Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení žáků a autoevaluace školy"

Transkript

1 VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků a klasifikační tvoří samostatné kapitoly ŠVP. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Stanovují způsob hodnocení žáka. Mnohaletá diskuse s rodiči o způsobu hodnocení žáků zatím ukazuje, že rodiče až na výjimky stále upřednostňují klasifikaci ve formě známky. Proto zatím zůstáváme u této klasifikace jako způsobu finálního hodnocení na I. stupni. Na II. stupni, ve vybraných předmětech, budeme využívat klasifikaci kombinovanou (známky + slovní hodnocení). Hodnocení stavíme na povzbuzení, ocenění a na pozitivní motivaci. Žáci se mají učit ne pod hrozbou špatných známek, ale s vědomím smysluplnosti získaných poznatků. K hodnocení a klasifikaci používají učitelé žákovskou knížku (popř. notýsky na I. stupni). Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí. Hodnocení žáků s poruchami učení je, po dohodě s rodiči, slovní Hodnocení a klasifikace žáka učitelem Klíčovou roli mezi všemi evaluačními činnostmi zaujímá ve ŠVP hodnocení a klasifikace žáka učitelem. Přímo v průběhu výchovně vzdělávacího procesu ( a také souhrnně za určité konkrétní vzdělávací období ) poskytuje učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů (vedoucích ke klíčovým kompetencím). V hodnocení žáka nedává ŠVP přednost žádné formě. Stejně jako výběr vhodných forem a metod výuky je i výběr vhodných forem a metod hodnocení žáka plně v rukou učitele. Metody a formy evaluace, uvedené u jednotlivých vzdělávacích předmětů v části Učební osnovy, jsou pro vyučujícího pouze doporučením a návodem, které vhodné evaluační metody a formy může při ověřování dosažení dílčích kompetencí žákem zvolit. Při výběru vhodné formy hodnocení by měl vyučující vždy zvážit i její motivační dopad na žáka s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí bude místo vysvědčení vydán žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

2 Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. V posledním roce plnění školní docházky (na konci prvního pololetí) vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Hlavní obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání, možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také žákovi v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve víceleté střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělávání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října. Pro výstupní hodnocení má škola vypracovaný formulář Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení prospěchu a chování : 1. Být otevřený k dětem i rodičům, vysvětlit jasná kritéria pro hodnocení. 2. Umožnit žákům účast na hodnotícím procesu. 3. Hodnotit individuální pokrok bez srovnávání s ostatními.

3 1.2.2 Základní pravidla pro použití klasifikace: 1. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 2. Klasifikujeme je probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky. 3. Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 4. Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. 5. Všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit. 6. V případě paralelních tříd zařazování srovnávacích písemných prací, zařazení vstupních a výstupních prověrek. 7. Písemné práce jsou zakládány do konce příslušného klasifikačního období (jeden školní rok). 8. Tradiční ústní zkoušení u tabule je nahrazenou efektivnějšími způsoby zjišťování vědomostí a dovedností žáků. 9. Práce s chybou žáci mají právo dělat chyby, uvědomění si chyby je příležitost naučit se danou látku lépe a s porozuměním Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu zformulovaných ve vnitřním klasifikačním řádu školy a toto hodnocení je: a) jednoznačné b) srozumitelné c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii d) věcné e) všestranné Vnitřní klasifikační řád školy stanoví zejména: a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků c) stupně hodnocení prospěchu v povinných a v nepovinných předmětech a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, předem stanovená kritéria d) zásady pro používání slovního hodnocení, včetně předem stanovených kritérií

4 e) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace f) způsob získávání podkladů pro hodnocení g) podrobnosti o komisionálních zkouškách a opravných zkouškách h) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i) způsob hodnocení žáků v zájmových útvarech j) způsob hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku k) zásady pro udělování výchovných opatření l) způsob hodnocení žáka při plnění povinné docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky m) způsob hodnocení žáka při plnění povinné školní docházky formou individuální výuky Jak již bylo uvedeno výše, hlavním účelem hodnocení a klasifikace je motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu. Je žádoucí, aby si kvalitní zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami, a naučili se vlastnímu kritickému sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy by měl vyučující (všude, kde je to jen trochu možné) vytvářet dostatečný prostor. Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistupňové stupnici. Vyučující je při klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád), které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) doplněk ke klasifikaci. Za neopominutelný princip hodnocení a klasifikace žáka považuje ŠVP převahu pozitivní motivace.

