VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU"

Transkript

1 VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU LÉÈIV VE VYŠŠÍM VÌKU D. FIALOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA interakce s potravou bezpečnost terapie biologická dostupnost farmakodynamické interakce farmakokinetické interakce KEY WORDS Drug food interactions drug safety biological availability farmacodynamic interactions farmacokinetic interactions SOUHRN Současný výzkum v oblasti lékových interakcí se znovu vrací k otázce vlivu potravy na terapeutickou hodnotu léčiv, nebo se ukazuje, že naše poznání je v tomto směru stále omezené. Farmakologickou léčbu (její průběh a výsledek) mohou významně ovlivňovat některé složky potravy (indoly, aminokyseliny, bioflavonoidy, třísloviny, glykosidy, vitaminy, mikro a makroelementy, aj.). Ačkoliv řada interakcí léků s potravou je známa již dlouho, bývá vliv potravy na terapeutickou účinnost a bezpečnost podávaných léčiv často podceňován a málokdy se počítá v terapeutických úvahách se změnami nutrice jako s možnou příčinou selhání léčby. Článek podává ucelený přehled o principech dávno známých interakcí léků s potravou, stejně tak i o novějších poznatcích z této oblasti (např. o P glykoproteinovém transportu, indukci a inhibici CYP450 hepatálních a intestinálních izoenzymů, o roli koenzymu Q10 v bezpečnosti tricyklických antidepresiv apod.). Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s významem nutričního režimu pro účinnost a bezpečnost léků a podpořit tak využití těchto poznatků v běžné klinické praxi. ABSTRACT Contemporary research in the field of drug interactions resolve the question of the nutrition influence on the therapeutic value of drugs. Our knowledge in this area is still limited. Many food components may change the outcomes of the pharmacotherapy (e.g. indoles, aminoacids, bioflavonoids, glycosides, vitamines, micro and macroelements, etc.). Athrough some of the drug food interactions are known for a long time, the professionals very often underestimate the real impact of food on efficacy and safety of drug treatment. In the case of uneffectiveness or side effects of pharmacotherapy, nutrition is not always considered as a possible cause of the drug treatment failure. The article provides the comperhensive overview of main principles of drug food interactions not even of the old ones, but discusses also the new knowledge in this field (e.g. the role of P glycoprotein transport, induction and inhibition of CYP450 hepatic and intestinal izoenzymes, the role of coenzyme Q10 in safety of tricyclic antidepressants, etc.). The aim of this article is to emphasize the importance of food drug interactions and to enable practicing these knowlegde in clinical work. složky potravy budoucími léčivy Schopnost složek potravy významně ovlivňovat fyziologické funkce organismu člověka byla empiricky známa a léčebně využívána již v dávnověku. Rozvoj poznatků přírodních věd a rozvoj farmaceutického průmyslu v 19. a 20. století vedl k vývoji syntetických a polosyntetických léčiv, kdy bu úpravou přírodní molekuly, převzetím pouze její účinné části nebo objevem výhodnější formy se podařilo vyvinout efektivnější alternativy přírodních léčiv s užším spektrem nežádoucích účinků. Takovým vývojem prošla např. řada antibiotik a jejich me too drugs (léčiva s podobnou strukturou jako původní látka a s výhodnějšími terapeutickými vlastnostmi). Např. z penicilinu původně izolovaného z plísně Penicilium notatum byl chemickými obměnami získám amoxicilin s vyšší biologickou dostupností, dále penamecilin s delším terapeutickým účinkem a vyrovnanější kinetikou v organismu, piperacilin, penicilin se širším spektrem antibiotického účinku, účinný i u pseudomonadových nozokomiálních infekcí apod. Také z erytromycinu, který objevil Mc Guir v roce 1952 jako přirozený produkt plísně Streptomyces erytreus, byl chemickými obměnami získán klaritromycin s nižší incidencí nežádoucích gastrointestinálních účinků a azitromycin, makrolid s dlouhým postantibiotickým efektem, který je možné podávat pouze jednou denně na rozdíl od předcházejících léčiv. Podobným vývojem prošla také nesteroidní antirevmatika (předlohou pro jejich syntézu byla molekula kyseliny acetylsalicylové), inzulinová analoga a dlouhodobě působící inzuliny, aminofylin, antikoagulancia, některá laxativa (např. pikosulfát sodný) apod. Nepřekvapuje nás proto fakt, že složky potravy mohou mít významný terapeutický účinek a že potrava ovlivňuje účinnost a bezpečnost řady v současné době podávaných léčiv. Vliv potravy na terapeutickou hodnotu léčiv a interakce mezi potravou a podávanými léky jsou v současné době velmi diskutovaným problémem. Důvodem je, že terapeutický efekt mnoha složek potravy není dosud zcela prozkoumán, že kvantitativní i kvalitativní složení potravy je proměnlivé v čase a ve výběru stravovacího režimu hraje významnou roli pacient a jeho ochota dodržovat dietetická doporučení lékaře. 20 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

