8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy"

Transkript

1 8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8.1 Úvod Hodnocení úrovně dovedností, postojů, vědomostí žáka při vytváření klíčových kompetencí, představuje nedílnou součást procesu edukace. Cíle vzdělávání, z nichž vyplývá nová koncepce výchovy a vzdělávání s sebou přináší jiné, či upřednostňuje jiné - nové metody hodnocení školní práce, oproti tradiční škole. Hodnocení by mělo plnit funkci poznávací, korektivně - konativní, motivační a osobnostně - vývojovou. Ve výuce jako takové se čím dál více prosazuje myšlenka individualizace v pohledu na učení, hodnocení tím získává další dimenzi, mění se z hodnocení učení na hodnocení pro učení. Žák pracuje tak, aby mohl vlastním způsobem využívat dosavadní znalosti k odhalování dalších poznatků a aby je mohl po svém propojovat do nových poznatkových struktur. Učitel- díky tomu, že proces učení probíhá před jeho zrakem a sluchem- neustále a průběžně usměrňuje žákovu poznávací cestu jak po stránce obsahové, tak procesní. Důraz se přesouvá z hodnocení sumativního (finálního, shrnujícího) k hodnocení formativnímu (průběžnému, zpětnovazebnému). Hodnocení se mění na akt partnerské spolupráce mezi učitelem a žákem. Formativní hodnocení zohledňuje složky komplexního výkonu a vyjadřuje se ke každé zvlášť. 8.2 Pravidla pro hodnocení žáků a) Slovní hodnocení v předmětech s převahou výchovného zaměření: pracovní výchova výtvarná výchova hudební výchova výchova k občanství volba povolání tělesná výchova dramatická výchova výchova ke zdraví volitelné předměty výchovného zaměření 801

2 Hodnocení slovní se užívá v průběhu školního roku i na konci klasifikačních období. Během školního roku se stupeň zvládnutí stanovených kritérií hodnotí výrazy: 1. stupeň 2. stupeň 1: zvládl výborně ovládá výborně 1: zvládl výborně ovládá výborně 2: zvládl částečně ovládá částečně 2: zvládl částečně ovládá částečně 3: zvládl ovládá 3: zvládl ovládá 4: nezvládl neovládá 4: zvládl s výhradami ovládá s výhradami 5: nezvládl neovládá. Na vysvědčení, na konci klasifikačního období, užíváme širší slovní hodnocení. Pro slovní hodnocení platí, že je pozitivně motivační, objektivní, kritické, konkrétně vyjadřuje, co žák zvládl, v jaké kvalitě a vymezuje postupy rozvoje žáka vzhledem k jeho individuálním předpokladům pro vyučovací předmět. Slovní hodnocení bude zaznamenáno v žákovských knížkách, v příloze katalogového listu a na tiskopisu vysvědčení pro kombinovaný způsob slovního hodnocení a klasifikace. b) Klasifikace klasifikační stupně v ostatních předmětech učebního plánu (viz dále) Pro oba způsoby hodnocení jsou stanoveny: 1) cíle hodnocení 2) kritéria hodnocení Kritéria posuzují žákův aktivní přístup k procesu učení, sledují individuální vývoj dítěte c) Obecné zásady pro hodnocení výsledků práce - sumativnímu (finálnímu) hodnocení žákovy práce bude předcházet vždy etapa formativního průběžného hodnocení - tento způsob hodnocení musí nejprve zvládnout učitelé, a to v jeho různorodých podobách - s podstatou, technikou hodnocení učitelé obeznámí žáky, naučí je procesu sebehodnocení (autoevaluace) - učitelé budou využívat různé cesty, prostředky k prohloubení efektivity a významu formativního hodnocení a sebehodnocení (autoevaluaci) žáků (týdenní plány i na 2. stupni, portfolia, individuální vzdělávací plány) smlouvy o dosažení cíle, různé způsoby reflexe, pozorování, rozhovory, žákovskou knížku s listy pro autoevaluaci žáka, vyjádření učitele, rodiny k práci žáka. - souběžně tedy bude probíhat hodnocení formativní průběžné, slovní a finální hodnocení tj. klasifikace s různými způsoby zkoušení děti - formativní hodnocení slouží k získání informací o pochopení učební látky, dovednostech dětí atd., proto se během učebních činností neshromažďují data pro finální hodnocení (klasifikaci) - etapa procvičování, etapa hledání vztahů, pojmů atd., bude zřetelně odlišena od testů, prověrek pro klasifikaci. d) Klasifikační řád pro 1. a 2. stupeň 802