5 Stupně prospěchu Předměty s převahou teoretického zaměření stupeň Ovládnutí výstupů předepsaných osnovami Úroveň myšlení, rozhodování Úroveň vyjadřování myšlenek, názorů, postupů Aplikace vědomostí, dovedností, řešení úkolů Aktivita, zájem, píle 1 - výborný ovládá pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti výstižně a poměrně přesně užívá spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně i ve skupině, iniciativně, přesně a s jistotou aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 2 chvalitebný ovládá s občasnými chybami uvažuje samostatně celkem výstižně užívá dobře, při řešení úkolů občasné chyby, je schopen samostatné opravy, pracuje téměř samostatně, dobře se uplatní ve skupině učí se svědomitě a je aktivní 3 dobrý v podstatě ovládá menší samostatnost v myšlení nedovede se přesně vyjádřit, hledá obtížně řeší za pomocí učitele, s touto pomocí snadno překonává potíže a chyby, ve skupině potřebuje vedení píle a zájem o učení jsou nevyrovnané 4 dostatečný ovládá jen částečně, má značné mezery ve vědomostech a dovednostech myšlení nesamostatné vyjadřuje se velmi nepřesně, s velkými obtížemi dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává i s pomocí učitele, ve skupinové práci se špatně uplatňuje projevuje nezájem o učení, veškerá pomoc a motivace je neúčinná 5- nedostatečný neovládá na návodné otázky odpovídá nesprávně není schopen formulovat myšlenku, názor ani při návodných otázkách praktické úlohy nedokáže splnit ani za pomoci učitele, ve skupině nedokáže spolupracovat Projevuje nezájem o učení, veškerá pomoc a motivace je neúčinná

6 Předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření stupeň 1 - výborný 2 chvalitebný 3 - dobrý charakteristika Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady k velmi úspěšnému splnění výstupů příslušného předmětu ŠVP a rozvíjí je v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Projevuje zájem o předmět. Žák v činnostech projevuje méně aktivity, tvořivosti a samostatnosti. Nevyužívá a nerozvíjí dostatečně své předpoklady a schopnosti ke splnění výstupů příslušného předmětu ŠVP v individuálním a kolektivním projevu. Neprojevuje o předmět zájem. Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí své předpoklady a schopnosti ke splnění výstupů příslušného předmětu ŠVP. Při vyučování většinou nespolupracuje, svým chováním opakovaně ruší činnost ostatních Výchovná opatření Pochvaly - pochvala třídního učitele (ústní, písemná) - pochvala ředitele školy (písemná zápis do školní matriky) Opatření k posílení kázně - domluva (ústní, písemná) - napomenutí třídního učitele (písemné) - důtka třídního učitele (písemná zápis do školní matriky) - důtka ředitele školy (písemná zápis do školní matriky) Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce z chování. Typ opatření se řídí závažností přestupku. Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdne prokazatelným způsobem vyrozumět zákonné zástupce žáka o udělení opatření. Výchovná opatření mohou být udělena v jednom pololetí opakovaně.

7 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se klasifikuje těmito stupni stupeň 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 - neuspokojivé charakteristika Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Měně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Zpravidla se přes předchozí opatření k posílení kázně dopouští dalších přestupků. Mezi závažné přestupky patří : šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí, vandalismus Sebehodnocení žáka Podle požadovaných a předem známých kritérií dostává příležitost vyjádřit se ke svým výkonům i žák. Konfrontace jeho a učitelova hodnocení (ať je shoda nebo naopak) může být důležitým předpokladem zlepšování. Žák dostává k sebehodnocení možnost jednak průběžně při vhodných příležitostech (vyučovací hodina, tematický celek, ukončení projektu apod.), jednak při uzavírání klasifikačních období (čtvrtletí, pololetí). Sebehodnocení je součástí celkového hodnocení žáka.

