Pravidla pro hodnocení žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení žáků"

Transkript

1 Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským záknem a vyhlášku MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Zásady Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenu nárčnst a pedaggický takt vůči žákvi. Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Pr ptřeby klasifikace se předměty dělí d tří skupin předměty s převahu teretickéh zaměření, dbrná praktika a předměty s převahu výchvnéh a uměleckéh zaměření. Kritéria pr jedntlivé klasifikační stupně jsu frmulvána především pr celkvu klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, psuzuje žákvy výkny kmplexně. Při hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se přihlíží k pvaze jejich pstižení neb jejich zdravtníh znevýhdnění. Získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci Pdklady pr hdncení a klasifikaci výchvně vzdělávacích výsledků a chvání žáka získává učitel zejména těmit metdami, frmami a prstředky: sustavným diagnstickým pzrváním žáka sustavným sledváním výknů žáka a jeh připravensti na vyučvání různými druhy zkušek (písemné, ústní, grafické, praktické, phybvé) didaktickými testy, kntrlními písemnými pracemi a praktickými zkuškami analýzu výsledků činnsti žáka, rzbrem prezentací žáka knzultacemi s statními učiteli a pdle ptřeby i s pracvníky pedaggick-psychlgických praden a zdravtnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravtními btížemi rzhvry se žákem a záknnými zástupci Vyučující v jedntlivých předmětech hdntí žáka průběžně písemně neb ústně tak, aby měl dstatek pdkladů pr bjektivní plletní hdncení. V každém předmětu musí být žák za jedn plletí alespň dvakrát hdncen. Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů, výtvrů. Při ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledky hdncení písemných zkušek, prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 5 pracvních dnů. Kntrlní písemné práce a další druhy zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celé plletí tak, aby se nadměrně nenahrmadily v určitých bdbích. V jednm dni mhu žáci psát puze jednu čtvrtletní kntrlní práci. Termín knání kntrlní práce musí být zapsán v pznámce v třídní knize alespň týden předem. Učitel je pvinen vést sustavnu a průkaznu evidenci každé klasifikaci žáka. Klasifikace Žáci jsu klasifikváni ve všech pvinných a nepvinných předmětech uvedených v učebním plánu příslušnéh rčníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Nedjde-li ke shdě, stanví výsledný klasifikační stupeň ředitel škly. Při určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech na knci klasifikačníh bdbí se hdntí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Přitm se přihlíží k systematičnsti v práci žáka p celé klasifikační bdbí. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Při určvání klasifikačníh stupně psuzuje učitel výsledky práce žáka bjektivně. Případy zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednají v pedaggické radě.

2 Nelze-li žáka hdntit na knci prvníh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl prveden nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí. Není-li mžné žáka hdntit ani v náhradním termínu, žák se za první plletí nehdntí. Nelze-li žáka hdntit na knci druhéh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl prveden nejpzději d knce září následujícíh šklníh rku. D dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník. Není-li žák hdncen ani v tmt termínu, neprspěl. Na knci klasifikačníh bdbí, v termínu, který určí ředitel škly, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkvé klasifikace d třídníh výkazu a d SASu. Způsby hdncení Nedílnu sučástí výchvně vzdělávacíh prcesu ve škle je hdncení žáků. 1. Hdncení žáků prvádí učitel průběžně p celý šklní rk. 2. Cílem hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu. Jejím prstřednictvím získává žák infrmace tm, jak zvládá danu prblematiku, jak dkáže pužívat t, c se naučil, v čem se zlepšil a kde ještě chybuje. 