2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení"

Transkript

1 Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně vzdělávací práce ZŠ je hdncení a klasifikace žáků. Obecné zásady hdncení 1. HODNOCENÍ ŽÁKU * Hdncení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. * Cílem a základem každéh hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, tj. c se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak pstupvat dále. * Hdncení by měl vést k pzitivnímu vyjádření a měl by být pr žáky mtivující. Důležité je uplatňvat přiměřenu nárčnst a pedaggický takt. Sustředíme se na individuální pkrk každéh žáka. * Pr výsledné hdncení pužíváme klasifikaci, puze na žádst rdičů a dpručení PPP se u žáků se SVPU pužívá hdncení slvní. U průběžnéh hdncení pužíváme různé frmy,d klasifikace, přes bdvé hdncení, slvní hdncení, až p sebehdncení žáků. *Žáci jsu cíleně vedeni k sebehdncení a k sebekntrle, s chybu či nedstatkem se dále pracuje. * Obecná pravidla pr hdncení jsu sučástí ŠVP ZV. * Pdrbnější hdncení je rzpracván v základních pravidlech hdncení. 1.1 Kritéria pr hdncení * zvládnutí výstupů jedntlivých vyučvacích předmětů v rámci individuálních mžnstí dítěte * schpnst řešit prblémvé situace * úrveň kmunikačních dvednstí * schpnst vyknávat činnsti smysluplně a řešit předpkládané prblémy tvůrčím způsbem * změny v chvání, pstjích a dvednstech * míra zdpvědnsti a tlerance, kteru žák pciťuje 1.2 Frmy věřvání vědmstí a dvednstí žáků * Písemné práce, slhvé práce, testy, diktáty, cvičení * Ústní zkušení a mluvený prjev * Zpracvání referátů a prací k danému tématu * Úprava sešitů, samstatné aktivity a dmácí úkly * Mdelvé a prblémvé úkly, kvízy, křížvky, rébusy * Výrba pmůcek, mdelů, * Práce ve VV a HV * Prjektvé a skupinvé práce * Prjektvé dny 1

2 * Zážitkvé pbyty (6. rč.) * Týdenní zdravné pbyty * Vědmstní a dvednstní testy * Sustavné diagnstické pzrvání žáka 2. KLASIFIKACE 2.1 Základní pravidla hdncení prspěchu klasifikací i na vysvědčení Při hdncení a klasifikaci bude pedaggický pracvník škly v suladu s výše uvedenými zásadami ddržvat tat pravidla: a. Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenu nárčnst, bjektivitu a pedaggický takt vůči žákvi. b. Učitel je pvinen známit žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdnit a pukázat na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů a výtvrů. P ústním zkušení známí učitel žákvi výsledek ihned, výsledky hdncení písemných prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 10 dnů p jejich dknčení. Při hdncení klade učitel důraz i na žákv sebehdncení. c. Kntrlní písemné práce a další druhy rzsáhlejších zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk tak, aby se nenahrmadily v určitých bdbích. Termín prknzultuje s třídním učitelem, krdinaci zajišťuje třídní učitel. V jednm dni mhu žáci knat jen jednu zkušku uvedenéh charakteru. d. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci každé klasifikaci, a t průkazným způsbem tak, aby mhl vždy dlžit správnst klasifikace i způsb získání známky a kdykliv infrmvat vedení škly, třídníh učitele a také záknné zástupce žáka frmu zápisu d žákvské knížky a d elektrnické ŽK ( web pr rdiče). e. Při dluhdbějším pbytu žáka v zařízeních, která rvněž zajišťují jeh vzdělávání, je učitel pvinen respektvat známky, které žák v tmt zařízení získal a zahrnut je d celkvé klasifikace. f. V případě negativníh hdncení pskytne žákvi mžnst pr dsažení úspěšnějšíh hdncení, pkud negativní hdncení žáka není způsben dluhdbým neb pakvaným neplněním základních šklních pvinnstí. g. Učitel bere při hdncení zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahu teretickéh zaměření, předmětů s převahu praktických činnstí a předmětů s převahu výchvnéh a uměleckéh zaměření. 2

