6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru učitel ve škle vyknává p celý šklní rk. Cílem je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, prstřednictvím které získává infrmace tm, jak danu prblematiku zvládá, jak dvede zacházet s tím, c se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Učitel se snaží také pdat knkrétní návd, jak má žák pstupvat, aby přetrvávající nedstatky dstranil. Hdncení nesmí být zaměřen primárně na srvnávání žáka s jeh splužáky, ale měl by se sustředit zejména na individuální pkrk každéh žáka při naplňvání předem stanvených pžadavků. Měla by být psilvána zejména vnitřní mtivace, kdy každý žák by měl dcházet k pznání, že se učí pr živt a sám pr sebe, ne pr známky a je zdpvědný za své učení. T pdpříme, pkud žákvi umžníme vlastní hdncení (sebehdncení). Sebehdncení je důležitu sučástí hdncení žáků. Psiluje se jím sebeúcta a sebevědmí žáků, mtivace k učení a rzvíjí se zejména kmunikační a sciální kmpetence. Chybu se musí žák naučit chápat jak přirzenu věc v prcesu učení a jak důležitý prstředek učení. Sebehdncení s argumentací by měl předcházet vlastnímu hdncení učitelem, případně splužáky. Učitel by měl žáka vést (přiměřeně věku), aby se ten sebehdncení učil a zdknalval se v něm. Při sebehdncení se žák snaží ppsat nejen vlastní výsledek své práce, ale zejména činnsti a prcesy, které h k výsledku dvedly c se mu pdařil a daří, c mu ještě nejde a jak bude pkračvat dál. Při šklní práci vedeme žáka, aby kmentval svje výkny a výsledky. K sebehdncení služí také skupinvé, kperativní a pdbné frmy práce, při kterých se žák může prvnávat s statními. Sučástí hdncení žáka ve škle je také hdncení jeh chvání a prjevu. Celkvě hdncení nesmí vést ke snižvání důstjnsti a sebedůvěry žáka. Hdncení vychází z psuzení míry dsažení čekávaných výstupů frmulvaných v učebních snvách jedntlivých předmětů ŠVP a svjení důležitých kmpetencí. Výsledky vzdělávání žáka v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech stanvených ŠVP se v případě pužití klasifikace hdntí 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný U žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, kteří se vyučují pdle individuálníh vzdělávacíh plánu na základě závěrů speciálněpedaggickéh vyšetření, bude způsb hdncení prjednán se záknným zástupcem žáka. 1

2 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d H d n c e n í c h v á n í ž á k a : Chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu se v případě pužití klasifikace hdntí na vysvědčení stupni: a) 1 velmi dbré b) 2 uspkjivé c) 3 neuspkjivé Klasifikace chvání Klasifikaci chvání žáků navrhuje třídní učitel p prjednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s statními učiteli a rzhduje ní ředitel p prjednání v pedaggické radě. Pkud třídní učitel tent pstup neddrží, mají mžnst pdat návrh na pedaggické radě i další vyučující. Kritériem pr klasifikaci chvání je ddržvání pravidel chvání (šklní řád) včetně ddržvání vnitřníh řádu škly během klasifikačníh bdbí. Při klasifikaci chvání se přihlíží k věku, mrální a rzumvé vyspělsti žáka; k uděleným patřením k psílení kázně se přihlíží puze tehdy, jestliže tat patření byla neúčinná. Kritéria pr jedntlivé stupně klasifikace chvání jsu následující: Stupeň 1 (velmi dbré) Žák uvědměle ddržuje pravidla chvání a ustanvení vnitřníh řádu škly. Méně závažných přestupků se dpuští jediněle. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspkjivé) Chvání žáka je v rzpru s pravidly chvání a s ustanveními vnitřníh řádu škly. Žák se dpustí závažnéh přestupku prti pravidlům slušnéh chvání neb vnitřnímu řádu škly; neb se pakvaně dpustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídníh učitele škly dpuští dalších přestupků, narušuje výchvně vzdělávací činnst škly. Ohržuje bezpečnst a zdraví svje neb jiných sb. Stupeň 3 (neuspkjivé) Chvání žáka ve škle je v příkrém rzpru s pravidly slušnéh chvání. Dpustí se takvých závažných přestupků prti šklnímu řádu neb prvinění, že je jimi vážně hržena výchva neb bezpečnst a zdraví jiných sb. Záměrně narušuje hrubým způsbem výchvně vzdělávací činnst škly. Zpravidla se přes důtku ředitele škly dpuští dalších přestupků.. 2

