Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů"

Transkript

1 Referátový výběr z revmatologie č. 3/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 42 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová Seznam excerpovaných časopisů Faseb Journal Faseb J. Obsah: Referáty ze zahraniční literatury Přehledné články Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy

2 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie R E F E R Á T Y D. LABORATORNÍ VÝSLEDKY 3. Biochemie 46 VAN DEN STEEN, P.E., PROOST, P., GRILLET, B.: Štěpení denaturovaného kolagenu II neutrofilní kolagenázou B odkrývá enzymovou specifitu, post-translační modifikace substrátu a vznik

3 zbytkových epitopů při revmatoidní artritidě. /Cleavage of denatured natural collagen type II by neutrophil gelatinase B reveals enzyme specifity, post-translational modifications in the substrate and the formation of remnant epitopes in rheumatoid arthritis./ Faseb J., 16, 2002, č. 3, s Etiologie autoimunitních chorob zůstává záhadou, i když bylo prokázáno, že při vzniku těchto onemocnění hrají roli jak predisponující genetické faktory, tak vnější vlivy. Z biologických a biochemických studií revmatoidní artritidy a sklerosis multiplex a biologických modelů těchto onemocnění vznikl model autoimunitních onemocnění REGA (Remnant Epitopes Generate Autoimunity). Tento model popisuje centrální roli cytokinů a proteináz u autoimunitních chorob. Když etiologické agens způsobí lokální zánět, imunitní buňky v tomto místě začnou produkovat cytokiny, chemokiny a proteinázy, které umocní zánětlivou odpověď a přilákají a aktivují další imunitní buňky. Proteinázy, jako např. metaloproteinázy (MMPs) vyprodukované během zánětlivé reakce, degradují různé lokální proteiny a vzniklé peptidy (remnant epitopes) jsou pak dále zpracovány a prezentovány hlavním histokompatibilním komplexem II. třídy (MHC II) a aktivují autoreaktivní T buňky viz schéma. T buňky jsou ve značném množství přítomny v latentním stavu i u zdravých jedinců. Bylo rovněž prokázáno, že zánět a cytokiny zvyšují prezentaci antigenních peptidů antigen prezentujícími buňkami. Zánět je dále regulován protizánětlivými cytokiny a inhibitory proteináz, ale

4 tato regulace není u autoimunitních onemocnění dostatečně silná. Klíčovým úkolem pro porozumění autoimunitní reakci je poznání intaktních imunodominantních peptidů vznikajících štěpením proteinů extracelulární matrix, tzv. zbytkových epitopů (remnant epitopes). Klíčovým substrátem pro metaloproteinázy v kloubním prostoru je chrupavkový kolagen typu II. Byly provedeny extenzivní imunologické studie na hovězím kolagenu II, které odhalily imunodominantní epitopy. Kolagen II je značně post-translačně modifikován, což může ovlivnit jak aktivaci T buněk MHCpeptidovým komplexem, tak vazbu autoprotilátek na kolagen. Bylo prokázáno, že při autoimunitní reakci v kloubu, např. při revmatoidní artritidě (RA), je v synoviální tekutině zvýšena hladina chemokinu IL- 8/CXCL-8. Tento chemokin je chemoatraktantem pro neutrofily. V synoviální tekutině i v séru pacientů s RA je rovněž zvýšena hladina želatinázy B, což nebylo pozorováno u neimunogenní osteoartritidy (OA). Autoři tohoto sdělení nalezli kladnou korelaci mezi hladinami IL-8/CXCL-8, počtem neutrofilů a hladinami želatinázy B. To potvrzuje závěry z dřívějších in vitro pokusů, že IL-8/CXCL-8 indukuje uvolňování želatinázy B z neutrofilů. Aktivované neutrofily secernují do okolí rovněž kolagenázu 2, ne však želatinázu A ani inhibitor metaloproteináz TIMP-1. Kolagenáza 2 štěpí specificky kolagen na jednom místě molekuly a tím umožní rozvinutí jeho molekuly a zpřístupní ji želatináze B. Autoři rovněž prokázali, že v synoviálních tekutinách pacientů s RA je aktivní forma želatinázy B, zatímco v synoviálních tekutinách pacientů s OA nikoliv. Autoři dále studovali štěpení hovězího kolagenu II purifikovanou želatinázou B z neutrofilů, aby definovali pozice post-translačních modifikací a štěpná místa pro želatinázu B. Analýza byla provedena kombinací HPLC na reverzní fázi, Edmanova odbourávání a hmotností spektrometrie. Ukázala, že hovězí kolagen II je specificky hydroxylován na části prolinových zbytků a glykosylován na hydroxylyzinových zbytcích. Želatináza B štěpí denaturovaný kolagen II na 24 místech, vždy za glycinovým zbytkem (P1 pozice). Účinnost štěpení je největší, když na následující pozici (P1 ) je hydrofobní aminokyselina a třetí aminokyselina před štěpným místem (P3) je prolin. Post-translační modifikace byly nalezeny pouze u 4 % aminokyselin na druhé pozici za štěpným místem (P2 ), avšak na páté pozici za štěpným místem (P5 ) mělo post-translační modifikaci 71 %