3 h. Žáci jsu hdnceni ve všech vyučvacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušné třídy. i. Průběžné hdncení prvádí učitel, který ve třídě daný předmět vyučuje. Hdncení jsu pvinni prvádět rvněž zastupující učitelé, pkud v dané třídě a předmětu dučí dvě a více p sbě následujících vyučvacích hdin, neb zastupují v dané třídě a předmětu pravidelně p dbu delší než jeden týden. j. Výslednu klasifikaci z předmětu prvádí učitel, který v dané třídě učí příslušný předmět, neb zastupující učitel, kteréh pvěří zástupce ředitele pr příslušný stupeň. k. Předmětem hdncení jsu výsledky, jichž žák dsáhl ve vyučvacím předmětu v suladu se vzdělávacím prgramem škly neb s individuálním vzdělávacím plánem. Chvání žáka se hdntí zvlášť a nesmí vlivnit hdncení ve vyučvacích předmětech. l. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hdncení učitel, který je k tmu pvěřen příslušným zástupcem ředitele škly, a t p prjednání s statním učiteli. m. Při výsledné klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka, k případnému pstižení a zdravtnímu stavu i k případné indispzici, která by mhla vést k zaklísání v učebních výknech. n. Výsledná klasifikace za klasifikační bdbí se neurčuje na základě aritmetickéh průměru vypčítanéh z dílčích hdncení (známek).. D výsledné klasifikace v daném předmětu mhu být zahrnuty mimřádné výsledky, kterých žák dsáhl v lympiádách, sutěžích a dalších aktivitách. p. Prblémy a skutečnsti týkající se hdncení a klasifikace a vyžadující zvláštní zřetel prjednají učitelé s ředitelem škly neb s pvěřeným zástupcem ředitele, ppřípadě je přednesu na pedaggické radě. Učitelé zvlí takvu frmu, aby nedšl při řešení k nebezpečí z prdlení. q. Případné zastávání žáků v učení a prblémy v jejich chvání a prspěchu se prjednávají na pedaggické radě. Třídní učitel sdělí výsledky prkazatelným způsbem záknnému zástupci žáka i žákvi. 2.2 Získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci a. Pdklady pr hdncení získává učitel zejména: sustavným sledváním výknů žáka v průběhu vyučvání 3

4 různými způsby prvěřvání vědmstí, dvednstí a návyků (praktické, phybvé, ústní, písemné) analýzu výsledků aktivit žáků knzultacemi s statními učiteli, vychvateli, ppřípadě pracvníky speciálně pedaggickéh centra neb pedaggick-psychlgické pradny b. Minimální pdklady pr výslednu klasifikaci na knci klasifikačníh bdbí na I. stupni v předmětech s převahu teretickéh zaměření (český jazyk, cizí jazyk, prvuka, vlastivěda, matematika, přírdvěda): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z písemnéh a jedn z ústníh prvěření znalstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. c. Minimální pdklady pr výslednu klasifikaci na knci klasifikačníh bdbí na I. stupni v předmětech s převahu praktickéh zaměření (hudební výchva, výtvarná výchva, tělesná výchva, pracvní činnsti, infrmatika): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z praktických činnstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem a zahrnuje různé blasti činnsti, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. d. Minimální pdklady pr prvedení výsledné klasifikace na knci klasifikačníh bdbí na II. stupni v předmětech s převahu teretickéh zaměření s časvu dtací větší než dvě hdiny týdně (český jazyk, cizí jazyk, matematika): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z písemnéh a jedn z ústníh prvěření znalstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. U žáků, kteří v průběhu klasifikačníh bdbí nemají větší absenci, by měl prběhnut hdncení zpravidla minimálně jednu měsíčně. e. Minimální pdklady pr prvedení výsledné klasifikace na knci klasifikačníh bdbí na II. stupni v statních předmětech s převahu teretickéh zaměření: 4

5 Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně dvě dílčí hdncení z písemnéh a jedn z ústníh prvěření znalstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. f. Minimální pdklady pr prvedení výsledné klasifikace na knci klasifikačníh bdbí na II. stupni v předmětech s převahu praktickéh zaměření (hudební výchva, výtvarná výchva, tělesná výchva, pracvní činnsti, infrmatika): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z praktických činnstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem a zahrnuje různé blasti činnsti, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. g. Další pdmínky pr získávání pdkladů při získávání pdkladů pr klasifikaci jsu využívány tyt základní frmy: ústní zkušení písemné zkušení a testy pvinné písemné práce zadávání praktických úklů grafický a estetický prjev zadávání úklů a samstatné práce při získávání a zpracvání infrmací během získávání pdkladů pr klasifikaci musí učitel brát zřetel na kamžitý zdravtní a psychický stav dítěte a na prkázané vývjvé pruchy chvání a učení zásady pr ústní zkušení za ústní zkušení je pvažván buď rzsáhlejší prvěření znalstí před celu třídu, neb psuzení něklika dílčích dpvědí v lavici ústní zkušení musí prbíhat před statními splužáky rzsah a délka ústníh zkušení musí dpvídat věku a individuálním zvláštnstem žáka ústní zkušení nesmí zabírat převážnu část vyučvací hdiny a nesmí být na úkr efektivnsti vyučvací hdiny zásady pr písemné zkušení 5

6 za písemné zkušení se pvažuje samstatný písemný prjev žáka písemné zkušení, pr jehž vypracvání ptřebuje průměrný žák dbu delší než 20 minut, je přípustné puze v českém jazyce a matematice, a t maximálně v délce 45 minut u statních předmětů s převahu teretickéh zaměření nesmí tat dba přesáhnut hranici 20 minut u předmětů s převahu praktickéh zaměření může být písemné přezkušení využit puze ve výjimečném případě, a t v takvém rzsahu, aby k jeh vypracvání stačila průměrnému žákvi dba 10 minut u předtištěných testů můžu být výše uvedené časvé limity zkráceny 10 minut výše uvedené časvé limity se netýkají testů zadávaných v rámci kntrlní činnsti vedením škly žáci mhu v jednm dni abslvvat puze jedn písemné přezkušení v rzsahu delším než 20 minut všechna písemná přezkušení v rzsahu delším než 20 minut musí být nejpzději předcházející vyučvací hdinu žákům známena, zapsána d třídní knihy a zaznamenána d elektrnické ŽK na I. stupni jsu nepřípustné v matematice a českém jazyce pakvací prvěrky v rzsahu delším než 25 minut a v statních předmětech v rzsahu delším než 15 minut v suladu s pžadavkem, že hdncení musí být dlžitelné, je třeba ddržvat tyt zásady: písemné a grafické prjevy žáků se ukládají u příslušnéh vyučujícíh předmětu, a t p dbu trvání danéh šklníh rku 2.3. Hdncení a klasifikace ve vyučvacích předmětech Při hdncení výsledků vzdělávání se psuzuje zejména: úrveň dsažených výsledků vzdělávání píle žáka a jeh přístup ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn ucelenst, přesnst a trvalst svjení, kvalita a rzsah 6

