Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy"

Transkript

1 Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy Metody a kriteria hodnocení ČESKÝ JAZYK 6. 9.ročník V průběžném hodnocení i na vysvědčení bude hodnoceno známkou. Základní učivo je vymezeno v ŠVP ŠMM Jednotná klasifikace pro ČESKÝ JAZYK ve třídě: Mluvnice PRAVOPISNÁ CVIČENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ 5 OTÁZEK A) ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD B) PROSINEC AŽ ČERVEN POČET POČET ZNÁMKA HRUBÝCH CHYB HRUBÝCH CHYB ZNÁMKA POČET SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ ZNÁMKA správných odpovědí správné odpovědi správné odpovědi správná odpověď 4 6 a více 5 6 a více 5 bez správné odpovědi 5 DIKTÁTY ČTVRTLETNÍ PRÁCE A PROVĚRKY S PROCENTUÁLNÍM HODNOCENÍM POČET HRUBÝCH CHYB ZNÁMKA DOSAŽENÁ PROCENTA ZNÁMKA % ,9 80 % ,9 60 % ,9 40% 4 11 a více 5 méně než 39,9% 5 1

2 Možnosti korekce známek u žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem čtvrtletní práce bude po napsání a předběžném oklasifikování následující hodinu probrána se žákem ještě ústně. Pokud žák v ústním projevu prokáže potřebné znalosti, bude mu známka zlepšena o jeden stupeň oproti písemnému vypracování práce. Dále je hodnoceno plnění domácích úkolů, aktivita a práce při hodině. Literatura - práce s textem, rozbor textu - písemný test v okruhu určité kapitoly - vedení čtenářského deníku - čtení, aktivita, referáty, popř. recitace básní Sloh - 4 slohové práce, hodnocení stránky stylistické i gramatické, zvolení správného slohového postupu, hodnoceno i slovně - plnění domácích úkolů, vlastní tvorba v rámci výuky Celkově vztah k předmětu, aktivita, zájem o učení, účast v soutěžích Při hodnocení jsou nejdůležitější známky z písemných čtvrtletních prací a diktátů, dále ze slohových prací a pravopisných cvičení. Výslednou známku ovlivní i literární testy, domácí úkoly, aktivita v hodině, vztah k předmětu. Metody a kriteria hodnocení ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK Hodnocení vychází z jasných cílů a úkolů v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání. Hodnocení zdůrazňuje: -individuální pokrok žáka - schopnosti a možnosti žáka Ve všech ročnících jsou žáci klasifikováni známkami během školního roku (ve spojení s jinými motivujícími prvky) a také v pololetích. Průběžné ústní hodnocení Během jednotlivých činností žáka jako motivační složka. Zpětná vazba na konci činnosti. 2

3 Individuální rozhovory s žákem podle potřeby. Sebehodnocení žáků Ústní i písemná forma Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, přiměřeně věku žáků. Hodnocení práce ve skupině po ukončení skupinové práce. Je jednou z kompetencí získávaných v průběhu vzdělávání. Získávání podkladů pro hodnocení žáka (žákovské portfolio) Komunikace učitel žák, průběžné ověřování výsledků vzdělávání. Výsledky ze skupinové práce, hodnocení spolupráce ve skupině, hodnocení zpracovaných výstupů. Individuální písemné úkoly. Individuální písemné ověřování - komplexní úkoly a testy jsou podkladem pro průběžné písemné hodnocení. Sebehodnocení žáka. Soustavné sledování žáka a jeho přípravy na vyučování po celé klasifikační období. Četba, překlady, říkanky, rozhovory Malé testíky, diktáty, doplňovací cvičení v pracovním sešitě, projekty, velké opakovací testy Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. Metody a kriteria hodnocení NĚMECKÝ JAZYK ROČNÍK V průběhu klasifikačního období i na vysvědčení se bude hodnotit známkou. (Zvláštní situace lze řešit po domluvě i jinak.) A) produktivní řečové dovednosti - rozsah závisí na věku a schopnostech žáka ročník od 10 vět a) ústní 1) ústní vyprávění s oporou ( obrázky, body osnovy,... ) 2) samostatné ústní vyprávění 3) reprodukce textu plynulé bez chyb nebo jen s drobnými chybami...1 3

