Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec"

Transkript

1 Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: Označení dokumentu: BLP01/LBH-B Verze č. 5

2 Strana č.: 2 1. Úvod Hlavním předmětem služeb společnosti Laboratoře klinické biochemie a hematologie je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci laboratoře jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě. 2. Politika kvality laboratoře Vedení a zaměstnanci laboratoří se zavazují udržovat a zlepšovat systém kvality: který odpovídá rozsahu činnosti laboratoří prováděných v souladu s platnou legislativou a je v souladu s požadavky zákazníka technickou způsobilostí, nestranností, věrohodností a dodržováním postupů dokumentovaných v Příručce kvality, která zavazuje vystupovat laboratoř, jako nezávislou laboratoř pro provádění zkoušek osobní angažovaností v laboratoři poskytovat služby na takové úrovni, aby nebyly porušeny zásady správné laboratorní praxe prací v souladu se stanovenými postupy a veškerou pracovní činnost provádět se snahou maximálně uspokojit požadavky zákazníka za předpokladu, že nedojde k ohrožení zájmů společnosti porušením právních předpisů poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO a ostatními externími dokumenty ZŘ spolu s MK udržují efektivní systém kvality, který je trvale zlepšován. ZŘ spolu Ř se zavazují zabezpečovat zdroje k plnění požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků

3 Strana č.: 3 3. Identifikační údaje společnosti Firma adresa Revoluční 2214/35, Nový Jičín hospodářsko-právní forma akciová společnost (viz příloha 2) Telefon Předseda představenstva IČO Ing. Luděk Cibulka, MBA číslo bankovního účtu / 0300 web laboratore.agel.cz Společnost je součástí holdingu Agel a.s. Akreditovaný subjekt:, Klinické laboratoře Vedoucí Klinických laboratoří RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková Zástupce vedoucího klinických laboratoří adresa Manažer kvality Adresa MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík Revoluční 2214/35, Nový Jičín Marta Hýnarová lag.agel.cz Revoluční 2214/35, Nový Jičín

4 Strana č.: 4 4. Identifikační údaje laboratoře Vedoucí laboratoře: MUDr. Martina Fojtíková Odborný pracovník laboratoře: Adresa pracoviště: RNDr. Adrienna Románková lag.agel.cz 17. listopadu 538, , Bílovec Telefon: Provozní doba: pondělí pátek: 6: hod hod. + sobota, neděle pohotovostní služba 5. Akreditace pracoviště Laboratoř je akreditovaná podle normy ČSN EN ISO : Žádanky (požadavkové listy) Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání jednotlivých žádanek. Laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: 1 jednoznačnou identifikaci pacienta (přímení a jméno, rodné číslo) 2 datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) 3 kód pojišťovny pojištěnce 4 diagnózu 5 identifikaci objednatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření, IČP,IČZ, odbornost 6 druh primárního vzorku 7 datum odběru vzorku 8 požadovaná vyšetření 9 medikaci u vyšetření, jejichž výsledky jsou ovlivněny léčbou V případě samoplátce nemusí průvodní list (žádanka) obsahovat: 1 identifikaci objednatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost 2 kód pojišťovny 3 diagnózu Po přezkoumání se požadavky na vyšetření zapíší do laboratorního informačního systému firmy Stapro.

5 Strana č.: 5 V případě nečitelných nebo chybějících údajů na žádance, pracovník na příjmu komunikuje se zadavatelem o vyšetření a zjistí chybějící informace, popřípadě požádá o vyplnění nové žádanky. Pokud zadavatele o vyšetření nelze identifikovat, je tento vzorek zpracován a v informačním systému uložen v adresáři neznámý zadavatel. 7. Označení vzorků Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, případně rok narození. 8. Ústní požadavky na vyšetření Tuto formu objednávání vyšetření lze připustit jen ve výjimečných a urgentních situacích. Zadavatel si může telefonicky doobjednat vyšetření některých parametrů. Požadavek je přijímán od lékaře nebo sestry, nikoli od pacientů. Možnosti doobjednání vyšetření závisí na stabilitě parametrů a délce skladování vzorků. Požadavek je zaznamenán do formuláře BF12 Telefonická doobjednávka vyšetření. Zadavatel je povinen vždy zaslat novou žádanku řádně vyplněnou s doordinovanými parametry. 9. Kritéria odmítnutí vzorků - nedostatečná identifikace vzorku z hlediska nezaměnitelnosti - zjevné nedodržení postupu při oděru biologického materiálu - pokud je po centrifugaci vzorku zjištěna silná hemolýza, informuje se telefonicky odesílající oddělení a požaduje se nový odběr; pokud nový odběr není možno provést, původní vzorek se vyšetří, u metod, které jsou silně ovlivněny hemolýzou, se do výsledku uvede nelze měřit popř. hemolýza (např. draslík, hořčík, ALT, AST, LDH) 10. Příprava pacienta k odběru Odběr vzorku a celý sled dalších operací by měl být zahrnut do postupu analýzy, protože tvoří její nedílnou součást. Jinak se může stát, že výsledek není úměrný vynaložené práci. U biologických vzorků, které jsou nestálé a často podléhají změnám i in vitro toto platí dvojnásob. O preanalytické fázi hovoříme v klinické biochemii odděleně od vlastního provedení analýzy proto, že před tím než se biologický materiál dostane do laboratoře k vlastní analýze, probíhá řada činností, které mohou ovlivnit vlastní konečný výsledek. Je to zejména vlastní odběr, označení materiálu a vyplnění žádanky, uchování odebraného materiálu dle předepsaných podmínek do doby příjmu v laboratoři, vlastní doprava vzorku do laboratoře, centrifugace, označení vzorku v laboratoři, uchování alikvotů pro další zpracování. Preanalytickou fází se tedy rozumí soubor všech postupů a operací, jimiž projde vzorek analyzovaného materiálu od požadavku na analýzu do zahájení analýzy.

