I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni"

Transkript

1 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. 2. Práva a povinnosti studentů jsou zakotveny ve Školním řádu Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. K dodržování povinností ze strany studentů je užíváno těchto nástrojů: I. Hodnocení chování žáků II. Výchovná opatření a pochvaly III. Hodnocení a klasifikace žáků 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují. Klasifikaci chování žáků schvaluje ředitel školy a po projednání informuje pedagogickou radu. II. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 1. Výchovnými prostředky jsou pochvaly, ocenění a opatření, která podporují kázeň žáků. 2. Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy nebo orgán státní správy ve školství; může je udělit též společenská organizace. Pochvala se uděluje zpravidla před shromážděním třídy nebo školy. 3. Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení či vyloučení ze studia.

2 4. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, nejdéle na dobu jednoho roku. Jestliže se podmíněně vyloučený žák ve zkušební lhůtě osvědčil, upustí se od vyloučení. O vyloučení ze studia rozhoduje ředitel školy. 5. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy. Třídní učitel uděluje důtku po projednání s ředitelem školy a jejím souhlasem. Ředitel školy po projednání informuje o výsledku pedagogickou radu. O těchto opatřeních informuje pověřený pedagog zákonné zástupce žáka, a to prokazatelným způsobem. 6. Pokud se udělení výchovných opatření opakuje, může být na konci klasifikačního období žákovi snížena známka z chování. 7. Při posuzování výchovných opatření se zpravidla postupuje následujícím způsobem: Pozdní příchody: 3 - důtka třídního učitele 6 - důtka ředitele školy 7 a více - snížená známka z chování Neomluvené hodiny: důtka třídního učitele důtka ředitele školy důtka ředitele školy a na konci klasifikačního období 2. stupeň z chování 15 a více - důtka ředitele školy a na konci klasifikačního období 3. stupeň z chování 8. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáků a jsou trestány udělením důtky ředitele školy, případně podmíněným vyloučením žáka ze školy. Následně na konci klasifikačního období mu bude snížen stupeň z chování. 9. Výchovná opatření lze použít při úmyslném porušení všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to úměrně k závažnosti přestupku, po projednání s ředitelem školy. Ničení majetku a zařízení školy

3 Podle závažnosti bude žáku udělena důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy. Žák, případně jeho zákonný zástupce, uvede po dohodě s vedením školy poškozené místo či věc do původního stavu na vlastní náklady. Ve zvlášť závažném případě může být žáku na konci klasifikačního období udělen snížený stupeň z chování. Pochvaly Udělování pochval navrhuje vyučující, třídní učitel, ředitel školy nebo orgán státní správy ve školství. Nejčastěji jsou žáci oceňováni: a) Pochvalou třídního učitele: za úspěšnou reprezentaci školy v okresních vědomostních soutěžích; za kvalitní práci v třídní samosprávě a další aktivity. b) Pochvalou ředitele školy: za úspěšnou reprezentaci školy v oblastních a vyšších kolech vědomostních soutěží; za výkony a činnosti, které je možné považovat za mimořádné. III. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 1. Žák je hodnocen stupněm: prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných a volitelných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré; prospěl, není-li v žádném z povinných a volitelných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečně;

