8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy"

Transkript

1 8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8.1 Úvod Hodnocení úrovně dovedností, postojů, vědomostí žáka při vytváření klíčových kompetencí, představuje nedílnou součást procesu edukace. Cíle vzdělávání, z nichž vyplývá nová koncepce výchovy a vzdělávání s sebou přináší jiné, či upřednostňuje jiné - nové metody hodnocení školní práce, oproti tradiční škole. Hodnocení by mělo plnit funkci poznávací, korektivně - konativní, motivační a osobnostně - vývojovou. Ve výuce jako takové se čím dál více prosazuje myšlenka individualizace v pohledu na učení, hodnocení tím získává další dimenzi, mění se z hodnocení učení na hodnocení pro učení. Žák pracuje tak, aby mohl vlastním způsobem využívat dosavadní znalosti k odhalování dalších poznatků a aby je mohl po svém propojovat do nových poznatkových struktur. Učitel- díky tomu, že proces učení probíhá před jeho zrakem a sluchem- neustále a průběžně usměrňuje žákovu poznávací cestu jak po stránce obsahové, tak procesní. Důraz se přesouvá z hodnocení sumativního (finálního, shrnujícího) k hodnocení formativnímu (průběžnému, zpětnovazebnému). Hodnocení se mění na akt partnerské spolupráce mezi učitelem a žákem. Formativní hodnocení zohledňuje složky komplexního výkonu a vyjadřuje se ke každé zvlášť. 8.2 Pravidla pro hodnocení žáků a) Slovní hodnocení v předmětech s převahou výchovného zaměření: pracovní výchova výtvarná výchova hudební výchova výchova k občanství volba povolání tělesná výchova dramatická výchova výchova ke zdraví volitelné předměty výchovného zaměření 801

2 Hodnocení slovní se užívá v průběhu školního roku i na konci klasifikačních období. Během školního roku se stupeň zvládnutí stanovených kritérií hodnotí výrazy: 1. stupeň 2. stupeň 1: zvládl výborně ovládá výborně 1: zvládl výborně ovládá výborně 2: zvládl částečně ovládá částečně 2: zvládl částečně ovládá částečně 3: zvládl ovládá 3: zvládl ovládá 4: nezvládl neovládá 4: zvládl s výhradami ovládá s výhradami 5: nezvládl neovládá. Na vysvědčení, na konci klasifikačního období, užíváme širší slovní hodnocení. Pro slovní hodnocení platí, že je pozitivně motivační, objektivní, kritické, konkrétně vyjadřuje, co žák zvládl, v jaké kvalitě a vymezuje postupy rozvoje žáka vzhledem k jeho individuálním předpokladům pro vyučovací předmět. Slovní hodnocení bude zaznamenáno v žákovských knížkách, v příloze katalogového listu a na tiskopisu vysvědčení pro kombinovaný způsob slovního hodnocení a klasifikace. b) Klasifikace klasifikační stupně v ostatních předmětech učebního plánu (viz dále) Pro oba způsoby hodnocení jsou stanoveny: 1) cíle hodnocení 2) kritéria hodnocení Kritéria posuzují žákův aktivní přístup k procesu učení, sledují individuální vývoj dítěte c) Obecné zásady pro hodnocení výsledků práce - sumativnímu (finálnímu) hodnocení žákovy práce bude předcházet vždy etapa formativního průběžného hodnocení - tento způsob hodnocení musí nejprve zvládnout učitelé, a to v jeho různorodých podobách - s podstatou, technikou hodnocení učitelé obeznámí žáky, naučí je procesu sebehodnocení (autoevaluace) - učitelé budou využívat různé cesty, prostředky k prohloubení efektivity a významu formativního hodnocení a sebehodnocení (autoevaluaci) žáků (týdenní plány i na 2. stupni, portfolia, individuální vzdělávací plány) smlouvy o dosažení cíle, různé způsoby reflexe, pozorování, rozhovory, žákovskou knížku s listy pro autoevaluaci žáka, vyjádření učitele, rodiny k práci žáka. - souběžně tedy bude probíhat hodnocení formativní průběžné, slovní a finální hodnocení tj. klasifikace s různými způsoby zkoušení děti - formativní hodnocení slouží k získání informací o pochopení učební látky, dovednostech dětí atd., proto se během učebních činností neshromažďují data pro finální hodnocení (klasifikaci) - etapa procvičování, etapa hledání vztahů, pojmů atd., bude zřetelně odlišena od testů, prověrek pro klasifikaci. d) Klasifikační řád pro 1. a 2. stupeň 802

