VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM"

Transkript

1 VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM

2 Nukleotidy v dětské výţivě (zkrácená verze) Petr Šíma Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha Všichni uţ ze školy víme, ţe v potravě musí být zastoupeny jak relativně velmi jednoduché látky jako stopové prvky, minerály a vitaminy, tak látky vysokomolekulární, bílkoviny, tuky a cukry. Aţ donedávna se myslelo, ţe pro správnou výţivu a dobrý zdravotní stav stačí vyváţený poměr základních sloţek v potravě, a ţe jen v období růstu, vyčerpání nebo onemocnění je zapotřebí některou z nich upřednostnit, zejména zabezpečit přísun některých stopových prvků a vitaminů ve vyšším mnoţství. Ukázalo se však, ţe právě za výše zmíněných okolností stoupají poţadavky organismu na některé další nízkomolekulární látky, které jsou sice v běţné stravě přítomny, ne však v dostačujícím mnoţství. Jsou to nukleotidy, resp. nukleotidy, které vznikají po rozštěpení nukleových kyselin, kyseliny dezoxyribonukleové (DNA) a ribonukleové (RNA). Nukleové kyseliny jsou obsaţeny hlavně v buněčných jádrech a mimo jiné jsou nositelkami dědičnosti. Nukleotidy jsou ubikvitérní, tedy všudypřítomné sloučeniny v buňkách všech ţivých organismů. Význam nukleotidů ve výţivě vynikne, uvědomíme-li si, ţe v průběhu dělení si musí kaţdá buňka vytvořit nukleotidy nové, z nichţ se pak skládají přesné kopie nukleových kyselin pro novou buňku. Navíc mají nukleotidy v organismu i jiné funkce, např. ve výměně látek a při štěpení energie ze zásobních látek. Buňky si je sice umí vytvářet samy, ale tvorba nových nukleotidů z prvků a jednoduchých sloučenin je energeticky velmi náročná. Naučily se proto vyuţívat nukleotidů, nukleotidů a celých nukleotidových bloků (polynukleotidů) jako stavebních panelů. Nejvíce těchto látek vyţadují buňky rychle rostoucích tkání a tvorba krve, a také některé buněčné typy, které jsou odpovědné za obranu organismu proti infekci. Novorozenec však potřebuje nejen růst, ale jeho orgány a tkáně musí rychle nabýt plné schopnosti správně fungovat. Nejdůleţitější a nejnáročnější je výstavba mozku. Kaţdé hladovění nebo delší podávání neplnohodnotné a nevyváţené stravy se projeví především na vývoji těch mozkových center, která jsou odpovědná za rozvoj inteligence. Není náhodné, ţe podvyţivené děti, které vyrůstají v oblastech dlouhodobě postiţených různými přírodními katastrofami nebo válkou zapříčiňujících neúrodu a hlad, se při učení zpoţďují. Pro ţiviny včetně nukleotidů obsaţených v potravě je však ke tkáním a k mozku ještě dlouhá cesta. Nejprve musejí být náleţitě stráveny a zpracovány, aby mohly přejít do krve, která je k cílovým tkáním dopraví. Víme, ţe novorozenci a kojenci nejsou schopni jíst běţná jídla. Jejich trávící soustava se musí také vyvíjet, k čemuţ potřebuje rovněţ nukleotidy. Situace je však ještě sloţitější. Trávicí soustava a zejména střevo, jsou provázeny vysoce specializovanou tkání, která je osídlena buňkami hlídajícími čistotu vnitřního prostředí organismu. Jsou to různé typy buněk pohlcujících jakékoliv cizorodé částice včetně mikroorganizmů buňky, které produkují účinné antimikrobiální látky a v neposlední řadě také buňky tvořící protilátky. Všem těmto různorodým a různě specializovaným buňkám se souhrnně říká imunokompetentní buňky, zkráceně imunocyty, protoţe tvoří imunitní systém, který odpovídá za zneškodnění všech škodlivých bakterií a parazitů, které kdyby se dostaly dále do krve, způsobily by závaţná onemocnění. Střevo je z tohoto pohledu největším orgánem naší imunity a je to logické, protoţe nejsnadněji se choroboplodné zárodky dostávají do těla s potravou. Imunitní systém střeva se nejrychleji rozvíjí během prvních dvou let po narození. proto je velmi důleţité, aby zejména v tomto období dostávalo dítě plnohodnotnou stravu obsahující odpovídající mnoţství nukleotidů. Mezi léty 1993 aţ 1997 proběhly první srovnávací studie na kojeneckých ústavech v USA, Japonsku a Španělsku, které potvrdily důleţitou úlohu nukleotidů pro nedonošené a uměle kojené děti. Ty, které dostávaly potravu obohacenou nukleotidy, rychle doháněly váhový deficit a měly vyšší hladiny protilátek v krevním séru. Ještě více se imunostimulační vliv nukleotidů projevil u podvyţivených dětí a dětí, které trpěly dlouhodobým průjmovým onemocněním následkem střevní infekce. U skupiny, která byla krmena dietou obsahující nukleotidy, se stav rychle upravil a rovněţ se zvýšilo mnoţství obranných látek v séru. Nejlepší stravou pro novorozence a kojence je mateřské mléko. Nukleotidy jsou obsaţeny v mateřském mléce (mimo jiné látky) v poměrně velkých koncentracích. První studie, které prokázaly přítomnost různých štěpů nukleových kyselin ve formě polynukleotidů, nukleotidů, nukleotidů, nebo jejich různých sloučenin v mateřském mléce se datují k roku Nejvíce těchto látek, tedy směsi, která bývá označována jako celkově vyuţitelné nukleotidy, obsahuje kolostrum (mlezivo), kolem mg/l. V průběhu kojení jejich obsah v mléce klesá, za 3 měsíce asi na 30 mg/l. Je samozřejmé, ţe tato čísla jsou průměrná, protoţe jejich celkové koncentrace i koncentrace jednotlivých sloţek závisejí na výţivě matky. Postupem doby, jak dítě přechází na jinou stravu, jejich obsah v mléce klesá. Budeme li mít na mysli úlohu, kterou nukleotidy hrají ve výţivě kojenců, nelze mateřské mléko zcela nahradit mlékem kravským. Zatímco frakce obsahující nukleotidy v mateřském mléce tvoří asi 20%, v mléce kravském je to pouhých 5%. Předškolní děti a starší děti uţ přijímají normální stravu, která obsahuje dostatečný přísun nukleotidů (a ostatních potravních sloţek) nutných pro jejich růst. Jinak je tomu u nemocných, nebo po nemoci a úrazech se zotavujících dětí, případně u dětí ţijících v oblastech zasaţených průmyslově znečistěným ovzduším nebo v městských aglomeracích s vysokým dopravním provozem. Právě u těchto dětí, jejichţ imunitní systém je vystaven trvalé zátěţi, by bylo zapotřebí zvýšit denní příděl nukleotidů vhodně suplementovanými potravinovými přípravky. V Praze dne

