Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou"

Transkript

1 Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou dne ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti rozhodlo na své schůzi svolat na dnešní den řádnou valnou hromadu naší akciové společnosti s programem uvedeným na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku, hospodářský výsledek a jeho rozdělení za uplynulý rok Úvodem zprávy bych Vás rád seznámil s prací představenstva, které se od předchozí valné hromady sešlo celkem 4x. Představenstvo průběžně sledovalo výsledky hospodaření, rozhodovalo o investicích a ostatních zásadních otázkách, které v minulém roce nastaly. Na schůze představenstva byl zván i předseda dozorčí rady. Poprvé se představenstvo sešlo ihned po minulé valné hromadě aby z nově zvoleného představenstva zvolilo svého předsedu a místopředsedu představenstva. Předsedou jsem byl zvolen já a místopředsedou byl opět zvolen pan Karel Kříž. Další jednání představenstva se uskutečnilo Zde byla podána podrobná informace o dosavadních naturálních výsledcích živočišné výroby v průběhu roku. Představenstvo dostalo rovněž konečnou informaci o výnosech a produkci rostlinné výroby. Zároveň pak informaci o průběhu zakládání nové sklizně. Ekonom seznámil přítomné s uzávěrkou k Byla podána zpráva o uskutečněných investicích a byl schválen plán investic na rok Členové představenstva byli seznámeni rovněž s výsledky provozu Chlenské uzeniny a bioplynové stanice Svídnice. Představenstvo bylo informováno o stavu investičních úvěrů, kde bylo konstatováno jejich významné meziroční snížení. Představenstvo schválilo zcizení 10 % vlastních akcií Družstvu vlastníků Přestavlky a schválilo záměr přípravy a realizace modernizace mléčné farmy Svídnice. Zároveň byl schválen záměr prodeje dílen Přestavlky. První zasedání představenstva v roce 2014 se uskutečnilo Zde byla podána konečná zpráva o naturálních výsledcích živočišné výroby, Chlenské uzeniny a bioplynové stanici. Představenstvo bylo informováno o realizaci naší jediné tržní plodiny řepky. Ekonom seznámil přítomné s rozvahou a výkazem zisků a ztrát za rok Schváleno bylo navýšení nájemného z pozemků, provozní financování a plat a prémie ředitele. Čilá diskuse proběhla kolem aktuálního problému s nutností zaknihovat akcie a kolem úpravy stanov vyplývajících z nového korporátního zákona.

2 Na zasedání ředitel seznámil přítomné s aktuálními naturálními výsledky. Ekonom následně seznámil přítomné se zprávou auditorské firmy DTG Audit s.r.o., která provedla audit naší společnosti s kladným výsledkem. Byly schváleny odměny členům představenstva a dozorčí rady. Rovněž byl schválen návrh na rozdělení zisku za rok 2013, plán rozdělení zisku na rok 2014 a výrobní záměr na rok Na závěr byl projednán termín a program dnešní valné hromady. Schválen byl rovněž návrh na změnu stanov. Podána byla informace o zatím neúspěšném prodeji nabízených nemovitostí v Přestavlkách. Po informacích o práci představenstva za uplynulé období přistoupím k hodnocení hospodářských aktivit jednotlivých výrobních jednotek v uplynulém kalendářním roce ZOPOS Přestavlky a.s. v roce 2013 hospodařil na 1921 ha, z čehož bylo cca 488 ha trvale travnatých pozemků. Je to asi o 7 ha méně než v roce předešlém, což bylo v tomto roce také způsobeno aktualizací vrstev LPIS. Průběh počasí byl v roce 2013 plný zvratů a významně negativně ovlivnil především produkci rostlinné výroby. A to hlavně její kvalitu. Nástup jara byl pozdní, ale intenzivní. Kukuřici setou, jako hlavní plodinu bez meziplodiny, jsme zaseli včas. Velmi negativně ji však ovlivnil následný deštivý květen a sucho panující na přelomu června a července. Pozdní nástup jara a deštivé období v květnu negativně ovlivnilo i obnovu trvalých travních porostů. Ta v loňském roce probíhala na celé řadě vlhčích pozemků, kde nebylo možné dlouho provést vlastní přípravu a osetí. Proto některé z nich byly osety až v létě. Obiloviny což byla ozimá pšenice, ozimý ječmen a doplňkově také oves jsme pěstovali téměř na stejné výměře jako v loňském roce a to na 633,21 ha to bylo 44,2 % výměry orné půdy. Celkem bylo sklizeno 3758,46 t zrna to je asi jenom o 19,5 tuny méně než v roce Průměrně to dělalo 5,94 tun/ha. Porosty byly dobře a včas založeny, dobře přezimovaly, byly vesměs dobře zapojeny, ale hlavní negativní roli v konečném výnosu sehrálo sucho na počátku léta, které ovlivnilo negativně výnosové prvky klasu u ječmene především počet zrn v klasu a hmotnost tisíce semen. U hlavní obiloviny ozimé pšenice, kterou jsme pěstovali na 393,53 ha, jsme dosáhli výnosu 6,32 t/ha. Výnos byl tedy o 500 kg vyšší než v minulé sezóně. Ječmen ozimý jsme pěstovali na výměře 233,68 ha při průměrném výnosu 5,37 t/ha tj. o 0,87 t/ha méně. U ječmene jsme tedy byli po předešlém výborném výsledku trochu zklamáni. Jako okrajovou plodinu na některých souvratích jsme měli oves, který jsme použili jako dietetickou složku krmení pro plemenná prasata. Kvalita sklizených obilovin byla slušná. Všechny sklizené obiloviny byly použity jako surovina pro výrobu krmných směsí pro naše zvířata. Vzhledem k poměrně vysokým stavům zvířat, nižší produkci ječmene a jeho vysokém zastoupení v krmných směsích pro prasata jsme ještě dokoupili 200 tun ječmene za 5 000,- Kč/t od ZD Štědrá Tutleky. Pro potřeby drobného prodeje a krmení telat jsme zakoupili 53 tun kukuřice za 5 268,- Kč/t. Cena obilí se především v první polovině roku pohybovala vysoko tj. na hranici 6 000,- kč/t u pšenice a 5 500,- Kč/t u ječmene, což byla cena, kterou bylo velmi obtížné odrazit do realizační ceny prasat. Po žních 2013 cena obilí poklesla pod hranici

