Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum

2 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol č.j. S 36 /00/ Pe datum vydání rozhodnutí Zřizovatel Městská část Praha - Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha Suchdol IČO: Právní forma: obec Web: 3. Charakteristika školy Základní škola Mikoláše Alše se nachází v klidném prostředí městské části Praha - Suchdol a je jedinou základní školou v obci. Škola poskytuje všeobecné základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Součástmi školy jsou školní jídelna a školní družina. Školu kromě suchdolských dětí navštěvují i žáci z okolních obcí, pro něž není naše škola spádovou. Značná pozornost je věnovaná nabídce povinně - volitelných předmětů (informatika,užité výtvarné činnosti, anglická konverzace, německý jazyk, sportovní hry, vedení domácnosti) i mimoškolním aktivitám.v rovině mimoškolních aktivit rozvíjíme program komunitního centra, jehož nabídka byla i v letošním školním roce výrazná a poměrně pestrá. Škola ve spolupráci s katedrou ČZU organizuje plavecký kurz pro vybrané třídy 1.st., pro žáky téhož stupně pořádá školy v přírodě. V 6. ročníku mohou žáci absolvovat zážitkový kurz. Žáci 7. tříd absolvují lyžařský výcvikový kurz. Nezastupitelné místo v činnosti školy má žákovský parlament, na jehož práci se podílejí žáci 3. až 9. tříd.. Ve škole působí speciální pedagog, třídní učitelé spolupracují s psychologem. Výchovné poradenství a prevenci sociálně patologických jevů zabezpečují pedagogové školy. Škola je zapojena do mezinárodního projektu spojujícího environmentální výchovu na škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. Projekt nese název Ekoškola (Eco-schools) a účastní se jej 14 tisíc škol ze 37 zemí světa. Organizátory projektu jsou Sdružení Tereza, FEE, Lipka, Provident Financial a Nadační fond Veolia. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Dalším projektem,jehož se škola účastní již několik let, je projekt s názvem Připraveni pro život. Jedná se o preventivně výchovný program, který podporuje harmonický rozvoj mladých lidí, posiluje jejich psychosociální kompetence a usiluje o jejich ochranu před sociálně patologickými vlivy. Koresponduje s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR, vymezujícím vzdělávací a kurikulární politiku, a s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Program probíhá na 2. stupni školy. 4. Údaje o vedení školy Ředitel školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Datum jmenování na základě konkurzního řízení Jaromír Čížek, Mgr VŠ Zástupce ředitele školy Ve funkci od roku Vzdělání Oblast řízení Jméno, příjmení, titul Blanka Rachotová, Mgr VŠ pedagogická 1.stupeň Jiří Čurda, Mgr VŠ pedagogická 2.stupeň 2

3 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje Webové stránky školy: Školní Telefon: Fax: Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty vzdělávací program 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Základní škola Obecná škola Národní škola vlastní ŠVP *) Celkem *) doplňte název vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt Celkem Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2009/10; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) Základní prostředek k dosažení cílů je plnění ŠVP v a ročnících, rozpracovaného tématickým plánem školy do jednotlivých předmětů. ŠVP probíhá na naší škole od Ve všech vzdělávacích oblastech se vytváří prostor pro rozvoj tvořivosti, děti mají možnost vyjádřit svůj názor. Novým pojmem jsou se zavedením ŠVP klíčové kompetence, což je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot, které umožňují pružně se přizpůsobovat změnám ve společnosti. Rozvoj klíčových kompetencí má stejný význam jako předávání oborových znalostí. Rozvíjíme všechny klíčové kompetence - kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanskou a kompetenci pracovní. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávání formou integrace do tříd. Někteří mají vypracovaný individuální vzdělávací plán. Podporujeme též talentované žáky (účast v soutěžích, práce navíc během vyučovací hodiny, zvláštní úkoly, oceňujeme schopnost spolupráce, práce v redakční radě...) 3

4 Průběh vzdělávání 1. stupeň ročník Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka v 1., 2. a 3. ročníku podle ŠVP. Pedagogové se snažili přiblížit školu co nejvíce žákovi a usilovali o to, aby žáci chodili do školy rádi a s úsměvem. Dosáhli toho mimo jiné i pomocí metod a strategií, které vycházely a reagovaly na individuální potřeby žáků. Díky tomu se u žáků lépe rozvinuly i jejich schopnosti, dovednosti a vědomosti. Důkazem všeho bylo zkoušení žáků 3. ročníku, za první období ŠVP, pomocí závěrečných testů. Ve všech vzdělávacích oblastech se vytvářel prostor pro rozvoj tvořivosti, radost z poznaného a možnost vyjádřit svůj názor k danému tématu. Pedagogové rozvíjeli u žáků během školního roku všech šest klíčových kompetencí kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou a kompetenci pracovní. Žáci si osvojovali nové poznatky pomocí různých forem výuky, jako byla např. skupinová práce, kooperativní výuka, využívání metod a technik dramatické výchovy, komunikativní kruh a i díky tomu nacházeli své místo v kolektivu. Diskutovalo se o zážitcích jednotlivých žáků, o dojmech z kulturních a vzdělávacích akcí. Nedílnou součást tvořilo i povídání o vztazích mezi žáky a o pravidlech třídy, které si hned na začátku každá třída domluvila, sepsala a pokoušela se během roku dodržovat. Od školního roku 2008/2009 se v některých třídách učila matematika pomocí nové koncepce, kterou nabízejí učebnice Fraus. Pedagogové společně tento nový přístup zkoušeli, praktikovali, analyzovali jej a dospěli k tomu názoru, že tato koncepce je velmi tvořivá, učí děti logicky uvažovat a přemýšlet. Nabízí více možností řešení a také zajímavé úlohy, které vychází z praktického života žáků a rozhodli se v ní v dalších ročnících pokračovat. Ve školním roce 2009/2010 se i u prvňáčků změnila výuková metoda čtení. Učitelky v prvních třídách se rozhodly, že budou vyučovat psaní a čtení pomocí genetické metody. Společně došly k názoru, že tato metoda má své výhody a nevýhody, ale převažují výhody hlavně v oblasti rychlejšího čtení a porozumění textu. Tento školní rok prezentovali žáci naši školu v tradičním Vánočním zpívání, v projektu Evropská unie, v matematické olympiádě Klokánek a také v tzv. eko - dnech zaměřených na různá témata, jako byl Den vody a Den Země ročník Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka ve 4. a 5. ročníku podle programu Základní škola. Stavěli jsme na schopnostech jednotlivých žáků a na jejich zaujetí pro jednotlivá témata výuky. Všechny vzdělávací oblasti nabídly prostor pro rozvíjení tvořivosti a vlastního názoru. Pedagogové rozvíjeli hlavně komunikativní schopnosti žáků - diskutovalo se o zážitcích z prázdnin, o dojmech z kulturních a vzdělávacích akcí. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni jako každý rok formou integrace do běžných tříd. Pro některé z nich byly vypracovány individuální vzdělávací plány. Pedagogové vytvořili pro tyto žáky podnětné a vstřícné prostředí, vyhledávali činnosti, ve kterých byli tito žáci úspěšní. 4

