POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020"

Transkript

1 DOI: /CZ.MUNI.P POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN AND THE PROSPECTIVE OPPORTUNITIES IN THE YEARS DOC. RNDR. JIŘÍ VYSTOUPIL, CSC. ING. MARTIN ŠAUER, PH.D. Katedra reginální eknmie a správy Eknmick-správní fakulta Masarykva univerzita Lipvá 41 a, Brn, Czech Republic Depart. f Reginal Ecnmics and Administratin Faculty f Ecnmics and Administratin Masaryk University Antace Příspěvek diskutuje sučasnu a buducí pdbu plitiky cestvníh ruchu v ČR. Nejdříve je vyhdncena dsavadní veřejná pdpra cestvníh ruchu, priritně hlavně Reginální perační prgramy a Integrvaný perační prgram. Následně je prstr věnván nvé Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu a prblematice připravvaných peračních prgramů strukturální plitiky EU. V tét suvislsti článek analyzuje věcný sulad pririt a patření Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu s navrhvanu pdbu Integrvanéh reginální peračníh prgramu. Klíčvá slva plitika cestvníh ruchu, strukturální plitika EU, evaluace Anntatin The paper discusses the current and future frm f the turism plicy in the Czech Republic. Firstly, there is assessment f the present public supprt f the turism, abve all Reginal Operatinal Prgrammes and the Integrated Operatinal Prgramme, fllwed by descriptin f the new Natinal Turism Plicy f the Czech Republic fr the perid and upcming peratinal prgrams f the EU structural plicy. In this cntext, we prvide a detail analysis f the pririties and measures cnsistency between the Natinal Turism Plicy and the prpsed Integrated Reginal Operatinal Prgramme. Key wrds turism plicy, EU structural plicy, assessment JEL classificatin: R58, Z18 1 Úvd, definice prblému Cestvní ruch je dluhdbě jedním z nejvýznamnějších dvětví světvé eknmiky. Například mezinárdní cestvní ruch generuje celsvětvě příjmy přes 1 bilin dlarů rčně a řadí se mezi přední exprtní dvětví světa. Dmácí cestvní ruch je přitm ještě významnější (OECD, 2010). Odhady UNWTO (2011,2013) a WTTC (2012) uvádějí asi 5 % přímý pdíl cestvníh ruchu na celsvětvém HDP, při zapčtení i nepřímých a indukvaných efektů je tent pdíl až dvjnásbný. Cestvní ruch pdle uvedených zdrjů zaměstnává v sučasnsti více 400 mil. eknmicky aktivních sb (Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR na bdbí , s. 4). Srvnatelné údaje za ČR uvádí Satelitní účet cestvníh ruchu (TSA) - pdle publikvaných statistik v něm za rk