3. Hdncení musí být zaměřen na individuální pkrk každéh žáka a na naplnění předem stanvených pžadavků. Sučástí hdncení je knkrétní návd, jak má žák pstupvat, aby nedstatky dstranil. 4. Sučástí hdncení žáka ve škle je též hdncení jeh chvání a vystupvání. 5. Průběžné hdncení je kmbinací hdncení klasifikací a slvníh hdncení, které dkáže lépe pstihnut individuální pkrk žáka, slabé a silné stránky jeh výknů. 6. Slvní hdncení dplněné klasifikací může být hdntným výchdiskem pr rzhvr výsledcích žáka s ním a s jeh rdiči. 7. Hdncení žáka na knci hdntících bdbí bude realizván vždy klasifikací za využití klasifikační stupnice (viz níže). 8. Žáci budu předem seznámeni s výukvými cíli, čekávanými výstupy pr daný předmět, rčník. 9. Žáky pvedeme k reálnému a bjektivnímu sebehdncení své práce. Klíčvé kmpetence a jejich hdncení Kmpetence k učení () vyhledává a třídí infrmace a na základě jejich pchpení, prpjení a systematizace je efektivně využívá v prcesu učení v praxi (frmuluje hlavní myšlenky textu, vytváří pznámky, výpisky) získané výsledky prvnává, kriticky psuzuje a vyvzuje z nich tázky, nejdůležitější infrmace prezentuje z něklika různých úhlů a vlí si vlastní pstup řešení prblémů pracuje samstatně, svu práci vyhdncuje, dvede pracvat s chybu pznává smysl a cíl učení, dkáže se samstatně vzdělávat kriticky hdntí výsledky svéh učení, přijímá radu i kritiku druhých aplikuje získané pznatky a dkáže myslet v suvislstech vybírá a využívá pr efektivní učení vhdné a přiměřené způsby vlastníh učení, plánuje, rganizuje a řídí vlastní učení Kmpetence k řešení prblémů () rzpzná a frmuluje prblém prblém prmyslí, analyzuje a naplánuje řešení s využitím vlastníh úsudku využívá získaných vědmstí a dvednstí k bjevvání různých variant řešení vyhledává infrmace vhdné k řešení prblémů a třídí je hledá různé varianty řešení prblémů a vybírá mezi nimi samstatně řeší prblém a vlí vhdné způsby řešení, využívá představivst a intuici analyzuje chyby ve svém pčínání, s neúspěchem se vyrvná systematizuje pznatky, frmuluje závěry, hdntí výsledky Kmpetence kmunikativní () umí se kultivvaně dmluvit ústní i písemnu frmu čte, píše a vyjadřuje se v mateřském i v některých cizích jazycích využívá mderních kmunikačních technlgií ke kmunikaci se svým klím respektuje názry a přesvědčení statních jedinců a diskutuje nich umí nasluchat jiným a przumět jim, jedná asertivně frmuluje a vyjadřuje své myšlenky a názry písemně i ústně, výstižně, suvisle a v lgickém sledu, dbrně přesně vhdně argumentuje a bhajuje svůj názr, je schpen prezentvat své závěry Kmpetence sciální a persnální (KSP)

3 pdílí se na práci skupiny (třídy), přichází s myšlenkami a nápady samstatně a zdpvědně plní dílčí úkly v rámci skupiny pzitivně se vyjadřuje nápadech a prjevech členů skupiny, respektuje různá hlediska vnímá a pužívá kritiku jak užitečný nástrj (cílem kritiky není dminvat a narušvat činnst statních, ppřípadě se vyhnut práci) dkáže kultivvaným způsbem bhájit vlastní návrh v případě různých návrhů se snaží najít kmprmis svým jednáním přispívá k vytváření dbrých mezilidských vztahů drží se tématu, ddržuje pracvní pstupy a návdy ddržuje