4 poměrně plynule s chybami...2 s chybami, reaguje na pomocné otázky, kratší vyprávění...3 málo vět, věty často nedávají smysl, ale je vidět snaha...4 b) písemné 4) projekty ( součástí hodnocení je i esteická úroveň zpracování a nápaditost) 5) souvislý písemný text (blahopřání, dopis, komentář k obrázkům, vyprávění na dané téma,...) logicky i gramaticky bez chyb nebo jen s drobnými chybami...1 s chybami, které zásadně nebrání porozumění...2 kratší text, větší počet chyb, obsah výpovědi je ještě zřejmý...3 málo vět, hodně logických i gramat. chyb, ale je vidět snaha...4 B) receptivní řečové dovednosti 6) čtení s porozuměním s oporou (vizuální opora, vazby, fráze,slovník) 7) čtení s porozuměním plynulé,foneticky správné s plným porozuměním...1 menší plynulost, menší fonet. chyby, správné pochopení textu....2 menší plynulost, větší a četnější fonet. chyby, částečné pochopení obsahu...3 chyby a neznalosti brání pochopení obsahu větší části textu...4 zásadní chyby a neznalosti opakovaně brání pochopení obsahu textu...5 8) poslech s porozuměním s oporou ( obrázky, fráze, odvozeniny,...) 9) poslech s porozuměním porozumění celku i jednotlivým jevům...1 porozumění celku a většině lexik. jednotek...2 porozumění většině sdělovaných informací...3 porozumění izolovaným prvkům...4 C) interaktivní řečové dovednosti 10) rozhovor 11) odpovědi na otázky (vhodné např. při opakování reálií) správně použité jazyk. prostředky, fonetická správnost,pohotové reakce...1 drobné chyby, po upozornění samostatná korekce...2 jednodušší vyjadřovací prostředky,chyby, cíl komunikace je však splněn...3 chyby výrazně ztěžují plynulost i dosažení cíle komunikace...4 4

5 D) slovní zásoba zkouší se slovní zásoba, která patří k probírané lekci nebo tematickému celku 12) překlad z Č do N hodnotí se znalost pravopisu a ve vyšších ročnících i gramatický aparát ( člen a množné číslo u podstatných jmen, stupňování u přídavných jmen a příslovcí, minulé časy u sloves,...) 13) překlad z N do Č 14) doplňování slov do textu (podle počtu řešených jevů) E) mluvnice 15) doplňování konkrétních jevů ( Lückentext ) 16) vyplňování tabulek ( imperativ, stupňování, préterita, perfekta, předložkové vazby,...) 17) překlad Č N 18) překlad N Č 19) odpovědi na otázky 20) minitest ( výběr ze 3 variant ) hodnocení viz bod D) při ústním zkoušení bez chyb, popř. s 1-2 drobnými chybami...1 více chyb, ale chyby po upozornění většinou dobře opraví...2 více chyb, většinou je dobře neopraví, ale smysl textu chápe...3 vybírá pouze známá slova, smysl textu uniká...4 nechápe smysl textu, ani význam jednotlivých slov...5 F) pravopis 21) diktát žádná hrubá chyba,1 malá chyba hrubé chyby+1 malá, popř. 4 malé chyby hrubé chyby, popř. 6 malých hrubých chyb, popř. 6 hrubých a několik malých...4 více chyb...5 5

6 Žáci s poruchami / dyslexie a dysgrafie / píší diktáty z cizího jazyka pouze zkušebně. Pokud diktát zvládnou, mohou být hodnoceni. G) aktivita během hodiny při frontálním opakování lze zvýšit aktivitu žáků hodnocením nejaktivnějších a nejpasivnějších žáků bodování se podřizuje konkrétní situaci H) souhrnné testy po probrání lekce Testy : po každé lekci následuje písemné opakování, shrnující látku celé lekce. Tyto testy jsou závazné pro všechny žáky. V případě delší absence píše žák test po zvládnutí učiva. Pokud se žák opakovacímu testu vědomě vyhýbá, obdrží na konci pololetí z testu nedostatečnou % % % % %...5 Možnosti korekce známek u žáků ohrožených prospěchovým neúspěchem viz KLASIFIKACE ČJ, u souhrnných kontrolních prací na 1 vyučovací hodinu je možno písemné zkoušení rozvrhnout do dvou 20minutových celků, aby si žák mohl vybrat pořadí cvičení podle momentální připravenosti, před zahájením práce jsou žáci seznámeni s klasifikačními kriterii. Získávání podkladů pro hodnocení žáka (žákovské portfolio) je vhodné shromažďovat nejen souhrnné kontrolní práce + rozbor chybovosti a dosažených výsledků, ale i kratší prověrky, projektové úkoly, vše lze následně využít při souhrnných opakováních (povolená forma nápovědy) nebo při domácí přípravě. Metody a kriteria hodnocení KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE ROČNÍK lze použít hodnocení předmětu německý jazyk kromě bodů E), F), H) Metody a kriteria hodnocení MATEMATIKA ROČNÍK 6

