Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů"

Transkript

1 Referátový výběr z revmatologie č. 3/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 42 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová Seznam excerpovaných časopisů Faseb Journal Faseb J. Obsah: Referáty ze zahraniční literatury Přehledné články Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy

2 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie R E F E R Á T Y D. LABORATORNÍ VÝSLEDKY 3. Biochemie 46 VAN DEN STEEN, P.E., PROOST, P., GRILLET, B.: Štěpení denaturovaného kolagenu II neutrofilní kolagenázou B odkrývá enzymovou specifitu, post-translační modifikace substrátu a vznik

3 zbytkových epitopů při revmatoidní artritidě. /Cleavage of denatured natural collagen type II by neutrophil gelatinase B reveals enzyme specifity, post-translational modifications in the substrate and the formation of remnant epitopes in rheumatoid arthritis./ Faseb J., 16, 2002, č. 3, s Etiologie autoimunitních chorob zůstává záhadou, i když bylo prokázáno, že při vzniku těchto onemocnění hrají roli jak predisponující genetické faktory, tak vnější vlivy. Z biologických a biochemických studií revmatoidní artritidy a sklerosis multiplex a biologických modelů těchto onemocnění vznikl model autoimunitních onemocnění REGA (Remnant Epitopes Generate Autoimunity). Tento model popisuje centrální roli cytokinů a proteináz u autoimunitních chorob. Když etiologické agens způsobí lokální zánět, imunitní buňky v tomto místě začnou produkovat cytokiny, chemokiny a proteinázy, které umocní zánětlivou odpověď a přilákají a aktivují další imunitní buňky. Proteinázy, jako např. metaloproteinázy (MMPs) vyprodukované během zánětlivé reakce, degradují různé lokální proteiny a vzniklé peptidy (remnant epitopes) jsou pak dále zpracovány a prezentovány hlavním histokompatibilním komplexem II. třídy (MHC II) a aktivují autoreaktivní T buňky viz schéma. T buňky jsou ve značném množství přítomny v latentním stavu i u zdravých jedinců. Bylo rovněž prokázáno, že zánět a cytokiny zvyšují prezentaci antigenních peptidů antigen prezentujícími buňkami. Zánět je dále regulován protizánětlivými cytokiny a inhibitory proteináz, ale

4 tato regulace není u autoimunitních onemocnění dostatečně silná. Klíčovým úkolem pro porozumění autoimunitní reakci je poznání intaktních imunodominantních peptidů vznikajících štěpením proteinů extracelulární matrix, tzv. zbytkových epitopů (remnant epitopes). Klíčovým substrátem pro metaloproteinázy v kloubním prostoru je chrupavkový kolagen typu II. Byly provedeny extenzivní imunologické studie na hovězím kolagenu II, které odhalily imunodominantní epitopy. Kolagen II je značně post-translačně modifikován, což může ovlivnit jak aktivaci T buněk MHCpeptidovým komplexem, tak vazbu autoprotilátek na kolagen. Bylo prokázáno, že při autoimunitní reakci v kloubu, např. při revmatoidní artritidě (RA), je v synoviální tekutině zvýšena hladina chemokinu IL- 8/CXCL-8. Tento chemokin je chemoatraktantem pro neutrofily. V synoviální tekutině i v séru pacientů s RA je rovněž zvýšena hladina želatinázy B, což nebylo pozorováno u neimunogenní osteoartritidy (OA). Autoři tohoto sdělení nalezli kladnou korelaci mezi hladinami IL-8/CXCL-8, počtem neutrofilů a hladinami želatinázy B. To potvrzuje závěry z dřívějších in vitro pokusů, že IL-8/CXCL-8 indukuje uvolňování želatinázy B z neutrofilů. Aktivované neutrofily secernují do okolí rovněž kolagenázu 2, ne však želatinázu A ani inhibitor metaloproteináz TIMP-1. Kolagenáza 2 štěpí specificky kolagen na jednom místě molekuly a tím umožní rozvinutí jeho molekuly a zpřístupní ji želatináze B. Autoři rovněž prokázali, že v synoviálních tekutinách pacientů s RA je aktivní forma želatinázy B, zatímco v synoviálních tekutinách pacientů s OA nikoliv. Autoři dále studovali štěpení hovězího kolagenu II purifikovanou želatinázou B z neutrofilů, aby definovali pozice post-translačních modifikací a štěpná místa pro želatinázu B. Analýza byla provedena kombinací HPLC na reverzní fázi, Edmanova odbourávání a hmotností spektrometrie. Ukázala, že hovězí kolagen II je specificky hydroxylován na části prolinových zbytků a glykosylován na hydroxylyzinových zbytcích. Želatináza B štěpí denaturovaný kolagen II na 24 místech, vždy za glycinovým zbytkem (P1 pozice). Účinnost štěpení je největší, když na následující pozici (P1 ) je hydrofobní aminokyselina a třetí aminokyselina před štěpným místem (P3) je prolin. Post-translační modifikace byly nalezeny pouze u 4 % aminokyselin na druhé pozici za štěpným místem (P2 ), avšak na páté pozici za štěpným místem (P5 ) mělo post-translační modifikaci 71 %

