Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání KUK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání KUK"

Transkript

1 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 1 M: "Jsl s číš, by ss zmvl, zmnš. Jsl s číš, bys změl, zmjš s." Čínské říslví Pvdl hdncní výsldků vzdělávání ţáků v sld s Šklním vzdělávcím gmm zákldní vzdělávání KUK Zákldní vzdělávání vd k m, by s ţác svjl řbné sg ční n jjch zákldě byl mvván k clţvním ční, by s čl vřvě mysl řš řměřné blémy, účnně kmnkv slcv, chán své fyzcké dšvní zdví, vyvřné hdny ţvní sřdí, bý hldlní lnní k jným ldm, k dlšným klním dchvním hdnám, znáv své schns álné mţns lňv j sl s svjným vědmsm dvdnsm ř zhdvání své dlší ţvní dáz svém fsním lnění. Učlé Zákldní škly Knc v Přdšklní lc v Pz Kncích řsjí k ůběţném hdncní vzdělávcích čnnsí ţák s vědmím mvční fnkc hdncní jh fmvníh význm. Jk řzn sčás hdncní zvíjjí sbhdncní vzájmné hdncní. V hdncní výsldků vzdělávání b n zřl úvň dsţní cílů zákldníh vzdělávání, jk js vdny v šklském zákně, ámcvém Šklním vzdělávcím gm zákldní vzdělávání KUK. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

2 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 2 1. ddíl Obcná snvní (1) Pvdl hdncní výsldků vzdělávání ţáků js smsným dkmnm, vycházjí z Šklníh vzdělávcíh gm zákldní vzdělávání KUK. Js sčásí sbhdnících hdnících násjů škly, mjí vzb n vlsní hdncní škly hdncní Čsk šklní nskcí. Js dkmnm, ký byl jdnán ssvn dggckým cvníky škly sčsně schváln Šklsk d. Pvdl bshjí: - zásdy hdncní ůběh výsldků vzdělávání chvání v škl n kcích řádných škl - zásdy vdl sbhdncní ţáků - sně hdncní sěch chvání v řídě ţí klsfkc jjch chksk - zásdy ţívání slvníh hdncní - zásdy snvní clkvéh hdncní ţák n vysvědční v řídě ţí slvníh hdncní nb kmbnc slvníh hdncní klsfkc - zůsb získávání dkldů hdncní - dbns kmsnálních vných zkškách - zůsb hdncní ţáků s scálním vzdělávcím řbm (2) Pvdl hdncní výsldků vzdělávání ţáků v sbě zhnjí všchny yy hdncní zvnávňjí klsfkc slvní hdncní. (3) Kţdé llí s vydává ţákv vysvědční. Z vní llí lz mís vysvědční vyd výs z vysvědční. Hdncní výsldků vzdělávání ţák n vysvědční j vyjádřn klsfkčním sněm, slvně nb kmbncí b zůsbů. O zůsb hdncní zhdj řdl škly s shlsm Šklské dy. U ţák s vývjv ch ční zhdn řdl škly ţí slvníh hdncní n zákldě ţáds záknnéh zásc ţák. (4) Přchází-l ţák n jn škl, slvní hdncní j řvdn d klsfkc. (5) Dkldm dsţní zákldníh vzdělání j vysvědční úsěšném knční dváéh, řídě dsáéh čník zákldníh vzdělávání. T vysvědční js řn dlţk získání sně zákldníh vzdělání. (6) Sčsně s llním vysvědčním j ţákv vysvn Výsní hdncní. Hlvním bshm výsníh hdncní j vyjádřní dsţné výsní úvn vzdělání v skř vymzné Rámcvým vzdělávcím gmm zákldní vzdělávání. Výsní hdncní vydá škl ţákv n knc vníh llí šklníh k, v němţ slní vnn šklní dcházk. Výsní hdncní vydá škl ţákv n knc vníh llí ké v áém sdmém čník, jslţ s hlásí k řjí k vzdělávání v sřdní škl. V řídě dání řhlášky k řjí d b vzdělání, v němţ j jk sčás řjímcíh řízní snvn ámcvým vzdělávcím gmm lnvá zkšk, j ţákv vydán výsní hdncní d 30. říjn. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

3 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 3 2. ddíl Hdncní ţák (7) Hdncní vychází z szní míy dsţní čkávných výsů fmlvných v čbních snvách jdnlvých řdměů šklníh vzdělávcíh gm. Hdncní j dggcky zdůvdněné, dbně sávné dlţlné. (8) Hdncní chvání ţák v škl n kcích řádných škl výsldků vzdělávání ţák v jdnlvých vnných nvnných řdměch snvných šklním vzdělávcím gmm zhnj ké hdncní íl ţák jh řís k vzdělávání v svslsch, ké vlvňjí jh výkn. Př hdncní vyčjící cj s sbhdncním ţák. (9) Hdncní ůběh výsldků vzdělávání chvání ţáků j jdnznčné, szmlné, svnlné s řdm snvným ké, věcné všsnné. (10) Clkvé hdncní ţák s v kţdém čník vyjdřj sn sěl() s vyznmnáním, sěl(), nsěl(). Přčmţ ţák, ký sěl s vyznmnáním, nsmí bý v ţádném vnném řdmě hdncn hším sněm nţ chvlbný, ůmě z vnných řdměů nmá hší nţ 1,5 jh chvání j vlm dbé. Pkd má ţák v někém vnném řdmě sň ndsčný, nsěl. (11) Má-l ţák sěch v jdnlvých vyčvcích řdměch klsfkván, čl klsfkj ě sn: 1 výbný, 2 chvlbný, 3 dbý, 4 dsčný, 5 ndsčný vz 4. ddíl. (12) Chvání ţák j klsfkván jn řm sn: 1 vlm dbé, 2 skjvé, 3 nskjvé (vz 4. ddíl Pchvly řní k sílní kázně). (13) V řídě, ţ čl ţívá slvní hdncní, mjí bý výsldky vzdělávání ţák jh chvání sány k, by byl zřjmá úvň vzdělání ţák, ké dsáhl zjmén v vzh k čkávným výsům fmlvným v čbních snvách jdnlvých řdměů šklníh vzdělávcíh gm, k jh vzdělávcím sbnsním řdkldům k věk ţák vz ddíl. (14) Slvní hdncní dál zhnj szní výsldků vzdělávání ţák v jjch vývj, hdncní íl ţák jh řís k vzdělávání v svslsch, ké vlvňjí jh výkn, nznční dlšíh zvj ţák. Obshj ké zdůvdnění hdncní dční, jk řdcház řídným núsěchům ţák jk j řknáv. (15) Př hdncní ţáků, kří njs sáním bčny Čské blky lní v Čské blc vnn šklní dcházk, s dsţná úvň znls čskéh jzyk vţj z závţn svsls, ká vlvňj výkn ţák. V sld s dlším nmm j dč vnn zjs ţákv kz čskéh jzyk. P bčny zmí EU j kjským úřdm čná škl, ká gnzj kz čskéh jzyk. (MHMP čl ZŠ Háčkv, Ph 4 - Kč.) (16) Př hdncní klsfkc ţák s smyslv nb ělsn vd, vd řč, kázn scfck vývjv ch ční nb chvání s řhlédn k chk sţní ţák. N zákldě dční sychlg škly, dggck-sychlgcké dny (PPP), scálníh dgg, výchvnéh dc, řídníh čl nb ţáds zásc ţák řdl škly zhdn ţí slvníh hdncní. Pdbně s sj ţáků lnvných mmřádně ndných. P všchny výš vdné ssvj škl věřní dggčí cvníc v slác s výchvným dcm škly, scálním dggm sychlgm škly - ndvdální vzdělávcí lán, ký js vnn skv všchn dggčí cvníc škly. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

