VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM"

Transkript

1 VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM

2 Nukleotidy v dětské výţivě (zkrácená verze) Petr Šíma Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha Všichni uţ ze školy víme, ţe v potravě musí být zastoupeny jak relativně velmi jednoduché látky jako stopové prvky, minerály a vitaminy, tak látky vysokomolekulární, bílkoviny, tuky a cukry. Aţ donedávna se myslelo, ţe pro správnou výţivu a dobrý zdravotní stav stačí vyváţený poměr základních sloţek v potravě, a ţe jen v období růstu, vyčerpání nebo onemocnění je zapotřebí některou z nich upřednostnit, zejména zabezpečit přísun některých stopových prvků a vitaminů ve vyšším mnoţství. Ukázalo se však, ţe právě za výše zmíněných okolností stoupají poţadavky organismu na některé další nízkomolekulární látky, které jsou sice v běţné stravě přítomny, ne však v dostačujícím mnoţství. Jsou to nukleotidy, resp. nukleotidy, které vznikají po rozštěpení nukleových kyselin, kyseliny dezoxyribonukleové (DNA) a ribonukleové (RNA). Nukleové kyseliny jsou obsaţeny hlavně v buněčných jádrech a mimo jiné jsou nositelkami dědičnosti. Nukleotidy jsou ubikvitérní, tedy všudypřítomné sloučeniny v buňkách všech ţivých organismů. Význam nukleotidů ve výţivě vynikne, uvědomíme-li si, ţe v průběhu dělení si musí kaţdá buňka vytvořit nukleotidy nové, z nichţ se pak skládají přesné kopie nukleových kyselin pro novou buňku. Navíc mají nukleotidy v organismu i jiné funkce, např. ve výměně látek a při štěpení energie ze zásobních látek. Buňky si je sice umí vytvářet samy, ale tvorba nových nukleotidů z prvků a jednoduchých sloučenin je energeticky velmi náročná. Naučily se proto vyuţívat nukleotidů, nukleotidů a celých nukleotidových bloků (polynukleotidů) jako stavebních panelů. Nejvíce těchto látek vyţadují buňky rychle rostoucích tkání a tvorba krve, a také některé buněčné typy, které jsou odpovědné za obranu organismu proti infekci. Novorozenec však potřebuje nejen růst, ale jeho orgány a tkáně musí rychle nabýt plné schopnosti správně fungovat. Nejdůleţitější a nejnáročnější je výstavba mozku. Kaţdé hladovění nebo delší podávání neplnohodnotné a nevyváţené stravy se projeví především na vývoji těch mozkových center, která jsou odpovědná za rozvoj inteligence. Není náhodné, ţe podvyţivené děti, které vyrůstají v oblastech dlouhodobě postiţených různými přírodními katastrofami nebo válkou zapříčiňujících neúrodu a hlad, se při učení zpoţďují. Pro ţiviny včetně nukleotidů obsaţených v potravě je však ke tkáním a k mozku ještě dlouhá cesta. Nejprve musejí být náleţitě stráveny a zpracovány, aby mohly přejít do krve, která je k cílovým tkáním dopraví. Víme, ţe novorozenci a kojenci nejsou schopni jíst běţná jídla. Jejich trávící soustava se musí také vyvíjet, k čemuţ potřebuje rovněţ nukleotidy. Situace je však ještě sloţitější. Trávicí soustava a zejména střevo, jsou provázeny vysoce specializovanou tkání, která je osídlena buňkami hlídajícími čistotu vnitřního prostředí organismu. Jsou to různé typy buněk pohlcujících jakékoliv cizorodé částice včetně mikroorganizmů buňky, které produkují účinné antimikrobiální látky a v neposlední řadě také buňky tvořící protilátky. Všem těmto různorodým a různě specializovaným buňkám se souhrnně říká imunokompetentní buňky, zkráceně imunocyty, protoţe tvoří imunitní systém, který odpovídá za zneškodnění všech škodlivých bakterií a parazitů, které kdyby se dostaly dále do krve, způsobily by závaţná onemocnění. Střevo je z tohoto pohledu největším orgánem naší imunity a je to logické, protoţe nejsnadněji se choroboplodné zárodky dostávají do těla s potravou. Imunitní systém střeva se nejrychleji rozvíjí během prvních dvou let po narození. proto je velmi důleţité, aby zejména v tomto období dostávalo dítě plnohodnotnou stravu obsahující odpovídající mnoţství nukleotidů. Mezi léty 1993 aţ 1997 proběhly první srovnávací studie na kojeneckých ústavech v USA, Japonsku a Španělsku, které potvrdily důleţitou úlohu nukleotidů pro nedonošené a uměle kojené děti. Ty, které dostávaly potravu obohacenou nukleotidy, rychle doháněly váhový deficit a měly vyšší hladiny protilátek v krevním séru. Ještě více se imunostimulační vliv nukleotidů projevil u podvyţivených dětí a dětí, které trpěly dlouhodobým průjmovým onemocněním následkem střevní infekce. U skupiny, která byla krmena dietou obsahující nukleotidy, se stav rychle upravil a rovněţ se zvýšilo mnoţství obranných látek v séru. Nejlepší stravou pro novorozence a kojence je mateřské mléko. Nukleotidy jsou obsaţeny v mateřském mléce (mimo jiné látky) v poměrně velkých koncentracích. První studie, které prokázaly přítomnost různých štěpů nukleových kyselin ve formě polynukleotidů, nukleotidů, nukleotidů, nebo jejich různých sloučenin v mateřském mléce se datují k roku Nejvíce těchto látek, tedy směsi, která bývá označována jako celkově vyuţitelné nukleotidy, obsahuje kolostrum (mlezivo), kolem mg/l. V průběhu kojení jejich obsah v mléce klesá, za 3 měsíce asi na 30 mg/l. Je samozřejmé, ţe tato čísla jsou průměrná, protoţe jejich celkové koncentrace i koncentrace jednotlivých sloţek závisejí na výţivě matky. Postupem doby, jak dítě přechází na jinou stravu, jejich obsah v mléce klesá. Budeme li mít na mysli úlohu, kterou nukleotidy hrají ve výţivě kojenců, nelze mateřské mléko zcela nahradit mlékem kravským. Zatímco frakce obsahující nukleotidy v mateřském mléce tvoří asi 20%, v mléce kravském je to pouhých 5%. Předškolní děti a starší děti uţ přijímají normální stravu, která obsahuje dostatečný přísun nukleotidů (a ostatních potravních sloţek) nutných pro jejich růst. Jinak je tomu u nemocných, nebo po nemoci a úrazech se zotavujících dětí, případně u dětí ţijících v oblastech zasaţených průmyslově znečistěným ovzduším nebo v městských aglomeracích s vysokým dopravním provozem. Právě u těchto dětí, jejichţ imunitní systém je vystaven trvalé zátěţi, by bylo zapotřebí zvýšit denní příděl nukleotidů vhodně suplementovanými potravinovými přípravky. V Praze dne