5 aminokyselin. Imunodominantní peptidy ponechává želatináza B intaktní. Je pozoruhodné, že imunodominantní peptid začínající glutaminem 273 je hydroxylován na lyzinu 283. To naznačuje, že pro hledání imunodominantních peptidů je vhodnější používat raději přírodní než syntetické peptidy. Získaná data potvrzují platnost modelu REGA pro rozvoj revmatoidní artritidy a zároveň ukazují, že selektivní inhibitory želatinázy B by mohly mít terapeutický význam při zvládání tohoto onemocnění. Šťovíčková PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA MONOARTRITIDY Atestační práce, 2002 MUDr. Markéta Tomášová Interní odd. SZZ Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav Obsah: Úvod Rozdělení a) Krystalové artropatie Dna Dna vyvolaná léky Chondrokalcinóza Další krystaly indukované artropatie b) Infekční a reaktivní artritidy Septická artritida Tuberkulózní artritida Infekce kloubní náhrady Reaktivní artritidy Lymská artritida c) Ostatní Psoriatická artritida Osteoartróza Osteonekróza Enteropatické artritidy Hemartros Sarkoidóza

6 Postižení pohybového aparátu při postižení pankreatu Pigmentová villonodulární synovitida Artritida u pacientů s cystickou fibrózou Charcotův kloub Intermitentní kloubní hydrops Monoartritida při nádorových onemocněních Familiární středomořská horečka Imunodeficience a artritida Behçetova nemoc Palindromický revmatismus Závěr Seznam použitých zkratek Literatura Úvod Charakteristickým projevem zánětlivých revmatických onemocnění je artritida, zánět kloubu, charakterizovaný periartikulárním či intraartikulárním zduřením, bolestivostí, lokálním zvýšením teploty a v některých případech i zarudnutím kůže nad kloubem. Přestože je artritický syndrom poměrně nespecifickým příznakem a klinický obraz ke stanovení diagnózy obvykle nestačí, je možné se alespoň do určité míry orientovat o možné diagnóze pomocí typu artritidy, věku a pohlaví nemocného, přítomnosti celkových projevů, přítomnosti mimokloubních příznaků a podle toho zacílit další diagnostický postup. /1/ Důležitým údajem v diferenciální diagnostice artritid je i rychlost vzniku příznaků artritidy. S náhlým začátkem jsou spojeny virové artritidy, revmatická horečka, reaktivní artritidy, palindromický revmatismus a krystaly indukované artritidy. Pozvolný začátek je charakteristický pro zánětlivé revmatické artropatie (RA, PsA, enteropatické artritidy, některé formy juvenilních artritid), iritaci osteoartrózy a některé infekční artritidy. Význam má i doba trvání artritidy. Např. akutní ataka monoartikulární dny v časných fázích onemocnění mizí během 3-10 dnů a úprava je kompletní. Akutní nebo subakutní ataky pseudodny mohou trvat od 2-3 dnů do 3-4 týdnů. Epizody palindromického

7 revmatismu mizí během několika hodin až dnů bez jakýchkoliv následků. Fyzikální vyšetření pomáhá rozlišit extraartikulární příčinu kloubní bolesti a v případě skutečné kloubní bolesti rozlišit mezi zánětlivou a nezánětlivou artropatií. Hlavním cílem fyzikálního vyšetření je posoudit přítomnost proteplení kloubu, barevné kožní změny nad kloubem (začervenání), přítomnost kloubního otoku, bolestivosti kloubu při palpaci, resp. pohybu a dále rozsah kloubního pohybu, případně stabilitu kloubu. Zvýšená teplota nad kloubem je citlivým indikátorem přítomnosti kloubního zánětu. Vždy je nutno porovnat oba symetrické klouby a vyloučit jinou příčinu zvýšení teploty nad kloubem, jako je např. přítomnost varikózních žil v oblasti vyšetřovaného kloubu. Přítomnost barevných změn nad kloubem začervenání je rovněž neklamnou známkou zánětu. Ačkoliv začervenalý kloub se může vyskytnout u každé akutní artritidy bez ohledu na příčinu, je tento symptom příznačný pro určitá onemocnění, zpravidla ze skupiny mono-, oligoartritid. Výskyt začervenalého, horkého kloubu u revmatoidní artritidy vždy budí podezření ze sekundární infekce kloubu. Kloubní otok může být důsledkem přítomnosti tekutiny v kloubu (hydrops), zduření kloubního pouzdra (synovialitis), nebo otoku měkkých tkání kolem kloubu. Příznakem, který rovněž svědčí pro přítomnost kloubního zánětu, je palpační bolestivost lokalizovaná do místa kloubní štěrbiny (nikoliv v okolí kloubu) a bolest při pasivním pohybu kloubem. Omezení jak aktivní, tak pasivní hybnosti má pravděpodobně příčinu v kloubu (synovitida nebo strukturální postižení kloubu), případně může jít o kontrakturu kolemkloubních měkkých tkání. Nestabilita kloubu (tzn. pohyblivost kloubu mimo fyziologický rozsah hybnosti) je známkou totální destrukce kloubu, případně kolemkloubních struktur. Krepitus v průběhu kloubního pohybu může být způsoben destrukcí kloubního povrchu nebo synovialitidou. Krepitus, který není spojen s bolestí nebo omezením rozsahu kloubního povrchu, nemá klinický význam. Současná přítomnost extraartikulárních příznaků, jako jsou různé kožní exantémy, ústní či nosní ulcerace, podkožní uzly, zvětšené lymfatické uzliny, hepatomegalie, splenomegalie či perikardiální, resp. pleurální třecí šelest nebo neurologické abnormality, naznačuje přítomnost

