TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."

Transkript

1 Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog ve škole na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Popište činnosti, které děláte nejčastěji v tomto směru ve vztahu k žákům/rodičům/pedagogům ve škole. Žáci - IVP - Depistáže SVP individuální (zakázka od učitele rodiče), skupinové ve třídách (1. třída, 2. třída) - Stimulace, nápravy, reedukace individuální i skupinové - Oblasti nápravy: percepční funkce, řeč, motorické funkce, časoprostorová orientace, grafomotorika, pozornost, prevence SPU riziko SPU - Kontrolní dg. mapující intervence - Změny výuky čtení (AS m GE m splývavé čtení) - Přímá práce se žáky 1. stupně - přímá práce se žáky 2. stupně - Jak pracovat s kompenzačními pomůckami - Jak pracovat s textem - Pomoc při zapojování do třídních skupin - Pomoc při zvládání náporu spojeného s výukou konzultace - Profesní poradenství Rodiče - Konzultace pro rodiče (IVP, zpráva z vyšetření ) - Podpora pro reedukační práci v domácím prostředí - Přístupy k žákům se SVP - Přístupy k učitelům, spolupráce Učitelé - Odborná pomoc při IVP - Administrace IVP

2 - Konzultace s učiteli ohledně IVP (zpráva z vyšetření, vhodné přístupy) - Metodická podpora učitelům se žáky s SVP - Metodická podpora asistentům pedagoga - Lektorská činnost pro učitele - Přístupy k žákům se SVP - Hodnocení žáků se SVP Nejčastěji uváděné činnosti spojené s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: - depistáže SVP (zejména SPU) - stimulační, nápravné a reedukační programy (percep. a motor. fce, řeč, časoprostor. orientace, grafomotorika, pozornost ) - kontrolní dgstika efekt intervencí - návrhy na změnu a individualizaci výukových metod (např. AS x GE x splývavé čtení) - výuka dovedností (např. práce s kompenzač. pomůckami, práce s textem ) - pomoc při zapojování do třídních skupin - kariérové poradenství - práce s rodiči zejména podpora pro reedukační práci doma - práce s učiteli a asistenty pomoc při tvorbě IVP, administrace IVP, metodická podpora, vzdělávání - přístupy k žákům se SVP, hodnocení 2. Jak má škola upravenou kapitolu 8. RVP ve svém ŠVP. Jaké volí změny ve vzdělávání žáků s potřebou integrace. Spolupracuje na úpravách ŠVP s vámi? Hodnocení: - Málo rozpracováno cca půl strany - Střední rozpracovanost cca 3 strany - Rozpracováno až 10 stran Obsah : - Věnuje se pozornost - Principy přístupu k žákům (otevřenost, spolupráce, informovanost, asistent pedagoga, ŠPP) - Zvlášť žáci se ZP, zvlášť ZZ a zvlášť SZ konkretizováno z hlediska druhu a stupně - Podpora nadaným žákům - Popis poskytované péče na škole od vyhledávání, před diagnostiku, až ke vzdělávání, hodnocení a intervenci - Úprava školního prostředí ve prospěch žáků se SVP - Specifikace tříd pro žáky se SVP

3 - Specifika vzdělávání žáků se SVP na 1. stupni a na 2. Stupni - Spolupráce s rodiči - Spolupráce se ŠPZ 3. Eviduje škola- respektive vy- jako školní odborník také tyto žáky, tedy ty bez oficiálně deklarované potřeby integrace? Uveďte počty integrovaných žáků s doložkou k integraci i bez doložky. - Typy a počty žáků se SVP - Práce se žáky bez doložky před vlastní diagnostikou - Práce s hraničními žáky - Velmi často počty žáků bez doložky, se kterými školní specialista pracuje, překračuje počet žáků s doložkou 4. V jaké oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujete podporu pedagogům nejčastěji. Uveďte konkrétně. Popište případné problémy. Podpora: - Porozumění zprávě z vyšetření - Hledání vhodných přístupů k žákovi v hodině, práce mimo vyučování, včetně pozitivní motivace - Porozumění zvláštnostem v chování žáků (vyplývající ze SVP, osobnosti žáka, jeho zkušenosti aj.) - Průběžné konzultace (pokroky, změny, problémy) - Náslechy v hodinách a následné rozbory ve prospěch žáků se SVP - Vhodné formy zapojení žáků se SVP do třídní skupiny - Jak spolupracovat s rodiči, domácí příprava, domácí trénink - Metodické vedení (čtení, psaní, počítání aj.) - Rozbor chybovosti - Vhodné pomůcky a kompenzační přístupy, zapůjčování literatury, pomůcek - Informovanost o DVPP Problémy - Formální zájem o spolupráci - Financování potřeb spojených s odbornou péči o žáky (literatura, pomůcky, PC program) - Financování vzdělávacích aktivit pro učitele - Nezájem učitelů se vzdělávat

