NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ."

Transkript

1 NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. Materiál zpracován dle výstupů testů nezávislých laboratoří odborného časopisu Photon. Výsledky byly zveřejněny v německém vydání Photon v říjnu SUNLUX s.r.o. Příkop 843/4 CZ Brno Česká republika Copyright 2011 SUNLUX s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být kopírována, fotografována nebo překládána bez přímého svolení zhotovitele.

2 OBSAH 1.1. ÚVOD ŘEŠENÍ TIGO ENERGY ZAZNAMENALO NEJVYŠŠÍ ENERGETICKÝ PŘÍNOS PŘI TESTECH NA NEZASTÍNĚNÉM SYSTÉMU ADAPTAČNÍ ALGORITMUS ZAJIŠŤUJE LEPŠÍ VÝSLEDKY PŘI TESTOVÁNÍ STÍNĚNÉHO SYSTÉMU TIGO ENERGY POSKYTUJE KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PŘÍLOHA... 7 Copyright 2010 SUNLUX s.r.o. 2/7

3 U zařízení, která jsou průběţně v dosahu stínu od stoţáru, dosahují výkonové optimalizátory významných výnosových zisků u dlouhých stringů aţ téměř 21 procent (vítěz: Tigo Energy Module Maximizer) 1.1. ÚVOD PHOTON Ideální střecha pro solární elektrárnu vypadá zhruba takto: je vysoká, je široká a bez dalších rušivých objektů jako jsou komíny, vikýře a antény. Taková ideální střecha také není ani lomená ani oblá a ostatní domy a stromy jsou tak daleko, ţe na solární panely nevrhají ţádné stíny. Bohuţel ideální střecha existuje spíše v teorii neţ v praxi. V praxi totiţ musí provozovatelé elektrických generátorů vyuţít to, co je k dispozici a brát i výnosy sníţené díky vrhaným stínům a panelům nasměrovaným ke slunci pod různými úhly. Všechny tyto okolnosti totiţ výkon opravdu sniţují. Většina moderních solárních panelů (dále PV panel) je totiž konstruována tak, že i relativně malý stín vede k relativně velké ztrátě. Pokles výkonu stringu v solárním simulátoru v laboratořích PHOTON poklesnul po zastínění vlivem anténního stožáru z 1 700Wattů na méně než 1400 W tedy o více než 20%. Stín ze stožáru přitom zakrýval méně než 5% povrchu panelu. Důvod pro tento rozdíl je jednoduchý méně výkonu nedodává pouze zastíněný panel, ale tímto panele jsou přiškrceny i ostatní panely ve stringu. Důvodem je skutečnost, že při sérii zapojených panelů ve stringu omezuje panel s nejnižším výkonem také proud v ostatních panelech. Ke stejnému problému dochází v okamžiku, kdy jsou panely ozářeny sluncem z různých úhlů například když je v ranních a večerních hodinách zastíněna spodní řada panelů, zatímco na horní řady stále dopadá sluneční záření. - přeloženo z časopisu PHOTON zdroj Podewils, Christoph. Photon, říjen 2010 Současně s tím, jak celosvětově rychle stoupá mnoţství energie generované ze slunečního záření, dochází také k významnému postupu při hledání postupů zvyšování efektivity a sniţování nákladovosti. Moţná nejviditelnějším příkladem je rychlý vývoj v elektronických prvcích BoS (Balance of Systems vyváţení systémů), které umoţňují PV instalacím maximalizovat výkon na stejnosměrné straně generátoru a přináší bezpečnostní prvky a moţnosti rozšířené správy systémů. V provedeném testování v laboratořích Photon byly zkoumány výhody 5 komerčních řešení. Testy zjistily, ţe řešení Tigo Energy poskytuje jasné výhody při produkci energie a zvýraznily jedinečnou celkovou hodnotu kompletního řešení Maximizer. Tigo Energy opustila tradiční způsob řešení formou vyrovnávání stejnosměrných napětí (DC/DC konverze) a vyvinula patentovanou technologii Maximizer pro vyrovnávání impedancí. Tento způsob řešení pak také zajistil, ţe v provedených testech měl systém TIGO 3,5x vyšší výkonový zisk z nestíněného systému neţ ostatní testovaná řešení. Tyto výsledky upevňují pozici Tigo Energy jako jasného leadera na trhu se stejnosměrnými optimalizátory a pomáhají vysvětlit rychlý celosvětový nárůst vyuţívání této platformy ŘEŠENÍ TIGO ENERGY ZAZNAMENALO NEJVYŠŠÍ ENERGETICKÝ PŘÍNOS PŘI TESTECH NA NEZASTÍNĚNÉM SYSTÉMU Test zisků na nezastíněném systému je nejdůleţitější testovací scénář pro zhodnocení systémů distribuovaného řízení MPP (Maximum Power Point). U nových, dobře navrţených řešení, je v reálném ţivotě nejblíţe tomuto scénáři situace solárního pole během hodin s největším generovaným výkonem. Tento test je důleţitým měřítkem pro zjištění přesnosti MPP a zároveň efektivity elektroniky umístěné v modulu. Pouze v případě, ţe optimalizační řešení nezavádí do BoS dodatečné ztráty z převodu, můţe být výsledkem významné zlepšení výkonnosti i při chybějících omezujících prvcích (tedy např. stínu). Copyright 2010 SUNLUX s.r.o. 3/7

