Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o."

Transkript

1 Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce ředitelky: Mgr. Bohuslava Krupová Mgr. Libor Bednář

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/ Základní údaje o škole 2. Historie školy 3. Charakteristika školy 4. Profil absolventa 5. Stručný popis studijních oborů 6. Učební plán 7. Přijímací řízení 8. Zdravotní poţadavky 9. Uplatnění absolventa 10. Údaje o mimoškolních aktivitách 11. Údaje o výsledcích vzdělávání 12. Hodnocení maturitních zkoušek 13. Hodnocení české školní inspekce 14. Vlastní hodnocení školy 15. Údaje o pracovnících školy 16. Základní údaje o hospodaření školy

3 Základní údaje o škole : Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Hulvácká 384/ Ostrava Zábřeh IČO : Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne č.j / Obor : M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne č.j /05-21 Obor: K/407 Gymnázium- se zaměřením na esteticko výchovné předměty Tel: WEB: Zřizovatel a jednatel: Mgr. Libor Bednář Ředitelka: Mgr. Hana Dvořáková Školská rada: Školská rada na svém zasedání dne

4 2009 projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Školská rada zvolena ve sloţení: Mgr. Bohuslava Krupová, Bc. Olga Doláková, Zuzana Petrásková.

5 Historie školy Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. byla schválena MŠMT v zimě r a byla vybudována na základě 13-leté existence Střední soukromé umělecké školy Ostrava, s.r.o. která vznikla transformací v roce 1997 z původní Střední soukromé umělecké školy zlatnické zaloţené roku Od svého zaloţení sídlila v pronájmu v budově SPŠ stavební v Ostravě Zábřehu. Vedení školy si uvědomovalo nutnost samostatné existence ve vlastní budově. Na podzim 1997 škola získala do vlastního pronájmu školní budovu spadající pod ÚMOb Ostrava Michálkovice. Během prvního pololetí šk. r. 1997/98 se celá budova vlastním nákladem rekonstruovala, doplnila o nezbytnou inţenýrskou síť včetně rozvodu plynu nezbytného pro provoz zlatnických dílen a vybavila výtvarné ateliéry. Za plného provozu se počátkem roku 1998 škola přestěhovala na Čihalíkovu ulici v Ostravě - Michálkovicích. Zde začala výuka od druhého pololetí r uţ ve vlastních prostorách. Během několika let dochází k postupné rekonstrukci budovy a hlavního vchodu, vybudování nových ateliéru, učebny výpočetní techniky, multimediální učebny a rekultivaci přilehlých pozemků. Budova školy v Michálkovicích však postupně přestala vyhovovat po technické i prostorové stránce. Vzhledem k rozšiřování studijní nabídky a zhoršujícímu se stavu stoleté budovy se vedení školy rozhodlo získat nový - větší a hlavně perspektivnější prostor. Po dlouhém hledání a vyjednávání bylo vytipováno několik vhodných objektů. Během školního roku 2005/2006 se situace postupně začala vyjasňovat a ve druhém pololetí byla podána ţádost o dlouhodobý pronájem uvolněné školní budovy v Ostravě - Zábřehu. Po dlouhých přípravách a konzultacích na jaře r zároveň vzniká nový studijní obor - gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením. Zároveň se mění i název školy na Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

6 Koncem června 2006 pak Rada městského obvodu Ostrava - Jih vydala souhlas s dlouhodobým nájmem. První školní den září 2006 tak začal už v nové budově na Hulvácké ulici 384/1 v Ostravě Zábřehu. Školní budova je umístěna v lokalitě Pískové doly v Ostravě Zábřehu nedaleko stanic tramvají a autobusů městské hromadné dopravy. Součástí školního areálu je malá tělocvična a 2 moderní venkovní hřiště s umělým povrchem. V přímém sousedství školy (cca 20 metrů) je umístěn komplex školní jídelny a internátu jiného škol. subjektu, který je ale plně k dispozici studentům umělecké školy a gymnázia. Současným studijní zaměřením Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví stříbrnictví (návrh a realizace moderního šperku) a nově vzniklým gymnáziem s estetickovýchovným zaměřením je škola ojedinělá na celé Moravě a ve Slezsku. Do budoucna se počítá i s dalším rozšířením studijní nabídky. V přijímacím řízení na školní rok 2009/2010 bylo přijato 8 ţáků gymnázia a jako kaţdoročně i ţáci do prvního ročníku uměleckého oboru.