7 schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů schpnst nalézt, třídit a interpretvat infrmace kvalita myšlení, především jeh samstatnst, tvřivst a riginalita přesnst, výstižnst a dbrná i jazykvá správnst ústníh a písemnéh prjevu svjení účinných metd samstatnéh studia svjení dvednsti účinně splupracvat Orientační hdntící stupnice prakticky bez chyby, chybuje vynikající, příkladný, výbrný 90% výjimečně 1 převládají pzitivní zjištění, dílčí velmi dbrý, nadprůměrný, % 2 chyby chvalitebný % pzitivní a negativní v rvnváze dbrý, průměrný 3 převaha negativních zjištění, pdprůměrný, citelně slabá místa, % 4 výrazné chyby dstatečný pd 15% zásadní nedstatky nevyhvující stav, nedstatečný 2.4 Stupeň klasifikace A. V předmětech s převahu naukvéh (teretickéh) zaměření Stupeň 1 (výbrný) Žák: - samstatně a tvřivě uplatňuje svjené pznatky a dvednsti - myslí lgicky a správně - téměř vždy uplatňuje pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí. - jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapjuje d diskuse - je schpen samstatně studvat vhdné texty, řešit prblémy a bhajvat svá rzhdnutí - uvědměle a aktivně pracuje v týmu, jeh půsbení je velmi přínsné - je téměř vždy schpen sebehdncení a hdncení statních Stupeň 2 (chvalitebný) Žák: - s menšími pdněty učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti - myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst - celkem uplatňuje pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti chápe v 7

8 pdstatě uceleně, přesně a úplně, vztahy mezi nimi s menšími chybami prpjuje d širších celků s pznatky z různých vzdělávacích blastí - ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti - kvalita výsledků je zpravidla bez pdstatných nedstatků. Zapjuje se d diskuse. - je schpen s menší pmcí studvat vhdné texty, řešit prblémy a bhajvat svá rzhdnutí - v pdstatě uvědměle a aktivně pracuje pr tým, jeh půsbení je přínsné - je většinu schpen sebehdncení a hdncení statních Stupeň 3 (dbrý) Žák: - se v uplatňvání svjvaných pznatků a dvednstí dpuští chyb - uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů pdle pdnětů učitele - má bčasné mezery v ucelensti, přesnsti úplnsti svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic a záknitstí, s většími chybami prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí - v ústním a písemném prjevu má pdstatnější nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat - jeh myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v jeh lgice se vyskytují chyby a částečně se zapjuje d diskuze - je schpen studvat pdle návdu učitele - v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeh půsbení je přínsné v menší míře - je schpen sebehdncení a hdncení statních Stupeň 4 (dstatečný) Žák: - se v uplatňvání svjených pznatků a dvednsti dpuští závažných chyb - při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný - žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení pžadvaných pznatků závažné mezery, chybně prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí - v lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé - jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti, mál se zapjuje d diskuse - závažné chyby dvede s pmcí učitele pravit - pří samstatném studiu má velké těžksti - práce v týmu se puze účastní, jeh půsbení není příliš přínsné - sebehdncení a hdncení statních je schpen málkdy Stupeň 5 (nedstatečný) Žák: - se v uplatňvání svjených vědmstí a dvednstí dpuští velmi závažných chyb - pří výkladu a hdncení jevů a záknitstí nedvede své vědmsti uplatnit ani s pdněty - pžadvané pznatky si nesvjil, nesmyslně prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí - neprjevuje samstatnst v myšlení - v ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti, nezapjuje se d diskuse - chyby nedvede pravit ani s pmcí učitele - nepracuje pr tým, svu činnstí narušuje splupráci, jeh půsbení není pr tým přínsem - správnéh sebehdncení a hdncení statních není schpen 8