3 8.2.1 Hodnocení I. stupeň Úvod Hodnocení je jednou z metod práce učitele zaměřenou na zjišťování výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Obsahem této činnosti je posouzení a zhodnocení práce, jejímž základem je funkce zpětné vazby pro učitele z hlediska diagnostického a žáka z hlediska klasifikačního. Hodnocení žáka probíhá pomocí klasifikační stupnice = kvantitativní vyjádření poznatků a slovním hodnocení = kvalitativním vyjádřením poznatků. V rámci obou těchto hodnocení je důležité přihlížet k několika faktorům, jako jsou: respektování možností a dispozic žáka; posouzení snahy a vynaloženého úsilí; zhodnocení zda výkon představuje zlepšení, či zhoršení; chápat hodnocení jako východisko pro pomoc žákovi a motivaci pro jeho další činnost. Hodnocení probíhá ve dvou rovinách - analytické a holistické. Analytické hodnocení se zakládá na učitelově předchozí analýze, jaké dovednosti bude při hodnocení práce žáků sledovat a ve správném zadání práce, které by umožnilo hodnotit co nejlépe právě tyto dovednosti. Sledované dovednosti potom hodnotí jednotlivě podle předem vymezených kriterií, s kterými jsou žáci před započetím práce seznámeni. Při holistickém hodnocení pojednává učitel žákovskou práci jako celek. Nehodnotí oddělené dílčí dovednosti, ale definuje, jaké vlastnosti musí splňovat práce, která dostane určité ohodnocení. Nutností tohoto hodnocení je předem formulovat jednotlivá kriteria a požadavky pro jejich naplnění a jaké dovednosti danou úlohou u žáků zjišťujeme. Úlohy by tedy měly být cílenější s konkrétní informací o tom, co od žáků vyžadujeme a co by měli zlepšit Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oblastí Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vychází z aktivního postoje žáka k práci. Hodnocení žáka motivuje a stimuluje k další činnosti. Informuje jej o jeho práci a povzbuzuje tak jeho sebedůvěru, vede jej k sebepoznání. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm. Hodnocení výsledků práce žáka je dvojí slovní a klasifikační stupnicí. Slovní hodnocení provází žáka co nejčastěji při tvůrčí práci, při aktivním hledání řešených úloh. Plní funkci motivační, povzbuzující a podporující aktivitu. Klasifikace v podobě klasifikační stupnice se uskutečňuje na závěr probíraného tématického celku formou bodového testu. Se stupnicí bodů a známek jsou žáci seznámeni. Společně probíraná cvičení nejsou hodnocena známkou. Samostatnou práci procvičování žáka zhodnotí opravou chyb a vlastním hodnocením, nebo učitel klasifikačním stupněm. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA Důležitým činitelem hodnocení je učitel, jeho pohled na žáka a schopnost posoudit každého jako jednotlivce. Hodnocení kvality žákovy práce je pro něj motivací k rozvoji v dalších činnostech a učení. Je založeno na zpracování a vyhledávání informací, využívá znalostí v praxi aktivním plněním zajímavých úkolů. Je důležité, aby měl žák možnost o problémech hovořit, zapojovat se do diskuse zodpovídat, ale i klást otázky přiměřené jeho věku. Významnou součástí je i sebehodnocení žáka pro porovnání předchozích i současných výsledků. Učitel při hodnocení vychází ze znalostí žáka a respektuje jeho individualitu. Hodnocení probíhá formou klasifikační stupnice, doplněné o slovní hodnocení. 803