5 aminokyselin. Imunodominantní peptidy ponechává želatináza B intaktní. Je pozoruhodné, že imunodominantní peptid začínající glutaminem 273 je hydroxylován na lyzinu 283. To naznačuje, že pro hledání imunodominantních peptidů je vhodnější používat raději přírodní než syntetické peptidy. Získaná data potvrzují platnost modelu REGA pro rozvoj revmatoidní artritidy a zároveň ukazují, že selektivní inhibitory želatinázy B by mohly mít terapeutický význam při zvládání tohoto onemocnění. Šťovíčková PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA MONOARTRITIDY Atestační práce, 2002 MUDr. Markéta Tomášová Interní odd. SZZ Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav Obsah: Úvod Rozdělení a) Krystalové artropatie Dna Dna vyvolaná léky Chondrokalcinóza Další krystaly indukované artropatie b) Infekční a reaktivní artritidy Septická artritida Tuberkulózní artritida Infekce kloubní náhrady Reaktivní artritidy Lymská artritida c) Ostatní Psoriatická artritida Osteoartróza Osteonekróza Enteropatické artritidy Hemartros Sarkoidóza

6 Postižení pohybového aparátu při postižení pankreatu Pigmentová villonodulární synovitida Artritida u pacientů s cystickou fibrózou Charcotův kloub Intermitentní kloubní hydrops Monoartritida při nádorových onemocněních Familiární středomořská horečka Imunodeficience a artritida Behçetova nemoc Palindromický revmatismus Závěr Seznam použitých zkratek Literatura Úvod Charakteristickým projevem zánětlivých revmatických onemocnění je artritida, zánět kloubu, charakterizovaný periartikulárním či intraartikulárním zduřením, bolestivostí, lokálním zvýšením teploty a v některých případech i zarudnutím kůže nad kloubem. Přestože je artritický syndrom poměrně nespecifickým příznakem a klinický obraz ke stanovení diagnózy obvykle nestačí, je možné se alespoň do určité míry orientovat o možné diagnóze pomocí typu artritidy, věku a pohlaví nemocného, přítomnosti celkových projevů, přítomnosti mimokloubních příznaků a podle toho zacílit další diagnostický postup. /1/ Důležitým údajem v diferenciální diagnostice artritid je i rychlost vzniku příznaků artritidy. S náhlým začátkem jsou spojeny virové artritidy, revmatická horečka, reaktivní artritidy, palindromický revmatismus a krystaly indukované artritidy. Pozvolný začátek je charakteristický pro zánětlivé revmatické artropatie (RA, PsA, enteropatické artritidy, některé formy juvenilních artritid), iritaci osteoartrózy a některé infekční artritidy. Význam má i doba trvání artritidy. Např. akutní ataka monoartikulární dny v časných fázích onemocnění mizí během 3-10 dnů a úprava je kompletní. Akutní nebo subakutní ataky pseudodny mohou trvat od 2-3 dnů do 3-4 týdnů. Epizody palindromického

7 revmatismu mizí během několika hodin až dnů bez jakýchkoliv následků. Fyzikální vyšetření pomáhá rozlišit extraartikulární příčinu kloubní bolesti a v případě skutečné kloubní bolesti rozlišit mezi zánětlivou a nezánětlivou artropatií. Hlavním cílem fyzikálního vyšetření je posoudit přítomnost proteplení kloubu, barevné kožní změny nad kloubem (začervenání), přítomnost kloubního otoku, bolestivosti kloubu při palpaci, resp. pohybu a dále rozsah kloubního pohybu, případně stabilitu kloubu. Zvýšená teplota nad kloubem je citlivým indikátorem přítomnosti kloubního zánětu. Vždy je nutno porovnat oba symetrické klouby a vyloučit jinou příčinu zvýšení teploty nad kloubem, jako je např. přítomnost varikózních žil v oblasti vyšetřovaného kloubu. Přítomnost barevných změn nad kloubem začervenání je rovněž neklamnou známkou zánětu. Ačkoliv začervenalý kloub se může vyskytnout u každé akutní artritidy bez ohledu na příčinu, je tento symptom příznačný pro určitá onemocnění, zpravidla ze skupiny mono-, oligoartritid. Výskyt začervenalého, horkého kloubu u revmatoidní artritidy vždy budí podezření ze sekundární infekce kloubu. Kloubní otok může být důsledkem přítomnosti tekutiny v kloubu (hydrops), zduření kloubního pouzdra (synovialitis), nebo otoku měkkých tkání kolem kloubu. Příznakem, který rovněž svědčí pro přítomnost kloubního zánětu, je palpační bolestivost lokalizovaná do místa kloubní štěrbiny (nikoliv v okolí kloubu) a bolest při pasivním pohybu kloubem. Omezení jak aktivní, tak pasivní hybnosti má pravděpodobně příčinu v kloubu (synovitida nebo strukturální postižení kloubu), případně může jít o kontrakturu kolemkloubních měkkých tkání. Nestabilita kloubu (tzn. pohyblivost kloubu mimo fyziologický rozsah hybnosti) je známkou totální destrukce kloubu, případně kolemkloubních struktur. Krepitus v průběhu kloubního pohybu může být způsoben destrukcí kloubního povrchu nebo synovialitidou. Krepitus, který není spojen s bolestí nebo omezením rozsahu kloubního povrchu, nemá klinický význam. Současná přítomnost extraartikulárních příznaků, jako jsou různé kožní exantémy, ústní či nosní ulcerace, podkožní uzly, zvětšené lymfatické uzliny, hepatomegalie, splenomegalie či perikardiální, resp. pleurální třecí šelest nebo neurologické abnormality, naznačuje přítomnost