3 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Z půsby hdncení prspěchu: - klasicky známku - slvní hdncení - kmbinvané hdncení (část klasicky, část slvně) Při hdncení žáka slvně vyučující krmě psuzení výsledků vzdělávání, hdntí i píli žáka, jeh přístup ke vzdělání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn a naznačení dalšíh rzvje žáka. Obsahuje také zdůvdnění hdncení a dpručení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překnávat. V případě slvníh hdncení bude závěr hdncení frmulván: učiv vládá bezpečně dpvídá známce 1 učiv vládá dpvídá známce 2 učiv vládá s menšími btížemi dpvídá známce 3 učiv vládá s většími btížemi dpvídá známce 4 učiv nevládá dpvídá známce 5 Žák je hdncen plletně v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech. Na 1. stupni se pužije pr zápis stupně hdncení číslice, na druhém stupni se pužije slvní značení stupně. Celkvé hdncení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prspěl (a) s vyznamenáním prspěl (a) neprspěl (a) Žák je hdncen stupněm prspěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených ŠVP hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu hrším než 2 chvalitebný, průměr prspěchu ze všech pvinných předmětů stanvených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeh chvání je hdncen stupněm velmi dbré prspěl (a), není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených ŠVP hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný neb dpvídajícím slvním hdncením neprspěl (a), je-li v některém z pvinných předmětů stanvených ŠVP hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný neb dpvídajícím slvním hdncením D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanvených ŠVP s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených RVP a předmětů, z nichž byl uvlněn. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, 3

4 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. Výsledky práce v zájmvých útvarech rganizvaných šklu se v případě pužití klasifikace hdntí na vysvědčení stupni: pracval (a) úspěšně pracval (a) Žáci 9. rčníků a žáci, kteří na daném stupni základní škly dsud nepakvali rčník, kteří na knci druhéh plletí neprspěli nejvýše ze dvu pvinných předmětů s výjimku předmětů výchvnéh zaměření, knají pravné zkušky. Opravné zkušky se knají nejpzději d knce příslušnéh šklníh rku v termínu stanveném ředitelem škly. Žák může v jednm dni skládat puze jednu pravnu zkušku. Opravné zkušky jdu kmisinální. Žák, který nevykná pravnu zkušku úspěšně neb se k jejímu knání nedstaví, neprspěl. Ze závažných důvdů může ředitel škly žákvi stanvit náhradní termín pravné zkušky nejpzději d 15. září následujícíh šklníh rku. D té dby je žák zařazen d nejbližšíh vyššíh rčníku, ppřípadě znvu d 9. rčníku. Výstupní hdncení Výstupní hdncení vydá škla žákvi na knci 1. plletí šklníh rku, v němž splní pvinnu šklní dcházku. Výstupní hdncení vydá škla žákvi na knci prvníh plletí také v pátém a sedmém rčníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škle. V případ pdání přihlášky k přijetí d bru vzdělání, v němž je jak sučást přijímacíh řízení stanvená RVP talentvá zkuška, je žákvi vydán výstupní hdncení d 30. října. Hlavním bsahem výstupníh hdncení je vyjádření dsažené výstupní úrvni vzdělání ve struktuře vymezené RVP pr základní vzdělávání Získávání pdkladů pr hdncení a klasifikaci Pdklady pr hdncení a klasifikaci získávají vyučující zejména: sustavným diagnstickým pzrváním žáků, sledváním jeh výknů a připravensti na vyučvání, různými druhy zkušek (písemné, ústní, grafické, praktické, phybvé, ) kntrlními písemnými pracemi, analýzu výsledků různých činnstí žáků, knzultacemi s statními vyučujícími a pdle ptřeby i psychlgickými a zdravtnickými pracvníky. Žák 2. až 9. rčníku základní škly musí mít z každéh předmětu, alespň dvě známky za každé plletí, z th nejméně jednu za ústní zkušení. Známky získávají vyučující průběžně během celéh klasifikačníh bdbí. Není přípustné ústně přezkušvat žáky kncem klasifikačníh bdbí z látky celéh tht bdbí. Výjimku tvří vědmsti nutné k zvládnutí zkušené látky. Zkušení je prváděn zásadně před klektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušvání p vyučvání v kabinetech. Výjimka je mžná jen při diagnstikvané vývjvé pruše, kdy je tent způsb dpručen ve zprávě psychlga. 4

5 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvdňuje a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů, výtvrů. P ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledek hdncení písemných zkušek a prací a praktických činnstí známí žákvi nejpzději d 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkvé klasifikaci, zástupcům žáka a t zejména prstřednictvím zápisů d žákvské knížky sučasně se sdělváním známek žákům. Kntrlní písemné práce a další druhy zkušek rzvrhne učitel rvnměrně na celý šklní rk, aby se nadměrně nenahrmadily v určitých bdbích. O termínu písemné zkušky, která má trvat více než 25 minut, infrmuje vyučující žáky dstatečně dluhu dbu předem. Ostatní vyučující tm infrmuje frmu zápisu d třídní knihy. V jednm dni mhu žáci knat jen jednu zkušku uvedenéh charakteru. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci každé klasifikaci žáka průkazným způsbem tak, aby mhl vždy dlžit správnst celkvé klasifikace žáka i způsb získání známek (ústní zkušení, písemné, ). V případě dluhdbé nepřítmnsti neb rzvázání pracvníh pměru v průběhu klasifikačníh bdbí předá tent klasifikační přehled zastupujícímu učiteli neb vedení škly. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dluhdbějším pbytu žáka mim šklu (lázeňské léčení, léčebné pbyty, dčasné umístění v ústavech, apd.) vyučující respektuje známky, které škle sdělí škla při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znvu nepřezkušuje. Při určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech na knci klasifikačníh bdbí se hdntí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Výsledná známka za klasifikační bdbí musí dpvídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rdičům. Případy zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednají v pedaggické radě, a t zpravidla k 15. listpadu a 15. dubnu. Na knci klasifikačníh bdbí, v termínu, který určí ředitel škly, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkvé klasifikace d třídníh výkazu a připraví návrhy na umžnění pravných zkušek, na klasifikaci v náhradním termínu apd. Záknné zástupce žáka infrmuje prspěchu a chvání žáka: třídní učitel a učitelé jedntlivých předmětů v plvině prvníh a druhéh plletí; třídní učitel neb učitel, jestliže t záknní zástupci pžádají. Infrmace jsu rdičům předávány převážně při sbním jednání na třídních schůzkách neb hvrvých hdinách, na které jsu rdiče písemně zváni. Rdičům, kteří se nemhli dstavit na šklu určený termín, pskytnu vyučující mžnst individuální knzultace.údaje klasifikaci a hdncení chvání žáka jsu sdělvány puze zástupcům žáka, nikli veřejně. V případě mimřádnéh zhršení prspěchu žáka infrmuje rdiče vyučující předmětu bezprstředně a prkazatelným způsbem. Pkud je klasifikace žáka stanvena na základě písemných neb grafických prací, vyučující tyt práce uschvají p dbu, během které se klasifikace žáka určuje neb ve které se k ní mhu záknní zástupci žáka dvlat tzn. celý šklní rk včetně hlavních prázdnin, v případě 5

