Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2

3 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE APROBOVANOST VÝUKY PŘEHLE PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY POČET DĚLENÝCH HODIN POČTY ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŽÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŽÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ICT ÚDAJE O ŠKOLE POČET ŽÁKŮ, VYUČUJÍCÍCH, PSYCHOLOGŮ A ASISTENTŮ ZPRÁVA O DOSAŽENÝCH CÍLECH STANOVENÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů Nejdůležitější úkoly ve výuce CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY NA VYBAVENÍ ICT VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ STAV ICT STANDARDNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU A WEBHOSTING VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI ICT Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů Nejdůležitější úkoly ve výuce AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ) SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZÁVĚR...28 SEZNAM PŘÍLOH

4 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Neliba Ekonom: Petra Cutychová Účetní: Ing. Blanka Křepínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Příspěvková organizace vykonává podle zákona č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších změn (O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) tyto činnosti: 1. základní škola / kapacita zařízení školního stravování školní jídelna / kapacita školská zařízení pro zájmové vzdělávání školní družina / kapacita školská účelová zařízení školní knihovna 5. mateřská škola / kapacita 48, výjimka školní jídelna - výdejna Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení. Školní budova je stará 37 let, skládá se z 6 pavilonů. Do přízemí pavilonu A byl od září 2009 přestěhován DDM Trend. Do přízemí pavilonu přístavba byla v létě 2012 vestavěna mateřská škola. Ve školním roce 2013/2014 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne Dnes pracuje ve složení: zástupci učitelů paní Mgr. Kateřina Hodková a paní Bc. Petra Kordová, zástupci rodičů paní Lenka Zapletalová a paní Radka Šulcová, zástupci zřizovatele paní Mgr. Alena Machová a paní ThDr. Lenka Selčanová. Dále škola spolupracovala s Roudnickou trojkou občanským sdružením rodičů a přátel školy. 2

5 Na začátku školního roku měla škola 404 žáků 204 chlapců a 200 dívek. Na konci 407 žáků 203 chlapců a 204 dívek. Na vzdělávání žáků základní školy se podílelo 26 pedagogů, 22 žen a 4 muži. Z toho 2 výchovní poradci. Na prvním stupni ve třídě III. a působila asistentka pedagoga. Přípravná třída v letošním roce otevřena nebyla. V mateřské škole, která získala výjimku pro školní rok, bylo celodenně přihlášeno 56 dětí 33 chlapců a 23 dívek, pečovaly o ně 4 učitelky. Provoz v mateřské škole byl zajišťován od 6, 30 do 16, 30 hod. Provoz ve školní družině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 105 dětí, z toho 90 s pravidelnou docházkou a 15 s nepravidelnou. O děti se staraly celkem 3 vychovatelky. Dispozice školní budovy, v níž je družina umístěna, a systém rozprostření odpoledních aktivit pro žáky I. stupně v kroužcích zajišťují, že není překročena kapacita pro bezpečnost práce s dětmi v oddělení. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 345 strávníků. Z toho bylo 284 žáků, 41 dospělých v rámci závodního stravování a 20 strávníků v doplňkové činnosti. Naše školní kuchyně pracuje i jako výdejna stravy a pro naši MŠ 56 dětí a 4 pedagogové, ZŠ Libotenice 24 dětí a MŠ Libotenice 10 dětí a zaměstnance tohoto zařízení 10. Při zápisu bylo do prvních tříd zapisováno celkem 75 žáků, přijato 58 žáků, 17 jich dostalo odklad nebo doporučení k nástupu do přípravného ročníku. Do prvních tříd po dalších kolech přijímacího řízení nastoupilo 70 žáků. Ve školním roce byli žáci vyučováni v 19 třídách (11 na I. stupni a 8 na II. stupni). Škola má dvě tělocvičny, které byly v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Dále jsme pronajímali sklepní prostory DDM Trend jeho klubu Merkur a kroužku leteckých modelářů. Spolupracovali jsme s centrem Matýsek v rámci komunitního plánování, navštěvovali jsme též některé jeho aktivity. Ve svých prostorách máme DDM Trend, s nímž spolupracujeme na některých jeho projektech, dále pak zejména v oblasti práce školního parlamentu a mimoškolních aktivit. V souvislosti s jeho existencí u nás je enormně zatěžováno parkoviště ve dvoře. V letních měsících bylo opraveno, takže po mnoha letech konečně neohrožuje technický stav vozidel a bezpečnost klientů DDM Trend. I prostranství před školou, kde byla propadlá dlažba, doznalo během léta výrazné změny. Kompletní výměna povrchu a úpravy pod ním budou bezpečně sloužit potřebám školy při každodenním provozu i celoškolních akcích. Chtěla bych poděkovat i touto cestou zřizovateli za jeho investiční akci pro naši organizaci v hodnotě zhruba 2,5 mil. korun. Naše škola pracovala v tomto školním roce ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učební plány jsou každoročně aktualizovány v elektronické podobě, pedagogické zabezpečení procesu je zabezpečeno dle platných zákonů ČR a vyhlášek MŠMT. Etická výchova a finanční gramotnost jsou zapracovány do všech vzdělávacích oblastí RVP pro ZV. Školním metodikem prevence byla Mgr. Ivana Nováková a paní Eva Richtrová. Obě pracovaly pod metodickým vedením PPP Litoměřice, dále spolupracovali s PPP Roudnice nad Labem, MěÚ Roudnice nad Labem, Policií ČR Roudnice nad Labem, Policie ČR Litoměřice. Průběžná situace ve škole byla sledována v součinnosti s vedením školy, výchovnými poradci a školním psychologem. Pracovali jsme podle minimálního preventivního programu, v němž je mimo jiné zpracován postup pro včasné podchycení ohrožených dětí a program proti šikanování. Preventisté a výchovní poradci měli ve svém rozvrhu dvě hodiny týdně vyčleněny pro konzultační hodiny, jinak se žáci s nimi mohli dohodnout dle potřeby. Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je vyučován samostatný předmět v VI. - IX. ročníku výchova ke zdraví. Dále je preventivní výchova zahrnuta v občanské výchově přírodopisu a chemii. Na I. stupni byla tato 3

