Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek"

Transkript

1 Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek 1. Rekapitulace témat ze ZS, která z pohledu pedagoga zasluhují zvláštní pozornost 1.1 Hierarchie (pořadí důležitosti) jednotlivých fází řízení podniku Strategické řízení podniku a marketingové řízení podniku (u MSP se zpravidla oba kroky překrývají) jsou strategické/řídící fáze, ostatní fáze (řízení prodeje, finanční řízení, řízení výroby, řízení lidských zdrojů atd.) jsou prováděcí/servisní, slouží k naplnění strategií stanovených ve strategickém, resp. marketingovém řízení. 1.2 Ekonomické prostředí/trh Hyperkonkurenční prostředí + globální hospodářská krize pochopení příčin, souvislostí a implikací pro podniky. 1.3 Plánování jako základní metoda řízení Plánování základní nástroj řízení procesů probíhajících v čase. Přínosy plánování pro podnik. Logika plánování + posloupnost kroků. 1.4 Principy marketingové koncepce řízení podniku Impulsy a informace pro strategické řízení podniku přicházejí zvenčí (z trhu) dovnitř do podniku. Útvar marketingu tyto informace do podniku přináší, analyzuje a podle nich vytváří strategii podniku. Proto musí mít marketing v podniku skutečnou řídící roli. 1.5 Strategické (marketingové) řízení logika procesu a sekvence jednotlivých kroků Pořadí jednotlivých kroků, jejich rozsah a časový horizont: 1. Vlastnické/investorské cíle (pro celý podnik, dlouhodobá perspektiva) 2. Strategický (nebo marketingový) plán (celý podnik, dlouhodobý) 3. Managerské strategie (jednotlivé úseky podniku, dlouhodobé) 4. Operativní plány (úseky, krátkodobé) 1.6 Plánování prodeje - podrobné členění plánu Současné softwarové nástroje (MS Excel) umožňují velice podrobné členění (třídění) plánu prodeje podle sortimentu, podle značek, podle zákazníků, podle trhů + časové rozfázování plánů na měsíce. Takto podrobně rozčleněný plán je skvělý nástroj pro rychlé vyhodnocování a řízení prodejní výkonnosti jednotlivých položek sortimentu, jednotlivých zákazníků, v případě jakýchkoli odchylek umožňuje rychlou identifikaci příčin, atd. 1.7 Forecastování Plán prodeje se sestavuje na celý plánovací rok dopředu, navíc se sestavuje s předstihem cca 3 měsíce před začátkem roku. Vzhledem k rychlé dynamice vývoje trhu dochází zpravidla v průběhu roku k odchylce skutečnosti od plánu, tzn. plán prodeje již není dostatečně přesný zdroj informací pro operativní řízení návazných podnikových činností (nákup, výroba, logistika ). Proto v průběhu plánovacího období pracujeme vedle plánu navíc s co nejpřesnějšími předpověďmi prodeje - forecasty, které sestavujeme každý měsíc, vždy na nejbližších 3-6 měsíců. 1

2 1.8 Management pohledávek Úkoly úseku prodeje nejsou splněny uskutečněným prodejem a fakturací, ale teprve úspěšným (tj. včasným) inkasem pohledávky. Proto je management pohledávek velmi důležitou součástí řízení prodeje. Managementem pohledávek nelze riziko nedobytné pohledávky vyloučit, ale řídíme toto riziko tak, že nepředstavuje ohrožení strategických plánů podniku. 2. Ochrana hospodářské soutěže V podnikové praxi, zejména u podniků s marketingovým řízením prodeje, vyžaduje mimořádnou pozornost dodržení některých pravidel zákona na ochranu hospodářské soutěže (anti-trust law). Oblasti, kde je zejména možno narazit na ustanovení zákona při řízení podniku: a) řízení cen b) paralelní dovozy a vývozy c) kartelové dohody d) tržní koncentrace Řízení cen - veliké riziko u marketingového řízení prodeje: U vícestupňové distribuce (např. v distribučním řetězci: výrobce velkoobchod maloobchod) zákon striktně zakazuje výrobci jakékoli řízení cen v dalších stupních řetězce (tj. velkoobchodních či maloobchodních cen). VO či MO ceny je povoleno pouze nezávazně doporučovat. Jakékoli