VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU"

Transkript

1 VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU LÉÈIV VE VYŠŠÍM VÌKU D. FIALOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA interakce s potravou bezpečnost terapie biologická dostupnost farmakodynamické interakce farmakokinetické interakce KEY WORDS Drug food interactions drug safety biological availability farmacodynamic interactions farmacokinetic interactions SOUHRN Současný výzkum v oblasti lékových interakcí se znovu vrací k otázce vlivu potravy na terapeutickou hodnotu léčiv, nebo se ukazuje, že naše poznání je v tomto směru stále omezené. Farmakologickou léčbu (její průběh a výsledek) mohou významně ovlivňovat některé složky potravy (indoly, aminokyseliny, bioflavonoidy, třísloviny, glykosidy, vitaminy, mikro a makroelementy, aj.). Ačkoliv řada interakcí léků s potravou je známa již dlouho, bývá vliv potravy na terapeutickou účinnost a bezpečnost podávaných léčiv často podceňován a málokdy se počítá v terapeutických úvahách se změnami nutrice jako s možnou příčinou selhání léčby. Článek podává ucelený přehled o principech dávno známých interakcí léků s potravou, stejně tak i o novějších poznatcích z této oblasti (např. o P glykoproteinovém transportu, indukci a inhibici CYP450 hepatálních a intestinálních izoenzymů, o roli koenzymu Q10 v bezpečnosti tricyklických antidepresiv apod.). Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s významem nutričního režimu pro účinnost a bezpečnost léků a podpořit tak využití těchto poznatků v běžné klinické praxi. ABSTRACT Contemporary research in the field of drug interactions resolve the question of the nutrition influence on the therapeutic value of drugs. Our knowledge in this area is still limited. Many food components may change the outcomes of the pharmacotherapy (e.g. indoles, aminoacids, bioflavonoids, glycosides, vitamines, micro and macroelements, etc.). Athrough some of the drug food interactions are known for a long time, the professionals very often underestimate the real impact of food on efficacy and safety of drug treatment. In the case of uneffectiveness or side effects of pharmacotherapy, nutrition is not always considered as a possible cause of the drug treatment failure. The article provides the comperhensive overview of main principles of drug food interactions not even of the old ones, but discusses also the new knowledge in this field (e.g. the role of P glycoprotein transport, induction and inhibition of CYP450 hepatic and intestinal izoenzymes, the role of coenzyme Q10 in safety of tricyclic antidepressants, etc.). The aim of this article is to emphasize the importance of food drug interactions and to enable practicing these knowlegde in clinical work. složky potravy budoucími léčivy Schopnost složek potravy významně ovlivňovat fyziologické funkce organismu člověka byla empiricky známa a léčebně využívána již v dávnověku. Rozvoj poznatků přírodních věd a rozvoj farmaceutického průmyslu v 19. a 20. století vedl k vývoji syntetických a polosyntetických léčiv, kdy bu úpravou přírodní molekuly, převzetím pouze její účinné části nebo objevem výhodnější formy se podařilo vyvinout efektivnější alternativy přírodních léčiv s užším spektrem nežádoucích účinků. Takovým vývojem prošla např. řada antibiotik a jejich me too drugs (léčiva s podobnou strukturou jako původní látka a s výhodnějšími terapeutickými vlastnostmi). Např. z penicilinu původně izolovaného z plísně Penicilium notatum byl chemickými obměnami získám amoxicilin s vyšší biologickou dostupností, dále penamecilin s delším terapeutickým účinkem a vyrovnanější kinetikou v organismu, piperacilin, penicilin se širším spektrem antibiotického účinku, účinný i u pseudomonadových nozokomiálních infekcí apod. Také z erytromycinu, který objevil Mc Guir v roce 1952 jako přirozený produkt plísně Streptomyces erytreus, byl chemickými obměnami získán klaritromycin s nižší incidencí nežádoucích gastrointestinálních účinků a azitromycin, makrolid s dlouhým postantibiotickým efektem, který je možné podávat pouze jednou denně na rozdíl od předcházejících léčiv. Podobným vývojem prošla také nesteroidní antirevmatika (předlohou pro jejich syntézu byla molekula kyseliny acetylsalicylové), inzulinová analoga a dlouhodobě působící inzuliny, aminofylin, antikoagulancia, některá laxativa (např. pikosulfát sodný) apod. Nepřekvapuje nás proto fakt, že složky potravy mohou mít významný terapeutický účinek a že potrava ovlivňuje účinnost a bezpečnost řady v současné době podávaných léčiv. Vliv potravy na terapeutickou hodnotu léčiv a interakce mezi potravou a podávanými léky jsou v současné době velmi diskutovaným problémem. Důvodem je, že terapeutický efekt mnoha složek potravy není dosud zcela prozkoumán, že kvantitativní i kvalitativní složení potravy je proměnlivé v čase a ve výběru stravovacího režimu hraje významnou roli pacient a jeho ochota dodržovat dietetická doporučení lékaře. 20 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