9 B. V předmětech s převahu výchvnéh (činnstníh) zaměření Stupeň 1 (výbrný) Žák: - je v činnstech velmi aktivní, snaživý - pracuje tvřivě, samstatně, plně využívá své sbní předpklady a velmi úspěšně je rzvíjí - vždy pužívá bezpečně a účinně materiály, nástrje a vybavení - jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální, prcítěný a přesný - svjené vědmsti, dvednsti a návyky aplikuje tvřivě v praxi - aktivně se zajímá umění a estetiku, tělesnu kulturu - jeh přístup k práci je pzitivní Stupeň 2 (chvalitebný) Žák: - je v činnstech aktivní, převážně samstatný, využívá své sbní předpklady, které úspěšně rzvíjí - pužívá bezpečně a účinně materiály, nástrje a vybavení - jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální a má jen menší nedstatky - svjené vědmsti, dvednsti a návyky aplikuje méně tvřivě v praxi - má zájem umění a estetiku, tělesnu kulturu - jeh přístup k práci je pzitivní Stupeň 3 (dbrý) Žák: - je v činnstech méně aktivní, samstatný a phtvý - nevyužívá dstatečně své schpnsti v individuálním a klektivním prjevu - materiály, nástrje a vybavení pužívá bezpečně a účinně puze někdy - jeh prjev je mál půsbivý, dpuští se v něm chyb - vědmsti a dvednsti mají četnější mezery a při jejich aplikaci ptřebuje pmc učitele - nemá aktivní zájem umění, estetiku a tělesnu kulturu - jeh přístup k práci není vždy pzitivní Stupeň 4 (chvalitebný) Žák: - je v činnstech mál aktivní i tvřivý - rzvj jeh schpnstí a jeh prjev jsu mál uspkjivé - materiály, nástrje a vybavení většinu nepužívá bezpečně a účinně - úkly řeší s častými chybami - vědmsti a dvednsti aplikuje v praxi jen se značnu pmcí učitele - prjevuje velmi malý zájem a snahu Stupeň 5 (nedstatečný) Žák: - je v činnstech převážně pasivní - rzvj jeh schpnstí je neuspkjivý - materiály, nástrje a vybavení nepužívá téměř nikdy bezpečně a účinně - jeh prjev je většinu chybný a nemá esteticku hdntu - minimální svjené vědmsti a dvednsti nedvede aplikvat v praxi - neprjevuje zájem praktické činnsti 9

10 Třídní učitelé a výchvný pradce jsu pvinni seznamvat statní učitele s dpručením psychlgických vyšetření, která mají vztah ke způsbu hdncení a klasifikace žáka 3.HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Hdncení se řídí Vyhlášku č.73/2005 Sb. Ve škle mhu být integrváni žáci s pstižením smyslvým, tělesným, mentálním neb s vývjvými pruchami učení a chvání, se zdravtním a sciálním znevýhdněním. Při hdncení a klasifikaci vychází učitel z dpručení a závěrů PPP a hdncení je vždy zcela individuální v předmětech naukvéh i výchvnéh zaměření. Žák je hdncen s hledem na své mžnsti a schpnsti, je psuzván jeh individuální pkrk, žáci integrvaní na základě plnění Individuálníh vzdělávacíh plánu. Na žádst rdičů a při dpručení pradenskéh zařízení mhu být hdnceni slvně. Slvní hdncení Výsledky vzdělávání žáka v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech stanveným šklním vzdělávacím prgramem a chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu jsu v případě pužití slvníh hdncení ppsány tak,aby byla zřejmá úrveň vzdělávání žáka, které dsáhl zejména ve vztahu k čekávaným výstupům frmulvaným v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu, k jeh vzdělávacím a sbním předpkladům a k věku žáka. Slvní hdncení zahrnuje psuzení výsledků vzdělávání žáka v jeh vývji, hdncení píle žáka, jeh přístup ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn, a naznačení dalšíh rzvje žáka. Obsahuje také zdůvdnění hdncení a dpručení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překnávat. Sleduje becně: - vládání učiva snvami (výstupy) - úrveň myšlení - úrveň vyjadřvání - úrveň aplikace vědmstí píli a zájem učení 3.1 Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami A. v předmětech s převahu naukvéh zaměření (teretickéh) Stupeň 1 (výbrný) - uplatňuje bezpečně pžadvaná fakta, pjmy, definice a pznatky - myšlení phtvé, dbře chápe suvislsti, myslí lgicky správně - je schpen samstatně studvat vhdné texty - pracuje uvědměle a aktivně v týmu, jeh půsbení je velmi přínsné - je schpen téměř vždy sebehdncení a hdncení statních členů - vyjadřuje se výstižně a pměrně přesně - umí a pužívá kmpenzační pmůcky - pracuje splehlivě s upraveným textem - p zadání práce pracuje samstatně Stupeň 2 (chvalitebný) - v pdstatě uceleně uplatňuje pžadvaná fakta, pjmy, definice a pznatky - myslí lgicky správně 10