2 činil pdíl cestvníh ruchu na HDP 2,7 % (přes 100 mld. Kč). Stejný zdrj dále udává, že v České republice cestvní ruch zaměstnává více než 235 tis. sb. T je něc méně než zdravtnictví, ale více než např. zemědělství. Právě schpnst genervat zaměstnanst je velmi zajímavu a cennu vlastnstí cestvníh ruchu. Bereme-li v úvahu i nepřímé efekty cestvníh ruchu (dhady WTTC 2010), pak bjem prduktu cestvníh ruchu v ČR činí v sučasnsti přes 300 mld. Kč (8 %) a na zaměstnansti se pdílí 9,5 % (459 tis. zaměstnaných sb). 1 Uvedená fakta byla a jsu známa jak dbrníkům či plitikům zabývajících se reginálním rzvjem v ČR, resp. jeh hlavními rzvjvými faktry. Není prt nelgickým faktem, že už kncem 90. let minuléh stletí se cestvní ruch bjevil jak významná pririta ve většině reginálních strategických rzvjvých dkumentů (např. Strategie rzvje Brněnskéh kraje, 1998). V bdbí se cestvní ruch bjevil také jak jedna z pririt v tehdejším Splečném reginálním peračním prgramu (SROP) a pzději také v jedntlivých Reginálních peračních prgramech (ROP) v bdbí V uvedených bdbích a zejména směřval d veřejné pdpry rzvje cestvníh ruchu největší mnžství finančních prstředků v nvdbých dějinách České republiky (pvětšinu frmu dtací z evrpských pdpůrných fndů) více než 100 mld. Kč 2, ať již z pdpůrných fndů EU (zejména ERDF), prstředků z veřejných rzpčtů státu či reginální veřejné správy. Tat dsavadní veřejná pdpra rzvje cestvníh ruchu jak praktický výsledek naší plitiky cestvníh ruchu přináší v sučasnsti mnh výzkumných prblémů resp. tázek, a t především: Jakým způsbem a kam směřvala veřejná pdpra rzvje cestvníh ruchu? Jaké výsledky, resp. efekty tat pdpra přinesla, resp. přináší? Jaké změny, resp. trendy v pdpře rzvje cestvníh ruchu lze čekávat v bdbí ? Nalézání dpvědí na uvedené tázky jsu v pdstatě hlavními cíli tht předlženéh příspěvku. 2 Plitika cestvníh ruchu ČR její nsitelé a nástrje V rámci naplňvání státní a reginální plitiky cestvníh ruchu ČR byl v bdbí /2013 využit pr veřejnu pdpru rzvje cestvníh ruchu celkem 13 nástrjů, resp. prgramů, v rámci stanvených 4 pririt a 13 patření, v nichž byl pdpřen celkem 4576 prjektů s finanční dtací téměř 50 mld. Kč. 3 V letech se pstupně, tak jak byly schvalvány jedntlivé perační prgramy, rzbíhal jejich čerpání. Tent náběh akcelerval až ke knci rku 2008, přičemž jejich hlavní využití připadal na bdbí 7/2009-6/2011 (Vystupil, Šauer, 2010, Vystupil, Šauer, Studnička, 2010), s pstupným snížením tempa čerpání v bdbí 7/2011-6/2013. T je knečně patrné z následujících analytických přehledů. Například v bdbí /2009 byl ze všech evrpských prgramů a z nárdních zdrjů pdpřen více než 1300 prjektů s finanční dtací klem 13,5 mld. Kč, v bdbí 7/2009 6/2011 již asi 1650 prjektů s celkvu finanční dtací klem 23,4 mld. Kč a knečně téměř 1550 prjektů s finanční dtací téměř 15 mld. Kč v bdbí 7/2011-6/2013. V celkvém suhrnu lze knstatvat, že d knce rku 2007 d plviny rku 2013 již byl v blasti cestvníh ruchu pdpřen přes prjektů s celkvu finanční dtací téměř 50 mld. Kč (Zpráva plnění, 2013). 1 Infrmace jsu převzaty z analytické části Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR na bdbí a z vlastních výzkumů. 2 Prameny: Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR na bdbí , Praha, MMR 2013, Zpráva plnění Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR v bdbí , Praha, MMR, K těm patří jednak nástrje, které jsu v přímé gesci MMR (Integrvaný perační prgram, rzpčtvé aktivity MMR, Prgram přeshraniční splupráce a aktivity CzechTurism, příspěvkvé rganizace MMR, jednak především 7 Reginálních peračních prgramů a knečně perační prgramy v gesci ministerstvech živtníh prstředí zemědělství a dpravy. 778

3 Uvedené skutečnsti dkumentují následující tabulky a přilžený kartgram. Tab. 1: Suhrnný přehled nejvýznamnějších prgramů pdpry cestvníh ruchu Nástrje Pčet prjektů Finanční dtace prjektů v mil.kč prgramy /2009-7/ /2009-7/ pdpry 6/2009 6/2011 5/2013 5/2013 6/2009 6/2011 5/2013 5/2013 ROP , ,6 8511, ,3 IOP ,0 2112,7 7965,7 PRV ,1 1025,1 818,2 2689,4 Cíl ,9 153,2 480,6 2335,7 OP ŽP ,9 845,1 894,5 1747,5 Nrské f ,8-172,0 808,8 SFDI ,4 303,2 203,9 793,5 statní ,3 621,5 914,4 1716,2 Celkem , , , ,1 Pramen: Zpráva plnění, 2013 Tab. 2: Suhrnný přehled za pririty Pririta Pčet prjektů Finanční dtace prjektů v mil.kč /2009 7/2009-6/2011 7/2011-5/ / /2009 7/2009-6/2011 7/2011-5/ /2013 Pririta 1: Knkurenceschpnst nárdních a reginálních prduktů cestvníh ruchu ,3 384,3 340,6 1037,2 Pririta 2: Rzšiřvání a zkvalitňvání infrastruktury a služeb cestvníh ruchu , , , ,7 Pririta 3: Marketing cestvníh ruchu a rzvj lidských zdrjů ,9 1362,2 3860,1 Pririta 4: Vytváření rganizační struktury cestvníh ruchu ,9 293,9 210,4 557,1 Celkem , , ,1 Pramen: Zpráva plnění,