3 Posudek účinnosti preparátu JUWIM Přípravek představuje potravinový doplněk, který není povaţován za běţnou sloţku výţivy a podle určení nelze tento přípravek povaţovat za léčivo. Předloţené materiály představují široké spektrum údajů od sloţení preparátu, experimentálních studií aţ po klinická sledování u pacientů s různými chorobnými jednotkami a preventivní pouţití jak individuální tak v kolektivech. Experimentální studie byly prováděny především na 3 pracovištích, a to v Sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR (RNDr. Petr Šíma, CSc.), v Ústavu imunologie Vojenské lékařské akademie JEP (RNDr. R. Hernychová, CSc., doc. RNDr. A. Macela, CSc.) a rovněţ ve Vojenské lékařské akademii JEP (doc. RNDr. J. Vávrová, CSc.) a nepochybně prokázaly imunomodulační vlastnosti přípravku JUWIM (především zvýšení proliferační aktivity T buněk a cytotoxické aktivity suplenocytů, projevující se mj. zvýšenou resistencí k intracelulární bakteriální infekci Francisella tularensis a ovlivněním T buněčné imunologické paměti. Zároveň byl prokázán důleţitý radioprotektivní efekt JUWIMU. Ve studiích klinického, případně preventivního podávání přípravku jsou výsledky doloţeny velkým počtem studií, které ve stručném shrnutí prokázaly, ţe JUWIM funguje jako nespecifický imunomodulátor bez toxických nebo jiných neţádoucích účinků a lze oprávněně očekávat pozitivní působení v řadě indikací: 1. Imunodeficientní nemocní, u nichţ imunodeficience vznikla buď primárně nebo ve většině případů sekundárně, např. po virových infekcích, rozsáhlých hepatálních lezích, při uremii po těţkém traumatu apod., včetně iatrogenního poškození kortikosteroidy, cytostatika, radiační léčba. 2. Diabetes mellitus (zvláště preparát Fortisim). 3. U polékových a postradiačních komplikací léčby nádorů. 4. Preventivní vyuţití u pacientů před závaţným chirurgickým úkonem. 5. U pacientů s chronickými nebo recidivujícími infekcemi virovými, bakteriálními nebo mykotoxickými. 6. Podpůrná léčba u alergií. 7. U tropických defektů koţních apod. 8. Jde o výhodný doplněk stravy při rekonvalescenci a u sportovců při vrcholové přípravě. 9. Rovněţ velice výhodná se jeví indikace preventivního podávání JUWIMU nebo VITA-C PREVENTIMu z epidemiologických důvodů, tedy tam, kde jsou jednotlivci nebo především kolektivy (školy, pracovní kolektivy, armádní celky apod.) vystaveny výraznému riziku nakaţlivých chorob, především respiračního charakteru, jako je např. chřipka apod. Průkaznými studiemi je doloţeno příznivé sníţení pracovní neschopnosti při tomto podávání. Preparát JUWIM, obsahující směs polypeptidů, nízkomolekulárních oligopeptidů a některých aminokyselin, lze povaţovat za velmi výhodný potravinový doplněk, vhodný k pouţití jak pro nemocné, tak pro zdravou populaci. Kromě nahoře zmíněných imunomodulačních účinků, ovlivňujících T buňkami zprostředkovanou imunitu, byly zjištěny i další pozitivní vlivy i na imunitu humorální (zvl. sekreční a na některé jiné parametry homeostatických mechanismů organismu (např. reaktanty akutní fáze). Zvláště je třeba zdůraznit, ţe preparát nejeví ţádné neţádoucí účinky a je z hlediska ekonomického velmi výhodný. Ze všech uvedených důvodů proto jednoznačně doporučuji další výrobu a distribuci tohoto přípravku. V Praze, Prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. vedoucí lékař IP IKEM Institut klinické a experimentální medicíny Imunologické pracoviště Praha 4 Krč 3

