Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014

2 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Čížek Adresa : Pražská 135, Benátky nad Jizerou Telefon : W stránky : www. zsbenatky.cz E mail : IČO : Obor vzdělání : C/01 Základní škola Škola sdružuje : základní školu - kapacita 470 žáků školní jídelnu 5.května 26, Benátky n.j. kapacita 650 jídel školní družinu - kapacita 75 žáků Škola provozuje 3 budovy (starou původní, novou panelový pavilon, pavilon ŠJ) a okolní uzavřený areál. Ve školním roce 2013/2014 dojíždělo do školy celkem 46 žáků (Benátecká Vrutice, Jiřice, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Milovice, Zdětín, Sedlec, Luštěnice, Kropáčova Vrutice) Počet tříd : ZŠ 19, 3 oddělení ŠD Počet žáků : ZŠ 448, ŠD 75 Počet strávníků ve ŠJ: 374 Počet pedagogických pracovníků : 26 učitelů ZŠ, 3 vychovatelky ŠD Počet správních zaměstnanců : 6 na ZŠ, 6 ŠJ 2

3 Přehled pedagogických pracovníků příjmení jméno kvalifikace vyučoval(a) zařazení praxe Novotný Jiří PF Spv, Tv ředitel školy 37 Čížek Jiří PF M, Inf. zástupce ŘŠ, vých.poradce 36 Bartoňová Marie PF Čj,Fr, Prč učitelka 36 Hanušová Ilona PF 1.stupeň učitelka 28 Šmídová Helena PF Př, Vv učitelka 9 Čančíková Eva SpgŠ 1.stupeň. učitelka 33 Fröhlich Jaroslav PF Aj, D učitel 14 Gürtlerová Ivana SpgŠ 1.stupeň učitelka 35 Vargová Agáta PF F, Prč učitelka 1 Frumarová Blanka FF UK Aj učitelka 15 Král Milan Gymn.,Goethe institut. Nj, D učitel 15 Kopecká Zuzana PF 1.stupeň učitelka 6 Brzková Lucie PřvF UK Př, Aj, Bip učitelka 14 Buriánová Sylva PF Čj, Aj, Ov učitelka 16 Mlčochová Jana PF 1.stupeň učitelka 26 Mouchová Jana PF 1.stupeň učitelka 33 Bradáčová Miloslava PF 1.stupeň učitelka 28 Nejedlá Jana PF Čj, D, Tv učitelka 27 Nejedlý Vladislav PF Z, Zp, Tv, Spv učitel 27 Pokorná Kristýna PF 1.stupeň učitelka 1 Poluhová Jana PF 1.stupeň učitelka 17 Matějková Romana AMU Hv učitelka 11 Frumarová Lucie PF 1.stupeň učitelka 13 Teplá Michaela PF 1.stupeň učitelka 17 Tesařová Magdalena PF M, Inf, Ov učitelka 21 Čížková Věra PF M, Inf, Prč učitelka 37 Neumannová Veronika VOŠPed. ŠD vychovatelka 6 Husáková Věra SpgŠ ŠD vychovatelka 17 Jeřábková Eliška VOŠ ŠD vychovatelka 2 3

4 Přehled správních zaměstnanců příjmení jméno zařazení Kňažková Magdalena administrativní pracovnice Pokorný Jiří školník, správce budov Kosová Marie uklízečka Selixová Venuše uklízečka Součková Ivana uklízečka Zárubová Eva uklízečka Přehled zaměstnanců školní jídelny příjmení jméno zařazení Součková Milena vedoucí ŠJ Míčová Zdeňka vedoucí kuchařka Puldová Lenka kuchařka Fousková Eva pracovnice provozu Hladíková Eva pracovnice provozu Hradecká Olga pracovnice provozu 4

5 Průběh školního roku Školní rok byl zahájen 2.září 2013 tradičním přivítáním prvňáčků za přítomnosti rodičů a představitelů města. Úvodní pedagogická rada projednala následující dokumenty : - ŠVP Škola pro život, č.j. 1/2013 s platností od Klasifikační řád ( upraven dle vyhlášky 256/2012) s platností od Koncepci školy - s výhledem do roku RPLÚ pro školní rok Metodické sdružení 1.stupně a předmětové komise vypracovaly plány práce, jejichž součástí se stal plán exkurzí a soutěží, které byly zařazeny do vzdělávacího procesu. Metodické orgány Metodické sdružení 1. stupně PK jazyků a humanitních předmětů PK M a přírodovědných předmětů Školní sport Poradkyně pro SPU Školní metodik prevence Environmentální výchova - Mgr.Jana Mouchová - Mgr. Marie Bartoňová - Mgr. Věra Čížková - Mgr. Vladislav Nejedlý - Mgr.J.Mouchová, Mgr.J. Mlčochová - Mgr. Magdalena Tesařová - Mgr. Lucie Brzková V průběhu školního roku došlo k personálním změnám. 5

6 Pedagogický sbor : - Odešel Mgr. V.Huk ( F, Prč), jeho úvazek převzala Mgr. Agáta Vargová ( F, Prč). - Odešla Mgr.P.Čermáková ( Ch, Ov), její úvazek byl rozdělen do úvazků ostatních učitelů. Provozní zaměstnanci : - Školník J.Pokorný podal výpověď, jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou k Nový školník Jaroslav Souček byl do pracovního poměru přijat od Do školní jídelny byla na částečný úvazek jako pracovnice provozu přijata Eva Hladíková. Na den 2. a 9.5. vyhlásil ředitel školy ředitelské volno. Zápis do 1.ročníku proběhl , prošlo jím 85 dětí. Informace o škole a aktuálním dění v ní byly prezentovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Benátecka. Školní rok byl zakončen tradiční slavností v areálu školy Vnější kontrolní činnost Finanční úřad pro Středočeský kraj Daňová kontrola na projekt Vzdělání pro konkurenceschopnost. Škola splnila všechny stanovené podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel kontrola Krajské hygienické stanice ve školní jídelně. V průběhu kontroly nebyly shledány závady kontrola Krajské hygienické stanice ve škole čistota provozu. Podmínky stanovené zákonem 258 a vyhláškou 410 jsou splněny. 6

7 Město Benátky nad Jizerou veřejnosprávní kontrola - kontrola rozdělení hospodářského výsledku za rok kontrola odpisového plánu - kontrola plnění rozpočtu kontrola fondů příspěvkové organizace - kontrola vykazování údajů o hospodaření za rok kontroly provedené jinými kontrolními subjekty Závěr protokolu : Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola České školní inspekce neproběhla. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím : a) Počet žádostí o informace 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 8 c) Počet stížností 1 d) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku proběhly dvě povinné třídní schůzky (listopad, duben). Pro rodiče 1. ročníků uspořádala škola seznamovací setkání v červnu a úvodní schůzku v září. V případě nutnosti organizovali učitelé individuální konzultace. Závažnější případy porušení školního řádu řešili třídní učitelé a vedení školy s rodiči žáků. O těchto jednáních byl vždy pořízen zápis. Rodičům vycházejících žáků podával informace výchovný poradce na tř. schůzkách a v úředních hodinách. Školská rada Za zřizovatele : Marie Khýnová, Mgr. Jan Novotný Za zákonné zástupce žáků : Karel Bendl ( předseda ), Jitka Hojná Za pedagogické pracovníky : Mgr. Sylva Buriánová, Mgr. Michaela Teplá 7

