Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009

2 O b s a h: - Základní údaje o škole... str Cíle základního vzdělávání, vzdělávací program Organizace šk. roku 2008/2009 na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Zpráva o rozmístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Plán na šk. rok 2008/ vyučování výchovná část materiální zabezpečení Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzděl. programů Dopravní výchova Enviromentální výchova Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program ŠVP ZV Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Učební plán - II. stupeň - pro vzděl program ŠVP ZV Učební plán - II. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Volitelné předměty ve šk. roce 2008/ Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán práce met.sdruž.na šk. rok 2008/ Předmětové komise úkoly Zájmové útvary Plán vycházek a exkurzí pro roč Plán exkurzí a vycházek - II. stupeň Plán besed 2008/ II. stupeň Plán soutěží na šk. rok 2008/2009 II. stupeň Koncepce rozvoje výchovné a vzdělávací práce v letech Kontrolní činnost Přehled o žácích Rozdělení pedag. a organ. funkcí Odborná kvalifikace I. st Odborná kvalifikace II. st Aprobovanost předmětů - II. st Přehled porad a schůzí Zvonění přestávky Přílohy - Seznam zaměstnanců školy - Rozvrh hodin (I. a II. stupeň), dozory - Celoroční plán ŠD na šk. rok 2008/ Řád školní družiny - Školní řád - Klasifikační řád - Rozdělení úkolů vedení školy - Režim školy povinnosti učitelů - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a škol. zař. - Metod. pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

3 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Na Brněnce 1/ Ivančice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Ivančice Sídlo: Palackého náměstí 6/ Ivančice Právní forma: obec IČO: Ředitel školy: Mgr. Otmar Němec Škola sdružuje: 1. Základní škola 2. Školní družina Telefon: Fax: Webové str. školy:

4 Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vzdělávací program Na Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov bude ve školním roce 2008/2009 vyučováno v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2. Ve své práci bude škola vycházet z učebních plánů a učebních osnov zpracovaného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (1., 2., 6., a 7. ročník) a z učebních plánů a osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program Základní škola (ostatní ročníky)

5 Organizace školního roku na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne na základní škole v pondělí 1. září Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají na 23. února 1. března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2009/20010 začne v úterý 1. září

6 Zpráva o umístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Všechny třídy i dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v naší školní budově. Ve školním roce bude výuka probíhat celkem v 21 třídách: I. stupeň - 10 tříd II. stupeň tříd Výuku na ZŠ T. G. Masaryka zajišťuje celkem 31 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele školy ( 1 učitel vyučuje na snížený úvazek ). Ve ŠD budou pracovat 2 vychovatelky. Ekonomické práce a administrativu zajišťuje 1 pracovnice. Úklid a službu na vrátnici školy provádí 7 správních zaměstnanců včetně školníka ( jedna pracovnice na poloviční úvazek). Stravování žáků a učitelů je zajištěno ve stravovacím zařízení Na Brněnce l

7 Plán na školní rok Vedení školy zajistí, aby byly splněny všechny požadavky vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky musí být dodržen minimální počet hodin učebního plánu podle vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky, délka vyučovací hodiny je 45 minut, přestávky budou trvat 10 minut, hlavní 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut. I. Vyučování - zajištění všech požadavků na kvalitní vyučovací hodiny ( odbornost, učebnice, osnovy ) VŠ - vypracovat tematické a časové plány všichni uč. - provést opakování učiva probraného v minulém šk. roce všichni uč. - v rámci předm. komisí stanovit požadavky na žáky předs. př. ( učivo, sešity, pomůcky), koordinovat práci členů předm. kom., všichni uč. komise, vyměňovat zkušenosti - pečlivě se připravovat na každou hodinu všichni uč. - důsledně dodržovat délku vyuč. hodiny všichni uč. - věnovat pozornost slabším a problémovým žákům TU, všichni uč. ( individ. přístup), ale také talentům ( soutěže, olympiády - zajistit vyšší účast žáků ) - snažit se o zavádění nových metod a forem ve školní práci využití odb. lit. všichni uč. - uplatňovat mezipředmětové vztahy všichni uč. - diferencovat ve vyučovacích hodinách ( otázka základního učiva ), koordinace v paralelních třídách všichni uč. - připravit pro žáky 5. a 9. ročníků výstupní hodnocení TU 5. a 9. roč. - připravit žáky 5. a 9. roč. k přijímacímu řízení I. st. TU 5. r. II. st. uč.m,čj - věnovat pozornost žákům se specif. vývoj. poruchami ( spolupráce s psycholog. poradnou ) všichni uč. - využívat odborných institucí k dalšímu vzdělávání a tím ke zkvalitňování výuky (semináře a školení NIDV Brno, NIDV Jihlava, PPP Brno, SSŠ Brno) všichni uč. - studovat odbornou literaturu a využívat ji ve vyuč. hod. všichni uč. - připravit plán exkurzí a vycházek TU,všichni uč. - využívat žák. knížek k posílení zájmu o výsledky ve škole, pravidelně kontrolovat ŽK - provádět kontrolu žák. vědomostí a písemností VŠ - sledovat a kontrolovat úroveň kvality pedagogického procesu VŠ TU, všichni uč

