PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ"

Transkript

1 S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á / 3 9, P R A H A 5, I Č : TEL.: ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO ŘÁDU - KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU STUPNĚ HODNOCENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE Prspěch žáka v jedntlivých vyučvacích předmětech je klasifikván těmit stupni: 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný ZÁSADY PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI Z 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb.: Hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáků je: jednznačné, srzumitelné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii, věcné, všestranné. Hdncení vychází z psuzení míry dsažení čekávaných výstupů frmulvaných v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu. Hdncení je pedaggicky zdůvdněné, dbrně správné a dlžitelné. PŘI HODNOCENÍ A KLASIFIKACI PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ŠKOLY DODRŽUJE TYTO ZÁSADY: Vyučující je pvinen seznámit všechny žáky na pčátku šklníh rku se způsby a kritérii hdncení. Učitel klasifikuje jen prbrané učiv. Před prvěřením znalstí musí mít žák dstatek času k naučení, prcvičení a zažití učiva. Účelem prvěřvání je hdntit úrveň th, c žák umí, nikliv puze vyhledávat mezery v jeh vědmstech. Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenu nárčnst, bjektivitu a pedaggický takt vůči žákvi. Učitel je pvinen známit žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdnit a pukázat na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů a výtvrů. P ústním zkušení známí učitel žákvi výsledek ihned, výsledky hdncení písemných prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 10 pracvních dnů p jejich dknčení. Při hdncení bere učitel zřetel i na žákv sebehdncení. Kntrlní písemné práce a další druhy rzsáhlejších zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk tak, aby se nenahrmadily v určitých bdbích. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci každé klasifikaci, průkazným způsbem tak, aby mhl vždy dlžit správnst klasifikace i způsb získání známky a kdykliv infrmvat záknné zástupce žáka, vedení škly a třídníh učitele. Při dluhdbějším pbytu žáka v zařízeních, která rvněž zajišťují jeh vzdělávání, je učitel pvinen respektvat známky, které žák v tmt zařízení získal, a zahrnut je d celkvé klasifikace. Učitel bere při hdncení zřetel na cíle předmětů s převahu teretickéh zaměření, předmětů s převahu praktických činnstí a předmětů s převahu výchvnéh a uměleckéh zaměření.

2 Průběžné hdncení prvádí učitel, který ve třídě daný předmět vyučuje. Hdncení jsu pvinni prvádět rvněž zastupující učitelé, pkud v dané třídě a předmětu dučí tři a více p sbě následujících vyučvacích hdin, neb zastupují v dané třídě a předmětu pravidelně p dbu delší než jeden týden. Celkvé hdncení prvádí učitel, který v dané třídě učí příslušný předmět neb zastupující učitel, kteréh pvěří zástupce ředitelky. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hdncení učitel, který je k tmu pvěřen příslušným zástupcem ředitelky škly, a t p prjednání s statním učiteli th předmětu Předmětem hdncení jsu výsledky, jichž žák dsáhl ve vyučvacím předmětu v suladu se vzdělávacím prgramem škly neb s individuálním vzdělávacím plánem. Chvání žáka se hdntí zvlášť a nesmí vlivnit hdncení ve vyučvacích předmětech. Při celkvém hdncení přihlíží učitel k případnému pstižení a zdravtnímu stavu i k případné indispzici, která by mhla vést k zaklísání v učebních výknech. D celkvéh hdncení na knci klasifikačníh bdbí zahrnuje učitel dle charakteru předmětu v přiměřené míře též zájem předmět, úrveň dmácí přípravy, míru plnění šklních pvinnstí, míru aktivity žáka v hdinách a jeh schpnst plnění samstatných úklů a prací. D celkvéh hdncení v daném předmětu mhu být zahrnuty mimřádné výsledky, kterých žák dsáhl v lympiádách, sutěžích a dalších aktivitách. Případné zastávání žáků v učení a prblémy v jejich chvání a prspěchu se prjednávají na pedaggické radě. Třídní učitel sdělí výsledky z pedaggické rady záknnému zástupci žáka i žákvi. ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI a. Pdklady pr hdncení získává učitel zejména: sustavným diagnstickým pzrváním žáka v průběhu vyučvání různými způsby prvěřvání vědmstí, dvednstí a návyků (praktické, phybvé, ústní, písemné) analýzu výsledků různých činnstí a aktivit žáka knzultacemi s statními učiteli, ppřípadě pracvníky speciálně pedaggickéh centra neb pedaggickpsychlgické pradny b. Další pdmínky pr získávání pdkladů: při získávání pdkladů pr klasifikaci jsu využívány zejména tyt základní frmy: ústní zkušení písemné zkušení a testy pvinné písemné práce zadávání praktických úklů a prjektvých úklů grafický a estetický prjev úkly a samstatné práce zaměřené na získávání a zpracvání infrmací zásady pr ústní a písemné zkušení za ústní zkušení je pvažván buď rzsáhlejší prvěření znalstí před celu třídu, neb psuzení něklika dílčích dpvědí v lavici za písemné zkušení se pvažuje samstatný písemný prjev žáka všechna písemná přezkušení v rzsahu delším než 35 minut musí být žákům předem známena pkud je žákům umžněn pravné písemné zkušení, pak jsu zapčteny bě získané známky pvinné standardizvané písemné a grafické prjevy pčet, rzsah a časvé zařazení jsu dány tematickým plánem vyučující je pvinen prvést v každé třídě celkvé vyhdncení

3 pvinné písemné práce včetně celkvéh vyhdncení se archivují 1 rk p vyhdncení písemných či grafických prjevů budu práce žákům předlženy HODNOCENÍ A KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ SE POSUZUJE ZEJMÉNA: úrveň dsažených výsledků vzdělávání píle žáka a jeh pstj ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn; aktivní přístup k předmětu během přímé výuky, čímž se žák pdílí na jejím kvalitním průběhu ucelenst, přesnst a trvalst svjení učiva, kvalita a rzsah schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů schpnst nalézt, třídit a interpretvat infrmace kvalita myšlení, žákva samstatnst, tvřivst a riginalita přesnst, výstižnst a dbrná i jazykvá správnst ústníh a písemnéh prjevu svjení účinných metd samstatnéh studia svjení dvednsti účinně splupracvat KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 1 (VÝBORNÝ) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy a záknitsti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samstatně a tvřivě uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických i praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Účelně si rganizuje svji práci. Myslí lgicky správně, zřetelně se u něh prjevuje samstatnst, riginalita a tvřivst. Jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný a výstižný. Grafický prjev je přesný a estetický. Výsledky jeh činnsti jsu kvalitní, puze s menšími nedstatky. Dkáže pracvat s infrmacemi a splupracvat s statními, je aktivním členem při výuce, tzn., že spluvytváří kvalitní vyučvací jedntku. Je schpen samstudia. KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 2 (CHVALITEBNÝ) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy a záknitsti v pdstatě uceleně, přesně a úplně. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně a prduktivně neb pdle menších pdnětů učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst, někdy riginalita. Jeh ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. Kvalita výsledků činnsti je zpravidla bez pdstatných nedstatků. Grafický prjev je estetický, bez větších nepřesnstí. Je schpen samstatně neb s menší pmcí studvat vhdné texty. Při práci s infrmacemi má drbné prblémy, zvláště v jejich zpracvání a uplatnění. Při splupráci s statními vyžaduje puze drbnu pdpru neb pmc, přest je aktivním členem, a tím spluvytváří kvalitní vyučvací jedntku. Je schpen samstudia. KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 3 (DOBRÝ) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů a záknitstí určité mezery. Při vyknávání pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí prjevuje nedstatky. Má prblémy s rganizací vlastní práce. Pdstatnější nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se dpuští chyb. Uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů a záknitstí pdle pdnětů učitele. Jeh myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, neriginální, v jeh lgice se vyskytují chyby. V ústním a písemném prjevu má nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti se prjevují častější nedstatky, grafický prjev je méně estetický a má menší nedstatky. Je schpen samstatně studvat pdle návdu učitele. Při práci s infrmacemi má častější prblémy jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracvání a uplatnění. Při splupráci s statními vyžaduje pdpru a pmc.

