Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o."

Transkript

1 Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce ředitelky: Mgr. Bohuslava Krupová Mgr. Libor Bednář

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/ Základní údaje o škole 2. Historie školy 3. Charakteristika školy 4. Profil absolventa 5. Stručný popis studijních oborů 6. Učební plán 7. Přijímací řízení 8. Zdravotní poţadavky 9. Uplatnění absolventa 10. Údaje o mimoškolních aktivitách 11. Údaje o výsledcích vzdělávání 12. Hodnocení maturitních zkoušek 13. Hodnocení české školní inspekce 14. Vlastní hodnocení školy 15. Údaje o pracovnících školy 16. Základní údaje o hospodaření školy

3 Základní údaje o škole : Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Hulvácká 384/ Ostrava Zábřeh IČO : Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne č.j / Obor : M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne č.j /05-21 Obor: K/407 Gymnázium- se zaměřením na esteticko výchovné předměty Tel: WEB: Zřizovatel a jednatel: Mgr. Libor Bednář Ředitelka: Mgr. Hana Dvořáková Školská rada: Školská rada na svém zasedání dne

4 2009 projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Školská rada zvolena ve sloţení: Mgr. Bohuslava Krupová, Bc. Olga Doláková, Zuzana Petrásková.

5 Historie školy Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. byla schválena MŠMT v zimě r a byla vybudována na základě 13-leté existence Střední soukromé umělecké školy Ostrava, s.r.o. která vznikla transformací v roce 1997 z původní Střední soukromé umělecké školy zlatnické zaloţené roku Od svého zaloţení sídlila v pronájmu v budově SPŠ stavební v Ostravě Zábřehu. Vedení školy si uvědomovalo nutnost samostatné existence ve vlastní budově. Na podzim 1997 škola získala do vlastního pronájmu školní budovu spadající pod ÚMOb Ostrava Michálkovice. Během prvního pololetí šk. r. 1997/98 se celá budova vlastním nákladem rekonstruovala, doplnila o nezbytnou inţenýrskou síť včetně rozvodu plynu nezbytného pro provoz zlatnických dílen a vybavila výtvarné ateliéry. Za plného provozu se počátkem roku 1998 škola přestěhovala na Čihalíkovu ulici v Ostravě - Michálkovicích. Zde začala výuka od druhého pololetí r uţ ve vlastních prostorách. Během několika let dochází k postupné rekonstrukci budovy a hlavního vchodu, vybudování nových ateliéru, učebny výpočetní techniky, multimediální učebny a rekultivaci přilehlých pozemků. Budova školy v Michálkovicích však postupně přestala vyhovovat po technické i prostorové stránce. Vzhledem k rozšiřování studijní nabídky a zhoršujícímu se stavu stoleté budovy se vedení školy rozhodlo získat nový - větší a hlavně perspektivnější prostor. Po dlouhém hledání a vyjednávání bylo vytipováno několik vhodných objektů. Během školního roku 2005/2006 se situace postupně začala vyjasňovat a ve druhém pololetí byla podána ţádost o dlouhodobý pronájem uvolněné školní budovy v Ostravě - Zábřehu. Po dlouhých přípravách a konzultacích na jaře r zároveň vzniká nový studijní obor - gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením. Zároveň se mění i název školy na Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

6 Koncem června 2006 pak Rada městského obvodu Ostrava - Jih vydala souhlas s dlouhodobým nájmem. První školní den září 2006 tak začal už v nové budově na Hulvácké ulici 384/1 v Ostravě Zábřehu. Školní budova je umístěna v lokalitě Pískové doly v Ostravě Zábřehu nedaleko stanic tramvají a autobusů městské hromadné dopravy. Součástí školního areálu je malá tělocvična a 2 moderní venkovní hřiště s umělým povrchem. V přímém sousedství školy (cca 20 metrů) je umístěn komplex školní jídelny a internátu jiného škol. subjektu, který je ale plně k dispozici studentům umělecké školy a gymnázia. Současným studijní zaměřením Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví stříbrnictví (návrh a realizace moderního šperku) a nově vzniklým gymnáziem s estetickovýchovným zaměřením je škola ojedinělá na celé Moravě a ve Slezsku. Do budoucna se počítá i s dalším rozšířením studijní nabídky. V přijímacím řízení na školní rok 2009/2010 bylo přijato 8 ţáků gymnázia a jako kaţdoročně i ţáci do prvního ročníku uměleckého oboru.