4 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 4 (17) Pkd ţák závţné bjkvní říčny nlz klsfkv n knc vníh() nb dhéh(b) llí, čí řdl škly jh klsfkc náhdní mín, njzděj všk msí bý klsfkc vdn () d dv měsíců sknční vníh llí nb (b) d 30. září (d é dby ţák nvšěvj dmíněně njblţší vyšší čník). Jslţ nmůţm klsfkv n v náhdním mín, ţák s () z vní llí nhdní, (b)kj čník. (18) D vyššíh čník sí ţák, ký n knc dhéh llí sěl z všch vnných řdměů snvných šklním vzdělávcím gmm s výjmk řdměů výchvnéh změřní řdměů, z nchţ byl vlněn. D vyššíh čník sí ţák vníh sně zákldní škly, ký jţ v ámc vníh sně kvl čník, ţák dhéh sně zákldní škly, ký jţ v ámc dhéh sně kvl čník, bz hld n sěch h ţák. (19) Má-l záknný zásc chybns sávns klsfkc ţák, můţ d ří dnů d vydání vysvědční ísmně ţád řdl škly (j-l vyčjícím dnéh řdmě řdl, k říslšný kjský úřd) kmsnální řzkšní. Kms (mnmálně říčlnná) ţák řzkší njzděj d čnác dnů. Kms čí věšn hlsů klsfkční sň. O kmsnální zkšc s řzj kl. Dlší řzkšní ţák j nřísné. (20) Ovné zkšky mţní řdl škly ţákv áéh ţ dváéh čník, ký j n knc dhéh llí klsfkván njvýš v dv řdměch sněm ndsčný. Ţák kná vné zkšky, ké js kmsnální, bvykl v sldním ýdn hlvních ázdnn. Ţák můţ v jdnm dn sklád z jdn vn zkšk (dál vz kl Kmsnální vné zkšky). (21) Ţác dváých čníků ţác, kří n dném sn zákldní škly dsd nkvl čník, kří n knc dhéh llí nsěl njvýš z dv vnných řdměů s výjmk řdměů výchvnéh změřní, knjí vné zkšky. (22) Kms kmsnální řzkšní jmnj řdl škly (kjský úřd). Knkéní bsh zsh řzkšní snví řdl škly v sld s šklním vzdělávcím gmm. Výsldk řzkšní s vyjádří slvním hdncním nb sněm sěch. V řídě změny hdncní n knc vníh nb dhéh llí s ţákv vydá nvé vysvědční. Výsldk řzkšní jţ nlz ndn nv ţádsí řzkšní. Vyknáním řzkšní nní dčn mţns vykn vn zkšk (dál vz kl Kmsnální vné zkšky). (23) V důvdněných řídch můţ kjský úřd zhdn knání vné zkšky kmsnálníh řzkšní n jné zákldní škl. Zkšky s n ţáds kjskéh úřd účsní šklní nsk. Indvdální vzdělávání (24) Indvdální vzdělávání lz vl z ţákv vníh sně zákldní škly. Indvdálně vzdělávný ţák kná z kţdé llí zkšky z říslšnéh čv, v škl, d níţ byl řj k lnění vnné šklní dcházky. Nlz-l ndvdálně vzdělávnéh ţák hdn n knc říslšnéh llí, čí řdl škly jh hdncní náhdní mín, njzděj všk d dv měsíců sknční llí. (25) Ţák, ký lní vnn šklní dcházk ndvdální výk, kná zkšky vţdy z řdměů vdných v čbním lán říslšnéh čník s výjmk výchv. (26) Jslţ ţák n knc dhéh llí říslšnéh šklníh k nsěl nb h nlz hdn, řdl škly zší vlní ndvdálníh vzdělávání. (27) V mmně, kdy má záknný zásc chybns sávns hdncní ţák, můţ d 8 dnů d knání zkšk ísmně ţád řdl škly (kjský úřd) řzkšní ţák. Pkd řdl škly nb kjský úřd ţáds vyhví, nřídí kmsnální řzkšní ţák. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

5 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 5 Vzdělávání ţáků v zhnčí (28) Ţák, ký lní vnn šklní dcházk v zhnční škl, kná zkšk v sádvé škl nb v škl zřízné ř dlmcké ms nb knzláním úřd Čské blky. Zkšk kná v všch čnících z vzdělávcíh bsh vzdělávcíh b Čský jzyk l. V sldních dv čnících I. sně z vzdělávcíh bsh vlsvědné vhy vzhjícíh s k Čské blc vzdělávcíh b Člvěk jh svě. N 2. sn z vzdělávcíh b Dějs z vzdělávcíh b Změs, snvných Rámcvým vzdělávcím gmm zákldní vzdělávání. (29) Zkšk lz kn z dlší čsvé bdbí, nţ j jdn šklní k, njdél všk z dv šklní ky. (30) Přd knáním zkšky řdlţí zásc ţák řdl škly věřný řkld vysvědční ţák z říslšný čník zhnční škly d čskéh jzyk. Ţác vníh ţ čvéh čník škly knjí zkšk řd jdním zkšjícím. Ţác áéh ţ dváéh čník škly knjí kmsnální zkšk. Výsldk zkšky s zznmná v klgvém ls ţák ţákv s vydá vysvědční. Ţák nní klsfkván z chvání. (31) Ţák, ký lní vnn šklní dcházk fm ndvdální výky v zhnčí, kná zkšk z kţdéh řdmě vdnéh v šklním vzdělávcím gm zkšjící škly. (32) Obshm zkšky j vzdělávcí bsh z bdbí, ké ţák lnl vnn šklní dcházk. Knkéní bsh zsh zkšky snví řdl zkšjící škly v sld s šklním vzdělávcím gmm zkšjící škly. S snvným bshm zshm zkšky sznámí řdl zkšjící škly s dsčným čsvým řdshm záknnéh zásc ţák, njzděj všk ř snvní mín zkšky. Zkšk j kmsnální. O zkšc s řzj kl, ký s sává sčásí dkmnc škly. (33) Výsldk zkšky s vyjádří slvním hdncním nb sněm sěch (chvání s nhdní). N vysvědční s vd x: Ţák lní vnn šklní dcházk dl 38 šklskéh zákn. Vyknl-l ţák zkšk v škl zřízné ř dlmcké ms nb knzláním úřd Čské blky, zšl řdl é škly řdl sádvé škly k vysvědční výs z dkmnc škly s údj ţákv. (34) Ţák, ký lnl vnn šklní dcházk v zhnční škl kčj v lnění vnné šklní dcházky v sádvé škl, zřdí řdl é škly d říslšnéh čník dl výsldků zkšk n zákldě vyjádřní zhnční škly úsěšns knční říslšnéh čník zákldníh vzdělávání. Ţák, ký lnl vnn šklní dcházk v škl zřízné ř dlmcké ms nb knzláním úřd Čské blky, zřdí řdl é škly d říslšnéh čník dl dsvdních výsldků vzdělávání dlţných vysvědčním. Ţák, ký lnl vnn šklní dcházk fm ndvdální výky v zhnčí, zřdí řdl é škly d říslšnéh čník dl výsldků zkšk. Ţák, n kéh s vzhj vnná šklní dcházk ký nknl zkšky, zřzj řdl d říslšnéh čník zjšění úvně jh dsvdníh vzdělání znls vyčvcíh jzyk. 3. ddíl Sbhdncní ţák násj k hdncní ţákv kk (35) Ţác js vdn k sbhdncní v všch řdměch všch čníků. Učlé ř hdncní ţáků cjí s jjch sbhdncním. U jdnlvých řdměů s ţáky zkládjí řdměvá fl. (36) Sbhdncní s dál vyţívá ř hdncní nbývání dvdnsí cílvých kmncí dvdnsí ůřzvých ém. (37) Sbhdncní j váděn sysmcky clý šklní k. P záznm slţí ýdnní lány, ţákvské kníţky dál js řvvány ůzné vlční lsy dlňjící řdměvá (jkvá) fl, d kých j mţné zznmnáv jk hdnící sbhdnící cnění ţákvých dvdnsí schnsí, k klsfkvné nb jnk Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

