klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, psuzuje žákvy výkny kmplexně. Při hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se přihlíží k pvaze jejich pstižení neb jejich zdravtníh znevýhdnění. Získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci Pdklady pr hdncení a klasifikaci výchvně vzdělávacích výsledků a chvání žáka získává učitel zejména těmit metdami, frmami a prstředky: sustavným diagnstickým pzrváním žáka sustavným sledváním výknů žáka a jeh připravensti na vyučvání různými druhy zkušek (písemné, ústní, grafické, praktické, phybvé) didaktickými testy, kntrlními písemnými pracemi a praktickými zkuškami analýzu výsledků činnsti žáka, rzbrem prezentací žáka knzultacemi s statními učiteli a pdle ptřeby i s pracvníky pedaggick-psychlgických praden a zdravtnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravtními btížemi rzhvry se žákem a záknnými zástupci Vyučující v jedntlivých předmětech hdntí žáka průběžně písemně neb ústně tak, aby měl dstatek pdkladů pr bjektivní plletní hdncení. V každém předmětu musí být žák za jedn plletí alespň dvakrát hdncen. Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů, výtvrů. Při ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledky hdncení písemných zkušek, prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 5 pracvních dnů. Kntrlní písemné práce a další druhy zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celé plletí tak, aby se nadměrně nenahrmadily v určitých bdbích. V jednm dni mhu žáci psát puze jednu čtvrtletní kntrlní práci. Termín knání kntrlní práce musí být zapsán v pznámce v třídní knize alespň týden předem. Učitel je pvinen vést sustavnu a průkaznu evidenci každé klasifikaci žáka. Klasifikace Žáci jsu klasifikváni ve všech pvinných a nepvinných předmětech uvedených v učebním plánu příslušnéh rčníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Nedjde-li ke shdě, stanví výsledný klasifikační stupeň ředitel škly. Při určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech na knci klasifikačníh bdbí se hdntí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Přitm se přihlíží k systematičnsti v práci žáka p celé klasifikační bdbí. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Při určvání klasifikačníh stupně psuzuje učitel výsledky práce žáka bjektivně. Případy zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednají v pedaggické radě.