3 Posudek účinnosti preparátu JUWIM Přípravek představuje potravinový doplněk, který není povaţován za běţnou sloţku výţivy a podle určení nelze tento přípravek povaţovat za léčivo. Předloţené materiály představují široké spektrum údajů od sloţení preparátu, experimentálních studií aţ po klinická sledování u pacientů s různými chorobnými jednotkami a preventivní pouţití jak individuální tak v kolektivech. Experimentální studie byly prováděny především na 3 pracovištích, a to v Sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR (RNDr. Petr Šíma, CSc.), v Ústavu imunologie Vojenské lékařské akademie JEP (RNDr. R. Hernychová, CSc., doc. RNDr. A. Macela, CSc.) a rovněţ ve Vojenské lékařské akademii JEP (doc. RNDr. J. Vávrová, CSc.) a nepochybně prokázaly imunomodulační vlastnosti přípravku JUWIM (především zvýšení proliferační aktivity T buněk a cytotoxické aktivity suplenocytů, projevující se mj. zvýšenou resistencí k intracelulární bakteriální infekci Francisella tularensis a ovlivněním T buněčné imunologické paměti. Zároveň byl prokázán důleţitý radioprotektivní efekt JUWIMU. Ve studiích klinického, případně preventivního podávání přípravku jsou výsledky doloţeny velkým počtem studií, které ve stručném shrnutí prokázaly, ţe JUWIM funguje jako nespecifický imunomodulátor bez toxických nebo jiných neţádoucích účinků a lze oprávněně očekávat pozitivní působení v řadě indikací: 1. Imunodeficientní nemocní, u nichţ imunodeficience vznikla buď primárně nebo ve většině případů sekundárně, např. po virových infekcích, rozsáhlých hepatálních lezích, při uremii po těţkém traumatu apod., včetně iatrogenního poškození kortikosteroidy, cytostatika, radiační léčba. 2. Diabetes mellitus (zvláště preparát Fortisim). 3. U polékových a postradiačních komplikací léčby nádorů. 4. Preventivní vyuţití u pacientů před závaţným chirurgickým úkonem. 5. U pacientů s chronickými nebo recidivujícími infekcemi virovými, bakteriálními nebo mykotoxickými. 6. Podpůrná léčba u alergií. 7. U tropických defektů koţních apod. 8. Jde o výhodný doplněk stravy při rekonvalescenci a u sportovců při vrcholové přípravě. 9. Rovněţ velice výhodná se jeví indikace preventivního podávání JUWIMU nebo VITA-C PREVENTIMu z epidemiologických důvodů, tedy tam, kde jsou jednotlivci nebo především kolektivy (školy, pracovní kolektivy, armádní celky apod.) vystaveny výraznému riziku nakaţlivých chorob, především respiračního charakteru, jako je např. chřipka apod. Průkaznými studiemi je doloţeno příznivé sníţení pracovní neschopnosti při tomto podávání. Preparát JUWIM, obsahující směs polypeptidů, nízkomolekulárních oligopeptidů a některých aminokyselin, lze povaţovat za velmi výhodný potravinový doplněk, vhodný k pouţití jak pro nemocné, tak pro zdravou populaci. Kromě nahoře zmíněných imunomodulačních účinků, ovlivňujících T buňkami zprostředkovanou imunitu, byly zjištěny i další pozitivní vlivy i na imunitu humorální (zvl. sekreční a na některé jiné parametry homeostatických mechanismů organismu (např. reaktanty akutní fáze). Zvláště je třeba zdůraznit, ţe preparát nejeví ţádné neţádoucí účinky a je z hlediska ekonomického velmi výhodný. Ze všech uvedených důvodů proto jednoznačně doporučuji další výrobu a distribuci tohoto přípravku. V Praze, Prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. vedoucí lékař IP IKEM Institut klinické a experimentální medicíny Imunologické pracoviště Praha 4 Krč 3