7 1 - samostatně logicky myslí, řeší bez dopomoci problémové slovní úlohy, samostatně provede rozbor slovní úlohy a vypracuje postup řešení, je aktivní v hodinách, pracuje bez soustavného pobízení, z kontrolních a čtvrtletních prací získá alespoň 90 % a zároveň průměr z ostatních známek je do 1,5. 2 dovede používat naučené znalosti v praxi, pracuje samostatně, z prací kontrolních a čtvrtletních získá alespoň 70 % a zároveň průměr z ostatních známek do 2,5. 3 samostatně počítá jednodušší příklady, složitější příklady spočítá s dopomocí, dovede používat naučená pravidla a vzorce v příkladech, z kontrolních a čtvrtletních prací získá alespoň 45 % a průměr z ostatních známek do 3,5. 4 snaží se, samostatně počítá jen nejjednodušší příklady, další příklady počítá s pomocí, zná základní pravidla pro početní výkony, zná vzorce alespoň krátkodobě, z kontrolních a čtvrtletních prací získá alespoň 20 % a průměr z ostatních známek do 4,5. 5 nesnaží se, chybuje v nejjednodušších příkladech, nezná základní pravidla pro početní výkony, nezná vzorce ani krátkodobě, z kontrolních a čtvrtletních prací získá méně než 20 %. Při souhrnném hodnocení je možné přihlédnout k dalším motivujícím kritériím např. aktivní práci, rostoucí samostatnosti při plnění zadaných úkolů, účelné schopnosti zapojení se do skupinové práce, zohlednění kvality domácí přípravy. Možné způsoby získávání podkladů pro klasifikaci: 1. kontrolní práce čtvrtletní a tématické prověrky 2. ostatní známky ústní a písemné zkoušení 3. další aktivita samostatná práce, domácí úkoly, referáty, úspěšná účast v soutěžích Metody a kriteria hodnocení INFORMATIKA ROČNÍK a PRÁCE NA POČÍTAČI ROČNÍK V průběhu výuky i na vysvědčení bude žákova práce hodnocena známkou. Výsledná známka vychází z celé řady žákových činností: 1. uvědomělé a přesné plnění zadaných úkolů 20% 2. výsledky práce v hodinách 40% 3. krátké úkoly na procvičování dovedností 20% 4. samostatná práce (referát) 20% 7

8 Metody a kriteria hodnocení DĚJEPIS ROČNÍK V průběhu školního roku i na vysvědčení bude hodnoceno známkou. Výsledná známka vychází z celé řady žákovy činnosti. 1. Ústní zkoušení 2. Písemné zkoušení a) větší,souhrnné testy za určité období % % % % %.. 5 b) menší testy, prověřující pojmy, vztahy, menší testy faktografii, souvislosti 3. Práce v hodině práce s textem, historickým dokumentem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky,.. 4. Referáty kritéria pro hodnocení a.) přiměřený rozsah b.) uvedení zdrojů informací (min.2 zdroje) c.) kvalita přednesu (ne čtení,ale přednes vlastními slovy) d.) krátký, výstižný zápis pro žáky e.) výběr vhodné ukázky (zvukové,obrazové.) f.) kvalita písemného zpracování 5. Aktivita píle, zájem o učení, pečlivost,plnění domácích úkolů 6. Četba 2 knihy s historickou tématikou (dle individuálního výběru žáka) za 1 pololetí Metody a kriteria hodnocení OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA ROČNÍK Žák je obeznámen s pravidly bodovacího systému a sám plněním úkolů o svém hodnocení spolurozhoduje. Učí se tak zodpovědnosti a samostatnosti. 8

9 Motivující je skutečnost, že dílčí neúspěch lze následnou aktivitou bodově překonat. 1. Kontrolní testy a ústní zkoušení 20 bodů 2. Aktivní zapojení do výuky: a) aktivita při vyučování 5 bodů b) aktuality, doplňkové materiály 10 bodů c) referáty, ankety 10 bodů 3. Samostatná práce: a) dle učebnice 10 bodů b) zadané vyučujícím 10 bodů 4. a) Pololetní práce 30 bodů b) Projekty 30 bodů 5. a) Domácí úkoly 5 bodů b)vedení sešitu 5 bodů Na známku výborný musí žák získat ve všech pěti hodnocených oblastech 90% bodů. Touto známkou bude hodnocen i žák, který získá ve čtyřech oblastech minimálně 95%. Body přesahující 90% hranici bodů (při splnění všech pěti oblastí) budou převedeny do druhého pololetí, popř. dalšího ročníku. Převod na známku: 90% a více výborný 80% - 89% chvalitebný 70% - 79% dobrý 60% - 69% dostatečný 59% a méně nedostatečný Počet bodů potřebných na 100% si každý vyučující určí sám (podle počtu testů, domácích úkolů, projektů, ). Metody a kriteria hodnocení ZEMĚPIS, ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ 6. 9.ročník Hlavní zásadou je, aby konečné hodnocení žáka v předmětu ZEMĚPIS vycházelo z celé škály žákových činností a nebylo proto jednostranné. Hodnocené činnosti můžeme rozčlenit do několika oblastí takto : 9