8 II. Výchovná část - od prvních dnů školního vyučování vytvářet ve třídách klidné prostředí a správné návyky žáků TU, všichni uč. - provést úvodní proškolení k BOZP, průběžně provádět v průběhu šk. roku TU, uč. předm. - seznámit žáky se školním řádem, vyžadovat jeho plnění TU, všichni uč. - snažit se o to, aby žáci chodili do školy rádi, ale netolerovat přestupky proti škol. řádu TU, všichni uč. - věnovat pozornost problémovým žákům ( snažit se pomoci, důsledně kontrolovat absenci, ihned hlásit záškoláctví ) TU, všichni uč. - vést žáky k vlastenectví a k pokrokovým tradicím ( škola T. G. Masaryka ) TU, všichni uč. - vytvářet správné vztahy žáků k dospělým, mezi sebou, věnovat pozornost společenskému chování TU, uč. Ov, Rv - vytvářet podmínky pro správné výchovné působení školy a rodiny VŠ, TU, výbor SR - vytvářet příznivé podmínky pro práci školy na veřejnosti ( informovanost, spolupráce se škol. komisí ) VŠ - podporovat zájem dětí v oblasti zájmové činnosti ( kroužky při naší škole, SVČ, TJ Slovan ) ved. kroužků - věnovat pozornost volbě povolání u žáků, kteří končí VŠ, vých. por. školní docházku TU, uč. Rv - v rámci třídy rozvíjet činnost třídní žákovské samosprávy TU -.veřejně prospěšnou práci zaměřit na sběr papíru, šípků a léčivých bylin Se, TU - podporovat vztah k přírodě uč. Př, Z, Rv, Ov - podporovat a rozvíjet tělesnou výchovu ( hodiny Tv, zájmová činnost, tělovýchovné soutěže ) uč. Tv - podporovat a rozvíjet estet. cítění žáků ( pořádek ve třídách, výzdoba třídy, výtv. práce, návštěva výstav ) Bub, TU, všichni uč. - vytvářet u žáků správné pracovní návyky, vztah k práci ( Pp, Tp, Rv, Vv ) TU, uč.pč, Rv, Vv - výuku v oblasti výpočetní techniky zajistit tak, aby každý žák při ukončení povinné školní docházky uměl tuto výpoč. techniku uživatelsky ovládat za tímto účelem stanovit prac. pověřeného koordinací v oblasti ICT Ost, Ně ml. - zabezpečit plavecký výcvik žáků 2. a 3 roč. Lud, Vál,Dvo, Vi, - zajistit pobyt dětí na škole v přírodě No, Lou - zabezpečit lyžařský výcvik žáků 7. roč. Chy - s předstihem zajišťovat akce školy VŠ, TU, vš. uč. - v rámci prevence zneužívání návykových látek : - věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizik. chováním - sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy ( šikanování, vandalismus, patol. hráčství, brutalita aj.) a navrhovat cílená opatření - určit pracovníka pověřeného prováděním a koordinací preventivních aktivit v oblasti návykových látek - zajistit proškolení (specializační studium) pracovníka, Chl, Drá,VŠ,TU, vš.uč. Chl, Drá, vš. uč. Chl, Drá

9 který bude zastávat funkci metodika prevence Drá - seznamovat žáky s vybranými preventivními mater. Chl,Drá,TU,uč.Ov,Rv - spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních akcí - uspořádat pro žáky a učitele přednášky pracovníků sociální a protidrogové prevence VŠ, všichni uč. Mgr. Cupalová paní Borecká prac. Odd. soc. prev