3 8.2.1 Hodnocení I. stupeň Úvod Hodnocení je jednou z metod práce učitele zaměřenou na zjišťování výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Obsahem této činnosti je posouzení a zhodnocení práce, jejímž základem je funkce zpětné vazby pro učitele z hlediska diagnostického a žáka z hlediska klasifikačního. Hodnocení žáka probíhá pomocí klasifikační stupnice = kvantitativní vyjádření poznatků a slovním hodnocení = kvalitativním vyjádřením poznatků. V rámci obou těchto hodnocení je důležité přihlížet k několika faktorům, jako jsou: respektování možností a dispozic žáka; posouzení snahy a vynaloženého úsilí; zhodnocení zda výkon představuje zlepšení, či zhoršení; chápat hodnocení jako východisko pro pomoc žákovi a motivaci pro jeho další činnost. Hodnocení probíhá ve dvou rovinách - analytické a holistické. Analytické hodnocení se zakládá na učitelově předchozí analýze, jaké dovednosti bude při hodnocení práce žáků sledovat a ve správném zadání práce, které by umožnilo hodnotit co nejlépe právě tyto dovednosti. Sledované dovednosti potom hodnotí jednotlivě podle předem vymezených kriterií, s kterými jsou žáci před započetím práce seznámeni. Při holistickém hodnocení pojednává učitel žákovskou práci jako celek. Nehodnotí oddělené dílčí dovednosti, ale definuje, jaké vlastnosti musí splňovat práce, která dostane určité ohodnocení. Nutností tohoto hodnocení je předem formulovat jednotlivá kriteria a požadavky pro jejich naplnění a jaké dovednosti danou úlohou u žáků zjišťujeme. Úlohy by tedy měly být cílenější s konkrétní informací o tom, co od žáků vyžadujeme a co by měli zlepšit Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oblastí Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vychází z aktivního postoje žáka k práci. Hodnocení žáka motivuje a stimuluje k další činnosti. Informuje jej o jeho práci a povzbuzuje tak jeho sebedůvěru, vede jej k sebepoznání. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm. Hodnocení výsledků práce žáka je dvojí slovní a klasifikační stupnicí. Slovní hodnocení provází žáka co nejčastěji při tvůrčí práci, při aktivním hledání řešených úloh. Plní funkci motivační, povzbuzující a podporující aktivitu. Klasifikace v podobě klasifikační stupnice se uskutečňuje na závěr probíraného tématického celku formou bodového testu. Se stupnicí bodů a známek jsou žáci seznámeni. Společně probíraná cvičení nejsou hodnocena známkou. Samostatnou práci procvičování žáka zhodnotí opravou chyb a vlastním hodnocením, nebo učitel klasifikačním stupněm. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA Důležitým činitelem hodnocení je učitel, jeho pohled na žáka a schopnost posoudit každého jako jednotlivce. Hodnocení kvality žákovy práce je pro něj motivací k rozvoji v dalších činnostech a učení. Je založeno na zpracování a vyhledávání informací, využívá znalostí v praxi aktivním plněním zajímavých úkolů. Je důležité, aby měl žák možnost o problémech hovořit, zapojovat se do diskuse zodpovídat, ale i klást otázky přiměřené jeho věku. Významnou součástí je i sebehodnocení žáka pro porovnání předchozích i současných výsledků. Učitel při hodnocení vychází ze znalostí žáka a respektuje jeho individualitu. Hodnocení probíhá formou klasifikační stupnice, doplněné o slovní hodnocení. 803

4 VLASTIVĚDA Na vysvědčení je hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyjádřeno klasifikačním stupněm. V průběhu roku je využíváno slovního a bodového hodnocení žáka. Při bodovém systému žáci získávají přesně stanovený počet bodů za určitou práci. PŘÍRODOVĚDA Hodnocení je především jakousi zpětnou vazbou o kvalitě žákovi práce, která je pro něj motivací a příležitostí k další činnosti, rozvoji a učení. Není založeno na memorování, nýbrž na zpracování a vyhledávání informací, jejich řazení do souvislostí, využívání znalostí v praxi, plnění zajímavých úkolů a aktivním přístupu. Důležité je, aby žáci měli možnost o problémech hovořit, naučili se komunikovat, srozumitelně odpovídat na otázky. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, kdy žák porovnává vlastní předchozí a současné výsledky. Učitel hodnotí, jakými prostředky, postupy a činnostmi bylo dosaženo daného cíle, při čemž plně respektuje individualitu dítěte. Formy, jak tyto dovednosti utvářet, jsou například diskuse, ústní zkoušení, písemná práce. Při zkoušení si žák může vybrat téma nebo si otázky losuje. Žákům je dovoleno při písemné práci nahlédnout do knih a encyklopedií, informace si vyhledat za daných pravidel. Hodnocení je formou klasifikačních stupňů, doplněné o slovní hodnocení, či poznámky na portfolia žáků. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hodnocení je založeno na realitě. Učitel se snaží vytvářet postoje a dovednosti pro vzdělávání, nikoliv třídit žáky na dobré, průměrné a slabé. Důraz je kladen na osobní maximum žáka. Na úspěšnosti žáka je rozhodující především jeho aktivita. To, jak bude žák úspěšný, záleží také na kladném přístupu učitele k žákovi. Hodnocení má funkci motivační, informační, stimulující, podporující sebedůvěru žáka. Žáci jsou povzbuzováni ve svých tvořivých pokusech, hodnoceny podle celkového přístupu k hudebním aktivitám, jsou uznávány i drobné úspěchy. Učitel respektuje možnou jednostrannost dítěte k některému z typů hudebních činností a přihlíží k jeho hudební vyspělosti. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Hodnocení by mělo přispívat k rozvoji smyslové citlivosti a uplatnění vlastního názoru, k výběru metod odpovídajících věku a schopnostem žáka. Učitel hodnotí práci žáka slovně, pokud používá klasifikační stupnici, neměl by používat špatné známky. Při hodnocení je důležité zohlednit individualitu žáka a tím jej motivovat k další činnostem a osobnostnímu rozvoji. Důraz klást nikoliv na výsledek, ale prožitek z dané práce. Vést žáka k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení práce ostatních žáků. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Hodnocení má informovat, motivovat a stimulovat žáky. S ohledem na charakter předmětu je vhodné slovní hodnocení, které objektivněji vypovídá o podmínkách, postojích, zájmech a dosažených výsledcích žáka. Slovním hodnocením je možné lépe vystihnout úsilí a pokrok i u málo nadaných žáků. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Důležitým činitelem je učitel, jeho pohled na žáka a schopnosti objektivně posoudit možnosti každého jednotlivce. Hodnocení by mělo žáka motivovat, povzbudit, podat mu informaci o úspěších či nedostatcích, ukázat mu cestu ke zlepšení, k seberealizaci. Hodnocení probíhá slovně, užíváno je průběžně k vyhodnocování každodenní práce žáka, ale i v pololetním i závěrečném hodnocení. Využíváme slovního hodnocení učitelem (hodnotící portfolia), sběrných a výstavních portfolií, týdenních plánů, měsíční sebehodnocení ve Školním zápisníku. 804

