Edgar Cayce. Eko konzult

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Edgar Cayce. Eko konzult"

Transkript

1 Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult

2 Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží. Èetli jste nìkdy o tom, jak žijeme, pohybujeme se a prožíváme své bytí? Které složky potravy nebo nápojù lidskému organismu dodávají sílu a schopnost rùstu? Pojem rovnováha se ve výkladech Edgara Cayceho jeví jako klíèový. Mìli bychom dbát, aby byla zachována vyváženost èinností, postojù a také chemického složení nebo rovnováha v lidském organismu. Jednou z nejdùležitìjších složek této fyzické (nebo chemické) rovnováhy je rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami a tomu odpovídající strava. Anne Read, Carol Ilstrup, Margaret Gammon, 1969 Eko konzult, 2003 ISBN PØEDMLUVA Obsah následujících materiálù a komentáøù sestavil èlovìk, který se zabýval problematikou stravování více než patnáct let, pøièemž úzce spolupracoval také se èleny klubu, kteøí k nìmu každodennì pøicházejí a pøinášejí stále nové poznatky. Pro jejich porovnávání s údaji o výživì od Edgara Cayceho byly použity rozsáhlé materiály, ze kterých však v tomto pøípadì bylo možné použít pouze malou èást. Témìø všichni, kteøí Edgara Cayceho žádali o radu ohlednì tìlesných problémù (v textu jsou oznaèeny jako P a oèíslované podle záznamù ve Virginia Beach), dostali pokyn dodržovat dietu. Ta jim byla doporuèena nebo výslovnì naøízena. Také mnoha tìm, kteøí žádali životní výklady (oznaèené písmenem L a poøadovým èíslem), se dostalo rady, jak by se mìli stravovat. Tato skuteènost dokazuje výjimeènost duchovního pohledu, jakým se na vztah mezi tìlem, myslí a duší hledìlo, pøièemž právì strava jako taková sehrávala velmi významnou roli. Do této knihy nebyly zaøazeny pøíklady diet doporuèovaných nemocným nebo lidem, kteøí mìli rùzné bolesti a to ani takovým, kteøí trpìli zácpou, pøípadnì obezitou, která se vyskytuje zcela bìžnì. Namísto toho se výbìr dìlal z velkého množství informací o bìžném stravování, pøesnìji stravování zdravých lidí. Další poznatky jsou dostupné èlenùm Asociace pro výzkum a osvìtu ve Virginia Beach.

3 4 5 Pøi ètení tohoto díla, sestaveného podle výkladù Edgara Cayceho, si okamžitì všimnete, že poskytované informace byly ve znaèné míøe pøizpùsobeny nejuznávanìjším moderním teoriím z oblasti dietologie, co se výzkumu týèe, vèetnì rùzných výzkumných trendù. Je pochopitelné, že došlo k urèitým nesrovnalostem. Ostatnì byly odhaleny také v rùzných moderních výzkumných objevech. Je možné, že nìkteré údaje si budou navzájem odporovat. Každopádnì ve všeobecnosti dokonce i vìdci nejoddanìjší svému povolání neustále vìøí, že pravda nakonec bude odhalena a že informace, které si zjevnì protiøeèí, jednou budou uvedeny v soulad, pokud se ukáže, že jsou pravdivé. Postoj vìdcù mùžeme vyjádøit slovy poèkej a uvidíš. My ostatní rovnìž musíme èekat a dále pátrat po pravdì. Zatím pøijímáme informace, které Edgar Cayce uvádí ve svých výkladech, protože v bezpoètu pøípadù se projevil jejich pøínos a praktický význam. Úvod Toto dílo obsahuje èásti výkladù Edgara Cayceho, které se dají využít také v praktickém životì. Tøi lidé, a to Margaret Gammon, Carol Ilstrup a Anne Read se podíleli na sestavení knihy Edgar Cayce: O stravì a zdraví. Strava je z Cayceho pohledu považována za jeden ze základních komponentù, které èlovìku za života na Zemi poskytují pocit štìstí. Ústøední myšlenkou je vnímání Tìla jako chrámu duše. Ve zdravém organismu dokáže duše èlovìku poskytnout služby nejrùznìjšího druhu, které jsou vysoké kvality. Dùležitá je také Cayceho idea rozvíjení a zvyšování vnímavosti (zvýšená schopnost ESP). Pokud poslechnete rady, které jsou v této knize uvedeny a bìhem šesti mìsícù až jednoho roku budete jíst vyváženìjší stravu, možná se zaènete více zajímat i o studie, ve kterých jsou uvedeny speciální dietní programy, sloužící ke zvyšování psychické kondice. Hugh Lynn Cayce