pravidla práce v týmu v případě ptřeby pskytne pmc neb ni pžádá váží si hdnt vytvřených druhými, a prt zdpvědně zachází s pužívanu techniku, pmůckami apd. ddržuje přádek, účastní se úklidu p splečné činnsti Kmpetence bčanské (KO) zná a pužívá základní splečenské nrmy chvání, přijímá stanvená pravidla aktivně se zapjuje d veřejně prspěšných a charitativních aktivit škly i mim ni dmítá násilí, dkáže se vcítit d situace druhých, dvede pmci v krizvé situaci, umí vyhledat pmc plní své pvinnsti, využívá svá práva má úctu ke kulturním a lidským hdntám využívá svůj vlný čas, je aktivní chrání zdraví své i druhých, zbytečně neriskuje chrání živtní prstředí zajímá se událsti veřejnéh živta Kmpetence k pdnikavsti () pracuje pdle pstupu a předem daných kriterií, rzvíjí svůj sbní i dbrný ptenciál vyhledává příležitsti pr svůj růst, je kreativní a cílevědmý ví, jak si naplánvat a rganizvat svu činnst pracuje sám i ve skupině vytváří si pcit zdpvědnsti za svěřený úkl i kperaci dbá na ddržvání bezpečnsti, pužívá sbní chranné pracvní prstředky (OOPP) naučené dvednsti a schpnsti využívá i v živtě mim šklu, zvažuje buducí pvlání zajímá se infrmace vzdělávacích a pracvních příležitstech a vyhdncuje je pznatky z terie aplikuje při praktických činnstech hdntí výsledky své práce, je sebekritický a je připraven nést důsledky svých rzhdnutí chápe pdstatu, principy a případná rizika pdnikání s hledem na své předpklady kriticky zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Kritéria hdncení Klasifikační stupně, prspěch 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný Stupeň 1 žák pužívá efektivních a správných metd pr řešení úklů pužívá správných zdrjů neb pmůcek, přesně zaznamenává průběh pracvníh pstupu, pracuje rychle a s jisttu směřuje k cíli dychtí p pznání má přesný dhad a správně zaznamenává výsledek práce, dkáže frmulvat závěr ve svém prjevu žák spisvně vyslvuje česká i dbrná slva, samstatně pracuje s předlženu dbrnu literaturu a mediální techniku je velmi aktivní, přitm dvede sustředěně nasluchat druhým, zaujímá pstj k prblému a navrhuje mžnsti řešení dlišuje fakta d názrů, rzlišuje manipulativní kmunikaci argumentuje výstižně, přesně a lgicky

4 KSP KO zapjuje se d diskuse, řídí ji a ddržuje stanvená pravidla kmunikace je schpen hdncení členů týmu i sebehdncení. samstatně nachází prblematická místa při řešení úklů, dkáže je ppsat a vlí správnu cestu k řešení prblému dvede zaujímat pstj k prblému a navrhnut něklik správných mžnstí řešení aktivně vyhledává infrmace, je kreativní pužívá efektivních a správných metd k řešení úklů, pracuje rychle a s jisttu směřuje k cíli je schpen hdncení členů týmu i sebehdncení prezentace jeh pstupu řešení je bezchybná, závěr je věcně správný a lgický vyjadřuje se samstatně a kultivvaně aktivně využívá mderních kmunikačních technlgií je velmi aktivní, dvede sustředěně nasluchat druhým, živě diskutuje, názry respektuje lgicky argumentuje, přesně a výstižně se vyjadřuje rganizuje práci ve skupině, pdpruje statní, aby vyjadřvali své názry, je bjektivně kritický, ddržuje pravidla týmvé práce umí najít kmprmis, vlastní názr bhajuje kultivvaně, jeh jednání je zdvřilé je chten a schpen pmci, umí pmc pžádat váží si hdnt vytvřených druhými, svěřené pmůcky pečuje, ddržuje a udržuje přádek jedná dle splečenských nrem, řídí se stanvenými pravidly aktivně se zapjuje d akcí škly i mimšklních aktivit, mnhdy se na nich rganizačně pdílí násilí dsuzuje, chtně a rád pmůže zná svá práva i pvinnsti a plně se jimi řídí kulturních a lidských hdnt si váží, událsti veřejnéh živta se aktivně zajímá, má