USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Usnesení RM č. 40/ provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova ČR ve výši ,00 Kč na realizaci projektu Oprava návesní kaple v Branné, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4113 Dotace NIV-SZIF-PRV-EU opr. náves. kaple v Branné, 0, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení příjmové položky 4113 Dotace NIV-SZIF-PRV-SR opr. náves. kaple v Branné, 0, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Oprava návesní kaple v Branné dot. SZIF-PRV-EU, 3326, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Oprava návesní kaple v Branné dot. SZIF-PRV-SR, 3326, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Oprava návesní kaple v Branné vl. podíl (způs.), 3326, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5171 Oprava návesní kaple v Branné vl. podíl (nezpůs.), 3326, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po XXX ,000 0, , ,630 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): XXX ,000 0,000 88,658 88, XXX ,000 0, , , XXX ,000 0,000 88,658 88, XXX ,000 0,000 49,255 49, XXX ,00 158,00-49, ,745 odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 41/ přijetí transferu od Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč na státní příspěvek na výkon pěstounské péče. I provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4116 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR, 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajových položek 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR

2 (běžné výdaje dle druhů), 4399, ORJ 0100, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5011 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (platy), 4399, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5031 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (pov. poj. na SZ), 4399, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5032 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (pov. poj. na ZP), 4399, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 0, , ,00 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): XXX 0,00 0,00 608,00 608, ,00 0,00 298,00 298, ,00 0,00 75,18 75, ,00 0,00 26,82 26,82 I odboru školství a sociálních věcí, útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 42/ přijetí transferu od Nadace jihočeské cyklostezky ve výši 7.500,00 Kč na akci Od Velenic podél hranic aneb Třeboňskou šlapkou kol Lužnice s babkou I provedení rozpočtového opatření č. 6, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu a dále přesuny mezi výdajovými položkami takto: - navýšení příjmové položky 2324 Grant Třeboňská šlapka, 3319, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 0 o částku 7 500,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (platby umělcům, OSA, atd.), 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5139 Drobný spotřební materiál, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5164 Nájemné, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5192 Autorské odměny (OSA, ), 3392, ORJ 0900, ORG XXX, NZUZ 0 o částku ,00 Kč. 2

3 Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 0,00 7,50 7,50 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): ,00 0,00 200,00 200, ,00 80,00 200,00 280, ,00 0,00 12,00 12, , ,00-304, , ,00 100,00-100,00 0,00 I odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 43/ provedení rozpočtového opatření č. 8, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5171 Sportovní hala opravy a havárie, 3412, ORJ 0750, ORG UZ 0, v částce ,00 Kč, - z položky 5171 Opravy a údržba, havárie živelné pohromy, 3639, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - z položky 5171 Drobná údržba a opravy (udrž. budov), 6171, ORJ 0750, ORG UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Zimní kluziště opravy a havárie, 3412, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 200,00-100,00 100, ,00 50,0-30,0 20, ,00 200,0-150,0 50, ,00 100,00 280,00 380,00 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení Usnesení RM č. 44/ použití finančních prostředků Sociálního fondu na rok 2014, stanovených upraveným rozpočtem města Třeboně na rok 2014 v souladu odst. IV. Statutu SF. útvaru tajemníka, finančnímu a majetkovému odboru zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 45/ provedení rozpočtového opatření č. 7, které spočívá v: - navýšení výdajových položek 5499 SF výdaje, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, 3

4 - navýšení položky financování 8115 SF změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0770, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po Rozpočtové výdaje (tis. Kč): , ,40 77, ,09 Financování (tis. Kč): ,00 210,00 77,69 287,69 útvaru tajemníka a Usnesení RM č. 46/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. KN 2469/1, k. ú. Třeboň, ve vlastnictví Jihočeského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ , se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, udržovat a opravovat kabelové vedení osvětlení přechodů a stavební úpravy přechodů pro chodce na pozemku parc. č. KN 2469/1 v obci a k. ú. Třeboň, vše ve prospěch města Třeboně. Věcné břemeno služebnost bude zřízena bezúplatně. Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým plánem. odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 47/ podání žádosti o grant na projekt Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta z grantového programu Jihočeského kraje GP Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky. Usnesení RM č. 48/ podání žádosti o grant na projekt Obnova seníků č. 18 a č. 23 na Mokrých lukách z grantového programu Jihočeského kraje GP Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky. Usnesení RM č. 49/ podání žádosti o grant na projekt Oprava kovového křížku u rybníka Jamský u Branné z grantového programu Jihočeského kraje GP Objekty kulturního dědictví, Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury. Usnesení RM č. 50/ podání žádosti o grant na projekt Oprava výklenkové kapličky sv. Víta u Pergoly z grantového programu Jihočeského kraje GP Objekty kulturního dědictví, Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury. 4