7 Charakteristika školy Střední odborná škola umělecká a gymnázium si dala za cíl vychovávat a vzdělávat ţáky, kteří by byli všestranně připraveni nejen po odborné a profesní stránce, ale také pro praktický ţivot. Z toho vychází poměrně značná náročnost ve výuce i časová vytíţenost ţáků. Po ţácích se vyţaduje aktivní přístup a výrazný zájem o zvolený obor promítající se také v domácí tvorbě. Na druhé straně se nechává poměrně široký prostor pro rozvoj individuality a právo na vyjádření vlastního postoje a názorů. Svým studijním zaměřením je SOŠ umělecká a gymnázium ojedinělá na celé Moravě a ve Slezsku. V jednotlivých třídách je 7-14 ţáků (v posledních letech je celk. počet ţáků na škole přibliţně 50). Od zaloţení školy bylo moţné studovat studijní obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví stříbrnictví (návrh a realizace moderního šperku). Kromě stěţejních předmětů (výtvarná příprava, modelování, návrhová kresba, písmo, praktická cvičení, dějiny výtvarné kultury) se vyučují obory, které doplňují a rozvíjejí výtvarné vzdělání, jako je třeba práce s výpočetní technikou. Všechny odborné předměty včetně praktických cvičení se vyučují ve specializovaných učebnách, ateliérech a dílnách v prostorách SOŠ umělecké a gymnázia. Se školou také spolupracují renomovaní umělci ostravského regionu. Škola dbá na sepětí teoretické výuky s praxí a na praktické vyuţití znalostí teoretických a praktických předmětů. Součástí povinné výuky jsou tudíţ odborné exkurze, letní výtvarné a sportovní kursy a zahraniční tematické zájezdy v rámci předmětu dějiny výtvarné kultury. Nedílnou součástí výchovy a vzdělání jsou návštěvy uměleckých galerií a výstav. Teoretickou výuku dějiny výtvarné kultury například doplňují exkurze na místa našich i zahraničních nejvýznamnějších historických kulturních památek (Itálie Ravenna, Verona, Florencie, Řím, Francie Paříţ, Remeš, Praha). Ţáci rovněţ absolvují exkurse do míst se šperkařskou tradicí. Škola ţákům dává moţnost sportovního i kulturního vyţití. Existuje zde stálá, podle potřeb ţáků se měnící, nabídka sportovních i kulturních činností.

8 Na všechny akce zajišťuje škola ţákům doprovod odborníka v daném oboru. Výrazně talentovaní jedinci mají moţnost získat prospěchové stipendium. Škola vypisuje jedno studijní místo s moţností bezplatného studia pro výrazně talentovaného ţáka (předpoklad výborný prospěch).