2 Zvláště u starých nemocných je problematika lékových interakcí důležitá, vzhledem k časté polyfarmakoterapii, polymorbiditě, nekomplianci, ke změnám výživy ve stáří a změnám řady fyziologických funkcí organismu. Ve stáří dochází např. ke snížení aktivního transportu Ca 2+ iontů v gastrointestinálním traktu, stejně tak i ke snížení absorpce vitaminu D. Podle studií prováděných v zahraničí senioři přijímají méně než 75 % doporučené dávky některých vitaminů, např. vitaminu B 6, B 12 a kyseliny listové. Pravděpodobnost interakcí léků s potravou je ve stáří vyšší než ve středním věku a jejich klinická významnost roste. Dosud známé interakce mezi léky a potravou mohou probíhat různými mechanismy, např.: 1) potenciací farmakodynamického efektu léčiva některými složkami potravy (např. MAO I (inhibitory monoaminooxidázy) + tyraminová potrava, vitamin E + antikoagulancia) 2) antagonizací farmakodynamického efektu léčiva některými složkami potravy (např. antikoagulancia + vitamín K, methotrexát + acidum folicum) 3) vlivem potravy na iontovou rovnováhu organismu (potrava bohatá na kalium + ACE inhibitory, restrikce sodíku a toxicita solí lithia) 4) zvýšením, či snížením absopce léčiv potravou (např. TCA (tricyklická antidepresiva), L dopa, cefuroxim axetyl, tetracyklin, digoxin, apod.) 5) zvýšením či snížením biologické dostupnosti složek potravy vlivem působení některých léčiv (např. vitamín C a vyšší absorpce solí železa, tvorba nevstřebatelných komplexů norfloxacinu se solemi vápníku) 6) zvýšením, či snížením metabolismu léčiv vlivem potravy (např. teofylin a chronicky užívaný alkohol, perorální kontracepce a polycyklické aromatické uhlovodíky, grapefruitová š áva a losartan) [1,2] Udržení kompliance pacienta v dietních opatřeních, stejně tak i udržení jeho aktivního přístupu k terapii, se zdá být velmi obtížné. Nedodržení restrikce některých druhů potravy bývá příčinou neúčinnosti terapeutických opatření. Časté jsou případy nedodržování diabetické a nízkolipidové diety u pacientů s diabetes mellitus a hyperlipidemiemi, jejichž důsledkem je bu podávání zbytečně vysokých dávek antidiabetik a hypolipidemik nebo častější výskyt akutních a chronických komplikací onemocnění. Mnohem závažnější jsou však hlášení nežádoucích příhod při nedodržení restrikce zakázaných potravin, např. při léčbě inhibitory monoaminooxidázy (např. moklobemid preparát Aurorix) nebo při antikoagulační léčbě warfarinem. Taková selhání pacientů mohou vést až k život ohrožujícím interakcím již při výjimečném, svátečním požití rizikových potravin [7]. V této souvislosti je vhodné uvést jako negativní příklad dvě kazuistiky ze zdravotnických záznamů univerzitní nemocnice ve Wisconsinu (USA) z roku 1997 a 1995, které zdůrazňují klinickou významnost interakcí léků s potravinami: KAZUISTIKA letý muž léčený pro těžkou depresi tricyklickými antidepresivy (TCA) byl převeden na léčbu inhibitorem monoaminooxidázy (MAO I) pro neúspěšnost terapie TCA a předchozí neúspěšnost selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Pacient byl varován lékařem před požitím potravy obsahující vysoké množství tyraminu pro hrozbu hypertenzní krize. Nemocný dodržoval podle lékařovy rady striktně beztyraminovou dietu několik měsíců a nová terapie inhibitorem monoaminooxidázy se ukázala jako významně účinná. Po několika měsících se stav pacienta zlepšil, vrátila se jeho chu k jídlu a při jedné oslavě požil potraviny obsahující tyramin (klobásy, zralé sýry, avokádo a sklenku dobrého vína). Po dvou hodinách byl pacient hospitalizován na jednotce intenzivní péče pro úpornou bolest hlavy s diagnózou hypertenzní krize. Ačkoliv léčba nitroprusidem sodným byla zahájena, pacient během 20 minut zemřel na cévní mozkovou příhodu [2] Mechanismem antidepresivního účinku inhibitorů MAO je snížené odbourávání biogenních aminů (zejména serotoninu a noradrenalinu), a tím zvyšování jejich koncentrace v CNS i periferii. Potrava s vysokým obsahem biogenních aminů (zejména tyraminu, který je přirozeným prekurzorem serotoninu), zvyšuje sympatomimetický efekt MAO I, ale i jiných noradrenerních a serotoninergních léčiv, např. TCA. Kombinace může navodit noradrenergní syndrom (s projevy hypertenze a poruch srdečního rytmu) a serotoninergní syndrom (projevuje se jako oscilace krevního tlaku, nauzea, zvracení, svalová rigidita, myoklonus, křeče, stavy agitace, deliria až komatózní stavy). Tyto příznaky nebyly pozorovány pouze při kombinaci TCA a MAO I s potravou obsahující vysoké množství tyraminu (tab. 1), ale také při kombinaci TCA a MAO I s jinými léčivy se sympatomimetickým účinkem (např. po podání adrenalinu v lokálních anestetických roztocích bylo pozorováno náhlé zvýšení krevního tlaku a kardiovaskulární komplikace u pacientů léčených TCA a MAO I, podobně při kombinaci TCA a MAO I s látkami s centrálně stimulačními účinky byly pozorovány projevy hypertenzní krize, např. při kombinaci s efedrinem (Solutan sol.) a pseudoefedrinem, který je jako pomocné léčivo obsažen v řadě volně prodejných preparátů užívaných při chřipkových onemocněních (např. Modafen tbl, Nurofen Stopgrip tbl, KAZUISTIKA 2..65letý muž s cévní mozkovou příhodou v anamnéze a chronickou fibrilací síní užíval kumarinové antikoagulancium jako prevenci rekurence cévní mozkové příhody. Jednalo