5 Tento školní rok prezentovali žáci naši školu v tradičním Vánočním zpívání, v projektu Evropská unie a v matematické olympiádě Klokánek. Oslavili jsme Den vody a Den Země. 2. stupeň Český jazyk a literatura Při výuce dbáme na využití moderních a netradičních forem práce (PC, projekty, projektový den). Efektivita vyučovacího procesu se odráží v umístění našich žáků v přijímacím řízení na střední školy. Školní vzdělávací program je realizován od 6. do 8. ročníku, časová dotace předmětu činí v 6. ročníku 5 hodin, v ostatních čtyři hodiny. Mezi pozitiva výuky patří možnost motivovat žáky prostřednictvím vydávání školního časopisu. Důležitou součástí výuky je výchova ke čtenářství, a to bezprostředně v rámci hodin literatury, ale i formou zadávání a zpracovávání tzv. knižních úkolů, které si žáci volí samostatně dle vlastních dovedností a zálib. K jejímu emočnímu prohloubení slouží i návštěvy místní knihovny, která se nachází v historické budově školy. Pestré formy práce jsou umožňovány návštěvami divadel, exkurzemi a literárními vycházkami, besedami. V předmětu je uplatňována i složka mediální (práce s informacemi, ověřování jejich důvěryhodnosti, vyhodnocení a zpracování). Samozřejmostí je rovněž výchova ke kritickému myšlení, k přesnému chápání jazykového sdělení a vhodného užití jazykových prostředků v nejrůznějších životních situacích. Cizí jazyky Pozitivem výuky byla již léty osvědčená diferenciace výuky do paralelních skupin (kromě 2., 3. a 6. roč.) podle jazykové úrovně žáků. Přihlížíme tak intenzivněji k individuálním potřebám žáků. Časová dotace AJ na 2. stupni jsou 3 hodiny týdně, považujeme ji za optimální. Časté projekty v rámci hodin AJ pomáhají dětem učit se komunikovat o vlastních zážitcích a zkušenostech a velmi výrazně rozšiřují slovní zásobu, podněcují schopnost logického uvažování, podporují samostatné myšlení a kreativitu, schopnost k řešení problémů, rozvíjejí schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých. Mimořádně nadaní žáci se zde dobře mohou realizovat, přesahují stanovené požadavky, postupují kreativně a v případě potřeby mohou pomoci s prací žákům pomalejším. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami uplatní své vlastní pracovní tempo, zvládnou zadaný úkol na nižší úrovni. V každém případě jsme se snažili respektovat individualitu žáka. Děti se zúčastnily divadelních představení v angličtině, kde se mohly aktivně zapojit do hry, některé ročníky absolvovaly procházku Prahou s anglickým výkladem. Zvláštním bonusem byl jazykově poznávací zájezd do Velké Británie - na jaře 2010 (Wiltshire s ubytováním v Salisbury), obohacený o výuku angličtiny v Twin School, která je členem mezinárodních organizací pro jazykové vzdělávání a cestování mládeže ALTO a FIYTO. Volitelný předmět Anglická konverzace byla vyučována s hodinovou dotací týdně. Pracovalo se ve třech, úrovní nesourodých skupinách. Pomocí příručky Angličtina, Czech English Phrase Book & Dictionary (Konverzace Turistický průvodce Gramatika Slovník), Marie Kutalová, Infoa 2009 jsme rozšiřovali slovní zásobu, zvládli komunikaci v běžných každodenních situacích, zabývali jsme se různými tématickými okruhy. Ohlasy na výuku byly vesměs kladné, jediným negativem se jevila náročnější domácí příprava dětí. Další výhodou vyučování podle ŠVP je zavedení druhého jazyka jako volitelného předmětu. V případě naší školy se jednalo o německý jazyk. Vyučoval se od 7. do 9. ročníku 5