9 Profil absolventa Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Absolvent studijního oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví stříbrnictví má znalosti odpovídající střednímu odbornému vzdělání zakončenému maturitní zkouškou a závěrečnou absolventskou prací. Má aktivní zájem o dění ve společnosti, dokáţe se orientovat v základních problémech kaţdodenního ţivota. Má kladný vztah k pohybové činnosti a ochraně a tvorbě ţivotního prostředí, coţ se projevuje i aktivní činností v těchto oblastech. Chápe úlohu člověka, rodiny a státu v právní společnosti a rozumí základním problémům mezilidských vztahů včetně sexuálních a rodičovských. Má určité poznatky z oblasti duševního poznávání osobnosti a dokáţe je pozitivně pouţít v praxi při dalším osobním rozvoji a v aktivním působení na své okolí. Absolvent se správně vyjadřuje ústně i písemně v českém jazyce. Ovládá gramatickou a slohovou stavbu mateřského jazyka a dokáţe ji vhodně pouţít při komunikaci. Má přehled o literatuře a dramatickém umění v české a slovenské kultuře a zná významné kulturní proudy, osobnosti a díla světové literatury. Je schopen běţné komunikace v cizím jazyce při styku s cizinci i v cizím jazykovém prostředí. Dovede pouţívat gramatická pravidla při ústním i písemném projevu. Má základní geografický a kulturní přehled o oblastech příslušných danému projevu. Absolvent ovládá základní učivo společenskovědních a přírodovědných oborů a rozumí základním společenským, přírodním, fyzikálním a chemickým zákonům, jevům a dějům. Tyto poznatky dokáţe aplikovat v praktických podmínkách. Usiluje o svůj všestranný tělesný rozvoj a chápe důleţitost jednoty souměrného rozvoje duševní stránky člověka se stránkou tělesnou. Má smysl pro krásu pohybu, estetiku a je si vědom důleţitosti aktivního fyzického pohybu vzhledem ke kompenzaci duševní a manuální práce a udrţování dobrého zdravotního stavu. Dodrţuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Umí správně vyuţívat volný čas, uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholové a drogové závislosti.

10 Ovládá různé výtvarné techniky a postupy. Má teoretické znalosti o barvě a dovede jich prakticky vyuţít. Ovládá studijní kresbu tuţkou, perem, tuší, úhlem a pastelem, několik typů konstruovaného a psaného písma. V návrhu a realizaci šperku je schopen výtvarného projevu vlastní samostatnou tvorbou a dále ji aktivně rozvíjí. Orientuje se v hlavních výtvarných směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o špercích a architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Ovládá přípravu materiálu: tavení, odlévání, válcování, protahování. Umí opracovávat připravený materiál: stříhání, řezání, vrtání, pilování, broušení, smirkování, ohýbání, vyrovnávání, tahání, stáčení, vytloukání profilů, ţíhání plamenem i elektřinou, letování. Pouţívá zlatnických nástrojů jako je lupenková pilka, pilníky, svidřík, zlatnické nůţky, zlatnická plynová pistole. Umí leštit hotové výrobky a zná základy fasování kamenů. Dovede rozlišovat drahé kameny a polodrahokamy. Má přehled o pouţívaných materiálech, zná jejich fyzikální a chemické vlastnosti a dokáţe jich vyuţít v praxi. Dokáţe se orientovat v puncovnictví, zkouškách zlata, výpočtech jeho ryzosti a legování. Ovládá zlatnickou, klenotnickou a částečně granátovou techniku. Je schopen navrhnout šperk, graficky jej ztvárnit, vypracovat technologický postup výroby, vznést poţadavek na materiál a nástroje a šperk vyrobit. Gymnázium, esteticko-výchovné zaměření Absolvent gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením má znalosti odpovídající úplnému střednímu vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

11 Má aktivní zájem o dění ve společnosti, dokáţe se orientovat v základních problémech kaţdodenního ţivota. Má kladný vztah k pohybové činnosti a ochraně a tvorbě ţivotního prostředí, coţ se projevuje i aktivní činností v těchto oblastech. Chápe úlohu člověka, rodiny a státu v právní společnosti a rozumí základním problémům mezilidských vztahů včetně sexuálních a rodičovských. Má určité poznatky z oblasti duševního poznávání osobnosti a dokáţe je pozitivně pouţít v praxi při dalším osobním rozvoji a v aktivním působení na své okolí. Absolvent se správně vyjadřuje ústně i písemně v českém jazyce. Ovládá gramatickou a slohovou stavbu mateřského jazyka a dokáţe ji vhodně pouţít při komunikaci. Má přehled o literatuře a dramatickém umění v české kultuře a zná významné kulturní proudy, osobnosti a díla světové literatury. Je schopen běţné komunikace v cizím jazyce při styku s cizinci i v cizím jazykovém prostředí. Dovede pouţívat gramatická pravidla při ústním i písemném projevu. Má základní geografický a kulturní přehled o oblastech příslušných danému projevu. Má teoretické znalosti o výtvarné, hudební, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky vyuţít. Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Má přehled a ovládá základní výtvarné techniky a postupy. Má teoretické znalosti o barvě a dovede jich prakticky vyuţít. Ovládá základní kresbu tuţkou, perem, úhlem a pastelem. Je seznámen se zákonitostmi perspektivy a výtvarné prostorové tvorby. Orientuje se v hlavních výtvarných a hudebních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Ovládá základní práci s výpočetní a komunikační technikou. Umí pouţívat a aplikovat v reálném ţivotě běţný software, rozumí jemu a prakticky jej dokáţe pouţít v reálném ţivotě. Absolvent ovládá základní učivo matematiky a geometrie, společenskovědních a přírodovědných oborů a rozumí základním společenským, přírodním, fyzikálním a chemickým zákonům, jevům a dějům. Tyto poznatky dokáţe aplikovat v praktických podmínkách. Usiluje o svůj všestranný tělesný a duševní rozvoj a chápe důleţitost jednoty souměrného rozvoje duševní stránky člověka se