8 zánětlivé revmatické artropatie (RA, SpA), případně systémového onemocnění pojiva. /2/ Laboratorní vyšetření má v revmatologii pomocný význam. Některá vyšetření provádíme standardně u každého nemocného (např. sedimentace, CRP, krevní obraz, kyselina močová, moč), jiná vyšetření slouží ke zpřesnění diagnózy, eventuálně umožňují hodnotit aktivitu onemocnění (vyšetření latexu, autoprotilátek atd.). Důležitým příspěvkem, pokud to situace umožňuje, je biologické a cytologické vyšetření kloubní tekutiny. Důležité místo hrají v diagnostice v revmatologii nejrůznější zobrazovací metody, kdy využíváme rtg metod včetně CT, ultrazvukového vyšetření, magnetické rezonance, scintigrafického vyšetření atd. /3/ Rozdělení Pro potřebu diferenciální diagnózy artritid je účelné roztřídit jednotlivé symptomy z různých hledisek: a) podle průběhu akutní, subakutní, chronický b) podle počtu postižených kloubů - monoartikulární (postižen 1 kloub) - oligoartikulární (postiženy 1-4 klouby) - polyartrikulární (více jak 4 klouby) c) podle vyvolávající příčiny Tab. Nejčastější příčiny monoartritidy (1, 2, 3) Zánětlivé Nezánětlivé Monoartikulární začátek později polyartikulárního postižení (vzácně) Krystaly indukované Aktivovaná osteoartróza Revmatoidní artritida a) dna Natrium urát b) pseudodna kalcium pyrofosfát c) hydroxyapatitová depozita d) kalcium oxalátová depozita Infekční artritida Osteonekróza JIA a) bakteriální septická b) specifická mykobakteriální

9 c) lymská borelióza d) virová (častá hepatitidy, zarděnky, parvovirus; méně obvyklé příušnice, coxsackie virus, adenovirus, varicela-zoster, herpes simplex, CMV) Hemartros Trauma Neuropatický kloub Pigmentová vilonodulární synovitida Paraneoplastické syndromy a nádory Sarkoidóza Reaktivní artritida Psoriatická artritida Enteropatická artritida a) m. Crohn b) proktokolitida a) Systémová onemocnění pojiva b) Systémové vaskulitidy c) Stillova choroba M. Behçet A) Krystalové artropatie Dna Charakteristika Dna je onemocnění vznikající v důsledku ukládání krystalů urátu sodného z přesycené mimobuněčné tekutiny do tkání. Ukládání urátových krystalů může vést k řadě klinických projevů, mezi které patří: - Opakující se záchvaty akutního kloubního nebo mimokloubního zánětu někdy přecházejícího v chronickou artritidu dnavou artritidu; - Vznik větších uloženin urátových krystalů v podobě uzlíků (tofů) v chrupavce, kosti a některých měkkých tkáních; - Poškození ledvin dnavá nefropatie; - Vznik urátových kamenů v močových cestách. /4/ Diagnostická kritéria Klasifikace pravé dny (Wallace 1997) A. průkaz krystalů natrium urátu ve výpotku nebo tofu - chemicky - polarizační nebo elektronový mikroskop