8 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Způsob hodnocení těchto žáků vyhází vždy z odborných posouzení speciálních pracovišť z individuálního posouzení problému a následné dohody se zákonnými zástupci. Škola nabízí tyto základní varianty: a) žáka klasifikovat známkami průběžně i na vysvědčení s ohledem na handicap b) žáka hodnotit pouze slovně, a to jak průběžně, tak na vysvědčení c) žáka průběžně klasifikovat (v úvahu se bere handicap), ale na vysvědčení hodnotit slovně. 2. Autoevaluace školy Autoevaluace školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. Jsou současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality ŠVP. Za úroveň výchovně vzdělávacího procesu a za výsledky vzdělávání zodpovídá ředitel školy. Na rozdíl od stěžejní evaluační role vyučujícího daného vzdělávacího předmětu, který hodnotí zejména úspěšnosti žáků při dosahování dílčích kompetencí v průběhu vyučovací hodiny, (za čtvrtletí, pololetí atd.), úloha ředitele školy a jím pověřených metodických orgánů ( předmětových komisí )spočívá především ve zhodnocení úspěšnosti žáků v dosahování očekávaných výstupů jednotlivých ( oborů ) vzdělávacích oblastí, a to především na konci 1., 2. a 3. vzdělávacího období ŠVP. Preferovanou evaluační formou jsou (školou k tomuto účelu vypracované) standardizované testy, které umožní porovnat úspěšnosti žáků v ročníku (třídě, mezi spolupracujícími školami apod.). Cíle, předmět hodnocení, obsah, formy a metody by měly zohledňovat i vytčené (dlouhodobé, střednědobé, roční ) vzdělávací priority školy. Škola může využít i případných vhodných standardizovaných evaluačních testů institucí, které se evaluací školních vzdělávacích programů budou zabývat (CERMAT, SCIO, KALIBRO, ČŠI, MŠMT, VÚP ). Velmi významnou evaluační formou je cílené získávání informací od bývalých žáků (absolventů) školy, kteří byli vzdělávání již podle ŠVP. Jejich vlastní zhodnocení vzdělávání podle ŠVP (např. formou vyplnění zadaného dotazníku) umožní škole vytvořit si alespoň částečně objektivní obraz o tom, jak se jí vzděláváním podle ŠVP daří naplňovat obecné cíle ŠVP (jak se jí daří vybavovat žáky klíčovými kompetencemi pro další studium, osobní a pracovní život).

9 Nedílnou součástí autoevaluace školy (jak se jí daří dosahovat stanovených vzdělávacích záměrů a cílů) je zpětná vazba ze strany klienta (rodič) a ze strany svého zřizovatele. Škola proto bude v pravidelných intervalech 3 let opakovat zjišťování vzdělávacích požadavků rodičů (a zřizovatele) zejména formou standardizovaných dotazníků. Pro potřeby autoevaluace bude škola využívat i jiné hodnotící zprávy (např. Inspekční zprávu ČŠI apod.). Evaluační činnosti a aktivity (ev. i použité formy a metody), kterými škola zjišťuje úroveň kvality vzdělávání a hodnotí dosažené výsledky žáků se zpracovávají na každé vzdělávací období v písemné podobě formou plánů evaluačních činností a aktivit. Na úrovni vzdělávacího předmětu je zpracovává vyučující daného předmětu, zpravidla jako součást svého tématického časového plánu výuky. Na vyšší úrovni (vzdělávací oblast, škola, srovnání škol atp.) je zpracovává ředitel školy nebo jím pověřený pedagog (předmětová komise apod.) jako součást ročního plánu činnosti školy (ev. jako součást plánu kontrolní a hospitační činnosti.) Základními časovými horizonty pro souhrnné hodnocení jsou: čtvrtletí, pololetí závěr školního roku; a 1., 2. a 3. vzdělávací období ŠVP. Neodmyslitelnou součástí každé evaluační činnosti je její vyhodnocení, které mj. zahrnuje i návrhy vhodných korekčních opatření, případně i návrhy na další úpravu ŠVP.

10 2.1. Oblasti autoevaulace a) Podmínky ke vzdělávání Podmínky ke vzdělávání Materiální a prostorové podmínky Finanční podmínky Personální podmínky BOZP a hygiena Cíle Kriteria Nástroje zlepšení technického stavu budovy a okolí, jejího vzhledu, prostor pro výuku ekonomická stabilita školy kvalifikovaný pedag. sbor, vzdělávající se v DVPP, pracující v souladu s filosofii školy bezpečí ve škole pro všechny technický stav budovy, vybavenost a odbornost učeben, ŠD, zahrady. výsledky hospodaření, naplněnost školy, státní dotace, kvalifikace, další vzdělávání, přístup k práci příslušné revize, organizace dozorů jednání s MÚ, pozorování, rozhovor s učiteli, správci kabinetů pracovní porady ekonomická rozvaha, rozbory hospodaření portfolio DVPP, pozorování, rozhovor kontroly BOZP, dozorů, úrazovosti Časový harmonogram průběžně únor, průběžně červen, průběžně dle plánu pracovníka firmy zajišťující BOZP, průběžně