7 Charakteristika školy Střední odborná škola umělecká a gymnázium si dala za cíl vychovávat a vzdělávat ţáky, kteří by byli všestranně připraveni nejen po odborné a profesní stránce, ale také pro praktický ţivot. Z toho vychází poměrně značná náročnost ve výuce i časová vytíţenost ţáků. Po ţácích se vyţaduje aktivní přístup a výrazný zájem o zvolený obor promítající se také v domácí tvorbě. Na druhé straně se nechává poměrně široký prostor pro rozvoj individuality a právo na vyjádření vlastního postoje a názorů. Svým studijním zaměřením je SOŠ umělecká a gymnázium ojedinělá na celé Moravě a ve Slezsku. V jednotlivých třídách je 7-14 ţáků (v posledních letech je celk. počet ţáků na škole přibliţně 50). Od zaloţení školy bylo moţné studovat studijní obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví stříbrnictví (návrh a realizace moderního šperku). Kromě stěţejních předmětů (výtvarná příprava, modelování, návrhová kresba, písmo, praktická cvičení, dějiny výtvarné kultury) se vyučují obory, které doplňují a rozvíjejí výtvarné vzdělání, jako je třeba práce s výpočetní technikou. Všechny odborné předměty včetně praktických cvičení se vyučují ve specializovaných učebnách, ateliérech a dílnách v prostorách SOŠ umělecké a gymnázia. Se školou také spolupracují renomovaní umělci ostravského regionu. Škola dbá na sepětí teoretické výuky s praxí a na praktické vyuţití znalostí teoretických a praktických předmětů. Součástí povinné výuky jsou tudíţ odborné exkurze, letní výtvarné a sportovní kursy a zahraniční tematické zájezdy v rámci předmětu dějiny výtvarné kultury. Nedílnou součástí výchovy a vzdělání jsou návštěvy uměleckých galerií a výstav. Teoretickou výuku dějiny výtvarné kultury například doplňují exkurze na místa našich i zahraničních nejvýznamnějších historických kulturních památek (Itálie Ravenna, Verona, Florencie, Řím, Francie Paříţ, Remeš, Praha). Ţáci rovněţ absolvují exkurse do míst se šperkařskou tradicí. Škola ţákům dává moţnost sportovního i kulturního vyţití. Existuje zde stálá, podle potřeb ţáků se měnící, nabídka sportovních i kulturních činností.

8 Na všechny akce zajišťuje škola ţákům doprovod odborníka v daném oboru. Výrazně talentovaní jedinci mají moţnost získat prospěchové stipendium. Škola vypisuje jedno studijní místo s moţností bezplatného studia pro výrazně talentovaného ţáka (předpoklad výborný prospěch).