10 a) ÚSTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ) toto pracovní označení neznamená jen prosté odříkávání naučeného textu před tabulí, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví nebo popisuje mapu, obrázek nebo vlastní zážitek, vysvětluje svůj postup, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. (hodnoceno klasickou známkou dle klasifikačního řádu (viz předměty s převahou teoretického zaměření), hodnocení a zdůvodnění známky je veřejné před třídou., každé takové hodnocení je zároveň motivací pro další práci ) b) PÍSEMNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) a) větší, souhrnné testy za určité období (hodnocena procentuální úspěšnost), žákům se oznamují předem a b) menší úkoly prověřující faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití novějších poznatků apod. písemnou formou (především bodové hodnocení převáděné na známku ) c) SAMOSTATNÁ TVŮRČÍ PRÁCE (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou formou práce s textem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky, pátrání a vyhledávání v tisku a jiných médiích apod. (oceňováno především pozitivně motivačními jednotkami za pěknou a příkladnou práci, nekvalitní práce se negativní známkou odmění při jejím soustavném opakování se ) d) REFERÁTY, PROJEKTY, AKTUALITY (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) hodnotí se podle těchto kritérií : a) výběr informací - referát má obohatit ( ale nepřehltit málo zajímavými detaily jako např. množstvím číselných údajů ), neopakovat už známé informace z výuky b) přiměřený rozsah, uspořádání, přehlednost ne sáhodlouhé, i za 2 minuty se dá sdělit vše podstatné c) uvést zdroje informací (encyklopedie, denní tisk, d) kvalita prezentace schopnost co nejvíce zaujmout, srozumitelný a spisovný jazyk, výtvarná stránka projektu e) příprava krátkého, výstižného zápisu pro žáky, shrnutí základní faktografie f) kvalita písemného zpracování ( pokud možno PC ), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného (hodnocení opět provedeno motivační pozitivní známkou, u nekvalitní nebo nedostatečné práce se hodnocení provede pouze ústně s doporučeními pro nápravu nedostatků ) e) AKTIVITA, SAMOSTATNOST, SPOLEHLIVOST, SOUSTAVNOST, PŘIPRAVENOST NA VYUČOVÁNÍ (míra zvládnutí KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i mimo školu a následně ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, aj. (hodnocení těchto aktivit se pozitivně projevuje v bodech a d ) 10

11 f) SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ, KOLEKTIVU (míra zvládnutí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) ochota a schopnost pracovat v týmu, dovednost řídit a organizovat práci ve skupině, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost, sebehodnocení, empatie Tyto oblasti tvoří souhrnný celek, který je průběžně hodnocen a na konci každého pololetí klasifikován odpovídající známkou na vysvědčení. Rozmanitost podkladů umožňuje respektovat individuální zvláštnosti a dává žákům příležitost kompenzovat oblasti, které jsou (někdy i z objektivních důvodů) jejich slabinou. Systém platí v zásadě pro ročník, ale konkrétní podoba hodnocení se podle ročníků může poněkud lišit : 6. ročník Zeměpis je novým předmětem, žáci teprve přivykají novému způsobu práce, jsou seznámeni se zásadami hodnocení a přivykají jejich naplňování. V průběhu pololetí i na vysvědčení jsou klasifikováni známkami, náležitá pozornost je věnována zdůvodňování známek a konkrétním radám, jak zlepšovat svůj výkon. Práce je orientována na zvládnutí práce s mapami, atlasem a jeho rejstříkem, zvládnutí základní zeměpisné terminologie a její správně používání. Hodnoceny jsou převážně drobné praktické úkoly realizované většinou písemnou formou. Ústní zkoušení je zařazováno většinou ke konci jednotlivých tématických celků. Terénní práce jsou většinou hodnoceny ústně a motivačně. 7. ročník V průběhu pololetí i na vysvědčení se známkuje. Základním podkladem pro klasifikaci je průběžné zpracovávání úkolů v pracovních listech, které jsou věnovány jednotlivým světadílům oceánům. Tyto listy žáci vyplňují ve škole s pomocí atlasů nebo jiných informačních zdrojů. Vysoká kvalita a úplnost zpracování jednotlivých listů může být důvodem úlevy při písemném a ústním zkoušení. Ověřování zvládnutí výstupů probíhá i formou práce se slepými mapami a orientací v nich. Doprovodné domácí úkoly a pátrání na určené téma jsou hodnoceny pouze v případě pěkného výsledku a též přispívají ke zlepšení celkové klasifikace. Záleží pouze na každém jednotlivci, kolik takových úkolů během klasifikačního období zvládne, hrají proto i motivační úlohu. 8. ročník - ZEMĚPIS V průběhu pololetí i na vysvědčení se známkuje. V 8.ročníku je systém hodnocení a klasifikace postaven na samostatném zpracovávání tématických projektů formou skupinové práce. Hodnotí se dodržení stanovené osnovy, přesnost a aktuálnost získaných informací, množství použitých informačních zdrojů, formální a jazyková stránka (úroveň) projektu a v neposlední řadě forma prezentace před žáky. Nedílnou součástí hodnocení je opět zvládnutí místopisu a polohopisu na slepých mapách a ústní ověřování znalostí u jednotlivých tématických celků. 8. ročník ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ Obsah hodin zeměpisného semináře má shrnující a opakovací charakter, kdy se žáci snaží aplikovat již dříve získané znalosti a vědomosti do ucelenější podoby (hospodářský, demografický či politický zeměpis). Žáci pracují více se zeměpisnými tabulkami, přehledy, grafy a statistickými informacemi, hodnotí se zvládnutí schopnosti získané informace logicky i jasně prezentovat a zdůvodňovat. Výstupy práce 11

