Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o."

Transkript

1 Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce ředitelky: Mgr. Bohuslava Krupová Mgr. Libor Bednář

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/ Základní údaje o škole 2. Historie školy 3. Charakteristika školy 4. Profil absolventa 5. Stručný popis studijních oborů 6. Učební plán 7. Přijímací řízení 8. Zdravotní poţadavky 9. Uplatnění absolventa 10. Údaje o mimoškolních aktivitách 11. Údaje o výsledcích vzdělávání 12. Hodnocení maturitních zkoušek 13. Hodnocení české školní inspekce 14. Vlastní hodnocení školy 15. Údaje o pracovnících školy 16. Základní údaje o hospodaření školy

3 Základní údaje o škole : Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Hulvácká 384/ Ostrava Zábřeh IČO : Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne č.j / Obor : M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne č.j /05-21 Obor: K/407 Gymnázium- se zaměřením na esteticko výchovné předměty Tel: WEB: Zřizovatel a jednatel: Mgr. Libor Bednář Ředitelka: Mgr. Hana Dvořáková Školská rada: Školská rada na svém zasedání dne

4 2009 projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Školská rada zvolena ve sloţení: Mgr. Bohuslava Krupová, Bc. Olga Doláková, Zuzana Petrásková.

5 Historie školy Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. byla schválena MŠMT v zimě r a byla vybudována na základě 13-leté existence Střední soukromé umělecké školy Ostrava, s.r.o. která vznikla transformací v roce 1997 z původní Střední soukromé umělecké školy zlatnické zaloţené roku Od svého zaloţení sídlila v pronájmu v budově SPŠ stavební v Ostravě Zábřehu. Vedení školy si uvědomovalo nutnost samostatné existence ve vlastní budově. Na podzim 1997 škola získala do vlastního pronájmu školní budovu spadající pod ÚMOb Ostrava Michálkovice. Během prvního pololetí šk. r. 1997/98 se celá budova vlastním nákladem rekonstruovala, doplnila o nezbytnou inţenýrskou síť včetně rozvodu plynu nezbytného pro provoz zlatnických dílen a vybavila výtvarné ateliéry. Za plného provozu se počátkem roku 1998 škola přestěhovala na Čihalíkovu ulici v Ostravě - Michálkovicích. Zde začala výuka od druhého pololetí r uţ ve vlastních prostorách. Během několika let dochází k postupné rekonstrukci budovy a hlavního vchodu, vybudování nových ateliéru, učebny výpočetní techniky, multimediální učebny a rekultivaci přilehlých pozemků. Budova školy v Michálkovicích však postupně přestala vyhovovat po technické i prostorové stránce. Vzhledem k rozšiřování studijní nabídky a zhoršujícímu se stavu stoleté budovy se vedení školy rozhodlo získat nový - větší a hlavně perspektivnější prostor. Po dlouhém hledání a vyjednávání bylo vytipováno několik vhodných objektů. Během školního roku 2005/2006 se situace postupně začala vyjasňovat a ve druhém pololetí byla podána ţádost o dlouhodobý pronájem uvolněné školní budovy v Ostravě - Zábřehu. Po dlouhých přípravách a konzultacích na jaře r zároveň vzniká nový studijní obor - gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením. Zároveň se mění i název školy na Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

6 Koncem června 2006 pak Rada městského obvodu Ostrava - Jih vydala souhlas s dlouhodobým nájmem. První školní den září 2006 tak začal už v nové budově na Hulvácké ulici 384/1 v Ostravě Zábřehu. Školní budova je umístěna v lokalitě Pískové doly v Ostravě Zábřehu nedaleko stanic tramvají a autobusů městské hromadné dopravy. Součástí školního areálu je malá tělocvična a 2 moderní venkovní hřiště s umělým povrchem. V přímém sousedství školy (cca 20 metrů) je umístěn komplex školní jídelny a internátu jiného škol. subjektu, který je ale plně k dispozici studentům umělecké školy a gymnázia. Současným studijní zaměřením Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví stříbrnictví (návrh a realizace moderního šperku) a nově vzniklým gymnáziem s estetickovýchovným zaměřením je škola ojedinělá na celé Moravě a ve Slezsku. Do budoucna se počítá i s dalším rozšířením studijní nabídky. V přijímacím řízení na školní rok 2009/2010 bylo přijato 8 ţáků gymnázia a jako kaţdoročně i ţáci do prvního ročníku uměleckého oboru.