2 Zvláště u starých nemocných je problematika lékových interakcí důležitá, vzhledem k časté polyfarmakoterapii, polymorbiditě, nekomplianci, ke změnám výživy ve stáří a změnám řady fyziologických funkcí organismu. Ve stáří dochází např. ke snížení aktivního transportu Ca 2+ iontů v gastrointestinálním traktu, stejně tak i ke snížení absorpce vitaminu D. Podle studií prováděných v zahraničí senioři přijímají méně než 75 % doporučené dávky některých vitaminů, např. vitaminu B 6, B 12 a kyseliny listové. Pravděpodobnost interakcí léků s potravou je ve stáří vyšší než ve středním věku a jejich klinická významnost roste. Dosud známé interakce mezi léky a potravou mohou probíhat různými mechanismy, např.: 1) potenciací farmakodynamického efektu léčiva některými složkami potravy (např. MAO I (inhibitory monoaminooxidázy) + tyraminová potrava, vitamin E + antikoagulancia) 2) antagonizací farmakodynamického efektu léčiva některými složkami potravy (např. antikoagulancia + vitamín K, methotrexát + acidum folicum) 3) vlivem potravy na iontovou rovnováhu organismu (potrava bohatá na kalium + ACE inhibitory, restrikce sodíku a toxicita solí lithia) 4) zvýšením, či snížením absopce léčiv potravou (např. TCA (tricyklická antidepresiva), L dopa, cefuroxim axetyl, tetracyklin, digoxin, apod.) 5) zvýšením či snížením biologické dostupnosti složek potravy vlivem působení některých léčiv (např. vitamín C a vyšší absorpce solí železa, tvorba nevstřebatelných komplexů norfloxacinu se solemi vápníku) 6) zvýšením, či snížením metabolismu léčiv vlivem potravy (např. teofylin a chronicky užívaný alkohol, perorální kontracepce a polycyklické aromatické uhlovodíky, grapefruitová š áva a losartan) [1,2] Udržení kompliance pacienta v dietních opatřeních, stejně tak i udržení jeho aktivního přístupu k terapii, se zdá být velmi obtížné. Nedodržení restrikce některých druhů potravy bývá příčinou neúčinnosti terapeutických opatření. Časté jsou případy nedodržování diabetické a nízkolipidové diety u pacientů s diabetes mellitus a hyperlipidemiemi, jejichž důsledkem je bu podávání zbytečně vysokých dávek antidiabetik a hypolipidemik nebo častější výskyt akutních a chronických komplikací onemocnění. Mnohem závažnější jsou však hlášení nežádoucích příhod při nedodržení restrikce zakázaných potravin, např. při léčbě inhibitory monoaminooxidázy (např. moklobemid preparát Aurorix) nebo při antikoagulační léčbě warfarinem. Taková selhání pacientů mohou vést až k život ohrožujícím interakcím již při výjimečném, svátečním požití rizikových potravin [7]. V této souvislosti je vhodné uvést jako negativní příklad dvě kazuistiky ze zdravotnických záznamů univerzitní nemocnice ve Wisconsinu (USA) z roku 1997 a 1995, které zdůrazňují klinickou významnost interakcí léků s potravinami: KAZUISTIKA letý muž léčený pro těžkou depresi tricyklickými antidepresivy (TCA) byl převeden na léčbu inhibitorem monoaminooxidázy (MAO I) pro neúspěšnost terapie TCA a předchozí neúspěšnost selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Pacient byl varován lékařem před požitím potravy obsahující vysoké množství tyraminu pro hrozbu hypertenzní krize. Nemocný dodržoval podle lékařovy rady striktně beztyraminovou dietu několik měsíců a nová terapie inhibitorem monoaminooxidázy se ukázala jako významně účinná. Po několika měsících se stav pacienta zlepšil, vrátila se jeho chu k jídlu a při jedné oslavě požil potraviny obsahující tyramin (klobásy, zralé sýry, avokádo a sklenku dobrého vína). Po dvou hodinách byl pacient hospitalizován na jednotce intenzivní péče pro úpornou bolest hlavy s diagnózou hypertenzní krize. Ačkoliv léčba nitroprusidem sodným byla zahájena, pacient během 20 minut zemřel na cévní mozkovou příhodu [2] Mechanismem antidepresivního účinku inhibitorů MAO je snížené odbourávání biogenních aminů (zejména serotoninu a noradrenalinu), a tím zvyšování jejich koncentrace v CNS i periferii. Potrava s vysokým obsahem biogenních aminů (zejména tyraminu, který je přirozeným prekurzorem serotoninu), zvyšuje sympatomimetický efekt MAO I, ale i jiných noradrenerních a serotoninergních léčiv, např. TCA. Kombinace může navodit noradrenergní syndrom (s projevy hypertenze a poruch srdečního rytmu) a serotoninergní syndrom (projevuje se jako oscilace krevního tlaku, nauzea, zvracení, svalová rigidita, myoklonus, křeče, stavy agitace, deliria až komatózní stavy). Tyto příznaky nebyly pozorovány pouze při kombinaci TCA a MAO I s potravou obsahující vysoké množství tyraminu (tab. 1), ale také při kombinaci TCA a MAO I s jinými léčivy se sympatomimetickým účinkem (např. po podání adrenalinu v lokálních anestetických roztocích bylo pozorováno náhlé zvýšení krevního tlaku a kardiovaskulární komplikace u pacientů léčených TCA a MAO I, podobně při kombinaci TCA a MAO I s látkami s centrálně stimulačními účinky byly pozorovány projevy hypertenzní krize, např. při kombinaci s efedrinem (Solutan sol.) a pseudoefedrinem, který je jako pomocné léčivo obsažen v řadě volně prodejných preparátů užívaných při chřipkových onemocněních (např. Modafen tbl, Nurofen Stopgrip tbl, KAZUISTIKA 2..65letý muž s cévní mozkovou příhodou v anamnéze a chronickou fibrilací síní užíval kumarinové antikoagulancium jako prevenci rekurence cévní mozkové příhody. Jednalo