8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci"

Transkript

1 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou a regulativní. Pi hodnocení a klasifikaci vycházíme z ustanovení zákona. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky. II. Zpsob hodnocení Pro hodnocení žák využíváme symbol ptistupové klasifikaní stupnice známek. V prbhu vyuovacího procesu se dopluje slovním hodnocením ústní formou. Žáci jsou vyzýváni k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. Sebereflexi žák podpoíme novými žákovskými knížkami, které obsahují prostor pro hodnocení msíce. Pi kooperativním zpsobu výuky se žáci uí hodnotit jednak individuální výsledek práce a také pínos pro druhé. III. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci Pi hodnocení a prbžné i celkové klasifikaci uitel uplatuje pimenou náronost a pedagogický takt vi žákovi. Pihlíží k vkovým zvláštnostem žáka i nároku na uritou indispozici, zakolísání výkonu v prbhu klasifikaního období. Klasifikace zahrnuje ohodnocení prbžné snahy, píle, využívání možností osobního maxima a celkového pístupu žáka ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon (vyhláška. 48/2005 Sb.). Pihlíží tedy ke schopnostem i talentu žáka, k jeho problémm spojeným s poruchami uení a chování. Uitel volí takové formy zkoušení, ovování vdomostí a dovedností i komunikace se žáky, aby bylo vyloueno zesmšování, stresování. Hodnocení je jednoznané, srozumitelné, srovnatelné, s pedem stanovenými kritérii, vcné, všestranné. Vychází z posouzení míry dosažení oekávaných výstup, je pedagogicky zdvodnné, odborn správné a doložitelné (vyhláška. 48/2005 Sb.). Hlavní zásadou je, že uitel hodnotí vdomosti a dovednosti žáka vzhledem ke kompetencím a oekávaným výstupm, které jsou formulovány v uebních plánech ŠVP. Pedevším zjišuje, co žák umí, nehledá jen nedostatky a chyby. Uitel posuzuje výkon žáka komplexn v souladu se specifiky pedmtu a vždy seznámí žáka s výslednou klasifikací, s píinami a možnostmi nápravy špatných výsledk. Po nemoci klasifikuje uitel žáka s pimeným asovým odstupem. IV. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Základem efektivního hodnocení žáka je pedevším zptná vazba ve form písemné nebo ústní informace o správnosti postupu, prbhu a výsledku uení a chování. Zásadn však nemá a nesmí posuzovat žáka charakterizujícím jazykem: schopný, šikovný, pilný atd. ani ho porovnávat s ostatními spolužáky: nejlepší, nejšikovnjší ve tíd. Okamžitá zptná vazba je jednou ze základních podmínek efektivního uení a odstraování chyb, zatímco posuzování kvalit žáka by v pozitivním slova smyslu je naopak rizikovým faktorem, který mže uení blokovat. Pi poskytování zptné vazby musí být kladen draz na vhodnou formulaci v pozitivní form vyjadující zájem o žáka. Pípadné konkrétní nedostatky ve zvládnutí uiva se zahrnou do konstruktivní kritiky, zaínající kladnými prvky, nap. uivu rozumíš, ale 225