11 - je schpen s menší pmcí samstatně studvat vhdné texty - pracuje částečně aktivně v týmu, jeh půsbení je přínsné - je schpen téměř vždy sebehdncení a hdncení statních členů - vyjadřuje s méně výstižně, ale pměrně přesně - umí a dvede pužít kmpenzační pmůcky - pracuje splehlivě s upraveným textem - p zadání práce učitelem pracuje s jisttu Stupeň 3 (dbrý) - má nepdstatné mezery v ucelensti, přesnsti a úplnsti pžadvaných faktů, pjmů, definic a pznatků - myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v lgice se vyskytují chyby - je schpen studvat vhdné texty pdle návdu učitele - pracuje částečně aktivně v týmu, jeh půsbení je částečně přínsné - je schpen sebehdncení a hdncení statních členů s dpmcí učitele - vyjadřuje se btížně a nepřesně - dvede pužít kmpenzačních pmůcky s návdem učitele - pracuje splehlivě s upraveným textem - nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat Stupeň 4 (dstatečný) - má závažné mezery v ucelensti, přesnsti a úplnsti pžadvaných faktů, pjmů, definic a pznatků - v myšlení se vyskytují závažné chyby - je nesamstatný v práci s vhdnými texty - práce v týmu se puze účastní, jeh půsbení je bčas přínsné - málkdy je schpen sebehdncení a hdncení statních členů - jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti - kmpenzační pmůcky pužívá s návdem učitele btížně a chybami - má velké btíže při práci s upraveným textem - závažné chyby dvede s pmcí učitele pravit Stupeň 5 (nedstatečný) - pžadvané pznatky si nesvjil - samstatnst v myšlení neprjevuje - je nesamstatný v práci s vhdnými texty ani s pdněty učitele - žák nepracuje pr tým - správnéh sebehdncení a hdncení statních členů není schpen - jeh ústní a písemný prjev má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti - kmpenzační pmůcky nedvede pužít ani s návdem učitele - s upraveným textem nedvede pracvat - chybu nedvede pravit ani s pmcí učitel. B. ve vyučvacích předmětech s převahu výchvnéh půsbení (činnstníh) Stupeň 1 (výbrný) - v činnstech je velmi aktivní se zájmem umění, estetiku, tělesnu zdatnst - pracuje velmi tvřivě, samstatně, plně využívá sbní předpklady a velmi 11

12 úspěšně je rzvíjí - jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální, prcítěný a přesný - svjené dvednsti, vědmsti a návyky aplikuje tvřivě Stupeň 2 (chvalitebný) - v činnstech aktivní, převážně samstatný - úspěšně rzvíjí své sbní předpklady - prjev je esteticky půsbivý, riginální a má jen menší nedstatky - svjené dvednsti, vědmsti a návyky aplikuje samstatně, má zájem umění estetiku, tělesnu zdatnst Stupeň 3 (dbrý) - v činnstech je méně aktivní, samstatný, phtvý, bčas i pasivní - nevyužívá dstatečně své schpnsti v individuálním a klektivním prjevu - jeh prjev je mál půsbivý, dpuští se v něm chyb - jeh dvednsti a vědmsti mají četnější mezery a při jejich aplikaci ptřebuje pmc učitele - nemá aktivní zájem umění, estetiku, tělesnu zdatnst Stupeň 4 (dstatečný) - v činnstech je mál tvřivý, čast pasivní - rzvj jeh schpnstí a jeh prjev jsu mál uspkjivé - úkly řeší s častými chybami - dvednsti a vědmsti aplikuje jen se značnu pmcí učitele - prjevuje velmi malý zájem a snahu Stupeň 5 (nedstatečný) - v činnstech je skr vždy pasivní - rzvj schpnstí je neuspkjivý - jeh prjev je většinu chybný a nemá esteticku hdntu - minimální svjené dvednsti a vědmsti nedvede aplikvat - neprjevuje zájem práci, práci druhým znemžňuje 4. SEBEHODNOCENÍ Žák se prstřednictvím učitelva hdncení pstupně učí, jaké jsu meze a perspektivy jeh výknu, sféry jeh úspěchů a úspěšnéh uplatnění. Vyučující vytváří vhdné prstředí a příležitsti, aby žák mhl pučeně a bjektivně hdntit sebe a svji práci. Oba názry jsu průběžně knfrntvány. Autnmní hdncení se nesmí stát prstředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shda bu hdncení tak, aby byla pr žáka mtivační d dalšíh bdbí. Žáci jsu k sebehdncení vedeni již d 1. rčníku. V 1. rčníku prbíhá nejčastěji ústně. Ve rčníku ústně i písemně v rámci jedntlivých předmětů, kde tř. učitel pskytne i zpětnu vazbu. Na 2. stupni ve všech rčnících prbíhá sebehdncení v rámci jedntlivých vyučvacích předmětů průběžně ústně a písemně. 12

13 4. OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Bude prváděn : - na knci 5. rč. - na knci 9. rč. - V rámci předmětu - bude stanven vedením škly. Každý vyučující může věřvat míru zvládnutí klíčvých kmpetencí žáků v rámci svéh předmětu nezávisle d ficiálně stanvené směrnice a vydaných pkynů. 5. CELKOVÉ HODNOCENÍ 5.1 Prspěch Celkvé hdncení prspěchu žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: - prspěl(a) s vyznamenáním Žák prspěl s vyznamenáním, není-li v žádném z pvinných předmětů stanveným šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu hrším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prspěchu ze všech pvinných předmětů stanveným šklním vzdělávacím prgramem není vyšší než 1,5 a jeh chvání je hdncen stupněm velmi dbré, v případě pužití slvníh hdncení neb kmbinace slvníh hdncení a klasifikace převede třídní učitel slvní hdncení interně na známku, která se pužije ke stanvení celkvéh hdncení. - prspěl(a) Žák prspěl, není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný, neb dpvídajícím slvním hdncením. - neprspěl(a) Žák neprspěl, je-li v některém z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný, neb dpvídajícím slvním hdncením. 5.3 Hdncení žáků, kteří nejsu státními bčany ČR Při hdncení žáků, kteří nejsu bčany ČR a plní v ČR pvinnu šklní dcházku, se dsažená úrveň znalsti českéh jazyka pvažuje za závažnu suvislst, která vlivňuje výkn žáka. Při hdncení těcht žáků ze vzdělávacíh bsahu vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura určenéh rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání se pvažuje dsažená úrveň znalsti českéh jazyka za závažnu suvislst, která vlivňuje výkn žáka, prt nemusí být v tmt předmětu hdncen. 13