6 Strana č.: 6 Odběr biologického materiálu a jeho transport Obsah analytů je výrazně ovlivněn vlastním odběrem materiálu, dobou odběru, léky pacientem užívanými, způsobem desinfekce pokožky v místě odběru, pozicí pacienta při odběru a dalšími podmínkami. Obsah (koncentrace) téhož analytu je odlišný v plné krvi (jiné hodnoty v arteriální, kapilární či žilní krvi), séru a plasmě. Pacient má být na odběr již předem připraven (dietní režim, vysazení léků atd.). Významný je vliv transportu a dalšího následného uchovávání vzorku v laboratoři. Řada analytů má omezenou časovou stálost a jsou termolabilní či fotolabilní (bilirubin, porfyriny, laktát, amoniak, PCT, PTH, ACTH,) nebo podléhají dalšímu metabolismu (glykolýza - nestabilita glukózy). Na některé vzorky jsou kladeny při odběru, transportu a zpracování specifické požadavky, a to jak na odběrové nádoby, způsob odběru, teplotu, maximální dobu transportu a další skladování. Všechny vlivy je nutno brát v úvahu, aby bylo možné změny obsahu analytů v biologickém materiálu minimalizovat, a aby byly samotné analyty ve vzorku pokud možno stabilní. Na žádankách pro laboratorní vyšetření biologického materiálu je druh tohoto materiálu a vhodné odběrové nádoby barevně vyznačeny. Hlavní zásady odběru krve Krev je vhodné odebírat vsedě. Pacient by měl být před vlastním odběrem asi 30 minut v klidu. Tělesná poloha totiž ovlivňuje obsah některých vysokomolekulárních látek, které jsou nižší při odběru vleže a zvyšují se při odběru vstoje. Fyzická námaha vede ke změnám, podílejících se na energetickém metabolismu, dochází k zahušťování makromolekulárních látek, zvyšuje se aktivita enzymů AST, CK, kreatininu, snižuje se např. hladina thyroxinu. Z tohoto důvodu také není vhodné absolvovat odběr po noční pracovní směně. Vlastní odběr venózní krve probíhá po stažení paže elastickým obinadlem a po dezinfekci místa vpichem odběrové jehly. Před vpichem nesmí pacient staženou paží dlouho cvičit. Obinadlo se rychle uvolní, aby byla odebírána volně proudící krev. Po skončení odběru se jehla z žíly vytáhne a na místo vpichu se přiloží tampon, který si pacient přitlačuje alespoň 3 minuty. Pokud není elastické obinadlo rychle uvolněno a cvičení paží bylo zbytečně intenzivní, jsou významně ovlivněny hladiny některých sérových analytů. Zvyšují se např. hladiny sodného iontu, hemoglobinu, cholesterolu, ALP, celkové bílkoviny a některé enzymy. Snižuje se hladina glukózy, kreatininu, leukocytů a jiných. Žilní krev Odběr venózní krve (žilní krve) se většinou provádí ráno nalačno, protože obsah řady analytů během dne kolísá. S ohledem na lékové interference se doporučuje všude tam, kde je to možné, provést odběr krve nejen nalačno (tj. 12 hodin po poslední lehké stravě, obvykle druhý den ráno mezi 6. a 8. hodinou), ale i po vysazení léků na dobu alespoň (12-24) hodin. Odběrem nalačno se rozumí, že pacient příjme poslední lehkou potravu večer kolem 18. hodiny a druhý den ráno může před odběrem konzumovat v malém množství (0,25 l)jen vodu nebo neslazený čaj tak, aby se neprojevil vliv dehydratace. Pokud je odběr venózní krve prováděn do zkumavky bez protisrážlivého prostředku, získá se z takto odebrané krve po odstředění sérum. Po odběru srážlivé krve a před oddělením séra od krevní sraženiny odstředěním je nezbytné vyčkat nejméně 30 minut, což je doba nezbytně nutná pro koagulační proces. Pokud ale obsahuje odběrová nádobka některý z prostředků zrychlující proces