4 VLASTIVĚDA Na vysvědčení je hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyjádřeno klasifikačním stupněm. V průběhu roku je využíváno slovního a bodového hodnocení žáka. Při bodovém systému žáci získávají přesně stanovený počet bodů za určitou práci. PŘÍRODOVĚDA Hodnocení je především jakousi zpětnou vazbou o kvalitě žákovi práce, která je pro něj motivací a příležitostí k další činnosti, rozvoji a učení. Není založeno na memorování, nýbrž na zpracování a vyhledávání informací, jejich řazení do souvislostí, využívání znalostí v praxi, plnění zajímavých úkolů a aktivním přístupu. Důležité je, aby žáci měli možnost o problémech hovořit, naučili se komunikovat, srozumitelně odpovídat na otázky. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, kdy žák porovnává vlastní předchozí a současné výsledky. Učitel hodnotí, jakými prostředky, postupy a činnostmi bylo dosaženo daného cíle, při čemž plně respektuje individualitu dítěte. Formy, jak tyto dovednosti utvářet, jsou například diskuse, ústní zkoušení, písemná práce. Při zkoušení si žák může vybrat téma nebo si otázky losuje. Žákům je dovoleno při písemné práci nahlédnout do knih a encyklopedií, informace si vyhledat za daných pravidel. Hodnocení je formou klasifikačních stupňů, doplněné o slovní hodnocení, či poznámky na portfolia žáků. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hodnocení je založeno na realitě. Učitel se snaží vytvářet postoje a dovednosti pro vzdělávání, nikoliv třídit žáky na dobré, průměrné a slabé. Důraz je kladen na osobní maximum žáka. Na úspěšnosti žáka je rozhodující především jeho aktivita. To, jak bude žák úspěšný, záleží také na kladném přístupu učitele k žákovi. Hodnocení má funkci motivační, informační, stimulující, podporující sebedůvěru žáka. Žáci jsou povzbuzováni ve svých tvořivých pokusech, hodnoceny podle celkového přístupu k hudebním aktivitám, jsou uznávány i drobné úspěchy. Učitel respektuje možnou jednostrannost dítěte k některému z typů hudebních činností a přihlíží k jeho hudební vyspělosti. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Hodnocení by mělo přispívat k rozvoji smyslové citlivosti a uplatnění vlastního názoru, k výběru metod odpovídajících věku a schopnostem žáka. Učitel hodnotí práci žáka slovně, pokud používá klasifikační stupnici, neměl by používat špatné známky. Při hodnocení je důležité zohlednit individualitu žáka a tím jej motivovat k další činnostem a osobnostnímu rozvoji. Důraz klást nikoliv na výsledek, ale prožitek z dané práce. Vést žáka k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení práce ostatních žáků. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Hodnocení má informovat, motivovat a stimulovat žáky. S ohledem na charakter předmětu je vhodné slovní hodnocení, které objektivněji vypovídá o podmínkách, postojích, zájmech a dosažených výsledcích žáka. Slovním hodnocením je možné lépe vystihnout úsilí a pokrok i u málo nadaných žáků. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Důležitým činitelem je učitel, jeho pohled na žáka a schopnosti objektivně posoudit možnosti každého jednotlivce. Hodnocení by mělo žáka motivovat, povzbudit, podat mu informaci o úspěších či nedostatcích, ukázat mu cestu ke zlepšení, k seberealizaci. Hodnocení probíhá slovně, užíváno je průběžně k vyhodnocování každodenní práce žáka, ale i v pololetním i závěrečném hodnocení. Využíváme slovního hodnocení učitelem (hodnotící portfolia), sběrných a výstavních portfolií, týdenních plánů, měsíční sebehodnocení ve Školním zápisníku. 804

5 Klasifikační řád Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice; uceleně a přesně chápe vztahy mezi nimi; pohotově vykonává intelektuální a praktické činnosti; samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů; projevuje samostatnost a tvořivost; ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný; samostatně vyhledává informace z mediálních zdrojů a bezchybně je využívá při zpracování úkolů; bez problémů projevuje tvůrčí spolupráci ve skupině. Stupeň 2 (chvalitebný) Požadované poznatky fakta, pojmy a definice žák ovládá v podstatě uceleně, přesně a úplně; samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při praktických a teoretických činnostech; v jeho myšlení se projevuje tvořivost; ústní a písemný projev mívá menší nedostatky; téměř samostatně vyhledává informace z mediálních zdrojů a využívá je při zpracování úkolů; téměř bez problémů projevuje tvůrčí spolupráci ve skupině. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic nepodstatné mezery a z toho plynoucí chyby dovede za pomoci učitele korigovat; při praktických a intelektuálních činnostech se projevují nedostatky; při praktických a teoretických činnostech se dopouští chyb; činnosti provádí na základě podnětu učitele; myšlení je málo tvořivé; v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti; na základě podnětu využívá informací z mediálních zdrojů a používá je jen s pomocí; tvůrčí spolupráci ve skupině projevuje pouze na základě prvotního vedení. Stupeň 4 (chvalitebný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic závažné mezery; při praktických a intelektuálních činnostech je málo pohotový; je nesamostatný při využívání poznatků; myšlení není tvořivé; jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti; závažné chyby dokáže s pomocí učitele opravit; informace z mediálních využívá jen s pomocí učitele, bez vlastní tvořivosti; tvůrčí spolupráci ve škole téměř nezvládá. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil; jeho intelektuální i praktické činnosti mají velmi podstatné nedostatky; své vědomosti nedokáže uplatnit ani s podněty učitele; v ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti; nedokáže využívat média jako zdroj informací; tvůrčí spolupráci ve skupině vůbec nezvládá. Ve výchovách hodnotíme žáky slovně na základě ovládnutí dané dovednosti či zvládnutí techniky nebo činnosti. V průběhu školního roku je slovní hodnocení stručné podle této stupnice: 1 zvládl výborně ovládá výborně 2 zvládl částečně ovládá částečně 3 zvládl ovládá 4 nezvládl neovládá Na vysvědčení je slovní hodnocení širší se zaměřením na stěžejní činnosti v daném předmětu. 805