12 v podobě různých tabulek a statistik umožňují přímé využití dovedností získaných v hodinách informatiky. Klasifikace se může opírat i o různé jiné prvky, např. referáty, aktuality, tradiční aktivita při vyučování, různé samostatné práce, úroveň sešitu atd. 9. ročník ZEMĚPIS V průběhu pololetí i na vysvědčení se známkuje. Hodnocení a klasifikace má již nejkomplexnější charakter a využívají se všechny postupy popsané v bodech a) f). V případě výrazně dlouhodobé nemoci žáka se celý systém hodnocení aplikuje individuálně s přihlédnutím k tomu, co mohl žák v omezeném čase absolvovat. Obdobně lze postupovat v případě fyzického, mentálního či kombinovaného postižení žáka. Ve všech ročnících jsou součástí klasifikace i prověrkové listy (testy), kde se hodnotí procentuální úspěšnost zvládnutí daného učiva. Její výstupy slouží nejlépe k porovnání úspěšnosti jednotlivých žáků nebo tříd, mohou podporovat soutěživost. Získané procentní body se na známku převádí takto: ZEMĚPIS ročník, ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ 8. ročník PROCENTA STUPEŇ PROCENTA STUPEŇ % VÝBORNÝ % VÝBORNÝ % CHVALITEBNÝ % CHVALITEBNÝ % DOBRÝ % DOBRÝ % DOSTATEČNÝ % DOSTATEČNÝ 0 25 % NEDOSTATEČNÝ 0 30 % NEDOSTATEČNÝ Hodnotící tabulka pro doplňovací cvičení. Hodnotící tabulka pro testy s nabídkou odpovědí. Hodnocení žáků s prospěchovými problémy (ohrožených případným prospěchovými neúspěchem) bude prováděno na základě rozmanitých způsobů hodnocení (viz ŠVP), základem celkového hodnocení budou výsledky těch činností, kde žák dosahoval nejlepších výsledků a kde se nejméně projevovala SPU. Celkové hodnocení nebude založeno jen na NORMATIVNÍM PRINCIPU hodnocení (jak žák plní obecně stanovenou normu), ale i na KRITERIÁLNÍM PRINCIPU (jak žák dokáže naplňovat pro jeho individuálně stanovená kriteria). Zohledněna bude a domácí příprava. U souhrnných písemných kontrolních prací na 1 vyučovací hodinu bude možno zadání rozvrhnout do dvou 20minutových celků, aby si žák mohl vybrat pořadí úkolů a otázek podle momentální připravenosti, na ostatní úkoly se bude moci ještě dodatečně připravit. Před zahájením každé práce budou žáci seznámeni se základními klasifikačními kriterii. 12