4 Ověření imunoregulačních vlastnosti českého patentovaného přípravku JUWIM Český patentovaný potravinový koncentrát JUWIM vykazuje význačné imunoregulační vlastnosti, které byly testovány v řadě odborných a klinických pracovišť. Na základě těchto zkoušek bylo hlavním hygienikem ČR schváleno pouţití JUWIMu jako vhodného potravinového doplňku do potravin pro zvláštní výţivu. Analytické zkoušky prokázaly, ţe JUWIM obsahuje sloţky nutné pro růst a obnovu tkání a ochranné faktory zvyšující obranyschopnost organizmu proti infekčním onemocněním, zejména nukleotidy, peptidy, esenciální aminokyseliny a některé stopové prvky. Ověřovací testy, které byly provedeny na Sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky potvrdily, ţe přípravek JUWIM má význačné imunoregulační vlastnosti pozitivně ovlivňující zejména projevy přirozené a buněčné imunity. Po jeho aplikaci nebyly zaznamenány ţádné známky imunosuprese. Výsledky všech doposud provedených testů opravňují k závěru, ţe JUWIM můţe být vyuţit jako podpůrný přípravek vhodný pro suplementaci nápojů, mléka, mléčných výrobků a jiných potravin v rámci preventivních programů, jejichţ cílem je zvýšení odolnosti všech věkových vrstev populace, zejména dětí a mládeţe, a pro postinfekční a postraumatickou rekonvalesci. V Praze, RNDr. Petr Šíma, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR Praha 4 Sektor imunologie a gnotobiologie 4

5 Odborné stanovisko k významu profylatického podávání preparátu VITA C- PREVENTIM na pracovištích s rizikem chemické karcinogenity. Potravinový doplněk VITA-C PREVENTIM firmy NATIM, a.s. Praha patří mezi preparáty obsahující v kombinovaném sloţení minerální látky, vybrané biogenní prvky, kyselinu listovou, quercetin a vitaminy C,B,E. Pouţité denní dávky jednotlivých sloţek určují charakter preparátu jako potravinového aditiva (nejedná se tedy o dávky terapeutické, kdy by uvedený preparát podléhal schvalování jako léčivo). Společnou vlastností, kterou se vyznačují obsaţené sloţky je jednak imunomodulační účinek a dále pak jejich schopnost působit proti oxidačnímu stresu, který je důsledkem zvýšené tvorby kyslíkatých radikálů při biotransformaci cizorodých látek v organizmu. Z tohoto hlediska je komplex aktivních sloţek preparátu VITA-C PREVENTIM zvláště významný mimo jiné také v případech, kdy je organizmus zvýšeně exponován chemickými škodlivinami v zevním, tedy i pracovním prostředí. Technologie provozů ŢDB, a.s. Bohumín a Třineckých ţelezáren a.s. jsou charakteristické zvýšeným rizikem vlivu chemických škodlivin v pracovním prostředí, včetně obsahu komplexních směsí chemických nox s karcinogenními účinky (např. polycyklické aromatické uhlovodíky, produkty pyrolýzy minerálních olejů, polychlorované bifenyly, těţké kovy, formaldehyd, atd). Důsledky vlivu komplexních směsí chemických škodlivin na zdravotní stav zaměstnanců v těchto provozech, včetně biomonitorování genotoxického rizika (karcinogenní a mutagenní efekt) je stálým předmětem dozorové aktivity pracovišť hygienické sluţby. Jako významná součást intervenčních programů vztahujících se k primární prevenci poškození zdraví zaměstnanců na těchto pracovištích se jeví také vyuţití chemoprotektivních preparátů. Na základě celosvětových zkušeností se k chemoprevenci přistupuje v případech rizikových skupin populace, kdy nelze účinně minimalizovat nebo zcela vyloučit vliv chemických škodlivin (především s karcinogenními účinky). S profylatickým podáváním vitaminových preparátů s antioxidačními účinky v provozech s rizikem chemické karcinogenity existují v ČR (především pak v našem regionu) rozsáhlé zkušenosti, které prokazují exaktně potvrzený ochranný efekt. V případě preparátu VITA C-PREVENTIM je moţno na základě současných poznatků o biologickém účinku aktivních sloţek uvaţovat o pozitivním ovlivnění aktivity imunitního profilu a aktivním chemopreventivním zásahu, který prokazatelně sniţuje riziko chemické karcinogenity. Nicméně nelze, jak je uvedeno v průvodním dopise hovořit o ochraně proti rakovině. Profylaktická aplikace chemoprotektivních preparátů u rizikových skupin je nedílnou součástí procesu usměrnění míry zdravotního rizika na společensky přijatelnou míru, kde musí dominovat především snaha o minimalizaci nebo úplnou eliminaci rizikových faktorů pracovního prostředí. Nespornou výhodou preparátu VITA C-PREVENTIM je skutečnost, ţe se jedná o potravinový doplněk jehoţ sloţení vyuţívá nejmodernějších poznatků z oblasti působení chemoprotektivních látek (např. kombinace aktivního imunomodulačního komplexu JUWIM a flavonoidu quercetinu). I kdyţ se jedná v případě imunomodulačního komplexu JUWIM o sloţku izolovanou z biologického materiálu, nepředstavuje toto (vzhledem k pouţité technologii přípravy směsi oligopeptidů a polynukleotidů) biologické riziko pro člověka. Přítomnost směsi polynukleotidů můţe dle mého názoru významně ovlivnit (jako buněčná rezerva) reparační mechanizmy v případě působení genotoxických faktorů prostředí nebo pozitivně zasáhnout do energetického reţimu buněk exponovaného organizmu. Závěr: Na základě předloţených údajů obsaţených v tomto hodnocení klinických pracovišť a pracovišť AV ČR (doloţených ve firemní zprávě) lze preparát VITA C-PREVENTIM doporučit jako vhodný chemopreventivní přípravek v rámci intervenčních, ochranných opatření na pracovištích s rizikem chemické karcinogenity. V Ostravě, MUDr. Jaroslav Volf, krajský hygienik Prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc. Česká a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředí KHS Ostrava, III. Odbor odd. genetické toxikologie 5

