VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU"

Transkript

1 VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje kolovou VÝZVU předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 02 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Celková částka pro tuto výzvu: Kč 2. Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Prioritní osa: Oblast podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 3. Cíle programu a oblasti podpory Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Cílem globálního grantu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji. Specifické cíle oblasti podpory jsou: 1/34

2 Dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání. Rozvoj partnerství a síťování mezi školami a dalšími subjekty, které se zabývají vzděláváním a výchovou. Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů. Zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systému externí a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 4. Podporované aktivity Výzva je zaměřena na níže uvedené podporované aktivity: Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech; Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení; Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních; Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování; Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání; Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání; Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání; Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj; Blíže specifikováno v Prováděcím dokumentu OP VK, v aktuálním znění na Při tvorbě projektové žádosti musí být klíčové aktivity (dále jen KA) v přímé vazbě na podporované aktivity uvedené v této Výzvě. KA musí být vždy popsána tak, aby bylo zřejmé, ke které podporované aktivitě uvedené ve Výzvě se vztahuje. Činnosti týkající se typu 2/34

3 projektového řízení, vedení účetnictví, administrace, auditu, vybavení učebny, kanceláře, instalování programu či publicity jsou pouze doplněním jednotlivých KA a nikoliv samostatnou KA grantového projektu, proto je ani v rámci popisu jednotlivých KA neuvádějte (tyto činnosti popisujte v záložce vnitřní postupy a řízení). V případě nedodržení výše uvedeného postupu bude projektová žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Finanční prostředky určené na tyto aktivity (řízení, monitoring projektu a publicita) nesmí být rozpuštěny do klíčových (věcných) aktivit projektu. V mnoha případech se jedná o nepřímé náklady, které není možné uvádět mezi náklady přímé. 5. Cílové skupiny 1 žáci škol a školských zařízení; pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže. Jedná se o cílové skupiny ze Středočeského kraje (tzn. mimo hl. m. Prahu). V rámci této oblasti podpory by aktivity projektu měly být zaměřeny především na cílovou skupinu žáků škol a školských zařízení, a to z možného důvodu zamezení předkládání projektů zaměřených výhradně na DVPP. Tzn. žáci škol a školských zařízení musí být převažující cílovou skupinou. Pokud žadatel či partner projektu nedisponují vlastní cílovou skupinou, musí být prokazatelně doložen zájem konkrétních subjektů, prostřednictvím kterých bude cílová skupina zajištěna. Doklady prokazující zájem žadatel doloží v rámci povinné Přílohy č Typy podporovaných projektů Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci globálních grantů. Grantové projekty budou realizovány ve prospěch cílových skupin ve Středočeském kraji. 7. Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu Subjektem oprávněným k předkládání žádostí o finanční podporu na grantové projekty mohou být níže vyjmenované právnické osoby, které splňují následující podmínky: - sídlo žadatele je na území České republiky; pokud má žadatel sídlo na území hl. města Prahy, musí prokázat, že plánovaný projekt je zaměřen na region Středočeského kraje; - žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník; - v případě, že se jedná o sdružení a asociaci škol (tj. např. občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová 1 V oblasti podpory 1.1 nejsou cílovou skupinou akademičtí pracovníci VŠ a ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ. 3/34

4 sdružení právnických osob zřízená podle ust. 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů) nebo nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby), musí mít subjekt vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost jako hlavní nebo vedlejší činnost, tuto skutečnost doloží např. stanovami nebo zřizovacími listinami a musí být zapsány do příslušné evidence/registru dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti na ZS (tzn. že musí prokázat minimálně dvouletou historii společnost); - typ žadatele je uveden v následujícím výčtu oprávněných žadatelů. Oprávněným žadatelem mohou být: školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku); vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle oddílu 2, 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů); právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; města, obce a svazky obcí, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení; hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky; zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity. nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 4/34

5 Žadatel není oprávněný v případě, že: - je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci; - nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám; - nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů; - podnikající subjekt nebo nestátní nezisková organizace nebyly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti. Výjimka z dvouleté historie se uplatní v případě škol a školských zařízení zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. V případě, kdy je příjemcem v globálních grantech základní či střední škola, nesmí být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. projekty, které má daná škola jako příjemce financovány již v oblasti podpory Zlepšování podmínek pro vzdělávání na základních školách či Zlepšování podmínek pro vzdělávání na středních školách. V případě, že základní či střední škola realizuje projekt v rámci oblasti podpory 1.4, resp. 1.5, nemůže se účastnit identických aktivit v rámci projektů jiných příjemců podpory jakožto cílová skupina projektu. 8. Limity finanční podpory Minimální výše podpory na jeden projekt: Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt: Kč. 9. Forma a míra finanční podpory Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace). Výše podpory projektu dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Financování grantových projektů je zálohové. První záloha ve výši 25 % z celkové schválené částky podpory bude poskytnuta do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu nebo do data uvedeného v této Smlouvě. Další finanční prostředky budou příjemci propláceny průběžně na základě vyúčtovaných výdajů předložených v žádostech o platbu maximálně do výše 90 % alokace projektu. Výše závěrečné platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou částkou skutečně vynaložených výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých (i nevyúčtovaných) záloh, zpravidla do 10 % rozpočtu projektu Povinnou přílohou žádosti je čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků na předložený projekt z jiných dotačních programů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 této Výzvy. Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 87 Smlouvy o ES). Předpokladem 5/34

