Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy"

Transkript

1 Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy Metody a kriteria hodnocení ČESKÝ JAZYK 6. 9.ročník V průběžném hodnocení i na vysvědčení bude hodnoceno známkou. Základní učivo je vymezeno v ŠVP ŠMM Jednotná klasifikace pro ČESKÝ JAZYK ve třídě: Mluvnice PRAVOPISNÁ CVIČENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ 5 OTÁZEK A) ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD B) PROSINEC AŽ ČERVEN POČET POČET ZNÁMKA HRUBÝCH CHYB HRUBÝCH CHYB ZNÁMKA POČET SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ ZNÁMKA správných odpovědí správné odpovědi správné odpovědi správná odpověď 4 6 a více 5 6 a více 5 bez správné odpovědi 5 DIKTÁTY ČTVRTLETNÍ PRÁCE A PROVĚRKY S PROCENTUÁLNÍM HODNOCENÍM POČET HRUBÝCH CHYB ZNÁMKA DOSAŽENÁ PROCENTA ZNÁMKA % ,9 80 % ,9 60 % ,9 40% 4 11 a více 5 méně než 39,9% 5 1

2 Možnosti korekce známek u žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem čtvrtletní práce bude po napsání a předběžném oklasifikování následující hodinu probrána se žákem ještě ústně. Pokud žák v ústním projevu prokáže potřebné znalosti, bude mu známka zlepšena o jeden stupeň oproti písemnému vypracování práce. Dále je hodnoceno plnění domácích úkolů, aktivita a práce při hodině. Literatura - práce s textem, rozbor textu - písemný test v okruhu určité kapitoly - vedení čtenářského deníku - čtení, aktivita, referáty, popř. recitace básní Sloh - 4 slohové práce, hodnocení stránky stylistické i gramatické, zvolení správného slohového postupu, hodnoceno i slovně - plnění domácích úkolů, vlastní tvorba v rámci výuky Celkově vztah k předmětu, aktivita, zájem o učení, účast v soutěžích Při hodnocení jsou nejdůležitější známky z písemných čtvrtletních prací a diktátů, dále ze slohových prací a pravopisných cvičení. Výslednou známku ovlivní i literární testy, domácí úkoly, aktivita v hodině, vztah k předmětu. Metody a kriteria hodnocení ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK Hodnocení vychází z jasných cílů a úkolů v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání. Hodnocení zdůrazňuje: -individuální pokrok žáka - schopnosti a možnosti žáka Ve všech ročnících jsou žáci klasifikováni známkami během školního roku (ve spojení s jinými motivujícími prvky) a také v pololetích. Průběžné ústní hodnocení Během jednotlivých činností žáka jako motivační složka. Zpětná vazba na konci činnosti. 2

3 Individuální rozhovory s žákem podle potřeby. Sebehodnocení žáků Ústní i písemná forma Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, přiměřeně věku žáků. Hodnocení práce ve skupině po ukončení skupinové práce. Je jednou z kompetencí získávaných v průběhu vzdělávání. Získávání podkladů pro hodnocení žáka (žákovské portfolio) Komunikace učitel žák, průběžné ověřování výsledků vzdělávání. Výsledky ze skupinové práce, hodnocení spolupráce ve skupině, hodnocení zpracovaných výstupů. Individuální písemné úkoly. Individuální písemné ověřování - komplexní úkoly a testy jsou podkladem pro průběžné písemné hodnocení. Sebehodnocení žáka. Soustavné sledování žáka a jeho přípravy na vyučování po celé klasifikační období. Četba, překlady, říkanky, rozhovory Malé testíky, diktáty, doplňovací cvičení v pracovním sešitě, projekty, velké opakovací testy Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. Metody a kriteria hodnocení NĚMECKÝ JAZYK ROČNÍK V průběhu klasifikačního období i na vysvědčení se bude hodnotit známkou. (Zvláštní situace lze řešit po domluvě i jinak.) A) produktivní řečové dovednosti - rozsah závisí na věku a schopnostech žáka ročník od 10 vět a) ústní 1) ústní vyprávění s oporou ( obrázky, body osnovy,... ) 2) samostatné ústní vyprávění 3) reprodukce textu plynulé bez chyb nebo jen s drobnými chybami...1 3

