PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ"

Transkript

1 S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á / 3 9, P R A H A 5, I Č : TEL.: ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO ŘÁDU - KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU STUPNĚ HODNOCENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE Prspěch žáka v jedntlivých vyučvacích předmětech je klasifikván těmit stupni: 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný ZÁSADY PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI Z 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb.: Hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáků je: jednznačné, srzumitelné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii, věcné, všestranné. Hdncení vychází z psuzení míry dsažení čekávaných výstupů frmulvaných v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu. Hdncení je pedaggicky zdůvdněné, dbrně správné a dlžitelné. PŘI HODNOCENÍ A KLASIFIKACI PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ŠKOLY DODRŽUJE TYTO ZÁSADY: Vyučující je pvinen seznámit všechny žáky na pčátku šklníh rku se způsby a kritérii hdncení. Učitel klasifikuje jen prbrané učiv. Před prvěřením znalstí musí mít žák dstatek času k naučení, prcvičení a zažití učiva. Účelem prvěřvání je hdntit úrveň th, c žák umí, nikliv puze vyhledávat mezery v jeh vědmstech. Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenu nárčnst, bjektivitu a pedaggický takt vůči žákvi. Učitel je pvinen známit žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdnit a pukázat na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů a výtvrů. P ústním zkušení známí učitel žákvi výsledek ihned, výsledky hdncení písemných prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 10 pracvních dnů p jejich dknčení. Při hdncení bere učitel zřetel i na žákv sebehdncení. Kntrlní písemné práce a další druhy rzsáhlejších zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk tak, aby se nenahrmadily v určitých bdbích. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci každé klasifikaci, průkazným způsbem tak, aby mhl vždy dlžit správnst klasifikace i způsb získání známky a kdykliv infrmvat záknné zástupce žáka, vedení škly a třídníh učitele. Při dluhdbějším pbytu žáka v zařízeních, která rvněž zajišťují jeh vzdělávání, je učitel pvinen respektvat známky, které žák v tmt zařízení získal, a zahrnut je d celkvé klasifikace. Učitel bere při hdncení zřetel na cíle předmětů s převahu teretickéh zaměření, předmětů s převahu praktických činnstí a předmětů s převahu výchvnéh a uměleckéh zaměření.

2 Průběžné hdncení prvádí učitel, který ve třídě daný předmět vyučuje. Hdncení jsu pvinni prvádět rvněž zastupující učitelé, pkud v dané třídě a předmětu dučí tři a více p sbě následujících vyučvacích hdin, neb zastupují v dané třídě a předmětu pravidelně p dbu delší než jeden týden. Celkvé hdncení prvádí učitel, který v dané třídě učí příslušný předmět neb zastupující učitel, kteréh pvěří zástupce ředitelky. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hdncení učitel, který je k tmu pvěřen příslušným zástupcem ředitelky škly, a t p prjednání s statním učiteli th předmětu Předmětem hdncení jsu výsledky, jichž žák dsáhl ve vyučvacím předmětu v suladu se vzdělávacím prgramem škly neb s individuálním vzdělávacím plánem. Chvání žáka se hdntí zvlášť a nesmí vlivnit hdncení ve vyučvacích předmětech. Při celkvém hdncení přihlíží učitel k případnému pstižení a zdravtnímu stavu i k případné indispzici, která by mhla vést k zaklísání v učebních výknech. D celkvéh hdncení na knci klasifikačníh bdbí zahrnuje učitel dle charakteru předmětu v přiměřené míře též zájem předmět, úrveň dmácí přípravy, míru plnění šklních pvinnstí, míru aktivity žáka v hdinách a jeh schpnst plnění samstatných úklů a prací. D celkvéh hdncení v daném předmětu mhu být zahrnuty mimřádné výsledky, kterých žák dsáhl v lympiádách, sutěžích a dalších aktivitách. Případné zastávání žáků v učení a prblémy v jejich chvání a prspěchu se prjednávají na pedaggické radě. Třídní učitel sdělí výsledky z pedaggické rady záknnému zástupci žáka i žákvi. ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI a. Pdklady pr hdncení získává učitel zejména: sustavným diagnstickým pzrváním žáka v průběhu vyučvání různými způsby prvěřvání vědmstí, dvednstí a návyků (praktické, phybvé, ústní, písemné) analýzu výsledků různých činnstí a aktivit žáka knzultacemi s statními učiteli, ppřípadě pracvníky speciálně pedaggickéh centra neb pedaggickpsychlgické pradny b. Další pdmínky pr získávání pdkladů: při získávání pdkladů pr klasifikaci jsu využívány zejména tyt základní frmy: ústní zkušení písemné zkušení a testy pvinné písemné práce zadávání praktických úklů a prjektvých úklů grafický a estetický prjev úkly a samstatné práce zaměřené na získávání a zpracvání infrmací zásady pr ústní a písemné zkušení za ústní zkušení je pvažván buď rzsáhlejší prvěření znalstí před celu třídu, neb psuzení něklika dílčích dpvědí v lavici za písemné zkušení se pvažuje samstatný písemný prjev žáka všechna písemná přezkušení v rzsahu delším než 35 minut musí být žákům předem známena pkud je žákům umžněn pravné písemné zkušení, pak jsu zapčteny bě získané známky pvinné standardizvané písemné a grafické prjevy pčet, rzsah a časvé zařazení jsu dány tematickým plánem vyučující je pvinen prvést v každé třídě celkvé vyhdncení

