6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru učitel ve škle vyknává p celý šklní rk. Cílem je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, prstřednictvím které získává infrmace tm, jak danu prblematiku zvládá, jak dvede zacházet s tím, c se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Učitel se snaží také pdat knkrétní návd, jak má žák pstupvat, aby přetrvávající nedstatky dstranil. Hdncení nesmí být zaměřen primárně na srvnávání žáka s jeh splužáky, ale měl by se sustředit zejména na individuální pkrk každéh žáka při naplňvání předem stanvených pžadavků. Měla by být psilvána zejména vnitřní mtivace, kdy každý žák by měl dcházet k pznání, že se učí pr živt a sám pr sebe, ne pr známky a je zdpvědný za své učení. T pdpříme, pkud žákvi umžníme vlastní hdncení (sebehdncení). Sebehdncení je důležitu sučástí hdncení žáků. Psiluje se jím sebeúcta a sebevědmí žáků, mtivace k učení a rzvíjí se zejména kmunikační a sciální kmpetence. Chybu se musí žák naučit chápat jak přirzenu věc v prcesu učení a jak důležitý prstředek učení. Sebehdncení s argumentací by měl předcházet vlastnímu hdncení učitelem, případně splužáky. Učitel by měl žáka vést (přiměřeně věku), aby se ten sebehdncení učil a zdknalval se v něm. Při sebehdncení se žák snaží ppsat nejen vlastní výsledek své práce, ale zejména činnsti a prcesy, které h k výsledku dvedly c se mu pdařil a daří, c mu ještě nejde a jak bude pkračvat dál. Při šklní práci vedeme žáka, aby kmentval svje výkny a výsledky. K sebehdncení služí také skupinvé, kperativní a pdbné frmy práce, při kterých se žák může prvnávat s statními. Sučástí hdncení žáka ve škle je také hdncení jeh chvání a prjevu. Celkvě hdncení nesmí vést ke snižvání důstjnsti a sebedůvěry žáka. Hdncení vychází z psuzení míry dsažení čekávaných výstupů frmulvaných v učebních snvách jedntlivých předmětů ŠVP a svjení důležitých kmpetencí. Výsledky vzdělávání žáka v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech stanvených ŠVP se v případě pužití klasifikace hdntí 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný U žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, kteří se vyučují pdle individuálníh vzdělávacíh plánu na základě závěrů speciálněpedaggickéh vyšetření, bude způsb hdncení prjednán se záknným zástupcem žáka. 1

2 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d H d n c e n í c h v á n í ž á k a : Chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu se v případě pužití klasifikace hdntí na vysvědčení stupni: a) 1 velmi dbré b) 2 uspkjivé c) 3 neuspkjivé Klasifikace chvání Klasifikaci chvání žáků navrhuje třídní učitel p prjednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s statními učiteli a rzhduje ní ředitel p prjednání v pedaggické radě. Pkud třídní učitel tent pstup neddrží, mají mžnst pdat návrh na pedaggické radě i další vyučující. Kritériem pr klasifikaci chvání je ddržvání pravidel chvání (šklní řád) včetně ddržvání vnitřníh řádu škly během klasifikačníh bdbí. Při klasifikaci chvání se přihlíží k věku, mrální a rzumvé vyspělsti žáka; k uděleným patřením k psílení kázně se přihlíží puze tehdy, jestliže tat patření byla neúčinná. Kritéria pr jedntlivé stupně klasifikace chvání jsu následující: Stupeň 1 (velmi dbré) Žák uvědměle ddržuje pravidla chvání a ustanvení vnitřníh řádu škly. Méně závažných přestupků se dpuští jediněle. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspkjivé) Chvání žáka je v rzpru s pravidly chvání a s ustanveními vnitřníh řádu škly. Žák se dpustí závažnéh přestupku prti pravidlům slušnéh chvání neb vnitřnímu řádu škly; neb se pakvaně dpustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídníh učitele škly dpuští dalších přestupků, narušuje výchvně vzdělávací činnst škly. Ohržuje bezpečnst a zdraví svje neb jiných sb. Stupeň 3 (neuspkjivé) Chvání žáka ve škle je v příkrém rzpru s pravidly slušnéh chvání. Dpustí se takvých závažných přestupků prti šklnímu řádu neb prvinění, že je jimi vážně hržena výchva neb bezpečnst a zdraví jiných sb. Záměrně narušuje hrubým způsbem výchvně vzdělávací činnst škly. Zpravidla se přes důtku ředitele škly dpuští dalších přestupků.. 2