4 Obr. 1: Prstrvá diferenciace a druhvá skladba pdpry cestvníh ruchu Zdrj: Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu, ČR na bdbí MMR, Praha 2013, vlastní výzkumy 3 ROP a IOP hlavní nástrje veřejné pdpry rzvje cestvníh ruchu Nejdůležitějšími nástrji pdpry cestvníh ruchu byly a jsu v celém bdbí jednznačně Reginální perační prgramy (dále ROP) v gesci Reginálních rad 7 reginů sudržnsti NUTS II a Integrvaný perační prgram (dále IOP) v gesci MMR (viz tabulka výše). V těcht dvu prgramech byl realizván celkem 1509 prjektů (33 % všech prjektů) s finanční alkací 39,2 mld. Kč (80 % ze všech finančních prstředků identifikvaných jak relevantní pr pdpru rzvje cestvníh ruchu v ČR (Zpráva plnění, 2013). Pdívejme se nyní pdrbněji na věcnu a druhvu skladbu schválených a pdprvaných prjektů, které byly v suladu s Kncepcí státní plitiky cestvníh ruchu ČR na bdbí realizvány celkem ve 4 priritách a 13 patřeních. První generalizující přehled pdává následující tabulka a pté dprvdný ppis nejdůležitějších aktivit a výsledků. 780

5 Tab. 3: Přehled patření v ROP a IOP v bdbí /2013 finanční dtace prjektů v mil. pčet prjektů Kč Název patření ROP IOP celkem ROP IOP celkem 1.1 Tvrba nsných nárdních a nadnárdních prduktů cestvníh ruchu ,3 69,3 1.2 Tvrba specifických reginálních prduktů cestvníh ruchu ,8 96,5 479,3 2.1 Reknstrukce a výstavba kvalitní základní a dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu , ,8 2.2 Reknstrukce kulturně-histrických památek a zachvání přírdních lkalit pr cestvní ruch ,7 6452, ,4 2.3 Zkvalitňvání služeb cestvníh ruchu ,5 245,5 2.4 Vytváření pdmínek pr realizaci šetrných frem cestvníh ruchu , ,4 3.1 Marketing cestvníh ruchu na mezinárdní, nárdní a reginální úrvni ,7 608,6 2005,3 3.2 Zkvalitnění statistiky a infrmací cestvním ruchu ,1 493,1 3.3 Zkvalitňvání vzdělávání a přípravy lidských zdrjů v cestvním ruchu, pdpra výzkumu Zakládání a činnst rganizací cestvníh ruchu na reginální a blastní úrvni ,3 0 34,3 4.2 Činnst turistických infrmačních center ,3 0 65,3 4.3 Splupráce mezi veřejným a pdnikatelským sektrem v cestvním ruchu ,6 0 5,6 4.4 Krizvý management v blasti cestvníh ruchu Opatření celkem ,6 7965, ,3 Pramen: Zpráva plnění, V celkvém hdncení se jasně ptvrzuje, že nejvýznamnějšími nástrji implementace Kncepce a pdpry cestvníh ruchu v tmt bdbí byly Reginální perační prgramy a Integrvaný perační prgram. Ve značné míře generalizace a zbecnění lze závěrem uvést vybraná pzitiva, resp. slabší stránky těcht prgramů. Reginální perační prgramy Za pzitivní lze značit zejména vybudvání Úřadů reginálních rad reginů sudržnsti NUTS II zejména pr jejich schpnst v blasti prgramvání, prjektvání, implementace, partnerství a mnitringu pdpry prjektů cestvníh ruchu, v dalším bdbí však bude nutné kvalitnější prvázání jejich kncepční činnsti mezi všemi aktéry v cestvním ruchu, d nárdní, přes reginální a až na lkální úrveň. Pdbně pzitivně lze hdntit jejich metdicku pmc pr předkladatele a buducí realizátry prjektů a jejich vysku absrpční schpnst a perativnst pr realizaci buducích prjektů, nezanedbatelná je také jejich dbrá místní znalst prblematiky ptenciálu a významu cestvníh ruchu v reginu. Jak dsavadní určité slabé stránky lze na druhé straně značit určitu neprvázanst mezi systémem věcnéh výběru prjektů v ROP a knkrétními Prgramy rzvje cestvníh ruchu jedntlivých krajů a reginů, rzlžení finančních dtací (v přepčtu na byvatele či rzlhu území) d určité míry nedpvídá rzlžení ptenciálu cestvníh ruchu reginálníh a nadlkálníh významu (uplatnění eknmickéh pilíře cestvníh ruchu), resp. různrdá druhvá skladba prjektů v jedntlivých krajích na jedné straně signalizuje určitu bjektivní akceptaci rzdílných ptenciálů cestvníh ruchu, na straně druhé však i vliv ne vždy dbrně zdůvdněných představ plitických reprezentací Rad sudržnsti reginů NUTS II (Šauer, Vystupil, Repík, 2013). 781