3 pvinné písemné práce včetně celkvéh vyhdncení se archivují 1 rk p vyhdncení písemných či grafických prjevů budu práce žákům předlženy HODNOCENÍ A KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ SE POSUZUJE ZEJMÉNA: úrveň dsažených výsledků vzdělávání píle žáka a jeh pstj ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn; aktivní přístup k předmětu během přímé výuky, čímž se žák pdílí na jejím kvalitním průběhu ucelenst, přesnst a trvalst svjení učiva, kvalita a rzsah schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů schpnst nalézt, třídit a interpretvat infrmace kvalita myšlení, žákva samstatnst, tvřivst a riginalita přesnst, výstižnst a dbrná i jazykvá správnst ústníh a písemnéh prjevu svjení účinných metd samstatnéh studia svjení dvednsti účinně splupracvat KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 1 (VÝBORNÝ) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy a záknitsti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samstatně a tvřivě uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických i praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Účelně si rganizuje svji práci. Myslí lgicky správně, zřetelně se u něh prjevuje samstatnst, riginalita a tvřivst. Jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný a výstižný. Grafický prjev je přesný a estetický. Výsledky jeh činnsti jsu kvalitní, puze s menšími nedstatky. Dkáže pracvat s infrmacemi a splupracvat s statními, je aktivním členem při výuce, tzn., že spluvytváří kvalitní vyučvací jedntku. Je schpen samstudia. KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 2 (CHVALITEBNÝ) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy a záknitsti v pdstatě uceleně, přesně a úplně. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně a prduktivně neb pdle menších pdnětů učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst, někdy riginalita. Jeh ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. Kvalita výsledků činnsti je zpravidla bez pdstatných nedstatků. Grafický prjev je estetický, bez větších nepřesnstí. Je schpen samstatně neb s menší pmcí studvat vhdné texty. Při práci s infrmacemi má drbné prblémy, zvláště v jejich zpracvání a uplatnění. Při splupráci s statními vyžaduje puze drbnu pdpru neb pmc, přest je aktivním členem, a tím spluvytváří kvalitní vyučvací jedntku. Je schpen samstudia. KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 3 (DOBRÝ) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů a záknitstí určité mezery. Při vyknávání pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí prjevuje nedstatky. Má prblémy s rganizací vlastní práce. Pdstatnější nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se dpuští chyb. Uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů a záknitstí pdle pdnětů učitele. Jeh myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, neriginální, v jeh lgice se vyskytují chyby. V ústním a písemném prjevu má nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti se prjevují častější nedstatky, grafický prjev je méně estetický a má menší nedstatky. Je schpen samstatně studvat pdle návdu učitele. Při práci s infrmacemi má častější prblémy jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracvání a uplatnění. Při splupráci s statními vyžaduje pdpru a pmc.