2 Nelze-li žáka hdntit na knci prvníh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl prveden nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí. Není-li mžné žáka hdntit ani v náhradním termínu, žák se za první plletí nehdntí. Nelze-li žáka hdntit na knci druhéh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl prveden nejpzději d knce září následujícíh šklníh rku. D dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník. Není-li žák hdncen ani v tmt termínu, neprspěl. Na knci klasifikačníh bdbí, v termínu, který určí ředitel škly, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkvé klasifikace d třídníh výkazu a d SASu. Způsby hdncení Nedílnu sučástí výchvně vzdělávacíh prcesu ve škle je hdncení žáků. 1. Hdncení žáků prvádí učitel průběžně p celý šklní rk. 2. Cílem hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu. Jejím prstřednictvím získává žák infrmace tm, jak zvládá danu prblematiku, jak dkáže pužívat t, c se naučil, v čem se zlepšil a kde ještě chybuje. 3. Hdncení musí být zaměřen na individuální pkrk každéh žáka a na naplnění předem stanvených pžadavků. Sučástí hdncení je knkrétní návd, jak má žák pstupvat, aby nedstatky dstranil. 4. Sučástí hdncení žáka ve škle je též hdncení jeh chvání a vystupvání. 5. Průběžné hdncení je kmbinací hdncení klasifikací a slvníh hdncení, které dkáže lépe pstihnut individuální pkrk žáka, slabé a silné stránky jeh výknů. 6. Slvní hdncení dplněné klasifikací může být hdntným výchdiskem pr rzhvr výsledcích žáka s ním a s jeh rdiči. 7. Hdncení žáka na knci hdntících bdbí bude realizván vždy klasifikací za využití klasifikační stupnice (viz níže). 8. Žáci budu předem seznámeni s výukvými cíli, čekávanými výstupy pr daný předmět, rčník. 9. Žáky pvedeme k reálnému a bjektivnímu sebehdncení své práce. Klíčvé kmpetence a jejich hdncení Kmpetence k učení () vyhledává a třídí infrmace a na základě jejich pchpení, prpjení a systematizace je efektivně využívá v prcesu učení v praxi (frmuluje hlavní myšlenky textu, vytváří pznámky, výpisky) získané výsledky prvnává, kriticky psuzuje a vyvzuje z nich tázky, nejdůležitější infrmace prezentuje z něklika různých úhlů a vlí si vlastní pstup řešení prblémů pracuje samstatně, svu práci vyhdncuje, dvede pracvat s chybu pznává smysl a cíl učení, dkáže se samstatně vzdělávat kriticky hdntí výsledky svéh učení, přijímá radu i kritiku druhých aplikuje získané pznatky a dkáže myslet v suvislstech vybírá a využívá pr efektivní učení vhdné a přiměřené způsby vlastníh učení, plánuje, rganizuje a řídí vlastní učení Kmpetence k řešení prblémů () rzpzná a frmuluje prblém prblém prmyslí, analyzuje a naplánuje řešení s využitím vlastníh úsudku využívá získaných vědmstí a dvednstí k bjevvání různých variant řešení vyhledává infrmace vhdné k řešení prblémů a třídí je hledá různé varianty řešení prblémů a vybírá mezi nimi samstatně řeší prblém a vlí vhdné způsby řešení, využívá představivst a intuici analyzuje chyby ve svém pčínání, s neúspěchem se vyrvná systematizuje pznatky, frmuluje závěry, hdntí výsledky Kmpetence kmunikativní () umí se kultivvaně dmluvit ústní i písemnu frmu čte, píše a vyjadřuje se v mateřském i v některých cizích jazycích využívá mderních kmunikačních technlgií ke kmunikaci se svým klím respektuje názry a přesvědčení statních jedinců a diskutuje nich umí nasluchat jiným a przumět jim, jedná asertivně frmuluje a vyjadřuje své myšlenky a názry písemně i ústně, výstižně, suvisle a v lgickém sledu, dbrně přesně vhdně argumentuje a bhajuje svůj názr, je schpen prezentvat své závěry Kmpetence sciální a persnální (KSP)

3 pdílí se na práci skupiny (třídy), přichází s myšlenkami a nápady samstatně a zdpvědně plní dílčí úkly v rámci skupiny pzitivně se vyjadřuje nápadech a prjevech členů skupiny, respektuje různá hlediska vnímá a pužívá kritiku jak užitečný nástrj (cílem kritiky není dminvat a narušvat činnst statních, ppřípadě se vyhnut práci) dkáže kultivvaným způsbem bhájit vlastní návrh v případě různých návrhů se snaží najít kmprmis svým jednáním přispívá k vytváření dbrých mezilidských vztahů drží se tématu, ddržuje pracvní pstupy a návdy ddržuje pravidla práce v týmu v případě ptřeby pskytne pmc neb ni pžádá váží si hdnt vytvřených druhými, a prt zdpvědně zachází s pužívanu techniku, pmůckami apd. ddržuje přádek, účastní se úklidu p splečné činnsti Kmpetence bčanské (KO) zná a pužívá základní splečenské nrmy chvání, přijímá stanvená pravidla aktivně se zapjuje d veřejně prspěšných a charitativních aktivit škly i mim ni dmítá násilí, dkáže se vcítit d situace druhých, dvede pmci v krizvé situaci, umí vyhledat pmc plní své pvinnsti, využívá svá práva má úctu ke kulturním a lidským hdntám využívá svůj vlný čas, je aktivní chrání zdraví své i druhých, zbytečně neriskuje chrání živtní prstředí zajímá se událsti veřejnéh živta Kmpetence k pdnikavsti () pracuje pdle pstupu a předem daných kriterií, rzvíjí svůj sbní i dbrný ptenciál vyhledává příležitsti pr svůj růst, je kreativní a cílevědmý ví, jak si naplánvat a rganizvat svu činnst pracuje sám i ve skupině vytváří si pcit zdpvědnsti za svěřený úkl i kperaci dbá na ddržvání bezpečnsti, pužívá sbní chranné pracvní prstředky (OOPP) naučené dvednsti a schpnsti využívá i v živtě mim šklu, zvažuje buducí pvlání zajímá se infrmace vzdělávacích a pracvních příležitstech a vyhdncuje je pznatky z terie aplikuje při praktických činnstech hdntí výsledky své práce, je sebekritický a je připraven nést důsledky svých rzhdnutí chápe pdstatu, principy a případná rizika pdnikání s hledem na své předpklady kriticky zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Kritéria hdncení Klasifikační stupně, prspěch 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný Stupeň 1 žák pužívá efektivních a správných metd pr řešení úklů pužívá správných zdrjů neb pmůcek, přesně zaznamenává průběh pracvníh pstupu, pracuje rychle a s jisttu směřuje k cíli dychtí p pznání má přesný dhad a správně zaznamenává výsledek práce, dkáže frmulvat závěr ve svém prjevu žák spisvně vyslvuje česká i dbrná slva, samstatně pracuje s předlženu dbrnu literaturu a mediální techniku je velmi aktivní, přitm dvede sustředěně nasluchat druhým, zaujímá pstj k prblému a navrhuje mžnsti řešení dlišuje fakta d názrů, rzlišuje manipulativní kmunikaci argumentuje výstižně, přesně a lgicky