7 Charakteristika školy Střední odborná škola umělecká a gymnázium si dala za cíl vychovávat a vzdělávat ţáky, kteří by byli všestranně připraveni nejen po odborné a profesní stránce, ale také pro praktický ţivot. Z toho vychází poměrně značná náročnost ve výuce i časová vytíţenost ţáků. Po ţácích se vyţaduje aktivní přístup a výrazný zájem o zvolený obor promítající se také v domácí tvorbě. Na druhé straně se nechává poměrně široký prostor pro rozvoj individuality a právo na vyjádření vlastního postoje a názorů. Svým studijním zaměřením je SOŠ umělecká a gymnázium ojedinělá na celé Moravě a ve Slezsku. V jednotlivých třídách je 7-14 ţáků (v posledních letech je celk. počet ţáků na škole přibliţně 50). Od zaloţení školy bylo moţné studovat studijní obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví stříbrnictví (návrh a realizace moderního šperku). Kromě stěţejních předmětů (výtvarná příprava, modelování, návrhová kresba, písmo, praktická cvičení, dějiny výtvarné kultury) se vyučují obory, které doplňují a rozvíjejí výtvarné vzdělání, jako je třeba práce s výpočetní technikou. Všechny odborné předměty včetně praktických cvičení se vyučují ve specializovaných učebnách, ateliérech a dílnách v prostorách SOŠ umělecké a gymnázia. Se školou také spolupracují renomovaní umělci ostravského regionu. Škola dbá na sepětí teoretické výuky s praxí a na praktické vyuţití znalostí teoretických a praktických předmětů. Součástí povinné výuky jsou tudíţ odborné exkurze, letní výtvarné a sportovní kursy a zahraniční tematické zájezdy v rámci předmětu dějiny výtvarné kultury. Nedílnou součástí výchovy a vzdělání jsou návštěvy uměleckých galerií a výstav. Teoretickou výuku dějiny výtvarné kultury například doplňují exkurze na místa našich i zahraničních nejvýznamnějších historických kulturních památek (Itálie Ravenna, Verona, Florencie, Řím, Francie Paříţ, Remeš, Praha). Ţáci rovněţ absolvují exkurse do míst se šperkařskou tradicí. Škola ţákům dává moţnost sportovního i kulturního vyţití. Existuje zde stálá, podle potřeb ţáků se měnící, nabídka sportovních i kulturních činností.

8 Na všechny akce zajišťuje škola ţákům doprovod odborníka v daném oboru. Výrazně talentovaní jedinci mají moţnost získat prospěchové stipendium. Škola vypisuje jedno studijní místo s moţností bezplatného studia pro výrazně talentovaného ţáka (předpoklad výborný prospěch).

9 Profil absolventa Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Absolvent studijního oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví stříbrnictví má znalosti odpovídající střednímu odbornému vzdělání zakončenému maturitní zkouškou a závěrečnou absolventskou prací. Má aktivní zájem o dění ve společnosti, dokáţe se orientovat v základních problémech kaţdodenního ţivota. Má kladný vztah k pohybové činnosti a ochraně a tvorbě ţivotního prostředí, coţ se projevuje i aktivní činností v těchto oblastech. Chápe úlohu člověka, rodiny a státu v právní společnosti a rozumí základním problémům mezilidských vztahů včetně sexuálních a rodičovských. Má určité poznatky z oblasti duševního poznávání osobnosti a dokáţe je pozitivně pouţít v praxi při dalším osobním rozvoji a v aktivním působení na své okolí. Absolvent se správně vyjadřuje ústně i písemně v českém jazyce. Ovládá gramatickou a slohovou stavbu mateřského jazyka a dokáţe ji vhodně pouţít při komunikaci. Má přehled o literatuře a dramatickém umění v české a slovenské kultuře a zná významné kulturní proudy, osobnosti a díla světové literatury. Je schopen běţné komunikace v cizím jazyce při styku s cizinci i v cizím jazykovém prostředí. Dovede pouţívat gramatická pravidla při ústním i písemném projevu. Má základní geografický a kulturní přehled o oblastech příslušných danému projevu. Absolvent ovládá základní učivo společenskovědních a přírodovědných oborů a rozumí základním společenským, přírodním, fyzikálním a chemickým zákonům, jevům a dějům. Tyto poznatky dokáţe aplikovat v praktických podmínkách. Usiluje o svůj všestranný tělesný rozvoj a chápe důleţitost jednoty souměrného rozvoje duševní stránky člověka se stránkou tělesnou. Má smysl pro krásu pohybu, estetiku a je si vědom důleţitosti aktivního fyzického pohybu vzhledem ke kompenzaci duševní a manuální práce a udrţování dobrého zdravotního stavu. Dodrţuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Umí správně vyuţívat volný čas, uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholové a drogové závislosti.