2 obas chybuješ v z dvodu, je nutné ješt procviovat Uzavírat by se mlo náznakem dalšího pozitivního vývoje. Používané zpsoby a metody posuzování výsledk práce žák musí být v souladu se základní filosofií školního vzdlávacího programu, zejména s partnerským vztahem k žákm, soustavným vytváením bezpeného prostedí a úelovým soužitím ve tídách umožujícím efektivní práci. Hodnocení musí pedcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdlávání a kritérii hodnocení. Žák má právo vdt v em a pro bude vzdláván a kdy, jakým zpsobem a podle jakých pravidel bude hodnocen. Dležitou souástí je práce s chybou. Žák má právo udlat chybu s vdomím toho, že chybování je nedílnou souástí procesu každého uení. Chyba je výzva a následná práce s ní je píležitostí ke zlepšení. Souástí hodnocení musí být i sebehodnocení žáka, jeho schopnost posoudit jak výsledek své práce, tak i vynaložené úsilí a osobní možnosti a rezervy. Sebehodnocení je nejen pirozenou souástí procesu hodnocení, ale je souasn považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáka nauit. Také souástí kooperativního vyuování je tzv. reflexe procesu, kdy žáci hovoí, jaké dovednosti (kompetence) potebovali ke zvládnutí úkolu, co píšt musí udlat jinak, jak a pro. Uí se vzájemn si naslouchat, shodnout se ve své skupin v názoru na efektivitu postupu a kvalitu výsledku. Pi hodnocení se vždy posuzuje individuální pokrok žáka, pi respektování jeho individuálních pedpoklad, bez srovnávání s ostatními spolužáky. Tradiní zkoušení žáka ped celou tídou bude nahrazováno efektivnjšími zpsoby zjišování vdomostí a dovedností, protože je to - krom stresové složky, odporující filosofii vytváení bezpeného klimatu - výrazná ztráta asu pro ostatní žáky. Žák by ml mít v prbhu klasifikaního období (mimo souhrnných písemných prací, které se oznamují s delším asovým pedstihem) ojedinle právo na nepipravenost, souasn si s vyuujícím domluví náhradní termín. Rozhodování o výsledné známce za klasifikaní období nemže zásadn ovlivovat jedna práce žáka, hodnocení klasické tvrtletní práce není urující. Písemné práce musí být rovnomrn rozloženy v prbhu klasifikaních období. Pro pípravu na souhrnnjší písemné práce je vhodné využívat kooperativní vyuování, skupina zodpovídá za to, že všichni lenové uivu rozumí. Souhrnné písemné práce v rozsahu dvaceti minut a delší zapisují vyuující s pedstihem do tídní knihy. Na jeden den je možno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. Kontrolní práce menšího rozsahu (5 10 minut) se nezaznamenávají. Za koordinaci písemných prací jsou ve svých tídách zodpovdní tídní uitelé. STANOVENÁ ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁK JSOU ZCELA ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY VYUUJÍCÍ A MUSÍ BÝT VYUUJÍCÍMI DODRŽOVÁNA. Pi hodnocení a klasifikaci uitel sleduje: a) schopnost prakticky využívat vdomosti b) komunikaní schopnosti žáka a jeho grafický projev v závislosti na specifických odlišnostech žáka, srozumitelné, souvislé a vcné vyjadování c) samostatnost myšlení chápání souvislostí, schopnost analýzy a syntézy, zdvodnní a zobecnní 226

3 d) schopnost samostatné práce s uebními pomckami, s uebnicí, atlasem, tabulkami, slovníky, výpoetní technikou e) pevnost a trvalost osvojení podstatných znak, porozumní uivu a chápání jeho významu v širších souvislostech, projevy zájmu o získávání vdomostí f) chápání a pijímání mravních a obanských hodnot rozeznávání dobrých a špatných názor, postoj, in, vnímavost k hodnotám spoleenství, tradic a kultury, vztah k domovu, pírod a životnímu prostedí, vztah k péi o své zdraví i zdraví svých spolužák g) projevy a osobnostní vlastnosti žáka spolehlivost, odpovdnost, aktivita, dodržování základních norem kulturního chování a lidského soužití Podklady pro hodnocení a klasifikaci: a) soustavné diagnostické pozorování b) soustavné sledování výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování c) analýza výsledk rzných inností žáka d) rzné druhy zkoušek e) didaktické testy f) kontrolní písemné práce, laboratorní práce, projektové úkoly, praktické innosti g) konzultace s ostatními uiteli h) konzultace s pracovníkem PPP nebo SPC, výchovným poradcem a ošetujícím lékaem u žák se zdravotními problémy a u žák s poruchami uení a chování i) rozhovor se žákem a jeho zákonnými zástupci V. Hodnocení na 1. stupni školy Postupn zavádíme metodu portfolia, tj. prbžné shromažování ukázek práce žáka, umožující zaznamenat posun žáka ve zvládání zadaných úkol. Žáci jsou bráni jako spolutvrci svého portfolia, mohou spolurozhodovat, které ukázky budou zaazeny. Portfolia jsou cenným zdrojem informací pro rodie dtí pi rozhovorech s uitelem. Na základ specifických poteb žáka a žádosti rodi mže být žák hodnocen slovn nebo kombinací obou zpsob. Na 1. st. podporujeme kooperativní vyuování ( hnízda ), souástí je reflexe procesu žáci hovoí o tom, jaké kompetence potebovali ke zvládnutí úkolu, co musí vylepšit apod. Skupiny se neznámkují, omezujeme i soutživost, akcent v hodnocení je na kvalitu, ne kvantitu. Elementaristé získávají zptnou vazbu prbžn, žáci mají prostor k vyjádení v prbhu hodiny (komunitní kruhy, tenáské). Žáci jsou pevážn hodnoceni známkou doplnnou slovním komentáem, preferovány jsou pozitivní dsledky ve form sociální neverbální (úsmv, gesto apod.), verbální (pochvala, povzbuzení), innosti (didaktická hra aj.), odmn. VI. Hodnocení na 2. stupni školy Na 2. st. hodnotíme známkami, doplnnými slovním vyjádením ve form konstruktivní kritiky naznaující pozitiva i slabé stránky, ale pedevším povzbuzení a cestu k dalšímu pozitivnímu vývoji. Žáci provádjí sebehodnocení a vzájemná hodnocení. Nové žákovské knížky umožní také reflexe každého pedmtu za asový úsek jednoho msíce. Pi kooperativním zpsobu výuky se žáci uí hodnotit jednak individuální výsledek práce a také jeho pínos pro druhé. 227

