2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení"

Transkript

1 Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně vzdělávací práce ZŠ je hdncení a klasifikace žáků. Obecné zásady hdncení 1. HODNOCENÍ ŽÁKU * Hdncení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. * Cílem a základem každéh hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, tj. c se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak pstupvat dále. * Hdncení by měl vést k pzitivnímu vyjádření a měl by být pr žáky mtivující. Důležité je uplatňvat přiměřenu nárčnst a pedaggický takt. Sustředíme se na individuální pkrk každéh žáka. * Pr výsledné hdncení pužíváme klasifikaci, puze na žádst rdičů a dpručení PPP se u žáků se SVPU pužívá hdncení slvní. U průběžnéh hdncení pužíváme různé frmy,d klasifikace, přes bdvé hdncení, slvní hdncení, až p sebehdncení žáků. *Žáci jsu cíleně vedeni k sebehdncení a k sebekntrle, s chybu či nedstatkem se dále pracuje. * Obecná pravidla pr hdncení jsu sučástí ŠVP ZV. * Pdrbnější hdncení je rzpracván v základních pravidlech hdncení. 1.1 Kritéria pr hdncení * zvládnutí výstupů jedntlivých vyučvacích předmětů v rámci individuálních mžnstí dítěte * schpnst řešit prblémvé situace * úrveň kmunikačních dvednstí * schpnst vyknávat činnsti smysluplně a řešit předpkládané prblémy tvůrčím způsbem * změny v chvání, pstjích a dvednstech * míra zdpvědnsti a tlerance, kteru žák pciťuje 1.2 Frmy věřvání vědmstí a dvednstí žáků * Písemné práce, slhvé práce, testy, diktáty, cvičení * Ústní zkušení a mluvený prjev * Zpracvání referátů a prací k danému tématu * Úprava sešitů, samstatné aktivity a dmácí úkly * Mdelvé a prblémvé úkly, kvízy, křížvky, rébusy * Výrba pmůcek, mdelů, * Práce ve VV a HV * Prjektvé a skupinvé práce * Prjektvé dny 1

2 * Zážitkvé pbyty (6. rč.) * Týdenní zdravné pbyty * Vědmstní a dvednstní testy * Sustavné diagnstické pzrvání žáka 2. KLASIFIKACE 2.1 Základní pravidla hdncení prspěchu klasifikací i na vysvědčení Při hdncení a klasifikaci bude pedaggický pracvník škly v suladu s výše uvedenými zásadami ddržvat tat pravidla: a. Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenu nárčnst, bjektivitu a pedaggický takt vůči žákvi. b. Učitel je pvinen známit žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdnit a pukázat na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů a výtvrů. P ústním zkušení známí učitel žákvi výsledek ihned, výsledky hdncení písemných prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 10 dnů p jejich dknčení. Při hdncení klade učitel důraz i na žákv sebehdncení. c. Kntrlní písemné práce a další druhy rzsáhlejších zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk tak, aby se nenahrmadily v určitých bdbích. Termín prknzultuje s třídním učitelem, krdinaci zajišťuje třídní učitel. V jednm dni mhu žáci knat jen jednu zkušku uvedenéh charakteru. d. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci každé klasifikaci, a t průkazným způsbem tak, aby mhl vždy dlžit správnst klasifikace i způsb získání známky a kdykliv infrmvat vedení škly, třídníh učitele a také záknné zástupce žáka frmu zápisu d žákvské knížky a d elektrnické ŽK ( web pr rdiče). e. Při dluhdbějším pbytu žáka v zařízeních, která rvněž zajišťují jeh vzdělávání, je učitel pvinen respektvat známky, které žák v tmt zařízení získal a zahrnut je d celkvé klasifikace. f. V případě negativníh hdncení pskytne žákvi mžnst pr dsažení úspěšnějšíh hdncení, pkud negativní hdncení žáka není způsben dluhdbým neb pakvaným neplněním základních šklních pvinnstí. g. Učitel bere při hdncení zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahu teretickéh zaměření, předmětů s převahu praktických činnstí a předmětů s převahu výchvnéh a uměleckéh zaměření. 2