6 problematika zapracována do prvouky a přírodovědy. Mezi aktivity související s prevencí patologických jevů patřily tři bloky přednášek etické výchovy ThDr. Selčanové, které proběhly v šestých, čtvrtých a třetích třídách, žáci pracovali s e-learningovými programy na téma alkohol, kouření, drogy, absolvovali cykly přednášek o vztazích ve třídě, v rodině, o slušném chování, o bezpečnosti silničního provozu, o úskalích internetu Seznam se bezpečně, o šikaně, o kyberšikaně, besedovali na téma krádež a lhaní, prošli výchovným programem agentury Lektor zaměřeným na rasismus a vztahy v manželství, besedovali v Příbězích bezpráví, absolvovali hru Nezávislák, kterou organizovala PPP Roudnice n. L. a PPP Litoměřice. Žáci také pracovali s programem Zdravě se stravovat, zaměřeným na anorexii a bulimii a Čas proměn, pojednávajícím o dospívání. Více viz Hodnocení MPP Škola řešila během tohoto roku 6 kázeňských problémů, mezi něž patřilo: záškoláctví, agresivní chování ve třídě, šikana. Třídní učitelé i vedení školy dbali na bezpečnost žáků žáci byli včas a pravidelně poučováni. Všichni se snažili dodržovat školní řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V hodinách Tv bylo zaznamenáno 8 úrazů, v ostatních vyučovacích předmětech jich bylo 5 a o přestávkách 13, celkem bylo tedy v knize úrazů preventivně učiněno 25 záznamů, oproti loňskému roku je to pokles o polovinu. Jako úraz byly vykázány pouze 4. Na škole působili dva výchovní poradci. Starali se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s výchovnými problémy, žáky nadané a pomáhali s kariérním výběrem budoucího studia. Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme měli celkem 26. Z toho 4 děti s mentálním postižením, 1 s vadami řeči, 1 tělesně postižené, 20 s vývojovými poruchami. Všichni pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, tělesně postižený byl vzděláván skupinově. Žáci se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním byli vzděláváni skupinově. Oba výchovní poradci splňují svým vzděláním požadavky pro výkon funkce. Od července 2009 máme na škole vlastní školní psycholožku Mgr. Johanu Elisovou. V letošním roce byl ukončen projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RAMPS VIP III. Školní psycholožka pracovala s dětmi, učiteli a rodiči individuálně, s žáky ve třídách skupinově, pořádala besedy. V průběhu celého roku probíhala individuální terapeutická vedení žáků se zaměřením na podporu v učení a chování, podporu emoční stability a dále práce na vztazích s vrstevníky a v rodině. Žáci využívali individuálních jednorázových konzultací v rámci krizové intervence, žáci 8. a 9. tříd měli zájem o možnost kariérového poradenství. V rámci práce s třídními kolektivy navštívila psycholožka postupně všechny třídy na škole a podle potřeby se do nich pravidelně vracela. Využívala metody sociometrie, které pomohly zmapovat vztahy v jednotlivých třídách. Do činnosti psycholožky spadala i spolupráce se školním parlamentem. Do pracovní náplně školního psychologa samozřejmě patřily také služby učitelům a rodičům ve formě konzultací, rehabilitačních meditací a práce s OSPODEM. 4

7 Po ukončení tohoto projektu se škola přihlásila a byla úspěšně zařazena do Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů specialistů ve školních poradenských zařízeních v roce 2014, č. j. 9621/2014 2, který v podstatě na projekt navazuje. Žáci naší školy byli zapojeni do programu environmentálního vzdělávání. Koordinátorkami této činnosti byly Mgr. Milena Hoření a paní Lenka Jelínková. Problematika environmentálního vzdělávání byla zapracována do ŠVP v předmětech prvouka, přírodověda, na I. stupni, na II. stupni zeměpis, dějepis, přírodopis, VKZ, v rámci šablon došlo k inovaci ve Fy a CH, prezentace, exkurze a projektové vyučování v oblasti EV probíhají na obou stupních. Vzdělávání a výchova ve školní družině byla též zaměřena tímto směrem. Škola je zařazena do programu Recyklohraní, Třídíme odpad ve škole a v Projektu sběrných košů. Spolupracuje s ekologickou organizací Sever, jsme zaevidováni v programu Mrkev, odebíráme časopis Bedrník. Škola se zúčastňuje akcí pořádaných Podřipským muzeem, Městskou knihovnou E. Špindlera a dalšími institucemi, které se EV zabývají. Snažíme se šetřit vodou a energií, sbíráme plastová víčka pro postižené děti. Tematicky jsme v tomto směru pracovali s dětmi školního parlamentu a v projektovém vyučování. Mezi povinně volitelné předměty, které jsme vyučovali na naší škole, patřil další cizí jazyk: němčina, ruština, a rukodělná praktika v VII. IX. ročníku. Předmět informatika s poměrně velkou časovou dotací od VI. IX. ročníku byl u nás vyučován ve dvou počítačových učebnách. Tradičně se tomuto oboru věnujeme s velkou pozorností. Dovednosti našich žáků v této oblasti vystupují do popředí při jejich samostatných veřejných prezentacích na konci projektové výuky. Jediným nepovinným předmětem, který byl u nás již tradičně vyučován, byl sborový zpěv. Reprezentovaly ho dvě přípravná oddělení na I. stupni Srdíčka a Sluníčka a hlavní oddělení Roudnického dětského sboru. Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 75 dětí a 3 sbormistři. Roudnický dětský sbor pořádal Vánoční a Jarní koncert v KZM Roudnice nad Labem, spolupracoval s KZM na akci Pomozte Ježíškovi a účastnil se vystoupení pro KIWANIS, pořádal koncert pro MŠ a Dům seniorů. Hlavní oddělení sboru se účastnilo XVIII. Evropského festivalu duchovní hudby Šumacva Bayerischer Wald Na škole pracoval na I. stupni kroužek zobcových fléten, výtvarné kroužky, sportovní hry. Ostatní zájem uspokojuje DDM Trend, který je v areálu školy. Škola zajišťuje dyslektickou a logopedickou poradnu. 45 žáků navštěvovalo 4 oddělení logopedické poradny a 18 dětí navštěvovalo 3 dyslektické poradny. Vyučovali jsme také anglický jazyk u předškoláků. Keramická pec byla využita při práci předmětů pracovních činností. Výtvory žáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě, používány pro reprezentační účely školy a především předávány jako upomínkové předměty při slavnostním vyřazování absolventů školy. Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží pořádaných DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěžních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v příloze výroční zprávy. Během tohoto roku škola realizovala projektové činnosti, které jsou doloženy v třídních knihách a které rozvíjely kompetence žáků a zahrnovaly v sobě průřezová témata. Zajímavé byly projekty realizované díky novým digitálním technologiím. Většina projektů je zdokumentována na našich stránkách 5