6 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 6 hdncné výkny ţák. Rvn sbhdncní hdncní v ěch kníţkách lsch j bvykl váděn n úvních ţák, čl, dč. (38) Sbhdncní íš ţák s zvh n hdncný výs s snţí gv cl vě. Sbhdncní íš ţák bvykl ř vyčvání nb v řídncké hdně. Sbhdnící výky by ţák nměl sá bz mţns knzlc s člm. Něká sbhdncní můţ násldně vyhdncv dm s dč. (39) Vyhdncvání ţákvských sbhdncní vádí čl dl vhy sbhdncní sbně s ţákm nb slčně s cl říd. Př zbíání sbhdncní msí čl řhlédn k ţákvě sbns, ddţv dggck k. (40) TÝDENNÍ PLÁNY Kmnc sbhdncní lánvání j zvíjn v ýdnním lán. Týdnní lány řvj čl v 1. ţ 4. čník. Náčns lánvání, sbhdncní hdncní sá s čníkm s mţnsm ţáků. STRUKTURA TÝDENNÍHO PLÁNU: 1) hlédní z mnlým ýdnm nfmc m ýdn (lbvln fm ds..) 2) nčně vdné čv, ké s dný ýdn bd ţác svjv (vyţív) 3) dmácí úkly ( mnší dě zdné, sší dě z čás zdné č z řdšěná blk) 4) blk sbhdncní děí 5) hdncní člm 6) kénk dč 7) dsy (díě, dč) PRÁCE S TÝDENNÍM PLÁNEM ROZVÍJÍ: - smsns - lánvání - nc - sbhdncní zěn vzb - gnzční schns - sysmčns - ác s nfmcm SLEDOVANÉ KOMPETENCE: Smsně vyhldá v ýdnním lán dné úkly nfmc. Rzvhn s ác n jdnlvé dny s hldm n šklní mmšklní čnns. Onj s v x blkách. Ví, kd c má hld. Oznčí níš, d jké míy zvládl dné výsy. Vyjádří s k dálsm ýdn. Vd s fl ýdnních lánů. (41) ŢÁKOVSKÝ DIÁŘ N kmnc lánvání zvíjn v ýdnních lánch ţáků d čvé řídy nvzj d áéh čník ác s ţákvským dářm. Dář j sčásí lánvcíh sysém ţák. Ţákvský dář má vyšěn ční, měsíční ýdnní klndám. Ţák s d vdním člů čí vés dář, lánv sbhdn. P ác s dářm řídní čl vyţívá ké řídnck hdn. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

7 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 7 (42) ŢÁKOVSKÁ KNÍŢKA Ţákvské kníţky slţí hdncní klsfkc sěch ţák v jdnlvých řdměch, dál k hdncní klíčvých kmncí dl Šklníh vzdělávcíh gm zákldní vzdělávání KUK ZŠ Knc. (43) PŘEDMĚTOVÉ PORTFOLIO Přdměvé fl j m csy ţák jh vzděláváním v řdmě. T fl mh bý sčásí ţákvskéh řdměvéh sš slţky. 4. ddíl Ké hdncní, klsfkc Ké hdncní v é čás Pvdl hdncní výsldků vzdělávání bd dlňván k, jk bd kčv věřvání dvářní Šklníh vzdělávcíh gm zákldní vzdělávání KUK. Js čým nádníkm, z kéh mh člé jdnlvých řdměů č dl vlsní řby. (44) KRITÉRIA HODNOCENÍ ŢÁKA V PŘEDMĚTU, mdy fmy hdncní, řís čl K čm čl řhlíţí ř hdncní ác ţák: k šklní ác řvns, kvním zjní znc v škl k měřlným výsldků - vyhdnlným výsldkům dílčích řdměvých výsů, zkšní úsníh ísmnéh k hdncní výsů vdcích k zvj sbns ţák k hdncní zvládání zvíjných řdměvých dvdnsí k dmácí řívě jjí znc v škl k sbhdncní řdměvém fl Jké mdy fmy ţívá čl ř získávání věšny dkldů hdncní: zvání z hldsk řívy ţák n výk, ác v vyčvání, snhy, íl, výsldků sbhdncní dlg s ţákm v všch sgmnch vzdělávání (jh řív, ác, kmnkc, slác s sním, sbhdncní) z hldsk nlňvání cílvých kmncí vzdělávání svání zkšky zhvy s záknným zásc nzllých ţáků knzlc s sním čl knzlc (dl řby) s sychlgm č dbným lékřm V hdncní s řís vyčjícíh změřj n zvní výkny ţák ím n d jh znávcí mvc k ční nmís jdnsnnéh zdůzňvání chyb. Učl - řsj k hdncní vzdělávcích čnnsí ţák s vědmím mvční fnkc hdncní jh fmvníh význm - b ř hdncní výsldků vzdělávání n zřl dsţní cílů dnéh sně vzdělávání - zvíjí dvdns sbhdncní vzájmnéh hdncní ţáků - řsj k hdncní bjkvně, s řměřn náčnsí dggckým km vůč ţákv, v řídě ngvníh hdncní skyn ţákv mţns dsţní úsěšnějšíh hdncní - zhn v clkvém hdncní kvl ác, kv, íl, snh čbní výsldky, jchţ ţák dsáhl z clé klsfkční bdbí Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

8 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 8 - hdní ţák z všch sků vzdělávcích čnnsí v dném řdmě, kvl kvn hdncní (klsfkc) vyváří řdkld bjkvníh szní vzdělávání ţák - znmj ţákv výsldk kţdéh hdncní kzj n kldy ndsky hdncných čnnsí, jvů, výknů, výsldků. - zvhn ísmné ác dlší dhy zkšk vnměně v klsfkčním bdbí k, by ţák nbyl ndměně řěţván, v m smysl slcj s řídním člm - j vnn vés vdnc hdncní ţák, v řídě nzllých ţáků zbzčí snvným zůsbm nfmvání záknnéh zásc ţák (45) Výchvně vzdělávcí výsldky s klsfkjí dl ěch kéí: Kvl výsldků vzdělávání úlns, clns, řsns vls svjní ţdvných cílvých znlsí (fků, jmů, dfnc, záknsí vzhů) kvl zsh získných dvdnsí vyknáv ţdvné vzdělávcí čnns kvl lňvání svjných znlsí dvdnsí ř řšní vzdělávcích úklů kvl ác s nfmcm dvdns nléz, říd znv nfmc, včně dvdns vyţívání ICT svjní dvdns účnně slcv íl ţák, snh jh řís k vzdělávání kvl myšlní, řdvším jh smsns, vřvs, gnl kvl kmnkvních dvdnsí řsns, výsţns, dbná jzykvá sávns úsníh ísmnéh jv svjní účnných md smsnéh sd mě s č Ukzl jdnlvých sňů hdncní Sň 1 (výbný) Získné znls, fk, jmy, dfnc zákns ţák zvládá řsně, chá jjch svzţns. Smsně vřvě lňj svjné znls dvdns ř řšní úklů. Bz blémů vyknává vzdělávcí čnns. Dkáţ s zgnzv vlsní ác, j smsný, lný, kzj snh vzdělávcí kv. V jh jv j zřlná gnl vřvs. Přsně výsţně s dkáţ úsně ísmně vyjdřv. Gfcký jv j řsný scký. Výsldky jh vzdělávání js kvlní, mh mí z mnší ndsky. Ty dvd vyţív k svém zlšní. J schn sbknly. Dkáţ cv s nfmcm slcv s sním. Dkáţ smsně sdv vhdné xy č s. Sň 2 (chvlbný) Získné znls, fk, jmy, dfnc zákns ţák zvládá v dsě řsně, chá jjch vzájmné vzhy. Smsně vřvě, ř. s mnší mcí čl, lňj svjné znls dvdns ř řšní úklů. K výkn vzdělávcích čnnsí někdy ţádá dbn mc čl. Dkáţ s zgnzv vlsní ác, j zvdl smsný, lný, věšn kzj snh vzdělávcí kv. V jh jv j čs zřlná gnl vřvs. Mívá mnší ndsky v sávns, řsns výsţns úsníh ísmnéh jv. Gfcký jv j scký, bz věších nřsnsí. Kvl vzdělávání j bz dsných ndsků. Př ác s nfmcm má dbné blémy, zvlášě v jjch zcvání lnění. Př slác s sním vyţdj z dbn d nb mc. Dkáţ s č s ml dmcí. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