8 Rada schválila : - Výroční zprávu - Klasifikační řád projednala : - Rozpočet školy. - Nový ŠVP, s platností od Vzhledem k tomu, že stále roste počet přijímaných žáků, zažádalo Město Benátky nad Jizerou o navýšení kapacity školy a školní družiny. MŠMT žádosti vyhovělo a s účinností od se kapacita zvyšuje takto : - Nejvyšší povolený počet žáků ve škole Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině Vlastní hodnocení školy Průběh vzdělávání Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Z nařízení MŠMT došlo v průběhu jara 2013 k jeho úpravám. Vzhledem k tomu, že změny byly poměrně obsáhlé, vydal ředitel školy nový ŠVP s platností od Na úvodní PR byl schválen RPLÚ, ve kterém byly stanoveny závazné termíny celoškolních akcí. Vedení pedagogické dokumentace pravidelně kontroloval zástupce ředitele. Zásadní nedostatky se nevyskytly. Stavba rozvrhu byla ovlivněna neúplnými úvazky a studijním volnem některých učitelů, zachovány zůstaly pohybové přestávky v letním období. Třídnické hodiny na 2.stupni probíhaly minimálně 1x za 14 dní. Jejich náplň byla konkretizována v celoročním plánu práce. Pro žáky s doporučenou integrací byly vypracovány individuální plány, za jejichž plnění odpovídali třídní učitelé a kontroloval je výchovný poradce. Žáci 1.stupně s diagnostikovanou SPU se účastnili tzv. nápravy SPU. Agendu a styk s poradenskými institucemi řídil výchovný poradce. 8

9 Problematika zaostávajících žáků byla předmětem jednání MS, PK, PR a především úzké spolupráce s rodiči. Péči o nadané žáky dokládají výsledky předmětových soutěží a olympiád (viz přílohy). Nepovinné předměty: Spv 1., 2. stupeň, náprava SPU 1.stupeň Žáci 2. a 3. ročníků prošli plaveckým kurzem, který škole zajišťuje katedra Tv PF Praha v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem. Úroveň výuky byla velmi dobrá. Nedílnou součástí vzdělávání byly exkurze (tabulka) s aktivním zapojením žáků do jejich průběhu. Z hlediska výchovy žáků je třeba zmínit několik aspektů, které kladně ovlivňují vnitřní klima školy, vztah dětí k ní a náhled veřejnosti na školu jako celek. 1) Tradiční patronát 9.ročníků nad prvňáčky. Citový vztah, starost o náplň společných setkání, pocit důležitosti při seznamování s prostředím školy a okolí, pomoc při výletech. Všechny tyto akce umazávají část výchovných problémů typických pro tuto věkovou kategorii. 2) Důsledné dodržování společně stanovených pravidel pedagogy při řešení problémů s porušováním školního řádu a tím hned v zárodku zamezení pokusů o nekázeň, vandalismus nebo šikanu. 3) Tradiční široká účast na sportovních a předmětových soutěžích a olympiádách vychovává žáky k vědomí, že reprezentace je samozřejmou součástí života školy. Zároveň dává dětem možnost srovnání s žáky jiných škol. 4) Školní slavnosti se dostaly svou úrovní do povědomí benátecké veřejnosti. Projekty Škola se zapojila do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. V rámci tohoto projektu spolupracuje se SOU Horky nad Jizerou a SPŠ strojní v Mladé Boleslavi. Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajským úřadem, jeho cílem je zvýšit zájem žáků o studium přírodovědných oborů a je tedy určen především žákům 2. stupně základní školy. V rámci spolupráce se SOU Horky nad Jizerou se uskutečnilo společné sdílení dílen. Žáci tak měli možnost pracovat v dílnách na výrobu kovových či dřevěných výrobků, pracovali též ve vazárně a pod vedením mistrů odborného výcviku v zahradnictví. Těchto aktivit se celkem zúčastnilo 55 žáků. 9

10 V rámci spolupráce se SPŠ strojní v Mladé Boleslavi se pro 25 žáků uskutečnila exkurze do Muzea firmy Škoda a do samotné firmy Škoda auto a.s. Jedenáct žáků pak v průběhu školního roku navštěvovalo na průmyslové škole kroužek modelovaní v systému Catia. Zpráva o činnosti komise přírodních věd za rok 2013/2014 Komise přírodních věd se scházela na svých pravidelných schůzkách alespoň jedenkrát za čtvrtletí. Jedním z důležitých bodů jednání byly tematické plány pro jednotlivé předměty a jejich plnění v průběhu školního roku. Také v letošním školním roce jsme velkou pozornost věnovali organizaci soutěží a olympiád. Pan učitel Nejedlý zorganizoval školní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnilo 53 žáků a zajistil účast nejlepších řešitelů v okresním kole. V okresním kole získala Šárka Misíková ze 6. B třetí místo. Ostatní účastníci okresního kola se umístili do desátého místa. V matematice jsme zorganizovali školní kolo Pythagoriády. Té se zúčastnilo 95 žáků z 5. až 8. ročníků. Do okresního kola postoupili dva žáci z pátých tříd a dva šesťáci. V okresním kole jsme nedosáhli výraznějších úspěchů. Žáci z vyšších ročníků nebyli v letošním školním roce úspěšnými řešiteli Pythagoriády. Dále jsme se s 230 žáky z tříd zúčastnili celosvětové soutěže Matematický klokan. V okresním porovnávání výsledků se Monika Volšičková z 2.B umístila na druhém místě v okrese z řešitelů v kategorii Cvrček a Radek Husák ze 7. A obsadil v kategorii Benjamín první místo z 1063 řešitelů. Čtrnáct žáků řešilo matematickou olympiádu. Do okresního kola postoupilo deset žáků. Matouš Rejzl z 9.A postoupil až do krajského kola, což je velký úspěch. Zde skončil na 15. místě. V kategorii 7. ročníků obsadila Anička Pavlíková ze 7.B vynikající druhé místo v okresním kole. Radek Kosina ze stejné třídy se umístil na místě. V této kategorii vyšší kolo není. Pí. uč. Brzková zorganizovala školní kolo Přírodovědného klokana. Soutěžilo 13 zájemců z osmých a devátých tříd. V průběhu roku se uskutečnily všechny plánované exkurze. Mgr. Věra Čížková 10

11 11

12 Zpráva o činnosti komise jazyků a humanitních předmětů Členové komise se scházeli pravidelně v průběhu celého školního roku. Na svých schůzkách se zaměřili především na kontrolu tematických plánů, kontrolu ŠVP, na zařazování průřezových témat do výuky a na praktické využití digitálních učebních materiálů ve vyučování. Snahou učitelů bylo získat větší počet dětí při zapojování do soutěží a olympiád. I v letošním roce dosáhli žáci pěkných umístění v okresních kolech. Dokladem jsou tyto výsledky. Okresní kolo konverzační soutěže v Aj: Ondřej Kroupa /9. A/ - 6. místo, Matěj Štýbr /9. B/ místo, David Kocián /7. B/ - 5. místo a Adam Cerha /7. A/ místo Okresní kolo olympiády v Čj: Ondřej Kroupa /9. A/ - 5. místo. Naši žáci byli úspěšní také v okresním kole v recitaci. Vojtěch Hýbl /8. A/ obdržel diplom za 1.místo a tím si zajistil postup do krajského kola. Učitelé humanitních předmětů i v tomto školním roce zařadili do výuky nejen tradiční tematické exkurze, ale k návaznosti na výuku i exkurze zahraniční do Pasova a Berlína. Děti II. stupně projevily o historii a památky těchto měst zájem. Učitelé humanitních předmětů zajistili pro žáky také zajímavé besedy a přednášky v hodinách výchovy k občanství a zajímavé programy v hodinách dějepisu a českého jazyka. Všechny výše uvedené akce byly vedeny pod odborným dohledem a zaměřeny na plnění připravených úkolů a referátů. Dlouhodobě také spolupracujeme s místními kulturními zařízeními /knihovna, muzeum, městský úřad/ a využíváme jejich programů hlavně v občanské, literární a regionální výchově. S žáky osmých a devátých ročníků navštěvujeme s KMD pražská divadla. Do výuky žáků II. stupně byl povinně zařazen druhý cizí jazyk jazyk německý, vyučovaný od sedmého ročníku. Komise se shodla v názoru, že zavedení této změny bylo nevhodné. Za nejlepší variantu pro druhý jazyk považujeme jeho výuku v rámci volitelných předmětů. 12