11 b) Průběh vzdělávání Průběh vzdělávání Vyučovací proces Školní družina a klub Výlety a exkurze Kurzy základních sportovních dovedností Cíle Kriteria Nástroje soulad realizace ŠVP, soulad ŠVP s RVP naplněná družina spokojených dětí s pestrou nabídkou programů využití jiných forem vyučování, propojení s praxí zájem žáků o kurzy a jejich dostupnost, stmelování kolektivu, vzájemné poznávání, samostatnost plnění ŠVP, směřování výuky ke klíčovým kompetencím, klima oblíbenost družiny, docházka a účast na akcích výlety, exkurze v souladu s cíli ŠVP naplněnost hospitace, rozhovory, porady, pozorování, písemné hodnocení realizace ŠVP vyučujícími, šk. dokumentace, školní www pozorování, rozhovory, hospitace, dokumentace, školní www tř. dokumentace, týdenní plány přehledy o účasti, rozhovory, rozbor příčin neúčasti Časový harmonogram srpen, průběžně únor, průběžně při projednání organizace akce červen, průběžně po akci

12 Akce školy Žáci se specifickými potřebami Nadaní žáci Klima školy setkávání žáků, učitelů a rodičů, vytváření image školy, jiné formy vzdělávání umožnit těmto žákům vzdělávání v rámci jejich možností v bezpečném prostředí umožnit žákům rozvíjet se na úrovni svého nadání spokojenost žáků, učitelů a rodičů ve škole účast a úspěšnost akce, rozvoj dovedností v rámci schopností žáka individuální přístup, nabídka nadstandardních činností spokojenost, četnost řešení konfliktů, opatření reakce rodičů, pozorování, rozhovory, reakce medii, zpětná vazba hodnocení vyučujících, rozhovory s výchovným poradcem a s rodiči, pozorování hospitace, rozhovory, porady dotazník, pozorování, pedag. rada, hospitace srpen, po akci říjen, průběžně srpen, průběžně průběžně, dle potřeby

13 c) Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Hodnocení Srovnávací testy žáků Účast a úspěšnost žáků v soutěžích objektivní a motivační hodnocení Cíle Kriteria Nástroje zjištění úrovně vzdělávání žáků účast žáků úspěšnost plnění výstupů ŠVP a míra zvládání klíčových kompetencí stanovená klasifikačním řádem porovnání úspěšnosti s jinými školami zapojení žáků do soutěží, podpora učitelů hospitace, pedagogické rady, rozhovory s učiteli, žáky a rodiči testy Scio, Cermat, Kalibro, jejich vyhodnocení rozbor účasti a úspěšnosti Časový harmonogram průběžně 1x ročně 1x ročně

14 d) Úroveň výsledků práce školy Úroveň výsledků práce školy Přestupy žáků a jejich umístění Zápis Image školy Další akce školy VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Cíle Kriteria Nástroje bezproblémový přestup na školu odpovídající jejich schopnostem zajistit naplněnost školy pověst dobré školy na veřejnosti zlepšení obrazu, setkávání lidí úspěšnost přijímacího řízení, počet žáků v jednotlivých třídách počet žáků, spokojenost rodičů, žáků, učitelů povedená akce výsledky přijímacích řízení, rozhovory s řediteli, s bývalými žáky rozhovory s rodiči, porada sboru, analýza výsledků zápisu dotazníky, rozbor přijímacího řízení vyhodnocení akce Časový harmonogram 1x ročně únor, září průběžně po akci Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je 1. roční plán práce školy zpracovaný k datu zahájení nového školního roku, který aktualizuje a upřesňuje text ŠVP ZV pro daný školní rok. 2. autoevaluace školy 3. učební plán Případné změny v ŠVP ZV se budou provádět na základě závěrů autoevaluace a evaluace školy nebo na základě návrhů pedagogů školy, školní rady, či orgánu rodičů žáků školy vždy po ukončení školního roku.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j. 2/2005 Spisový znak: 2-2 Razítko školy: Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Fučíkova 430, okr. Liberec, příspěvková organizace Účinnost:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1A /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Vypracoval:

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112, Hýskov, 267 06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Č.j.: 08 /2012 ŠKOLA PRO DĚTI, Schválil: Mgr.Lenka

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace (příloha Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň) s účinností

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700 Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz Pravidla hodnocení nabývají platnosti: 2. 9. 2013 Obecná ustanovení Na základě

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více