Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2

3 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE APROBOVANOST VÝUKY PŘEHLE PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY POČET DĚLENÝCH HODIN POČTY ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŽÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŽÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ICT ÚDAJE O ŠKOLE POČET ŽÁKŮ, VYUČUJÍCÍCH, PSYCHOLOGŮ A ASISTENTŮ ZPRÁVA O DOSAŽENÝCH CÍLECH STANOVENÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů Nejdůležitější úkoly ve výuce CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY NA VYBAVENÍ ICT VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ STAV ICT STANDARDNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU A WEBHOSTING VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI ICT Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů Nejdůležitější úkoly ve výuce AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ) SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZÁVĚR...28 SEZNAM PŘÍLOH

4 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Neliba Ekonom: Petra Cutychová Účetní: Ing. Blanka Křepínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Příspěvková organizace vykonává podle zákona č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších změn (O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) tyto činnosti: 1. základní škola / kapacita zařízení školního stravování školní jídelna / kapacita školská zařízení pro zájmové vzdělávání školní družina / kapacita školská účelová zařízení školní knihovna 5. mateřská škola / kapacita 48, výjimka školní jídelna - výdejna Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení. Školní budova je stará 37 let, skládá se z 6 pavilonů. Do přízemí pavilonu A byl od září 2009 přestěhován DDM Trend. Do přízemí pavilonu přístavba byla v létě 2012 vestavěna mateřská škola. Ve školním roce 2013/2014 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne Dnes pracuje ve složení: zástupci učitelů paní Mgr. Kateřina Hodková a paní Bc. Petra Kordová, zástupci rodičů paní Lenka Zapletalová a paní Radka Šulcová, zástupci zřizovatele paní Mgr. Alena Machová a paní ThDr. Lenka Selčanová. Dále škola spolupracovala s Roudnickou trojkou občanským sdružením rodičů a přátel školy. 2

5 Na začátku školního roku měla škola 404 žáků 204 chlapců a 200 dívek. Na konci 407 žáků 203 chlapců a 204 dívek. Na vzdělávání žáků základní školy se podílelo 26 pedagogů, 22 žen a 4 muži. Z toho 2 výchovní poradci. Na prvním stupni ve třídě III. a působila asistentka pedagoga. Přípravná třída v letošním roce otevřena nebyla. V mateřské škole, která získala výjimku pro školní rok, bylo celodenně přihlášeno 56 dětí 33 chlapců a 23 dívek, pečovaly o ně 4 učitelky. Provoz v mateřské škole byl zajišťován od 6, 30 do 16, 30 hod. Provoz ve školní družině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 105 dětí, z toho 90 s pravidelnou docházkou a 15 s nepravidelnou. O děti se staraly celkem 3 vychovatelky. Dispozice školní budovy, v níž je družina umístěna, a systém rozprostření odpoledních aktivit pro žáky I. stupně v kroužcích zajišťují, že není překročena kapacita pro bezpečnost práce s dětmi v oddělení. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 345 strávníků. Z toho bylo 284 žáků, 41 dospělých v rámci závodního stravování a 20 strávníků v doplňkové činnosti. Naše školní kuchyně pracuje i jako výdejna stravy a pro naši MŠ 56 dětí a 4 pedagogové, ZŠ Libotenice 24 dětí a MŠ Libotenice 10 dětí a zaměstnance tohoto zařízení 10. Při zápisu bylo do prvních tříd zapisováno celkem 75 žáků, přijato 58 žáků, 17 jich dostalo odklad nebo doporučení k nástupu do přípravného ročníku. Do prvních tříd po dalších kolech přijímacího řízení nastoupilo 70 žáků. Ve školním roce byli žáci vyučováni v 19 třídách (11 na I. stupni a 8 na II. stupni). Škola má dvě tělocvičny, které byly v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Dále jsme pronajímali sklepní prostory DDM Trend jeho klubu Merkur a kroužku leteckých modelářů. Spolupracovali jsme s centrem Matýsek v rámci komunitního plánování, navštěvovali jsme též některé jeho aktivity. Ve svých prostorách máme DDM Trend, s nímž spolupracujeme na některých jeho projektech, dále pak zejména v oblasti práce školního parlamentu a mimoškolních aktivit. V souvislosti s jeho existencí u nás je enormně zatěžováno parkoviště ve dvoře. V letních měsících bylo opraveno, takže po mnoha letech konečně neohrožuje technický stav vozidel a bezpečnost klientů DDM Trend. I prostranství před školou, kde byla propadlá dlažba, doznalo během léta výrazné změny. Kompletní výměna povrchu a úpravy pod ním budou bezpečně sloužit potřebám školy při každodenním provozu i celoškolních akcích. Chtěla bych poděkovat i touto cestou zřizovateli za jeho investiční akci pro naši organizaci v hodnotě zhruba 2,5 mil. korun. Naše škola pracovala v tomto školním roce ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učební plány jsou každoročně aktualizovány v elektronické podobě, pedagogické zabezpečení procesu je zabezpečeno dle platných zákonů ČR a vyhlášek MŠMT. Etická výchova a finanční gramotnost jsou zapracovány do všech vzdělávacích oblastí RVP pro ZV. Školním metodikem prevence byla Mgr. Ivana Nováková a paní Eva Richtrová. Obě pracovaly pod metodickým vedením PPP Litoměřice, dále spolupracovali s PPP Roudnice nad Labem, MěÚ Roudnice nad Labem, Policií ČR Roudnice nad Labem, Policie ČR Litoměřice. Průběžná situace ve škole byla sledována v součinnosti s vedením školy, výchovnými poradci a školním psychologem. Pracovali jsme podle minimálního preventivního programu, v němž je mimo jiné zpracován postup pro včasné podchycení ohrožených dětí a program proti šikanování. Preventisté a výchovní poradci měli ve svém rozvrhu dvě hodiny týdně vyčleněny pro konzultační hodiny, jinak se žáci s nimi mohli dohodnout dle potřeby. Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je vyučován samostatný předmět v VI. - IX. ročníku výchova ke zdraví. Dále je preventivní výchova zahrnuta v občanské výchově přírodopisu a chemii. Na I. stupni byla tato 3