4 neprospěl, je-li v některém povinném či volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečně. 2. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 3. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 4. Jestliže má žák nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku, požádat ředitele o komisionální přezkoušení. Přezkoušet žáka nelze, pokud již byl z daného vyučovacího předmětu v příslušném klasifikačním období komisionálně zkoušen. Průběh komisionálního zkoušení se řídí platnou vyhláškou o středních školách. 5. Zpravidla v listopadu a v dubnu se projednávají v pedagogické radě studijní výsledky žáků, zvláště pak případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování. Ve vybraných případech jsou prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci žáků. 6. Zákonný zástupce žáka je vhodným způsobem průběžně informován o jeho prospěchu a chování, zejména: třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách; třídním učitelem nebo učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají; ředitelem nebo jím pověřeným pracovníkem školy v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. 7. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. Klasifikaci chování zapisuje třídní učitel po projednání v klasifikační pedagogické radě. 8. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše z jednoho povinného předmětu, může se souhlasem ředitele konat opravnou zkoušku. Měl-li žák z téhož předmětu nedostatečnou i v pololetí, koná opravnou zkoušku z učiva za celý školní rok. 9. Termín opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna; žákovi, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání zkoušky v náhradním termínu, nejpozději však do 15. září. 10. Žák, který se bez závažných důvodů nedostaví k vykonání opravné zkoušky, se ve vyučovacím předmětu, z něhož měl zkoušku konat, klasifikuje stupněm prospěchu nedostatečný. 11. Do vyššího ročníku postupuje žák, který prospěl. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný ze dvou a více předmětů, může požádat ředitele školy o opakování ročníku. Opakování téhož ročníku lze povolit jen jednou.

5 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáků získává pedagogický pracovník zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka; soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování; různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testy; čtvrtletními kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami; pravidelným testováním znalostí jednotlivých tematických celků; analýzou výsledků činnosti žáka; konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb; rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 2. Aby mohl být žák klasifikován na konci klasifikačního období v řádném termínu, musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí. Musí mít také odevzdány osnovami předepsané písemné práce. 3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a vyhodnocuje klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů či výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Ve třídě prima se zapisuje do studijního průkazu každá udělená známka v jednotlivých předmětech. 4. Učitel je povinen: opravit každou zadanou písemnou práci; ohodnocenou práci rozdat žákům; vysvětlit správné řešení; práce, podepsané žákem pod hodnocením, posbírat; tyto práce mít připravené k nahlédnutí nejméně do září následujícího školního roku (mimo čtvrtletních písemných prací, které jsou archivovány zvlášť).

6 5. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací, příp. praktických činností, oznámí žákovi dle možnosti co nejdříve (viz výše), maximálně do 10 pracovních dní, s výjimkou seminárních prací a maturitních písemných prací. 6. Termíny kontrolních písemných prací konzultuje učitel s žáky, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích a dnech, zejména v závěru klasifikačního období. 7. Učitel je povinen vést osobně soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a mít ji připravenou k nahlédnutí nejméně do září následujícího školního roku. Celkové hodnocení žáka 1. Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných a volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu určuje podle daných pravidel (viz bod III. první odstavec) třídní učitel. Hodnocení a klasifikace žáků školy se uzavírají na konci I. a II. pololetí školního roku klasifikační pedagogickou radou. 2. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace žáka mohla být ukončena do dvou měsíců po ukončení pololetí, nejpozději do klasifikace za druhé pololetí. V tom případě žák dostává místo vysvědčení jen výpis z třídního výkazu, vysvědčení obdrží až po ukončení klasifikace ve všech předmětech. 3. Nelze-li žáka klasifikovat ve druhém pololetí, je žák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený ředitelem školy. V odůvodněných případech může ředitel školy stanovit termín zkoušky na počátek následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje vyšší ročník podmíněně. Žák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu nebo byl klasifikován stupněm nedostatečný, může požádat ředitele školy o opakování ročníku.

7 6.2 Autoevaluace školy Oblast autoevaluace Cíle Kritéria Nástroje evaluace Časové rozvržení Podmínky ke vzdělávání Lidské zdroje Materiální zdroje Přehled o pracovnících školy Kvalifikace učitel DVPP Velikost školy, stav budov, Odborné učebny, Vybavení učeben, Vybavení školy učebními pomůckami Pozorování, evidence Hodnocení při inventarizaci Průběžně 1x ročně Průběh vzdělávání Kultura školy Vztahy ve škole Úroveň pedagogického sboru a jeho složení Organizace vzdělávání Soulad ŠVP s RVP Podpora školy žákům Spolupráce s rodiči Vzájemné vztahy Výchovné poradenství Práce třídního učitele Image školy Tvorba školního společenství Výuku jednotlivých předmětů zajišťují aprobovaní učitelé Funkčnost organizační struktury, dělba a delegování pracovníků Jak je realizován vzdělávací program Klima školy Informovanost rodičů, ŠR a KRPŠ Podpora aktivit ze strany vedení Prevence rizikových jevů Přenos informací Prezentace školy na veřejnosti ankety, spolupráce s rodiči, školním parlamentem, jednání pedagogických rad Statistika Zapojení pedagogického pracovníka Pozorování Vnější evaluace ČŠI a) komplexní b) orientační Ankety, dotazníková šetření, spolupráce se všemi subjekty, jednání pedagogických rad V období pedagogických rad září, leden Průběžně Průběžně Nepřetržitý monitoring