4 Všechny systémy mohou deklarovat významné zisky v situacích, kdy je systém zastíněn stoţárem, stromem nebo vikýřem. Tyto stíny se ale zřídka vyskytují u dobře navrţených rezidenčních systémů nebo u velkých solárních parků. Mnohem důleţitější je pak, jak se systém chová za optimální situace při plném slunečním svitu. Pro tento účel pouţili odborní pracovníci laboratoří Photon systém splňující následující podmínky, blízké novému, dobře navrţenému, nezastíněnému systému: ţádný ostrý stín moduly stejného typu od stejného výrobce vyčištěné čelní sklo ozáření kolmo na panely (lampa) Výsledek testu pak ukazuje zlepšení oproti výchozí situaci stejné moduly ve stringu řízené stejným centrálním invertorem (v současné době nejpouţívanější praktický scénář zapojení). Tigo Energy výrazně porazilo všechny konkurenty, kdyţ systém vygeneroval o 3,2% více energie - v porovnání se zanedbatelným nebo ţádným ziskem u ostatních systémů. Systém Tigo Energy vygeneroval 3,5x více dodatečné energie neţ nejbliţší konkurent. Dokonce i ideální solární instalace jsou v reálných podmínkách vystaveny prachu, rozdílům teplot, mrakům a stárnutí křemíku. Zde uváděná čísla proto representují pouze konzervativní startovací bod odhadu dodatečné energie, kterou můţe vlastník systému očekávat od nasazení systému Tigo maximizer. Jak se v čase zvětšují rozdíly kvůli znečištění a postupné degradaci jednotlivých panelů, bude původní dodatečný zisk rok od roku narůstat. Niţší přínosy ostatních testovaných řešení jsou očekávatelné a snadno vysvětlitelné. Standardní přístup k řešení distribuovaného MPPT (Maximum Power Point Tracking) jsou zaloţeny na DC/DC konverzi (převod stejnosměrného napětí sníţení nebo zvýšení). Tyto architektury vyuţívají transformátory, které sniţují účinnost a zvyšují náklady na systém. Kvůli této niţší účinnosti spotřebovávají tyto systémy 2-3% energie vyrobené systémem, coţ je významná část dodatečného zisku. Proto tato řešení mají ekonomický přínos pouze při zastínění systému. Naopak Tigo Maximizer byl sestrojen aţ poté, co výzkumný tým analyzoval podmínky skutečného provozu. Následkem toho byla navrţena architektura zaloţená na vyrovnávání impedancí, která zajišťuje významný nárůst efektivity u stíněného i nastíněného systému. Výsledky testu Photon ukazují, proč je systém společnosti Tigo Energy nyní vyuţíván ve stovkách projektů od nejmenších střešních instalací aţ po solární parky. Graf A Energetické zisky ve scénáři nestíněného systému 1.3. ADAPTAČNÍ ALGORITMUS ZAJIŠŤUJE LEPŠÍ VÝSLEDKY PŘI TESTOVÁNÍ STÍNĚNÉHO SYSTÉMU Druhou částí testování výkonnosti v laboratořích Photon bylo zjištění dodatečných zisků kaţdého z řešení při zastínění systému. Pro jednotlivé stínící scénáře bylo pouţito zastínění od stoţáru, vikýře a horizontální překáţky. Při provádění testu s vyuţitím plně optimalizovaného adaptivního tracking algoritmu systému Tigo byly jeho výsledky nejlepší ze všech produktů. Sofistikovaný řídící algoritmus umístěný v řídící jednotce (Maximizer Management unit) modeluje I/U charakteristiky a v reálném čase kalkuluje distribuovaný MPP kaţdého modulu. Na rozdíl od tohoto řešení pouţívají ostatní BoS řešení standardní postup, kdy je pro řízení MPP pouţit algoritmus Copyright 2010 SUNLUX s.r.o. 4/7