4 Ověření imunoregulačních vlastnosti českého patentovaného přípravku JUWIM Český patentovaný potravinový koncentrát JUWIM vykazuje význačné imunoregulační vlastnosti, které byly testovány v řadě odborných a klinických pracovišť. Na základě těchto zkoušek bylo hlavním hygienikem ČR schváleno pouţití JUWIMu jako vhodného potravinového doplňku do potravin pro zvláštní výţivu. Analytické zkoušky prokázaly, ţe JUWIM obsahuje sloţky nutné pro růst a obnovu tkání a ochranné faktory zvyšující obranyschopnost organizmu proti infekčním onemocněním, zejména nukleotidy, peptidy, esenciální aminokyseliny a některé stopové prvky. Ověřovací testy, které byly provedeny na Sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky potvrdily, ţe přípravek JUWIM má význačné imunoregulační vlastnosti pozitivně ovlivňující zejména projevy přirozené a buněčné imunity. Po jeho aplikaci nebyly zaznamenány ţádné známky imunosuprese. Výsledky všech doposud provedených testů opravňují k závěru, ţe JUWIM můţe být vyuţit jako podpůrný přípravek vhodný pro suplementaci nápojů, mléka, mléčných výrobků a jiných potravin v rámci preventivních programů, jejichţ cílem je zvýšení odolnosti všech věkových vrstev populace, zejména dětí a mládeţe, a pro postinfekční a postraumatickou rekonvalesci. V Praze, RNDr. Petr Šíma, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR Praha 4 Sektor imunologie a gnotobiologie 4

5 Odborné stanovisko k významu profylatického podávání preparátu VITA C- PREVENTIM na pracovištích s rizikem chemické karcinogenity. Potravinový doplněk VITA-C PREVENTIM firmy NATIM, a.s. Praha patří mezi preparáty obsahující v kombinovaném sloţení minerální látky, vybrané biogenní prvky, kyselinu listovou, quercetin a vitaminy C,B,E. Pouţité denní dávky jednotlivých sloţek určují charakter preparátu jako potravinového aditiva (nejedná se tedy o dávky terapeutické, kdy by uvedený preparát podléhal schvalování jako léčivo). Společnou vlastností, kterou se vyznačují obsaţené sloţky je jednak imunomodulační účinek a dále pak jejich schopnost působit proti oxidačnímu stresu, který je důsledkem zvýšené tvorby kyslíkatých radikálů při biotransformaci cizorodých látek v organizmu. Z tohoto hlediska je komplex aktivních sloţek preparátu VITA-C PREVENTIM zvláště významný mimo jiné také v případech, kdy je organizmus zvýšeně exponován chemickými škodlivinami v zevním, tedy i pracovním prostředí. Technologie provozů ŢDB, a.s. Bohumín a Třineckých ţelezáren a.s. jsou charakteristické zvýšeným rizikem vlivu chemických škodlivin v pracovním prostředí, včetně obsahu komplexních směsí chemických nox s karcinogenními účinky (např. polycyklické aromatické uhlovodíky, produkty pyrolýzy minerálních olejů, polychlorované bifenyly, těţké kovy, formaldehyd, atd). Důsledky vlivu komplexních směsí chemických škodlivin na zdravotní stav zaměstnanců v těchto provozech, včetně biomonitorování genotoxického rizika (karcinogenní a mutagenní efekt) je stálým předmětem dozorové aktivity pracovišť hygienické sluţby. Jako významná součást intervenčních programů vztahujících se k primární prevenci poškození zdraví zaměstnanců na těchto pracovištích se jeví také vyuţití chemoprotektivních preparátů. Na základě celosvětových zkušeností se k chemoprevenci přistupuje v případech rizikových skupin populace, kdy nelze účinně minimalizovat nebo zcela vyloučit vliv chemických škodlivin (především s karcinogenními účinky). S profylatickým podáváním vitaminových preparátů s antioxidačními účinky v provozech s rizikem chemické karcinogenity existují v ČR (především pak v našem regionu) rozsáhlé zkušenosti, které prokazují exaktně potvrzený ochranný efekt. V případě preparátu VITA C-PREVENTIM je moţno na základě současných poznatků o biologickém účinku aktivních sloţek uvaţovat o pozitivním ovlivnění aktivity imunitního profilu a aktivním chemopreventivním zásahu, který prokazatelně sniţuje riziko chemické karcinogenity. Nicméně nelze, jak je uvedeno v průvodním dopise hovořit o ochraně proti rakovině. Profylaktická aplikace chemoprotektivních preparátů u rizikových skupin je nedílnou součástí procesu usměrnění míry zdravotního rizika na společensky přijatelnou míru, kde musí dominovat především snaha o minimalizaci nebo úplnou eliminaci rizikových faktorů pracovního prostředí. Nespornou výhodou preparátu VITA C-PREVENTIM je skutečnost, ţe se jedná o potravinový doplněk jehoţ sloţení vyuţívá nejmodernějších poznatků z oblasti působení chemoprotektivních látek (např. kombinace aktivního imunomodulačního komplexu JUWIM a flavonoidu quercetinu). I kdyţ se jedná v případě imunomodulačního komplexu JUWIM o sloţku izolovanou z biologického materiálu, nepředstavuje toto (vzhledem k pouţité technologii přípravy směsi oligopeptidů a polynukleotidů) biologické riziko pro člověka. Přítomnost směsi polynukleotidů můţe dle mého názoru významně ovlivnit (jako buněčná rezerva) reparační mechanizmy v případě působení genotoxických faktorů prostředí nebo pozitivně zasáhnout do energetického reţimu buněk exponovaného organizmu. Závěr: Na základě předloţených údajů obsaţených v tomto hodnocení klinických pracovišť a pracovišť AV ČR (doloţených ve firemní zprávě) lze preparát VITA C-PREVENTIM doporučit jako vhodný chemopreventivní přípravek v rámci intervenčních, ochranných opatření na pracovištích s rizikem chemické karcinogenity. V Ostravě, MUDr. Jaroslav Volf, krajský hygienik Prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc. Česká a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředí KHS Ostrava, III. Odbor odd. genetické toxikologie 5