13 Metody a kriteria hodnocení FYZIKA 6. 9.ročník Podklady pro hodnocení žáků: Ústní zkoušení Test znalostí Prověrka-výpočty Laboratorní úloha Referát Iniciativa, samostatná práce v hodině-1 Dobrovolné domácí úkoly 1 Povinné domácí úkoly Úspěšná účast ve školním kole FO 1 Úspěšná účast v okr., krajském kole FO-1 Umístění na prvních 3 místech v okresním, krajském kole FO - 1 Koeficient (kolikrát se známka počítá) ,5 0,5 0,3 0,3 0, Výsledná známka na vysvědčení se určí průměrem z přepočítaných hodnot(zaokrouhlených na 2 desetinná místa) : Přepočítaný průměr: 1-1,49 1,5-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5 Výsledná známka: 1-výborný 2-chvalitebný 3-dobrý 4-dostatečný 5-nedostatečný Příklad: žák obdrží během pololetí tyto známky: 13

14 Ústní zkoušení: Písemné prověrky: Referát: Laboratorní úloha: Iniciativa v hodině: Povinný domácí úkol: Dobrovolný domácí úkol: Známky: Koeficient: Výpočet známky: Počet známek x jejich hodnota: 3, x 1 = 2 2, 3, x 1 = 3 2 0,5 1 x 0,5 = 0,5 1, 1, 3 0,5 3 x 0,5 = 1,5 1 1, 2 1 0,3 0,3 0,3 (3+4)x1 = 7 (2+3+4) x 1 = 9 2 x 0,5 = 1 (1+1+3) x 0,5 = 2,5 1 x 0,3 = 0,3 (1 + 2) x 0,3 = 0,9 1 x 0,3 = 0,3 1 x 0,3 = 0,3 2 x 0,3 = 0,6 1 x 0,3 = 0,3 Součty: 21 8,2 Průměrná hodnota: 21 : 8,2 = 2,56 Žák by obdržel známku: dobrý Při souhrnném hodnocení lze přihlédnout k dalším motivujícím kritériím:např. růst samostatnosti při plnění zadaných úkolů, schopnost účelného zapojení do práce ve skupině žáků, aktivní přístup k předmětu, soustavnost a kvalita domácí přípravy Metody a kriteria hodnocení SEMINÁŘ Z FYZIKY 7. ročník Podklady pro hodnocení žáků: Měření fyzikálních veličin - samostatná práce + zpracování výsledků Test znalostí Zhotovení funkčního modelu pomůcky Referát Povinný domácí úkol Iniciativa, samostatná práce v hodině-1 Dobrovolné domácí úkoly 1 14 Koeficient(kolikrát se známka počítá) ,5 0,3 0,5

15 Výsledná známka na vysvědčení se určí průměrem z přepočítaných hodnot(zaokrouhlených na 2 desetinná místa) : Přepočítaný průměr: 1-1,49 1,5-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5 Výsledná známka: 1-výborný 2-chvalitebný 3-dobrý 4-dostatečný 5-nedostatečný Příklad: žák obdrží během pololetí tyto známky: Měření fyzikálních vel. Test znalostí Referát: Zhotovení modelu p. Iniciativa v hodině: Povinný domácí úkol: Dobrovolný domácí úkol: Známky: Koeficient: Výpočet známky: Počet známek x jejich hodnota: 2, 2 1 (2+2)x1 = 4 2 x 1 = 2 2, 3, 1 1 (2+3+1) x 1 = 6 3 x 1 = 3 2 0,5 2 x 0,5 = 1 1 x 0,5 = 0, x 1 = 1 1 x 1 = 1 1,1 0,3 (1+1)x 0,3 = 0,6 2 x 0,3 = 0,6 1, 2 0,5 (1 + 2) x 0,5 = 1,5 2 x 0,5 = 1 1 0,5 1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,5 = 0,5 Průměrná hodnota: 14,6 : 8,6 = 1,69 Žáka by obdržel známku: chvalitebný Součty: 14,6 8,6 Při souhrnném hodnocení lze přihlédnout k obdobným motivujícím kritériím jako v předmětu fyzika. Metody a kriteria hodnocení BIOLOGIE ročník 15