porušení tohoto zákazu je velmi přísně postihováno vysokými pokutami. Paralelní dovozy a vývozy týká se exkluzivních (výhradních) distribučních smluv, které se vztahují na určitý sortiment a určité teritorium. Exkluzivní distributor nesmí bránit třetím stranám dovážet smluvní sortiment na své teritorium, i když se v podstatě jedná o porušení exkluzivity. Podobně nesmí vlastník značky bránit svému distributorovi prodávat smluvní sortiment i mimo své teritorium. Kartelové dohody dohody mezi konkurenty o obchodních podmínkách. Jakékoli dohody mezi konkurenty o cenách, obchodních podmínkách atd. představují nejzávažnější porušení zákona. Velmi vysoké pokuty až 20% z obratu podniku, který se kartelové dohody dopustil. Institut korunního svědka ten účastník kartelové dohody, který dohodu prozradí antimonopolnímu úřadu a přispěje k usvědčení ostatních účastníků, není potrestán. Tržní koncentrace přebírání konkurenčních podniků, nebo slučování konkurenčních podniků. Zákon zakazuje takové transakce, u kterých by došlo ke vzniku nového subjektu s dominantním postavením na trhu. Takovéto transakce je vždy nutno konzultovat s právníkem specializovaným na soutěžní právo. 3. Ochrana osobních údajů Zákon na ochranu osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování údajů o osobách a pro nakládání s nimi. Současně stanoví velmi přísné sankce (pokuty pro právnické osoby ve výši až desítek mil. Kč) pro případ porušení těchto pravidel. 2

3 Rizikové oblasti v podnikové praxi, např.: Marketingové (promoční) aktivity na trhu B2C databáze účastníků spotřebitelských soutěží, databáze účastníků věrnostních programů apod. Marketingové výzkumy databáze respondentů výzkumů Personalistika personální dotazníky, databáze zaměstnanců Akciové společnosti databáze (drobných) akcionářů Banky, pojišťovny databáze klientů 4. Finanční řízení Finanční řízení je důležitá součást řízení podniku. V rámci hierarchie (viz odst. 1.1) fází řízení podniku má finanční řízení podpůrnou roli. Posloupnost jednotlivých kroků při vytváření managerských strategií, resp. operativních plánů je: Marketingová strategie Strategie prodeje Finanční strategie Marketingový plán Plán prodeje Finanční plán Tato posloupnost je logická: Výstupem marketingového plánu je hrubý plán prodeje (objemy prodeje v jednotlivých produktových segmentech), ten je základem pro podrobné plánování prodeje. Výstupem plánu prodeje jsou tržby, ty jsou jedním ze základů finančního plánování. Finanční řízení se v podniku zabývá třemi základními okruhy: Finanční plány a rozpočty Financování Kalkulace 5. Finanční plánování a rozpočtování Finanční procesy v podniku plánujeme/řídíme ze 3 pohledů: 1) z hlediska majetku podniku a zdrojů = majetkový pohled struktura a logika tohoto plánu vychází z rozvahy/bilance 2) z hlediska hospodářského výsledku = výnosově nákladový pohled struktura a logika plánu odpovídá výsledovce/výkazu zisků a ztrát 3) z hlediska likvidity/peněžních prostředků = příjmově výdajový pohled struktura a logika plánu odpovídá výkazu peněžních toků/cf 5.1 Plánování majetku a zdrojů podniku V podnikové praxi se na pozicích v úsecích marketingu nebo prodeje nebudete často setkávat s tímto typem finančních plánů, proto se jím nebudeme podrobně zabývat. Struktura majetku a zdrojů podniku je většinou dána investiční strategií investora/vlastníka a jeho kapitálovou vybaveností a angažovaností v dalších podnikatelských aktivitách. Pouze pár slov k výsadní roli rozvahy mezi finančními výkazy podniku: V rámci bilančního principu účetnictví podniku je rozvaha základní výkaz v hierarchii finančních výkazů. Výsledovka (HV běžného roku) vytváří část rozvahy na straně pasiv vlastní jmění. 3

