Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek"

Transkript

1 Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek 1. Rekapitulace témat ze ZS, která z pohledu pedagoga zasluhují zvláštní pozornost 1.1 Hierarchie (pořadí důležitosti) jednotlivých fází řízení podniku Strategické řízení podniku a marketingové řízení podniku (u MSP se zpravidla oba kroky překrývají) jsou strategické/řídící fáze, ostatní fáze (řízení prodeje, finanční řízení, řízení výroby, řízení lidských zdrojů atd.) jsou prováděcí/servisní, slouží k naplnění strategií stanovených ve strategickém, resp. marketingovém řízení. 1.2 Ekonomické prostředí/trh Hyperkonkurenční prostředí + globální hospodářská krize pochopení příčin, souvislostí a implikací pro podniky. 1.3 Plánování jako základní metoda řízení Plánování základní nástroj řízení procesů probíhajících v čase. Přínosy plánování pro podnik. Logika plánování + posloupnost kroků. 1.4 Principy marketingové koncepce řízení podniku Impulsy a informace pro strategické řízení podniku přicházejí zvenčí (z trhu) dovnitř do podniku. Útvar marketingu tyto informace do podniku přináší, analyzuje a podle nich vytváří strategii podniku. Proto musí mít marketing v podniku skutečnou řídící roli. 1.5 Strategické (marketingové) řízení logika procesu a sekvence jednotlivých kroků Pořadí jednotlivých kroků, jejich rozsah a časový horizont: 1. Vlastnické/investorské cíle (pro celý podnik, dlouhodobá perspektiva) 2. Strategický (nebo marketingový) plán (celý podnik, dlouhodobý) 3. Managerské strategie (jednotlivé úseky podniku, dlouhodobé) 4. Operativní plány (úseky, krátkodobé) 1.6 Plánování prodeje - podrobné členění plánu Současné softwarové nástroje (MS Excel) umožňují velice podrobné členění (třídění) plánu prodeje podle sortimentu, podle značek, podle zákazníků, podle trhů + časové rozfázování plánů na měsíce. Takto podrobně rozčleněný plán je skvělý nástroj pro rychlé vyhodnocování a řízení prodejní výkonnosti jednotlivých položek sortimentu, jednotlivých zákazníků, v případě jakýchkoli odchylek umožňuje rychlou identifikaci příčin, atd. 1.7 Forecastování Plán prodeje se sestavuje na celý plánovací rok dopředu, navíc se sestavuje s předstihem cca 3 měsíce před začátkem roku. Vzhledem k rychlé dynamice vývoje trhu dochází zpravidla v průběhu roku k odchylce skutečnosti od plánu, tzn. plán prodeje již není dostatečně přesný zdroj informací pro operativní řízení návazných podnikových činností (nákup, výroba, logistika ). Proto v průběhu plánovacího období pracujeme vedle plánu navíc s co nejpřesnějšími předpověďmi prodeje - forecasty, které sestavujeme každý měsíc, vždy na nejbližších 3-6 měsíců. 1

2 1.8 Management pohledávek Úkoly úseku prodeje nejsou splněny uskutečněným prodejem a fakturací, ale teprve úspěšným (tj. včasným) inkasem pohledávky. Proto je management pohledávek velmi důležitou součástí řízení prodeje. Managementem pohledávek nelze riziko nedobytné pohledávky vyloučit, ale řídíme toto riziko tak, že nepředstavuje ohrožení strategických plánů podniku. 2. Ochrana hospodářské soutěže V podnikové praxi, zejména u podniků s marketingovým řízením prodeje, vyžaduje mimořádnou pozornost dodržení některých pravidel zákona na ochranu hospodářské soutěže (anti-trust law). Oblasti, kde je zejména možno narazit na ustanovení zákona při řízení podniku: a) řízení cen b) paralelní dovozy a vývozy c) kartelové dohody d) tržní koncentrace Řízení cen - veliké riziko u marketingového řízení prodeje: U vícestupňové distribuce (např. v distribučním řetězci: výrobce velkoobchod maloobchod) zákon striktně zakazuje výrobci jakékoli řízení cen v dalších stupních řetězce (tj. velkoobchodních či maloobchodních cen). VO či MO ceny je povoleno pouze nezávazně doporučovat. Jakékoli