8 Autoevaluace realizace ŠVP pro ZV probíhala individuálně vyučujícími. Využívají školou vytvořené testy, testy z portálu Niqes nebo osobní testovací systém. Výsledky jsou komentovány ve zprávě za předmětovou komisi. Naše škola disponuje rozsáhlými a kvalitními prostorovými možnostmi pro vzdělávání žáků. Vedle svých kmenových tříd se žáci vzdělávají ve 2 jazykových učebnách, odborné učebně chemie a fyziky, 2 učebnách hudební výchovy, výtvarné výchovy, 2 učebnách výpočetní techniky, dále se pak učí v multimediální učebně a odborných učebnách dílenských, keramických činností, ve cvičné kuchyňce, na školním pozemku. Podařilo se během léta 2014 realizovat opravu prostranství před hlavním vchodem a ve školním dvoře, došlo též k výměně rozvodu vody a ventilů pod jídelnou. Školní družina je umístěna ve vlastním pavilonu, má vyčleněny 4 třídy, 3 zařízené jako herny s dostatečným materiálním vybavením a PC k dispozici dětem, 1 pro sledování videa. V letošním roce škola uzavřela úspěšně realizaci projektu EU - peníze do škol. Účastnila se celostátního výzkumného programu pilotního ověřování dotazníku SOKL junior. Přihlásila se do programu Erasmus+: Comenius KA 1, bohužel naše žádost byla zařazena na rezervní seznam uchazečů a byl jí přidělen status náhradník. Přihlásili jsme se do Nadace ČEZ Oranžové hřiště projektem Zelená pro oranžovou. Chtěli jsme získat dotaci na úpravu travnaté plochy dětského hřiště u školky, byli jsme neúspěšní. Podali jsme žádost na KÚÚK o asistenta pedagoga pro 4 žáky, od září 2014 budeme mít přidělené 3 pozice. Přihlásili jsme se do projektu NIDV Cizí jazyky pro život, byli jsme vybráni jako podpořená škola. Projekt bude realizován v následujícím školním roce. Nově jsme museli vybavit nábytkem a zařízením další otevřenou první třídu a přípravnou třídu, o níž se po roce opět projevil zájem. Vyměnili jsme 5 zastaralých oken za nová plastová. Pravidelné informace byly rodičům předávány na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a III. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních ročníků, dále na mimořádné schůzce související s výběrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách s konkrétními vyučujícími. Tradičně realizujeme předzápisová setkání s budoucími prvňáčky: Vánoční zpívání pro předškoláky v prosinci, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky v lednu a Setkání se zapsanými žáky naší školy v červnu. Pracujeme s elektronickými třídnicemi a žákovskými knížkami. Na škole již patnáct let rokem pracuje pod vedením Mgr. Dany Horákové Školní žákovský parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením školy a Roudnickou trojkou, o. s. řadu akcí během roku. Patřily sem: Mikulášská, Den barev, Den dětí s netradičními eko-soutěžemi. Více o aktivitách na webu školy. Zástupci našeho parlamentu tvořili nejaktivnější skupinu i v Městském parlamentu dětí a mládeže v Roudnici nad Labem. 6

9 2. Personální údaje 2. 1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let ,24 35 let - 45 let ,14 45 let - 55 let ,83 55 let - důch ,34 věk důchodci ,45 celkem % 100 x 2. 2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje celkem % kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního ,93 stupně ZŠ učitel druhého ,28 stupně ZŠ vychovatel ,34 asistent pedagoga , Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova ,11 100,0 90,38 100,0 100,0 75,0 100,0 7

10 Výtvarná výchova ,0 Informatika ,0 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 b) 2. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,0 Matematika ,0 Chemie ,0 Fyzika ,71 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská ,0 výchova Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,33 Praktické činnosti ,0 Výchova ke ,5 zdraví Digitální ,0 technologie Tělesná výchova , Přehle pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ Mgr. Ilona Křížová, VP Mgr. Miroslav Č - Hv Novák, VP Mgr. Jiří Neliba, M - Fy ZŘŠ, ŠVP koordinátor Mgr. Milena Hoření 1. stupeň aprobace učí ve školním roce Č - Hv Hv, Sborový zpěv učitelství 2.B SZŠ Č, Hv, D M, Fy 4. A 8

11 Mgr. Alena 1. stupeň 4. B Kormaníková Mgr. Ivana 1. stupeň 5. B Nováková Mgr. Helena 1. stupeň 1. B Bartůňková Mgr. Lenka Čj - Hv Čj, Hv Krajníková Mgr. Lucie 1. stupeň 1. C Krchňavá Mgr. Božena 1. stupeň 3. A, Aj II. Suková Lenka Jelínková SPgŠ 3. B Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Info, Rj, M, Vkz Mgr. Jana Volfová sp. ped. Tv, Pč, VkZ, Př, Prv, Ov Mgr. Dana Horáková Z - R Rj, Z, Vv, Tv, Vkz Mgr. Gabriela Purchartová Ch - Tech. v. CH, F, Př, Pč, Vkz Petra Herrmannová SPgŠ F, Vv, Pč, Vkz Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Martina 1. stupeň 2. A Ševčíková Mgr. Kateřina 1. stupeň 1. A, Aj II Hodková Eva Richtrová gymnáziu Aj II, Př m Mgr. Jitka Liscová 1. stupeň 5. A Mgr. Michaela Čj - Nj Čj, Nj, Vv Řeháková Mgr. David D, Pg D, Pč, Info Mikoláš Mgr. Lenka Ekrtová M-D-Z M, přírodověda Jesica Francová Asist. pedag., Tv, Pč 2. 5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a počet odchody nástupy 2 odchody 1 9

12 3. Vzdělávací program školy 3. 1 Vzdělávací program vzdělávací program RVP pro ZV zařazené třídy Všechny třídy Učební plány školy Viz příloha č. 1 název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I. stupně 60 sborový zpěv II. stupně 15 název kroužku počet zařazených žáků flétny I. stupeň 8 výtvarný I. 12 výtvarný II 11 sportovní hry I. stupně Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

13 4. Počty žáků 4. 1 Počty žáků školy Viz příloha č Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 6 střední školy 4 SOU 23 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků celkem

14 5. Hodnocení žáků Viz příloha č Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 2. B 1 3. A 1 6. B 2 7. B 2 8. B 1 9. A 1 žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem

15 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6. 1 Výchozí stav Prioritou vzdělávání pedagogů školy je doplnění kvalifikace, studium jazyků, studium ICT, prevence patologických jevů Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Je - UJAK b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Aj - Ri 6. 3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Druh studia a) Pedagogika a psychologie: Zr právo ve škole b) Oborová školení: Zr myšlenkové mapy Mik D 2x, historicko-antropologický seminář 2 semestry Vol fin.gramotnost, Čj + SPC Ri Aj 2x Vy Ov Vy, Su, Ba, Lis, Ri kurzy Aj LLS Hod+Krch výuk.metody r. Kř práce s chybou Ba+Ri+Vy metodika Aj Hod+Vy+Ri konference CJ Hod +Ri- seminář AjRi Fraus Aj c) ICT: Mik média v D Hod interakt.tabule v Čj, Hod+Vy Google+, d) Prevence patologických jevů: Kř integrace v Čj, tvorba IVP e) Další: Cut školení o DPH 6. 5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové zpracovávali předmětovou náplň školního vzdělávacího programu kontrola dle standardů, školili se a připravovali na tvorbu DUM a VUM. Seznamovali s problematikou vyplňování elektronických třídnic. 13

16 7. 3 Zpráva o dosažených cílech stanovených ve školním roce 2013/ Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura výměna 2 dosluhujících počítačů starších 6 let a 1 serveru - SPLNĚNO pořízení softwaru pro střih digitálního videa - NESPLNĚNO Kvalitní software pro editaci digitálního videa bychom uvítali jak při výuce digitálních technologií zejména v 9. ročníku, tak i při účasti na tematických soutěžích či projektech Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů zajistit seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem SPLNĚNO Se školním výukovým softwarem (novým i stávajícím) pravidelně seznamuje pedagogy ICT koordinátor. proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky a Etřídnice SPLNĚNO V obsluze školní matriky a elektronické třídnice průběžně proškoluje zástupce ředitelky školy Mgr. Jiří Neliba. proškolovat pedagogy v obsluze interaktivní tabule - SPLNĚNO V obsluze interaktivní tabule proškoluje pedagogy ICT koordinátor (2. stupeň ZŠ) a paní učitelka Lenka Jelínková (1. stupeň ZŠ) Nejdůležitější úkoly ve výuce účastnit se soutěží cílících na využití digitálních technologií SPLNĚNO Účastnili jsme se fotografické soutěže Fotoakademie. 15

17 7. 4 Celkové finanční náklady na vybavení ICT ve školním roce 2013/2014 Označení Umístění Datum pořízení Pořizovací cena v Kč (s DPH) Specifikace LED monitor Počítačová učebna 1 3. říjen ,00 BenQ 21.5" GW2255 Tiskárna HP L-Jet čb. Kancelář hospodářky 11. listopad ,00 HP LaserJet Pro 400 M401d Tiskárna HP L-Jet čb. Kancelář školní jídelny 11. prosinec ,80 HP LaserJet Pro 400 M401d Scanner CANON Kancelář školní jídelny 19. prosinec ,00 Scanner CANON Lide210, USB2.0 Server Dell II Kabinet ICT 6. březen ,00 Dell T110 II E3, RAM DDR3, 8GB, 4x1TB, SAS, H200 Elektronické pero Učebna 2. A 10. březen ,00 Náhrada k interaktivnímu projektoru Panasonic HP ProDesk 400 G1 Kab.uč./č. dveří březen ,00 HP D5T78EA, Intel Pentium G3220 Haswell, Win 7 Pro/8.1 Pro LED monitor Kab.uč./č. dveří březen ,00 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý LED monitor Počítačová učebna březen ,00 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý HP ProDesk 400 G1 Počítačová učebna duben ,00 HP D5T78EA, Intel Pentium G3220 Haswell, Win 7 Pro/8.1 Pro LED monitor Počítačová učebna 1 5. květen ,00 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý DELL Optiplex 3020 MT Velká hudebna 11. červen ,86 DELL Optiplex 3020 MT, i3-4130, Win 7 Pro/8.1 Pro LED monitor Velká hudebna 11. červen ,85 DELL S2340L 23" WLED/1920x1080/IPS/HDMI Projektor PANASONIC Velká hudebna 11. červen ,51 Int. Panasonic TW331R, DLP, WXGA, 3100 ANSI, HDMI Rameno projektoru Velká hudebna 11. červen ,06 Rameno projektoru pro tabuli ekotab Audio Switch 4:1 Velká hudebna 11. červen ,44 Přípojný box Velká hudebna 11. červen ,37 Přípojný stolní box, 2x230 Vs pojistkou, 2x cinch HP ProDesk 400 G1 Školní družina 19. srpen ,42 HP D5T78EA, Intel Pentium G3220 Haswell, Win 7 Pro/8.1 Pro, carepack 3 roky, antivir ESET NOD32, MS Office 2013 Std. LED monitor Školní družina 19. srpen ,81 Fujitsu 21.5" L22T-6 LED černý Projektor OPTOMA Přípravná třída 19. srpen ,68 Optoma W305ST, DLP, WXGA, 1280x800, 3200 ANSI, HDMI Rameno projektoru Přípravná třída 19. srpen ,22 Rameno projektoru pro tabuli ekotab Reproduktory CRONO Přípravná třída 19. srpen ,20 Crono CS-2002, 2 x 50W, černé, dřevěné, dálkové ovládání, držáky Zvedací stojan Přípravná třída 19. srpen ,60 ekotab AL Rack Učebna č srpen ,50 RACK 19" nástěnný 6U prosklený (výška 35cm) Switch TP-Link Učebna č srpen ,00 TP-Link TL-SL2218WEB (19", 16x10/ xSFP) IP letefon I a (1 ks) kancelář školy 19. srpen ,33 Grandstream GXP-2140 IP telefon I b (1 ks) kancelář školy 19. srpen ,10 Grandstream GXP2200EXT IP telefon II (5 ks) vrátnice, školní jídelna, mateřská škola 19. srpen ,19 Grandstream DP710, Grandstream DP715 IP telefon III (21 ks) vedení školy, kabinety 19. srpen ,35 Grandstream GXP1450 Server SUPERMICRO učebna PC1 19. srpen ,78 Atom D525, 2GB DDR3, 60GB SSD, 2x Intel Gigabit LAN, 1U, zdroj 200W, IPMI Switch ZyXEL učebna PC1 19. srpen ,46 ZyXEL GS MikroTik učebna PC1 19. srpen ,22 MikroTik RB2011iLS-IN IP Gateway učebna PC1 19. srpen ,48 IP Gateway Linksys SPA112, 2 port phone ad. - - Celkem ,23-16