5 Klasifikační řád Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice; uceleně a přesně chápe vztahy mezi nimi; pohotově vykonává intelektuální a praktické činnosti; samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů; projevuje samostatnost a tvořivost; ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný; samostatně vyhledává informace z mediálních zdrojů a bezchybně je využívá při zpracování úkolů; bez problémů projevuje tvůrčí spolupráci ve skupině. Stupeň 2 (chvalitebný) Požadované poznatky fakta, pojmy a definice žák ovládá v podstatě uceleně, přesně a úplně; samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při praktických a teoretických činnostech; v jeho myšlení se projevuje tvořivost; ústní a písemný projev mívá menší nedostatky; téměř samostatně vyhledává informace z mediálních zdrojů a využívá je při zpracování úkolů; téměř bez problémů projevuje tvůrčí spolupráci ve skupině. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic nepodstatné mezery a z toho plynoucí chyby dovede za pomoci učitele korigovat; při praktických a intelektuálních činnostech se projevují nedostatky; při praktických a teoretických činnostech se dopouští chyb; činnosti provádí na základě podnětu učitele; myšlení je málo tvořivé; v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti; na základě podnětu využívá informací z mediálních zdrojů a používá je jen s pomocí; tvůrčí spolupráci ve skupině projevuje pouze na základě prvotního vedení. Stupeň 4 (chvalitebný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic závažné mezery; při praktických a intelektuálních činnostech je málo pohotový; je nesamostatný při využívání poznatků; myšlení není tvořivé; jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti; závažné chyby dokáže s pomocí učitele opravit; informace z mediálních využívá jen s pomocí učitele, bez vlastní tvořivosti; tvůrčí spolupráci ve škole téměř nezvládá. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil; jeho intelektuální i praktické činnosti mají velmi podstatné nedostatky; své vědomosti nedokáže uplatnit ani s podněty učitele; v ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti; nedokáže využívat média jako zdroj informací; tvůrčí spolupráci ve skupině vůbec nezvládá. Ve výchovách hodnotíme žáky slovně na základě ovládnutí dané dovednosti či zvládnutí techniky nebo činnosti. V průběhu školního roku je slovní hodnocení stručné podle této stupnice: 1 zvládl výborně ovládá výborně 2 zvládl částečně ovládá částečně 3 zvládl ovládá 4 nezvládl neovládá Na vysvědčení je slovní hodnocení širší se zaměřením na stěžejní činnosti v daném předmětu. 805