4 Toto je srozumitelné z účetní definice výsledovky: Výsledovka zachycuje změnu ve vlastním jmění podniku, ke které došlo hospodářskou činností podniku za určité období. Ke změně vlastního jmění dochází tak, že podnik má v daném období určité výnosy a současně také náklady. Výsledovka tedy popisuje, jak si podnik svojí hospodářskou činností vytváří (nebo nevytváří) zdroje. Výkaz CF vytváří část rozvahy na straně aktiv peníze na účtě a v pokladně. Z rozvahy lze posoudit hodnotu a strukturu majetku (aktiv) podniku a její optimálnost, dále strukturu zdrojů a její optimálnost. 5.2 Plánování hospodářského výsledku a rozpočtování Výsledovka je základní finanční nástroj pro vyhodnocování výkonnosti podniku. Posuzování výkonnosti podniku na základě úplné výsledovky však má zásadní úskalí ve výsledovce sčítáme nejrůznější druhy výnosů a nákladů provozní (související s hosp. činností podniku), finanční (souvisí s financováním podniku a fin. operacemi) a mimořádné. Úplná výsledovka tedy nepodává realistický obraz výkonnosti vlastní hospodářské činnosti podniku. Proto podniky používají pro plánování, hodnocení a řízení své výkonnosti plány na bázi provozního HV. I zde je však třeba pozorně analyzovat strukturu výnosů, poněvadž podle účetních pravidel se do provozního HV počítají i tržby z prodeje investičního majetku (fixních aktiv), které mohou za určitých okolností provozní HV zásadně zkreslit Rozpočtování Pro rychlé a přehledné plánování a řízení HV se používají tzv. rozpočty. Rozpočty jsou krátkodobé/operativní plány tj. roční, rozfázované na měsíce. Rozpočet je velmi zjednodušená výsledovka (zpravidla zredukovaná na 5-10 řádků). Neexistuje jednotný rozpočtový vzorec různé podniky používají různé struktury rozpočtů. Rozpočty se dělají na bázi provozního HV, nebo EBIT, nebo EBITDA. EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) je všeobecně uznáván jako nejpřesnější obraz výkonnosti vlastních hospodářských aktivit podniku. Příklad stručného rozpočtového vzorce, obvyklého v anglo-americkém ekonomickém prostředí, v podnicích z oblasti FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží), s významným podílem marketingových nákladů: Net Sales (čisté tržby, tj. tržby po všech slevách, bonusech atd.) - COGS (Costs of Goods Sold = náklady na prodané zboží, tj. variabilní náklady) - A&P (Advertising & Promotion = marketingové náklady) - Overheads (režijní náklady bez odpisů) = EBITDA Krycí příspěvky Podle rozpočtových vzorců můžeme plánovat pouze za celý podnik, protože režijní náklady nelze exaktně rozklíčovat/přiřadit jednotlivým produktovým, tržním nebo zákaznickým segmentům. Pro rychlé a efektivní vyhodnocování výkonnosti (profitability) jednotlivých segmentů, nebo jednotlivých položek sortimentu, značek, zákazníků atd. byly zavedeny tzv. krycí příspěvky (zkratka C1, resp. C2, z anglického Contribution). 4

5 Krycí příspěvek C1 = Net Sales COGS (tzv. krycí příspěvek před marketingem ) Krycí příspěvek C2 = C1 A&P (tzv. krycí příspěvek po marketingu ) Krycí příspěvek je příspěvek nějaké složky sortimentu na krytí režijních nákladů. Krycí příspěvek C1 by vždy měl být kladný, krycí příspěvek C2 může být dočasně záporný (např. při uvádění nového výrobku na trh, nebo při komunikační kampani). Celková suma krycích příspěvků C2 za celý podnik musí být vyšší, než režijní náklady (tj. musí pokrýt režijní náklady). Krycí příspěvky jsou efektivní nástroj pro řízení portfolia výrobků, značek nebo zákazníků umožňuje rychlé a operativní porovnávání ziskovosti jednotlivých položek. 