Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog etoped a kolektiv pedagogů Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 21. února 2014

2 1. Systém motivačního hodnocení žáků v úseku Základní škola Systém motivačního hodnocení je významným nástrojem výchovné a vzdělávací činnosti v základní škole Králíček (dále jen škola). Hodnocení žáků je součástí práce učitelů a pedagogických asistentů. Probíhá souvisle během celé doby pobytu žáků ve škole a během školních akcí a tvoří významnou součást výchovné práce vedle standardních výchovných opatření využívaných ve školách a školských zařízeních. Bodové hodnocení žáků během přestávek mají možnost korigovat pracovníci vykonávající dozor. Hlavním prvkem systému hodnocení je bodové hodnocení chování žáků. To umožňuje vytvořit co nejrelevantnější porovnání chování jednotlivých dětí. Zároveň ale umožňuje pomocí přizpůsobení výše přidělovaných bodů schopnostem konkrétního žáka individuální přístup a hodnocení každého žáka přiměřeně jeho schopnostem a stupni psychického vývoje. Dále také usnadňuje žákům reflexi vlastního chování v dlouhodobé perspektivě. Toho dosahuje především jasně srozumitelnou formou udělování bodů za chování žáka. Na tvorbě systému hodnocení se spolupodíleli i žáci. S motivačním bodovým hodnocením chování byli seznámeni zákonní zástupci žáků. S průběžným hodnocením jsou každý týden seznamování zákonní zástupci pomocí tabulky hodnocení v žákovské knížce. Žák má povinnost s tímto hodnocením své zákonné zástupce seznamovat a stav hodnocení nechat zákonnými zástupci podepsat. 1.1 Způsob hodnocení Hodnocení chování probíhá v týdenním cyklu od středy do úterý běžného týdne. Hodnotí se tyto oblasti chování: - připravenost na vyučování - práce a chování ve vyučovacích hodinách - chování o přestávkách. Žáci jsou hodnoceni body od 0 do 3 bodů. Body jsou přidělovány takto: 3 body Žák je bez kázeňských problémů, neporušuje školní řád. Na výuku je dobře připravený, plní své pracovní povinnosti a velmi dobře spolupracuje s vyučujícím, je ochotný a aktivní při plnění pokynů vyučujícího. Toto hodnocení žák získává za vynikající chování a přístup k plnění školních povinností. 2 body Žák je pouze s drobnými kázeňskými problémy, zásadním způsobem neporušuje školní řád. Pracovní povinnosti plní jen s drobnými nedostatky. Bod je odejmut za zapomenutí některé z pomůcek, žákovské knížky, domácího úkolu. S vyučujícím spolupracuje a respektuje připomínky a pokyny k vlastní práci a chování. V hodinách drobně vyrušuje. Na napomenutí ze strany vyučujícího reaguje snahou o zlepšení vlastního chování a dodržování školního řádu. 1 bod Žák se dopouští kázeňských přestupků, porušuje školní řád. Na výuku je připravený jen částečně, své pracovní povinnosti plní jen s obtížemi, pro plnění pracovních povinností a pokynů je nutno pokyny často opakovat. S vyučujícím spolupracuje jen slabě, často odmítá plnit zadané pokyny. Na napomenutí ze strany vyučujícího reaguje jen slabě, snaha o zlepšení

