ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008"

Transkript

1 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr. Milan Valúšek Mgr. Eva Vašková Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Zubík Adresa, sídlo: B. Smetany 460, Lanškroun Číslo účtu: KB /0100 Kontakty: Telefon školy: (ul. Smetanova 460), (školní druţina), (ul. Palackého 204) Fax školy: školy: WWW stránky: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu ţáků: umoţňuje téţ náboţenskou výchovu. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem a druhý stupeň šestým aţ devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo v 1. a 6. ročníku dle učebních dokumentů vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA. V ostatních ročnících dle dobíhajícího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j /96-2 Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům německému a anglickému. Třídy školy se naplňují do počtu 30 ţáků. Škola organizuje kaţdoroční lyţařské a snowboardingové kurzy pro 4. aţ 9.ročníky, dále vodácké kurzy, cykloturistické kurzy na 2. stupni a plavecký výcvik ţáků. Dále pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní druţiny. Škola má dvě budovy. Na ulici B.Smetany je umístěno 14. tříd a na ulici Palackého 4 třídy a 1 oddělení školní druţiny. Zbývající 3 oddělení školní druţiny sídlí nad školní jídelnou MADORET. 2

3 Ve spolupráci s DDM Lanškroun pracovaly na škole zájmové krouţky shrnuté pod název CVRČEK. V rámci činnosti ŠD se organizovaly další. Na škole je vydáván časopis BÉDA. Na jeho tvorbě se podílejí ţáci i pedagogičtí pracovníci. Časopis úspěšně vychází jiţ 13 školních let. Při škole je ustavena školská rada jejímiţ členy jsou paní Mgr. Eva Vašková, pan Karel Chládek a Mgr. Zdeněk Baborák. Dále na škole pracuje občanské sdruţení SRPDŠ. B. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plány školy vycházejí ze dvou učebních programů. První je dobíhající Základní škola č.j /96-2. Dle tohoto programu probíhala výuka ve 3.-5.ročnících a na druhém stupni v ročnících. Druhý je školní vzdělávací program Naše škola. Dle tohoto programu se učilo v 1.a 6. ročnících. 3.2 Učební plán školy Základní škola 2007/2008 Ročník skut Minimum. Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka 2 3 Přírodověda 2 1 Vlastivěda 1 2 Administrativa 1 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů

4 3.3 Učební plán školy Naše škola 2007/2008 Ročník skut. Minimum Předmět Český jazyk 9 4 Cizí jazyk 0 3 Matematika 4 4 Informatika 0 1 Administrativa 0 1 Člověk a jeho svět 2 0 Přírodověda 0 Vlastivěda 0 Chemie 0 Fyzika 2 Přírodopis 2 Zeměpis 2 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 1 2 Pracovní činnosti 1 1 Tělesná výchova 2 2 Volitelné předměty 0 0 Týdenní dotace povinných předmětů Od 7. ročníku si ţáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: - seminář informatiky I.,II. - seminář matematiky - seminář českého jazyka - seminář anglického jazyka - seminář německého jazyka - seminář sportovní - seminář výtvarný - seminář volby povolání - seminář fyziky - seminář pohybových dovedností 4