6 Hodnocení žáků s SVP a žáků talentovaných Všechny děti mají právo na rovný přístup ke vzdělávání a demokratická společnost počítá s aktivní účastí všech svých členů. Integrovaní žáci, mezi něž patří děti s speciálními vzdělávacími potřebami a také talentované děti jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které vycházejí ze specifických potřeb žáků a upravují obsah, formy a podmínky vzdělávání. V rámci jednotlivých předmětů je sestavován IVP s ohledem na individuální potřeby daného žáka. Doporučuje se např. zařazení dítěte do vhodné skupiny žáků, individuální práce s žákem, respektování pracovního tempa, střídání činností, časté opakování probraného učiva, vhodné využívání kompenzačních pomůcek nebo naopak zadávání náročnějších úkolů. Důraz je kladen na spolupráci rodiny a školy. Hodnocení žáků s SVP je písemné nebo slovní, zejména v předmětech, kde se projevuje jejich handicap (ČJ, cizí jazyk, MA) důležitá je častá pochvala i za malou práci, která je motivací k dalším činnostem a ke zlepšení. U dětí talentovaných využíváme běžného hodnocení dle daného předmětu Závěr Tyto základní aspekty hodnocení zahrnuté do jednotlivých vzdělávacích oblastí ŠVP nejsou jediné. Vnitřní evaluací jsou pro učitele týdenní/měsíční plány. Žák na konci nebo na začátku týdne zhodnotí svou práci, která se mu vydařila, ale také činnost, ve které je potřeba se zlepšit a sám navrhuje způsoby, jak toho dosáhnout. Obdobné sebehodnocení provádí žák na konci každého čtvrtletí v nové podobě žákovské knížky. Spolu s žákem hodnotí jeho čtvrtletní snažení i rodiče a samozřejmě i učitel. Dochází tak k provázanosti a spolupráci školy a rodiny, kdy je žák hodnocen z několika hledisek, která vedou k celistvosti pohledu na žáka a jeho aktivního působení ve škole. Do vnitřní evaluace řadíme i projektové vyučování, kdy žák spolu s učitelem hodnotí nejen práci svou, ale i pracovní skupiny. K hodnocení procesu učení v komplexním smyslu slouží portfolia, která vznikají jako soubory dokladů za určité období při dosahování vzdělávacích cílů Hodnocení II. stupeň Úvod Součástí celkového hodnocení žáka je i dílčí a průběžné hodnocení ve vyučovacích hodinách a jeho důležitým prvkem je i sebehodnocení žáka. Učitel, jako řídící prvek výchovně vzdělávacího procesu, provádí korekci a objektivizaci subjektivního názoru žáka při sebehodnocení v rámci očekávaných výstupů. Hodnocení probíhá i v úrovni mezipředmětových vztahů, úzce souvisejících v dané oblasti hodnocených výstupů. Vlastní finální hodnocení výstupů náleží plně do kompetencí učitele. Součástí hodnocení má být i autoevaluace výkonu žáka i učitele. Hodnocení může probíhat i v úrovni slovního hodnocení na základě požadavků rodičů a specifických požadavků na hodnocení žáka. Hodnocení důležitých prvků kladených na žáka je v kompetenci učitele, způsob finálního hodnocení je projednáván a schválen rodiči a o způsobu hodnocení žáka rozhoduje ředitel školy. Hodnocení probíhá v rovině analytické a holistické. 806

7 Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oblastí, klasifikační řád Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vychází z aktivity, tvořivosti, samostatnosti a pohotovosti žáka. Motivuje ho k tvořivému aplikování osvojených vědomostí, dovedností a návyků, ke zlepšování písemného a ústního projevu, k samostatnému studiu vybraných textů, k odpovědnosti a iniciativě. ČESKÝ JAZYK Hodnocení v českém jazyce je zaměřeno na práci žáka v oblasti získávání vědomostí a dovedností v mluvnici, komunikační výchově i literatuře. Mimořádné postavení předmětu je dáno důležitostí pro socializaci dítěte a rozvoj jeho rozumových schopností a emočního vyspívání. CIZÍ JAZYK Cizojazyčná výuka směřuje k cíli, který umožňuje mezilidskou komunikaci, rozšiřuje věcné znalosti o životě jiných národů. Hodnocení motivuje žáky ke zlepšování svých schopností a dovedností v oblasti komunikace. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Plní kulturní a poznávací funkci, systematicky seznamuje s dějinami, integruje znalosti a dovednosti a řeší příčiny a důsledky historických jevů. Hodnocení je zaměřeno na správné chápání historických souvislostí, jejich kontinuity a změny a vyvozování závěrů na základě poznaných faktů. Hodnocení: Výborně Žák projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu, vytváří souvislý a srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený. Je schopen manipulovat s textem. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je přesný a estetický. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně je interpretuje a aplikuje. Chvalitebně Žák je samostatný při aplikaci osvojených poznatků a dovedností a vědomostí, je aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s lehkou pomocí učitele, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu, vytváří souvislý a srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený s nepodstatnou korekcí učitele. Je schopen manipulovat s textem. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je většinou přesný a estetický. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a dokáže je samostatně nebo s jen malou pomocí učitele interpretovat a aplikovat. Dobře - Žák aplikuje osvojené poznatky, dovednosti a vědomosti, je většinou aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je důkladný a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu, vytváří srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený s korekcí učitele. Je schopen manipulovat s textem. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je většinou přesný a estetický. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a dokáže je s pomocí učitele interpretovat a aplikovat. 807