9 Profil absolventa Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Absolvent studijního oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví stříbrnictví má znalosti odpovídající střednímu odbornému vzdělání zakončenému maturitní zkouškou a závěrečnou absolventskou prací. Má aktivní zájem o dění ve společnosti, dokáţe se orientovat v základních problémech kaţdodenního ţivota. Má kladný vztah k pohybové činnosti a ochraně a tvorbě ţivotního prostředí, coţ se projevuje i aktivní činností v těchto oblastech. Chápe úlohu člověka, rodiny a státu v právní společnosti a rozumí základním problémům mezilidských vztahů včetně sexuálních a rodičovských. Má určité poznatky z oblasti duševního poznávání osobnosti a dokáţe je pozitivně pouţít v praxi při dalším osobním rozvoji a v aktivním působení na své okolí. Absolvent se správně vyjadřuje ústně i písemně v českém jazyce. Ovládá gramatickou a slohovou stavbu mateřského jazyka a dokáţe ji vhodně pouţít při komunikaci. Má přehled o literatuře a dramatickém umění v české a slovenské kultuře a zná významné kulturní proudy, osobnosti a díla světové literatury. Je schopen běţné komunikace v cizím jazyce při styku s cizinci i v cizím jazykovém prostředí. Dovede pouţívat gramatická pravidla při ústním i písemném projevu. Má základní geografický a kulturní přehled o oblastech příslušných danému projevu. Absolvent ovládá základní učivo společenskovědních a přírodovědných oborů a rozumí základním společenským, přírodním, fyzikálním a chemickým zákonům, jevům a dějům. Tyto poznatky dokáţe aplikovat v praktických podmínkách. Usiluje o svůj všestranný tělesný rozvoj a chápe důleţitost jednoty souměrného rozvoje duševní stránky člověka se stránkou tělesnou. Má smysl pro krásu pohybu, estetiku a je si vědom důleţitosti aktivního fyzického pohybu vzhledem ke kompenzaci duševní a manuální práce a udrţování dobrého zdravotního stavu. Dodrţuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Umí správně vyuţívat volný čas, uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholové a drogové závislosti.

10 Ovládá různé výtvarné techniky a postupy. Má teoretické znalosti o barvě a dovede jich prakticky vyuţít. Ovládá studijní kresbu tuţkou, perem, tuší, úhlem a pastelem, několik typů konstruovaného a psaného písma. V návrhu a realizaci šperku je schopen výtvarného projevu vlastní samostatnou tvorbou a dále ji aktivně rozvíjí. Orientuje se v hlavních výtvarných směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o špercích a architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Ovládá přípravu materiálu: tavení, odlévání, válcování, protahování. Umí opracovávat připravený materiál: stříhání, řezání, vrtání, pilování, broušení, smirkování, ohýbání, vyrovnávání, tahání, stáčení, vytloukání profilů, ţíhání plamenem i elektřinou, letování. Pouţívá zlatnických nástrojů jako je lupenková pilka, pilníky, svidřík, zlatnické nůţky, zlatnická plynová pistole. Umí leštit hotové výrobky a zná základy fasování kamenů. Dovede rozlišovat drahé kameny a polodrahokamy. Má přehled o pouţívaných materiálech, zná jejich fyzikální a chemické vlastnosti a dokáţe jich vyuţít v praxi. Dokáţe se orientovat v puncovnictví, zkouškách zlata, výpočtech jeho ryzosti a legování. Ovládá zlatnickou, klenotnickou a částečně granátovou techniku. Je schopen navrhnout šperk, graficky jej ztvárnit, vypracovat technologický postup výroby, vznést poţadavek na materiál a nástroje a šperk vyrobit. Gymnázium, esteticko-výchovné zaměření Absolvent gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením má znalosti odpovídající úplnému střednímu vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

11 Má aktivní zájem o dění ve společnosti, dokáţe se orientovat v základních problémech kaţdodenního ţivota. Má kladný vztah k pohybové činnosti a ochraně a tvorbě ţivotního prostředí, coţ se projevuje i aktivní činností v těchto oblastech. Chápe úlohu člověka, rodiny a státu v právní společnosti a rozumí základním problémům mezilidských vztahů včetně sexuálních a rodičovských. Má určité poznatky z oblasti duševního poznávání osobnosti a dokáţe je pozitivně pouţít v praxi při dalším osobním rozvoji a v aktivním působení na své okolí. Absolvent se správně vyjadřuje ústně i písemně v českém jazyce. Ovládá gramatickou a slohovou stavbu mateřského jazyka a dokáţe ji vhodně pouţít při komunikaci. Má přehled o literatuře a dramatickém umění v české kultuře a zná významné kulturní proudy, osobnosti a díla světové literatury. Je schopen běţné komunikace v cizím jazyce při styku s cizinci i v cizím jazykovém prostředí. Dovede pouţívat gramatická pravidla při ústním i písemném projevu. Má základní geografický a kulturní přehled o oblastech příslušných danému projevu. Má teoretické znalosti o výtvarné, hudební, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky vyuţít. Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Má přehled a ovládá základní výtvarné techniky a postupy. Má teoretické znalosti o barvě a dovede jich prakticky vyuţít. Ovládá základní kresbu tuţkou, perem, úhlem a pastelem. Je seznámen se zákonitostmi perspektivy a výtvarné prostorové tvorby. Orientuje se v hlavních výtvarných a hudebních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Ovládá základní práci s výpočetní a komunikační technikou. Umí pouţívat a aplikovat v reálném ţivotě běţný software, rozumí jemu a prakticky jej dokáţe pouţít v reálném ţivotě. Absolvent ovládá základní učivo matematiky a geometrie, společenskovědních a přírodovědných oborů a rozumí základním společenským, přírodním, fyzikálním a chemickým zákonům, jevům a dějům. Tyto poznatky dokáţe aplikovat v praktických podmínkách. Usiluje o svůj všestranný tělesný a duševní rozvoj a chápe důleţitost jednoty souměrného rozvoje duševní stránky člověka se