12 stránkou tělesnou. Má smysl pro krásu pohybu, estetiku a je si vědom důleţitosti aktivního fyzického pohybu vzhledem ke kompenzaci duševní a manuální práce a udrţování dobrého zdravotního stavu. Dodrţuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Umí správně vyuţívat volný čas, uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholové a drogové závislosti.

13 Stručný popis studijních oborů M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření: Zlatnictví a stříbrnictví Zlatnictví a klenotnictví je velmi staré umělecké řemeslo a vyvíjelo se společně s dalšími lidskými činnostmi od dávných dob primitivních lidí aţ do současnosti. I přes současný dynamický rozvoj techniky a automatizace zůstává hlavní těţiště převáţně na vysoce kvalifikované manuální práci ve spojení s náleţitými teoretickými znalostmi. Z odborného hlediska studijní obor zahrnuje: Schopnost vlastního výtvarného projevu v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby a modelování. Znalosti o vlastnostech drahých kovů a způsobu jejich zpracování, tavení a přípravy slitin podle předpisů o ryzostech, účelu a druhu strojů a pomocných látek, nejdůleţitějších vlastnostech drahých kamenů a jejich napodobenin, pravidlech o hygieně a bezpečnosti práce, ovládaní chemických a mechanických technologických postupů, různé výrobní zlatnické a klenotnické techniky, hospodárné vyuţívaní materiálu. Hlavními předpoklady pro tento studijní obor jsou: výrazný výtvarný talent, schopnost postupně se rozvíjejícího samostatného uměleckého projevu, kreslířské schopnosti, umělecký cit, manuální zručnost, trpělivost, schopnost soustředit se po delší časový úsek. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin. Součástí studia jsou také povinné odborné tuzemské i zahraniční exkurze a praxe. Stěžejní vyučované předměty : Český jazyk a literatura Cizí jazyk (anglický jazyk) Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava

14 Písmo Navrhování Technologie a materiály Praktická cvičení Výpočetní technika Počítačová grafika K/407 Gymnázium studijní zaměření: Esteticko-výchovné předměty Všeobecné humanitní vzdělání má dlouholetou tradici a je i stále důležitým základem pro další studium na vysokých školách. Při studiu je kladen důraz na esteticko-výchovné a humanitní předměty. Absolvent má mimo všeobecného vzdělání také přehled o základních výtvarných technikách a postupech. Má teoretické znalosti o výtvarné, hudební, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky vyuţít. Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Je schopen běţné komunikace ve 2 světových jazycích. Ovládá běţnou práci s výpočetní technikou (zvláště pak grafické a multimediální programy). Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou: schopnost soustavného studia, sklony k humanitním a estetickým oborům. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin. Hlavní vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Španělský jazyk

15 Základy společenských věd Informatika a počítačová grafika Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Maximální počet studentů ve třídě je 20. Absolvent studijního oboru má znalosti odpovídající úplnému střednímu vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

