MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj"

Transkript

1 Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA Druh zadávacíh řízení: nadlimitní veřejná zakázky tevřenéh řízení Zadavatel Obchdní firma neb název / Obchdní firma neb jmén a příjmení: Sídl/Míst pdnikání, ppř. míst trvaléh pbytu: Česká republika, Ministerstv pr místní rzvj Starměstské nám. 932/6, Praha 1 IČ: Prfil zadavatele: Osba/-y právněné za zadavatele jednat: Kntaktní sba: Ing. Vladimír Mašek, pvěřený zastupváním ředitele Odbru hspdářských služeb MMR JUDr. Pavel Linhart, veducí dbrný referent specialista, dbr hspdářských služeb Telefn: ; finální verze 2010_02 strana 1 z 10

2 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Služby Název CPV Měrná jedntka Telekmunikační služby , , , , kmplet 1 Mnžství Předpkládaná hdnta VZ (v Kč bez DPH): 16, ,- Kč 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 2.1. Předmětem zakázky je pskytvání mbilních telekmunikačních služeb, a t p dbu 2 rků. Pžadavky zadavatele na nabídku služeb Pskytvání hlasvých služeb Uchazeč nabídne hlasvé služby se všemi následujícími sučástmi: základní hlasvé služby s pkrytím min 95 % území ČR; záznamvá schránka; zmeškané hvry frmu SMS na čísl účastníka; přesměrvání hvru; signalizace dalšíh příchzíh hvru; přidržení hvru; knferenční hvry; mžnst skrytí telefnníh čísla; raming (hvry mim území ČR) min. evrpské státy včetně nečlenů EU, Ruská federace, USA; pdpra MMS technlgie; zabezpečení prti neprávněnému dpslechu a úniku dat telekmunikačním prvzu zadavatele Pskytvání datvých služeb Uchazeč v rámci své nabídky předlží návrh řešení přístupu uživatelů služeb k Internetu s využitím mbilníh telefnu i mdemu mdem se vyžaduje ve frmě PCMCIA karty neb USB mdemu (v případě USB mdemu se pžaduje design stick bdbný jak USB flash paměti) - pr připjení k mbilním datvým technlgiím; ppis nabízených mbilních datvých technlgií s uvedením maximální rychlsti, připjení, dby dezvy a dstupnsti pkrytí ppulace (nabízené technlgie pr tarif a) (viz dále), musí být dstupné minimálně pr 90% ppulace v ČR); pžadují se 3 tarify: tarif a) s maximální udávanu tereticku rychlstí stahvání dat alespň 1024 kb/s a bez FUP (nemezený datvý tarif) tarif b) s maximální udávanu tereticku rychlstí stahvání dat alespň 512 kb/s a FUP min. 5 GB/měsíc mžnst využití existujících WiFi přístupvých bdů jedntlivých uchazečů (HOT SPOTS); pskytnutí jedinéh HW pr všechny nabízené technlgie pdle tht dstavce 2.2 mdem musí umžňvat datvu kmunikaci při ramingu alespň v zemích Evrpské unie pžaduje se vzdálený nepřetržitý přístup ke službám prvzvaným na Micrsft Exchange serveru zadavatele jde přístup k ům, kalendáři, kntaktům a úklům Pdnikvá síť finální verze 2010_02 strana 2 z 10

3 Uchazeč v rámci své nabídky předlží návrh virtuální privátní pdnikvé sítě pr účely zadavatele. Pdmínku zadavatele je, aby uchazečem navržená pdnikvá síť bsahvala všechny následující sučásti: systém přístupvých práv a prfilů v rámci služeb; blkvé schéma technickéh řešení, včetně ppisu; jak vlitelnu sučást jedntný číslvací plán v rámci zadavatele při jeh využití mžnst přesměrvání vlání na stará čísla na nvě přidělená zdarma p dbu min. 12 měsíců d data zahájení pskytvání služeb - předpkládá se všem přechd sučasných čísel k vybranému perátrvi pžaduje se zdarma v termínu d 30 dnů d data pdpisu