10 B. přítomnost šesti z následujících kritérií 1. maximum zánětu první den 2. více než jedna ataka 3. monoartritida 4. zarudnutí kůže nad kloubem 5. bolest a zduření I. MTP 6. jednostranné postižení I. MTP 7. jednostranné postižení tarzálního kloubu 8. podezření na přítomnost tofů 9. hyperurikemie 10. asymetrický otok kloubů 11. subkortikální cysty na noze v RTG obraze 12. negativní výsledek kultivace ve výpotku (5) Primární dna je pravděpodobně geneticky podmíněná porucha metabolismu purinů, která se projevuje zvýšeným obsahem kyseliny močové v krvi. Zvýšený obsah kyseliny močové vzniká zvýšenou tvorbou kyseliny močové de novo anebo snížením vylučování kyseliny močové pro selektivní poruchu ledvinných tubulů. Při sekundární dně vzniká nadměrná hladina kyseliny močové rozpadem nukleoproteinů zejména při krevních onemocněních, nádorech, při ledvinné nedostatečnosti se sníženým vylučováním kyseliny močové ledvinami. Může se vyvolat také některými léky, jako jsou cytostatika, thiazidová diuretika, antituberkulotika, anebo jako následek ozáření, při hladovce apod. Klinický obraz Klinický obraz dny můžeme rozdělit na tři období: - akutní dnavý záchvat, - mezizáchvatové období, - chronická dna s přítomností tofů, destrukcí kloubních struktur a deformitami, případně dalšími mimokloubními projevy dny. Akutní dnavá artritida (dnavý záchvat) Charakteristickým projevem je bolestivý záchvat, který rychle nastupuje. Obvykle začíná v nočních hodinách, ale může vzniknout v kteroukoliv denní hodinu. Nemocný obvykle najednou pocítí náhlou bolest v jednom kloubu, nejčastěji v základním kloubu palce na noze. Na postiženém kloubu se objeví otok, kůže nad ním je teplejší, zarudnutí do barvy plamene. Podkoží je prosáklé. Bolest se stupňuje,

11 nemocný často nesnese ani tlak přikrývky na postižený kloub. Záchvat je časově omezený. Spontánně ustupuje za 4-7 dní a po léčbě do 2-3 dnů. Po odeznění záchvatu se pacient cítí opět dobře. Záchvaty se však mohou opakovat. Při původním kloubu může být postižen i další. Intervaly mezi záchvaty se postupně zkracují a záchvaty se opakují, a tak se vytváří u nemocných obraz chronické dny s přetrvávajícími příznaky postižení kloubů a tvorbou tofů. Vyvolávající momenty záchvatů: dnavý záchvat se dostaví obvykle po nějakém vnějším popudu, jako např. po traumatu, operaci, infekci, prochladnutí, nezvyklé námaze apod. Mezi nejznámější příčiny, které vyvolávají dnavý záchvat, patří konzumace jídel bohatých na puriny, jako jsou např. vnitřnosti, zabijačková jídla a výrobky. Záchvat obvykle následuje po dobrém a nadměrném jedení jídel, která obsahují puriny, po tučných jídlech a po pití alkoholických nápojů. Mezizáchvatové období (interkritické stadium dny) Je asymptomatické období mezi jednotlivými záchvaty. Po skončení dnavého záchvatu se klinicky nález na postižených kloubech většinou úplně normalizuje. Toto období může trvat několik týdnů, měsíců i roků. Chronická dna s tofy Vzniká s přibývajícími roky. Dnavé artritidy se obyčejně objevují stále častěji, jindy intenzita dnavých záchvatů postupně slábne. Záchvaty bývají kratší a na kloubech, které byly postiženy vícekrát, se mohou objevit znaky deformací a různé deformity. Charakterickým projevem tohoto stadia je vznik tofů. Chronické změny na kloubech zapřičiňují usazeniny urátových krystalů v oblasti kloubních struktur, které způsobují destrukci chrupavky a sekundární degenerativní změny. Tofózní dna se častěji vyskytuje tehdy, když aktivní choroba trvá déle a neléčí se, když se dnavé záchvaty často opakují a jak vysoká koncentrace kyseliny močové v séru přetrvává. Tofy vznikají v okolí kloubů, chrupavce uší a šlachách. /6/ Laboratorní vyšetření V akutním záchvatu bývá mírně až středně zvýšená sedimentace červených krvinek. Rozhodující je nález natriumurátu a koncentrace kyseliny močové v séru. Krystaly natriumurátu se určují pomocí polarizačního mikroskopu mezi polarizačními filtry. V tofózním materiálu se krystalky nejčastěji určují murexidovou zkouškou.

12 V synoviogramu je typický zánětlivý obraz. Nacházíme velmi zmnožené leukocyty s převahou polymorfonukleárů. Ve výpotku je možné prokázat zvýšenou koncentraci kyseliny močové. Důležitým momentem je hyperurikemie. Určuje se též stupeň vylučování kyseliny močové močí za 24 hodin, možno předpokládat enzymatický defekt v metabolismu purinů. Rtg nález V akutním stadiu na začátku onemocnění se nezjistí na kloubech žádné typické změny. V chronickém stadiu se popisují ostřejší ohraničené kostní eroze. Tyto změny však nejsou pro dnu typické. Při postupující chorobě někdy vznikají v blízkosti kloubů rozsáhlé osteolytické léze. /6/ Dna vyvolaná léky Častěji se vyskytuje u žen, spíše jsou postihovány klouby rukou, včetně distálních interfalangeálních. Období mezi akutními záchvaty je velice krátké. Nápadná je tendence k rychlé tvorbě tofů, zvláště u starších žen. Diuretika Thiazidy a kličková diuretika zvyšují hladinu urátů vyvoláním hypovolemie a snížením clearance urátů. Hyperurikemie se zjišťuje zhruba u dvou třetin hypertoniků léčených thiazidovými diuretiky. Cyklosporin Cyklosporin je imunosupresivum používané nejen u transplantovaných, ale stále častěji i např. v léčbě revmatických onemocnění. Hyperurikemie je velmi dobře známý nežádoucí účinek cyklosporinu, příčina vzniku není dosud objasněna. Dna u nemocných léčených cyklosporinem má zvláštní průběh objevuje se náhle již po několikaměsíčním trvání hyperurikemie. K tvorbě tofů dochází současně ve více kloubech. Cytotoxické látky Jejich účinkem dochází k rozpadu velkého množství buněk (zejména u myeloproliferativních onemocnění) s přechodným zvýšením urátů. Masivní vylučování kyseliny močové může způsobit až poškození ledvin, k akutním dnavým záchvatům však dochází zřídka. Preventivně se podávají hypourikemika a větší množství tekutin. Hypourikemika