3 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Z půsby hdncení prspěchu: - klasicky známku - slvní hdncení - kmbinvané hdncení (část klasicky, část slvně) Při hdncení žáka slvně vyučující krmě psuzení výsledků vzdělávání, hdntí i píli žáka, jeh přístup ke vzdělání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn a naznačení dalšíh rzvje žáka. Obsahuje také zdůvdnění hdncení a dpručení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překnávat. V případě slvníh hdncení bude závěr hdncení frmulván: učiv vládá bezpečně dpvídá známce 1 učiv vládá dpvídá známce 2 učiv vládá s menšími btížemi dpvídá známce 3 učiv vládá s většími btížemi dpvídá známce 4 učiv nevládá dpvídá známce 5 Žák je hdncen plletně v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech. Na 1. stupni se pužije pr zápis stupně hdncení číslice, na druhém stupni se pužije slvní značení stupně. Celkvé hdncení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prspěl (a) s vyznamenáním prspěl (a) neprspěl (a) Žák je hdncen stupněm prspěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených ŠVP hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu hrším než 2 chvalitebný, průměr prspěchu ze všech pvinných předmětů stanvených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeh chvání je hdncen stupněm velmi dbré prspěl (a), není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených ŠVP hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný neb dpvídajícím slvním hdncením neprspěl (a), je-li v některém z pvinných předmětů stanvených ŠVP hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný neb dpvídajícím slvním hdncením D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanvených ŠVP s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených RVP a předmětů, z nichž byl uvlněn. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, 3

4 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. Výsledky práce v zájmvých útvarech rganizvaných šklu se v případě pužití klasifikace hdntí na vysvědčení stupni: pracval (a) úspěšně pracval (a) Žáci 9. rčníků a žáci, kteří na daném stupni základní škly dsud nepakvali rčník, kteří na knci druhéh plletí neprspěli nejvýše ze dvu pvinných předmětů s výjimku předmětů výchvnéh zaměření, knají pravné zkušky. Opravné zkušky se knají nejpzději d knce příslušnéh šklníh rku v termínu stanveném ředitelem škly. Žák může v jednm dni skládat puze jednu pravnu zkušku. Opravné zkušky jdu kmisinální. Žák, který nevykná pravnu zkušku úspěšně neb se k jejímu knání nedstaví, neprspěl. Ze závažných důvdů může ředitel škly žákvi stanvit náhradní termín pravné zkušky nejpzději d 15. září následujícíh šklníh rku. D té dby je žák zařazen d nejbližšíh vyššíh rčníku, ppřípadě znvu d 9. rčníku. Výstupní hdncení Výstupní hdncení vydá škla žákvi na knci 1. plletí šklníh rku, v němž splní pvinnu šklní dcházku. Výstupní hdncení vydá škla žákvi na knci prvníh plletí také v pátém a sedmém rčníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škle. V případ pdání přihlášky k přijetí d bru vzdělání, v němž je jak sučást přijímacíh řízení stanvená RVP talentvá zkuška, je žákvi vydán výstupní hdncení d 30. října. Hlavním bsahem výstupníh hdncení je vyjádření dsažené výstupní úrvni vzdělání ve struktuře vymezené RVP pr základní vzdělávání Získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci Pdklady pr hdncení a klasifikaci získávají vyučující zejména: sustavným diagnstickým pzrváním žáků, sledváním jeh výknů a připravensti na vyučvání, různými druhy zkušek (písemné, ústní, grafické, praktické, phybvé, ) kntrlními písemnými pracemi, analýzu výsledků různých činnstí žáků, knzultacemi s statními vyučujícími a pdle ptřeby i psychlgickými a zdravtnickými pracvníky. Žák 2. až 9. rčníku základní škly musí mít z každéh předmětu, alespň dvě známky za každé plletí, z th nejméně jednu za ústní zkušení. Známky získávají vyučující průběžně během celéh klasifikačníh bdbí. Není přípustné ústně přezkušvat žáky kncem klasifikačníh bdbí z látky celéh tht bdbí. Výjimku tvří vědmsti nutné k zvládnutí zkušené látky. Zkušení je prváděn zásadně před klektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušvání p vyučvání v kabinetech. Výjimka je mžná jen při diagnstikvané vývjvé pruše, kdy je tent způsb dpručen ve zprávě psychlga. 4

