TIENS Program životního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIENS Program životního stylu"

Transkript

1 TIENS Program životního stylu

2 P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo protože je as ob da nebo protože donut s okoládovou polevou vypadá neodolateln.

3 P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Pro jídlo existují emocionální a fyzické d vody. Ale zamýšlíte se n kdy nad tím, pro Vaše t lo pot ebuje jíst? Mimochodem ne ledajaké jídlo, ale zdravé, pro Vás dobré jídlo? Pro je d ležitá správná výživa?

4 Správné živiny poskytují energii Potraviny, které jíte, poskytují energii, kterou Vaše t lo pot ebuje, aby mohlo fungovat. Stejn jako musíte do auta natankovat benzín a musíte dobít baterii v mobilním telefonu, tak i Vaše t lo pot ebuje p ísun ENERGIE, který mu každý den zajistí potrava. Hlavní formou energie jsou pro Vaše t lo karbohydráty.

5 Správná výživa poskytuje suroviny Bílkovi, které jíte, se št pí na aminokyseliny. Vaše t lo používá aminokyseliny k budování a oprav r zných orgán. T lo také pot ebuje tuky, aby bylo zdravé. Membrány obklopující bu ky Vašeho t la obsahují tuk. Váš mozek obsahuje mastné kyseliny. Tuky jsou nezbytné také pro hormonální signály.

6 Vitamíny a minerály Vitamíny a minerály ze stravy jsou stejn d ležité jako karbohydráty, bílkoviny a tuky ale ty pot ebujete jen v malém množství. Vaše strava musí zajistit p im ené množství t chto malých pomocník.

7 Nad rámec základ Správná strava poskytuje víc než jen energii, vitamíny a minerály. Potraviny obsahují i další látky, které se b hem posledních let staly znám jšími. Nap íklad fytochemické látky se nacházejí v barevných ástech ovoce a zeleniny. A koli nejsou t lesnými funkcemi vyžadovány, mohou mít obrovský vliv na Vaše zdraví.

8 TIENS TIP: Dodejte Vašemu talí i barvu Ur it zahr te do Vaší nízkotu né stravy ERVENOU Ud lejte ást Vaší nízkotu né stravy ŽLUTOU/ORANŽOVOU Zvyšte množství MODRÉ/FIALOVÉ ve Vaší nízkotu né strav P idejte do Vaší nízkotu né stravy ZELENOU

9 TIENS TIP: Vytvo te si zdravý talí Ovoce Obilniny Mlé né produkty Zelenina Bílkoviny

10 TIENS TIP: Následujte PRAVIDLA PYRAMIDY Zkuste co nej ast ji následovat pravidla pyramidy

11 Pro má v tšina lidí zdravotní problémy? Pro má v tšina lidí problém s t lesnou hmotností? Kv li problém m týkajících se životního stylu!!!

12 Obezita na celém sv te vzrostla v roce 1980 na více jak dvojnásobek 48% lidí v Evrop má nadváhu Alespo 1 ze 3 dosp lých se potýká s nadváhou a skoro každý desátý je obézní Více jak 20 milion d tí do 5 let trpí nadváhou Nadváha nebo obezita mohou mít vliv na zdraví V tší objem tuku vede k vážným zdravotním následk m, jako jsou kardiovaskulární onemocn ní (hlavn onemocn ní srdce a mrtvice), cukrovka typu 2, onemocn ní pohybového aparátu (osteoartritida) a n které druhy rakoviny (endometria, prsu a tlustého st eva) Lidé trpící obezitou umírají o 8 až 10 let d íve než lidé s normální váhou Statistika Sv tové zdravotnické organizace Není moc známo, že riziko zdravotních problém za íná už, když má n kdo jen pár kilo navíc. Pravd podobnost výskytu problém roste, když je má n kdo stále v tší a v tší nadváhu.