6 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d žáků s dlženu klasifikací neb pravnými zkuškami až d dalšíh šklníh rku. Opravené písemné práce musí být předlženy všem žákům a na pžádání ve škle také rdičům. Při určvání klasifikačníh stupně psuzuje učitel výsledky práce bjektivně, nesmí pdléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Vyučující ddržuje zásady pedaggickéh taktu, zejména neklasifikuje žáky ihned p jejich návratu d škly p nepřítmnsti delší než jeden týden, žáci nemusí dpisvat d sešitů látku za dbu nepřítmnsti, pkud t není jediný zdrj infrmací. Účelem zkušení není nacházet mezery ve vědmstech žáka, ale hdntit t, c umí. Učitel klasifikuje jen prbrané učiv, zadávání nvé látky k samstatnému nastudvání celé třídě není přípustné. Před prvěřváním znalstí musí mít žáci dstatek času k naučení, prcvičení a zažití učiva, prvěřvání znalstí prvádět až p dstatečném prcvičení učiva. Třídní učitelé (ppřípadě výchvný pradce) jsu pvinni seznamvat statní vyučující s dpručením psychlgických vyšetření, které mají vztah ke způsbu hdncení a klasifikace žáka a způsbu získávání pdkladů. Údaje nvých vyšetřeních jsu sučástí zpráv učitelů (neb výchvnéh pradce) na pedaggické radě Zásady klasifikace Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Při určvání klasifikačníh stupně psuzuje učitel výsledky práce bjektivně, nesmí pdléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani bjektivnímu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Přechází-li žák d jiné škly, zašle ředitel dsavadní škly škle, na niž žák přechází, dkumentaci žákvi a záznam jeh chvání a prspěchu za neuknčené klasifikační bdbí Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření Převahu teretickéh zaměření mají jazykvé, splečenskvědní, přírdvědné předměty a matematika. Při průběžné klasifikaci se v suladu s pžadavky učebních snv hdntí: ucelenst, přesnst a trvalst svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic, záknitstí a vztahů, kvalita a rzsah získaných dvednstí vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti, schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení splečenských a přírdních jevů a záknitstí, kvalita myšlení, především lgika, samstatnst a tvřivst, aktivita v přístupu k činnstem, zájem ně a vztah k nim, přesnst, výstižnst a dbrná i jazykvá správnst ústníh a písemnéh prjevu, kvalita výsledků činnstí, svjení účinných metd samstatnéh studia. 6

7 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně a tvřivě uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Myslí lgicky správně, zřetelně se u něh prjevuje samstatnst a tvřivst. Jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný a výstižný. Grafický prjev je přesný a estetický. Výsledky jeh činnsti jsu kvalitní, puze s menšími nedstatky. Je schpen samstatně studvat vhdné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák vládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti v pdstatě uceleně, přesně a úplně. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně a prduktivně neb pdle menších pdnětů učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst. Ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. Kvalita výsledků činnsti je zpravidla bez pdstatných nedstatků. Grafický prjev je estetický, bez větších nepřesnstí. Je schpen samstatně neb s menší pmcí studvat vhdné texty. Stupeň 3 (dbrý) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení si pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic a záknitstí nepdstatné mezery. Při vyknávání pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí prjevuje nedstatky. Pdstatnější nepřesnsti a chyby dvede za pmci učitele krigvat. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se dpuští chyb. Uplatňuje pznatky a prvádí hdncení jevů a záknitstí pdle pdnětů učitele. Jeh myšlení je vcelku správné, ale mál tvřivé, v jeh lgice se vyskytují chyby. V ústním a písemném prjevu má nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti se prjevují častější nedstatky, grafický prjev je méně estetický a má menší nedstatky. Je schpen samstatně studvat pdle návdu učitele. Stupeň 4 (dstatečný) Žák má v ucelensti, přesnsti a úplnsti svjení si pžadvaných pznatků závažné mezery. Při prvádění pžadvaných intelektuálních a mtrických činnstí je mál phtvý a má větší nedstatky. V uplatňvání svjených pznatků a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují závažné chyby. Při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný. V lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé. Jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. V kvalitě výsledků jeh činnsti a v grafickém prjevu se prjevují nedstatky, grafický prjev je mál estetický. Závažné nedstatky a chyby dvede žák s pmcí učitele pravit. Při samstatném studiu má velké těžksti. 7