13 Inhibitory tvorby kyseliny močové (allopurinol) mohou vyprovokovat akutní dnavý záchvat v prvních týdnech po zahájení léčby. Mechanismus vzniku se vysvětluje mobilizací urátových depozit, lokálním kolísáním koncentrací léků, opakovanou částečnou rekrystalizací a aktivací makrofágů a fibrofágů synovie krystaly kyseliny močové. /7/ Chondrokalcinóza Charakteristika Artikulární chondrokalcinóza nazvaná dnes i pyrofosfátová artropatie, pseudodna nebo choroba z ukládání krystalů kalciumpyrofosfát dihydrátu. Artropatie je způsobená depozicí krystalů kalciumpyrofosfát dihydrátu do vazivových a hyalinních chrupavek kloubů. Mikrokrystalická inkrustace kloubních chrupavek musí dosáhnout určitého stupně, aby se pyrofosfátová artropatie klinicky projevila. /8/ Klinicky se manifestuje epizodami artritidy indukované krystaly a podmiňuje rozvoj sekundárních osteoartrotických, případně destruktivních změn kloubů. Charakteristický znak této choroby je patologická kalcifikace kloubních chrupavek zapříčiněná krystaly kalciumpyrofosfát dihydrátu. Je tedy logické, že základními vyšetřovacími metodami jsou skiagrafie kloubů a mikroskopický důkaz krystalů CaPPD. Rozdělení - primární hereditární forma, - solitární forma, - sekundární anebo asociované artikulární chondrokalcinózy označované i jako chondrokalcinotický syndrom. Primární CCA se rozvíjí na kloubních chrupavkách primárně nepoškozených jiným patologickým procesem, pro sekundární CCA je příznačné předcházející porušení kloubních chrupavek jiným chorobným procesem. Klinický obraz U velké většiny pacientů se vyskytují opakované prudké artritické epizody, většinou monoartikulární s lokalizací na kolenou, méně často na jiných klubech (zápěstí, lokty, ramena, hlezna). Kromě artritických atak, trvajících několik týdnů, se objevují i kratší,

14 převážně artralgické epizody (nejčastěji u mladších 35 let). Od začátku artritické epizody mají pacienti zvýšené teploty, pocit slabosti a únavy, mají sníženou chuť k jídlu, hubnou, mají zvýšenou humorální aktivitu (RAF). Epizody trvají průměrně 2-3 týdny, objevují se zpravidla po pohybové zátěži kloubů, traumatu nebo chirurgickém výkonu a u žen po porodu. Celkové příznaky doznívají současně s ústupem artritidy. Na CCA je třeba myslet i u osob středního a zralého věku, u kterých se objevuje chronická polyartritida postihující hlavně kolena, kyčle, zápěstí bez tendence k rozvoji časných deformit. Ústup synovitidy se urychlí aspirováním kloubního výpotku, a tím i odstraněním pyrofosfátových mikrokrystalů, vyvolávajících zánět. Kalcifikované kloubní chrupavky s příznaky osteoartrózy častěji vyvolávají recidivy iritačního zánětu kloubů (kolena, kyčle, zápěstí) u osob vyššího věku. Na možnost výskytu kalcifikace kloubních chrupavek je třeba pamatovat i u pacientů s metabolickými chorobami. Otok kloubu se ohlašuje krátce trvajícími bolestmi při pohybu, rozvíjí se rychle a dosahuje vrcholu den. S jeho rozvojem se bolesti stupňují, k počáteční bolesti při pohybu se připojuje spontánní, klidová bolest. Při artritidě kolena se už od prvního dne otoku zjišťuje v kloubu synoviální výpotek i ve velkém množství. Pohyblivost postiženého kloubu závisí na intenzitě aktuálních zánětlivých příznaků. V prvních dnech artritického syndromu je výrazně omezená, při jeho ústupu se postupně uvolňuje. Artritida trvá různě dlouho, její trvání se pohybuje od 1 do 7 týdnů. Po několika letech trvání choroby se artritické epizody stávají méně prudkými, příznaky artritického zánětu se oslabují a klesá i humorální aktivita. Postupně se začínají objevovat trvalé startovací bolesti, zřejmě v důsledku rozvoje sekundární artrózy. Pomalu se objevuje částečné, ale trvalé omezení hybnosti, vznikají i méně závažné deformity. Časem klouby zhrubnou a svalstvo končetin atrofuje (z inaktivity), u některých se dokonce může vyvinout ankylóza. Destruktivní artropatie, klinicky se nejčastěji projevuje jako chronická exsudativní iritační synovitida nebo chronický hydrartros. Proces patologické pyrofosfátové kalcifikace kloubních chrupavek musí dosáhnout určitého kvantitativního stupně, aby se