se o dlouhodobou terapii, pacient byl kompenzován a bez komplikací. Vzhledem k problémům s nadváhou se nemocný rozhodl zhubnout a zvýšit příjem nízkokalorické potravy, zejména ovoce a zeleniny, mimo jiné i hlávkového salátu, rajčat, špenátu a brokolice, které užíval několikrát denně ve vyšším množství. Přechodem na jiný stravovací režim zaznamenal očekávaný úbytek hmotnosti. Po měsíci však byl hospitalizován pro další cévní mozkovou příhodu [2] mechanismy interakcí léků s potravou interakce MAO-I s potravou hypertenzní krize ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 Tab. 1. Interakce léèiv s potravou (upraveno podle 1,2). LÉÈIVO/LÉKOVÁ SKUPINA POTRAVINY VLIV POTRAVY antidepresiva avokádo, klobásy, feferonky, potrava bohatá na tyramin může vyvolat MAO-I, TCA zralé sýry, víno, pivo, káva, noradrenergní a serotoninergní krizi, čokoláda, sojová omáčka, jde o život ohrožující interakci fermentované potraviny antikoagulancia potraviny bohaté na vitamín K potrava antagonizuje antikoagulační efekt warfarin, ethylbiskumacetát, (brokolice, zelený čaj, špenát, warfarinu, může jít o život ohrožující interakci dikumarol zelí, hlávkový salát, kiwi, rajčata, kyselé okurky, větší množství kořenové zeleniny) antiepileptika potraviny bohaté na vitamín D konzumace těchto potravin napomáhá a kyselinu listovou (mléčné doplnit organismu deficit vitamínu D výrobky, játra, lískové ořechy, a kyseliny listové navozený antiepileptickou arašídy, listová zelenina) léčbou antihypertenziva lékořice, konzervované lékořice a potraviny s vysokým obsahem potraviny, slaná jídla sodíku zvyšují krevní tlak a antagonizují terapeutický účinek antihypertenziv aspirin ovoce, ovocné š ávy potrava bohatá na vitamín C prolonguje účinek acetylsalicylové kyseliny a zvyšuje její absorpci perorální kontracepce játra, listová zelenina příjem obvyklého množství těchto potravin pomáhá doplnit kyselinu listovou a vitamín B6, jejichž hladiny bývají při léčbě snížené kalium šetřící diuretika, ACE-I ryby, rajčata, pomeranče, potrava bohatá na draslík zvyšuje riziko amilorid, triamteren, meruňky, brambory, banány, hyperkalemie a následných arytmií, může jít spironolacton, ACE-I mrkev, grapefruit až o život ohrožující interakci antibiotika mléčné výrobky, potrava bohatá není vhodné užívat současně s těmito tetracyklín, norfloxacin, na ionty Mg, Ca a železa antibiotiky, v GITu dochází k tvorbě ciprofloxacin nevstřebatelných komplexů léčiv s dvojmocnými ionty, antibiotická terapie je neúčinná thyreoidní hormony sojové boby, zelí, kapusta, potraviny obsahující strumigenní látky, špenát mohou významně měnit funkci štítné žlázy interakce warfarinu s potravou klinická pochybení omezení rizikových potravin Paralen plus tbl). Včasná a opakovaná edukace ze strany lékaře a lékárníka má tedy klíčový význam pro bezpečnost léčby MAO I i TCA (kazuistika 2) [1,2,5]. Warfarin je s výhodou užíván v primární i sekundární prevenci cévní mozkové příhody zejména u vysoce rizikových nemocných, např. pacientů s fibrilací síní, u nichž ve srovnání s preventivním podáváním nízkých dávek acetylsalicylové kyseliny je u warfarinu zaznamenáván mnohem vyšší efekt (o % nižší incidence recidivy iktů). Mechanismus účinku warfarinu spočívá v inhibici enzymu vitamín K epoxid hydrolázy, kde obsazuje vazebné místo pro aktivovanou molekulu vitaminu K (pro vitamin K epoxid). Inhibicí tohoto enzymu je blokována aktivace koagulačních faktorů (faktoru II, VII, IX, X a proteinů C a S) a koagulační aktivita krve se snižuje o %. Vitamin K, obsažený ve velkém množství zejména v listové zelenině (špenátu, hlávkovém salátu), v kiwi, rajčatech, kyselých okurkách a ve větším množství kořenové zeleniny, je přirozeným antagonistou warfarinu. Z tohoto důvodu by se pacienti užívající warfarin měli vyvarovat potravy bohaté na vitamín K. Některá zelenina (např. brokolice, špenát, zelí) obsahuje také látky typu indolů, které významně zvyšují aktivitu izoenzymů CYP450 odbourávajících warfarin. Vlivem těchto látek je warfarin rychleji přeměňován na neaktivní metabolity a vylučován z organismu [1,2,15]. Obě výše uvedené kazuistiky poukazují na několik důležitých aspektů interakce léků s potravou. Prvním z nich je podceňování klinického významu těchto interakcí zdravotnickým personálem a nedostatečná poučenost profesionálů i nemocných v této oblasti. Dalším aspektem je nesprávně vedená edukace (co se týče úplnosti sdělení, jejího opakování a vhodného časování). Při dlouhodobě úspěšně vedené léčbě se snižuje ostražitost pacienta i lékaře. Dalším pochybením bývá nedostatečná kontrola pacientovy kompliance ošetřujícím lékařem (co se týče užívaných léků, ale i změn ve stravovacích návycích) při zaznamenání neúčinnosti terapie nebo při nežádoucích projevech léčby. Zejména u starých nemocných je nonkompliance častou příčinou selhání antidiabetické, hypolipidemické, antikoagulační a antidepresivní léčby. Potraviny, které by pacient měl dle doporučení omezit, bývají většinou chu ově atraktivní a dodržení jejich restrikce je obtížné. Především ve vyšším věku bychom proto měli znovu zvažovat přijatelnost našich doporučení a zaměřit se při doporučeních na vynechání takových potravin, v nichž je obsah interagujících látek nejvyšší. 22 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