14 5.4 Kmisinální přezkušení * žák kná, pkud mu byla dlžena klasifikace z důvdu četných absencí ve 2. plletí, neb pkud t pžádal jeh záknný zástupce (viz přezkušení)., neb pkud žák kná pravné kmisinální zkušky. * kmisi pr kmisinální přezkušení jmenuje ředitel škly, v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad * kmise je tříčlenná a tvří ji: A) předseda, kterým je ředitel škly, ppřípadě jím pvěřený učitel, neb v případě, že vyučující danéh předmětu je ředitel škly, krajským úřadem jmenvaný jiný pedaggický pracvník škly B) zkušející učitel, jímž je vyučující danéh předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, ppřípadě jiný vyučující danéh předmětu C) přísedící, kterým je jiný vyučující danéh předmětu stejné vzdělávací blasti stanvené Rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání * výsledek přezkušení již nelze napadnut nvu žádstí přezkušení.výsledek přezkušení stanví kmise hlasvání. Výsledek přezkušení se vyjádří slvním hdncením pdle 15 dst.. 2 Vyhl. č. 48/2005 Sb., základním vzdělávání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky neb stupněm prspěchu pdle 15 dst. 3. ředitel škly sdělí výsledek přezkušení prkazatelným způsbem žákvi a záknnému zástupci žáka. V případě změny hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí se žákvi vydá nvé vysvědčení. * přezkušení se přizuje prtkl, který se stává sučástí dkumentace škly * žák může v jednm dni vyknat přezkušení puze z jednh předmětu. Není-li mžné žáka ze závažných důvdů ve stanveném termínu přezkušet, stanví rgán jmenující kmisi náhradní termín přezkušení * knkrétní bsah a rzsah přezkušení stanví ředitel škly v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. 5.5 Opravná zkuška * kmisi pr pravnu zkušku jmenuje ředitel škly, v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad * žák kná pravnu zkušku v případě, že byl na knci druhéh plletí klasifikván stupněm nedstatečně nejvýše ve dvu předmětech * termíny pravných zkušek určí ředitel škly tak, aby byly vyknány nejpzději d 31. srpna. Pkud se žák v tmt termínu z vážných důvdů nemůže k pravné zkušce dstavit, může zkušku vyknat nejpzději d 15. září. D té dby žák navštěvuje pdmínečně nejbližší vyšší rčník neb znvu devátý rčník. * žák může v jednm dnu skládat puze jednu pravnu zkušku * termínu knání pravné zkušky infrmuje třídní učitel písemně záknnéh zástupce. Žák, který se bez vážných důvdů ve stanveném termínu k pravné zkušce nedstaví a d dvu dnů se nemluví, je klasifikván z danéh předmětu stupněm prspěchu nedstatečný. 5.6 Přezkušení Má-li zástupce žáka pchybnsti správnsti klasifikace v jedntlivých předmětech na knci prvníh neb druhéh plletí, může d tří dnů de dne, kdy byl žákvi vydán vysvědčení, 14

15 pžádat ředitele škly přezkumání u příslušnéh šklníh inspektra. V takvém případě jmenuje kmisi šklní inspektr. Přezkušení prvede kmise d deseti dnů. Výsledek přezkušení je knečný, další přezkušení žáka je nepřípustné. 5.7 Ddatečná zkuška Ddatečnu zkušku kná žák, který * nemhl být klasifikván pr závažné bjektivní příčiny na knci prvníh plletí. Termín ddatečné zkušky určí ředitel škly tak, aby klasifikace mhla být prvedena nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí, ve výjimečných případech d knce klasifikačníh bdbí za druhé plletí * nemhl být klasifikván pr závažné bjektivní příčiny na knci druhéh plletí. Termín ddatečné zkušky určí ředitel škly, tak aby klasifikace mhla být prvedena d 31. srpna příslušnéh šklníh rku, nejpzději d 15. října. D té dby žák navštěvuje pdmíněně vyšší rčník. Žák, který z vážných důvdů nemhl být klasifikván ani d 15. října, pakuje rčník. * pdle psuzení vyučujícíh nemá v daném předmětu dstatečný pčet známek ve srvnání s statními žáky třídy z důvdu vyské absence. O ddatečné zkušce rzhduje ředitel škly na návrh vyučujícíh danéh předmětu. 5.8 Pstup d dalšíh rčníku D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanveným vzdělávacím prgramem s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených rámcvým vzdělávacím prgramem a předmětů, z nichž byl uvlněn. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. 6. CHOVÁNÍ Hdncení chvání žáka se dvíjí d ddržvání Šklníh řádu. Hdntí se chvání ve škle, při šklních akcích, reprezentaci škly a prvádí je třídní učitel p dhdě s statními vyučujícími, případně ředitel škly Zásady pr hdncení chvání a udělení výchvných patření Při návrhu udělení patření k psílení kázně neb snížené známky z chvání přihlíží třídní učitel zejména: a. k závažnsti přestupku b. k četnsti a pakvání přestupku c. k hdncení žáka statními pedaggickými pracvníky 15