3 h. Žáci jsu hdnceni ve všech vyučvacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušné třídy. i. Průběžné hdncení prvádí učitel, který ve třídě daný předmět vyučuje. Hdncení jsu pvinni prvádět rvněž zastupující učitelé, pkud v dané třídě a předmětu dučí dvě a více p sbě následujících vyučvacích hdin, neb zastupují v dané třídě a předmětu pravidelně p dbu delší než jeden týden. j. Výslednu klasifikaci z předmětu prvádí učitel, který v dané třídě učí příslušný předmět, neb zastupující učitel, kteréh pvěří zástupce ředitele pr příslušný stupeň. k. Předmětem hdncení jsu výsledky, jichž žák dsáhl ve vyučvacím předmětu v suladu se vzdělávacím prgramem škly neb s individuálním vzdělávacím plánem. Chvání žáka se hdntí zvlášť a nesmí vlivnit hdncení ve vyučvacích předmětech. l. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hdncení učitel, který je k tmu pvěřen příslušným zástupcem ředitele škly, a t p prjednání s statním učiteli. m. Při výsledné klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka, k případnému pstižení a zdravtnímu stavu i k případné indispzici, která by mhla vést k zaklísání v učebních výknech. n. Výsledná klasifikace za klasifikační bdbí se neurčuje na základě aritmetickéh průměru vypčítanéh z dílčích hdncení (známek).. D výsledné klasifikace v daném předmětu mhu být zahrnuty mimřádné výsledky, kterých žák dsáhl v lympiádách, sutěžích a dalších aktivitách. p. Prblémy a skutečnsti týkající se hdncení a klasifikace a vyžadující zvláštní zřetel prjednají učitelé s ředitelem škly neb s pvěřeným zástupcem ředitele, ppřípadě je přednesu na pedaggické radě. Učitelé zvlí takvu frmu, aby nedšl při řešení k nebezpečí z prdlení. q. Případné zastávání žáků v učení a prblémy v jejich chvání a prspěchu se prjednávají na pedaggické radě. Třídní učitel sdělí výsledky prkazatelným způsbem záknnému zástupci žáka i žákvi. 2.2 Získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci a. Pdklady pr hdncení získává učitel zejména: sustavným sledváním výknů žáka v průběhu vyučvání 3

4 různými způsby prvěřvání vědmstí, dvednstí a návyků (praktické, phybvé, ústní, písemné) analýzu výsledků aktivit žáků knzultacemi s statními učiteli, vychvateli, ppřípadě pracvníky speciálně pedaggickéh centra neb pedaggick-psychlgické pradny b. Minimální pdklady pr výslednu klasifikaci na knci klasifikačníh bdbí na I. stupni v předmětech s převahu teretickéh zaměření (český jazyk, cizí jazyk, prvuka, vlastivěda, matematika, přírdvěda): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z písemnéh a jedn z ústníh prvěření znalstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. c. Minimální pdklady pr výslednu klasifikaci na knci klasifikačníh bdbí na I. stupni v předmětech s převahu praktickéh zaměření (hudební výchva, výtvarná výchva, tělesná výchva, pracvní činnsti, infrmatika): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z praktických činnstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem a zahrnuje různé blasti činnsti, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. d. Minimální pdklady pr prvedení výsledné klasifikace na knci klasifikačníh bdbí na II. stupni v předmětech s převahu teretickéh zaměření s časvu dtací větší než dvě hdiny týdně (český jazyk, cizí jazyk, matematika): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z písemnéh a jedn z ústníh prvěření znalstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. U žáků, kteří v průběhu klasifikačníh bdbí nemají větší absenci, by měl prběhnut hdncení zpravidla minimálně jednu měsíčně. e. Minimální pdklady pr prvedení výsledné klasifikace na knci klasifikačníh bdbí na II. stupni v statních předmětech s převahu teretickéh zaměření: 4

5 Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně dvě dílčí hdncení z písemnéh a jedn z ústníh prvěření znalstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. f. Minimální pdklady pr prvedení výsledné klasifikace na knci klasifikačníh bdbí na II. stupni v předmětech s převahu praktickéh zaměření (hudební výchva, výtvarná výchva, tělesná výchva, pracvní činnsti, infrmatika): Učitel může prvést výslednu klasifikaci žáka na knci klasifikačníh bdbí puze v tm případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hdncení z praktických činnstí. Pdklady pr hdncení musí být získány takvu frmu, která dpvídá věku dítěte a jeh individuálním zvláštnstem a zahrnuje různé blasti činnsti, a t v průběhu minimálně dvu kalendářních měsíců. g. Další pdmínky pr získávání pdkladů při získávání pdkladů pr klasifikaci jsu využívány tyt základní frmy: ústní zkušení písemné zkušení a testy pvinné písemné práce zadávání praktických úklů grafický a estetický prjev zadávání úklů a samstatné práce při získávání a zpracvání infrmací během získávání pdkladů pr klasifikaci musí učitel brát zřetel na kamžitý zdravtní a psychický stav dítěte a na prkázané vývjvé pruchy chvání a učení zásady pr ústní zkušení za ústní zkušení je pvažván buď rzsáhlejší prvěření znalstí před celu třídu, neb psuzení něklika dílčích dpvědí v lavici ústní zkušení musí prbíhat před statními splužáky rzsah a délka ústníh zkušení musí dpvídat věku a individuálním zvláštnstem žáka ústní zkušení nesmí zabírat převážnu část vyučvací hdiny a nesmí být na úkr efektivnsti vyučvací hdiny zásady pr písemné zkušení 5