5 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH jméno a příjmení aprobace učí ve šk. roce Ambroţová vychovatelství vychovatelství, Aj Brandejsová hudební Hv Brýdlová vychovatelství vychovatelství, Coufalová chem.technolog ch,z Dobšíček Tv, Zákl. Tech. Tv, Př, DÍL Doubravská Cj + Nj Cj + Nj Dvořáčková 1.st. ZŠ 1.st. ZŠ Chládková 1.st. ZŠ 1.st. ZŠ Jeţková Fy, Zákl.Tech. Fy, Pč,Inf. Kačerovská 1.st. ZŠ 1.st. ZŠ Kantorová M, DG M,PŘ Kernová M, Fy M, Fy Kosinová Čj, On Čj, On Kosová r.- D, Ped 1.st. ZŠ Kubelková 1.st. ZŠ 1.st. ZŠ Kulička gymnázium 1.st. ZŠ Kuličková vychovatelství vychovatelství, TV Pluhařová 1.st. ZŠ 1.st. ZŠ Prokopová Tv, Z 1.st. ZŠ Smejkalová vychovatelství vychovatelství, hv Šemberová 1.st.ZŠ,Spec.ped. 1.st. ZŠ Šteflová Čj, Rj Čj Uhlířová 1.st. ZŠ, Vv Vv Urbanová Aj + ČJ Aj + ČJ Valúšek 1. st.-tv/.tv 2,3 tv Vašková Rj,Tv,certifikat-Aj aj Zachařová 1.st. ZŠ 1.st. ZŠ Zubík Rj, D D,Rv Ţáková vychovatelství 1.st. ZŠ Personální údaje Pracovní kolektiv školy je z stabilizovaný. Odchod ze ZŠ byl způsoben mateřskou dovolenou. Máme velmi vysoké zastoupení ţen. Kvalifikovanost je na jednotlivých stupních rozdílná. Zaměřili jsme se na pracovníky, kteří nesplňují podmínky kvalifikace a to zejména na prvním stupni. V současné době 4 studují. Kvalifikovanost na druhém stupni je velmi dobrá ve škole je dobrá s výjimkou přírodovědy (vyučující na mateř. dovolené, zeměpisu(učí s jinou aprobací), hudební výchovy(externí zaměstnanec ze ZUŠ) (40%) Zaměstnanci: fyzické os přepočtení Pedagogičtí 29 23,86 Vychovatelky 4 3,2 Provozní 8 5,86 Celkem 41 32,92 5

6 D. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŢÁCÍCH ŠKOLY Zápis do 1. tříd proběhl dne 6. února 2008 a do naší školy se přihlásili děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 7 čtyřleté gymnázium 4 střední odborná škola 23 střední odborné učiliště 14 konzervatoř 1 jiné 0 POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŢÁKŮ VE TŘÍDÁCH 2006/2007 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B

7 7.A B A B A B celkem Průměrný počet ţáků na obou stupních je téměř shodný ţáků ve třídě. Z pátého ročníku odcházejí ţáci do primy víceletého gymnázia. Jejich počet se vyrovnává příchodem ţáků z Rudoltic. Kaţdoročně přibude v různých třídách několik ţáků, kteří se do Lanškrouna nebo okolí přistěhovali. Celkový počet ţáků v posledních dvou letech je stabilní. F. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ, PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY třída prospěli s prospěli neprospěli celkem vyznamenáním 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

8 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele Napomenutí,důtky důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin počet neomluvených hodin 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

9 V tomto školním roce mělo vyznamenání více ţáků neţ v uplynulém šk.roce - celkem 163 ţáků = o 4 více. Ostatní ţáci prospěli, jedna ţákyně v 8.ročníku konala opravné zkoušky z matematiky. Její prospěch byl ovlivněn jednak přestupem z jiné školy a hlavně její častou absencí, někdy i neomluvenou. U šesti ţáků bylo chování hodnoceno druhým stupněm. Jedná se o ţáky druhého stupně, toto hodnocení postihuje jevy jako je drzé a vulgární chování k vyučujícím, vulgární chování ke spoluţákům, opuštění budovy, neomluvené hodiny, špatnou pracovní morálku, zapomínání pomůcek na vyučování a tím maření vyučovacího procesu. Naopak spousta ţáků je ohodnocena kladně pochvalami za příkladné chování vůči dospělým i vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci školy, za náročnou práci v redakci školního časopisu, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní "prací". Velké rozdíly jsou v počtu zameškaných hodin. Platí zde úměra - vyšší stupeň více zameškaných hodin. Průměr na ţáka je:1.st - 71,87, 2.st.-102,19. G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY V uplynulém školním roce škola spolupracovala ve městě se základními a středními školami (výměna zkušeností, soutěţe apod.), s DDM, kulturním centrem, informačním centrem, městskou knihovnou,dále měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Také jejich zásluhou vycházel školní časopis Béda. Váţíme si spolupráce se vzdělávacími institucemi ( NIVD v Pardubicích,, CCVJ, nakladatelství Nová škola) a odborem školství MU Lanškroun. 9