4 tab. 2. Vliv potravy na biologickou dostupnost léèiv (upraveno podle 1,2,3,4,13). LÉÈIVO VLIV POTRAVY DOPORUÈENÉ U ITÍ alendronát snížená absorpce nalačno allopurinol snížená clearance aktivního metabolitu u nízkoproteinové diety, s jídlem snížení GIT NÚ alprazolam, amlodipin snížená clearance při podávání s grapefruitovou š ávou amoxicilin snížení GIT NÚ s jídlem antacida snížená účinnost při vysokoproteinové dietě nalačno aspirin snížení GIT NÚ s jídlem atenolol snížená absorpce v pravidelném režimu* azitromycin snížená absorpce nalačno carbamazepin zvýšená absorpce s jídlem carvedilol zpomalená absorpce v pravidelném režimu cefaclor, cephalexin zpomalení absorpce nalačno cetirizin zpomalení absorpce v pravidelném režimu ciprofloxacin mléčné výrobky snižují absopci, potrava zpomaluje absorpci nalačno cisaprid rychlejší absorpce v pravidelném režimu codein snížení NÚ v pravidelném režimu diazepam vyšší absorpce v pravidelném režimu diclofenac zpomaluje nástup účinku, nižší GIT potíže s jídlem digoxin zpomalení nástupu účinku, nižší absorpce při komzumaci vlákniny v pravidelném režimu dilthiazem zvýšená absorpce v pravidelném režimu enalapril, felodipin zvýšená absopce s tučnými jídly nebo grapefruitovou š ávou v pravidelném režimu fluoxetin snížená rychlost absorpce v pravidelném režimu fluvastatin zpomalená absorpce, nesignifikantně nižší absorpce nalačno furosemid snížená absorpce v pravidelném režimu glipizid zpomalená absorpce, vhodné užít min 1/2 hod. před jídlem nalačno, v pravidelném režimu hydrochlorothiazid zpomalená a snížená absorpce v pravidelném režimu ibuprofen snížení NÚ s jídlem indomethacin zpomaluje nástup účinku, nižší GIT potíže s jídlem isradipin zpomalení absorpce nalačno klaritromycin zpomalení absorpce, snížení GIT NÚ v pravidelném režimu konjugované estrogeny snížení NÚ s jídlem labetalol zvýšená absorpce v pravidelném režimu levodopa/carbidopa zpomalená absorpce, snížení NÚ, vláknina v potravě zvyšuje v pravidelném režimu absorpci, dieta s vysokým obsahem proteinů snižuje absorpci levothyroxin snížená absorpce nalačno lithium snížení NÚ s jídlem lovastatin zvýšená absorpce (absorpce snížená pouze u diety nalačno, v pravidelném s vysokým obsahem vlákniny) režimu metformin snižuje rychlost absorpce i množství vstřebaného léčiva v pravidelném režimu methotrexat snížená absorpce s jídlem nalačno methylprednisolon snížení NÚ s jídlem metoclopramid nejvyšší efekt zajištěn při užití 30 min před jídlem nalačno metoprolol vyšší absorpce v pravidelném režimu metronidazol snížení NÚ s jídlem morfin vyšší absorpce s jídlem, v pravidelném režimu nitrendipin grapefruitová š áva významně zvyšuje biologickou dostupnost v pravidelném režimu nitrofurantoin zvýšená absorpce s jídlem s jídlem omeprazol zpomalená absorpce nalačno oxacilin snížená absorpce nalačno oxybutynin rychlejší nástup účinku s jídlem paracetamol snížená rychlost absorpce nalačno pentoxyphyllin snížení nežádoucích účinků, prodloužená absorpce s jídlem perfenazin snížení NÚ s jídlem prednisolon, prednison snížení NÚ s jídlem propafenon vyšší absorpce v pravidelném režimu sertralin vyšší absorpce, nižší NÚ s jídlem simvastatin nižší absorpce při dietě bohaté na vlákninu síran železnatý maximální absorpce nalačno, nižší NÚ, vitamín C zvyšuje v pravidelném režimu absorpci, kofeinové přípravky snižují absorpci sotalol nižší absorpce v pravidelném režimu spironolakton vyšší absorpce, nižší NÚ s jídlem sulfasalazin snížení NÚ s jídlem theofylín snížená absorpce, snížení NÚ, tučná jídla zvyšují absorpci, v pravidelném režimu vysoký obsah karbohydrátů redukuje absorpci, vysoký příjem kofeinu snižuje biotransformaci ticlopidin vyšší absorpce, nižší NÚ s jídlem trimetoprim snížená absorpce, nižší NÚ v pravidelném režimu valproát sodný snížení NÚ s jídlem zolpidem nižší absorpce, nižší NÚ v pravidelném režimu * vysvětl.: u poznámky v pravidelném režimu lze užít s jídlem i nalačno, je však nutné dodržet pravidelnost ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 interakce s alkoholem Kromě příkladů interakcí MAO I, TCA a antikoagulancií s potravou jsou známy další kombinace léků a potravy, kde je očekávaný efekt léčiv složkami potravy bu antagonizován nebo naopak potencován. Např. lékořice a slaná potrava (slaneček, uzené maso, apod.) antagonizují efekt antihypertenziv a podporují vznik edémů při léčbě kortikosteroidy. Potrava s vysokým obsahem kyseliny listové (lískové ořechy, arašídy, listová zelenina, játra) snižuje terapeutický efekt metotrexatu a sulfonamidů. Příjem potravy s vysokým obsahem draslíku predisponuje nemocného k hyperkalemii, pokud je současně léčen kalium šetřícími diuretiky (Amiclaran tbl, Verospiron