6 za písemné zkušení se pvažuje samstatný písemný prjev žáka písemné zkušení, pr jehž vypracvání ptřebuje průměrný žák dbu delší než 20 minut, je přípustné puze v českém jazyce a matematice, a t maximálně v délce 45 minut u statních předmětů s převahu teretickéh zaměření nesmí tat dba přesáhnut hranici 20 minut u předmětů s převahu praktickéh zaměření může být písemné přezkušení využit puze ve výjimečném případě, a t v takvém rzsahu, aby k jeh vypracvání stačila průměrnému žákvi dba 10 minut u předtištěných testů můžu být výše uvedené časvé limity zkráceny 10 minut výše uvedené časvé limity se netýkají testů zadávaných v rámci kntrlní činnsti vedením škly žáci mhu v jednm dni abslvvat puze jedn písemné přezkušení v rzsahu delším než 20 minut všechna písemná přezkušení v rzsahu delším než 20 minut musí být nejpzději předcházející vyučvací hdinu žákům známena, zapsána d třídní knihy a zaznamenána d elektrnické ŽK na I. stupni jsu nepřípustné v matematice a českém jazyce pakvací prvěrky v rzsahu delším než 25 minut a v statních předmětech v rzsahu delším než 15 minut v suladu s pžadavkem, že hdncení musí být dlžitelné, je třeba ddržvat tyt zásady: písemné a grafické prjevy žáků se ukládají u příslušnéh vyučujícíh předmětu, a t p dbu trvání danéh šklníh rku 2.3. Hdncení a klasifikace ve vyučvacích předmětech Při hdncení výsledků vzdělávání se psuzuje zejména: úrveň dsažených výsledků vzdělávání píle žáka a jeh přístup ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn ucelenst, přesnst a trvalst svjení, kvalita a rzsah 6

7 schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů schpnst nalézt, třídit a interpretvat infrmace kvalita myšlení, především jeh samstatnst, tvřivst a riginalita přesnst, výstižnst a dbrná i jazykvá správnst ústníh a písemnéh prjevu svjení účinných metd samstatnéh studia svjení dvednsti účinně splupracvat Orientační hdntící stupnice prakticky bez chyby, chybuje vynikající, příkladný, výbrný 90% výjimečně 1 převládají pzitivní zjištění, dílčí velmi dbrý, nadprůměrný, % 2 chyby chvalitebný % pzitivní a negativní v rvnváze dbrý, průměrný 3 převaha negativních zjištění, pdprůměrný, citelně slabá místa, % 4 výrazné chyby dstatečný pd 15% zásadní nedstatky nevyhvující stav, nedstatečný 2.4 Stupeň klasifikace A. V předmětech s převahu naukvéh (teretickéh) zaměření Stupeň 1 (výbrný) Žák: - samstatně a tvřivě uplatňuje svjené pznatky a dvednsti - myslí lgicky a správně - téměř vždy uplatňuje pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí. - jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapjuje d diskuse - je schpen samstatně studvat vhdné texty, řešit prblémy a bhajvat svá rzhdnutí - uvědměle a aktivně pracuje v týmu, jeh půsbení je velmi přínsné - je téměř vždy schpen sebehdncení a hdncení statních Stupeň 2 (chvalitebný) Žák: - s menšími pdněty učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti - myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst - celkem uplatňuje pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti chápe v 7

8 pdstatě uceleně, přesně a úplně, vztahy mezi nimi s menšími chybami prpjuje d širších celků s pznatky z různých vzdělávacích blastí - ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti - kvalita výsledků je zpravidla bez pdstatných nedstatků. Zapjuje se d diskuse. - je schpen s menší pmcí studvat vhdné texty, řešit prblémy a bhajvat svá rzhdnutí - v pdstatě uvědměle a aktivně pracuje pr tým, jeh půsbení je přínsné - je většinu schpen sebehdncení a hdncení statních Stupeň 3 (dbrý) Žák: - se v uplatňvání svjvaných pznatků a dvednstí dpuští chyb - uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů pdle pdnětů učitele - má bčasné mezery v ucelensti, přesnsti úplnsti svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic a záknitstí, s většími chybami prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí - v ústním a písemném prjevu má pdstatnější nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat - jeh myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v jeh lgice se vyskytují chyby a částečně se zapjuje d diskuze - je schpen studvat pdle návdu učitele - v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeh půsbení je přínsné v menší míře - je schpen sebehdncení a hdncení statních Stupeň 4 (dstatečný) Žák: - se v uplatňvání svjených pznatků a dvednsti dpuští závažných chyb - při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný - žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení pžadvaných pznatků závažné mezery, chybně prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí - v lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé - jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti, mál se zapjuje d diskuse - závažné chyby dvede s pmcí učitele pravit - pří samstatném studiu má velké těžksti - práce v týmu se puze účastní, jeh půsbení není příliš přínsné - sebehdncení a hdncení statních je schpen málkdy Stupeň 5 (nedstatečný) Žák: - se v uplatňvání svjených vědmstí a dvednstí dpuští velmi závažných chyb - pří výkladu a hdncení jevů a záknitstí nedvede své vědmsti uplatnit ani s pdněty - pžadvané pznatky si nesvjil, nesmyslně prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí - neprjevuje samstatnst v myšlení - v ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti, nezapjuje se d diskuse - chyby nedvede pravit ani s pmcí učitele - nepracuje pr tým, svu činnstí narušuje splupráci, jeh půsbení není pr tým přínsem - správnéh sebehdncení a hdncení statních není schpen 8