6 Hodnocení žáků s SVP a žáků talentovaných Všechny děti mají právo na rovný přístup ke vzdělávání a demokratická společnost počítá s aktivní účastí všech svých členů. Integrovaní žáci, mezi něž patří děti s speciálními vzdělávacími potřebami a také talentované děti jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které vycházejí ze specifických potřeb žáků a upravují obsah, formy a podmínky vzdělávání. V rámci jednotlivých předmětů je sestavován IVP s ohledem na individuální potřeby daného žáka. Doporučuje se např. zařazení dítěte do vhodné skupiny žáků, individuální práce s žákem, respektování pracovního tempa, střídání činností, časté opakování probraného učiva, vhodné využívání kompenzačních pomůcek nebo naopak zadávání náročnějších úkolů. Důraz je kladen na spolupráci rodiny a školy. Hodnocení žáků s SVP je písemné nebo slovní, zejména v předmětech, kde se projevuje jejich handicap (ČJ, cizí jazyk, MA) důležitá je častá pochvala i za malou práci, která je motivací k dalším činnostem a ke zlepšení. U dětí talentovaných využíváme běžného hodnocení dle daného předmětu Závěr Tyto základní aspekty hodnocení zahrnuté do jednotlivých vzdělávacích oblastí ŠVP nejsou jediné. Vnitřní evaluací jsou pro učitele týdenní/měsíční plány. Žák na konci nebo na začátku týdne zhodnotí svou práci, která se mu vydařila, ale také činnost, ve které je potřeba se zlepšit a sám navrhuje způsoby, jak toho dosáhnout. Obdobné sebehodnocení provádí žák na konci každého čtvrtletí v nové podobě žákovské knížky. Spolu s žákem hodnotí jeho čtvrtletní snažení i rodiče a samozřejmě i učitel. Dochází tak k provázanosti a spolupráci školy a rodiny, kdy je žák hodnocen z několika hledisek, která vedou k celistvosti pohledu na žáka a jeho aktivního působení ve škole. Do vnitřní evaluace řadíme i projektové vyučování, kdy žák spolu s učitelem hodnotí nejen práci svou, ale i pracovní skupiny. K hodnocení procesu učení v komplexním smyslu slouží portfolia, která vznikají jako soubory dokladů za určité období při dosahování vzdělávacích cílů Hodnocení II. stupeň Úvod Součástí celkového hodnocení žáka je i dílčí a průběžné hodnocení ve vyučovacích hodinách a jeho důležitým prvkem je i sebehodnocení žáka. Učitel, jako řídící prvek výchovně vzdělávacího procesu, provádí korekci a objektivizaci subjektivního názoru žáka při sebehodnocení v rámci očekávaných výstupů. Hodnocení probíhá i v úrovni mezipředmětových vztahů, úzce souvisejících v dané oblasti hodnocených výstupů. Vlastní finální hodnocení výstupů náleží plně do kompetencí učitele. Součástí hodnocení má být i autoevaluace výkonu žáka i učitele. Hodnocení může probíhat i v úrovni slovního hodnocení na základě požadavků rodičů a specifických požadavků na hodnocení žáka. Hodnocení důležitých prvků kladených na žáka je v kompetenci učitele, způsob finálního hodnocení je projednáván a schválen rodiči a o způsobu hodnocení žáka rozhoduje ředitel školy. Hodnocení probíhá v rovině analytické a holistické. 806

7 Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oblastí, klasifikační řád Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vychází z aktivity, tvořivosti, samostatnosti a pohotovosti žáka. Motivuje ho k tvořivému aplikování osvojených vědomostí, dovedností a návyků, ke zlepšování písemného a ústního projevu, k samostatnému studiu vybraných textů, k odpovědnosti a iniciativě. ČESKÝ JAZYK Hodnocení v českém jazyce je zaměřeno na práci žáka v oblasti získávání vědomostí a dovedností v mluvnici, komunikační výchově i literatuře. Mimořádné postavení předmětu je dáno důležitostí pro socializaci dítěte a rozvoj jeho rozumových schopností a emočního vyspívání. CIZÍ JAZYK Cizojazyčná výuka směřuje k cíli, který umožňuje mezilidskou komunikaci, rozšiřuje věcné znalosti o životě jiných národů. Hodnocení motivuje žáky ke zlepšování svých schopností a dovedností v oblasti komunikace. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Plní kulturní a poznávací funkci, systematicky seznamuje s dějinami, integruje znalosti a dovednosti a řeší příčiny a důsledky historických jevů. Hodnocení je zaměřeno na správné chápání historických souvislostí, jejich kontinuity a změny a vyvozování závěrů na základě poznaných faktů. Hodnocení: Výborně Žák projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu, vytváří souvislý a srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený. Je schopen manipulovat s textem. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je přesný a estetický. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně je interpretuje a aplikuje. Chvalitebně Žák je samostatný při aplikaci osvojených poznatků a dovedností a vědomostí, je aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s lehkou pomocí učitele, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu, vytváří souvislý a srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený s nepodstatnou korekcí učitele. Je schopen manipulovat s textem. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je většinou přesný a estetický. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a dokáže je samostatně nebo s jen malou pomocí učitele interpretovat a aplikovat. Dobře - Žák aplikuje osvojené poznatky, dovednosti a vědomosti, je většinou aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je důkladný a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu, vytváří srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený s korekcí učitele. Je schopen manipulovat s textem. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je většinou přesný a estetický. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a dokáže je s pomocí učitele interpretovat a aplikovat. 807