16 Učební plán 2008/ M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Kmenový obor 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Studijní obory M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-zlatnictví a stříbrnictví Denní studium Předměty I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Technické kreslení Základy přírodních věd Základy společenských věd Tělesná výchova Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Písmo Navrhování Technologie a materiály Výpočetní technika Ekonomika a účetnictví Počítačová grafika Praktická cvičení Celkem počet hodin Počet vyuč.týdnů Činnost I. II. III. IV. Lyţařský kurz Plenér Exkurze Maturitní zkouška Celkem výuk. týdnů Rezerva Celkem vyuč.týdnů Učební plán 2008/ K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Kmenový obor

17 Studijní obory K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Denní studium Předměty I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura 3 3 Anglický jazyk Španělský jazyk 3 3 Základy společenských věd 1 1 Dějepis 2 2 Zeměpis 2 2 Matematika 3 3 Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie / geologie 2 2 Informatika a výpočetní technika 2 2 Estetická výchova - výtvarná výchova 3 3 Tělesná výchova 2 2 Volitelný předmět 1 Dějiny výtvarné kultury Celkem Počet. vyuč. hodin Činnost I. II. III. IV. Lyţařský kurz 1 - Plenér - - Exkurze - 1 Maturitní zkouška - - Celkem vyuč Rezerva 3 3 Celkem vyuč.týdnů Volitelné předměty: Dějiny výtvarné kultury Kresba Dramatická výchova Figurální kresba Dějiny hudební kultury Počítačová grafika Písmo Digitální fotografie Modelování

18 Údaje o přijímacím řízení Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijní zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Škola si vybírá ţáky podle výsledků talentového přijímacího řízení. K výsledkům na základní škole se přihlíţí pouze v případě odvolání. Talentové a přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. První, talentová část, se skládá z kresby, základů modelování v hlíně a testu manuální zručnosti. Součástí talentových zkoušek je prezentace domácích výtvarných prací V další části absolvují uchazeči testy z českého jazyka, všeobecného společenského a kulturního přehledu a krátký vstupní pohovor. Prioritní jsou výsledky talentových zkoušek. Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Ţáci jsou vybíráni anonymně podle bodového systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 14 uchazečů. Zájem o studium byl v posledních letech menší neţ v minulosti. K přijímacím a talentovým zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo celkem 6 zájemců. Počet zájemců o studium byl velmi nízký (mimo jiné i jako důsledek nového školského zákona - moţnost ţáků poslat pouze jednu přihlášku na uměleckou školu v 1. kole). Zdravotní požadavky Do studijního oboru mohou být přijati chlapci a dívky s vysokou manuální zručností, schopností jemné koordinace, kreativity a trpělivosti. Praktická cvičení, pozdější uplatnění v oboru a eventuelní další studium na Vysoké škole je poměrně zrakově náročné a je tedy ţádoucí, aby uchazeč neměl výraznou

19 zrakovou vadu (brýle nevadí), která by ho zásadně omezovala ve studiu a následném povolání. Není překáţkou sníţená nebo změněná pracovní schopnost, pokud není v rozporu s výše uvedeným. Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichţ způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. Uplatnění absolventa Ţák je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamţité uplatnění v praxi. Je schopen samostatné práce ve svém oboru jak při zhotovení nového výrobku, tak při různých opravách. Je připraven pracovat v oborech uměleckého či estetického zaměření. Nadaní ţáci mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách humanitního zaměření, převáţně výtvarných oborů. V současné době přibliţně polovina všech absolventů dále studuje. Jedná se většinou o pomaturitní studium, vyšší odborné a vysoké školy. V posledních letech tedy většina absolventů nachází ihned po absolvování uplatnění v oboru nebo jsou přijati na další studium, což znamená % úspěšnost. Z letošních absolventů část našla uplatnění v oboru nebo byli přijati na další studium. Gymnázium studijní zaměření Esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušku konají ţáci jen s celkovým studijním průměrem nad 1,8 za poslední dvě hodnocená období. Přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka, všeobecného společenského a kulturního přehledu a krátký vstupní pohovor.