8 Výsledky vzdělávání Vztahy školy s okolím Spolupráce s partnery Plnění tematických plánů Tematické plány Kontrola 3x ročně Kvalita vyučovacího procesu Spokojenost rodičů, žáků, Hospitace, prezentace Průběžně učitelů apod. žákovských prací Rozvoj strategií učení Hospitace Průběžně Úroveň pedagogického procesu a práce jednotlivých vyučujících Příprava na výuku, průběh pedagogického procesu Hospitace, před a pohospitační rozhovor 2x ročně Výsledky v soutěžích Vedení přehledů o soutěžích Každoročně Úroveň vedení dokumentace Kontrola dokumentace Čtvrtletně Aktivita a iniciativa práce pro Vedení přehledů, 1-2x ročně školu zhodnocení osobním pohovorem, vyhodnocením portfolia Spolupráce s rodiči Řízení školy Úroveň vědomostí a dovedností Výsledek pedagogického působení Úspěšnost absolventů Výchovné problémy Postoj rodičů ke škole Odborné oblasti - revize a kontroly BOZP, PO apod. Hodnocení práce ředitelky školy Plánování rozvoje školy Výsledky testů Jak žáci rozumí x nerozumí Co se líbilo x nelíbilo Co jsme nestihli Zhodnocení úspěchu (ve vztahu ke kritičnosti volby) Neomluvená absence Vědomostní a dovednostní testy v 5. a 9. ročníku Diskuse se žáky Diskuse se žáky Pohovor se žáky Vedení přehledů, zpráva výchovné poradkyně Vedení přehledů - třídní učitel, výchovná poradkyně Každoročně Průběžně v hodině Každoročně Každoročně Šikana - prevence Dotazníky Aktuálně dle situace Drogy - monitoring Dotazníky Aktuálně dle situace Seznámení se s děním ve Spolupráce se Školskou 2x ročně škole radou, Sdružením rodičů Ankety 1x za tři roky Technický stav, předpisy, dokumentace Revizní zprávy odborných firem a kontrolorů Revize dle plánu Výsledky dlouhodobé práce Hodnocení zřizovatelem Čtvrtletní podklady Výsledky vzdělávání Statistiky Výsledky srovnávacích testů Čtvrtletně Každoročně

9 Úspěšnost jednotlivých akcí Stupeň ohodnocení jednotlivými pedagogy Slovní zhodnocení, doporučení, nedoporučení, opakovat Ihned po akci Sponzoring Úspěšnost grantů Vedení přehledů Každoročně Prezentace školy Četnost článků v tisku Přehled o článcích Každoročně Zhodnocení práce školy Úroveň pedagogického Výroční zpráva o činnosti Každoročně procesu školy Hospodaření - čerpání rozpočtu, doplňková činnost Výroční zpráva o hospodaření Každoročně

10 Autoevaluace školy hodnotící zpráva (podle Vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb.) Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání Podoblast: 1.1 Lidské zdroje Přehled o pracovnících školy Kvalifikace učitelů DVPP Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání Podoblast: 1.2 Materiální zdroje Velikost školy Stav budov Odborné učebny a jejich vybavení Kmenové učebny a jejich vybavení Vybavení knihovny a informačního centra Sportovní zařízení a vybavení Vybavení školy technickými pomůckami Vybavení školy učebními pomůckami Vybavení žáků učebnicemi