se o dlouhodobou terapii, pacient byl kompenzován a bez komplikací. Vzhledem k problémům s nadváhou se nemocný rozhodl zhubnout a zvýšit příjem nízkokalorické potravy, zejména ovoce a zeleniny, mimo jiné i hlávkového salátu, rajčat, špenátu a brokolice, které užíval několikrát denně ve vyšším množství. Přechodem na jiný stravovací režim zaznamenal očekávaný úbytek hmotnosti. Po měsíci však byl hospitalizován pro další cévní mozkovou příhodu [2] mechanismy interakcí léků s potravou interakce MAO-I s potravou hypertenzní krize ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 Tab. 1. Interakce léèiv s potravou (upraveno podle 1,2). LÉÈIVO/LÉKOVÁ SKUPINA POTRAVINY VLIV POTRAVY antidepresiva avokádo, klobásy, feferonky, potrava bohatá na tyramin může vyvolat MAO-I, TCA zralé sýry, víno, pivo, káva, noradrenergní a serotoninergní krizi, čokoláda, sojová omáčka, jde o život ohrožující interakci fermentované potraviny antikoagulancia potraviny bohaté na vitamín K potrava antagonizuje antikoagulační efekt warfarin, ethylbiskumacetát, (brokolice, zelený čaj, špenát, warfarinu, může jít o život ohrožující interakci dikumarol zelí, hlávkový salát, kiwi, rajčata, kyselé okurky, větší množství kořenové zeleniny) antiepileptika potraviny bohaté na vitamín D konzumace těchto potravin napomáhá a kyselinu listovou (mléčné doplnit organismu deficit vitamínu D výrobky, játra, lískové ořechy, a kyseliny listové navozený antiepileptickou arašídy, listová zelenina) léčbou antihypertenziva lékořice, konzervované lékořice a potraviny s vysokým obsahem potraviny, slaná jídla sodíku zvyšují krevní tlak a antagonizují terapeutický účinek antihypertenziv aspirin ovoce, ovocné š ávy potrava bohatá na vitamín C prolonguje účinek acetylsalicylové kyseliny a zvyšuje její absorpci perorální kontracepce játra, listová zelenina příjem obvyklého množství těchto potravin pomáhá doplnit kyselinu listovou a vitamín B6, jejichž hladiny bývají při léčbě snížené kalium šetřící diuretika, ACE-I ryby, rajčata, pomeranče, potrava bohatá na draslík zvyšuje riziko amilorid, triamteren, meruňky, brambory, banány, hyperkalemie a následných arytmií, může jít spironolacton, ACE-I mrkev, grapefruit až o život ohrožující interakci antibiotika mléčné výrobky, potrava bohatá není vhodné užívat současně s těmito tetracyklín, norfloxacin, na ionty Mg, Ca a železa antibiotiky, v GITu dochází k tvorbě ciprofloxacin nevstřebatelných komplexů léčiv s dvojmocnými ionty, antibiotická terapie je neúčinná thyreoidní hormony sojové boby, zelí, kapusta, potraviny obsahující strumigenní látky, špenát mohou významně měnit funkci štítné žlázy interakce warfarinu s potravou klinická pochybení omezení rizikových potravin Paralen plus tbl). Včasná a opakovaná edukace ze strany lékaře a lékárníka má tedy klíčový význam pro bezpečnost léčby MAO I i TCA (kazuistika 2) [1,2,5]. Warfarin je s výhodou užíván v primární i sekundární prevenci cévní mozkové příhody zejména u vysoce rizikových nemocných, např. pacientů s fibrilací síní, u nichž ve srovnání s preventivním podáváním nízkých dávek acetylsalicylové kyseliny je u warfarinu zaznamenáván mnohem vyšší efekt (o % nižší incidence recidivy iktů). Mechanismus účinku warfarinu spočívá v inhibici enzymu vitamín K epoxid hydrolázy, kde obsazuje vazebné místo pro aktivovanou molekulu vitaminu K (pro vitamin K epoxid). Inhibicí tohoto enzymu je blokována aktivace koagulačních faktorů (faktoru II, VII, IX, X a proteinů C a S) a koagulační aktivita krve se snižuje o %. Vitamin K, obsažený ve velkém množství zejména v listové zelenině (špenátu, hlávkovém salátu), v kiwi, rajčatech, kyselých okurkách a ve větším množství kořenové zeleniny, je přirozeným antagonistou warfarinu. Z tohoto důvodu by se pacienti užívající warfarin měli vyvarovat potravy bohaté na vitamín K. Některá zelenina (např. brokolice, špenát, zelí) obsahuje také látky typu indolů, které významně zvyšují aktivitu izoenzymů CYP450 odbourávajících warfarin. Vlivem těchto látek je warfarin rychleji přeměňován na neaktivní metabolity a vylučován z organismu [1,2,15]. Obě výše uvedené kazuistiky poukazují na několik důležitých aspektů interakce léků s potravou. Prvním z nich je podceňování klinického významu těchto interakcí zdravotnickým personálem a nedostatečná poučenost profesionálů i nemocných v této oblasti. Dalším aspektem je nesprávně vedená edukace (co se týče úplnosti sdělení, jejího opakování a vhodného časování). Při dlouhodobě úspěšně vedené léčbě se snižuje ostražitost pacienta i lékaře. Dalším pochybením bývá nedostatečná kontrola pacientovy kompliance ošetřujícím lékařem (co se týče užívaných léků, ale i změn ve stravovacích návycích) při zaznamenání neúčinnosti terapie nebo při nežádoucích projevech léčby. Zejména u starých nemocných je nonkompliance častou příčinou selhání antidiabetické, hypolipidemické, antikoagulační a antidepresivní léčby. Potraviny, které by pacient měl dle doporučení omezit, bývají většinou chu ově atraktivní a dodržení jejich restrikce je obtížné. Především ve vyšším věku bychom proto měli znovu zvažovat přijatelnost našich doporučení a zaměřit se při doporučeních na vynechání takových potravin, v nichž je obsah interagujících látek nejvyšší. 22 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