4 poměrně plynule s chybami...2 s chybami, reaguje na pomocné otázky, kratší vyprávění...3 málo vět, věty často nedávají smysl, ale je vidět snaha...4 b) písemné 4) projekty ( součástí hodnocení je i esteická úroveň zpracování a nápaditost) 5) souvislý písemný text (blahopřání, dopis, komentář k obrázkům, vyprávění na dané téma,...) logicky i gramaticky bez chyb nebo jen s drobnými chybami...1 s chybami, které zásadně nebrání porozumění...2 kratší text, větší počet chyb, obsah výpovědi je ještě zřejmý...3 málo vět, hodně logických i gramat. chyb, ale je vidět snaha...4 B) receptivní řečové dovednosti 6) čtení s porozuměním s oporou (vizuální opora, vazby, fráze,slovník) 7) čtení s porozuměním plynulé,foneticky správné s plným porozuměním...1 menší plynulost, menší fonet. chyby, správné pochopení textu....2 menší plynulost, větší a četnější fonet. chyby, částečné pochopení obsahu...3 chyby a neznalosti brání pochopení obsahu větší části textu...4 zásadní chyby a neznalosti opakovaně brání pochopení obsahu textu...5 8) poslech s porozuměním s oporou ( obrázky, fráze, odvozeniny,...) 9) poslech s porozuměním porozumění celku i jednotlivým jevům...1 porozumění celku a většině lexik. jednotek...2 porozumění většině sdělovaných informací...3 porozumění izolovaným prvkům...4 C) interaktivní řečové dovednosti 10) rozhovor 11) odpovědi na otázky (vhodné např. při opakování reálií) správně použité jazyk. prostředky, fonetická správnost,pohotové reakce...1 drobné chyby, po upozornění samostatná korekce...2 jednodušší vyjadřovací prostředky,chyby, cíl komunikace je však splněn...3 chyby výrazně ztěžují plynulost i dosažení cíle komunikace...4 4

5 D) slovní zásoba zkouší se slovní zásoba, která patří k probírané lekci nebo tematickému celku 12) překlad z Č do N hodnotí se znalost pravopisu a ve vyšších ročnících i gramatický aparát ( člen a množné číslo u podstatných jmen, stupňování u přídavných jmen a příslovcí, minulé časy u sloves,...) 13) překlad z N do Č 14) doplňování slov do textu (podle počtu řešených jevů) E) mluvnice 15) doplňování konkrétních jevů ( Lückentext ) 16) vyplňování tabulek ( imperativ, stupňování, préterita, perfekta, předložkové vazby,...) 17) překlad Č N 18) překlad N Č 19) odpovědi na otázky 20) minitest ( výběr ze 3 variant ) hodnocení viz bod D) při ústním zkoušení bez chyb, popř. s 1-2 drobnými chybami...1 více chyb, ale chyby po upozornění většinou dobře opraví...2 více chyb, většinou je dobře neopraví, ale smysl textu chápe...3 vybírá pouze známá slova, smysl textu uniká...4 nechápe smysl textu, ani význam jednotlivých slov...5 F) pravopis 21) diktát žádná hrubá chyba,1 malá chyba hrubé chyby+1 malá, popř. 4 malé chyby hrubé chyby, popř. 6 malých hrubých chyb, popř. 6 hrubých a několik malých...4 více chyb...5 5

6 Žáci s poruchami / dyslexie a dysgrafie / píší diktáty z cizího jazyka pouze zkušebně. Pokud diktát zvládnou, mohou být hodnoceni. G) aktivita během hodiny při frontálním opakování lze zvýšit aktivitu žáků hodnocením nejaktivnějších a nejpasivnějších žáků bodování se podřizuje konkrétní situaci H) souhrnné testy po probrání lekce Testy : po každé lekci následuje písemné opakování, shrnující látku celé lekce. Tyto testy jsou závazné pro všechny žáky. V případě delší absence píše žák test po zvládnutí učiva. Pokud se žák opakovacímu testu vědomě vyhýbá, obdrží na konci pololetí z testu nedostatečnou % % % % %...5 Možnosti korekce známek u žáků ohrožených prospěchovým neúspěchem viz KLASIFIKACE ČJ, u souhrnných kontrolních prací na 1 vyučovací hodinu je možno písemné zkoušení rozvrhnout do dvou 20minutových celků, aby si žák mohl vybrat pořadí cvičení podle momentální připravenosti, před zahájením práce jsou žáci seznámeni s klasifikačními kriterii. Získávání podkladů pro hodnocení žáka (žákovské portfolio) je vhodné shromažďovat nejen souhrnné kontrolní práce + rozbor chybovosti a dosažených výsledků, ale i kratší prověrky, projektové úkoly, vše lze následně využít při souhrnných opakováních (povolená forma nápovědy) nebo při domácí přípravě. Metody a kriteria hodnocení KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE ROČNÍK lze použít hodnocení předmětu německý jazyk kromě bodů E), F), H) Metody a kriteria hodnocení MATEMATIKA ROČNÍK 6