4 KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 4 (DOSTATEČNÝ) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení pžadvaných pznatků závažné mezery. Při prvádění pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí je mál phtvý a má větší nedstatky. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují závažné chyby. Nedkáže si samstatně zrganizvat vlastní práci, vyžaduje výraznu pmc učitele. Při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný. V lgice myšlení se vyskytují pdstatné chyby, myšlení není tvřivé. Jeh písemný a ústní prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti a v grafickém prjevu se prjevují nedstatky, grafický prjev je mál estetický. Závažné nedstatky a chyby dvede žák s pmcí učitele pravit. Při samstatném studiu má velké těžksti. Při práci s infrmacemi má zásadní prblémy, čast je nedvede zpracvat. Při splupráci s statními vyžaduje výraznu pdpru neb pmc statních, výuku neprjevuje zájem a zadané úkly plní puze spradicky. KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 5 (NEDOSTATEČNÝ) Žák si pžadvané pznatky nesvjil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeh dvednst vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti má velmi pdstatné nedstatky. V uplatňvání svjených vědmstí a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hdncení jevů a záknitstí nedvede své vědmsti a dvednsti uplatnit ani s pdněty učitele. Neprjevuje samstatnst v myšlení, vyskytují se u něh časté lgické nedstatky. V ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti. Kvalita výsledků jeh činnsti a grafický prjev mají vážné nedstatky. Závažné nedstatky a chyby nedvede pravit ani s pmcí učitele. Nedvede samstatně studvat. Neumí pracvat s infrmacemi, má prblémy s jejich vyhledáváním. Nedkáže splupracvat s statními i přes jejich pmc a pdpru. O výuku neprjevuje zájem, zadané úkly neplní, neb plní v nedstatečné kvalitě. UVOLNĚN Ředitelka škly může ze závažných důvdů, zejména zdravtních, uvlnit žáka na žádst zcela neb zčásti z vyučvání některéh předmětu; žáka se zdravtním pstižením může také uvlnit z prvádění určitých činnstí, ppřípadě rzhdnut, že tent žák nebude v některých předmětech hdncen. V předmětu tělesná výchva ředitelka škly uvlní žáka z vyučvání na písemné dpručení registrujícíh praktickéh lékaře neb dbrnéh lékaře (Čl. 5, bd 2). Žák není z předmětu, z něhž byl zcela uvlněn, hdncen. INFORMACE O HODNOCENÍ A KLASIFIKACI PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE (VEDENA V SYSTÉMU BAKALÁŘ) Vyučující je pvinen průběžně infrmvat žáky, jejich záknné zástupce a vedení škly hdncení chvání, klasifikaci prspěchu a celkvém prspěchu žáků. Je pvinen zapisvat tyt výsledky d systému Bakalář a t v 1. a 2. plletí. DOKUMENTACE O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKA Dkumentace celkvém hdncení žáka je vedena třídním učitelem pdle pkynů k vyplňvání pedaggické dkumentace v třídním výkazu. Záknným zástupcům žáků je celkvé hdncení žáka sdělván prstřednictvím vysvědčení, na knci 1. plletí puze výpisem z vysvědčení (dle 51 dstavce 1 šklskéh zákna). Bližší infrmace je třídní učitel pvinen pdat rdičům na vyžádání např. během jejich návštěvy ve škle. ZÁSADY HODNOCENÍ CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU STUPNĚ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE STUPEŇ 1 - VELMI DOBRÉ Žák respektuje ustanvení šklníh řádu a svjil si základní pravidla splečenskéh chvání, která ddržuje ve škle i na veřejnsti. Prjevuje dbrý vztah ke všem pracvníkům škly i splužákům. Ojediněle se může dpustit méně závažných přestupků prti šklnímu řádu. STUPEŇ 2 USPOKOJIVÉ