10 Škola pořádá spoustu akcí - sport., kultur., zájezdy, výlety, exkurze a účastní se akcí pořádaných městem, kult.centrem, ostat.školami a dalšími organizacemi. Kaţdoročně organizujeme sport.kurzy - cykloturistický (8.roč), vodácký (9.roč) a lyţařské dokonce tři (od 4. po 9.roč.) Povaţujeme za úspěch, ţe i přes ne příliš sněhem obdařenou zimu, se nám v tomto škol.roce podařilo uskutečnit všechny tři lyţařské výcviky. Takţe někteří ţáci 9.tříd byli s námi na kurzu jiţ pošesté. Na závěr školního.roku se děti jiţ pravidelně těší na výlet své třídy. Ve většině případů navazují na výuku: IQ park v Liberci, stanice ochrany fauny v Posázaví, chráněná území, krajinné oblasti, atd. - kde si děti "osahají" v praxi to, co se naučily. V předvánoční době 45 ţáků navštívilo vánoční trhy ve Vídni. V květnu se 14 ţáků naší školy připojilo k jiné ZŠ a absolvovali společně šestidenní zájezd do Velké Británie - Londýn a okolí. Nezanedbáváme ani kulturní stránky ţivota školy. Vyuţíváme nabídek různých agentur a představení se konají přímo u nás ve škole. Rádi jdeme do lanškrounských sálů na vých.koncerty a taneční vystoupení ZUŠ, či na divadla nabízená KC. A nejraději se děti obléknou do svátečního a několikrát za rok vyjíţdíme nejčastěji do Šumperka na profesionální divadlo. Kaţdá věková skupina si tam má z čeho vybrat a představení mají vysokou profesionální úroveň a prostředí je vskutku kulturní. Děvčata naší školy na oplátku předvedla své vystoupení, které nacvičila v hodinách pohyb.semináře, na prvomájovém Majálesu. Pořádáme školní kola různých soutěţí, z nichţ ti nejúspěšnější nás poté reprezentují v okresních a vyšších soutěţích.jedná se o tradiční soutěţe matematické., jazykové, fyzikální, zeměpisné... Zájem mezi dětmi byl o soutěţ v komunikaci mladý Demosthenes. Nejvíce jsou zastoupené sportovní soutěţe, kde jsme často pověřeni pořádáním okrskových kol. Pravidelně se účastníme přeborů v Rudolticích, Lanškrouně, dále Mc Donald s Cup, Coca-Cola Cup, memoriál M.Schejbala, vybíjená o Starou kůţi, florbal, basketbal, Kinderiáda - výběrové klání druţstev 1.stupně. Zájem je i o méně obvyklé akce - horolezecké závody na horolezecké.stěně. Z jiných akcí za zmínku stojí: vydařený cyklistický výlet druháků společně s rodiči, noc v pohraničním bunkru, den na různých pracovištích, noc s Andersenem, společenský den a následně ples, beseda o 10