6 problematika zapracována do prvouky a přírodovědy. Mezi aktivity související s prevencí patologických jevů patřily tři bloky přednášek etické výchovy ThDr. Selčanové, které proběhly v šestých, čtvrtých a třetích třídách, žáci pracovali s e-learningovými programy na téma alkohol, kouření, drogy, absolvovali cykly přednášek o vztazích ve třídě, v rodině, o slušném chování, o bezpečnosti silničního provozu, o úskalích internetu Seznam se bezpečně, o šikaně, o kyberšikaně, besedovali na téma krádež a lhaní, prošli výchovným programem agentury Lektor zaměřeným na rasismus a vztahy v manželství, besedovali v Příbězích bezpráví, absolvovali hru Nezávislák, kterou organizovala PPP Roudnice n. L. a PPP Litoměřice. Žáci také pracovali s programem Zdravě se stravovat, zaměřeným na anorexii a bulimii a Čas proměn, pojednávajícím o dospívání. Více viz Hodnocení MPP Škola řešila během tohoto roku 6 kázeňských problémů, mezi něž patřilo: záškoláctví, agresivní chování ve třídě, šikana. Třídní učitelé i vedení školy dbali na bezpečnost žáků žáci byli včas a pravidelně poučováni. Všichni se snažili dodržovat školní řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V hodinách Tv bylo zaznamenáno 8 úrazů, v ostatních vyučovacích předmětech jich bylo 5 a o přestávkách 13, celkem bylo tedy v knize úrazů preventivně učiněno 25 záznamů, oproti loňskému roku je to pokles o polovinu. Jako úraz byly vykázány pouze 4. Na škole působili dva výchovní poradci. Starali se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s výchovnými problémy, žáky nadané a pomáhali s kariérním výběrem budoucího studia. Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme měli celkem 26. Z toho 4 děti s mentálním postižením, 1 s vadami řeči, 1 tělesně postižené, 20 s vývojovými poruchami. Všichni pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, tělesně postižený byl vzděláván skupinově. Žáci se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním byli vzděláváni skupinově. Oba výchovní poradci splňují svým vzděláním požadavky pro výkon funkce. Od července 2009 máme na škole vlastní školní psycholožku Mgr. Johanu Elisovou. V letošním roce byl ukončen projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RAMPS VIP III. Školní psycholožka pracovala s dětmi, učiteli a rodiči individuálně, s žáky ve třídách skupinově, pořádala besedy. V průběhu celého roku probíhala individuální terapeutická vedení žáků se zaměřením na podporu v učení a chování, podporu emoční stability a dále práce na vztazích s vrstevníky a v rodině. Žáci využívali individuálních jednorázových konzultací v rámci krizové intervence, žáci 8. a 9. tříd měli zájem o možnost kariérového poradenství. V rámci práce s třídními kolektivy navštívila psycholožka postupně všechny třídy na škole a podle potřeby se do nich pravidelně vracela. Využívala metody sociometrie, které pomohly zmapovat vztahy v jednotlivých třídách. Do činnosti psycholožky spadala i spolupráce se školním parlamentem. Do pracovní náplně školního psychologa samozřejmě patřily také služby učitelům a rodičům ve formě konzultací, rehabilitačních meditací a práce s OSPODEM. 4

7 Po ukončení tohoto projektu se škola přihlásila a byla úspěšně zařazena do Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů specialistů ve školních poradenských zařízeních v roce 2014, č. j. 9621/2014 2, který v podstatě na projekt navazuje. Žáci naší školy byli zapojeni do programu environmentálního vzdělávání. Koordinátorkami této činnosti byly Mgr. Milena Hoření a paní Lenka Jelínková. Problematika environmentálního vzdělávání byla zapracována do ŠVP v předmětech prvouka, přírodověda, na I. stupni, na II. stupni zeměpis, dějepis, přírodopis, VKZ, v rámci šablon došlo k inovaci ve Fy a CH, prezentace, exkurze a projektové vyučování v oblasti EV probíhají na obou stupních. Vzdělávání a výchova ve školní družině byla též zaměřena tímto směrem. Škola je zařazena do programu Recyklohraní, Třídíme odpad ve škole a v Projektu sběrných košů. Spolupracuje s ekologickou organizací Sever, jsme zaevidováni v programu Mrkev, odebíráme časopis Bedrník. Škola se zúčastňuje akcí pořádaných Podřipským muzeem, Městskou knihovnou E. Špindlera a dalšími institucemi, které se EV zabývají. Snažíme se šetřit vodou a energií, sbíráme plastová víčka pro postižené děti. Tematicky jsme v tomto směru pracovali s dětmi školního parlamentu a v projektovém vyučování. Mezi povinně volitelné předměty, které jsme vyučovali na naší škole, patřil další cizí jazyk: němčina, ruština, a rukodělná praktika v VII. IX. ročníku. Předmět informatika s poměrně velkou časovou dotací od VI. IX. ročníku byl u nás vyučován ve dvou počítačových učebnách. Tradičně se tomuto oboru věnujeme s velkou pozorností. Dovednosti našich žáků v této oblasti vystupují do popředí při jejich samostatných veřejných prezentacích na konci projektové výuky. Jediným nepovinným předmětem, který byl u nás již tradičně vyučován, byl sborový zpěv. Reprezentovaly ho dvě přípravná oddělení na I. stupni Srdíčka a Sluníčka a hlavní oddělení Roudnického dětského sboru. Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 75 dětí a 3 sbormistři. Roudnický dětský sbor pořádal Vánoční a Jarní koncert v KZM Roudnice nad Labem, spolupracoval s KZM na akci Pomozte Ježíškovi a účastnil se vystoupení pro KIWANIS, pořádal koncert pro MŠ a Dům seniorů. Hlavní oddělení sboru se účastnilo XVIII. Evropského festivalu duchovní hudby Šumacva Bayerischer Wald Na škole pracoval na I. stupni kroužek zobcových fléten, výtvarné kroužky, sportovní hry. Ostatní zájem uspokojuje DDM Trend, který je v areálu školy. Škola zajišťuje dyslektickou a logopedickou poradnu. 45 žáků navštěvovalo 4 oddělení logopedické poradny a 18 dětí navštěvovalo 3 dyslektické poradny. Vyučovali jsme také anglický jazyk u předškoláků. Keramická pec byla využita při práci předmětů pracovních činností. Výtvory žáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě, používány pro reprezentační účely školy a především předávány jako upomínkové předměty při slavnostním vyřazování absolventů školy. Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží pořádaných DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěžních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v příloze výroční zprávy. Během tohoto roku škola realizovala projektové činnosti, které jsou doloženy v třídních knihách a které rozvíjely kompetence žáků a zahrnovaly v sobě průřezová témata. Zajímavé byly projekty realizované díky novým digitálním technologiím. Většina projektů je zdokumentována na našich stránkách 5