5.3 Plánování a řízení likvidity podniku (peněžních toků/cash flow) Likvidita je schopnost podniku plnit své závazky. Na rozdíl od plánování HV se plánování/řízení likvidity/cf v českých MSP velmi často podceňuje. Manageři a vlastníci se domnívají, že stačí sledovat stav peněz na účtech podniku a podle toho řídit placení závazků. Toto je však pouhé sledování, nikoli řízení, a dříve či později nastane situace, kdy suma závazků ve splatnosti je vyšší než stav peněz na účtech, podnik tedy není schopen uhradit své závazky, tj. nastane insolvence. Cílem řízení likvidity/cf je zajištění trvalé likvidity podniku, tj. vyloučení rizika insolvence. Insolvence je nejčastější příčinou krachu podniků. Takto krachují i ziskové a prosperující podniky. Řízení CF dvě metody: Metoda přímá princip spočívá v označování veškerých účetních dokladů, zda se jedná o peněžní příjem nebo výdaj. Doklady se poté sumarizují podle vzorce CF = Příjmy - Výdaje. Metoda je však pracná a má vysokou chybovost. Metoda nepřímá vychází z bilančního principu každý peněžní tok v podniku se projeví buď jako náklad nebo výnos ve výsledovce, nebo jako změna některé položky rozvahy. Nepřímá metoda tedy počítá CF z položek rozvahy a výsledovky. Nepřímá metoda je mnohem více rozšířená. Vzorec pro nepřímou metodu: Provozní HV (nezdaněný) + Odpisy -/+ Změna pracovního kapitálu -/+ Úroky, Daně -/+ Investice, Financování = Cash Flow Tento vzorec velmi názorně ilustruje, jaké finanční procesy v podniku generují, nebo naopak spotřebovávají peníze: a) Provozní HV - základní zdroj peněz v podniku (avšak i při záporném HV (při ztrátě) lze úspěšně řídit CF ). b) Odpisy - významný a spolehlivý zdroj peněz v podniku nákladové položky bez peněžního výdaje. c) Pracovní kapitál - velký spotřebitel peněz v podniku. Pracovní kapitál = zásoby + pohledávky závazky. Je to množství peněz vázaných v hospodářském cyklu podniku. Pracovní kapitál je třeba řídit - cílem je co nejnižší prac. kapitál. Principy řízení prac. kapitálu jsou: - minimalizace zásob - minimalizace (zkracování) pohledávek - maximalizace (prodlužování) závazků Závazky - nejlevnější zdroj provozního financování podniku. 5

6 d) Úroky, daně jsou dány uzavřenými úvěrovými smlouvami a daňovými předpisy. e) Investice velké jednorázové peněžní výdaje na pořízení investičního majetku (fixních aktiv). Financování buď přijaté úvěry od bank = příjem, nebo splátky úvěrů = výdaje. Díky řízení CF víme, zda máme na potřebnou investici dost peněz, nebo zda si na ni musíme vzít úvěr a zda podnik v budoucnosti bude generovat dost peněz na splácení takového úvěru. 6. Financování Financování řízení a zajišťování zdrojů (vlastních a cizích) pro splnění cílů podniku a jeho strategického plánu. Důležitá zásada: Zdroje jsou nikoli limit naší strategie, nýbrž prostředek. Proto první vypracujeme strategický plán podniku a potom pro něj zajišťujeme zdroje, nikoli naopak. Správný sled kroků strategického řízení: 1. Strategický/marketingový plán 2. Plán prodeje 3. Finanční plány - z finančních plánů zjistíme potřebu zdrojů pro splnění strategického plánu. Pokud je strategický plán podniku zpracován kvalitně a odborně, je ambiciózní, ale realistický, tak zdroje seženeme. Proces vyřizování žádosti o úvěr v bance představuje určitý test důvěryhodnosti strategického plánu. Pokud se nám zdroje zajistit nepodaří, musíme se vrátit ke strategickému plánu a udělat jeho revizi. Vlastní zdroje = základní jmění + nerozdělený zisk + rezervy Výše vlastních zdrojů je zpravidla dána investorskou strategií vlastníka. Financování proto v drtivě většině případů zajišťujeme z cizích zdrojů. Cizí zdroje = závazky + bankovní úvěry Čím vyšší závazky dokážeme v podniku řídit (tzn. čím déle dlužíme našim dodavatelům), tím menší potřeba bankovních úvěrů závazky jsou nejlevnějším zdrojem financování! Bankovní úvěry: - krátkodobé (provozní) do 1 roku - středně až dlouhodobé (investiční) do 3 roků/více než 3 roky Zpravidla krátkodobé úvěry jsou levnější, mají méně přísné podmínky a požadavky na