8 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Stupeň 5 (nedstatečný) Žák si pžadvané pznatky nesvjil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeh dvednst vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti má velmi pdstatné nedstatky. V uplatňvání svjených vědmstí a dvednstí při řešení teretických a praktických úklů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hdncení jevů a záknitstí nedvede své vědmsti uplatnit ani s pdněty učitele. Neprjevuje samstatnst v myšlení, vyskytují se u něh časté lgické nedstatky. V ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnst i výstižnsti. Kvalita výsledků jeh činnstí a grafický prjev mají vážné nedstatky. Závažné nedstatky a chyby nedvede pravit ani s pmcí učitele. Nedvede samstatně studvat Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu výchvnéh zaměření Převahu výchvnéh zaměření mají: výtvarná výchva, hudební výchva a zpěv, tělesná a sprtvní výchva. Při průběžné klasifikaci se klasifikuje teretická část pdle bdu 4 a praktická pdle bdu 5. Žák zařazený d zvláštní tělesné výchvy se při částečném uvlnění neb úlevách dpručených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravtnímu stavu. Při klasifikaci se v suladu s pžadavky učebních snv hdntí: stupeň tvřivsti a samstatnsti prjevu, svjení ptřebných vědmstí, zkušenstí, činnstí a jejich tvřivá aplikace, pznání záknitstí daných činnstí a jejich uplatňvání ve vlastní činnsti, kvalita prjevu, vztah žáka k činnstem a zájem ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice statní splečnsti, v tělesné výchvě s přihlédnutím ke zdravtnímu stavu žáka, všebecná tělesná zdatnst, výknnst a jeh péče vlastní zdraví. Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák je v činnstech velmi aktivní. Pracuje tvřivě, samstatně, plně využívá své sbní předpklady a velmi úspěšně pdle pžadavků snv je rzvíjí v individuálních a klektivních prjevech. Jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální, prcítěný, v hudební, branné a tělesné výchvě přesný. Osvjené vědmsti, dvednsti a návyky aplikuje tvřivě. Má výrazně aktivní zájem umění, estetiku, brannst a tělesnu kulturu a prjevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rzvíjí svůj estetický vkus, tělesnu zdatnst a brannst. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnstech aktivní, tvřivý, převážně samstatný na základě využívání svých sbních předpkladů, které úspěšně rzvíjí v individuálním a v klektivním prjevu. Jeh prjev je esteticky půsbivý a má jen menší nedstatky z hlediska pžadavků snv. Žák tvřivě 8

9 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d aplikuje svjené vědmsti, dvednsti a návyky v nvých úklech. Má aktivní zájem umění, estetiku, brannst a tělesnu zdatnst. Rzvíjí si v pžadvané míře estetický vkus, brannst a tělesnu zdatnst. Stupeň 3 (dbrý) Žák je v činnstech méně aktivní, tvřivý, samstatný, phtvý. Nevyužívá dstatečně své schpnsti v individuálním a klektivním prjevu. Jeh prjev je mál půsbivý, dpuští se v něm chyb. Jeh vědmsti a dvednsti mají četnější mezery a při jejich aplikaci ptřebuje pmc učitele. Nemá dstatečný aktivní zájem umění, estetiku, brannst a tělesnu kulturu. Nerzvíjí v pžadvané míře svůj estetický vkus, tělesnu zdatnst a brannst. Stupeň 4 (dstatečný) Žák je v činnstech mál aktivní a tvřivý. Rzvj jeh schpnstí a jeh prjev jsu mál uspkjivé. Úkly řeší s častými chybami. Vědmsti a dvednsti aplikuje jen se značnu pmcí učitele. Prjevuje velmi malu snahu a zájem činnsti, nerzvíjí dstatečně svůj estetický vkus, brannst a tělesnu zdatnst. Stupeň 5 (nedstatečný) Žák je v činnstech převážně pasivní. Rzvj jeh schpnstí je neuspkjivý. Jeh prjev je pvětšině chybný a nemá esteticku hdntu. Minimální svjené vědmsti a dvednsti nedvede aplikvat. Neprjevuje zájem práci a nevyvíjí úsilí rzvíjet svůj estetický vkus, brannst a tělesnu zdatnst Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu praktickéh zaměření Převahu praktické činnsti mají na základní škle pracvní vyučvání, praktika, základy techniky, dmácí nauky. Při klasifikaci předmětů s převahu praktickéh zaměření se pdle pžadavků učebních snv hdntí: vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem, svjení praktických dvednstí a návyků, zvládnutí účelných způsbů práce, využití získaných teretických vědmstí v praktických činnstech, aktivita, samstatnst, tvřivst, iniciativa v praktických činnstech, kvalita výsledků činnstí, rganizace vlastní práce a pracviště, udržvání přádku na pracvišti, ddržvání předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci a péče živtní prstředí, hspdárné využívání survin, materiálů, energie, překnávání překážek v práci, bsluha a údržba labratrních zařízení a pmůcek, nástrjů, nářadí a měřidel. Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák sustavně prjevuje kladný vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem. Phtvě, samstatně a tvřivě využívá získané teretické pznatky při praktické činnsti. Praktické činnsti vyknává phtvě, samstatně uplatňuje získané dvednsti a návyky. Bezpečně vládá pstupy a způsby práce; dpuští se jen menších chyb, výsledky jeh práce jsu bez závažnějších nedstatků. Účelně si 9