6 s časovou dotací dvou hodin. Tato hodinová dotace se jeví pro volitelný předmět jako dostačující.výuka probíhala v malých skupinách, což umožňovalo aktivní zapojení každého z žáků. První lekce byly zaměřeny na výuku slovní zásoby a jednoduchých dialogových vazeb, v dalších lekcích se děti seznamovaly s gramatickými jevy a rozvíjely komunikační dovednosti. Nedílnou součást výuky tvořila poslechová cvičení. Rozvoj kompetencí probíhal i v projektovém vyučování. Na naší škole proběhl projektový den letos už po několikáté a těšil se velké popularitě. Tentokrát byl věnován Evropské unii. Žáci si mohli zvolit projektovou dílnu podle svých zálib. V rámci vyučování AJ jsme ve všech třídách na 2. stupni připravovali materiály k vlastnímu projektovému dni s pracovním názvem Praha srdce Evropy (podtitul Máme cizincům co nabídnout?). Matematika V devátém ročníku dobíhá program Základní škola, v nižších ročnících ( ) už pracujeme podle ŠVP. V 6. a 7. ročníku ŠVP vyhovuje. Kapitoly jsou vhodně a rovnoměrně rozloženy. Výuka matematiky v 8. roč. podle ŠVP probíhala prvním rokem. Kapitolám Výrazy a jejich úpravy a Řešení rovnic bylo nutno věnovat větší pozornost, vzhledem k důležitosti těchto oblastí pro 9. ročník Jako velmi efektivní se ukázalo používání ucelené řady pracovních sešitů, které velmi usnadnily práci vyučujícím i žákům. Díky pracovním sešitům a pracovním listům, které byly pro žáky připravovány, bylo učivo dostatečně procvičeno. Žáci i letos měli možnost zúčastnit se některých matematických soutěží: Pythagoriády se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků, Matematického klokana v kategoriích Cvrček, Benjamin, Klokánek a Kadet žáci 2. až 9. tříd. Poprvé se nejstarší žáci zapojili do matematické olympiády v anglickém jazyce. Dějepis, občanská výchova, rodinná výchova Ve školním roce 2009 / 2010 probíhala výuka předmětů dějepis, občanská výchova a rodinná výchova podle ŠVP v ročnících a podle vzdělávacího programu Základní škola v 9. ročnících. Stanovené školní výstupy se nám dařilo naplňovat, rovněž jsme dbali na to, aby byl dostatečný prostor věnován mezipředmětovým vazbám. Stejně jako v předchozích letech, i v tomto roce jsme kladli důraz mimo jiné na samostatný ústní projev žáků, kultivaci schopnosti vhodně argumentovat a obhájit svůj názor, zároveň však na rozvoj tolerance k názorům ostatních. Stanovené cíle v oblasti práce s textem a jinými nosiči informací a rozlišování podstatných a nepodstatných informací se nám dařilo naplňovat. Dbali jsme rovněž na to, aby žáci vhodným způsobem prezentovali svá stanoviska a dostatečný prostor jsme věnovali zejména v rámci výuky občanské výchovy i kultivaci schopnosti diskutovat. Je třeba i nadále se zaměřit na skupinovou práci a její roli v rámci výuky posilovat na úkor frontální výuky. Pro 8. ročník byla uspořádána exkurze do Břevnovského kláštera - prohlídka se týkala jednak historie kláštera, jednak každodenního života mnichů. Tentýž ročník absolvoval ještě exkurzi na Vyšehrad spojenou s prohlídkou Slavína. V letošním roce se zúčastnil obvodního kola dějepisné olympiády jeden žák devátého ročníku. V rámci občanské výchovy byl pro žáky ročníků ve spolupráci s Městskou policií zajištěn cyklus přednášek zaměřených na nebezpečné jevy ve společnosti. Do výuky rodinné a zejména občanské výchovy jsme pravidelně zařazovali i aktuální témata a snažili jsme se vést žáky ke kultivovanému formulování vlastních názorů na tato témata. 6

7 Přírodovědné předměty Výuka v 6.až 8.ročníku probíhala podle ŠVP, v 9. roč. dle vzdělávacího programu Základní škola. Při výuce fyziky byl kladen důraz na názornost, dostatečný prostor byl věnován práci ve skupinách. V předmětech chemie a přírodopis došlo v letošním školním roce ke změně, která se týkala užívání učebnic. Veškeré třídy přešly na kompletní edici učebnic Fraus včetně pracovních sešitů. Byly prováděny pokusy, projekty a laboratorní práce. V květnu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze pivovaru v Nymburce a exkurze v Ústavu chemických procesů v Praze 6 Suchdole. Vybraní žáci navštívili čistírnu odpadních vod v Sedlci a v rámci Dne vody vodárnu v Podolí, jiní absolvovali naučnou exkurzi do ZOO Praha. Žáci v 6.roč. vytvářeli herbáře. Pro výuku zeměpisu v 9.roč. byly zakoupeny nové učebnice Současný svět (vydavatelství České geografické spol.). Současně byly pořízeny i nové mapy Asie a jižní Evropy včetně formátu A3 pro žáky do lavic jejich výhodou je větší názornost a možnost efektivnější spolupráce mezi žákem a učitelem. Vyučující i žáci si rovněž pochvalovali nové interaktivní mapy světa a Evropy. Zeměpisné olympiády se zúčastnilo 13 žáků. Informatika Ve školním roce 2009/10 se předmět informatika vyučuje jako povinný předmět podle ŠVP v 6. a 8. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. Žáci 8. ročníku jsou děleni do dvou skupin, což je vzhledem k vyššímu počtu žáků ve třídě a množství pracovních stanic v učebně Informatiky nutné. Výuka probíhá nejen v učebně informatiky, ale hojně je využívána i učebna s interaktivní tabulí, kde má vyučující mj. možnost názorného předvedení obsahu učiva či způsobu práce. Učivo předmětu je v obou ročnících poměrně obsažné a nahuštěné, neboť ve školních letech 2007/2008 až 2011/2012 zohledňuje učební plán předmětu skutečnost, že žáci neabsolvovali výuku ICT na prvním stupni školy. Přesto se vyučující snaží využívat různé formy a metody práce. V hodinách informatiky jsou nejvíce rozvíjeny kompetence k učení a k řešení problémů, zaměřujeme se rovněž na kompetence komunikativní. Nezapomínáme na mezipředmětové vztahy, obsah zadávaných prací či projektů úzce souvisel především s mateřským jazykem, zeměpisem či přírodopisem, zařazena byla i témata, která mají blízko k fyzice či matematice. V 8. ročníku bylo do učiva zařazeno průřezové téma Mediální výchova. Tabulková část výsledků vzdělávání prospěch Prospěch průměry výsledného hodnocení chování třída v p n třída čj m aj čas f ch vl př A ,00 1,00 1,00 X 1,00 X X X X B ,02 1,04 1,09 X 1,00 X X X X A ,09 1,41 1,25 1,00 1,50 X X X X B ,15 1,55 1,50 1,05 1,20 X X X X A ,05 1,20 1,08 1,00 1,20 X X X X B ,19 1,58 1,33 1,37 1,08 X X X X A ,48 1,81 1,95 2,32 X X X 2,09 2, B ,33 1,90 1,68 1,55 X X X 1,32 1, A ,42 1,62 2,00 1,69 X X X 1,37 1, B ,49 2,19 1,87 1,94 X X X 1,81 1, celkem ,23 1,53 1,48 1,49 1,25 X X 1,64 1,