6 poskytnutí podpory je podmínka, že se nebudou podpořeny aktivity/produkty, které by byly komerčně využívány nad rámec standardního vzdělávacího systému. 10. Doba trvání grantového projektu Maximální doba trvání grantového projektu je 21 měsíců od data účinnosti Smlouvy o realizaci grantového projektu. Grantový projekt musí být ukončen nejpozději do Místo realizace grantového projektu Grantový projekt musí být realizován na území Středočeského kraje. Projekt musí být vždy realizován ve prospěch cílové skupiny Středočeského kraje. 12. Monitorování grantových projektů Žadatel je povinen v průběhu projektu sledovat naplňování indikátorů. Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění webové žádosti Benefit7 je uveden v příloze č. 2 této Výzvy. O naplňování těchto indikátorů bude příjemce dále v průběhu realizace projektu podávat monitorovací zprávy. Budoucí příjemce podpory má povinnost sledovat všechny podřazené indikátory uvedené v Příloze č.2 této výzvy: Při vyplňování monitorovacích indikátorů v aplikaci Benefit7 se žadatel řídí pokyny uvedenými ve sloupci Komentář. U relevantních indikátorů uvede žadatel výchozí a plánovanou hodnotu spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu). Povinnost vykazovat monitorovací indikátory dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti apod.) bude stanovena i v právním aktu, kvantifikace těchto monitorovacích indikátorů a její nenaplnění nepodléhá sankci. Hodnoty indikátorů budou uvedeny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK uzavřené s úspěšným žadatelem. Podrobněji je problematika monitorovacích indikátorů uvedena v Metodice monitorovacích indikátorů, verze 3, která je dostupná na Způsobilé výdaje grantových projektů Z prostředků určených na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou být financovány pouze způsobilé výdaje projektu. Podrobný výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů včetně limitů podílu jednotlivých druhů způsobilých výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu je uveden v Příručce pro žadatele OP VK (verze 7, účinná od ) a v Příručce pro příjemce OP VK (verze 5, účinná od ), dostupné na Financovat lze pouze způsobilé výdaje vzniklé od data počátku realizace projektu uvedeného ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Příspěvek z OP VK nelze poskytnout na tyto výdaje: 6/34

7 náklady na auditní zprávu v případě projektů s rozpočtem nižším než 10 mil. Kč včetně DPH, tj. výdaje na auditní zprávu jsou způsobilé v případě projektů s rozpočtem rovným Kč včetně DPH. Procentní limit na kapitolu 3 rozpočtu - Zařízení a vybavení je stanoven na 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Podíl výdajů na nákup služeb souvisejících s realizací projektu na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 49 %. Podíl výdajů na přímou podporu na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 20 %. V této oblasti podpory je možné v rámci každého podpořeného projektu financovat aktivity, které svojí povahou spadají do ERDF (tzv. křížové financování). Na křížové financování je možné využít maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Položka křížového financování je součástí kapitoly 3.Zařízení a 6.Stavební úpravy. Seznam doporučených mezd pro pracovníky podílejících se na realizaci projektu je obsažen v Metodickém dopisu č. 4.3 aktualizovaném doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK. Tento dopis je umístěn na Mzdy, resp. platy vyšší než doporučená horní hranice jsou v opodstatněných a odůvodněných případech akceptovatelné. Mzdy vyšší, než doporučená horní hranice, nejsou důvodem k vyloučení projektu v rámci hodnocení přijatelnosti, avšak navýšení musí být v projektové žádosti řádně zdůvodněno a při kontrolách také doloženo. Hodnotitelé, popř. výběrová komise posuzují požadovanou výši mezd resp. platů a jsou oprávněni mzdy vyšší než stanovené krátit dle tabulek uvedených v Metodickém dopisu č V rámci této výzvy budou uplatněna pravidla pro nepřímé náklady viz Příručka pro žadatele verze 7., str. 39. Následující tabulka stanoví podíl nepřímých nákladů na výši přímých nákladů: Objem přímých nákladů (bez nákladů spadajících do křížového financování) % nepřímých nákladů 4 mil. Kč 18 > 4 mil. Kč 6 mil. Kč 16 > 6 mil. Kč 10 mil. Kč 14 Stanovená procenta nepřímých nákladů budou uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory a budou závazná po celou dobu realizace projektu. Podíl nepřímých nákladů se v žádostech o platbu stanoví vždy jako procento z doložených přímých nákladů bez nákladů spadajících do kategorie křížového financování. Nepřímé náklady není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady (např. za elektřinu). 7/34