vytvřen žebříček hdnt chrání zdraví své i druhých, pdílí se na chraně živtníh prstředí samstatně pracuje dle návdu, je kreativní, cílevědmý účelně plánuje a rganizuje svu činnst je zcela samstatný, při práci ve skupině je aktivní, splupracuje, plně vnímá zdpvědnst za svěřenu část úklu zná, respektuje a ddržuje bezpečnstní pravidla má knkrétní představu svém buducím pvlání, cíleně k němu směřuje získané pznatky dkáže vhdně aplikvat v praxi bjektivně hdntí výsledky své práce, je zdravě sebekritický chápe pdstatu, principy a případná rizika pdnikání, dkáže bjektivně psudit mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 2 žák pužívá efektivní a správné metdy pr řešení úklu, při jejich výběru ale bčas váhá, naknec dchází ke správným závěrům dplňující infrmace nevyhledává systematicky a cíleně phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti zajímá se učení, myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst jeh dhady jsu někdy nepřesné pracuje s předlženým (nvým) textem s menší pmcí s przuměním a splehlivě jeh půsbení v týmu je aktivní a přínsné dkáže vyslechnut názr jiných, respektvat h a zapjit se d diskuse na dané téma jeh ústní i písemný prjev mívá menší nedstatky ve výstižnsti a věcné správnsti s menší pmcí je schpen bhajvat svá rzhdnutí a hdntit členy týmu i sám sebe s dílčí pmcí učitele žák rzpzná prblém, pté jej dkáže frmulvat a vyřešit přest, že nachází a pužívá jen některé ze správných variant řešení je tvřivý dplňující infrmace nevyhledává systematicky a cíleně pužívá efektivní a správné metdy pr řešení úklu, při jejich výběru ale bčas váhá, naknec dchází ke správným závěrům

5 KSP KO chybu připustí teprve p pádné argumentaci prezentace jeh pstupu řešení je přesvědčivá, závěr je lgický jeh prjev je samstatný a kultivvaný, puze s menšími nedstatky využívá mderních kmunikačních technlgií d diskuze se živě zapjuje, dkáže vyslechnut názry statních, ne vždy je však připuští svůj názr dkáže bhájit přichází s myšlenkami a nápady, je aktivní myšlenkám statních nasluchá, jeh kritické připmínky jsu bčas vedeny snahu prsadit sám sebe, ale je zdvřilý, respektuje pravidla týmvé práce snaží se najít kmprmis, ale upřednstňuje svůj názr je chten a umí pmci i ni pžádat váží si hdnt vytvřených druhými, svěřené pmůcky pečuje, ddržuje a udržuje přádek nrmy a pravidla akceptuje zapjuje se d akcí škly i mimšklních aktivit dmítá násilí, v případě ptřeby je připraven pmci pvinnsti akceptuje, avšak svá práva upřednstňuje kulturních a lidských hdnt si váží, událsti veřejnéh živta se zajímá zbytečně neriskuje, váží si svéh zdraví i zdraví druhých, uvědmuje si důležitst chrany živtníh prstředí pracuje dle návdu, vyhledává infrmace, je snaživý, cílevědmý umí si svu činnst zrganizvat i naplánvat je samstatný, při skupinvé práci je přínsem, splupracuje, svěřený díl úklu se snaží splnit zná a ddržuje bezpečnstní pravidla přemýšlí buducím pvlání, vyhledává si ptřebné infrmace získané pznatky dkáže uplatnit hdntí výsledky své práce, ne vždy dvede být sebekritický chápe pdstatu pdnikání, je si vědm jeh případných rizik, zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 3 žák při výběru metd, pstupů a vyhledávání infrmací bčas chybuje, ptřebuje pdpru a radu při vyknávání pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí prjevuje nedstatky uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů a záknitstí pdle pdnětů učitele žákv myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v jeh lgice se vyskytují chyby v ústním a písemném prjevu jsu nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti má malu mtivaci k učení grafický prjev je méně estetický je schpen samstatně studvat pdle návdu učitele své chyby se snaží během práce napravvat s pmcí splužáků a učitele je schpen pracvat systematicky a úkl dknčit jeh sebehdncení není zcela bjektivní žák nachází prblém puze s pmcí učitele, frmuluje jej nepřesně při řešení prblému chybuje, ke správnému vyřešení ptřebuje vedení pužívá nejjedndušší a zafixvanu variantu řešení při vyhledávání infrmací bčas chybuje žák při výběru metd, pstupů ptřebuje pdpru a radu prblém řeší s dpmcí jeh sebehdncení není zcela bjektivní pstup řešení prblému a závěr prezentuje s chybami jeh prjev je nesuvislý, bsahvě nepřesný, mál výstižný mderních kmunikačních technlgií využívá v blasti svých zájmů účastní se diskuze, snáze přejímá názry jiných, než bhajuje vlastní sled myšlenek pstrádá bčas lgiku

6 KSP KO pracuje ve skupině, názry statních vyslechne, avšak nepsuzuje vždy bjektivně, pravidla týmvé práce bčas prušuje kmprmis přijme, ale ne vždy vstřícně respektuje dbré mezilidské vztahy na pžádání pskytne pmc, je-li klnstmi přinucen, pžádá ni ne vždy si váží hdnt vytvřených druhými, ke svěřeným pmůckám se chvá laxně, snaží se udržvat přádek, ale úklid nejeví zájem pravidla a nrmy zná, ale bčas je prušuje je-li vybídnut, zapjí se d šklních i mimšklních akcí, vlný čas efektivně nevyužívá nezttžňuje se s násilím, ale pdřizuje se většině, na vyzvání se snaží pmci svá práva si uvědmuje, avšak k plnění pvinnstí přistupuje laxně kulturní a lidské hdnty vnímá, ale nedceňuje plně jejich význam, zajímají h jen dílčí blasti veřejnéh živta bčas riskuje, zdraví si však váží, prblematika živtníh prstředí mu není cizí snaží se pstupvat dle návdu, dplňující infrmace nevyhledává, sleduje dílčí cíle plánvání a rganizvání činnstí je nesystematické není zcela samstatný, d skupinvé práce se zapjuje, pcit zdpvědnsti za svěřenu část úklu bčas chybí bezpečnstní pravidla zná, ale bčas je prušuje nemá knkrétní představu buducím pvlání, pdléhá vlivu klí a jde cestu nejmenšíh dpru s pmcí dkáže získané pznatky uplatnit snaží se hdntit výsledky své práce, důsledky svých nesprávných rzhdnutí není vždy schpen přijmut je beznámen s pdstatu pdnikání, případná rizika připuští, většinu bezřetně zvažuje mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 4 žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení si pžadvaných pznatků závažné mezery různé zdrje infrmací využívá spradicky a s btížemi při prvádění pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí není phtvý, má nedstatky v uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují závažné chyby při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný v lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti, grafický prjev je neestetický závažné nedstatky a některé chyby dvede žák pravit puze s pmcí učitele, při samstatném studiu má velké těžksti při práci ptřebuje sustavné vedení, jeh výsledky jsu nepřesné a neúplné, s jejich prezentací má velké prblémy jeh mtivace vzhledem k nepchpení smyslu učení je minimální není schpen bjektivně psudit výsledky své práce, hdntí je puze v rvině úspěch neúspěch prblematická místa nachází puze pd vedením učitele, frmuluje je s velkými btížemi, řešit dkáže jen dílčí části prblému samstatně nenachází cestu k řešení prblému, ptřebuje vedení různé zdrje infrmací využívá puze spradicky a s btížemi není schpen bjektivně psudit výsledky své práce s prezentací výsledků má prblémy, závěr nezfrmuluje v ústním i písemném prjevu se prjevují zásadní nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti, vyjadřvání je chatické využití mderních kmunikačních technlgií není účelné účastní se diskuze puze spradicky, lehce přejímá názry jiných svůj názr neumí prsadit