6 Posudek preparátu obsahujících JUWIM (posudek určený: ŢDB a.s., Ing. Lubomír Mohač, MBA) Váţený pane inţenýre, obdrţel jsem Váš dopis se ţádostí o posouzení přípravků fy NATIM a.s. obsahujících JUWIM a vitaminy. I kdyţ neuvádíte bliţší specifikaci preparátů předpokládám, ţe i flavonoid quarcetin, případně další ingredience. Tuto poznámku uvádím na základě úvahy, ţe pravděpodobně pro pitný reţim budete vyuţívat přípravek JUWÍK perlivý light případně tablety VITA-C PREVENTIM. Na základě jiţ dříve provedených klinických zkoušek a laboratorních testů s přípravkem JUWIM, lze konstatovat, ţe tyto preparáty mají řadu výhod proti standardním vitaminovým přípravkům, případně jejich kombinací s minerály a stopovými prvky. JUWIM je totiţ potravinový doplněk, který má významné imunomodulační vlastnosti ovlivňující pozitivně imunitní systém, ať jiţ před infekčními nemocemi bakteriálními, virovými, tak i v případě dlouhodobého negativního vlivu pracovního prostředí. V tomto případě se jedná především o efektivní účinky antioxidační /ochrana před volnými kyslíkatými radikály, které zejména v kombinaci s flavonoidem quercetinem chrání kardiovaskulární systém a rovněţ jako zhášeči volných radikálů chrání buňky před mutagenními a kancerogenními změnami/. Nejedná se jen o zjištění ve studiích s přípravkem JUWIM, ale podobné preparáty, které byly vyuţity v zahraničí (USA, Mexiko, Španělsko) vykazují obdobné výsledky. Rovněţ ve Švýcarsku je medikován podobný přípravek Solcoseryl fy SOLCO Basilej. Chci Vás rovněţ upozornit na dnes jiţ spolehlivě ověřené zkušenosti, kdy podle hodnocení dlouhodobé aplikace přípravku s obsahem JUWIMu dochází ke statisticky významnému sníţení nemocnosti zaměstnanců podniků, které tuto skutečnost vyhodnocovaly. Moje odpověď na Váš dotaz je obdobou stanoviska, které jsem zaslal jako předseda poradního sboru pro imunologii SZÚ Praha řediteli tohoto ústavu doc. MUDr. J. Kříţovi. Závěrem bych chtěl k Vašemu dotazu, zda výše zmíněné preparáty s JUWIMEM mají být zařazeny účelově pro přechodnou dobu nebo v případě programu podpory zdraví celoročně, mohu sdělit: na základě výše uvedených skutečností i bohatých studií v této problematice vše svědčí ve prospěch trvalé aplikace těchto preparátů, které mohou pozitivně ovlivňovat řadu imunitních i homeostatických funkcí. Věřím, ţe moje odpověď je dostatečná pro Vaše rozhodování při volbě vhodné suplementace při zajišťování pitného a ochranného reţimu u Vašich zaměstnanců. Se srdečným pozdravem V Ostravě, dne 2.února 2001 MUDr. Jan Machálek, vedoucí odboru imunologie a alergologie předseda poradního sboru pro imunologii SZÚ Praha 6