5 Žák se dpustil závažnéh přestupku neb se dpuští pakvaně méně závažných přestupků prti ustanvení šklníh řádu a pravidlům splečenskéh sužití ve škle i na veřejnsti. Mezi méně závažné přestupky patří i neplnění základních šklních pvinnstí. Mezi závažné přestupky např. patří: pžití návykvých a mamných látek, prkázaná šikana (včetně kyberšikany) neb agresivní chvání, krádež, urážka pedagga či jiné dspělé sby, trestná činnst, úmyslné pškzvání majetku škly, záškláctví, nemluvená absence. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. STUPEŇ 3 NEUSPOKOJIVÉ Žák se dpuští velmi závažných přestupků prti šklnímu řádu, nerespektuje pravidla splečenskéh sužití a prušuje právní nrmy. Přes udělení patření k psílení kázně pkračuje v asciálním chvání a nemá snahu své chyby napravit. O udělení 2. neb 3. stupně z chvání rzhduje ředitelka škly na základě dpručení pedaggické rady, a t na základě návrhu třídníh učitele. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY a. Drbné pchvaly uděluje každý pedaggický pracvník bezprstředně p vzniku důvdu pr jejich udělení a zaznamená je d studijníh průkazu (SP). b. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních pracvníků škly (p prjednání s ředitelku škly) udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající svědmitu úspěšnu práci. c. Ředitelka škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin a za dluhdbu svědmitu a úspěšnu práci. d. Udělení pchvaly třídníh učitele se zaznamenává d dkumentace škly a d SP žáka, a t bezprstředně p jejím udělení. e. Udělení pchvaly ředitelky škly se zaznamenává d dkumentace škly a na vysvědčení za plletí, v němž byla udělena. OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ Při prušení pvinnstí stanvených šklním řádem (např. pzdní příchdy, zápisy v třídní knize nevhdném chvání během výuky, nepřipravenst na výuku, pakvané zapmínání pmůcek, pužívání mbilníh telefnu při výuce, nemluvené absence, kuření v bjektu škly a na akcích přádaných šklu, nerespektvání pkynů vyučujícíh, vulgární či agresivní vystupvání vůči splužákům, učitelům i statním zaměstnancům škly, prjevy šikany a kyberšikany ) lze pdle závažnsti tht prušení žákvi udělit: A, NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE Napmenutí uděluje třídní učitel, a t p vyhdncení chvání žáka v časvém úseku či bezprstředně p přestupku. O udělení napmenutí infrmuje ředitelku škly. Záknným zástupcům je napmenutí známen prstřednictvím systému Bakaláře a zápisu d studijníh průkazu. B, DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE Důtku třídníh učitele uděluje třídní učitel p předchzím prjednání s ředitelku škly a s vyučujícími, kteří danéh žáka učí, a t bezprstředně p přestupku, či pakvaných přestupcích. O udělení důtky jsu záknní zástupci krmě systému Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení. C, DŮTKA ŘEDITELKY ŠKOLY Důtku ředitelky škly uděluje ředitelka škly na základě návrhu třídníh učitele, který návrh nejdříve prjednal s statními vyučujícími. O udělení důtky jsu záknní zástupci krmě systémem Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení.