10 III. Materiální zabezpečení - z limitu u SŠ Kuřim zakoupit potřebné učebnice Lud, Bul - zajistit: - nákup potřeb pro zajištění provozu ( čistící prostředky pro Ně,Ve,Bar správní zaměstnance, potřebné věci do tříd, náplně do kopírek, tiskáren, kancelářských potřeb, materiálu potřebného k opravám aj.) - úpravu zbývajících žákovských stolků na stolky polohovatelné Ně - výměnu špatných a nevyhovujících učitelských stolů ve třídách Ně - modernizace nábytku (skříňky) ve dvou třídách - nákup 1 ks digitálního fotoaparátu (Tv) Ně - nákup 2 ks televizorů Ně - nákup 3 ks DVD přehrávače Ně - nákup 1 ks vizualizéru (učebna ciz. jazyků) Ně - nákup digitální kamery Ně - nákup koberců do tříd I. st. Ně - nákup dalších učebních pomůcek pro jednotlivé sbírky Ně, Ve - nákup a výdej osobních ochranných prostředků pro zaměstnance ( dle kolektivní smlouvy ) Ně, Ve - po dohodě s výborem SR zakoupení lyžařské výstroje v ceně ,- Kč Ně, Chy - potřebnou část rozpočtu na opravu didakt. techniky a elektroniky a dalších potřebných oprav Ně, Ve - potřebnou část rozpočtu na pravidelné revize a služby v průběhu roku Ně, Ve - pokračování opravy školního domku Ně, MěÚ - pokračování prací na úpravě sadu Ně, Chl - výměnu vadného nářadí v dílně, modernizaci dílen Ně - nákup nářadí pro práci na školním pozemku Ně - nákup dalšího dílu plošiny pro správní zaměstnance Ně - 9 -

11 Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů K začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí budeme postupovat podle těchto materiálů: - Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, čj /03-22, - Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj / Do učebních dokumentů bude tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazena v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. Na I. stupni začlenění do učiva provedou třídní učitelé, na II. stupni učitelé Ov, Rv, Z, Ch, Př, F. Pro potřebu učitelů je k dispozici metodická příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí, vydaná v březnu 2003 MV-generálním ředitelstvím Hasičského sboru České republiky, brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro I. stupeň), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro chemii a fyziku), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro zeměpis)

12 Dopravní výchova V rámci vzdělávacího programu školy bude věnována trvalá pozornost tématům dopravní výchovy a úkolům, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která byla schválena usnesením vlády č. 394 dne 28. dubna 2004 a následných usnesení. Zároveň bude věnována pozornost vzdělávání učitelů v oblasti dopravní výchovy. V rámci plnění úkolů v oblasti dopravní výchovy proběhnou na škole soutěže a besedy zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu. I.stupeň - výchovně dopravní akce pro 4. roč. dopravní hřiště Oslavany - soutěž v jízdě na koloběžkách (2. roč.) - dopravní soutěž Mladý cyklista (3.-5. roč.) II. stupeň - dopravní soutěž mladých cyklistů (pravidla silničního provozu, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu, oprava a údržba jízdního kola, první pomoc při úrazu) - školní kolo - okrskové kolo dopravní soutěže v Oslavanech

13 Enviromentální výchova Enviromentální výchova vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Vede je k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Při realizaci vzdělávacího programu Základní škola prolíná enviromentální výuka většinou vyučovacích předmětů. Ve výuce podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je do jednotlivých vzdělávacích oblastí a do jednotlivých předmětů zařazována formou integrace průřezového tématu Enviromentální výchova. Plnění enviromentálního vzdělávání a výchovy na škole: - žáci I. i II. stupně se zúčastní řady vycházek do přírody, při nichž budou pozorovat přírodu v různých ročních obdobích, poznávat rostliny a živočichy, budou se učit správně se chovat v přírodě, - kladný vztah k přírodě a k živočichům budou žáci získávat ve výuce předmětu Pracovní činnosti, - žáci 5. ročníků se zúčastní Školy v přírodě (zaměření na envir. výchovu), - žáci 6. ročníků budou besedovat o životním prostředí v našem městě a okolí s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Halúzkou, - žáci 8. a 9. ročníků navštíví čistírnu odpadních vod v Ivančicích

14 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 v 1. a 2. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disponibilní hodiny Celková povinná dotace dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem

15 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola č.j /96 2. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 ve ročníku. Ročník Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná čas dotace hodiny dotace Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 2. až 4. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 5. ročníku Český jazyk 7 Cizí jazyk 4 Platí pro žáky všech ročníků Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem

16 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 v 6. a 7. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelný předmět Celkem

17 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola, čj /96-2, s účinností od Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 v 8. a 9. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/2008 v 7. až 9. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky všech ročníků Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem

18 Volitelné předměty ve šk. roce 2008/ ročník ( 2 hodiny ) - Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Milana Drápalová - Německý jazyk Mgr. Leona Bubeníková - Práce s internetem Mgr. Otmar Němec - Domácnost Mgr. M. Chlachulová - Výpočetní technika Ing. Ivan Ostružka 8. ročník ( 2 hodiny ) - Počítačová grafika Ing. Ivan Ostružka - Konverzace v anglickém jazyce Jan Vala DiS - Německý jazyk PhDr. Zdena Lašová - Seminář z dějepisu Mgr. Eva Coufalová - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec 9. ročník ( 2 hodiny ) - Informatika Ing. Ivan Ostružka - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec - Konverzace v anglickém jazyce Jan Vala DiS - Seminář a praktikum z chemie RNDr. Hana Kabelková - Seminář z matematiky Mgr. Dana Sedlářová

19 Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Školská rada je tříčlenná a tvoří ji zástupce rodičů (MUDr. Václav Hándl zástupce předsedkyně školské rady), zástupce zřizovatele (Ing. Ivana Krejčová zapisovatelka) a zástupce školy RNDr. Jaroslava Bulvová (předsedkyně školské rady). Vzhledem k tříletému funkčnímu období proběhnou před koncem roku 2008 nové volby do Školské rady. Školská rada: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, - projednává inspekční zprávy České školní inspekce, - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Schůzky školské rady ve škol. roce 2008/2009: září, duben

20 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů - prostřednictvím výboru SR vytvářet dobré podmínky pro spolupráci s rodiči, - schůzky řed. školy s výborem SR každý měsíc ( první nebo druhé úterý v měsíci ), - zorganizovat plénum rodičů ( říjen 2008 ), - na schůzi rodičů podat zprávu o škole ( řed. šk. ), - podat zprávu o hospodaření SR, stanovit příspěvky rodičů, - na třídních schůzkách informovat rodiče o prospěchu a chování žáků, - jakékoli závažné skutečnosti ( prospěch, chování, zdrav. stav ) ihned sdělit rodičům - projednat s výborem SR pomoc škole ( odměny za soutěže, sběry, nákup lyžařské výstroje aj. )

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Formou: a) studia na vysoké škole (získání kvalifikace J. Vala) b) studia k výkonu specializovaných činností (M. Drápalová) e) jedno a vícedenních seminářů pořádaných PF MU, NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) Brno a Jihlava, CDVU Brno, PPP Brno, SSŠ Brno a dalšími vzdělávacími institucemi g) MS - I. stupeň PK - II. stupeň h) studia odborné literatury ch) vzájemných hospitací Plán DVPP na šk. r. 2008/ studium jednooborového studia na PF OU v Ostravě informatika její využití ve výuce (5 let) J. Vala DiS. 3. roč. - studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 1. a 2. semestr Mgr. Milana Drápalová Podle výše přidělených finančních prostředků a na základě nabídky DVPP na rok 2008/2009 budou pedagogičtí pracovníci přihlašováni na kurzy a semináře DVPP

22 Plán práce MS na školní rok 2008/2009 Metodické sdružení učitelů ročníku naplánovalo pro letošní školní rok tyto akce: Září - hodnocení uplynulého roku, sestavení plánu práce MS na šk. rok 2008/ dopravně-výchovná akce pro 4. roč. dopravní hřiště Oslavany Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - závody na koloběžkách pro žáky 2. roč. - soutěž ve šplhu pro žáky roč. - divadelní představení pro žáky roč. v divadle Radost v Brně (Dobrodružství Vikinga Vika) - vánoční projekty v jednotlivých ročnících - Den bez rozvrhu, Vánoční dílny - hodnocení prospěchu a chování za I. pol. - zápis dětí do 1. ročníku - návštěva dětí z MŠ v 1. roč., beseda s učitelkami MŠ - recitační soutěž - soutěž ve vybíjené pro žáky roč. - zahájení práce kroužku Těšíme se do školy - pěvecká soutěž Superstar - matematická soutěž - 2. roč. - Cvrček roč. Klokan - dopravní soutěž roč. Mladý cyklista - okrskové kolo v malé kopané Mc Donalds Cup (4.-5.roč.) - spolupráce s učitelkami MŠ, pohovory o žácích, předávání zkušeností - soutěž v anglickém jazyce pro roč. - soutěž v malé kopané (turnaj Mc Donalds Cup) okresní kolo ( v příp. postupu) - Den dětí sportovní dopoledne s netradičními disciplínami - škola v přírodě, 5. roč. - závěrečné hodnocení úspěšnosti všech akcí MS Žáci 3. a 4. ročníků se v průběhu školního roku zúčastní házenkářské ligy v Ivančicích. Všechny akce a soutěže byly schváleny metodickým sdružením dne Za přípravu odpovídají učitelky I. stupně pověřené organizací akce. Pozornost bude věnována bezpečnosti dětí a jejich estetickému, mravnímu a sportovnímu rozvoji