7 Strana č.: 7 krevní koagulace, stačí obvykle jen 10 minut. Nedodržení tohoto postupu vede k hemolýze, která znemožňuje provést některá vyšetření. Místo odběru se řídí klinickým stavem pacienta. U pacientů s hematomy, stavy po ablaci prsu, při infuzní terapii a u dialyzovaných se zavedeným portem je nutno zvolit k odběru vždy opačnou paži. Kapilární krev Kapilární krev se odebírá po dezinfekci místa po vpichu lancetou do prstu nebo do ušního lalůčku nebo patičky (děti). Místo vpichu nesmí zůstat po dezinfekci vlhké, protože již stopy dezinfekčního prostředku vedou k hemolýze vzorku. První kapku krve po vpichu je nutno setřít. Odběr spočívá ve skápnutí nebo odsátí (mikropipetou, nebo kapilárou) jedné nebo více kapek krve. Slouží většinou pro stanovení přímo na místě, např. při stanovení glukosy při sebekontrole diabetiků se krev z prstu nakápne přímo na diagnostický proužek. Při odběru do plastové mikrozkumavky obsahující protisrážlivý a glykolýzu potlačující prostředek může být vzorek k analýze zaslán. Kapilární krev se odebírá v množství asi tří kapek. Kromě typického příkladu stanovení glukózy by se měly kapilární odběry využívat všude tam, kde není k analýze třeba větší množství krve, neboť jsou pro pacienta šetrnější - zejména v pediatrii. Protisrážlivé prostředky (antikoagulancia) Jsou obecně látky, které jsou schopny vytvářet ve vzorku komplexy s ionty endogenního vápníku (v organismu a ve vzorku přítomného), jež je nezbytný pro proces srážení krve (koagulaci). Jsou to většinou sodné nebo draselné soli kyseliny citrónové nebo šťavelové, či EDTA. Poněkud jinak působí antikoagulancium heparin, který akceleruje inhibitory krevní koagulace (antithrombin III). Heparin se nejčastěji používá jako sůl lithná, vápenatá nebo amonná. Nesrážlivá krev a/nebo z ní oddělená plazma slouží hlavně pro hematologická vyšetření, ale i pro některé imunologické nebo molekulárně-biologické analýzy. Je nutno dodržet správný poměr mezi množstvím odebrané krve a protisrážlivého prostředku. U vakuových systémů je správný objem zajištěn, v ostatních případech je výrobcem na zkumavce označena ryska, po kterou má být zkumavka naplněna.po odběru je nutno krev ve zkumavce kývavým pohybem promíchat s protisrážlivým prostředkem (netřepat)! Nedodržení obou těchto podmínek vede k hemolýze. Odběrové zkumavky Odběr krve (ale i dalších biologických tekutin) se provádí do odběrových zkumavek. Podle typu zkumavek rozlišujeme tzv. otevřený systém odběr do skleněné nebo umělohmotné zkumavky nebo bezpečnější a modernější tzv. uzavřený systém, kde se odběr provádí do vakuované zkumavky. Výše popsané systémy, resp. zkumavky mohou obsahovat přímo některé z antikoagulancií nebo naopak prostředky urychlující srážení k rychlejšímu získání séra. Protisrážlivé prostředky jsou většinou draselné, sodné nebo lithné soli, čímž se do biologického vzorku tyto ionty přidávají, potom nelze tyto analyty stanovovat. Uzavřené systémy pro odběr celé krve využívají vakuovanou zkumavku z plastu nebo ze skla o objemu cca 2 až 10 ml, uzavřenou pryžovou zátkou nahoře zeslabenou tak, aby mohla být

8 Strana č.: 8 propíchnuta injekční jehlou. Zkumavka může obsahovat různá antikoagulancia. Celý systém je sterilní a je určen pro jednorázové použití. Na jednu do žíly zavedenou odběrovou jehlu mohou být nasazeny postupně různé typy odběrových zkumavek. Doporučené pořadí odběrů: 1. zkumavky bez přísad 2. zkumavky s EDTA (krevní obraz) 3. zkumavky s citrátem (koagulační) 4. zkumavky s heparinem 5. ostatní zkumavky. Pokud je nutno odebrat hemokultury, začíná se jimi. Uzavřená zkumavka se dopraví do laboratoře, centrifuguje se a dále se pracuje se sérem, plazmou nebo nesrážlivou krví. Některé odběrové zkumavky obsahují speciální gel, který po centrifugaci oddělí sérum nebo plasmu od krevního koagula nebo krvinek. V tomto případě není nutné rychlé oddělení séra/plasmy od zbytku krve. Zkumavky na odběr krve jsou barevně odlišeny a normovány. Pro sérum i plasmu je nezbytné, aby byly odstředěny a odděleny od sraženého krevního koláče nebo od krvinek co nejdříve (optimálně do minut) po odběru. V opačném případě se významně projevuje hemolýza (rozpad erytrocytů) se všemi svými důsledky (např.: zvýšení ALT, AST, koncentrace draselného iontu atd.). Odběr moči Vyšetření analytů moči se provádí většinou z jednorázového odběru nebo ze sbírané moči, méně často z moči získané katetrizací (cévkováním). Z jednorázového sběru se vyšetřuje čerstvá moč, nejlépe první nebo druhá ranní moč odebraná ze středního proudu (rozumí se odběr vzorku uprostřed močení). V tomto místě je třeba připomenout, že je nutné poučit pacienta o hygieně odběru, aby bylo zabráněno zejména bakteriální kontaminaci moči. Z jednorázového sběru moče se nejčastěji provádí základní analýza moči a vyhodnocuje se močový sediment. Analýza by měla být provedena nejpozději do 2 hodin po odběru vzorku. Sbíraná moč, obvykle sběr 12, in, se používá pro stanovení některých iontů, močoviny, glukózy, kreatininu, celkové bílkoviny. Je nutné poučit pacienta, aby sbíraná moč byla uchovávaná na temném a chladném místě, po ukončení sběru celé množství moči promíchat, změřit objem a odlít vzorek (cca 10 ml) do označené zkumavky. Pro stanovení hormonů, případně metabolitů např.: kyseliny vanilmandlové, 5 hydroxyindoloctové, adrenalinu, noradrenalinu (epinephrin, norepinephrin) je nutné sbíranou moč konzervovat přídavkem 20 ml kyseliny chlorovodíkové na litr moči, zředěné v poměru 1+1 destilovanou vodou. Konzervační prostředek vydává laboratoř. Pro vyšetření je nutné znát přesný objem moči (s přesností na 10 ml), při stanovení kreatininové clearence také výšku a hmotnost pacienta. 11. Některé z preanalytických faktorů ovlivňujících laboratorní výsledky Fyzická zátěž je běžným ovlivnitelným zdrojem variability laboratorních výsledků. Je rozdíl mezi akutní, silovou, vyčerpávající fyzickou zátěží s vysokým podílem anaerobního metabolismu a zátěží vytrvalostní, převážně aerobní. Za zátěž se považuje i noční směna předcházející odběrům krevních vzorků. Změny jednotlivých analytů lze považovat za důsledky: - přímého zapojení tkání (zvýšení svalových enzymů, myoglobinu, kreatinu, kreatininu, některých aminokyselin, známky aktivace kostí) - spotřebu substrátů (pokles fosfátu, pokles glukózy po delší zátěži, snížení lipidů), - dehydratace během zátěže (zvýšení proteinů, pokles sodíku v moči),