smluvy zadavatel k tmut pskytne sučinnst. Vlání v rámci VPN je pžadván bez pplatku za vlání a bez čerpání vlných minut v rámci všech jedntlivých tarifů. Bude hrazen puze měsíční pplatek za SIM kartu ve VPN 2.4. Raming a mezinárdní vlání Uchazeč bude pskytvat služby ramingu a mezinárdní vlání za alespň standardních technických pdmínek, za kterých uchazeč pskytuje tyt služby třetím subjektům. Uchazeč v rámci své nabídky předlží pčty a seznam ramingvých partnerů GSM a GPRS v rámci skupin ramingu či přím knkrétních zemí.dle přílhy č Zákaznická pdpra Zadavatel pžaduje jak pdmínku pskytvání nepřetržité zákaznické pdpry (24 hd. denně, 7 dní v týdnu) s určením knkrétní sby uchazeče, která bude určeným partnerem pr pracvníky zadavatele. Uchazeč v rámci své nabídky navrhne způsb kmunikace s pracvníky zadavatele dpvědnými za pdpru GSM, například internetvý přístup k pdrbným výpisům z účtů zadavatele, k nabídce služeb, vybavení a zařízení, prgramům výhd atd. Přístup k pdrbným výpisům prvzu jedntlivých SIM karet se pžaduje min. 2 měsíce zpětně. Uchazeč v rámci své nabídky uvede pstupy v případě reklamací Převedení stávajících služeb v případě vlby jinéh než stávajícíh perátra Uchazeč v rámci své nabídky uvede pdrbný ppis způsbu změny stávajícíh mbilníh perátra, a t v suvislst se zahájením plnění předmětu zakázky, Předpkládá se přens stávajících účastnických čísel k nvému perátru (u některých stávajících čísel pstupně p vypršení sučasnéh závazku) a jak uživatelem vlitelná sučást přidělení příhdnéh blku čísel z číslvacíh plánu perátra pr případ přečíslvání či nvě přizvaných SIM karet (včetně mžnsti něklika VIP čísel, uchazeč je pvinen v nabídce uvést pčet přidělených VIP čísel). Vlastní přens čísla k jinému perátru se pžaduje zdarma, v suladu se sučasnu bchdní praxí perátrů Ostatní prvzní ptřeby uživatele výměna SIM zdarma stávajícímu účastníkvi v případě ztráty (max. 2 x rčně) neb ptřeby nvější verze SIM karty; flexibilní změna SIM karet ve skupinách zdarma (přechd SIM mezi skupinami, příchd nvé SIM neb dchd staré SIM mim uživatele); mžnst snížení neb zvýšení pčtu SIM karet v jedntlivých skupinách dle aktuální prvzní ptřeby uživatele zdarma Rzšířená servisní pdpra zadavatele V případě pruchy ddanéh přístrje je pdmínku zadavatele zapůjčení náhradníh přístrje pr zabezpečení prvzu uživatele během pravy. Servisní pracvník, pkud t přichází v úvahu, v takvém případě prvede zálhu dat ze zařízení, případně přetažení dat d náhradníh zařízení. P sknčení pravy prvede nahrání dat zpět. Operátr zaručuje, že s daty takt získanými nebude neprávněně nakládán. Týká se puze hardwaru dle dst Míst plnění Převážně ČR. Seznam zemí je uveden v Přílze č.7 finální verze 2010_02 strana 3 z 10

4 3. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY Zadavatel nepřipuští varianty nabídky. 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 4.1. Uchazeč stanví nabídkvu cenu: Celu částku na základě cenění jedntlivých plžek uvedených v plžkvém rzpčtu. Oceněný plžkvý rzpčet pdepsaný sbu právněnu jménem či za uchazeče jednat bude sučástí nabídky jak přílha návrhu smluvy Další pžadavky: Nabídkvá cena bude uvedena v CZK (krunách českých) v abslutní hdntě s maximálně dvěma desetinnými místy. Nabídkvá cena bude uvedena v členění: nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), samstatně DPH a nabídkvá cena včetně DPH. Nabídkvá cena v tét skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz přílha č. 2 zadávací dkumentace). Nabídkvá cena bude zpracvána v suladu se zadávacími pdmínkami. Uvedené nabídkvé ceny budu stanveny jak ceny»nejvýše přípustné«u každé dané plžky! 