8 Autoevaluace realizace ŠVP pro ZV probíhala individuálně vyučujícími. Využívají školou vytvořené testy, testy z portálu Niqes nebo osobní testovací systém. Výsledky jsou komentovány ve zprávě za předmětovou komisi. Naše škola disponuje rozsáhlými a kvalitními prostorovými možnostmi pro vzdělávání žáků. Vedle svých kmenových tříd se žáci vzdělávají ve 2 jazykových učebnách, odborné učebně chemie a fyziky, 2 učebnách hudební výchovy, výtvarné výchovy, 2 učebnách výpočetní techniky, dále se pak učí v multimediální učebně a odborných učebnách dílenských, keramických činností, ve cvičné kuchyňce, na školním pozemku. Podařilo se během léta 2014 realizovat opravu prostranství před hlavním vchodem a ve školním dvoře, došlo též k výměně rozvodu vody a ventilů pod jídelnou. Školní družina je umístěna ve vlastním pavilonu, má vyčleněny 4 třídy, 3 zařízené jako herny s dostatečným materiálním vybavením a PC k dispozici dětem, 1 pro sledování videa. V letošním roce škola uzavřela úspěšně realizaci projektu EU - peníze do škol. Účastnila se celostátního výzkumného programu pilotního ověřování dotazníku SOKL junior. Přihlásila se do programu Erasmus+: Comenius KA 1, bohužel naše žádost byla zařazena na rezervní seznam uchazečů a byl jí přidělen status náhradník. Přihlásili jsme se do Nadace ČEZ Oranžové hřiště projektem Zelená pro oranžovou. Chtěli jsme získat dotaci na úpravu travnaté plochy dětského hřiště u školky, byli jsme neúspěšní. Podali jsme žádost na KÚÚK o asistenta pedagoga pro 4 žáky, od září 2014 budeme mít přidělené 3 pozice. Přihlásili jsme se do projektu NIDV Cizí jazyky pro život, byli jsme vybráni jako podpořená škola. Projekt bude realizován v následujícím školním roce. Nově jsme museli vybavit nábytkem a zařízením další otevřenou první třídu a přípravnou třídu, o níž se po roce opět projevil zájem. Vyměnili jsme 5 zastaralých oken za nová plastová. Pravidelné informace byly rodičům předávány na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a III. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních ročníků, dále na mimořádné schůzce související s výběrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách s konkrétními vyučujícími. Tradičně realizujeme předzápisová setkání s budoucími prvňáčky: Vánoční zpívání pro předškoláky v prosinci, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky v lednu a Setkání se zapsanými žáky naší školy v červnu. Pracujeme s elektronickými třídnicemi a žákovskými knížkami. Na škole již patnáct let rokem pracuje pod vedením Mgr. Dany Horákové Školní žákovský parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením školy a Roudnickou trojkou, o. s. řadu akcí během roku. Patřily sem: Mikulášská, Den barev, Den dětí s netradičními eko-soutěžemi. Více o aktivitách na webu školy. Zástupci našeho parlamentu tvořili nejaktivnější skupinu i v Městském parlamentu dětí a mládeže v Roudnici nad Labem. 6

9 2. Personální údaje 2. 1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let ,24 35 let - 45 let ,14 45 let - 55 let ,83 55 let - důch ,34 věk důchodci ,45 celkem % 100 x 2. 2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje celkem % kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního ,93 stupně ZŠ učitel druhého ,28 stupně ZŠ vychovatel ,34 asistent pedagoga , Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova ,11 100,0 90,38 100,0 100,0 75,0 100,0 7

10 Výtvarná výchova ,0 Informatika ,0 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 b) 2. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,0 Matematika ,0 Chemie ,0 Fyzika ,71 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská ,0 výchova Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,33 Praktické činnosti ,0 Výchova ke ,5 zdraví Digitální ,0 technologie Tělesná výchova , Přehle pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ Mgr. Ilona Křížová, VP Mgr. Miroslav Č - Hv Novák, VP Mgr. Jiří Neliba, M - Fy ZŘŠ, ŠVP koordinátor Mgr. Milena Hoření 1. stupeň aprobace učí ve školním roce Č - Hv Hv, Sborový zpěv učitelství 2.B SZŠ Č, Hv, D M, Fy 4. A 8

11 Mgr. Alena 1. stupeň 4. B Kormaníková Mgr. Ivana 1. stupeň 5. B Nováková Mgr. Helena 1. stupeň 1. B Bartůňková Mgr. Lenka Čj - Hv Čj, Hv Krajníková Mgr. Lucie 1. stupeň 1. C Krchňavá Mgr. Božena 1. stupeň 3. A, Aj II. Suková Lenka Jelínková SPgŠ 3. B Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Info, Rj, M, Vkz Mgr. Jana Volfová sp. ped. Tv, Pč, VkZ, Př, Prv, Ov Mgr. Dana Horáková Z - R Rj, Z, Vv, Tv, Vkz Mgr. Gabriela Purchartová Ch - Tech. v. CH, F, Př, Pč, Vkz Petra Herrmannová SPgŠ F, Vv, Pč, Vkz Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Martina 1. stupeň 2. A Ševčíková Mgr. Kateřina 1. stupeň 1. A, Aj II Hodková Eva Richtrová gymnáziu Aj II, Př m Mgr. Jitka Liscová 1. stupeň 5. A Mgr. Michaela Čj - Nj Čj, Nj, Vv Řeháková Mgr. David D, Pg D, Pč, Info Mikoláš Mgr. Lenka Ekrtová M-D-Z M, přírodověda Jesica Francová Asist. pedag., Tv, Pč 2. 5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a počet odchody nástupy 2 odchody 1 9

12 3. Vzdělávací program školy 3. 1 Vzdělávací program vzdělávací program RVP pro ZV zařazené třídy Všechny třídy Učební plány školy Viz příloha č. 1 název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I. stupně 60 sborový zpěv II. stupně 15 název kroužku počet zařazených žáků flétny I. stupeň 8 výtvarný I. 12 výtvarný II 11 sportovní hry I. stupně Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

13 4. Počty žáků 4. 1 Počty žáků školy Viz příloha č Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 6 střední školy 4 SOU 23 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků celkem

14 5. Hodnocení žáků Viz příloha č Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 2. B 1 3. A 1 6. B 2 7. B 2 8. B 1 9. A 1 žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem

15 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6. 1 Výchozí stav Prioritou vzdělávání pedagogů školy je doplnění kvalifikace, studium jazyků, studium ICT, prevence patologických jevů Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Je - UJAK b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Aj - Ri 6. 3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Druh studia a) Pedagogika a psychologie: Zr právo ve škole b) Oborová školení: Zr myšlenkové mapy Mik D 2x, historicko-antropologický seminář 2 semestry Vol fin.gramotnost, Čj + SPC Ri Aj 2x Vy Ov Vy, Su, Ba, Lis, Ri kurzy Aj LLS Hod+Krch výuk.metody r. Kř práce s chybou Ba+Ri+Vy metodika Aj Hod+Vy+Ri konference CJ Hod +Ri- seminář AjRi Fraus Aj c) ICT: Mik média v D Hod interakt.tabule v Čj, Hod+Vy Google+, d) Prevence patologických jevů: Kř integrace v Čj, tvorba IVP e) Další: Cut školení o DPH 6. 5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové zpracovávali předmětovou náplň školního vzdělávacího programu kontrola dle standardů, školili se a připravovali na tvorbu DUM a VUM. Seznamovali s problematikou vyplňování elektronických třídnic. 13

16 7. 3 Zpráva o dosažených cílech stanovených ve školním roce 2013/ Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura výměna 2 dosluhujících počítačů starších 6 let a 1 serveru - SPLNĚNO pořízení softwaru pro střih digitálního videa - NESPLNĚNO Kvalitní software pro editaci digitálního videa bychom uvítali jak při výuce digitálních technologií zejména v 9. ročníku, tak i při účasti na tematických soutěžích či projektech Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů zajistit seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem SPLNĚNO Se školním výukovým softwarem (novým i stávajícím) pravidelně seznamuje pedagogy ICT koordinátor. proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky a Etřídnice SPLNĚNO V obsluze školní matriky a elektronické třídnice průběžně proškoluje zástupce ředitelky školy Mgr. Jiří Neliba. proškolovat pedagogy v obsluze interaktivní tabule - SPLNĚNO V obsluze interaktivní tabule proškoluje pedagogy ICT koordinátor (2. stupeň ZŠ) a paní učitelka Lenka Jelínková (1. stupeň ZŠ) Nejdůležitější úkoly ve výuce účastnit se soutěží cílících na využití digitálních technologií SPLNĚNO Účastnili jsme se fotografické soutěže Fotoakademie. 15

17 7. 4 Celkové finanční náklady na vybavení ICT ve školním roce 2013/2014 Označení Umístění Datum pořízení Pořizovací cena v Kč (s DPH) Specifikace LED monitor Počítačová učebna 1 3. říjen ,00 BenQ 21.5" GW2255 Tiskárna HP L-Jet čb. Kancelář hospodářky 11. listopad ,00 HP LaserJet Pro 400 M401d Tiskárna HP L-Jet čb. Kancelář školní jídelny 11. prosinec ,80 HP LaserJet Pro 400 M401d Scanner CANON Kancelář školní jídelny 19. prosinec ,00 Scanner CANON Lide210, USB2.0 Server Dell II Kabinet ICT 6. březen ,00 Dell T110 II E3, RAM DDR3, 8GB, 4x1TB, SAS, H200 Elektronické pero Učebna 2. A 10. březen ,00 Náhrada k interaktivnímu projektoru Panasonic HP ProDesk 400 G1 Kab.uč./č. dveří březen ,00 HP D5T78EA, Intel Pentium G3220 Haswell, Win 7 Pro/8.1 Pro LED monitor Kab.uč./č. dveří březen ,00 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý LED monitor Počítačová učebna březen ,00 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý HP ProDesk 400 G1 Počítačová učebna duben ,00 HP D5T78EA, Intel Pentium G3220 Haswell, Win 7 Pro/8.1 Pro LED monitor Počítačová učebna 1 5. květen ,00 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý DELL Optiplex 3020 MT Velká hudebna 11. červen ,86 DELL Optiplex 3020 MT, i3-4130, Win 7 Pro/8.1 Pro LED monitor Velká hudebna 11. červen ,85 DELL S2340L 23" WLED/1920x1080/IPS/HDMI Projektor PANASONIC Velká hudebna 11. červen ,51 Int. Panasonic TW331R, DLP, WXGA, 3100 ANSI, HDMI Rameno projektoru Velká hudebna 11. červen ,06 Rameno projektoru pro tabuli ekotab Audio Switch 4:1 Velká hudebna 11. červen ,44 Přípojný box Velká hudebna 11. červen ,37 Přípojný stolní box, 2x230 Vs pojistkou, 2x cinch HP ProDesk 400 G1 Školní družina 19. srpen ,42 HP D5T78EA, Intel Pentium G3220 Haswell, Win 7 Pro/8.1 Pro, carepack 3 roky, antivir ESET NOD32, MS Office 2013 Std. LED monitor Školní družina 19. srpen ,81 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý Projektor OPTOMA Přípravná třída 19. srpen ,68 Optoma W305ST, DLP, WXGA, 1280x800, 3200 ANSI, HDMI Rameno projektoru Přípravná třída 19. srpen ,22 Rameno projektoru pro tabuli ekotab Reproduktory CRONO Přípravná třída 19. srpen ,20 Crono CS-2002, 2 x 50W, černé, dřevěné, dálkové ovládání, držáky Zvedací stojan Přípravná třída 19. srpen ,60 ekotab AL Rack Učebna č srpen ,50 RACK 19" nástěnný 6U prosklený (výška 35cm) Switch TP-Link Učebna č srpen ,00 TP-Link TL-SL2218WEB (19", 16x10/ xSFP) IP letefon I a (1 ks) kancelář školy 19. srpen ,33 Grandstream GXP-2140 IP telefon I b (1 ks) kancelář školy 19. srpen ,10 Grandstream GXP2200EXT IP telefon II (5 ks) vrátnice, školní jídelna, mateřská škola 19. srpen ,19 Grandstream DP710, Grandstream DP715 IP telefon III (21 ks) vedení školy, kabinety 19. srpen ,35 Grandstream GXP1450 Server SUPERMICRO učebna PC1 19. srpen ,78 Atom D525, 2GB DDR3, 60GB SSD, 2x Intel Gigabit LAN, 1U, zdroj 200W, IPMI Switch ZyXEL učebna PC1 19. srpen ,46 ZyXEL GS MikroTik učebna PC1 19. srpen ,22 MikroTik RB2011iLS-IN IP Gateway učebna PC1 19. srpen ,48 IP Gateway Linksys SPA112, 2 port phone ad. - - Celkem ,23-16