9 Strana č.: 9 - snížení syntézy během zátěže (pokles močoviny) - vliv stresu (zvýšení stresových hormonů kortikotropinu, katecholaminů, glukagonu, somatropinu, reninu, aldosteronu, kortizolu, prolaktinu a dalších) - změn metabolismu (zvýšení laktátu, pokles ph, pokles pco 2 ) - porucha eliminace (zvýšení urátu při laktátové acidóze) - jiné a kombinované příčiny Podle intenzity a délky zátěže je nutné mezi odběrem biologického materiálu a fyzickou zátěží doporučit interval odpočinku v délce 24 až 48 hodin. Definovaná fyzická zátěž se může použít jako stimulus v rámci pátrání po deficienci stresových hormonů i v jiných indikacích. Je nutné rozlišit, zda se v případě fyzické zátěže jedná o pacienta, který sportuje pravidelně nebo náhodně. Dieta se do změn koncentrací analytů může promítnout různými mechanismy. Jedná se například o: - vyplavení hormonů a enzymů před příjmem potravy (gastrin, slinná amyláza) - vyplavení hormonů a enzymů během jídla a bezprostředně po jídle (inzulín, kalcitonin, lipáza, amyláza, zvýšení střevní ALP po jídle ) - vstřebání požitých látek zažívacím traktem (sacharidy, lipidy, aminokyseliny, ionty atd.) - metabolismus přijatých látek a zvýšení koncentrací metabolitů (kreatinin po masité stravě, amoniak, kyselina močová a močovina po vysokoproteinových dietách) - sekundární důsledky vyplavení hormonů (pokles draslíku a fosfátu pod vlivem vyplaveného inzulínu) - přesunutí do jiných kompartmentů (pokles chloridů po jídle) - interference látek přijatých potravou s analytickou metodou o nižší specifičnosti (falešná pozitivita krve ve stolici po lécích obsahujících železo nebo potrava s křenem u starších testů na okultní krvácení) - hormonální vyladění organismu (dieta obsahující 150 g sacharidů za den je podmínkou zajišťující senzitivitu orálního glukózového tolerančního testu, nesplnění této podmínky a dieta s omezením sacharidů má za následek nižší senzitivitu testu, resp. více fyziologický výsledek) - vliv alkoholu (ovlivněn feritin, ALP, GMT, AST) - vliv kouření (akutně se zvyšuje kortizol a somatropin, při chronickém kouření se zvyšuje IgE, androstendion, inzulin, C-peptid, placentární ALP, CEA, naopak se snižuje IgG, prolaktin, tricyklická antidepresiva, teofylin, u těhotných se snižuje hcg a estradiol. - kromě uvedených efektů mohou zvýšení koncentrace triglyceridů a chylomikronů interferovat s chemickými reakcemi (turbidimetrie, změna vazby protilátek u imunoanalýz). Aby se zabránilo chybám v interpretaci, pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje lačnění v délce hodin. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné. Podrobnější údaje o vlivu standardní diety obsahující 2850 kj uvádí např. Guder (1996). Hladovění lze považovat za speciální nulovou dietu, která se spolu s malnutricí může na řadě analytů rovněž typicky projevit. Nízkoproteinové diety vedou k poklesu prealbuminu, transferinu, ceruloplazminu, albuminu, IGF-1, prolaktinu, proteinu vázajícího retinol. Nízkoenergetické diety vedou k odbourávání tuku, metabolické ketoacidóze z acetotacetátu a beta-hydroxybutyrátu. Vliv léků, které se uplatňují v preanalytické fázi více mechanismy: indukce jaterních enzymů (barbituráty a fenytoin), interference s analytickým principem (amiodaron ovlivňuje stanovení tyreoidálních hormonů, interakce (beta-laktamy a aminoglykosidy), zvýšení estrogenní aktivity (hormonální antikoncepce, dochází ke zvýšení vazebných proteinů pro tyroxin, kortizol, zvyšuje