4 - Financování asistentů pedagoga - Neochota pedagogů rozvolnit žákům učivo, přistupovat individualizovaně - 5. Které jsou nejčastější problémy spojené s integrací žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí? S kým škola dále spolupracuje (PPP, SPC, OSPOD, NNO)? Jakou podporu poskytuje školní psycholog/školní speciální pedagog? Problémy žáků/při vzdělávání - Neznalost Čj - Nedbalost ve školní docházce, absence žáků - Odlišné normy a kulturní zvyklosti, nepřiměřené chování - Nedostatečný prostor pro individuální práci se žákem v hodině - Nezájem rodičů o podporu žáka mimo vyučování - Spolupráce s institucemi, ne vždy je zajištěna zpětná vazba (např. OSPOD) Podpora ŠPP - Účast při řešení obtíží - Rozvoj čj komunikace, psaní - Informace pro rodiče - Informace pro učitele - Pomoc při grantové činnosti k financování péče o žáky se SZ Návrhy ke změně legislativy: - Přesnější definice v legislativě - Provázanost školství sociální sféry příp. i zdravotnictví při řešení obtíží žáků - Policie - Finanční normativy i na žáky se SZ - Docházku do přípravné třídy vázat na sociální dávky - Vybavit děti pomůckami součást normativů - Financování zájmových aktivit, školních pobytů - Asistent pedagoga ve třídách se žáky s SZ - Čeština zdarma, půlroční až jednoroční intenzivní kurzy - 6. Eviduje Vaše škola žáky, kteří v průběhu vzdělávání na ZŠ byli přeřazeni na ZŠ praktickou? - Ano, evidují: výrazná školní neúspěšnost, s následným dg. mentálního postižení, výchovné obtíže při těžkých SPUCH, současně s dvojím opakováním ročníku - Ne, neevidují, není běžný odchod ze školy - Jsme praktickou školou

5 7. Která konkrétní opatření školy podle vás přispívají k integraci žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostřed? - Empatie vůči těmto žákům - Spolupráce školy a rodiny, školy a odborných pracovišť, školy a OSPOD - Brát rodiny jako rovnocenné partnery, nenařizovat, ale nabízet, nehodnotit, když rodina dopomoc nezvládá, nevylučovat děti z péče kvůli nespolupráci rodin - Důvěra mezi učitelem rodinou - Osvěta mezi spolužáky učiteli (např. projektové dny na téma multikulturality) - Zapojení žáků se SZ do mimoškolních aktivit pořádaných školou - Hlídání dětí českými tetami - Zohlednění výkonů v Čj - Činnost SIM - Práce učitelů v předmětech Rodinná výchova a Osobnostně sociální výchovy, Výchovy ke zdraví - Skupinová projektová práce tříd - Zvýšený dohled nad žáky rodin vedených v OSPOD - Nevázat podporu školy na spolupráci rodiny - Podpora všech forem sociálního učení - Důsledná spolupráce všech zainteresovaných institucí - Osvěta a výchova k toleranci 8. Evidujete u těchto žáků poruchy chování? Pokud ano, jaké? - Ano, evidují někdy často: vyrušování, vykřikování, aktivita až hyperaktivita, kázeňské přestupky, neplnění slibů, neschopnost podřídit se pravidlům, slovní agrese, fyzická agrese, odmítání chodit do školy, drobné lhaní, krádeže - Ne, neevidují (musí se jim rozumět, pak nejsou poruchy chování) 9. Provozní podmínky pracoviště v případě že podmínky pro práci ve Vaší škole jsou nevyhovující, napište prosím v čem. - Vytíženost přesahující úvazek - Potřebovali by psychologa, etopeda - Nevhodné podmínky ŠPP

6 - Střídání se v pracovně s jinými členy ŠPP nutná koordinace - Potřeba nových prostor, vhodných pro práci se žáky i v menší skupince - Postupně se zvyšující vybavenost pracovny důležitými pomůckami (PC, bílá tabule, logopedické zrcadlo, skříň na spisy, od odborné materiály, vhodný nábytek aj.) - Větší zajištění diagnostikou a nápravnými materiály (finance) - Nový PC - Telefon mobilní pro možnou komunikaci s rodiči - Herna a relaxační místnost pro žáky - Vlastní pracovna pro skupinové aktivity (ne ve třídě) - Občas problémy se spotřebním materiálem Vyhovující - Výborné převažují: cca 90 %. Zpracovala: A.Kucharská, S. Hönigová

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Speciálně pedagogická činnost

Speciálně pedagogická činnost Speciálně pedagogická činnost na základní škole se sociálně znevýhodněnými žáky metodika ZŠ Boženy Němcové - centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/03.0018

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Projekt EU OPVK Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících

Více

Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí

Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Mgr. Jana Mrázková Rizikové chování ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Metodická zpráva č. 7 ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová 1. Úvod V projektu Realizace školních poradenských

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole je od školního roku 2010-11 zřízeno Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více