6 D, PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ Pdmínečné vylučení navrhuje třídní učitel za závažný přestupek prti šklnímu řádu, neb za pakující se zápisy nekázni d třídní knihy, neb jak další stupeň kárnéh patření. Návrh schvaluje ředitelka škly a autmaticky navrhuje sníženu známku z chvání. O pdmínečném vylučení jsu záknní zástupci krmě systému Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. E, VYLOUČENÍ Vylučení ze studia navrhuje třídní učitel za velmi vážný přestupek prti šklnímu řádu, či za další přestupky ve zkušební lhůtě p pdmínečném vylučení ze studia. Návrh schvaluje ředitelka škly. O pdmínečném vylučení jsu záknní zástupci krmě systému Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. O udělení všech výchvných patření prvede třídní učitel přesný zápis d evidence škly, a t nejpzději d 7 dnů p jejich udělení. ZÁSADY PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A UDĚLENÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ Při návrhu udělení patření k psílení kázně neb snížené známky z chvání přihlíží třídní učitel zejména: a. K závažnsti přestupku. b. K četnsti a pakvání přestupku. c. K hdncení žáka statními pedaggickými pracvníky. d. K tmu, zda v předchzím klasifikačním bdbí již žákvi byl udělen některé z patření na psílení kázně neb zda mu byla snížena známka z chvání. e. K charakteru a četnsti zápisů např. ve studijním průkazu a v třídní knize, taktéž k ústním zprávám d vyučujících, které mají vliv na psuzení chvání žáka. f. Za jeden přestupek se uděluje žákvi puze jedn patření k psílení kázně. g. Třídní učitelé jsu pvinni infrmvat záknné zástupce prblémech jejich dítěte, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb ke snížení známky z chvání. h. Učitelé jsu pvinni infrmvat třídní učitele prblémech žáka, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb k snížení známky z chvání. HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKA NA KONCI PRVNÍHO A DRUHÉHO POLOLETÍ: prspěl s vyznamenáním - žák prspěl s vyznamenáním, není-li v žádném pvinném ani vlitelném předmětu hdncen při celkvé klasifikaci stupněm hrším než chvalitebný, průměr z pvinných a vlitelných předmětů nepřesáhne hdntu 1,5 a jeh chvání je velmi dbré. prspěl neprspěl: Žák neprspěl, je-li v některém pvinném neb vlitelném předmětu hdncen při celkvé klasifikaci stupněm nedstatečný, neb je-li v některém pvinném neb vlitelném předmětu nehdncen. POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU Pstup d vyššíh rčníku se řídí 69 Zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání

7 OPRAVNÉ, KOMISIONÁLNÍ A DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY Předmětem vyzkušení v náhradním termínu je učiv danéh předmětu za dané klasifikační bdbí. Výsledek zkušení je dplnění pdkladů učitele ke klasifikaci žáka, které byly získány v průběhu klasifikačníh bdbí. Výsledek zkušení sdělí v případě ústní zkušky zkušející žákvi ihned p sknčení, je-li sučástí zkušky písemná práce, nejpzději následující pracvní den. O vyzkušení se prvádí zápis (dílčí tázky, hdncení, výsledný klasifikační stupeň). Písemná práce žáka se stává přílhu zápisu. OPRAVNÁ ZKOUŠKA Žák, který neprspěl maximálně ze dvu vyučvacích předmětů, kná pravnu zkušku. Opravná zkuška je kmisinální. Termín určí ředitelka škly tak, aby zkuška prběhla d 31. srpna. Pkud se žák nemůže z vážných důvdů dstavit, lze psunut termín nejpzději d 15. září. Žák v tmt případě navštěvuje pdmíněně vyšší rčník. Pkud se žák bez vážných důvdů a řádné mluvy nedstaví k vyknání pravné zkušky, je klasifikván stupněm nedstatečným. O hdncení závažnsti důvdu a řádnsti mluvy rzhduje ředitelka škly. KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA Kmisinální přezkušení žáka se kná, má-li zletilý žák neb záknný zástupce nezletiléh žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí. Může pak d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitelku škly kmisinální přezkušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka škly, zřizvatele. Kmisinální přezkušení se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se zletilým žákem neb záknným zástupcem nezletiléh žáka. (Zákn č. 561/2004 Sb., 69, dst. 9) a. Kmisi pr kmisinální přezkušení a pravné zkušky (dále jen přezkušení ) jmenuje ředitelka škly; v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitelka škly, jmenuje kmisi zřizvatel. b. Kmise je tříčlenná a tvří ji: předseda, kterým je zástupce vedení škly, zkušející učitel, jímž je vyučující danéh předmětu ve třídě, d níž je žák zařazen, ppřípadě jiný vyučující danéh předmětu, přísedící, kterým je jiný vyučující danéh předmětu neb předmětu stejné vzdělávací blasti stanvené Rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání. c. Výsledek přezkušení stanví kmise hlasváním. Výsledek přezkušení se vyjádří slvním hdncením neb stupněm prspěchu. Výsledek přezkušení již nelze napadnut nvu žádstí přezkušení. d. Ředitelka škly sdělí výsledek přezkušení prkazatelným způsbem žákvi a záknnému zástupci žáka. Žák bdrží nvé vysvědčení s datem knání tét zkušky. e. O přezkušení se přizuje prtkl, který se stává sučástí dkumentace škly. Sučástí prtklu je bsah přezkušení a písemné plnění úklů žáka zadaných v průběhu přezkušení. f. Žák může v jednm dni vyknat přezkušení puze z jednh předmětu. Není-li mžné žáka ze závažných důvdů ve stanveném termínu přezkušet, stanví rgán jmenující kmisi náhradní termín přezkušení tak, aby k přezkušení dšl v nejkratším mžném termínu. g. Knkrétní bsah a rzsah přezkušení stanví ředitelka škly na základě návrhu vyučujícíh danéh předmětu, a t v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. DOPLŇUJÍCÍ A KOMISIONÁLNÍ DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKA Pkud žák vykazuje během plletí absenci vyšší než 30 % v daném předmětu, je nehdncen. K uzavření klasifikace za dané plletí je žák pvinen vyknat dplňující zkušku. Jedná se suhrnné prvěření a hdncení vědmstí a dvednstí žáka. Uzavření absence k dplňujícím zkuškám prvádí třídní učitel vždy týden před pedaggicku radu. Nelze-li žáka klasifikvat na knci druhéh plletí, je žák zkušen a klasifikván za tt bdbí v den určený ředitelem škly, bvykle v druhé plvině června. Dklasifikace na knci šklníh rku je řešena dplňkvu kmisinální zkušku. Pplatek za knání dplňující kmisinální zkušky činí 500 Kč za každý jedntlivý předmět. Ředitelka škly může zpplatnění dplňující zkušky prminut, pkud budu hdnvěrně dlženy bjektivní příčiny nehdncení. V jednm dni je žákvi pvlen knat maximálně dvě kmisinální dplňkvé

8 zkušky. V případě, že se žák nedstaví bez důvdné mluvy k náhradnímu termínu klasifikace, daný předmět zůstává neklasifikván, a žák prt není způsbilý pstupit d vyššíh rčníku. V případě důvdné mluvy se stanví náhradní termín, nejpzději d knce září. Není-li žák hdncen ani v tmt termínu, neprspěl. D dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník. Pkud je žák 4. rčníku pvinen skládat dplňkvu zkušku za 2. plletí, nemůže maturvat v řádném termínu. ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ a. Sebehdncení je přirzenu sučástí prcesu hdncení. Je t jedna z výchvných metd. b. Pedagg vede žáka v dvednstech hdntit sám sebe ve smyslu zdravéh sciálníh a psychickéh rzvje. c. Sebehdncení žáků nemá nahradit klasické hdncení (hdncení žáka pedaggem), ale má puze dplňvat a rzšiřvat evaluační prcesy a více aktivizvat žáka. d. Žák má práv na své sebehdncení. e. Pr sebehdncení škla i vyučující vytvářejí pdmínky. f. Škla zajišťuje pr žáky dtazníky, které se nevyužívají pr klasifikaci, ale p rzbru služí jak pdklad k sebehdncení žáků. g. K sebehdncení služí také prjektvé, seminární, skupinvé, kperativní a pdbné frmy práce, např. dtazníky. h. Důležitu sučástí sebehdncení je hvřit chybách chyba není studa, ale přirzená věc v prcesu učení a důležitý prstředek k učení. HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků nadaných se řídí Vyhlášku č. 73/2005 Sb., pkud není zvláštním právním předpisem stanven jinak. Vyučující respektují dpručení psychlgických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hdncení chvání žáků a také vlí vhdné a přiměřené způsby získávání pdkladů pr tt hdncení. HODNOCENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Ředitelka škly může mimřádně nadanéh žáka přeřadit d vyššíh rčníku bez abslvvání předchzíh rčníku. Pdmínku přeřazení je vyknání zkušek z učiva neb části učiva rčníku, který žák nebude abslvvat. Obsah a rzsah zkušek stanví ředitelka škly. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZE KTERÝCH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD VYCHÁZÍ Zákn č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 13/2005 Sb. středním vzdělávání a vzdělávání v knzervatři Vyhláška č. 73/2005 Sb. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Klasifikační řád