10 Strana č.: 10 se SHBG). Podrobnější údaje o interferenci jednotlivých léků s laboratorním vyšetřením lze získat dotazem v laboratoři. Nadmořská výška, kdy například u osob pobývajících ve výškách nad 3000 m je již možné pozorovat adaptaci na výšku. Jedná se o zvýšení 2,3-bisfosfoglycerátu, hematokritu, hemoglobinu, CRP a urátu. Snižuje se naopak clearence kreatininu (ze snížení eliminace kreatininu, ve velkých výškách je výrazný podíl dehydratace), snižuje se plazmatická koncentrace estriolu, reninu a transferinu, snižuje se osmolalita plazmy. Déletrvající hypoxie je spojena s hypokapnií s poruchou stimulace dýchacího centra. Mechanické trauma, kdy příkladem může být zvýšení plazmatické koncentrace PSA po digitálním vyšetření prostaty, po jízdě na kole nebo při obstipaci, zvýšení myoglobinu, CK, AST a ALT po svalovém traumatu včetně opakovaných intramuskulárních injekcí, zvýšení ALT tlakem dělohy ve vysokém stupni gravidity. Do této skupiny lze řadit také mechanickou hemolýzu erytrocytů po maratónském běhu nebo při vadách srdečních chlopní. Stres, který zvyšuje renin, aldosteron, somatotropin (GH), katecholaminy, kortikotropin (ACTH), kortizol, glukagon, prolaktin a další hormony. V rámci stresu se mění i koncentrace dalších analytů: cholesterol po akutním infarktu myokardu klesá během in a dosahuje snížení o 60 % proti výchozí hodnotě a opětovné zvýšení je otázkou řady týdnů. Mírný stres ale může koncentraci cholesterolu zvýšit. U nemocných v intenzívní péči může klesat produkce hypofyzárních hormonů a aldosteronu. Významným stresem je probuzení, proto například odběr krve na stanovení koncentrace prolaktinu je možné provést 3 hodiny po probuzení. Pooperační stres snižuje tyreoidální hormony, snižuje transferin a sekundárně zvyšuje feritin. Podstatné nedodržení objemu, způsobené například vadnou technikou odběru, či technickou závadou materiálu je důvodem k neprovedení vyšetření. Rovněž přítomnost sraženiny u testů prováděných z nesrážlivé krve je důvodem k neprovedení vyšetření. 12. Množství vzorku Množství vzorku krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření. Doporučené množství vzorku ve zkumavce Vyšetření Základní biochemické testy Speciální analyty (hormony, nádorové markery) Krevní obraz Koagulační vyšetření Sedimentace Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového sedimentu Sběr moče Stolice na okultní krvácení Množství vzorku 6-8 ml srážlivé krve 1 ml srážlivé krve na 2-3 analyty 2-3 ml nesrážlivé krve (EDTA) Objem je daný výrobcem zvolené zkumavky Objem je daný výrobcem zvolené zkumavky 8 ml ranní moče Celý objem moče nasbírané za in Malý kousek stolice velikosti lískového oříšku

11 Strana č.: Příjem vzorků Přijímající pracovníci kontrolují u přebíraných vzorků: množství neporušenost obalu vzorku identifikovatelnost (označení ve formě jména, příjmení pacienta) požadavky na vyšetření (žádanka) V případě, že některý z výše uvedených atributů není splněn, je tato okolnost přenesena do výsledkové zprávy, např. v případě nedostatečného množství vzorku je ve výsledkové zprávě poznámka malo mat., v případě rozbité zkumavky je ve výsledkové zprávě v poznámce rozbito, v případě chybného odběru je uvedeno chybny odber. V případě nedodržení preanalytických podmínek nemusí laboratoř nutně vzorek odmítnout, může jej zpracovat, ale výsledek uvolní až tehdy, kdy požadující lékař převezme odpovědnost za kvalitu dodávky vzorku. 14. Zásady práce se vzorky Každý vzorek biologického materiálu je považován za potencionálně infekční. Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Transport z oddělení i svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě kontaminace je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace. 15. Dodatečná vyšetření Laboratoř reaguje i na ústní požadavky zákazníků: pokud je k dodanému vzorku sdělen příslušným lékařem další požadavek na vyšetření, popřípadě je změněn původní požadavek dle žádanky, je vždy vyžadováno, aby lékař zaslal dodatečně novou žádanku s razítkem. Možnosti doobjednání vyšetření závisí na stabilitě parametrů a délce skladování vzorků. Požadavek je zaznamenán do formuláře BF12 Telefonická doobjednávka vyšetření. 16. Smluvní laboratoře - nevyužíváme 17. Informace o formách vydávání výsledků v současné době využívají 3 způsoby vydávání výsledků a to: Tisk laboratorních výsledků (běžný je jeho kumulativní tisk) a jejich distribuce Zasílání nálezů elektronicky zabezpečenou formou, vlastním softwarem Datová pumpa Hlášení telefonicky. Poté je vždy výsledek dodán v elektronické nebo tištěné podobě.