8 Příklad výpočtu výše nepřímých nákladů: Způsobilé přímé výdaje projektu jsou Kč. Z toho činí výdaje na křížové financování Kč. Základ pro výpočet nepřímých nákladů je Kč. Ve výzvě je stanoveno, že nepřímé náklady projektu činí 18%. 18% z Kč je dle výpočtu Kč. Žadatel zahrne do rozpočtu částku Kč na nepřímé náklady. Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé) budou činit Kč. 14. Partnerství Partnerem projektu může být právnická osoba se sídlem na území ČR a musí mít prokazatelný vztah k aktivitám a cílům projektu; není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci; splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Prohlášením statutárního zástupce potvrzuje Partner skutečnosti uvedené v Příloze č. 4 výzvy Prohlášení o partnerství, která je povinnou přílohou žádosti. Partnerství bude umožněno v souladu s Příručkou pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7, účinná od ). Princip partnerství bude naplňován prostřednictvím cíleného seskupování různých subjektů (např. sociálních partnerů, vědeckých a vzdělávacích institucí, orgánů státní správy a místní samosprávy, nestátních neziskových organizací, podnikatelských subjektů atd.) do celků označovaných jako partnerství. Partneři budou projekt společně vytvářet, koordinovat a také vyhodnocovat, zda je cíl grantového projektu skutečně naplňován. Spoluúčast partnerů na projektu musí být podstatná a nezastupitelná, neboť bez partnerství by nebylo možné řádné fungování a naplňování cíle společného projektu zajistit. Má-li žadatel pouze jednoho partnera, který před uzavřením právního aktu o poskytnutí podpory na projekt odstoupí, ztrácí žadatel nárok na finanční podporu. Smyslem tvorby partnerství je zajištění úzké vzájemné spolupráce různých typů organizací disponujících odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané oblasti (vymezené jak regionálně tak tematicky) při realizaci grantových projektů či jejich částí. Příjemcem dotace je žadatel, který zodpovídá za projekt jako celek a zároveň působí jako subjekt odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům. Příjemce dotace zodpovídá za rozdělení obdržených prostředků mezi partnery na základě schváleného rozpočtu projektu a na základě dokladovaných skutečných výdajů. Příjemce realizuje podstatnou část aktivit projektu. Partneři se společně s příjemcem podílí na zpracování projektové žádosti a následně na realizaci věcných projektových aktivit. Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu. Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (např. nákup výpočetní techniky a audit účetní služby, realizace jazykových kurzů, IT vzdělávání, komunikační dovednosti apod.). Partnerství by mělo projekt obohatit, přinést něco nového a jeho zapojení do projektu musí být účelné a odůvodněné, nejedná se o dodavatelský vztah. Realizace principu partnerství nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy ČR. Při realizaci grantových projektů bude moci být využíváno dvou typů partnerství: partnerství s finančním příspěvkem, kdy partner přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit a partnerství bez finančního příspěvku, kdy se partner podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou 8/34

9 konzultací, odborné garance), ale za účast na realizaci projektu mu není poskytován žádný finanční příspěvek. Je-li žadatelem nebo partnerem grantového projektu právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, která současně vykonává činnost školy nebo školského zařízení, bude podmínkou Smlouvy o realizaci grantového projektu také doložka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela v souladu s 32a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu o partnerství uzavírá příjemce s partnery před uzavřením Smlouvy o realizaci grantového projektu. Partnerská smlouva je pak předkládána poskytovateli dotace společně s dalšími požadovanými doklady jako podklad pro vystavení právního aktu. Doložka osvědčující souhlas zřizovatele se nepřikládá k Prohlášení o partnerství, které je přílohou žádosti o podporu. 15. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku Způsob hodnocení a výběru žádostí se skládá ze čtyř fází hodnocení formální, hodnocení přijatelnosti, hodnocení věcné a výběr projektů prostřednictvím výběrové komise. Vyskytnouli se v žádosti formální nedostatky, bude žadatel vyzván, aby je ve stanovené lhůtě opravil. Jiné opravy v žádosti nejsou povoleny. Následovat bude hodnocení přijatelnosti. Projekty, které prošly schválením z hlediska formálního a přijatelnosti, postupují do další fáze, tj. hodnocení věcného. Toto hodnocení budou provádět na základě výběrových kritérií nezávislí externí hodnotitelé, kteří projekty dle bodového ohodnocení doporučí/nedoporučí k financování. Jedná se o fázi věcného hodnocení s využitím arbitra. Čtvrtou fází je výběr žádostí k financování výběrovou komisí. Počet podpořených projektů bude limitován alokací prostředků na tuto výzvu. Následně na základě doporučení výběrové komise jsou projekty předloženy ke schválení orgánům kraje (Rada, Zastupitelstvo). Proces hodnocení a výběru grantových projektů trvá cca 6 měsíců. Žadatelé budou o výsledku výběru písemně vyrozuměni. Seznam schválených grantových projektů bude zveřejněn na webových stránkách V seznamu schválených projektů budou zveřejněny tyto údaje: Registrační číslo projektu, název žadatele, název projektu, schválená výše finanční podpory. Popis způsobu hodnocení a schvalování projektů včetně výběrových kritérií a časové náročnosti jednotlivých fází hodnocení je podrobně popsán v Příručce pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dostupné na Základní kritéria věcného hodnocení: 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 2. Cílová skupina 3. Popis realizace projektu 4. Finanční řízení 5. Výsledky a výstupy 6. Horizontální témata 7. Specifické požadavky Subkritéria v rámci specifických požadavků: 9/34