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 5.1 Platební pdmínky Zálhy: Zadavatel nebude pskytvat zálhy Způsb vystavení daňvéh dkladu: daňvý dklad bude vystaven a deslán zadavateli d 10 dnů p sknčení danéh zúčtvacíh bdbí; zúčtvacím bdbím je kalendářní měsíc v záhlaví faktury bude uveden čísl smluvy v CES zadavatele. Faktura musí splňvat náležitsti daňvéh dkladu; pkud faktura nebude splňvat náležitsti daňvéh dkladu neb náležitsti uvedené výše, je dběratel právněn ji d data splatnsti vrátit s tím, že ddavatel je pté pvinen vystavit nvu fakturu s nvým termínem splatnsti. V takvém případě není dběratel v prdlení s úhradu faktury. Faktura bude suhrnná s detailním výpisem za jedntlivé SIM karty Splatnst daňvých dkladů Dba splatnsti daňvých dkladů bude stanvena na 21 kalendářních dnů de dne dručení daňvéh dkladu zadavateli. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prvedena na základě faktury vystavené ddavatelem bankvním převdem na účet ddavatele uvedený v záhlaví smluvy, s výjimku změny bankvníh účtu ddavatele. Platby budu prbíhat výhradně v CZK a rvněž veškeré cenvé údaje budu v tét měně, pkud nedjde k přístupu ČR k EMÚ. 5.2 Objektivní pdmínky, za nichž je mžn překrčit výši nabídkvé ceny Zadavatel nepřipuští překrčení nabídkvé ceny vyjma změny sazeb DPH a záknných pplatků. finální verze 2010_02 strana 4 z 10

5 5.3 Ddací pdmínky Předpkládaný termín zahájení plnění: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je pdmíněn řádným uknčením zadávacíh řízení a pdepsáním příslušné smluvy. Zadavatel si z těcht důvdů vyhrazuje práv jednstranně změnit půvdní termín zahájení veřejné zakázky. Předpkládaný termín uknčení plnění: smluva bude uzavřena na dbu určitu, 2 rky. V případě hrubéh prušení smluvy se bude pstupvat dle příslušných ustanvení Obchdníh zákníku a dle příslušnéh ujednání smluvy. Lhůta pr zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je stanvena d 30 kalendářních dnů d pdpisu smluvy zadavatele s uchazečem. 5.4 Záruční pdmínky Zadavatel pžaduje záruční dbu pr všechna technická zařízení (dle dst. 2.2) min. 24 měsíců d jejich předání a instalace uchazečem. Zadavatel pžaduje prvádět běžné pravy neprdleně p zjištění závad tak, aby závady v rámci sítě byly dstraněny v nejbližším mžném termínu, nejpzději d 7 dnů de dne jejich nahlášení ddavateli. Další záruční pdmínky k zajištění řádnéh pskytvání služeb uchazeče včetně pstupu při uplatnění zjištěných vad a práv zadavatele na jejich dstranění budu sučástí návrhu smluvy předlženéh uchazečem. 5.5 Sankční pdmínky Zadavatel nemá zvláštní pžadavky na sankční pdmínky s výjimku ustanvení dle bdu 6. 2 a 6.6 písm. b). Ustanvení sankčních pdmínkách k zajištění řádnéh plnění závazků budu sučástí návrhu smluvy předlženéh uchazečem. 6. OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 6.1. Pr případ, kdy plnění přesahuje rzpčtvý rk, si zadavatel vyhrazuje mžnst bez jakýchkli sankcí dstupit d smluvy, a t v případě, že nebude schválena částka ze státníh rzpčtu následujícíh rku, která je ptřebná k úhradě ceny plnění pskytvanéh pdle smluvy v následujícím rce. Zadavatel prhlašuje, že d 30 dnů p vyhlášení zákna státním rzpčtu ve Sbírce záknů známí uchazeči, zda byla schválena částka ze státníh rzpčtu následujícíh rku, která je ptřebná k úhradě ceny plnění pskytvanéh pdle smluvy v následujícím rce Dále si zadavatel vyhrazuje práv dstupit d smluvy v suladu s ust. 344 bchdníh zákníku, a t kdykli i bez uvedení důvdu. Odstupení d smluvy musí být písemné, jinak je neplatné. Při dstupení d smluvy dle tht článku i dle čl těcht zadávacích pdmínek je zadavatel pvinen uhradit uchazeči veškeré náklady, které d dne dstupení účelně vynalžil na prvádění předmětných služeb, pkud jejich vyčíslení dručí zadavateli d 15 dnů de dne účinnsti dstupení d smluvy 6.3. Uchazeč se zavazuje během plnění předmětu smluvy i p uknčení tht plnění zachvávat mlčenlivst všech skutečnstech, kterých se dzví v suvislsti s plněním předmětu smluvy. Za prušení pvinnsti mlčenlivsti specifikvané ve smluvě se uchazeč zavazuje uhradit zadavateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč, a t za každý jedntlivý případ prušení tét pvinnsti Uchazeč je ve smyslu ust. 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbží neb služeb z veřejných výdajů Smluvní strany jsu právněny uknčit smluvy před uplynutím sjednané dby dhdu smluvních stran a písemnu výpvědí kterékliv ze smluvních stran bez uvedení důvdu s tím, že výpvědní dba činí 3 měsíce ze strany zadavatele a 6 měsíců ze strany uchazeče, pčítané vždy d prvníh dne následujícíh kalendářníh měsíce d dručení výpvědi. 6.6 Uchazeč se zavazuje, že a) pkud rční limit plnění přesáhne Kč bez DPH a sučasně nedjde ke zvýšení debranéh pčtu jedntek dle Přílhy č. 3 Tabulky pr vyhdncení zadávací dkumentace více než 10% u finální verze 2010_02 strana 5 z 10

6 všech jedntek (pžadvaných služeb), jakákliv částka nad Kč bez DPH jde plně k tíži ddavatele; b) v případě, že bude vybrán pr realizaci tét veřejné zakázky a nebude v prvním rce pskytvání služeb mbilníh perátra schpen plnit kvalifikační kritéria dle zadávací dkumentace ve znění jejích přílh, uhradí zadavateli smluvní pkutu ve výši Kč, a t v termínu d 20 dnů d vystavení faktury (daňvéh dkladu); v takvém případě zárveň zadavateli vzniká práv dstupit d smluvy bez jakékliv smluvní sankce či pkuty ze strany uchazeče, s výpvědní lhůtu 1 měsíc d prkazatelnéh dručení výpvědi; c) pkud ddavatel nezajistí migraci (převd čísel) zdarma v termínu d 30 dnů d data pdpisu smluvy pskytvání služeb mbilníh perátra, pskytne zdarma tlik čísel (SIM karet pr telefnvání), klik čísel se nepdařil v tmt termínu převést. 7. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 7.1. V suladu s ustanvením 44 dst. 6 zákna zadavatel pžaduje, aby uchazeč v nabídce specifikval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednmu či více subddavatelům, a t těch, jejichž prstřednictvím bude prkazvat část své kvalifikace, a aby uvedl identifikační údaje (ust. 17 písm. d) zákna) a kntaktní údaje každéh subddavatele. Uchazeč tak učiní prhlášením, k němuž využije přílhu č. 4 zadávací dkumentace Subddavatelé (vzr), v němž ppíše subddavatelský systém splu s uvedením, jaku část tét veřejné zakázky bude knkrétní subddavatel realizvat - s uvedením druhu ddávek neb služeb a s uvedením prcentuálníh (%) finančníh pdílu na veřejné zakázce Uchazeč předlží