tbl) nebo ACE inhibitory. Tyreoidní medikace by současně neměla být užívána s potravou obsahující strumigenní látky (např. sojové boby, zelí, kapusta apod.) [1,2,5] (tab. 1). Také u některých vitaminů jsou popisovány významné interakce při současné aplikaci s léčivy. Např. vitamin D významně zvyšuje vliv digoxinu na srdeční svalovinu a podporuje kardiotoxické nežádoucí účinky tohoto léčiva (přesný mechanismus interakce není znám). Vitamin E vykazuje mírný antikoagulační efekt, proto při kombinaci s antikoagulancii dochází k potenciaci antikoagulačního působení. Vysoký příjem vitaminu C významně zvyšuje pasivní tubulární reabsorpci kyseliny acetylsalicylové a prodlužuje její účinek v organismu. Vitamin A navozuje při kombinaci s alkoholem vyšší toxicitu k jaterním buňkám [1,6]. Ukazuje se, že nejen vitaminy, ale i další složky potravy (koenzymy, aminokyseliny, bioflavonoidy, apod.) mohou významně změnit terapeutický efekt léčiv a na druhé straně ovlivňovat i rizikovost farmakoterapie. Např. koenzym Q10 (přirozeně se v potravě vyskytující v mnohem menším množství než ve volně prodejných preparátech) je silným buněčným antioxidantem a současně zajiš uje buňkám dostatečnou energii tvorbou ATP (adenosin trifosfátu). ATP je významný pro průběh řady energeticky náročných buněčných dějů (např. syntézy endogenních faktorů, buněčného dělení, apod.) Kardiomyopatie provázející podávání tricyklických antidepresiv souvisí s deficitem koenzymu Q10 v myokardu. Jeho dostatečným příjmem ( mg/den) lze významně omezit výskyt tohoto závažného nežádoucího účinku TCA. Menší studie prokazují příznivý efekt koenzymu Q10 také u hypertenze, chronického srdečního selhávání, anginy pectoris a některých arytmií [12]. Bylo prokázáno, že řada přirozených složek potravy má antidepresivní účinky, a může tak zvyšovat účinnost antidepresiv. Např. studie poukazují na významnou potenciaci efektu imipraminu u pacientů současně užívajících L tryptophan a vitamin B3 v megadávkách (L tryptophan 4 g/den a vitamin B3 1 g/den) [11]. Také podávání aminokyseliny S adenosyl L methioninu (v dávkách 200 mg/den i.v.) vykazuje samostatnou antidepresivní aktivitu a při současné aplikaci s imipraminem potencuje jeho účinnost [10]. Tyto studie dokumentují, že složky potravy mohou mít značný vliv na účinnost léků a že v tomto směru nás čekají jistě další zajímavá odhalení. Mnoho léčiv významně interaguje s alkoholem. Alkohol samotný má řadu farmakologických účinků a zvyšuje incidenci nežádoucích účinků mnoha léčiv. Interakce alkoholu s léčivy jsou spojovány s jeho účinkem: 1) Sedativním alkohol zvyšuje sedativní efekt centrálních sympatolytik, barbiturátů, benzodiazepinů i nebenzodiazepinových hypnotik, myorelaxancií, klasických neuroleptik, TCA, sedativních antihistaminik, apod. Požitím alkoholu před ingescí sedativa hrozí vystupňovaný hypnotický efekt, útlum dechového centra až komatózní stavy. 2) Gastrotoxickým alkohol zesiluje gastrotoxický potenciál řady léčiv např. acetylsalicylové kyseliny, indometacinu, piroxikamu, ibuprofenu, diklofenaku. Alkohol také navozuje rychlejší rozpuštění obalů enterosolventních lékových forem a uvolnění účinné látky dříve než v oblasti tenkého střeva. 3) Vasodilatačním alkohol zesiluje účinek nitrátů a antihypertenziv. Vlivem současného sedativního a vasodilatačního účinku zvyšuje též riziko ortostatické hypotenze při kombinaci s některými léčivy (např. s TCA, benzodiazepiny, klasickými neuroleptiky, beta blokátory, periferními vasodilatancii, prazosinem, apod.) 4) Disulfiramovým kombinace některých léčiv s alkoholem (např. metronidazolu, cefalosporinových antibiotik, v některých případech i sulfonamidů a derivátů sulfonylurey (glipizid, tolbutamid)) vyvolává tzv. disulfiramovou reakci provázenou překrvením obličeje, tachykardií, gastrointestinálními potížemi, a zvracením. Je nutné se vyvarovat požití alkoholu s těmito léčivy. 5) Hypoglykemizujícím alkohol při kombinaci s perorálními antidiabetiky, popř. inzulinem vede k častějším projevům hypoglykemie, nebo sám vykazuje hypoglykemický účinek. 6) Hepatotoxickým při kombinaci s paracetamolem, metyldopou, valproovou kyselinou a jinými léčivy bylo pozorováno vyšší riziko hepatotoxicity. 7) Alkohol zvyšuje riziko laktátové acidózy při podávání biquanidů. 8) Alkohol navozuje vyšší ztráty Zn, Mg a snižuje absorpci vitamínu B6 a železa, snižuje intestinální absorpční kapacitu a poškozuje endoteliální buňky. 9) Alkohol při dlouhodobém podávání zvyšuje metabolickou aktivitu jaterních izoenzymů CYP450 a navozuje tak neúčinnost nebo nedostatečnou účinnost některých chronicky podávaných léčiv (např. teofylinu) [6]. 24 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