10 1. Vazba na strategické dokumenty Středočeského kraje 2. Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 3. Způsob zapojení cílových skupin 4. Synergie s ostatními operačními programy Při hodnocení jednotlivých subkritérií bude postupováno dle metodiky pro hodnocení specifických kritérií, která je přílohou č. 3 této Výzvy. Bude-li žadatel v rámci hodnocení uplatňovat bodovou bonifikaci vycházející z Metodického pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), doloží žadatel originální potvrzení města - nositele IPRM, že je tento projekt součástí a v souladu se schváleným IPRM - viz příloha č. 8 této výzvy. Bodovou bonifikaci (v rozpětí 6,5 10 bodů) získají pouze projekty, které dosáhly minimální bodové hranice 65 bodů. 16. Termíny výzvy Vyhlášení výzvy: 7. června 2012 Žádosti je možné předkládat od 14. června2012 (úterý, čtvrtek: 8:00 14:00; středa: 8:00 16:00) Ukončení příjmu žádostí: 26. července 2012 ve 12:00 hodin Žádosti lze předkládat do 26. července 2012 do 12:00 hodin. Žádosti se doručují osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doručovatelskými nebo kurýrními službami na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení grantů, Zborovská 11, Praha 5. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti. Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny. Předběžný termín vyhlášení výsledků: leden/únor Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: Povinné údaje na přední straně obálky: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Zborovská Praha 5 Plný název a adresa žadatele Upozornění NEOTVÍRAT pod adresou žadatele (levý horní roh obálky) Povinné údaje na zadní straně obálky: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy a oblasti podpory: 1.1 Číslo kola výzvy: 02 Název globálního grantu:zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Název projektu: doplní žadatel 10/34

11 Žádost o finanční podporu na grantový projekt musí být předložena v českém jazyce ve formě webové žádosti Žádost o finanční podporu na grantový projekt z OP VK, v programu Benefit7 pro oblast podpory 1.1, číslo výzvy 02. K dispozici je na webových stránkách Žádost se předkládá: 1. elektronicky on-line (podrobný popis vyplnění webové žádosti Benefit7 je uveden v kapitole 4. Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dostupné na x v listinné podobě (originále) včetně příloh, 3. 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně příloh na nosiči chráněném proti přepisu (CD-ROM). Obálka musí obsahovat listinnou verzi žádosti včetně všech povinných příloh a CD-ROM s elektronickou verzí žádosti. Žádost je odevzdána v jednom svazku a přílohy ve svazku druhém. Žádost vytištěná z Benefitu7, musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele (případně jinou osobou na základě plné moci). V případě, že projekt bude realizován společně s partnery, musí být žádost podepsána i statutárními zástupci partnerů (případně jinou osobou na základě plné moci), svázána do jednoho svazku a pevně sešita svorkou (provázkem). Svorka (provázek) musí být přelepena přelepkou/páskou, která bude orazítkována nebo parafována statutárním zástupcem žadatele (případně jinou osobou na základě plné moci). Listy nemohou být volně vyjímatelné. Všechny přílohy budou svázány do druhého svazku, který bude pevně sešit svorkou (provázkem), která bude přelepena přelepkou/páskou. Listy nemohou být volně vyjímatelné. Při počítání listů se nezohledňuje, zda je list potištěn z obou stran. V případě používání úvodních listů k jednotlivým přílohám započítejte tyto listy do počtu listů. Je dobré, aby příloha byla označena pořadovým číslem podle jejího umístění v seznamu příloh, který je součástí žádosti vygenerované z programu Benefit7. Každá příloha musí být parafována statutárním zástupcem žadatele (případně jinou osobou na základě plné moci), nebo musí být parafa statutárního zástupce na přelepce/pásce pevně sešitého svazku příloh. V případě, že žadatel vytváří seznam příloh, který přiloží k svazku příloh, ve svazku přiloží tento seznam jako první list, ale seznamu nepřiřadí číslo přílohy 1, ale postupuje dle povinného řazení a seznamu přiřadí číslo dle nepovinných příloh (tzn. č. 6 a vyšší). Seznam a řazení povinných a nepovinných příloh: 1. Doklad o právní subjektivitě žadatele (nutno předložit v odpovídající formě - odlišné podle právní formy žadatele; způsob dokladování je uveden v Příručce pro žadatele, kapitole č. 4) 2. Prohlášení o partnerství (je-li v projektu zapojen partner; vzor uveden v příloze č. 4 této Výzvy) 3. Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků na předložený projekt z jiných dotačních programů (vzor uveden v příloze č. 5 této Výzvy) 4. Čestné prohlášení žadatele (vzor uveden v příloze č. 6 této Výzvy) 11/34