8 Dostatečně -Žák aplikuje osvojené poznatky, dovednosti a vědomosti s výraznou pomocí učitele, při činnostech a osvojování poznatků, je nedůkladný, projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pouze s podstatnou pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí části čteného a slyšeného textu, s pomocí učitele vytváří dostatečně srozumitelný projev,jak písemný, tak i mluvený. S pomocí učitele vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Grafický projev je většinou přesný. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a dokáže je s výraznou pomocí učitele interpretovat a aplikovat. Nedostatečně - Žák neaplikuje osvojené poznatky, dovednosti a vědomosti ani s výraznou pomocí učitele, při činnostech a osvojování poznatků, je nedůkladný, neprojevuje snahu. Neuplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů ani s podstatnou pomocí učitele, není schopen studovat vybrané texty, neplní svěřené úkoly, nerozumí ani části čteného, ani slyšeného textu, ani s pomocí učitele není schopen vytvořit dostatečně srozumitelný projev, jak písemný, tak i mluvený. Nevykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Grafický projev je nepřesný. Žák neovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a nedokáže je s výraznou pomocí učitele interpretovat a aplikovat. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Hodnocení sleduje individuální vývoj žáka, je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm. Samotné hodnocení je dvojí, a to slovní a klasifikační stupnicí. Analyzuje výsledky činnosti žáka a umožňuje mu objektivní posouzení vlastních učebních výsledků. Hodnocení motivuje žáka k dalšímu zlepšování a prohlubování vědomostí, dovedností a návyků, k jejich tvořivému aplikování do praxe. ZEMĚPIS Hodnocení vychází z aktivního postoje žáka k práci. Je zaměřeno na zájem a snahu o zlepšování vědomostí a poznatků žáka. Přispívá k analyzování vlastní práce, k formování volních a charakterových rysů osobnosti. Hlavním předpokladem je vynalézavost a tvořivost. PŘÍRODOPIS Přispívá k porozumění a vnímání složitostí reálného světa a světa přírody. Je důležitým prvkem sebepoznání, sebehodnocení a umožňuje objektivní posouzení vlastních schopností a dovedností. Zaměřuje se na vnímání ekologických aspektů přírody, přispívá k její ochraně, zabývá se zdravím člověka a udržování zdravého životního stylu. Zabývá se praktickým studiem přírodnin. CHEMIE Vyučování je založeno na pokusech a pozorování, na řešení problémových úloh v souvislosti s ekologií, aplikaci vědomostí na globální problémy na Zemi, jsou využívány exkurze a laboratorní práce. Hodnocení: Výborně - Žák projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Účelně si organizuje práci. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen samostatně vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Je kritický při přijímání a vyhledávání informací. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich samostatně orientovat. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně je interpretuje a aplikuje v praxi. 808

9 Chvalitebně - Žák většinou projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů se zanedbatelnou pomocí učitele, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich orientovat. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně nebo s jen lehkou korekcí učitele je interpretuje a aplikuje v praxi. Dobře - Žák občas projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je méně aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je pohotový, projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s korekcí učitele. Dostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ale projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s podstatnou pomocí učitele, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Chápe vztahy a vazby. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s podstatnou korekcí učitele. Nedostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ani neprojevuje snahu. Není schopen uplatňovat poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů ani s podstatnou pomocí učitele, neplní svěřené úkoly, nerozumí čtenému ani slyšenému textu. Nechápe vztahy a vazby. Žák neovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova je zaměřena na vybavení žáka základními znalostmi a sociálními dovednostmi a na získání základních úrovní občanské gramotnosti. Je podstatným článkem při zapojování žáka, jako jedince do společnosti. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Matematika učí myslet, logicky uvažovat a řešit problémy, přispívá k formování volních a charakterových rysů osobnosti. Poskytuje vědomosti potřebné v praktickém životě a přispívá k motivaci celoživotního učení. Vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA V PRAXI Žáci se učí orientovat ve světě informací, pracovat a používat Internet k tomuto účelu, jako nástroj komunikace s okolním světem Hodnocení: Výborně - Žák projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Účelně si organizuje práci. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen samostatně vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Je důsledný a kritický při vyhledávání a přijímání informací. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich samostatně orientovat 809

10 a dále s nimi pracovat Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně je interpretuje a aplikuje v praxi. Chvalitebně - Žák většinou projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní a samostatný, při činnostech a osvojování poznatků, je tvořivý a pohotový, projevuje zájem a snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů se zanedbatelnou pomocí učitele, je schopen samostatně studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace, kriticky k nim přistupovat a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby a dokáže se v nich orientovat. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti a samostatně nebo s jen lehkou korekcí učitele je interpretuje a aplikuje v praxi. Dobře - Žák občas projevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, je aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je pohotový, projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s pomocí učitele, je schopen studovat vybrané texty, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Je schopen vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Uceleně chápe vztahy a vazby. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, myslí logicky správně. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s korekcí učitele. Dostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ale projevuje snahu. Uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů s podstatnou pomocí učitele, plní svěřené úkoly, rozumí čtenému a slyšenému textu. Není schopen samostatně vyhledávat informace a manipulovat s nimi. Chápe vztahy a vazby. Žák ovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti s podstatnou korekcí učitele. Nedostatečně - Žák neprojevuje samostatnost při aplikaci osvojených poznatků a vědomostí, není aktivní, při činnostech a osvojování poznatků, je nedbalý, ani neprojevuje snahu. Není schopen uplatňovat poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů ani s podstatnou pomocí učitele, neplní svěřené úkoly, nerozumí čtenému ani slyšenému textu. Není schopen samostatně vyhledat ani jednotlivé informace. Nechápe vztahy a vazby. Žák neovládá požadované poznatky, dovednosti a vědomosti. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VOLBA POVOLÁNÍ Pomáhá žákům orientovat se v životě a etapách života, pěstuje dovednosti nutné pro rozhodování o důležitých životních krocích a budoucím profesním zaměření. PRACOVNÍ VÝCHOVA Doplňuje základní vzdělání praktickými činnostmi a umožňuje žákům získat a využívat dovednosti v praktickém životě. Pomáhá jim se profesně orientovat. Hodnocení: Zvládl výborně - Žák je samostatný a tvořivý, správně volí potřebné nástroje, pomůcky, výborně s nimi nakládá. Výsledky činnosti jsou kvalitní, žák hospodaří s materiálem, o předmět jeví podstatný zájem, je pečlivý a důkladný, pracuje bez chyb, pracuje bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Aplikuje a kombinuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje výrazný zájem a snahu, je iniciativní a samostatně vyhledává informace a dokáže je uplatnit v praxi. 810