7 Přednáška Doc. MUDr. Josefa Richtra, CSc., přednesená na celostátním semináři hygieniků ČR dne v Ostravě Vztah imunity a výţivy má velký význam. Je známo, ţe řada různých sloţek nutrice můţe významnou měrou ovlivnit jednotlivé sloţky imunity jak buněčné tak humorální, specifické i nespecifické. Z těchto důvodů je stále častěji sledování jednotlivých sloţek imunity vyuţíváno pro hodnocení aktuálního stavu výţivy, respektive pro hodnocení dynamiky změn výţivového stavu po nutričních kompenzačních a jiných opatření. ČR má v oblasti nutričních zásahů u populačních vzorků velkou tradici, v mnohém přebíhající i poslední trendy zaváděné ve světě. Suplementace vitaminem C u populačních vzorků dětí a populace exponované nepříznivým vlivům ţivotního a pracovního prostředí se ukázala být významnou a účelnou. Současné trendy ve světě vedou postupně k uplatnění modulace imunitních funkcí nutričním zásahem s vyuţitím dalších postupně experimenty potvrzených sloţek nutrice: od vitaminů po minerály, aminokyseliny, polypeptidy aţ po nukleotidy. Tyto trendy, cílených nutričních zásahů vyuţívané především v USA a Skandinavii, vedou ke zcela průkazné úpravě řady imunitních funkcí. Především tyto objevy a nálezy nás vedly k vyuţití preparátu JUWIM jednak u starší populace, jednak u dětské populace s cílem verifikovat vliv řady významných reparačních sloţek tohoto preparátu na některé sloţky imunitního systému krátkodobě i dlouhodobě modulované populace. Preparát obsahuje pro fyziologii imunitních mechanizmů řadu vyznaných poloţek významně se podílejících na ovlivnění imunity. Základní sloţky JUWIMU uvádíme v přehledu: NUKLEOTIDY jsou klíčovými sloţkami řady fyziologických mechanizmů. Syntéza nukleotidů v jádrech je energeticky velmi náročná. Proto přívod exogenních nukleotidů v období zvýšené zátěţe, například po chirurgických zákrocích, traumatech, spáleninách nebo systémových onemocněních je nezbytný. Rovněţ růst organizmu aţ po období dospělosti zvyšuje významně nároky organizmu na spotřebu nukleotidů. Význam nukleotidů pro člověka potvrzuje výskyt vysokých hodnot v mateřském mléce. Mechanizmy ovlivnění mechanizmů imunity působením nukleotidů nejsou zcela známy. Předpokládá se, ţe hrají významnou roli pro udrţení optimální funkce lymfocytů. Uplatňují se i v indukci protilátkové odpovědi a zvyšují nespecificky produkci imunoglobulinů, především tříd IqG a IqM. Modelovými pokusy bylo potvrzeno, ţe nukleotidy zvyšují odolnost při infekci kmeny Staphylococcus pyogenes a Candida albicans, dochází ke zvýšení produkce interleukinu IL 2 a ke zvýšení cytotoxicity přirozených zabíječů i ke zvýšení funkce makrofágů. Dalším, nepřímým ovlivněním je zásah přívody nukleotidů do vývoje a reparace sliznice střevního traktu, zvýšení detoxikačních schopností jaterního parenchymu atd. AMINOKYSELINY slouţí jako stavební kameny bílkovin a v některých případech jsou vyuţívány jako prekurzory hormonů. Některé aminokyseliny mají přímý význam pro imunitu. Například ARGININ a GLUTAMIN mají funkci imunoregulační, vedou ke zvýšení proliferace lymfocytů a vzestupu některých subpopulací T lymfocytů. Z minerálů je ZINEK významným imunoregulátorem. S projevy deficitu se setkáváme kromě známých lokalit středního východu především u seniorské populace, těhotných a kojících ţen, u hyperkatabolických stavů atd. Podání zinku vede například k normalizaci poměru tlumivých a pomocných lymfocytů, aktivuje hladiny typických hormonů, nezbytných pro fyziologické poslání buněčné populace, zvyšuje aktivitu cytotoxických buněk, produkci IL-2 atd. Reparace nejenom ran, ale i toxicky alterovaných buněk například jaterního parenchynu je zinkem akcelerována. Deficit ŢELEZA postihu primárně dětskou populaci a ţeny reproduktivního věku. Ţelezo je nezbytné pro zajištění proliferace buněk a biosyntézu ribonukleotidů na deoxiribonukleotidy, stavební kameny DNA. Deficit ţeleza vede ke sníţení koţní buněčné odpovědi, ke sníţení proliferace lymfocytů, baktericidní kapacity, sniţuje počet T lymfocytů, dochází k poklesu protilátkové odpovědi, zvýšení citlivosti k infekcím, především virovým. Je zřejmé, ţe výše uvedené sloţky a řada dalších komponent hrají významnou imunoregulační roli v normalizaci funkcí celého spektra imunitních mechanizmů. Především z těchto důvodů je jejich uplatnění v širokém spektru preventivních zásahů stále častější a významnější. 7