3 je krátkodobá a málo patrná. Záměrně nevhodně se chová ke spolužákům a k pracovníkům školy. Do hodin se dostavuje úmyslně pozdě. Během výuky používá nevhodné elektronické přístroje, na výzvy k ukončení manipulace reaguje negativně. 0 bodů Žák se dopouští hrubých kázeňských přestupků, opakovaně porušuje školní řád. Na výuku je připravený nevyhovujícím způsobem nebo není vůbec připraven. Pracovní povinnosti při vyučování plní jen málo nebo odmítá plnit pokyny vyučujícího. Napomenutí ze strany vyučujícího nevede ke zlepšení chování, je nutný důrazný dohled a opakované napomínání. Hrubými kázeňskými přestupky jsou zejména fyzická agrese, šikana, nedovolené opouštění výuky, úmyslné ničení majetku, krádež, opakované drobnější přestupky a další závažná porušení školního řádu. 1.2 Realizace hodnocení pedagogickými pracovníky Každý vyučující hodnotí chování žáka ve vyučovací hodině, kterou žáka vyučoval. Vyučující je na konci vyučovací hodiny povinen oznámit žákovi počet získaných bodů a stručně vyjmenovat důvody, které vedly k danému hodnocení. Na žádost žáka je učitel povinen upřesnit důvody rozhodnutí podrobněji. Třídní učitel ohodnotí žáka za každý den počtem bodů, který obvykle činí průměr z bodového hodnocení od jednotlivých vyučujících za daný den. V případě, že je za daný den některým z vyučujících uděleno žákovi 0 bodů, žák je za daný den hodnocen 0 body. V rámci prevence ztráty motivace žáka lze při udělení 0 bodů od vyučujícího udělit za daný den 1 bod pouze v případě, že při hodnoceních ostatních vyučujících za daný den byly uděleny pouze 2 nebo 3 body. V případě, že žák není přítomen ve škole po celý den, uděluje se mu bodové hodnocení odpovídající průměru bodových hodnocení udělených žákovi za hodnocené období. Žák je za týden hodnocen 5x body od 0 do 3 bodů. Za týdenní období může žák získat body v rozmezí od 0 do 15 bodů. Podle počtu získaných bodů jsou žáci v následujícím období rozděleni do tří pásem, ve kterých jsou jim nabízeny odměny, případně udělovány tresty. S počtem získaných bodů za dané období jsou žáci seznámeni prostřednictvím nástěnky, případně je jim hodnocení sdělováno ústně třídním učitelem. Týdenní výsledek hodnocení je zapisován třídním učitelem do tabulky v žákovské knížce. Pásma hodnocení jsou rozdělena takto: bodů: Zelené pásmo (Pásmo ocenění) 7-12 bodů: Žluté pásmo (Pásmo standard) 0-6 bodů: Červené pásmo (Pásmo bez výhod) V případě, že je žák v některém dni za dané období hodnocen 0 body, je v následujícím týdnu automaticky zařazen do červeného pásma (pásmo bez výhod). 1.3 Opatření používaná v systému motivačního hodnocení Odměny a případná odnětí výhod jsou v rámci systému hodnocení využívány s ohledem na rozumovou vyspělost dětí.

4 Zelené pásmo: Volný pohyb po chodbě příslušného patra, návštěva bufetu o hlavní přestávce, IT učebny, VIP klubovny, 4x v zeleném pásmu za sebou = losování o výlet zdarma služebním autem na konci měsíce. Pro internátní žáky: 3x v zeleném v ZŠ a internátu = bez doprovodu ze školy na internát. Ve výjimečných případech možnost udělení prodloužení vycházky na internátu. Žluté pásmo: Žáci ve žlutém pásmu využívají standardních možností ke trávení přestávkového času: Volný pohyb po chodbě příslušného patra, návštěva bufetu o hlavní přestávce, hraní her které budou k dispozici. Červené pásmo: Volný pohyb po chodbě příslušného patra, návštěva chodby a bufetu o velké přestávce. Opakovaný pobyt v červeném pásmu má tuto návaznost na klasifikační řád: Za ohodnocení červeným pásmem ve dvou týdnech po sobě je uděleno napomenutí třídního učitele. Za ohodnocení červeným pásmem ve třech týdnech po sobě je udělena důtka třídního učitele a zákonní zástupci žáků jsou pozváni ke konzultaci Systém motivačních odměn a případných odnětí výhod lze po dohodě všech zúčastněných stran upravovat. 2. Systém motivačního hodnocení pro internát žáků Základní školy Žáci jsou hodnoceni za každý den pobytu na internátu v rozmezí 0 3 body. Hlavními hodnocenými oblastmi jsou: - sebeobsluha a hygiena - respektování pravidel internátu - chování ke spolubydlícím - aktivita a účast na organizovaných činnostech - příprava do školy. Hodnocení probíhá od středy do úterý. Pravidelně každou středu probíhá komunitní sezení, kde dochází mimo jiné také k vyhlášení hodnocení chování za uplynulý týden. Na základě získaných bodů získávají ubytovaní žáci tyto výhody: Zelené pásmo (13 15 bodů) - samostatné vycházky každý den (30 min., 45 min., 60 min., 75 min.) - v případě umístění v zeleném pásmu tři týdny po sobě má žák nárok na jednu samostatnou vycházku v délce 1 hodiny - v případě umístění v zeleném pásmu 4 týdny po sobě má žák nárok na dvě samostatné vycházky v délce 1 hodiny - v případě umístění v zeleném pásmu 5 a více týdnů po sobě má žák nárok na tři samostatné vycházky - sledování TV od 20:00 do 20:45 za splnění daných podmínek (vykonaná večerní hygiena a příprava na spaní) - možnost využití PC v učebně.