9 B. V předmětech s převahu výchvnéh (činnstníh) zaměření Stupeň 1 (výbrný) Žák: - je v činnstech velmi aktivní, snaživý - pracuje tvřivě, samstatně, plně využívá své sbní předpklady a velmi úspěšně je rzvíjí - vždy pužívá bezpečně a účinně materiály, nástrje a vybavení - jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální, prcítěný a přesný - svjené vědmsti, dvednsti a návyky aplikuje tvřivě v praxi - aktivně se zajímá umění a estetiku, tělesnu kulturu - jeh přístup k práci je pzitivní Stupeň 2 (chvalitebný) Žák: - je v činnstech aktivní, převážně samstatný, využívá své sbní předpklady, které úspěšně rzvíjí - pužívá bezpečně a účinně materiály, nástrje a vybavení - jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální a má jen menší nedstatky - svjené vědmsti, dvednsti a návyky aplikuje méně tvřivě v praxi - má zájem umění a estetiku, tělesnu kulturu - jeh přístup k práci je pzitivní Stupeň 3 (dbrý) Žák: - je v činnstech méně aktivní, samstatný a phtvý - nevyužívá dstatečně své schpnsti v individuálním a klektivním prjevu - materiály, nástrje a vybavení pužívá bezpečně a účinně puze někdy - jeh prjev je mál půsbivý, dpuští se v něm chyb - vědmsti a dvednsti mají četnější mezery a při jejich aplikaci ptřebuje pmc učitele - nemá aktivní zájem umění, estetiku a tělesnu kulturu - jeh přístup k práci není vždy pzitivní Stupeň 4 (chvalitebný) Žák: - je v činnstech mál aktivní i tvřivý - rzvj jeh schpnstí a jeh prjev jsu mál uspkjivé - materiály, nástrje a vybavení většinu nepužívá bezpečně a účinně - úkly řeší s častými chybami - vědmsti a dvednsti aplikuje v praxi jen se značnu pmcí učitele - prjevuje velmi malý zájem a snahu Stupeň 5 (nedstatečný) Žák: - je v činnstech převážně pasivní - rzvj jeh schpnstí je neuspkjivý - materiály, nástrje a vybavení nepužívá téměř nikdy bezpečně a účinně - jeh prjev je většinu chybný a nemá esteticku hdntu - minimální svjené vědmsti a dvednsti nedvede aplikvat v praxi - neprjevuje zájem praktické činnsti 9

10 Třídní učitelé a výchvný pradce jsu pvinni seznamvat statní učitele s dpručením psychlgických vyšetření, která mají vztah ke způsbu hdncení a klasifikace žáka 3.HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Hdncení se řídí Vyhlášku č.73/2005 Sb. Ve škle mhu být integrváni žáci s pstižením smyslvým, tělesným, mentálním neb s vývjvými pruchami učení a chvání, se zdravtním a sciálním znevýhdněním. Při hdncení a klasifikaci vychází učitel z dpručení a závěrů PPP a hdncení je vždy zcela individuální v předmětech naukvéh i výchvnéh zaměření. Žák je hdncen s hledem na své mžnsti a schpnsti, je psuzván jeh individuální pkrk, žáci integrvaní na základě plnění Individuálníh vzdělávacíh plánu. Na žádst rdičů a při dpručení pradenskéh zařízení mhu být hdnceni slvně. Slvní hdncení Výsledky vzdělávání žáka v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech stanveným šklním vzdělávacím prgramem a chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu jsu v případě pužití slvníh hdncení ppsány tak,aby byla zřejmá úrveň vzdělávání žáka, které dsáhl zejména ve vztahu k čekávaným výstupům frmulvaným v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu, k jeh vzdělávacím a sbním předpkladům a k věku žáka. Slvní hdncení zahrnuje psuzení výsledků vzdělávání žáka v jeh vývji, hdncení píle žáka, jeh přístup ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn, a naznačení dalšíh rzvje žáka. Obsahuje také zdůvdnění hdncení a dpručení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překnávat. Sleduje becně: - vládání učiva snvami (výstupy) - úrveň myšlení - úrveň vyjadřvání - úrveň aplikace vědmstí píli a zájem učení 3.1 Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami A. v předmětech s převahu naukvéh zaměření (teretickéh) Stupeň 1 (výbrný) - uplatňuje bezpečně pžadvaná fakta, pjmy, definice a pznatky - myšlení phtvé, dbře chápe suvislsti, myslí lgicky správně - je schpen samstatně studvat vhdné texty - pracuje uvědměle a aktivně v týmu, jeh půsbení je velmi přínsné - je schpen téměř vždy sebehdncení a hdncení statních členů - vyjadřuje se výstižně a pměrně přesně - umí a pužívá kmpenzační pmůcky - pracuje splehlivě s upraveným textem - p zadání práce pracuje samstatně Stupeň 2 (chvalitebný) - v pdstatě uceleně uplatňuje pžadvaná fakta, pjmy, definice a pznatky - myslí lgicky správně 10

