Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice"

Transkript

1 Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice Minimální preventivní program Školní rok

2 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii, součásti souboru základních dokumentů ZŠ Studánka, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu. II. Východiska 1. Dokumenty Školní program nespecifické primární prevence sociálně patologických jevů vychází z těchto materiálů: 1) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / ) Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologic. jevů jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 3) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , č.j. 37/ ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / ) Metodický pokyn k primární prevenci patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: / Analýza současného stavu školy A ) ŽÁCI Počet (letošní školní rok) Počet žáků Celkem Chlapců Dívek Škola

3 1. stupeň stupeň Ve škole převažují místní žáci, dojíždějící tvoří malé procento počtu. Prostředí školy je české, cizí státní příslušníci netvoří ani 1% počtu žáků. B) TŘÍDY Třídy 1. stupeň 2. stupeň Naplněnost a skladba tříd v letošním školním roce 1.stupeň Třída Počet 1. A B C A B C A B C D A B C A B C D 26 Celkem stupeň Třída Celkem Chlapců Dívek 6. A B C A

4 7. B C A B C D A B C Celkem Silná převaha chlapců může působit potíže ve třídách 6.A, 8.A, 8.C. C) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Počet Zařazení Celkem Mužů Žen 1. stupeň stupeň Ped. asistenti Vychovatelky Na poměry obvyklé ve školství máme vyšší procento mužů, což je velmi dobré. Některé vychovatelky pracují na část úvazku i jako pedagogické asistentky, takže mají možnost poznat děti a jejich projevy v různých prostředích a situacích. Délka pedagogické praxe Do 3 let let let let let let let let let let 2 nad 30 let 2 Na škole pracují pouze kvalifikovaní pedagogové, většinou již zkušení s dlouhodobou

5 praxí, ale je dobré, že se kolektiv pravidelně omlazuje.je žádoucí tento trend zachovat a udržet stabilizovaný pedagogický kolektiv. V letošním školním roce zahajuje svou pedagogickou praxi 1 učitelka na 2.stupni. 3. Využití volného času Kroužky školní Škola nabízí 48 zájmových kroužků. Tím vytváří dobré předpoklady smysluplného využití volného času dětí a poskytuje nejlepší způsob primární prevence. Průzkumem na konci školního roku zjistíme, kolik dětí nebylo zapojeno vůbec a jaké kroužky by tyto děti zajímaly, abychom mohli aktualizovat nabídku pro příští školní rok. III. Minimální preventivní program plán akcí v tomto školním roce 1. Shromáždění dat, plánování akcí ( přípravný týden, září ) 2. Seznámení ředitelky školy s programem ( dohoda o pravidlech realiz.) 3. Seznámení kolegů s filozofií programu ( zaangažovat do realizace ) 4. Průběžná spolupráce s výchovnou poradkyní 5.Sledování prospěchu a chování žáků, fungování třídních kolektivů ( průběžně) 6. Projednávání a řešení kázeňských problémů žáků pohovory se žáky pohovory se žáky, rodiči, TU a ŠMP společně výchovné komise průběžně dle potřeby

6 7. Stanovení konzultačních hodin Pracovník Vyučující + žáci Rodiče Místnost ŠMP Denně před m + velká přestávka VP Úterý 14,15-15,00 HB č. 117 Pondělí 13,00-14,00 HB č Zřízení stálé nástěnky pro žáky 9.tříd - informace VP Plán Zřízeno Místo Hodnocení Listopad OU 9. Metodické pomůcky, informace, kontakty a ) vytvoření a doplňování knihovny, videotéky a archivu propagačních materiálů pro potřeby preventisty a dalších pedagogů Plán Zřízeno Místo Hodnocení Prosinec CK b ) shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících pracujících v oblasti prevence v regionu Plán Zřízeno Místo Hodnocení Listopad CK c) odebírání a studium odborných časopisů Titul Prevence

7 Závislosti Učitelské noviny 10. Další vzdělávání učitelů Podle možností se zúčastníme i dalších akcí, které souvisí s prevencí Školení ŠMP listopad I.Skalick á 11. Informace zástupcům rodičů Informovat Školskou radu a Společnost přátel ZŠ a získat jejich podporu Plán Proběhlo Hodnocení Schůzka ŠR 12. Aktivity pro rodiče a) informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu Druh Plán Realizace Hodnocení Schůzky rodičů Školní web IX, I, VI průběžně b ) společné akce pro rodiče a děti Druh Plán Realizace Hodnocení Pomoc rodičů se školními akcemi průběžně Adventní sobota prosinec