8 Dostatečně -Žák aplikuje osvojené poznatky, dovednosti a vědomosti s výraznou pomocí učitele, při činnostech a osvojování poznatků, je nedůkladný, projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pouze s podstatnou pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí části čteného a slyšeného textu, s pomocí učitele vytváří dostatečně srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený. S pomocí učitele vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je většinou přesný. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a dokáže je s výraznou pomocí učitele interpretovat a aplikovat. Nedostatečně - Žák neaplikuje osvojené poznatky, dovednosti a vědomosti ani s výraznou pomocí učitele, při činnostech a osvojování poznatků, je nedůkladný, neprojevuje snahu. Neuplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů ani s podstatnou pomocí učitele, není schopen studovat vybrané texty, neplní svěřené úkoly, nerozumí ani části čteného, ani slyšeného textu, ani s pomocí učitele není schopen vytvořit dostatečně srozumitelný projev, jak písemný, tak i mluvený. Nevykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Grafický projev je nepřesný. Žák neovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a nedokáže je s výraznou pomocí učitele interpretovat a aplikovat. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Hodnocení sleduje individuální vývoj žáka, je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm. Samotné hodnocení je dvojí, a to slovní a klasifikační stupnicí. Analyzuje výsledky činnosti žáka a umožňuje mu objektivní posouzení vlastních učebních výsledků. Hodnocení motivuje žáka k dalšímu zlepšování a prohlubování vědomostí, dovedností a návyků, k jejich tvořivému aplikování do praxe. ZEMĚPIS Hodnocení vychází z aktivního postoje žáka k práci. Je zaměřeno na zájem a snahu o zlepšování vědomostí a poznatků žáka. Přispívá k analyzování vlastní práce, k formování volních a charakterových rysů osobnosti. Hlavním předpokladem je vynalézavost a tvořivost. PŘÍRODOPIS Přispívá k porozumění a vnímání složitostí reálného světa a světa přírody. Je důležitým prvkem sebepoznání, sebehodnocení a umožňuje objektivní posouzení vlastních schopností a dovedností. Zaměřuje se na vnímání ekologických aspektů přírody, přispívá k její ochraně, zabývá se zdravím člověka a udržování zdravého životního stylu. Zabývá se praktickým studiem přírodnin. CHEMIE Vyučování je založeno na pokusech a pozorování, na řešení problémových úloh v souvislosti s ekologií, aplikaci vědomostí na globální problémy na Zemi, jsou využívány exkurze a laboratorní práce. Hodnocení: Výborně - Žák projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Účelně si organizuje práci. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen samostatně vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Je kritický při přijímání a vyhledávání informací. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich samostatně orientovat. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně je interpretuje a aplikuje v praxi. 808

9 Chvalitebně - Žák většinou projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů se zanedbatelnou pomocí učitele, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich orientovat. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně nebo s jen lehkou korekcí učitele je interpretuje a aplikuje v praxi. Dobře - Žák občas projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je méně aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je pohotový, projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s korekcí učitele. Dostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ale projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s podstatnou pomocí učitele, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Chápe vztahy a vazby. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s podstatnou korekcí učitele. Nedostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ani neprojevuje snahu. Není schopen uplatňovat poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů ani s podstatnou pomocí učitele, neplní svěřené úkoly, nerozumí čtenému ani slyšenému textu. Nechápe vztahy a vazby. Žák neovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova je zaměřena na vybavení žáka základními znalostmi a sociálními dovednostmi a na získání základních úrovní občanské gramotnosti. Je podstatným článkem při zapojování žáka, jako jedince do společnosti. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Matematika učí myslet, logicky uvažovat a řešit problémy, přispívá k formování volních a charakterových rysů osobnosti. Poskytuje vědomosti potřebné v praktickém životě a přispívá k motivaci celoživotního učení. Vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA V PRAXI Žáci se učí orientovat ve světě informací, pracovat a používat Internet k tomuto účelu, jako nástroj komunikace s okolním světem Hodnocení: Výborně - Žák projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Účelně si organizuje práci. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen samostatně vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Je důsledný a kritický při vyhledávání a přijímání informací. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich samostatně orientovat 809