porušení tohoto zákazu je velmi přísně postihováno vysokými pokutami. Paralelní dovozy a vývozy týká se exkluzivních (výhradních) distribučních smluv, které se vztahují na určitý sortiment a určité teritorium. Exkluzivní distributor nesmí bránit třetím stranám dovážet smluvní sortiment na své teritorium, i když se v podstatě jedná o porušení exkluzivity. Podobně nesmí vlastník značky bránit svému distributorovi prodávat smluvní sortiment i mimo své teritorium. Kartelové dohody dohody mezi konkurenty o obchodních podmínkách. Jakékoli dohody mezi konkurenty o cenách, obchodních podmínkách atd. představují nejzávažnější porušení zákona. Velmi vysoké pokuty až 20% z obratu podniku, který se kartelové dohody dopustil. Institut korunního svědka ten účastník kartelové dohody, který dohodu prozradí antimonopolnímu úřadu a přispěje k usvědčení ostatních účastníků, není potrestán. Tržní koncentrace přebírání konkurenčních podniků, nebo slučování konkurenčních podniků. Zákon zakazuje takové transakce, u kterých by došlo ke vzniku nového subjektu s dominantním postavením na trhu. Takovéto transakce je vždy nutno konzultovat s právníkem specializovaným na soutěžní právo. 3. Ochrana osobních údajů Zákon na ochranu osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování údajů o osobách a pro nakládání s nimi. Současně stanoví velmi přísné sankce (pokuty pro právnické osoby ve výši až desítek mil. Kč) pro případ porušení těchto pravidel. 2

3 Rizikové oblasti v podnikové praxi, např.: Marketingové (promoční) aktivity na trhu B2C databáze účastníků spotřebitelských soutěží, databáze účastníků věrnostních programů apod. Marketingové výzkumy databáze respondentů výzkumů Personalistika personální dotazníky, databáze zaměstnanců Akciové společnosti databáze (drobných) akcionářů Banky, pojišťovny databáze klientů 4. Finanční řízení Finanční řízení je důležitá součást řízení podniku. V rámci hierarchie (viz odst. 1.1) fází řízení podniku má finanční řízení podpůrnou roli. Posloupnost jednotlivých kroků při vytváření managerských strategií, resp. operativních plánů je: Marketingová strategie Strategie prodeje Finanční strategie Marketingový plán Plán prodeje Finanční plán Tato posloupnost je logická: Výstupem marketingového plánu je hrubý plán prodeje (objemy prodeje v jednotlivých produktových segmentech), ten je základem pro podrobné plánování prodeje. Výstupem plánu prodeje jsou tržby, ty jsou jedním ze základů finančního plánování. Finanční řízení se v podniku zabývá třemi základními okruhy: Finanční plány a rozpočty Financování Kalkulace 5. Finanční plánování a rozpočtování Finanční procesy v podniku plánujeme/řídíme ze 3 pohledů: 1) z hlediska majetku podniku a zdrojů = majetkový pohled struktura a logika tohoto plánu vychází z rozvahy/bilance 2) z hlediska hospodářského výsledku = výnosově nákladový pohled struktura a logika plánu odpovídá výsledovce/výkazu zisků a ztrát 3) z hlediska likvidity/peněžních prostředků = příjmově výdajový pohled struktura a logika plánu odpovídá výkazu peněžních toků/cf 5.1 Plánování majetku a zdrojů podniku V podnikové praxi se na pozicích v úsecích marketingu nebo prodeje nebudete často setkávat s tímto typem finančních plánů, proto se jím nebudeme podrobně zabývat. Struktura majetku a zdrojů podniku je většinou dána investiční strategií investora/vlastníka a jeho kapitálovou vybaveností a angažovaností v dalších podnikatelských aktivitách. Pouze pár slov k výsadní roli rozvahy mezi finančními výkazy podniku: V rámci bilančního principu účetnictví podniku je rozvaha základní výkaz v hierarchii finančních výkazů. Výsledovka (HV běžného roku) vytváří část rozvahy na straně pasiv vlastní jmění. 3