13 V průběhu školního roku došlo k zakoupení nových učebnic pro anglický jazyk a dovybavena byla i školní knihovna /Slovníky spisovné češtiny nové vydání, Slovníky cizích slov nové vydání, Kapesní slovníky anglického a německého jazyka/. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Žáci mohou využívat specializovaných učeben: videopracovna, počítačová pracovna, jazyková pracovna. Po celý školní rok průběžně probíhala prezentace žákovských prací ve Zpravodaji Benátecka a na webových stránkách školy. Na konci školního roku proběhlo plošné testování žáků devátých ročníků z jazyka českého a anglického. Žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Mgr. Marie Bartoňová Hodnocení činnosti MS ve školním roce 2013/2014 Celoroční činnost MS byla stanovena plánem práce na uvedený školní rok. Schůzky MS probíhají minimálně každé čtvrtletí školního roku, případně vícekrát dle potřeby. Před zahájením šk. roku byly zkontrolovány a doplněny tematické plány jednotlivých předmětů v ročníku. Třídní učitelky vypracovaly individuální plány integrovaných žáků se specifickými poruchami učení. Na nápravu poruch učení na naší škole docházelo 6 žáků. MS vypracovalo plán exkurzí, školních výletů a ozdravných pobytů. V období 1.čtvrtletí byly stanoveny jednotné písemné práce pro paralelní třídy ve 2.-5.ročnících, program třídních schůzek. Na konci měsíce září se učitelky 1.tříd setkaly s rodiči, aby se vzájemně informovali o adaptaci žáků na prostředí školy. Po dohodě s rodiči žáků 1. ročníků byly obnoveny návštěvy divadelních představení v divadle v Mladé Boleslavi v době mimo vyučování. Žáci 1. tříd shlédli během školního roku pět divadelních představení. V předvánočním období byla připravena tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu s programem pro veřejnost, adventní výzdoba školy. Rodiči oblíbená je i charitativní akce s aukcí obrázků žáků i besídky jednotlivých tříd pro rodiče. V rámci spolupráce s mateřskou školou se učitelky zúčastnily v prosinci v MŠ besedy s rodiči před zápisem dětí do dalšího školního roku. Metodické sdružení upravilo formu zápisu z předchozího roku drobnými změnami. Jednodenní zápis dětí do 1. ročníků školního roku 2014/2015 proběhl skupinovou formou. Upravený způsob zápisu se osvědčil vzhledem k opětovnému velkému počtu zapisovaných dětí. Tato forma zápisu je rovněž výhodná i z hlediska možnosti pozorování a posuzování chování dětí v kolektivu a jejich postoji k plnění zadaných úkolů. Zápisu se účastní i učitelky mateřských škol jako 13

14 konzultantky. Ty nadále pokračují ve spolupráci s učitelkami 1. tříd pravidelnými návštěvami s dětmi ve vyučovacích hodinách. Poslední čtvrtletí školního roku se MS zaměřilo na kontrolu používaných učebnic, doplnění pomůcek pro jednotlivé ročníky 1. stupně, výběr pracovních sešitů a učebnic pro šk.rok 2014 / MS nedoporučuje pracovní sešity pro 1. a 2. ročník: Žáci 2.-5.ročníků se zúčastnili matematické soutěže Klokan v kategorii Cvrček a Klokánek. Žáci 5.ročníků ještě Pythagoriády a celoplošného testování z Čj, M, Aj (výsledky viz přehledy). Tematické plány jednotlivých ročníků byly splněny. Bylo provedeno hodnocení testování žáků 5. ročníku, porovnání výstupů ŠVP Škola pro život se Standardy pro základní vzdělávání. Exkurze, výlety i ozdravné pobyty byly splněny podle plánu. MS doporučuje následující exkurze do dalšího školního roku: 1.ročník ZOO Praha,ZOO Liberec, Toulcův dvůr výukové programy 2.ročník - Muzeum cukrovarnictví Dobrovice (výukové programy) Toulcův dvůr výukové programy 3.ročník - Muzeum cukrovarnictví Dobrovice (výukové programy) Muzeum Benátky n.j. (věž), Ladův památník Hrusice skládka a čistička odpadních vod Benátky n.j. 4.ročník - Karlštejn, Koněpruské jeskyně 5.ročník - Praha, Národní divadlo, Petřín Po celý školní rok průběžně probíhala prezentace žákovských prací ve škole i na veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy a městského časopisu Zpravodaj Benátecka. Pro výuku byla kladně hodnocena spolupráce s městskou knihovnou, kurzy plavání v Brandýse n. Labem s instruktory z řad studentů PF UK. Spolupráce žáků 8.a 9. ročníku s prvními ročníky probíhala po celý školní rok mnoha akcemi. Jednotlivé třídy vystoupily se svým programem na slavnostním zakončení školního roku. Mgr. Jana Mouchová Sedmihorky naučná stezka 3.A 14

15 Hodnocení minimálního preventivního programu Primárním cílem programu naší školy je především zvýšení odolnosti našich žáků vůči sociálně patologickým jevům. Vedeme je ke správným postojům při řešení problémových situací a narůstající zátěži. Snažíme se na ně působit tak, aby si vážili především sami sebe a tím také druhých. Žáci si během celého školního roku především v prvouce, přírodovědě, přírodopisu, výchově k občanství a výchově ke zdraví osvojovali základní postoje k zdravému životnímu stylu a v ostatních předmětech i volnočasových aktivitách si prohlubovali komunikační dovednosti mezi sebou, mezi sebou a učitelem, byli vedeni k posilování zdravého sebevědomí, vzájemné úcty a sebeúcty, ke správnému trávení a využívání volného času. Na škole proběhly ve školním roce 2013/2014 již tradiční akce, které se zahrnují do oblasti sociálně preventivní a jejich výčet obsahují tabulky akcí. Dále jsme ve spolupráci s občanským sdružením Slánka připravili přednášky na různá témata, které měly kladný ohlas jak ze strany dětí tak učitelů. ROČNÍK 1.POLOLETÍ 2.POLOLETÍ 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Šikana (rozdíly mezi konfliktem a šikanou, typická oběť i agresor, role mlčící většiny, jak pomoci, ) Parta a nuda (divná parta+rozbitá rodina+nuda = jedovatý koktejl, rozvíjení talentů jako ochrana před uklouznutím, partové drogy,- alkohol a nikotin, ) Pohlavní nemoci a vztahy (HIV/AIDS, rozdíl mezi nakažením virem HIV a samotnou nemocí, cesty nákazy, antikoncepce, ) Vztahy a pornografie (dobré základy partnerských vztahů, otázka potratu, vliv pornografie na duševní zdraví člověka,.) Vztahy a chození (jak se pozná dobrý kluk či holka, kdo je ve třídě hustej a kdo je trapnej, ) Mediální džungle (formování osobnosti masivním vlivem médií a PC, vliv sociálních sítí, závislost na internetu, spolehlivost a třídění informací, důraz na ochranu soukromí na internetu, ) Intimita (zóny intimity, držení za ruce, líbání, dotyky, pohlavní a duševní zrání, kdy začít se sexem?,..) Image nebo charakter (pro děvčata poměřování, bulimie, anorexie, tlaky médií, a party; pro kluky soustředění na značky, předstíraná agrese, gentlemanství ve 21.století, ) 15