12 stránkou tělesnou. Má smysl pro krásu pohybu, estetiku a je si vědom důleţitosti aktivního fyzického pohybu vzhledem ke kompenzaci duševní a manuální práce a udrţování dobrého zdravotního stavu. Dodrţuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Umí správně vyuţívat volný čas, uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholové a drogové závislosti.

13 Stručný popis studijních oborů M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření: Zlatnictví a stříbrnictví Zlatnictví a klenotnictví je velmi staré umělecké řemeslo a vyvíjelo se společně s dalšími lidskými činnostmi od dávných dob primitivních lidí aţ do současnosti. I přes současný dynamický rozvoj techniky a automatizace zůstává hlavní těţiště převáţně na vysoce kvalifikované manuální práci ve spojení s náleţitými teoretickými znalostmi. Z odborného hlediska studijní obor zahrnuje: Schopnost vlastního výtvarného projevu v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby a modelování. Znalosti o vlastnostech drahých kovů a způsobu jejich zpracování, tavení a přípravy slitin podle předpisů o ryzostech, účelu a druhu strojů a pomocných látek, nejdůleţitějších vlastnostech drahých kamenů a jejich napodobenin, pravidlech o hygieně a bezpečnosti práce, ovládaní chemických a mechanických technologických postupů, různé výrobní zlatnické a klenotnické techniky, hospodárné vyuţívaní materiálu. Hlavními předpoklady pro tento studijní obor jsou: výrazný výtvarný talent, schopnost postupně se rozvíjejícího samostatného uměleckého projevu, kreslířské schopnosti, umělecký cit, manuální zručnost, trpělivost, schopnost soustředit se po delší časový úsek. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin. Součástí studia jsou také povinné odborné tuzemské i zahraniční exkurze a praxe. Stěžejní vyučované předměty : Český jazyk a literatura Cizí jazyk (anglický jazyk) Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava

14 Písmo Navrhování Technologie a materiály Praktická cvičení Výpočetní technika Počítačová grafika K/407 Gymnázium studijní zaměření: Esteticko-výchovné předměty Všeobecné humanitní vzdělání má dlouholetou tradici a je i stále důležitým základem pro další studium na vysokých školách. Při studiu je kladen důraz na esteticko-výchovné a humanitní předměty. Absolvent má mimo všeobecného vzdělání také přehled o základních výtvarných technikách a postupech. Má teoretické znalosti o výtvarné, hudební, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky vyuţít. Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Je schopen běţné komunikace ve 2 světových jazycích. Ovládá běţnou práci s výpočetní technikou (zvláště pak grafické a multimediální programy). Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou: schopnost soustavného studia, sklony k humanitním a estetickým oborům. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin. Hlavní vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Španělský jazyk

15 Základy společenských věd Informatika a počítačová grafika Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Maximální počet studentů ve třídě je 20. Absolvent studijního oboru má znalosti odpovídající úplnému střednímu vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