8 zánětlivé revmatické artropatie (RA, SpA), případně systémového onemocnění pojiva. /2/ Laboratorní vyšetření má v revmatologii pomocný význam. Některá vyšetření provádíme standardně u každého nemocného (např. sedimentace, CRP, krevní obraz, kyselina močová, moč), jiná vyšetření slouží ke zpřesnění diagnózy, eventuálně umožňují hodnotit aktivitu onemocnění (vyšetření latexu, autoprotilátek atd.). Důležitým příspěvkem, pokud to situace umožňuje, je biologické a cytologické vyšetření kloubní tekutiny. Důležité místo hrají v diagnostice v revmatologii nejrůznější zobrazovací metody, kdy využíváme rtg metod včetně CT, ultrazvukového vyšetření, magnetické rezonance, scintigrafického vyšetření atd. /3/ Rozdělení Pro potřebu diferenciální diagnózy artritid je účelné roztřídit jednotlivé symptomy z různých hledisek: a) podle průběhu akutní, subakutní, chronický b) podle počtu postižených kloubů - monoartikulární (postižen 1 kloub) - oligoartikulární (postiženy 1-4 klouby) - polyartrikulární (více jak 4 klouby) c) podle vyvolávající příčiny Tab. Nejčastější příčiny monoartritidy (1, 2, 3) Zánětlivé Nezánětlivé Monoartikulární začátek později polyartikulárního postižení (vzácně) Krystaly indukované Aktivovaná osteoartróza Revmatoidní artritida a) dna Natrium urát b) pseudodna kalcium pyrofosfát c) hydroxyapatitová depozita d) kalcium oxalátová depozita Infekční artritida Osteonekróza JIA a) bakteriální septická b) specifická mykobakteriální

9 c) lymská borelióza d) virová (častá hepatitidy, zarděnky, parvovirus; méně obvyklé příušnice, coxsackie virus, adenovirus, varicela-zoster, herpes simplex, CMV) Hemartros Trauma Neuropatický kloub Pigmentová vilonodulární synovitida Paraneoplastické syndromy a nádory Sarkoidóza Reaktivní artritida Psoriatická artritida Enteropatická artritida a) m. Crohn b) proktokolitida a) Systémová onemocnění pojiva b) Systémové vaskulitidy c) Stillova choroba M. Behçet A) Krystalové artropatie Dna Charakteristika Dna je onemocnění vznikající v důsledku ukládání krystalů urátu sodného z přesycené mimobuněčné tekutiny do tkání. Ukládání urátových krystalů může vést k řadě klinických projevů, mezi které patří: - Opakující se záchvaty akutního kloubního nebo mimokloubního zánětu někdy přecházejícího v chronickou artritidu dnavou artritidu; - Vznik větších uloženin urátových krystalů v podobě uzlíků (tofů) v chrupavce, kosti a některých měkkých tkáních; - Poškození ledvin dnavá nefropatie; - Vznik urátových kamenů v močových cestách. /4/ Diagnostická kritéria Klasifikace pravé dny (Wallace 1997) A. průkaz krystalů natrium urátu ve výpotku nebo tofu - chemicky - polarizační nebo elektronový mikroskop

10 B. přítomnost šesti z následujících kritérií 1. maximum zánětu první den 2. více než jedna ataka 3. monoartritida 4. zarudnutí kůže nad kloubem 5. bolest a zduření I. MTP 6. jednostranné postižení I. MTP 7. jednostranné postižení tarzálního kloubu 8. podezření na přítomnost tofů 9. hyperurikemie 10. asymetrický otok kloubů 11. subkortikální cysty na noze v RTG obraze 12. negativní výsledek kultivace ve výpotku (5) Primární dna je pravděpodobně geneticky podmíněná porucha metabolismu purinů, která se projevuje zvýšeným obsahem kyseliny močové v krvi. Zvýšený obsah kyseliny močové vzniká zvýšenou tvorbou kyseliny močové de novo anebo snížením vylučování kyseliny močové pro selektivní poruchu ledvinných tubulů. Při sekundární dně vzniká nadměrná hladina kyseliny močové rozpadem nukleoproteinů zejména při krevních onemocněních, nádorech, při ledvinné nedostatečnosti se sníženým vylučováním kyseliny močové ledvinami. Může se vyvolat také některými léky, jako jsou cytostatika, thiazidová diuretika, antituberkulotika, anebo jako následek ozáření, při hladovce apod. Klinický obraz Klinický obraz dny můžeme rozdělit na tři období: - akutní dnavý záchvat, - mezizáchvatové období, - chronická dna s přítomností tofů, destrukcí kloubních struktur a deformitami, případně dalšími mimokloubními projevy dny. Akutní dnavá artritida (dnavý záchvat) Charakteristickým projevem je bolestivý záchvat, který rychle nastupuje. Obvykle začíná v nočních hodinách, ale může vzniknout v kteroukoliv denní hodinu. Nemocný obvykle najednou pocítí náhlou bolest v jednom kloubu, nejčastěji v základním kloubu palce na noze. Na postiženém kloubu se objeví otok, kůže nad ním je teplejší, zarudnutí do barvy plamene. Podkoží je prosáklé. Bolest se stupňuje,