16 1. Testy 3-4 za pololetí ( maximálně 20 b ) 2. Ústní zkoušení alespoň 1 krát za pololetí ( maximálně 20 b ) 3. Referát ( maximálně 5 b ) 4. Aktivita ( maximálně + 3 b nebo 3 b ) 5. Laboratorní práce 3-4 za rok ( maximálně 5 b ) 6. Úspěchy ve školním, okresním nebo krajském kole BiO ( 1, 3, 5 bodů ) 7. Domácí úkoly ( maximálně 5 bodů ) 8. Sešit ( 5 b ) 1. Písemné zkoušení větší, souhrnné testy za určité období 2. Ústní zkoušení toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. před tabulí, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví, popisuje, vysvětluje, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. 3. Referáty ( aktuality ) hodnotí se podle těchto kritérií : a) výběr informací, referát má obohatit ( ale nepřehltit málo zajímavými detaily jako např. množstvím časových údajů ), ne opakovat už známé z výuky b) přiměřený rozsah ne sáhodlouhé, i za 2 minuty se dá sdělit mnoho c) uvést zdroje informací d) kvalita přednesu co nejvíce vlastními slovy, zaujmout e) příprava krátkého, výstižného zápisu pro žáky f) kvalita písemného zpracování ( pokud možno PC ), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného 4. Aktivita při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. 5. Laboratorní práce samostatná práce, nebo práce ve skupině, prověření znalostí na konkrétním příkladu v praxi 6. Domácí úkoly domácí samostatná práce, zopakování probraného učiva nebo motivace k vyhledání nových poznatků z mediálních zdroj BODOVÉ HODNOCENÍ Známka Ústní zkoušení Známka Laboratorní práce, referát, 16

17 Testy 1 20bodů (18 bodů) 2 15bodů (13 bodů) 3 10bodů ( 8 bodů) 4..5bodů (3 body) 5..0bodů (0 bodů) vedení sešitu, domácí úkoly 1..5bodů (4 body) 2..4body (3 body) 3..3body (2 body) 4..2body (1 bod) 5..0bodů (0 bodů) Doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem ( počet bodů v závorce ). CELKOVÉ HODNOCENÍ bodů.1 ( bodů ) bodů.2 ( bodů ) bodů.3 ( bodů ) bodů.4 ( bodů ) 26-0 bodů. 5 ( 21 0 bodů ) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. Přehled pro hodnocení v předmětu přírodopis Žák :. Třída Školní rok :..Pololetí : Testy ( max. 80 b 4 x 20 b ) Počet bodů : a) b) c) d) 2. Ústní zkoušení (max. 20 b ) 3. Lab.práce ( max. 10 b 2 x 5 b) a) b) 4. Referát ( max. 5 b ) 5. Domácí úkoly 6. Sešit 7. Aktivita 17

18 8. BiO Celkem Metody a kriteria hodnocení BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ 9. ročník 1. Referát 2-3 za pololetí ( maximálně 30 b ) 2. Aktivita ( maximálně + 5 b nebo 5 b ) 3. Úspěchy ve školním, okresním nebo krajském kole BiO ( 1, 3, 5 bodů ) 4. Testy 2-3 za pololetí ( maximálně 10 b ) 1. Referáty ( aktuality ) hodnotí se podle těchto kritérií : a) výběr informací, referát má obohatit ( ale nepřehltit málo zajímavými detaily jako např. množstvím časových údajů ), ne opakovat už známé z výuky b) přiměřený rozsah ne sáhodlouhé, i za 2 minuty se dá sdělit mnoho c) uvést zdroje informací d) kvalita přednesu co nejvíce vlastními slovy, zaujmout e) příprava krátkého, výstižného zápisu pro žáky f) kvalita písemného zpracování ( pokud možno PC ), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného 2. Písemné zkoušení menší úkoly prověřující faktografii i souvislosti, vztahy apod. písemnou formou 3. Aktivita při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. BODOVÉ HODNOCENÍ Známka Referát Známka Testy 1 30 bodů (28 bodů) 2 25 bodů (23 bodů) 3 15 bodů (13 bodů) 1 10 bodů (9 bodů) 2..8 bodů (7 bodů) 3..5 bodů (4 body) 18

19 4 10 bodů (8 bodů) 5..0bodů ( 0 bodů) 4..2 bodů (1 bod) 5..0bodů ( 0 bodů) Doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem ( počet bodů v závorce ). CELKOVÉ HODNOCENÍ bodů 1 ( bodů ) bodů 2 ( bodů ) bodů 3 ( bodů ) bodů 4 ( bodů ) 22-0 bodů...5 ( 17 0 bodů ) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. Přehled pro hodnocení v předmětu biologický seminář Žák :..,. Třída..Školní rok : Pololetí : 1. Testy ( max. 30 b - 3 x 10 b ) Počet bodů : a) b) c) 2. Referát ( max. 60 b - 3 x 20 b ) a) b) c) 3. Aktivita 19