4 Toto je srozumitelné z účetní definice výsledovky: Výsledovka zachycuje změnu ve vlastním jmění podniku, ke které došlo hospodářskou činností podniku za určité období. Ke změně vlastního jmění dochází tak, že podnik má v daném období určité výnosy a současně také náklady. Výsledovka tedy popisuje, jak si podnik svojí hospodářskou činností vytváří (nebo nevytváří) zdroje. Výkaz CF vytváří část rozvahy na straně aktiv peníze na účtě a v pokladně. Z rozvahy lze posoudit hodnotu a strukturu majetku (aktiv) podniku a její optimálnost, dále strukturu zdrojů a její optimálnost. 5.2 Plánování hospodářského výsledku a rozpočtování Výsledovka je základní finanční nástroj pro vyhodnocování výkonnosti podniku. Posuzování výkonnosti podniku na základě úplné výsledovky však má zásadní úskalí ve výsledovce sčítáme nejrůznější druhy výnosů a nákladů provozní (související s hosp. činností podniku), finanční (souvisí s financováním podniku a fin. operacemi) a mimořádné. Úplná výsledovka tedy nepodává realistický obraz výkonnosti vlastní hospodářské činnosti podniku. Proto podniky používají pro plánování, hodnocení a řízení své výkonnosti plány na bázi provozního HV. I zde je však třeba pozorně analyzovat strukturu výnosů, poněvadž podle účetních pravidel se do provozního HV počítají i tržby z prodeje investičního majetku (fixních aktiv), které mohou za určitých okolností provozní HV zásadně zkreslit Rozpočtování Pro rychlé a přehledné plánování a řízení HV se používají tzv. rozpočty. Rozpočty jsou krátkodobé/operativní plány tj. roční, rozfázované na měsíce. Rozpočet je velmi zjednodušená výsledovka (zpravidla zredukovaná na 5-10 řádků). Neexistuje jednotný rozpočtový vzorec různé podniky používají různé struktury rozpočtů. Rozpočty se dělají na bázi provozního HV, nebo EBIT, nebo EBITDA. EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) je všeobecně uznáván jako nejpřesnější obraz výkonnosti vlastních hospodářských aktivit podniku. Příklad stručného rozpočtového vzorce, obvyklého v anglo-americkém ekonomickém prostředí, v podnicích z oblasti FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží), s významným podílem marketingových nákladů: Net Sales (čisté tržby, tj. tržby po všech slevách, bonusech atd.) - COGS (Costs of Goods Sold = náklady na prodané zboží, tj. variabilní náklady) - A&P (Advertising & Promotion = marketingové náklady) - Overheads (režijní náklady bez odpisů) = EBITDA Krycí příspěvky Podle rozpočtových vzorců můžeme plánovat pouze za celý podnik, protože režijní náklady nelze exaktně rozklíčovat/přiřadit jednotlivým produktovým, tržním nebo zákaznickým segmentům. Pro rychlé a efektivní vyhodnocování výkonnosti (profitability) jednotlivých segmentů, nebo jednotlivých položek sortimentu, značek, zákazníků atd. byly zavedeny tzv. krycí příspěvky (zkratka C1, resp. C2, z anglického Contribution). 4

5 Krycí příspěvek C1 = Net Sales COGS (tzv. krycí příspěvek před marketingem ) Krycí příspěvek C2 = C1 A&P (tzv. krycí příspěvek po marketingu ) Krycí příspěvek je příspěvek nějaké složky sortimentu na krytí režijních nákladů. Krycí příspěvek C1 by vždy měl být kladný, krycí příspěvek C2 může být dočasně záporný (např. při uvádění nového výrobku na trh, nebo při komunikační kampani). Celková suma krycích příspěvků C2 za celý podnik musí být vyšší, než režijní náklady (tj. musí pokrýt režijní náklady). Krycí příspěvky jsou efektivní nástroj pro řízení portfolia výrobků, značek nebo zákazníků umožňuje rychlé a operativní porovnávání ziskovosti jednotlivých položek. 