11 nemocný často nesnese ani tlak přikrývky na postižený kloub. Záchvat je časově omezený. Spontánně ustupuje za 4-7 dní a po léčbě do 2-3 dnů. Po odeznění záchvatu se pacient cítí opět dobře. Záchvaty se však mohou opakovat. Při původním kloubu může být postižen i další. Intervaly mezi záchvaty se postupně zkracují a záchvaty se opakují, a tak se vytváří u nemocných obraz chronické dny s přetrvávajícími příznaky postižení kloubů a tvorbou tofů. Vyvolávající momenty záchvatů: dnavý záchvat se dostaví obvykle po nějakém vnějším popudu, jako např. po traumatu, operaci, infekci, prochladnutí, nezvyklé námaze apod. Mezi nejznámější příčiny, které vyvolávají dnavý záchvat, patří konzumace jídel bohatých na puriny, jako jsou např. vnitřnosti, zabijačková jídla a výrobky. Záchvat obvykle následuje po dobrém a nadměrném jedení jídel, která obsahují puriny, po tučných jídlech a po pití alkoholických nápojů. Mezizáchvatové období (interkritické stadium dny) Je asymptomatické období mezi jednotlivými záchvaty. Po skončení dnavého záchvatu se klinicky nález na postižených kloubech většinou úplně normalizuje. Toto období může trvat několik týdnů, měsíců i roků. Chronická dna s tofy Vzniká s přibývajícími roky. Dnavé artritidy se obyčejně objevují stále častěji, jindy intenzita dnavých záchvatů postupně slábne. Záchvaty bývají kratší a na kloubech, které byly postiženy vícekrát, se mohou objevit znaky deformací a různé deformity. Charakterickým projevem tohoto stadia je vznik tofů. Chronické změny na kloubech zapřičiňují usazeniny urátových krystalů v oblasti kloubních struktur, které způsobují destrukci chrupavky a sekundární degenerativní změny. Tofózní dna se častěji vyskytuje tehdy, když aktivní choroba trvá déle a neléčí se, když se dnavé záchvaty často opakují a jak vysoká koncentrace kyseliny močové v séru přetrvává. Tofy vznikají v okolí kloubů, chrupavce uší a šlachách. /6/ Laboratorní vyšetření V akutním záchvatu bývá mírně až středně zvýšená sedimentace červených krvinek. Rozhodující je nález natriumurátu a koncentrace kyseliny močové v séru. Krystaly natriumurátu se určují pomocí polarizačního mikroskopu mezi polarizačními filtry. V tofózním materiálu se krystalky nejčastěji určují murexidovou zkouškou.

12 V synoviogramu je typický zánětlivý obraz. Nacházíme velmi zmnožené leukocyty s převahou polymorfonukleárů. Ve výpotku je možné prokázat zvýšenou koncentraci kyseliny močové. Důležitým momentem je hyperurikemie. Určuje se též stupeň vylučování kyseliny močové močí za 24 hodin, možno předpokládat enzymatický defekt v metabolismu purinů. Rtg nález V akutním stadiu na začátku onemocnění se nezjistí na kloubech žádné typické změny. V chronickém stadiu se popisují ostřejší ohraničené kostní eroze. Tyto změny však nejsou pro dnu typické. Při postupující chorobě někdy vznikají v blízkosti kloubů rozsáhlé osteolytické léze. /6/ Dna vyvolaná léky Častěji se vyskytuje u žen, spíše jsou postihovány klouby rukou, včetně distálních interfalangeálních. Období mezi akutními záchvaty je velice krátké. Nápadná je tendence k rychlé tvorbě tofů, zvláště u starších žen. Diuretika Thiazidy a kličková diuretika zvyšují hladinu urátů vyvoláním hypovolemie a snížením clearance urátů. Hyperurikemie se zjišťuje zhruba u dvou třetin hypertoniků léčených thiazidovými diuretiky. Cyklosporin Cyklosporin je imunosupresivum používané nejen u transplantovaných, ale stále častěji i např. v léčbě revmatických onemocnění. Hyperurikemie je velmi dobře známý nežádoucí účinek cyklosporinu, příčina vzniku není dosud objasněna. Dna u nemocných léčených cyklosporinem má zvláštní průběh objevuje se náhle již po několikaměsíčním trvání hyperurikemie. K tvorbě tofů dochází současně ve více kloubech. Cytotoxické látky Jejich účinkem dochází k rozpadu velkého množství buněk (zejména u myeloproliferativních onemocnění) s přechodným zvýšením urátů. Masivní vylučování kyseliny močové může způsobit až poškození ledvin, k akutním dnavým záchvatům však dochází zřídka. Preventivně se podávají hypourikemika a větší množství tekutin. Hypourikemika

13 Inhibitory tvorby kyseliny močové (allopurinol) mohou vyprovokovat akutní dnavý záchvat v prvních týdnech po zahájení léčby. Mechanismus vzniku se vysvětluje mobilizací urátových depozit, lokálním kolísáním koncentrací léků, opakovanou částečnou rekrystalizací a aktivací makrofágů a fibrofágů synovie krystaly kyseliny močové. /7/ Chondrokalcinóza Charakteristika Artikulární chondrokalcinóza nazvaná dnes i pyrofosfátová artropatie, pseudodna nebo choroba z ukládání krystalů kalciumpyrofosfát dihydrátu. Artropatie je způsobená depozicí krystalů kalciumpyrofosfát dihydrátu do vazivových a hyalinních chrupavek kloubů. Mikrokrystalická inkrustace kloubních chrupavek musí dosáhnout určitého stupně, aby se pyrofosfátová artropatie klinicky projevila. /8/ Klinicky se manifestuje epizodami artritidy indukované krystaly a podmiňuje rozvoj sekundárních osteoartrotických, případně destruktivních změn kloubů. Charakteristický znak této choroby je patologická kalcifikace kloubních chrupavek zapříčiněná krystaly kalciumpyrofosfát dihydrátu. Je tedy logické, že základními vyšetřovacími metodami jsou skiagrafie kloubů a mikroskopický důkaz krystalů CaPPD. Rozdělení - primární hereditární forma, - solitární forma, - sekundární anebo asociované artikulární chondrokalcinózy označované i jako chondrokalcinotický syndrom. Primární CCA se rozvíjí na kloubních chrupavkách primárně nepoškozených jiným patologickým procesem, pro sekundární CCA je příznačné předcházející porušení kloubních chrupavek jiným chorobným procesem. Klinický obraz U velké většiny pacientů se vyskytují opakované prudké artritické epizody, většinou monoartikulární s lokalizací na kolenou, méně často na jiných klubech (zápěstí, lokty, ramena, hlezna). Kromě artritických atak, trvajících několik týdnů, se objevují i kratší,