zajištění. Avšak fatální chyba při financování používání krátkodobých, opakovaných úvěrů pro financování investic (riziko změny úrokové míry). Podmínky úvěrů: Banky před poskytnutím úvěru požadují náhled do hospodaření podniku. - pro krátkodobé úvěry: náhled do historie hospodaření, tj. výsledovka, rozvaha a výkaz CF za několik let dozadu + přehled pohledávek po splatnosti - pro středně a dlouhodobé úvěry: náhled do historie + výhled do budoucnosti, tj. výsledovka, rozvaha a výkaz CF za několik let dozadu + strategický plán s plánovacím horizontem stejným, jako je doba splatnosti úvěru + finanční spoluúčast podniku na financované investici (do 25%) - u velmi vysokých (řádově stovky mil. Kč) a dlouhodobých úvěrů závazek dlužníka plnit po dobu splácení úvěru určité výkonové parametry svého hospodaření (tzv. covenants) Zajištění úvěrů: Zajištění představuje záruku, ze které banka uspokojí svojí pohledávku vůči dlužníkovi v případě, že nebude splácet úvěr. - krátkodobé úvěry: často není požadováno (pokud mezi bankou a klientem existuje dlouhodobý vztah), jinak postoupení pohledávek, v mimořádných případech, které banka vyhodnotí jako rizikové, 6

7 požaduje banka směnku vlastníka (v takovém případě ručí vlastník za úvěr svým soukromým majetkem) - středně a dlouhodobé úvěry: zástava (tzv. pledge) financovaného majetku ve prospěch banky Financování představuje velmi důležitou a specifickou oblast finančního řízení. Při práci na managerských pozicích v úsecích marketingu nebo prodeje se studenti nebudou s oblastí financování často setkávat, v úsecích generálního managementu nebo při vlastním podnikání naopak velmi často. 7. Kalkulace Kalkulace je proces ve finančním řízení, kterým počítáme podklady pro stanovení cen našich výrobků. Kalkulace probíhá v rámci finančního řízení, avšak stanovení ceny jako důležitého marketingového parametru náleží do kompetencí marketingu. Základem pro stanovení ceny jsou náklady, které podnik vynaloží na pořízení (vyrobení nebo nákup) zboží. Úplné vlastní náklady (ÚVN) = náklady přímé/variabilní + režijní/fixní Pro stanovení ceny počítáme ÚVN na měrnou jednotku produkce, tzv. kalkulační jednici (např. kus, m², hl atd.). Kalkulační jednice je množství výrobků, pro které udáváme cenu (např. v ceníku). Cena musí být vyšší než ÚVN o ziskovou marži. Dosažená zisková marže musí plnit cíle plánu HV podniku. Řízení cen však musí zohlednit řadu externích marketingových faktorů, např.: - konkurenční ceny/cenovou hladinu - postavení na trhu (podniky s dominantním postavením na trhu mohou být tzv. price leader sami určují cenovou hladinu - např. Plzeňský Prazdroj) - vývoj trhu/poptávky 8. Prodej podniku Prodej podniku je mimořádná situace v životě podniku, která zásadním způsobem zasahuje prakticky do všech oblastí řízení podniku. Nejčastější důvody, proč investoři prodávají své podniky: - investice do jiného podniku, do jiného oboru - finanční problémy - generační výměna/odchod na odpočinek Tržní analytici očekávají velkou vlnu prodejů podniků na českém trhu v příštích letech v souvislosti s generační výměnou prvních zakladatelů z 90.let minulého století. Tři pohledy na prodej podniku: 1. Dopady na řízení podniku 2. Cíle a strategie prodeje 3. Profesionální postup 8.1 Dopady/implikace na řízení podniku Celý proces prodeje, od zveřejnění záměru investora až po převzetí podniku novým vlastníkem, trvá min. 3-4 měsíce, zpravidla však 6-8 měsíců. Tato relativně dlouhá doba představuje mimořádnou 7