18 7. 5 Stav ICT Cílem vedení školy je postupná modernizace stávajícího vybavení a navyšování počtu odborných učeben přizpůsobených pro interaktivní výuku. Škola disponuje 2 učebnami digitálních technologií s projektorem NEC a Epson, 1 odbornou učebnou dějepisu a přírodopisu s interaktivní tabulí Promethean, 1 odbornou učebnou fyziky a chemie s projektorem Vivitek, 1 odbornou učebnou hudební výchovy s interaktivním projektorem Panasonic, 1 přípravnou třídou s projektorem Optoma, dále 1 kmenová třída je osazena interaktivním systémem ebeam a 4 kmenové třídy interaktivním projektorem Panasonic. Ve všech kabinetech včetně sborovny se nachází počítač s připojením na Internet a kancelářským balíkem MS Office. Všem učitelům slouží 1 laserová tiskárna v učebně PC1 v přístavbě a 1 tiskárna kombinovaná s kopírkou ve sborovně. V provozu jsou 3 servery: hlavní, záložní a mailový. Učitelé mají přístup do školní sítě přes vzdálenou plochu z domova. Prostřednictvím firewallu Kerio Control a Kerio Web Filtru je blokován přístup ze školní sítě na nevhodné webové stránky a služby internetu, které škola určí. Další informace jsou zaznamenány v tabulce níže. Místnost Počet PC Učebna PC1 25 Učebna PC2 13 Operační systém Win 7 Pro 64-bit a Win XP Pro Win Vista Bu 32-bit Kancelářský balík Antivir Nod Eset Firewall Kerio Control, Web Filter, Sophos Projektor Server Připojení na Internet Tiskárna Další vybavení MS Office ozvučení, tiskárna MS Office projekční plátno, ozvučení, tiskárna Učebna D+Př 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Promethean, ozvučení, TV, DVD přehrávač, grafický tablet Učebna Fy+Ch 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Vivitek, tabule Učebna Hv 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 1. B 1 Win 7 Pro 32-bit MS Office ebeam, ozvučení Třída 2. A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 3. A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 4. B 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 5. A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Panasonic, tabule Třída 6. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 6. B 1 Win XP Pro MS Office Třída 7. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 7. B 1 Win XP Pro MS Office

19 Třída 8. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 8. B 1 Win XP Pro MS Office Třída 9. A 1 Win XP Pro MS Office Třída 9. B 1 Win XP Pro MS Office Přípravná třída 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office Optoma, tabule Rozhlas 1 Win Server Ředitelna 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office digitál. fotoaparát, tiskárna, IP telefon Zástupce 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office tiskárna, IP telefon Sborovna 1 Win XP Pro MS Office kopírka, scanner Kancelář MŠ 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office multifunkce, IP telefon Hospodářka 1 Win 7 Pro 32-bit MS Office tiskárna laserová + jehličková, IP telefon Ekonomka 1 Win XP Pro MS Office laserová tiskárna, IP telefon Win XP Pro MS Office 2003 Družina LCD televize a Win 7 Pro 64-bit a 2013 Jídelna 1 Win Vista Bu 32-bit MS Office tiskárna laserová + pokladní, IP telefon Kab. č Win 7 Pro 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win 7 Pro 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office tiskárna, IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kab. č Win XP Pro MS Office IP telefon Kabinet ICT 2 Win Server 2013 a Win Server 2008 MS Office záložní projektor, IP telefon Celkem Pozn.: Data platná k 31. srpnu

20 7. 6 Standardní pracovní prostředí Software Pedagog Žák Operační systém Windows 7 Pro Windows Vista Bu/7 Pro Textový editor MS Office Word 2010 MS Office Word 2007/2010 Tabulkový kalkulátor MS Office Excel2010 MS Office Excel 2007/2010 Prezentace MS Office PowerPoint2010 MS Office PowerPoint 2007/2010 Webový prohlížeč MS IE, Firefox, Google Chrome MS IE, Firefox, Google Chrome Grafický editor Malování Malování, Zoner 11 Pro, Zoner Callisto 5 Klient elektronické pošty Kerio Connect - Poštovní schránka Školní ve tvaru - Editor webových stránek PS Pad PS Pad Ukládání dat USB, CD a DVD USB 7. 7 Připojení k Internetu a webhosting Webové stránky jsou umístěny na vlastním serveru školy, doména je předplacena u firmy Ignum. Konektivitu dodává optickým kabelem společnost RETE internet, s.r.o., poskytovaná rychlost je 64 Mbit obousměrně. Škola je kompletně zasíťována pomocí kabelu Vzdělávání učitelů Z PO PV1 PV2 S Multimédia ve ECDL ECDL ECDL ECDL škole (OSSU) start komplet ztížený tester Počet k r Počet k r Počet k r Celkem Pozn.: Data platná k 31. srpnu

21 7. 9 Hlavní cíle v oblasti ICT Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura vytvoření finanční rezervy pro případnou výměnu počítačů starších 6 let pořízení softwaru pro střih digitálního videa upgrade softwaru pro editaci digitálních fotografií Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů zajistit průběžné seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky (dm software) a Etřídnice proškolovat pedagogy v obsluze interaktivních tabulí (Promethean, ebeam) a interaktivních projektorů (Panasonic) Nejdůležitější úkoly ve výuce účastnit se dle možností soutěží cílících na využití digitálních technologií Vypracoval: Mgr. David Mikoláš 20