18 7. 5 Stav ICT Cílem vedení školy je postupná modernizace stávajícího vybavení a navyšování počtu odborných učeben přizpůsobených pro interaktivní výuku. Škola disponuje 2 učebnami digitálních technologií s projektorem NEC a Epson, 1 odbornou učebnou dějepisu a přírodopisu s interaktivní tabulí Promethean, 1 odbornou učebnou fyziky a chemie s projektorem Vivitek, 1 odbornou učebnou hudební výchovy s interaktivním projektorem Panasonic, 1 přípravnou třídou s projektorem Optoma, dále 1 kmenová třída je osazena interaktivním systémem ebeam a 4 kmenové třídy interaktivním projektorem Panasonic. Ve všech kabinetech včetně sborovny se nachází počítač s připojením na Internet a kancelářským balíkem MS Office. Všem učitelům slouží 1 laserová tiskárna v učebně PC1 v přístavbě a 1 tiskárna kombinovaná s kopírkou ve sborovně. V provozu jsou 3 servery: hlavní, záložní a mailový. Učitelé mají přístup do školní sítě přes vzdálenou plochu z domova. Prostřednictvím firewallu Kerio Control a Kerio Web Filtru je blokován přístup ze školní sítě na nevhodné webové stránky a služby internetu, které škola určí. Další informace jsou zaznamenány v tabulce níže. Místnost Počet PC Učebna PC1 25 Učebna PC2 13 Operační systém Win 7 Pro 64-bit a Win XP Pro Win Vista Bu 32-bit Kancelářský balík Antivir Nod Eset Firewall Kerio Control, Web Filter, Sophos Projektor Server Připojení na Internet Tiskárna Další vybavení MS Office ozvučení, tiskárna MS Office projekční plátno, ozvučení, tiskárna Učebna D+Př 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Promethean, ozvučení, TV, DVD přehrávač, grafický tablet Učebna Fy+Ch 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Vivitek, tabule Učebna Hv 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 1. B 1 Win 7 Pro 32-bit MS Office ebeam, ozvučení Třída 2. A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 3. A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 4. B 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 5. A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 6. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 6. B 1 Win XP Pro MS Office Třída 7. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 7. B 1 Win XP Pro MS Office

19 Třída 8. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 8. B 1 Win XP Pro MS Office Třída 9. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 9. B 1 Win XP Pro MS Office Přípravná třída 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Optoma, tabule Rozhlas 1 Win Server Ředitelna 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office digitál. fotoaparát, tiskárna, IP telefon Zástupce 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office tiskárna, IP telefon Sborovna 1 Win XP Pro MS Office kopírka, scanner Kancelář MŠ 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office multifunkce, IP telefon Hospodářka 1 Win 7 Pro 32-bit MS Office tiskárna laserová + jehličková, IP telefon Ekonomka 1 Win XP Pro MS Office laserová tiskárna, IP telefon Win XP Pro MS Office 2003 Družina LCD televize a Win 7 Pro 64-bit a 2013 Jídelna 1 Win Vista Bu 32-bit MS Office tiskárna laserová + pokladní, IP telefon Kab. č Win 7 Pro 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win 7 Pro 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office tiskárna, IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kabinet ICT 2 Win Server 2013 a Win Server 2008 MS Office záložní projektor, IP telefon Celkem Pozn.: Data platná k 31. srpnu

20 7. 6 Standardní pracovní prostředí Software Pedagog Žák Operační systém Windows 7 Pro Windows Vista Bu/7 Pro Textový editor MS Office Word 2010 MS Office Word 2007/2010 Tabulkový kalkulátor MS Office Excel2010 MS Office Excel 2007/2010 Prezentace MS Office PowerPoint2010 MS Office PowerPoint 2007/2010 Webový prohlížeč MS IE, Firefox, Google Chrome MS IE, Firefox, Google Chrome Grafický editor Malování Malování, Zoner 11 Pro, Zoner Callisto 5 Klient elektronické pošty Kerio Connect - Poštovní schránka Školní ve tvaru - Editor webových stránek PS Pad PS Pad Ukládání dat USB, CD a DVD USB 7. 7 Připojení k Internetu a webhosting Webové stránky jsou umístěny na vlastním serveru školy, doména je předplacena u firmy Ignum. Konektivitu dodává optickým kabelem společnost RETE internet, s.r.o., poskytovaná rychlost je 64 Mbit obousměrně. Škola je kompletně zasíťována pomocí kabelu Vzdělávání učitelů Z PO PV1 PV2 S Multimédia ve ECDL ECDL ECDL ECDL škole (OSSU) start komplet ztížený tester Počet k r Počet k r Počet k r Celkem Pozn.: Data platná k 31. srpnu

21 7. 9 Hlavní cíle v oblasti ICT Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura vytvoření finanční rezervy pro případnou výměnu počítačů starších 6 let pořízení softwaru pro střih digitálního videa upgrade softwaru pro editaci digitálních fotografií Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů zajistit průběžné seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky (dm software) a Etřídnice proškolovat pedagogy v obsluze interaktivních tabulí (Promethean, ebeam) a interaktivních projektorů (Panasonic) Nejdůležitější úkoly ve výuce účastnit se dle možností soutěží cílících na využití digitálních technologií Vypracoval: Mgr. David Mikoláš 20

22 8. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení) září B Etická výchova, 1. a 2. vyučovací hodinu B Etická výchova, 1. a 2. vyučovací hodina B - 5. hodina, školní psycholog B Etická výchova, 1. a 2. vyučovací hodina C - 4. hodina, školní psycholog 24. Školní výlet 8. A - Bohosudov 25. Antické vázy - IX. B, PH - Zámek Roudnice nad Labem, Společné čtení v knihovně 2. A a 2. B - Městská knihovna E. Špindlera v Roudnici n. L. říjen B - 4. hodina, školní psycholog1. A - 4. hodina, školní psycholog 2. Orientační běh Oleško3. B - 4. hodina, školní psycholog, Děti čtou dětem - městská knihovna Ervína Špindlera A - 5. hodina, školní psycholog 9. Návštěva SOŠ a SOU - SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem 10. Divadlo Most - Divadlo Most 13. Soustředění hlavního oddělení Roudnického dětského sboru - Horní Vysoká 14. Soustředění hlavního oddělení RDS - Horní Vysoká, 5. B - 5. hodina, školní psycholog 15. Dopravní hřiště Litoměřice, Soustředění hlavního oddělení RDS - Horní Vysoká, 3. A - 5. hodina, školní psycholog 16. Burza škol Litoměřice - Dům kultury Litoměřice Procházka hudebními žánry - KD Říp Roudnice n.l., A - 1. hodina, školní psycholog, 4. B - 5. hodina, školní psycholog A - 5. hodina, školní psycholog 22. Antické vázy - Lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem, Divadelní představení - 1. třídy - KD Říp, 5. A - 5. hodina, školní psycholog B - 1. hodina, školní psycholog listopad 1. Partnerské vztahy a manželství - 8. A, Partnerské vztahy a manželství - 8. B, Beseda v angličtině s rodilou mluvčí na téma Kanada. 4. Rasismus - 9. A, Rasismus - 9. B B + 6. A navštíví Národní technické muzeum Praha, Mladý chemik - učebna chemie B - 4. hodina, školní psycholog, Návštěva VOŠ a SOŠ Roudnice n. L, 13. Divadlo Ústí nad Labem - Ústí nad Labem, Příběhy bezpráví - Učebna přírodopisu a dějepisu 14. Houbařská pohádka - školní družina, 6 A - 4. hodina, školní psycholog, III. A Etické dílny I. - učebna III. B, III. B Etické dílny I. - Učebna III. B 7. B - 3. hodina, školní psycholog, 7. A - 6. hodina, školní psycholog B - 1. hodina, školní psycholog 25. Etické dílny II., III. B - ZŠ, III. B, Etické dílny II., III. A - ZŠ, učebna III. B 9. A - 4. hodina, školní psycholog Florbal - ml. žáci a žákyně - Tělocvična SOU Neklanova 26. Divadlo na Fidlovačce, 6. A + 6. B, - Praha - Divadlo na Fidlovačce Germáni - naši dávní sousedé - Podřipské muzeum 21