5 Žluté pásmo (7-12 bodů) - vycházka 2x týdně v délce 30 minut - možnost využití PC v učebně 2x týdně. Červené pásmo (0 6 bodů) - maximálně dvě vycházky na 15 minut za splnění těchto podmínek: - žák bude den před udělením vycházky vyhodnocen 3 body - žák se před udělením vycházky bude věnovat přípravě do školy (splní úkol zadaný vychovatelem) - zákaz vycházek. - zákaz využívání PC. Samostatné vycházky s dlouhodobou a krátkodobou motivací (od dubna 2013) Systém dlouhodobé motivace samostatnými vycházkami vychází z definovaných sankcí a výhod, které žáci získávají za chování v období jednoho týdne. Pokud žák získá dostatek bodů a je v zeleném pásmu, je mu každý den udělena samostatná vycházka o 15 minut delší. V případě porušení vnitřního řádu internátu ohodnoceného 0 body přichází v daném dni o vycházku. Následující den začíná žák opět s 30 min. vycházkou. Délka samostatných vycházek: 1. den po komunitě: 30 min. 2 den po komunitě: 45 min. 3 den po komunitě: 60 min. 4 den po komunitě: 75 min.

6 Příloha I. Tabulka motivačního hodnocení žáků ZŠ ke vlepení do žákovské knížky Motivační bodové hodnocení tabulka datum body pásmo podpis tř. uč. podpis rodiče Závěrečná ustanovení Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem účinnosti tohoto předpisu pozbývají platnosti veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem v rozporu. V Novém Městě nad Metují dne 21. února 2014 PaedDr. Olga Talášková ředitelka školy

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j.

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j. Vypracoval Mgr. Zuzana Svobodová Školská rada schválila dne Na provozní poradě projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1A /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

1. Organizace vyučováni a režim školy

1. Organizace vyučováni a režim školy Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A B R N O, B L A Ž K O V A 9 Š K O L N Í Ř Á D Z Á K L A D N Í Š K O L Y 1. Organizace vyučováni a režim školy Vyučování ve škole v průběhu celého školního

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Čl. I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. školní a klasifikační řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení žáků - 1 - Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. - ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č. 4/2012 Školní řád Obsah: ČL. 1 Obecná ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5 e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz, fax 412 539306 Klasifikační řád Mgr. Miroslav

Více

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla hodnocení žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 24.11.2010 1 Pravidla hodnocení žáků Významným rysem hodnocení

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 384/2013 Spisový znak: Vypracoval: Mgr. Tomáš Ptáček Schválil: Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy Školská rada

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ T.G.MASARYKA ČEJKOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ T.G.MASARYKA ČEJKOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ T.G.MASARYKA ČEJKOVICE Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb a prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 48/2005 Sb a vyhlášky č. 73/2005 Sb) ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více