16 Učební plán 2008/ M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Kmenový obor 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Studijní obory M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-zlatnictví a stříbrnictví Denní studium Předměty I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Technické kreslení Základy přírodních věd Základy společenských věd Tělesná výchova Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Písmo Navrhování Technologie a materiály Výpočetní technika Ekonomika a účetnictví Počítačová grafika Praktická cvičení Celkem počet hodin Počet vyuč.týdnů Činnost I. II. III. IV. Lyţařský kurz Plenér Exkurze Maturitní zkouška Celkem výuk. týdnů Rezerva Celkem vyuč.týdnů Učební plán 2008/ K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Kmenový obor

17 Studijní obory K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Denní studium Předměty I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura 3 3 Anglický jazyk Španělský jazyk 3 3 Základy společenských věd 1 1 Dějepis 2 2 Zeměpis 2 2 Matematika 3 3 Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie / geologie 2 2 Informatika a výpočetní technika 2 2 Estetická výchova - výtvarná výchova 3 3 Tělesná výchova 2 2 Volitelný předmět 1 Dějiny výtvarné kultury Celkem Počet. vyuč. hodin Činnost I. II. III. IV. Lyţařský kurz 1 - Plenér - - Exkurze - 1 Maturitní zkouška - - Celkem vyuč Rezerva 3 3 Celkem vyuč.týdnů Volitelné předměty: Dějiny výtvarné kultury Kresba Dramatická výchova Figurální kresba Dějiny hudební kultury Počítačová grafika Písmo Digitální fotografie Modelování

18 Údaje o přijímacím řízení Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijní zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Škola si vybírá ţáky podle výsledků talentového přijímacího řízení. K výsledkům na základní škole se přihlíţí pouze v případě odvolání. Talentové a přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. První, talentová část, se skládá z kresby, základů modelování v hlíně a testu manuální zručnosti. Součástí talentových zkoušek je prezentace domácích výtvarných prací V další části absolvují uchazeči testy z českého jazyka, všeobecného společenského a kulturního přehledu a krátký vstupní pohovor. Prioritní jsou výsledky talentových zkoušek. Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Ţáci jsou vybíráni anonymně podle bodového systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 14 uchazečů. Zájem o studium byl v posledních letech menší neţ v minulosti. K přijímacím a talentovým zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo celkem 6 zájemců. Počet zájemců o studium byl velmi nízký (mimo jiné i jako důsledek nového školského zákona - moţnost ţáků poslat pouze jednu přihlášku na uměleckou školu v 1. kole). Zdravotní požadavky Do studijního oboru mohou být přijati chlapci a dívky s vysokou manuální zručností, schopností jemné koordinace, kreativity a trpělivosti. Praktická cvičení, pozdější uplatnění v oboru a eventuelní další studium na Vysoké škole je poměrně zrakově náročné a je tedy ţádoucí, aby uchazeč neměl výraznou

19 zrakovou vadu (brýle nevadí), která by ho zásadně omezovala ve studiu a následném povolání. Není překáţkou sníţená nebo změněná pracovní schopnost, pokud není v rozporu s výše uvedeným. Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichţ způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. Uplatnění absolventa Ţák je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamţité uplatnění v praxi. Je schopen samostatné práce ve svém oboru jak při zhotovení nového výrobku, tak při různých opravách. Je připraven pracovat v oborech uměleckého či estetického zaměření. Nadaní ţáci mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách humanitního zaměření, převáţně výtvarných oborů. V současné době přibliţně polovina všech absolventů dále studuje. Jedná se většinou o pomaturitní studium, vyšší odborné a vysoké školy. V posledních letech tedy většina absolventů nachází ihned po absolvování uplatnění v oboru nebo jsou přijati na další studium, což znamená % úspěšnost. Z letošních absolventů část našla uplatnění v oboru nebo byli přijati na další studium. Gymnázium studijní zaměření Esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušku konají ţáci jen s celkovým studijním průměrem nad 1,8 za poslední dvě hodnocená období. Přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka, všeobecného společenského a kulturního přehledu a krátký vstupní pohovor.