6 Nezbytné také bude pr příští prgramvé bdbí sjedncení metdiky hdncení kvality předkládaných prjektů v jedntlivých reginech (rzdílná stanvení kritérií a jejich vah pr hdncení prjektů). Zásadní tázku zůstává hspdárnst a efektivnst dtačníh systému pužívanéh pr pdpru realizace prjektů. Za t pchpitelně prgram ROP nemůže (byl tak nastaven jak jiné prgramy), ale zde se nejvíce prjevily slabá místa dtačníh systému (narušvání knkurenčníh prstředí v pdnikatelské sféře, nebezpečí vytváření krupčníh prstředí, btížné hdncení mnitringu hspdárnsti a efektivnsti vynalžených prstředků v prjektech, aj.). IOP Určitá systémvá a bsahvá nevyváženst struktury prgramu. Na jedné straně správná lgika sustředit se na základní pilíře pdpry cestvníh ruchu jak je marketing a prpagace cestvníh ruchu, dsud však stále chybí tvrba nárdních či specifických prduktů cestvníh ruchu. Přínsem je významná pdpra regenerace cenných kulturně-histrických památek pr cestvní ruch nárdníh významu i přes určitu nesystémvst vytvření tht specifickéh patření v priritní se Nárdní pdpra územníh rzvje. Pzitivem je také realizace jednh z nejzajímavějších prjektů v rámci IOP webvéh Infrmačníh prtálu cestvníh ruchu Kudy z nudy v gesci CzechTurism. Přes pzitivní psun v nvé infrmační a marketingvé kvalitě realizvaných prjektů lze stále spatřvat rezervy ve vzájemné splupráci s reginálními partnery (kraje, reginální rganizace cestvníh ruchu) při tvrbě tematických nárdních a reginálních prduktů cestvníh ruchu a jejich prpagace a marketingu na straně druhé. Důvdem byla zejména nižší prvázanst a kperace mezi prjekty realizvanými v IOP a ROP. Zkvalitnění vzájemné splupráce mezi nárdní a reginální úrvní je jedním z nejvýznamnějších cílů v návrhvé části Kncepce pr bdbí Úkl vytvřit funkční infrmační systém cestvníh ruchu dsud jak jedna z aktivit IOP dsud nebyl splněn. 4 Výchdiska veřejné pdpry cestvníh ruchu v bdbí Nvá Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR na léta Základním leitmtivem návrhu nvé Kncepce je psilvání knkurenceschpnsti dvětví cestvníh ruchu. Knkurenceschpnst je dle mnžství dbrných studií a statí determinvána řadu faktrů, které lze strukturvat následvně: kvalita nabídky, flexibilní a vzdělané lidské zdrje, kvalitní uspřádání a funkce institucí v cestvním ruchu a efektivní destinační řízení a marketing. Tent phled není nvý, ale stále platný, věřený desetiletími rzvje cestvníh ruchu. Na tyt faktry knkurenceschpnsti se sustředí navržené 4 pririty a následně 13 patření Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu na bdbí Základem knkurenceschpnsti destinací cestvníh ruchu je atraktivní a jedinečná nabídka cestvníh ruchu. Aby se nabídka dstala na trh k ptenciálním sptřebitelům, je nezbytné neustále zkvalitňvat pdnikatelské prstředí, které bude genervat knkurenceschpné prdukty cestvníh ruchu. Jejich jedinečnst a kreativita je dána schpnstí šetrně využít primární ptenciál destinací, tedy jejich přírdní a kulturně-histrické předpklady. T vše musí být dplněn funkční a kvalitní infrastrukturu a dprvázen kvalitními službami a splečenskými aktivitami. Nestačí ale puze vytvářet kvalitní nabídku. Ta je nyní ve většině turisticky vyspělých zemí světa standardem. Diferenciace destinací dnes prbíhá na pli efektivníh slvvání vybraných segmentů ppulace prstřednictvím marketingvých aktivit. Prmyšlené marketingvé strategie destinací cestvníh ruchu a schpnst je realizvat rzhdují úspěchu či neúspěchu nabídky na trhu. Růst knkurence a její aktivita či stále pestřejší nabídka mžnstí trávení vlnéh času význam tht patření ještě psilují. Tvrba prduktů cestvníh ruchu a jejich marketing v tmt kntextu musí být zalžena jak na aktivním využívání mderních infrmačních technlgií, tak ještě významněji na kperaci a splupráci turistických reginů a rganizací. 4 Tent text je kmpilací vybraných částí Kncepce a vlastních názrvých frmulací 782

