Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17."

Transkript

1 Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v hod., ukončení v hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, Miroslav Hovjacký, Karel Kavka, Vladimír Kostura, Ing. Jolana Mertová, Mgr. Aleš Nezhoda, Ing. Alois Poloch, Ing. Josef Port, MUDr. Otakar Tofel, Ing. Alois Vrána, Omluven: František Ďurčík, Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek Pozdní příchod: Ing. Marek Špok, Ing. Martin Zdralek Občané: zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Alois Poloch. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15-ti členů zastupitelstva obce je při zahájení zasedání přítomno 10 členů, takže zastupitelstvo je schopno jednat a usnášet se. Dále sdělil, že oznámení o konání zasedání zastupitelstva, o programu jednání, pozvání členů zastupitelstva a doručení materiálů k projednání bylo zajištěno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Starosta obce Ing. Alois Poloch předložil členům zastupitelstva obce program jednání: Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 4. Ověření zápisu z Mimořádného a 16. zasedání zastupitelstva obce 5. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z Mimořádného a 16. zasedání zastupitelstva obce 6. Zpráva o jednáních rady obce , , a Závěrečný účet obce Janovice za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok Účetní závěrka obce Janovice za r Ceny pozemků ceny obvyklé 10. Prodej obecních pozemků parc.č. 3023/3 a 3023/5 a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 81 a 3023/5, vše k.ú. Janovice u Frýdku-Místku 11. Oprava parkoviště u Základní školy v Janovicích 12. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Janovice pro volební období Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 14. Různé informace, dotazy, připomínky a podněty zastupitelů na radu obce a předsedy výborů 15. Souhrn usnesení 16. Diskuse návrhy, připomínky a podněty občanů 17. Závěr zasedání Starosta obce připomněl a sdělil zastupitelům, že jako vždy měli možnost v době po předání materiálů do jednání zastupitelstva obce se přijít dotázat na obec na podrobnější informace k předloženým materiálům, aby pak při jednání zastupitelstva nedocházelo ke zbytečným průtahům. Na jednání dorazil Ing. Martin Zdralek

2 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Za členy návrhové komise byli navrženi: RSDr. Milan Beneš, Vladimír Kostura, MUDr. Otakar Tofel Za ověřovatelé zápisu byli navrženi: Karel, Kavka, Ing. Alois Vrána Ověření zápisu z 16. zasedání zastupitelstva obce Ověřovateli zápisu z 16. zasedání zastupitelstva obce byli Ing. Lumír Ivánek a Ing. Alois Vrána. Zprávu přednesl Ing. Alois Vrána a sdělil, že zápis je v souladu s průběhem zasedání zastupitelstva, je bez závad a proto byl stvrzen podpisy ověřovatelů bez připomínek. Zpráva o ověření tohoto zápisu byla členy zastupitelstva vzata na vědomí bez připomínek. Ověření zápisu z Mimořádného zasedání zastupitelstva obce Ověřovateli zápisu z Mimořádného zasedání zastupitelstva obce byli František Ďurčík a Karel Kavka. Zprávu přednesl Karel Kavka a sdělil, že zápis je v souladu s průběhem zasedání zastupitelstva, je bez závad a proto byl stvrzen podpisy ověřovatelů bez připomínek. Zpráva o ověření tohoto zápisu byla členy zastupitelstva vzata na vědomí bez připomínek. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z Mimořádného a 16. zasedání zastupitelstva obce Zprávu o plnění usnesení a vyřizování připomínek přednesl starosta a sdělil: Všechny dotazy a připomínky byly zodpovězeny přímo na Mimořádném a 16. zasedání zastupitelstva a všechna přijatá usnesení jsou řádně plněná. K podané zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí. Zpráva o jednáních rady obce z , , a Zprávu o jednáních rady přednesl člen rady obce Mgr. Aleš Nezhoda. Ing. Alois Vrána dotaz týkající se uzavření pachtovní smlouvy s Frýdlantskou zemědělskou a.s., kolik činí roční nájemné? Starosta na to reagoval, že přesnou částku neví, ale pokud se nemýlí tak to dosud bylo cca 40 tis. Kč ročně, nově pak cca 80 tis. Kč. Ing. Josef Port dotaz týkající se také této pachtovní smlouvy a to na jak dlouho je uzavřená? Starosta uvedl, že je to 5 nebo 6 let. Ing. Josef Port dotaz jaké kamery byly zakoupeny jako dar pro Policii ČR, zda-li se jedná o mířící pistole. Starosta odpověděl, že Policii ČR byly zakoupeny 2 ks malých kamer, které mohou být umístěny na klopu nebo např. na čepici v ceně cca 6.500,--Kč (za obě kamery vč. paměťových karet) K vlastní podané zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí. Závěrečný účet obce Janovice za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok 2013 Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok 2013 byl v souladu se zákonem 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce

3 Janovice (e.č. 23/2014) od tj. nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu. K projednávání byly zastupitelům předloženy následující podklady: - Obec Janovice - Závěrečný účet za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok ZŠ a MŠ Hospodaření za r Hospodaření obce Janovice v r Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - Poskytnuté finanční příspěvky a dary rok 2013 Materiál byl předložen k projednání i finančnímu výboru. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Janovice za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Janovice za rok 2013 bez výhrad. Účetní závěrka obce Janovice za r Účetní závěrka obce se schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Schvalovat roční závěrku je v pravomoci zastupitelstva - 84, odst. 2 b), zákon 128/2000 Sb. K projednávání účetní závěrky byly zastupitelům předloženy následující podklady: - Rozvaha Bilance k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok Roční zpráva o finanční kontrole za r Inventarizační zpráva za rok Protokol o schvalování účetní závěrky za r O schválení či neschválení účetní závěrky zastupitelstvo obce vyhotoví protokol, který obsahuje předepsané náležitosti, kdy v případě neschválení uvede důvod a návrh na odstranění nedostatků dle 7 odst.3 vyhlášky. Protokol o schvalování účetní závěrky bude přílohou usnesení zastupitelstva. Roční závěrka je ryze účetní kategorie a nemá přímou souvislost se závěrečným účtem obce, který není sestavován a schvalován podle účetních předpisů, ale podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních celků. Obecně se dá říct, že se jedná se o poměrně rozsáhlý materiál, který obsahuje spoustu účetních dat. Materiál byl předložen k projednání i finančnímu výboru. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Janovice včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013, sestavenou ke dni Ceny pozemků ceny obvyklé 1) Prodej (nákup) pozemků byl zpravidla (před r. 2007) sjednáván v ceně za 50 Kč/m 2 bez ohledu na jeho polohu v obci a bez ohledu zda jde o pozemek v území urbanizovaném

4 (plochy určené k zástavbě) či neurbanizovaném (plochy lesů, travních porostů, orné půdy apod.). 2) Od r byly v souladu s usnesením zastupitelstva obce (volební období ) č.4/31 z používány následující ceny pozemků: - urbanizované území (dle platného územního plánu Obce Janovice vč. jeho změn č. 1-3) 100 Kč/m 2 - základní cena 125 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a vodu 125 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a plyn 150 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro, plyn a vodu - neurbanizované území (dle platného územního plánu Obce Janovice vč. jeho změn č. 1-3) 5 10 Kč/m 2 - podle druhu pozemku, zájmu, umístění apod. 3) Od října 2011 jsou v souladu s usnesením zastupitelstva obce (volební období ) č.6/59 z až dosud používány tyto ceny pozemků: - urbanizované území (dle platného územního plánu Obce Janovice vč. jeho změn č. 1-4) a) při ploše pozemku do 200 m Kč/m 2 - základní cena 125 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a vodu 125 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a plyn 150 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro, plyn a vodu b) při ploše pozemku nad 200 m Kč/m 2 - základní cena 250 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a vodu 250 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a plyn 300 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro, plyn a vodu - neurbanizované území (dle platného územního plánu Obce Janovice vč. jeho změn č. 1-4) 5 10 Kč/m 2 - podle druhu pozemku, zájmu, umístění apod. 4) Navrhuje se stávající ceny ponechat a přijat nové usnesení s ohledem na skutečnost, že od je v platností nový Územní plán Janovice. Ing. Alois Vrána uvedl, že dle jeho názoru je cena týkající se neurbanizovaného území nízká a neodpovídá ceně v místě obvyklé, vzhledem k tomu, že obec Janovice sousedí s městy jako je Frýdek-Místek a Frýdlant n. Ostr., měla by být cena vyšší. Na toto reagoval starosta, že neměl tímto bodem v úmyslu měnit ceny, že se jednalo pouze o předložení bodu z důvodu, že obec Janovice má nový územní plán. I tak při prodeji pozemků je cena vždy schvalována individuálně, takže není problém pak cenu např. navýšit. K názoru starosty se připojil i Ing. Josef Port, jelikož i dle něho se jedná pouze o částky orientační. Zastupitelstvo obce stanovuje od následující ceny obecních pozemků (v daném místě a čase obvyklé): a) urbanizované území (dle platného územního plánu) při ploše pozemku do 200 m Kč/m 2 - základní cena 125 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a vodu 125 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a plyn 150 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro, plyn a vodu b) urbanizované území (dle platného územního plánu) při ploše pozemku nad 200 m Kč/m 2 - základní cena 250 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a vodu 250 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro a plyn 300 Kč/m 2 - pozemek je v území, s možnosti napojení na elektro, plyn a vodu c) neurbanizované území (dle platného územního plánu)