22 8. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení) září B Etická výchova, 1. a 2. vyučovací hodinu B Etická výchova, 1. a 2. vyučovací hodina B - 5. hodina, školní psycholog B Etická výchova, 1. a 2. vyučovací hodina C - 4. hodina, školní psycholog 24. Školní výlet 8. A - Bohosudov 25. Antické vázy - IX. B, PH - Zámek Roudnice nad Labem, Společné čtení v knihovně 2. A a 2. B - Městská knihovna E. Špindlera v Roudnici n. L. říjen B - 4. hodina, školní psycholog1. A - 4. hodina, školní psycholog 2. Orientační běh Oleško3. B - 4. hodina, školní psycholog, Děti čtou dětem - městská knihovna Ervína Špindlera A - 5. hodina, školní psycholog 9. Návštěva SOŠ a SOU - SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem 10. Divadlo Most - Divadlo Most 13. Soustředění hlavního oddělení Roudnického dětského sboru - Horní Vysoká 14. Soustředění hlavního oddělení RDS - Horní Vysoká, 5. B - 5. hodina, školní psycholog 15. Dopravní hřiště Litoměřice, Soustředění hlavního oddělení RDS - Horní Vysoká, 3. A - 5. hodina, školní psycholog 16. Burza škol Litoměřice - Dům kultury Litoměřice Procházka hudebními žánry - KD Říp Roudnice n.l., A - 1. hodina, školní psycholog, 4. B - 5. hodina, školní psycholog A - 5. hodina, školní psycholog 22. Antické vázy - Lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem, Divadelní představení - 1. třídy - KD Říp, 5. A - 5. hodina, školní psycholog B - 1. hodina, školní psycholog listopad 1. Partnerské vztahy a manželství - 8. A, Partnerské vztahy a manželství - 8. B, Beseda v angličtině s rodilou mluvčí na téma Kanada. 4. Rasismus - 9. A, Rasismus - 9. B B + 6. A navštíví Národní technické muzeum Praha, Mladý chemik - učebna chemie B - 4. hodina, školní psycholog, Návštěva VOŠ a SOŠ Roudnice n. L, 13. Divadlo Ústí nad Labem - Ústí nad Labem, Příběhy bezpráví - Učebna přírodopisu a dějepisu 14. Houbařská pohádka - školní družina, 6 A - 4. hodina, školní psycholog, III. A Etické dílny I. - učebna III. B, III. B Etické dílny I. - Učebna III. B 7. B - 3. hodina, školní psycholog, 7. A - 6. hodina, školní psycholog B - 1. hodina, školní psycholog 25. Etické dílny II., III. B - ZŠ, III. B, Etické dílny II., III. A - ZŠ, učebna III. B 9. A - 4. hodina, školní psycholog Florbal - ml. žáci a žákyně - Tělocvična SOU Neklanova 26. Divadlo na Fidlovačce, 6. A + 6. B, - Praha - Divadlo na Fidlovačce Germáni - naši dávní sousedé - Podřipské muzeum 21

23 Roudnice barokní - Roudnice nad Labem Florbal - starší žáci a žákyně - SOU Neklanova B - 5. hodina, školní psycholog 28. Návštěva Soukromé podřipské SOŠ III. A Etické dílny III. - ZŠ, III. B 29. Návštěva Úřadu práce - Úřad práce Roudnice nad Labem III. B Etické dílny III. - ZŠ, III. B 1. C - 4. hodina, školní psycholog prosinec Návštěva Gymnázia Roudnice nad Labem B - 4. hodina, školní psycholog Planetárium Praha - 5. A (Lis) a 5. B (Nov) 5. Mikuláš v ŠD - školní družina Vánoční tradice v Matýsku 2. A Šev. - Matýsek v Roudnici n. L B - 4. hodina, školní psycholog 7. Vánoční kapřík KIWANIS - Karlovo náměstí Roudnice nad Labem. Vánoční tradice 1. B - Centrum Matýsek v Roudnici n. L. Vánoční tradice v Matýsku v 2. B Kř - Matýsek v Roudnici n. L A - 5. hodina, školní psycholog Školní kolo olympiády v českém jazyce Florbal - okresní finále dívek - Hala Kalich Litoměřice 10. Mladý chemik - Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice A 4. hodina, školní psycholog 4. B - 5. hodina, školní psycholog 15. Pomozte Ježíškovi - Sála KZM 17. Vánoční koncert - tělocvična ZŠ a MŠ v Roudnici nad Labem Návštěva vánoční výstavy 2. A, 2. B Šev, Kř. - Husovo náměstí, Roudnice nad Labem Návštěva výstavy Pomozte Ježíškovi - KZM Roudnice nad Labem 4. A - 5. hodina, školní psycholog 3. A - 5. hodina, školní psycholog Vánoční koncert RDS, Sluníček a Srdíček, KZM Roudnice n.l. 18. Vánoční zpívání pro I. stupeň a MŠ - Malá tělocvična Etická dílna 2. A Etická dílna 2. B Malované Vánoce s Adolfem Dudkem 2. A, Krch. - Městská knihovna v Roudnici n. L. leden B, 2hod - 3. a 4. hodina, školní psycholog A, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Fotbalový turnaj žáků 6. a 7. ročníků - SOU Neklanova Roudnice nad Labem 22. Den otevřených dveří pro předškoláky z MŠ - ZŠ a MŠ Školní, pavilon A, první třídy Školní kolo olympiády z angličtiny - V učebně aj B, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Litoměřice, Česká republika 22

24 5. B, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Nezávislák - prevence patol. jevů hra pro ročníky - únor 1. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 2. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 3. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše A, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 5. Zápis do prvních tříd - ZŠ a MŠ Školní 1803, pavilon A, I. patro LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše 6. Okresní kolo Olympiády v ČJ - Litoměřice Zápis do prvních tříd - ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803 LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše A, 2hod - 1. a 2. hodina, školní psycholog Faber - Velká tělocvična školy 8. LVZ Arnika Roudnice v Krkonoších - Arnika, Roudnice - Jestřebí, Krkonoše Nezávislák - prevence patol. jevů - hra pro ročníky 11. GYMLOVO4U - finále - Gymnázium, Lovosice, B, 2hod - 1. a 2. hodina, školní psycholog krajské kolo soutěže v ruském jazyce - Obchodní akademie 17. Etická dílna - Jak se nehádat se sourozenci, kamarády. 2. B Kř Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - Litoměřice, Česká republika 18. Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou - Městská knihovna v Roudnici n. L. 7. A, 2hod - 5. a 6. hodina, školní psycholog Okresní kolo olympiády z angličtiny. - Litoměřice 20. Okresní finále ve fotbale - Hala Pod lipou Čas proměn - dospívání - Beseda v učebně přírodopisu 21. Plavecký výcvik 3. A, B - Plavecký bazén Roudnice nad Labem březen B školní psycholog 6. Planeta Země 3000: Madagaskar - příběh pradávné Lemurie - KZM Říp Plavání 3. A, B - Plavecký bazén Roudnice nad Labem Návštěva knihovny - 1. B - Městská knihovna C školní psycholog Kouzelnické představení v ŠD - školní družina 11. Veselé zoubky 12. Výchovný koncert, 2. st. - tělocvična naší školy Procházky pravěkou minulostí Podřipska - Podřipské muzeum, Roudnice n. L B školní psycholog 14. Voda a energie Plavání III. A, B - Plavecká hala. 23