4 KSP KO zapjuje se d diskuse, řídí ji a ddržuje stanvená pravidla kmunikace je schpen hdncení členů týmu i sebehdncení. samstatně nachází prblematická místa při řešení úklů, dkáže je ppsat a vlí správnu cestu k řešení prblému dvede zaujímat pstj k prblému a navrhnut něklik správných mžnstí řešení aktivně vyhledává infrmace, je kreativní pužívá efektivních a správných metd k řešení úklů, pracuje rychle a s jisttu směřuje k cíli je schpen hdncení členů týmu i sebehdncení prezentace jeh pstupu řešení je bezchybná, závěr je věcně správný a lgický vyjadřuje se samstatně a kultivvaně aktivně využívá mderních kmunikačních technlgií je velmi aktivní, dvede sustředěně nasluchat druhým, živě diskutuje, názry respektuje lgicky argumentuje, přesně a výstižně se vyjadřuje rganizuje práci ve skupině, pdpruje statní, aby vyjadřvali své názry, je bjektivně kritický, ddržuje pravidla týmvé práce umí najít kmprmis, vlastní názr bhajuje kultivvaně, jeh jednání je zdvřilé je chten a schpen pmci, umí pmc pžádat váží si hdnt vytvřených druhými, svěřené pmůcky pečuje, ddržuje a udržuje přádek jedná dle splečenských nrem, řídí se stanvenými pravidly aktivně se zapjuje d akcí škly i mimšklních aktivit, mnhdy se na nich rganizačně pdílí násilí dsuzuje, chtně a rád pmůže zná svá práva i pvinnsti a plně se jimi řídí kulturních a lidských hdnt si váží, událsti veřejnéh živta se aktivně zajímá, má vytvřen žebříček hdnt chrání zdraví své i druhých, pdílí se na chraně živtníh prstředí samstatně pracuje dle návdu, je kreativní, cílevědmý účelně plánuje a rganizuje svu činnst je zcela samstatný, při práci ve skupině je aktivní, splupracuje, plně vnímá zdpvědnst za svěřenu část úklu zná, respektuje a ddržuje bezpečnstní pravidla má knkrétní představu svém buducím pvlání, cíleně k němu směřuje získané pznatky dkáže vhdně aplikvat v praxi bjektivně hdntí výsledky své práce, je zdravě sebekritický chápe pdstatu, principy a případná rizika pdnikání, dkáže bjektivně psudit mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 2 žák pužívá efektivní a správné metdy pr řešení úklu, při jejich výběru ale bčas váhá, naknec dchází ke správným závěrům dplňující infrmace nevyhledává systematicky a cíleně phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti zajímá se učení, myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst jeh dhady jsu někdy nepřesné pracuje s předlženým (nvým) textem s menší pmcí s przuměním a splehlivě jeh půsbení v týmu je aktivní a přínsné dkáže vyslechnut názr jiných, respektvat h a zapjit se d diskuse na dané téma jeh ústní i písemný prjev mívá menší nedstatky ve výstižnsti a věcné správnsti s menší pmcí je schpen bhajvat svá rzhdnutí a hdntit členy týmu i sám sebe s dílčí pmcí učitele žák rzpzná prblém, pté jej dkáže frmulvat a vyřešit přest, že nachází a pužívá jen některé ze správných variant řešení je tvřivý dplňující infrmace nevyhledává systematicky a cíleně pužívá efektivní a správné metdy pr řešení úklu, při jejich výběru ale bčas váhá, naknec dchází ke správným závěrům