4 tab. 2. Vliv potravy na biologickou dostupnost léèiv (upraveno podle 1,2,3,4,13). LÉÈIVO VLIV POTRAVY DOPORUÈENÉ U ITÍ alendronát snížená absorpce nalačno allopurinol snížená clearance aktivního metabolitu u nízkoproteinové diety, s jídlem snížení GIT NÚ alprazolam, amlodipin snížená clearance při podávání s grapefruitovou š ávou amoxicilin snížení GIT NÚ s jídlem antacida snížená účinnost při vysokoproteinové dietě nalačno aspirin snížení GIT NÚ s jídlem atenolol snížená absorpce v pravidelném režimu* azitromycin snížená absorpce nalačno carbamazepin zvýšená absorpce s jídlem carvedilol zpomalená absorpce v pravidelném režimu cefaclor, cephalexin zpomalení absorpce nalačno cetirizin zpomalení absorpce v pravidelném režimu ciprofloxacin mléčné výrobky snižují absopci, potrava zpomaluje absorpci nalačno cisaprid rychlejší absorpce v pravidelném režimu codein snížení NÚ v pravidelném režimu diazepam vyšší absorpce v pravidelném režimu diclofenac zpomaluje nástup účinku, nižší GIT potíže s jídlem digoxin zpomalení nástupu účinku, nižší absorpce při komzumaci vlákniny v pravidelném režimu dilthiazem zvýšená absorpce v pravidelném režimu enalapril, felodipin zvýšená absopce s tučnými jídly nebo grapefruitovou š ávou v pravidelném režimu fluoxetin snížená rychlost absorpce v pravidelném režimu fluvastatin zpomalená absorpce, nesignifikantně nižší absorpce nalačno furosemid snížená absorpce v pravidelném režimu glipizid zpomalená absorpce, vhodné užít min 1/2 hod. před jídlem nalačno, v pravidelném režimu hydrochlorothiazid zpomalená a snížená absorpce v pravidelném režimu ibuprofen snížení NÚ s jídlem indomethacin zpomaluje nástup účinku, nižší GIT potíže s jídlem isradipin zpomalení absorpce nalačno klaritromycin zpomalení absorpce, snížení GIT NÚ v pravidelném režimu konjugované estrogeny snížení NÚ s jídlem labetalol zvýšená absorpce v pravidelném režimu levodopa/carbidopa zpomalená absorpce, snížení NÚ, vláknina v potravě zvyšuje v pravidelném režimu absorpci, dieta s vysokým obsahem proteinů snižuje absorpci levothyroxin snížená absorpce nalačno lithium snížení NÚ s jídlem lovastatin zvýšená absorpce (absorpce snížená pouze u diety nalačno, v pravidelném s vysokým obsahem vlákniny) režimu metformin snižuje rychlost absorpce i množství vstřebaného léčiva v pravidelném režimu methotrexat snížená absorpce s jídlem nalačno methylprednisolon snížení NÚ s jídlem metoclopramid nejvyšší efekt zajištěn při užití 30 min před jídlem nalačno metoprolol vyšší absorpce v pravidelném režimu metronidazol snížení NÚ s jídlem morfin vyšší absorpce s jídlem, v pravidelném režimu nitrendipin grapefruitová š áva významně zvyšuje biologickou dostupnost v pravidelném režimu nitrofurantoin zvýšená absorpce s jídlem s jídlem omeprazol zpomalená absorpce nalačno oxacilin snížená absorpce nalačno oxybutynin rychlejší nástup účinku s jídlem paracetamol snížená rychlost absorpce nalačno pentoxyphyllin snížení nežádoucích účinků, prodloužená absorpce s jídlem perfenazin snížení NÚ s jídlem prednisolon, prednison snížení NÚ s jídlem propafenon vyšší absorpce v pravidelném režimu sertralin vyšší absorpce, nižší NÚ s jídlem simvastatin nižší absorpce při dietě bohaté na vlákninu síran železnatý maximální absorpce nalačno, nižší NÚ, vitamín C zvyšuje v pravidelném režimu absorpci, kofeinové přípravky snižují absorpci sotalol nižší absorpce v pravidelném režimu spironolakton vyšší absorpce, nižší NÚ s jídlem sulfasalazin snížení NÚ s jídlem theofylín snížená absorpce, snížení NÚ, tučná jídla zvyšují absorpci, v pravidelném režimu vysoký obsah karbohydrátů redukuje absorpci, vysoký příjem kofeinu snižuje biotransformaci ticlopidin vyšší absorpce, nižší NÚ s jídlem trimetoprim snížená absorpce, nižší NÚ v pravidelném režimu valproát sodný snížení NÚ s jídlem zolpidem nižší absorpce, nižší NÚ v pravidelném režimu * vysvětl.: u poznámky v pravidelném režimu lze užít s jídlem i nalačno, je však nutné dodržet pravidelnost ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 interakce s alkoholem Kromě příkladů interakcí MAO I, TCA a antikoagulancií s potravou jsou známy další kombinace léků a potravy, kde je očekávaný efekt léčiv složkami potravy bu antagonizován nebo naopak potencován. Např. lékořice a slaná potrava (slaneček, uzené maso, apod.) antagonizují efekt antihypertenziv a podporují vznik edémů při léčbě kortikosteroidy. Potrava s vysokým obsahem kyseliny listové (lískové ořechy, arašídy, listová zelenina, játra) snižuje terapeutický efekt metotrexatu a sulfonamidů. Příjem potravy s vysokým obsahem draslíku predisponuje nemocného k hyperkalemii, pokud je současně léčen kalium šetřícími diuretiky (Amiclaran tbl, Verospiron