10 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d rganizuje vlastní práci, udržuje pracviště v přádku. Uvědměle ddržuje předpisy bezpečnsti a chraně zdraví při práci a aktivně se stará živtní prstředí. Hspdárně využívá surviny, materiál, energii. Vzrně bsluhuje a udržuje labratrní zařízení a pmůcky, nástrje, nářadí a měřidla. Aktivně překnává vyskytující se překážky. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák prjevuje kladný vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem. Samstatně, ale méně tvřivě a s menší jisttu využívá získané teretické pznatky při praktické činnsti. Praktické činnsti vyknává samstatně, v pstupech a způsbech práce se nevyskytují pdstatné chyby. Výsledky jeh práce mají drbné nedstatky. Účelně si rganizuje vlastní práci, pracviště udržuje v přádku. Uvědměle ddržuje předpisy bezpečnsti a chraně zdraví při práci a stará se živtní prstředí. Při hspdárném využívání survin, materiálu a energie se dpuští malých chyb. Labratrní zařízení a pmůcky, nástrje, nářadí a měřidla bsluhuje a udržuje s drbnými nedstatky. Překážky v práci překnává s bčasnu pmcí učitele. Stupeň 3 (dbrý) Žák prjevuje vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem s menšími výkyvy. Za pmci učitele uplatňuje získané teretické pznatky při praktické činnsti. V praktických činnstech se dpuští chyb a při pstupech a způsbech práce ptřebuje bčasnu pmc učitele. Výsledky práce mají nedstatky. Vlastní práci rganizuje méně účelně, udržuje pracviště v přádku. Ddržuje předpisy bezpečnsti a chraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvrbě a chraně živtníh prstředí. Na pdněty učitele je schpen hspdárně využívat surviny, materiály a energii. K údržbě labratrních zařízení, přístrjů a měřidel musí být částečně pdněcván. Překážky v práci překnává jen s častu pmcí učitele. Stupeň 4 (dstatečný) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracvnímu klektivu a praktickým činnstem. Získané teretické pznatky dvede využít při praktické činnsti jen za sustavné pmci učitele. V praktických činnstech, dvednstech a návycích se dpuští větších chyb. Při vlbě pstupů a způsbů práce ptřebuje sustavnu pmc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedstatky. Práci dvede rganizvat za sustavné pmci učitele, méně dbá přádek na pracvišti. Méně dbá na ddržvání předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci a živtní prstředí. Prušuje zásady hspdárnsti využívání survin, materiálů a energie. V bsluze a údržbě labratrních zařízení a pmůcek, přístrjů, nářadí a měřidel se dpuští závažných nedstatků. Překážky v práci překnává jen s pmcí učitele. Stupeň 5 (nedstatečný) Žák neprjevuje zájem práci a vztah k ní, ani k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem. Nedkáže ani s pmcí učitele uplatnit získané teretické pznatky při praktické činnsti. V praktických činnstech, dvednstech a návycích má pdstatné nedstatky. Nedkáže pstupvat při práci ani s pmcí učitele. Výsledky jeh práce jsu nedknčené, neúplné, nepřesné, nedsahují předepsané ukazatele. Práci na pracvišti si nedkáže zrganizvat, nedbá na přádek na pracvišti. Nevládá předpisy chraně zdraví při práci a nedbá na chranu živtníh 10