7 Celý pstup přípravy a tvrby turistických prgramů a prduktů je důležité pdpřit existencí (zakládáním) nezbytné rganizační struktury cestvníh ruchu, resp. destinačníh managementu, a t jak na nárdní tak na reginální, resp. lkální úrvni (sdružení pdnikatelů a veřejné správy, pskytvání infrmací místní i reginální TIC, činnst destinačníh managementu, statistika cestvníh ruchu, apd.). Nezbytnu pdmínku je zárveň zušlechťvání lidskéh ptenciálu a dpvídající výzkum v širké a kmplexní prblematice cestvníh ruchu. Knečně psledním pilířem je kncepční rzvj plitiky cestvníh ruchu v rámci hspdářské a reginální plitiky, tedy plitika cestvníh ruchu a eknmický rzvj jak pririta 4, při úzké prpjensti a krdinaci státní a reginálních plitik cestvníh ruchu. Sučástí pririty je zkvalitnění fungvání správních rgánů a krizvéh managementu v blasti cestvníh ruchu v ČR. Ppsanými priritami a pařeními průřezvě prstupují prvky (kvalita, znalsti, invace, udržitelnst), které mají akcelervat a zefektivnit naplňvání cílů. Tyt prvky jsu zásadními parametry pr realizaci plitiky cestvníh ruchu. Zárveň se vzájemně vlivňují a půsbí na prcesy v cestvním ruchu synergicky. Kvalitu je v Kncepci myšlena užitná hdnta pr sptřebitele. Představuje míru schpnstí destinace uspkjit nárky a čekávání jejich návštěvníků. Zvyšvání kvality není puze vyšším standardu služeb, ale pskytvání takvých služeb, které se c nejvíce blíží čekávanému charakteru služby ve vazbě na pžadvanu cenu. Kvalita není sučástí puze první pririty zaměřené na nabídku. Kvalita se musí prsazvat i v řídících a peračních činnstech i ve schpnstech lidských zdrjů. Realizace jedntlivých aktivit musí být zalžena na znalstech. Znalsti ttiž přináší destinacím knkurenční výhdu. Díky vzdělání a výzkumu jsu aktéři v cestvním ruchu schpni přicházet s nvými prdukty a lépe se rzhdvat. Se znalstmi úzce suvisí pjem invací. Předpkladem invace nabídky i prcesů v cestvním ruchu (v rámci destinačníh managementu a marketingu) je ttiž schpnst nabyté znalsti prmítnut d knkrétních aktivit a uspět s nimi na trhu. Psledním atributem všech návrhů je jejich udržitelnst. Cestvní ruch je v tmt smyslu pněkud specifickým dvětvím. Má celu řadu jak pzitivních tak negativních efektů, které se mhu při nerespektvání principů udržitelnéh rzvje nekntrlvatelně a nervnvážně prjevvat. Z phledu sci-kulturních a envirnmentálních dpadů je zde prblém tzv. turistické pasti, tedy schpnsti cestvníh ruchu degradvat svými aktivitami svůj vlastní kapitál (atraktivitu destinace pr návštěvníky). Udržitelnst v eknmickém, envirnmentálním i sciálním smyslu musí být paradigmatem všech strategií a aktivit dvětví cestvníh ruchu. Na tut skutečnst musí umět plitika cestvníh ruchu reagvat. 4.2 IROP jak hlavní nástrj buducí pdpry rzvje cestvníh ruchu? Více než rk trvala příprava a tvrba prgramvéh dkumentu IROP na bdbí za značnéh zájmu dbrníků i plitiků zajímajících se prblematiku cestvníh ruchu. Ten jak reginální fenmén a prces lgicky patří d patření a aktivit v rámci IROP jak následníka knčících ROP a zárveň jak nejdůležitějšíh nástrje pkračujícíh ve veřejné pdpře rzvje cestvníh ruchu. T knečně ptvrdila první verze IROP v rce 2013 (cestvní ruch a kulturní dědictví jak jeden z navržených cílů IROP). Jejich čekávání a djmy z předlžené druhé pracvní verze IROP jsu však rzpruplné. V čem jsu základní příčiny tét rzpruplnsti? Jednak jde slžitu věcnu, bsahvu i interpretační strukturu celéh dkumentu (bsahující mnh bruselských terminlgických frází), jednak se již btížně hledá klasická dvětvvá struktura pririt a patření (např. pdpra zemědělství, pdpra cestvníh ruchu, aj.). Tat druhá připmínka není přitm kritiku, filsfie celé strategie Eurpa 2020 je zalžena na stanvení základních rzvjvých prblémů a z nich frmulvaných kmplexních cílů a pririt, nikliv na klasickém dvětvvém principu. Tent přístup se dal jasně čekávat, méně však již určité vygumvání termínu a 783