12 5. Čestné prohlášení partnera/partnerů (dokládá se pouze v případě, že projekt má partnera/partnery; vzor uveden v příloze č. 7 této Výzvy) 6. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM (vzor uveden v příloze č. 8 této Výzvy) 7. Doložení cílové skupiny (Povinné pro všechny oprávněné žadatele. Oprávněný subjekt doloží v listinné podobě potvrzení o zajištění účasti cílové skupiny. Potvrzení doloží i v případě partnerství nebo konkrétním zájmem spolupracujících subjektů, které by byly zdrojem cílové skupiny. Součástí musí být souhlas všech zúčastněných subjektů s realizací projektu) 8. Další nepovinné přílohy dle potřeby žadatele 18. Místo předložení Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Zborovská Praha Dokumenty potřebné ke smlouvě Po případném schválení Vašeho projektu Výběrovou komisí a orgány Středočeského kraje bude nutné již před podpisem Smlouvy o realizaci GP doložit následující dokumenty: 1. Kopie smlouvy o zřízení samostatného bankovního účtu; 2. Čestné prohlášení o nečerpání dotace na realizaci aktivit projektu z jiných zdrojů; 3. Prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu (je-li relevantní); 4. Kopie smlouvy o partnerství (je-li relevantní). Po kompletaci dokumentů potřebných ke Smlouvě, bude žadatel vyzván k podpisu Smlouvy. Nebude-li Smlouva ve stanovené lhůtě žadatelem podepsána, zříká se tím žadatel schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu ze zásobníku projektů. 20. Další informace a kontaktní údaje Podrobné informace lze získat v Příručce pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7, účinná od ), dostupné na webových stránkách Záměr projektu lze konzultovat s níže uvedenými pracovníky Odboru regionálního rozvoje, oddělení grantů. Osobní konzultace budou poskytovány do 20. června Po zbývající dny před ukončením termínu pro předkládání grantových projektů budou pracovníci oddělení grantů poskytovat pouze telefonické konzultace. Ing. Jitka Součková, projektový a finanční manažer OP 1.1, č. dv. 0106, tel , 12/34

13 Bc. Martina Doležalová, projektový a finanční manažer OP 1.1, dv. 106, tel , Bc. Veronika Knobová, projektový a finanční manažer OP 1.1, dv. 124, tel , Bc. Eva Schwarzová, projektový a finanční manažer OP 1.1, dv. 102, tel , Mgr. Bc. Jana Patočková, projektový a finanční manažer OP 1.1, dv. 109, tel , Mgr. Jana Zacharová, projektový a finanční manažer OP 1.1, dv. 109, tel , Přílohy této Výzvy: 1. Podrobný popis podporovaných aktivit 2. Monitorovací indikátory pro vyplňování webové žádosti Benefit7 3. Kritéria a subkritéria věcného hodnocení 4. Prohlášení o partnerství 5. Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků na předložený projekt z jiných dotačních programů 6. Čestné prohlášení žadatele 7. Čestné prohlášení partnera/partnerů 8. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM hejtman Středočeského kraje 13/34

14 Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit 1. Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: podpora aktualizace a realizace ŠVP na školách a školských zařízeních podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do implementace a inovace ŠVP podpora regionálního partnerství škol, školských zařízení a zaměstnavatelů při inovaci a zavádění ŠVP využití zkušeností pilotních škol a školských zařízení (např. na seminářích) výměna zkušeností při inovaci a implementaci ŠVP, předávání zkušeností jednotlivých typů škol, včetně zahraničních zavádění nových metod a forem práce poskytování profesní poradenské služby zaměřené na ŠVP motivačně vzdělávací aktivity pro pedagogické sbory; podpora dobré praxe škol v oblasti implementace a inovace ŠVP vypracování modulových výukových programů a metodik mediální výchovy v jednotlivých předmětech, jejich začlenění do ŠVP zavádění jednotlivých prvků kurikulární reformy do praxe jednotlivých škol v regionu, včetně tvorby materiálů s tím souvisejících zajištění informovanosti prostřednictvím webových stránek škol, školení, semináře, tvorba propagačních materiálů s těmito aktivitami související vytvoření poradenské sítě konzultačně metodických center v regionu, které budou učitelům poskytovat potřebnou pomoc v dané oblasti projekty jednotlivých škol nebo seskupení škol podporující implementaci nových kurikulárních dokumentů (vytváření dílčích dokumentů, podpora pilotních ověřování nových organizačních forem práce) doprovázené odpovídajícím vzděláváním pedagogů projekty zaměřené na podporu alternativních programů ve školách podpora tvorby pracovních výukových materiálů a další dokumentace související se zaváděním nových vyučovacích metod na jednotlivých školách v regionu, tvorby multimediálních vzdělávacích programů a prezentací souvisejících s inovací vzdělávacích metod a dále metodických a návodných materiálů pro pedagogy souvisejících s využíváním multimediální techniky ve výuce podpora aktivit a inovativních metod souvisejících s rozvojem klíčových kompetencí ve výuce včetně podpory modernizace výukových materiálů (multimediální příručky a pomůcky) podpora vzdělávacích činností, které povedou k aplikaci nových vyučovacích metod podpora připravenosti pedagogických pracovníků k tvořivému a interaktivnímu vyučování; pilotní ověřování organizačních forem pro přizpůsobení vzdělávání individuálním schopnostem a zájmům žáků 14/34