7 KSP KO na práci skupiny se pdílí jen spradicky, nezajímá se názry statních, kritickými připmínkami ruší činnst skupiny, prušuje dhdnutá pravidla kmprmisu se pdřídí svým jednáním nepřispívá k vytváření pzitivních vztahů uvnitř skupiny necítí ptřebu pmáhat, ani pmc nežádá, ale umí ji přijmut neváží si hdnt vytvřených druhými, pmůcky se nestará, přádek udržuje s btížemi stanvená pravidla a nrmy pakvaně prušuje nemá zájem účast na akcích škly ani mim ni, vlný čas prmrhá jeh jednání nese dílčí stpy agresivity, na násilí se splupdílí, pmáhá spradicky pvinnsti si nepřipuští, plní je pd nátlakem a jen částečně, prsazuje t, c se mu hdí lidské a kulturní hdnty bčas vědmě ničí, veřejné dění se nezajímá zajímá se puze své zdraví, péče živtní prstředí je mu cizí při práci pdle návdu je nesamstatný, nemá ptřebu dbrnéh růstu plánuje nahdile, své činnsti není schpen účelně zrganizvat je nesamstatný, d skupinvé práce se bčas zapjí, necítí zdpvědnst za nesplnění svéh úklu bezpečnstní pravidla neddržuje nemá představu buducí prfesi, přemýšlí ní, ale nemá ani nevyhledává ptřebné infrmace i ty pznatky, které má, dkáže uplatňvat jen s btížemi výsledky své práce většinu není schpen zhdntit dstatečně sebekriticky je beznámen se základy pdnikání, případná rizika příliš nepřipuští, nezvažuje důkladně mžnst realizace svéh pdnikatelskéh záměru Stupeň 5 žák nemá žádný cíl, chybí mu mtivace pžadvané pznatky si svjuje neuceleně a nepřesně nedvede samstatně studvat, s předlženými infrmacemi nepracuje, jiné zdrje nevyužívá, jeh myšlení pstrádá lgiku závažné nedstatky se prjevují i v mtrické činnsti při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují pdstatné chyby výsledky jeh práce mají hrubé nedstatky, nedkáže je pravit ani s pmcí učitele v ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti své vědmsti neumí uplatnit, nesnaží se przumět úklu, není na něm schpen pracvat ani s dpmcí bjektivníh sebehdncení není schpen prblém nenachází ani pd vedením učitele, rvněž dílčí úseky nedkáže řešit navrženu cestu řešení prblému nedkáže realizvat s předlženými infrmacemi nepracuje, jiné zdrje nevyužívá nedvede pracvat na úklu ani s pmcí splužáků a učitele bjektivníh sebehdncení není schpen své vědmsti nedkáže uplatnit závěry nezfrmuluje vyjadřuje se s velkými btížemi mderní kmunikační technlgie nedkáže účelně využít d diskuze se nezapjuje, nemá vlastní názr vyjadřvání naprst pstrádá lgiku KSP práce skupiny se neúčastní, pužije-li kritiku, je nebjektivní, neřídí se dhdnutými pravidly svůj názr nedkáže bhájit, natž prsadit, prjev je hrubý svým jednáním narušuje dbré mezilidské vztahy členů skupiny nepmáhá a ani pmc nepžádá neváží si hdnt vytvřených druhými, pmůcky se nestará, jeh pracviště je v nepřádku, necítí ptřebu úklidu

8 KO neřídí se stanvenými pravidly a nrmami neúčastní se akcí škly, vlný čas využívá k negativním aktivitám iniciuje násilí, pmc druhým je mu cizí pvinnsti si nepřipuští a ani pakvaně je neplní, svá práva se hlásí záměrně ničí lidské a kulturní hdnty, veřejný živt h nezajímá zajímá se své zdraví, ale pdceňuje rizika, riskuje, pškzuje živtní prstředí není schpen pracvat pdle návdu, v dbrnsti zastává neplánuje, činnsti rganizuje chaticky je nesamstatný, d skupinvé práce se nezapjuje, je nezdpvědný a laxní bezpečnstní pravidla ignruje buducí prfese h nezajímá minimum pznatků, které získal, nedkáže uplatnit

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více