20 Ke studiu mohou být přijati chlapci i dívky se studijními předpoklady a zájmem o esteticko-výchovné předměty. Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Ţáci jsou vybíráni anonymně podle bodového systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 20 uchazečů. Uplatnění absolventa Ţák je připravován pro další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách převáţně humanitního zaměření. Na druhé straně absolvent by měl být schopen i samostatné práce v nejrůznějších oborech, které vyţadují invenci, samostatnost, kreativitu, logické myšlení, práci s výpočetní technikou, komunikativnost, práci s lidmi a také schopnost dalšího sebevzdělávání. PROTOKOL O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 I. kolo 1) Ve školním roce 2009 / 2010 budou otevřeny dvě třídy denní formy vzdělávání ve dvou oborech vzdělání: a) M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví a stříbrnictví Talentové zkoušky se uskutečnily dne 12. ledna 2009 b) K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušky se uskutečnily dne 21. dubna ) Stav přihlášených uchazečů: Obor vzdělání Kód oboru Počet uchazečů

21 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty M/ K/ Celkem 16 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávaní: Obor vzdělání Kód oboru Celkem 1. kolo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty M/ K/ Celkem ) Kritéria přijímacího řízení a) Studijní obor - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví výsledky talentových zkoušek 70% (238 b.) výsledky přijímací zkoušky 10% (34 b.) studijní výsledky ze ZŠ 15% (51 b.) osobní pohovor a úspěchy ţáka na soutěţích apod. 5 % (17 b.) Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů je 100. Tabulka výsledků přijímací zkoušky Registrační číslo Počet bodů celkem Pořadí nedostavila se - b) Studijní obor - Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty

22 79-41-K/ M/014 průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období základní školy (70 b.) klasifikace z předmětů český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk, výtvarná výchova ( 15 b.) doloţení předchozího zájmu o výtvarnou či jinou estetickou činnost (10 b.) výsledky v soutěţích školního roku 2007/2008 a 2008/2009 ( 5 bodů ) Maximální počet bodů je ) Na základě těchto kritérií bylo dosaţeno u jednotlivých oborů studijních oborů těchto výsledků: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Omluveno Přijato Nepřijato Nenastoupilo Počet míst na II. kolo Počet míst na odvolání Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na estetickovýchovné předměty II. kolo 1) Ve školním roce 2009 / 2010 budou otevřeny dvě třídy denní formy vzdělávání ve dvou oborech vzdělání: a) M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví a stříbrnictví Talentové zkoušky se uskutečnily dne 5. března 2009 b) K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušky se uskutečnily dne 15. května ) Stav přihlášených uchazečů:

23 Obor vzdělání Kód oboru Počet uchazečů Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na estetickovýchovné předměty M/ K/407 1 Celkem 2 3) Kritéria přijímacího řízení jsou shodná s I. kolem 4) Na základě těchto kritérií bylo dosaţeno u jednotlivých oborů studijních oborů těchto výsledků: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Omluveno Přijato Nenastoupilo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví M/ Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty K/ Celkový stav přijatých žáků pro školní rok 2009/2010: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Přijato Nastoupilo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví M/ Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty K/

24 Údaje o mimoškolních aktivitách Škola vyvíjí činnosti, které doplňují odbornou výuku a všeobecný rozvoj osobnosti jedince. V průběhu studia se ţáci zúčastňují těchto aktivit: kaţdoročních kurzů malby a kresby (plenér ve Štramberku), lyţařských kurzů (také výuka snowboardingu), zahraničních a tuzemských týdenních exkurzí do Itálie (Řím, Benátky, Florencie, Ravena), Francie a Prahy. Kromě těchto pravidelných akcí se pořádají návštěvy aktuálních odborných a kulturních akcí v rámci České republiky. V odpoledních a večerních hodinách mohou ţáci vyuţívat ateliérů a dílen v rámci nepovinného předmětu volná výtvarná tvorba a praktická cvičení. Lyžařský a snowboarový kurz na Ramzové v Jeseníkách V březnu 2009 proběhl uţ tradiční lyţařský kurz společně pro všechny třídy1. ročníku. Místem naší zimní akce byly jako pokaţdé Jeseníky. Lyţařské podmínky na Ramzovském sedle, kvalita ubytování a stravy v hotelu Neubauer je nadprůměrná. V průběhu týdenního pobytu se ţáci věnovali pod vedením zkušených instruktorů výuce lyţování nebo snowboardingu (dle vlastního výběru). Sněhové podmínky byly ideální. Vzhledem k mimořádné kvalitě sněhových podmínek, lyţařských terénů včetně sedačkových lanovek, ubytování a stravy příští kurz proběhne na stejném místě. Mgr. Libor Bednář