8 prblematiky cestvní ruch z celéh IROP, ať již se týká priritních s, specifických cílů a především navrhvaných patření (jedinu zmínku nalezneme. Pdívejme se nyní jaké mžnsti lze čekávat d prgramu IROP jak čekávanéh hlavníh nástrje nvé Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR na bdbí Dsavadní návrh IROPu v blasti cestvníh ruchu definuje následující blasti pdpry cestvníh ruchu: Pdpra cykldpravy ve frmě výstavby a reknstrukce cyklstezek a cykltras (pzn. dlišuje autr IROPu rzdíl mezi cyklstezku a cykldpravu? Cyklstezek je v ČR vyznačen velmi mnh, prblém je jejich vedení suběžně s statní silniční dpravu), dále v pdbě budvání dprvdné infrastruktury ve vazbě na další systémy dpravy a realizace cyklistických jízdních pruhů. T vše v kntextu pdpry šetrných způsbů přepravy s cílem pklesu mnžství dpravních nehd, kngescí, zlepšení živtníh prstředí snížením emisí, vibrací a hluku za sučasnéh zvyšvání bezpečnsti prvzu a zajištění bezbariérvéh přístupu. Z uvedenéh vyplývá převažující dpravní phled na prblematiku, nežli hledisk cestvníh ruchu a jeh ptřeb (zde můžeme spekulvat tm, jaká budu kritéria pr hdncení pdávaných prjektů). Pdpra rzvje, chrany a prezentace kulturníh a přírdníh dědictví. Z phledu cestvníh ruch se pdpra bude sustřeďvat na jedné straně na prpagaci přírdníh a kulturníh dědictví (tedy marketingvé aktivity destinací) a na bnvu a revitalizaci kulturních památek, resp. návštěvnicku veřejnu infrastrukturu pr zpřístupnění přírdníh a kulturníh dědictví. Akcent je kladen hlavně na muzejní a statní sbírkvé subjekty. Nepřímu vazbu na rzvj cestvníh ruchu mhu (ale nemusí) mít patření směřující k pdpře přizvání a uplatňvání dkumentů územníh rzvje. Vazba na rzvj cestvníh ruchu je přitm velmi vlná, závislá na preferencích přizvatele a jeh schpnsti vnímat cestvní ruch jak územně-plánvací prblém. Pslední blastí pdpry je kmunitně vedený místní rzvj určený pr MAS. Věcné směřvání pdpry dpvídá výše uvedeným priritním blastem, resp. aktivity definvané místními kmunitami musí být v suladu s celkvými cíli a priritami prgramu. Tat frmulace je pměrně vágní, z našeh phledu rzšiřují paletu mžných pdprvaných aktivit dle pririt samtných MAS. Nicméně z dkumentu není jasný způsb eliminace přesahů a duplicit mezi aktivitami realizvanými bez nástrje MAS a s aplikací kmunitně vedenéh místníh rzvje. Z phledu schválené Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu na bdbí nejsu definvanými priritami IROP šetřeny následující klíčvé aktivity nutné pr rzvj cestvníh ruchu: Pradenská a infrmační činnst a t především řešení v minulsti pmíjenéh prblému infrmačníh a znalstníh deficitu MSP. Jde hlavně aktivity, které mají zlepšit přístup na trhy infrmace změnách tržníh prstředí, pradenství mžnstech pdpry, knzultace prjektvých záměrů, iniciace invací, apd. Pdpra cestvníh ruchu v rámci OPPIK není zatím blíže specifikvána a není tedy jasné, zda nebude puze zúžena na iniciaci investiční aktivity za pmci zvýhdněných úvěrů. Dvybavení středisek cestvníh ruchu vybranu dprvdnu veřejnu turisticku infrastrukturu (sprtvně-rekreační, kulturně-rekreační, zdravtně-rekreační). Sučasné znění IROPu dává jednznačnu preferenci pdpře kulturních památek a budvání návštěvnické infrastruktuře zpřístupňující přírdní a kulturní dědictví. Veřejná sprtvněrekreační infrastruktura či zdravtní infrastruktura z pdpry pravděpdbně vypadává. Jistá mžnst pdpry je zde stále v blasti kmerčních aktivit ve frmě zvýhdněných úvěrů (pravděpdbně prstřednictvím OPPIK). Vůbec nejsu prgramem šetřeny systémy kvality služeb (např. další rzvj dnes rzjíždějícíh se prjektu Český systém kvality služeb cestvníh ruchu) a prduktvé certifikační systémy. Přitm jde nástrj, který má pmci řešit největší prblém našeh cestvníh ruchu. Navíc má síťvý charakter, který bez silné krdinační rle řídícíh subjektu nebude fungvat. Spléhat na spntánní aktivizaci samtných pskytvatelů služeb z důvdu vyských transakčních nákladů bhužel nelze. 784