16 d. k tmu, zda v předchzím klasifikačním bdbí již žákvi byl udělen některé z patření na psílení kázně neb zda mu byla snížena známka z chvání e. k charakteru a četnsti zápisů v žákvské knížce, které mají vliv na psuzení chvání žáka f. za jeden přestupek se uděluje žákvi puze jedn patření k psílení kázně g. třídní učitelé jsu pvinni, pkud je t mžné, včas a prkazatelným způsbem infrmvat záknné zástupce prblémech jejich dítěte, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb k snížení známky z chvání h. učitelé jsu pvinni, pkud je t mžné, včas infrmvat třídní učitele prblémech žáka, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb k snížení známky z chvání 6.2. Výchvná patření - pchvaly a. Drbné pchvaly uděluje každý pedaggický pracvník bezprstředně p vzniku důvdu pr jejich udělení a zaznamená je d žákvské knížky. b. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních pracvníků škly p prjednání s ředitelem škly udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za svědmitu a úspěšnu práci. c. Ředitel škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin a za svědmitu a úspěšnu práci. d. Udělení pchvaly třídníh učitele se zaznamenává d dkumentace škly a d žákvské knížky žáka, a t bezprstředně p jejím udělení. e. Udělení pchvaly ředitele škly se zaznamenává d dkumentace škly a na vysvědčení za plletí, v němž byla udělena Výchvná patření k psílení kázně Při prušení pvinnstí stanvených šklním řádem lze pdle závažnsti tht prušení žákvi udělit: - napmenutí třídníh učitele - důtku třídníh učitele 16

17 - důtku ředitele škly Opatření zpravidla předchází před snížením známky z chvání. Napmenutí třídníh učitele Napmenutí uděluje třídní učitel, a t bezprstředně p přestupku. O udělení napmenutí infrmuje ředitele škly. Rdičům je napmenutí známen prstřednictvím zápisu v žákvské knížce. Důtka třídníh učitele Důtku třídníh učitele uděluje třídní učitel p předchzím prjednání s vyučujícími, kteří danéh žáka učí, a t bezprstředně p přestupku. O udělení důtky jsu rdiče infrmváni dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. V případě, že před udělením důtky nepředcházel udělení nižšíh kázeňskéh patření, které byl za stejné neb bdbné přestupky, je třídní učitel pvinen udělení důtky sbně prjednat s rdiči. Důtka ředitele škly Důtku ředitele škly uděluje ředitel škly na základě návrhu třídníh učitele, který návrh nejdříve prjednal s statními vyučujícími, a t p prjednání na pedaggické radě. O udělení důtky jsu rdiče infrmváni dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. V případě, že před udělením důtky nepředcházel udělení nižšíh kázeňskéh patření, které byl za stejné neb bdbné přestupky, je třídní učitel pvinen udělení důtky sbně prjednat s rdiči. O udělení všech výchvných patření prvede třídní učitel přesný zápis d evidence škly, a t neprdleně. 17

18 6.4. Stupně hdncení chvání v případě pužití klasifikace a výchvná patření Stupeň 1 velmi dbře Žák respektuje ustanvení šklníh řádu a svjil si základní pravidla splečenskéh chvání, která ddržuje ve škle i na veřejnsti. Prjevuje dbrý vztah ke všem pracvníkům škly i splužákům. Ojediněle se může dpustit méně závažných přestupků prti šklnímu řádu. Stupeň 2 - uspkjivé Žák se dpustil závažnéh přestupku neb se dpuští pakvaně méně závažných přestupků prti ustanvení šklníh řádu a pravidlům splečenskéh sužití ve škle i na veřejnsti. Mezi méně závažné přestupky patří i neplnění si základních šklních pvinnstí. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3 - neuspkjivé Žák se dpuští závažných přestupků prti šklnímu řádu, nerespektuje pravidla splečenskéh sužití a prušuje právní nrmy. Přes udělení patření k psílení kázně pkračuje v asciálním chvání a nemá snahu své chyby napravit. O udělení 2. neb 3. stupně z chvání rzhduje ředitel škly na základě prjednání v pedaggické radě, a t na základě návrhu třídníh učitele. Ředitel škly může rzhdnut dlišně. Třídní učitel je pvinen předjednat před pedaggicku radu návrh na snížení známky z chvání s statními pedaggickými pracvníky, kteří danéh žáka učí. 7. ŘEŠENÍ PŘESTUPKU Výchvná patření jsu uvedena ve Šklním řádu, se šklním řádem a sankcemi za jeh prušení jsu seznámení žáci i rdiče. Žáci na začátku šklníh rku třídním učitelem a rdiče jsu nejdůležitějšími bdy seznámeni na třídní schůzce, která se kná v listpadu V případě, že se ve škle vyskytnu žáci, kteří budu pdezřeni ze zneužívání návykvých látek, dealerství apd., bude přistupen k následujícím patřením: Diskrétní šetření Individuální phvr se žákem Dpručení kntaktu na dbrníka Vyrzumění rdičů V případě nezájmu rdičů řešení vyrzumění dbru péče d dítě (OPD) V akutním případě žák je prkazatelně vlivněn drgu: ředitel škly uvědmí rdiče a kntaktuje zdravtnické zařízení, uvědmí zřizvatele a OPD 18