14 převážně artralgické epizody (nejčastěji u mladších 35 let). Od začátku artritické epizody mají pacienti zvýšené teploty, pocit slabosti a únavy, mají sníženou chuť k jídlu, hubnou, mají zvýšenou humorální aktivitu (RAF). Epizody trvají průměrně 2-3 týdny, objevují se zpravidla po pohybové zátěži kloubů, traumatu nebo chirurgickém výkonu a u žen po porodu. Celkové příznaky doznívají současně s ústupem artritidy. Na CCA je třeba myslet i u osob středního a zralého věku, u kterých se objevuje chronická polyartritida postihující hlavně kolena, kyčle, zápěstí bez tendence k rozvoji časných deformit. Ústup synovitidy se urychlí aspirováním kloubního výpotku, a tím i odstraněním pyrofosfátových mikrokrystalů, vyvolávajících zánět. Kalcifikované kloubní chrupavky s příznaky osteoartrózy častěji vyvolávají recidivy iritačního zánětu kloubů (kolena, kyčle, zápěstí) u osob vyššího věku. Na možnost výskytu kalcifikace kloubních chrupavek je třeba pamatovat i u pacientů s metabolickými chorobami. Otok kloubu se ohlašuje krátce trvajícími bolestmi při pohybu, rozvíjí se rychle a dosahuje vrcholu den. S jeho rozvojem se bolesti stupňují, k počáteční bolesti při pohybu se připojuje spontánní, klidová bolest. Při artritidě kolena se už od prvního dne otoku zjišťuje v kloubu synoviální výpotek i ve velkém množství. Pohyblivost postiženého kloubu závisí na intenzitě aktuálních zánětlivých příznaků. V prvních dnech artritického syndromu je výrazně omezená, při jeho ústupu se postupně uvolňuje. Artritida trvá různě dlouho, její trvání se pohybuje od 1 do 7 týdnů. Po několika letech trvání choroby se artritické epizody stávají méně prudkými, příznaky artritického zánětu se oslabují a klesá i humorální aktivita. Postupně se začínají objevovat trvalé startovací bolesti, zřejmě v důsledku rozvoje sekundární artrózy. Pomalu se objevuje částečné, ale trvalé omezení hybnosti, vznikají i méně závažné deformity. Časem klouby zhrubnou a svalstvo končetin atrofuje (z inaktivity), u některých se dokonce může vyvinout ankylóza. Destruktivní artropatie, klinicky se nejčastěji projevuje jako chronická exsudativní iritační synovitida nebo chronický hydrartros. Proces patologické pyrofosfátové kalcifikace kloubních chrupavek musí dosáhnout určitého kvantitativního stupně, aby se

15 choroba klinicky projevila charakteristickými nápory synovitidy indukované krystaly. Nejčastějším podnětem na indukci pyrofosfátové synovitidy jsou především mechanické a mikrotraumatické faktory, které narušují povrch pozměněných kalcifikovaných chrupavek kloubů. Kritické nahromadění krystalů uvolněných z chrupavky v synoviální dutině vyvolá nespecifickou zánětlivou artritickou reakci za aktivní účasti produktů procesu jejich fagocytózy a exocytózy. Objektivním důkazem této teorie je skutečnost, že epizody akutní nebo subakutní artritidy vznikají nejčastěji ve funkčně exponovaných kloubech, především na kolenou, na kterých je navíc rozsah pyrofosfátové kalcifikace zpravidla největší (menisky, hyalinní chrupavky). Předpokládá se, že část uvolněných krystalů se ukládá sekundárně do synoviální membrány a kloubního pouzdra, čímž se postupně tvoří paraartikulární (kapsulární) pyrofosfátové kalcifikace. /8/ Laboratorní vyšetření Humorální aktivita je úměrná intenzitě kloubního zánětu a projevuje se zvýšením hodnot reaktantů akutní fáze, tj. sedimentace erytrocytů, která dosahuje střední až vysoké hodnoty, zvýšením koncentrace alfa-2 globulinů, mukoproteinů a kys. sialové. Hodnoty se normalizují postupně, až několik týdnů po odeznění artritického syndromu. Primární forma CCA jak hereditární, tak sporadická nevyvolává průkazné změny biochemického a metabolického charakteru. Jenom nespecifické humorální změny typu reaktantů akutní fáze zánětu vysoké hodnoty sedimentace, leukocytóza... Při prudké atace artritidy má výpotek nejednou šedobílý nádech, podobně zkalený při septické artritidě, kultivační vyšetření je však negativní. Analýza synoviálního výpotku ukazuje výrazné odchylky od normy: zmnožené jaderné buňky, a to až na několik desítek tisíc v 1 µl s vleklou převahou polymorfonukleárních leukocytů, kys. hyaluronová je málo polymerizovaná, zvýšené enzymatické aktivity a v proteinogramu se zjišťují posuny akutního typu. Nápor exsudativní synovitidy má sklon poměrně rychle odeznít, přičemž se upravují i zánětlivé parametry synoviogramu. Ve světelném mikroskopu mají krystaly CaPPD jednoklonné nebo trojklonné soustavy nejčastěji tvar různě velkých kosodélníků, některé jsou dlouhé až 20 µm i více. V každém případě je nutné