5 pokus-omyl. Tyto algoritmy zkus a pozoruj (P&O / Perturb and Observe) často ztratí část výkonu díky oscilaci okolo MPP kaţdého modulu. Výsledkem je další ztráta výkonu. Softwarový algoritmus Tigo Energy a na pozadí běţící analytika se průběţně aktualizují podle okrajových podmínek (unikátních, výjimečně se objevujících událostí) a optimalizují řídící kalkulace, čímţ je zajištěno další zvýšení výkonnosti. Toto bylo zvláště patrné při testování horizontálního zastínění v laboratořích Photon. Při testu horizontálního zastínění je stínící prvek poloţen přes jednotlivé moduly a ozařovací lampa je zapnuta na plný výkon. Vzhledem k tomu, ţe jak ozáření, tak tvrdý stín jsou umělé veličiny (ve skutečných instalacích se nevyskytují), nebyl Tigo Energy Module Maximizer při prvním testu plně kalibrován. Ve výsledku systém vygeneroval 21% dodatečné energie finančně dostatečný, avšak nikoliv optimální výsledek. Protoţe řešení Tigo je zaloţeno na iterativním samoučícím se algoritmu, byly druhý a třetí test zaloţeny na jiţ dostupných datech a zároveň byly zapojeny softwarové optimalizační metody. Kaţdý z těchto testů měl za následek další významné zlepšení. Při druhém testu byl výsledek 29% nad původním základním scénářem bez optimalizace a třetí test skončil s výsledkem +36%. Tento příklad naplno ilustruje hodnotu adaptivního algoritmu Tigo, který sám sebe upravuje podle podmínek ovlivňující kaţdé konkrétní pole v jakýchkoliv podmínkách okolního prostředí během prvních dnů provozu. Vylepšené algoritmy jsou čas od času předávány do instalované báze systémů vyuţívajících Tigo Energy, čímţ je moţno dosáhnout dalších inkrementálních vylepšení. Při vyšším neţ 36 procentním dodatečném zisku opět Tigo Energy generuje o 3% více energie neţ konkurenční řešení coţ dokazuje zásadně efektivnější a účinnější přístup k optimalizaci výkonu. Zdroj: Photon, září 2010 Graf B Energetické zisky ve scénáři horizontálního zastínění Poznámka: Round III (třetí kolo) nebylo publikováno v časopise, ale bylo ověřeno ze strany Photon TIGO ENERGY POSKYTUJE KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ. Zatímco většina studie prováděná časopisem Photon, stejně jako související článek, se zaměřily na výhody dodatečného výnosu energie z distribuovaných řešení, autor zdůrazňuje, ţe toto je pouze jedna část hodnoty komplexní implementace. Řešení Maximizer nezvyšuje pouze výrobu z fotovoltaického pole, ale obsahuje také rozšířené komunikační funkce. S touto schopností můţe řešení přerušit napěťový výstup kaţdého modulu, čímţ výrazně zvyšuje bezpečnost celého systému. Řešení navíc obsahuje také moţnost monitoringu aţ na úroveň jednotlivých modulů a komplexní analytické nástroje, umoţňující maximalizaci provozní doby systému při současné redukci nákladů na spouštění systému, na provoz a údrţbu systému a náklady na odhalování chyb. Monitorovací systém je unikátní i díky tomu, ţe je schopen dodat synchronní vzorky dat z jednotlivých modulů coţ je informace, která umoţňuje přesné rozklíčování dění v systému a jeho automatickou analýzu. Photon ocenil, ţe většina alternativních řešení neposkytuje šíři hodnot obsaţených v systému Tigo Energy a tedy neposkytuje ekonomické výhody, které by zaručovaly široké přijetí trhem tak, jako v případě Tigo Energy. Copyright 2010 SUNLUX s.r.o. 5/7