veřejnému zadavateli smluvu uzavřenu se subddavatelem, prstřednictvím něhž bude prkazvat splnění chybějící části kvalifikace. Z tét smluvy bude vyplývat závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky ddavatelem, či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace U plnění, které je vyňat z mžnsti plnit subddavatelsky (činnsti pdmíněné licencí k pskytvání veřejných mbilních telekmunikačních služeb), je ddavatel pvinen prkázat kvalifikaci stanvenu zadavatelem vzhledem k rzsahu charakteru a slžitsti předmětu plnění samstatně a není zde daná mžnst prkázat tut část kvalifikace, která se vztahuje k tét části plnění veřejné zakázky, subddavatelsky. 8. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 8.1. Všechny pdmínky a pžadavky zadavatele vymezené zadávacími pdmínkami budu sučástí návrhu SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEBA A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ, uzavřené dle ust. 269 dst 2. bchdníh zákníku, která bude mim jiné bsahvat níže uvedené bchdní pdmínky tak, aby návrh smluvy dpvídal zadávacím pdmínkám a nabídce uchazeče. Smluva bude uzavřena v suladu s záknem č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění, a se záknem č. 127/2005 Sb., elektrnických kmunikacích a změně některých suvisejících záknů, v platném znění. Pkud návrh smluvy nebude dpvídat zadávacím pdmínkám a statním částem nabídky uchazeče, bude tat skutečnst důvdem k vyřazení nabídky a vylučení uchazeče ze zadávacíh řízení Nabídka bude předlžena v jednm riginále a ve 2 kpiích v písemné frmě a 1 v elektrnické pdbě, v českém jazyce. Pžadujeme předlžení nabídky ve struktuře a přadí dle jedntlivých bdů tét zadávací dkumentace. Na případné dtazy k tét zadávací dkumentaci budeme dpvídat jak elektrnicky em na knkrétní vu adresu zájemců, tak dpručenu pštu na adresu zájemců Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl Nabídka bude pdána v suladu s ustanvením 69 zákna na adrese pr pdání nabídek uvedené zadavatelem v známení zahájení zadávacíh řízení Všechny listy nabídky včetně přílh budu řádně číslvány vzestupnu nepřerušvanu číselnu řadu začínající číslem 1 a nabídka bude zajištěna prti neprávněné manipulaci Uchazeč pužije přadí dkumentů specifikvané v následujících bdech těcht pkynů pr zpracvání nabídky: finální verze 2010_02 strana 6 z 10

7 Obsah nabídky. Nabídka bude patřena bsahem s uvedením čísel stránek u jedntlivých ddílů (kapitl), k čemuž uchazeč využije přílhu č. 1 Obsah nabídky (vzr) Krycí list nabídky. Pr sestavení krycíh listu uchazeč závazně pužije přílhu č. 2 Krycí list nabídky (vzr) Dklad slžení jistty. Dkladem pskytnutí peněžní jistty se rzumí kpie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celkvá částka dpvídající výši pžadvané jistty prkazatelně dečtena ve prspěch účtu zadavatele neb riginál ptvrzení banky, že příslušný převd uskutečnila neb riginál ptvrzení banky, že přijala příslušný převdní příkaz, že uskuteční převd v příslušném termínu a že převdní příkaz je nedvlatelný (tímt ptvrzením není v žádném případě puhé razítkvání převdníh bankvníh příkazu razítkem banky), případně kpie htvstní pkladní stvrzenky (stvrzenek) slžení finančních prstředků v htvsti na pkladně některé z pbček stanvenéh peněžníh ústavu, pkud uchazeč pskytne jisttu slžením peněžní částky na účet zadavatele v htvsti. V