5 Usnesení RM č. 51/ uzavření nájemní smlouvy s paní Dagmar Skálovou (Brigádnická 2153/38, České Budějovice) na nájem částí pozemků p. č. KN 160/1 o výměře 17 m 2, p. č. KN 160/4 o výměře 73 m 2 a p. č. KN 2861/1 výměře 3 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako díly b, c a a tvořící nově pozemek p. č. KN 160/5), tj. části pozemků podél kulturního domu, vše v k. ú. Branná. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zájmové pozemky budou využívány jako zahrada. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok a bude hrazeno jednorázově k kalendářního roku. I Usnesení RM č. 52/ zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu umístění, provozování, údržby a oprav mostní váhy na pozemku p. č. KN 1775/27 v k. ú. Třeboň, vše ve prospěch Technických služeb Třeboň, s. r. o. a každého dalšího vlastníka mostní váhy na pozemku p. č. KN 1775/27 v k.ú. Třeboň. Rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem. Věcné břemeno služebnost bude zřízena bezúplatně. Usnesení RM č. 53/ uzavření Smlouvy o výpůjčce se sdružením Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rožmberská růže, IČ (Na Chmelnici 1208, Třeboň). Předmětem výpůjčky bude vývěsní skříňka umístěná na pozemku p. č. KN 862/1 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Usnesení RM č. 54/ žádost Ing. Radomíra Vaclíka (Břilice 247) a Ing. Zdeňka Víty ve věci uvolnění cca ½ poloviny nebytového prostoru v čp. 2/II, Chelčického ul., Třeboň. I zveřejnění dodatku č. 6 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň, ing. Radomírem Vaclíkem (Břilice 247) a ing. Zdeňkem Vítou (Dunajovice 33) na pronájem nebytových prostor v čp. 2/II, Chelčického ul., Třeboň. Dodatkem č. 6 se snižuje celková výměra nebytových prostor na 41,40 m 2 a celková výše ročního nájemného na částku ,00 Kč + DPH. Nájemné bude počínaje dubnem 2014 valorizováno o míru inflace za předcházející rok. II zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu čp. 2/II, Chelčického ul, Třeboň (celková výměra 41,00 m 2 podlahové plochy 41,00 m 2 ) na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, když nájemné bude stanoveno ve výši ,00 Kč/rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2015 o míru inflace za předcházející rok. Náklady na služby související užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. V případě, že je nájemce plátcem DPH, nebo se stane plátcem DPH, bude k nájemnému účtována DPH dle platných právních předpisů. IV. ukládá Usnesení RM č. 55/ I. souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi Městskou knihovnou Třeboň a panem Martinem Říhou (Šustova 899, Třeboň), týkající se podnájmu výkladní skříně v domě čp. 1/II, Chelčického ul., Třeboň. 5

6 II. souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi Městskou knihovnou Třeboň a panem Vilémem Roženským (Roudenská 8, České Budějovice), týkající se podnájmu výkladní skříně v domě čp. 1/II, Chelčického ul., Třeboň. I Usnesení RM č. 56/ výměnu bytů v čp. 1 v ulici Chelčického (DPS 1) mezi nájemcem bytu č. 28 o velikosti 1+1 (47,95 m 2 ) a bytu č. 16 o velikosti 1+0 (33,95 m 2 ). I uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v domě čp. 1/II v ulici Chelčického o velikosti 1+0 a výměře 33,95 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.155,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou a vestavěnou skříní v částce 32,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Jiřinou Gärtnerovou, bytem Chelčického 1/II, Třeboň. II uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 v domě čp. 1/II v ulici Chelčického o velikosti 1+1 a výměře 47,95 m² s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.650,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu sporákem, kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní a digestoří v částce 53,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s panem Ing. Josefem Novákem a paní Jaroslavou Voborskou, bytem Mlýnská 129/II, Třeboň. IV. ukládá Usnesení RM č. 57/ informaci o dopadu nového občanského zákoníku na bytový fond v majetku města. odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci o dalším vývoji dopadu NOZ ve II. pololetí roku Usnesení RM č. 58/ nezvyšovat nájemné v bytech po odbydlení vložené částky v roce 2014 a ponechat nájemné ve výši stanovené pro odbydlení vložené částky. Usnesení RM č. 59/ vyřazení parkoviště v ulici U Světa na části p. č a části p. č. 1079/2, k.ú. Třeboň, z pasportu místních komunikací v Třeboni, z důvodu změny vlastníka pozemku parc. č Usnesení RM č. 60/ podání žádosti o grant na projekt Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň z grantového programu Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. 6