6 Nicméně je pravděpodobné, že budoucí optimalizátory výkonu budou pořizovány ze zcela jiného důvodu: Tyto systémy umožňují monitoring a řízení systému na úrovni panelu. Mohou proto v případě ohně rychle odpojit výstupní napětí fotovoltaického systému. Navíc je teoreticky možné velmi rychle odhalit vadný panel. Předpokladem pro tyto systémy bude aktivní komunikace tak, jak je tomu v případě Tigo [2]. Zatímco ostatní testovaná řešení provádí opětovné poskládání a distribuci existujícího vyváţení jednotlivých prvků systému (MPPT nebo boost fáze invertoru), impedanční vyrovnávání prováděné řešením Tigo Energy reprezentuje nový inovativní přístup. Částečně distribuovaná architektura s centrálním řízením velmi rychle dospívá a konzistentně se zlepšuje. Toto řešení poskytuje výhody distribuované elektronické inteligence při současné optimalizaci účinnosti konverze a nákladů na nasazení. Protoţe Microinvertory nebo technologie pro DC/DC převod plně distribuují a replikují sledování optimálního výkonu (MPPT) nebo inverzi v kaţdém panelu, mohou být snadno testovány se zdroji napětí a simulátory. Nicméně plná distribuce těchto funkcí má související nevýhodu v nákladech a efektivnosti. Aby bylo moţno dosáhnout nových provozních účinností, impedanční vyrovnání od Tigo Energy vyţaduje aby Maximizer byl umístěn na kaţdém panelu, který je připojen to MPPT cesty daného invertoru. Při testování nebude Maximizer systém fungovat ani jako částečný systém ani se simulátory vyuţívajícími zdroje napětí. Kontrola napětí je vţdy implementována vůči panelu s nejlepší výkonností v systému a můţe tedy být nasazena ve většině nových nebo jiţ existujících systémů jak on-grid (připojených do sítě) tak i offgrid (nepřipojených do sítě a vyuţívajících řídící jednotky nabíjení). Distribuované optimalizační technologie se blíţí stádiu zralosti na trhu a jejich hodnota (náklady a výkon) můţe být objektivně otestována a ověřena. Tento test provedený Photonem znamená důleţitý pokrok v objektivním ohodnocení dostupných řešení. Protoţe marketingová prohlášení výrobců jsou nahrazena nezávisle ověřenými daty o výkonu systémů, zákazníci budou lépe informováni a mohou si zvolit nejpřínosnější technologii pro maximalizaci svých fotovoltaických projektů. Zdroj: Photon, září 2010 Graf C Dodatečné výnosy řešení Tigo Energy v jednotlivých scénářích Poznámka: Round III (třetí kolo) nebylo publikováno v časopise, ale bylo ověřeno ze strany Photon. Copyright 2010 SUNLUX s.r.o. 6/7