5 KSP KO chybu připustí teprve p pádné argumentaci prezentace jeh pstupu řešení je přesvědčivá, závěr je lgický jeh prjev je samstatný a kultivvaný, puze s menšími nedstatky využívá mderních kmunikačních technlgií d diskuze se živě zapjuje, dkáže vyslechnut názry statních, ne vždy je však připuští svůj názr dkáže bhájit přichází s myšlenkami a nápady, je aktivní myšlenkám statních nasluchá, jeh kritické připmínky jsu bčas vedeny snahu prsadit sám sebe, ale je zdvřilý, respektuje pravidla týmvé práce snaží se najít kmprmis, ale upřednstňuje svůj názr je chten a umí pmci i ni pžádat váží si hdnt vytvřených druhými, svěřené pmůcky pečuje, ddržuje a udržuje přádek nrmy a pravidla akceptuje zapjuje se d akcí škly i mimšklních aktivit dmítá násilí, v případě ptřeby je připraven pmci pvinnsti akceptuje, avšak svá práva upřednstňuje kulturních a lidských hdnt si váží, událsti veřejnéh živta se zajímá zbytečně neriskuje, váží si svéh zdraví i zdraví druhých, uvědmuje si důležitst chrany živtníh prstředí pracuje dle návdu, vyhledává infrmace, je snaživý, cílevědmý umí si svu činnst zrganizvat i naplánvat je samstatný, při skupinvé práci je přínsem, splupracuje, svěřený díl úklu se snaží splnit zná a ddržuje bezpečnstní pravidla přemýšlí buducím pvlání, vyhledává si ptřebné infrmace získané pznatky dkáže uplatnit hdntí výsledky své práce, ne vždy dvede být sebekritický chápe pdstatu pdnikání, je si vědm jeh případných rizik, zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 3 žák při výběru metd, pstupů a vyhledávání infrmací bčas chybuje, ptřebuje pdpru a radu při vyknávání pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí prjevuje nedstatky uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů a záknitstí pdle pdnětů učitele žákv myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v jeh lgice se vyskytují chyby v ústním a písemném prjevu jsu nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti má malu mtivaci k učení grafický prjev je méně estetický je schpen samstatně studvat pdle návdu učitele své chyby se snaží během práce napravvat s pmcí splužáků a učitele je schpen pracvat systematicky a úkl dknčit jeh sebehdncení není zcela bjektivní žák nachází prblém puze s pmcí učitele, frmuluje jej nepřesně při řešení prblému chybuje, ke správnému vyřešení ptřebuje vedení pužívá nejjedndušší a zafixvanu variantu řešení při vyhledávání infrmací bčas chybuje žák při výběru metd, pstupů ptřebuje pdpru a radu prblém řeší s dpmcí jeh sebehdncení není zcela bjektivní pstup řešení prblému a závěr prezentuje s chybami jeh prjev je nesuvislý, bsahvě nepřesný, mál výstižný mderních kmunikačních technlgií využívá v blasti svých zájmů účastní se diskuze, snáze přejímá názry jiných, než bhajuje vlastní sled myšlenek pstrádá bčas lgiku