7 1 - samostatně logicky myslí, řeší bez dopomoci problémové slovní úlohy, samostatně provede rozbor slovní úlohy a vypracuje postup řešení, je aktivní v hodinách, pracuje bez soustavného pobízení, z kontrolních a čtvrtletních prací získá alespoň 90 % a zároveň průměr z ostatních známek je do 1,5. 2 dovede používat naučené znalosti v praxi, pracuje samostatně, z prací kontrolních a čtvrtletních získá alespoň 70 % a zároveň průměr z ostatních známek do 2,5. 3 samostatně počítá jednodušší příklady, složitější příklady spočítá s dopomocí, dovede používat naučená pravidla a vzorce v příkladech, z kontrolních a čtvrtletních prací získá alespoň 45 % a průměr z ostatních známek do 3,5. 4 snaží se, samostatně počítá jen nejjednodušší příklady, další příklady počítá s pomocí, zná základní pravidla pro početní výkony, zná vzorce alespoň krátkodobě, z kontrolních a čtvrtletních prací získá alespoň 20 % a průměr z ostatních známek do 4,5. 5 nesnaží se, chybuje v nejjednodušších příkladech, nezná základní pravidla pro početní výkony, nezná vzorce ani krátkodobě, z kontrolních a čtvrtletních prací získá méně než 20 %. Při souhrnném hodnocení je možné přihlédnout k dalším motivujícím kritériím např. aktivní práci, rostoucí samostatnosti při plnění zadaných úkolů, účelné schopnosti zapojení se do skupinové práce, zohlednění kvality domácí přípravy. Možné způsoby získávání podkladů pro klasifikaci: 1. kontrolní práce čtvrtletní a tématické prověrky 2. ostatní známky ústní a písemné zkoušení 3. další aktivita samostatná práce, domácí úkoly, referáty, úspěšná účast v soutěžích Metody a kriteria hodnocení INFORMATIKA ROČNÍK a PRÁCE NA POČÍTAČI ROČNÍK V průběhu výuky i na vysvědčení bude žákova práce hodnocena známkou. Výsledná známka vychází z celé řady žákových činností: 1. uvědomělé a přesné plnění zadaných úkolů 20% 2. výsledky práce v hodinách 40% 3. krátké úkoly na procvičování dovedností 20% 4. samostatná práce (referát) 20% 7

8 Metody a kriteria hodnocení DĚJEPIS ROČNÍK V průběhu školního roku i na vysvědčení bude hodnoceno známkou. Výsledná známka vychází z celé řady žákovy činnosti. 1. Ústní zkoušení 2. Písemné zkoušení a) větší,souhrnné testy za určité období % % % % %.. 5 b) menší testy, prověřující pojmy, vztahy, menší testy faktografii, souvislosti 3. Práce v hodině práce s textem, historickým dokumentem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky,.. 4. Referáty kritéria pro hodnocení a.) přiměřený rozsah b.) uvedení zdrojů informací (min.2 zdroje) c.) kvalita přednesu (ne čtení,ale přednes vlastními slovy) d.) krátký, výstižný zápis pro žáky e.) výběr vhodné ukázky (zvukové,obrazové.) f.) kvalita písemného zpracování 5. Aktivita píle, zájem o učení, pečlivost,plnění domácích úkolů 6. Četba 2 knihy s historickou tématikou (dle individuálního výběru žáka) za 1 pololetí Metody a kriteria hodnocení OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA ROČNÍK Žák je obeznámen s pravidly bodovacího systému a sám plněním úkolů o svém hodnocení spolurozhoduje. Učí se tak zodpovědnosti a samostatnosti. 8