8 prospěch Prospěch průměry výsledného hodnocení chování třída v p n třída čj m aj př f ch z d A ,54 1,94 2,33 2,11 1,61 2,55 X 1,44 1, A ,83 2,50 2,86 2,40 2,50 3,00 X 2,27 2, B ,61 2,42 2,61 2,07 2,38 2,53 X 1,61 1, A ,51 2,28 2,69 1,81 2,15 2,46 2,31 1,58 1, A ,51 2,05 2,10 1,68 1,63 2,84 1,78 1,52 1, B ,42 2,44 2,22 1,67 1,61 2,5 1,72 1,28 1, celkem ,57 2,27 2,47 1,96 1,98 2,65 1,94 1,62 1, Vysvětlivky k označením sloupců: v počet žáků s vyznamenáním p počet žáků, kteří prospěli n počet žáků, kteří neprospěli třída - celkový průměr třídy čj-d průměr třídy v jednotlivých předmětech 2 počet žáků hodnocených 2. stupněm z chování 3 počet žáků hodnocených 3.stupněm z chování 8. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k Učitelé vychovatelé 4 4 spec. pedagogové 0 0 psychologové 0 0 pedagog. vol. času 0 0 asistenti pedagoga 0 0 Trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí celkem všichni b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): Věk do 30 let včetně let let let z toho důchodci nad 61 let z toho důchodci Učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag Trenéři pedag. celkem z toho žen

9 c) odb. kvalifikace pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ Vychovatelé speciální pedagogové Psychologové pedagogové volného času asistenti pedagoga Trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 4 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj celkem učitelů cj bez odborné 2 2 s odbornou kvalifikací kvalifikace počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní e) výuka některých předmětů v cizím jazyku --- f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 3 z toho do důchodu (počet) 0 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet) 3 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 1 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy) DLOUHODOBÉ STUDIUM 9

10 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd 0 0 studium pedagogiky 0 0 studium pro asistenty pedagoga 0 0 studium pro ředitele škol a školských 0 0 zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 0 další vysokoškolské studium 0 0 (další aprobace ) celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 0 xxx studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické 0 0 pracovníky studium pro výchovné poradce 0 0 studium k výkonu specializovaných 1 1,5 roku činností celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 0 xxx KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání (zejména kurzy a semináře) počet účastníků délka studia (v týdnech či dnech) */ Developing English as Classroom Lang. 1 1 den Úvod do etické výchovy 1 1 den Interaktivní tabule na 1. stupni 2 1 den Využití netradičních pomůcek v Tv 1 1 den Práce s chybou 1 1 den Nové metody, formy v Aj na 1.st. 1 1 den Dyslexie a komunikace v Aj 1 1 den Pohyb a hudba ve výuce angličtiny 1 1 den Icebreakery a energizery 1 1 den Hodnocení a evaluace v práci učitele 1 1 den Kázeň ve třídě a autorita učitele 1 1 den Matematika nově, moderně, interaktivně 1 1 den Interaktiv. tabule v přírodovědě a biol. 1 1 den Interaktiv. tabule vytváření výuk. 1 1 den materiálů celkem krátkodobé studium 15 xxx 10

11 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky M Př. informatika VV HV TV jiné počet tříd počet žáků Složení specializovaných tříd k : počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho z toho z toho poruchy učení poruchy chování přípravné třídy Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy péče o nadané žáky a zkušenosti v této oblasti Pro nadané žáky má škola připraven rovněž individuální vzdělávací plán. Podle něj můžeme využívat 2 metod metody akcelerace, kdy se dítě učí rychleji s možností se v některém z předmětů vzdělávat s vyšším ročníkem, nebo metody diferenciace, tedy rozšiřování a prohlubování učiva. 13. Počet integrovaných dětí k celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2010/11: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2009/10, které nastoupí v září 2010 počet odkladů pro školní rok 2010/ Výsledky přijímacího řízení a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia

12 b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední Celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) počet přijatých žáků do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 37 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty Předmět počet žáků Sportovní hry 78 Informatika 34 Anglická konverzace 37 Užité výtvarné činnosti 59 Vedení domácnosti 43 Německý jazyk 16 Křesťanská výchova (nepovinný předmět) 7 CELKEM ŽÁKŮ Kroužky Zájmový útvar počet žáků Hra na flétnu 18 Hra na klavír 10 Keramika 14 Šachy 13 Sportovní hry - ml. žáci 16 Sportovní hry - st. žáci 29 Florbal 13 Stolní tenis 15 Základy orientálního tance 17 Wing-tsun 28 Příprava ke zkouškám Čj 23 Příprava ke zkouškám M 25 Angličtina pro nejmenší 14 Výtvarná činnost 10 Aerobic 12 Moderní tanec 20 Dramatický kroužek 12 CELKEM ŽÁKŮ