11 úloze lesa a poté čištění lesa v Sázavské údolí, den s měst.policií a hasiči, sběr papíru - důleţitost recyklace odpadu,výtěţek na pomůcky, sběr elektroobalů - zapojení do soutěţe UKLIĎ SI SVĚT, zhlédnutí výcviku dravců Seiferos, IMAX Praha, beseda se zástupci ČEZ - program o energiích, tradiční akce My se nudy nebojíme se letos na ledě, vyuţíváme lanškrounský minigolf, halu B.Modrého. Většina akci má návaznost na vzdělávací proces. V tomto směru ţáci absolvují velké mnoţství časově méně i více náročných exkurzí v rámci La, jeho okolí ale i do vzdálenějších lokalit. Lanškrounské: zámeček u Rud., památky v La, kostel sv.václava, městská knihovna, galvanovna, úpravna odpad.vod, la radnice - beseda s p.starostou, SOMA, farma Sázava. Mimo lanškrounské: úřad práce, muzeum řemesel Letohrad, Litomyšl + Nedošínský háj, Chrudim - město, muzeum, archív, Praha - hrad, ZOO - výukový program zaměřený na šelmy, Pardubice - výukový program pro dívky 9.roč Budeme mít děťátko. Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných ţáků Výuka plavání Lyţařský výcvik Cyklistický kurz 4 25 Pastviny 11 Poznámka (název akce, výsledek) Lekce plavání se konají v plaveckém bazénu ZŠ Dobrovského - 1.a 2.třídy nebo v plaveckém bazénu ve Svitavách - 3.a 4.třídy. Vodácký kurz 2 26 Zlenice - Týnec n.sáz Škola v přírodě Exkurze 1a muzeum řemesel 3a,3b5ab Zámeček u Rudoltic 2a Památky Lanškrouna 4b kostel sv.václava 4b Praha- hrad 2 40 Planetárium HK 25 Památky Prahy - sobotní akce i s rodiči 2 40 Litomyšl, Nedošínský háj 2 35 Histor.exk. v Chrudimi - město, muzeum, archív 2 44 ZOO Pha - výukový program zaměř.na šelmy 2 25 výuk.program pro dívky Budeme mít děťátko - Pardubice 1 21 stanice ochrany fauny - Posázaví 4 77 Městská knihovna

12 2 40 Galvanovna - chemie 2 43 Úpravna odpad.vod - chemie 2 43 la radnice - beseda se starostou 2 36 SOMA 1 14 CHOV pštrosů, farma Sázava Školní výlety jednodenní:bouzov, Úsov, Javoříčko, Toulovc.maštale Nové hrady, Orl.hory, vícedenní: Macocha, Teplcké a Adršp.skály, Dol.Čermná Ledeč nad Sázavou a okolí, Velké Losiny, Liberecko Zahraniční výjezdy 45 vánoční Vídeň 14 Studijní a poznáv. zájezd do Velké Británie 12 (Lond+okolí) Taneční vystoupení ţákyň 7tř na květnovém Majálesu Ţákovská 18 vystoupení Koncerty, divadla 1ab divadlo Šumperk Taneční vystoupení ZUŠ - Promluvíme tancem 1.st Písničky z pohádek 2.st Písničky z muzikálů 4ab Husité a jejich doba 4ab 4ab. 5ab Čertův švagr - la zámek 4ab vých koncert ZUŠ 2 40 Zázračný pramínek - la zámek 5ab Historické vystoupení vánoční koncert la skupiny Bulldock 4 44 Ostře sledované vlaky - Šumperk 4 44 Šumař na střeše - Šumperk Výstavy Vánoční výstava betlémů v la muzeu Soutěţe Matem. Klokan 13 Matem. Pythagoriáda 4 oblastní kolo Dopr.soutěţe mladých cyklistů 10 Konverz.soutěţ v něm.jaz - škol.kolo 2 Konverz.soutěţ v něm.jaz - okresní.kolo 1 Konverz.soutěţ v něm.jaz - krajs..kolo 58 Demosthenes - soutěţ v komunikaci 16 Konverz.soutěz v angl.jazyce - škol.kolo 3 Konverz.soutěţ v angl.jazyce - okresní kolo SPORT 1st Lehkoatletické závody v Rudolticích všechny třídy Bruslení v hale B.Modrého 3b horolezecká stěna La kopa - září 14 Kinderiáda - krajské kolo Mc Donald s 2.-3.tř Mc Donald s 4.-5.tř Vybíjená o starou kůţi 2 40 minigolf 14 Kopaná - memoriál Schejbala 12 sálová kopaná - okrsek 10 florbal - chl - okrsek 10 florbal - d - okrsek 10 basketbal - chl - okrsek 15 Coca- Cola Cup 48 atlet.přebory - škol.k. 35 atlet.přebory - na ZŠ Dobr. Olympiády 1 fyzikální - okresní kolo 22 čj - škol.kolo 1 zeměpis - okresní kolo Jiné akce školy 1ab Městská knihovna - pasování prvňáků na