19 V případě dealerství známí věc Plicii ČR Na základě výsledku vyšetřvání prjednat přestupek v PR a stanvit výchvné patření 7.2. Záškláctví termíny dlžení nepřítmnsti: při předem známých důvdech žák předlží mluvenku třídnímu učiteli, pkud žádá uvlnění na více než 2 dny, pžádá t předem písemnu frmu ředitele škly (frmulář) při nepřítmnsti, kteru nemhl předem předvídat, záknný zástupce je pvinen žáka d dvu dnů mluvit a p návratu d škly d 48 hdin bude mít žák mluvenku v žákvské knížce, věrhdnst mluvenky záknný zástupce ptvrdí svým pdpisem při velmi častých absencích bude škla vyžadvat mluvenky d lékaře každá jiná nepřítmnst žáka je psuzvána jak nemluvená s těmit důsledky pr žáka. Suvislsti s nemluvenými hdinami budu u každéh žáka psuzvány individuálně. V suvislsti s nemluvenými hdinami 1) se svlává výchvná kmise za účasti rdičů 2) zápis z jednání pdpis rdičů (pkud rdiče dmítnu pdepsat - tat skutečnst se d zápisu zapíše) 3) zpráva OPD 4) při pakvaném záškláctví a dsažení více jak 25 nemluvených hdinznámení na OPD, Plicii ČR, ppř. státní zastupitelství trestní známení na záknnéh zástupce z pdezření ze spáchání trestnéh činu Napmáhání k zahálčivému způsbu živta žáka, který v libvlném předmětu zamešká více než 30% vyučvací dby, je mžné neklasifikvat a lze stanvit dlžení klasifikace d 2 měsíců d řádnéh termínu vydávání vysvědčení v 1.plletí a d 15. října v 2. plletí 7.3. Prušvání šklníh řádu v statních případech - časté pzdní příchdy d škly i d jedntlivých hdin psuzvat dle knkrétních případů (kntrla pdle TK neb ŽK) - pakvané zapmínání - pdle psuzení tř. uč. NTU, DTU - jakékliv hrubé chvání vůči splužákům, učitelům a statním zaměstnancům škly bude psuzván pdle závažnsti - ničení majetku - pzvat rdiče, prjednat přestupek škla bude vymáhat náhradu kázeňský pstih za úmyslné zničení neb pškzení majetku DTU a výš. 7.4 Šikana, drgy,alkhl (ve škle, na šklních akcích) p zjištění důkladné pršetření ppřípadě annymní dtazník d třídy prkázání řešení zavlat dbrníky za řad PPP, SVP, Plicie ČR., ptrestání viníků pdle závažnsti DŘŠ, 2. st. neb 3. st. z chvání prkázané kuření snížený stupeň z chvání 19

20 Tat směrnice byla prjednána a schválena : - ve Šklské radě dne: v pedaggické radě dne : na prvzní pradě dne :

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přílha č. 1 šklníh řádu Základní škly Mánesva Otrkvice, příspěvkvá rganizace Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Tat pravidla hdncení a klasifikace vycházejí ze zákna č. 561/2004 Sb., předšklním,

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Obecné zásady hdncení Hdncení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Cílem a základem každéh hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, tj. c se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil,v čem chybuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravtnické škly a Vyšší dbrné škly zdravtnické České Budějvice, Husva 3 Šklní řád se vydává pr střední zdravtnicku šklu ve šklním rce 2016/2017. Ředitel škly vydává šklní řád pdle 30,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, kres Přerv, příspěvkvá rganizace Pavlvice u Přerva 133, 751 11 Radslavice e-mail : zspavlvice@email.cz telefn : 581 791 256 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva Církevní základní škla a mateřská škla ve Zlíně Šklní řád I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení 30, dst.1) zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 Šklní řád je vydán na základě ustanvení 30 zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Přílohy školního řádu Gymnázia Valašské Klobouky

Přílohy školního řádu Gymnázia Valašské Klobouky Přílhy šklníh řádu Gymnázia Valašské Klbuky Subr Přílh 1-9 Obsah 1 Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků (... 2 A Pravidla pr hdncení žáků... 2 B Klíčvé kmpetence a jejich hdncení...

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá Pedaggická rada prjednala dne: 30. 08. 2013 Šklská rada schválila dne: 29. 08. 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá, MBA Pedaggická rada prjednala dne: 25. 8. 2016 Šklská rada schválila dne: 29. 8.

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od )

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od ) Č.j. : Spisvý znak: ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, HORNICKÁ 4387 Účinnst: d 1. 1. 2005 Skartační znak: Pčet stran: 28 Pdpis ředitele škly: Na základě 30 zákna č. 561/2005 Sb. v platném znění vydávám: Šklní řád,

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb Š K O L N Í Ř Á D Zpracvaný zákna č. 561/2004 Sb Obsahuje a) pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky b) prvz a

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více