12 Strana č.: Hlášení výsledků telefonicky používá se hlavně pro hlášení vysoce patologických výsledků lékařům hlášení výsledku je zaznamenáno v LIS pokud lékař nebo oddělení nemocnice vyžaduje nahlášení výsledků telefonicky, je nutno tento požadavek uvést na žádanku s uvedením telefonního čísla 19. Tisk laboratorních výsledků zapsání výsledků probíhá přes laboratorní informační systém fy STAPRO před vydáním jsou výsledky v laboratorním informačním systému kontrolovány a odsouhlaseny kvalifikovaným středoškolským zdravotnickým personálem a uvolněny kvalifikovaným vysokoškolským pracovníkem. 20. Způsoby tisku: 1. ukončené a úplné výsledkové zprávy 2. předběžná výsledková zpráva na vyžádání lékaře před uvolněním vysokoškolským pracovníkem, zejména v době pohotovostních služeb, takový výsledek je označen otazníkem 3. tisk výsledkových zpráv z archivu stejný formát jako u konečných výsledkových zpráv 21. Uvolňování a distribuce výsledků Uvolňování a tisk výsledků je prováděn průběžně v době od 7.00 hod hod. Vytištěné výsledky jsou uloženy a distribuovány v označených umělohmotných obálkách. Každá takováto obálka je opatřena identifikačními údaji oddělení nemocnice a na oddělení ji odnáší zdravotnický personál nemocnice. 22. Výdej výsledků přijatých a označených jako STATIM a RUTINA Interval od dodání biologického materiálu do laboratoře k vydání výsledku zahrnuje: přijetí vzorku, zadání požadavků do LIS, dobu centrifugace (nejčastěji 10 minut), vlastní analýzu vzorku, vydání zkontrolovaného výsledku a výsledkového listu nebo telefonické nahlášení výsledku. Dostupnost rutinní a statimová se liší. Vzorky označené jako statim jsou přednostně zpracovány a jejich výsledky uvolněny. Na vyžádání lékaře jsou výsledky sdělovány telefonicky. Současně je zasílána elektronická zpráva, kterou následuje zpráva tištěná. Doba odezvy je u statimových vyšetření do 1 hodiny, u rutinních je uvedena u jednotlivých metod v seznamu vyšetření prováděných v naší laboratoři níže.

13 Strana č.: Výdej výsledku pacientovi Výdej výsledků pacientovi (zákonnému zástupci rodinnému příslušníkovi) je možný na požádání pouze s předložením průkazu totožnosti: občanský průkaz, pas nebo sdělení na základě objednávajícího lékaře na žádance (zde musí být uvedeno, že výsledková zpráva bude předána do rukou pacienta). Výsledek je vytištěn z laboratorního informačního systému, vložen do obálky, zalepen, označen razítkem přes lepení (je možné jej také sešít sešívačkou) a předán pacientovi. Pacientovi a nezdravotnickým pracovníkům se výsledky nesdělují! 24. Elektronická distribuce výsledkových zpráv Tato distribuce výsledků je zajištěna pro jednotlivá oddělení nemocnice. 25. Výdej materiálu Pro své zákazníky klinická oddělení poskytuje laboratoř odběrový materiál a žádanky na základě telefonického nebo ústního požadavku. Materiál je k dispozici v laboratoři. 26. Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratoř vydává Výsledkovou zprávu fy STAPRO v neakreditovaném (zkráceném) režimu. V případě, že by zákazník měl požadavek na vydání akreditované výsledkové zprávy je mu takováto výsledková zpráva vypracována a zaslána. Výsledky jsou vydávány z laboratorního informačního systému fy STAPRO. Výsledková zpráva obsahuje: 1) Identifikaci zdravotnického zařízení a laboratoře 2) Druh primárního vzorku, pokud je tato informace pro interpretaci významná 3) Datum a čas přijetí vzorku laboratoří 4) Datum odběru jen v případě pokud je jiné než datum příjmu 5) Identifikaci pacienta (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, pohlaví u cizinců, zdravotní pojišťovnu) 6) Identifikaci odesílajícího (IČP, odbornost) 7) Diagnóza pacienta 8) Název vyšetření, výsledek, jednotky, referenční interval, hodnocení 9) Identifikaci pracovníka uvolňujícího výsledek 10) Údaj o tom, kdy byl výsledek vytištěn, datum, hodina 11) Slovní komentář, případně nesplněné vstupní parametry (např. málo mat.)

14 Strana č.: Opakovaná a dodatečná vyšetření Analýzy, které je nutno opakovat, jsou zopakovány a zkontrolovány pověřeným pracovníkem. Z většiny přístrojů v laboratoři klinické biochemie a hematologie je zajištěn elektronický přenos výsledků do laboratorního informačního systému (LIS) fy STAPRO. Manuálně provedená vyšetření a výsledky z přístrojů, které nekomunikují elektronicky, jsou do LIS zapsány pověřeným pracovníkem. 28. Změny výsledků a nálezů Lze provádět opravu: a) Identifikační části b) Ve výsledkové části a) Oprava identifikační části výsledků z laboratorního informačního systému fa STAPRO Opravou identifikační části pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení pacienta po odeslání výsledků. Oprava identifikace (rodného čísla, příjmení pacienta) je provedena přepsáním původního zadání. Nová opravená výsledková zpráva a chybná výsledková zpráva se vytiskne a založí do speciální složky v laboratoři. Barevně se označí změna a pracovník, který změnu provedl, ten se identifikuje na obou zprávách. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. b) Oprava výsledkové části z laboratorního informačního systému fa STAPRO Tuto opravu laboratoř neprovádí. Chyba ve výsledkové části výsledkové zprávy po odeslání je řešena laboratoří jako neshoda. O chybném výsledku musí být vždy informován zadávající lékař. Je okamžitě domluven systém nápravy např. opakovaná analýza, opravit chybný výsledek. Odpovědnost za nápravu má pouze vedoucí Klinických laboratoří a vedoucí jednotlivých laboratoří. Tato změna musí být vždy evidovaná a dohledatelná. 29. Řešení stížností V případě stížnosti ze strany zákazníka na délku zpracování výsledků, vyšetření nesprávných parametrů, řeší daný problém s vedoucím laboratoře, popř. manažerem kvality. Pokud je stížnost řešena okamžitou nápravou, tak je toto zapsáno do Knihy stížností. Do knihy se zapisuje datum záznamu stížnosti, popis stížnosti, identifikaci stěžovatele, příjemce stížnosti, způsob řešení stížnosti a datum vyřešení stížnosti.