10 Ovládá různé výtvarné techniky a postupy. Má teoretické znalosti o barvě a dovede jich prakticky vyuţít. Ovládá studijní kresbu tuţkou, perem, tuší, úhlem a pastelem, několik typů konstruovaného a psaného písma. V návrhu a realizaci šperku je schopen výtvarného projevu vlastní samostatnou tvorbou a dále ji aktivně rozvíjí. Orientuje se v hlavních výtvarných směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o špercích a architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Ovládá přípravu materiálu: tavení, odlévání, válcování, protahování. Umí opracovávat připravený materiál: stříhání, řezání, vrtání, pilování, broušení, smirkování, ohýbání, vyrovnávání, tahání, stáčení, vytloukání profilů, ţíhání plamenem i elektřinou, letování. Pouţívá zlatnických nástrojů jako je lupenková pilka, pilníky, svidřík, zlatnické nůţky, zlatnická plynová pistole. Umí leštit hotové výrobky a zná základy fasování kamenů. Dovede rozlišovat drahé kameny a polodrahokamy. Má přehled o pouţívaných materiálech, zná jejich fyzikální a chemické vlastnosti a dokáţe jich vyuţít v praxi. Dokáţe se orientovat v puncovnictví, zkouškách zlata, výpočtech jeho ryzosti a legování. Ovládá zlatnickou, klenotnickou a částečně granátovou techniku. Je schopen navrhnout šperk, graficky jej ztvárnit, vypracovat technologický postup výroby, vznést poţadavek na materiál a nástroje a šperk vyrobit. Gymnázium, esteticko-výchovné zaměření Absolvent gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením má znalosti odpovídající úplnému střednímu vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

11 Má aktivní zájem o dění ve společnosti, dokáţe se orientovat v základních problémech kaţdodenního ţivota. Má kladný vztah k pohybové činnosti a ochraně a tvorbě ţivotního prostředí, coţ se projevuje i aktivní činností v těchto oblastech. Chápe úlohu člověka, rodiny a státu v právní společnosti a rozumí základním problémům mezilidských vztahů včetně sexuálních a rodičovských. Má určité poznatky z oblasti duševního poznávání osobnosti a dokáţe je pozitivně pouţít v praxi při dalším osobním rozvoji a v aktivním působení na své okolí. Absolvent se správně vyjadřuje ústně i písemně v českém jazyce. Ovládá gramatickou a slohovou stavbu mateřského jazyka a dokáţe ji vhodně pouţít při komunikaci. Má přehled o literatuře a dramatickém umění v české kultuře a zná významné kulturní proudy, osobnosti a díla světové literatury. Je schopen běţné komunikace v cizím jazyce při styku s cizinci i v cizím jazykovém prostředí. Dovede pouţívat gramatická pravidla při ústním i písemném projevu. Má základní geografický a kulturní přehled o oblastech příslušných danému projevu. Má teoretické znalosti o výtvarné, hudební, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky vyuţít. Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Má přehled a ovládá základní výtvarné techniky a postupy. Má teoretické znalosti o barvě a dovede jich prakticky vyuţít. Ovládá základní kresbu tuţkou, perem, úhlem a pastelem. Je seznámen se zákonitostmi perspektivy a výtvarné prostorové tvorby. Orientuje se v hlavních výtvarných a hudebních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Ovládá základní práci s výpočetní a komunikační technikou. Umí pouţívat a aplikovat v reálném ţivotě běţný software, rozumí jemu a prakticky jej dokáţe pouţít v reálném ţivotě. Absolvent ovládá základní učivo matematiky a geometrie, společenskovědních a přírodovědných oborů a rozumí základním společenským, přírodním, fyzikálním a chemickým zákonům, jevům a dějům. Tyto poznatky dokáţe aplikovat v praktických podmínkách. Usiluje o svůj všestranný tělesný a duševní rozvoj a chápe důleţitost jednoty souměrného rozvoje duševní stránky člověka se