6 Dalším důležitým faktorem, kterým potrava významně ovlivňuje terapeutickou hodnotu léčiv, je zpomalení nebo zrychlení jejich absorpce. Většina léků se extenzivně vstřebává v tenkém střevě a rychlost absorpce je z tohoto důvodu nejčastěji ovlivněna vyprazdňovací dobou žaludku. Během adaptivní fáze zpracování potravy v žaludku je vyplavována řada hormonů (např. cholecystokinin), a to v tím vyšší koncentraci, čím vyšší je obsah tuků a vlákniny v požité potravě. Tyto hormony podporují sekreci žaludečních š áv a prodlužují setrvání potravy v žaludku, zpomalují tak absorpci a nástup terapeutického účinku léčiv vstřebávajících se v tenkém střevě (z tohoto důvodu se doporučuje podávat nalačno analgetika i jiná léčiva, kde vyžadujeme rychlý nástup účinku) [1,3]. Řada starých nemocných užívá léky tradičně s jídlem nebo po jídle s cílem omezit jejich negativní vliv na žaludeční sliznici. Požití léků s jídlem však prodlužuje jejich setrvání v žaludku, a to tím déle, čím vyšší je obsah tuku či vlákniny v potravě. Dochází tak ke zpomalení nejen nástupu účinku většiny léčiv, ale zvyšuje se též možnost dráždění žaludeční sliznice jejich delším setrváním v oblasti žaludku, zvýšená je i sekrece trávicích š áv [1]. Silně dráždící léčivo Fosamax (natrium alendronát), při jehož podávání s jídlem byly popisovány erozivní ezofagitidy, se také z tohoto důvodu musí užívat výlučně nalačno, ve vzpřímené poloze a zapíjet pouze sklenicí vody. Rituál přijímání léků s potravou tradovaný dlouhá léta je tedy u většiny léčiv nesprávný a léky by se po jídle měly užívat pouze v ojedinělých případech např. tam, kde potrava významně zvyšuje biologickou dostupnost léčiva. Např. při podání axetyl cefuroximu (Zinnat tbl) nalačno se vstřebává pouze 35 % podané dávky cefalosporinu, zatímco při podání s potravou % léčiva. Také u léčiv, která významně dráždí gastrointestinální trakt, se doporučuje podání po jídle (např. některá SSRI, NSA apod.). Ani za těchto okolností však není vhodné léčiva podávat s hlavním jídlem, ale pouze s malým množstvím jídla. U léčiv, kde potrava významně nemění biologickou dostupnost (lipofilní beta blokátory, např. metoprolol, benzodiazepiny, SSRI) je rovnocenné podání nalačno a po jídle co se týče terapeutického účinku léčiva, podání s malým množstvím jídla však může omezit gastrointestinální nežádoucí účinky [1,3,4]. Při užití léčiva s potravou je doba vyprázdnění žaludku závislá také na počtu jídel přijímaných během dne. Ukazuje se, že pokud není dostatečný odstup mezi podávanými jídly, který by umožnil vyprázdnění žaludku, může být jeho ranní obsah (přijímaný s jídlem nebo po jídle) vyprázdněn až ve večerních hodinách (podle objemu požité potravy). Pro absorpci léčiv u špatně se rozpouštějících perorálních forem tedy není vhodné časté podávání potravy během dne, což je stravovací režim typický pro diabetiky a pacienty s vředovou chorobou gastroduodenální. Podobně i retardované lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva mění významně kinetiku uvolňování léčivé látky při podání s jídlem nebo po jídle (např. Nifecard XL, Diclofenac Duo, Euphyllin CRN, Xanidil retard). Tyto lékové formy by měly být zásadně podávány nalačno [1]. Interpretace termínu nalačno bývá většinou u pacientů chybná. Řada nemocných užívá léky nalačno méně než 1/4 hodiny před jídlem, přitom kontaktu léčiva s potravou zamezíme pouze tehdy, podáváme-li je minimálně 0,5 1 hod před jídlem nebo 3 hod po jídle. Podání léčiva nalačno má význam zejména tam, kde může docházet k tvorbě nerozpustných komplexů léčiv s potravou (např. tvorba komplexů tetracyklinu s ionty kalcia, tvorba komplexů norfloxacinu a ciprofloxacinu s dvojmocnými ionty, tvorba komplexů železitých solí s ftaláty a oxaláty obsaženými v potravě apod.). Složky potravy mohou antagonizovat také terapeutický účinek léčiv, která účinkují nespecificky na principu absopce (např. černého uhlí, cholestyraminu a cholestipolu). Vliv potravy na biologickou dostupnost léčiv shrnuje tab. 2. Kromě pravidla, že léčiva by měla být převážně podávána nalačno, platí všeobecně také pravidlo, že univerzálním nápojem pro zapíjení léčiv je vlažná voda (min 200 ml). Při provádění farmakokinetických testů biologické dostupnosti i farmakotechnologických testů disoluce tabletových forem je vždy standardním disolučním mediem voda. Podobně i veškeré literárně dostupné údaje o farmakokinetice léčiv a jejich terapeutické účinnosti jsou vztažené k hodnotám získaným při zapíjení léčiv vodou. Nápoje kyselé (např. ovocné š ávy) mohou zvyšovat absorpci a prodlužovat biologický poločas kyselých léčiv (např. některých nesteroidních antirevmatik, perorálních antidiabetik) a zvyšovat destrukci acidolabilních léčiv již v gastrointestinálním traktu (např. phenoxymethylpenicilinu). Nápoje zásadité (minerální vody) naopak zvyšují absorpci bazických léčiv a prodlužují jejich biologický poločas [4,5]. Vliv nápojů s obsahem kofeinu (káva, čaj, čokoláda, kola) na biologickou dostupnost léčiv nebyl podrobně studován, podle existujících dokladů se však předpokládá, že v obvykle přijímaných dávkách má kofein minimální vliv na absorpci a biotransformaci většiny léčiv, s výjimkou theofylinu (vyšší příjem kofeinu snižuje metabolismus theofylinu, nebo tyto dvě látky soupeří v organismu o stejný biotransformační systém) [1]. Zajímavé jsou interakce pozorované při zapíjení léčiv grapefruitovou š ávou. Je známo, že grapefruitová š áva je významných inhibitorem jaterního i intestinálního izoenzymu CYP3A4, který odpovídá za hepatální i intestinální first pass efekt řady běžně podávaných léčiv (např. beta blokátorů, Ca blokátorů, terfenadinu, apod.). Inhibicí CYP3A4 se tedy významně zvyšuje biologická dostupnost těchto léčiv [8,9,13]. Na druhé straně grapefruitová š áva působí jako induktor P glykoproteinového transportu, tzn. že usnadňu- význam podání léčiva nalačno časování potravy podávání léčiv po jídle vliv nápoje na kinetiku léčiva interakce léků s kofeinem význam podání léčiva po jídle interpolace léků s grapefruitovou š ávou ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