8 zátěž pro celý tým podniku. Po tuto dobu musí podnik a jeho zaměstnanci pracovat stejně, jako za normální situace, tzn. business as usual. Rizika vyplývající z procesu prodeje a opatření pro jejich eliminaci: a) Management podniku obava, že nový vlastník si do podniku přivede svoje managery, frustrace managementu z nejisté budoucnosti, ze ztráty kariérní perspektivy - riziko, že některý klíčový manager odejde z podniku během procesu prodeje mimořádný věrnostní bonus pro topmanagement vázaný na plný výkon během procesu prodeje a na to, že během prodeje nedají výpověď b) Týmy řadových pracovníků obava, že nový vlastník přesune výrobu do jiného závodu atd., neklid a nejistota v týmech, riziko stávky profesionální interní komunikace s cílem uklidnění situace c) Řízení vztahů se zákazníky ohrožení vztahů se zákazníky vyplývající ze spekulací o novém vlastníkovi a jeho prodejní strategii jednotná komunikační strategie pro prodejní tým s cílem vyloučení spekulací a ujištění zákazníků o udržení kontinuity prodejní strategie i po prodeji podniku d) Ohrožení obchodních tajemství během prodejního procesu se potenciální kupci (často přímí konkurenti) seznámí s většinou důvěrných informací a obchodních tajemství podniku a ti, kteří podnik nakonec nekoupí, mohou těchto informací zneužít pečlivě a právně přesně formulované smlouvy s potenciálními kupci se sankcemi pro případ zneužití důvěrných informací. 8.2 Cíle a strategie prodeje Cíl prodeje je jednoduchý dosažení co nejvyšší ceny. Strategie/taktika navození situace, ve které potenciální kupci nabídnou a zaplatí vysokou cenu. Pojmy hodnota a cena: Cena hodnota, cíl prodeje: cena» hodnota Hodnota víceméně objektivní veličina, je možno ji stanovit pomocí různých metod (znalecké odhady). Cena subjektivní, dynamická a volatilní veličina závisí na hodnotě, ale také na řadě externích marketingových faktorů, např.: - konkurence - tržní situace (konjunktura vs. krize) - dostatek času vs. časová tíseň - atd. Cena se neurčuje podle hodnoty aktiv podniku rozhodující pro to, jakou cenu je kupec za podnik ochoten zaplatit, jsou budoucí/očekávané výnosy a náklady podniku, tj. budoucí HV + budoucí CF. Proto při prodeji podniku hraje klíčovou roli strategie podniku, strategický plán a marketingové plány a jejich přesvědčivost/důvěryhodnost. Před prodejem podniku je proto často vypracován nový prodejní strategický plán, mimořádně agresívní a ambiciózní, s cílem dosažení vyšší prodejní ceny. 8.3 Profesionální postup při prodeji podniku Vlastník podniku zpravidla nemá zkušenosti s prodejem podniku, proto je velmi vhodné svěřit řízení tohoto procesu profesionálům nějaké M&A agentuře (M&A = mergers & acquisitions). Takové firmy mají obrovské zkušenosti minimalizace chyb/rizik + maximalizace dosažené ceny. Smlouva s M&A agenturou zpravidla obsahuje mj.: - exkluzivitu agentury pro veškerá jednání s potenciálními kupci (vyloučení managerů, někdy i společníků z jednání) - velmi progresívně konstruovanou odměnu agentury (tzv. sucess fee) Vlastní proces prodeje podniku řízený profesionální M&A firmou se skládá z celé řady po sobě jdoucích kroků, jejichž cílem je: - získat pro prodej co nejvíce potenciálních kupců - z nich vybrat ty nejperspektivnější pro vlastní jednání o prodeji 8

9 - těmto zájemcům co nejlépe odprezentovat podnik a především jeho strategický plán - umožnit kupcům co nejdetailnější náhled do hospodaření podniku, do jeho smluvních závazků atd. (dataroom, management presentations, due diligence) - vyloučit nežádoucí kontakty kupců se zaměstnanci podniku - minimalizovat riziko odstoupení kupců během procesu prodeje - minimalizovat riziko zneužití důvěrných informací - využitím konkurence mezi zájemci dosáhnout dalšího zvýšení finálních nabídek ceny - výběr finálního kupce, příprava a podpis kupní smlouvy - příp. i získání souhlasu od příslušného antimonopolního úřadu. 