7 1.5. PŘÍLOHA Nastavení testovacího systému Velikost systému: 2.5kW Panely: Panely 180W Střídač: Standardní invertor Sunways AT2700 stejný invertor byl pouţit v základním scénáři. Na invertoru ani na kabeláţi nebyly provedeny ţádné dodatečné změny. Nestíněný Vikýř Horizontální Stožár Zašpiněný Graf D Kompletní výsledky z jednotlivých scénářů zastínění Zdroj: Photon, září 2010 Poznámka: Round III (třetí kolo) nebylo publikováno v časopise, ale bylo ověřeno ze strany Photon. Copyright 2010 SUNLUX s.r.o. 7/7

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

Technické parametry jednotlivých částí FVE

Technické parametry jednotlivých částí FVE Technické parametry jednotlivých částí FVE Jiří Holoubek, ELCOM, a. s. pavilon P stánek 247 Komponenty fotovoltaických zdrojů AC AC DC η QQP, Q Fotovoltaické panely Použitelné suroviny pro články: Křemík

Více

Využití rotopedu při výuce fyziky

Využití rotopedu při výuce fyziky Využití rotopedu při výuce fyziky JAN HRDÝ SSOŠ a EPI, s.r.o., Kunovice Tento příspěvek popisuje princip funkce klasického rotopedu a moţnosti jeho vyuţití při výuce mechaniky na ZŠ popř. SŠ. Jedná se

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Obsah 1. Úvod 2. Základní zkratky a pojmy 3. Způsoby provozu

Více

SolarEdge. Systém pro distribuovaný sběr energie. Představení společnosti 2014. 2014 SolarEdge

SolarEdge. Systém pro distribuovaný sběr energie. Představení společnosti 2014. 2014 SolarEdge SolarEdge Systém pro distribuovaný sběr energie Představení společnosti 2014 Vize SolarEdge Být jedničkou ve fotovoltaickém průmyslu na poli elektroniky fotovoltaických panelů Přispět k rychlejšímu dosažení

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Chytřejší solární systémy. Bílá kniha: SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic 2009. www.nemakej.

Chytřejší solární systémy. Bílá kniha: SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic 2009. www.nemakej. Chytřejší solární systémy : SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic 2009 www.nemakej.cz Obsah 3 4 Shrnutí Více energie díky panelům s nejvyšší účinností 22% účinnost

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

SolarEdgeStorEdge optimalizace výroby a skladování FV energie. Smart Energy Forum 8.10.2015. SolarEdge

SolarEdgeStorEdge optimalizace výroby a skladování FV energie. Smart Energy Forum 8.10.2015. SolarEdge SolarEdgeStorEdge optimalizace výroby a skladování FV energie Smart Energy Forum 8.10.2015 Smart Energy Forum = SMART ENERGY SYSTEM Optimalizovaná (maximální) FV výroba Optimalizovaný systém skladování

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 březen 2012 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Důležité! Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů.

Důležité! Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů. Pro 24V baterie Používejte vždy pouze 24V (72

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

Vyšší odborná škola. a Střední zdravotnická škola. MILLS, s. r. o., Čelákovice TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE NA HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ

Vyšší odborná škola. a Střední zdravotnická škola. MILLS, s. r. o., Čelákovice TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE NA HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o., Čelákovice TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE NA HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí

Více

Strategie podniku potravinářské výroby

Strategie podniku potravinářské výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Strategie podniku potravinářské výroby

Více

FOTOVOLTAICKÉ PANELY GERMAN SOLAR

FOTOVOLTAICKÉ PANELY GERMAN SOLAR FOTOVOLTAICKÉ PANELY GERMAN SOLAR www.cbtrading.cz Použití pouze testovaných vysoce výkonných článků Optimální výnosnost i v měsících se slabším slunečním zářením Zvláště stabilní - Tlak na plochu max.