23 Předmětové komise Předsedové PK: Český jazyk - M. Mašová Cizí jazyky - Z. Lašová Matematika - D. Sedlářová Chemie fyzika - H. Kabelková Dějepis - E. Coufalová Zeměpis - J. Kocábová Přírodopis - M. Chlachulová Občanská výchova - J. Vavřík Tělesná výchova - T. Chytka Hudební výchova - H. Bílová Výtvarná výchova - L. Bubeníková Rodinná výchova - M. Chlachulová Pracovní činnosti - M. Chlachula Informatika - O. Němec Met. sdružení I. st - H. Ludvová Hlavní úkoly PK: a) koordinovat práci svých členů b) napomáhat méně zkušeným učitelům c) organizovat výměnu zkušeností d) stanovit požadavky na žáky ( učivo, sešity, pomůcky ) e) sestavování společných prověrek f) promýšlet a zavádět nové formy a metody práce g) seznamovat učitele s novinkami v odborné literatuře, s novými pomůckami h) provádět výběr základního učiva i) stálou pozornost věnovat modernizaci vyučování, uplatňovat vědecké poznatky s výchovným využitím

24 Zájmové útvary na ZŠ T. G. Masaryka ve šk. r. 2008/2009 I. stupeň Sportovní hry (1.-2. roč.) Sportovní hry (3.-5. roč.) Dovedné ruce Ruční práce Aerobik začátečníci (1.-2. roč.) Aerobik pokročilí (3.-9. roč.) Dyslektický kroužek (2. roč.) Dyslektický kroužek (3. roč.) Dyslektický kroužek (4. roč.) Angličtina hrou (2. roč.) Angličtina (4. roč.) Zpěvánek Hra na flétnu ml. Hra na flétnu st. Školáček (výp. tech. pro 1. roč.) Školička (výp. tech. pro 2. roč.) Počítače (výp. tech. pro roč.) Internet (výp. tech. pro roč.) J. Štorková Z. Kubíková J. Dvořáková H. Bílová M. Novotná H. Ludvová H. Ludvová V. Válková M. Eibelová M. Eibelová J. Loudová Z. Illková H. Záděrová J. Vařejková H. Záděrová H. Záděrová I. Ostružka I. Ostružka I. Ostružka I. Ostružka II. stupeň Populární zpěv Florbal Sportovní hry (ml. chlapci) Sportovní hry (st. chlapci) Stolní tenis Volejbal Fotografický kroužek Čeština jinak Seminář z čes. jazyka (9. roč.) Výtvarná dílna Informatika (ml. žáci) Informatika (st. žáci) Kurz angličtiny (8. roč.) H. Záděrová J.Kocábová T. Chytka T. Chytka T. Chytka M. Drápalová O. Němec ml. M. Mašová M. Hegerová L. Bubeníková I. Ostružka I. Ostružka J. Vala

25 Plán akcí, vycházek a exkurzí 1. ročník Září: - vycházka do okolí školy (bezpečnost při cestě do školy, přecházení silnice, křižovatky) Říjen: - vycházka do zahrady (Pč) Listopad: - návštěva MěÚ Ivančice Prosinec: - vycházka do města návštěva vánoční výstavy (betlém) Leden: - vycházka do zimní přírody stavění sněhuláků, sáňkování Únor: - návštěva budovy Policie ČR v Ivančicích Březen: - návštěva knihovny v Ivančicích Duben: - zvířata na jaře návštěva statku Květen: - návštěva hasičů v Ivančicích Červen: - školní výlet - vycházka do letní přírody pochodové cvičení