9 Motivující je skutečnost, že dílčí neúspěch lze následnou aktivitou bodově překonat. 1. Kontrolní testy a ústní zkoušení 20 bodů 2. Aktivní zapojení do výuky: a) aktivita při vyučování 5 bodů b) aktuality, doplňkové materiály 10 bodů c) referáty, ankety 10 bodů 3. Samostatná práce: a) dle učebnice 10 bodů b) zadané vyučujícím 10 bodů 4. a) Pololetní práce 30 bodů b) Projekty 30 bodů 5. a) Domácí úkoly 5 bodů b)vedení sešitu 5 bodů Na známku výborný musí žák získat ve všech pěti hodnocených oblastech 90% bodů. Touto známkou bude hodnocen i žák, který získá ve čtyřech oblastech minimálně 95%. Body přesahující 90% hranici bodů (při splnění všech pěti oblastí) budou převedeny do druhého pololetí, popř. dalšího ročníku. Převod na známku: 90% a více výborný 80% - 89% chvalitebný 70% - 79% dobrý 60% - 69% dostatečný 59% a méně nedostatečný Počet bodů potřebných na 100% si každý vyučující určí sám (podle počtu testů, domácích úkolů, projektů, ). Metody a kriteria hodnocení ZEMĚPIS, ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ 6. 9.ročník Hlavní zásadou je, aby konečné hodnocení žáka v předmětu ZEMĚPIS vycházelo z celé škály žákových činností a nebylo proto jednostranné. Hodnocené činnosti můžeme rozčlenit do několika oblastí takto : 9

10 a) ÚSTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ) toto pracovní označení neznamená jen prosté odříkávání naučeného textu před tabulí, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví nebo popisuje mapu, obrázek nebo vlastní zážitek, vysvětluje svůj postup, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. (hodnoceno klasickou známkou dle klasifikačního řádu (viz předměty s převahou teoretického zaměření), hodnocení a zdůvodnění známky je veřejné před třídou., každé takové hodnocení je zároveň motivací pro další práci ) b) PÍSEMNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) a) větší, souhrnné testy za určité období (hodnocena procentuální úspěšnost), žákům se oznamují předem a b) menší úkoly prověřující faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití novějších poznatků apod. písemnou formou (především bodové hodnocení převáděné na známku ) c) SAMOSTATNÁ TVŮRČÍ PRÁCE (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou formou práce s textem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky, pátrání a vyhledávání v tisku a jiných médiích apod. (oceňováno především pozitivně motivačními jednotkami za pěknou a příkladnou práci, nekvalitní práce se negativní známkou odmění při jejím soustavném opakování se ) d) REFERÁTY, PROJEKTY, AKTUALITY (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) hodnotí se podle těchto kritérií : a) výběr informací - referát má obohatit ( ale nepřehltit málo zajímavými detaily jako např. množstvím číselných údajů ), neopakovat už známé informace z výuky b) přiměřený rozsah, uspořádání, přehlednost ne sáhodlouhé, i za 2 minuty se dá sdělit vše podstatné c) uvést zdroje informací (encyklopedie, denní tisk, d) kvalita prezentace schopnost co nejvíce zaujmout, srozumitelný a spisovný jazyk, výtvarná stránka projektu e) příprava krátkého, výstižného zápisu pro žáky, shrnutí základní faktografie f) kvalita písemného zpracování ( pokud možno PC ), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného (hodnocení opět provedeno motivační pozitivní známkou, u nekvalitní nebo nedostatečné práce se hodnocení provede pouze ústně s doporučeními pro nápravu nedostatků ) e) AKTIVITA, SAMOSTATNOST, SPOLEHLIVOST, SOUSTAVNOST, PŘIPRAVENOST NA VYUČOVÁNÍ (míra zvládnutí KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i mimo školu a následně ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, aj. (hodnocení těchto aktivit se pozitivně projevuje v bodech a d ) 10