4 KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 4 (DOSTATEČNÝ) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení pžadvaných pznatků závažné mezery. Při prvádění pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí je mál phtvý a má větší nedstatky. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují závažné chyby. Nedkáže si samstatně zrganizvat vlastní práci, vyžaduje výraznu pmc učitele. Při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný. V lgice myšlení se vyskytují pdstatné chyby, myšlení není tvřivé. Jeh písemný a ústní prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti a v grafickém prjevu se prjevují nedstatky, grafický prjev je mál estetický. Závažné nedstatky a chyby dvede žák s pmcí učitele pravit. Při samstatném studiu má velké těžksti. Při práci s infrmacemi má zásadní prblémy, čast je nedvede zpracvat. Při splupráci s statními vyžaduje výraznu pdpru neb pmc statních, výuku neprjevuje zájem a zadané úkly plní puze spradicky. KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 5 (NEDOSTATEČNÝ) Žák si pžadvané pznatky nesvjil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeh dvednst vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti má velmi pdstatné nedstatky. V uplatňvání svjených vědmstí a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hdncení jevů a záknitstí nedvede své vědmsti a dvednsti uplatnit ani s pdněty učitele. Neprjevuje samstatnst v myšlení, vyskytují se u něh časté lgické nedstatky. V ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti. Kvalita výsledků jeh činnsti a grafický prjev mají vážné nedstatky. Závažné nedstatky a chyby nedvede pravit ani s pmcí učitele. Nedvede samstatně studvat. Neumí pracvat s infrmacemi, má prblémy s jejich vyhledáváním. Nedkáže splupracvat s statními i přes jejich pmc a pdpru. O výuku neprjevuje zájem, zadané úkly neplní, neb plní v nedstatečné kvalitě. UVOLNĚN Ředitelka škly může ze závažných důvdů, zejména zdravtních, uvlnit žáka na žádst zcela neb zčásti z vyučvání některéh předmětu; žáka se zdravtním pstižením může také uvlnit z prvádění určitých činnstí, ppřípadě rzhdnut, že tent žák nebude v některých předmětech hdncen. V předmětu tělesná výchva ředitelka škly uvlní žáka z vyučvání na písemné dpručení registrujícíh praktickéh lékaře neb dbrnéh lékaře (Čl. 5, bd 2). Žák není z předmětu, z něhž byl zcela uvlněn, hdncen. INFORMACE O HODNOCENÍ A KLASIFIKACI PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE (VEDENA V SYSTÉMU BAKALÁŘ) Vyučující je pvinen průběžně infrmvat žáky, jejich záknné zástupce a vedení škly hdncení chvání, klasifikaci prspěchu a celkvém prspěchu žáků. Je pvinen zapisvat tyt výsledky d systému Bakalář a t v 1. a 2. plletí. DOKUMENTACE O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKA Dkumentace celkvém hdncení žáka je vedena třídním učitelem pdle pkynů k vyplňvání pedaggické dkumentace v třídním výkazu. Záknným zástupcům žáků je celkvé hdncení žáka sdělván prstřednictvím vysvědčení, na knci 1. plletí puze výpisem z vysvědčení (dle 51 dstavce 1 šklskéh zákna). Bližší infrmace je třídní učitel pvinen pdat rdičům na vyžádání např. během jejich návštěvy ve škle. ZÁSADY HODNOCENÍ CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU STUPNĚ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE STUPEŇ 1 - VELMI DOBRÉ Žák respektuje ustanvení šklníh řádu a svjil si základní pravidla splečenskéh chvání, která ddržuje ve škle i na veřejnsti. Prjevuje dbrý vztah ke všem pracvníkům škly i splužákům. Ojediněle se může dpustit méně závažných přestupků prti šklnímu řádu. STUPEŇ 2 USPOKOJIVÉ