13 čtenáře 2a 18 cyklistický výlet s rodiči - páteční odpoledne 2a Besídky, karnevaly, čarodějnický den 2a, 6a,6b Akce ke Dni Země My se nudy nebojíme - v hale B.Modrého 2 40 Program s pracovníky PPP v UO 2 40 Vých program V MOCI POVĚR a LŢÍ 1 15 Bunkrování - noc v pohraničním bunkru 1 20 Den na různých pracovištích v La SEIFEROS - ukázky výcviku dravců 4 65 IMAX 2 35 Noc s Andersenem - noc strávená hrami v budově školy 7a 16 pečení cukroví 7a 16 2x bowling 4 dopr.hřiště - nácvik jízdy zručnosti na okr.kolo Společenský den 4 95 Ples 8.a 9.tříd 2 37 Putování s azimutem - praktické procvičení 2 43 Beseda o energiích - ČEZ Praha - ekologie, chem, z 2 44 Beseda o fci lesa - ekologie 4 85 Čištění lesa - Sáz.údolí, beseda s prac. Lesů ČR 2 42 Návštěva PVE Dlouhé Stráně, výroba energie sběr elektroobalů - zapoj do soutěţe UKLIDÍME SI SVĚT Sběr papíru - celošk akce - peníze na pomůcky, recyklace policie, hasiči Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet ţáků Výsledek, umístění Konverzační soutěţ v n.j. okresní kolo 2 1. a 2. Konverzační soutěţ v n.j. krajské kolo Kinderiáda (druţstvo) Škola své aktivity, účast v soutěţích a přehlídkách prezentuje především na webových stránkách školy a ve školním časopise a regionálním tisku. 13

14 H. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu a to nejen jako dotace dle počtu ţáků, ale významnou poloţkou bylo i získání prostředků z oblasti ICT prostřednictvím ţádosti na MŠMT a díky které jsme mohli absolvovat školení informační gramotnosti na úrovni Z, P0, P1. Veškeré další vzdělávání bylo uskutečňováno dle plánu zpracovaného plánu DVPP a mimo oblast ICT bylo zaměřeno především na tvorbu školního vzdělávacího programu, a školení celého pedagogického sboru včetně návštěvy pilotní ZŠ. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd Iva Kosová absolvovala 2.rok rozšiřujícího studia pro 1. Stupeň ZŠ d) Studium pro ředitele škol Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia ředitel Milan Valúšek absolvoval vzdělávací program Studium pro ředitele škol FS1 Pracovník d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů Jarmila Kosinová ukončila 1.ročník studia koordinátor ŠVP Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět vzdělávací program pracovník Management evropský sociální fond Valúšek ředitelská poradna -zákoník práce Valúšek příprava a tvorba projektů ze zdrojů EU Valúšek evropská ústava - nový rámec evr. spolupráce Valúšek Školní matrika Vašková Spisová a archivní sluţba Martincová, Vašková ŠVP Umět a znát ZŠ Malíka Chrudim celý sbor tvorba ŠVP1- vlastní školení 14 celý sbor tvorba ŠVP2- vlastní školení celý sbor první pomoc Zdravotnické minimum celý sbor