13 19. Školní družina klub: počet oddělení počet žáků školní družina Poradenské služby školy Ve škole pracuje speciální pedagožka Mgr. Marcela Blahnová. Vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do dokumentace jsou zařazováni žáci s tzv. tolerancí a žáci tzv. integrovaní. Těm je na základě podrobného odborného posudku pedagogicko psychologické poradny vypracován individuálně vzdělávací plán. Ze znění tohoto plánu pak vycházejí vyučující jednotlivých žáků. Speciální pedagožka ve spolupráci s poradenskou psycholožkou Mgr. Irenou Vlachynskou poskytuje průběžně metodickou pomoc učitelům těchto žáků, obzvláště vyučujícím českého a anglického jazyka. Pomáhá také vyučujícím při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a navrhuje další opatření. Poskytuje též konzultace rodičům těchto žáků obzvláště v oblasti nápravy specifických poruch učení. Při zápisu do prvních ročníků vyhledává děti s rizikem dyslexie. Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří také žáci mimořádně nadaní. Speciál. pedagožka rovněž ve spolupráci s dr. Vlachynskou vytvořila individuální vzdělávací program pro vzdělávání nadaných žáků. Věnujeme se individuálně žákům ze znevýhodněného sociálního prostředí. Do školy dochází psycholožka dr. Vlachynská pravidelně a dle potřeby hospituje v hodinách. 21. Hodnocení prevence rizikového chování Stejně jako v předchozích letech byly i v tomto školním roce pro žáky pořádány akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jejichž cílem bylo zabránit šíření těchto jevů a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči takovýmto negativním vlivům okolí. Škola stejně jako v předchozích letech spolupracovala s o.s. Prev-Centrum v Praze 6, jehož lektoři na škole realizovali bloky všeobecné primární prevence. Jedná se o bloky tří vyučovacích hodin jednou za pololetí pro každou třídu. Do programu byly letos zapojeny ročníky. Pod vedením zkušených lektorů se během těchto bloků žáci za pomoci didaktických her, diskusí, práce ve skupinách a dalších aktivit seznámili blíže s problematikou jevů, označovaných souhrnně jako sociálně patologické chování, posilovali svou schopnost odolávat jim a rozvíjeli prosociální chování. Přínosem je účast třídních učitelů na blocích a fakt, že škola spolupracuje v rámci všech bloků již druhým rokem s jednou dvojicí lektorů - lépe se zorientují v konkrétní situaci dané školy i v jednotlivých třídách. Spolupráce školy s Prev-Centrem je na velmi dobré úrovni, pravidelně každé pololetí společně hodnotíme cíle, které jsme si na počátku programu primární prevence stanovili. Shrneme-li hodnocení všech bloků během celého školního roku, pak se ukázalo, že naši žáci nemají problémy spolupracovat, komunikovat, dávat si prostor k vyjádření názoru. Co se týče sociálně patologických jevů, kolegové z Prev-Centra hodnotili znalosti a informovanost našich žáků jako velmi dobré. Na období kalendářního roku 2010 se škole podařilo získat od MŠMT grant, který by měl pokrýt náklady spojené s financováním těchto bloků. Rovněž do budoucna bychom rádi bloky všeobecné primární prevence financovali z těchto zdrojů. Škola také využila služeb Útvaru prevence Městské policie. Pro žáky ročníků jsme zorganizovali přednášky, jejichž náplní byla problematika sociálně patologických jevů a trestní odpovědnosti mladistvých. Pozitivně hodnotíme mj. i skutečnost, že tyto přednášky se setkaly s nesmírně kladným hodnocením ze strany žáků. Rovněž se strany samotných policistů byla spolupráce s naší školou hodnocena jako nadprůměrná. Programy nabízené Městskou 13

14 policí se ukázaly jako efektivní a zejména komplexní, co do pokrytí jak jednotlivých ročníků, tak i probíraných témat. Naší snahou jak v rámci spolupráce s Prev-Centrem, tak i s Městskou policií je cílená prevence, tedy působení na všechny věkové kategorie žáků tak, aby každý absolvoval pokud možno všechny programy. Ve škole nadále probíhal preventivně-výchovný program Připraveni pro život, jehož cílem je podpořit harmonický rozvoj mladých lidí, posílit ochranu před sociálně patologickými jevy a psychosociální kompetence žáků. Zmíněný program byl náplní vyučovacích hodin rodinné výchovy v 6. a 7. ročnících. Dalším pilířem prevence, coby součásti soustavného a systematického působení, byla nabídka pozitivních alternativ využití volného času žáků v podobě mimoškolních aktivit (jedná se o široké spektrum specializovaných zájmových útvarů a sportovních činností). Škola působí jako komunitní centrum, které tyto volnočasové aktivity pod vedením Jany Skalické zastřešuje. 22. Školská rada složení, četnost zasedání, hodnocení činnosti, spolupráce s vedením školy Zasedání školské rady proběhlo ve školním roce čtyřikrát.. Předmětem jednání byly dokumenty školy, které školská rada projednává nebo schvaluje výroční zpráva o činnosti, hospodaření školy. Dále se školská rada zabývala různými podněty rodičů žáků. Personální obměna školské rady proběhla u zákonných zástupců žáků zvoleny byly paní Pavla Melková (místopředsedkyně), Ivana Šarbortová, Milada Tomková (předsedkyně ŠR). Na jednání školské rady nebyl ředitel školy v průběhu školního roku zván. Nad rámec jednání školské rady se ředitel školy účastnil jednání v radě MČ Praha- Suchdol.Tato setkání se zřizovatelem probíhala cca 1 za 2 měsíce. Námětem rozhovorů byly aktuální otázky školního života. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu Ve škole působí Sdružení rodičů a přátel školy (občanské sdružení registrované u MV ČR dne ). SRPŠ se podstatnou měrou zasazuje o zlepšování materiálních podmínek školy, zejména žákům spoluvytváří příznivé předpoklady pro vzdělávání i zájmovou činnost (nákup PC, digitální videokamery, fotoaparátu, testování žáků, sportovní potřeby, odměny za umístění v soutěžích, podpora v oblasti prevence sociálně patologických jevů a komunitního centra apod.). Setkání s rodiči se uskutečňuje na třídních schůzkách, které se konají zpravidla třikrát do roka. Během školního roku škola preferuje model konzultací učitel rodič ( žák) v konzultačních hodinách, které jsou domlouvány individuálně na základě potřeb rodičů žáků a možností pedagogických pracovníků. Ke zveřejňování podstatných informací slouží nástěnné tabule u vchodu do budovy ZŠ, Informace pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce, škola zpravidla v závěru školního roku vydává vlastní informační bulletin. Důležitým informačním zdrojem jsou webové stránky školy. Svou roli hraje i možnost setkávání se s rodiči při příležitostných akcích Vánoční zpívání, Suchdolský Betlém, Suchdolské (p)osvícení. Někteří rodiče vedou kroužky zájmové činnosti, jiní se účastní jako vychovatelé a zdravotníci škol v přírodě, lyžařských kurzů nebo vykonávají funkci pomocného pedagogického dozoru při jednodenních školních akcích. Škola úzce spolupracuje s občanským sdružením Tutor, zastoupeným PhDr. Janou Starou, PhD. Projekt realizuje program dalšího vzdělávání učitelů Výchova pro život v demokratické společnosti. Prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů rozšiřuje využití programu Základy demokracie v českých základních školách. Obsahem programu je výchova k zodpovědnému a hodnotnému životu v demokratické společnosti. Projekt je určen pro žáky 14