8 Pitný režim s preparátem JUWIM (dopis adresován: Ing. Přemek Hlavnička generální ředitel, SPOLANA Neratovice, a.s.) Váţený pane inţenýre, k Vašemu přípisu ze dne Vám sděluji, ţe jsem nechal Vaši ţádost posoudit odbornými pracovníky, kteří se problematikou ochranné výţivy zabývají. Podle nich je způsob pouţitý Synthezií Semtín a.s., tj. suplementovaný pitný program kombinací antioxidačních vitaminů C, A, E a přípravku JUWIM, sloţeného z polypeptidů, aminokyselin a nukleotidů spolu s některými kovy podílejícími se na detoxikačních pochodech v organizmu (zinek, ţelezo) vhodný pro provozy s rizikem chemických látek. Obecně lze zájem o zlepšení zdravotního stavu pracovníků v tomto riziku přivítat, všeobecné preventivní působení zmíněné kombinace pouţité v a.s. Synthesia je nepochybné a účelné. V další fázi byl doporučil zhodnotit konkrétní rizika na jednotlivých pracovištích a případně doplnit Váš program suplementace o další specifické látky. Zde bych doporučil obrátit se na odborné pracovníky Centra zdraví a ţivotních podmínek SZÚ v Praze. S pozdravem V Praze dne 19. května 1995 MUDr. Jiří Vytlačil Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2 Doporučení ochranné výţivy se sloţením: vitamin C 300 mg VITA C PREVENTIM (dopis adresován: MUDr. Otakar ŠTĚPÁNEK, okresní hygienik, P a r d u b i c e ) Váţený pane kolego, k Vašemu dopisu sděluji, ţe se taková výţiva stále nosí. Po prostudování materiálů zabývajících se detoxikačními reţimy ve světě bych doporučil systém ochranné výţivy tohoto sloţení: vitamin C 300 mg (kuřácká populace nechť je uvědomena, ţe je zapotřebí daleko většího mnoţství minimálně o 200 mg více). V otázce proteinů dle posledního kongresu v Palo Alto o nutrici bylo konstatováno, ţe vynikající ochranné vlastnosti mají především polypeptidy a nukleotidy. Především v poslední látce je kromě výrazného účinku imunostimulačního citován i silný detoxikační efekt. V našich podmínkách splňuje předpoklady kvality amerických preparátů přípravek JUWIM s bohatým obsahem polypeptidů, aminokyselin a nukleotidů. Při studiu tohoto preparátu jsme dále zjistili, ţe je zde optimální mnoţství ţeleza a zinku vázaného na aminokyseliny s vynikající resorpční činností. Další obsah mikronutričních látek je námi studován. V posledním výstupu studie grantů jsme zkonstatovali po tříměsíčním podávání vynikající vliv na redukci zánětu a obnovy imunitních funkcí. Výrazné je toto působení rovněţ u osob středního věku s environmentálním únavovým syndromem. Doporučuji tudíţ vřele kontaktovat se s vedením firmy a prodiskutovat moţnost aplikace preparátu, který je moţno podávat i jako nutriční suplement včetně nápojů. Adresa firmy: NATIM, a.s., Za opravnou 276/8, Praha 5 - Motol V Ústí n.labem, MUDr. Josef Richter,CSc. 8