11 - je schpen s menší pmcí samstatně studvat vhdné texty - pracuje částečně aktivně v týmu, jeh půsbení je přínsné - je schpen téměř vždy sebehdncení a hdncení statních členů - vyjadřuje s méně výstižně, ale pměrně přesně - umí a dvede pužít kmpenzační pmůcky - pracuje splehlivě s upraveným textem - p zadání práce učitelem pracuje s jisttu Stupeň 3 (dbrý) - má nepdstatné mezery v ucelensti, přesnsti a úplnsti pžadvaných faktů, pjmů, definic a pznatků - myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v lgice se vyskytují chyby - je schpen studvat vhdné texty pdle návdu učitele - pracuje částečně aktivně v týmu, jeh půsbení je částečně přínsné - je schpen sebehdncení a hdncení statních členů s dpmcí učitele - vyjadřuje se btížně a nepřesně - dvede pužít kmpenzačních pmůcky s návdem učitele - pracuje splehlivě s upraveným textem - nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat Stupeň 4 (dstatečný) - má závažné mezery v ucelensti, přesnsti a úplnsti pžadvaných faktů, pjmů, definic a pznatků - v myšlení se vyskytují závažné chyby - je nesamstatný v práci s vhdnými texty - práce v týmu se puze účastní, jeh půsbení je bčas přínsné - málkdy je schpen sebehdncení a hdncení statních členů - jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti - kmpenzační pmůcky pužívá s návdem učitele btížně a chybami - má velké btíže při práci s upraveným textem - závažné chyby dvede s pmcí učitele pravit Stupeň 5 (nedstatečný) - pžadvané pznatky si nesvjil - samstatnst v myšlení neprjevuje - je nesamstatný v práci s vhdnými texty ani s pdněty učitele - žák nepracuje pr tým - správnéh sebehdncení a hdncení statních členů není schpen - jeh ústní a písemný prjev má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti - kmpenzační pmůcky nedvede pužít ani s návdem učitele - s upraveným textem nedvede pracvat - chybu nedvede pravit ani s pmcí učitel. B. ve vyučvacích předmětech s převahu výchvnéh půsbení (činnstníh) Stupeň 1 (výbrný) - v činnstech je velmi aktivní se zájmem umění, estetiku, tělesnu zdatnst - pracuje velmi tvřivě, samstatně, plně využívá sbní předpklady a velmi 11

12 úspěšně je rzvíjí - jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální, prcítěný a přesný - svjené dvednsti, vědmsti a návyky aplikuje tvřivě Stupeň 2 (chvalitebný) - v činnstech aktivní, převážně samstatný - úspěšně rzvíjí své sbní předpklady - prjev je esteticky půsbivý, riginální a má jen menší nedstatky - svjené dvednsti, vědmsti a návyky aplikuje samstatně, má zájem umění estetiku, tělesnu zdatnst Stupeň 3 (dbrý) - v činnstech je méně aktivní, samstatný, phtvý, bčas i pasivní - nevyužívá dstatečně své schpnsti v individuálním a klektivním prjevu - jeh prjev je mál půsbivý, dpuští se v něm chyb - jeh dvednsti a vědmsti mají četnější mezery a při jejich aplikaci ptřebuje pmc učitele - nemá aktivní zájem umění, estetiku, tělesnu zdatnst Stupeň 4 (dstatečný) - v činnstech je mál tvřivý, čast pasivní - rzvj jeh schpnstí a jeh prjev jsu mál uspkjivé - úkly řeší s častými chybami - dvednsti a vědmsti aplikuje jen se značnu pmcí učitele - prjevuje velmi malý zájem a snahu Stupeň 5 (nedstatečný) - v činnstech je skr vždy pasivní - rzvj schpnstí je neuspkjivý - jeh prjev je většinu chybný a nemá esteticku hdntu - minimální svjené dvednsti a vědmsti nedvede aplikvat - neprjevuje zájem práci, práci druhým znemžňuje 4. SEBEHODNOCENÍ Žák se prstřednictvím učitelva hdncení pstupně učí, jaké jsu meze a perspektivy jeh výknu, sféry jeh úspěchů a úspěšnéh uplatnění. Vyučující vytváří vhdné prstředí a příležitsti, aby žák mhl pučeně a bjektivně hdntit sebe a svji práci. Oba názry jsu průběžně knfrntvány. Autnmní hdncení se nesmí stát prstředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shda bu hdncení tak, aby byla pr žáka mtivační d dalšíh bdbí. Žáci jsu k sebehdncení vedeni již d 1. rčníku. V 1. rčníku prbíhá nejčastěji ústně. Ve rčníku ústně i písemně v rámci jedntlivých předmětů, kde tř. učitel pskytne i zpětnu vazbu. Na 2. stupni ve všech rčnících prbíhá sebehdncení v rámci jedntlivých vyučvacích předmětů průběžně ústně a písemně. 12