6 Posudek preparátu obsahujících JUWIM (posudek určený: ŢDB a.s., Ing. Lubomír Mohač, MBA) Váţený pane inţenýre, obdrţel jsem Váš dopis se ţádostí o posouzení přípravků fy NATIM a.s. obsahujících JUWIM a vitaminy. I kdyţ neuvádíte bliţší specifikaci preparátů předpokládám, ţe i flavonoid quarcetin, případně další ingredience. Tuto poznámku uvádím na základě úvahy, ţe pravděpodobně pro pitný reţim budete vyuţívat přípravek JUWÍK perlivý light případně tablety VITA-C PREVENTIM. Na základě jiţ dříve provedených klinických zkoušek a laboratorních testů s přípravkem JUWIM, lze konstatovat, ţe tyto preparáty mají řadu výhod proti standardním vitaminovým přípravkům, případně jejich kombinací s minerály a stopovými prvky. JUWIM je totiţ potravinový doplněk, který má významné imunomodulační vlastnosti ovlivňující pozitivně imunitní systém, ať jiţ před infekčními nemocemi bakteriálními, virovými, tak i v případě dlouhodobého negativního vlivu pracovního prostředí. V tomto případě se jedná především o efektivní účinky antioxidační /ochrana před volnými kyslíkatými radikály, které zejména v kombinaci s flavonoidem quercetinem chrání kardiovaskulární systém a rovněţ jako zhášeči volných radikálů chrání buňky před mutagenními a kancerogenními změnami/. Nejedná se jen o zjištění ve studiích s přípravkem JUWIM, ale podobné preparáty, které byly vyuţity v zahraničí (USA, Mexiko, Španělsko) vykazují obdobné výsledky. Rovněţ ve Švýcarsku je medikován podobný přípravek Solcoseryl fy SOLCO Basilej. Chci Vás rovněţ upozornit na dnes jiţ spolehlivě ověřené zkušenosti, kdy podle hodnocení dlouhodobé aplikace přípravku s obsahem JUWIMu dochází ke statisticky významnému sníţení nemocnosti zaměstnanců podniků, které tuto skutečnost vyhodnocovaly. Moje odpověď na Váš dotaz je obdobou stanoviska, které jsem zaslal jako předseda poradního sboru pro imunologii SZÚ Praha řediteli tohoto ústavu doc. MUDr. J. Kříţovi. Závěrem bych chtěl k Vašemu dotazu, zda výše zmíněné preparáty s JUWIMEM mají být zařazeny účelově pro přechodnou dobu nebo v případě programu podpory zdraví celoročně, mohu sdělit: na základě výše uvedených skutečností i bohatých studií v této problematice vše svědčí ve prospěch trvalé aplikace těchto preparátů, které mohou pozitivně ovlivňovat řadu imunitních i homeostatických funkcí. Věřím, ţe moje odpověď je dostatečná pro Vaše rozhodování při volbě vhodné suplementace při zajišťování pitného a ochranného reţimu u Vašich zaměstnanců. Se srdečným pozdravem V Ostravě, dne 2.února 2001 MUDr. Jan Machálek, vedoucí odboru imunologie a alergologie předseda poradního sboru pro imunologii SZÚ Praha 6