4 6 ilozofie 7 ILOZO IE Psychosomatickou medicínu považujeme za nový objev lékaøské profese. Díky nìmu je dnes možné poznávat a stále více respektovat spojitost mezi mentálními postoji a tìlesným zdravím. Edgar Cayce ve svých výkladech neoddìluje duchovní a mentální život od tìlesného. Naopak, tvrdí, že všechny tøi èásti tvoøí jeden celek. Pøitom vždy znovu a znovu zdùrazòuje význam ohleduplného pøístupu k léèbì lidského organismu, protože ho považuje za chrám duše. Tìlo jednotlivce je chrámem žijícího Boha. Žít život být a udržovat tìlesnou aktivitu jako oslavu tvoøivých sil posláním každého jednotlivce je také proniknout do materiálního vìdomí. 298-L-1 Studujte záznamy, které se zabývají udržováním rovnováhy chemických procesù v organismu. Pøitom mìjte na pamìti, že není cílem, aby se z èlovìka stávala jakási lékárnièka. Spíše by mìl poznávat zákonitosti udržování tìlesné rovnováhy organismu a mìl by je také dodržovat P-2 V tìlesné schránce èlovìka je pøítomna také jistá míra božského, jak duchovní nebo mentální oblast, protože všechno tvoøí jeden celek! 69-P Každá duše je chrámem živého Boha. Proto se ke svému tìlu chovejte rozumnìji, onemocní-li, protože duchovní pravdu dokáže projevit dokonaleji L-1 Tìlesné pudy se neprojevují pouze v závislosti na tom co jíme, ale také na tom, jakým zpùsobem uvažujeme a také podle toho, jaký pøístup k tomu máme, jak myslíme a jak se stravujeme! Souvisejí rovnìž s obsahem našeho mentálního a duchovního života L-4 Mysl vždy funguje jako stavitel. Lidské tìlo a duše se formují podle toho, èím jsou naplòovány bìhem asimilace. Stejnì jako v lidském tìle pojem trávení nutnì nemusí znamenat asimilaci, ani mentální tìlo nemusí asimilovat všechno, co èlovìk ète, slyší nebo øíká P-1 Skuteènost, že jednotlivé faktory výživy organismu souvisejí s procesy asimilace a trávení, vytváøí novou dimenzi, o níž, jak pøipouštìjí samotní vìdci, neexistuje dostatek informací. Potøebují tedy získat vìtší pøehled. Doktor medicíny W. H. Sebrell mladší, který pùsobí jako øeditel Národního institutu zdraví v amerických státních zdravotnických službách, o vzájemných vztazích mezi tìmito faktory pojednává v uvítacím projevu pro Národní institut zdravého stravování a výživy ve Washingtonu, D. C. Nastoluje nìkteré otázky, které si zjevnì vyžadují odpovìï: 1. Jakým zpùsobem ve zdravém a postiženém organismu funguje více než 50 známých základních prvkù výživy? 2. Do jaké míry jednotlivec dokáže zužitkovat potravu, kterou zkonzumuje? 3. Jaký je vztah mezi jednotlivými živinami v organismu? Dr. Sebrell navíc klade další otázky, které vyvstávají ze tøí výše uvedených: 4. Kdy a v jaké míøe mùžeme uplatnit svùj apetyt, rozhodneme-li se pro vyváženou stravu? 5. Jak èasto a v jakém pomìru by mìl organismus pøijímat specifické druhy živin? V této oblasti èasový faktor pravdìpodobnì sehrává významnìjší úlohu, než si dnes dokážeme uvìdomit. U ètvrté otázky ètenáøi na mysl jistì pøijde termín Appestat, což je vlastnì chu ové centrum, které je urèeno ke kontrole apetytu a je umístìno v mozku. Tento termín, který by se mohl volnì pøeložit jako uspokojení chuti, poprvé uvedl Dr. Norman Jolliffe ve své knize Zhubni a zùstaò štíhlý. Pøi psychosomatickém nahlížení na problematiku obezity se za pøíèinu pøejídání považuje potøeba dosáhnout uspokoje-