5 5 10 Kč/m 2 - podle druhu pozemku, zájmu, umístění apod. d) v případě, že o koupí konkrétního obecního pozemku projeví zájem více zájemců, pak ceny stanovené v bodech a), b) jsou nejnižší možné. Prodej obecních pozemků parc.č. 3023/3 a 3023/5 a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 81 a 3023/5, vše k.ú. Janovice u Frýdku-Místku Schvalování prodeje pozemků a věcných břemen, kde bude obec oprávněná, je v pravomoci zastupitelstva obce, 85 a), zákon 128/2000Sb. Se záměrem obce prodat pozemky parc. č. 3023/3 o výměře 55 m 2 a parc. č. 3023/5 o výměře 58 m 2 vše ostatní plocha (způsob využití ostatní komunikace), k.ú. Janovice u F-M vyslovilo zastupitelstvo obce souhlas usnesením č. 16/136 (16. zasedání konané dne ). Záměr byl zveřejněn na úřední desce, evid. č. 11/2014 (vyvěšeno od ). Zájemci mohli podat písemné nabídky do Na obecní úřad nebyly podány žádné písemné nabídky, proto se uvedené pozemky navrhuje prodat žadateli tj. Marek Mácha a Martina Máchová, Janovice 478. Dále bude uplatněn požadavek na věcné břemeno (právo průchodu a průjezdu vozidly všeho druhu) na části parc. č. 81 a 3023/5 (pruh š. 3,5-4 m podél parc. č. 3024/4 viz příloha. Ing. Alois Vrána dotaz zda bude vypracován geometrický plán. Starosta na toto reagoval, že geometrický plán byl již vypracován a byl součástí předložených materiálu. Ing. Josef Port dotaz, kdo v případě prodeje nechává geometrický plán zpracovat a na čí náklady je pořizován? Starosta odpověděl, že dosud dodržujeme pravidlo, že geometrické plány nechává zpracovat i hradí finanční náklady spojené s pořízením kupující. Ing. Josef Port dotaz, jak se oceňujeme věcná břemena a jestli je vedeme v účetnictví? Starosta uvedl, že dle nového občanského zákoníku se dnes hodnotí věcné břemeno jako nemovitost a v účetnictví se věcná břemena v hodnotě do 40 tis. Kč dle směrnice o evidenci majetku nevedou. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků, které jsou dosud ve vlastnictví obce Janovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na listu vlastnictví č. 1, následovně: parc. č. 3023/3 a 3023/5 o celkové výměře ( ) = 113 m 2 za cenu 150 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu ,- Kč Marku Máchovi a Martině Máchové, Janovice 478. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene, ve prospěch obce Janovice, za účelem umožnění přístupu z obecní parc. č na obecní parc. 3139/2, 3139/4 a 3139/6. Věcné břemeno, právo průchodu a průjezdu vozidly všeho druhu se zřizuje na části parc. č. 3023/5 a části parc. č dle přílohy. Oprava parkoviště u Základní školy v Janovicích Na minulém zasedání zastupitelstva (v březnu) bylo při projednávání rozpočtu obce na r mimo jiné diskutováno, zda místo velké opravy parkoviště u ZŠ není lepší vybudovat chodník podél hlavní komunikace (určitou část) pro lepší bezpečnost, zejména školáků. Starosta pak navrhl, aby na příštím jednání zastupitelstva (v červnu) byla záležitost s opravou parkoviště znovu otevřena a zastupitelé tak mohli mít dostatek času (3 měsíce) na rozhodnutí.