5 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdňuje a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů, výtvrů. P ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledek hdncení písemných zkušek a prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkvé klasifikaci, zástupcům žáka a t zejména prstřednictvím zápisů d žákvské knížky sučasně se sdělváním známek žákům. Kntrlní písemné práce a další druhy zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk, aby se nadměrně nenahrmadily v určitých bdbích. O termínu písemné zkušky, která má trvat více než 25 minut, infrmuje vyučující žáky dstatečně dluhu dbu předem. Ostatní vyučující tm infrmuje frmu zápisu d třídní knihy. V jednm dni mhu žáci knat jen jednu zkušku uvedenéh charakteru. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci každé klasifikaci žáka průkazným způsbem tak, aby mhl vždy dlžit správnst celkvé klasifikace žáka i způsb získání známek (ústní zkušení, písemné, ). V případě dluhdbé nepřítmnsti neb rzvázání pracvníh pměru v průběhu klasifikačníh bdbí předá tent klasifikační přehled zastupujícímu učiteli neb vedení škly. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dluhdbějším pbytu žáka mim šklu (lázeňské léčení, léčebné pbyty, dčasné umístění v ústavech, apd.) vyučující respektuje známky, které škle sdělí škla při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znvu nepřezkušuje. Při určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech na knci klasifikačníh bdbí se hdntí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Výsledná známka za klasifikační bdbí musí dpvídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rdičům. Případy zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednají v pedaggické radě, a t zpravidla k 15. listpadu a 15. dubnu. Na knci klasifikačníh bdbí, v termínu, který určí ředitel škly, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkvé klasifikace d třídníh výkazu a připraví návrhy na umžnění pravných zkušek, na klasifikaci v náhradním termínu apd. Záknné zástupce žáka infrmuje prspěchu a chvání žáka: třídní učitel a učitelé jedntlivých předmětů v plvině prvníh a druhéh plletí; třídní učitel neb učitel, jestliže t záknní zástupci pžádají. Infrmace jsu rdičům předávány převážně při sbním jednání na třídních schůzkách neb hvrvých hdinách, na které jsu rdiče písemně zváni. Rdičům, kteří se nemhli dstavit na šklu určený termín, pskytnu vyučující mžnst individuální knzultace.údaje klasifikaci a hdncení chvání žáka jsu sdělvány puze zástupcům žáka, nikli veřejně. V případě mimřádnéh zhršení prspěchu žáka infrmuje rdiče vyučující předmětu bezprstředně a prkazatelným způsbem. Pkud je klasifikace žáka stanvena na základě písemných neb grafických prací, vyučující tyt práce uschvají p dbu, během které se klasifikace žáka určuje neb ve které se k ní mhu záknní zástupci žáka dvlat tzn. celý šklní rk včetně hlavních prázdnin, v případě 5

6 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d žáků s dlženu klasifikací neb pravnými zkuškami až d dalšíh šklníh rku. Opravené písemné práce musí být předlženy všem žákům a na pžádání ve škle také rdičům. Při určvání klasifikačníh stupně psuzuje učitel výsledky práce bjektivně, nesmí pdléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Vyučující ddržuje zásady pedaggickéh taktu, zejména neklasifikuje žáky ihned p jejich návratu d škly p nepřítmnsti delší než jeden týden, žáci nemusí dpisvat d sešitů látku za dbu nepřítmnsti, pkud t není jediný zdrj infrmací. Účelem zkušení není nacházet mezery ve vědmstech žáka, ale hdntit t, c umí. Učitel klasifikuje jen prbrané učiv, zadávání nvé látky k samstatnému nastudvání celé třídě není přípustné. Před prvěřváním znalstí musí mít žáci dstatek času k naučení, prcvičení a zažití učiva, prvěřvání znalstí prvádět až p dstatečném prcvičení učiva. Třídní učitelé (ppřípadě výchvný pradce) jsu pvinni seznamvat statní vyučující s dpručením psychlgických vyšetření, které mají vztah ke způsbu hdncení a klasifikace žáka a způsbu získávání pdkladů. Údaje nvých vyšetřeních jsu sučástí zpráv učitelů (neb výchvnéh pradce) na pedaggické radě Zásady klasifikace Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Při určvání klasifikačníh stupně psuzuje učitel výsledky práce bjektivně, nesmí pdléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani bjektivnímu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Přechází-li žák d jiné škly, zašle ředitel dsavadní škly škle, na niž žák přechází, dkumentaci žákvi a záznam jeh chvání a prspěchu za neuknčené klasifikační bdbí Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření Převahu teretickéh zaměření mají jazykvé, splečenskvědní, přírdvědné předměty a matematika. Při průběžné klasifikaci se v suladu s pžadavky učebních snv hdntí: ucelenst, přesnst a trvalst svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic, záknitstí a vztahů, kvalita a rzsah získaných dvednstí vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti, schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení splečenských a přírdních jevů a záknitstí, kvalita myšlení, především lgika, samstatnst a tvřivst, aktivita v přístupu k činnstem, zájem ně a vztah k nim, přesnst, výstižnst a dbrná i jazykvá správnst ústníh a písemnéh prjevu, kvalita výsledků činnstí, svjení účinných metd samstatnéh studia. 6