11 f) SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ, KOLEKTIVU (míra zvládnutí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ ) ochota a schopnost pracovat v týmu, dovednost řídit a organizovat práci ve skupině, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost, sebehodnocení, empatie Tyto oblasti tvoří souhrnný celek, který je průběžně hodnocen a na konci každého pololetí klasifikován odpovídající známkou na vysvědčení. Rozmanitost podkladů umožňuje respektovat individuální zvláštnosti a dává žákům příležitost kompenzovat oblasti, které jsou (někdy i z objektivních důvodů) jejich slabinou. Systém platí v zásadě pro ročník, ale konkrétní podoba hodnocení se podle ročníků může poněkud lišit : 6. ročník Zeměpis je novým předmětem, žáci teprve přivykají novému způsobu práce, jsou seznámeni se zásadami hodnocení a přivykají jejich naplňování. V průběhu pololetí i na vysvědčení jsou klasifikováni známkami, náležitá pozornost je věnována zdůvodňování známek a konkrétním radám, jak zlepšovat svůj výkon. Práce je orientována na zvládnutí práce s mapami, atlasem a jeho rejstříkem, zvládnutí základní zeměpisné terminologie a její správně používání. Hodnoceny jsou převážně drobné praktické úkoly realizované většinou písemnou formou. Ústní zkoušení je zařazováno většinou ke konci jednotlivých tématických celků. Terénní práce jsou většinou hodnoceny ústně a motivačně. 7. ročník V průběhu pololetí i na vysvědčení se známkuje. Základním podkladem pro klasifikaci je průběžné zpracovávání úkolů v pracovních listech, které jsou věnovány jednotlivým světadílům oceánům. Tyto listy žáci vyplňují ve škole s pomocí atlasů nebo jiných informačních zdrojů. Vysoká kvalita a úplnost zpracování jednotlivých listů může být důvodem úlevy při písemném a ústním zkoušení. Ověřování zvládnutí výstupů probíhá i formou práce se slepými mapami a orientací v nich. Doprovodné domácí úkoly a pátrání na určené téma jsou hodnoceny pouze v případě pěkného výsledku a též přispívají ke zlepšení celkové klasifikace. Záleží pouze na každém jednotlivci, kolik takových úkolů během klasifikačního období zvládne, hrají proto i motivační úlohu. 8. ročník - ZEMĚPIS V průběhu pololetí i na vysvědčení se známkuje. V 8.ročníku je systém hodnocení a klasifikace postaven na samostatném zpracovávání tématických projektů formou skupinové práce. Hodnotí se dodržení stanovené osnovy, přesnost a aktuálnost získaných informací, množství použitých informačních zdrojů, formální a jazyková stránka (úroveň) projektu a v neposlední řadě forma prezentace před žáky. Nedílnou součástí hodnocení je opět zvládnutí místopisu a polohopisu na slepých mapách a ústní ověřování znalostí u jednotlivých tématických celků. 8. ročník ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ Obsah hodin zeměpisného semináře má shrnující a opakovací charakter, kdy se žáci snaží aplikovat již dříve získané znalosti a vědomosti do ucelenější podoby (hospodářský, demografický či politický zeměpis). Žáci pracují více se zeměpisnými tabulkami, přehledy, grafy a statistickými informacemi, hodnotí se zvládnutí schopnosti získané informace logicky i jasně prezentovat a zdůvodňovat. Výstupy práce 11

12 v podobě různých tabulek a statistik umožňují přímé využití dovedností získaných v hodinách informatiky. Klasifikace se může opírat i o různé jiné prvky, např. referáty, aktuality, tradiční aktivita při vyučování, různé samostatné práce, úroveň sešitu atd. 9. ročník ZEMĚPIS V průběhu pololetí i na vysvědčení se známkuje. Hodnocení a klasifikace má již nejkomplexnější charakter a využívají se všechny postupy popsané v bodech a) f). V případě výrazně dlouhodobé nemoci žáka se celý systém hodnocení aplikuje individuálně s přihlédnutím k tomu, co mohl žák v omezeném čase absolvovat. Obdobně lze postupovat v případě fyzického, mentálního či kombinovaného postižení žáka. Ve všech ročnících jsou součástí klasifikace i prověrkové listy (testy), kde se hodnotí procentuální úspěšnost zvládnutí daného učiva. Její výstupy slouží nejlépe k porovnání úspěšnosti jednotlivých žáků nebo tříd, mohou podporovat soutěživost. Získané procentní body se na známku převádí takto: ZEMĚPIS ročník, ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ 8. ročník PROCENTA STUPEŇ PROCENTA STUPEŇ % VÝBORNÝ % VÝBORNÝ % CHVALITEBNÝ % CHVALITEBNÝ % DOBRÝ % DOBRÝ % DOSTATEČNÝ % DOSTATEČNÝ 0 25 % NEDOSTATEČNÝ 0 30 % NEDOSTATEČNÝ Hodnotící tabulka pro doplňovací cvičení. Hodnotící tabulka pro testy s nabídkou odpovědí. Hodnocení žáků s prospěchovými problémy (ohrožených případným prospěchovými neúspěchem) bude prováděno na základě rozmanitých způsobů hodnocení (viz ŠVP), základem celkového hodnocení budou výsledky těch činností, kde žák dosahoval nejlepších výsledků a kde se nejméně projevovala SPU. Celkové hodnocení nebude založeno jen na NORMATIVNÍM PRINCIPU hodnocení (jak žák plní obecně stanovenou normu), ale i na KRITERIÁLNÍM PRINCIPU (jak žák dokáže naplňovat pro jeho individuálně stanovená kriteria). Zohledněna bude a domácí příprava. U souhrnných písemných kontrolních prací na 1 vyučovací hodinu bude možno zadání rozvrhnout do dvou 20minutových celků, aby si žák mohl vybrat pořadí úkolů a otázek podle momentální připravenosti, na ostatní úkoly se bude moci ještě dodatečně připravit. Před zahájením každé práce budou žáci seznámeni se základními klasifikačními kriterii. 12