7 Usnesení RM č. 61/ smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č mezi městem Třeboň a E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle přiloženého návrhu. odboru rozvoje a investic předložit smlouvu starostovi města k podpisu. Usnesení RM č. 62/ jako zadavatel veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. rekonstrukce slatin a Zpracování projektové dokumentace Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. rekonstrukce vodoléčby a zázemí bazénu výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek podle čl. XII, odst. 6 spočívající v omezení počtu dodavatelů a odst. 7, spočívající ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města. Usnesení RM č. 63/ uzavření Smlouvy o způsobu placení odměn mezi DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura o. s., Krátkého 1, Praha 9, IČ a městem Třeboň, když k uzavření smlouvy dochází z důvodu právního nástupnictví za zaniklou příspěvkovou organizaci IKS. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 64/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Služebnosti na pozemcích parc. č. KN 461/2 a KN 461/18, k.ú. Stará Hlína, ve vlastnictví Rybářství Třeboň Hld., a. s., IČ , se sídlem Rybářská 801, Třeboň, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, udržovat a opravovat stezku na pozemcích parc. č. KN 461/2 a KN 461/18 v obci Třeboň a k. ú. Stará Hlína, vše ve prospěch města Třeboně. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým plánem. odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 65/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit přistoupení k závazku vyplývající ze Smlouvy o podnájmu pozemků mezi společností Czernínská správa majetku, s. r. o., Gorazdova 332/20, Praha 2 (nájemcem) a společností Lázně Aurora, s. r. o., Lázeňská 1001, Třeboň (podnájemcem), za účasti města Třeboně a Dipl. Ing. Karla Eugena Czernina. I návrh změn návrhu smlouvy o podnájmu pozemků s Czernínskou správou majetku, s. r. o. vypracovaný JUDr. Jaromírem Hájkem dne II a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o podnájmu ve znění dle návrhu změn JUDr. Jaromíra Hájka ze dne s tím, že smlouva o podnájmu bude obsahovat i ustanovení čl. V. IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému předložit podklad na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 66/ Dohodu o spolupráci mezi městem Třeboň a MEDIA MARKETING SERVICES, a. s. 7

8 I Rámcovou smlouvu o reklamě mezi městem Třeboň a MEDIA MARKETING SERVICES, a. s. I vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu předložit smlouvy k podpisu. Usnesení RM č. 67/ uzavření dodatku č. 2 k licenční smlouvě ze dne mezi městem Třeboň a společností YAMACO Software se sídlem Prostějovičky 79, Plumov, IČ Předmětem dodatku je snížení ceny systémové podpory systému evidence dopravních agend využívaného pro evidenci provozovatelů taxislužby. odboru dopravy zajistit plnění usnesení a předložit dodatek k podpisu starostovi. Usnesení RM č. 68/ uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č mezi pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a. s. a městem Třeboň. Předmětem dodatku je havarijní pojištění vozidel vč. odcizení krádeží nebo loupežným přepadením a pojištění okenních skel. Roční pojistné bude činit ,00 Kč. Dodatek nabývá účinnosti dne odboru finančnímu a majetkovému zajisti plnění usnesení. Usnesení RM č. 69/ ukončení smlouvy o nájmu parkoviště ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností Lebr a synové, s. r. o., IČ , (Budějovická 959, Třeboň), a to dohodou ke dni Předmětem smlouvy je část pozemku p. č. KN 2473/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 39 m 2. Poměrná část nájemného za období od do ve výši ,00 Kč bude vrácena na účet nájemce. Usnesení RM č. 70/ žádost manž. Daniela a Kateřiny Tlačilových (Budějovická 1145, Třeboň) o uplatnění práva k výkonu rybníkářství na rybníku Červenka. odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele v souladu s vyjádřením JUDr. Hájka. Usnesení RM č. 71/ informaci o kauci Jistotě vyplývající ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, při nájmu bytů a při výběrových řízeních na prodej nemovitostí. I změnu čl. I. odst. 9. Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 7 a to tak, že se vypouští věta Tato kauce se vybranému uchazeči stává zálohou na úhradu kauce ve výši trojnásobku nájemného, která musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy. a nahrazuje větou Tato kauce bude v případě uzavření nájemní smlouvy s vybraným zájemcem použita na uhrazení nájmu a služeb spojených s užíváním bytu. I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení, v oznámení při záměru prodeje nemovitostí a při výběrových řízeních na nájem bytového fondu uvádět, že kauce nebude úročena, a pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Třeboně vypracovat nejpozději do 05/