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Klasifikační řád Gymnázium, Český Těšín, příspěvkvá rganizace Klasifikační řád Obecná ustanvení Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn)

Více

Klasifikační řád. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Divadelní 12, Nový Jičín. projednán a schválen dne

Klasifikační řád. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Divadelní 12, Nový Jičín. projednán a schválen dne Výchvný ústav, střední škla a šklní jídelna, Divadelní 12, Nvý Jičín Klasifikační řád (sučást šklníh řádu úseku vzdělávání) prjednán a schválen dne 26. 08. 2013 Zpracval : PaedDr. Michal PETRUŽELA, veducí

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přílha č. 1 šklníh řádu Základní škly Mánesva Otrkvice, příspěvkvá rganizace Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Tat pravidla hdncení a klasifikace vycházejí ze zákna č. 561/2004 Sb., předšklním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5 Pravidla hdncení a klasifikace žáka ZŠ a ZUŠ Vypracval: Schválil: Mgr. Břetislav

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád B Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád 1. Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu 1.1 Zásady hdncení průběhu a výsledku vzdělávání

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Obecné zásady hdncení Hdncení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Cílem a základem každéh hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, tj. c se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil,v čem chybuje

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní škla a mateřská škla Praha 5 - Smíchv, Křenskéh 10/760 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Pdle paragrafu 30 zákna č. 561/2004 (šklský zákn) ředitelka škly vydává šklní řád.... 3 Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...4 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravtnické škly a Vyšší dbrné škly zdravtnické České Budějvice, Husva 3 Šklní řád se vydává pr střední zdravtnicku šklu ve šklním rce 2016/2017. Ředitel škly vydává šklní řád pdle 30,

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov. Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si.

K l a s i f i k a č n í ř á d Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov. Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si. K l a s i f i k a č n í ř á d Základní škla Jirkv, Studentská 1427, kres Chmutv Škla pchpení Mtt: Slyším a zapmínám Vidím a pamatuji si Dělám a rzumím Klasifikační řád Tent klasifikační řád byl vytvřen

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Dokumenty Základní školy v Kojetíně, náměstí Míru 83 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Příloha Školního řádu. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9.

Dokumenty Základní školy v Kojetíně, náměstí Míru 83 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Příloha Školního řádu. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. Dkumenty Základní škly v Kjetíně, náměstí Míru 83 Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Přílha Šklníh

Více

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, kres Přerv, příspěvkvá rganizace Pavlvice u Přerva 133, 751 11 Radslavice e-mail : zspavlvice@email.cz telefn : 581 791 256 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 Šklní řád je vydán na základě ustanvení 30 zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním,

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA ŠTORCHA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROMĚŘ Školní 315, OSTROMĚŘ, IČ ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA ŠTORCHA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROMĚŘ Školní 315, OSTROMĚŘ, IČ , ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA ŠTORCHA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROMĚŘ Šklní 315, 507 52 OSTROMĚŘ, IČ 70999121, e-mail: skla@zsstrmer.cz Název předpisu: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ SED: VP/2013/09 Účinnst d: 01.09.2013 Spisvý znak:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád Základní škla a mateřská škla Načeradec, příspěvkvá rganizace Obecná ustanvení Šklní řád Na základě ustanvení ( 30, dst.1) zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva Církevní základní škla a mateřská škla ve Zlíně Šklní řád I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení 30, dst.1) zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád Základní škla a mateřská škla Načeradec, příspěvkvá rganizace Obecná ustanvení Šklní řád Na základě ustanvení ( 30, dst.1) zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní řád Základní škola Hněvotín