15 4. 6. tříd základní školy, ti se zde neučí o demokracii pasivně, ale interaktivní formou výuky problémy prožívají. Zároveň jsou vedeni k diskuzi a pracují s textem. Další partneři naší školy: Prev-Centrum, ČZU Praha 6-Suchdol, MŠ Gagarinova, MŠ K Roztokům, MŠ Únětice, Praha 6-Suchdol, Pedagogická fakulta UK Praha, Pedagogicko psychologická poradna v Praze 6, ISES,s.r.o., sdružení Tereza, Suchdol Sobě. 24. Školní stravování: počty stravovaných žáků 310 z toho počty žáků z jiných škol Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 1 24 zážitkové kurzy 1 14 ŠvP lyžařské kurzy 1 24 jiné sportovní kurzy 0 0 jiné kurzy Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, zejm. rozvojové programy Výsledky kontrol ČŠI Kontrolní subjekt: ČŠI Pražský inspektorát Termín: 3. 6.listopadu 2009 Předmět kontroly: Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínu inspekce. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1 školského zákona. Závěry: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Vychází ze zásady rovného přístupu všech žáků ke vzdělání a zohlednění jejich vzdělávacích potřeb, bezpečnost je zajištěna na standardní úrovni. Organizace účelně využívá všech možností financování, v této oblasti jsou vytvořeny vhodné předpoklady pro uskutečňování ŠVP ŠVP je v úplném souladu se zásadami a cíli školského zákona a v souladu s RVP ZV. Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou pozitivní v těchto oblastech: úspěšné naplňování strategických vizí managementem školy, promyšlené strategie při zajišťování prevence sociálně patologických jevů, partnerství školy a v jeho rámci rozvíjející se aktivity komunitního centra, úspěšnost žáků ve výsledcích vzdělávání, 15

16 přátelské sociální klima Celá zpráva je zveřejněna na stránkách základní školy Opatření přijatá školou na základě doporučení ČŠI : Příkaz ředitele školy k pravidelné kontrole pedagogické dokumentace a zápisu učiva do třídních knih ze dne Účast žáků v soutěžích školní kolo obvodní kolo - umístění a) vědomostní - MŠMT Český jazyk místo Zeměpis , 9. a 10. místo Pythagoriada místo b) vědomostní jiné Matematický klokan všichni žáci školy od 2. do 9. ročníku c) sportovní soutěže obvodní kolo Šachy 2. místo ml. žáci 3. místo st.žáci Nohejbal 3. místo ml. žáci 2. místo st. žáci Stolní tenis 2. místo ml. žáci Házená 4. místo ml. žáci Malá kopaná zákl.skupina - st. žáci zákl.skupina ml.žáci Futsal 3. místo ml.žáci zákl.skupina - st. žáci Florbal zákl.skupina - st. žáci zákl.skupina - ml. žáci zákl.skupina st. žákyně Miniházená 2. místo 4. a 5. roč. McDonald Cup zákl.skupina 4. a 5. roč. Plavání 1. místo st.žákyně, 50 m prsa 2. místo st.žáci, 50 m vol.způsob 29. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu: kraj počet žáků Středočeský 63 Ústecký 1 Vysočina 1 16

17 30. Cizí státní příslušníci: Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Slovenská republika 1 Ruská federace 6 Ukrajina 3 Kambodža 1 Mongolsko 1 Srbská republika Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Environmentální výchova V roce 2009/2010 se naše škola opět zapojila do programu Ekoškola. Během měsíce února byl úspěšně založen ekotým skupina žáků, kteří se scházejí jednou týdně, aby se společně dozvídali trošku více o ekologii a životním prostředí a zároveň plánovali a realizovali předávání těchto informací svým spolužákům. Díky ekotýmu proto vznikla tradice pravidelného pátečního ranního hlášení Rádia Ekotým, v místní knihovně proběhlo několik přednášek a zajímavých odpoledních programů pro družinu i veřejnost, byl uspořádán Vodní festival ke Dni vody atd. Aby členství v ekotýmu neznamenalo jen neustálou práci, podnikl ekotým společnou exkurzi do spalovny ZEVO v Malešicích a zúčastnil se školení pro ekotýmy v ekocentru Tereza. Kromě těchto aktivit nad rámec běžného vyučování byla EVVO realizována rovněž přímo ve vyučovacích hodinách nebo na akcích jednotlivých tříd. Tyto akce nabývaly nejrůznějších podob: Některé třídy strávily svou školu v přírodě v ekocentru Paleta v Oucmanicích (1.A,B), případně se zúčastnily kratších dopoledních programů v dalších ekocentrech (např. programu Jak krtek ke kalhotkám přišel v ekocentru Tereza 1.A,B, nebo přírodovědného dopoledne v Krčském lese s tématem Stopy lesní zvěře 4.A). Zatímco 4.A zkoumala stopy lesních zvířat přímo v terénu, jiní na téma les besedovali s lesníkem (1.A,B), pravidelně navštěvovali svůj strom v Roztockém háji (1.A) nebo sami vysadili strom před školou (5.B). Další se vydali obdivovat květiny a stromy do Botanické zahrady v Tróji (1.B) či v Liberci (5.A,B). Na živočišnou říši se zaměřili žáci v miniprojektu Zvíře (2.B), přímo za zvířaty se pak některé třídy vypravily do cvičných stájí na ČZU (1.A,B) nebo do zoologické zahrady. Byli i tací, kteří u ČZU v rámci přírodopisné exkurze pozorovali mravkolvy (6.A). Jak už bylo zmíněno, všechny třídy se také zúčastnily Dne vody, a některé pak na téma Voda navázaly návštěvou Podolské vodárny (8.A), bývalé čistírny odpadních vod v Praze- 17