23 Roudnice barokní - Roudnice nad Labem Florbal - starší žáci a žákyně - SOU Neklanova B - 5. hodina, školní psycholog 28. Návštěva Soukromé podřipské SOŠ III. A Etické dílny III. - ZŠ, III. B 29. Návštěva Úřadu práce - Úřad práce Roudnice nad Labem III. B Etické dílny III. - ZŠ, III. B 1. C - 4. hodina, školní psycholog prosinec Návštěva Gymnázia Roudnice nad Labem B - 4. hodina, školní psycholog Planetárium Praha - 5. A (Lis) a 5. B (Nov) 5. Mikuláš v ŠD - školní družina Vánoční tradice v Matýsku 2. A Šev. - Matýsek v Roudnici n. L B - 4. hodina, školní psycholog 7. Vánoční kapřík KIWANIS - Karlovo náměstí Roudnice nad Labem. Vánoční tradice 1. B - Centrum Matýsek v Roudnici n. L. Vánoční tradice v Matýsku v 2. B Kř - Matýsek v Roudnici n. L A - 5. hodina, školní psycholog Školní kolo olympiády v českém jazyce Florbal - okresní finále dívek - Hala Kalich Litoměřice 10. Mladý chemik - Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice A 4. hodina, školní psycholog 4. B - 5. hodina, školní psycholog 15. Pomozte Ježíškovi - Sála KZM 17. Vánoční koncert - tělocvična ZŠ a MŠ v Roudnici nad Labem Návštěva vánoční výstavy 2. A, 2. B Šev, Kř. - Husovo náměstí, Roudnice nad Labem Návštěva výstavy Pomozte Ježíškovi - KZM Roudnice nad Labem 4. A - 5. hodina, školní psycholog 3. A - 5. hodina, školní psycholog Vánoční koncert RDS, Sluníček a Srdíček, KZM Roudnice n.l. 18. Vánoční zpívání pro I. stupeň a MŠ - Malá tělocvična Etická dílna 2. A Etická dílna 2. B Malované Vánoce s Adolfem Dudkem 2. A, Krch. - Městská knihovna v Roudnici n. L. leden B, 2hod - 3. a 4. hodina, školní psycholog A, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Fotbalový turnaj žáků 6. a 7. ročníků - SOU Neklanova Roudnice nad Labem 22. Den otevřených dveří pro předškoláky z MŠ - ZŠ a MŠ Školní, pavilon A, první třídy Školní kolo olympiády z angličtiny - V učebně aj B, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Litoměřice, Česká republika 22

24 5. B, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Nezávislák - prevence patol. jevů hra pro ročníky - únor 1. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 2. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 3. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše A, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 5. Zápis do prvních tříd - ZŠ a MŠ Školní 1803, pavilon A, I. patro LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 6. Okresní kolo Olympiády v ČJ - Litoměřice Zápis do prvních tříd - ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803 LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše A, 2hod - 1. a 2. hodina, školní psycholog Faber - Velká tělocvična školy 8. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše Nezávislák - prevence patol. jevů - hra pro ročníky 11. GYMLOVO4U - finále - Gymnázium, Lovosice, B, 2hod - 1. a 2. hodina, školní psycholog krajské kolo soutěže v ruském jazyce - Obchodní akademie 17. Etická dílna - Jak se nehádat se sourozenci, kamarády. 2. B Kř Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - Litoměřice, Česká republika 18. Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou - Městská knihovna v Roudnici n. L. 7. A, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Okresní kolo olympiády z angličtiny. - Litoměřice 20. Okresní finále ve fotbale - Hala Pod lipou Čas proměn - dospívání - Beseda v učebně přírodopisu 21. Plavecký výcvik 3. A, B - Plavecký bazén Roudnice nad Labem březen B školní psycholog 6. Planeta Země 3000: Madagaskar - příběh pradávné Lemurie - KZM Říp Plavání 3. A, B - Plavecký bazén Roudnice nad Labem Návštěva knihovny - 1. B - Městská knihovna C školní psycholog Kouzelnické představení v ŠD - školní družina 11. Veselé zoubky 12. Výchovný koncert, 2. st. - tělocvična naší školy Procházky pravěkou minulostí Podřipska - Podřipské muzeum, Roudnice n. L B školní psycholog 14. Voda a energie Plavání III. A, B - Plavecká hala. 23