tbl) nebo ACE inhibitory. Tyreoidní medikace by současně neměla být užívána s potravou obsahující strumigenní látky (např. sojové boby, zelí, kapusta apod.) [1,2,5] (tab. 1). Také u některých vitaminů jsou popisovány významné interakce při současné aplikaci s léčivy. Např. vitamin D významně zvyšuje vliv digoxinu na srdeční svalovinu a podporuje kardiotoxické nežádoucí účinky tohoto léčiva (přesný mechanismus interakce není znám). Vitamin E vykazuje mírný antikoagulační efekt, proto při kombinaci s antikoagulancii dochází k potenciaci antikoagulačního působení. Vysoký příjem vitaminu C významně zvyšuje pasivní tubulární reabsorpci kyseliny acetylsalicylové a prodlužuje její účinek v organismu. Vitamin A navozuje při kombinaci s alkoholem vyšší toxicitu k jaterním buňkám [1,6]. Ukazuje se, že nejen vitaminy, ale i další složky potravy (koenzymy, aminokyseliny, bioflavonoidy, apod.) mohou významně změnit terapeutický efekt léčiv a na druhé straně ovlivňovat i rizikovost farmakoterapie. Např. koenzym Q10 (přirozeně se v potravě vyskytující v mnohem menším množství než ve volně prodejných preparátech) je silným buněčným antioxidantem a současně zajiš uje buňkám dostatečnou energii tvorbou ATP (adenosin trifosfátu). ATP je významný pro průběh řady energeticky náročných buněčných dějů (např. syntézy endogenních faktorů, buněčného dělení, apod.) Kardiomyopatie provázející podávání tricyklických antidepresiv souvisí s deficitem koenzymu Q10 v myokardu. Jeho dostatečným příjmem ( mg/den) lze významně omezit výskyt tohoto závažného nežádoucího účinku TCA. Menší studie prokazují příznivý efekt koenzymu Q10 také u hypertenze, chronického srdečního selhávání, anginy pectoris a některých arytmií [12]. Bylo prokázáno, že řada přirozených složek potravy má antidepresivní účinky, a může tak zvyšovat účinnost antidepresiv. Např. studie poukazují na významnou potenciaci efektu imipraminu u pacientů současně užívajících L tryptophan a vitamin B3 v megadávkách (L tryptophan 4 g/den a vitamin B3 1 g/den) [11]. Také podávání aminokyseliny S adenosyl L methioninu (v dávkách 200 mg/den i.v.) vykazuje samostatnou antidepresivní aktivitu a při současné aplikaci s imipraminem potencuje jeho účinnost [10]. Tyto studie dokumentují, že složky potravy mohou mít značný vliv na účinnost léků a že v tomto směru nás čekají jistě další zajímavá odhalení. Mnoho léčiv významně interaguje s alkoholem. Alkohol samotný má řadu farmakologických účinků a zvyšuje incidenci nežádoucích účinků mnoha léčiv. Interakce alkoholu s léčivy jsou spojovány s jeho účinkem: 1) Sedativním alkohol zvyšuje sedativní efekt centrálních sympatolytik, barbiturátů, benzodiazepinů i nebenzodiazepinových hypnotik, myorelaxancií, klasických neuroleptik, TCA, sedativních antihistaminik, apod. Požitím alkoholu před ingescí sedativa hrozí vystupňovaný hypnotický efekt, útlum dechového centra až komatózní stavy. 2) Gastrotoxickým alkohol zesiluje gastrotoxický potenciál řady léčiv např. acetylsalicylové kyseliny, indometacinu, piroxikamu, ibuprofenu, diklofenaku. Alkohol také navozuje rychlejší rozpuštění obalů enterosolventních lékových forem a uvolnění účinné látky dříve než v oblasti tenkého střeva. 3) Vasodilatačním alkohol zesiluje účinek nitrátů a antihypertenziv. Vlivem současného sedativního a vasodilatačního účinku zvyšuje též riziko ortostatické hypotenze při kombinaci s některými léčivy (např. s TCA, benzodiazepiny, klasickými neuroleptiky, beta blokátory, periferními vasodilatancii, prazosinem, apod.) 4) Disulfiramovým kombinace některých léčiv s alkoholem (např. metronidazolu, cefalosporinových antibiotik, v některých případech i sulfonamidů a derivátů sulfonylurey (glipizid, tolbutamid)) vyvolává tzv. disulfiramovou reakci provázenou překrvením obličeje, tachykardií, gastrointestinálními potížemi, a zvracením. Je nutné se vyvarovat požití alkoholu s těmito léčivy. 5) Hypoglykemizujícím alkohol při kombinaci s perorálními antidiabetiky, popř. inzulinem vede k častějším projevům hypoglykemie, nebo sám vykazuje hypoglykemický účinek. 6) Hepatotoxickým při kombinaci s paracetamolem, metyldopou, valproovou kyselinou a jinými léčivy bylo pozorováno vyšší riziko hepatotoxicity. 7) Alkohol zvyšuje riziko laktátové acidózy při podávání biquanidů. 8) Alkohol navozuje vyšší ztráty Zn, Mg a snižuje absorpci vitamínu B6 a železa, snižuje intestinální absorpční kapacitu a poškozuje endoteliální buňky. 9) Alkohol při dlouhodobém podávání zvyšuje metabolickou aktivitu jaterních izoenzymů CYP450 a navozuje tak neúčinnost nebo nedostatečnou účinnost některých chronicky podávaných léčiv (např. teofylinu) [6]. 24 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