4 Hodnocení musí být prbžné a dostaten podložené, písemné práce rovnomrn rozloženy v klasifikaním období. Podporovány jsou malé ptiminutovky s okamžitou zptnou vazbou pro žáky a správnou prací s chybou, která se u žáka nezafixuje, ale naopak je okamžit odstranna a znovu vysvtlena. Souhrnné písemné práce (20 min a delší) zapisují vyuující s pedstihem do tídnice. Na jeden den je možno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. Kratší kontrolní práce se nezaznamenávají. Za koordinaci písemných prací jsou ve svých tídách zodpovdní tídní uitelé. VII. Informování zákonných zástupc a) Tídní uitel ve spolupráci s vyuujícím informuje pravideln o prospchu a chování žáka zápisem v žákovské knížce, notýsku, formulái, na tídních schzkách (svolávány 4x do roka). Pi náhlém zhoršení prospchu nebo chování okamžit. b) Tídní uitel nebo vyuující podá tyto informace, jestliže o to zákonní zástupci požádají (konzultaní hodiny, telefonicky). c) editelka školy informuje v pípad, že dojde k výraznému a déletrvajícímu zhoršení prospchu nebo chování. d) Všichni uitelé prbžn zapisují známky (žákovské knížky, notýsky), pípadn slovn hodnotí výkony žák. e) Všichni vyuující si zakládají podklady pro klasifikaci za dané pololetí. Písemnosti jsou archivovány nejmén po dobu následujícího klasifikaního období a musí být k dispozici ve škole. f) Pokud je žákovi navržena nedostatená, informuje uitel prokazatelným zpsobem i s odvodnním zákonné zástupce a to díve, než se s touto skuteností seznámí prostednictvím vysvdení (nejpozdji 10 dní ped konáním pedagogické rady). Vysvdení (výpis z vysvdení) Hodnocení žáka na vysvdení musí vystihnout úrove rozvoje, kterého žák dosáhl ve vztahu k oekávaným výstupm jednotlivých vzdlávacích oblastí v daném pololetí školního roku. Hodnocení je všestranné, zahrnuje všechny vyuované pedmty. Výstupní hodnocení V posledním roce plnní povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení ( 51 odstavec 5 zákona 561/2004 Sb.). Hlavním obsahem výstupního hodnocení ( 44) je vyjádení o dosažené úrovni vzdlání žáka vymezené Rámcovým vzdlávacím programem pro základní školy. Obsahuje vyjádení o možnostech žáka a jeho nadání, pedpokladech pro další vzdlávání nebo pro uplatnní žáka, chování žáka v prbhu povinné školní docházky a dalších významných skutenostech ve vzdlávání žáka. Výstupní hodnocení žáka musí obsahovat informace, které nelze vyíst z vysvdení a které mají vliv pi posuzování jeho pedpoklad pro další profesní rozvoj. V tomto hodnocení lze zaznamenat úast na olympiádách a jiných soutžích, mimoádný talent apod. (Podrobn viz Zásady hodnocení a klasifikace.) 228