13 Metody a kriteria hodnocení FYZIKA 6. 9.ročník Podklady pro hodnocení žáků: Ústní zkoušení Test znalostí Prověrka-výpočty Laboratorní úloha Referát Iniciativa, samostatná práce v hodině-1 Dobrovolné domácí úkoly 1 Povinné domácí úkoly Úspěšná účast ve školním kole FO 1 Úspěšná účast v okr., krajském kole FO-1 Umístění na prvních 3 místech v okresním, krajském kole FO - 1 Koeficient (kolikrát se známka počítá) ,5 0,5 0,3 0,3 0, Výsledná známka na vysvědčení se určí průměrem z přepočítaných hodnot(zaokrouhlených na 2 desetinná místa) : Přepočítaný průměr: 1-1,49 1,5-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5 Výsledná známka: 1-výborný 2-chvalitebný 3-dobrý 4-dostatečný 5-nedostatečný Příklad: žák obdrží během pololetí tyto známky: 13

14 Ústní zkoušení: Písemné prověrky: Referát: Laboratorní úloha: Iniciativa v hodině: Povinný domácí úkol: Dobrovolný domácí úkol: Známky: Koeficient: Výpočet známky: Počet známek x jejich hodnota: 3, x 1 = 2 2, 3, x 1 = 3 2 0,5 1 x 0,5 = 0,5 1, 1, 3 0,5 3 x 0,5 = 1,5 1 1, 2 1 0,3 0,3 0,3 (3+4)x1 = 7 (2+3+4) x 1 = 9 2 x 0,5 = 1 (1+1+3) x 0,5 = 2,5 1 x 0,3 = 0,3 (1 + 2) x 0,3 = 0,9 1 x 0,3 = 0,3 1 x 0,3 = 0,3 2 x 0,3 = 0,6 1 x 0,3 = 0,3 Součty: 21 8,2 Průměrná hodnota: 21 : 8,2 = 2,56 Žák by obdržel známku: dobrý Při souhrnném hodnocení lze přihlédnout k dalším motivujícím kritériím:např. růst samostatnosti při plnění zadaných úkolů, schopnost účelného zapojení do práce ve skupině žáků, aktivní přístup k předmětu, soustavnost a kvalita domácí přípravy Metody a kriteria hodnocení SEMINÁŘ Z FYZIKY 7. ročník Podklady pro hodnocení žáků: Měření fyzikálních veličin - samostatná práce + zpracování výsledků Test znalostí Zhotovení funkčního modelu pomůcky Referát Povinný domácí úkol Iniciativa, samostatná práce v hodině-1 Dobrovolné domácí úkoly 1 14 Koeficient(kolikrát se známka počítá) ,5 0,3 0,5

15 Výsledná známka na vysvědčení se určí průměrem z přepočítaných hodnot(zaokrouhlených na 2 desetinná místa) : Přepočítaný průměr: 1-1,49 1,5-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5 Výsledná známka: 1-výborný 2-chvalitebný 3-dobrý 4-dostatečný 5-nedostatečný Příklad: žák obdrží během pololetí tyto známky: Měření fyzikálních vel. Test znalostí Referát: Zhotovení modelu p. Iniciativa v hodině: Povinný domácí úkol: Dobrovolný domácí úkol: Známky: Koeficient: Výpočet známky: Počet známek x jejich hodnota: 2, 2 1 (2+2)x1 = 4 2 x 1 = 2 2, 3, 1 1 (2+3+1) x 1 = 6 3 x 1 = 3 2 0,5 2 x 0,5 = 1 1 x 0,5 = 0, x 1 = 1 1 x 1 = 1 1,1 0,3 (1+1)x 0,3 = 0,6 2 x 0,3 = 0,6 1, 2 0,5 (1 + 2) x 0,5 = 1,5 2 x 0,5 = 1 1 0,5 1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,5 = 0,5 Průměrná hodnota: 14,6 : 8,6 = 1,69 Žáka by obdržel známku: chvalitebný Součty: 14,6 8,6 Při souhrnném hodnocení lze přihlédnout k obdobným motivujícím kritériím jako v předmětu fyzika. Metody a kriteria hodnocení BIOLOGIE ročník 15