6 Dalším důležitým faktorem, kterým potrava významně ovlivňuje terapeutickou hodnotu léčiv, je zpomalení nebo zrychlení jejich absorpce. Většina léků se extenzivně vstřebává v tenkém střevě a rychlost absorpce je z tohoto důvodu nejčastěji ovlivněna vyprazdňovací dobou žaludku. Během adaptivní fáze zpracování potravy v žaludku je vyplavována řada hormonů (např. cholecystokinin), a to v tím vyšší koncentraci, čím vyšší je obsah tuků a vlákniny v požité potravě. Tyto hormony podporují sekreci žaludečních š áv a prodlužují setrvání potravy v žaludku, zpomalují tak absorpci a nástup terapeutického účinku léčiv vstřebávajících se v tenkém střevě (z tohoto důvodu se doporučuje podávat nalačno analgetika i jiná léčiva, kde vyžadujeme rychlý nástup účinku) [1,3]. Řada starých nemocných užívá léky tradičně s jídlem nebo po jídle s cílem omezit jejich negativní vliv na žaludeční sliznici. Požití léků s jídlem však prodlužuje jejich setrvání v žaludku, a to tím déle, čím vyšší je obsah tuku či vlákniny v potravě. Dochází tak ke zpomalení nejen nástupu účinku většiny léčiv, ale zvyšuje se též možnost dráždění žaludeční sliznice jejich delším setrváním v oblasti žaludku, zvýšená je i sekrece trávicích š áv [1]. Silně dráždící léčivo Fosamax (natrium alendronát), při jehož podávání s jídlem byly popisovány erozivní ezofagitidy, se také z tohoto důvodu musí užívat výlučně nalačno, ve vzpřímené poloze a zapíjet pouze sklenicí vody. Rituál přijímání léků s potravou tradovaný dlouhá léta je tedy u většiny léčiv nesprávný a léky by se po jídle měly užívat pouze v ojedinělých případech např. tam, kde potrava významně zvyšuje biologickou dostupnost léčiva. Např. při podání axetyl cefuroximu (Zinnat tbl) nalačno se vstřebává pouze 35 % podané dávky cefalosporinu, zatímco při podání s potravou % léčiva. Také u léčiv, která významně dráždí gastrointestinální trakt, se doporučuje podání po jídle (např. některá SSRI, NSA apod.). Ani za těchto okolností však není vhodné léčiva podávat s hlavním jídlem, ale pouze s malým množstvím jídla. U léčiv, kde potrava významně nemění biologickou dostupnost (lipofilní beta blokátory, např. metoprolol, benzodiazepiny, SSRI) je rovnocenné podání nalačno a po jídle co se týče terapeutického účinku léčiva, podání s malým množstvím jídla však může omezit gastrointestinální nežádoucí účinky [1,3,4]. Při užití léčiva s potravou je doba vyprázdnění žaludku závislá také na počtu jídel přijímaných během dne. Ukazuje se, že pokud není dostatečný odstup mezi podávanými jídly, který by umožnil vyprázdnění žaludku, může být jeho ranní obsah (přijímaný s jídlem nebo po jídle) vyprázdněn až ve večerních hodinách (podle objemu požité potravy). Pro absorpci léčiv u špatně se rozpouštějících perorálních forem tedy není vhodné časté podávání potravy během dne, což je stravovací režim typický pro diabetiky a pacienty s vředovou chorobou gastroduodenální. Podobně i retardované lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva mění významně kinetiku uvolňování léčivé látky při podání s jídlem nebo po jídle (např. Nifecard XL, Diclofenac Duo, Euphyllin CRN, Xanidil retard). Tyto lékové formy by měly být zásadně podávány nalačno [1]. Interpretace termínu nalačno bývá většinou u pacientů chybná. Řada nemocných užívá léky nalačno méně než 1/4 hodiny před jídlem, přitom kontaktu léčiva s potravou zamezíme pouze tehdy, podáváme-li je minimálně 0,5 1 hod před jídlem nebo 3 hod po jídle. Podání léčiva nalačno má význam zejména tam, kde může docházet k tvorbě nerozpustných komplexů léčiv s potravou (např. tvorba komplexů tetracyklinu s ionty kalcia, tvorba komplexů norfloxacinu a ciprofloxacinu s dvojmocnými ionty, tvorba komplexů železitých solí s ftaláty a oxaláty obsaženými v potravě apod.). Složky potravy mohou antagonizovat také terapeutický účinek léčiv, která účinkují nespecificky na principu absopce (např. černého uhlí, cholestyraminu a cholestipolu). Vliv potravy na biologickou dostupnost léčiv shrnuje tab. 2. Kromě pravidla, že léčiva by měla být převážně podávána nalačno, platí všeobecně také pravidlo, že univerzálním nápojem pro zapíjení léčiv je vlažná voda (min 200 ml). Při provádění farmakokinetických testů biologické dostupnosti i farmakotechnologických testů disoluce tabletových forem je vždy standardním disolučním mediem voda. Podobně i veškeré literárně dostupné údaje o farmakokinetice léčiv a jejich terapeutické účinnosti jsou vztažené k hodnotám získaným při zapíjení léčiv vodou. Nápoje kyselé (např. ovocné š ávy) mohou zvyšovat absorpci a prodlužovat biologický poločas kyselých léčiv (např. některých nesteroidních antirevmatik, perorálních antidiabetik) a zvyšovat destrukci acidolabilních léčiv již v gastrointestinálním traktu (např. phenoxymethylpenicilinu). Nápoje zásadité (minerální vody) naopak zvyšují absorpci bazických léčiv a prodlužují jejich biologický poločas [4,5]. Vliv nápojů s obsahem kofeinu (káva, čaj, čokoláda, kola) na biologickou dostupnost léčiv nebyl podrobně studován, podle existujících dokladů se však předpokládá, že v obvykle přijímaných dávkách má kofein minimální vliv na absorpci a biotransformaci většiny léčiv, s výjimkou theofylinu (vyšší příjem kofeinu snižuje metabolismus theofylinu, nebo tyto dvě látky soupeří v organismu o stejný biotransformační systém) [1]. Zajímavé jsou interakce pozorované při zapíjení léčiv grapefruitovou š ávou. Je známo, že grapefruitová š áva je významných inhibitorem jaterního i intestinálního izoenzymu CYP3A4, který odpovídá za hepatální i intestinální first pass efekt řady běžně podávaných léčiv (např. beta blokátorů, Ca blokátorů, terfenadinu, apod.). Inhibicí CYP3A4 se tedy významně zvyšuje biologická dostupnost těchto léčiv [8,9,13]. Na druhé straně grapefruitová š áva působí jako induktor P glykoproteinového transportu, tzn. že usnadňu- význam podání léčiva nalačno časování potravy podávání léčiv po jídle vliv nápoje na kinetiku léčiva interakce léků s kofeinem význam podání léčiva po jídle interpolace léků s grapefruitovou š ávou ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