15 choroba klinicky projevila charakteristickými nápory synovitidy indukované krystaly. Nejčastějším podnětem na indukci pyrofosfátové synovitidy jsou především mechanické a mikrotraumatické faktory, které narušují povrch pozměněných kalcifikovaných chrupavek kloubů. Kritické nahromadění krystalů uvolněných z chrupavky v synoviální dutině vyvolá nespecifickou zánětlivou artritickou reakci za aktivní účasti produktů procesu jejich fagocytózy a exocytózy. Objektivním důkazem této teorie je skutečnost, že epizody akutní nebo subakutní artritidy vznikají nejčastěji ve funkčně exponovaných kloubech, především na kolenou, na kterých je navíc rozsah pyrofosfátové kalcifikace zpravidla největší (menisky, hyalinní chrupavky). Předpokládá se, že část uvolněných krystalů se ukládá sekundárně do synoviální membrány a kloubního pouzdra, čímž se postupně tvoří paraartikulární (kapsulární) pyrofosfátové kalcifikace. /8/ Laboratorní vyšetření Humorální aktivita je úměrná intenzitě kloubního zánětu a projevuje se zvýšením hodnot reaktantů akutní fáze, tj. sedimentace erytrocytů, která dosahuje střední až vysoké hodnoty, zvýšením koncentrace alfa-2 globulinů, mukoproteinů a kys. sialové. Hodnoty se normalizují postupně, až několik týdnů po odeznění artritického syndromu. Primární forma CCA jak hereditární, tak sporadická nevyvolává průkazné změny biochemického a metabolického charakteru. Jenom nespecifické humorální změny typu reaktantů akutní fáze zánětu vysoké hodnoty sedimentace, leukocytóza... Při prudké atace artritidy má výpotek nejednou šedobílý nádech, podobně zkalený při septické artritidě, kultivační vyšetření je však negativní. Analýza synoviálního výpotku ukazuje výrazné odchylky od normy: zmnožené jaderné buňky, a to až na několik desítek tisíc v 1 µl s vleklou převahou polymorfonukleárních leukocytů, kys. hyaluronová je málo polymerizovaná, zvýšené enzymatické aktivity a v proteinogramu se zjišťují posuny akutního typu. Nápor exsudativní synovitidy má sklon poměrně rychle odeznít, přičemž se upravují i zánětlivé parametry synoviogramu. Ve světelném mikroskopu mají krystaly CaPPD jednoklonné nebo trojklonné soustavy nejčastěji tvar různě velkých kosodélníků, některé jsou dlouhé až 20 µm i více. V každém případě je nutné

16 vyšetřit krystaly v kompenzovaném polarizovaném světle, ve kterém se krystaly CaPPD zobrazují jako anizotropní pozitivně světlolomné útvary. Krystaly CaPPD se nacházejí v synoviálním výpotku jednak jako volné útvary, jednak pohlcené v cytoplazmě fagocytárních buněk. V elektronovém mikroskopu se jeví jako denzní krystalické útvary kosodélníkového nebo paličkovitého projekčního tvaru, které se vlivem elektronových paprsků mění na pěnovité nebo skvrnité. Rtg nález Postihuje nejčastěji fibrózní chrupavku kloubů, tj. menisky kolen, vazivovou ploténku symfýzy, artikulární disky RC kloubů, potom hyalinní chrupavky velkých kloubů. Symetrická kalcifikace menisků kolen u každého jako jeden z prvních RTG příznaků. Jeví se jako zrnitý anebo splývající kontrastní stín na obou okrajích kolenních štěrbin, ve více jak 50 % spojený s kalcifikací povrchové vrstvy hyalinních chrupavek kondylů femuru a tibie. Častá kalcifikace vazivové ploténky symfýzy se projevuje jako středně sytý, zrnitý stín uložený centrálně mezi oběma okraji kostní spony. Podobný obraz má i kalcifikace kloubního disku RC kloubů a vazivových disků SC kloubů, které bývají postiženy symetricky. Obraz ramenních kloubů tvoří úzký, sytý přerušovaný nebo splývající pruh, který lemuje kontury hlavice pažní kosti a v místě jejího kontaktu s kloubní jamkou lopatky se zdvojuje. Nejčastější kalcifikace menisků se jeví zpravidla jako jemná anebo hutná, lineární nebo zrnitá. Zdá se, že laterální meniskus bývá kalcifikovaný intenzivněji než mediální. Poměrně často jsou kalcifikované fibrózní ligamenta cruciata, dále šlacha čtyřhlavého svalu, jakož i intraartikulární volná tělíska v kolenních kloubech. Někdy se v postiženém koleni rozvinou destruktivní změny s fragmentací subchondrální kosti a periartikulární osifikací, které ústí do těžké deformity kolene. Druhým nejčastějším místem kalcifikace při sporadické CCA jsou zápěstí. Triangulární fibrózní kloubní disk RC kloubu se vyznačuje zrnitým a amorfním typem zvápenatění, ke kterému se někdy připojuje lineární kalcifikace hyalinních chrupavek interkarpálních a karpometakarpálních kloubů. /8/ Tab. Choroby s možným výskytem pyrofosfátové kalcifikace artikulárních chrupavek anebo krystalů kalciumpyrofosfátu dihydrátu (CPPD) v synoviálním prostředí /9/