13 Dob e p ipravený program životního stylu V tšina lidí, které je nespokojená se svým životním stylem, hledá zázrak, pilulku, která se nejlépe bere jednou denn bez ohledu na dobu s trochou šampa ského, která Vám pom že zhubnout p es noc, dodá energii, je dobrá pro pokožku, vlasy a nehty a zárove je levná!!! TIENS nenabízí zázrak TIENS VÁM NABÍZÍ DOB E P IPRAVENÝ PROGRAM ŽIVOTNÍHO STYLU TIENS PROGRAM ŽIVOTNÍHO STYLU Poskytuje Vám podporu informacemi a tipy, jak i v hektické dny najít snadný zp sob pro zm ny, které povedou k LEPŠÍMU ZDRAVÍ

14 TIENS Program životního stylu Program životního stylu Kombinace moudrosti tradi ní ínské medicíny a nejnov jších v deckých poznatk. TIENS Program životního stylu je návodem k dosažení vyváženost mezi zdravou stravou a fyzickou aktivitou díky renomovaným potravinovým dopl k m TIENS.

15 Optimální zdraví K dosažení cíle optimálního zdraví si musíte každý den vybírat to správné jídlo a ty správné potraviny a dopl ky stravy Spojte cvi ení s odpo inkem a do všeho, co d láte, za le te zdravé návyky a vyváženost.

16 Filozofie TIENS Programu životního stylu Výživa Na základ filozofie TIENS jsme vytvo ili nový TIENS Programu životního stylu Vyvážený životní styl Dopl ování Fyzická aktivita

17 TIENS Program životního stylu Jako lidé máme rádi zvyky a rutinu tak moc, že asto d láme ty stejné v ci, a koli víme, že pro nás nejsou dobré. Zm na špatných návyk stojí as a úsilí. Pro dosažení zdravého životního stylu budete muset zm nit r zné v ci. TIENS PROGRAM ŽIVOTNÍHO STYLU Vám nabízí podporu formou informací a tip, jak i v hektické dny najít snadný zp sob pro zm ny, které povedou k lepšímu zdraví.

18 TIENS Program životního stylu Na základ zdravé výživy by každému m lo být jasné, že bez dopl k stravy naše t lo nikdy nedostane každý den ve zdravém jídle všechny d ležité prvky. Takže je musíte dopl ovat, abyste podpo ili Vaše zdraví! BLOKÁTOR KARBOHYDRÁT CHITOSAN KAPSILIT

19 Kapsilit ili s výtažkem z erného pep e Hlavní p ísady: výtažek z kapsaicinu, bezvodný kofein, výtažek z erného pep e, nikotinamid (vitamín B3) Spaluje denn více kalorií Stimuluje oxidaci tuk a karbohydrát Snižuje apetit Pomáhá zlepšovat výkon a výdrž Pomáhá t lu spalovat více tuku a redukuje r st tukových bun k Doporu ené dávkování: 1 kapsle 30 až 60 minut p ed cvi ením NEBO 1 kapsle p ed snídaní ve dny, kdy necvi íte

20 Studie & výzkumy kapsaicinu Kapsaicin redukuje tuk v t le Výzkumné studie provád né Kawadou (1986, 1991) zjistily, že kapsacinoidy nastartovávají et zec fyziologických jev, které podporují spalování tuk. Ve studii, která byla publikována v roce 2003 v Žurnálu výživové v dy a vitaminologie, potravinové dop ky obsahující kapsaicin a výtažek ze zeleného aje zp sobily úbytek 0,5 kg t lesného tuku za dva týdny v porovnání se skupinou, která užívala placebo. ili papri ky redukují chu k jídlu Jednou z hlavních p í in selhání diet je hlad. N kolik studií prokázalo, že p idání kapsaicinoid do jídla redukuje pot ebu p íjmu energie. P i používání Kapsilitu ke spalování tuk se uvol uje energie, které p edává mozku signál, že t lo je dostate n plné a nepot ebuje další jídlo. Tento proces se nazývá reflex sytosti. P íklad schopnosti ili papri ek potla it chu k jídlu byl popsán ve studii, která byla zve ejn na v roce 2001 v britském Žurnálu výživy (Yoshioka 2001), kde bylo zjišt no, že subjekty, které jedly ili papri ky, m li úbytek 956 kalorií v porovnání se skupinou, která užívala placebo. Kapsaicin zvyšuje energický výdej Váhový úbytek je skute n velmi jednoduchá záležitost: energický výdej (ve form spálených kalorií) musí být vyšší než p íjem kalorií (ve form jídla). Ale jak mohou dokázat všichni experti na hubnutí, je daleko jednodušší jen mluvit o dosažení negativního z statku energie, než ho skute n dosáhnout, hlavn kv li skute nosti, že p i nižším p íjmu kalorií se metabolismus zpomaluje. Kapsaicin zvyšuje energický výdej. (Yoshioka 1995, 1998, 2001)