15 podpora programů aktivního sociálního učení vytvoření a praktické ověření modulových výukových programů orientovaných na využívání mezipředmětových vazeb při budování a rozvoji klíčových kompetencí žáků tvorba a pilotní odzkoušení e-learningových programů v obecných a odborných předmětech vytvoření výukových simulačních jednotek zaměřených na zkvalitnění a zefektivnění výuky odborných předmětů (CNC stroje) spolupráce škol se sociálními partnery při tvorbě a zavádění vyučovacích metod (zaměstnavatelé, Hospodářská komora apod.) zapojení externích odborníků z praxe do procesu inovace a implementace ŠVP 2. Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: podpora spolupráce škol a školských zařízení se vzdělávacími institucemi v dané oblasti včetně mezinárodní spolupráce v cizojazyčných projektech a výměnných stáží učitelů cizích jazyků zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, inovace stávajících (projektové vyučování, e-learning atd.) podpora aktivit škol a školských zařízení zaměřených na předávání zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvýšení kvality výuky cizích jazyků podpora výuky zaměřené na řemeslné obory a odborné předměty vyučované v cizím jazyce a metodou CLIL, včetně zpracování výukových materiálů a pracovních sešitů pro jednotlivé předměty dle potřeb škol v regionu podpora zavádění nepovinných předmětů či volnočasových aktivit v cizím jazyce ve vazbě na ŠVP (volnočasové aktivity lze podpořit pouze v případě, že jsou realizovány ve vazbě na ŠVP a jde o aktivity poskytované nad rámec běžné výuky), konverzace, výukových seminářů; zahraniční stáže pedagogických pracovníků a žáků škol výměnné pobyty žáků na školách v zahraničí, prezentace škol v cizích jazycích, vydávání školních časopisů školy v cizím jazyce; podpora tvorby e-learningových modulů v cizích jazycích pro potřeby žáků středních škol zkvalitnění výuky cizích jazyků na školách prostřednictvím plně kvalifikovaných učitelů z jiných zemí (EU), zapojení do výuky (příprava žáků na mezinárodní certifikované zkoušky), výměna zkušeností mezi českými a zahraničními učiteli podpora aktivit zaměřených na vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků tvorba výukových materiálů (např. pracovní sešity, software) pro jednotlivé předměty vyučované v cizích jazycích podpora žáků při zpracování školních žákovských projektů, seminárních prací, prací středoškolské odborné činnosti a školních videoklipů v cizím jazyce a možnost prezentace těchto prací na mezinárodním studentském fóru či v rámci mezinárodních videokonferencí a diskuzí zavádění mezinárodních certifikací do výuky (např. úprava učebních dokumentů cizích jazyků, vývoj, pilotní ověření a výuka volitelných předmětů zaměřených na přípravu k certifikaci) využití zahraničních lektorů na školách ve výuce a v mimoškolních aktivitách 15/34

16 3. Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: vytvoření modulových výukových programů pro přímou podporu výuky odborných předmětů na školách v regionu a jejich ověření; podpora spolupráce základních i středních škol a zaměstnavatelské sféry za účelem motivace žáků pro vzdělávání v technických oborech (exkurze, stáže apod.) podpora rozvoje technické výchovy na ZŠ - motivace k technickému vzdělávání (volitelné předměty s technickou tématikou, získávání dovedností a návyků v technických oborech) podpora aktivit seznamujících žáky a učitele pracovního vyučování základních škol s novými technologiemi stavebních a strojírenských výrob vytváření vzdělávacích programů, podpora nových organizačních forem práce v oblasti technického vzdělávání využívání ICT a e-learningu jako aktivizující prostředku při zajišťování lepších podmínek pro výuku technických oborů podpora spolupráce technicky zaměřených škol se sférou zaměstnavatelů a profesních svazů při pořádání akcí souvisejících s propagací technických profesí tvorba a pilotní odzkoušení e-learningových programů v technických oborech podpora rozvoje praktické výchovy na školách v oblasti technické, přírodovědné či řemeslné (volitelné předměty, nové formy organizace práce) podpora technického vzdělávání na základních školách, spolupráce základních škol a středních škol technického zaměření a řemesel tvorba a realizace projektů vedoucích k rozvoji manuálních zručností žáků 4. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: podpora vytvoření podmínek pro kvalitní a širší využívání ICT a internetu ve vyučování i mimo něj (volnočasové aktivity lze podpořit pouze v případě, že jsou realizovány ve vazbě na ŠVP a jde o aktivity poskytované nad rámec běžné výuky) ve školách a školských zařízeních podpora výroby vhodných výukových programů pro školy s využitím animací pro lepší demonstraci složitých jevů (technické předměty, problematika životního prostředí atd.) tvorba interaktivních webových stránek škol a školských zařízení a zapojení žáků do jejich inovací tvorba a využití moderních počítačových vzdělávacích her ve výuce i mimo výuku (volnočasové aktivity lze opět podpořit pouze v případě, že jsou realizovány ve vazbě na ŠVP a jde o aktivity poskytované nad rámec běžné výuky) tvorba datových balíků pro nabízené softwarové produkty, využitelné jak v odborných, tak všeobecných výukových předmětech pro potřeby žáků i učitelů podpora e-komunikace mezi školou (učitelem) a žákem; vytváření počítačových aplikací, interaktivních materiálů určených pro výuku 16/34