13 4. OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Bude prváděn : - na knci 5. rč. - na knci 9. rč. - V rámci předmětu - bude stanven vedením škly. Každý vyučující může věřvat míru zvládnutí klíčvých kmpetencí žáků v rámci svéh předmětu nezávisle d ficiálně stanvené směrnice a vydaných pkynů. 5. CELKOVÉ HODNOCENÍ 5.1 Prspěch Celkvé hdncení prspěchu žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: - prspěl(a) s vyznamenáním Žák prspěl s vyznamenáním, není-li v žádném z pvinných předmětů stanveným šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu hrším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prspěchu ze všech pvinných předmětů stanveným šklním vzdělávacím prgramem není vyšší než 1,5 a jeh chvání je hdncen stupněm velmi dbré, v případě pužití slvníh hdncení neb kmbinace slvníh hdncení a klasifikace převede třídní učitel slvní hdncení interně na známku, která se pužije ke stanvení celkvéh hdncení. - prspěl(a) Žák prspěl, není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný, neb dpvídajícím slvním hdncením. - neprspěl(a) Žák neprspěl, je-li v některém z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný, neb dpvídajícím slvním hdncením. 5.3 Hdncení žáků, kteří nejsu státními bčany ČR Při hdncení žáků, kteří nejsu bčany ČR a plní v ČR pvinnu šklní dcházku, se dsažená úrveň znalsti českéh jazyka pvažuje za závažnu suvislst, která vlivňuje výkn žáka. Při hdncení těcht žáků ze vzdělávacíh bsahu vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura určenéh rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání se pvažuje dsažená úrveň znalsti českéh jazyka za závažnu suvislst, která vlivňuje výkn žáka, prt nemusí být v tmt předmětu hdncen. 13

14 5.4 Kmisinální přezkušení * žák kná, pkud mu byla dlžena klasifikace z důvdu četných absencí ve 2. plletí, neb pkud t pžádal jeh záknný zástupce (viz přezkušení)., neb pkud žák kná pravné kmisinální zkušky. * kmisi pr kmisinální přezkušení jmenuje ředitel škly, v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad * kmise je tříčlenná a tvří ji: A) předseda, kterým je ředitel škly, ppřípadě jím pvěřený učitel, neb v případě, že vyučující danéh předmětu je ředitel škly, krajským úřadem jmenvaný jiný pedaggický pracvník škly B) zkušející učitel, jímž je vyučující danéh předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, ppřípadě jiný vyučující danéh předmětu C) přísedící, kterým je jiný vyučující danéh předmětu stejné vzdělávací blasti stanvené Rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání * výsledek přezkušení již nelze napadnut nvu žádstí přezkušení.výsledek přezkušení stanví kmise hlasvání. Výsledek přezkušení se vyjádří slvním hdncením pdle 15 dst.. 2 Vyhl. č. 48/2005 Sb., základním vzdělávání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky neb stupněm prspěchu pdle 15 dst. 3. ředitel škly sdělí výsledek přezkušení prkazatelným způsbem žákvi a záknnému zástupci žáka. V případě změny hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí se žákvi vydá nvé vysvědčení. * přezkušení se přizuje prtkl, který se stává sučástí dkumentace škly * žák může v jednm dni vyknat přezkušení puze z jednh předmětu. Není-li mžné žáka ze závažných důvdů ve stanveném termínu přezkušet, stanví rgán jmenující kmisi náhradní termín přezkušení * knkrétní bsah a rzsah přezkušení stanví ředitel škly v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. 5.5 Opravná zkuška * kmisi pr pravnu zkušku jmenuje ředitel škly, v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad * žák kná pravnu zkušku v případě, že byl na knci druhéh plletí klasifikván stupněm nedstatečně nejvýše ve dvu předmětech * termíny pravných zkušek určí ředitel škly tak, aby byly vyknány nejpzději d 31. srpna. Pkud se žák v tmt termínu z vážných důvdů nemůže k pravné zkušce dstavit, může zkušku vyknat nejpzději d 15. září. D té dby žák navštěvuje pdmínečně nejbližší vyšší rčník neb znvu devátý rčník. * žák může v jednm dnu skládat puze jednu pravnu zkušku * termínu knání pravné zkušky infrmuje třídní učitel písemně záknnéh zástupce. Žák, který se bez vážných důvdů ve stanveném termínu k pravné zkušce nedstaví a d dvu dnů se nemluví, je klasifikván z danéh předmětu stupněm prspěchu nedstatečný. 5.6 Přezkušení Má-li zástupce žáka pchybnsti správnsti klasifikace v jedntlivých předmětech na knci prvníh neb druhéh plletí, může d tří dnů de dne, kdy byl žákvi vydán vysvědčení, 14