6 Na parkovišti byl v minulém roce realizován dlážděný rigol vč. odvodnění (kanalizace) a včetně napojení rigolu ke stávající komunikaci a parkovišti (2 x pruh š. cca 1 m). Celková plocha parkoviště činí (45,5 x 35,5) 1365 m 2 a náklady na opravu včetně doplnění (olemování) parkoviště o obrubníky cca 1,0 1,2 mil. Kč (včetně DPH). Ing. Alois Vrána zdá se mu, že parkoviště je zatím v dobrém stavu a že by se finanční prostředky měly použít jinde např. na opravu obecních komunikací. RSDr. Milan Beneš parkoviště u základní školy je v současné době hodně využíváno i pro parkování velkých aut i s návěsem (kamiónu), které parkoviště ničí. Starosta na toto reagoval s tím, že zvelebení centra obce bylo zapracováno ve volebních programech většiny stran. V současné době došlo ke zvelebení centra od prodejny až po autobusovou zastávku u školy a celkový vzhled zatím ničí prašné parkoviště, kde jsou nerovnosti a díry. V současné době a zejména v příštím volebním období se zastupitelé budou muset zabývat odkanalizováním obce, je pak např. úvaha o investování do výstavby chodníků v obci dost riskantní, protože by mohlo dojít, stavbou kanalizace, k jejich opětovnému zničení. Nyní je plánována výstavba chodníku v místní části Bystré, (v jeho trase se s vedením splašk. kanalizace neuvažuje) kdy by měly být zahájeny práce koncem v srpna letošního roku. Ing. Martin Zdralek přiklání se k dokončení úprav centra obce a ptal se na rozsah prací. Na toto starosta uvedl, že by se jednalo o srovnání plochy, a ohraničení plochy obrubníky a následné položení asfaltového povrchu. Na jednání dorazil Ing. Marek Špok Ing. Josef Port myslí si, že tato investice je v současné době zbytečná, jelikož už v minulosti se zastupitelé zabývali možnosti zpracování autobusové zastávky vč. ostrůvku, vybudování přechodu pro chodce apod. Proto investovat cca 1,0 mil. Kč do opravy, kde není toto zapracováno je dle jeho názoru zbytečné. Zastupitelstvo obce s opravou parkoviště u Základní školy v Janovicích v roce 2014 souhlasí. Hlasování o předneseném usnesení: 8 pro, 1 proti, 3 zdrž. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Janovice pro volební období Počet členů zastupitelstva obce v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 67 a 68 stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů před konáním voleb do zastupitelstev v obcích (termín voleb ½ října 2014). Obce o počtu obyvatel nad 500 do 3000 mohou stanovit počet: 7 až 15 členů, rada obce se nevolí pokud má zastupitelstvo méně než 15 členů. Zastupitelstvo obce stanovuje pro příští volební období r počet členů zastupitelstva obce Janovice: - na patnáct Ing. Josef Port, vznesl protinávrh: snížit počet členů zastupitelstva pro volební období na číslo 11. Hlasování o protinávrhu, aby bylo příští zastupitelstvo jedenáctičlenné: 3 pro, 7 proti, 2 zdrž. Původní návrh usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje pro příští volební období r počet členů zastupitelstva obce Janovice: - na patnáct Hlasování o předneseném usnesení: 9 pro, 2 proti, 1zdrž.