18 Bubenči (9.A,B), nebo se samy zasadily o šetření vodou koupí úsporného perlátoru do své třídy (4.A). To, že děti pracovaly na svém vztahu k přírodě a životnímu prostředí během pobytů ve škole v přírodě a během nejrůznějších výletů a vycházek, ať už do blízkého, či vzdáleného okolí, není jistě třeba připomínat. 34. Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků Využíváním vnějších evaluačních prostředků škola získává informace nejen o stavu a výsledcích vzdělávacího procesu, ale zároveň se jí naskýtá možnost srovnávání s jinými školami. Dlouhodobě monitorujeme pokroky a změny na úrovni celé školy, jednotlivých tříd i jednotlivých žáků. Škola využívá testů společnosti Scio, která nabízí systematickou, tzv. komplexní evaluační analýzu (KEA). Evaluace byla ve školním roce 2009/10 realizována s finanční podporou Sdružení rodičů při ZŠ. Testováni byli žáci 9. tříd, a to v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a v oblasti obecně studijních předpokladů. Dle výsledků testů se naše škola řadí mezi nadprůměrné v českém a anglickém jazyce, v matematice mezi průměrné. Vysvětlivky ke grafu: průměrný percentil - pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 OSP obecné studijní předpoklady 18

19 35. Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 bude škola realizovat za období tří let (periodicky), jak ukládá právní norma. Využijeme komplexní evaluační analýzy - KEA, ale i dalších metod, zejména analýzu dokumentace metodických orgánů, písemných záznamů třídních schůzek, pedagogických i provozních porad, analýzu žákovských prací, analýzu spolupráce se sociálními partnery školy. V poslední fázi školního roku absolvovali žáci třetích tříd závěrečné testy z českého jazyka, matematiky a předmětu Člověk a jeho svět. Jednalo se o testy v rámci povinného hodnocení očekávaných výstupů. Příjemně nás překvapilo, že děti pracovaly s nadšením a výsledky jejich snažení jsou velmi dobré. Nejúspěšnější byli žáci v českém jazyce - s 91% úspěšností. Hodnocení dalších dvou předmětů se pohybovalo mezi 83-90%. Potvrdili jsme si tak funkčnost našeho ŠVP a dobrou práci vyučujících i jejich žáků. 36. Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2009/2010: název grantu žádáno poskytnuto poskytovatel grantu (v Kč) (v Kč) Řidičák na počítač MČ Praha-Suchdol Prevence rizikového chování MŠMT 37. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Základní údaje o hospodaření školy Příspěvek z prostředků zřizovatele Příspěvek MHMP Spotřebované nákupy (včetně energií) Mzdové náklady Služby Odvody ke mzdám Mzdové náklady 57 Spotřebované nákupy 902 Odvody ke mzdám 19 Služby 67 Odpisy 95 Ostatní náklady 40 Ostatní náklady 53 Výsledek hospodaření 282 (pozn. uvedené částky jsou v tis. Kč) 19

20 Přílohy - textová část Informace o celoškolním projektu Dne 6. května 2010 se na naší škole uskutečnil projektový den zaměřený na Evropskou unii. Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně a ujal se jej ředitel školy společně se starostou MČ Praha Suchdol. Děti z 1. stupně poté celé dopoledne plnily úkoly na stanovištích (poznávání vlajek, rozlohy států, státy podle indicií ), která byla rozmístěna po celé škole. Žáci 2. stupně se rozdělili do jednotlivých dílen, kde pracovali netradičními metodami. Skladba dílen byla pestrá, namátkou jmenujme dílny s názvy Kudy do Evropy? Znáte ohrožené druhy zvířat v rámci Evropy? Máme se v Praze čím pochlubit? Do celoškolní akce se zapojili též zaměstnanci školní jídelny - celý týden předkládala školní kuchyně svým strávníkům jídla typická pro státy EU. Výsledky snažení žáků i vyučujících si mohla veřejnost prohlédnout na výstavě v prostorách spojovací chodby mezi starou a novou školní budovou. Originálně vyzdobena byla i jednotlivá patra obou školních objektů. Jazykově poznávací zájezd do Velké Británie 2010 Letos v květnu se uskutečnil další jazykově poznávací zájezd třiadvaceti žáků tříd školy. Tentokrát byla výprava ubytována v půvabném Salisbury v hrabství Wiltshire. Program byl velmi pestrý (Stonehenge, Bath, opatství Glastonbury, Bournemouth, Londýn), navíc obohacený o dopolední výuku angličtiny v Twin School v Salisbury. Tato jazyková škola nabízí výuku na mnoha místech Velké Británie. Je členem mezinárodních organizací pro jazykové vzdělávání a cestování mládeže ALTO a FIYTO. Lekce probíhají pod vedením zkušených anglických pedagogů v různých skupinách podle jazykové pokročilosti. Jazykově poznávací zájezd splnil svůj cíl. Naplnil očekávání všech účastníků, přesvědčil je o tom, že dovedou na přiměřené úrovni použít angličtinu. Nezpochybnitelně zvýšil vlastní sebevědomí, protože děti, nehledě na školní klasifikaci, zvládly komunikaci s rodilými mluvčími jak ve škole, tak při ubytování v rodinách i při absolvování drobných nákupů. Procvičovala se konverzace, rozšířila se slovní zásoba a zkušenosti získané ve školních lavicích se proměnily v praxi. Na závěr všechny děti obdržely certifikát o absolvování kurzu. Sportovní soutěže I v letošním školním roce jsme se účastnili řady obvodních sportovních soutěží v rámci tzv. Poprasku (Pohár pražských škol). Výsledkem našeho sportovního snažení byla 1 zlatá medaile, sedm stříbrných a čtyři bronzové. V plaveckých závodech na 50 m prsa zvítězila v bazénu ČZU Iva Fettrová (9. A), Vojta Dub z 9. B skončil druhý v závodě na 50 m volný způsob. Stolní tenis se též vydařil. Druhé místo a stříbrné medaile si odnesli z obvodního kola mladší žáci Jiří Fara, Martin Havlíček, Jan Doubrava a Dominik Žlebek (7. roč.). Nezklamali ani šachisté. Ti mladší (z I. stupně - Jakub Kuchař, Vojta Bradáč a Honza Bartoš) přivezli z obvodního kola stříbro, starší (z II. stupně - Mikuláš Faust, Marek 20