17 tvorba pracovních listů pro učitele a žáky - použití dané technologie ICT ve výuce výukové programy s aktivním zapojením žáků s důrazem na mezipředmětové vztahy a nasazením nových informačních technologií do výuky podpora vytvoření výukových materiálů pro žáky i učitele za účelem zkvalitnění využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech podpora aplikací moderního didaktického software a moderních technologií do výuky jednotlivých předmětů podpora využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech; příprava nových modulových výukových programů a souvisejících materiálů, jejich propagace, zavádění do škol a evaluace podpora aktivit zaměřených na tvorbu e-learningových programů a jejich využití ve vzdělávání příprava žáků k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL vytvoření databáze výukových programů v systému ICT, zajištění hardware a software pro všechny učitele, proškolování učitelů se software užívaným ve firmách 5. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: podpora spolupráce škol a školských zařízení na rozvoji obcí a měst; podpora inovativních forem spolupráce (včetně stáží žáků) škol a školských zařízení v rámci místní a regionální státní správy a samosprávy včetně zpracování odborných studií na dané téma podpora komunitní funkce škol a školských zařízení; projekty podporující sepětí škol a školských zařízení s místním územím zapojení informačních center škol a školských zařízení do informačního systému obcí podpora efektivní komunikace, propagace komunitních ideí, využití vzdělanostního a sociokulturního potenciálu školy jako centra informací a vzdělávání spolupráce škol a školských zařízení s místní a regionální státní správou a samosprávou při tvorbě vzdělávacích materiálů, včetně e-learningových programů pro žáky v počátečním vzdělávání 6. Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: podpora spolupráce kariérových poradců na školách se sociálními partnery v regionu školy jako informační centra pro žáky v oblasti volby povolání (profesní orientace) podpora organizování informačních dnů projekty zaměřené na vyhledávání žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému a na péči o ně podpora projektů, které vedou k optimalizaci vzdělávací cesty u žáků s dobrými předpoklady k dalšímu studiu a rozvoji, ale se zhoršeným sociokulturním zázemím - vyhledávání a podpora těchto žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti 17/34

18 podpora a doplnění stávajícího regionálního systému analýz a prognóz trhu práce k získávání zpětné vazby od absolventů škol, zaměstnavatelů, vzdělavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů na trhu práce spolupráce škol s úřady práce a pedagogicko-psychologickými poradnami, kariérové poradenství odborníků z těchto institucí přímo na školách spolupráce škol a sociálních partnerů při organizování akcí k usnadnění rozhodování žáků při volbě povolání 7. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: podpora zapojení škol do ověřování klíčových kompetencí žáků zavádění externí a interní evaluace ve vzdělávání na jednotlivých školách v regionu vytvoření nabídky evaluačních nástrojů a metod vhodných k použití pro evaluaci a autoevaluaci škol včetně nabídky na ověřování klíčových kompetencí žáků na regionální úrovni vytvoření informační podpory a poradenství v oblasti evaluace podpora spolupráce škol v oblasti evaluace a využití metody dobré praxe na regionální úrovni, podpora sdílení zkušeností škol v dané oblasti podpora škol při vytváření vlastních systémů autoevaluace kvality vzdělávání a zvyšování kvality a efektivity práce (hodnota přidaná školou) využití ICT a softwarových nástrojů IT jako jednoho z prostředků evaluace tvorba dotazníkových šetření a textových souborů pro jednotlivé předměty implementace evaluačních metod dle individuálních potřeb školy 8. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: podpora rozvoje fiktivních firem na školách tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj podnikatelských znalostí, dovedností a schopností žáků v počátečním vzdělávání v rámci potřeb regionu (např. ve spolupráci s úřady práce, hospodářskými komorami) podpora spolupráce škol v dané oblasti s regionálními partnery (podnikatelskou sférou) podpora rozvíjení metodik výuky podnikání a podnikavosti jednotlivých škol v regionu a posílení praktického využívání těchto metodik ve výuce podpora soutěží a vypracování nejlepších podnikatelských záměrů žáků na zlepšení prostředí školy a jejího okolí, na finanční úspory v chodu školy apod. praktické kurzy pro žáky zaměřené na ekonomiku podniku, ekonomiku rodiny, možnosti finančního zabezpečení ve stáří apod. podpora rozvoje osobnostních vlastností žáků (schopnost komunikace, týmové spolupráce, projektová činnost apod.) včetně podpory soutěživosti mezi žáky a školami v návaznosti na rozvoj podnikatelských kompetencí žáků (olympiády, soutěže, veletrh studentských firem) 9. Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj 18/34

19 Podporovány budou projektové aktivity zaměřené na: semináře k ekologizaci provozu škol a školských zařízení zakládání fiktivních environmentálních organizací na školách v regionu vytváření vzdělávacích programů týkajících se využití druhotných a obnovitelných zdrojů a jejich zařazení do výuky vytvoření výukových programů EVVO, pilotní ověřování výukových programů EVVO podpora spolupráce škol, školských zařízení a organizací působících ve vzdělávání v dané oblasti v regionu (vytvoření sítě vzdělávacích programů, metodických týmů pro oblast environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj) podpora regionálních environmentálně zaměřených vzdělávacích akcí škol a školských zařízení a metodická pomoc při jejich pořádání podpora praktických aktivit přírodovědných kroužků zřízených při školách a školských zařízeních rozšiřujících environmentální vzdělávání žáků (praktická ochrana přírody, včelařství, meteorologie a klimatologie,geografie, technologie pro životní prostředí včetně dovybavení učeben zaměřených na chovatelské činnosti terária, insektária apod.) 19/34