16 1. Testy 3-4 za pololetí ( maximálně 20 b ) 2. Ústní zkoušení alespoň 1 krát za pololetí ( maximálně 20 b ) 3. Referát ( maximálně 5 b ) 4. Aktivita ( maximálně + 3 b nebo 3 b ) 5. Laboratorní práce 3-4 za rok ( maximálně 5 b ) 6. Úspěchy ve školním, okresním nebo krajském kole BiO ( 1, 3, 5 bodů ) 7. Domácí úkoly ( maximálně 5 bodů ) 8. Sešit ( 5 b ) 1. Písemné zkoušení větší, souhrnné testy za určité období 2. Ústní zkoušení toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. před tabulí, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví, popisuje, vysvětluje, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. 3. Referáty ( aktuality ) hodnotí se podle těchto kritérií : a) výběr informací, referát má obohatit ( ale nepřehltit málo zajímavými detaily jako např. množstvím časových údajů ), ne opakovat už známé z výuky b) přiměřený rozsah ne sáhodlouhé, i za 2 minuty se dá sdělit mnoho c) uvést zdroje informací d) kvalita přednesu co nejvíce vlastními slovy, zaujmout e) příprava krátkého, výstižného zápisu pro žáky f) kvalita písemného zpracování ( pokud možno PC ), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného 4. Aktivita při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. 5. Laboratorní práce samostatná práce, nebo práce ve skupině, prověření znalostí na konkrétním příkladu v praxi 6. Domácí úkoly domácí samostatná práce, zopakování probraného učiva nebo motivace k vyhledání nových poznatků z mediálních zdroj BODOVÉ HODNOCENÍ Známka Ústní zkoušení Známka Laboratorní práce, referát, 16

17 Testy 1 20bodů (18 bodů) 2 15bodů (13 bodů) 3 10bodů ( 8 bodů) 4..5bodů (3 body) 5..0bodů (0 bodů) vedení sešitu, domácí úkoly 1..5bodů (4 body) 2..4body (3 body) 3..3body (2 body) 4..2body (1 bod) 5..0bodů (0 bodů) Doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem ( počet bodů v závorce ). CELKOVÉ HODNOCENÍ bodů.1 ( bodů ) bodů.2 ( bodů ) bodů.3 ( bodů ) bodů.4 ( bodů ) 26-0 bodů. 5 ( 21 0 bodů ) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. Přehled pro hodnocení v předmětu přírodopis Žák :. Třída Školní rok :..Pololetí : Testy ( max. 80 b 4 x 20 b ) Počet bodů : a) b) c) d) 2. Ústní zkoušení (max. 20 b ) 3. Lab.práce ( max. 10 b 2 x 5 b) a) b) 4. Referát ( max. 5 b ) 5. Domácí úkoly 6. Sešit 7. Aktivita 17

18 8. BiO Celkem Metody a kriteria hodnocení BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ 9. ročník 1. Referát 2-3 za pololetí ( maximálně 30 b ) 2. Aktivita ( maximálně + 5 b nebo 5 b ) 3. Úspěchy ve školním, okresním nebo krajském kole BiO ( 1, 3, 5 bodů ) 4. Testy 2-3 za pololetí ( maximálně 10 b ) 1. Referáty ( aktuality ) hodnotí se podle těchto kritérií : a) výběr informací, referát má obohatit ( ale nepřehltit málo zajímavými detaily jako např. množstvím časových údajů ), ne opakovat už známé z výuky b) přiměřený rozsah ne sáhodlouhé, i za 2 minuty se dá sdělit mnoho c) uvést zdroje informací d) kvalita přednesu co nejvíce vlastními slovy, zaujmout e) příprava krátkého, výstižného zápisu pro žáky f) kvalita písemného zpracování ( pokud možno PC ), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného 2. Písemné zkoušení menší úkoly prověřující faktografii i souvislosti, vztahy apod. písemnou formou 3. Aktivita při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. BODOVÉ HODNOCENÍ Známka Referát Známka Testy 1 30 bodů (28 bodů) 2 25 bodů (23 bodů) 3 15 bodů (13 bodů) 1 10 bodů (9 bodů) 2..8 bodů (7 bodů) 3..5 bodů (4 body) 18