5 8. 2 Autoevaluace školy Vlastní hodnocení by mlo vést k pozitivnímu posunu v úrovni školy, k zefektivnní výchovn vzdlávacího procesu. Sleduje plnní cíl stanovených ve školním vzdlávacím programu. Naším spoleným úsilím je objektivita, prostedky pozorování a hodnocení zamit na oblast, kterou chceme hodnotit a spolehlivost, aby výsledky neovlivnil pozorovatel, jeho názor, úhel pohledu, zmny v uvažování. K objektivnímu a spolehlivému výsledku vlastního hodnocení vede píprava promyšlené strategie a organizace. Souástí je vymezení cíl, kritérií, nástroj a asového rozvržení. Oblasti vlastního hodnocení Pro naši školu, která si klade vysoké cíle, je proces, který umožní reflektovat každodenní práci, naplování cíl, hledání prostedk k jejich naplování, velmi dležitý. Zptná vazba je pro nás zdrojem cenných informací o úrovni vdomostí a dovedností žák a podmínkách, ve kterých výchovn vzdlávací proces probíhá. Proces vlastního hodnocení zahrnuje spolené diskuse vedení s pedagogy a ostatními partnery, pedevším se žáky, rodii i širší veejností. Systematicky shromažujeme a analyzujeme velký objem informací a podklad, následn posuzujeme a vyhodnocujeme jednotlivá hlediska fungování školy v porovnání s oekávaným stavem odpovídajícím cílm školního vzdlávacího programu. Proces hodnocení i jeho výsledky vedou k zamyšlení nad efektivitou, hledání žádoucích zmn a vyústí k pípadným úpravám školního vzdlávacího programu. Zamujeme se na tyto základní oblasti: spolená vize smování školy (vysoké ambice, vzdlaný aktivní žák slušný lovk) podmínky vzdlávání kvalita pedagogických pracovník prbh vzdlávání výsledky vzdlávání Cíle a kritéria vlastního hodnocení Vlastní hodnocení plánujeme, jeho úrove má pozitivní vliv na zlepšování výsledk vzdlávání. Prvoadým cílem hodnocení je posouzení, nakolik jsou cíle školního vzdlávacího programu sdíleny všemi aktéry a jak je naplují. Pro zjištní úrovn školy, posouzení kvality jednotlivých oblastí a využití tchto informací potebujeme objektivní informace hodnotící: aktuální stav jak odpovídá vizi píiny co se osvdilo (vede k pozitivnímu vývoji) upevníme, co maí cíle odstraníme ešení inovace, nové poznatky, cesty kupedu Nástroje pro vlastní hodnocení Cílená a promyšlená volba nástroj garantuje objektivní a komplexní obraz školy. 229

6 Pro úely vlastní reflexe inovujeme každoron pehlednou tabulku, zahrnující adu výrok a tvrzení, vystihujících jednotlivé oblasti hodnocení. Tabulka je lenna na dva hlavní sloupce, z nichž levý obsahuje aktuální stav, jeho popis a skutenosti, které ho dokládají. Pravý sloupec zahrnuje prostedky k dosažení maxima (optimálního stavu, vize). Najdeme tam cesty, pístupy, metody, inovace vedoucí k žádoucímu posunu kupedu. Podklady pro vytvoení výsledné tabulky získáme z postupn realizovaných hodnotících inností: srovnávací testy (CERMAT, SCIO) dotazníková šetení hodnocení pedagog (prbžná hospitaní innost, sebehodnocení) hodnocení žák technikou volného psaní úspšnost žák (sportovn vdomostní soutže, pijímací ízení) sledování pomru pozitivních dsledk (pochvaly, odmny aj.) vi negativním (kázeské postihy) etnost aktivit školy, úspšnost posouzení vybavenosti školy z hlediska úelu a funknosti, didaktického významu, úrove vybavení pomckami, technikou, studijním materiálem aj. Vlastní evaluaní aktivita, hledání a nalézání dkazního materiálu již pedstavuje velký pínos pro školu. Nutí nás nejen pemýšlet, co se daí, co ne a pro, ale zárove na sob pracovat, svým dílem pispt ke zlepšení ve všech oblastech. Získávání podklad, hledání argument pro pipravená tvrzení a zejména vytyování dalších cíl, volba efektivnjších prostedk jsou ziskem z autoevaluace. Srovnávací testy Škola je otevená všem pínosným šetením, v roce 2007 to byl nap. mezinárodní výzkum TIMSS, zjišující úrove matematického a pírodovdného vzdlávání. Dosud každoron získáváme informace o výsledcích vzdlávání prostednictvím srovnávacích test CERMAT (5. a 9. roník) i SCIO (5. roník). Ziskem je detailní pehled o individuálních výsledcích žák a souhrnné výsledky srovnávající úrove školy v kraji i republice. Výsledky dále podrobn vyhodnocujeme, ímž získáváme další zptnou vazbu a podklad pro pípravu výchovn vzdlávacího procesu. Dotazníková šetení mezi uiteli, žáky, rodii Škola každoron realizuje šetení mezi žáky, uiteli i rodii. Jsme si vdomi toho, že okruh oblastí, které mohou hodnotit rodie, je omezen, promyšlen volíme takové položky dotazníku, které zákonný zástupce skuten dokáže objektivn posoudit. Nap. míru informovanosti ano, ale kvalitu výuky již mén. Otázky vybíráme ze standardizovaných dotazník publikovaných odborníky podle podmínek a cíl šetení, nkteré úelov konstruujeme sami. Žáci jsou pravideln na podzim a na jae zapojeni do sociometrického šetení, pinášejícího všem vyuujícím i vedení školy cenné informace o vztazích v kolektivu. Výsledky využíváme k pípadné restrukturizaci tídních vztah, podpoe outsider za pomoci žák se silným vlivem v kolektivu. S informacemi pracují dále zejména tídní uitelé, volí vhodné prvky tvorby zdravého kolektivu. 230