20 Ke studiu mohou být přijati chlapci i dívky se studijními předpoklady a zájmem o esteticko-výchovné předměty. Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Ţáci jsou vybíráni anonymně podle bodového systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 20 uchazečů. Uplatnění absolventa Ţák je připravován pro další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách převáţně humanitního zaměření. Na druhé straně absolvent by měl být schopen i samostatné práce v nejrůznějších oborech, které vyţadují invenci, samostatnost, kreativitu, logické myšlení, práci s výpočetní technikou, komunikativnost, práci s lidmi a také schopnost dalšího sebevzdělávání. PROTOKOL O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 I. kolo 1) Ve školním roce 2009 / 2010 budou otevřeny dvě třídy denní formy vzdělávání ve dvou oborech vzdělání: a) M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví a stříbrnictví Talentové zkoušky se uskutečnily dne 12. ledna 2009 b) K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušky se uskutečnily dne 21. dubna ) Stav přihlášených uchazečů: Obor vzdělání Kód oboru Počet uchazečů

21 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty M/ K/ Celkem 16 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávaní: Obor vzdělání Kód oboru Celkem 1. kolo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty M/ K/ Celkem ) Kritéria přijímacího řízení a) Studijní obor - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví výsledky talentových zkoušek 70% (238 b.) výsledky přijímací zkoušky 10% (34 b.) studijní výsledky ze ZŠ 15% (51 b.) osobní pohovor a úspěchy ţáka na soutěţích apod. 5 % (17 b.) Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů je 100. Tabulka výsledků přijímací zkoušky Registrační číslo Počet bodů celkem Pořadí nedostavila se - b) Studijní obor - Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty

22 79-41-K/ M/014 průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období základní školy (70 b.) klasifikace z předmětů český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk, výtvarná výchova ( 15 b.) doloţení předchozího zájmu o výtvarnou či jinou estetickou činnost (10 b.) výsledky v soutěţích školního roku 2007/2008 a 2008/2009 ( 5 bodů ) Maximální počet bodů je ) Na základě těchto kritérií bylo dosaţeno u jednotlivých oborů studijních oborů těchto výsledků: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Omluveno Přijato Nepřijato Nenastoupilo Počet míst na II. kolo Počet míst na odvolání Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na estetickovýchovné předměty II. kolo 1) Ve školním roce 2009 / 2010 budou otevřeny dvě třídy denní formy vzdělávání ve dvou oborech vzdělání: a) M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví a stříbrnictví Talentové zkoušky se uskutečnily dne 5. března 2009 b) K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušky se uskutečnily dne 15. května ) Stav přihlášených uchazečů:

23 Obor vzdělání Kód oboru Počet uchazečů Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na estetickovýchovné předměty M/ K/407 1 Celkem 2 3) Kritéria přijímacího řízení jsou shodná s I. kolem 4) Na základě těchto kritérií bylo dosaţeno u jednotlivých oborů studijních oborů těchto výsledků: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Omluveno Přijato Nenastoupilo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví M/ Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty K/ Celkový stav přijatých žáků pro školní rok 2009/2010: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Přijato Nastoupilo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví M/ Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty K/

24 Údaje o mimoškolních aktivitách Škola vyvíjí činnosti, které doplňují odbornou výuku a všeobecný rozvoj osobnosti jedince. V průběhu studia se ţáci zúčastňují těchto aktivit: kaţdoročních kurzů malby a kresby (plenér ve Štramberku), lyţařských kurzů (také výuka snowboardingu), zahraničních a tuzemských týdenních exkurzí do Itálie (Řím, Benátky, Florencie, Ravena), Francie a Prahy. Kromě těchto pravidelných akcí se pořádají návštěvy aktuálních odborných a kulturních akcí v rámci České republiky. V odpoledních a večerních hodinách mohou ţáci vyuţívat ateliérů a dílen v rámci nepovinného předmětu volná výtvarná tvorba a praktická cvičení. Lyžařský a snowboarový kurz na Ramzové v Jeseníkách V březnu 2009 proběhl uţ tradiční lyţařský kurz společně pro všechny třídy1. ročníku. Místem naší zimní akce byly jako pokaţdé Jeseníky. Lyţařské podmínky na Ramzovském sedle, kvalita ubytování a stravy v hotelu Neubauer je nadprůměrná. V průběhu týdenního pobytu se ţáci věnovali pod vedením zkušených instruktorů výuce lyţování nebo snowboardingu (dle vlastního výběru). Sněhové podmínky byly ideální. Vzhledem k mimořádné kvalitě sněhových podmínek, lyţařských terénů včetně sedačkových lanovek, ubytování a stravy příští kurz proběhne na stejném místě. Mgr. Libor Bednář