9 VÝSLEDKY SNÍŽENÉ NEMOCNOSTI Z PODNIKŮ 9

10 Ozdravný program zaměstnanců očkování proti chřipce a doplněk stravy Juwim (dopis určený: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lubomír Mácha) Váţený pane, ve Vašem dopise zazněl poţadavek o stanovisko k moţnému očkování zaměstnanců MHD proti chřipce a doplnění preparátem Juwim. Očkování proti chřipce je zásadním principem prevence této nemoci. Zvláště u zaměstnanců, kteří mají výrazný kontakt s obyvatelstvem. Očkovací látka vytváří dostatečnou hladinu protilátek u % očkovaných. Toto očkování je ovšem nutné v pravidelných intervalech podle epid. situace, opakovat za 1 aţ 2 roky. Proto jako vhodné povaţuji doplnit očkovací schéma preparátem Juwim firmy NATIM, a.s., který se osvědčil při prevenci respiračních onemocnění předškolních a školních dětí. Současně bych Vás rád poţádal, po skončení zimní sezóny, o zhodnocení, jak se tyto látky osvědčily v prevenci chřipky v celé oblasti Vašeho podniku. S pozdravem V Praze, dne MUDr. Vladimír Polanecký hygienik hl.m. Prahy Zpráva k zavedení potravinového přípravku JUWIM, vyhodnocení přínosu V období od do v PSP Slévárna a.s. Přerov bylo zavedeno odzkoušení potravinového přípravku JUWIM a to tak, ţe zaměstnancům uvedené společnosti byl přípravek zapracováván do polévek v mnoţství 1 mg. na osobu. Tím byla zajištěna podmínka pravidelné konzumace. Pomocí výpočetní techniky, vţdy po skončení příslušného měsíce bylo provedeno zjištění, zda vytypovaní zaměstnanci (experimentální skupina) konzumovali polévky. Závěrem experimentu pro účel vyhodnocení byla vytipována uţší skupina, v počtu 40 zaměstnanců. V zájmu pokud moţno porovnávat porovnatelné, proti experimentální skupině byla vytipována kontrolní skupina zaměstnanců (polévky nekonzumovali), v témţe počtu a z týchţ pracovišť. zameškané kalendářní dny x 100 Průměrné % pracovní neschopnosti = počet zaměstnanců x kalendářní dny Výsledek experimentu je následující: a) experimentální skupina průměrné % pracovní neschopnosti = 3,7 b) kontrolní skupina průměrné % pracovní neschopnosti = 8,2 Pro moţnost dalšího (orientačního) porovnání (údaje za PSP Slévárna a.s.). Průměrné%pracovní neschopnosti za rok ,7 Průměrné%pracovní neschopnosti za rok ,9 Průměrné % pracovní neschopnosti za 1/ činilo 11,4 tento údaj je nepouţitelný, neboť došlo ke změně ve statistickém vykazování, dle kterého do počtu zameškaných kalendářních dnů se započítávají i dny pro pracovní a nepracovní úrazy. Z výsledku experimentu lze dovodit, ţe nemocnost zaměstnanců je ovlivnitelná. V Přerově, Emil Pospíšil Systémový specialista bezpečnosti práce Přerovské strojírny a.s. 10

11 Vyhodnocení nemocnosti při podávání VITA C PREVENTIM Váţená paní Andrsová, v souladu s ustanovením smlouvy Vám zasílám vyhodnocení nemocnosti při podávání přípravku VITA- C PREVENTIM: V první dekádě měsíce dubna byla 30 zaměstnancům předána dvouměsíční dávka preventivního přípravku VITA-C PREVENTIM, který vyrábí fa NATIM a.s. Praha. Před uţíváním byli dle letáčku seznámeni, ţe tento biopreparát intenzivně posiluje obranyschopnost organizmu proti onemocnění. Dosaţený pokles nemocnosti u vybraných zaměstnanců byl niţší o 5 procentních bodů neţ v loňském roce ve stejném období (viz přiloţený graf). Zaměstnanci neuvádějí ţádné vedlejší účinky, někteří pociťují i určité zlepšení zdravotního stavu. Pro velkou spokojenost zaměstnanců lze tento preparát (v jiné formě) doporučit i na další pracoviště, např. v rámci zabezpečení pitného reţimu. O této moţnosti budeme jednat v rámci přípravy KS pro rok Vyhodnocení nemocnosti po podávání přípravku VITA-C PREVENTIM absence v procentech: 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% duben květen červen rok ,20% 12,50% 7,30% rok ,70% 8% 2,50% V Hradci nad Moravicí dne BRANO a.s. Ing. Miloslava Večerková personální ředitelka 11

12 Pitný režim v souvislosti s ozdravným programem v podniku (dopis adresován: Ing. František Andrs ředitel firmy NATIM, a.s.) Váţený pane řediteli, jiţ šest let zabezpečuje Vaše firma NATIM a.s. pitný reţim v souvislosti s ozdravným programem v našem podniku. Od r byl podáván sirup s obsahem Vašeho preparátu JUWIM, vitaminů a stopových prvků (přes VTX Niţbor). Od r byla změněna forma na JUWÍK ŠUMIVÝ (práškový obsah do vody). Rádi konstatujeme, ţe tento způsob zabezpečení pitného reţimu se u nás osvědčil a zaměstnanci byli spokojeni. Nemocnost se pohybovala průměrně na optimální úrovni. Pro rok 2002 bychom uvítali vyzkoušení změny formy pitného reţimu, např. čajový sirup, eventuelně rozšíření příchutí, kombinaci s tabletovou formou atd., abychom zaměstnancům mohli nabídnout ve spolupráci s vedením firmy širší sortiment. Navrhujeme uskutečnit jednání v letních měsících, aby byl čas připravit pestrý ozdravný program a jeho konkrétní formu pro kolektivní vyjednávání na rok S přátelským pozdravem V Semtíně, dne Jiří Koníř předseda PR ZO ZO odborového svazu chemie ČR podniková rada ZO při Aliachem a.s. o.z. Synthesia 12