11 Zvládl částečně - Žák uplatňuje dovednosti, vědomosti a návyky samostatně nebo s jen malou pomocí učitele, pomůcky a nástroje volí bez závažných chyb, kvalita práce je bez nedostatků, uplatňuje zásady bezpečné práce, šetří životní prostředí. Aplikuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje výrazný zájem a snahu, je iniciativní a samostatně vyhledává informace a dokáže je uplatnit na modelových situacích. Zvládl - Žák má nepodstatné mezery v poznatcích a při organizaci práce, občas chybuje ve volbě vhodného nástroje, ne vždy s nimi nakládá účelně, projevuje drobné nedostatky, ale koriguje je s pomocí učitele, je dost pečlivý, nepotřebuje kontrolu, nedopouští závažné nedostatky v zásadách bezpečné práce, je většinou ohleduplný k životnímu prostředí. S pomocí učitele aplikuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje zájem a snahu, vyhledává informace a dokáže je s pomocí učitele uplatnit na modelových situacích. Zvládl s výhradami - Žák má v poznatcích a dovednostech závažné mezery, vyžaduje častou pomoc učitele při volbě pomůcek a nástrojů, často s nimi nenakládá správně, je málo pohotový a samostatný, v kvalitě jeho práce se vyskytují závažné nedostatky a rovněž při hospodaření s materiálem. Často se dopouští chyb, je málo pečlivý, dopouští se chyb, při zásadách bezpečné práce, menší ohled na životní prostředí. S výraznou pomocí učitele spojuje poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí, plní svěřené úkoly, je odpovědný, projevuje snahu. Nezvládl - Žák má vážné nedostatky ve vědomostech a dovednostech, nezvládá volbu vhodných nástrojů a pomůcek ani s pomocí učitele, špatně s nimi nakládá. Ani s pomocí učitele nedovede uplatňovat vědomosti, v kvalitě výsledků jsou závažné nedostatky, chyby nemá zájem opravit, nejeví zájem o hospodárné zacházení s materiálem a surovinami, předmět ho nezajímá, není pečlivý nevěnuje se dostatečně práci, neuplatňuje zásady bezpečnosti, bezohledný k životnímu prostředí Není schopen aplikovat a kombinovat poznatky a vědomosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí ani s výraznou pomocí učitele, není schopen užívat logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů, neplní svěřené úkoly, je neodpovědný, neprojevuje výrazný zájem ani snahu, není iniciativní a samostatně není schopen vyhledávat informace ani je uplatnit v praxi. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Opírá se o zkušenosti získané vnímáním, cítěním, představou, fantazií a prožitkem. V tvořivých činnostech se rozvíjí neverbální vyjadřování a umožňuje širší pohled na vnímání okolního světa. HUDEBNÍ VÝCHOVA Vede žáka prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností k porozumění hudbě a hudebnímu cítění. Pomáhá celkově rozvíjet osobnost žáka. Hodnocení se uskuteční se až po vyjádření autora výtvarné práce. Zvládl výborně- Žák tvoří připravenými pomůckami, s mimořádným zájmem a jedinečným způsobem, je samostatný a kreativní v každé oblasti své činnosti. Je velmi aktivní, pracuje tvořivě, využívá plně své osobní předpoklady a velmi úspěšně. Rozvíjí je v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je působivý, originální, procítěný. Má výrazný zájem o umění a kulturu Zvládl částečně - Žák tvoří se zájmem, snahou a soustředěně s menšími nedostatky, je samostatný a kreativní v každé oblasti své činnosti. Je aktivní, pracuje tvořivě, využívá plně své osobní předpoklady a úspěšně. Rozvíjí je v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je působivý, originální, procítěný. Má výrazný zájem o umění a kulturu 811