15 pžádat ředitele škly přezkumání u příslušnéh šklníh inspektra. V takvém případě jmenuje kmisi šklní inspektr. Přezkušení prvede kmise d deseti dnů. Výsledek přezkušení je knečný, další přezkušení žáka je nepřípustné. 5.7 Ddatečná zkuška Ddatečnu zkušku kná žák, který * nemhl být klasifikván pr závažné bjektivní příčiny na knci prvníh plletí. Termín ddatečné zkušky určí ředitel škly tak, aby klasifikace mhla být prvedena nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí, ve výjimečných případech d knce klasifikačníh bdbí za druhé plletí * nemhl být klasifikván pr závažné bjektivní příčiny na knci druhéh plletí. Termín ddatečné zkušky určí ředitel škly, tak aby klasifikace mhla být prvedena d 31. srpna příslušnéh šklníh rku, nejpzději d 15. října. D té dby žák navštěvuje pdmíněně vyšší rčník. Žák, který z vážných důvdů nemhl být klasifikván ani d 15. října, pakuje rčník. * pdle psuzení vyučujícíh nemá v daném předmětu dstatečný pčet známek ve srvnání s statními žáky třídy z důvdu vyské absence. O ddatečné zkušce rzhduje ředitel škly na návrh vyučujícíh danéh předmětu. 5.8 Pstup d dalšíh rčníku D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanveným vzdělávacím prgramem s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených rámcvým vzdělávacím prgramem a předmětů, z nichž byl uvlněn. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. 6. CHOVÁNÍ Hdncení chvání žáka se dvíjí d ddržvání Šklníh řádu. Hdntí se chvání ve škle, při šklních akcích, reprezentaci škly a prvádí je třídní učitel p dhdě s statními vyučujícími, případně ředitel škly Zásady pr hdncení chvání a udělení výchvných patření Při návrhu udělení patření k psílení kázně neb snížené známky z chvání přihlíží třídní učitel zejména: a. k závažnsti přestupku b. k četnsti a pakvání přestupku c. k hdncení žáka statními pedaggickými pracvníky 15

16 d. k tmu, zda v předchzím klasifikačním bdbí již žákvi byl udělen některé z patření na psílení kázně neb zda mu byla snížena známka z chvání e. k charakteru a četnsti zápisů v žákvské knížce, které mají vliv na psuzení chvání žáka f. za jeden přestupek se uděluje žákvi puze jedn patření k psílení kázně g. třídní učitelé jsu pvinni, pkud je t mžné, včas a prkazatelným způsbem infrmvat záknné zástupce prblémech jejich dítěte, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb k snížení známky z chvání h. učitelé jsu pvinni, pkud je t mžné, včas infrmvat třídní učitele prblémech žáka, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb k snížení známky z chvání 6.2. Výchvná patření - pchvaly a. Drbné pchvaly uděluje každý pedaggický pracvník bezprstředně p vzniku důvdu pr jejich udělení a zaznamená je d žákvské knížky. b. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních pracvníků škly p prjednání s ředitelem škly udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za svědmitu a úspěšnu práci. c. Ředitel škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin a za svědmitu a úspěšnu práci. d. Udělení pchvaly třídníh učitele se zaznamenává d dkumentace škly a d žákvské knížky žáka, a t bezprstředně p jejím udělení. e. Udělení pchvaly ředitele škly se zaznamenává d dkumentace škly a na vysvědčení za plletí, v němž byla udělena Výchvná patření k psílení kázně Při prušení pvinnstí stanvených šklním řádem lze pdle závažnsti tht prušení žákvi udělit: - napmenutí třídníh učitele - důtku třídníh učitele 16

17 - důtku ředitele škly Opatření zpravidla předchází před snížením známky z chvání. Napmenutí třídníh učitele Napmenutí uděluje třídní učitel, a t bezprstředně p přestupku. O udělení napmenutí infrmuje ředitele škly. Rdičům je napmenutí známen prstřednictvím zápisu v žákvské knížce. Důtka třídníh učitele Důtku třídníh učitele uděluje třídní učitel p předchzím prjednání s vyučujícími, kteří danéh žáka učí, a t bezprstředně p přestupku. O udělení důtky jsu rdiče infrmváni dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. V případě, že před udělením důtky nepředcházel udělení nižšíh kázeňskéh patření, které byl za stejné neb bdbné přestupky, je třídní učitel pvinen udělení důtky sbně prjednat s rdiči. Důtka ředitele škly Důtku ředitele škly uděluje ředitel škly na základě návrhu třídníh učitele, který návrh nejdříve prjednal s statními vyučujícími, a t p prjednání na pedaggické radě. O udělení důtky jsu rdiče infrmváni dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. V případě, že před udělením důtky nepředcházel udělení nižšíh kázeňskéh patření, které byl za stejné neb bdbné přestupky, je třídní učitel pvinen udělení důtky sbně prjednat s rdiči. O udělení všech výchvných patření prvede třídní učitel přesný zápis d evidence škly, a t neprdleně. 17