25 17. Návštěva knihovny - 1. A Návštěva divadla v Litoměřicích 1. A, 1. C B školní psycholog Divadlo Most, 1. B, 2. A, 2. B, Bar, Šev, Kř - Divadlo rozmanitostí A školní psycholog Etická dílna - Jak překonat starosti ve škole. 2. B Kř 2. A školní psycholog Návštěva knihovny 1. C 21. Plavání III. A, B - Plavecká hala Divadlo Most - Most 24. Recitace pro I. stupeň. 25. Polabské muzeum Přerov nad Labem 5. ročníky Nov, Li Krajská soutěž Povídky a pohádky z Ústeckého kraje A školní psycholog Etická dílna 2. A Šev - třída 2. A 4. B školní psycholog Plavání III. A, B - Plavecká hala. 28. Procházky pravěkou minulostí Podřipska - Podřipské muzeum, Roudnice n. L. Polabské muzeum Přerov n. L. 4. ročníky Hoř, Kor Den s orienťákem - Černěves, Česká republika OVOV - ZŠ Karla Jeřábka Plavání III. A, B - Plavecká hala. duben Vybíjená - ZŠ Jungmanova 8. Náhradní plavání - Plavecký bazén Roudnice nad Labem Divadelní představení - Putování za kapkou vody - KZM Říp, Roudnice n. L. 5. A školní psycholog Zásady slušného chování pro 6. B. 11. Plavání III. A, B - Plavecká hala. Vystoupení RDS na zahájení velikonoční výstavy v Libotenicích Velikonoční výstava, 2. A a 2. B Šev, Kř 14 Návštěva velikonoční výstavy 1. A, 1. C. - Sál městské knihovny Velikonoční výstava - Knihovna Roudnice nad Labem Vybíjená - okresní kolo - Litoměřice - ZŠ Havlíčkova Velikonoční výstava - 1. B 15 Velikonoční výstava, 3. A Su Náhradní plavání - Plavecký bazén v Roudnici nad Labem 6. B školní psycholog 22. Včely - 4. ročník Minifotbal - Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové Didaktické studium cizího jazyka A školní psycholog Krajská soutěž Povídky a pohádky z Ústeckého kraje 25 Fotbalový turnaj 1. stupně školní kolo - Mc Donalds Cup - Hřiště u školy Plavecký výcvik, 3. A,B - Plavecký bazén Roudnice nad Labem 24

26 3. A školní psycholog 28. Vyhodnocení výtvarné soutěže - Městská Knihovna Ervína Špindlera, Roudnice n. L. 29 Mc Donalds Cup - okrskové kolo - Hala pod Lipou Recitační soutěž Jak se kdysi žilo... květen Národy antického Středomoří řeckýma očima - Podřipské muzeum 2. Národy antického Středomoří řeckýma očima - Podřipské muzeum, Roudnice n. L A školní psycholog Beseda v angličtině s rodilým mluvčím z Kanady. 6. Prevence neplánovaného těhotenství 8. A Prevence neplánovaného těhotenství pro 8. B Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika B školní psycholog 13. Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika 14. Pohár rozhlasu - Lovosice, Česká republika Návštěva výstavy POKLADY Z PŮDY - Městská knihovna Škola v přírodě, 8. A - Malá Skála, Česká republika Pohár rozhlasu - Lovosice, Česká republika 8. B školní psycholog B - výstava: Poklady z půdy - Městská knihovna Výchovný koncert 3. A - Výroba vytlačovaného perníku - Městská Knihovna Ervína Špindlera Vyhlášení výsledků soutěže -Jak se kdysi žilo... Geosvět - galerie minerálů a fosílií - Praha Galerijní den, Den otevřených dveří v nemocnici v Roudnici n.l. 16. RDS - Festival duchovní hudby - Klatovy Klatovy a okolí Galerijní noc - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 17. RDS - Festival duchovní hudby - Klatovy Klatovy a okolí 18. RDS - Festival duchovní hudby - Klatovy Klatovy a okolí Reflexe besedy: Neplánované těhotenství. Pro osmé ročníky. 20. Poklady z půdy 4. A (Hoření) Poklady z půdy 4. B (Kormaníková) 21. Poklady z půdy 5. B (Nováková) ZOO ÚSTÍ N. L. - Ústí nad Labem, Česká republika Poklady z půdy 5. A (Liscová) Jarní koncert RDS a jeho oddělení Srdíčka, Sluníčka - KZM Roudnice n. L A školní psycholog 26. Výběr čísel na akademii - ZŠ a MŠ Školní, velká tělocvična 27. Koncert tanečního orchestru ZUŠ pro II., VI. VII. ročník - Kino Den dětí v námořnickém duchu. 29. Den dětí v ŠD - školní družina Orientační běh - Mapa Hlubák - Roudnice nad Labem 30. Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 25

27 Výběr čísel na akademii - ZŠ a MŠ Školní, velká tělocvična 31. Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek červen Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 1. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 2. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 3. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 4. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Muzikál, Divotvorný hrnec Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 5. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Pasování prvňáčků na Rytíře čtenářského řádu - Dům kultury Škola v přírodě Varvažov, třídy 3. A, 3. B; 6. A, 9. A, B - RS Varvažov, okres Písek 6. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) Prohlídka hasičské techniky 1. A, 1. C - Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem 7. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) 8. ŠVP - 4. B (Kor), 5. A (Lis), 5. B. (Nov) 9. Prevence patologických jevů - učebna přírodopisu Prevence patologických jevů - učebna přírodopisu 10. Dopravní hřiště 4. ročníky Generální zkouška na Akademii pro školu - Kino Sokol, Roudnice nad Labem 11. Akademie pro rodiče - Kino Sokol, Roudnice nad Labem 13. Výstava kaktusů 2. A, 2. B, Šev, Kř - Zámek v Libochovicích Prevence patologických jevů - program pro 6. B a 7. B - V kmenových třídách ZŠ 16. Výlet na letiště Kbely - Praha Kbely 17. Výlet 1. B, 2. A, 2. B - Bar, Šev, Kř - PVO s.r.o. Náměstí Svobody Zákupy Prevence patologických jevů - program pro 7. A a 6. A - V kmenových třídách ZŠ. 18. Návštěva letiště Praha - Kbely a vojenského leteckého muzea - Praha Kbely Schůzka s budoucími prvňáčky 19. Cesta za pokladem - Okolí Roudnice n. L. ZOO Praha - Zoo Praha, U trojského zámku, Praha-Praha 7, Česká republika Školní výlet 8. B (PH) 20. Vystoupení v Domově důchodců Roudnice nad Labem 9. Soutěže a olympiády Viz příloha 5 26

28 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na naší škole inspekce ČŠI. 11. Základní údaje o hospodaření Údaje o čerpání státního rozpočtu byly za rok 2013 předány zřizovateli a jsou přílohou Výroční zprávy za rok 2013/2014. Interní audit za rok 2013 proběhl. Za rok 2014 budou údaje předány zřizovateli k a kopie bude přílohou této zprávy 27