7 Přednáška Doc. MUDr. Josefa Richtra, CSc., přednesená na celostátním semináři hygieniků ČR dne v Ostravě Vztah imunity a výţivy má velký význam. Je známo, ţe řada různých sloţek nutrice můţe významnou měrou ovlivnit jednotlivé sloţky imunity jak buněčné tak humorální, specifické i nespecifické. Z těchto důvodů je stále častěji sledování jednotlivých sloţek imunity vyuţíváno pro hodnocení aktuálního stavu výţivy, respektive pro hodnocení dynamiky změn výţivového stavu po nutričních kompenzačních a jiných opatření. ČR má v oblasti nutričních zásahů u populačních vzorků velkou tradici, v mnohém přebíhající i poslední trendy zaváděné ve světě. Suplementace vitaminem C u populačních vzorků dětí a populace exponované nepříznivým vlivům ţivotního a pracovního prostředí se ukázala být významnou a účelnou. Současné trendy ve světě vedou postupně k uplatnění modulace imunitních funkcí nutričním zásahem s vyuţitím dalších postupně experimenty potvrzených sloţek nutrice: od vitaminů po minerály, aminokyseliny, polypeptidy aţ po nukleotidy. Tyto trendy, cílených nutričních zásahů vyuţívané především v USA a Skandinavii, vedou ke zcela průkazné úpravě řady imunitních funkcí. Především tyto objevy a nálezy nás vedly k vyuţití preparátu JUWIM jednak u starší populace, jednak u dětské populace s cílem verifikovat vliv řady významných reparačních sloţek tohoto preparátu na některé sloţky imunitního systému krátkodobě i dlouhodobě modulované populace. Preparát obsahuje pro fyziologii imunitních mechanizmů řadu vyznaných poloţek významně se podílejících na ovlivnění imunity. Základní sloţky JUWIMU uvádíme v přehledu: NUKLEOTIDY jsou klíčovými sloţkami řady fyziologických mechanizmů. Syntéza nukleotidů v jádrech je energeticky velmi náročná. Proto přívod exogenních nukleotidů v období zvýšené zátěţe, například po chirurgických zákrocích, traumatech, spáleninách nebo systémových onemocněních je nezbytný. Rovněţ růst organizmu aţ po období dospělosti zvyšuje významně nároky organizmu na spotřebu nukleotidů. Význam nukleotidů pro člověka potvrzuje výskyt vysokých hodnot v mateřském mléce. Mechanizmy ovlivnění mechanizmů imunity působením nukleotidů nejsou zcela známy. Předpokládá se, ţe hrají významnou roli pro udrţení optimální funkce lymfocytů. Uplatňují se i v indukci protilátkové odpovědi a zvyšují nespecificky produkci imunoglobulinů, především tříd IqG a IqM. Modelovými pokusy bylo potvrzeno, ţe nukleotidy zvyšují odolnost při infekci kmeny Staphylococcus pyogenes a Candida albicans, dochází ke zvýšení produkce interleukinu IL 2 a ke zvýšení cytotoxicity přirozených zabíječů i ke zvýšení funkce makrofágů. Dalším, nepřímým ovlivněním je zásah přívody nukleotidů do vývoje a reparace sliznice střevního traktu, zvýšení detoxikačních schopností jaterního parenchymu atd. AMINOKYSELINY slouţí jako stavební kameny bílkovin a v některých případech jsou vyuţívány jako prekurzory hormonů. Některé aminokyseliny mají přímý význam pro imunitu. Například ARGININ a GLUTAMIN mají funkci imunoregulační, vedou ke zvýšení proliferace lymfocytů a vzestupu některých subpopulací T lymfocytů. Z minerálů je ZINEK významným imunoregulátorem. S projevy deficitu se setkáváme kromě známých lokalit středního východu především u seniorské populace, těhotných a kojících ţen, u hyperkatabolických stavů atd. Podání zinku vede například k normalizaci poměru tlumivých a pomocných lymfocytů, aktivuje hladiny typických hormonů, nezbytných pro fyziologické poslání buněčné populace, zvyšuje aktivitu cytotoxických buněk, produkci IL-2 atd. Reparace nejenom ran, ale i toxicky alterovaných buněk například jaterního parenchynu je zinkem akcelerována. Deficit ŢELEZA postihu primárně dětskou populaci a ţeny reproduktivního věku. Ţelezo je nezbytné pro zajištění proliferace buněk a biosyntézu ribonukleotidů na deoxiribonukleotidy, stavební kameny DNA. Deficit ţeleza vede ke sníţení koţní buněčné odpovědi, ke sníţení proliferace lymfocytů, baktericidní kapacity, sniţuje počet T lymfocytů, dochází k poklesu protilátkové odpovědi, zvýšení citlivosti k infekcím, především virovým. Je zřejmé, ţe výše uvedené sloţky a řada dalších komponent hrají významnou imunoregulační roli v normalizaci funkcí celého spektra imunitních mechanizmů. Především z těchto důvodů je jejich uplatnění v širokém spektru preventivních zásahů stále častější a významnější. 7