12 stránkou tělesnou. Má smysl pro krásu pohybu, estetiku a je si vědom důleţitosti aktivního fyzického pohybu vzhledem ke kompenzaci duševní a manuální práce a udrţování dobrého zdravotního stavu. Dodrţuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Umí správně vyuţívat volný čas, uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholové a drogové závislosti.

13 Stručný popis studijních oborů M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření: Zlatnictví a stříbrnictví Zlatnictví a klenotnictví je velmi staré umělecké řemeslo a vyvíjelo se společně s dalšími lidskými činnostmi od dávných dob primitivních lidí aţ do současnosti. I přes současný dynamický rozvoj techniky a automatizace zůstává hlavní těţiště převáţně na vysoce kvalifikované manuální práci ve spojení s náleţitými teoretickými znalostmi. Z odborného hlediska studijní obor zahrnuje: Schopnost vlastního výtvarného projevu v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby a modelování. Znalosti o vlastnostech drahých kovů a způsobu jejich zpracování, tavení a přípravy slitin podle předpisů o ryzostech, účelu a druhu strojů a pomocných látek, nejdůleţitějších vlastnostech drahých kamenů a jejich napodobenin, pravidlech o hygieně a bezpečnosti práce, ovládaní chemických a mechanických technologických postupů, různé výrobní zlatnické a klenotnické techniky, hospodárné vyuţívaní materiálu. Hlavními předpoklady pro tento studijní obor jsou: výrazný výtvarný talent, schopnost postupně se rozvíjejícího samostatného uměleckého projevu, kreslířské schopnosti, umělecký cit, manuální zručnost, trpělivost, schopnost soustředit se po delší časový úsek. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin. Součástí studia jsou také povinné odborné tuzemské i zahraniční exkurze a praxe. Stěžejní vyučované předměty : Český jazyk a literatura Cizí jazyk (anglický jazyk) Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava

14 Písmo Navrhování Technologie a materiály Praktická cvičení Výpočetní technika Počítačová grafika K/407 Gymnázium studijní zaměření: Esteticko-výchovné předměty Všeobecné humanitní vzdělání má dlouholetou tradici a je i stále důležitým základem pro další studium na vysokých školách. Při studiu je kladen důraz na esteticko-výchovné a humanitní předměty. Absolvent má mimo všeobecného vzdělání také přehled o základních výtvarných technikách a postupech. Má teoretické znalosti o výtvarné, hudební, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky vyuţít. Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Je schopen běţné komunikace ve 2 světových jazycích. Ovládá běţnou práci s výpočetní technikou (zvláště pak grafické a multimediální programy). Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou: schopnost soustavného studia, sklony k humanitním a estetickým oborům. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin. Hlavní vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Španělský jazyk

15 Základy společenských věd Informatika a počítačová grafika Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Maximální počet studentů ve třídě je 20. Absolvent studijního oboru má znalosti odpovídající úplnému střednímu vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

16 Učební plán 2008/ M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Kmenový obor 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Studijní obory M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-zlatnictví a stříbrnictví Denní studium Předměty I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Technické kreslení Základy přírodních věd Základy společenských věd Tělesná výchova Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Písmo Navrhování Technologie a materiály Výpočetní technika Ekonomika a účetnictví Počítačová grafika Praktická cvičení Celkem počet hodin Počet vyuč.týdnů Činnost I. II. III. IV. Lyţařský kurz Plenér Exkurze Maturitní zkouška Celkem výuk. týdnů Rezerva Celkem vyuč.týdnů Učební plán 2008/ K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Kmenový obor