21 Škeřík a Jakub Hájek) bronz. Dlouholetá práce Ing. Pavla Kunce, lektora šachového kroužku, opět nesla své ovoce. Ve futsale skončili na bronzovém stupínku, a to ve velmi silné konkurenci šestkových škol, žáci 6. a 7. tříd (Tomáš Trojan, Ondřej Tomek, Patrik Ther, Tomáš Štein, Jan Jarý, Jiří Fara, Martin Čuchal, Jan Doubrava, Martin Havlíček, Vincent Navrátil a Lukáš Chvapil). Další bronz získali Jiří Fara, Jan Doubrava, Martin Havlíček i v nohejbale. Jejich starší spolužáci (Michal Bezpalec, Dominik Cieslar, David Sarkany a Josaf Břečka) byli dokonce stříbrní. Výborně v atletice reprezentovaly nejstarší dívky. Kristýna a Karolína Palátovy, Julie Dostálová, Iveta Kubartová a Adéla Varvažovská získaly stříbrné medaile ve čtyřboji a v závěru školního roku ještě doplněné o Štěpánku Sadílkovou a Lenku Vopelkovou bronz v prestižním Poháru Rozhlasu. Premiéru na obvodní scéně si odbyly plážové volejbalistky. Iveta Kubartová, Julie Dostálová a Magda Šípová našly přemožitele až v samotném finále. Tato trojice se těší ze zisku stříbrných medailí. Do míčových soutěží jsme poprvé vyslali žáky 1. stupně. Čtvrťáci a páťáci si vyzkoušeli fotbalový McDonald Cup na Strahově, vybíjenou na ZŠ Na Dlouhém lánu i miniházenou na Julisce a právě v té si po dvou vítězstvích a jedné porážce na krk pověsili stříbrné medaile Jakub Kuchař, Dara Vitudanish, Vojtěch Bradáč, Tomáš Poláček, Štěpán Dub, Jakub Doubek, Jakub Žďánský, Štěpán Šíma, Michal Dvořák a Bill Munkhbat. Výchovně vzdělávací soutěže a olympiády V letošním roce se žáci školy účastnili obvodního kola zeměpisné olympiády. Velmi dobrých výsledků v konkurenci se žáky gymnázií dosáhli žáci 6. A Štél a Kukan (8. a 9. místo). Tradičně dobrých výsledků dosáhl David Novák z 8. A, který byl ve své kategorii desátý. Své zástupce měla škola i v Olympiádě v českém jazyce. Tereza Trnková, žákyně 9. A a vítězka školního kola této soutěže, se v I. kategorii kola obvodního umístila z 26 účastníků na slušném 11. místě. Žáci tříd zúčastnili i mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Žáci 6. a 7. ročníku se utkali v matematické soutěži Pythagoriáda, úspěšným řešitelem se stal Martin Havlíček ze 7. B. Postoupil do obvodního kola a umístil se na výborném 5. místě. Před ním skončili pouze studenti gymnázií. Letos poprvé naši žáci reprezentovali školu na matematické olympiádě v anglickém jazyce, kterou každoročně pořádá ZŠ Červený vrch. Zážitkový kurz 6. ročníku Letošní zážitkový kurz byl v porovnání s předchozími lety netradiční. Žáci nepobývali na jediném místě, naopak během čtyř červnových dnů uskutečnili přechod Krkonoš. Vyrazili z z Rokytnice nad Jizerou přes Dvoračky, Vrbatovu boudu a další známé krkonošské chaty až do Pece pod Sněžkou. Během kurzu dokázali jeho účastníci ujít čtyři desítky kilometrů. Jediným nesplněným cílem se stal výšlap na Sněžku, který se neuskutečnil kvůli nepříznivému počasí. 21

22 Školní družina Během roku navštěvovalo 4 oddělení školní družiny 100 žáků z 1. až 5. ročníků. S žáky jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu školní družiny Hrou za poznáním. Podstatou činností byla hra, projektové zájmové vzdělávání a získávání vlastních zkušeností žáků. Po celý rok jsme plnili stanovené cíle zájmového vzdělávání. Žáci I. a II. oddělení se přestěhovali do nových, větších prostor bývalých tříd 1. stupně. Obsah výchovně vzdělávací činnosti byl zaměřen na prohlubování, upevňování a rozvoj školních vědomostí i dovedností, a to prostředky vyplývajícími z požadavků pedagogiky volného času s ohledem na konkrétní podmínky ŠD. Pokračovali jsme v projektu Dětství bez úrazů zaměřeném na aktivní prevenci žáků před úrazy. S žáky ŠD jsme se zapojili do celoškolního projektu Ekoškola. K zájmovým činnostem jsme využívali převážně odpadový materiál. Zájmovou činnost jsme žákům obohatili kulturními a sportovními aktivitami, např. orientační hra po škole s plněním úkolů, besedy, táborák, prohlídka technického vybavení suchdolských hasičů nebo rychlé záchranné služby a Policie ČR, seznámili se s tvořivou činností scrapbooking, se způsobem výcviku asistenčních psů atd. Spolupracovali jsme s různými organizacemi, které nám pomohly zprostředkovat pro žáky další aktivity. Spolupráce s rodiči byla vstřícná, někteří rodiče věnovali pro činnost žáků ŠD sponzorské dary. O všech aktivitách jsme rodiče informovali prostřednictvím webových stránek ŠD a nástěnky pro rodiče. Fotodokumentaci z akcí jsme umístili k nahlédnutí ve fotogalerii na webových stránkách ŠD a zpracovali jsme ji do naší kroniky. 22

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-343/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-343/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Gymnázium Vysoké Mýto vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více