9 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 9 Sň 3 (dbý) V získných znlsch, fkch, jmch, dfncích záknsch má ţák mzy. Vyţdj mc ř řšní úklů, kd lňj svjné znls dvdns. Př řšní ckých kckých úklů s dší chyb. K výkn vzdělávcích čnnsí ţádá mc čl. Má blémy s zgnzv vlsní ác, j méně smsný, lný, někdy kzj íl, snh vzdělávcí kv. Jh jv j čs vlvněn klím nb dněm čl. Jh myšlní j vclk sávné, l mál vřvé, ngnální, v jh lgc s vyskyjí chyby. Má ndsky v sávns, řsns výsţns úsníh ísmnéh jv. Gfcký jv j méně scký má mnší ndsky. V kvlě vzdělávání s jvjí čsější ndsky. J schn smsně sdv dl návd čl. Př ác s nfmcm má čsější blémy, njn ř jjch získávání řídění, l zvlášě v jjch zcvání lnění. Př slác s sním vyţdj d nb mc. Sň 4 (dsčný) V úlns řsns svjní ţdvných znlsí má ţák závţné mzy. V vzdělávcích čnnsch j mál hvý má věší ndsky. Osvjné znls dvdns lňj s závţným chybm. Jdně s mcí čl j schn zgnzv vlsní ác. J nsmsný, málkdy kzj íl, snh vzdělávcí kv. Ndbj sní, čs chybně, nní vřvý. Jh úsní ísmný jv nní výsţný, má váţné ndsky v jh sávns řsns. Gfcký jv j mál scký. V kvlě výsldků vzdělávání s jvjí ndsky. Něké závţné ndsky chyby dvd ţák s mcí čl v. Př smsném sd má vlké blémy. Př ác s nfmcm má zásdní blémy, čs nfmc ndvd zcv. Př slác s sním vyţdj význ d nb mc sních, nb j ř ní svní. Sň 5 (ndsčný) V znlsch, fkch, jmch, dfncích záknsch má ţák zásdní mzy. Má vlm dsné ndsky v dvdns vyknáv ţdvné vzdělávcí čnns. Zvdl nkzj íl, jh snh j mnmální nb kákdbá. Znls dvdns ndkáţ lňv, řídně s ř jjch lkc vyskyjí vlm závţné chyby. Nní smsný v myšlní, vyskyjí s něh čsé lgcké ndsky. Má závţné ndsky v sávns, řsns výsţns úsníh ísmnéh jv. Kvl výsldků jh čnns gfcký jv mjí váţné ndsky. Závţné ndsky chyby ndvd v n s mcí čl. Ndvd cv s nfmcm, n ř jjch vyhldávání. Ndkáţ slcv s sním řs mc d. Ndvd s smsně č. (46) Ukzl jdnlvých sňů ř ţí jných yů hdncní Příkld hdnící škály /cvní mál/: Hdnící škál nční hdny: % kcky bzchybný sv vynkjící, říkldný, bzvdný, vţdy 1 výbný % řvládjí zvní zjšění, vlm dbý, ndůměný, čs 2 dílčí chyby chvlbný % zvní ngvní ůměný, dbý někdy 3 v vnváz % řvh ngvních zjšění, důměný, clně slbá mís, zřídk 4 význé chyby dsčný d 24 % zásdní ndsky nvyhvjící sv, ndsčný vůbc 5 Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

10 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 10 sň hdncní 1 - výbný 2 - chvlbný 3 - dbý 4 - dsčný 5 - ndsčný Příkld znáznění výků zsjících jdnlvé sně jdnlvá ké hdncní /cvní mál/: kvl lňvání kvl íl, snh, získných znlsí kvl myšlní kmnkvních řís k znlsí dvdnsí dvdnsí vzdělávání dvdnsí vládá čv v dsě vládá vládá s mzm vládá s závţným mzm nvládá smsně lňj znls dvdns vyţdj dbn mc ř lňvání znlsí dvdnsí vyţdj mc, j méně smsný znls dvdns řs mc lňj s zásdním chybm nvládá znls dvdns smsný, vřvý, hvý, dbř chá svsls, gnální clkm smsný, vřvý hvý méně smsný, vřvý, hvý, vsměs ndbj sní ndbj sní, všm čs chybně, nsmsný, nchá svsls nsmsný, ěţkádný, někdy bzdný vyjdřj s výsţně, svsl řměřně věk, řsně, sávně vyjdřj s clkm výsţně, svsl vyjdřj s n vţdy řsně, někdy nsvsl, čs dělá chyby vyjdřj s s znčným bíţm, nsvsl n s mcí s nmí vyjádř nb jn jdndchým zůsbm j lný, snţí s clkm s snţí, zvdl j lný k ác řbj ds čs dně, gj n něj výběvě mlá íl, snh, řs dněy dněy k ác js núčnné kvl ác s nfmcm kvně cv s nfmcm ř ác s nfmcm, řbj dbn mc s jjch říděním nb ncí ř ác s nfmcm řbj mc ř ác s nfmcm dělá zásdní chyby řs skyn mc ndkáţ vyb, říd nb nv nfmc kvl slác lnhdnně slcj ř slác vyţdj dbn d nb mc ř slác vyţdj d nb mc ř slác vyţdj význ d nb mc řs význ d nb mc ndkáţ slcv s sním svjní dvdns smsně s č smsně s čí čí s clkm smsně, vyţdj dbn mc s smsným čním má někdy blémy, vyţdj mc s smsným čním má znčné blémy, vyţdj mc řs skyvn mc s ndkáţ smsně č Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

11 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 11 (47) PŘI SLOVNÍM HODNOCENÍ A PŘI PŘEVÁDĚNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NA KLASIFIKACI SE UČITEL ŘÍDÍ TĚMITO KRITÉRII: SLOVNÍ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Přvh ckéh změřní mjí jzykvé, slčnskvědní, řídvědné řdměy Mmk vllné řdměy vycházjící z dných řdměů. Př ůběţné klsfkc kckých výchvných čnnsí, ké js sčásí řdměů vdných v ds. 1 h článk, sj čl dl čl. 49, ř. dl čl. 50. Př hdncní výsldků v vyčvcích řdměch vdných v ds. 1 h článk v sld s výsy čbních snv ŠVP ZV KUK j ţák hdncn v vzbě n klíčvé kmnc v ěch skch: schns lňv svjné znky, fk, jmy, dfnc, zákns, vzhy dvdns ř řšní ckých kckých úklů, ř výkld hdncní slčnských řídních jvů záknsí kvl zsh získných dvdnsí vyknáv ţdvné nlkální mcké čnns č s ř š b l é m k m n k v s l c v x x x x b č n á c x x x x kvl myšlní, řdvším jh lgk, smsns vřvs x x x kv v řís k čnnsm, zájm ně vzh k nm x x x řsns, výsţns dbn jzykv sávns úsníh ísmnéh x x jv kvl výsldků čnnsí x x x svjní účnných md fm sd x x x x x řís k sbhdncní znlsí, zvíjných dvdnsí sjů x x x x vdní řdměvéh fl ác s ním x x x x SLOVNÍ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE VE VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ Přvh kcké čnns mjí n zákldní škl řdměy Svě ác, smnář kk vllné řdměy vycházjící z dných řdměů. Př ůběţné klsfkc ckých výchvných znků, ké js sčásí řdměů vdných v ds. 1 h článk, sj čl dl čl. 48, ří. dl čl. 50. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

12 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 12 Př hdncní výsldků v vyčvcích řdměch vdných v ds. 1 h článk v sld s výsy čbních snv ŠVP ZV KUK j ţák hdncn v vzbě n klíčvé kmnc v ěch skch: svjní kckých znlsí, kckých dvdnsí návyků jjch vyţí x x x x x x vzh k ác, k cvním klkv k kckým čnnsm, kv, smsns, vřvs x x x x kvl výsldků čnnsí x x x x x x zvládní fkvních zůsbů ác gnzc vlsní ác cvšě, dţvání řádk n cvš x x x ddţvání řdsů bzčns chně zdví ř ác éč ţvní sřdí x x x x hsdáné vyţívání svn, málů, ng, řknávání řkáţk v ác x x x x bslh údţb lbních zřízní můck, násjů, nářdí měřdl x x x řís k sbhdncní znlsí, zvíjných dvdnsí sjů x x x x vdní řdměvéh fl ác s ním x x x x SLOVNÍ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ Přvh výchvnéh změřní mjí: Vývná výchv, Hdbní výchv, Tělsná výchv, Dmcká výchv, Výchv k bčnsví zdví vllné řdměy vycházjící z dných výchv. Př ůběţné klsfkc ckých znků kckých čnnsí, ké js sčásí řdměů vdných v ds. 1 h článk, sj čl dl čl. 48, ří. dl čl. 49. Př hdncní výsldků v vyčvcích řdměch vdných v ds. 1 h článk v sld s výsy čbních snv ŠVP ZV KUK j ţák hdncn v vzbě n klíčvé kmnc v ěch skch: sň vřvs smsns jv x x x x č s č s ř š b l é m ř š b l é m k m n k v k m n k v s l c v s l c v b č n b č n á c á c Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