20 Příloha č. 2 k Výzvě 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací indikátory pro vyplňování webové žádosti Benefit7 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Kód indikátoru indikátor definice jednotka komentář Počet podpořených osob Počet osob dětí, žáků přímo podpořených jako cílových v počátečním vzdělávání skupin v rámci realizace projektu vyplňuje žadatel celkem dětí, žáků v (žáci, děti, škol a školských počet v projektové žádosti projektech z celkového zařízení, kteří byli odběrateli počtu podpořených osob dané služby). z toho chlapci dívky neaktivní osoby celkem Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, 1081 žáků) - neaktivní osoby celkem Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - neaktivní osoby ve 1091 vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, 1181 žáků) - mladí lidé let Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, 1251 žáků) menšiny Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, 1261 žáků) - migranti Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - zdravotně 1127 znevýhodnění Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - ostatní znevýhodněné 1281 skupiny Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, 1411 žáků) - základní ISCED 1 a 2 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, 1421 žáků) - střední ISCED 3 počet žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu 1431 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - nástavbové studium 20/34

21 z toho ISCED 4 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - vysokoškolské ISCED 5 a 6 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání muži ženy Počet podpořených osob - pracovníků v dalším 1042 vzdělávání - zaměstnaní Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání mladí lidé let Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání starší pracovníci let Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání menšiny Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání migranti Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání zdravotně znevýhodnění Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání ostatní znevýhodněné skupiny Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání základní ISCED 1 a 2 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání střední ISCED 3 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání nástavbové studium ISCED 4 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání vysokoškolské ISCED 5 a 6 Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet osob celkem pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci projektů podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci). Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. Každá osoba, která obdržela podporu se započítává pouze jedenkrát. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, vzdělávací moduly, počet počet počet počet vyplňuje žadatel v projektové žádosti žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu vyplňuje žadatel v projektové žádosti vyplňuje žadatel v projektové žádosti 21/34

22 studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e- learningové kurzy, webové portály ) z toho počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně % výuky Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 a více hodin. počet počet vyplňuje žadatel v projektové žádosti vyplňuje žadatel v projektové žádosti Výběrem monitorovacích indikátorů sledujících podpořené osoby se žadatel zavazuje sledovat a vykazovat hodnoty monitorovacích indikátorů dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti apod.). 22/34

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 5614/2011-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 5056/2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 23 730 /2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor implementace fondů EU vyhlašuje

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 219/8/2015 ze dne 10.12.2015. Vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 Tento dokument slouží pouze jako orientační pro zachycení nejdůležitějších změn v příručce pro žadatele

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 1. ZÁSADY REALIZACE PROJEKTŮ 2 Co požaduje poskytovatel

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 3 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

FAQ k výzvě č. 51. Musí být všechny vzdělávací programy realizované v rámci projektu akreditované?

FAQ k výzvě č. 51. Musí být všechny vzdělávací programy realizované v rámci projektu akreditované? FAQ k výzvě č. 51 Oprávněnost žadatele Platí pro projekty realizované v rámci výzvy č. 51 podmínka na doložení ročního obratu organizace/společnosti ve výši celé částky rozpočtu projektu? Ano, v rámci

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Podporované aktivity 1) Jaké vzdělávací kurzy spadají do obecného a do specifického vzdělávání? Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.2 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH PODNIKŮ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022/02_16_023 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Pravidla pro žadatele. a příjemce. specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele. a příjemce. specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO1 Podpora excelentních výzkumných týmů VERZE: 2 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

Výzva č. 74-2.1 OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Seminář pro žadatele Praha, 24. května 2011 Brno, 31. května 2011

Výzva č. 74-2.1 OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Seminář pro žadatele Praha, 24. května 2011 Brno, 31. května 2011 Výzva č. 74-2.1 OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti Seminář pro žadatele Praha, 24. května 2011 Brno, 31. května 2011 Obsah prezentace 1. Identifikace výzvy 2. Oprávnění žadatelé 3. Partnerství

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Č. j.: MSMT- 48486/2013 Metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 17. 12. 13 J. Baťková

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4 SEZNAM PŘÍLOH Žadatel: doplnit název žadatele Název projektu: doplnit název projektu Číslo přílohy: Název přílohy: Poznámka: Počet listů: POVINNÉ PŘÍLOHY 1. Doklad o právní subjektivitě 2 2. Čestné prohlášení

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 1. Popis opatření Opatření

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

Jednokolový 30. 6. 2019

Jednokolový 30. 6. 2019 Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF adaptabilita a rovné příležitosti vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Seminář pro školy pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Program Bod programu I. Blok Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony II. Blok Projekty a výzvy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zprávy (dále jen "MZ") se předkládají v případě všech typů projektů, a to zpravidla jedenkrát za každých 6 měsíců realizace projektu.

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce v Ostravě vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT 6741/2015 ČR Ministerstvo školství, a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o parametrech výzvy pro individuální projekty systémové

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016 MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Č.j.: MV-xxxxx-5/OBP-2015 PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Seminář pro žadatele PO 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 26. 10. 2009 Program semináře 1. Obecné informace k PO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více