případě jistty pskytnuté frmu bankvní záruky je dkladem pskytnutí jistty riginál listiny bankvní záruky, který bude d nabídky vlžen vyjímatelným způsbem. Nebude-li dklad pskytnutí jistty vystaven v českém jazyce, musí být přilžen jeh úřední překlad d tht jazyka. Neddržení tht pžadavku bude důvdem k vyřazení nabídky v suladu s ustanvením 76 dst. 1 zákna a vylučení uchazeče v suladu s ustanvením 76 dst. 6 zákna Uchazeč dlží ve své nabídce prhlášení uchazeče pdepsané sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symbly pr vrácení peněžní jistty v následujícím členění: Platební symbly pr vrácení peněžní jistty: Čísl účtu:.. Kód banky... Název banky:.. Adresa pbčky:.. Variabilní symbl: Uchazeč v nabídce dlží návrh smluvy, pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Návrh smluvy musí p bsahvé stránce dpvídat zadávacím pdmínkám a bsahu nabídky uchazeče. Pkud návrh nebude dpvídat zadávacím pdmínkám a statním částem nabídky uchazeče, bude tat skutečnst důvdem pr vyřazení nabídky a vylučení uchazeče. Pkud jedná jménem či za uchazeče zmcněnec na základě plné mci, musí být v nabídce za návrhem smluvy předlžena platná plná mc v riginále neb v úředně věřené kpii Ostatní dklady, pdmínky a pžadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. Na tmt místě uchazeč dlží splnění dalších pdmínek a pžadavků, které zadavatel uvádí v rámci zadávací dkumentace Dklady k prkázání kvalifikace stanvené záknem, kvalifikační dkumentace. Kvalifikační dkumentace upravuje pdrbným způsbem vymezení a způsb prkázání kvalifikačních předpkladů. Kvalifikační dkumentace je samstatnu částí tét zadávací dkumentace (přílha č. 5). Kvalifikační dkumentace byla zveřejněna na prfilu zadavatele Obálka: Nabídky i dklady k prkázání splnění kvalifikací jsu uchazeči pvinni pdat písemně v uzavřené a značené bálce (balu) Uzavřením bálky či balu se pr účely tht zadávacíh řízení rzumí patření bálky resp. balu na uzavření např. prvázkem a pdpisem, razítkem uchazeče atd., a t tak, aby bálku nebyl mžné jakýmkliv způsbem neprávněně tevřít před termínem tevírání bálek, aniž by dšl k pškzení výše uvedených chranných prvků Obálka musí být značena:,,netvírat! VZ : MMR Služby mbilníh perátra. Dále budu na bálce uvedeny identifikační údaje uchazeči bsahující bchdní firmu, sídl, právní frmu, identifikační čísl Nabídky pdané p uplynutí lhůty pr pdání nabídek nebudu tevřeny a zadavatel takvéh uchazeče bezdkladně vyrzumí tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 9. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY finální verze 2010_02 strana 7 z 10

8 9.1. K zajištění splnění pvinnstí uchazeče vyplývajících z jeh účasti v zadávacím řízení je pžadván pskytnutí jistty v krunách českých, ve výši ,- Kč, slvy: šestsettisíc krun českých Frma pskytnutí jistty musí být v suladu s ustanvením 67 zákna Údaje ptřebné pr pskytnutí peněžní jistty: Čísl účtu zadavatele: Kód banky: 0710 Název banky: Česká nárdní banka Adresa: Na Příkpě 28, Praha 1 Uchazeč musí k platbě jistty uvést následující platební symbly: Variabilní symbl: Specifický symbl: IČ (identifikační čísl) uchazeče předkládajícíh nabídku. Evidenční čísl veřejné zakázky dle známení zahájení zadávacíh řízení: MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK Nabídka musí být dručena pštu neb sbně d pdatelny Ministerstva na adresu: JUDr. Pavel Linhart Odbr hspdářských služeb Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské náměstí 932/ Praha Nabídka musí být dručena nejpzději dne d hdin. 11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání bálek s nabídkami se uskuteční v termínu uvedeném v známení zakázce, v zasedací místnsti na adrese sídla zadavatele Otevírání bálek s nabídkami se mhu zúčastnit maximálně 3 zástupci uchazeče, který pdal nabídku d knce lhůty pr pdání nabídek. Jednání se mhu dále účastnit zástupci přizvaní zadavatelem. 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem hdncení je: celkvá nabídnutá cena Hdncení bude prveden následujícím způsbem: Nabídkvá cena bude stanvena v Kč bez daně z přidané hdnty jak sučin nabídkvé ceny za uvedené jedntky a mnžství jedntek uvedených v přílze č.3 Tabulka pr vyhdncení. Celkvá nabídnutá cena bude sučtem těcht nabídkvých cen za jedntlivé jedntky. Tat celkvá nabídnutá cena bude předmětem hdncení. Zadavatel pžaduje 100% tleranci pužívaných jedntek služeb, jak je uveden průměr sptřeb za 6 měsíců v Přílze č Pr uvedení hdnt, které jsu předmětem hdncení nabídky, pužije uchazeč přílhu č Uchazeč není právněn pdmínit jím navrhvané pdmínky, které jsu předmětem hdncení, další pdmínku. Pdmínění neb uvedení něklika rzdílných hdnt pdmínek, které jsu předmětem hdncení, je důvdem pr vyřazení nabídky a vylučení uchazeče ze zadávacíh řízení. Obdbně bude zadavatel pstupvat finální verze 2010_02 strana 8 z 10

9 v případě, že djde k uvedení hdnty pdmínky, která je předmětem hdncení, v jiné veličině či frmě než zadavatel pžaduje P předběžném psuzení a hdncení nabídek prběhne hdncení nabízených cen prstřednictvím elektrnických prstředků v suladu s ust. 96 a 97 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Následně budu ceny vzešlé z tét elektrnické aukce psuzeny a bude vybrán vítězný uchazeč Elektrnicku aukci zajišťuje splečnst: ecentre, a.s. IČ: Se sídlem Praha 7, Jankvcva 1518/2, PSČ Kntaktní sba: Zdeněk Svbda, tel , Pdmínky a rzsah elektrnické aukce: Hdncení prběhne pdle kritéria nejnižší nabídkvé ceny Krk snížení cenvé nabídky - jedntkvu cenu je mžn snižvat krky uvedené ve výzvě k účasti v elektrnické aukci, která bude v termínu stanveném hdntící kmisí elektrnicky zaslána všem uchazečům, kteří v řádném termínu dle zadávací dkumentace předlží písemnu nabídku a nebudu hdntící kmisí vyřazeni. Minimální, resp. maximální krk snížení jedntkvé ceny bude vztažen k předchzí ceně účastníka. Veškeré změny nabídkvých cen je uchazeč pvinen pdepsat zaručeným elektrnickým pdpisem zalženým na kvalifikvaném certifikátu vystaveným akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb, tj. První certifikační autrita, a.s., neb Česká pšta, s.p., neb eidentity a.s. Svu cenvu nabídku může uchazeč puze snižvat s hledem na stanvený minimální krk. Změna cenvé nabídky směrem nahru nebude systémem akceptvána. Uchazeč je pvinen před zahájením vlastní elektrnické aukce prvést věření technických prstředků a připjení a seznámit se s vládáním ve zkušební aukční síni, která bude zpřístupněna d kamžiku deslání výzvy k účasti v elektrnické aukci, a případné prblémy hlásit prvzvateli elektrnické aukce. Na pzdější technické prblémy zjištěné na straně uchazeče nebude brán zřetel. Z technickéh hlediska není mžné pužít elektrnický pdpis ulžený na nsiči USB