16 Hlavní problém, kterým se potýkáme na naší škole je šíření kyberšikany. Žáci si neuvědomují, že se jedná o něco nevhodného a ohrožujícího, především psychickou stránku oběti. Je nutné se žáky mluvit otevřeně, bez zastrašování, ale také vysvětlit jednotlivé dopady na zdraví oběti a postavení ve společnosti. Veškeré problémy týkající se patologických jevů, které se na škole vyskytly, byly řešeny s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a rodiči (přehled v tabulce). Sociálně patologický jev počet Drogy (marihuana) 0 Alkohol 0 Kouření cigaret 3 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 7 Šikanování 4 kyberšikana Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofofie 0 Rasismus 0 Mgr. Magdalena Tesařová, metodik prevence Hodnocení EVVO za rok 2013/14 pro výroční zprávu Environmentální výchova žáků naší školy probíhá v souladu s každoročně vypracovávaným Ročním plánem environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Tato výchova zasahuje do všech vzdělávacích oblastí RVP a je nedílnou součástí výuky prvního i druhého stupně. Jelikož si uvědomujeme, že tento druh výchovy je úzce provázán s přímým kontaktem s přírodou a jejím poznáním, její nedílnou součástí jsou exkurze, vycházky a výukové programy. Dlouholetou a úspěšnou tradici mají u prvního stupně tematické vycházky do lesa v Okrouhlíku doplněné o výklad pana Bendla. Jedna třída prvňáků absolvovala i výukový 16

17 program Ptáci v Mladé Boleslavi. V tomto školním roce jsme navázali také spolupráci se sdružením Ornita, které přímo do školy přijelo s výukovým programem Kam ptáci odlétají I a II a přivezli s sebou i řadu živých ukázek stěhovavých ptáků. Tohoto program se účastnili žáci od druhé třídy prvního stupně až po sedmé ročníky stupně druhého a jak u žáků, tak u vyučujících se setkal s velmi kladnou odezvou. Žáci třetích tříd také využili bohatou nabídku výukových programů v ekocentrech Toulcův Dvůr a Sedmihorky a poznali naučnou stezku v našem městě. Čtvrté ročníky v rámci školního výletu navštívili Koněpruské jeskyně a program ve Středisku ekologické výchovy Střevlík absolvovali páté třídy. Dvakrát také byli žáci v planetáriu jednou v Praze a jednou v Liberci. Na druhém stupni jako již tradičně probíhaly kromě výuky i pravidelné projektové dny věnované ekologické problematice. Projekt Odpady v 6. ročníku, který měl své těžiště v přírodopise a ve výchově k občanství, byl doplněn o exkurzi po Benátkách spojenou s mapováním pořádku okolo popelnic, kvalitou třídění odpadu a tvořením z odpadních materiálů při výtvarné výchově. Pro projekt Les zařazený do ročníku sedmého jsme využili dopoledne s Lesní pedagogikou, kterou pro nás připravil Ústav pro hospodářskou úpravu lesů z Brandýsa nad Labem a probíhal ve Slepči. Tento program se nám velmi líbil a budeme v něm pokračovat i nadále. Na osmý ročník čekal v rámci zeměpisu výstup na Sněžku a také projekt Voda. Při něm se žáci nejen seznámili s provozem Čističky odpadních vod v Benátkách, ale hlavně v rámci laboratorních prací různé druhy vod podrobně prozkoumali. Již po několikáté jsme k učivu o člověku využili zajímavý výukový program v Antropologickém muzeu v Praze. Řada vycházek do okolí doplnila předmět Regionální výchova, věnovaný poznávání Benáteckého regionu. Devátý ročník se ve svém projektu zabýval globálními problémy světa a učivo geologie doplnila exkurze do Chlupáčova paleontologického muzea a do soukromého mineralogického muzea v Praze. Žáci také zavítali do cukrovaru Dobrovice. Na závěr školního roku jsme všichni již po několikáté přivítali na fotbalovém hřišti dravce a sovy společnosti Zeyferus. K environmentální výchově také patří pracovní činnosti v areálu školy, ať se jedná o pěstitelské práce přímo na školním pozemku či ve skleníku, nebo údržba bohaté zeleně v naučné části zahrady, která slouží k doplnění výuky prvouky, přírodovědy a přírodopisu a ke zkrášlení školního prostředí. V loňském školním roce jsme také v rámci společného projektu se SOU Horky nad Jizerou náplň pracovních činností obohatili o výrobu adventních věnců, ptačích krmítek, návštěvu včelína nebo práci ve skleníku. Tato spolupráce bude probíhat i v následujícím školním roce. Mgr. Lucie Brzková, koordinátorka EVVO 17

18 Lesní pedagogika ve Slepči Každoroční výšlap na Sněžku Přednáška společnosti Ornita: Kam ptáci odlétají 18

19 Výroba krmítek v SOU Horky nad Jizerou Činnost výchovného poradce Práce výchovného poradce spočívala především v péči o žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Pomáhal třídním učitelů s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky. Celkem se jednalo 32 žáků, kterým byla diagnostikovaná nějaká forma poruchy učení či chování. Spolupracoval s paní učitelkou Janou Mouchovou, která ve škole vedla ambulantní nápravu poruch u některých z těchto žáků na 1. stupni. Vedl též podrobnou databázi žáků s výchovnými problémy a databázi integrovaných žáků. Poskytoval individuální konzultace třídním učitelům s výchovnými problémy s některými žáky, zajišťoval podklady pro vyšetření v PPP SK a SPC v Mladé Boleslavi, případně konzultace s psychologem či speciálním pedagogem. V oblasti volby povolání poskytoval individuální konzultace žákům 9. ročníků a jejich rodičům, informoval je o různých studijních možnostech, základní informace pak poskytl rodičům na listopadových třídních schůzkách. Zajistil pro vycházející žáky návštěvu Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Mladé Boleslavi a návštěvu SOU Škoda. Všem vycházejícím žákům zpracoval přihlášku do zvoleného učebního oboru. Ve spolupráci s konzultantkami - paní učitelkou Mouchovou a paní učitelkou Mlčochovou připravil podklady pro zápis žáků do 1. tříd a podílel se na jeho samotné realizaci jako vedoucí. Vzhledem k velkému počtu dětí (celkem jich bylo 85), které se zápisu zúčastnily, se 19

20 jednalo o práci, kterou bylo náročné organizačně zvládnout. Po samotném zápisu pak zpracoval kompletní elektronickou databázi v systému Bakaláři. Mgr. Jiří Čížek, výchovný poradce Přehled o chování žáků ve školním roce 2013/ stupeň: Třída Počet žáků Udělené pochvaly Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížená známka z chování 1.A B C A B A B A B A B celkem stupeň: Třída Počet žáků Udělené pochvaly Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížená známka z chování 6.A B A B A B A B celkem

21 Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014 a) na SŠ a SOU zřizované krajem z devátých ročníků bylo přijato: ostatní obchodní zdravotní průmyslové střední odb. gymnázia střední celkem akademie školy školy učiliště školy b) na soukromé z devátých ročníků bylo přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště c) celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: z devátých ročníků z nižších ročníků 50 0 celkem Počet žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování v jednotlivých ročnících ročník počet žáků celkem 30 Náprava specifických poruch učení počet skupin počet zařazených žáků

22 skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost počet prvních tříd ve školním roce Zápis k povinné školní docházce počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ VÝSLEDKY TESTŮ SCIO - 5. ROČNÍK OSP M ČJ 5.A 5.B 5.A 5.B 5.A 5.B TESTY SCIO 2013/ počet testovaných žáků v celé ČR: Skupinový percentil: Čistá úspěšnost: Vyjadřuje o kolik procent byli naši žáci úspěšnější než žáci ostatních základních škol, kteří se testu zúčastnili Vyjadřuje v procentech poměr mezi dosaženým a maximálním možných počtem bodů 22

23 skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost skupinový percentil čistá úspěšnost VÝSLEDKY TESTŮ SCIO - 9. ROČNÍK OSP M ČJ AJ 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B TESTY SCIO 2013/ počet testovaných žáků v celé ČR: Skupinový percentil: Čistá úspěšnost: Vyjadřuje o kolik procent byli naši žáci úspěšnější než žáci ostatních základních škol, kteří se testu zúčastnili Vyjadřuje v procentech poměr mezi dosaženým a maximálním možných počtem bodů 23