10 a dále s nimi pracovat Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně je interpretuje a aplikuje v praxi. Chvalitebně - Žák většinou projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů se zanedbatelnou pomocí učitele, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace, kriticky k nim přistupovat a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich orientovat. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně nebo s jen lehkou korekcí učitele je interpretuje a aplikuje v praxi. Dobře - Žák občas projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je pohotový, projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s korekcí učitele. Dostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ale projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s podstatnou pomocí učitele, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Není schopen samostatně vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Chápe vztahy a vazby. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s podstatnou korekcí učitele. Nedostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ani neprojevuje snahu. Není schopen uplatňovat poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů ani s podstatnou pomocí učitele, neplní svěřené úkoly, nerozumí čtenému ani slyšenému textu. Není schopen samostatně vyhledat ani jednotlivé informace. Nechápe vztahy a vazby. Žák neovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VOLBA POVOLÁNÍ Pomáhá žákům orientovat se v životě a etapách života, pěstuje dovednosti nutné pro rozhodování o důležitých životních krocích a budoucím profesním zaměření. PRACOVNÍ VÝCHOVA Doplňuje základní vzdělání praktickými činnostmi a umožňuje žákům získat a využívat dovednosti v praktickém životě. Pomáhá jim se profesně orientovat. Hodnocení: Zvládl výborně - Žák je samostatný a tvořivý, správně volí potřebné nástroje, pomůcky, výborně s nimi nakládá. Výsledky činnosti jsou kvalitní, žák hospodaří s materiálem, o předmět jeví podstatný zájem, je pečlivý a důkladný, pracuje bez chyb, pracuje bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Aplikuje a kombinuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje výrazný zájem a snahu, je iniciativní a samostatně vyhledává informace a dokáže je uplatnit v praxi. 810

11 Zvládl částečně - Žák uplatňuje dovednosti, vědomosti a návyky samostatně nebo s jen malou pomocí učitele, pomůcky a nástroje volí bez závažných chyb, kvalita práce je bez nedostatků, uplatňuje zásady bezpečné práce, šetří životní prostředí. Aplikuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje výrazný zájem a snahu, je iniciativní a samostatně vyhledává informace a dokáže je uplatnit na modelových situacích. Zvládl - Žák má nepodstatné mezery v poznatcích a při organizaci práce, občas chybuje ve volbě vhodného nástroje, ne vždy s nimi nakládá účelně, projevuje drobné nedostatky, ale koriguje je s pomocí učitele, je dost pečlivý, nepotřebuje kontrolu, nedopouští závažné nedostatky v zásadách bezpečné práce, je většinou ohleduplný k životnímu prostředí. S pomocí učitele aplikuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje zájem a snahu, vyhledává informace a dokáže je s pomocí učitele uplatnit na modelových situacích. Zvládl s výhradami - Žák má v poznatcích a dovednostech závažné mezery, vyžaduje častou pomoc učitele při volbě pomůcek a nástrojů, často s nimi nenakládá správně, je málo pohotový a samostatný, v kvalitě jeho práce se vyskytují závažné nedostatky a rovněž při hospodaření s materiálem. Často se dopouští chyb, je málo pečlivý, dopouští se chyb, při zásadách bezpečné práce, menší ohled na životní prostředí. S výraznou pomocí učitele spojuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje snahu. Nezvládl - Žák má vážné nedostatky ve vědomostech a dovednostech, nezvládá volbu vhodných nástrojů a pomůcek ani s pomocí učitele, špatně s nimi nakládá. Ani s pomocí učitele nedovede uplatňovat vědomosti, v kvalitě výsledků jsou závažné nedostatky, chyby nemá zájem opravit, nejeví zájem o hospodárné zacházení s materiálem a surovinami, předmět ho nezajímá, není pečlivý nevěnuje se dostatečně práci, neuplatňuje zásady bezpečnosti, bezohledný k životnímu prostředí Není schopen aplikovat a kombinovat poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí ani s výraznou pomocí učitele, není schopen užívat logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů, neplní svěřené úkoly, je neodpovědný, neprojevuje výrazný zájem ani snahu, není iniciativní a samostatně není schopen vyhledávat informace ani je uplatnit v praxi. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Opírá se o zkušenosti získané vnímáním, cítěním, představou, fantazií a prožitkem. V tvořivých činnostech se rozvíjí neverbální vyjadřování a umožňuje širší pohled na vnímání okolního světa. HUDEBNÍ VÝCHOVA Vede žáka prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností k porozumění hudbě a hudebnímu cítění. Pomáhá celkově rozvíjet osobnost žáka. Hodnocení se uskuteční se až po vyjádření autora výtvarné práce. Zvládl výborně- Žák tvoří připravenými pomůckami, s mimořádným zájmem a jedinečným způsobem, je samostatný a kreativní v každé oblasti své činnosti. Je velmi aktivní, pracuje tvořivě, využívá plně své osobní předpoklady a velmi úspěšně. Rozvíjí je v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je působivý, originální, procítěný. Má výrazný zájem o umění a kulturu Zvládl částečně - Žák tvoří se zájmem, snahou a soustředěně s menšími nedostatky, je samostatný a kreativní v každé oblasti své činnosti. Je aktivní, pracuje tvořivě, využívá plně své osobní předpoklady a úspěšně. Rozvíjí je v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je působivý, originální, procítěný. Má výrazný zájem o umění a kulturu 811