5 Žák se dpustil závažnéh přestupku neb se dpuští pakvaně méně závažných přestupků prti ustanvení šklníh řádu a pravidlům splečenskéh sužití ve škle i na veřejnsti. Mezi méně závažné přestupky patří i neplnění základních šklních pvinnstí. Mezi závažné přestupky např. patří: pžití návykvých a mamných látek, prkázaná šikana (včetně kyberšikany) neb agresivní chvání, krádež, urážka pedagga či jiné dspělé sby, trestná činnst, úmyslné pškzvání majetku škly, záškláctví, nemluvená absence. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. STUPEŇ 3 NEUSPOKOJIVÉ Žák se dpuští velmi závažných přestupků prti šklnímu řádu, nerespektuje pravidla splečenskéh sužití a prušuje právní nrmy. Přes udělení patření k psílení kázně pkračuje v asciálním chvání a nemá snahu své chyby napravit. O udělení 2. neb 3. stupně z chvání rzhduje ředitelka škly na základě dpručení pedaggické rady, a t na základě návrhu třídníh učitele. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY a. Drbné pchvaly uděluje každý pedaggický pracvník bezprstředně p vzniku důvdu pr jejich udělení a zaznamená je d studijníh průkazu (SP). b. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních pracvníků škly (p prjednání s ředitelku škly) udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající svědmitu úspěšnu práci. c. Ředitelka škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin a za dluhdbu svědmitu a úspěšnu práci. d. Udělení pchvaly třídníh učitele se zaznamenává d dkumentace škly a d SP žáka, a t bezprstředně p jejím udělení. e. Udělení pchvaly ředitelky škly se zaznamenává d dkumentace škly a na vysvědčení za plletí, v němž byla udělena. OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ Při prušení pvinnstí stanvených šklním řádem (např. pzdní příchdy, zápisy v třídní knize nevhdném chvání během výuky, nepřipravenst na výuku, pakvané zapmínání pmůcek, pužívání mbilníh telefnu při výuce, nemluvené absence, kuření v bjektu škly a na akcích přádaných šklu, nerespektvání pkynů vyučujícíh, vulgární či agresivní vystupvání vůči splužákům, učitelům i statním zaměstnancům škly, prjevy šikany a kyberšikany ) lze pdle závažnsti tht prušení žákvi udělit: A, NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE Napmenutí uděluje třídní učitel, a t p vyhdncení chvání žáka v časvém úseku či bezprstředně p přestupku. O udělení napmenutí infrmuje ředitelku škly. Záknným zástupcům je napmenutí známen prstřednictvím systému Bakaláře a zápisu d studijníh průkazu. B, DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE Důtku třídníh učitele uděluje třídní učitel p předchzím prjednání s ředitelku škly a s vyučujícími, kteří danéh žáka učí, a t bezprstředně p přestupku, či pakvaných přestupcích. O udělení důtky jsu záknní zástupci krmě systému Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení. C, DŮTKA ŘEDITELKY ŠKOLY Důtku ředitelky škly uděluje ředitelka škly na základě návrhu třídníh učitele, který návrh nejdříve prjednal s statními vyučujícími. O udělení důtky jsu záknní zástupci krmě systémem Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení.

6 D, PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ Pdmínečné vylučení navrhuje třídní učitel za závažný přestupek prti šklnímu řádu, neb za pakující se zápisy nekázni d třídní knihy, neb jak další stupeň kárnéh patření. Návrh schvaluje ředitelka škly a autmaticky navrhuje sníženu známku z chvání. O pdmínečném vylučení jsu záknní zástupci krmě systému Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. E, VYLOUČENÍ Vylučení ze studia navrhuje třídní učitel za velmi vážný přestupek prti šklnímu řádu, či za další přestupky ve zkušební lhůtě p pdmínečném vylučení ze studia. Návrh schvaluje ředitelka škly. O pdmínečném vylučení jsu záknní zástupci krmě systému Bakalář infrmváni dpručeným dpisem, jehž sučástí je přesný důvd udělení a návratka, pmcí které rdiče ptvrdí převzetí známení. O udělení všech výchvných patření prvede třídní učitel přesný zápis d evidence škly, a t nejpzději d 7 dnů p jejich udělení. ZÁSADY PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A UDĚLENÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ Při návrhu udělení patření k psílení kázně neb snížené známky z chvání přihlíží třídní učitel