13 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 13 Př hdncní výsldků v vyčvcích řdměch vdných v ds. 1 h článk v sld s výsy čbních snv ŠVP ZV KUK j ţák hdncn v vzbě n klíčvé kmnc v ěch skch: svjní řbných vědmsí, zkšnsí, čnnsí jjch vřv lkc x x x znání záknsí dných čnnsí jjch lňvání v vlsní čnns x x x kvl jv x x x x vzh ţák k čnnsm zájm ně x x x x x scké vnímání, řís k mělckém díl k sc sní slčns x x x x v výchvných řdměch s řhlédním k zdvním sv ţák všbcn ělsn zdns, výknns jh vnvní éč vlsní zdví č s ř š b l é m k m n k v s l c v b č n x x x řís k sbhdncní znlsí, zvíjných dvdnsí sjů x x x x vdní řdměvéh fl ác s ním x x x x á c Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

14 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 14 (48) KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŢÁKŮ S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI Vzdělávání ţáků s scálním vzdělávcím řbm blíţ scfkj vyhlášk MŠMT č. 73/2005 Sb., vzdělávání děí, ţáků sdnů s scálním vzdělávcím řbm děí, ţáků sdnů mmřádně ndných. U ţák s smyslv nb ělsn vd, vd řč, kázn scfck vývjv ch ční nb chvání s ř jh hdncní klsfkc řhlédn k chk sţní. Klsfkc ěch ţáků s řídí mdckým kynm MŠMT ČR č.j / Vyčjící skjí dční sychlgckých vyšřní ţáků lňjí j ř klsfkc hdncní chvání ţáků ké vlí vhdné řměřné zůsby získávání dkldů. Děm ţákům, nchţ j dgnskván scfcká vývjvá ch ční, j nzbyné cl db dcházky d škly věnv scální zns éč. P zjšťvání úvně ţákvých vědmsí dvdnsí vlí čl kvé fmy dhy věřvání znlsí, zvíjných dvdnsí sjů, ké dvídjí schnsm ţák n něţ nmá ch ngvní vlv. Knlní ác dkáy íší ţác řdchzí řívě. Pkd j nné, nbd díě s vývjv ch vysvván úklům, v nchţ vzhldm k š nmůţ řměřně cv dáv výkny dvídjící jh řdkldům. Vyčjící kld důz n n dh jv, v kém má ţák řdkldy dáv lší výkny. Př klsfkc s nvychází z séh č chyb, l z č jvů, ké ţák zvládl. Klsfkc j vázn slvním hdncním, ké klsfkc můţ zcl nhd, j. vyjádřním zvních sánk výkn, bjsněním dsy núsěch, návdm, jk mzy ndsky řknáv. U ţák vníh ţ dváéh čník s kázn scfck vývjv ch ční nb chvání zhdn řdl škly ţí ššíh slvníh hdncní n zákldě ţáds zásc ţák. Dě, kých j dgnskván scfcká ch ční, mh bý s shlsm dčů běhm cléh jjch vzdělávání hdncny z mřskéh jzyk z jných jzyků slvně ( jk v ůběh šklníh k, k n llním závěčném vysvědční). U děí s dgnskvn dysklklí bd éţ l mmk dlší řdměy, kd výsldky mh bý ch vlvněny. Díě lz hdn slvně (ůběţně n vysvědční) dhdě s dč dbníkm kcky v všch řdměch, d nchţ s ch míá. Jkml ţák řkná njvýznější bíţ, j vhdné sně řcház k běţné klsfkc. Mínější klsfkc j lňván v sld s ndvdálním vzdělávcím lánm (IVP), v řídě, kdy dgnskvný hndc znvýhdňj ţák ř hdncní. Výhdnější j v m řídě ţí slvníh hdncní, ké mcí snéh jzyk hdní s řhlédním k IVP ţákvy výsldky. Př lňvání všch ěch mţnsí vyčjící sjí vlm ndvdálně, s vyţím všch dsných nfmcí, zjmén nfmcí z dbných vyšřní v slác s záknným zásc ţák. Řdl škly můţ vl, by díě s scfckým chm ční byl vycván kýklv řdmě říslšným vyčjícím ndvdální výkvý lán, ký s můţ dkálně lš d výky v dném sném čník, řm všk bd skyv díě v říslšných řdměch clné díěm zvládnlné zákldy. Indvdální lány mjí chk smlvy mz vdním škly, vyčjícím() záknným zásc díě; vycvávjí s kác ámcvě v ísmné fmě. Výsldky s hdní slvně. Všchn nvhvná dggcká řní vzhjící s k výc, šklní úsěšns, s zásdně jdnávjí s záknným zásc ţák. Slčně v slác s dlším dbníky hldjí mţná řšní. V hdncní s řís vyčjícíh změřj n zvní výkny ţák ím n d jh znávcí mvc k ční nmís jdnsnnéh zdůzňvání chyb. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

15 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 15 (49) KRITÉRIA HODNOCENÍ ŢÁKA PŘI UDĚLENÍ POCHVALY A OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ K čm čl řhlíţí ř dměňvání ţák: Pchvly: Pchvl řídníh čl Pchvl řdl škly Odměn njlších ţáků n knc šklníh k Jsm ád, ţ js ţákm ţákyní nší škly. Příkldy dělní chvly: - cnění lnění vnnsí, mc slţákům, řídní slţby, kv sjných s říd s mnším clšklním kcm sěţm - cnění lnění vnnsí, mc slţákům, kcí, kv sjných s škl, s věším clšklním kcm, sěţm šklní zncí - dměn j sjn s řdáním dlm, lky věcnéh d, j řdáván řd ţáky škly, kd řídní čl hdní dměňvnéh. P dměn js vybíán řídním člm nb říd ţác, kří v lynlém šklním c děll njvěší kk, význmný čn d. K čm čl řhlíţí ř sání ţák: Kázňská řní: Nmní řídníh čl: - jdnělé dbné númyslné šní šklníh řád - 3 nmlvné zdní říchdy z čvlí n zčák vyčvání d jdnlvých hdn - čny njs závţné slčns, síš s jdná řsky v ámc šklníh ţv Příkldy ůznéh nvhdnéh jdnání: - 3x zmná ţákvská kníţk z čvlí, zmínání můck n vyčvání, zmínání n zdné úkly vnns, nřzvání s, kvné zdní říchdy z čvlí - ndvdálně řídní čl sdí ţák sně vlv dč n zdní říchd - vlsní nřádns, šný výkn řídní slţby Důk řídníh čl: z 3 nmní TU - kvné šní šklníh řád - nnšní řzí, můck n vyčvání, vyhýbání s vnnsm, 6x zmná ţákvská kníţk z čvlí - čny njs závţné slčns, síš s jdná řsky v ámc šklníh ţv - nvhdné jdnání v ámc vsvnckých vzhů dbné slvní úky n slţáky č dsělé, dbné nční šklníh mjk, vyhýbání s zdné řídní slţbě, vědmé nlnění zdných úklů vnnsí - šění škly ř ddlých hdnách v dbě řádnéh vyčvání bz vzní d dčů - 6 nmlvné zdní říchdy z čvlí - ndvdálně řídní čl sdí ţák sně vlv dč n n zčák vyčvání d jdnlvých hdn zdní říchd - 1 nmlvná hdn z llí - jdná s nřímns v škl zvněn ţákm řídním člm nmlvn Důk řdl škly: 3 důky TU - jdnělé hbé šní šklníh řád - význmná j jdněls čínání ţák zn. chyb s v hdncném bdbí llí - šklníh k nkvl - vědmé šění škly šklní kc v dbě řádnéh vyčvání bz vzní d dčů - dvdy v šklních hdnících dkmnch (hdnící fl, ŢK), zá ŢK, úmyslné škzní ŢK - nšní nbzčných řdměů (zbní, ychnky) návykvých Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