12 Zvládl - Žák projevuje snahu s většími nedostatky, je méně samostatný a kreativní v oblasti své činnosti. Je aktivní, pracuje tvořivě, využívá své osobní předpoklady. Rozvíjí je v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je originální, procítěný. Má zájem o umění a kulturu. Zvládl s výhradami - Žák projevuje malou snahu včetně nedostatečné přípravy, je nesamostatný a málo kreativní v oblasti své činnosti. Není aktivní, pracuje dostatečně, využívá své osobní předpoklady. Rozvíjí je v rámci svých dispozic v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je originální. Nezvládl - žák neprojevuje žádný zájem ani snahu, je nesamostatný, není kreativní v žádné oblasti své činnosti. Není aktivní, nepracuje dostatečně, nevyužívá své osobní předpoklady. Nerozvíjí je v rámci svých dispozic v individuálních, ani v kolektivních činnostech. Vyučovací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA Směřuje k poznání vlastních pohybových schopností, jejich rozšiřování, k poznání účinků na rozvoj tělesné a duševní zdatnosti a na sociální pohodu. Všechny dovednosti směřují k poznávání hodnoty zdraví. Hodnocení: Ovládá výborně Žák je v činnostech velmi aktivní, samostatný a odpovědný, využívá plně své předpoklady a velmi úspěšně. Rozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady, Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky tvořivě aplikuje v praxi. Ovládá částečně - Žák je v činnostech aktivní, samostatný a odpovědný, využívá své předpoklady a úspěšně. Rozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky tvořivě aplikuje v praxi. Ovládá - Žák je v činnostech samostatný a odpovědný, využívá své předpoklady. Rozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky aplikuje v praxi. Snaží se napravit nedostatky v oblastech své činnosti. Ovládá s výhradami - Žák je v činnostech odpovědný, jen málo využívá své předpoklady. Téměř nerozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky neaplikuje v praxi. O nápravu v oblastech své činnosti se snaží jen málo. Neovládá - Žák je v činnostech nesamostatný a neodpovědný, nevyužívá své předpoklady. Nerozvíjí své schopnosti, ani osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti, ani návyky neaplikuje v praxi. Nesnaží se napravit nedostatky v oblastech své činnosti Hodnocení a práce se žáky se SVP: Práce se žáky se SVP se v oblasti zaměřuje na opakování a utvrzování získaných vědomostí, dovedností a návyků. Požadavkem na práci s těmito žáky je vyšší míra individuálního přístupu a delší doba pro osvojení vědomostí a návyků pro tyto žáky. Podle míry, požadavků žáka i učitele je možné použít slovní hodnocení žáka. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné se zaměřit na druh projevu žáka, ve kterém má předpoklady k podání lepšího výkonu. Při klasifikaci nevychází učitel z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Je rovněž potřebné sestavit individuální vzdělávací plán a umožnit přístup ke kompenzačním pomůckám dostupným na škole. U těchto žáků bude zohledněn druh, stupeň a míra postižení. Podle úrovně SVP je možné použít hodnocení známkou, případně použít slovní hodnocení. K tomuto systému hodnocení a práce patří i výuka žáků z minoritních sociálních skupin. Podstatou je komunikace mezi učitelem a žákem a ve zvýšené míře je třeba věnovat pozornost tomu, zda tito žáci rozumějí požadavkům, které jsou na ně kladeny. Práce s nadanými žáky je založena především na poskytování prohlubujících informací a podkladů. Dalším podstatným faktorem pro práci nejen s nadanými žáky je motivace, která by mela vytvářet a prohlubovat zájem žáků o studovanou oblast. Důležitým prvkem je možnost srovnání schopností, dovedností a vědomostí žáka s ostatními žáky stejné úrovně. 812

13 8.2.3 Hodnocení chování Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád). Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka: k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování jsou následující: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se odpouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy: nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků Výchovná opatření Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen pochvala ). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy. Výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do katalogových listů. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu, Toto opatření předchází pravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění si ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku: udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 813

14 8.3 Klasifikace a hodnocení žáků s SVP U žáka s tělesným postižením a znevýhodněním, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při hodnocení (klasifikaci) se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči. Ředitel školy může povolit, aby pro žáka se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupním ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte: vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasná názor je respektován. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 814