7 je exkreci léčiv z krve zvýšením aktivity efluxních kariérů, které bývají označovány jako P glykoproteiny. U léčiv, jež jsou substráty P glykoproteinů, lze tedy naopak zaznamenat nižší plazmatické hladiny při jejich podávání s grapefruitovou š ávou (např. u inhibitorů HIV proteáz, některých imunosupresiv (ciklosporinu, vinblastinu), digoxinu, fexofenadinu atd.) [8,9,14]. Zatímco indukční vliv na aktivitu CYP3A4 izoenzymu se projeví nejdříve po 2 3 dnech podávání minimálně 200 ml koncentrované grapefruitové š ávy/den, indukční vliv na P glykoproteinový transport je otázkou i jednorázového podání grapefruiové š ávy v časové souvislosti s podáním léčiva. Tento efekt lze obejít požitím nápoje více jak 2 hod před nebo více jak 2 hod po perorální aplikaci léčiva [1,14]. Závěrem lze říci, že ačkoliv dietní opatření jsou zejména u pacientů staršího věku neoblíbená, mohou významně zvýšit terapeutickou účinnost a bezpečnost aplikovaných léčiv. Standardní podávaní léků s hlavním jídlem není optimální u většiny léčiv vzhledem k jejich delšímu setrvání v oblasti žaludku, ke zpomalenému nástupu účinku, někdy i ke snížení terapeutického účinku. Na druhé straně podávání léčiv s jídlem umožňuje pacientům nezapomínat léčiva užít. Jelikož neužití léčiva je mnohem závažnějším selháním farmakoterapie než jeho zpomalená či snížená absorpce, v případech, kde je kompliance pacientů výrazně nízká, doporučuje se raději dodržet režim vždy s jídlem. U nemocných, kteří jsou již dlouhodobě stabilizováni na jistém pravidelném režimu, není vhodné návyky měnit, jinak by mohlo dojít k závažným změnám bezpečnosti léčby. Naším cílem by mělo být aplikovat výše uvedené poznatky tak, aby námi navrhovaná opatření byla pro starého nemocného přijatelná a aby krátkodobě i dlouhodobě zvyšovala nejen účinnost a bezpečnost terapie, ale i kvalitu života seniorů. Článek vznikl za podpory grantu GAUK 220/50/202, za podpory grantu Evropské komise QLRT a Výzkumného záměru UK Praha CEZJ 13/ LITERATURA 1. Mason P. Food drug interactions Food and medicines. The Pharmaceutical Journal 2002;269: Band SE. Food drug interactions. Journal of Pharmacy Society of Wisconsin 1998; Nov/Dec: Williams L, Hill DP, Davis JA, Lowenthal DT. The influence of food on the absorption and metabolism of drugs: an update. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 1996;21: Mayersohn MB. Special pharmacokinetic consideration in the elderly. In: Evans WE et al. Applied Parmacokinetics: Principles of Therapeutic drug Monitoring. 3rd ed. Applied Therapeutics, Vancouver, Delafuente JC, Steward RB. Therapeutics in the elderly. 3rd ed. Harvey Whitney Books Company, Cincinnati, 2001 (ISBN X). 6. Lieber CS. Mechanisms of ethanol drug nutrition interactions. J Clin Toxicol 1994;32: Walker SE, Shulman KI, Tailor SAN, Gardner D. Tyramin content of previously restricted foods in monoamine oxidase inhibitor diets. J Clin Psychopharmacol 1996;16: Bailey DG, Malcom J, Arnold A, Spence JD. Grapefruit juice/drug interactions. Br J Clin Pharmacol 1988; 46: Ameer B, Weintraub RA. Drug interactions with grapefruit juice. Clin Pharmacokinet 1997; 3: Bressa GM. S adenosyl l methionine (SAMe) as antidepressant: Meta analysis of clinical studies. Acta Neurol Scand 1994;154(suppl): Bell IR, Edman JS, Morrow FD et al. Brief communication: Vitamin B1, B2, and B6 augmentation of tricyclic antidepressant treatment in geriatric depression with cognitive dysfunction. J Am Coll Nutr 1992;11: Kishi T, Makino K, Okamoto T, Kishi H, Folkers K. Inhibition of myocardial respiration by psychotherapeutic drugs and prevention by coenzymeq. In Y Yamamura, K Folkers, Y Ito, (eds): Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q, Vol. 2. Amsterdam, Elsevier/North Holland Biomedical Press,1980: Tanaka E. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions with benzodiazepines. Journal of Clin Pharm and Therap 1999; 24: Lee VH. Membrane transporters. Eur J Pharmaceut Sci 2000; 11 Suppl 2: Booth SL, Charnley JM, Sadowski JA, Saltzman E, Bovill EG, Cushman M. Dietary vitamin K1 and stability of oral anticoagulation: proposal of a diet with constant vitamin K1 content. Thromb Haemost 1997;77: MGR. DANIELA FIALOVÁ GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF A VFN, PRAHA KATEDRA KLINICKÉ A SOCIÁLNÍ FARMACIE, FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK, HRADEC KRÁLOVÉ MGR. DANIELA FIALOVÁ V roce 1998 ukončila Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. V letech absolvovala odbornou předatestační přípravu k atestaci z klinické farmacie I. stupně ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde pracovala jako nemocniční lékárník. Pomáhala založit Konzultační dny lékárny FTN (informační servis pro pacienty v oblasti režimových opatření, lékových alternativ, benefitu a rizik farmakoterapie, volně prodejných léčiv). Od atestace z klinické farmacie I. stupně (červen 2001) pokračuje ve studiu rizik farmakologické léčby na Geriatrické klinice 1. LF a VFN v Praze, se zaměřením na geriatrii. Je zároveň interní studentkou doktorského studijního programu v oboru klinická farmacie na FaF UK. V rámci výzkumných aktivit Geriatrické kliniky 1. LF a VFN v Praze pracuje na Evropské multicentrické studii ADHOC (Aged in Home Care), která sleduje zdravotně sociální rizika seniorů pražských agentur domácí péče. Přednáší na postgraduálních vzdělávacích akcích subkatedry klinické farmacie IPVZ, zajiš uje výuku farmakologie dálkového studia oboru farmaceutický laborant na SZŠ Brandýs nad Labem, v rámci výukových programů FaF UK a Geriatrické kliniky 1. LF a VFN přednáší též studentům pregraduálního studia. Je členkou Americké asociace pro klinickou farmacii, České geriatrické a gerontologické společnosti a České farmaceutické společnosti JEP. 26 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Obsah sdělení Úvod do problematiky, význam lékových interakcí Příklady interakcí