24 Sport a sportovní akce I. stupně pro školní rok 2013/2014 V loňském roce se naše škola zúčastnila mnoha sportovních akcí a soutěží. V měsíci září pořádá ZŠ Husovo nám.tradiční,,běh zámeckým parkem, kterého se žáci rádi účastní. Mezi výborné běžce I. stupně patří Zuzana Havlínová 1.tř., Tereza Havlínová 2.tř., Hana Kadlecová 4.tř. a Jan Závora 5.tř.,,Běh školou je tradiční podzimní sportovní zdařilá akce pořádaná naší školou, které se účastní žáci I.a II.stupně. Někteří žáci se rádi věnují kolektivním sportům např. florbalu. V okrskové soutěži dosáhlo družstvo 4.-5.tříd pěkného 2.místa. Každoročně se účastníme,,zimního víceboje, kde jsme opět zvítězili ve všech věkových kategoriích. Mezi další sportovní akce, kterých se opakovaně účastníme a dosahujeme v nich dobrých výsledků je např. okresní kolo v malé kopané, okresní kolo v přehazované, okrskové kolo McDonald s Cup. ZŠ Pražská pořádá okresní kolo,, Atletický trojboj, které je vyvrcholením sportovního klání na konci školního roku. Naše bojovné družstvo v něm opět získalo prvenství. Po celý školní rok probíhala výuka nepovinného předmětu,,sportovní výchova, o který je velký zájem. Hodiny jsou zaměřeny k rozvíjení zdatnosti, obratnosti a kolektivnímu jednání. V rámci využití volného času pořádáme pro žáky I. stupně turnaje ve florbalu, házené a školní kolo,,atletický trojboj. Získané body ze všech soutěží se po celý rok pečlivě evidují a vyhodnotí v individuální soutěži,,sportovec roku. Toto ocenění získali pro rok 2013/2014 za I.stupeň Lucie Horáková a Jan Závora. Za sportovní akce I.stupně Gürtlerová Ivana Běh školou 24

25 Hodnocení školního sportu 2013/2014 V loňském roce se naše škola zúčastnila 17 sportovních soutěží, kde naši školu reprezentovali žáci 1. a 2. stupně. Největšími úspěchy byla první místa družstva 1.st. v Atletickém trojboji, družstva dívek 2.st v Atletickém čtyřboji a družstva dívek 2.st. Poháru rozhlasu. Naše škola loni uspořádala 16 sportovních soutěží a turnajů na 1.st. a 2.st, které rozvíjejí tělesnou zdatnost žáků. Největšími pořadatelskými úspěchy byly Běh školou, Maškarní karneval na ledě, Atletický trojboj 1.st a Závěrečná štafeta tříd. Průběžnou celoroční soutěží je Školní liga 2.st., která probíhala ve florbale, přetahované, házené a kopané. Vítězem se staly třídy 7.A a 8.B. Na školní rok 2014/2015 chystáme jistou inovaci v podobě zapojení družstva chlapců a dívek. V individuální soutěži Sportovec školy na nejvyšší stupeň vystoupili - Lucie Horáková a Jan Závora (na 1.st.), Tereza Folová a Michal Čermák (na 2.st.). Na 1.st i 2.st. probíhala výuka nepovinného předmětu Sportovní výchova jehož cílem je hlavně zapojit do pohybových aktivit pestrostí sportů a soutěží. Na 1. st. není problém naplnit kapacitu, horší je to na 2.st. především u dívek, kde výuka neprobíhala. Hlavní cíl všech soutěží je stále stejný, rozvíjet zdatnost a tlumit pohodlnost dětí. Velká část dětí navštěvuje různé sportovní kroužky a oddíly, ale vlastní domácí pohodlnost tlumí jejich výkonnost i zdatnost. Opakem jsou sporty, kde žáci trénují téměř vrcholově (honba za výsledky) a sportovci jsou přetěžováni, jejichž důkazem jsou častá vážná zranění v nízkém věku. Právě trávení volného času žáků je hlavním důkazem nemotornosti a otylosti. Sportovní zázemí města mi to dokazuje - prázdná víceúčelová hřiště, využívání plácků a posedávání žáků. Tady hraje velkou roli rodina (jako vzor), hlídání jídelníčku a vlastní sportování. Často bývá túra na Sněžkou prvním takovým výšlapem žáků (ve 14 letech!!!). Zvláštním bodem tělesné výchovy je médii propagovaný pitný režim. Ten žáci velmi dodržují, ale který z nich má v láhvi obyčejnou vodu či minerálku. Naopak jsou to nápoje, které žízeň přímo podporují. Velkou devizou naší školy jsou podmínky pro školní sport. Blízkost sportovní haly a její celoroční využívání, nádherný areál pro využívání míčových her a atletiky, nově vybudovaná lanová dráha a možnost užívání sportovišť města jsou toho jasným důkazem. Ruku v ruce s tím souvisí i materiální vybavení kabinetu Tv, který obsahuje pomůcky na širokou škálu sportů. Byly doby, kdy si žáci přišli do areálu zasportovat v odpoledních hodinách. Tuto možnost mají pod vedením dospělého i dnes, ale již se tak neděje. Bohužel ani systém školství, který nabízí 2 hodiny týdně Tv není ideální. Prospěla by také úzká spolupráce 25

26 sportovních klubů a školy. Možná i zavedení tělesné výchovy do dopoledních hodin (odpoledne se žáci vymlouvají, že mají za chvíli trénink a nebo se Tv nezúčastní z důvodu tréninku i brzké cvičení po obědě) by mohlo být určitým stimulem k podpoře pohybu. Různé celorepublikové sportovní akce jsou příslibem, ale často záhy zanikají pro nedostatek peněz. Snad někdy společnost pochopí prioritu přirozenosti pohybu a udělá kroky, které nám, kteří s dětmi sport děláme, pomůžou!? Za Školní sport Mgr.Vladislav Nejedlý Běh zámeckým parkem 26

27 27

28 Vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 jméno název akce datum hodin DVPP Brzková Čížek Studium výchovného poradenství Setkání výchovných poradců na Úřadu práce v Mladé Boleslavi Setkání výchovných poradců v PPP SK Mladá Boleslav od semestry Kč Kč Vzděláváme se pro budoucnost - konference Kč Dva dny s didaktikou matematiky UK Praha Kč Frumarová B. Vědomá pedagogika Kč Husáková Didaktické hry ve školní družině Kč Kreativní techniky Kč Jeřábková Medvídkova zdravá strava - jak vést děti ke zdravému živ. stylu Kč Mlčochová Školní zralost Kč Mouchová Školní zralost Kč Neumanová Jóga pro děti Kreativní techniky a jejich praktické využití Novotný Setkání ředitelů základních škol - Kutná Hora 2 dny Šmídová Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově Kč Tesařová Zaškolení do diagnostické metody třídních kolektivů Třídní kompas Kč Hodnocení školního roku 2013/2014 ve ŠD Ve školním roce 2013/2014 byla v provozu tři oddělení školní družiny. Celkem bylo přihlášeno 75 žáků z tříd. Provoz školní družiny probíhal v učebnách 3, 4 na 1. stupni (stará budova). Třetí oddělení školní družiny bylo již na konci předešlého školního roku ( ) přestěhováno do učebny č. 109 na 2. stupni (nová budova) a to z důvodu navýšení počtu žáků 1. ročníků. Třída k tomu určená byla plně uzpůsobena provozu, potřebám školní družiny a vybavena novým nábytkem. Do všech oddělení školní družiny byly také postupně dokupovány nové stolní hry a hračky. Pro činnost ŠD jsme využívali i ostatní prostory školy např. sportovní halu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, areál ZŠ sportovní hřiště, prolézačky a pískoviště, dále pak blízké okolí školy Olšiny. 28

29 Činnost školní družiny se řídila ŠVP a celoročním plánem oddělení. V rámci školní družiny jsme během roku organizovali různé soutěže, tvoření a celodružinové akce. Jmenovala bych alespoň některé z nich např. podzimní tvoření z přírodních materiálů, účast a prodej na vánočním jarmarku, vánoční besídka s rozdáváním dárečků, návštěva v domově důchodců, odpoledne deskových her, čarodějnické odpoledne, pohádková oslava Dnu dětí... Školní rok jsme uzavřeli již tradičně barevným týdnem. Vedoucí vychovatelka V. Neumannová Keramika - andělé Návštěva domova důchodců Pohádková oslava ke Dnu dětí 29