5.3 Plánování a řízení likvidity podniku (peněžních toků/cash flow) Likvidita je schopnost podniku plnit své závazky. Na rozdíl od plánování HV se plánování/řízení likvidity/cf v českých MSP velmi často podceňuje. Manageři a vlastníci se domnívají, že stačí sledovat stav peněz na účtech podniku a podle toho řídit placení závazků. Toto je však pouhé sledování, nikoli řízení, a dříve či později nastane situace, kdy suma závazků ve splatnosti je vyšší než stav peněz na účtech, podnik tedy není schopen uhradit své závazky, tj. nastane insolvence. Cílem řízení likvidity/cf je zajištění trvalé likvidity podniku, tj. vyloučení rizika insolvence. Insolvence je nejčastější příčinou krachu podniků. Takto krachují i ziskové a prosperující podniky. Řízení CF dvě metody: Metoda přímá princip spočívá v označování veškerých účetních dokladů, zda se jedná o peněžní příjem nebo výdaj. Doklady se poté sumarizují podle vzorce CF = Příjmy - Výdaje. Metoda je však pracná a má vysokou chybovost. Metoda nepřímá vychází z bilančního principu každý peněžní tok v podniku se projeví buď jako náklad nebo výnos ve výsledovce, nebo jako změna některé položky rozvahy. Nepřímá metoda tedy počítá CF z položek rozvahy a výsledovky. Nepřímá metoda je mnohem více rozšířená. Vzorec pro nepřímou metodu: Provozní HV (nezdaněný) + Odpisy -/+ Změna pracovního kapitálu -/+ Úroky, Daně -/+ Investice, Financování = Cash Flow Tento vzorec velmi názorně ilustruje, jaké finanční procesy v podniku generují, nebo naopak spotřebovávají peníze: a) Provozní HV - základní zdroj peněz v podniku (avšak i při záporném HV (při ztrátě) lze úspěšně řídit CF ). b) Odpisy - významný a spolehlivý zdroj peněz v podniku nákladové položky bez peněžního výdaje. c) Pracovní kapitál - velký spotřebitel peněz v podniku. Pracovní kapitál = zásoby + pohledávky závazky. Je to množství peněz vázaných v hospodářském cyklu podniku. Pracovní kapitál je třeba řídit - cílem je co nejnižší prac. kapitál. Principy řízení prac. kapitálu jsou: - minimalizace zásob - minimalizace (zkracování) pohledávek - maximalizace (prodlužování) závazků Závazky - nejlevnější zdroj provozního financování podniku. 5

6 d) Úroky, daně jsou dány uzavřenými úvěrovými smlouvami a daňovými předpisy. e) Investice velké jednorázové peněžní výdaje na pořízení investičního majetku (fixních aktiv). Financování buď přijaté úvěry od bank = příjem, nebo splátky úvěrů = výdaje. Díky řízení CF víme, zda máme na potřebnou investici dost peněz, nebo zda si na ni musíme vzít úvěr a zda podnik v budoucnosti bude generovat dost peněz na splácení takového úvěru. 6. Financování Financování řízení a zajišťování zdrojů (vlastních a cizích) pro splnění cílů podniku a jeho strategického plánu. Důležitá zásada: Zdroje jsou nikoli limit naší strategie, nýbrž prostředek. Proto první vypracujeme strategický plán podniku a potom pro něj zajišťujeme zdroje, nikoli naopak. Správný sled kroků strategického řízení: 1. Strategický/marketingový plán 2. Plán prodeje 3. Finanční plány - z finančních plánů zjistíme potřebu zdrojů pro splnění strategického plánu. Pokud je strategický plán podniku zpracován kvalitně a odborně, je ambiciózní, ale realistický, tak zdroje seženeme. Proces vyřizování žádosti o úvěr v bance představuje určitý test důvěryhodnosti strategického plánu. Pokud se nám zdroje zajistit nepodaří, musíme se vrátit ke strategickému plánu a udělat jeho revizi. Vlastní zdroje = základní jmění + nerozdělený zisk + rezervy Výše vlastních zdrojů je zpravidla dána investorskou strategií vlastníka. Financování proto v drtivě většině případů zajišťujeme z cizích zdrojů. Cizí zdroje = závazky + bankovní úvěry Čím vyšší závazky dokážeme v podniku řídit (tzn. čím déle dlužíme našim dodavatelům), tím menší potřeba bankovních úvěrů závazky jsou nejlevnějším zdrojem financování! Bankovní úvěry: - krátkodobé (provozní) do 1 roku - středně až dlouhodobé (investiční) do 3 roků/více než 3 roky Zpravidla krátkodobé úvěry jsou levnější, mají méně přísné podmínky a požadavky na