Více

Šetrná jízda. Sborník úloh

Šetrná jízda. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 35 A a FV napětí do 150 V Regulátor BlueSolar MPPT 150/35 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

7 PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

7 PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 7 PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Ú V O D 1. KDO HODNOTÍ PRACOVNÍKY 1.1 Nadřízený bezprostředního nadřízeného 1.2

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

OFF-GRID SOLAR CONTAINER

OFF-GRID SOLAR CONTAINER OFF-GRID SOLAR CONTAINER DESERT 16,5kWp-48Vdc-4600Ah-230Vac-7kW version 20.12.2014 Objednatel Dodavatel Naše řešení spočívá v umístění kompletní technologie do normalizovaného přepravního 40ft kontejneru

Více

2. téma Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace

2. téma Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace 2. téma Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace 2.1. Vyhledání vhodných inovačních příleţitostí 2.2. Zjišťování potřeb a přání zákazníků, odhad jejich reakce na inovaci 2.3. Budování distribučních cest

Více

Software pro správu projektů dotovaných z Evropského sociálního fondu

Software pro správu projektů dotovaných z Evropského sociálního fondu Software pro správu projektů dotovaných z Evropského sociálního fondu Software for management of projects financed from European Social Fund Bc. Lukáš Fejta Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Bc. Radka Tobišková VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. (The education and development

Více

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Jana Dosoudilová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V IT SPOLEČNOSTI

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V IT SPOLEČNOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V IT SPOLEČNOSTI SELECTION PROCESS IN IT COMPANY Bakalářská diplomová práce Petra Karasová Vedoucí bakalářské

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 21. ledna 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů 1 Obsah semináře

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Kateřina Kapková Odškodnění újmy na zdraví v pracovním právu v komparaci s právem občanským Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Miroslav POKORNÝ Praha 1996, BEN Miroslav Pokorný UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

DODATEK G PŘEDPIS L 10/I

DODATEK G PŘEDPIS L 10/I DODATEK G PŘEDPIS L 10/I DODATEK G - INFORMACE A PODKLADY PRO APLIKACI STANDARDŮ A DOPORUČENÍ (SARPS) V MLS 1. Definice (viz rovněţ ust. 3.11.1 Hlavy 3) Dynamická úroveň postranního laloku (Dynamic side-lobe

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Adaptabilní termostat

Adaptabilní termostat TC Adaptabilní termostat Provozní a uživatelská příručka termostatu CZECH 1. Technické údaje... 5 2. Popis... 6 3. Montáţ a instalace... 7 4. Provoz... 9 4.1 Úvod... 9 4.2 Volitelné funkce... 15 4.2.1

Více

Analýza vnitrofiremní komunikace ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. Anna Niedobová

Analýza vnitrofiremní komunikace ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. Anna Niedobová Analýza vnitrofiremní komunikace ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. Anna Niedobová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnitrofiremní komunikace ve firmě

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Datové schránky v České republice Miroslava Skřivánková Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SE ZAMĚŘENÍM NA MOŽNOSTI ROZVOJE A PODPORY OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Dita Finková, Vojtech

Více

Jakub Š astný FPGA prakticky Realizace èíslicových systémù pro programovatelná hradlová pole Praha 2010 Tato publikace je vìnována praktickým aspektùm návrhu èíslicových systémù. Spíše, než popisu jazyka

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém Lubomír Grúň Finanční právo a jeho systém 1 O b s a h ÚVOD... Finanční právo, jeho systém a místo v právním řádu... Stručný náčrt historie finančního práva jako pedagogické discipliny... Finančně právní

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/2.2.00/07.0120 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL,

Více

Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects

Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects Moravská vysoká škola Olomouc Ústav ekonomie Ivo Šteffek Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Tenkovrstvé FV technologie se od klasických krystalických c-si technologií zcela liší vlastní geometrií FV článku, způsobem výroby, použitými

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

Finanční analýza pojišťovny aplikace na jednu pojišťovnu

Finanční analýza pojišťovny aplikace na jednu pojišťovnu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Finanční analýza pojišťovny aplikace na jednu pojišťovnu Diplomová práce Autor: Bc. Petra Omarov Finance Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Tracer - série BN. Solární regulátor nabíjení. Manuál

Tracer - série BN. Solární regulátor nabíjení. Manuál Tracer - série BN Solární regulátor nabíjení Manuál Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Tento manuál vám poskytne informace a rady ohledně instalace, použití a řešení problémů. Přečtěte si jej

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?