11 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d prstředí. Nevyužívá hspdárně survin, materiálů a energie. V bsluze a údržbě labratrních zařízení a pmůcek, přístrjů a nářadí, nástrjů a měřidel se dpuští závažných nedstatků Výchvná patření Výchvná patření jsu pchvaly a jiná cenění a patření k psílení kázně. Ředitel škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin neb za dluhdbu úspěšnu práci. žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit za mimřádný prjev humánnsti, bčanské a šklní iniciativy, za záslužný neb statečný čin, za dluhdbu úspěšnu práci. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních vyučujících žákvi p prjednání s ředitelem škly udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající úspěšnu práci. Udělení pchvaly a jinéh cenění se zaznamenává d dkumentace škly a zaznamená se na vysvědčení za plletí, v němž byl udělen. Opatření k psílení kázně žáků se ukládá za závažné neb pakvané prvinění prti šklnímu řádu. Tt patření předchází zpravidla před snížením stupně z chvání. Pdle závažnsti prvinění se ukládá některé z těcht patření: napmenutí třídníh učitele, důtka třídníh učitele, důtka ředitele škly. Třídní učitel může žákvi pdle závažnsti prvinění udělit napmenutí neb důtku; udělení důtky neprdleně známí řediteli škly. Ředitel škly uděluje důtku p prjednání v pedaggické radě. Napmenutí a důtky se udělují před klektivem třídy neb škly. Ředitel škly neb třídní učitel známí důvdy udělení výchvnéh patření písemně prkazatelným způsbem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává d katalgvéh listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. Za jeden přestupek se uděluje žákvi puze jedn patření k psílení kázně Klasifikace a hdncení žáků s vývjvými pruchami U žáka se smyslvu neb tělesnu vadu, vadu řeči, prkazatelnu specificku vývjvu pruchu učení neb chvání se při jeh hdncení a klasifikaci přihlédne k charakteru pstižení. Vyučující respektují dpručení psychlgických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hdncení chvání žáků a také vlí vhdné a přiměřené způsby získávání pdkladů. Žákům u nichž je diagnstikvána specifická vývjvá prucha učení, je nezbytné p celu dbu dcházky d škly věnvat speciální pzrnst a péči. Pr zjišťvání úrvně žákvých vědmstí a dvednstí vlí učitel takvé frmy a druhy zkušení, které dpvídají schpnstem žáka a na něž nemá prucha negativní vliv. Kntrlní práce a diktáty píší tit žáci p předchzí přípravě. Pkud je nutné, nebude dítě s vývjvu pruchu vystavván úklům, v nichž vzhledem k pruše nemůže přiměřeně pracvat a pdávat výkny dpvídající jeh předpkladům. 11

12 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Vyučující klade důraz na ten druh prjevu, ve kterém má žák předpklady pdávat lepší výkny. Při klasifikaci se nevychází z prstéh pčtu chyb, ale z pčtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace byla prvázena hdncením, t.j. vyjádřením pzitivních stránek výknu, bjasněním pdstaty neúspěchu, návdem, jak mezery a nedstatky překnávat. Děti, u kterých je diagnstikvána dyslexie neb dysrtgrafie, mhu být se suhlasem rdičů během celéh jejich vzdělávání hdnceny z mateřskéh jazyka a z jiných jazyků slvně ( a t jak v průběhu šklníh rku, tak na plletním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnstikvanu dyskalkulií bude ttéž platit pr matematiku a další předměty, kde výsledky mhu být tut pruchu vlivněny. Dítě lze hdntit slvně (průběžně i na vysvědčení) p dhdě s rdiči a dbrníkem prakticky ve všech předmětech, d nichž se prucha prmítá. Jakmile žák překná nejvýraznější btíže, je vhdné pstupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikvat lze i známku s tím, že se specifická prucha dítěte vezme v úvahu a drazí se v mírnější známce jeden stupeň, tak i něklik stupňů. Při uplatňvání všech těcht mžnstí vyučující pstupuje velmi individuálně, s využitím všech dstupných infrmací, zejména infrmací z dbrných vyšetření a ve splupráci s rdiči. Ředitel škly může pvlit, aby pr dítě se specifickými pruchami učení byl vypracván pr kterýkliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukvý plán, který se může radikálně lišit d výuky v daném pstupném rčníku, přitm však bude pskytvat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smluvy mezi vedením škly, vyučujícím(i) a rdiči dítěte; vypracvávají se krátce a rámcvě v písemné frmě. Výsledky se hdntí slvně neb známku. Všechna navrhvaná pedaggická patření se zásadně prjednávají s rdiči a jejich suhlasný či nesuhlasný názr je respektván. V hdncení se přístup vyučujícíh zaměřuje na pzitivní výkny žáka a tím na pdpru jeh pznávací mtivace k učení namíst jednstrannéh zdůrazňvání chyb K m i s i n á l n í a p r a v n é z k u š k y Kmisinální zkušky: Má-li záknný zástupce žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí, může d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitele škly kmisinální přezkušení žáka. Kmisinální přezkušení se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se záknným zástupcem. Kmisi pr přezkušení jmenuje ředitel škly; v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad. Kmise je tříčlenná a tvří ji: a) předseda, kterým je ředitel škly, ppřípadě jím pvěřený učitel, neb v případě, že vyučujícím danéh předmětu je ředitel škly, krajským úřadem jmenvaný jiný pedaggický pracvník škly 12

13 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d b) zkušející učitel, jímž je vyučující danéh předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, ppřípadě jiný vyučující danéh předmětu c) přísedící, kterým je jiný vyučující danéh předmětu neb předmětu stejné vzdělávací blasti stanvené Rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání Výsledek přezkušení již nelze napadnut nvu žádsti přezkušení. Výsledek přezkušení stanví kmise hlasváním. Výsledek přezkušení se vyjádří slvním hdncením neb stupněm prspěchu. Ředitel škly sdělí výsledek přezkušení prkazatelným způsbem žákvi a záknnému zástupci žáka. V případě změny hdncení na knci 1. neb 2. plletí se žákvi vydá nvé vysvědčení O přezkušení se přizuje prtkl, který se stává sučástí dkumentace škly. Žák může v jednm dni vyknat přezkušení puze z jednh předmětu. Není-li mžné žáka ze závažných důvdů ve stanveném termínu přezkušet, stanví rgán jmenující kmisi náhradní termín přezkušení. Knkrétní bsah a rzsah přezkušení stanví ředitel škly v suladu se ŠVP. Vyknáním přezkušení není dtčená mžnst vyknat pravnu zkušku Opravné zkušky: Kmisi pr pravnu zkušku jmenuje ředitel škly; v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad. Pr slžení kmise a její činnst platí stejná pravidla jak v případě kmisinálníh přezkušení. 13