6 KSP KO pracuje ve skupině, názry statních vyslechne, avšak nepsuzuje vždy bjektivně, pravidla týmvé práce bčas prušuje kmprmis přijme, ale ne vždy vstřícně respektuje dbré mezilidské vztahy na pžádání pskytne pmc, je-li klnstmi přinucen, pžádá ni ne vždy si váží hdnt vytvřených druhými, ke svěřeným pmůckám se chvá laxně, snaží se udržvat přádek, ale úklid nejeví zájem pravidla a nrmy zná, ale bčas je prušuje je-li vybídnut, zapjí se d šklních i mimšklních akcí, vlný čas efektivně nevyužívá nezttžňuje se s násilím, ale pdřizuje se většině, na vyzvání se snaží pmci svá práva si uvědmuje, avšak k plnění pvinnstí přistupuje laxně kulturní a lidské hdnty vnímá, ale nedceňuje plně jejich význam, zajímají h jen dílčí blasti veřejnéh živta bčas riskuje, zdraví si však váží, prblematika živtníh prstředí mu není cizí snaží se pstupvat dle návdu, dplňující infrmace nevyhledává, sleduje dílčí cíle plánvání a rganizvání činnstí je nesystematické není zcela samstatný, d skupinvé práce se zapjuje, pcit zdpvědnsti za svěřenu část úklu bčas chybí bezpečnstní pravidla zná, ale bčas je prušuje nemá knkrétní představu buducím pvlání, pdléhá vlivu klí a jde cestu nejmenšíh dpru s pmcí dkáže získané pznatky uplatnit snaží se hdntit výsledky své práce, důsledky svých nesprávných rzhdnutí není vždy schpen přijmut je beznámen s pdstatu pdnikání, případná rizika připuští, většinu bezřetně zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 4 žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení si pžadvaných pznatků závažné mezery různé zdrje infrmací využívá spradicky a s btížemi při prvádění pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí není phtvý, má nedstatky v uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují závažné chyby při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný v lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti, grafický prjev je neestetický závažné nedstatky a některé chyby dvede žák pravit puze s pmcí učitele, při samstatném studiu má velké těžksti při práci ptřebuje sustavné vedení, jeh výsledky jsu nepřesné a neúplné, s jejich prezentací má velké prblémy jeh mtivace vzhledem k nepchpení smyslu učení je minimální není schpen bjektivně psudit výsledky své práce, hdntí je puze v rvině úspěch neúspěch prblematická místa nachází puze pd vedením učitele, frmuluje je s velkými btížemi, řešit dkáže jen dílčí části prblému samstatně nenachází cestu k řešení prblému, ptřebuje vedení různé zdrje infrmací využívá puze spradicky a s btížemi není schpen bjektivně psudit výsledky své práce s prezentací výsledků má prblémy, závěr nezfrmuluje v ústním i písemném prjevu se prjevují zásadní nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti, vyjadřvání je chatické využití mderních kmunikačních technlgií není účelné účastní se diskuze puze spradicky, lehce přejímá názry jiných svůj názr neumí prsadit