9 Obdbná situace je u pdpry destinačníh řízení a psílení rganizace (uspřádání) cestvníh ruchu. Sučasné turistické rganizace se budu mci realizvat v blasti marketingvých aktivit (prpagace kulturníh a přírdníh dědictví), nicméně další funkce DMO nejsu žádným způsbem řešeny. Tat situace může vést k ještě větší dminanci účelvých a jednrázvých marketingvých aktivit, bez větší snahy hledání synergií ve splupráci s aktéry cestvníh ruchu uvnitř i vně destinací. Prblematika návštěvnickéh managementu, mnitringu dpadů cestvníh ruchu, zavádění nvých IT technlgií d řídících prcesů destinací tak není vůbec IROPem zhledněna. Pdpra vzdělávání v cestvním ruchu nebyla ani v minulém bdbí specificky a krdinvaně řešena určitým peračním prgramem. Cestvní ruch byl a bude jedním z mnha brů, ve kterém vzdělávání lidských zdrjů prbíhá. Na vzdělávání v cestvním ruchu nebudu (stejně jak v minulsti) uplatňvány určité specifické nástrje. Ze znění sučasnéh IROPu napak vyplývá vyská preference technických brů, kde se cestvní ruch uplatnit nemůže. V blasti dalšíh a celživtníh vzdělávání není situace jiná. Na zvyšvání kvalifikace pracvníků v blasti cestvníh ruchu (destinačních splečnstí (OCR), pracvníků TIC, pracvníků veřejný správy, tak i sb z pdnikatelskéh a neziskvéh (zájmvéh) sektru) bude nutné hledat prstředky v jiných prgramech. V blasti destinačníh marketingu je pdpra prstřednictvím IROPu zúžena puze na prpagační činnst. Slabé stránky dsavadníh bdbí nejsu nijak řešeny. Jde hlavně kncepčnst a prvázanst jedntlivých marketingvých aktivit, splupráci jedntlivých aktérů v rámci marketingu destinací, tvrbu prduktů cestvníh ruchu, mnitring efektů marketingvých aktivit, vytváření marketingvých infrmačních systémů, realizace Custmer Relatinship Management či sběr marketingvých infrmací (šetření návštěvnsti, mnitring zahraničních trhů, apd.). Pslední blastí, jež není návrhem IROP nijak šetřena, je prblematika statistiky a výzkumu cestvníh ruchu (patření 4.2 Kncepce). Zde je největším rizikem další financvání datvých zdrjů Satelitníh účtu cestvníh ruchu, resp. jeh další rzvj směřvaný k jeh reginalizaci. Na druhu stranu sučasná pdba IROP dává určitu naději realizace následujících aktivit Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu: Budvání středisek venkvské turistiky Pdpra infrastruktury pr rzvj bezmtrvé dpravy Zvyšvání standardu ubytvacích zařízení Dpravní naváděcí infrmační turistické systémy (puze parciálně) Pdpra reknstrukce nejvýznamnějších kulturně-histrických a technických památek využívaných pr cestvní ruch Zpřístupňvání a interpretace atraktivníh přírdníh a kulturních dědictví ČR pr rzvj cestvníh ruchu Pdpra nárdních geparků, resp. geparků UNESCO Branding destinací cestvníh ruchu Realizace výknvě rientvaných kmunikačních kampaní Závěr Obdbí byl bdbím s nejintenzivnější veřejnu pdpru rzvje cestvníh ruchu v nvdbé histrii České republiky. Předlžené analýzy hvří realizaci téměř 4500 prjektů s jasnu přidanu hdntu pr cestvní ruch s celkvu finanční dtací téměř 50 mld. Kč. Rzhdujícími nástrji, resp. prgramy tét pdpry byly především pdpůrné fndy EU (zejména ERDF) realizvané v Reginálních peračních prgramech a Integrvaném peračním prgramu (přes 5 Analyzvané údaje jsu k , kdy již byl alkván téměř 90 % všech prstředků pr prjekty cestvníh ruchu. 785