8 Pitný režim s preparátem JUWIM (dopis adresován: Ing. Přemek Hlavnička generální ředitel, SPOLANA Neratovice, a.s.) Váţený pane inţenýre, k Vašemu přípisu ze dne Vám sděluji, ţe jsem nechal Vaši ţádost posoudit odbornými pracovníky, kteří se problematikou ochranné výţivy zabývají. Podle nich je způsob pouţitý Synthezií Semtín a.s., tj. suplementovaný pitný program kombinací antioxidačních vitaminů C, A, E a přípravku JUWIM, sloţeného z polypeptidů, aminokyselin a nukleotidů spolu s některými kovy podílejícími se na detoxikačních pochodech v organizmu (zinek, ţelezo) vhodný pro provozy s rizikem chemických látek. Obecně lze zájem o zlepšení zdravotního stavu pracovníků v tomto riziku přivítat, všeobecné preventivní působení zmíněné kombinace pouţité v a.s. Synthesia je nepochybné a účelné. V další fázi byl doporučil zhodnotit konkrétní rizika na jednotlivých pracovištích a případně doplnit Váš program suplementace o další specifické látky. Zde bych doporučil obrátit se na odborné pracovníky Centra zdraví a ţivotních podmínek SZÚ v Praze. S pozdravem V Praze dne 19. května 1995 MUDr. Jiří Vytlačil Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2 Doporučení ochranné výţivy se sloţením: vitamin C 300 mg VITA C PREVENTIM (dopis adresován: MUDr. Otakar ŠTĚPÁNEK, okresní hygienik, P a r d u b i c e ) Váţený pane kolego, k Vašemu dopisu sděluji, ţe se taková výţiva stále nosí. Po prostudování materiálů zabývajících se detoxikačními reţimy ve světě bych doporučil systém ochranné výţivy tohoto sloţení: vitamin C 300 mg (kuřácká populace nechť je uvědomena, ţe je zapotřebí daleko většího mnoţství minimálně o 200 mg více). V otázce proteinů dle posledního kongresu v Palo Alto o nutrici bylo konstatováno, ţe vynikající ochranné vlastnosti mají především polypeptidy a nukleotidy. Především v poslední látce je kromě výrazného účinku imunostimulačního citován i silný detoxikační efekt. V našich podmínkách splňuje předpoklady kvality amerických preparátů přípravek JUWIM s bohatým obsahem polypeptidů, aminokyselin a nukleotidů. Při studiu tohoto preparátu jsme dále zjistili, ţe je zde optimální mnoţství ţeleza a zinku vázaného na aminokyseliny s vynikající resorpční činností. Další obsah mikronutričních látek je námi studován. V posledním výstupu studie grantů jsme zkonstatovali po tříměsíčním podávání vynikající vliv na redukci zánětu a obnovy imunitních funkcí. Výrazné je toto působení rovněţ u osob středního věku s environmentálním únavovým syndromem. Doporučuji tudíţ vřele kontaktovat se s vedením firmy a prodiskutovat moţnost aplikace preparátu, který je moţno podávat i jako nutriční suplement včetně nápojů. Adresa firmy: NATIM, a.s., Za opravnou 276/8, Praha 5 - Motol V Ústí n.labem, MUDr. Josef Richter,CSc. 8