16 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 16 lák d škly - úmyslné nční šklníh vybvní - čn j šní slčnských vdl - nvhdné jdnání v ámc vsvnckých vzhů slvní úk n slţák č dsěléh jdnázvé gsvní chvání nb nční šklníh mjk, čsé vyhýbání s zdné řídní slţbě vědmé nlnění zdných úklů vnnsí, zá úmyslné škzní ţákvské kníţky - 9 víc nmlvných zdních říchdů - ndvdálně řídní čl sdí ţák sně vlv dč n z čvlí zdní říchd -9 x zmná ţákvská kníţk z čvlí nmlvných hdn - jdná s nřímns v škl zvněn ţákm řídním člm nmlvn, Sníţná klsfkc z chvání: Příkldy: Uskjvé: mxmálně 2 ŘD ndvdálně sdí dggcká d - kvné hbé šní šklníh řád - nvhdné jdnání v ámc vsvnckých vzhů kvné slvní úky n slţák č dsěléh - gsvní chvání nb nční šklníh mjk, význě šná cvní málk, kvná řdlská důk nmlvných hdn - sčsně škl bvykl knzlj bsnc ţák v škl s úřdm Nskjvé: - výjmčné řídy bzvlášě hbých šní šklníh slčnskéh řád - nvhdné jdnání v ámc vsvnckých vzhů kvné hbé slvní úky n slţák č dsěléh - gsvní chvání nb nční šklníh mjk, kcky nlvá cvní málk - 11 víc nmlvných hdn - sčsně škl má vnns znám bsnc ţák v škl n úřd Ké kzl jdnlvé sně hdncní chvání - shní Sň 1 (vlm dbé) Ţák ddţj snvní šklníh řád vdl slčnskéh chvání. Chvá s jdná slšně, kně, zdvřl hldlně, skj sní. Sň 2 (skjvé) Ţák s kvně dsí méně závţných řsků šklním řád nb vdlům chvání. Přídně s dsí závţnějšíh řsk. Přsj k výchvným řním s jvn snh své jdnání nv nb zlš své chvání. Sň 3 (nskjvé) Ţák s dsí závţnéh řsk šklním řád nb vdlům chvání. Svým chváním jdnáním ngvně vlvňj sţí v řídě nb škl. Svá chybní výchvná řní bď nřjímá, nb j vůč nm cký, k s bvykl dší dlších řsků. 5. ddíl VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

17 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 17 (50) Hlvním bshm výsníh hdncní, ké kládá 51 šklskéh zákn zřsňj 16 vyhlášky zákldním vzdělávání, j vyjádřní dsţné výsní úvn vzdělání v skř vymzné Rámcvým vzdělávcím gmm zákldní vzdělávání zn. hdncní dsţní cílvých hdn zákldníh vzdělávání, jk js vymzny 44 šklskéh zákn. Z sky vzdělávcích cílů zkvných v RVP ZV lz dvd ě hlvních kéí výsní hdncní: sg ční (jk zákld mvc k clţvním ční) vřvé myšlní řšní blémů kmnkc slác chn zdví, vyvřných hdn ţvníh sřdí, lnc k dlšnsm sbznání zdvědné zhdvání - Pdkldy výsní hdncní s získávjí dlhdbým zváním ţák mváním jh dsţných dvdnsí sjů v knfnc s ţákvým sbhdncním, sbným mály sy bjvů získných dvdnsí shmáţděných v ţákvském fl. - Výsní hdncní s vydává ţákv n knc vníh llí šklníh k, v němţ slní vnn šklní dcházk, nb n knc vníh llí ké v áém sdmém čník, jslţ s hlásí k řjí k vzdělávání v sřdní škl. - V řídě dání řhlášky k řjí d b vzdělání, v němţ j jk sčás řjímcíh řízní snvn ámcvým vzdělávcím gmm lnvá zkšk, j ţákv vydán výsní hdncní d 30. říjn. 6. ddíl Kmsnální vné zkšky (51) Pávní vymzní 6 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., sřdním vzdělávání vzdělávání v knzvř, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., zákldním vzdělávání někých nálţsch lnění vnné šklní dcházky (52) Kms Kms kmsnální řzkšní vné zkšky (dál jn řzkšní ) jmnj řdl škly; v řídě, ţ j řdl škly vyčjícím dnéh řdmě, jmnj kms kjský úřd. (53) Kms j říčlnná vří j: ) řdsd, kým j řdl škly, řídě jím věřný čl b) zkšjící čl, jímţ j vyčjící dnéh řdmě v řídě, v níţ j ţák zřzn, řídě jný vyčjící dnéh řdmě c) řísdící, kým j jný vyčjící s dbn kvlfkcí výk dnéh řdmě nb řdmě sjné vzdělávcí bls snvné Rámcvým vzdělávcím gmm zákldní vzdělávání (54) Obsh zsh Knkéní bsh zsh řzkšní snví řdl škly v sld s šklním vzdělávcím gmm. (55) Ţák můţ v jdnm dn vykn řzkšní z z jdnh řdmě. Nní-l mţné ţák z závţných důvdů v snvném mín řzkš, snví gán jmnjící kms náhdní mín řzkšní. (56) Výsldk Výsldk řzkšní snví kms hlsváním. Výsldk řzkšní s vyjádří slvním hdncním nb sněm sěch. Výsldk řzkšní jţ nlz ndn nv ţádsí řzkšní. Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

18 Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 18 Řdl škly sdělí výsldk řzkšní kzlným zůsbm ţákv záknném zásc ţák. V řídě změny hdncní n knc vníh nb dhéh llí s ţákv vydá nvé vysvědční. O řzkšní s řzj kl, ký s sává sčásí dkmnc škly. 7. ddíl Infmční sysém v hdncní (57) - Učl nfmj (s vědmím mvčníh význm) ţáky bsh zkšk čnnsí, ké bd řdměm hdncní. - Učl nfmj ţák výsldk kţdéh hdncní, kzj n kldy ndsky hdncných čnnsí, jvů, výknů, výsldků. - Učl zvhn ísmné ác dlší dhy zkšk vnměně v klsfkčním bdbí k, by ţák nbyl ndměně řěţván. V m smysl slcj s řídním člm. - Učl j vnn vés vdnc hdncní ţák zbzčí snvným zůsbm nfmvání záknnéh zásc ţák (ţákvská kníţky, ýdnní lán, ţákvské řdměvé fl, knzlc). - Učlé jdnlvých řdměů nfmjí záknné zásc n řídních schůzkách, řídně v knzlční dny nb ř jných řílţsch (z zhdní řdl). - Třídní čl nb čl nfmj záknné zásc hdy, jslţ záknní zásc ţák ţádjí. - Třídní čl nfmj záknné zásc vţdy v řídě mmřádnéh zhšní sěch nb chvání, bzsřdně kzlným zůsbm s vědmím řdl k m účl s řídní čl zbzčj ámcvý kální řhld hdncní ţáků své řídy. 8. ddíl Plns Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků (58) Pdl vdných vdl kéí js ţác hdncn v ámc věřvání d šklníh k 2007/2008. Pvdl hdncní výsldků vzdělávání ţáků lí d Ing. Ví Bn, řdl škly OBOROVÉ DNY NEODEVZDÁNÍ OBOROVÉ PRÁCE - NEKLASIFIKACE Z KLÍČOVÉHO PŘEDMĚTU VÝCHONÉ KOMISE - SVOLÁVAT PŘI NARŮSTAJÍCÍCH PROBLÉMECH (3 DTU), PŘI ZÁVAŽNÝCH PROBLÉMECH (ŘD) Nvím km s ím nvá kl? Vyvřn dn :32:00 D:\Dkmny\Dkmny 1011\1011-RADY\2010_ _09_17-Hdncn_vysldk_vzdlvn_zk_OPRAVA.dc

Švarc - Automatizace - automatické řízení, skriptum FSI VUT Brno, 2002, 2005. Švarc, Lacko, Němec - Automatizace, skriptum FS VUT Brno, 1996