Více

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno LÉKOVÉ INTERAKCE MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010-2011 NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha,

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Závažné lékové interakce (výrazné zvýšení účinku) násobek expozice 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 19.000%

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. února 29 Základní pojmy (pharmacon + kinetikos) Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Základní pojmy Farmakodynamika Popisuje účinek léku na organismus

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg) sp. zn. sukls189077/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje:

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 1. Adrenergní mediace (syntéza, uvolňování mediátoru, receptory, dělení látek ovlivňujících sympatikus). Hypnotika, sedativa mechanismus účinku; charakteristika

Více

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA 4 FÁZE 1. vstup absorpce 2. přenos distribuce 3. metabolické přeměny biotransformace 4. vylučování - exkrece 1.FÁZE ABSORPCE - DS a) inhalací vdechováním - plyny,

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls221245/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INDOCOLLYRE 0,1% oční kapky Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jeden ml obsahuje indometacinum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 2 900 mg/sáček a sodík 135 mg/sáček. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 2 900 mg/sáček a sodík 135 mg/sáček. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. sp. zn. sukls189075/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX Horký nápoj Citron prášek pro perorální roztok v sáčku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu Antihistaminika Poznámky ke cvičením z Farmakologie II Mgr. Barbora Ondráčková PharmDr. Ondřej Zendulka Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D. Tento studijní materiál slouží výhradně pro výuku praktických cvičení

Více

2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum

2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum sp.zn.sukls153805/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku Acylcoffin 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum Coffeinum Pomocné látky viz 6.1. 450 mg 50 mg

Více

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA Z. Zloch Ústav hygieny LF UK Plzeň Výskyt nikotinu Cigaretový tabák obs. 1 1.5 % nikotinu, tj. 95 % všech přítomných alkaloidů Minoritní alkaloidy: nornikotin, anatabin,

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová Akutní intoxikace léky Jiří Valenta, Daniela Pelclová Opiáty I. Definice: Silná analgetika na bázi morfinu (morfinomimetika, opioidy), zneužívané drogy. Preparáty: Morfin, pethidin (Dolsin), piritramid

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

VLáKNINa. Růžena Krutilová

VLáKNINa. Růžena Krutilová VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety. amiloridum/hydrochlorothiazidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety. amiloridum/hydrochlorothiazidum sp.zn. sukls196441/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety amiloridum/hydrochlorothiazidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum sp.zn.sukls189085/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Léčivé látky: Paracetamolum

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

Léčba hypertenze v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Zelinka Tomáš III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Komplexní kardiovaskulární

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flexove 625 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje glukosaminum 625 mg (ve formě glukosamini hydrochloridum). Úplný seznam

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {Krabička pro blistry a HDPE lahvičky} 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Teva 60 mg, tvrdé tobolky Orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tobolka obsahuje

Více

PŘEHLED Antiarytmické terapie

PŘEHLED Antiarytmické terapie PŘEHLED Antiarytmické terapie Klinická praxe a ESC doporučení Bezpečnost a riziko léčby Speciální klinické případy Porucha automacie SA uzlu Porucha tvorby vzruchu fokální vznik signálu Porucha vedení

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem sp. zn. sukls175449/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příbalová informace - Rp. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Distribuce Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Definice Distribuce je fáze farmakokinetiky, při které

Více

Dieta antisklerotická a u kardiovaskulárních onemocnění. Výuka VŠCHT,říjen 2007

Dieta antisklerotická a u kardiovaskulárních onemocnění. Výuka VŠCHT,říjen 2007 Dieta antisklerotická a u kardiovaskulárních onemocnění Výuka VŠCHT,říjen 2007 Kardiovakulární choroby možnost dělení Koronární onemocnění Angina pectoris Stabilní nestabilní Akutní infarkt myokardu Náhlá

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls198250/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Magnerot Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje magnesii orotas dihydricus 500 mg (odpovídá 32,8 mg magnesia)

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Interpretace hodnoty INR

Interpretace hodnoty INR Interpretace hodnoty INR Co bychom měli vědět o pacientovi? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Cíl antikoagulační léčby Dosáhnout co nejdelšího přežití v co nejlepší kvalitě

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek METABOLIZACE ZPŮSOBY APLIKACE Sublingvální nitroglycerin ph ionizace, lipofilita, ochrana před prvním průchodem játry, rychlá resorpce

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls190224/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N Měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky 1 tobolka obsahuje: benfotiaminum pyridoxini hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls4358/2009, sukls4359/2009, sukls4361/2009, sukls4362/2009 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.: sukls128253/2011, sukls128483/2011, sukls128487/2011, sukls128489/2011,

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92722/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92722/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92722/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lekoptin retard tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více