Více

Ekonomické souvislosti aplikace opatření pro úsporu energie v budovách

Ekonomické souvislosti aplikace opatření pro úsporu energie v budovách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Ekonomické souvislosti aplikace opatření pro úsporu energie v budovách Diplomová práce Autor: Diana Tvrzníková Finance Vedoucí práce: doc.

Více

Pískovačky.cz MOBILNÍ PÍSKOVAČKA PK-SBC420. Návod k obsluze a údržbě

Pískovačky.cz MOBILNÍ PÍSKOVAČKA PK-SBC420. Návod k obsluze a údržbě Pískovačky.cz Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi

Více

Jak vidíme e-learning? (analýza různých pojetí)

Jak vidíme e-learning? (analýza různých pojetí) Jak vidíme e-learning? (analýza různých pojetí) Ing. Josef Budík, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Praha Několik úhlů pohledu na e-learning Nástroje a technologie E-learning a obdobné pojmy

Více

CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY řady model EC-2005 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

www.ruukki.cz SENDVIČOVÉ PANELY RUUKKI PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY PRODUKTOVÝ KATALOG

www.ruukki.cz SENDVIČOVÉ PANELY RUUKKI PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY PRODUKTOVÝ KATALOG www.ruukki.cz SENVIČOVÉ PANELY RUUKKI PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUOVY PROUKTOVÝ KATALOG Efektivita životnosti budovy Snižte vaše náklady na energii budovy až o 20% Pomůžeme vám snížit energetické náklady

Více

Aritmetika s velkými čísly na čipové kartě

Aritmetika s velkými čísly na čipové kartě Aritmetika s velkými čísly na čipové kartě Ivo Rosol ředitel divize vývoje OKsystem s.r.o. Praha, 23.5.2013 Spojujeme software, technologie a služby Čísla v kryptografii V kryptografii se zásadně pracuje

Více

CO JE PATENT A K ČEMU SLOUŢÍ?

CO JE PATENT A K ČEMU SLOUŢÍ? PATENTOVÁ REŠERŠE CO JE PATENT A K ČEMU SLOUŢÍ? Patent je úřední dokument, který ţadateli poskytuje právo na výhradní uţívání předmětu vynálezu po určitou dobu v daném teritoriu. Patent je forma ochrany

Více

Chraňte své nápady. Úvod do problematiky patentů. Ing. Jiří Sedlák. Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec. Zdroj: www.upv.

Chraňte své nápady. Úvod do problematiky patentů. Ing. Jiří Sedlák. Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec. Zdroj: www.upv. Ing. Jiří Sedlák Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec Zdroj: www.upv.cz Výukové cíle Pochopit, co znamená duševní vlastnictví Zváţit

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Jak najít podnikatelský nápad, jak založit podnik Zkuste franchisu Podstatou franšízinku je obchodní model, při kterém vlastník knowhow na výrobu nebo poskytování

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Zdaňování příjmů sportovců v České republice

Zdaňování příjmů sportovců v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zdaňování příjmů sportovců v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jana Vrtalová Tereza Jezdinská Brno 2010 Tímto bych chtěla poděkovat

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inţenýrství Laboratoř výzkumu a managementu rizik

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inţenýrství Laboratoř výzkumu a managementu rizik Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inţenýrství Laboratoř výzkumu a managementu rizik Výukové texty k soutěţi: Eva Mikulová Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ecomaxx 800 R3 Regulátor kotle PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI REGULÁTORU EDICE: 1.

ecomaxx 800 R3 Regulátor kotle PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI REGULÁTORU EDICE: 1. Regulátor kotle ecomaxx 800 R3 PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI REGULÁTORU EDICE: 1.3 PROGRAM: MODUL PANEL v.01.xx.xx v.01.xx.xx 2013-07-02 09-2015 OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Vyuţití solární energie v obytných budovách

Vyuţití solární energie v obytných budovách Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Vyuţití solární energie v obytných budovách Bakalářská práce Vedoucí práce: Dr. Ing. Radovan Kukla

Více

Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Částka: 141/2005 Sb. Datum účinnosti: 16. listopadu 2005 Včetně