7 je exkreci léčiv z krve zvýšením aktivity efluxních kariérů, které bývají označovány jako P glykoproteiny. U léčiv, jež jsou substráty P glykoproteinů, lze tedy naopak zaznamenat nižší plazmatické hladiny při jejich podávání s grapefruitovou š ávou (např. u inhibitorů HIV proteáz, některých imunosupresiv (ciklosporinu, vinblastinu), digoxinu, fexofenadinu atd.) [8,9,14]. Zatímco indukční vliv na aktivitu CYP3A4 izoenzymu se projeví nejdříve po 2 3 dnech podávání minimálně 200 ml koncentrované grapefruitové š ávy/den, indukční vliv na P glykoproteinový transport je otázkou i jednorázového podání grapefruiové š ávy v časové souvislosti s podáním léčiva. Tento efekt lze obejít požitím nápoje více jak 2 hod před nebo více jak 2 hod po perorální aplikaci léčiva [1,14]. Závěrem lze říci, že ačkoliv dietní opatření jsou zejména u pacientů staršího věku neoblíbená, mohou významně zvýšit terapeutickou účinnost a bezpečnost aplikovaných léčiv. Standardní podávaní léků s hlavním jídlem není optimální u většiny léčiv vzhledem k jejich delšímu setrvání v oblasti žaludku, ke zpomalenému nástupu účinku, někdy i ke snížení terapeutického účinku. Na druhé straně podávání léčiv s jídlem umožňuje pacientům nezapomínat léčiva užít. Jelikož neužití léčiva je mnohem závažnějším selháním farmakoterapie než jeho zpomalená či snížená absorpce, v případech, kde je kompliance pacientů výrazně nízká, doporučuje se raději dodržet režim vždy s jídlem. U nemocných, kteří jsou již dlouhodobě stabilizováni na jistém pravidelném režimu, není vhodné návyky měnit, jinak by mohlo dojít k závažným změnám bezpečnosti léčby. Naším cílem by mělo být aplikovat výše uvedené poznatky tak, aby námi navrhovaná opatření byla pro starého nemocného přijatelná a aby krátkodobě i dlouhodobě zvyšovala nejen účinnost a bezpečnost terapie, ale i kvalitu života seniorů. Článek vznikl za podpory grantu GAUK 220/50/202, za podpory grantu Evropské komise QLRT a Výzkumného záměru UK Praha CEZJ 13/ LITERATURA 1. Mason P. Food drug interactions Food and medicines. The Pharmaceutical Journal 2002;269: Band SE. Food drug interactions. Journal of Pharmacy Society of Wisconsin 1998; Nov/Dec: Williams L, Hill DP, Davis JA, Lowenthal DT. The influence of food on the absorption and metabolism of drugs: an update. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 1996;21: Mayersohn MB. Special pharmacokinetic consideration in the elderly. In: Evans WE et al. Applied Parmacokinetics: Principles of Therapeutic drug Monitoring. 3rd ed. Applied Therapeutics, Vancouver, Delafuente JC, Steward RB. Therapeutics in the elderly. 3rd ed. Harvey Whitney Books Company, Cincinnati, 2001 (ISBN X). 6. Lieber CS. Mechanisms of ethanol drug nutrition interactions. J Clin Toxicol 1994;32: Walker SE, Shulman KI, Tailor SAN, Gardner D. Tyramin content of previously restricted foods in monoamine oxidase inhibitor diets. J Clin Psychopharmacol 1996;16: Bailey DG, Malcom J, Arnold A, Spence JD. Grapefruit juice/drug interactions. Br J Clin Pharmacol 1988; 46: Ameer B, Weintraub RA. Drug interactions with grapefruit juice. Clin Pharmacokinet 1997; 3: Bressa GM. S adenosyl l methionine (SAMe) as antidepressant: Meta analysis of clinical studies. Acta Neurol Scand 1994;154(suppl): Bell IR, Edman JS, Morrow FD et al. Brief communication: Vitamin B1, B2, and B6 augmentation of tricyclic antidepressant treatment in geriatric depression with cognitive dysfunction. J Am Coll Nutr 1992;11: Kishi T, Makino K, Okamoto T, Kishi H, Folkers K. Inhibition of myocardial respiration by psychotherapeutic drugs and prevention by coenzymeq. In Y Yamamura, K Folkers, Y Ito, (eds): Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q, Vol. 2. Amsterdam, Elsevier/North Holland Biomedical Press,1980: Tanaka E. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions with benzodiazepines. Journal of Clin Pharm and Therap 1999; 24: Lee VH. Membrane transporters. Eur J Pharmaceut Sci 2000; 11 Suppl 2: Booth SL, Charnley JM, Sadowski JA, Saltzman E, Bovill EG, Cushman M. Dietary vitamin K1 and stability of oral anticoagulation: proposal of a diet with constant vitamin K1 content. Thromb Haemost 1997;77: MGR. DANIELA FIALOVÁ GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF A VFN, PRAHA KATEDRA KLINICKÉ A SOCIÁLNÍ FARMACIE, FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK, HRADEC KRÁLOVÉ MGR. DANIELA FIALOVÁ V roce 1998 ukončila Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. V letech absolvovala odbornou předatestační přípravu k atestaci z klinické farmacie I. stupně ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde pracovala jako nemocniční lékárník. Pomáhala založit Konzultační dny lékárny FTN (informační servis pro pacienty v oblasti režimových opatření, lékových alternativ, benefitu a rizik farmakoterapie, volně prodejných léčiv). Od atestace z klinické farmacie I. stupně (červen 2001) pokračuje ve studiu rizik farmakologické léčby na Geriatrické klinice 1. LF a VFN v Praze, se zaměřením na geriatrii. Je zároveň interní studentkou doktorského studijního programu v oboru klinická farmacie na FaF UK. V rámci výzkumných aktivit Geriatrické kliniky 1. LF a VFN v Praze pracuje na Evropské multicentrické studii ADHOC (Aged in Home Care), která sleduje zdravotně sociální rizika seniorů pražských agentur domácí péče. Přednáší na postgraduálních vzdělávacích akcích subkatedry klinické farmacie IPVZ, zajiš uje výuku farmakologie dálkového studia oboru farmaceutický laborant na SZŠ Brandýs nad Labem, v rámci výukových programů FaF UK a Geriatrické kliniky 1. LF a VFN přednáší též studentům pregraduálního studia. Je členkou Americké asociace pro klinickou farmacii, České geriatrické a gerontologické společnosti a České farmaceutické společnosti JEP. 26 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010-2011 NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aspirin C. šumivé tablety. Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aspirin C. šumivé tablety. Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin C šumivé tablety Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin tablety Acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013 Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Výroky se vztahem k pivu slabému alkoholickému nápoji Historický výrok Dr.Ing.Jana