Školní řád Základní škola Hněvotín Obecná ustanvení Šklní řád Základní škla Hněvtín 1. Šklní řád upravuje pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků, jejich záknných zástupců a zaměstnanců škly a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Základní škla, Dbruška, Pulická 378 Šklní řád základní škly (aktualizace 2018 GDPR) Č.j.: ŠŘ/ 2018/ GDPR Účinnst d: 1. 5. 2019 Spisvý znak: Skartační znak: S10 Změny: Aktualizván a dplněn s hledem na GDPR.

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední dbrná škla, Rýmařv, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ ŘÁD přadvé čísl: 1.2.1 spisvý znak: 3.1.1 skartační znak: A5 čísl jednací: GRY/00327/2019 Vydala: Mgr. Zdena Kvaříkvá, ředitelka škly

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od )

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od ) Č.j. : Spisvý znak: ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, HORNICKÁ 4387 Účinnst: d 1. 1. 2005 Skartační znak: Pčet stran: 28 Pdpis ředitele škly: Na základě 30 zákna č. 561/2005 Sb. v platném znění vydávám: Šklní řád,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá, MBA Pedaggická rada prjednala dne: 25. 8. 2016 Šklská rada schválila dne: 29. 8.

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá Pedaggická rada prjednala dne: 30. 08. 2013 Šklská rada schválila dne: 29. 08. 2013

Více

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od )

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od ) Č.j. : Spisvý znak: ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, HORNICKÁ 4387 Účinnst: d 1. 1. 2005 Skartační znak: Pčet stran: 28 Pdpis ředitele škly: Na základě 30 zákna č. 561/2005 Sb. v platném znění vydávám: Šklní řád,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Školní řád. Školní řád ZUŠ Sušice. Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ. platný od 2. ledna 2018

Školní řád. Školní řád ZUŠ Sušice. Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ. platný od 2. ledna 2018 Šklní řád Šklní řád ZUŠ Sušice platný d 2. ledna 2018 Obecná ustanvení Šklní řád Základní umělecké škly Sušice, příspěvkvé rganizace (dále jen ZUŠ Sušice), vydává ředitel škly na základě zákna č. 561/2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb Š K O L N Í Ř Á D Zpracvaný zákna č. 561/2004 Sb Obsahuje a) pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky b) prvz a

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy Přadatel: Beskydská šachvá škla.s., Frýdek-Místek Termín: 19. 22. 7. 2012 Zahájení: ve čtvrtek 19. 7. v 9.00 hd. v SVČ Klíč Míst: SVČ Klíč, ul. Pinýrů 767, Frýdek-Místek, 73802

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole Práva ţáků Povinnosti ţáků Ţáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole Práva ţáků Povinnosti ţáků Ţáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv ţáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva ţáků Ţáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Přílohy školního řádu Gymnázia Valašské Klobouky

Přílohy školního řádu Gymnázia Valašské Klobouky Přílhy šklníh řádu Gymnázia Valašské Klbuky Subr Přílh 1-9 Obsah 1 Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků (... 2 A Pravidla pr hdncení žáků... 2 B Klíčvé kmpetence a jejich hdncení...

Více

GYMNÁZIUM OPATOV, PRAHA 4, KONSTANTINOVA Klasifikační řád

GYMNÁZIUM OPATOV, PRAHA 4, KONSTANTINOVA Klasifikační řád GYMNÁZIUM OPATOV, PRAHA 4, KONSTANTINOVA 1500 Klasifikační řád Ředitel školy vydává tento klasifikační řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více