zajištění. Avšak fatální chyba při financování používání krátkodobých, opakovaných úvěrů pro financování investic (riziko změny úrokové míry). Podmínky úvěrů: Banky před poskytnutím úvěru požadují náhled do hospodaření podniku. - pro krátkodobé úvěry: náhled do historie hospodaření, tj. výsledovka, rozvaha a výkaz CF za několik let dozadu + přehled pohledávek po splatnosti - pro středně a dlouhodobé úvěry: náhled do historie + výhled do budoucnosti, tj. výsledovka, rozvaha a výkaz CF za několik let dozadu + strategický plán s plánovacím horizontem stejným, jako je doba splatnosti úvěru + finanční spoluúčast podniku na financované investici (do 25%) - u velmi vysokých (řádově stovky mil. Kč) a dlouhodobých úvěrů závazek dlužníka plnit po dobu splácení úvěru určité výkonové parametry svého hospodaření (tzv. covenants) Zajištění úvěrů: Zajištění představuje záruku, ze které banka uspokojí svojí pohledávku vůči dlužníkovi v případě, že nebude splácet úvěr. - krátkodobé úvěry: často není požadováno (pokud mezi bankou a klientem existuje dlouhodobý vztah), jinak postoupení pohledávek, v mimořádných případech, které banka vyhodnotí jako rizikové, 6

7 požaduje banka směnku vlastníka (v takovém případě ručí vlastník za úvěr svým soukromým majetkem) - středně a dlouhodobé úvěry: zástava (tzv. pledge) financovaného majetku ve prospěch banky Financování představuje velmi důležitou a specifickou oblast finančního řízení. Při práci na managerských pozicích v úsecích marketingu nebo prodeje se studenti nebudou s oblastí financování často setkávat, v úsecích generálního managementu nebo při vlastním podnikání naopak velmi často. 7. Kalkulace Kalkulace je proces ve finančním řízení, kterým počítáme podklady pro stanovení cen našich výrobků. Kalkulace probíhá v rámci finančního řízení, avšak stanovení ceny jako důležitého marketingového parametru náleží do kompetencí marketingu. Základem pro stanovení ceny jsou náklady, které podnik vynaloží na pořízení (vyrobení nebo nákup) zboží. Úplné vlastní náklady (ÚVN) = náklady přímé/variabilní + režijní/fixní Pro stanovení ceny počítáme ÚVN na měrnou jednotku produkce, tzv. kalkulační jednici (např. kus, m², hl atd.). Kalkulační jednice je množství výrobků, pro které udáváme cenu (např. v ceníku). Cena musí být vyšší než ÚVN o ziskovou marži. Dosažená zisková marže musí plnit cíle plánu HV podniku. Řízení cen však musí zohlednit řadu externích marketingových faktorů, např.: - konkurenční ceny/cenovou hladinu - postavení na trhu (podniky s dominantním postavením na trhu mohou být tzv. price leader sami určují cenovou hladinu - např. Plzeňský Prazdroj) - vývoj trhu/poptávky 8. Prodej podniku Prodej podniku je mimořádná situace v životě podniku, která zásadním způsobem zasahuje prakticky do všech oblastí řízení podniku. Nejčastější důvody, proč investoři prodávají své podniky: - investice do jiného podniku, do jiného oboru - finanční problémy - generační výměna/odchod na odpočinek Tržní analytici očekávají velkou vlnu prodejů podniků na českém trhu v příštích letech v souvislosti s generační výměnou prvních zakladatelů z 90.let minulého století. Tři pohledy na prodej podniku: 1. Dopady na řízení podniku 2. Cíle a strategie prodeje 3. Profesionální postup 8.1 Dopady/implikace na řízení podniku Celý proces prodeje, od zveřejnění záměru investora až po převzetí podniku novým vlastníkem, trvá min. 3-4 měsíce, zpravidla však 6-8 měsíců. Tato relativně dlouhá doba představuje mimořádnou 7