12 Zvládl - Žák projevuje snahu s většími nedostatky, je méně samostatný a kreativní v oblasti své činnosti. Je aktivní, pracuje tvořivě, využívá své osobní předpoklady. Rozvíjí je v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je originální, procítěný. Má zájem o umění a kulturu. Zvládl s výhradami - Žák projevuje malou snahu včetně nedostatečné přípravy, je nesamostatný a málo kreativní v oblasti své činnosti. Není aktivní, pracuje dostatečně, využívá své osobní předpoklady. Rozvíjí je v rámci svých dispozic v individuálních i kolektivních činnostech. Jeho estetický projev je originální. Nezvládl - žák neprojevuje žádný zájem ani snahu, je nesamostatný, není kreativní v žádné oblasti své činnosti. Není aktivní, nepracuje dostatečně, nevyužívá své osobní předpoklady. Nerozvíjí je v rámci svých dispozic v individuálních, ani v kolektivních činnostech. Vyučovací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA Směřuje k poznání vlastních pohybových schopností, jejich rozšiřování, k poznání účinků na rozvoj tělesné a duševní zdatnosti a na sociální pohodu. Všechny dovednosti směřují k poznávání hodnoty zdraví. Hodnocení: Ovládá výborně Žák je v činnostech velmi aktivní, samostatný a odpovědný, využívá plně své předpoklady a velmi úspěšně. Rozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady, Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky tvořivě aplikuje v praxi. Ovládá částečně - Žák je v činnostech aktivní, samostatný a odpovědný, využívá své předpoklady a úspěšně. Rozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky tvořivě aplikuje v praxi. Ovládá - Žák je v činnostech samostatný a odpovědný, využívá své předpoklady. Rozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky aplikuje v praxi. Snaží se napravit nedostatky v oblastech své činnosti. Ovládá s výhradami - Žák je v činnostech odpovědný, jen málo využívá své předpoklady. Téměř nerozvíjí své schopnosti a osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti i návyky neaplikuje v praxi. O nápravu v oblastech své činnosti se snaží jen málo. Neovládá - Žák je v činnostech nesamostatný a neodpovědný, nevyužívá své předpoklady. Nerozvíjí své schopnosti, ani osobní předpoklady. Osvojené dovednosti, vědomosti, ani návyky neaplikuje v praxi. Nesnaží se napravit nedostatky v oblastech své činnosti Hodnocení a práce se žáky se SVP: Práce se žáky se SVP se v oblasti zaměřuje na opakování a utvrzování získaných vědomostí, dovedností a návyků. Požadavkem na práci s těmito žáky je vyšší míra individuálního přístupu a delší doba pro osvojení vědomostí a návyků pro tyto žáky. Podle míry, požadavků žáka i učitele je možné použít slovní hodnocení žáka. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné se zaměřit na druh projevu žáka, ve kterém má předpoklady k podání lepšího výkonu. Při klasifikaci nevychází učitel z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Je rovněž potřebné sestavit individuální vzdělávací plán a umožnit přístup ke kompenzačním pomůckám dostupným na škole. U těchto žáků bude zohledněn druh, stupeň a míra postižení. Podle úrovně SVP je možné použít hodnocení známkou, případně použít slovní hodnocení. K tomuto systému hodnocení a práce patří i výuka žáků z minoritních sociálních skupin. Podstatou je komunikace mezi učitelem a žákem a ve zvýšené míře je třeba věnovat pozornost tomu, zda tito žáci rozumějí požadavkům, které jsou na ně kladeny. Práce s nadanými žáky je založena především na poskytování prohlubujících informací a podkladů. Dalším podstatným faktorem pro práci nejen s nadanými žáky je motivace, která by mela vytvářet a prohlubovat zájem žáků o studovanou oblast. Důležitým prvkem je možnost srovnání schopností, dovedností a vědomostí žáka s ostatními žáky stejné úrovně. 812

13 8.2.3 Hodnocení chování Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád). Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka: k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování jsou následující: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se odpouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy: nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků Výchovná opatření Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen pochvala ). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy. Výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do katalogových listů. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu, Toto opatření předchází pravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění si ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku: udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 813

14 8.3 Klasifikace a hodnocení žáků s SVP U žáka s tělesným postižením a znevýhodněním, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při hodnocení (klasifikaci) se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči. Ředitel školy může povolit, aby pro žáka se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupním ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte: vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasná názor je respektován. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 814

15 8.4 Vlastní hodnocení školy Úvod Vlastní hodnocení již není povinnou dokumentací školy, stává se již pouze podkladem pro výroční zprávu školy. Naše škola se však evaluací zabývala ještě dávno před tím, než byla tato povinnost uzákoněna a bude se jí zabývat i nadále. Evaluace je vlastně systematické posuzování dosažených cílů podle předem stanovených kritérií prováděné pracovníky školy, o mechanismus pravomocí školy zlepšovat se zevnitř. Jedná se o kolektivní proces zjišťování dat o předem dohodnutých aspektech školy, na kterém se podílejí předem dohodnutí zástupci různých skupin aktérů školního života. Takové zjišťování je realizováno prostřednictvím různých metod a technik a jeho výsledky jsou ve škole interně diskutovány. V rámci těchto diskusí se zjištěná data hodnotí ve vztahu k tomu, co je ve škole obecněji přijatou představou o kvalitě. Na tomto základě se pak škola rozhoduje, jaké kroky podnikne zda bude např. usilovat o udržení současné kvality těch či jiných jevů a procesů, případně se bude hledat cesty, jak poznaný stav kvality zlepšit. Evaluace je proces, který se periodicky opakuje, a pokud má být úspěšný, je nutno jej řídit. V dobrém případě je tedy autoevaluace základem pro plánování rozvoje školy. Evaluace znamená neustálý, systematický proces formativního charakteru, pevně včleněný do života školy, pokud jde o hodnocení předností i nedostatků upřímný a při hledání prokazatelných skutečností pečlivý Význam evaluace školy Vlastní hodnocení školy je důležitým prvkem pro správné nastartování změn v práci školy, a současně i významným odrazovým můstkem při tvorbě a pozdějších úpravách ŠVP. Pro vedení školy je navíc cenným podkladem pro nasměrování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pro určení dalších potřeb školy. Je přínosem pro obě strany, i pro školu jako celek. V průběhu autoevaluace mohou být odhaleny i negativní nebo rozporuplné jevy, při jejichž interpretaci je potřebná značná citlivost. Získané výstupy primárně slouží vlastním potřebám školy jako podněty k dalším aktivitám. Vlastní hodnocení školy je tedy využíváno především k posilování sounáležitosti pracovníků školy, k sebekontrole a zpětné vazbě vedení školy, k informování partnerů školy. Opatření k zajištění kvality ve školách nejsou ve školách ničím novým. Musejí být chápány jako snaha lépe porozumět procesům a výsledkům učení a monitorování toho, zdanou sledované procesy a výsledky efektivní a uživatelsky přátelské. Ačkoli autoevaluace také slouží k podpoře odpovědnosti škol za vlastní práci, jejím prvořadým smyslem je nastartování rozvojových procesů. Autoevaluace je interní opatření školy k zefektivnění a větší profesionalitě. Autoevaluace má dva hlavní úkoly: 1. iniciovat diskusi o cílech, prioritách a kvalitativních kritériích na úrovni školy a třídy, 2. dosáhnout těchto cílů pomocí vhodných a snadno dostupných nástrojů. 815