16 vyšetřit krystaly v kompenzovaném polarizovaném světle, ve kterém se krystaly CaPPD zobrazují jako anizotropní pozitivně světlolomné útvary. Krystaly CaPPD se nacházejí v synoviálním výpotku jednak jako volné útvary, jednak pohlcené v cytoplazmě fagocytárních buněk. V elektronovém mikroskopu se jeví jako denzní krystalické útvary kosodélníkového nebo paličkovitého projekčního tvaru, které se vlivem elektronových paprsků mění na pěnovité nebo skvrnité. Rtg nález Postihuje nejčastěji fibrózní chrupavku kloubů, tj. menisky kolen, vazivovou ploténku symfýzy, artikulární disky RC kloubů, potom hyalinní chrupavky velkých kloubů. Symetrická kalcifikace menisků kolen u každého jako jeden z prvních RTG příznaků. Jeví se jako zrnitý anebo splývající kontrastní stín na obou okrajích kolenních štěrbin, ve více jak 50 % spojený s kalcifikací povrchové vrstvy hyalinních chrupavek kondylů femuru a tibie. Častá kalcifikace vazivové ploténky symfýzy se projevuje jako středně sytý, zrnitý stín uložený centrálně mezi oběma okraji kostní spony. Podobný obraz má i kalcifikace kloubního disku RC kloubů a vazivových disků SC kloubů, které bývají postiženy symetricky. Obraz ramenních kloubů tvoří úzký, sytý přerušovaný nebo splývající pruh, který lemuje kontury hlavice pažní kosti a v místě jejího kontaktu s kloubní jamkou lopatky se zdvojuje. Nejčastější kalcifikace menisků se jeví zpravidla jako jemná anebo hutná, lineární nebo zrnitá. Zdá se, že laterální meniskus bývá kalcifikovaný intenzivněji než mediální. Poměrně často jsou kalcifikované fibrózní ligamenta cruciata, dále šlacha čtyřhlavého svalu, jakož i intraartikulární volná tělíska v kolenních kloubech. Někdy se v postiženém koleni rozvinou destruktivní změny s fragmentací subchondrální kosti a periartikulární osifikací, které ústí do těžké deformity kolene. Druhým nejčastějším místem kalcifikace při sporadické CCA jsou zápěstí. Triangulární fibrózní kloubní disk RC kloubu se vyznačuje zrnitým a amorfním typem zvápenatění, ke kterému se někdy připojuje lineární kalcifikace hyalinních chrupavek interkarpálních a karpometakarpálních kloubů. /8/ Tab. Choroby s možným výskytem pyrofosfátové kalcifikace artikulárních chrupavek anebo krystalů kalciumpyrofosfátu dihydrátu (CPPD) v synoviálním prostředí /9/

17 Vysoká pravděpodobnost výskytu Mírná pravděpodobnost výskytu hyperparatyreóza hypertyreóza hemosideróza nefrolitiáza hypotyreóza ankylozující hyperostóza hypofosfatazie ochronóza hypomagneziemie Wilsonova choroba neuroartropatie hemofilická artropatie disekující osteochondritida Pagetova choroba amyloidóza akromegalie dna osteoartróza osteochondrodysplazie stárnutí Další krystaly indukované artropatie Hydroxyapatitová artropatie Charakteristika Hydroxyapatitová artropatie je zvláštní formou krystalové artropatie, u níž je při ultramikroskopickém nálezu průkaz krystalů skupiny bázických kalciumfosfátových mikrokrystalů (BPC) v synoviálním výpotku anebo v membráně kloubů postižených erozivními změnami anebo pokročilou osteoartrózou, zejména kolen u starších osob, často v kombinaci s periartikulární kalcifikací ramen nebo jiných velkých kloubů. Klinický obraz Syndrom rameno-koleno Milwaukee, což je kombinace HA kalcifikace rotátorové manžety ramene a BCP artropatie kolene. Tento syndrom se vyskytuje převážně u žen vyšších věkových skupin, zejména jako důsledek opotřebení postižených kloubů, přičemž proces degenerace kostních struktur je pravděpodobně zdrojem krystalů skupiny BCP, z poškozených měkkých tkání pocházejí kolagenové částice v synoviálních výpotcích a na ně reagující enzymy (zvýšení aktivity neutrální proteázy a kolagenázy). Laboratorní nález Zaměřit se na parametry metabolismu kalcia a fosforu a s nimi související enzymy, především alkalické fosfatázy. Běžné