17 Studijní obory K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Denní studium Předměty I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura 3 3 Anglický jazyk Španělský jazyk 3 3 Základy společenských věd 1 1 Dějepis 2 2 Zeměpis 2 2 Matematika 3 3 Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie / geologie 2 2 Informatika a výpočetní technika 2 2 Estetická výchova - výtvarná výchova 3 3 Tělesná výchova 2 2 Volitelný předmět 1 Dějiny výtvarné kultury Celkem Počet. vyuč. hodin Činnost I. II. III. IV. Lyţařský kurz 1 - Plenér - - Exkurze - 1 Maturitní zkouška - - Celkem vyuč Rezerva 3 3 Celkem vyuč.týdnů Volitelné předměty: Dějiny výtvarné kultury Kresba Dramatická výchova Figurální kresba Dějiny hudební kultury Počítačová grafika Písmo Digitální fotografie Modelování

18 Údaje o přijímacím řízení Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijní zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Škola si vybírá ţáky podle výsledků talentového přijímacího řízení. K výsledkům na základní škole se přihlíţí pouze v případě odvolání. Talentové a přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. První, talentová část, se skládá z kresby, základů modelování v hlíně a testu manuální zručnosti. Součástí talentových zkoušek je prezentace domácích výtvarných prací V další části absolvují uchazeči testy z českého jazyka, všeobecného společenského a kulturního přehledu a krátký vstupní pohovor. Prioritní jsou výsledky talentových zkoušek. Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Ţáci jsou vybíráni anonymně podle bodového systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 14 uchazečů. Zájem o studium byl v posledních letech menší neţ v minulosti. K přijímacím a talentovým zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo celkem 6 zájemců. Počet zájemců o studium byl velmi nízký (mimo jiné i jako důsledek nového školského zákona - moţnost ţáků poslat pouze jednu přihlášku na uměleckou školu v 1. kole). Zdravotní požadavky Do studijního oboru mohou být přijati chlapci a dívky s vysokou manuální zručností, schopností jemné koordinace, kreativity a trpělivosti. Praktická cvičení, pozdější uplatnění v oboru a eventuelní další studium na Vysoké škole je poměrně zrakově náročné a je tedy ţádoucí, aby uchazeč neměl výraznou

19 zrakovou vadu (brýle nevadí), která by ho zásadně omezovala ve studiu a následném povolání. Není překáţkou sníţená nebo změněná pracovní schopnost, pokud není v rozporu s výše uvedeným. Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichţ způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. Uplatnění absolventa Ţák je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamţité uplatnění v praxi. Je schopen samostatné práce ve svém oboru jak při zhotovení nového výrobku, tak při různých opravách. Je připraven pracovat v oborech uměleckého či estetického zaměření. Nadaní ţáci mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách humanitního zaměření, převáţně výtvarných oborů. V současné době přibliţně polovina všech absolventů dále studuje. Jedná se většinou o pomaturitní studium, vyšší odborné a vysoké školy. V posledních letech tedy většina absolventů nachází ihned po absolvování uplatnění v oboru nebo jsou přijati na další studium, což znamená % úspěšnost. Z letošních absolventů část našla uplatnění v oboru nebo byli přijati na další studium. Gymnázium studijní zaměření Esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušku konají ţáci jen s celkovým studijním průměrem nad 1,8 za poslední dvě hodnocená období. Přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka, všeobecného společenského a kulturního přehledu a krátký vstupní pohovor.