21 Blokátor karbohydrát Výtažek z bílých fazoli Hlavní p ísady: výtažek z bílých fazolí, bezvodný kofein Fazole jsou sou ástí každodenní stravy v mnoha ínských oblastech, kde jsou lidé zdraví, štíhlí a kde se dožívají vysokého v ku. Pomáhá v t le zabránit št pení karbohydrát na cukry a brání jejich ukládání ve form tuku Snižuje glykemický index škrobové potravy, díky emuž m že být p ínosem pro diabetiky Žádný úbytek svalové hmoty Doporu ené dávkování: 1 kapsle 2krát denn 15 minut p ed jídlem

22 CHITOSAN Vaza tuk Chitosan blokuje absorpci tuk t lem Výzkumy zjistili, že dopl ování chitosanu m že výrazn snížit hladinu cholesterolu Redukuje dobu pr chodu potravy trávícím traktem Formuje tuk do masy, která je p íliš velká ke strávení Pozitivní vliv na hladinu cholesterolu Snižuje riziko zácpy Doporu ené dávkování: 2 kapsle denn

23 Bu te fyzicky aktivní Ud lejte denn 8888 krok

24 Podpo te Váš cíl zm ny životního stylu TIENS potravinovými dopl ky a wellness p ístroji

25 Zharmonizujte sv j životní styl s TIENS

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU Identifikace rizikových oblastí u dospívajících Název školy: Školní rok: Počet tříd: Počet respondentů: - dívek: - chlapců: 2012/2013

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

OBSAH MK R E 15113. Listy Aromaterapie a Fytoterapie. Vydává: Redak ní rada: Adresa redakce: P ísp vky do List Aromaterapie: listy@aromaterapie.

OBSAH MK R E 15113. Listy Aromaterapie a Fytoterapie. Vydává: Redak ní rada: Adresa redakce: P ísp vky do List Aromaterapie: listy@aromaterapie. Listy Aromaterapie a Fytoterapie vycházejí jako tvrtletník VI. ro ník íslo 26 léto 2010 OBSAH Vydává: Asociace eských aromaterapeut Jagellonská 1, Praha 3 www.aromaterapie.cz Kontaktní a poradenská linka

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH

PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH Jiří Bendák PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH Štíhlí a zdraví podle své krve Elektronické vydání: Michael Muselík, 2002 ABC výživy http://jakjime.host.sk Strana 2 PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH PRŮVODCE PO

Více

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife MUDr. Mária Paľová Vlastní zkušenost s produkty Herbalife 1 Jak jsem se dostala k Herbalife. Samozřejmě, jako mnoho jiných žen, jsem i já bojovala s nadváhou a mnoha zdravotními problémy. Měla jsem již

Více

pro vaše zdraví VÝŽIVOVÝ ČISTICÍ PROGRAM

pro vaše zdraví VÝŽIVOVÝ ČISTICÍ PROGRAM TM pro vaše zdraví VÝŽIVOVÝ ČISTICÍ PROGRAM Forever Nutri-Lean Blahopřejeme! Konečně máte příležitost, na kterou jste čekali převzít kontrolu nad svým zdravím. Nyní jste na dobré cestě, abyste byli čistší

Více

Je třeba změnit taktiku...

Je třeba změnit taktiku... Je třeba změnit taktiku... Dnes a denně se setkávám s lidmi, kteří chtějí změnit svou postavu, zlepšit kondici a začít žít zdravěji. Přestože mají odhodlání a věnují tomu mnoho energie a času, nedosahují

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více