13 Vyhodnocení účinnosti přípravku JUWIM závod TT Viadrus ŢDB a.s. Vybrané skupině pracovníků slévárny radiátorů jádrovny byl v období 11/96 3/97 kaţdodenně poskytován přípravek pro zvýšení imunity JUWIM. Pro zjištění účinnosti tohoto prostředku byl hodnocen zejména výskyt onemocnění horních cest dýchacích. Hodnocení bylo provedeno jednak subjektivně na základě dotazníků, které jednotlivý pracovníci vyplnili a jednak z lékařského hlediska závodním lékařem MUDr. Masaříkem. Subjektivní hodnocení Z 35 dotazovaných onemocnělo v uvedeném období nemocemi horních cest dýchacích 9 pracovníků. Pokud se týká subjektivních pocitů dotazovaných pracovníků na účinky přípravku JUWIM na organizmus, v 8 případech pracovníci uvádí, ţe se při uţívání preparátu cítí klidnější, v 6 případech se cítí méně nervózní a aktivnější, v 5 případech pociťují menší únavu, ve 4 případech došlo k poklesu váhy, ve 2 případech pociťují zlepšení myšlení, nálady, lepší odolnost vůči zátěţi. Zhoršení výše uvedených aspektů se uvádí ve 12 případech, ostatní nezaznamenali změny. Subjektivní změny v pocitech (pokud u pracovníků byly) se dostavily za 2-4 týdny po uţívání uvedeného prostředku. Hodnocení závodním lékařem: Pro vyhodnocení účinnosti přípravku JUWIM byla srovnána nemocnost horních cest dýchacích sledovaných pracovníků v období 11/95 3/96 s obdobím 11/96-3/97. Závodní lékař měl k dispozici zdravotní dokumentaci 31 pracovníků. Období Počet onemocnění Počet zdravích pracovníků 11/95-3/96 17* 16 11/96-3/ * u dvou pracovníků se v uvedeném období projevilo onemocnění 2x Závěr: Z výše uvedeného přehledu je patrno, ţe u sledované skupiny pracovníků se v období, kdy byl podáván JUWIM, sníţil počet onemocnění horních cest dýchacích o 47%. V Bohumíně, Ing. Mohač Lubomír, MBA vedoucí odboru BaOZ ŽDB a.s., Bohumín 13

14 Vyhodnocení účinku preparátu JUWIM v podniku OPAVIA Opava V období říjen 1995 aţ březen 1996 byl v o.z. OPAVIA podáván vybrané skupině pracovníků výrobních dělníků preparát JUWIM. Podávání probíhalo formou přidávání preparátu do ochranného nápoje čaje podávaného na příslušném pracovišti. Jednalo se o dělnice převáţně ţeny u střediska Oplatkárna II. výroba oplatkových sloţek ve věku od 20 do 55 let. Srovnávání proběhlo s obdobnou skupinou převáţně ţen na středisku Sušenkárna II. ve věku od 20 do 55 let. Byl sledován zdravotní stav obou uvedených skupin po celou dobu podávání preparátu. Zaměřili jsme se na onemocnění respiračního traktu: horních a dolních dýchacích cest, angíny, chřipky. Srovnávali jsme frekvenci výskytu těchto onemocnění za dané období v obou skupinách a to bez vazby na pracovní neschopnost. Vycházeli jsme ze zápisu ve zdravotní dokumentaci zaměstnanců, tj. zda vyhledali lékaře pro sledovanou nemoc. 1/Soubor dělnice uţívajících preparát JUWIM: z celkového počtu 91 onemocnělo celkem 15 coţ představuje 16,4% případů onemocnění 2/Soubor srovnávací podobného sloţení neuţívající preparát: z celkového počtu 91 onemocnělo celkem 39 coţ představuje 42,8% případů onemocnění Závěr: Ve sledovaném období proběhly dvě vlny chřipkové epidemie. Dle sledování je patrné, ţe skupina uţívající preparát JUWIM, který posiluje imunitní systém vykazuje daleko menší počet nemocných /o více neţ polovinu/neţ srovnávací soubor. Z uvedeného vyplývá, ţe podávání JUWIMu bude efektivní. V Opavě, MUDr. Jarmila Roderová praktický lékař 14

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

Doporučení pro vakcinaci psů a koček

Doporučení pro vakcinaci psů a koček Global Veterinary Development Doporučení pro vakcinaci psů a koček Zpracováno Odbornou skupinou pro vakcinační doporučení (OSVD) při Světové asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) Členové

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Štajnochrová Autor: Veronika Volavá Obor: Nutriční terapeut Brno, květen

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra biologie Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Romana Hudečková N1407 Chemie Učitelství biologie

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová

Více

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eduard Hrazdíra Vypracovala:

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Nikola Bělohlavá

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více