zejména: a. K závažnsti přestupku. b. K četnsti a pakvání přestupku. c. K hdncení žáka statními pedaggickými pracvníky. d. K tmu, zda v předchzím klasifikačním bdbí již žákvi byl udělen některé z patření na psílení kázně neb zda mu byla snížena známka z chvání. e. K charakteru a četnsti zápisů např. ve studijním průkazu a v třídní knize, taktéž k ústním zprávám d vyučujících, které mají vliv na psuzení chvání žáka. f. Za jeden přestupek se uděluje žákvi puze jedn patření k psílení kázně. g. Třídní učitelé jsu pvinni infrmvat záknné zástupce prblémech jejich dítěte, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb ke snížení známky z chvání. h. Učitelé jsu pvinni infrmvat třídní učitele prblémech žáka, které by mhly vést k udělení patření k psílení kázně neb k snížení známky z chvání. HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKA NA KONCI PRVNÍHO A DRUHÉHO POLOLETÍ: prspěl s vyznamenáním - žák prspěl s vyznamenáním, není-li v žádném pvinném ani vlitelném předmětu hdncen při celkvé klasifikaci stupněm hrším než chvalitebný, průměr z pvinných a vlitelných předmětů nepřesáhne hdntu 1,5 a jeh chvání je velmi dbré. prspěl neprspěl: Žák neprspěl, je-li v některém pvinném neb vlitelném předmětu hdncen při celkvé klasifikaci stupněm nedstatečný, neb je-li v některém pvinném neb vlitelném předmětu nehdncen. POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU Pstup d vyššíh rčníku se řídí 69 Zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání

7 OPRAVNÉ, KOMISIONÁLNÍ A DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY Předmětem vyzkušení v náhradním termínu je učiv danéh předmětu za dané klasifikační bdbí. Výsledek zkušení je dplnění pdkladů učitele ke klasifikaci žáka, které byly získány v průběhu klasifikačníh bdbí. Výsledek zkušení sdělí v případě ústní zkušky zkušející žákvi ihned p sknčení, je-li sučástí zkušky písemná práce, nejpzději následující pracvní den. O vyzkušení se prvádí zápis (dílčí tázky, hdncení, výsledný klasifikační stupeň). Písemná práce žáka se stává přílhu zápisu. OPRAVNÁ ZKOUŠKA Žák, který neprspěl maximálně ze dvu vyučvacích předmětů, kná pravnu zkušku. Opravná zkuška je kmisinální. Termín určí ředitelka škly tak, aby zkuška prběhla d 31. srpna. Pkud se žák nemůže z vážných důvdů dstavit, lze psunut termín nejpzději d 15. září. Žák v tmt případě navštěvuje pdmíněně vyšší rčník. Pkud se žák bez vážných důvdů a řádné mluvy nedstaví k vyknání pravné zkušky, je klasifikván stupněm nedstatečným. O hdncení závažnsti důvdu a řádnsti mluvy rzhduje ředitelka škly. KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA Kmisinální přezkušení žáka se kná, má-li zletilý žák neb záknný zástupce nezletiléh žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí. Může pak d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitelku škly kmisinální přezkušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka škly, zřizvatele. Kmisinální přezkušení se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se zletilým žákem neb záknným zástupcem nezletiléh žáka. (Zákn č. 561/2004 Sb., 69, dst. 9) a. Kmisi pr kmisinální přezkušení a pravné zkušky (dále jen přezkušení ) jmenuje ředitelka škly; v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitelka škly, jmenuje kmisi zřizvatel. b. Kmise je tříčlenná a tvří ji: předseda, kterým je zástupce vedení škly, zkušející učitel, jímž je vyučující danéh předmětu ve třídě, d níž je žák zařazen, ppřípadě jiný vyučující danéh předmětu, přísedící, kterým je jiný vyučující danéh předmětu neb předmětu stejné vzdělávací blasti stanvené Rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání. c. Výsledek přezkušení stanví kmise hlasváním. Výsledek přezkušení se vyjádří slvním hdncením neb stupněm prspěchu. Výsledek přezkušení již nelze napadnut nvu žádstí přezkušení. d. Ředitelka škly sdělí výsledek přezkušení prkazatelným způsbem žákvi a záknnému zástupci žáka. Žák bdrží