9. Řízení kvality Základní pravidlo pro marketingovou koncepci řízení: V hyperkonkurenčním tržním prostředí obstojí jen podnik, který svými produkty dlouhodobě uspokojuje potřeby zákazníků. Toto se vztahuje i na kvalitu produktů. Kvalita je marketingová veličina/parametr, avšak veličina mimořádná: Kvalita zpravidla není vidět, kvalitu vnímá zákazník/spotřebitel podvědomě, jako samozřejmost. Kvalitu si začne uvědomovat zpravidla až v případě nějaké negativní zkušenosti, nějakého problému. Řízení kvality musí, jako jiné marketingově řízené procesy, začínat u zákazníků. Informace, se kterými při řízení kvality pracujeme negativní feedback z trhu, tj. reklamace, stížnosti, projevy nespokojenosti zákazníků. Tento negativní feedback nesmíme odmítat, jsou to velice cenné informace, které je nutno analyzovat, vyhodnocovat a používat ve strategickém řízení. Dvě pojetí kvality: - užší produktové kvalita jako vlastnost, parametr výrobku/služby = jakost - širší marketingové kvalita jako úroveň všech podnikových procesů, jako úroveň řízení podniku Část autorů zahrnuje obě pojetí pod téma řízení kvality, což zákonitě vede k určité obecnosti, resp. dvojznačnosti. Užší produktové pojetí je klasické, tradiční, avšak stále aktuální chápání kvality pro potřeby klasického řízení kvality. Širší marketingové pojetí kvality je využíváno v různých modelech a metodách marketingového řízení podniku. Podniky, které mají zavedený některý ze systémů pracující se širším pojetím kvality (např. TQM), musí paralelně zajišťovat kvalitu (jakost) svých výrobků aplikací některého klasického systému pracujícího s užším pojetím kvality (např. QMS). Vývoj řízení kvality: První počátky průmyslová revoluce v 1.pol. 19. stol. jednoduché metody kontroly, nebo vyhodnocování kvality. První sofistikované metody hromadná výroba zač. 20. stol. automobilka Ford. Obrovský rozmach řízení kvality zbrojní výroba v USA a Německu ve letech 20.století. V návaznosti na pokrok řízení kvality ve zbrojním průmyslu byly od 50. let zaváděny nové sofistikované systémy řízení kvality také v civilních podnicích, např.: - podnikové/oborové standardy a normy - systém QMS (Quality Management System) aplikace univerzálních norem Od 70. let 20. století v souvislosti s rozvojem nové marketingové koncepce řízení podniků se pod hlavičku řízení kvality začaly zařazovat i systémy pracující se širším pojetím kvality, jako např.: 9

10 - TQM (Total Quality Management) - BSC (Balanced Score Card) 9.1 Podnikové/oborové standardy a normy Systém pracuje s interními předpisy/normami/standardy, které jsou specifické pro jednotlivé podniky, evtl. obory (např. potravinářství, petrochemie, ocelářství atd.). Výhody: - systém dosud nepřekonaný co do účinnosti a přísnosti řízení jakosti výrobků - normy a standardy jsou konkrétní, jednoznačné, přesné a vystihují specifika výrobku, resp. oboru - lze přesně nastavit takovou přísnost jakostních parametrů, jakou podnik potřebuje Nevýhody: - mimořádně náročné zavedení a provoz (personálně, technicky, investičně) pouze pro velké podniky 9.2 Quality Management System QMS Systém se snaží eliminovat základní nevýhodu předchozího systému nedostupnost pro MSP. Pracuje s univerzálně platnými normami (ISO ). Normy se nevztahují na výrobky, nýbrž na vlastní proces řízení kvality v podniku. Proces zavedení QMS do podniku: - specializovaná poradenská firma posoudí systém řízení kvality v podniku a doporučí úpravy/změny, tak aby systém odpovídal normě ISO - po provedení změn autorizovaná auditorská firma provede kontrolu a certifikaci - po udělení certifikátu může podnik používat logo ISO na svých materiálech (web, ceníky, nabídky ) - pravidelné inspekce (každých měsíců) pro posouzení, zda podnik normy ISO dodržuje Výhody: - dostupné i pro MSP - certifikát ISO mezinárodně uznávaný znak důvěryhodnosti a image Nevýhody: - byrokratické zavádění - formulace norem ISO velmi obecná až vágní - méně přesné a přísné, systém QMS definuje pouze minimální požadavky na kvalitu 9.3 Total Quality Management TQM Model řízení podniku s procesy, které vedou k neustálému zlepšování účinnosti všech podnikových procesů s cílem uspokojování potřeb zákazníků. 