30 Materiálně technické podmínky Technické vybavení pro výuku k září 2013: 1.stupeň stará budova: - Počítačová pracovna 25 PC, dataprojektor, scanner, tiskárna kmenových učeben učitelský PC (školní síť, internet, tiskárny), interaktivní tabule, stavitelný nábytek. - Kopírka, laminovačka, řezačka. 2.stupeň nová budova: - Počítačová pracovna 23 PC, dataprojektor, scanner, barevná tiskárna. - 6 učeben s interaktivní tabulí, 2 učebny s dataprojektorem a PC. - Elektronický mikroskop. - Pracovna pro projekci z videa, DVD, PC. - Ve sborovně kopírka, laminovačka, řezačka. - Někteří učitelé mají k dispozici notebook. Areál Byly vysázeny nové stromy a keře. Údržba je prováděna s cílem využívání všech travnatých ploch dětmi. Při výsadbě je pamatováno na různorodost vzhledem k výuce přírodovědy a přírodopisu. V hodinách pracovních činností je využíván školní pozemek se skleníkem. Školní jídelna V průběhu prázdnin byla zrekonstruována výdejní okna a vstupní dveře do kuchyně. Dotace na provoz školy jsou předmětem Zprávy o hospodaření za rok 2013 Provozní výdaje zřizovatel Město Benátky nad Jizerou ,- Příspěvek zřizovatele je po několik let udržován přibližně ve stejné výši, což umožňuje plynulý chod školy, včetně oprav, i její další rozvoj. Přímé výdaje na vzdělávání dotace MŠMT ,- Zahrnují mzdy, odvody, FKSP, ONIV ( učebnice, pomůcky, pojištění, nemocenská) 30

31 Olympiády a soutěže kromě TV Název akce Datum Poče t účas tník ů Přírodovědný Klokan Dějepisná olympiáda Konverzační soutěž - písemná část Olympiáda z Čj Konverzační soutěž v Aj Konverzační soutěž v Aj Školní kolo zeměpisné olympiády Okresní kolo zeměpisné olympiády Okresní kolo konverzační soutěže v Aj Školní kolo recitační soutěže Garant Kategorie Pořadí místo Postupující do dalších kol L.Brzková Kadet ( 8.a 9.roč.) , Matouš Rejzl ( 9.A) 2.Vojtěch Kuba ( 9.B) 3.Tereza Nováková ( 9.A) 7 M.Král 7.-9.ročník 1.Vojtěch Hýbl 45b 2.Radek Kosina 42b 3.Kateřina Havlová 41b Bez postupu Vojtěch Hýbl 120 J.Frohlich 6.-9.ročník Pořadí je průběžné Nejlepších 12 postupuje k ústní části J.Nejedlá, M.Bartoňová J.Frohlich B.Frumarová J.Frohlich B.Frumarová 9.ročník ročníky ročníky 1.David Kocián 7.B 2.Adam Cerha 7.A 3.Anna Horáková 7.B 1.Ondřej Kroupa 9.A 2.Matěj Štýbr 9.B 3.Matouš Rejzl 9.A V.Nejedlý 6.-9.roč 6.roč-1.Klára Šestáková 2.-4.Klára Svítilová, Šárka Misíková,Barbora Čápová 7.roč-1.Radek Kosina 2.Ondřej Štěpán Anna Pavlíková, Michal Čermák 8.-9.roč-1.Vojtěch Kuba 2.Ondřej Šimek 3.-5.Kristýna Hradecká, Marie Paveleková, Michal Horčic V.Nejedlý 6.-9.ročník Klára Šestáková-4.místo Šárka Misíková-3.místo Radek Kosina-8.místo Ondřej Štěpán-19.místo Vojtěch Kuba-7.místo J.Frohlich 6.-9.ročník David Kocián -5.místo Adam Cerha - 24.místo Ondřej Kroupa - 6.místo Matěj Štýbr - 13.místo 12. 3: M. Bartoňová ročník 1. Šestáková K 2. Pšenská Š. 3. HýblováT. První dva do okresního kola Kocián a Cerha postupují do okresního kola. Kroupa a Štýbr postupují do okresního kola. Postup 1-3 z každé kategorie Bez postupu Postup: Šestáková, Pšenská, Hýbl, Tichá Školní kolo matematické olympiády Okresní kolo matematické olympiády Listopad - leden 6 Čížková 5. a 9. ročník Čížková 5. a 9. ročník 1. Hýbl V. 2. Tichá E. 3. Dandová L. Tlamicha Vojtěch 5.A Lucie Ha 5.B Rejzl Matouš 9.A Jelínková Denisa 9.A Tlamicha Vojtěch místo Lucie Ha místo Tlamicha Vojtěch 5.A Lucie Ha 5.B Rejzl Matouš 9.A Jelínková Denisa 9.A Rejzl Matouš místo postup do krajského kola 31

32 Krajské kolo matematické olympiády Školní kolo matematické olympiády Okresní kolo matematické olympiády Rejzl Matouš 6.-7.místo Jelínková Denisa místo Čížková 9. ročník Rejzl Matouš místo Listopad - březen 8 Čížková Tesařová Čížková Tesařová Pythagoriáda únor Čížková Tesařová Čížek Pythagoriáda únor Čížková Tesařová Čížek Pythagoriáda únor Čížková Tesařová Čížek Pythagoriáda únor Čížková Tesařová Čížek Matematický klokan březen Čížková Tesařová Čížek 80 Čížková Tesařová Čížek 23 Čížková Tesařová Čížek 30 Čížková Tesařová Čížek ročník ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník Kategorie CVRČEK Kategorie KLOKÁN EK Kategorie BENJAMÍ N Kategorie KADET Pavlíková Anna-7.B Kosina Radek-7.B Jakubův Aneta-7.B Husák Radek-7.A Cerha Adam-7.A Bendl Ondra-6.A Pavlíková Anna-2.místo Kosina Radek-3.-5.místo Jakubův Aneta-24.místo Husák Radek-8.-9.místo Cerha Adam místo Bendl Ondra místo Trnková Šárka 5.A-1.místo Hekelová Nikol 5.A- 2.místo Pučelíková Tereza5.A- 3.místo Závora Jan 5.A-3.místo Smetanová Tereza 5.B- 3.místo Dohnal Šimon 6.A-1.místo Štýbr Adam 6.B 2.místo Misíková Šárka 6.B 3.místo Durayová Tereza6.A 3.místo Husák Radek 7.A-1.místo Cerha Adam 7.A-2.místo Kovář Robert 7.A 3.místo Havlová Kateřina 8.B- 1.místo Stankeová Tereza 8.B 2.místo Matějková Kateřina 8.B 3.místo Volšičková Monika - 2.B Plavjanik Václav - 2.B Kašpárková Jindřiška -2.B Kramešová Dominika- 2.B Ha Lucie- 5.B Salač Michal- 4.A Horáková Lucie 5.A Husák Radek - 7.A Kosina Radek - 7.B Cerha Adam 7.A Rejzl Matouš 9.a Kuna Milan 9.A Urbanová Tereza 8.B Pavlíková Anna-7.B Kosina Radek-7.B Jakubův Aneta-7.B Husák Radek-7.A Cerha Adam-7.A Bendl Ondra-6.A Další kolo není Trnková Šárka 5.A Hekelová Nikol 5.A Dohnal Šimon 6.A Štýbr Adam 6.B nepostupují nepostupují Není postup Volšíčková Monika 2.místo v okrese z 1023 řešitelů Není postup Není postup Husák Radek 1.místo v okrese z 1061 řešitelů Není postup 32