Švarc - Automatizace - automatické řízení, skriptum FSI VUT Brno, 2002, 2005. Švarc, Lacko, Němec - Automatizace, skriptum FS VUT Brno, 1996 L I T E R T U R Švr - - ké říní, skrp FSI VUT Brn,, 5 Švr, Lk, Ně -, skrp FS VUT Brn, 996 Sdjní pr n www sránkáh. Ú V O D D O U T O M T I Z C E UTOMTIZCE Dfn: j prs př něž j řídí fnk člvěk nhrván čnnsí

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ž Á Ů Í Í č ž š ě š š ě Í ť ž š č š š ž ž č Í š č ě ě č Í č š č ě ž ž č Í ě š ě ěž š ě š č š ž ě š ěž Í ě ě ž ě ž ž Í č ě Š ž Í ě š ě ž ž ě ě ě ě ť ě Ť ž ž Ť č ě Ť š ž č ž ž ě ž Ť ž ž č Ť š ě ž ě ž ž ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA Tšk 35, 710 16 O 1/5 www.lk. S O Mký bd Slk O ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA Žd dl byé dky lk: 0+1 1+1 b ždk ŽADATEL: Jé : D :.. Tlé

Více

TAKJAKOTY !VÝPRODEJ VÝPROD -50% NEJCENA SALE

TAKJAKOTY !VÝPRODEJ VÝPROD -50% NEJCENA SALE S du n n Nb dk d d nbd dn b CHC INTY N Š ÍNB ÍKY TKKTY S k - k bund nd n n n k u nh n n f n ž n n 99 99 Z n bu Snw TX N k d k b ntx n n k n k 999 S - 99 MZ ÍM NYŽ ÍCH TKKTY un h hb n ů S S S S S k : 9

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Ý č ř Č ř č ř š é ř š é ý ů ž č é éš Ž é š š š ř ž é č ž ž ř ž é ř ř ř ř ý é ý ř é Č é č ž ř Í š é š é ú ř ř ú ů ř ý ú š Ž ý šř ý š é ř ř é ř ú éš ř é é ý ř š Ž ý ů ý ž ř š ř Č ý š ř ů ř é č ý ř ý ů š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Ý ěč Ě ĚÉ Ě č č é č č é ů š ě ě č ě š Ž ř é ě š ů č Í Ž ř š Ž ě čů ř Š č é ě š ě é Ž é é ř ř ň ě é č Š é Ž ř Ž ů ě čů Ž é č ě š š ě é ě čů Ž Úč é č š ř ů Ž ř ř š Ž ř č é ř é ě Ž é ž ř ř ř ě ř ů č é Ž é

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

Evaluační systém MŠ SEDMIKRÁSKA Horní Ves ve školním roce 2011/2012

Evaluační systém MŠ SEDMIKRÁSKA Horní Ves ve školním roce 2011/2012 Mteřská škl SEDMIKRÁSKA, kres Pelhřimv, příspěvkvá rgnizce Mteřská škl SEDMIKRÁSKA Hrní Ves 71 393 01 Pelhřimv e-mil: ms.sedmikrskhv@seznm.cz tel: 565 381 027 IČO: 710 02 171 č. účtu:181837220/0300 Evluční

Více

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32%

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32% Nb dk d d nbd dn z b % NEJCENA P n k u d bu V H k TXPM % N k b n TEXAPORE d n ků ž D k k b I gu d V ě ud n n z ň hk f é dk n k n uk ů NEJCENA k D k z k D k u k z uk k D : k u zk : Kč Kč č K dd n S ndd

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUnSP08SA8 í -~ 7-7"*77~r ' SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje W,-iM- 'k Ai n»* Z. SMLUVÍ STRAY i. Mrvskslezský krj se sídle: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen; : 7089069 DČ: Z7089069 bnkvní spjení:

Více

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015 Zápis č. 4/15 z jdnání kntrlníh výbru ZO knanéh dn 20.4.2015 Přítmni: Jiří Kaňk Magda Otčnáškvá Marcl Bdnář Ing. Ludmila Baranvá Ing.Jan Krupa Mgr.Milan Stypka Jdnání zapčal v 16:05 hd. Žádný s člnů KV

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Á Á Í í Š Ď Ž Ť ž í í í ď Ť ž ě ž í ě Í Ť í í í í ž Ť ž í Í í š ě ě š í ě ší í ť ď í ž í ž Í Ť ž í í í š í í Ť í šíť í í Ťí ě Ť ě í Ť ž Í Ť Ťí í Ť íš í ž š í í í í ě íší í ě ě Ť ž Ť ě ž Č ě ě í Ť í Ž ě

Více

Úť ž č Ť ň š Ý č ž Ť š ž ť Ť ň Í ž č Ť Ť ň ž š č Ť š ž ť ť Í ť Ť š ž Ž š ň Ž ň š Í ž ň š Ž ž Í š Ť Ž Ť š š ť ž č ď Í Ť šž ž Ž š Ť Ť š Ť Ť č č ž ž ž Ť Ť šš ň š Ť ž Ď ž ú Ó č Ó š ž š č č ž č Ť č š č ň ň

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

ý č řč Š ř ř Č Č č ř Č úč ý ř š č ř ý ř řĺ Š ř ý Ž ž š ř ř Ž Ž š ř ř Č Č ř Ž č ř č Úč ĺ ĺ ř ý č š ž ř č č ĺ č ý ĺ č ĺ ĺ Ú Úč Č ř č ĺ ř č ý ý ý ĺ Š ĺ ý Š ý ĺ ř ý ů ří ř ý ř ř ří ř Ž ř ř š ř Úč ú ř č ř ý

Více

Hodnocení plynových tepelných čerpadel PŘÍRUČKA PRO ENERGETICKÉ AUDITORY

Hodnocení plynových tepelných čerpadel PŘÍRUČKA PRO ENERGETICKÉ AUDITORY Hdncní lynvých lných črdl PŘÍRUČKA PRO ENERGETICKÉ AUDITORY Zrcvl gnur OBSAH: ÚVOD. PŘEDMĚT PUBLIKACE ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGIE 3. OBĚHY TEPELNÝCH ČERPADEL 3. POHONY TČ 3.3 POPIS JEDNOSTUPŇOVÉHO ABSORPČNÍHO

Více

Á Á Á Í ň Í Č é ČÍ ÚČ Ž Ř é é é é é é é é é Ů Č Č é é Č é é Ů é é é é é Ů é Ž é é Ť Á é Ř é é Ů Í Í Ř Ů ČÍŠ é é é Í Í ÚČ é Ů é é é ň é Č é ŠÍ Ů é Ů Ů é Ď ů é Ů Ů é Ů é é é é é é é Ů é é é é Ů é Ů é é é

Více

Ť Í ň š Ť ň Ú Ú Ť č č č č ň ů š Ť ňš č š ť Ť š š č š ň č š č ť č š č Ť Ž Ť Ť š č Í š š ť š Ť ň č š Í ňč ň č š ň Ž č č ú č ť ď č Ť Ť ň ň š Ť č š ů ň ň Ů Í š š ň š ť Ů ň č Ž Ž ť č č Í Ď ť Ťč š ť š Ž Ď Ž

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Convivium 2014 Michna &spol

Convivium 2014 Michna &spol Cnvvm 2014 Mch &sl 1 hrmz J. S. Bch MtthäsPssn BWV 244 Čl ř st S A T B Čl Vše b má s ř k smrt hej sp j ř sl m l s zy, c,, s, t, ú b pl ř k, s š pří s š č ž k st,,,,, b Vše Čl b má s ř k smrt hej sp j ř

Více

Jednovøetenová èerpadla EFS, EFM, EFT. Oblast použití. Konstrukce a materiálové provedení. Pøíklad oznaèení èerpadla.