16 8.4.3 Oblasti evaluace Evaluace je pravidelný, systematický proces, do kterého jsou zapojeni nejrůznější aktéři školního života a oblasti evaluace jsou ty součásti práce školy, které jsou pro školu důležité. Hlavní oblasti evaluace školy Podmínky vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 816

17 8.4.4 Cíle, kritéria a indikátory evaluace Cíle evaluace vycházejí z vize školy, z jejich strategických a operativních cílů a ze znalosti aktuálního stavu. Při stanovování cílů je nutné promyslet předem jejich plnění a prokazování míry naplňování, tedy vytvořit systém kritérií a indikátorů. Kritéria určují kvalitu ve zvolené oblasti, charakterizují žádoucí stav. Indikátory jsou určitým způsobem měřitelné (statistické údaje a vypovídají o současném stavu sledovaného jevu. Kritéria a indikátory musí být zvoleny ještě před začátkem celého procesu a musí být v souladu se stanovenými cíli Nástroje, metody a techniky evaluace Pod tímto pojmy rozumíme způsob spolehlivou metodu či techniku sběru dat pro účely vlastního hodnocení školy nebo postupy podporující různé fáze evaluačního procesu. Příkladem evaluačních metod může být např.: Anketa, brainstorming, workshop, diskuse, dotazník, experiment, inscenace, konstruktová mřížka, myšlenková mapa, pozorování, hospitace, sebehodnocení, projekce, Q třídění, analýza SWOT, rozhovor, modelová situace, sociometrie, diagnostický test, didaktický test, faktorová analýza, rozbor školní dokumentace, rozbor produktů žáků, frekvenční a obsahová analýza hodnocení žáků, analýza výsledků vzdělání, pravidelné anonymní ankety či metoda anonymní schránky, testy, společné pravidelné porady pedagogů, vedení portfolia, prezentace. Pro zjišťování výsledků ve vzdělávání slouží také nejrůznější testy (i externí jako např.: SCIO, CERMAT, KALIBRO) 817

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci.

Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování 1.1. Zásady hodnocení 1.2.

Pravidla pro hodnocení žáků Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování 1.1. Zásady hodnocení 1.2. Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová - lázně Pravidla pro hodnocení žáků Vypracoval: Mgr.Gejza Sóky, ředitel školy Školská rada schválila dne 27.8.2009 Účinnost ode dne: 1.9.2009 Změny schváleny

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ součást školního řádu a školního vzdělávacího programu Č.j.: ZŠ 85/2013 Pedagogická rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

2.13. Klasifikace žáka 2.14. Klasifikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou teoretického zam ení

2.13. Klasifikace žáka 2.14. Klasifikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou teoretického zam ení 2.13. Klasifikace žáka a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

4. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků základní školy dle 30, 44, 51 školského zákona Učitelé ZŠ Nižbor přistupují k hodnocení vzdělávací činnosti žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jejího

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků (součástí školního vzdělávacího programu) 6.1.1. Obecné zásady hodnocení a klasifikace - hodnocení a klasifikace žáka je nedílnou součástí výchovně

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Projednáno na pedagogické radě dne : 2. 9. 2013 Projednáno ve Školské radě dne : 15.10.2013

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení v našem školním vzdělávacím programu je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jak danou problematiku zvládnul, co se naučil, v čem se zlepšil, v čem dosud chybuje. Hodnocení

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 1. Zásady hodnocení ( 14, 15 vyhl. 48 /2005 )

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 1. Zásady hodnocení ( 14, 15 vyhl. 48 /2005 ) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah : 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 3.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2011 Účinnost od: 1.9.2011 Počet stran:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků a klasifikační tvoří samostatné kapitoly ŠVP. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více