33 Akce pro žáky Akce pro žáky Název akce, místo Datum konání Garant 1.ročník 1.C + 8.A Podzimní dílna - ježci Ko + Bz 1.C + 8.A Dopravní výchova-vycházka Ko + Bz 1.B +9.B Dopravní výchova Mo+Ne 1.A+1.B+1.C Loutkové divadlo Ml+Mo+Ko 1.A+1.B+1.C Divadlo Ml.Boleslav Ml+Mo+Ko 1.A + 9.A výroba a pouštění draků Fr+Ml 1.C + 8.A Jungle Ko + Bz 1.C + 8.A Společné bruslení , Ko + Bz 1.B +9.B překážková dráha Ne + Mo 1.B + 9.B vánoční besídka Ne + Mo 1.A+9.A vánoční besídka Fr+Ml 1.C + 8.A kino Praha Ko + Bz 1.C + 8.A pasování na čtenáře Ko + Bz 1.C + 8.A sportovní dopoledne Ko + Bz 1.C + 8.A jarní dílna, keramika a Ko + Bz 1.A + 9.A centrum Jungle Fr + Ml 1.C Ptáci výukový program Ko 1.C + 8.A Mirakulum Ko + Bz 1.C + 8.A Výlet ZOO Liberec Ko + Bz 1.A+1.B +1.C Divadlo Ml.Boleslav 12.2.,4.3., Ml,Mo,Ko 1.A+1.B Skanzen Přerov Ml,Mo 1.A+1.B+1.C MDD Kochánky Ml,Mo,Ko 1.B+9.B ZOO Liberec Mo,Ne 2.ročník 2.B + 2.A Zoo Děčín Ha + Ph 2.B. Loutkové divadlo Záložna Ha 2.B. +.2.A. Divadlo MB- Ferda Mravenec Ha + Ph 2.B. +2.A. Dětská nota Auto Škoda Muzeum Ha +Ph 2.B + 8.B. Sportovní odpoledne Ha + Nj 2.A + 2.B Ornita Kam ptáci odlétají? Ha + Ph + Bz 2.A + 2.B Ornita Kam ptáci odlétají? II Ha + Ph + Bz 2.A Loutkové divadlo Ph 2.B Exkurze k hasičům Benátky n/j Ha 2.B. + 8.B Sportovní odpoledne Nj, Ha 2.A Staré Splavy Ph 2.B Záhadný poklad Mělník Ha, Je 2.B. Jungle Ha 2.B. Okrouhlík Ha 3.ročník 3.A, 3.B Dobrovice - cukrovar Te,Ča 3.A, 3.B Toulcův dvůr- Praha Te,Ča 33

34 3.A, 3.B Toulcův dvůr - Praha Te,Ča 3.A, 3.B Dětská nota - MB Te.Ča 3.A Městská knihovna PRV Naše Te město 3.A Exkurze Carborundum Electrite Te 3.A, 3.B Ornita-Kam ptáci odlétají Te, Ča, Bz 3.A, 3.B Ornita-Kam ptáci odlétají II Te, Ča, Bz 3.A,3.B Knihovna J.Lada Te,Ča 3.A,3.B Hrusice, Přerov nad Lab Te,Ča 3.A 3.B Detoa Albrechtice Te,Ča 3.A 3.B Sedmihorky naučná stezka Te,Ča 3.A 3.B Naučná stezka po Benátkách Te,Ča 4.ročník 5.ročník 4.A + 4.B Ornita-Kam práci odlétají? Po, Br,Bz 4.A +4. B exkurze na Říp Po, Br Dopravní výchova Po, Br Přemyslovci na českém trůnu 1.část Fr 4.A + 4.B Ornita-Kam práci odlétají? II Po, Br,Bz Exkurze na Pražský hrad Po, Br 4.A+4.B Karlštejn+ Koněpruské jeskyně Po, Br 4.A + 4.B Dopravní výchova Po, Br Kochánky- výlet Po, Br PRAŽSKÝ HRAD-VÝUK.PROGRAM GT,Hs. ROMANTIČTÍ BÁSNÍCI GT,Fm.. EVP STŘEVLÍK-LIBEREC GT,Fm. 5.A + 5.B Ornita-Kam ptáci odlétají? Gt,Fm, Bz KERAMICKÝ ATELIÉR U Gt,Se MATOUŠE Přemyslovci na českém trůnu 1.část Fm,Gt NÁRODNÍ Gt,Fm DIVADLO+PLANETÁRIUM 5.A + 5.B Ornita-Kam ptáci odlétají? II Gt,Fm, Bz KERAMICKÝ ATELIÉR U Gt,Se MATOUŠE Ukázka dravců(stadion Benátky nad Jiz.) Gt,Hs Planetárium3D+ZOOLiberec Gt,Fm 6.ročník 6.A + 6.B Slánka Šikana Ts, Ma, Ba 6.B - Spolupráce - Ústav soc. péče Ma Lipník 6.A + 6.B Ornita-Kam ptáci odlétají? Bz 6.A + 6.B Babylon Liberec Bn, Kl 6.A + 6.B Beseda Zdravá výživa Ne Přemyslovci na českém trůnu 1.část Fr Slánka Vztahy a chození Ts 6.A + 6.B Ornita-Kam ptáci odlétají? II Bz 6. A + 6. B Návštěva knihovny Tradice a svátky Bn, Ba 34

35 7.ročník 8.ročník 7.B Kino - Praha Černý Most Ts 7.A + 7.B Slánka Parta a nuda Ts, Ne, 7.A + 7.B Ornita-Kam ptáci odlétají? Bz 7.A + 7.B beseda Zdravá výživa Ne Přemyslovci na českém trůnu 1.část Fr Lyžařský kurz Nj,Ne Slánka Mediální džungle Ts 6.A + 6.B Ornita-Kam ptáci odlétají? II Bz 7.B Kino Černý Most Ts 7.A + 7.B lesní pedagogika projekt les Bz + Šm 7.A,7.B Praha gotická Kl,Ci,Te Berlín Kl,Ba,Bu Pasov Kl,Ba,Bu 8.A,B-Exkurze na Sněžku Nj 8.A, B Exkurze ČOV 14.a Bz KMD B. Sportovní odpoledne pro druháky Nj +Ha 8.A +8.D dívky beseda Poruchy příjmu Nr potravy KMD Ne,Ba Přemyslovci na českém trůnu 1.část Fr Slánka Intimita Ts 8.A,B ExkurzeAntropologické muzeum Bz,Šm 8.A,B GASK Kutná Hora 8.B-Projekt Horky 9.4. Nj Bz, Šm KMD Ne,Ba 8.B Letiště Václava Havla Praha Ts, Nj exkurze Projekt Horky Nj Výlet 8.B 1.C + 8.A Mirakulum Ko + Bz 8.A Cyklovýlet Loučeň KMD Pasov Bz Ne,Ba Kl,Ba,Bu Berlín Kl,Ba,Bu Nj 9.ročník Dopravní výchova pro 1.třídu Ne,Mo Slánka Vztahy a pornografie Ts KMD Židovské muzeum + film Colette Fr, Ne Exkurze SOU Horky n.j Fr, Fm Exkurze Úřad práce, SOU Škoda Fr, Ne Exkurze cukrovar Dobrovice Bz KMD Ne,Ba Dívky beseda Poruchy příjmu potravy Ne 1.A+9.A vánoční besídka Fr+Ml Přemyslovci na českém trůnu 1.část Fr 1.A + 9.A centrum Jungle Fr + Ml Jungle 9.B a 1.B Ne,Mo 35

36 KMD Ne,Ba Letiště Václava Havla Praha - exkurze 2.4. Ts, Nj 9.B Přednáška Věznice Jiřice 9.4. Ts,Ne Výroba masek 9.B a 1.B Ne,Mo Mediační a probační služba MB Ts přednáška Slánka Image a pornografie Ts Terezín Ne,Fr Společný výlet 9.B a 1.B ZOO Liberec Ne,Mo Filmové představení Fair Play 22.5 Ne,Fr KMD Ne.Ba Berlín Kl,Ba,Bu Pasov Kl,Ba,Bu 3.A + 3.B Hrusice Josef Lada Koněpruské 36 jeskyně 4.A + 4.B