8 zátěž pro celý tým podniku. Po tuto dobu musí podnik a jeho zaměstnanci pracovat stejně, jako za normální situace, tzn. business as usual. Rizika vyplývající z procesu prodeje a opatření pro jejich eliminaci: a) Management podniku obava, že nový vlastník si do podniku přivede svoje managery, frustrace managementu z nejisté budoucnosti, ze ztráty kariérní perspektivy - riziko, že některý klíčový manager odejde z podniku během procesu prodeje mimořádný věrnostní bonus pro topmanagement vázaný na plný výkon během procesu prodeje a na to, že během prodeje nedají výpověď b) Týmy řadových pracovníků obava, že nový vlastník přesune výrobu do jiného závodu atd., neklid a nejistota v týmech, riziko stávky profesionální interní komunikace s cílem uklidnění situace c) Řízení vztahů se zákazníky ohrožení vztahů se zákazníky vyplývající ze spekulací o novém vlastníkovi a jeho prodejní strategii jednotná komunikační strategie pro prodejní tým s cílem vyloučení spekulací a ujištění zákazníků o udržení kontinuity prodejní strategie i po prodeji podniku d) Ohrožení obchodních tajemství během prodejního procesu se potenciální kupci (často přímí konkurenti) seznámí s většinou důvěrných informací a obchodních tajemství podniku a ti, kteří podnik nakonec nekoupí, mohou těchto informací zneužít pečlivě a právně přesně formulované smlouvy s potenciálními kupci se sankcemi pro případ zneužití důvěrných informací. 8.2 Cíle a strategie prodeje Cíl prodeje je jednoduchý dosažení co nejvyšší ceny. Strategie/taktika navození situace, ve které potenciální kupci nabídnou a zaplatí vysokou cenu. Pojmy hodnota a cena: Cena hodnota, cíl prodeje: cena» hodnota Hodnota víceméně objektivní veličina, je možno ji stanovit pomocí různých metod (znalecké odhady). Cena subjektivní, dynamická a volatilní veličina závisí na hodnotě, ale také na řadě externích marketingových faktorů, např.: - konkurence - tržní situace (konjunktura vs. krize) - dostatek času vs. časová tíseň - atd. Cena se neurčuje podle hodnoty aktiv podniku rozhodující pro to, jakou cenu je kupec za podnik ochoten zaplatit, jsou budoucí/očekávané výnosy a náklady podniku, tj. budoucí HV + budoucí CF. Proto při prodeji podniku hraje klíčovou roli strategie podniku, strategický plán a marketingové plány a jejich přesvědčivost/důvěryhodnost. Před prodejem podniku je proto často vypracován nový prodejní strategický plán, mimořádně agresívní a ambiciózní, s cílem dosažení vyšší prodejní ceny. 8.3 Profesionální postup při prodeji podniku Vlastník podniku zpravidla nemá zkušenosti s prodejem podniku, proto je velmi vhodné svěřit řízení tohoto procesu profesionálům nějaké M&A agentuře (M&A = mergers & acquisitions). Takové firmy mají obrovské zkušenosti minimalizace chyb/rizik + maximalizace dosažené ceny. Smlouva s M&A agenturou zpravidla obsahuje mj.: - exkluzivitu agentury pro veškerá jednání s potenciálními kupci (vyloučení managerů, někdy i společníků z jednání) - velmi progresívně konstruovanou odměnu agentury (tzv. sucess fee) Vlastní proces prodeje podniku řízený profesionální M&A firmou se skládá z celé řady po sobě jdoucích kroků, jejichž cílem je: - získat pro prodej co nejvíce potenciálních kupců - z nich vybrat ty nejperspektivnější pro vlastní jednání o prodeji 8

9 - těmto zájemcům co nejlépe odprezentovat podnik a především jeho strategický plán - umožnit kupcům co nejdetailnější náhled do hospodaření podniku, do jeho smluvních závazků atd. (dataroom, management presentations, due diligence) - vyloučit nežádoucí kontakty kupců se zaměstnanci podniku - minimalizovat riziko odstoupení kupců během procesu prodeje - minimalizovat riziko zneužití důvěrných informací - využitím konkurence mezi zájemci dosáhnout dalšího zvýšení finálních nabídek ceny - výběr finálního kupce, příprava a podpis kupní smlouvy - příp. i získání souhlasu od příslušného antimonopolního úřadu. 