7 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně a tvřivě uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Myslí lgicky správně, zřetelně se u něh prjevuje samstatnst a tvřivst. Jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný a výstižný. Grafický prjev je přesný a estetický. Výsledky jeh činnsti jsu kvalitní, puze s menšími nedstatky. Je schpen samstatně studvat vhdné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti v pdstatě uceleně, přesně a úplně. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně a prduktivně neb pdle menších pdnětů učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst. Ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. Kvalita výsledků činnsti je zpravidla bez pdstatných nedstatků. Grafický prjev je estetický, bez větších nepřesnstí. Je schpen samstatně neb s menší pmcí studvat vhdné texty. Stupeň 3 (dbrý) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení si pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic a záknitstí nepdstatné mezery. Při vyknávání pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí prjevuje nedstatky. Pdstatnější nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se dpuští chyb. Uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů a záknitstí pdle pdnětů učitele. Jeh myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v jeh lgice se vyskytují chyby. V ústním a písemném prjevu má nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti se prjevují častější nedstatky, grafický prjev je méně estetický a má menší nedstatky. Je schpen samstatně studvat pdle návdu učitele. Stupeň 4 (dstatečný) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení si pžadvaných pznatků závažné mezery. Při prvádění pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí je mál phtvý a má větší nedstatky. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují závažné chyby. Při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný. V lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé. Jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti a v grafickém prjevu se prjevují nedstatky, grafický prjev je mál estetický. Závažné nedstatky a chyby dvede žák s pmcí učitele pravit. Při samstatném studiu má velké těžksti. 7

8 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Stupeň 5 (nedstatečný) Žák si pžadvané pznatky nesvjil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeh dvednst vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti má velmi pdstatné nedstatky. V uplatňvání svjených vědmstí a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hdncení jevů a záknitstí nedvede své vědmsti uplatnit ani s pdněty učitele. Neprjevuje samstatnst v myšlení, vyskytují se u něh časté lgické nedstatky. V ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnst i výstižnsti. Kvalita výsledků jeh činnstí a grafický prjev mají vážné nedstatky. Závažné nedstatky a chyby nedvede pravit ani s pmcí učitele. Nedvede samstatně studvat Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu výchvnéh zaměření Převahu výchvnéh zaměření mají: výtvarná výchva, hudební výchva a zpěv, tělesná a sprtvní výchva. Při průběžné klasifikaci se klasifikuje teretická část pdle bdu 4 a praktická pdle bdu 5. Žák zařazený d zvláštní tělesné výchvy se při částečném uvlnění neb úlevách dpručených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravtnímu stavu. Při klasifikaci se v suladu s pžadavky učebních snv hdntí: stupeň tvřivsti a samstatnsti prjevu, svjení ptřebných vědmstí, zkušenstí, činnstí a jejich tvřivá aplikace, pznání záknitstí daných činnstí a jejich uplatňvání ve vlastní činnsti, kvalita prjevu, vztah žáka k činnstem a zájem ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice statní splečnsti, v tělesné výchvě s přihlédnutím ke zdravtnímu stavu žáka, všebecná tělesná zdatnst, výknnst a jeh péče vlastní zdraví. Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák je v činnstech velmi aktivní. Pracuje tvřivě, samstatně, plně využívá své sbní předpklady a velmi úspěšně pdle pžadavků snv je rzvíjí v individuálních a klektivních prjevech. Jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální, prcítěný, v hudební, branné a tělesné výchvě přesný. Osvjené vědmsti, dvednsti a návyky aplikuje tvřivě. Má výrazně aktivní zájem umění, estetiku, brannst a tělesnu kulturu a prjevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rzvíjí svůj estetický vkus, tělesnu zdatnst a brannst. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnstech aktivní, tvřivý, převážně samstatný na základě využívání svých sbních předpkladů, které úspěšně rzvíjí v individuálním a v klektivním prjevu. Jeh prjev je esteticky půsbivý a má jen menší nedstatky z hlediska pžadavků snv. Žák tvřivě 8

9 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d aplikuje svjené vědmsti, dvednsti a návyky v nvých úklech. Má aktivní zájem umění, estetiku, brannst a tělesnu zdatnst. Rzvíjí si v pžadvané míře estetický vkus, brannst a tělesnu zdatnst. Stupeň 3 (dbrý) Žák je v činnstech méně aktivní, tvřivý, samstatný, phtvý. Nevyužívá dstatečně své schpnsti v individuálním a klektivním prjevu. Jeh prjev je mál půsbivý, dpuští se v něm chyb. Jeh vědmsti a dvednsti mají četnější mezery a při jejich aplikaci ptřebuje pmc učitele. Nemá dstatečný aktivní zájem umění, estetiku, brannst a tělesnu kulturu. Nerzvíjí v pžadvané míře svůj estetický vkus, tělesnu zdatnst a brannst. Stupeň 4 (dstatečný) Žák je v činnstech mál aktivní a tvřivý. Rzvj jeh schpnstí a jeh prjev jsu mál uspkjivé. Úkly řeší s častými chybami. Vědmsti a dvednsti aplikuje jen se značnu pmcí učitele. Prjevuje velmi malu snahu a zájem činnsti, nerzvíjí dstatečně svůj estetický vkus, brannst a tělesnu zdatnst. Stupeň 5 (nedstatečný) Žák je v činnstech převážně pasivní. Rzvj jeh schpnstí je neuspkjivý. Jeh prjev je pvětšině chybný a nemá esteticku hdntu. Minimální svjené vědmsti a dvednsti nedvede aplikvat. Neprjevuje zájem práci a nevyvíjí úsilí rzvíjet svůj estetický vkus, brannst a tělesnu zdatnst Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu praktickéh zaměření Převahu praktické činnsti mají na základní škle pracvní vyučvání, praktika, základy techniky, dmácí nauky. Při klasifikaci předmětů s převahu praktickéh zaměření se pdle pžadavků učebních snv hdntí: vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem, svjení praktických dvednstí a návyků, zvládnutí účelných způsbů práce, využití získaných teretických vědmstí v praktických činnstech, aktivita, samstatnst, tvřivst, iniciativa v praktických činnstech, kvalita výsledků činnstí, rganizace vlastní práce a pracviště, udržvání přádku na pracvišti, ddržvání předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci a péče živtní prstředí, hspdárné využívání survin, materiálů, energie, překnávání překážek v práci, bsluha a údržba labratrních zařízení a pmůcek, nástrjů, nářadí a měřidel. Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák sustavně prjevuje kladný vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem. Phtvě, samstatně a tvřivě využívá získané teretické pznatky při praktické činnsti. Praktické činnsti vyknává phtvě, samstatně uplatňuje získané dvednsti a návyky. Bezpečně vládá pstupy a způsby práce; dpuští se jen menších chyb, výsledky jeh práce jsu bez závažnějších nedstatků. Účelně si 9