5 8 ilozofie 9 ní v emocionální oblasti. Cayceho výklady mají k tomuto tématu také co øíci. Èlovìk by mìl dodržovat takovou dietu, jakou jeho organismus ve svých nejintimnìjších touhách vyžaduje. Nemìl by se tyto projevy pokoušet potlaèit pùsobením své vùle. Nejintimnìjší touhy jednotlivce by se v lidském tìle totiž mìly projevovat a také se projevují správným zpùsobem... Pouze tehdy, když jsou v procesu seberozvíjení pøekonány, nebo jsou-li vlastní motivy pøíliš smyslné èi jednostrannì orientované na tìlesnou stránku, se èlovìk zamiluje do takových vìcí, které mu vlastnì škodí. Pevnì setrvejte u postojù, které vedou k chápání sebe samého. Pøedstavte si své tìlo, které se mùže stát posvátným a pøijatelným také pro Nìj. Pamatujte si, že tìlesná schránka je pozemským božím chrámem, kterému by èlovìk mìl ze sebe odevzdat to nejlepší. Službu, která se takto vykoná, mùžeme považovat za rozumnou a spravedlivou. Jaký je vliv emocí na trávicí a asimilaèní procesy? Mezi nimi existuje pøímý vztah, o kterém se ve výkladech øíká následující: Dbej na to, abys pro sebe vybral takovou stravu, která by vyhovovala potøebám tvého organismu. Dopøej si èas na jídlo a na to, abys jedl pouze to, co je pro tebe vhodné. Pak dopøej èas také svému tìlu, aby trávení probíhalo v klidu, protože kdybys zaèal hned vyvíjet mentální a tìlesnou aktivitu, tvému žaludku by to neprospìlo. 243-P-17 Pravdou je, že èlovìk by mìl pøi pøijímání potravy jíst pomalu, dokonce i když má problémy, nebo je ve stresu. Stejnì tak je potøebné mít na pamìti, že není správné, když nìkdo neustále nìco pojídá pouze proto, aby tak zahnal nudu, nebo si vyplnil volný èas pøitom ve skuteènosti hlad nemá. Trávení pak neprobíhá tak, jak by si èlovìk pøál. 900-D Pacient by potravu nemìl pøijímat hlavnì tehdy, cítí-li se nìjakým zpùsobem pøepracován a už je takový stav zpùso- ben nadmìrným stresem, pocitem zloby, nebo depresemi nejrùznìjšího druhu. V takových chvílích je dobré pøijímat dostatek tekutin, napø. vodu, pøípadnì èerstvé podmáslí (buttermil). V žádném pøípadì však slazené mléko. 243-P-4, 5 Pro fungování organismu je velmi nesprávné a škodlivé, pokud nìkdo žaludek zatìžuje potravou, když právì prožívá strach nebo stres. Stejnì tak je zlé, pøijímá-li potravu bez o- hledu na to, zda skuteènì cítí hlad. 277-P-1 Èlovìk by nikdy nemìl jíst tehdy, když prožívá stres, cítí-li se pøíliš unavený, rozrušený nebo rozèilený. A nikdy by nemìl jíst taková jídla, pøi kterých cítí, že pro nìj nejsou prospìšná. 137-D-15

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

*prevence *intervence *sdílení

*prevence *intervence *sdílení *Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, skupina IX. - Petra Kubáèková dìtská ILUSTRACE *prevence *intervence *sdílení Mám ráda ilustrace. Každý do nich mùže vložit vše, co je pro nìj

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Podìkování. Nadìžda Špatenková

Podìkování. Nadìžda Špatenková Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala všem èlenùm autorského kolektivu: doc. PhDr. Irenì Sobotkové, CSc., doc. PhDr. Kateøinì Ivanové, Ph.D., doc. PhDr. Danì Sýkorové, Ph.D., PhDr. Annì Schneiderové,

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více