29 12. Závěr Vedení školy postupovalo podle Strategie rozvoje školy , dále dle Ročního plánu školy konkretizovaného v měsíčních plánech. Svými opatřeními se snažilo naplňovat hlavní cíle vzdělávání, odstraňovat nedostatky, sledovalo evaluaci školy v oblastech vytyčených ŠVP pro ZV. Školní rok 2013/2014 byl pro pracovníky školy i vedení náročný a úspěšný. Realizovali jsme poslední fázi projektu EU peníze školám závěrečnou monitorovací zprávu. Proběhly všechny plánované akce. Vyvrcholením našeho snažení (v rámci prezentace školy městu a veřejnosti) byla červnová Školní akademie 2014, kterou jsme navázali na letitou tradici. V souvislosti s otevřením další první třídy v následujícím školním roce došlo k velkým organizačním změnám restrukturalizace výukových prostor. Pokračujeme s autoevaluačními zprávami ve všech ročnících, účastníme se testování. Portfolia jsou u vyučujících jednotlivých předmětů a jsou dokladem dosažené úrovně ve vzdělávání žáků a jsou rodičům k dispozici kdykoliv, zejména pak v době třídních schůzek. Prezentují žákovu odpovědnost za jeho výsledky ve vzdělávání. Pokles zájmu učit se, částečné zhoršování kázně žáků, nesoustředěnost a hlučnost, agresivita již u mladších dětí jsou včas analyzovány a řešeny se školní psycholožkou a rodiči. Každoročně se snižuje zájem o vzdělávání a plnění školních povinností, zejména v jarních měsících a po přijetí na střední školy (žáci jsou si vědomi toho, že budou přijati na střední školy z důvodu nedostatku uchazečů). Vyučující realizovali a zhodnotili svůj ŠVP, provedli kontrolu, zapracovali povinné změny od září Naše úsilí o změnu image školy bylo korunováno úspěchem. Po zápisu do prvních tříd jsme otevřeli v září další třetí první třídu. Obě oddělení MŠ jsou naplněná a opět jsme žádali o výjimku. Získali jsme podpůrné granty, které realizujeme. Všichni vyučující prokázali nevšední pracovní nasazení (zejména v souvislosti s výše jmenovanými akcemi) a ochotu pomáhat při řešení obtížných situací ve výchově i vzdělávání. Dobrovolně pracovali při zajišťování zájmových akcí žáků a při prezentaci školy ve městě. S radostí mohu konstatovat, že většina úkolů daných plánem práce na školní rok 2013/2014 byla splněna. V Roudnici nad Labem, dne PaedDr. Zuzana Zrzavá ředitelka školy 28

30 Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni: 29

31 Seznam příloh 1) RVP PRO ZV, č. j / (I. A II. stupeň) 2) Přehled klasifikace školy, výchovných opatření, snížené známky z chování, neomluvená absence 3) Výchovná opatření pochvaly, napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, dvojka a trojka z chování 4) Opravné zkoušky 5) Soutěže 30

32 1) Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č. j / Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 1. stupeň oblast obor předmět Celkem 38 Jazyk Český jazyk Český jazyk (35+3) a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika Informatika technologie Člověk Prvouka Prvouka (9 + 1) 22 (20+2) 2 (1+1) 7 (6+1) a jeho Vlastivěda Vlastivěda svět Přírodověda Přírodověda (2+1) Výtvarná Výtvarná Umění výchova výchova a kultura Hudební výchova Hudební výchova Člověk Tělesná výchova Tělesná výchova a zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Disponibilní časová dotace (Čj) (Čj) (Čj) (M) (M) 5 5 Celková povinná časová dotace Z toho DČD

33 Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č. j / Učební plán - 2. stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 2. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD 16 Jazyk Český jazyk Český jazyk (15+1) 1 a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk nebo Německý jazyk Matematika Matematika Matematika (15+1) Informační 5 a komunikační Informatika Informatika (1+4) technologie 8 Člověk Dějepis Dějepis (7+1) Občanská a společnost Výchova výchova k občanství 8 Fyzika Fyzika Člověk Chemie Chemie a příroda Přírodopis Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Zeměpis Výtvarná výchova (6+2) 4 (3+1) 8 (6+2) 8 (6+2) Výtvarná výchova Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke Výchova ke 4 zdraví zdraví (2+2) 4 Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Volitelný Volitelný Anglický jazyk nebo Německý jazyk (3+1)

34 nebo Ruský jazyk obsah obsah nebo vzdělávání vzdělávání Konverzace v Aj nebo (0+6) Rukodělná praktika 6 Disponibilní časová dotace 1 (Inf ) 1 1 Celková povinná časová dotace

35 2) 34

36 35

37 3) 36

38 37

39 38

40 39

41 4) 40

42 5) Název soutěže Počet žáků ve školním kole Počet žáků v okresním kole 41 Počet žáků v krajském kole Počet žáků v celostátním kole Úspěchy Orientační běh Oleško, a 3. místo v kat. D9 (Nela Kyselová z 9. B, Romana Procházková z 8. A) Fotoakademie Dominika Staščáková (8. A) Dějepisná olympiáda Ondřej Šimek (8. B) postup do kraje GYMLOVO4U (Gymnázium Lovosice) cca kvalifikace 21 žáků do finále Florbal mladší žáci a žákyně okrsek místo starší žákyně - okrsek Florbal starší žáci a žákyně okrsek místo starší žákyně - okres Florbal starší žákyně okres Olympiáda z AJ Karel Švanda 9. B, Petra Hroudová 7. B Olympiáda v RJ místo Kateřina Francová 8. B Zeměpisná olympiáda Kekule 6. A 6., Seiner 7. B 5., a Heitzer 9. B místo 2. místo Fotbal žáci 6. a 7. tříd okrsek Fotbal žáci 6. a 7. tříd okres Výtvarná soutěž 3001 příběh planety. 5. B účast Výtvarná soutěž 3001 příběh planety. 5. A účast Výtvarná soutěž 3001 příběh planety. 4. A + B Celý ročník - účast OVOV ml. žáci a žákyně, st. žáci a žákyně mladší 4. místo, starší 3. místo - okrsek 4.4. Výtvarná soutěž Staň se krotitelem bakterií 5. A účast Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 5. A Gabriela Horáková 5. místo v rychlobruslení Výtvarná soutěž Jak se žilo kdysi. 4. A + B Celý ročník - účast Vybíjená 5. ročníků okrsek místo Výtvarná soutěž Jak se žilo kdysi. 5. A 21 účast Soutěž Sbírej pera a vyhraj 5. B 21 účast

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více