15 8.4 Vlastní hodnocení školy Úvod Vlastní hodnocení již není povinnou dokumentací školy, stává se již pouze podkladem pro výroční zprávu školy. Naše škola se však evaluací zabývala ještě dávno před tím, než byla tato povinnost uzákoněna a bude se jí zabývat i nadále. Evaluace je vlastně systematické posuzování dosažených cílů podle předem stanovených kritérií prováděné pracovníky školy, o mechanismus pravomocí školy zlepšovat se zevnitř. Jedná se o kolektivní proces zjišťování dat o předem dohodnutých aspektech školy, na kterém se podílejí předem dohodnutí zástupci různých skupin aktérů školního života. Takové zjišťování je realizováno prostřednictvím různých metod a technik a jeho výsledky jsou ve škole interně diskutovány. V rámci těchto diskusí se zjištěná data hodnotí ve vztahu k tomu, co je ve škole obecněji přijatou představou o kvalitě. Na tomto základě se pak škola rozhoduje, jaké kroky podnikne zda bude např. usilovat o udržení současné kvality těch či jiných jevů a procesů, případně se bude hledat cesty, jak poznaný stav kvality zlepšit. Evaluace je proces, který se periodicky opakuje, a pokud má být úspěšný, je nutno jej řídit. V dobrém případě je tedy autoevaluace základem pro plánování rozvoje školy. Evaluace znamená neustálý, systematický proces formativního charakteru, pevně včleněný do života školy, pokud jde o hodnocení předností i nedostatků upřímný a při hledání prokazatelných skutečností pečlivý Význam evaluace školy Vlastní hodnocení školy je důležitým prvkem pro správné nastartování změn v práci školy, a současně i významným odrazovým můstkem při tvorbě a pozdějších úpravách ŠVP. Pro vedení školy je navíc cenným podkladem pro nasměrování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pro určení dalších potřeb školy. Je přínosem pro obě strany, i pro školu jako celek. V průběhu autoevaluace mohou být odhaleny i negativní nebo rozporuplné jevy, při jejichž interpretaci je potřebná značná citlivost. Získané výstupy primárně slouží vlastním potřebám školy jako podněty k dalším aktivitám. Vlastní hodnocení školy je tedy využíváno především k posilování sounáležitosti pracovníků školy, k sebekontrole a zpětné vazbě vedení školy, k informování partnerů školy. Opatření k zajištění kvality ve školách nejsou ve školách ničím novým. Musejí být chápány jako snaha lépe porozumět procesům a výsledkům učení a monitorování toho, zdanou sledované procesy a výsledky efektivní a uživatelsky přátelské. Ačkoli autoevaluace také slouží k podpoře odpovědnosti škol za vlastní práci, jejím prvořadým smyslem je nastartování rozvojových procesů. Autoevaluace je interní opatření školy k zefektivnění a větší profesionalitě. Autoevaluace má dva hlavní úkoly: 1. iniciovat diskusi o cílech, prioritách a kvalitativních kritériích na úrovni školy a třídy, 2. dosáhnout těchto cílů pomocí vhodných a snadno dostupných nástrojů. 815

16 8.4.3 Oblasti evaluace Evaluace je pravidelný, systematický proces, do kterého jsou zapojeni nejrůznější aktéři školního života a oblasti evaluace jsou ty součásti práce školy, které jsou pro školu důležité. Hlavní oblasti evaluace školy Podmínky vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 816

17 8.4.4 Cíle, kritéria a indikátory evaluace Cíle evaluace vycházejí z vize školy, z jejich strategických a operativních cílů a ze znalosti aktuálního stavu. Při stanovování cílů je nutné promyslet předem jejich plnění a prokazování míry naplňování, tedy vytvořit systém kritérií a indikátorů. Kritéria určují kvalitu ve zvolené oblasti, charakterizují žádoucí stav. Indikátory jsou určitým způsobem měřitelné (statistické údaje a vypovídají o současném stavu sledovaného jevu. Kritéria a indikátory musí být zvoleny ještě před začátkem celého procesu a musí být v souladu se stanovenými cíli Nástroje, metody a techniky evaluace Pod tímto pojmy rozumíme způsob spolehlivou metodu či techniku sběru dat pro účely vlastního hodnocení školy nebo postupy podporující různé fáze evaluačního procesu. Příkladem evaluačních metod může být např.: Anketa, brainstorming, workshop, diskuse, dotazník, experiment, inscenace, konstruktová mřížka, myšlenková mapa, pozorování, hospitace, sebehodnocení, projekce, Q třídění, analýza SWOT, rozhovor, modelová situace, sociometrie, diagnostický test, didaktický test, faktorová analýza, rozbor školní dokumentace, rozbor produktů žáků, frekvenční a obsahová analýza hodnocení žáků, analýza výsledků vzdělání, pravidelné anonymní ankety či metoda anonymní schránky, testy, společné pravidelné porady pedagogů, vedení portfolia, prezentace. Pro zjišťování výsledků ve vzdělávání slouží také nejrůznější testy (i externí jako např.: SCIO, CERMAT, KALIBRO) 817

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze platná od 1. 9. 2013 Praha 2013 Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. (Polykleitos

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700 Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz Pravidla hodnocení nabývají platnosti: 2. 9. 2013 Obecná ustanovení Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků (Školní řád část III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 3. Opravné zkoušky

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 1. Obecná ustanovení Tento klasifikační

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany Klasifikační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j. 2/2005 Spisový znak: 2-2 Razítko školy: Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Fučíkova 430, okr. Liberec, příspěvková organizace Účinnost:

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více