Jednovøetenová èerpadla EFS, EFM, EFT. Oblast použití. Konstrukce a materiálové provedení. Pøíklad oznaèení èerpadla. Pužií Jednvøeenvá èepadla EFS,, služí k dpavì kapalin a láek jak øidkých, ak velmi viskzních, èisých i abazivních s bsahem plynù, kapalin majících skln k pìnìní, s bsahem vlákniých a pevných èásic, p dpavu

Více

20% % % %-60% SALE 45% 60% -70% 1500 mm -42% % % -50%

20% % % %-60% SALE 45% 60% -70% 1500 mm -42% % % -50% Nb dk d d nbd dn b - - d d d M n X Z dn d n k u n d k k : - n : d u : J Ý J Ý J Ý dn u - k k b n unk qu b dn u n nh k u ud k u n k n k - bund J u d ň : k u n k k nd b d nb d nn b ZM h dn knd hb ů bnbd

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

č É Á Á Č Á É Ř Á Č Ě Č Č É Ř č Ů Á Á É Ú Ě š č č Č č č Ú č Ú č ú ň č č ú š Á Á É č č ď č č č Ž č č ď ó č č Á č Ž š š Ť ď č š ň š š š Ž š č Ž š č č č č š š č š Č š š š č č š š č š ň č ú š Ž š č ú Ž Š Ž

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

č ž č Ď ž ř žď ž ž š š č š č š ž č ď ž ž č ú š ž č Á č č ž ď ď ž ž š ž ž ď š š ž ž ž ž č š ť š Č ž š ď ž š č Í Í š ž Á Í ž Š ď š ď š ž č č ž ž ď š ž š ž ž ž č ž ň š Í š č Ď ž š š ď č ž ť Á č ž č ž ť š

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 )

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 ) Stvbní mchnik A1 K132 SMA1 Přdnášk č. 3 Příhrdové konstrukc Co nás čká v čtvrté přdnášc? Příhrdové konstrukc Zákldní přdpokldy Sttická určitost/nurčitost Mtody výpočtu Obcná mtod styčných bodů Nulové pruty

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

ř ý ý é é ú ř ř é ů Ž é ř é ř ř ž ů ů ž ů č ů č é é š é ů Ž ů ó ž ý ů é ů ž š ť ř č ř é ó ú ž ý ů ý č ř č ř é é é ř ř ř é ů ř š ř ů č ý č č č š ý ř ů ř ř ů š š ř ž ý ů ř ů š ř ý ř É ů ž ž ř ž ž č š ů ř

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy ZRAK U c B ř c z c zř č jš c ch ř P! j Z j h K č j j ř c zř z M j? z N hžjc? j h 42 Ex_001_073 42 752014 14:47:46 P jc 1 Vz c ž j ř h 2 P z c c j z ř S c? Szřj ž! C j? N j c c P c šj č z j z ř 4 Lž ř!

Více

P o. Ú t. S t. P á. P o. Ú t. S t. P á. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Ada. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk.

P o. Ú t. S t. P á. P o. Ú t. S t. P á. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Ada. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. kladní škla, raha 10, Brigdníků 14/510 1.A (démv Ivna) (rzvrh planý d 6.9.2010) () r () r č Bakalři řediel(ka) řídní učiel(ka) kladní škla, raha 10, Brigdníků 14/510 1.B (v arina) (rzvrh planý d 6.9.2010)

Více

č ú č ů ř é č č ú Úč ř š ř Šč š ř š č Š č ř č ř ř ů č ů é č é ř é č č č ů š ř ů ů é é č ř ř éč ž ř č š č ů š ř č ů č é č ř ř é č é š é ř é ř č Ž ř Š ř š ř é é ř š ř ř ř Ž ř š ř š é é č ů é Ž č č ř ř é

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Dřevěné dveře v dýze BASIS ART

Dřevěné dveře v dýze BASIS ART Dřvěné dvř v dz - modr Studio intriérovch dvří Indora.cz mail: wb: Wrichova 9/ raha Dřvěné dvř v dz SIS RT Vzor ovrchů dvří ál an ub i D us t R s r vo n u ař on ag l í l í an ah s La or ba ch ic ř r O

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

OBCHODNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. KUBÍK a.s. ARCHITEKTURA s.r.o. Ing. arch. David Kraus MgA. Pavel Nikl

OBCHODNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. KUBÍK a.s. ARCHITEKTURA s.r.o. Ing. arch. David Kraus MgA. Pavel Nikl OBCHODNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ KUBÍK.s. ARCHITEKTURA s.r.. Ing. rch. Dvid Krs MgA. Pvel Nikl Zákldní teze návrh: Princip vnitřních zvřených psáží nám připdá spíše pržský, v Mrvské Třebvé cítíme jk dekvátnější

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Š š é ě

Š š é ě Š š é ě Š š é ě é ř č ěř č ý ř ý ě ř é čů é č é ů ě ů ř ý ý é ů ě ý č ý ů ř š ř ž ě ý ž é ěž é Ž ě Ž ě š ř ě úč ů ž é č Ž ý č é ý ě č é ř Ž ý ů ý č č é Ž ě ř ě Ó š ř š ý ů ř ů ž ý ů é ž ř ý ý č ěž ř ý

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) 25. srpen 2014 (pondělí)

Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) 25. srpen 2014 (pondělí) Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) den: 25. srpen 2014 (pondělí) komise č. 1 čas: 8:30 složení komise: předmět: Chemie místnost: kmenová C1A (1. patro) Markéta Jelínková Jaroslav Šmejkal Iniciály

Více

ř ů Č č Ý Á ů č Ř č é ž čůč ž ř ř č ů é č ř ž ř ž ř ř é Ž é š ž ž č é ž ž ř ú ů č ž č ů é Ě éž ů ž čů Č č ú é čů Č Č Č ř é ž č Ř ř ů ř č é č ž č Č ř Č č Č Č ž čůč Č é Č éť Č Š č Č é č é č ů čů č č Č é

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ý Č Í Ž ě áť á á é Í č Ť é Í č č Ž á é šš éč éš ÍÁ Ť ž ě á é á áť Č Ť š á čá č Ť čš ž á á á ě é šš é č Óš á Ť Ř číš Í ž ě Ó š á Ťč š Ó č Ó Ó áť á Ó á é á ě é šš éč é š Ž á é á é ť ť ž ě Ó Žš ř š á ŠéÍ

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

Ř Č Ě Í Ď Ď č Ě Ť š Ž Ť š Ť š č š š Ť Ů Ď Ť Ž Ž Í Ť Ž ž Ž Ž č š Ťč č č Ť č ň č š ť Ž ž ř č Ť Ž ť č Ž š č Ž š ž Ť ž č šť č šť Ž Ť š č Ť Ž Ť č Ž Ž Ť š š Ť š Ť š Ž ď ú š ž Ž č č Ž Ť š Ž Ž ž Í ž š Ž š č č

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

č á š ý á čš á á é á č š ř é č á á š á á á á š ř š Í Č á á é ě č č č č ú ř ě č č šť á ě ý ů ě á á é š á á á á č ř á č ř š á ř šš é é ě á á š ý á ě ě š ř ů á š Š á á ř é á é š š ž Ť Č á á š é ř š š ý Ť

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ თ卷 vá átk : u t cu 2, ( d. u, ) v j d j kთ卷 í hv თ卷c. Ú ý s c ých át k v b d. 3. LÉKOVÁ FORMA P áš k ᖗ哧í vu u íh t ku.

Více

é ý čí á ří ř čí ě ř ří í ř š í ě á ě íč ý í á říš í ří ě ů ž ří á ř č á č ž ří ě á ě ý ří ů á á ří ž Ž ý ě ý ů í á ří ě Š čí ě é é č í ů í ů ě ě ý á

é ý čí á ří ř čí ě ř ří í ř š í ě á ě íč ý í á říš í ří ě ů ž ří á ř č á č ž ří ě á ě ý ří ů á á ří ž Ž ý ě ý ů í á ří ě Š čí ě é é č í ů í ů ě ě ý á Í éá í é í á ř í í ů á á čí á é Í ří Í é ř čí á í č á ř í ě é í é č é ř é ř Ž ý é ó ž č í Ž ě ěž ř č ř ší ř í ří ě á í ň ří Ž š é š ě í ý š á í š ěž í é é ý é ý ů ří č éž í ý éú í č á íž ý ó íž ý ó čí

Více

ž ú Á Í úč ů ú Í ů ů ú Í č č ů ú ů Í č ó Í ž Ž Íč č ó ž Ž č úč ů ů Í ž Í úč ů Í ž Ž Š Č Á Ř ŘÍ ž Ú ž Í š ž Í č ňň Ú Í Ě Ž č Ž č č ó ÓČ ú č Í čšě ž ňč Ťž Í ů ž ž č č š Ž ž č Í č Í Č Ý Ť ó ú ó ň Ž ň Č ů

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více