7 Také lenové školního parlamentu v malých anketách na spolených schzkách odpovídají na otázky týkající se psychosociálního klimatu tídy, již zastupují. Stávají se i zprostedkovateli realizace dalších anket mezi žáky své tídy. Blízkost Pírodovdn-humanitní a Pedagogické fakulty TU v Liberci nabízí škole etnou zkušenost s dalšími šeteními. Preferujeme ta, která pinesou škole zajímavé informace. V minulých letech to byl nap. výzkum klimatu tíd 1. stupn a etnosti výskytu šikany. Hypotéza pedpokládala vtší etnost a horší klima u nás oproti druhé zkoumané škole s programem Zdravá škola. Výsledky šetení prokázaly opak, dokonce jedna z našich šetených tíd dosáhla maxima v hodnocení klimatu dti ve 100% vyjádily spokojenost, cítí se ve tíd dobe, netvoí skupinky a fungují jako neformální zdravý kolektiv. Hodnocení pedagogických pracovník Škola zpracovává systém kritérií pro hodnocení výkonu uitele. Výkon hodnotí jak vedení školy, tak formou sebehodnocení i sám hodnocený uitel v okruzích: Efektivní vedení výchovn vzdlávacího procesu Efektivní vytváení bezpeného klimatu, práce se vztahy ve tíd Podíl na život školy Profesní rst a vývoj Pedagogové naší školy si založili vlastní portfolia, evidující veškeré nadstandardní innosti, další vzdlávání, projekty se ziskem (financí, vdomostí, dovedností ), efektivní metody, pístupy a formy práce, které se jim osvdily, vlastní krátkodobé a stedndobé plánování (aktivit tídy, výjezd aj.), efektivní výchovné systémy, iniciace školní akce, pravidelná písemná informovanost rodi apod. asové rozvržení hodnotících inností Záí hodnocení uitel vedením školy (souástí je projednání výše píplatku osobního ohodnocení) íjen podzimní sociometrické šetení ve 3. až 9. roníku, vyhodnocení tídními uiteli, seznámení všech vyuujících s výsledky Listopad - píprava hodnotící tabulky, posouzení vhodných oblastí hodnocení, volba výstižných výrok, tvrzení, inovace kritérií širším vedením školy Leden bezen srovnávací testy Duben píprava dotazníkových šetení, sebehodnocení uitel, jarní sociometrické šetení ve 3. až 9. roníku Duben až erven podle aktuální situace a asových možností (v závislosti na celoškolních akcích) dotazníková šetení pro žáky, uitele i rodie Kvten komplexní vyhodnocení srovnávacích test a výsledk pijímacího ízení erven realizace dlouhodobého plánování (uební plány, úvazky, zaazení volitelných pedmt) ervenec zapracování získaných informací do Výroní zprávy o innosti školy 231

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více