25 Odborná exkurze do Mikulova a Vídně Exkurze nazvaná Z Mikulova do Vídně na Vincenta van Gogha byla určena pro všechny ţáky školy. Jediným omezením byla kapacita autobusu, kterým jsme cestovali. Hlavním motivem cesty byla unikátní retrospektivní výstava Vincenta van Gogha ve vídeňské Albertině. Program: Mikulov - historické centrum města - ţidovský hřbitov - Dietrichsteinská hrobka - Svatý kopeček Ubytování v Mikulově (nocleh + snídaně) Vídeň - výstava Vincenta van Gogha v Albertině - výstava od Moneta k Picassovi v Albertině - prohlídka centra města - osobní volno Odborná exkurze do Prahy Ţáci čtvrtého ročníku absolvovali uměnohistorickou exkurzi do Prahy, na které se seznámili s hlavními architektonickými dominantami města, vybranými expozicemi Národní galerie, ale i s menšími experimentálními prostory zaměřenými na prezentaci současného umění. Výběr jednotlivých památek, muzeí a galerií vedl k ucelenému pohledu na české výtvarné umění v plné šíři od jeho počátků k dnešku. Pozornost byla věnována také scénografii a divadlu. Program: Praţský hrad (chrám sv. Víta, jiţní věţ sv. Víta, chrám sv. Jiří, prostory královského paláce s Vladislavským sálem) Expozice na praţském hradě (Příběh Praţského hradu

26 v prostorách královského paláce a České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v prostorách kláštera sv. Jiří) Prohlídka Malé Strany a Starého Města (chrámy chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, chrám Panny Marie před Týnem, chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Karlův most, apod.) Vyšehrad prohlídka chrámů na Vyšehradě Národní galerie - Aneţský klášter (prohlídka kláštera a stálé expozice Národní galerie věnované českému gotickému umění) Národní galerie - Veletrţní palác (stálá expozice NG české umění 20. a 21. století, francouzské umění přelomu 19. a 20. století) Uměleckoprůmyslové muzeum výstava věnovaná sdruţení Artěl s podtitulem: Artěl - Umění pro všední den a prohlídka stále expozice muzea Dům U Černé Matky Boţí (návštěva jedinečné kubistické stavby a prohlídka stále expozice věnované českému kubismu) Kubistické domy Josefa Chochola pod Vyšehradem Galerie Špálovka výstava současných ostravských výtvarných skupin DAMU - Fakulta scénografie prohlídka ateliéru a prací studentů Projekce fotografií Bohdana Holomíčka v rámci festivalu experimentálního filmu v galerii FotoGrafic Představení v divadle Na zábradlí: Arnie má problém Henrik Ibsen Bc. Olga Doláková vyučující předmětu Dějiny výtvarné kultury Kurz kresby Štramberk I. ročníky Letošního školního kurzu kresby se spolu s nově přijatými ţáky na,,umělecký obor zúčastnili poprvé i ţáci přijatí do prvního ročníku gymnázia. Cílem takto pojatého pětidenního soustředění byla snaha po rychlé adaptaci ţáků obou zaměření, a to jak na nový kolektiv, nové učitele, novou školu apod. Úkoly které ţáci během týdne řešili, měli standardní ráz obecného seznámení se základy kresby, perspektivy a její aplikací v krajině. Ţákům,,uměleckého oboru i ţákům,,gymnázia se takto dostalo za stejných podmínek (co se týče ubytování,

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-639/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-639/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-639/13-T Název právnické osoby Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. vykonávající činnost školy/školského zařízení:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více