9 Usnesení RM č. 72/ Výroční zprávu města Třeboně o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za kalendářní rok útvaru tajemníka zveřejnit zprávu na webových stránkách města. Usnesení RM č. 73/ Směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. tajemnici seznámit se směrnicí všechny zaměstnance městského úřadu a městské policie a organizace zřízené městem. Usnesení RM č. 74/ Sazebník úhrad za poskytování informací. tajemnici seznámit všechny zaměstnance úřadu se sazebníkem a zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách města. Usnesení RM č. 75/ změnu č. 5 Směrnice o zadávání veřejných zakázek. tajemnici seznámit se směrnicí všechny zaměstnance městského úřadu Třeboň a městskou policii Třeboň, příspěvkové organizace města Třeboň a obchodní společnosti založené městem Třeboň. Usnesení RM č. 76/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně. tajemnici předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 77/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 78/ Směrnici ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Třeboň. vedoucí odboru finančního a majetkového seznámit se schválenou směrnicí vedoucí ostatních dotčených odborů a ředitele příspěvkových organizací města. Usnesení RM č. 79/ uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob s paní Annou Šedivou, Věrou Sládkovou, Miladou Maxovou a Boženou Sýkorovou. 9

10 odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvy o výpůjčce k podpisu. Usnesení RM č. 80/ zahraniční služební cestu MgA. Josef Žajdlíka a Ing. Lucie Borovkové do Bratislavy ve dnech odboru kultury a cestovního ruchu zajistit přípravu cesty. Usnesení RM č. 81/ zahraniční služební cestu PhDr. Ludvíka Švejcara do dolnorakouského Drosendorfu dne 15. února odboru kultury a cestovního ruchu zajistit přípravu cesty. Usnesení RM č. 82/ I. odvolává člena kulturní komise paní Evu Potužákovou. Usnesení RM č. 83/ Zprávu o činnosti Domu přírody Třeboňska v roce starostovi města podpis této zprávy a odboru kultury a cestovního ruchu zajistit její odeslání. Usnesení RM č. Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne Usnesení RM č. Zápis komise Zdravého města ze dne Usnesení RM č. : rozšíření Strategie prorodinných opatření na období (strategie je součástí projektu Audit rodina a zaměstnání). Usnesení RM č. 84/ vnitřní předpis upravující pracovněprávní, platové a sociální výhody zaměstnanců Městského úřadu Třeboň, organizační složky města a uvolněných členů zastupitelstva s účinností od útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. 10

11 Usnesení RM č. 85/ v působnosti Valné hromady společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. kritéria pro hodnocení hospodaření společnosti v roce kanceláři starosty zaslat společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 86/ v působnosti Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o. kritéria pro hodnocení hospodaření společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o., na rok útvaru tajemníka zaslat společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 87/ jednající v působnosti Valné hromady společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. motivační ukazatele pro pracovníky managementu společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. podle předloženého návrhu uvedeného v podkladu pro rozhodnutí. jednateli společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. předložit Radě města Třeboň jednající v působnosti valné hromady společnosti vyhodnocení motivačního ukazatele za rok 2014 nejpozději do I útvaru tajemníka zaslat společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 88/ v působnosti Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a rybníky s. r. o. motivační ukazatele na rok 2014 podle návrhu v důvodové zprávě. útvaru tajemníka zaslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy vedení společnosti. Usnesení RM č. v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny Lázně Třeboň, s. r. o. motivační systém pro rok útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. ODKLÁDÁ SE Usnesení RM č. v působnosti Valné hromady společnosti Lázní Aurora, s. r. o. motivační systém pro rok útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. ODKLÁDÁ SE Usnesení RM č. 89/ Podání žádosti o poskytnutí investiční dotace na věcné prostředky požární ochrany. útvaru tajemníka zajistit plnění tohoto usnesení. 11

12 Usnesení RM č. 90/ v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. a společnosti Lázní Aurora, s. r. o. předložené organizační schéma společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o a společnosti Lázně Aurora, s. r. o. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 91/ v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. a společnosti Lázní Aurora, s. r. o. I. ruší Usnesení RM číslo 418/ jednateli společností rozhodovat v obchodních věcech, jejichž předmětem je nákup výrobků a služeb od jiných subjektů vůči třetím subjektům do celkové hodnoty ve výši ,00 Kč bez DPH a rozhodovat obchodních věcech o prodeji výrobků a služeb obou obchodních společností třetím subjektům bez omezení. Usnesení RM č. 92/ podání Žádosti o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu, 1. výzva pro rok 2014 na projekt Třeboň aktivní. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 93/ podání Žádosti o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu, 1.výzva pro rok 2014 webový portál itrebon.cz. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 94/ podání Žádosti o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu, 1. výzva pro rok 2014 na projekt Příběh třeboňské borovice. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. místostarostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Zápis z usnesení byl vyhotoven dne

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. A. Doležal, Josef Neužil, Ing.

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR,

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 142. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Omluveni: PhDr. Říhová, ing. Seknička tajemník. Program:

Omluveni: PhDr. Říhová, ing. Seknička tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.05.2015 R/255/2015-19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. jm enuje 1.1. ve smyslu ustanovení 102

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. A. Doležal, Josef Neužil, Ing.

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24.06.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:04 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více