20 Ke studiu mohou být přijati chlapci i dívky se studijními předpoklady a zájmem o esteticko-výchovné předměty. Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Ţáci jsou vybíráni anonymně podle bodového systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 20 uchazečů. Uplatnění absolventa Ţák je připravován pro další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách převáţně humanitního zaměření. Na druhé straně absolvent by měl být schopen i samostatné práce v nejrůznějších oborech, které vyţadují invenci, samostatnost, kreativitu, logické myšlení, práci s výpočetní technikou, komunikativnost, práci s lidmi a také schopnost dalšího sebevzdělávání. PROTOKOL O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 I. kolo 1) Ve školním roce 2009 / 2010 budou otevřeny dvě třídy denní formy vzdělávání ve dvou oborech vzdělání: a) M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví a stříbrnictví Talentové zkoušky se uskutečnily dne 12. ledna 2009 b) K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušky se uskutečnily dne 21. dubna ) Stav přihlášených uchazečů: Obor vzdělání Kód oboru Počet uchazečů

21 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty M/ K/ Celkem 16 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávaní: Obor vzdělání Kód oboru Celkem 1. kolo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty M/ K/ Celkem ) Kritéria přijímacího řízení a) Studijní obor - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví výsledky talentových zkoušek 70% (238 b.) výsledky přijímací zkoušky 10% (34 b.) studijní výsledky ze ZŠ 15% (51 b.) osobní pohovor a úspěchy ţáka na soutěţích apod. 5 % (17 b.) Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů je 100. Tabulka výsledků přijímací zkoušky Registrační číslo Počet bodů celkem Pořadí nedostavila se - b) Studijní obor - Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty

22 79-41-K/ M/014 průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období základní školy (70 b.) klasifikace z předmětů český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk, výtvarná výchova ( 15 b.) doloţení předchozího zájmu o výtvarnou či jinou estetickou činnost (10 b.) výsledky v soutěţích školního roku 2007/2008 a 2008/2009 ( 5 bodů ) Maximální počet bodů je ) Na základě těchto kritérií bylo dosaţeno u jednotlivých oborů studijních oborů těchto výsledků: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Omluveno Přijato Nepřijato Nenastoupilo Počet míst na II. kolo Počet míst na odvolání Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na estetickovýchovné předměty II. kolo 1) Ve školním roce 2009 / 2010 budou otevřeny dvě třídy denní formy vzdělávání ve dvou oborech vzdělání: a) M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření Zlatnictví a stříbrnictví Talentové zkoušky se uskutečnily dne 5. března 2009 b) K/407 Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty Přijímací zkoušky se uskutečnily dne 15. května ) Stav přihlášených uchazečů:

23 Obor vzdělání Kód oboru Počet uchazečů Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví Gymnázium se zaměřením na estetickovýchovné předměty M/ K/407 1 Celkem 2 3) Kritéria přijímacího řízení jsou shodná s I. kolem 4) Na základě těchto kritérií bylo dosaţeno u jednotlivých oborů studijních oborů těchto výsledků: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Omluveno Přijato Nenastoupilo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví M/ Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty K/ Celkový stav přijatých žáků pro školní rok 2009/2010: Obor vzdělání Kód oboru Celkem přihlášeno Přijato Nastoupilo Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studijního zaměření - Zlatnictví a stříbrnictví M/ Gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty K/

24 Údaje o mimoškolních aktivitách Škola vyvíjí činnosti, které doplňují odbornou výuku a všeobecný rozvoj osobnosti jedince. V průběhu studia se ţáci zúčastňují těchto aktivit: kaţdoročních kurzů malby a kresby (plenér ve Štramberku), lyţařských kurzů (také výuka snowboardingu), zahraničních a tuzemských týdenních exkurzí do Itálie (Řím, Benátky, Florencie, Ravena), Francie a Prahy. Kromě těchto pravidelných akcí se pořádají návštěvy aktuálních odborných a kulturních akcí v rámci České republiky. V odpoledních a večerních hodinách mohou ţáci vyuţívat ateliérů a dílen v rámci nepovinného předmětu volná výtvarná tvorba a praktická cvičení. Lyžařský a snowboarový kurz na Ramzové v Jeseníkách V březnu 2009 proběhl uţ tradiční lyţařský kurz společně pro všechny třídy1. ročníku. Místem naší zimní akce byly jako pokaţdé Jeseníky. Lyţařské podmínky na Ramzovském sedle, kvalita ubytování a stravy v hotelu Neubauer je nadprůměrná. V průběhu týdenního pobytu se ţáci věnovali pod vedením zkušených instruktorů výuce lyţování nebo snowboardingu (dle vlastního výběru). Sněhové podmínky byly ideální. Vzhledem k mimořádné kvalitě sněhových podmínek, lyţařských terénů včetně sedačkových lanovek, ubytování a stravy příští kurz proběhne na stejném místě. Mgr. Libor Bednář