TOKENu neb jiném technickém zařízení, pkud tt zařízení neumžňuje exprt privátní části elektrnickéh pdpisu ve frmátu *.pfx neb P12. Přístupvé údaje pr přihlášení d aukční síně budu uchazečům sděleny ve výzvě k účasti v elektrnické aukci. Technické pžadavky pr práci v elektrnickém nástrji a elektrnické aukci jsu uvedeny v uživatelské příručce pr ddavatele k elektrnickému nástrji E-ZAK na adrese pr práci v aukční síni jsu uvedeny v uživatelské příručce, která bude pskytnuta všem uchazečům, kteří budu d aukce přizváni. Infrmace, které budu uchazečům během elektrnické aukce pskytnuty: V průběhu vlastní aukce uchazeč uvidí mim své nabídky ještě nabídku nejnižší neb své přadí. Harmngram e-aukce: V den určený hdntící kmisí pr psuzvání nabídek rzešle mandatář všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacíh řízení vylučeni, elektrnickými prstředky výzvu k pdání nvých aukčních hdnt d elektrnické aukce (výzva k účasti v elektrnické aukci). Veškeré infrmace průběhu vlastní elektrnické aukce budu uchazečům pskytnuty prstřednictvím elektrnickéh nástrje EZAK a zárveň zaslány na kntaktní vu adresu uchazeče uvedenu v nabídce. Tat vá zpráva bude pdepsána zástupcem zadavatele zaručeným elektrnickým pdpisem zalženým na kvalifikvaném certifikátu Výzva bude bsahvat: becné infrmace, předmět výběrvéh řízení, harmngram, minimální a maximální rzdíly (krk) pr jedntlivá pdání nvých aukčních hdnt, termín knání elektrnické aukce, způsb uknčení elektrnické aukce, kntakt na administrátra elektrnické aukce, návd na nastavení SW, přístupy d aukční síně. p uknčení sutěžníh kla předá mandatář prtkl průběhu elektrnické aukce finální verze 2010_02 strana 9 z 10

10 zadavateli s knečným přadím jedntlivých uchazečů a závěrečnu zprávu, ve které budu uvedeny celkvé nabídkvé ceny uchazečů Další infrmace k účasti v elektrnické aukci pdle 96 nalezne ddavatel v Přílze č. 3 tét zadávací dkumentace Pravidla ecentre, a.s. pr elektrnické aukce. Ddržení pdmínek uvedených v přílhách tét zadávací dkumentace je pr ddavatele závazné 13. Další pdmínky tht zadávacíh řízení Pdáním nabídky uchazeč suhlasí s těmit pdmínkami Nabídky ani jejich části či kpie nebudu vráceny s výjimku jistty, bude-li tat pskytnuta frmu bankvní záruky a uchazeč bude žádat vrácení riginálu dkladu pskytnutí záruky. V takvém případě uchazeč při pdání nabídky krm riginálu v nabídce sváže prstu kpii bankvní záruky Zadavatel si vyhrazuje práv věřit infrmace a skutečnsti uvedené v nabídkách. 14. Další části zadávací dkumentace - přílhy Základní údaje zadávací dkumentace na veřejnu zakázku zadanu v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, včetně 5 přílh: Přílha č. 1 Obsah nabídky (vzr) Přílha č. 2 Krycí list nabídky (vzr) Přílha č. 3 Tabulka pr vyhdncení ppis tarifů Přílha č. 4 Subddavatelé (vzr) Přílha č. 5 Kvalifikační dkumentace Přílha č. 6 Pravidla ecentre a.s., pr elektrnické aukce Přílha č. 7 Přehled SIM, dba uknčení, celkvé a průměrné sptřebvané jedntky za 6 měsíců, vlání d jedntlivých zemí za 6 měsíců V Praze dne Ing. Vladimír Mašek, pvěřený zastupváním ředitele Odbru hspdářských služeb MMR finální verze 2010_02 strana 10 z 10

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Veducí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrn.cz IČO: 652 697

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více