20 4. BiO Celkem Metody a kriteria hodnocení CHEMIE ročník 1. Velké testy 3-4 za pololetí ( maximálně 20 b ) 2. Ústní zkoušení alespoň 1 krát za pololetí ( maximálně 10 b ) 3. Malé testy ( maximálně 5 b ) 4. Aktivita ( maximálně + 3 b nebo 3 b ) 5. Laboratorní práce 3-4 za rok ( maximálně 5 b ) 6. Úspěchy ve školním, okresním nebo krajském kole ChO ( 1, 3, 5 bodů ) 7. Domácí úkoly ( maximálně 5 bodů ) 8. Sešit ( 5 b ) 1. Písemné zkoušení a) větší, souhrnné testy za určité období b) menší úkoly prověřující faktografii i souvislosti, vztahy apod. písemnou formou 2. Ústní zkoušení toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. před tabulí, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví, popisuje, vysvětluje, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. 3. Aktivita při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. 4. Laboratorní práce samostatná práce, nebo práce ve skupině, prověření znalostí na konkrétním příkladu v praxi 5. Domácí úkoly domácí samostatná práce, zopakování probraného učiva nebo motivace k vyhledání nových poznatků z mediálních zdrojů 20

21 BODOVÉ HODNOCENÍ Známka Velký test Známka Ústní zkoušení Známka Laboratorní práce Referát Domácí úkoly Malé testy Sešit 1 20bodů (18bodů) 2 15bodů (13bodů) 3 10bodů (8 bodů) 4..5bodů ( 3 body) 5..0bodů ( 0 bodů) 1 10bodů (9bodů) 2..8bodů (7bodů) 3..5bodů (4body) 4..2bodů (1 bod) 5..0bodů (0bodů) 1..5bodů (4 body) 2..4body (3 body) 3..3body (2 body) 4..2body (1 bod) 5..0bodů 0 bodů) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. CELKOVÉ HODNOCENÍ bodů.1 ( bodů ) bodů.2 ( bodů ) bodů.3 ( bodů ) bodů.4 ( bodů ) 22-0 bodů. 5 ( 17 0 bodů ) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. Přehled pro hodnocení v předmětu chemie Žák : Třída.Školní rok :..Pololetí : 1. Velké testy ( max. 80 b - 4 x 20 b ) Počet bodů : a) b) c) d) 2. Ústní zkoušení (max. 10 b ) 3. Malé testy ( max. 20 b - 4 x 5 b ) a) b) c) d) 4. Lab. práce ( max. 10 b - 2 x 5 b ) a) b) 5. Referát ( max. 5 b ) 21

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253 www.zsht.cz, email: zsht@centrum.cz IČO: 71002782 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 3. ŠKOLNÍ ŘÁD-PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracovala:

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními 51-53 školského zákona. Pravidla a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Školního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové (viz VII. odstavec 5 školního

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Kritéria hodnocení žáků Ekonomické lyceum 1. až 4. ročník v rámci průběžné klasifikace Příloha školního řádu

Kritéria hodnocení žáků Ekonomické lyceum 1. až 4. ročník v rámci průběžné klasifikace Příloha školního řádu Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Kritéria hodnocení žáků Ekonomické lyceum 1. až 4. ročník v rámci průběžné klasifikace Příloha školního řádu Ing. Mgr. Jiří

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Příloha č. 1 Hodnocení žáků Hodnocení žáka 1. stupně Učitel zaznamenává výsledky plnění kompetencí do hodnotícího archu pomocí stupnice 1 5 nebo znaků +, +/- a -, které vyjadřují žákovy schopnosti, dovednosti

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ - 1. ročník

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ - 1. ročník HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ - 1. ročník Při hodnocení v prvním ročníku vycházíme z předpokladu,že žáka je potřeba hodnotit především kladně a motivací ho získat pro školní práci.první rok školy je stejně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Škola má podrobně zpracovaný vnitřní předpis Pravidla pro hodnocení žáků (klasifikační řád), který obsahuje všechna základní pravidla, ze kterých škola vychází při hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů 1) soustavná diagnostická pozorování žáka 2) různé druhy zkoušek ústní písemné grafické praktické

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12. Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12. Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení

Více

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace tel.: 257 710 131, 257 711 241, e-mail: reditelna@skolavsenory.cz IČO 72052635, www.skolavsenory.cz Karla Majera 370, 252

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5. 1. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení žáků školy vychází z Vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (příloha školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů (dále jen

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ)

Více

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnotí učitel. Cílem hodnocení je poskytnout zpětnou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Hodnocení znalostí a dovedností v matematice (kreditní systém)

Hodnocení znalostí a dovedností v matematice (kreditní systém) Hodnocení znalostí a dovedností v matematice (kreditní systém) Hodnocení by mělo mít dvě základní funkce informační a motivující. Mělo by podávat obraz o tom, co žák umí, jak intenzívně pracuje, a také

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar

Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar Umíme hodnotit žáky a studenty? Už jste někdy ve školním prostředí zaslechli povzdechnutí typu: Když já bych mu to býval řek, jenže jsem nerozuměl

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více