25 Odborná exkurze do Mikulova a Vídně Exkurze nazvaná Z Mikulova do Vídně na Vincenta van Gogha byla určena pro všechny ţáky školy. Jediným omezením byla kapacita autobusu, kterým jsme cestovali. Hlavním motivem cesty byla unikátní retrospektivní výstava Vincenta van Gogha ve vídeňské Albertině. Program: Mikulov - historické centrum města - ţidovský hřbitov - Dietrichsteinská hrobka - Svatý kopeček Ubytování v Mikulově (nocleh + snídaně) Vídeň - výstava Vincenta van Gogha v Albertině - výstava od Moneta k Picassovi v Albertině - prohlídka centra města - osobní volno Odborná exkurze do Prahy Ţáci čtvrtého ročníku absolvovali uměnohistorickou exkurzi do Prahy, na které se seznámili s hlavními architektonickými dominantami města, vybranými expozicemi Národní galerie, ale i s menšími experimentálními prostory zaměřenými na prezentaci současného umění. Výběr jednotlivých památek, muzeí a galerií vedl k ucelenému pohledu na české výtvarné umění v plné šíři od jeho počátků k dnešku. Pozornost byla věnována také scénografii a divadlu. Program: Praţský hrad (chrám sv. Víta, jiţní věţ sv. Víta, chrám sv. Jiří, prostory královského paláce s Vladislavským sálem) Expozice na praţském hradě (Příběh Praţského hradu

26 v prostorách královského paláce a České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v prostorách kláštera sv. Jiří) Prohlídka Malé Strany a Starého Města (chrámy chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, chrám Panny Marie před Týnem, chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Karlův most, apod.) Vyšehrad prohlídka chrámů na Vyšehradě Národní galerie - Aneţský klášter (prohlídka kláštera a stálé expozice Národní galerie věnované českému gotickému umění) Národní galerie - Veletrţní palác (stálá expozice NG české umění 20. a 21. století, francouzské umění přelomu 19. a 20. století) Uměleckoprůmyslové muzeum výstava věnovaná sdruţení Artěl s podtitulem: Artěl - Umění pro všední den a prohlídka stále expozice muzea Dům U Černé Matky Boţí (návštěva jedinečné kubistické stavby a prohlídka stále expozice věnované českému kubismu) Kubistické domy Josefa Chochola pod Vyšehradem Galerie Špálovka výstava současných ostravských výtvarných skupin DAMU - Fakulta scénografie prohlídka ateliéru a prací studentů Projekce fotografií Bohdana Holomíčka v rámci festivalu experimentálního filmu v galerii FotoGrafic Představení v divadle Na zábradlí: Arnie má problém Henrik Ibsen Bc. Olga Doláková vyučující předmětu Dějiny výtvarné kultury Kurz kresby Štramberk I. ročníky Letošního školního kurzu kresby se spolu s nově přijatými ţáky na,,umělecký obor zúčastnili poprvé i ţáci přijatí do prvního ročníku gymnázia. Cílem takto pojatého pětidenního soustředění byla snaha po rychlé adaptaci ţáků obou zaměření, a to jak na nový kolektiv, nové učitele, novou školu apod. Úkoly které ţáci během týdne řešili, měli standardní ráz obecného seznámení se základy kresby, perspektivy a její aplikací v krajině. Ţákům,,uměleckého oboru i ţákům,,gymnázia se takto dostalo za stejných podmínek (co se týče ubytování,

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2, 664 91 Ivančice Identifikátor školy: 600 014 053 Termín kontroly na místě: 24. květen 2004 %UA^

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018. Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018. Obor: 82-41-M/04;

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb.

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb. Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb. B3501/B/ /3.0/P - Architektura a urbanismus Obor: 3501R002 - Architektura Přijímací řízení

Více