14 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Autevaluace škly O b l a s t i a u t e v a l u a c e pdmínky vzdělávání průběh vzdělávání pdpra žáků splupráce s rdiči vliv vzájemných vztahů sb ve vzdělávání výsledky vzdělávání řízení škly DVPP úrveň výsledků práce škly vzhledem k pdmínkám vzdělávání a eknmickým zdrjům N á s t r j e a u t e v a l u a c e hspitace vedení škly, vzájemné hspitace učitelů dtazníkvá šetření a ankety pr učitele, pr rdiče, pr žáky rzhvry s učiteli, se žáky, s rdiči diskuse s učiteli, se žáky pzrvání prhlídky jednání pedaggické rady jednání vedení škly sledvání dbrnéh růstu učitelů analýzy (např. analýza SWOT, analýza klasifikace, respektive hdncení žáků, rzbr písemnstí žáků, analýza dkumentace učitelů, analýza dkumentace škly). 14

15 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d O b l a s t i, c í l e, k r i t é r i a, n á s t r j e a časvé rzvržení autevaluačních činnstí Pdmínky vzdělávání jejich úrveň je pravidelně sledvána ředitelem škly (materiálně technické, bezpečnstní a persnální) i jedntlivými učiteli (zejména materiálně technické a bezpečnstní), kteří sledují technický stav pmůcek (hlásí nutnst prav případně vyřazení) a každrčně dávají návrhy na nákup dalších učebních pmůcek d jedntlivých kabinetů. Je přihlížen i k zájmu žáků. V průběhu rku ředitel sleduje persnální zajištění výuky. Cíle a kritéria pstupné zlepšvání materiálně technickéh vybavení škly, aby byl mžné naplňvat cíle ŠVP zajistit bezpečné pdmínky, aby nedcházel k úrazům zvyšvání dbrnéh růstu učitelů, aby byla zajištěna dstatečně kvalitně i výuka předmětů, na něž ve škle není aprbvaný učitel Nástrje a časvé rzvržení: kntrlní činnst ředitele škly a učitelů, předkládání pžadavků na nákup pmůcek sledvání technickéh stavu pmůcek průběžně vyhdncvání příčin a pčtu úrazů 2 x rčně rzhvry se žáky (návrhy na nákup pmůcek) sledvání a vyhdncení persnálníh zajištění výuky na příští šklní rk průběžně, návrhy 1 x rčně průběžně průběžně sledvání zájmu učitelů DVPP průběžně kntrlní a hspitační činnst ředitele pdle plánu hspitací jednání šklské rady zpravidla 2x rčně jednání pedaggické rady minimálně 5 x rčně 15

16 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Průběh vzdělávání Cíle a kritéria: plnění tematických a časvých plánů učiteli rvnměrné rzlžení zátěže na žáky vést pracvníky ke zkvalitnění jejich výchvné a vzdělávací práce výsledky žáků v jedntlivých předmětech, v lympiádách, sutěžích připravit žáky ke studiu na všech typech středních škl úspěšnst abslventů ve středšklském studiu vytvřit ve škle příjemné pracvní prstředí pr žáky, učitele i statní pracvníky bezknfliktní vstřícné prstředí Nástrje a časvé rzvržení: kntrlní a hspitační činnst ředitele pdle plánu hspitací sledvání zájmu učitelů DVPP průběžně dtazníkvá šetření pr žáky, rdiče a učitele vyhdncení účasti a úspěšnsti v sutěžích 1 x za dva rky 1 x rčně rzhvry se žáky průběžně rzhvry s bývalými žáky průběžně jednání šklské rady zpravidla 2 x rčně jednání pedaggické rady minimálně 5 x rčně Pdpra žáků, splupráce s rdiči, vliv vzájemných vztahů ve vzdělávání Cíle, kritéria, nástrje a časvé rzvržení: zajistit bezprblémvý chd a využívání pčítačvé učebny, žákvské knihvny, šklní družiny, tělcvičny využívání pčítačů ve vlném čase, výpůjčky knih, naplněnst šklní družiny, využívání šklní tělcvičny sledvání vyučujícími a ředitelem škly průběžně 16