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls12372/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Nurofen pro děti Active (ibuprofenum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Nurofen pro děti Active (ibuprofenum) sp.zn.sukls73463/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nurofen pro děti Active (ibuprofenum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Příbalová informace: informace pro pacienta. KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls2207/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls111315/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244743/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Panadol Novum 500 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

OsvaRen 435 mg / 235 mg potahované tablety

OsvaRen 435 mg / 235 mg potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OsvaRen 435 mg / 235 mg potahované tablety Potahované tablety Calcii acetas / Magnesii subcarbonas ponderosus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA. Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC. tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA. Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC. tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum) Co je to MODURETIC? MODURETIC obsahuje 5 mg amiloridu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1 mg tablety Repaglinid Arrow 2 mg tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1 mg tablety Repaglinid Arrow 2 mg tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls31830/2011 a příloha k sp. zn. sukls171018/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aspirin Protect 100. Enterosolventní tablety. Acidum acetylsalicylicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aspirin Protect 100. Enterosolventní tablety. Acidum acetylsalicylicum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin Protect 100 Enterosolventní tablety Acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tableta Bílé, kulaté tablety o průměru 12mm, z jedné strany označené ASPIRIN 0,5 a z druhé znakem BAYER.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tableta Bílé, kulaté tablety o průměru 12mm, z jedné strany označené ASPIRIN 0,5 a z druhé znakem BAYER. sp.zn. sukls181527/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 500 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje léčivou látku: Acidum acetylsalicylicum 500 mg

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Noveril 240 tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls25846/2001

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls25846/2001 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls25846/2001 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADIPEX RETARD 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Phenterminum resinatum 75 mg (odpovídá

Více

PHENOLEPTIL 50 mg tablety pro psy

PHENOLEPTIL 50 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 50 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aspirin 500 mg tablety. acidum acetylsalicylicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aspirin 500 mg tablety. acidum acetylsalicylicum sp.zn. sukls181527/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin 500 mg tablety acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

sp.zn. sukls45860/2015

sp.zn. sukls45860/2015 sp.zn. sukls45860/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADIPEX RETARD 15 mg, měkká tobolka s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna měkká tobolka s řízeným uvolňováním

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více