15 Informační a komunikační technologie školení ICT- poučený uţivatel kompletní P1 školení ICT- poučený uţivatel 1 modul P1 školení ICT- poučený uţivatel P0 Info a komunikační technologie v ŠVP Valúšek, Chládková Coufalová, Dobšíček, Kantorová, Kosinová, Zachařová, Zubík Kernová,Rozsívalová, Pluhařová Jeţková Pedagogika Diferenciovaná výuka Urbanová Psychologie Prázdniny trochu jinak - psycholog.,relaxace Kačerovská, Rozsívalová Český jazyk Netradiční hodiny Čj Rozsívalová Sloh všemi smysly Rozsívalová Cizí jazyk RVP v praxi - výuka aj Urbanová Chemie Chemie v uč.plánu ŠVP Coufalová Fyzika Fyzikální vzdělávání v ŠVP Jeţková, Kernová Rodinná výchova Výchova ke zdraví na 2.st.ZŠ Chládková Tělesná výchova kurz carvingu M.Valúšek Výtvarné proměny odpad.materiálů a přírodnin Smejkalová ŠD ŠVP a další závazné dokumenty ŠD Ambroţová ŠVP pro ŠD 1.a 2.část Ambroţová Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium dovolená školení Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny Celkem I. KONTROLY PROVEDENÉ V TOMTO ROCE Kontrola placení pojistného - VZP Veřejnoprávní finanční kontrola Městský úřad Lanškroun Kontrola Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola - prověrka BOZP p. Michalec 15

16 J. ROZVOJ ŠKOLY V tomto školním roce se podařilo zajistit rekonstrukci kotelny v budově na Palackého ulici, kde byly vyměněny kotle včetně regulace a ohřevu vody a proběhla částečná rekonstrukce vodovodního rozvodu v suterénu budovy. V témţe areálu byl v jiţní části zcela zrekonstruován starý plot a zrekonstruován přístupový chodník k budově. V budově na ulici Bedřicha Smetany bylo v učebně fyziky a chemie zhotoveno ozvučení k jiţ instalovanému projektoru a učebna vedle sborovny II. stupně byla vybavena dalším dataprojektorem a prostorovým ozvučením pro multimediální prezentace, moderní výuku a případně pro moţnosti školení jiných organizací. Lanškroun PŘÍLOHY 1. Hospodaření školy za rok CD s kompletní výroční zprávou a přílohami Mgr. Milan Valúšek ředitel školy 16

17 Příloha č. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2007 Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460 okres Ústí n.o Lanškroun PŘÍJMY INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM /od zřizovatele/ - NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM : ,99 VÝDAJE z toho: prostředky získané vlastní činností /ŠD/ : ,00 prostředky na provoz: zřizovatel : ,00 mimorozpočtová : - krajský úřad : ,00 mimorozpočtová : ,00 od subjektů (smouva o sdruţení) : - prostředky od státních fondů : - příspěvky a dary: od fyzických osob : 120,00 od právnických osob : 7 500,00 poplatky od ţáků, rodičů (zák.zástupců) : - ostatní příjmy : 3 175,74 příjmy z jiné - doplňkové činnosti : ,25 příjmy z FRM a rezervního fondu : - INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,14 z toho: náklady na platy pracovníků školy : ,00 ostatní osobní náklady : ,00 zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění : ,00 výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky : ,00 výdaje na stipendia : - ostatní provozní náklady celkem : ,11 náklady jiné - doplňkové činnosti : ,03 Z TOHO PROSTŘEDKY NA SIPVZ CELKEM SIPVZ : ,00 z toho: školení pedagogů : - výukový software : - počítače : - infrastruktura - internet : ,00 KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ZŘIZOVATELEM V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI ORGÁNY Kontrola pojistného na sociální zabezpečení provedena OSSZ. Lanškroun Mgr. Milan Valúšek ředitel školy 17

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více