9. Řízení kvality Základní pravidlo pro marketingovou koncepci řízení: V hyperkonkurenčním tržním prostředí obstojí jen podnik, který svými produkty dlouhodobě uspokojuje potřeby zákazníků. Toto se vztahuje i na kvalitu produktů. Kvalita je marketingová veličina/parametr, avšak veličina mimořádná: Kvalita zpravidla není vidět, kvalitu vnímá zákazník/spotřebitel podvědomě, jako samozřejmost. Kvalitu si začne uvědomovat zpravidla až v případě nějaké negativní zkušenosti, nějakého problému. Řízení kvality musí, jako jiné marketingově řízené procesy, začínat u zákazníků. Informace, se kterými při řízení kvality pracujeme negativní feedback z trhu, tj. reklamace, stížnosti, projevy nespokojenosti zákazníků. Tento negativní feedback nesmíme odmítat, jsou to velice cenné informace, které je nutno analyzovat, vyhodnocovat a používat ve strategickém řízení. Dvě pojetí kvality: - užší produktové kvalita jako vlastnost, parametr výrobku/služby = jakost - širší marketingové kvalita jako úroveň všech podnikových procesů, jako úroveň řízení podniku Část autorů zahrnuje obě pojetí pod téma řízení kvality, což zákonitě vede k určité obecnosti, resp. dvojznačnosti. Užší produktové pojetí je klasické, tradiční, avšak stále aktuální chápání kvality pro potřeby klasického řízení kvality. Širší marketingové pojetí kvality je využíváno v různých modelech a metodách marketingového řízení podniku. Podniky, které mají zavedený některý ze systémů pracující se širším pojetím kvality (např. TQM), musí paralelně zajišťovat kvalitu (jakost) svých výrobků aplikací některého klasického systému pracujícího s užším pojetím kvality (např. QMS). Vývoj řízení kvality: První počátky průmyslová revoluce v 1.pol. 19. stol. jednoduché metody kontroly, nebo vyhodnocování kvality. První sofistikované metody hromadná výroba zač. 20. stol. automobilka Ford. Obrovský rozmach řízení kvality zbrojní výroba v USA a Německu ve letech 20.století. V návaznosti na pokrok řízení kvality ve zbrojním průmyslu byly od 50. let zaváděny nové sofistikované systémy řízení kvality také v civilních podnicích, např.: - podnikové/oborové standardy a normy - systém QMS (Quality Management System) aplikace univerzálních norem Od 70. let 20. století v souvislosti s rozvojem nové marketingové koncepce řízení podniků se pod hlavičku řízení kvality začaly zařazovat i systémy pracující se širším pojetím kvality, jako např.: 9

10 - TQM (Total Quality Management) - BSC (Balanced Score Card) 9.1 Podnikové/oborové standardy a normy Systém pracuje s interními předpisy/normami/standardy, které jsou specifické pro jednotlivé podniky, evtl. obory (např. potravinářství, petrochemie, ocelářství atd.). Výhody: - systém dosud nepřekonaný co do účinnosti a přísnosti řízení jakosti výrobků - normy a standardy jsou konkrétní, jednoznačné, přesné a vystihují specifika výrobku, resp. oboru - lze přesně nastavit takovou přísnost jakostních parametrů, jakou podnik potřebuje Nevýhody: - mimořádně náročné zavedení a provoz (personálně, technicky, investičně) pouze pro velké podniky 9.2 Quality Management System QMS Systém se snaží eliminovat základní nevýhodu předchozího systému nedostupnost pro MSP. Pracuje s univerzálně platnými normami (ISO ). Normy se nevztahují na výrobky, nýbrž na vlastní proces řízení kvality v podniku. Proces zavedení QMS do podniku: - specializovaná poradenská firma posoudí systém řízení kvality v podniku a doporučí úpravy/změny, tak aby systém odpovídal normě ISO - po provedení změn autorizovaná auditorská firma provede kontrolu a certifikaci - po udělení certifikátu může podnik používat logo ISO na svých materiálech (web, ceníky, nabídky ) - pravidelné inspekce (každých měsíců) pro posouzení, zda podnik normy ISO dodržuje Výhody: - dostupné i pro MSP - certifikát ISO mezinárodně uznávaný znak důvěryhodnosti a image Nevýhody: - byrokratické zavádění - formulace norem ISO velmi obecná až vágní - méně přesné a přísné, systém QMS definuje pouze minimální požadavky na kvalitu 9.3 Total Quality Management TQM Model řízení podniku s procesy, které vedou k neustálému zlepšování účinnosti všech podnikových procesů s cílem uspokojování potřeb zákazníků. 