15 Strana č.: Seznam vyšetření prováděných v laboratoři Vyšetření, která nejsou uvedená v tomto seznamu, jsou přeposílána k vyšetření do laboratoře Nový Jičín. Sodný kationt S_natrium Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný iont (Na + ) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí. srážlivá krev mmol/l Biologický materiál: Referenční hodnoty: 0-6 týdnů týdnů 10 let let let ISE Draselný kationt S_kalium Draselný kation je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny. srážlivá krev mmol/l Biologický materiál: Referenční hodnoty: 0 3 měsíce 4 6,2 3 měsíce 2 roky 3,6 5, let 3,2 5, let 3,4 5, let 3,6 4,6 ISE

16 Strana č.: 16 Biologický materiál: Referenční hodnoty: 0 1 rok let let let ISE Biologický materiál: Referenční hodnoty: 0 1 týden 1,75 2,7 1 týden 2 roky 1,8 2, let 1,75 2, let 2,32 2, let 2,17 2,51 Chloridový aniont S_Chloridy Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí. srážlivá krev mmol/l Vápník S_Vápník celkový Vápník je v organismu jako dvojmocný iont. V séru je asi 50 % ionizováno a % vázáno na bílkoviny. Má významné funkce v hemokoagulaci, je součástí kostí a zubů, podílí se na stabilitě buněčných membrán, nezbytný je pro svalovou kontrakci, pro nervosvalovovou dráždivost, ovlivňuje endo i exogenní sekreci. srážlivá krev mmol/l Anorganické fosfáty S_Fosfor anorganický Fosfáty patří mezi slabé anionty, které stupněm ionizace napomáhají udržení elektroneutrality plasmy. Vstřebávají se ve střevě především pasivní difúzí. Vylučují se ledvinami. Mají význam strukturní v kostech a zubech, v membránových fosfolipidech, nukleových kyselinách, fosfoproteinech, kofaktorech enzymů, makroergických sloučeninách, jako složka pufrovacích systémů organismu.

17 Strana č.: 17 Biologický materiál: srážlivá krev mmol/l Referenční hodnoty: 0 1 týden 1,6 3,1 1 týden 1 rok 1,6 2, let 1,1-2 ženy let 0,85 1,49 muži let 0,75 1,63 muži let 0,75 1,33 Hořčík S_ Hořčík Magnésium je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických pochodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationtem. Hraje především významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesných zásobách a jeho příjmu. Jeden ze čtyř kvantitativně nejvýznamnějších extracelulárních kationtů (spolu se sodným, draselným a vápenatým). V plazmě částečně (asi 55 %) vázán na proteiny. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární. Aktivátor asi 300 enzymů. srážlivá krev mmol/l Biologický materiál: Referenční rozmezí: 0 6 týdnů 0,7 1,2 6 týdnů 10 let 0,65 1, let 0,65 1, let 0,71 0,94 Železo S_Železo Esenciální biogenní prvek vázaný v hemu a ve vysoko i nízkomolekulárních chelátech. Má význam zejména v transportu kyslíku a v řadě oxidoredukčních dějů, podílí se na likvidaci volných radikálů, i na reakcích, při kterých tyto vznikají. Biologický materiál: srážlivá krev

18 Strana č.: 18 µmol/l Referenční rozmezí: 0 2roky roky let let 5-33 ženy let 9,2-26 muži let 10 33,7 Glukóza S_Glukóza Glukóza je monosacharid ze skupiny aldohexóz, přirozeně se vyskytuje jako D-izomer. Je přijímána potravou buď volná, nebo jako součást disacharidů a polysacharidů. Z trávicího traktu se do krve vstřebává pouze volná glukóza. V těle může být syntetizována z necukerných prekurzorů reakcemi glukoneogeneze. Slouží jako zdroj energie pro všechny buňky. V buňkách je skladována v zásobě ve formě glykogenu, jaterní glykogen se využívá při hladovění jako zdroj glukózy pro extrahepatální tkáně. Nadbytek glukózy přijaté potravou může být také po přeměně na triacylglyceroly skladován v tukové tkáni. Volná glukóza se vyskytuje hlavně v extracelulární tekutině. Metabolismus glukózy je regulován hormonálně, koncentrace glukózy v krvi (glykemie) je tak udržována v konstantním rozmezí. Při překročení prahové hodnoty glykemie je glukóza vylučována močí. srážlivá krev mmol/l Biologický materiál: Referenční meze: 0 1 den 2,22 3, dní 2,78 4,44 1 měsíc 15 let 3,33 5, let 3,88 5, let 4,44 5, let 4,61 5,6 Zkrácenı název: Močovina (S) S_močovina Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené

19 Strana č.: 19 koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater. Biologický materiál: srážlivá krev mmol/l Referenční meze: 0-2 měsíce 1,7 5,0 2 měsíce 18 let 2,6 7,5 ženy let 2,7 6,4 ženy let 3,1 8,0 muži let 3,2 8,2 muži let 3,6 8,2 Biologický materiál: Referenční meze: 5 7 let let let let let ženy let muži let Kreatinin (S) S_ Kreatinin Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin. srážlivá krev µmol/l

20 Strana č.: 20 Kyselina močová (S) S_ Kyselina močová Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly.kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru. srážlivá krev µmol/l Biologický materiál: Referenční meze: 0 1 rok let ženy let ženy let muži let Biologický materiál: Bilirubin celkový S_ Bilirubin celkový Bilirubin je lineární tetrapyrolové žlučové barvivo hydrofóbní povahy. Vzniká z hemu při odbourávání různých hemoproteinů, nejvíce z hemoglobinu. Jeho syntéza je lokalizována hlavně ve slezině, kostní dřeni, játrech a v kůži. Krví je transportován ve vazbě na albumin do jater, kde dochází k jeho konjugaci s kyselinou glukuronovou za vzniku bilirubinglukuronidů. Tento tzv. konjugovaný bilirubin je ve vodě mnohem lépe rozpustný, fyziologicky je vylučován do žluče, při zvýšení koncentrace v krvi se vylučuje také močí. Žlučí se dostává do střeva, kde dochází k jeho dekonjugaci a následné redukci bakteriální flórou na urobilinoidy. Tyto látky částečně cirkulují v enterohepatálním oběhu, částečně jsou ve střevě oxidovány a vylučovány stolicí. Při chybění žlučových barviv postrádá stolice své charakteristické zbarvení, je tzv. acholická. Bilirubin není pouze odpadním produktem metabolismu, má také antioxidační vlastnosti - je lapačem volných radikálů, inhibuje peroxidaci lipidů. srážlivá krev µmol/l

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Datum platnosti: 1.6.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB-K Verze č.:2

Datum platnosti: 1.6.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB-K Verze č.:2 Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník,

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková Regenerace ve sportu biologické veličiny MUDr.Kateřina Kapounková Biologické veličiny pro řízení zatížení Srdeční frekvence Laktát Močovina Kreatinkináza Amoniak Hematokrit a hemoglobin Glukóza Minerály

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz)

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Biochemie Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Únor 2012-0:00. Sylabus předmětu Biochemie, Všeobecné lékařství, 2.

Více

G-ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Seznam vyšetření biochemická laboratoř

G-ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Seznam vyšetření biochemická laboratoř G-ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Seznam vyšetření biochemická laboratoř V biochemické laboratoři jsou využívány referenční meze databáze NORIP Název Poznámka pro odběr: Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Proteiny krevní plazmy SFST - 194 Plazmatické proteiny Proteiny krevní plazmy SFST - 194 zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Vladimíra Kvasnicová Distribuce v tělních tekutinách protein M r (x 10 3 ) intravaskulárně

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Laboratoř lékařské genetiky úsek cytogenetiky Vypracoval: Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Schválil: prof. MUDr. David Stejskal,

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD VFN a 1.LF UK Odběr vzorku moče Očista genitálu Střední proud ranní moče Vyšetření chemicky do 2 h, sediment do 1 h Sběr moče

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení SurGal Clinic s.r.o. Drobného 38 40 602 00 Brno IČ 46965033 DIČ CZ 46965033 tel.: +420 532 149 333 fax.: +420 532 149

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Pohlaví Věk od Mez spodní Mez horní M 4 let 1,110 1,900 Z 50 let

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle) JÁTRA ústřední orgán intermed. metabolismu, vysoká schopnost regenerace krevní oběh játry: (protéká 20% veškeré krve, 10-30% okysl.tep.krve, která zajišťuje výživu buněk, zbytek-portální krev) 1. funkční

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Strana: 1/15 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Pigmenty Nebílkovinné dusíkaté látky Sacharidový metabolismus Bílkoviny Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Anorganické látky v buňkách - seminář Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Zastoupení prvků v přírodě anorganická hmota kyslík (O) 50% křemík (Si) 25% hliník (Al) 7% železo (Fe) 5% vápník

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Didaktické testy z biochemie 2

Didaktické testy z biochemie 2 Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami Poř. číslo Kód VZP Kód VZP STATIM Název EU (Kč)

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016 Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016 Glukóza klinický význam FPG (plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno)

Více

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve Laboratorní vyšetření krve = zdroj cenných informací pro správné určení diagnózy Analýza: Plné krve Plazmy Séra Odběr žilní krve

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků Metabolismus lipidů a lipoproteinů lipidy ~ 98-99% - triacylglyceroly zbytek cholesterol (fytosteroly, ergosterol,..) fosfolipidy DAG, MAG, vitamíny rozp. v tucích, steroidy, terpeny, volné mastné kyseliny

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více