17 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d pdílet se na vlnčasvých aktivitách žáků, zapjit rdiče d vedení kružků předlžení c nejpestřejší nabídky kružků a jejich naplněnst, splupráce s rdiči vyhdncvání dkumentace 1 x rčně zajistit pskytnutí pmci v případě, že ni žák pžádá zajištění mžnsti dučvání a jeh využívání kntrlní činnst ředitele průběžně pmc výchvnéh pradce při řešení prblémů pskytnutí pmci žákům i rdičům kntrlní činnst ředitele průběžně zlepšvání infrmvansti rdičů i veřejnsti dění ve škle příspěvky d Měčínských nvin a Klatvskéh deníku, pravidelná aktualizace internetvých stránek škly kntrlní činnst ředitele průběžně zvyšvání zájmu rdičů průběh a výsledky vzdělávání využívání sbních knzultací, návštěvnst třídních schůzek analýza dkumentace třídních schůzek 2 x rčně zlepšvat vzájemné vztahy (žák žák, žák učitel, učitel rdič, učitel učitel, učitel vedení škly) ddržvání pravidel slušnéh chvání, důvěra žáka a rdičů, důvěra učitelů ve vedení škly pzrvání, rzhvr se žáky, s rdiči průběžně dtazníkvé šetření pr žáky, rdiče učitele 1 x za dva rky včasnst diagnstikvání různých typů znevýhdnění žáků a dpručení k dbrnému vyšetření splupráce s PPP a SPC analýza dkumentace výchvnéh pradce 1 x rčně rzvj nadání a talentu žáků účast a výsledky v sutěžích, navštěvvání kružků a nepvinných předmětů vyhdncení dsažených výsledků 1 x rčně přádání akcí tevřených širké veřejnsti návštěvnst těcht akcí pzrvání průběžně (na akcích) zlepšvání splupráce se zřizvatelem přenášení návrhů šklské rady prstřednictvím zástupců zřizvatele analýza vztahů se zřizvatelem 1 x rčně 17

18 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Výsledky vzdělávání Cíle, kritéria, nástrje a časvé rzvržení: upevňvat a rzvíjet vědmsti a dvednsti, učit žáky zaujímat pstje zlepšení kmunikačních dvednstí, schpnst řešení prblémů, kultivvané vyjadřvání vlastních názrů hspitační činnst vedení škly pdle plánu hspitací rzbr písemnstí žáků, pzrvání průběžně uplatnění v sutěžích dsahvání dbrých výsledků v sutěžích vyhdncení dsažených výsledků 1 x rčně Řízení škly Cíle: spkjený žák ve své třídě a spkjený učitel ve své práci zajištění ptimálních pdmínek ke vzdělávání průhledný systém dměňvání na základě kriterií stanvených v Organizačním řádu škly vytvření příznivé pracvní atmsféry ve škle respektvání záknů a pravidel ve všech brech činnsti funkční přens infrmací běma směry pdpra DVPP a samstudia Kritéria: výsledky všech kntrl Nástrje a časvé rzvržení: systém kntrl vedení škly dle plánu kntrl kntrlní činnst ze strany zřizvatele 2 x rčně dtazníkvá šetření 1 x za dva rky 18

19 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d DVVP Cíle a kritéria: zvyšvání dbrnéh růstu učitelů, aby byla zajištěna dstatečně kvalitně i výuka předmětů, na něž ve škle není aprbvaný učitel (zejména výuka jazyků a ICT) účast na vzdělávacích akcích, aktivní samstudium Nástrje a časvé rzvržení: sledvání zájmu učitelů DVPP průběžně Úrveň výsledků práce škly vzhledem k pdmínkám vzdělávání a eknmickým zdrjům Cíle a kritéria: zvýšení zájmu žáků vzdělání prvnání výsledků p dvu letech realizace ŠVP Nástrje a časvé rzvržení: dtazníkvé šetření 1 x za dva rky 19

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přílha č. 1 šklníh řádu Základní škly Mánesva Otrkvice, příspěvkvá rganizace Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Tat pravidla hdncení a klasifikace vycházejí ze zákna č. 561/2004 Sb., předšklním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Obecné zásady hdncení Hdncení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Cílem a základem každéh hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, tj. c se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil,v čem chybuje

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, kres Přerv, příspěvkvá rganizace Pavlvice u Přerva 133, 751 11 Radslavice e-mail : zspavlvice@email.cz telefn : 581 791 256 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva Církevní základní škla a mateřská škla ve Zlíně Šklní řád I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení 30, dst.1) zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravtnické škly a Vyšší dbrné škly zdravtnické České Budějvice, Husva 3 Šklní řád se vydává pr střední zdravtnicku šklu ve šklním rce 2016/2017. Ředitel škly vydává šklní řád pdle 30,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 Šklní řád je vydán na základě ustanvení 30 zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá, MBA Pedaggická rada prjednala dne: 25. 8. 2016 Šklská rada schválila dne: 29. 8.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá Pedaggická rada prjednala dne: 30. 08. 2013 Šklská rada schválila dne: 29. 08. 2013

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb Š K O L N Í Ř Á D Zpracvaný zákna č. 561/2004 Sb Obsahuje a) pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky b) prvz a

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od )

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od ) Č.j. : Spisvý znak: ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, HORNICKÁ 4387 Účinnst: d 1. 1. 2005 Skartační znak: Pčet stran: 28 Pdpis ředitele škly: Na základě 30 zákna č. 561/2005 Sb. v platném znění vydávám: Šklní řád,

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy Přadatel: Beskydská šachvá škla.s., Frýdek-Místek Termín: 19. 22. 7. 2012 Zahájení: ve čtvrtek 19. 7. v 9.00 hd. v SVČ Klíč Míst: SVČ Klíč, ul. Pinýrů 767, Frýdek-Místek, 73802

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více