nvé vysvědčení s datem knání tét zkušky. e. O přezkušení se přizuje prtkl, který se stává sučástí dkumentace škly. Sučástí prtklu je bsah přezkušení a písemné plnění úklů žáka zadaných v průběhu přezkušení. f. Žák může v jednm dni vyknat přezkušení puze z jednh předmětu. Není-li mžné žáka ze závažných důvdů ve stanveném termínu přezkušet, stanví rgán jmenující kmisi náhradní termín přezkušení tak, aby k přezkušení dšl v nejkratším mžném termínu. g. Knkrétní bsah a rzsah přezkušení stanví ředitelka škly na základě návrhu vyučujícíh danéh předmětu, a t v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. DOPLŇUJÍCÍ A KOMISIONÁLNÍ DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKA Pkud žák vykazuje během plletí absenci vyšší než 30 % v daném předmětu, je nehdncen. K uzavření klasifikace za dané plletí je žák pvinen vyknat dplňující zkušku. Jedná se suhrnné prvěření a hdncení vědmstí a dvednstí žáka. Uzavření absence k dplňujícím zkuškám prvádí třídní učitel vždy týden před pedaggicku radu. Nelze-li žáka klasifikvat na knci druhéh plletí, je žák zkušen a klasifikván za tt bdbí v den určený ředitelem škly, bvykle v druhé plvině června. Dklasifikace na knci šklníh rku je řešena dplňkvu kmisinální zkušku. Pplatek za knání dplňující kmisinální zkušky činí 500 Kč za každý jedntlivý předmět. Ředitelka škly může zpplatnění dplňující zkušky prminut, pkud budu hdnvěrně dlženy bjektivní příčiny nehdncení. V jednm dni je žákvi pvlen knat maximálně dvě kmisinální dplňkvé

8 zkušky. V případě, že se žák nedstaví bez důvdné mluvy k náhradnímu termínu klasifikace, daný předmět zůstává neklasifikván, a žák prt není způsbilý pstupit d vyššíh rčníku. V případě důvdné mluvy se stanví náhradní termín, nejpzději d knce září. Není-li žák hdncen ani v tmt termínu, neprspěl. D dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník. Pkud je žák 4. rčníku pvinen skládat dplňkvu zkušku za 2. plletí, nemůže maturvat v řádném termínu. ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ a. Sebehdncení je přirzenu sučástí prcesu hdncení. Je t jedna z výchvných metd. b. Pedagg vede žáka v dvednstech hdntit sám sebe ve smyslu zdravéh sciálníh a psychickéh rzvje. c. Sebehdncení žáků nemá nahradit klasické hdncení (hdncení žáka pedaggem), ale má puze dplňvat a rzšiřvat evaluační prcesy a více aktivizvat žáka. d. Žák má práv na své sebehdncení. e. Pr sebehdncení škla i vyučující vytvářejí pdmínky. f. Škla zajišťuje pr žáky dtazníky, které se nevyužívají pr klasifikaci, ale p rzbru služí jak pdklad k sebehdncení žáků. g. K sebehdncení služí také prjektvé, seminární, skupinvé, kperativní a pdbné frmy práce, např. dtazníky. h. Důležitu sučástí sebehdncení je hvřit chybách chyba není studa, ale přirzená věc v prcesu učení a důležitý prstředek k učení. HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků nadaných se řídí Vyhlášku č. 73/2005 Sb., pkud není zvláštním právním předpisem stanven jinak. Vyučující respektují dpručení psychlgických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hdncení chvání žáků a také vlí vhdné a přiměřené způsby získávání pdkladů pr tt hdncení. HODNOCENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Ředitelka škly může mimřádně nadanéh žáka přeřadit d vyššíh rčníku bez abslvvání předchzíh rčníku. Pdmínku přeřazení je vyknání zkušek z učiva neb části učiva rčníku, který žák nebude abslvvat. Obsah a rzsah zkušek stanví ředitelka škly. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZE KTERÝCH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD VYCHÁZÍ Zákn č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 13/2005 Sb. středním vzdělávání a vzdělávání v knzervatři Vyhláška č. 73/2005 Sb. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského se sídlem Truhlářská 22, Praha 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ Vypracovala: Schválil: (KLASIFIKAČNÍ

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více