25 17. Návštěva knihovny - 1. A Návštěva divadla v Litoměřicích 1. A, 1. C B školní psycholog Divadlo Most, 1. B, 2. A, 2. B, Bar, Šev, Kř - Divadlo rozmanitostí A školní psycholog Etická dílna - Jak překonat starosti ve škole. 2. B Kř 2. A školní psycholog Návštěva knihovny 1. C 21. Plavání III. A, B - Plavecká hala Divadlo Most - Most 24. Recitace pro I. stupeň. 25. Polabské muzeum Přerov nad Labem 5. ročníky Nov, Li Krajská soutěž Povídky a pohádky z Ústeckého kraje A školní psycholog Etická dílna 2. A Šev - třída 2. A 4. B školní psycholog Plavání III. A, B - Plavecká hala. 28. Procházky pravěkou minulostí Podřipska - Podřipské muzeum, Roudnice n. L. Polabské muzeum Přerov n. L. 4. ročníky Hoř, Kor Den s orienťákem - Černěves, Česká republika OVOV - ZŠ Karla Jeřábka Plavání III. A, B - Plavecká hala. duben Vybíjená - ZŠ Jungmanova 8. Náhradní plavání - Plavecký bazén Roudnice nad Labem Divadelní představení - Putování za kapkou vody - KZM Říp, Roudnice n. L. 5. A školní psycholog Zásady slušného chování pro 6. B. 11. Plavání III. A, B - Plavecká hala. Vystoupení RDS na zahájení velikonoční výstavy v Libotenicích Velikonoční výstava, 2. A a 2. B Šev, Kř 14 Návštěva velikonoční výstavy 1. A, 1. C. - Sál městské knihovny Velikonoční výstava - Knihovna Roudnice nad Labem Vybíjená - okresní kolo - Litoměřice - ZŠ Havlíčkova Velikonoční výstava - 1. B 15 Velikonoční výstava, 3. A Su Náhradní plavání - Plavecký bazén v Roudnici nad Labem 6. B školní psycholog 22. Včely - 4. ročník Minifotbal - Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové Didaktické studium cizího jazyka A školní psycholog Krajská soutěž Povídky a pohádky z Ústeckého kraje 25 Fotbalový turnaj 1. stupně školní kolo - Mc Donalds Cup - Hřiště u školy Plavecký výcvik, 3. A,B - Plavecký bazén Roudnice nad Labem 24

26 3. A školní psycholog 28. Vyhodnocení výtvarné soutěže - Městská Knihovna Ervína Špindlera, Roudnice n. L. 29 Mc Donalds Cup - okrskové kolo - Hala pod Lipou Recitační soutěž Jak se kdysi žilo... květen Národy antického Středomoří řeckýma očima - Podřipské muzeum 2. Národy antického Středomoří řeckýma očima - Podřipské muzeum, Roudnice n. L A školní psycholog Beseda v angličtině s rodilým mluvčím z Kanady. 6. Prevence neplánovaného těhotenství 8. A Prevence neplánovaného těhotenství pro 8. B Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika B školní psycholog 13. Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika 14. Pohár rozhlasu - Lovosice, Česká republika Návštěva výstavy POKLADY Z PŮDY - Městská knihovna Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika Pohár rozhlasu - Lovosice, Česká republika 8. B školní psycholog B - výstava: Poklady z půdy - Městská knihovna Výchovný koncert 3. A - Výroba vytlačovaného perníku - Městská Knihovna Ervína Špindlera Vyhlášení výsledků soutěže -Jak se kdysi žilo... Geosvět - galerie minerálů a fosílií - Praha Galerijní den, Den otevřených dveří v nemocnici v Roudnici n.l. 16. RDS - Festival duchovní hudby - Klatovy Klatovy a okolí Galerijní noc - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 17. RDS - Festival duchovní hudby - Klatovy Klatovy a okolí 18. RDS - Festival duchovní hudby - Klatovy Klatovy a okolí Reflexe besedy: Neplánované těhotenství. Pro osmé ročníky. 20. Poklady z půdy 4. A (Hoření) Poklady z půdy 4. B (Kormaníková) 21. Poklady z půdy 5. B (Nováková) ZOO ÚSTÍ N. L. - Ústí nad Labem, Česká republika Poklady z půdy 5. A (Liscová) Jarní koncert RDS a jeho oddělení Srdíčka, Sluníčka - KZM Roudnice n. L A školní psycholog 26. Výběr čísel na akademii - ZŠ a MŠ Školní, velká tělocvična 27. Koncert tanečního orchestru ZUŠ pro II., VI. VII. ročník - Kino Den dětí v námořnickém duchu. 29. Den dětí v ŠD - školní družina Orientační běh - Mapa Hlubák - Roudnice nad Labem 30. Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 25

27 Výběr čísel na akademii - ZŠ a MŠ Školní, velká tělocvična 31. Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek červen Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 1. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 2. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 3. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 4. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Muzikál, Divotvorný hrnec Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 5. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Pasování prvňáčků na Rytíře čtenářského řádu - Dům kultury Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 6. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Prohlídka hasičské techniky 1. A, 1. C - Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem 7. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) 8. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) 9. Prevence patologických jevů - učebna přírodopisu Prevence patologických jevů - učebna přírodopisu 10. Dopravní hřiště 4. ročníky Generální zkouška na Akademii pro školu - Kino Sokol, Roudnice nad Labem 11. Akademie pro rodiče - Kino Sokol, Roudnice nad Labem 13. Výstava kaktusů 2. A, 2. B, Šev, Kř - Zámek v Libochovicích Prevence patologických jevů - program pro 6. B a 7. B - V kmenových třídách ZŠ 16. Výlet na letiště Kbely - Praha Kbely 17. Výlet 1. B, 2. A, 2. B - Bar, Šev, Kř - PVO s.r.o. Náměstí Svobody Zákupy Prevence patologických jevů - program pro 7. A a 6. A - V kmenových třídách ZŠ. 18. Návštěva letiště Praha - Kbely a vojenského leteckého muzea - Praha Kbely Schůzka s budoucími prvňáčky 19. Cesta za pokladem - Okolí Roudnice n. L. ZOO Praha - Zoo Praha, U trojského zámku, Praha-Praha 7, Česká republika Školní výlet 8. B (PH) 20. Vystoupení v Domově důchodců Roudnice nad Labem 9. Soutěže a olympiády Viz příloha 5 26

28 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na naší škole inspekce ČŠI. 11. Základní údaje o hospodaření Údaje o čerpání státního rozpočtu byly za rok 2013 předány zřizovateli a jsou přílohou Výroční zprávy za rok 2013/2014. Interní audit za rok 2013 proběhl. Za rok 2014 budou údaje předány zřizovateli k a kopie bude přílohou této zprávy 27