10 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d rganizuje vlastní práci, udržuje pracviště v přádku. Uvědměle ddržuje předpisy bezpečnsti a chraně zdraví při práci a aktivně se stará živtní prstředí. Hspdárně využívá surviny, materiál, energii. Vzrně bsluhuje a udržuje labratrní zařízení a pmůcky, nástrje, nářadí a měřidla. Aktivně překnává vyskytující se překážky. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák prjevuje kladný vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem. Samstatně, ale méně tvřivě a s menší jisttu využívá získané teretické pznatky při praktické činnsti. Praktické činnsti vyknává samstatně, v pstupech a způsbech práce se nevyskytují pdstatné chyby. Výsledky jeh práce mají drbné nedstatky. Účelně si rganizuje vlastní práci, pracviště udržuje v přádku. Uvědměle ddržuje předpisy bezpečnsti a chraně zdraví při práci a stará se živtní prstředí. Při hspdárném využívání survin, materiálu a energie se dpuští malých chyb. Labratrní zařízení a pmůcky, nástrje, nářadí a měřidla bsluhuje a udržuje s drbnými nedstatky. Překážky v práci překnává s bčasnu pmcí učitele. Stupeň 3 (dbrý) Žák prjevuje vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem s menšími výkyvy. Za pmci učitele uplatňuje získané teretické pznatky při praktické činnsti. V praktických činnstech se dpuští chyb a při pstupech a způsbech práce ptřebuje bčasnu pmc učitele. Výsledky práce mají nedstatky. Vlastní práci rganizuje méně účelně, udržuje pracviště v přádku. Ddržuje předpisy bezpečnsti a chraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvrbě a chraně živtníh prstředí. Na pdněty učitele je schpen hspdárně využívat surviny, materiály a energii. K údržbě labratrních zařízení, přístrjů a měřidel musí být částečně pdněcván. Překážky v práci překnává jen s častu pmcí učitele. Stupeň 4 (dstatečný) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracvnímu klektivu a praktickým činnstem. Získané teretické pznatky dvede využít při praktické činnsti jen za sustavné pmci učitele. V praktických činnstech, dvednstech a návycích se dpuští větších chyb. Při vlbě pstupů a způsbů práce ptřebuje sustavnu pmc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedstatky. Práci dvede rganizvat za sustavné pmci učitele, méně dbá přádek na pracvišti. Méně dbá na ddržvání předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci a živtní prstředí. Prušuje zásady hspdárnsti využívání survin, materiálů a energie. V bsluze a údržbě labratrních zařízení a pmůcek, přístrjů, nářadí a měřidel se dpuští závažných nedstatků. Překážky v práci překnává jen s pmcí učitele. Stupeň 5 (nedstatečný) Žák neprjevuje zájem práci a vztah k ní, ani k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem. Nedkáže ani s pmcí učitele uplatnit získané teretické pznatky při praktické činnsti. V praktických činnstech, dvednstech a návycích má pdstatné nedstatky. Nedkáže pstupvat při práci ani s pmcí učitele. Výsledky jeh práce jsu nedknčené, neúplné, nepřesné, nedsahují předepsané ukazatele. Práci na pracvišti si nedkáže zrganizvat, nedbá na přádek na pracvišti. Nevládá předpisy chraně zdraví při práci a nedbá na chranu živtníh 10