8 13. Spolupráce s ostatními odborníky Lékaři NZ Instituce Forma Plán exkurze ZS 1.tř. exkurze 9.roč. duben květen Realizac e Hodnoc ení SO ZÚ MP PČR OPK beseda získání materiálů besedy konzultac e konzultac e květen květen dle plánu MP dle potřeby dle potřeby PPP šetření červen Vysvětlivky : PPP = pedagogicko-psychologická poradna SO = sociální odbor obecního úřadu MP = městská policie OPK = okresní protidrogový koordinátor NZ = nízkoprahová zařízení ZÚ = zdravotní ústav PČR = Policie České republiky 14. Volný čas, státní správa, místní samospráva, kultura A ) spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a institucemi zabývajícími se využitím volného času dětí a mládeže a kulturou Instituce Forma Plán Realizace Hodnocení KD Dubina výuk.pořady pros., duben Ekoc. Paleta KD Hronovická výuk.pořady výuk.pořady průběžně dle nabídky

9 B ) DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace Instituce Forma Plán Realizace Hodnocení DDM DDM Delta DDM Štolbova propagace kroužků - září besedy besedy dle nabídky dle nabídky 15. Propagace ( tisk, TV, školní časopis, web, rozhlas ) Téma Forma propagace Hodnocení všechny akce sbírka pro DC Veská vybrané akce vybrané akce školní web místní tisk školní časopis místní tisk

10 Aktivity pro žáky - akce plánované ve školním roce 2012/13 Vysvětlivky: Sloupec Pro: CŠ = celoškolní, 1.S = 1.stupeň, 2.S = 2.stupeň, CR = celý ročník, T = celotřídní, Z = pro zájemce Ročník 1. Ve Začít spolu projekt CR 3 měsíce září - listopad X 1.A, B, C Jeden za všechny. výukový program CR 2 hod říjen X 1.A, B, C Ekocentrum Paleta Školní knihovna úvodní exkurze CR 2 hod březen X ŠK Den Slabikáře slavnost CR 1 den jaro X 1.A, B, C Škola v přírodě pobyt CR 5 dní květen X 1.A, B, C DALŠÍ AKCE 1. ročníku:

11 Ročník 2. Ve Jičín-město pohádky exkurze CR 1 den září X 2.A, B, C Adventní slavnost kulturní akce Z 1 večer prosinec X 2.A, B, C Návštěva útulku exkurze CR 1 den březen- duben X 2.A, B, C Pomoc útulku pracovní aktivita CR 1 týden duben X 2.A, B, C útulek pro zvířata Divadelní předplatné kulturní akce CR 4 x 1 odpol. říjen - květen X 2.A, B, C VČD Paleta výukový program CR 3 X 2 hod říjen - duben X 2.A, B, C Ekocentrum Paleta Knihovna exkurze CR 1 dopol. říjen X 2.A, B, C Krajská knihovna Třída 2.A Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X 2.C Třída 2.B Škola v přírodě pobyt T 5 dní červen X Třída 2.C Ve Ve

12 Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X 2.A Třídní křeček péče o zvíře T celoročně X Ve

13 Ročník 3. Ve Pardubice projekt CR 1 měsíc říjen X 3.A, B, C, D Naše tělo projekt CR 1 měsíc jaro X 3.A, B, C, D Plavání sportovní výcvik CR září - listopad X 3.A, B, C, D Vánoce na zámku exkurze CR 1 den prosinec X 3.A, B, C, D VČM Třída 3.A Bruslení sportovní akce T 2 x dopol. zima X 3.B Ve Romské pohádky práce s textem T průběžně X 3.B Jak to vidí nevidomí výukový program T 2 hod jaro X 3.B Bylinky výukový program T 2 hod jaro X 3.B Škola v přírodě pobyt T 5 dní leden X Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Třída 3.B Bruslení sportovní akce T 2 x dopol. zima X 3.A Ve

14 Romské pohádky práce s textem T průběžně X 3.A Jak to vidí nevidomí výukový program T 2 hod jaro X 3.A Bylinky výukový program T 2 hod jaro X 3.A Škola v přírodě pobyt T 5 dní X Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Třída 3.C Ve Bonifantes koncert T 2 hod X 3.D, jiné ročníky Ekocentrum Paleta výukový program T 2 hod listopad X 3.D Geomag výukový program T 2 hod leden X 3.D Ekocentrum Paleta Dopravní hřiště výukový program T 3 hod září X DH Dukla Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X Třída 3.D Ve Bonifantes koncert T 2 hod X 3.C, jiné ročníky Ekocentrum Paleta výukový program T 2 hod listopad X 3.C Geomag výukový program T 2 hod leden X 3.C Ekocentrum Paleta