17 Vysoká pravděpodobnost výskytu Mírná pravděpodobnost výskytu hyperparatyreóza hypertyreóza hemosideróza nefrolitiáza hypotyreóza ankylozující hyperostóza hypofosfatazie ochronóza hypomagneziemie Wilsonova choroba neuroartropatie hemofilická artropatie disekující osteochondritida Pagetova choroba amyloidóza akromegalie dna osteoartróza osteochondrodysplazie stárnutí Další krystaly indukované artropatie Hydroxyapatitová artropatie Charakteristika Hydroxyapatitová artropatie je zvláštní formou krystalové artropatie, u níž je při ultramikroskopickém nálezu průkaz krystalů skupiny bázických kalciumfosfátových mikrokrystalů (BPC) v synoviálním výpotku anebo v membráně kloubů postižených erozivními změnami anebo pokročilou osteoartrózou, zejména kolen u starších osob, často v kombinaci s periartikulární kalcifikací ramen nebo jiných velkých kloubů. Klinický obraz Syndrom rameno-koleno Milwaukee, což je kombinace HA kalcifikace rotátorové manžety ramene a BCP artropatie kolene. Tento syndrom se vyskytuje převážně u žen vyšších věkových skupin, zejména jako důsledek opotřebení postižených kloubů, přičemž proces degenerace kostních struktur je pravděpodobně zdrojem krystalů skupiny BCP, z poškozených měkkých tkání pocházejí kolagenové částice v synoviálních výpotcích a na ně reagující enzymy (zvýšení aktivity neutrální proteázy a kolagenázy). Laboratorní nález Zaměřit se na parametry metabolismu kalcia a fosforu a s nimi související enzymy, především alkalické fosfatázy. Běžné

18 biochemické testy bývají v normě, v období zánětlivé reakce podmíněné krystaly je přechodné zvýšení hodnot reaktantů akutní fáze. Diagnostika Rozpoznání hydroxyapatitové kalcifikace a jejích variabilních syndromů není náročné a opírá se o skiagrafický nález poměrně charakteristických kalcifikací na úrovni šlach, vazů, úponů. K upřesnění diagnózy se vyžaduje identifikace krystalů získaných aspirací jehlou většího průměru nebo bioptický vzorek postižené tkáně. /10/ Kalciumoxalátová kalcifikace Charakteristika Proces kalcifikace podmíněné mikrokrystaly kalciumoxalátu (CO) je projevem hyperoxalemie, která vzniká v důsledku narušení vnitřního prostředí zejména u nemocných s renální insuficiencí v dialyzačním programu. Zdrojem oxalátových krystalů je kyselina oxalová, která je výsledným produktem aminokyselin a kyseliny askorbové. Oxaláty z potravin se absorbují ve střevě a vylučují se téměř úplně ledvinami. Při poruchách těchto orgánů vzniká hyperoxalemie a hyperoxalurie s následnou tvorbou oxalátových kamenů a oxalátovou kalcifikací. Klinický obraz Krystaly CO se při hyperoxalemii vytvářejí především v periartikulárních tkáních, v podkoží, méně často v kloubních strukturách a kostech. Nejcharakterističtějším časným projevem kalciumoxalátové, často miliární kalcifikace je akutní artritida drobných kloubů rukou (PIP, MCP), často spojená s tendosynovitidou flexorů prstů. Diagnostika Skiagrafický nález mnohonásobných kalcifikací v oblasti kloubů, zejména rukou, základní podmínkou přesné diagnózy je krystalografická identifikace mikrokrystalů získaných z bioptických vzorků. /11/ Hereditární hemochromatóza Charakteristika