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zhodnocení přínosů privatizace městských bytů města Pardubic Jitka Klepetková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zhodnocení přínosů privatizace městských bytů města Pardubic Jitka Klepetková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zhodnocení přínosů privatizace městských bytů města Pardubic Jitka Klepetková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Elektrikářské patero a co se všechno se za ním skrývá

Elektrikářské patero a co se všechno se za ním skrývá Teorie a praxe v elektrotechnice Elektrikářské patero a co se všechno se za ním skrývá Ing. René Vápeník VYPNI ZAJISTI ODZKOUŠEJ UZEMNI A ZKRATUJ ODDĚL ŢIVÉ A NEŢIVÉ ČÁSTI Toto asi viděl úplně kaţdý, kdo

Více

Masarykova univerzitní studentská soutěž. Analýza systému provozu sběrných dvorů města Brna

Masarykova univerzitní studentská soutěž. Analýza systému provozu sběrných dvorů města Brna Masarykova univerzitní studentská soutěž Analýza systému provozu sběrných dvorů města Brna Tým 1 Autoři: Hofbauerová, Jitka Jarušek, Petr Kampasová, Michaela Kočí, Martin Kudláčková, Lucie Marek, Jindřich;

Více

ZKUŠENOSTI S NEJMODERNĚJŠÍMI ZPŮSOBY ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO OBLAST UDRŽITELNOSTI - OSVĚDČENÉ POSTUPY A METODIKY

ZKUŠENOSTI S NEJMODERNĚJŠÍMI ZPŮSOBY ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO OBLAST UDRŽITELNOSTI - OSVĚDČENÉ POSTUPY A METODIKY ZKUŠENOSTI S NEJMODERNĚJŠÍMI ZPŮSOBY ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO OBLAST UDRŽITELNOSTI - OSVĚDČENÉ POSTUPY A METODIKY 1 Zkušenosti s nejmodernějšími způsoby odborné přípravy pro oblast udržitelnosti - osvědčené

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZOVATEL: SPOLEK NA TROJANOVSKÉ PASECE TROJANOVICE 342E,744 01 TROJANOVICE, IČO: 01280406 KONTAKT: www.klubnapasece.cz e-mail: info@klubnapasece.cz

Více

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bakalářská práce Autor: Luděk Velas, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

Postoj žen k mamografickému vyšetření

Postoj žen k mamografickému vyšetření MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Postoj žen k mamografickému vyšetření Bakalářská práce Autor práce: Hana Klimešová, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Hana Pinkavová Brno 2011 1 Prohlašuji,

Více

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb.

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bakalářská práce Autor: Lucie Hauftová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 Trocha historie Nejstarší záznamy o pozorování tohoto jevu pochází z čínských kronik 22.10. 2137 př.n.l. Analogické odkazy lze najít ve starověké Mezopotámii

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: 6208B Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Kalkulace cen hotových výrobků v podniku

Více

Argumenty k vyjednávání

Argumenty k vyjednávání OBSAH Budování efektivního systému podpory vyjednávání»proč budovat»jak funguje»postup implementace » Chci-li úspěšně vyjednávat, musím mít relevantní argumenty » Chci-li úspěšně vyjednávat, musím mít

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné.

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 87/II Poděbrady 290 80 tel./fax.: 325 613 362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Marcela Marková e-mail: hcs@sdmchotesice.cz web: www.sdmchotesice.cz bankovní spojení: Česká

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 CS HALOGENOVÝ SVĚTLOMET S ĈIDLEM 1000W POWLI031 1 OBLAST POUŅITÍ Toto venkovní svítidlo s pasivním infračerveným

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

Sada solárních svítidel Sundaya Ulitium Kit 2. Obj. č.: 11 05 77. Obsah

Sada solárních svítidel Sundaya Ulitium Kit 2. Obj. č.: 11 05 77. Obsah Obsah Sada solárních svítidel Sundaya Ulitium Kit 2 Úvod...3 Jak to funguje?...3 Příprava instalace...4 Instalace fotovoltaického panelu LEC...5 Připojení rozbočovače...6 Připojení rozbočovače...7 Fungování

Více