15 Dopravní hřiště výukový program T 3 hod září X DH Dukla Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X DALŠÍ AKCE 3. ročníku:

16 Ročník 4. Ve Pernštejnové návštěva výstavy CR 2 hod září X 4.A,B,C VČM Ekocentrum Paleta výukový program CR 3 x 1,5 hod zářílistopad X 4.A,B,C Naše písnička koncert CR 1 hod říjen X 4.A,B,C Svatomartinská slavnost kulturní akce Z 2 hod listopad X 1.stupeň Geomag výukový program CR 2 hod prosinec 4.A,B,C Škola v přírodě pobyt CR 5 dní Plavání sportovní výcvik CR ledenduben zářílistopad X X 4.A,B,C 4.A,B,C Ekocentrum Paleta Pohádkové předplatné kulturní akce CR 4 předst. X 4.A,B,C VČD Ekocentrum Paleta výukový program CR 2 x 1,5 hod březen - květen X 4.A,B,C Vynášení Moreny kulturní akce CR 2 hod duben X 4.A,B,C Třída 4.A Keltská expedice exkurze T 4 dny květen X Ekocentrum Paleta DALŠÍ AKCE 4. ročníku:

17 Ročník Ve i mimo Spoluúčast Zdravý životní styl projekt CR průběžně X 5.A, B, C, D Poznámka Dopravní hřiště Dukla výukový program CR 2 hod září X 5.A, B, C, D DH Dukla Kutná hora exkurze CR 1 den září X 5.A, B, C, D Ekocentrum Paleta výukový program CR 3 x 1,5 hod Vlastivědné přednášky výukový program CR 6 hod listopad - prosinec X 5.A, B, C, D Ekocentrum Paleta prosinec - leden X 5.A, B, C, D DDM Beta Bruslení, sáňkování sportovní akce CR po 2 hod leden - únor X 5.A, B, C, D Lyžování sportovní akce CR 2 hod únor X Škola v přírodě pobyt CR 5 dní květen X Práce Rady dětí měsíční setkání Z 1 hod měsíčně X ŘŠ Rozloučení s 1.stupněm zábavná akce T 1 odpoledne červen X DALŠÍ AKCE 5. ročníku:

18 Ročník 6. Adaptační pobyt pobyt - OSV CR 3 dny září X Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen Ve X DALŠÍ AKCE 6. ročníku: Ročník 7. Lyžařský výcvik sportovní výcvik Z 5 dní leden X Praha - dějepisná exkurze exkurze CR 1 den duben X Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen Obecní úřad exkurze CR 2 hod listopad X Třída 7.C Ve Obří akvárium HK exkurze Z 1 den říjen X 7. ročník Fakulta chem.technologií exkurze Z 1 den listopad X 7. ročník UPce X

19 Pivovar Pardubice exkurze Z 1 den březen X 7. ročník Botanická zahrada Praha exkurze Z 1 den jaro X 7. ročník DALŠÍ AKCE 7. ročníku: Ročník 8. Ve Poznáváme média projekt MV CR průběžně X 8.A, B, C, D W.A.Mozart projekt CR 3 hod listopad X 8.A, B, C, D Neviditelná výstava exkurze CR 1 den prosinec X 8.A, B, C, D Vydávání časopisu skupinová práce Z průběžně X 8.A, B, C, D Univerzitní knihovna exkurze CR 2 hod březen X 8.A, B, C, D Benelux zahraniční zájezd Z 4 dny duben X 8.A, B, C, D Úřad práce exkurze CR 2 hod květen X 8.A, B, C, D ÚP Pce Třída 8.A Technické muzeum Praha exkurze T 1 den duben X Ve

20 Škola v přírodě pobyt T 5 dní Třída 8.B, C květen - červen Redakce časopisu/novin exkurze T 1 den únor X 8.B, C Muzeum knihy Žďár n/s exkurze Z 1 den červen X 8.B, C X Ve Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen X stejně i 8.D DALŠÍ AKCE 8. ročníku: Ročník 9. Ve Den zručnosti soutěž, exkurze Z 1 den říjen X 9.A, B, C SPŠA Holice Úřad práce exkurze CR 2 hod listopad X 9.A, B, C ÚP Pce TPCA Kolín exkurze Z 1 den listopad X ročník Rizikové sexuální chování výukový program CR 3 hod prosinec X SPŠCH Pce exkurze Z 1 den únor X ročník Chemický jarmark exkurze Z 1 den červen X ročník