11 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d prstředí. Nevyužívá hspdárně survin, materiálů a energie. V bsluze a údržbě labratrních zařízení a pmůcek, přístrjů a nářadí, nástrjů a měřidel se dpuští závažných nedstatků Výchvná patření Výchvná patření jsu pchvaly a jiná cenění a patření k psílení kázně. Ředitel škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin neb za dluhdbu úspěšnu práci. žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit za mimřádný prjev humánnsti, bčanské a šklní iniciativy, za záslužný neb statečný čin, za dluhdbu úspěšnu práci. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních vyučujících žákvi p prjednání s ředitelem škly udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající úspěšnu práci. Udělení pchvaly a jinéh cenění se zaznamenává d dkumentace škly a zaznamená se na vysvědčení za plletí, v němž byl udělen. Opatření k psílení kázně žáků se ukládá za závažné neb pakvané prvinění prti šklnímu řádu. Tt patření předchází zpravidla před snížením stupně z chvání. Pdle závažnsti prvinění se ukládá některé z těcht patření: napmenutí třídníh učitele, důtka třídníh učitele, důtka ředitele škly. Třídní učitel může žákvi pdle závažnsti prvinění udělit napmenutí neb důtku; udělení důtky neprdleně známí řediteli škly. Ředitel škly uděluje důtku p prjednání v pedaggické radě. Napmenutí a důtky se udělují před klektivem třídy neb škly. Ředitel škly neb třídní učitel známí důvdy udělení výchvnéh patření písemně prkazatelným způsbem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává d katalgvéh listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. Za jeden přestupek se uděluje žákvi puze jedn patření k psílení kázně Klasifikace a hdncení žáků s vývjvými pruchami U žáka se smyslvu neb tělesnu vadu, vadu řeči, prkazatelnu specificku vývjvu pruchu učení neb chvání se při jeh hdncení a klasifikaci přihlédne k charakteru pstižení. Vyučující respektují dpručení psychlgických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hdncení chvání žáků a také vlí vhdné a přiměřené způsby získávání pdkladů. Žákům u nichž je diagnstikvána specifická vývjvá prucha učení, je nezbytné p celu dbu dcházky d škly věnvat speciální pzrnst a péči. Pr zjišťvání úrvně žákvých vědmstí a dvednstí vlí učitel takvé frmy a druhy zkušení, které dpvídají schpnstem žáka a na něž nemá prucha negativní vliv. Kntrlní práce a diktáty píší tit žáci p předchzí přípravě. Pkud je nutné, nebude dítě s vývjvu pruchu vystavván úklům, v nichž vzhledem k pruše nemůže přiměřeně pracvat a pdávat výkny dpvídající jeh předpkladům. 11

12 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Vyučující klade důraz na ten druh prjevu, ve kterém má žák předpklady pdávat lepší výkny. Při klasifikaci se nevychází z prstéh pčtu chyb, ale z pčtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace byla prvázena hdncením, t.j. vyjádřením pzitivních stránek výknu, bjasněním pdstaty neúspěchu, návdem, jak mezery a nedstatky překnávat. Děti, u kterých je diagnstikvána dyslexie neb dysrtgrafie, mhu být se suhlasem rdičů během celéh jejich vzdělávání hdnceny z mateřskéh jazyka a z jiných jazyků slvně ( a t jak v průběhu šklníh rku, tak na plletním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnstikvanu dyskalkulií bude ttéž platit pr matematiku a další předměty, kde výsledky mhu být tut pruchu vlivněny. Dítě lze hdntit slvně (průběžně i na vysvědčení) p dhdě s rdiči a dbrníkem prakticky ve všech předmětech, d nichž se prucha prmítá. Jakmile žák překná nejvýraznější btíže, je vhdné pstupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikvat lze i známku s tím, že se specifická prucha dítěte vezme v úvahu a drazí se v mírnější známce jeden stupeň, tak i něklik stupňů. Při uplatňvání všech těcht mžnstí vyučující pstupuje velmi individuálně, s využitím všech dstupných infrmací, zejména infrmací z dbrných vyšetření a ve splupráci s rdiči. Ředitel škly může pvlit, aby pr dítě se specifickými pruchami učení byl vypracván pr kterýkliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukvý plán, který se může radikálně lišit d výuky v daném pstupném rčníku, přitm však bude pskytvat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smluvy mezi vedením škly, vyučujícím(i) a rdiči dítěte; vypracvávají se krátce a rámcvě v písemné frmě. Výsledky se hdntí slvně neb známku. Všechna navrhvaná pedaggická patření se zásadně prjednávají s rdiči a jejich suhlasný či nesuhlasný názr je respektván. V hdncení se přístup vyučujícíh zaměřuje na pzitivní výkny žáka a tím na pdpru jeh pznávací mtivace k učení namíst jednstrannéh zdůrazňvání chyb K m i s i n á l n í a p r a v n é z k u š k y Kmisinální zkušky: Má-li záknný zástupce žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí, může d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitele škly kmisinální přezkušení žáka. Kmisinální přezkušení se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se záknným zástupcem. Kmisi pr přezkušení jmenuje ředitel škly; v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad. Kmise je tříčlenná a tvří ji: a) předseda, kterým je ředitel škly, ppřípadě jím pvěřený učitel, neb v případě, že vyučujícím danéh předmětu je ředitel škly, krajským úřadem jmenvaný jiný pedaggický pracvník škly 12