18 biochemické testy bývají v normě, v období zánětlivé reakce podmíněné krystaly je přechodné zvýšení hodnot reaktantů akutní fáze. Diagnostika Rozpoznání hydroxyapatitové kalcifikace a jejích variabilních syndromů není náročné a opírá se o skiagrafický nález poměrně charakteristických kalcifikací na úrovni šlach, vazů, úponů. K upřesnění diagnózy se vyžaduje identifikace krystalů získaných aspirací jehlou většího průměru nebo bioptický vzorek postižené tkáně. /10/ Kalciumoxalátová kalcifikace Charakteristika Proces kalcifikace podmíněné mikrokrystaly kalciumoxalátu (CO) je projevem hyperoxalemie, která vzniká v důsledku narušení vnitřního prostředí zejména u nemocných s renální insuficiencí v dialyzačním programu. Zdrojem oxalátových krystalů je kyselina oxalová, která je výsledným produktem aminokyselin a kyseliny askorbové. Oxaláty z potravin se absorbují ve střevě a vylučují se téměř úplně ledvinami. Při poruchách těchto orgánů vzniká hyperoxalemie a hyperoxalurie s následnou tvorbou oxalátových kamenů a oxalátovou kalcifikací. Klinický obraz Krystaly CO se při hyperoxalemii vytvářejí především v periartikulárních tkáních, v podkoží, méně často v kloubních strukturách a kostech. Nejcharakterističtějším časným projevem kalciumoxalátové, často miliární kalcifikace je akutní artritida drobných kloubů rukou (PIP, MCP), často spojená s tendosynovitidou flexorů prstů. Diagnostika Skiagrafický nález mnohonásobných kalcifikací v oblasti kloubů, zejména rukou, základní podmínkou přesné diagnózy je krystalografická identifikace mikrokrystalů získaných z bioptických vzorků. /11/ Hereditární hemochromatóza Charakteristika

19 Autosomálně-recesivně hereditární hemochromatóza jde o poruchy vyvolané zvýšeným vstřebáváním železa z gastrointestinálního systému a jeho postupným hromaděním v tkáních. Vyskytuje se výlučně v evropské populaci. Klinický obraz Postupné hromadění železa vede ke klinické manifestaci hemochromatózy u mužů nejčastěji ve středním věku. U žen se příznaky projevují obyčejně o roků později. Nejčastější klinické projevy jsou zvětšení a cirhóza jater, diabetes mellitus 2. typu, bronzové zbarvení kůže a vývoj artropatie. Závažnost choroby závisí i na dalších negenetických faktorech - ztráty krve zpomalují, ale užívání alkoholu naopak zrychluje vývoj komplikací. První artritické příznaky se vyskytují převážně v oblasti II. a III. metakarpofalangeálního kloubu a změny jsou nejtěžší zpravidla na pravé ruce. Pacienti občas udávají kloubní ztuhlost, počáteční klinické příznaky jsou však zjevné v podobě jemného kloubního otoku a neschopnosti úplné flexe metakarpofalangeálních kloubů. Kromě kloubů rukou mohou být artritickým procesem postižena i ramena, kolena a kyčle. Zejména artritida kyčelních kloubů může být mimořádně progresivní a snížení funkční schopnosti je tak výrazné, že se pacienti musí podrobit chirurgickému výkonu. Laboratorní nález Sérové železo nad 30 mmol/l, saturace transferinu nad 62 %. Rtg nález Radiologické příznaky kloubního postižení jsou přítomné až u 80 % pacientů. Rtg obraz při hemochromatozové artropatii má charakter atypické artrózy okrajové apozice, jemné povrchové eroze kloubních ploch, jemné kalcifikace kloubních chrupavek, především v MCP 2. a 3. /12/ B) Infekční a reaktivní artritidy Charakteristika Infekční artritida zapříčiňuje vniknutí infekčního agens do kloubní dutiny, kde následně vyvolá zánět synoviální membrány. V éře před objevením antibiotik tato onemocnění často končila letálně. /13/ Mikroby mohou vyvolat kloubní zánět dvojí mechanismem:

20 - Přímou infekcí kloubu živé mikroorganismy možno prokázat v kloubním prostředí někdy spolu s rozpadlými mikrobiálními strukturami: příkladem je septická nebo pravá infekční artritida. - Druhou možností je vznik reaktivní artritidy, nastupující po infekci proběhlé mimo kloub. Zde není možné prokázat v kloubním prostředí živé mikroorganismy, pouze některé mikrobiální struktury, které mohou působit jako antigen. Příkladem jsou například revmatická horečka po infekci orofaryngu, Reiterův syndrom po proběhlé infekci močových cest nebo střevní infekci. Mikroorganismy se mohou dostat do kloubu v důsledku: - traumatu, chirurgického výkonu nebo kloubní punkce, - šířením z osteomyelytického ložiska v přilehlé kosti, - krevním proudem ze vzdálenějších infekčních ložisek středouší, dýchacích a močových cest, trávicího ústrojí, podkožní tkáně. Infekce obvykle postihuje jeden kloub, asi ve 20 % je postižení polyartikulární. Nejčastěji je postiženo koleno, kyčel, rameno, zápěstí, hlezno, loket. Predisponujícími faktory pro vznik septické artritidy jsou: věk (děti a starší jedinci), současné systémové choroby (chronické jaterní choroby, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, diabetes mellitus, nádorová onemocnění). Současná imunosupresivní terapie rovněž zvyšuje riziko kloubní infekce. Dalšími predisponujícími faktory jsou umělé kloubní náhrady, kloubní punkce a nitrožilní aplikace drog. Obecná symptomatologie infekčních artritid Prudká kloubní bolest klidového charakteru, zduření a oteplení kloubu. Z celkových příznaků jsou to teploty, leukocytóza, zvýšená sedimentace erytrocytů. Po plném rozvoji kloubního zánětu může docházet k destrukci chrupavky, viditelné na rentgenogramech. Diagnostický přístup k infekční artritidě Klinické podezření na infekční artritidu by mělo vést k urychleným dalším vyšetřením, především vyšetření synoviální tekutiny. Barvení podle Grama a kultivace tekutiny je základem, může znamenat určité zdržení diagnostiky, proto je namístě rychlé vyšetření množství buněk v synoviální tekutině; při septické artritidě se zmnožuje nad v ml, ale může být i nižší. Doplňujícím vyšetřením je scintigrafie za použití technecia 99 Tc, nebo leukocytů označených galiem 67 Ga nebo indiem 111 In. /4/