19 4 10 bodů (8 bodů) 5..0bodů ( 0 bodů) 4..2 bodů (1 bod) 5..0bodů ( 0 bodů) Doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem ( počet bodů v závorce ). CELKOVÉ HODNOCENÍ bodů 1 ( bodů ) bodů 2 ( bodů ) bodů 3 ( bodů ) bodů 4 ( bodů ) 22-0 bodů...5 ( 17 0 bodů ) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. Přehled pro hodnocení v předmětu biologický seminář Žák :..,. Třída..Školní rok : Pololetí : 1. Testy ( max. 30 b - 3 x 10 b ) Počet bodů : a) b) c) 2. Referát ( max. 60 b - 3 x 20 b ) a) b) c) 3. Aktivita 19

20 4. BiO Celkem Metody a kriteria hodnocení CHEMIE ročník 1. Velké testy 3-4 za pololetí ( maximálně 20 b ) 2. Ústní zkoušení alespoň 1 krát za pololetí ( maximálně 10 b ) 3. Malé testy ( maximálně 5 b ) 4. Aktivita ( maximálně + 3 b nebo 3 b ) 5. Laboratorní práce 3-4 za rok ( maximálně 5 b ) 6. Úspěchy ve školním, okresním nebo krajském kole ChO ( 1, 3, 5 bodů ) 7. Domácí úkoly ( maximálně 5 bodů ) 8. Sešit ( 5 b ) 1. Písemné zkoušení a) větší, souhrnné testy za určité období b) menší úkoly prověřující faktografii i souvislosti, vztahy apod. písemnou formou 2. Ústní zkoušení toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. před tabulí, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák vypráví, popisuje, vysvětluje, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. 3. Aktivita při vyučování ( reakce, souvislosti, nápady apod. ) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované ( informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod. ), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. 4. Laboratorní práce samostatná práce, nebo práce ve skupině, prověření znalostí na konkrétním příkladu v praxi 5. Domácí úkoly domácí samostatná práce, zopakování probraného učiva nebo motivace k vyhledání nových poznatků z mediálních zdrojů 20

21 BODOVÉ HODNOCENÍ Známka Velký test Známka Ústní zkoušení Známka Laboratorní práce Referát Domácí úkoly Malé testy Sešit 1 20bodů (18bodů) 2 15bodů (13bodů) 3 10bodů (8 bodů) 4..5bodů ( 3 body) 5..0bodů ( 0 bodů) 1 10bodů (9bodů) 2..8bodů (7bodů) 3..5bodů (4body) 4..2bodů (1 bod) 5..0bodů (0bodů) 1..5bodů (4 body) 2..4body (3 body) 3..3body (2 body) 4..2body (1 bod) 5..0bodů 0 bodů) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. CELKOVÉ HODNOCENÍ bodů.1 ( bodů ) bodů.2 ( bodů ) bodů.3 ( bodů ) bodů.4 ( bodů ) 22-0 bodů. 5 ( 17 0 bodů ) V závorkách doplněno o klasifikaci žáků ohrožených případným prospěchovým neúspěchem. Přehled pro hodnocení v předmětu chemie Žák : Třída.Školní rok :..Pololetí : 1. Velké testy ( max. 80 b - 4 x 20 b ) Počet bodů : a) b) c) d) 2. Ústní zkoušení (max. 10 b ) 3. Malé testy ( max. 20 b - 4 x 5 b ) a) b) c) d) 4. Lab. práce ( max. 10 b - 2 x 5 b ) a) b) 5. Referát ( max. 5 b ) 21

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16 6. Hodnocení žáků 6.1 Klasifikace žáka v průběhu školního roku (ze školního řádu)... 2 6.2 Způsob získávání podkladů pro hodnocení... 3 6.3 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků na naší škole je běžnou činností, která není pro naše pedagogy novinkou. Poměrně nové však je zařazení autoevaluačních činností do nově vzniklého ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam.

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam. Základní škola Praha Kolovraty, Mírová 57 Organizační řád školy Část: Vnitřní předpis č. Klasifikační řád školy Č.j. 180/12 Spisový znak Skartační znak Vypracoval Schválil Pedagogická rada projednala dne

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 Předkladatel: 8 Zřizovatel školy: 8 Projednání a schválení dokumentu: 8 Projednání dokumentu: 8 Vydání dokumentu: 8 Platnost dokumentu: 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT V DOPRAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT V DOPRAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT V DOPRAVĚ 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Revoluční 92, Krnov, 794

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více