13 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d b) zkušející učitel, jímž je vyučující danéh předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, ppřípadě jiný vyučující danéh předmětu c) přísedící, kterým je jiný vyučující danéh předmětu neb předmětu stejné vzdělávací blasti stanvené Rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání Výsledek přezkušení již nelze napadnut nvu žádsti přezkušení. Výsledek přezkušení stanví kmise hlasváním. Výsledek přezkušení se vyjádří slvním hdncením neb stupněm prspěchu. Ředitel škly sdělí výsledek přezkušení prkazatelným způsbem žákvi a záknnému zástupci žáka. V případě změny hdncení na knci 1. neb 2. plletí se žákvi vydá nvé vysvědčení O přezkušení se přizuje prtkl, který se stává sučástí dkumentace škly. Žák může v jednm dni vyknat přezkušení puze z jednh předmětu. Není-li mžné žáka ze závažných důvdů ve stanveném termínu přezkušet, stanví rgán jmenující kmisi náhradní termín přezkušení. Knkrétní bsah a rzsah přezkušení stanví ředitel škly v suladu se ŠVP. Vyknáním přezkušení není dtčená mžnst vyknat pravnu zkušku Opravné zkušky: Kmisi pr pravnu zkušku jmenuje ředitel škly; v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad. Pr slžení kmise a její činnst platí stejná pravidla jak v případě kmisinálníh přezkušení. 13

14 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Autevaluace škly O b l a s t i a u t e v a l u a c e pdmínky vzdělávání průběh vzdělávání pdpra žáků splupráce s rdiči vliv vzájemných vztahů sb ve vzdělávání výsledky vzdělávání řízení škly DVPP úrveň výsledků práce škly vzhledem k pdmínkám vzdělávání a eknmickým zdrjům N á s t r j e a u t e v a l u a c e hspitace vedení škly, vzájemné hspitace učitelů dtazníkvá šetření a ankety pr učitele, pr rdiče, pr žáky rzhvry s učiteli, se žáky, s rdiči diskuse s učiteli, se žáky pzrvání prhlídky jednání pedaggické rady jednání vedení škly sledvání dbrnéh růstu učitelů analýzy (např. analýza SWOT, analýza klasifikace, respektive hdncení žáků, rzbr písemnstí žáků, analýza dkumentace učitelů, analýza dkumentace škly). 14

15 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d O b l a s t i, c í l e, k r i t é r i a, n á s t r j e a časvé rzvržení autevaluačních činnstí Pdmínky vzdělávání jejich úrveň je pravidelně sledvána ředitelem škly (materiálně technické, bezpečnstní a persnální) i jedntlivými učiteli (zejména materiálně technické a bezpečnstní), kteří sledují technický stav pmůcek (hlásí nutnst prav případně vyřazení) a každrčně dávají návrhy na nákup dalších učebních pmůcek d jedntlivých kabinetů. Je přihlížen i k zájmu žáků. V průběhu rku ředitel sleduje persnální zajištění výuky. Cíle a kritéria pstupné zlepšvání materiálně technickéh vybavení škly, aby byl mžné naplňvat cíle ŠVP zajistit bezpečné pdmínky, aby nedcházel k úrazům zvyšvání dbrnéh růstu učitelů, aby byla zajištěna dstatečně kvalitně i výuka předmětů, na něž ve škle není aprbvaný učitel Nástrje a časvé rzvržení: kntrlní činnst ředitele škly a učitelů, předkládání pžadavků na nákup pmůcek sledvání technickéh stavu pmůcek průběžně vyhdncvání příčin a pčtu úrazů 2 x rčně rzhvry se žáky (návrhy na nákup pmůcek) sledvání a vyhdncení persnálníh zajištění výuky na příští šklní rk průběžně, návrhy 1 x rčně průběžně průběžně sledvání zájmu učitelů DVPP průběžně kntrlní a hspitační činnst ředitele pdle plánu hspitací jednání šklské rady zpravidla 2x rčně jednání pedaggické rady minimálně 5 x rčně 15