10 39 mld. Kč). Z hlediska druhvé skladby pdpřených prjektů jednznačně dminvaly prjekty reknstrukce a výstavby základní a dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu a prjekty reknstrukce kulturně-histrických památek a zachvání přírdních lkalit pr cestvní ruch, a t ať již celkvě tak z pdpry prgramů ROP a IOP. Nvá Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR na bdbí si stanvila pměrně nárčné cíle, vyjádřené nastíněnými priritami a patření. Jejich realizace bude samzřejmě závislá na interních a externích finanční nástrjích. Za hlavní nástrj pr další pdpru rzvje cestvníh ruchu je všebecně pvažván připravvaný IROP. Jeh pzitivy a určitými bariérami se věnuje závěrečná část příspěvku. Literatura [1] MMR, (2013). Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR pr bdbí Praha: MMR. [2] MMR, (2013). Zpráva plnění Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu ČR za bdbí Praha: MMR. [3] MMR, (2014). IROP, Integrvaný perační prgram pr bdbí Praha: MMR. [4] ŠAUER M., VYSTOUPIL J., REPÍK O., (2013). Kvantifikační analýza ptenciálu cestvníh ruchu ČR. Výzkumná studie pr ptřeby MMR. Brn: Masarykva univerzita. [5] VYSTOUPIL J., ŠAUER M., STUDNIČKA P., (2010). Analýza pdpry rzvje cestvníh ruchu v České republice z Reginálních peračních prgramů v bdbí říjen 2007 červen Czech Hspitality and Turism Papers, vl. 2012, iss. 12, 2010, pp ISSN [6] VYSTOUPIL, J., ŠAUER, M., (2010). Analýza a zhdncení veřejné pdpry cestvníh ruchu z Reginálních peračních prgramů v České republice v bdbí In Zmírňvání reginálních disparit rzvjem cestvníh ruchu a vlivy sučasné hspdářské krize. Sbrník vědeckých příspěvků Praha: Vyská škla htelvá v Praze. pp ISSN [7] VYSTOUPIL, J., ŠAUER, M., (2010). Reginální perační prgramy jak nástrj pdpry cestvníh ruchu v ČR. Reginální studia, vl. 2012, iss. 1, pp Příspěvek byl zpracván za pdpry specifikvanéh výzkumu MUNI/A/0749/2012: Eknmické přínsy cestvníh ruchu pr reginální a lkální eknmiku. 786

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI Radim Vlček Mravská vyská škla Olmuc,. p. s. Olmuc 2010 Prjekt Aplikvatelný systém dalšíh vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134 je splufinancván

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice Přílha A vzr dtazníku Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice *Pvinné ple Otázka č. 1. Klastr sdružuje: * 1-9 členů 10-49 členů 50-100 členů 101 a více členů Otázka č. 2. Délka členství

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI,.p.s. za rk 2012 1. Úvdem (shrnutí) Kabinet pr standardizaci,.p.s. (dále jen Kabinet ) má za sebu tři rky činnsti. Plní becně prspěšné činnsti a pskytuje

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více