11 Oblast: 1 Podmínky ke vzdělávání Podoblast: 1.3 Finanční zdroje Přiměřenost a evidence čerpání přímých nákladů Přiměřenost a evidence čerpání provozních nákladů Evidence a čerpání mimorozpočtových zdrojů Oblast: 2. Průběh vzdělávání Podoblast: 2.1 cíle a ŠVP Soulad ŠVP s RVP G Obeznámení učitelů s cíli školy a hlavními úkoly Rozpracování cílů v souladu s očekávanými potřebami žáků Rozpracování cílů v souladu s očekávanými potřebami rodičů Rozvoj strategií vzdělávání - klíčových kompetencí Rozvoj osobnostních a sociálních návyků žáků Oblast: 2. Průběh vzdělávání Podoblast: 2.2 Charakteristika žáků Charakteristika žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci nadaní a talentovaní Oblast: 2. Průběh vzdělávání Podoblast: 2.3 Organizace vzdělávání

12 2.3.1 Učební plán Rozvrh hodin Organizační řád školy Žákovský školní řád Vnitřní předpis zaměstnanců školy Oblast: 2. Průběh vzdělávání Podoblast: 2.4 Vzdělávací proces Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky Využití učebnic, didaktické techniky a vybavení ICT ve výuce Komunikace mezi žáky a učiteli Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.1 Podpora školy žákům Atmosféra - klima školy Předcházení konfliktům a jejich řešení Výchovná opatření Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.2 Spolupráce s rodiči Podávání informací rodičům Zapojení rodičů do života školy Spolupráce školy a školské rady Spolupráce školy a KRPŠ Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.3 vzájemné vztahy

13 3.3.1 Vzájemný respekt a podpora ředitelky školy Podpora aktivit žáků vedením školy Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.4 Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce školy s PPP v Kroměříži Informace a poradenství k volbě povolánía přípravě na další studium Spolupráce s úřady práce Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.5 Práce třídního učitele Podávání informací žákům třídním učitelem Podávání informací učitelům učících ve třídě Vytváření portfolia žáků Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.6 Image školy Prezentace školy na veřejnosti Webové stránky školy Prostředí a prostory školy Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.7 Vztahy školy s okolím Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s městem Spolupráce se školami stejného typu

14 3.7.4 Spolupráce se základními školami Spolupráce se školami v zahraničí Spolupráce s jinými organizacemi Oblast: 4. Výsledky vzdělávání žáků Podoblast: 4.1 Zjišťování výsledků vzdělávání Osvojení si základních vědomostí a informací v daném předmětu Systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání Zapojení žáků do odborných soutěží Oblast: 4. Výsledky vzdělávání žáků Podoblast: 4.2 Hodnocení výsledků vzdělávání Přehled úspěšností žáků při PŘ na VŠ a VOŠ Výsledky žáků u maturitních zkoušek Hodnocení dovedností žáků. testy Kalibro Výsledků testů SCIO optimalizace PŘ Oblast: 5. Řízení školy Podoblast: 5.1 Vize a vnitřní hodnoty školy Přiměřenost a srozumitelnost vize Konkretizace a rozpracování vize Oblast: 5. Řízení školy Podoblast: 5.2 Plánování a projektová činnost Plánování lidských zdrojů Plánování materiálních zdrojů Plánování finančních zdrojů

15 5.2.4 Čerpání z ESF Oblast: 5. Řízení školy Podoblast: 5.3 Organizace školy Organizační struktura a podpisový řád Delegování úkolů a pravomocí Přenos dat a informací ve škole Oblast: 5. Řízení školy Podoblast: 5.4 Vedení zaměstnanců Týmová práce Podpora učitelů při zavádění změn Vedení začínajících učitelů Hospitační činnost Oblast: 5. Řízení školy Podoblast: 5.5 Kontrola Kontrola a opatření ke zlepšení BOZP, PO a hygieny Kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti finančních zdrojů Oblast: 5. Řízení školy Podoblast: 5.6 Vlastní hodnocení školy Plánování a realizace vlastního hodnocení školy Výstupy z vlastního hodnocení školy