25 Odborná exkurze do Mikulova a Vídně Exkurze nazvaná Z Mikulova do Vídně na Vincenta van Gogha byla určena pro všechny ţáky školy. Jediným omezením byla kapacita autobusu, kterým jsme cestovali. Hlavním motivem cesty byla unikátní retrospektivní výstava Vincenta van Gogha ve vídeňské Albertině. Program: Mikulov - historické centrum města - ţidovský hřbitov - Dietrichsteinská hrobka - Svatý kopeček Ubytování v Mikulově (nocleh + snídaně) Vídeň - výstava Vincenta van Gogha v Albertině - výstava od Moneta k Picassovi v Albertině - prohlídka centra města - osobní volno Odborná exkurze do Prahy Ţáci čtvrtého ročníku absolvovali uměnohistorickou exkurzi do Prahy, na které se seznámili s hlavními architektonickými dominantami města, vybranými expozicemi Národní galerie, ale i s menšími experimentálními prostory zaměřenými na prezentaci současného umění. Výběr jednotlivých památek, muzeí a galerií vedl k ucelenému pohledu na české výtvarné umění v plné šíři od jeho počátků k dnešku. Pozornost byla věnována také scénografii a divadlu. Program: Praţský hrad (chrám sv. Víta, jiţní věţ sv. Víta, chrám sv. Jiří, prostory královského paláce s Vladislavským sálem) Expozice na praţském hradě (Příběh Praţského hradu

26 v prostorách královského paláce a České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v prostorách kláštera sv. Jiří) Prohlídka Malé Strany a Starého Města (chrámy chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, chrám Panny Marie před Týnem, chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Karlův most, apod.) Vyšehrad prohlídka chrámů na Vyšehradě Národní galerie - Aneţský klášter (prohlídka kláštera a stálé expozice Národní galerie věnované českému gotickému umění) Národní galerie - Veletrţní palác (stálá expozice NG české umění 20. a 21. století, francouzské umění přelomu 19. a 20. století) Uměleckoprůmyslové muzeum výstava věnovaná sdruţení Artěl s podtitulem: Artěl - Umění pro všední den a prohlídka stále expozice muzea Dům U Černé Matky Boţí (návštěva jedinečné kubistické stavby a prohlídka stále expozice věnované českému kubismu) Kubistické domy Josefa Chochola pod Vyšehradem Galerie Špálovka výstava současných ostravských výtvarných skupin DAMU - Fakulta scénografie prohlídka ateliéru a prací studentů Projekce fotografií Bohdana Holomíčka v rámci festivalu experimentálního filmu v galerii FotoGrafic Představení v divadle Na zábradlí: Arnie má problém Henrik Ibsen Bc. Olga Doláková vyučující předmětu Dějiny výtvarné kultury Kurz kresby Štramberk I. ročníky Letošního školního kurzu kresby se spolu s nově přijatými ţáky na,,umělecký obor zúčastnili poprvé i ţáci přijatí do prvního ročníku gymnázia. Cílem takto pojatého pětidenního soustředění byla snaha po rychlé adaptaci ţáků obou zaměření, a to jak na nový kolektiv, nové učitele, novou školu apod. Úkoly které ţáci během týdne řešili, měli standardní ráz obecného seznámení se základy kresby, perspektivy a její aplikací v krajině. Ţákům,,uměleckého oboru i ţákům,,gymnázia se takto dostalo za stejných podmínek (co se týče ubytování,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více