9 VÝSLEDKY SNÍŽENÉ NEMOCNOSTI Z PODNIKŮ 9

10 Ozdravný program zaměstnanců očkování proti chřipce a doplněk stravy Juwim (dopis určený: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lubomír Mácha) Váţený pane, ve Vašem dopise zazněl poţadavek o stanovisko k moţnému očkování zaměstnanců MHD proti chřipce a doplnění preparátem Juwim. Očkování proti chřipce je zásadním principem prevence této nemoci. Zvláště u zaměstnanců, kteří mají výrazný kontakt s obyvatelstvem. Očkovací látka vytváří dostatečnou hladinu protilátek u % očkovaných. Toto očkování je ovšem nutné v pravidelných intervalech podle epid. situace, opakovat za 1 aţ 2 roky. Proto jako vhodné povaţuji doplnit očkovací schéma preparátem Juwim firmy NATIM, a.s., který se osvědčil při prevenci respiračních onemocnění předškolních a školních dětí. Současně bych Vás rád poţádal, po skončení zimní sezóny, o zhodnocení, jak se tyto látky osvědčily v prevenci chřipky v celé oblasti Vašeho podniku. S pozdravem V Praze, dne MUDr. Vladimír Polanecký hygienik hl.m. Prahy Zpráva k zavedení potravinového přípravku JUWIM, vyhodnocení přínosu V období od do v PSP Slévárna a.s. Přerov bylo zavedeno odzkoušení potravinového přípravku JUWIM a to tak, ţe zaměstnancům uvedené společnosti byl přípravek zapracováván do polévek v mnoţství 1 mg. na osobu. Tím byla zajištěna podmínka pravidelné konzumace. Pomocí výpočetní techniky, vţdy po skončení příslušného měsíce bylo provedeno zjištění, zda vytypovaní zaměstnanci (experimentální skupina) konzumovali polévky. Závěrem experimentu pro účel vyhodnocení byla vytipována uţší skupina, v počtu 40 zaměstnanců. V zájmu pokud moţno porovnávat porovnatelné, proti experimentální skupině byla vytipována kontrolní skupina zaměstnanců (polévky nekonzumovali), v témţe počtu a z týchţ pracovišť. zameškané kalendářní dny x 100 Průměrné % pracovní neschopnosti = počet zaměstnanců x kalendářní dny Výsledek experimentu je následující: a) experimentální skupina průměrné % pracovní neschopnosti = 3,7 b) kontrolní skupina průměrné % pracovní neschopnosti = 8,2 Pro moţnost dalšího (orientačního) porovnání (údaje za PSP Slévárna a.s.). Průměrné%pracovní neschopnosti za rok ,7 Průměrné%pracovní neschopnosti za rok ,9 Průměrné % pracovní neschopnosti za 1/ činilo 11,4 tento údaj je nepouţitelný, neboť došlo ke změně ve statistickém vykazování, dle kterého do počtu zameškaných kalendářních dnů se započítávají i dny pro pracovní a nepracovní úrazy. Z výsledku experimentu lze dovodit, ţe nemocnost zaměstnanců je ovlivnitelná. V Přerově, Emil Pospíšil Systémový specialista bezpečnosti práce Přerovské strojírny a.s. 10

11 Vyhodnocení nemocnosti při podávání VITA C PREVENTIM Váţená paní Andrsová, v souladu s ustanovením smlouvy Vám zasílám vyhodnocení nemocnosti při podávání přípravku VITA- C PREVENTIM: V první dekádě měsíce dubna byla 30 zaměstnancům předána dvouměsíční dávka preventivního přípravku VITA-C PREVENTIM, který vyrábí fa NATIM a.s. Praha. Před uţíváním byli dle letáčku seznámeni, ţe tento biopreparát intenzivně posiluje obranyschopnost organizmu proti onemocnění. Dosaţený pokles nemocnosti u vybraných zaměstnanců byl niţší o 5 procentních bodů neţ v loňském roce ve stejném období (viz přiloţený graf). Zaměstnanci neuvádějí ţádné vedlejší účinky, někteří pociťují i určité zlepšení zdravotního stavu. Pro velkou spokojenost zaměstnanců lze tento preparát (v jiné formě) doporučit i na další pracoviště, např. v rámci zabezpečení pitného reţimu. O této moţnosti budeme jednat v rámci přípravy KS pro rok Vyhodnocení nemocnosti po podávání přípravku VITA-C PREVENTIM absence v procentech: 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% duben květen červen rok ,20% 12,50% 7,30% rok ,70% 8% 2,50% V Hradci nad Moravicí dne BRANO a.s. Ing. Miloslava Večerková personální ředitelka 11

12 Pitný režim v souvislosti s ozdravným programem v podniku (dopis adresován: Ing. František Andrs ředitel firmy NATIM, a.s.) Váţený pane řediteli, jiţ šest let zabezpečuje Vaše firma NATIM a.s. pitný reţim v souvislosti s ozdravným programem v našem podniku. Od r byl podáván sirup s obsahem Vašeho preparátu JUWIM, vitaminů a stopových prvků (přes VTX Niţbor). Od r byla změněna forma na JUWÍK ŠUMIVÝ (práškový obsah do vody). Rádi konstatujeme, ţe tento způsob zabezpečení pitného reţimu se u nás osvědčil a zaměstnanci byli spokojeni. Nemocnost se pohybovala průměrně na optimální úrovni. Pro rok 2002 bychom uvítali vyzkoušení změny formy pitného reţimu, např. čajový sirup, eventuelně rozšíření příchutí, kombinaci s tabletovou formou atd., abychom zaměstnancům mohli nabídnout ve spolupráci s vedením firmy širší sortiment. Navrhujeme uskutečnit jednání v letních měsících, aby byl čas připravit pestrý ozdravný program a jeho konkrétní formu pro kolektivní vyjednávání na rok S přátelským pozdravem V Semtíně, dne Jiří Koníř předseda PR ZO ZO odborového svazu chemie ČR podniková rada ZO při Aliachem a.s. o.z. Synthesia 12