7 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Cílem vyhlášky č. 1/2014 je v obci omezit hlučné činnosti (v zájmu většiny občanů) a to v době nočního klidu a o nedělích (nová vyhl. by nahradila OZV č. 1/2012) Navrhovaná OZV č 1/2014 je oproti dosud platné OZV č. 1/2012 doplněna v čl. 3 o odst. (4) tj. o výjimku, kterou by mohl v odůvodněných případech povolit starosta obce. Ing. Martin Zdralek nemá k předložené vyhlášce, žádné výhrady, ale možná by bylo dobré informovat občany, kdo o výjimku požádal a zda-li mu byla udělena. Ing. Josef Port měl jen připomínku, zda-li by neměla být uvedená i zastupitelnost starosty v č. 3 odst. 4. Na to reagoval starosta, že zastupování v době nepřítomnosti starosty je dána ze zákona o obcích. Ing. Josef Port jestli by ve vyhlášce neměly být stanoveny nějaké lhůty pro podání žádosti. Starosta uvedl, že si myslí, že půjde zejména o zemědělské práce, kdy např. celý týden proprší a Frýdlantská zemědělská bude muset rychle v neděli vyjet na pole. Tam, že by se pak předepsané lhůty jen špatně dodržovaly. Ing. Josef Port uvedl, že někdy je daleko horší rušení klidu např. ze strany domácích zvířat a toto není ošetřeno žádnou vyhláškou. Mnohokrát se stalo, že např. pes proštěká celou noc a ruší ve spánku všechny sousedy a majitel nemá ani snahu sjednat nápravu. Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Janovice č. 1/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, dle přiložené přílohy. Hlasování o předneseném usnesení: 11 pro, 0 proti, 1zdrž. Různé informace, dotazy, připomínky a podněty zastupitelů na radu obce a předsedy výborů Ing. Alois Vrána jelikož na jednání zastupitelstva byl materiál týkající se závěrečného účtu, kde jeho součástí je zpráva o přezkumu hospodaření obce Janovice za r. 2013, kde bylo napsáno, že je vše bez výhrad, chtěl by touto cestou poděkovat starostovi a zaměstnancům obecního úřadu za velmi dobrou práci. K tomuto poděkování se připojil i starosta obce, který poděkoval kolegyním za jejich 100% spolehlivost a vykonanou práci. Souhrn usnesení Souhrn všech usnesení přednesl Vladimír Kostura. K předloženým usnesením a k jednotlivým hlasováním nebyly podány žádné námitky. Závěr zasedání Zasedání ukončil ve hod. starosta obce. Na závěr poděkoval za účast zastupitelům obce i přítomným občanům a popřál všem hezký večer. V Janovicích Zapsala: Iveta Kociánová Ověřovatelé zápisu: Karel Kavka Dne... Ing. Alois Vrána Dne... Starosta obce: Ing. Alois Poloch Dne

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15 Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.09.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 16:00 hod., ukončení v 17:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, Ladislav

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod. Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Ladislav Gurecký,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 23.09.2011 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 19.35 hod.

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 23.09.2011 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 19.35 hod. Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 23.09.2011 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 19.35 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Ladislav Gurecký,

Více

Omluveni: Ing. Lumír Ivánek, Ing. Jan Kropáč, Marek Václavík. Občané: 11

Omluveni: Ing. Lumír Ivánek, Ing. Jan Kropáč, Marek Václavík. Občané: 11 Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22.04.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 18:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ing. Jan Kropáč, Ing. Martin Zdralek. Občané: 17

Omluveni: Ing. Jan Kropáč, Ing. Martin Zdralek. Občané: 17 Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.06.2009 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ing. Jan Kropáč. Občané: 27

Omluveni: Ing. Jan Kropáč. Občané: 27 Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.02.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Schválení programu: Hlasování: (10 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (10 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 05.06.2008 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: František Ďurčík, Vladimír

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Občané: 23. Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

Občané: 23. Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 06.03.2008 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 2 členové omluveni Jednání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,10 hod Přítomno: 11 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015 Přítomno: 8 členů Hosté: František Čala, Eva Čalová Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Místní šetření před prodejem pozemku 4) Schválení účetní

Více

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.06.2010 v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: František Ďurčík, Ladislav Gurecký, Miroslav Hovjacký,

Více

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 11. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Zápis č. 4-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 05. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 05. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 05. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 10. 12. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Číslo ZO: VIII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: Vrbata Jakub Přítomno občanů: 23 K bodu

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 14. 11. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 14. 11. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 14. 11. 2011 Přítomni: p. Petr Grün, p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk, p. Václav Mildorf, p. Pavel Moláček, Bc. Zdeněk

Více

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce:

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce: Anonymizovaný zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 23.4.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,25 hod Přítomno: 8 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Přítomni: p. Maťa, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, p. Příkazský, pí

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina)

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů

Více

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas.

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV KONANÉHO DNE 26.4.2004 Přítomni: p. Dezort, p.vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,, p. MUDr. Jirava příchod

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:01 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 7 zastupitelů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.09.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 19.00 hod.

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.09.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 19.00 hod. Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.09.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 19.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Ladislav Gurecký,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více