26 Plán akcí, vycházek a exkurzí 2. ročník Září: Říjen: - sledování dopravní situace v okolí školy provoz na silnici, dopravní prostředky, základní značky - vzděl. program SVČ: pořad Červená, zelená, co to asi znamená - návštěva knihovny Listopad: - divadelní představení v divadle Polárka v Brně (Dobrodružství Vikinga Vika) - exkurze do Planetária v Brně Prosinec: - vycházka do města prohlídka betlému, fara, kostel - vycházka do zimní přírody sledování způsobu života volně žijících zvířat, stop, krmení zvěře Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do zimní přírody hry v přírodě - stavění sněhuláků, sáňkování - vzděl. program SVČ: Etiketa aneb základy slušného chování - návštěva záchranné služby I. pomoci v Ivančicích - návštěva knihovny, beseda o knize - památná místa Ivančic vycházka do historického centra města - vzděl. program SVČ: Zvířata kolem nás domácí zvířata - vycházka do lesa rozpoznávání druhů listnatých a jehličnatých stromů - Majáles - vycházka do letní přírody pozorování života u vody, ve vodě a na louce - vzděl. program SVČ: Vodník ploutvička a jeho rybník - školní výlet - pochodové cvičení

27 Plán akcí, vycházek a exkurzí 3. ročník Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do města výstava fotografií o historii a současnosti Ivančic - vycházka do města památky, historie a zajímavosti Ivančic - vzděl. program SVČ: Nehoda není náhoda (řešení krizových situací) - vycházka do okolí školy, práce s buzolou, orientace v krajině - divadelní představení v kině Réna divadelní skupina Kamarádi - vycházka do vánočního města, zvyky, tradice, betlém v kostele - vzděl. program SVČ: Kartáček na výletě (ústní hygiena) - vycházka do zimní přírody, stavění sněhuláků, zimní sporty (dle počasí) - návštěva knihovny v Ivančicích měsíc knihy - exkurze do Planetária v Brně - Moravské zemské muzeum výstava Fauna Moravy - vzděl. program SVČ: Cestou necestou, lesem nelesem (výuk. progr. o lese) - koncert skupiny Abrakamuzika, kino Réna - vzděl. program SVČ: Vodník Ploutvička a jeho rybník (koloběh vody a vodní společenství - školní výlet - vycházka do letní přírody pochodové cvičení

28 Plán akcí, vycházek a exkurzí 4. ročník Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka život v lese (park Réna) - přírodniny živé a neživé - třídění - dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech - vycházka do přírody práce s turistickou mapou (rozhledna na Réně) - vzděl. program SVČ Známe naši zemi? - exkurze na MěÚ Ivančice plán města - exkurze na brněnskou radnici - vzděl. program SVČ: Angličtina plná her - prohlídka betléma - vzděl. program SVČ: Vánoční dílny - exkurze do Planetária a do Antroposu - Brno - vycházka památná místa Ivančic sochy, plastiky, busty, sousoší, morový sloup, židovský hřbitov - vzděl. program SVČ: Etiketa aneb základy slušného chování - vycházka do jarní přírody pozorování změn v krajině - vzděl. program SVČ: Velikonoční dílny - vycházka na židovský hřbitov - vycházka do přírody určování plevelů (Kocberky) - vzděl. program SVČ: Toulky ivančickou minulostí - školní výlet - pochodové cvičení

29 Plán akcí, vycházek a exkurzí 5. ročník Září: Říjen: Listopad Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka, pozorování změn v přírodě - vycházka historické centrum města Ivančic (Svatováclavské trhy) - návštěva expozice A. Muchy Slovanská epopej v Moravském Krumlově - vzděl. program SVČ: Nehoda není náhoda - exkurze do Planetária v Brně (výukový program o Vesmíru) - vánoční trhy, vánoční výzdoba města, historické památky Ivančic - vzděl. program SVČ: Vánoční dílny - sáňkování, bruslení - exkurze do Technického muzea v Brně - vzděl. program SVČ: Etiketa aneb základy slušného chování - návštěva knihovny v Ivančicích - vzděl. program SVČ: Známí a méně známí ivančičtí rodáci - enviromentální program Růžová planeta - návštěva hradu Špilberk v Brně - exkurze do Jaderné elektrárny v Dukovanech - vzděl. program SVČ: Pleteme z pedigu - škola v přírodě - pochodové cvičení Během školního roku budou zařazovány ve všech ročnících I. stupně dle aktuálních nabídek návštěvy výstav, divadelní představení, filmová představení a další akce

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více