19 Autosomálně-recesivně hereditární hemochromatóza jde o poruchy vyvolané zvýšeným vstřebáváním železa z gastrointestinálního systému a jeho postupným hromaděním v tkáních. Vyskytuje se výlučně v evropské populaci. Klinický obraz Postupné hromadění železa vede ke klinické manifestaci hemochromatózy u mužů nejčastěji ve středním věku. U žen se příznaky projevují obyčejně o roků později. Nejčastější klinické projevy jsou zvětšení a cirhóza jater, diabetes mellitus 2. typu, bronzové zbarvení kůže a vývoj artropatie. Závažnost choroby závisí i na dalších negenetických faktorech - ztráty krve zpomalují, ale užívání alkoholu naopak zrychluje vývoj komplikací. První artritické příznaky se vyskytují převážně v oblasti II. a III. metakarpofalangeálního kloubu a změny jsou nejtěžší zpravidla na pravé ruce. Pacienti občas udávají kloubní ztuhlost, počáteční klinické příznaky jsou však zjevné v podobě jemného kloubního otoku a neschopnosti úplné flexe metakarpofalangeálních kloubů. Kromě kloubů rukou mohou být artritickým procesem postižena i ramena, kolena a kyčle. Zejména artritida kyčelních kloubů může být mimořádně progresivní a snížení funkční schopnosti je tak výrazné, že se pacienti musí podrobit chirurgickému výkonu. Laboratorní nález Sérové železo nad 30 mmol/l, saturace transferinu nad 62 %. Rtg nález Radiologické příznaky kloubního postižení jsou přítomné až u 80 % pacientů. Rtg obraz při hemochromatozové artropatii má charakter atypické artrózy okrajové apozice, jemné povrchové eroze kloubních ploch, jemné kalcifikace kloubních chrupavek, především v MCP 2. a 3. /12/ B) Infekční a reaktivní artritidy Charakteristika Infekční artritida zapříčiňuje vniknutí infekčního agens do kloubní dutiny, kde následně vyvolá zánět synoviální membrány. V éře před objevením antibiotik tato onemocnění často končila letálně. /13/ Mikroby mohou vyvolat kloubní zánět dvojí mechanismem:

20 - Přímou infekcí kloubu živé mikroorganismy možno prokázat v kloubním prostředí někdy spolu s rozpadlými mikrobiálními strukturami: příkladem je septická nebo pravá infekční artritida. - Druhou možností je vznik reaktivní artritidy, nastupující po infekci proběhlé mimo kloub. Zde není možné prokázat v kloubním prostředí živé mikroorganismy, pouze některé mikrobiální struktury, které mohou působit jako antigen. Příkladem jsou například revmatická horečka po infekci orofaryngu, Reiterův syndrom po proběhlé infekci močových cest nebo střevní infekci. Mikroorganismy se mohou dostat do kloubu v důsledku: - traumatu, chirurgického výkonu nebo kloubní punkce, - šířením z osteomyelytického ložiska v přilehlé kosti, - krevním proudem ze vzdálenějších infekčních ložisek středouší, dýchacích a močových cest, trávicího ústrojí, podkožní tkáně. Infekce obvykle postihuje jeden kloub, asi ve 20 % je postižení polyartikulární. Nejčastěji je postiženo koleno, kyčel, rameno, zápěstí, hlezno, loket. Predisponujícími faktory pro vznik septické artritidy jsou: věk (děti a starší jedinci), současné systémové choroby (chronické jaterní choroby, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, diabetes mellitus, nádorová onemocnění). Současná imunosupresivní terapie rovněž zvyšuje riziko kloubní infekce. Dalšími predisponujícími faktory jsou umělé kloubní náhrady, kloubní punkce a nitrožilní aplikace drog. Obecná symptomatologie infekčních artritid Prudká kloubní bolest klidového charakteru, zduření a oteplení kloubu. Z celkových příznaků jsou to teploty, leukocytóza, zvýšená sedimentace erytrocytů. Po plném rozvoji kloubního zánětu může docházet k destrukci chrupavky, viditelné na rentgenogramech. Diagnostický přístup k infekční artritidě Klinické podezření na infekční artritidu by mělo vést k urychleným dalším vyšetřením, především vyšetření synoviální tekutiny. Barvení podle Grama a kultivace tekutiny je základem, může znamenat určité zdržení diagnostiky, proto je namístě rychlé vyšetření množství buněk v synoviální tekutině; při septické artritidě se zmnožuje nad v ml, ale může být i nižší. Doplňujícím vyšetřením je scintigrafie za použití technecia 99 Tc, nebo leukocytů označených galiem 67 Ga nebo indiem 111 In. /4/

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

Infekce urogenitálního traktu

Infekce urogenitálního traktu Infekce urogenitálního traktu Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Václav Monhart Pavel Brejník Otto Herber Oponenti: Kateřina Bartoníčková Zuzana Miškovská

Více

Sexuálně přenosné infekce v urologii

Sexuálně přenosné infekce v urologii 220 Sexuálně přenosné infekce v urologii MUDr. Lenka Páralová Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha Přehledový článek detailně zobrazuje rozdělení sexuálně přenosných onemocnění, zabývá se

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více