16 Oblast: 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Podoblast: 6.1 Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů Efektivita využívání kvalifikace učitelů Uplatnění absolventů v dalším studiu a na trhu práce Podoblast: 6.2 Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů Efektivita využívání prostor školy Efektivita využívání pomůcek a učebnic Efektivita využívání ICT Oblast: 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Podoblast: 6.3 Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů Efektivita využívání přímých nákladů Efektivita využívání provozních prostředků Efektivita využívání mimorozpočtových zdrojů Oblast: 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Podoblast: 6.4 Dopad vlastního hodnocení na zdokonalování školy Korekce cílů a hodnot školy Korekce ŠVP KLÍČ K HODNOCENÍ UKAZATELŮ

17 Hodnocení Body Velmi dobrá 4 Dobrá 3 Vyhovující 2 Nevyhovující 1 Slovní vyjádření Stav ve škole odpovídá 95% - 100% popisu slovního hodnocení pro přidělení čtyř bodů Stav ve škole odpovídá 85% - 94% popisu slovního hodnocení odpovídajícího čtyřem přiděleným bodům (některé aspekty nejsou zcela splněny) Stav ve škole odpovídá 75% - 83% popisu slovního hodnocení odpovídajícího čtyřem přiděleným bodům minimálním standardům kvality Stav ve škole neodpovídá ani minimálním standardům kvality je pod 75% Nehodnoceno X Stav tohoto ukazatele na škole není možno hodnotit, ukazatel není relevantní

18 KLÍČ K HODNOCENÍ PODOBLASTÍ Hodnocení Body Slovní vyjádření Velmi dobrá 4 Úroveň nejméně 60% ukazatelů v dané podoblasti je velmi dobrá, úroveň max. 30% je dobrá Dobrá 3 Úroveň nejméně 60% ukazatelů v dané podoblasti je velmi dobrá, úroveň max. 30% je vyhovující Vyhovující 2 Úroveň nejméně 60% ukazatelů v dané podoblasti je velmi dobrá, úroveň max. 30% je nevyhovující Nevyhovující 1 Úroveň nejméně 60% ukazatelů v dané podoblasti je nevyhovující Nehodnoceno X Podoblast není hodnocena

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 www.zsvrane.cz info@zsvrane.cz 257 760 341 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vnitřní metodický pokyn) Vypracovala: Mgr. Dana Ullwerová

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

Příloha č. 2 Hodnocení žáků

Příloha č. 2 Hodnocení žáků Příloha č. 2 Hodnocení žáků Hodnocení žáků je neopomenutelným aspektem zejména v rámci autoevaluace školy (ale rovněž v oblasti motivace a uvědomění si zodpovědnosti za své studium). Hodnocení (klasifikace)

Více

Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5

Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Boskovice Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 2. Zásady klasifikace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků - klasifikační řád Vypracoval PaedDr. Jaroslav Baláš Projednáno na pedagogické radě

Více

Klasifikační řád. č.j. 09/S14. Ing.Jarmila Tyšerová. Vypracoval:

Klasifikační řád. č.j. 09/S14. Ing.Jarmila Tyšerová. Vypracoval: č.j. 09/S14 Klasifikační řád Vypracoval: Schválil: Ing.Jarmila Tyšerová Mgr.Petr Pavlůsek, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2009

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 1. Obecná ustanovení Tento klasifikační

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Příloha školního řádu č. 1 Základní škola Halenkov, okres Vsetín IČO: 476 592 62 ředitel školy: Mgr. Soňa Růžičková Pravidla pro hodnocení žáků (platná od 4. 9. 2006) Obsah: - Obecná ustanovení str. 2

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5 e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz, fax 412 539306 Klasifikační řád Mgr. Miroslav

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení žáků - 1 - Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více