18 6.4. Stupně hdncení chvání v případě pužití klasifikace a výchvná patření Stupeň 1 velmi dbře Žák respektuje ustanvení šklníh řádu a svjil si základní pravidla splečenskéh chvání, která ddržuje ve škle i na veřejnsti. Prjevuje dbrý vztah ke všem pracvníkům škly i splužákům. Ojediněle se může dpustit méně závažných přestupků prti šklnímu řádu. Stupeň 2 - uspkjivé Žák se dpustil závažnéh přestupku neb se dpuští pakvaně méně závažných přestupků prti ustanvení šklníh řádu a pravidlům splečenskéh sužití ve škle i na veřejnsti. Mezi méně závažné přestupky patří i neplnění si základních šklních pvinnstí. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3 - neuspkjivé Žák se dpuští závažných přestupků prti šklnímu řádu, nerespektuje pravidla splečenskéh sužití a prušuje právní nrmy. Přes udělení patření k psílení kázně pkračuje v asciálním chvání a nemá snahu své chyby napravit. O udělení 2. neb 3. stupně z chvání rzhduje ředitel škly na základě prjednání v pedaggické radě, a t na základě návrhu třídníh učitele. Ředitel škly může rzhdnut dlišně. Třídní učitel je pvinen předjednat před pedaggicku radu návrh na snížení známky z chvání s statními pedaggickými pracvníky, kteří danéh žáka učí. 7. ŘEŠENÍ PŘESTUPKU Výchvná patření jsu uvedena ve Šklním řádu, se šklním řádem a sankcemi za jeh prušení jsu seznámení žáci i rdiče. Žáci na začátku šklníh rku třídním učitelem a rdiče jsu nejdůležitějšími bdy seznámeni na třídní schůzce, která se kná v listpadu V případě, že se ve škle vyskytnu žáci, kteří budu pdezřeni ze zneužívání návykvých látek, dealerství apd., bude přistupen k následujícím patřením: Diskrétní šetření Individuální phvr se žákem Dpručení kntaktu na dbrníka Vyrzumění rdičů V případě nezájmu rdičů řešení vyrzumění dbru péče d dítě (OPD) V akutním případě žák je prkazatelně vlivněn drgu: ředitel škly uvědmí rdiče a kntaktuje zdravtnické zařízení, uvědmí zřizvatele a OPD 18

19 V případě dealerství známí věc Plicii ČR Na základě výsledku vyšetřvání prjednat přestupek v PR a stanvit výchvné patření 7.2. Záškláctví termíny dlžení nepřítmnsti: při předem známých důvdech žák předlží mluvenku třídnímu učiteli, pkud žádá uvlnění na více než 2 dny, pžádá t předem písemnu frmu ředitele škly (frmulář) při nepřítmnsti, kteru nemhl předem předvídat, záknný zástupce je pvinen žáka d dvu dnů mluvit a p návratu d škly d 48 hdin bude mít žák mluvenku v žákvské knížce, věrhdnst mluvenky záknný zástupce ptvrdí svým pdpisem při velmi častých absencích bude škla vyžadvat mluvenky d lékaře každá jiná nepřítmnst žáka je psuzvána jak nemluvená s těmit důsledky pr žáka. Suvislsti s nemluvenými hdinami budu u každéh žáka psuzvány individuálně. V suvislsti s nemluvenými hdinami 1) se svlává výchvná kmise za účasti rdičů 2) zápis z jednání pdpis rdičů (pkud rdiče dmítnu pdepsat - tat skutečnst se d zápisu zapíše) 3) zpráva OPD 4) při pakvaném záškláctví a dsažení více jak 25 nemluvených hdinznámení na OPD, Plicii ČR, ppř. státní zastupitelství trestní známení na záknnéh zástupce z pdezření ze spáchání trestnéh činu Napmáhání k zahálčivému způsbu živta žáka, který v libvlném předmětu zamešká více než 30% vyučvací dby, je mžné neklasifikvat a lze stanvit dlžení klasifikace d 2 měsíců d řádnéh termínu vydávání vysvědčení v 1.plletí a d 15. října v 2. plletí 7.3. Prušvání šklníh řádu v statních případech - časté pzdní příchdy d škly i d jedntlivých hdin psuzvat dle knkrétních případů (kntrla pdle TK neb ŽK) - pakvané zapmínání - pdle psuzení tř. uč. NTU, DTU - jakékliv hrubé chvání vůči splužákům, učitelům a statním zaměstnancům škly bude psuzván pdle závažnsti - ničení majetku - pzvat rdiče, prjednat přestupek škla bude vymáhat náhradu kázeňský pstih za úmyslné zničení neb pškzení majetku DTU a výš. 7.4 Šikana, drgy,alkhl (ve škle, na šklních akcích) p zjištění důkladné pršetření ppřípadě annymní dtazník d třídy prkázání řešení zavlat dbrníky za řad PPP, SVP, Plicie ČR., ptrestání viníků pdle závažnsti DŘŠ, 2. st. neb 3. st. z chvání prkázané kuření snížený stupeň z chvání 19

20 Tat směrnice byla prjednána a schválena : - ve Šklské radě dne: v pedaggické radě dne : na prvzní pradě dne :

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více