37 Den dětí v Kochánkách 1.B Pouštění draků 1.A 37 Carborundum elektrite a.s. exkurze 3.A

38 ZOO Liberec 5.B Jízda zručnosti 1.B Výroba masek 9.B + 1.B Výukový program ptáci 1.C 38

39 Program Vánoce 2013 Vánoční jarmark Mikuláš 39

40 Vánoce aukce Výtěžek aukce ve výši ,-Kč byl věnován bývalému žákovi naší školy Pavlu Boškovi, který je trvale upoután na invalidní vozík. Prodejní aukce 40

41 Sportovní soutěže Název akce Datum Počet Garant Kategorie Pořadí místo Běh zámeckým parkem Nj,Gt 1.-9.roč Vítězové kategorií:1.roč-zuzana Havlínová,2.-3.roč.-2.místo-Tereza Havlínová, 4.-5.roč:Jan Závora, Hana Kadlecová, 6.-7.roč: Michal Čermák, 2.místo-Denisa Bůžková, roč: Nikola Hollová Okrskové kolo v přespolním běhu v rámci BZP st Běh školou Nj,Ne 1.-9.roč Vítězové-1.roč Zuzana Havlínová Marek Burián 2.-3-Tereza Havlínová Vojtěch Koudela 4.-5-Hana Kadlecová Jan Závora 6.-7-Denisa Bůžková Michal Čermák Adéla Zuzáková Gerald Dunka Stolní tenis Fr 6.-7.třídy 1. Sejpal Zdeněk 7.B 2.Mišutka Vojtěch 7.A 3.Koudela Ondřej 7.B Školní liga-florbal Nj,Ne 6.-7.roč Orion cup florbal Nj 6.-7.roč 2.místo ve skupině Orion cup florbal Nj 8.-9.roč 2..místo ve skupině Školní liga florbal Nj,Ne 8.-9.roč Okr.kolo-florbal Ný 1.stupeň 2.místo ve skupině Stolní tenis Fr 8.-9.ročník 1. Ondřej Šimek 8.A 2. Michal Horčic 9.A 3. Patrik Bůžek 9.A Stolní tenis okresní kolo škol Fr 8.-9.ročník 3.místo Šimek, Horčic, Bůžek, Vohánka, Novák Školský pohár Čes.pojišť.- florbal Školský pohár Čes.pojišť.- florbal Ný 1.stupeňchlapci Ný 1.stupeň - dívky 2.místo ve skupině 2.místo v turnaji postup do kraj.kola Lyžařský kurz Nj,Ne Maškarná karneval na ledě Nj,Ne Zimní víceboj Gt 1.stupeň chlapci+dívky 1.místo v okresním kole 41

42 Školní liga v přetahované Nj,Ne 2.st. Vítězové 7.A+9.B Školský pohár Čes.poj Ný 1.st. 3.místo. ve skupině ve florbale-kraj.kolo Turnaj v házené 4.a Ný,Br, 1.stupeň - Družstvo 4.B 5.roč, Po 4.,5.roč Školní liga v házené Nj,Ne 6.-9.roč Školní laťka Nj,Ne 6.-9.roč Výsledky:6.roč.- V.Sudíková,J.Schönfeld 7.roč.:L.Šulcová,M.Čermák 8.roč.:K.Matějková,F.Haspeklo a J..Černík 9.roč.:D.Jelínková,L.Hlaváček 0kresní kolo v malé Nj 8.-9.roč kopané Školní liga v kopané Vítězové školní ligy 2013/14 7.A + 8.B Tutnaj v házené Ný,Ha,Pl 2.a3.roč. 1.místo 3.B 2.a3.roč. Atletický čtyřboj Nj,Ne,Ný 6.-9.roč. 3.místo-Dívky 8.místo-Chlapci Pohár rozhlasu Nj,Ne,Ný 6.-9.roč. 1.místo-dívky starší 10.místo-chlapci starší 2.místo-mladší dívky 3.místo-mladší chlapci Florbal 4-5. ročník Ný, Po, Hs Přehazovaná(okresní soutěž) Atletický trojboj(školní Kolo) roč. 1. místo 5.A Gt 1.stupeň 4.místo Gt,Ko,Ný,Br,Po 1.stupeň Kategorie dívky: 1.místo Kadlecová H. 2.místo-Sendrea Reisa 3.místo-Havlínová Tereza Kategorie chlapci: 1.místoRůžička Petr 2.místo-Závora Jan 3.místoHusák Michael McDonald s Cup Ný 4.,5. roč. Předměřice okrskové kolo, 1.místo Krajské kolo-pohár rozhlasu-kolín Krajské kolo-atletický čtyřboj-stará Boleslav ě Nj,Ne 8.-9.roč 10.místo Ne 8.-9.roč 6.místo-Folová, Jelínková, Spanilá, Paveleková, Šulcová, Matějková Okresní kolo ATLETICKÝ TROJBOJ Ne,Ný,Po,Gt,Ko,Nj 1.stupeň 1.místo družstvo (Závora,Němeček, Malý, Nezbeda, Horáková, Kadlecová,Veverková, Havlínová 1.místo štafeta 1.místo dívky (Havlínová Tereza) 42

43 Školní liga Atletický čtyřboj 43

44 Sběr 2013/2014 ( ) 1. stupeň 2. stupeň třída celkem kg průměr pořadí třída obdrží třída celkem třída průměr pořadí kg obdrží 1.A 797,6 38, Kč 6.A 1640,2 65, Kč 1.B 1241,2 59, Kč 6.B 2109,5 81, Kč 1.C 1160,3 58, Kč 7.A 1429,9 51,1 5.VI Kč 2.A 1920,6 68, Kč 7.B 1380,2 51,1 5.VI Kč 2.B 2566,1 102, Kč 8.A 1154,8 60, Kč 3.A 1632,6 65, Kč 8.B 1649,2 91, Kč 3.B 1450,9 55, Kč 9.A 752,7 27, Kč 4.A 1277,8 51, Kč 9.B 1011,2 44, Kč 4.B 1613,2 67, Kč 5.A , Kč 5.B 1021,5 46, Kč celkem 15839, Kč 11127, Kč CELÁ ŠKOLA ,5 kg Zisk činil Kč, z něho Kč obdržely třídy a Kč škola. Sběr 2013/2014 ( ) 1. stupeň 2. stupeň třída celkem kg průměr pořadí třída obdrží třída celkem kg průměr pořadí třída obdrží 1.A 1655,8 82, Kč 6.A 1768,0 70, Kč 1.B 1393,6 66, Kč 6.B 3411,1 131, Kč 1.C 1418,5 70, Kč 7.A 1814,5 64, Kč 2.A 2417,5 86, Kč 7.B 2319,9 85, Kč 2.B 3804,0 152, Kč 8.A 1527,9 80, Kč 3.A 2474,5 99, Kč 8.B 1511,4 84, Kč 3.B 1751,8 67, Kč 9.A 1636,3 60, Kč 4.A 1727,0 69, Kč 9.B 1144,0 49, Kč 4.B 2277,8 94, Kč 5.A 1600,3 76, Kč 5.B 1193,5 54, Kč celkem 21714, Kč 15133, Kč CELÁ ŠKOLA ,4 kg Zisk činil Kč, z něho Kč obdržely třídy a Kč škola. 44

45 Spolupráce 9.B a 1.B patronát probíhal úspěšně po celý rok. Snažili jsme alespoň jednou za měsíc své malé svěřence navštívit. Mezi společné akce patřil: Výlet do ZOO Liberec, Běh zámeckým parkem, dopravní výchova, překážková dráha ve sportovní hale, příprava masek na masopust a další akce. Mgr. Jana Nejedlá Výlet do ZOO Liberec 1:B+9.B 45

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2012 / 2013 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více