7 KSP KO na práci skupiny se pdílí jen spradicky, nezajímá se názry statních, kritickými připmínkami ruší činnst skupiny, prušuje dhdnutá pravidla kmprmisu se pdřídí svým jednáním nepřispívá k vytváření pzitivních vztahů uvnitř skupiny necítí ptřebu pmáhat, ani pmc nežádá, ale umí ji přijmut neváží si hdnt vytvřených druhými, pmůcky se nestará, přádek udržuje s btížemi stanvená pravidla a nrmy pakvaně prušuje nemá zájem účast na akcích škly ani mim ni, vlný čas prmrhá jeh jednání nese dílčí stpy agresivity, na násilí se splupdílí, pmáhá spradicky pvinnsti si nepřipuští, plní je pd nátlakem a jen částečně, prsazuje t, c se mu hdí lidské a kulturní hdnty bčas vědmě ničí, veřejné dění se nezajímá zajímá se puze své zdraví, péče živtní prstředí je mu cizí při práci pdle návdu je nesamstatný, nemá ptřebu dbrnéh růstu plánuje nahdile, své činnsti není schpen účelně zrganizvat je nesamstatný, d skupinvé práce se bčas zapjí, necítí zdpvědnst za nesplnění svéh úklu bezpečnstní pravidla neddržuje nemá představu buducí prfesi, přemýšlí ní, ale nemá ani nevyhledává ptřebné infrmace i ty pznatky, které má, dkáže uplatňvat jen s btížemi výsledky své práce většinu není schpen zhdntit dstatečně sebekriticky je beznámen se základy pdnikání, případná rizika příliš nepřipuští, nezvažuje důkladně mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 5 žák nemá žádný cíl, chybí mu mtivace pžadvané pznatky si svjuje neuceleně a nepřesně nedvede samstatně studvat, s předlženými infrmacemi nepracuje, jiné zdrje nevyužívá, jeh myšlení pstrádá lgiku závažné nedstatky se prjevují i v mtrické činnsti při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují pdstatné chyby výsledky jeh práce mají hrubé nedstatky, nedkáže je pravit ani s pmcí učitele v ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti své vědmsti neumí uplatnit, nesnaží se przumět úklu, není na něm schpen pracvat ani s dpmcí bjektivníh sebehdncení není schpen prblém nenachází ani pd vedením učitele, rvněž dílčí úseky nedkáže řešit navrženu cestu řešení prblému nedkáže realizvat s předlženými infrmacemi nepracuje, jiné zdrje nevyužívá nedvede pracvat na úklu ani s pmcí splužáků a učitele bjektivníh sebehdncení není schpen své vědmsti nedkáže uplatnit závěry nezfrmuluje vyjadřuje se s velkými btížemi mderní kmunikační technlgie nedkáže účelně využít d diskuze se nezapjuje, nemá vlastní názr vyjadřvání naprst pstrádá lgiku KSP práce skupiny se neúčastní, pužije-li kritiku, je nebjektivní, neřídí se dhdnutými pravidly svůj názr nedkáže bhájit, natž prsadit, prjev je hrubý svým jednáním narušuje dbré mezilidské vztahy členů skupiny nepmáhá a ani pmc nepžádá neváží si hdnt vytvřených druhými, pmůcky se nestará, jeh pracviště je v nepřádku, necítí ptřebu úklidu

8 KO neřídí se stanvenými pravidly a nrmami neúčastní se akcí škly, vlný čas využívá k negativním aktivitám iniciuje násilí, pmc druhým je mu cizí pvinnsti si nepřipuští a ani pakvaně je neplní, svá práva se hlásí záměrně ničí lidské a kulturní hdnty, veřejný živt h nezajímá zajímá se své zdraví, ale pdceňuje rizika, riskuje, pškzuje živtní prstředí není schpen pracvat pdle návdu, v dbrnsti zastává neplánuje, činnsti rganizuje chaticky je nesamstatný, d skupinvé práce se nezapjuje, je nezdpvědný a laxní bezpečnstní pravidla ignruje buducí prfese h nezajímá minimum pznatků, které získal, nedkáže uplatnit

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Přílohy školního řádu Gymnázia Valašské Klobouky

Přílohy školního řádu Gymnázia Valašské Klobouky Přílhy šklníh řádu Gymnázia Valašské Klbuky Subr Přílh 1-9 Obsah 1 Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků (... 2 A Pravidla pr hdncení žáků... 2 B Klíčvé kmpetence a jejich hdncení...

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Mgr. Katerina Poláková

Mgr. Katerina Poláková Tent prjekt financuje Operacní prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PRÍRUCKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Katerina Plákvá Pd pjem specifická prucha učení,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více