29 12. Závěr Vedení školy postupovalo podle Strategie rozvoje školy , dále dle Ročního plánu školy konkretizovaného v měsíčních plánech. Svými opatřeními se snažilo naplňovat hlavní cíle vzdělávání, odstraňovat nedostatky, sledovalo evaluaci školy v oblastech vytyčených ŠVP pro ZV. Školní rok 2013/2014 byl pro pracovníky školy i vedení náročný a úspěšný. Realizovali jsme poslední fázi projektu EU peníze školám závěrečnou monitorovací zprávu. Proběhly všechny plánované akce. Vyvrcholením našeho snažení (v rámci prezentace školy městu a veřejnosti) byla červnová Školní akademie 2014, kterou jsme navázali na letitou tradici. V souvislosti s otevřením další první třídy v následujícím školním roce došlo k velkým organizačním změnám restrukturalizace výukových prostor. Pokračujeme s autoevaluačními zprávami ve všech ročnících, účastníme se testování. Portfolia jsou u vyučujících jednotlivých předmětů a jsou dokladem dosažené úrovně ve vzdělávání žáků a jsou rodičům k dispozici kdykoliv, zejména pak v době třídních schůzek. Prezentují žákovu odpovědnost za jeho výsledky ve vzdělávání. Pokles zájmu učit se, částečné zhoršování kázně žáků, nesoustředěnost a hlučnost, agresivita již u mladších dětí jsou včas analyzovány a řešeny se školní psycholožkou a rodiči. Každoročně se snižuje zájem o vzdělávání a plnění školních povinností, zejména v jarních měsících a po přijetí na střední školy (žáci jsou si vědomi toho, že budou přijati na střední školy z důvodu nedostatku uchazečů). Vyučující realizovali a zhodnotili svůj ŠVP, provedli kontrolu, zapracovali povinné změny od září Naše úsilí o změnu image školy bylo korunováno úspěchem. Po zápisu do prvních tříd jsme otevřeli v září další třetí první třídu. Obě oddělení MŠ jsou naplněná a opět jsme žádali o výjimku. Získali jsme podpůrné granty, které realizujeme. Všichni vyučující prokázali nevšední pracovní nasazení (zejména v souvislosti s výše jmenovanými akcemi) a ochotu pomáhat při řešení obtížných situací ve výchově i vzdělávání. Dobrovolně pracovali při zajišťování zájmových akcí žáků a při prezentaci školy ve městě. S radostí mohu konstatovat, že většina úkolů daných plánem práce na školní rok 2013/2014 byla splněna. V Roudnici nad Labem, dne PaedDr. Zuzana Zrzavá ředitelka školy 28

30 Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni: 29

31 Seznam příloh 1) RVP PRO ZV, č. j / (I. A II. stupeň) 2) Přehled klasifikace školy, výchovných opatření, snížené známky z chování, neomluvená absence 3) Výchovná opatření pochvaly, napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, dvojka a trojka z chování 4) Opravné zkoušky 5) Soutěže 30

32 1) Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č. j / Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 1. stupeň oblast obor předmět Celkem 38 Jazyk Český jazyk Český jazyk (35+3) a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika Informatika technologie Člověk Prvouka Prvouka (9 + 1) 22 (20+2) 2 (1+1) 7 (6+1) a jeho Vlastivěda Vlastivěda svět Přírodověda Přírodověda (2+1) Výtvarná Výtvarná Umění výchova výchova a kultura Hudební výchova Hudební výchova Člověk Tělesná výchova Tělesná výchova a zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Disponibilní časová dotace (Čj) (Čj) (Čj) (M) (M) 5 5 Celková povinná časová dotace Z toho DČD

33 Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č. j / Učební plán - 2. stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 2. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD 16 Jazyk Český jazyk Český jazyk (15+1) 1 a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk nebo Německý jazyk Matematika Matematika Matematika (15+1) Informační 5 a komunikační Informatika Informatika (1+4) technologie 8 Člověk Dějepis Dějepis (7+1) Občanská a společnost Výchova výchova k občanství 8 Fyzika Fyzika Člověk Chemie Chemie a příroda Přírodopis Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Zeměpis Výtvarná výchova (6+2) 4 (3+1) 8 (6+2) 8 (6+2) Výtvarná výchova Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke Výchova ke 4 zdraví zdraví (2+2) 4 Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Volitelný Volitelný Anglický jazyk nebo Německý jazyk (3+1)

34 nebo Ruský jazyk obsah obsah nebo vzdělávání vzdělávání Konverzace v Aj nebo (0+6) Rukodělná praktika 6 Disponibilní časová dotace 1 (Inf ) 1 1 Celková povinná časová dotace

35 2) 34

36 35

37 3) 36

38 37

39 38

40 39

41 4) 40

42 5) Název soutěže Počet žáků ve školním kole Počet žáků v okresním kole 41 Počet žáků v krajském kole Počet žáků v celostátním kole Úspěchy Orientační běh Oleško, a 3. místo v kat. D9 (Nela Kyselová z 9. B, Romana Procházková z 8. A) Fotoakademie Dominika Staščáková (8. A) Dějepisná olympiáda Ondřej Šimek (8. B) postup do kraje GYMLOVO4U (Gymnázium Lovosice) cca kvalifikace 21 žáků do finále Florbal mladší žáci a žákyně okrsek místo starší žákyně - okrsek Florbal starší žáci a žákyně okrsek místo starší žákyně - okres Florbal starší žákyně okres Olympiáda z AJ Karel Švanda 9. B, Petra Hroudová 7. B Olympiáda v RJ místo Kateřina Francová 8. B Zeměpisná olympiáda Kekule 6. A 6., Seiner 7. B 5., a Heitzer 9. B místo 2. místo Fotbal žáci 6. a 7. tříd okrsek Fotbal žáci 6. a 7. tříd okres Výtvarná soutěž 3001 příběh planety. 5. B účast Výtvarná soutěž 3001 příběh planety. 5. A účast Výtvarná soutěž 3001 příběh planety. 4. A + B Celý ročník - účast OVOV ml. žáci a žákyně, st. žáci a žákyně mladší 4. místo, starší 3. místo - okrsek 4.4. Výtvarná soutěž Staň se krotitelem bakterií 5. A účast Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 5. A Gabriela Horáková 5. místo v rychlobruslení Výtvarná soutěž Jak se žilo kdysi. 4. A + B Celý ročník - účast Vybíjená 5. ročníků okrsek místo Výtvarná soutěž Jak se žilo kdysi. 5. A 21 účast Soutěž Sbírej pera a vyhraj 5. B 21 účast

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Zřizovatel: Město Roudnice nad Labem

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Zřizovatel: Město Roudnice nad Labem

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Zřizovatel: Město Roudnice nad Labem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola náměstí Republiky 3, 267 23 Lochovice Identifikátor školy: 600 043 061 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ICT  ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 ICT PLÁN ŠKOLY školní rok 2015/ 2016 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Lučina Adresa: Lučina č. 2, 739 39 Lučina IČO: 70982961 IZO: 102 068

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ICT plán školy 2017/2018

ICT plán školy 2017/2018 ICT plán školy 2017/2018 Základní údaje o škole školy: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace Adresa školy: Česká 339, 742 45 Fulnek IČO: 45215359 IZO: 102244073 Záměry

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více