9.4 Balanced Score Card BSC Nová a módní filozofie v řízení podniků cílem je dosažení vyrovnané efektivity všech podnikových procesů. 10. Budování managerských týmů/řízení lidských zdrojů v managementu Veškeré zásady, pravidla, postupy a metody, které jsou obsahem řízení podniku v praxi implementují a realizují lidé manageři. Kvalita a úroveň managementu je základní podmínkou pro úspěch podniku. Proto je třeba procesu budování a řízení managerských týmů a výběru managerů věnovat zcela mimořádnou pozornost. Faktory, podle kterých posuzujeme managery, členy top-managementu podniku: - odborná kompetence (znalosti) - managerské kompetence (schopnosti) 10

11 - leadership - týmová spolupráce Odborná kompetence Manager musí být odborníkem v oboru, který v podniku řídí (např. marketing, finance, výroba atd.). Úzká oborová specializace (např. obuvnictví, pivovarnictví atp.) není zpravidla nutná, naopak managerovi, který příliš dlouho pracuje v jedné specializaci může chybět potřebný nadhled. Čím vyšší pozici v podniku manager zastává, tím méně důležitá je odborná specializace a o to důležitější je obecný přehled a znalosti. Managerské kompetence Manager nemůže mít jen odborné znalosti, musí mít také managerské schopnosti/vlastnosti. Takových vlastností a schopností je celá řada, některé jsou absolutně nezbytné pro úspěšnou managerskou práci, jiné jsou spíše výhodou. Některé jsou spíše vrozené charakterové vlastnosti jedince, jiné je možno si úspěšně osvojit, natrénovat si je. Mezi kompetence, které musíme posuzovat při výběru managerů patří mj.: - komunikativnost - asertivita - empatie - charisma - motivovanost - loyalita - odvaha - odpovědnost - kreativita - disciplína - odolnost proti zátěži/stresu - analytické a syntetické myšlení - schopnost delegovat, chválit a vytýkat Leadership Každý top-manager vede svůj tým lidí (někdy velký) musí proto být leader mít přirozenou schopnost řídit, vést a motivovat své spolupracovníky, svůj tým. Skutečnému leadrovi činí potěšení řídit a ovlivňovat jiné jedince. Týmová spolupráce Každý manager je vždy členem týmu managerů musí být team player musí spolupracovat na společných cílích a strategii, musí podporovat ostatní členy týmu a respektovat týmová pravidla. Vyvážená kombinace leadershipu a týmové spolupráce v jedné osobě je velmi vzácná. Při sestavování top-managementu je třeba dát si pozor, aby v týmu nebylo příliš mnoho vyhraněných vůdců. Příklady hodnocení vybraných managerských kompetencí: Loyalita - není to podlézání, ani nekritický obdiv - je to hrdost na podnik a jeho produkty a identifikace s podnikovými cíly a jeho strategií - mimořádně důležitá a nezbytná managerská kompetence - pro posuzování/vyhodnocování loyality používáme např. Welshovu matici výkonnost/loyalita Empatie - schopnost vcítit se, naladit se na cítění, myšlení, vnímání dalších jedinců (spolupracovníků, obchodních partnerů atd.) - při řízení spolupracovníků, týmů je třeba používat velmi citlivě dávkovanou kombinaci asertivity a empatie, přičemž v řadě situací je nutná čistá asertivita 11

12 - vysokou dávku empatie musíme naopak používat při prodejních jednáních s našimi zákazníky - empatie je nutný kvalifikační předpoklad pro managerské pozice v prodeji i řadové prodejce - zcela mimořádný význam má empatie v mezinárodním obchodě jako schopnost respektovat a ctít etické, kulturní, náboženské, hodnotové a jiné odlišnosti zahraničních obchodních partnerů 12

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více