21 Třída 9.B Letiště Praha exkurze T 1 den duben X Školní výlet výlet T 3 dny Třída 9.C Ve květen - červen X stejně i 9.A Praha exkurze Z 1 den září X Praha exkurze Z 1 den březen X Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen - červen Ve X DALŠÍ AKCE 9. ročníku: Akce pro více ročníků Ve Šerpování prvňáčků slavnost CR 1 hod září X žáci 2.stupně Třídní kruhy diskuse T 1/2 hod 1x týdně X 1.stupeň Prevence soc.pat.jevů tematický blok CR 4 hod 2 x ročně X PPP ročník Osobní bezpečí výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci

22 Zdravý životní styl výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Prevence užívání náv.lát. výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Bezpečnost v dopravě výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Třídnické hodiny diskuse T 1 hod měsíčně X 2.stupeň TU Práce Rady dětí měsíční setkání Z 1 hod měsíčně X 2.stupeň ŘŠ Divadelní předplatné kulturní akce Z 6 x 2 hod říjen - červen Projektová výuka domácí i školní práce CR průběžně X X 8. a 9. ročník VČD všichni pedagogové Duchové a strašidla zábavná akce Z 2 hod listopad X ročník Vánoční dílna výtvarné činnosti T 3 hod prosinec X výběr tříd 1. a 2.st. Adventní sobota výtvarné činnosti Z 3 hod prosinec X ročník ročník Mikulášská nadílka zábavná akce Z 3 hod prosinec X 1.stupeň MŠ Charitativní sbírka CŠ prosinec Sportovní soustředění sportovní akce T 5 dní zima X sportovní třídy Velikonoční dílna výtvarné činnosti T 3 hod březen X výběr tříd 1. a 2.st. Volba povolání rozhodování CR průběžně X ročník ÚP Pce, SP

23 Škola v přírodě pobyt T 5 dní Den Země Krizové situace, 1.pomoc environment. vých. říjen - červen Ve X ročník CŠ 1 den duben X ročník výukový program CR 1 den jaro X ročník Školní výlet výlet T 1-4 dny duben - červen X ročník Tematická exkurze exkurze T 1 den průběžně X ročník Dětský den zábavná akce CŠ 1 den červen X ročník Beseda s MP výukový program CŠ 1 den průběžně X ročník Vyřazení 9.tříd slavnost CR 1 den červen X 2.stupeň

24 V rámci projektu EU peníze školám proběhnou tyto aktivity: - pro každý ročník budou vytvořeny 2 čtyřhodinové bloky zahrnující komplexní program, který pokrývá většinu forem rizikového chování, přizpůsobený věkové skupině žáků, ve které je realizován, a upravený dle aktuální potřeby kolektivu třídy - všechny programy proběhnou interaktivní formou, součástí bude práce s dynamikou třídy, budování pozitivního klimatu třídy, podmínkou realizace programu je přítomnost třídního učitele - programy budou součástí školního programu prevence - programy jsou ve škole realizovány dva roky po sobě účast všechny třídy ročníku(celkem 16 tříd) - poradna poskytne škole metodické materiály z vedení programů tak, aby mohly být prvky z programů využívány a realizovány ve škole po skončení projektu v rámci třídnických hodin, adaptačních pobytů a dalších třídních vzdělávacích výchovných aktivit Témata preventivních bloků: 5.ročník Mezilidské vztahy a sebepojetí 6. ročník O lásce a přátelství 7. ročník Šikana, agresivita, domácí násilí 8. ročník Poruchy příjmu potravy 9. ročník Drogy, alkohol, AIDS IV. Evidence a efektivita: Škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, v němž má prevence sociálně patologických jevů svůj nezastupitelný význam a podle možností prolíná všemi vyučovacími předměty V tomto roce probíhá výuka podle ŠVP Studánecká cesta ve všech ročnících. Každá aktivita v oblasti prevence bude ŠMP evidována a ve spolupráci s vedením školy a kolegy zhodnocena Hodnocení se bude provádět 1x ročně Hodnocení bude východiskem pro další školní rok

25 V. Přílohy - Příloha č. 1 Program proti šikanování - Příloha č. 2 Postup při řešení výskytu zneužívání omamných návykových látek ve škole, řešení případů související s krádežemi a vandalismem v prostředí školy - Příloha č. 3 Opatření vedoucí ke zvládání problémových situací s žáky

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více