13 Vyhodnocení účinnosti přípravku JUWIM závod TT Viadrus ŢDB a.s. Vybrané skupině pracovníků slévárny radiátorů jádrovny byl v období 11/96 3/97 kaţdodenně poskytován přípravek pro zvýšení imunity JUWIM. Pro zjištění účinnosti tohoto prostředku byl hodnocen zejména výskyt onemocnění horních cest dýchacích. Hodnocení bylo provedeno jednak subjektivně na základě dotazníků, které jednotlivý pracovníci vyplnili a jednak z lékařského hlediska závodním lékařem MUDr. Masaříkem. Subjektivní hodnocení Z 35 dotazovaných onemocnělo v uvedeném období nemocemi horních cest dýchacích 9 pracovníků. Pokud se týká subjektivních pocitů dotazovaných pracovníků na účinky přípravku JUWIM na organizmus, v 8 případech pracovníci uvádí, ţe se při uţívání preparátu cítí klidnější, v 6 případech se cítí méně nervózní a aktivnější, v 5 případech pociťují menší únavu, ve 4 případech došlo k poklesu váhy, ve 2 případech pociťují zlepšení myšlení, nálady, lepší odolnost vůči zátěţi. Zhoršení výše uvedených aspektů se uvádí ve 12 případech, ostatní nezaznamenali změny. Subjektivní změny v pocitech (pokud u pracovníků byly) se dostavily za 2-4 týdny po uţívání uvedeného prostředku. Hodnocení závodním lékařem: Pro vyhodnocení účinnosti přípravku JUWIM byla srovnána nemocnost horních cest dýchacích sledovaných pracovníků v období 11/95 3/96 s obdobím 11/96-3/97. Závodní lékař měl k dispozici zdravotní dokumentaci 31 pracovníků. Období Počet onemocnění Počet zdravích pracovníků 11/95-3/96 17* 16 11/96-3/ * u dvou pracovníků se v uvedeném období projevilo onemocnění 2x Závěr: Z výše uvedeného přehledu je patrno, ţe u sledované skupiny pracovníků se v období, kdy byl podáván JUWIM, sníţil počet onemocnění horních cest dýchacích o 47%. V Bohumíně, Ing. Mohač Lubomír, MBA vedoucí odboru BaOZ ŽDB a.s., Bohumín 13

14 Vyhodnocení účinku preparátu JUWIM v podniku OPAVIA Opava V období říjen 1995 aţ březen 1996 byl v o.z. OPAVIA podáván vybrané skupině pracovníků výrobních dělníků preparát JUWIM. Podávání probíhalo formou přidávání preparátu do ochranného nápoje čaje podávaného na příslušném pracovišti. Jednalo se o dělnice převáţně ţeny u střediska Oplatkárna II. výroba oplatkových sloţek ve věku od 20 do 55 let. Srovnávání proběhlo s obdobnou skupinou převáţně ţen na středisku Sušenkárna II. ve věku od 20 do 55 let. Byl sledován zdravotní stav obou uvedených skupin po celou dobu podávání preparátu. Zaměřili jsme se na onemocnění respiračního traktu: horních a dolních dýchacích cest, angíny, chřipky. Srovnávali jsme frekvenci výskytu těchto onemocnění za dané období v obou skupinách a to bez vazby na pracovní neschopnost. Vycházeli jsme ze zápisu ve zdravotní dokumentaci zaměstnanců, tj. zda vyhledali lékaře pro sledovanou nemoc. 1/Soubor dělnice uţívajících preparát JUWIM: z celkového počtu 91 onemocnělo celkem 15 coţ představuje 16,4% případů onemocnění 2/Soubor srovnávací podobného sloţení neuţívající preparát: z celkového počtu 91 onemocnělo celkem 39 coţ představuje 42,8% případů onemocnění Závěr: Ve sledovaném období proběhly dvě vlny chřipkové epidemie. Dle sledování je patrné, ţe skupina uţívající preparát JUWIM, který posiluje imunitní systém vykazuje daleko menší počet nemocných /o více neţ polovinu/neţ srovnávací soubor. Z uvedeného vyplývá, ţe podávání JUWIMu bude efektivní. V Opavě, MUDr. Jarmila Roderová praktický lékař 14

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Nukleotidy jako nezbytná součást výživy pro seniory

Nukleotidy jako nezbytná součást výživy pro seniory Nukleotidy jako nezbytná součást výživy pro seniory Petr Šíma Laboratoř imunoterapie Mikrobiologický ústav, v.v.i., AV ČR, Praha Příčiny prodloužení průměrné délky života *) DALY disability adjusted life

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu HOLISTICKÝ: Osobní Stravovací a cvičební plán Můj bodykey trenér bodykey Instantní jídla Doplňky stravy NUTRILITE Co stojí za bodykey?

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA GLUKAN» výrazně zvyšuje imunitu» účinně chrání před virovými a bakteriálními nemocemi» pomáhá organizmu ve stresu a při pocitu vyčerpání» chrání organizmus proti záření z mobilních

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek. 1 Potravina pro zvláštní výživu

Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek. 1 Potravina pro zvláštní výživu Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek 1 Potravina pro zvláštní výživu Význam kojení a výživy mateřským mlékem (MM) Mateřské mléko zlatý standard ve výživě novorozenců nejlepší způsob výživy novorozenců

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více