9.4 Balanced Score Card BSC Nová a módní filozofie v řízení podniků cílem je dosažení vyrovnané efektivity všech podnikových procesů. 10. Budování managerských týmů/řízení lidských zdrojů v managementu Veškeré zásady, pravidla, postupy a metody, které jsou obsahem řízení podniku v praxi implementují a realizují lidé manageři. Kvalita a úroveň managementu je základní podmínkou pro úspěch podniku. Proto je třeba procesu budování a řízení managerských týmů a výběru managerů věnovat zcela mimořádnou pozornost. Faktory, podle kterých posuzujeme managery, členy top-managementu podniku: - odborná kompetence (znalosti) - managerské kompetence (schopnosti) 10

11 - leadership - týmová spolupráce Odborná kompetence Manager musí být odborníkem v oboru, který v podniku řídí (např. marketing, finance, výroba atd.). Úzká oborová specializace (např. obuvnictví, pivovarnictví atp.) není zpravidla nutná, naopak managerovi, který příliš dlouho pracuje v jedné specializaci může chybět potřebný nadhled. Čím vyšší pozici v podniku manager zastává, tím méně důležitá je odborná specializace a o to důležitější je obecný přehled a znalosti. Managerské kompetence Manager nemůže mít jen odborné znalosti, musí mít také managerské schopnosti/vlastnosti. Takových vlastností a schopností je celá řada, některé jsou absolutně nezbytné pro úspěšnou managerskou práci, jiné jsou spíše výhodou. Některé jsou spíše vrozené charakterové vlastnosti jedince, jiné je možno si úspěšně osvojit, natrénovat si je. Mezi kompetence, které musíme posuzovat při výběru managerů patří mj.: - komunikativnost - asertivita - empatie - charisma - motivovanost - loyalita - odvaha - odpovědnost - kreativita - disciplína - odolnost proti zátěži/stresu - analytické a syntetické myšlení - schopnost delegovat, chválit a vytýkat Leadership Každý top-manager vede svůj tým lidí (někdy velký) musí proto být leader mít přirozenou schopnost řídit, vést a motivovat své spolupracovníky, svůj tým. Skutečnému leadrovi činí potěšení řídit a ovlivňovat jiné jedince. Týmová spolupráce Každý manager je vždy členem týmu managerů musí být team player musí spolupracovat na společných cílích a strategii, musí podporovat ostatní členy týmu a respektovat týmová pravidla. Vyvážená kombinace leadershipu a týmové spolupráce v jedné osobě je velmi vzácná. Při sestavování top-managementu je třeba dát si pozor, aby v týmu nebylo příliš mnoho vyhraněných vůdců. Příklady hodnocení vybraných managerských kompetencí: Loyalita - není to podlézání, ani nekritický obdiv - je to hrdost na podnik a jeho produkty a identifikace s podnikovými cíly a jeho strategií - mimořádně důležitá a nezbytná managerská kompetence - pro posuzování/vyhodnocování loyality používáme např. Welshovu matici výkonnost/loyalita Empatie - schopnost vcítit se, naladit se na cítění, myšlení, vnímání dalších jedinců (spolupracovníků, obchodních partnerů atd.) - při řízení spolupracovníků, týmů je třeba používat velmi citlivě dávkovanou kombinaci asertivity a empatie, přičemž v řadě situací je nutná čistá asertivita 11

12 - vysokou dávku empatie musíme naopak používat při prodejních jednáních s našimi zákazníky - empatie je nutný kvalifikační předpoklad pro managerské pozice v prodeji i řadové prodejce - zcela mimořádný význam má empatie v mezinárodním obchodě jako schopnost respektovat a ctít etické, kulturní, náboženské, hodnotové a jiné odlišnosti zahraničních obchodních partnerů 12

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více