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001)

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) 1 PŘÍLOHY Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) Příloha 2. Výrazná deformita typu labutí šíje u 3. 5. prstu pravé ruky (obr. vlevo), u 4. prstu (obr. vpravo) (Topinková 2006) Příloha

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová Degenerativní onemocnění kloubního aparátu PhDr. Ivana Márová Ach, to moje reuma Revma Lidový termín (řec. Rheumos = tekutý) Používá se pro označení jakékoliv bolesti kloubů Je to poměrně velká řada onemocnění

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO)

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) Verze č 2016 1. CO JE CRMO 1.1 Co je to CRMO? Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Lymeská artritida Verze č 2016 1. CO JE LYMESKÁ ARTRITIDA? 1.1. Co to je? Lymeská artritida je jednou z nemocí vyvolaných bakterií Borrelia burgdorferi (lymeská

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Podobnosti a rozdíly mezi šesti nemocemi na otázky odpovídá Dr. Jessica Walsh Publikováno v jarním vydání čtvrtletníku amerických

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Mapy a grafy incidencí lymeské borreliózy v České republice. Maps and graphs of lyme borreliosis (Lyme disease) in the Czech Republic. 15.září 2015 Doc.MUDr.Bohumír

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA)

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ SPONDYLARTRITIDA/ARTRITIDA S ENTEZITIDOU (SpA-ERA) 1.1 Co je to?

Více

Základní vyšetření likvoru

Základní vyšetření likvoru Základní vyšetření likvoru 1. určení míry permeability hematolikvorové bariery stanovení koncentrace celkové bílkoviny v likvoru 2. určení energetických poměrů v likvorovém kompartmentu stanovení koncentrací

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Scarlatina (spála) Etiologie 1 Dětské infekční onemocnění spojené s vyrážkou Nejčastěji postihuje děti předškolního a školního

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae

Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae Iva Stoklásková, Lenka Pokorná Seminář, Laboratoře Mikrochem, Šumperk, listopad 2016 Druhy Chlamydia Chlamydia trachomatis Serotypy A-C,

Více

Přínos metody ELISPOT v diagnostice lymeské boreliózy

Přínos metody ELISPOT v diagnostice lymeské boreliózy Přínos metody ELISPOT v diagnostice lymeské boreliózy A. Ondrejková, I. Špačková, H. Švandová Laboratoř klinické imunologie a alergologie, Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín Lymeská borelióza - LB Epidemiologie:

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY Zdravotní nezávadnost potravin Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 OBSAH: Základní charakteristika Staphylococcus aureus Stafylokokové enterotoxiny

Více

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

PNEUMOCYSTOVÁ PNEUMONIE

PNEUMOCYSTOVÁ PNEUMONIE PNEUMOCYSTOVÁ PNEUMONIE - KAZUISTIKY Zdeňka Jerhotová HIV centrum, Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Odborný seminář v oblasti laboratorní diagnostiky, 5. - 6. října 2017, Skalský dvůr

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ NEMOC Z POVOLÁNÍ - POJEM A DEFINICE -z pohledu pacienta -z pohledu lékaře -z hlediska legislativy: diagnóza, závažnost, pracovní anamnéza, příčinná souvislost

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno Aktuální klinická a laboratorní kritéria pro diagnostiku neuroborreliózy Jana Bednářová Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno European Journal of Neurology 2010, 17: : 8 16 EFNS guidelines on the diagnosis

Více

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci CRP v séru Abstrakt C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry, jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

RNDr K.Roubalová CSc.

RNDr K.Roubalová CSc. Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, p největší HV (240 nm), cca 160 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité infekční nemoci v intenzivní péči bakteriální meningitida Infekční nemoci v intenzivní péči těžká sepse a septický šok invazivní meningokokové

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 Diagnostika chlamydiových infekcí MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 TAXONOMIE CHLAMYDIÍ Nová a znovu opuštěná klasifikace chlamydií přijatá z roku 2000 zahrnuje v čeledi Chlamydiaceae

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Patologie pohybového ústrojí

Patologie pohybového ústrojí Patologie pohybového ústrojí Osteoporóza řídnutí kostní tkáně - atrofie kosti fyziologická: určitý stupeň ve stáří patologická: estrogenů (urychlení v menopauze) hyperkortizolismus (Cushingův syndrom,

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Komenzalismus Mutualismus Parazitismus Normální flóra Patogenita Saprofyt Obligátní patogen Oportunní patogen

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc ZÁNĚT - osnova Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu: podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS)

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) Verze č 2016 1. CO JE CAPS 1.1 Co je to? Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) nebo také

Více