16 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Průběh vzdělávání Cíle a kritéria: plnění tematických a časvých plánů učiteli rvnměrné rzlžení zátěže na žáky vést pracvníky ke zkvalitnění jejich výchvné a vzdělávací práce výsledky žáků v jedntlivých předmětech, v lympiádách, sutěžích připravit žáky ke studiu na všech typech středních škl úspěšnst abslventů ve středšklském studiu vytvřit ve škle příjemné pracvní prstředí pr žáky, učitele i statní pracvníky bezknfliktní vstřícné prstředí Nástrje a časvé rzvržení: kntrlní a hspitační činnst ředitele pdle plánu hspitací sledvání zájmu učitelů DVPP průběžně dtazníkvá šetření pr žáky, rdiče a učitele vyhdncení účasti a úspěšnsti v sutěžích 1 x za dva rky 1 x rčně rzhvry se žáky průběžně rzhvry s bývalými žáky průběžně jednání šklské rady zpravidla 2 x rčně jednání pedaggické rady minimálně 5 x rčně Pdpra žáků, splupráce s rdiči, vliv vzájemných vztahů ve vzdělávání Cíle, kritéria, nástrje a časvé rzvržení: zajistit bezprblémvý chd a využívání pčítačvé učebny, žákvské knihvny, šklní družiny, tělcvičny využívání pčítačů ve vlném čase, výpůjčky knih, naplněnst šklní družiny, využívání šklní tělcvičny sledvání vyučujícími a ředitelem škly průběžně 16

17 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d pdílet se na vlnčasvých aktivitách žáků, zapjit rdiče d vedení kružků předlžení c nejpestřejší nabídky kružků a jejich naplněnst, splupráce s rdiči vyhdncvání dkumentace 1 x rčně zajistit pskytnutí pmci v případě, že ni žák pžádá zajištění mžnsti dučvání a jeh využívání kntrlní činnst ředitele průběžně pmc výchvnéh pradce při řešení prblémů pskytnutí pmci žákům i rdičům kntrlní činnst ředitele průběžně zlepšvání infrmvansti rdičů i veřejnsti dění ve škle příspěvky d Měčínských nvin a Klatvskéh deníku, pravidelná aktualizace internetvých stránek škly kntrlní činnst ředitele průběžně zvyšvání zájmu rdičů průběh a výsledky vzdělávání využívání sbních knzultací, návštěvnst třídních schůzek analýza dkumentace třídních schůzek 2 x rčně zlepšvat vzájemné vztahy (žák žák, žák učitel, učitel rdič, učitel učitel, učitel vedení škly) ddržvání pravidel slušnéh chvání, důvěra žáka a rdičů, důvěra učitelů ve vedení škly pzrvání, rzhvr se žáky, s rdiči průběžně dtazníkvé šetření pr žáky, rdiče učitele 1 x za dva rky včasnst diagnstikvání různých typů znevýhdnění žáků a dpručení k dbrnému vyšetření splupráce s PPP a SPC analýza dkumentace výchvnéh pradce 1 x rčně rzvj nadání a talentu žáků účast a výsledky v sutěžích, navštěvvání kružků a nepvinných předmětů vyhdncení dsažených výsledků 1 x rčně přádání akcí tevřených širké veřejnsti návštěvnst těcht akcí pzrvání průběžně (na akcích) zlepšvání splupráce se zřizvatelem přenášení návrhů šklské rady prstřednictvím zástupců zřizvatele analýza vztahů se zřizvatelem 1 x rčně 17

18 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Výsledky vzdělávání Cíle, kritéria, nástrje a časvé rzvržení: upevňvat a rzvíjet vědmsti a dvednsti, učit žáky zaujímat pstje zlepšení kmunikačních dvednstí, schpnst řešení prblémů, kultivvané vyjadřvání vlastních názrů hspitační činnst vedení škly pdle plánu hspitací rzbr písemnstí žáků, pzrvání průběžně uplatnění v sutěžích dsahvání dbrých výsledků v sutěžích vyhdncení dsažených výsledků 1 x rčně Řízení škly Cíle: spkjený žák ve své třídě a spkjený učitel ve své práci zajištění ptimálních pdmínek ke vzdělávání průhledný systém dměňvání na základě kriterií stanvených v Organizačním řádu škly vytvření příznivé pracvní atmsféry ve škle respektvání záknů a pravidel ve všech brech činnsti funkční přens infrmací běma směry pdpra DVPP a samstudia Kritéria: výsledky všech kntrl Nástrje a časvé rzvržení: systém kntrl vedení škly dle plánu kntrl kntrlní činnst ze strany zřizvatele 2 x rčně dtazníkvá šetření 1 x za dva rky 18

19 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d DVVP Cíle a kritéria: zvyšvání dbrnéh růstu učitelů, aby byla zajištěna dstatečně kvalitně i výuka předmětů, na něž ve škle není aprbvaný učitel (zejména výuka jazyků a ICT) účast na vzdělávacích akcích, aktivní samstudium Nástrje a časvé rzvržení: sledvání zájmu učitelů DVPP průběžně Úrveň výsledků práce škly vzhledem k pdmínkám vzdělávání a eknmickým zdrjům Cíle a kritéria: zvýšení zájmu žáků vzdělání prvnání výsledků p dvu letech realizace ŠVP Nástrje a časvé rzvržení: dtazníkvé šetření 1 x za dva rky 19

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více