3 4 000,- Kč. Následně pak ke konci roku docházelo k jejímu oživení. Na drobný prodej bylo prodáno 96,95 tun. Drobný prodej je spíše službou pro občany, protože jej realizujeme pod reálnou cenu. A to mnohdy dost výrazně. Přesto v drobném prodeji stále vítězí ten podnikatel, který realizuje nelegální prodeje bez uplatnění DPH a dalších daní. A to my nejsme, a pak od některých chytrolínů často slýcháme, jak drahé obilí prodáváme. Ale to je o té disproporci mezi kontrolami u jednotlivých podnikatelských subjektů, o které jsem mluvil již v minulosti. Rentabilita rostlinné výroby je tak stále velmi zajímavá především pro firmy, které se zabývají především pouze rostlinnou výrobou. Násobně pak v intenzivních oblastech, což není v dnešním dotačním systému nijak ošetřeno. Dnešní systém nijak, až na oblasti LFA, neodráží výrobní oblasti tj. klade na stejnou úroveň ty, co musí uplatňovat omezení z titulu nitrátové směrnice, z titulu erozní ohroženosti půd a ty, co se jich tyto pravidla netýkají. Stále tak trochu s otevřenými ústy můžeme koukat na dobře provázaný a funkční systém provázanosti rostlinné a živočišné výroby v Německu a Francii. I v minulém roce měla v našem osevním postupu důležitou roli řepka ozimá, která je naší tradiční technickou plodinou důležitou nejenom pro své stále velice slušné zhodnocení, ale i jako důležitý prvek osevních postupů jako přerušovač obilních sledů. Jedná se prakticky o naší jedinou tržní plodinu. Podobně jako v roce 2012, tak i v roce hodnoceném se nám pěstování řepky celkem vydařilo a s výsledky můžeme být spokojeni. Řepku jsme pěstovali na 202,54 ha a vyprodukovali jsme 799,39 tun řepkového semene při průměrném hektarovém výnosu 3,95 t. V roce 2012 jsme měli řepku na necelých 230,61 ha a výnos byl 3,57 t/ha. Nárůst výnosu byl přes 10,6 %, produkce pak byla vzhledem k nižší výměře asi o 24 tun nižší. Realizace řepky byla následující. Na počátku roku 2013 byla zrealizovány ještě dva obchody ze sklizně roku tun řepkového semene bylo prodáno firmě Chemagra za ,- Kč/t a 235 tun bylo prodáno firmě BOR Choceň za rovněž ,- Kč/t. Poměrně slušná finanční situace v roce 2013 nám umožnila veškerou realizaci sklizně 2013 odsunout až na rok Podobně jako u obilí došlo po sklizni k poměrně velkému propadu ceny řepky až na úroveň roku 9 000,- Kč/t. První významný pozitivní impuls do ceny řepky nastal po intervenci ČNB do kurzu koruny v polovině listopadu. Zde jsme podepsali termínovaný obchod na únor 2014 na 300 tun řepky za 9 850,- Kč/t s BORem Choceň. Po dalším cenovém kotrmelci se pak cena řepky dostala v únoru letošního roku nad ,- Kč/t. Zde jsme prodali 150 tun za ,- kč BORu a 157 tun Chemagře za ,- Kč/t. Oproti prognózám pak cena řepky dále rostla a my jsme pak už jen zbytek naší produkce tj. 87 tun prodali za ,- Kč/tun opět BORu. Oproti minulým létům bylo novinkou to, že jsme opět malou část řepky lisovali. Důvodem byla modernizace naši výrobny krmných směsí, kde jsme rozšířili počet suroviny o zařízení na nástřik rostlinných olejů. Lisovali jsme tedy jen v malém objemu tak, abychom zajistili litrů řepkového oleje na měsíc pro naše krmné směsi pro prasata. Z důvodu 100 %

4 využitelnosti jsme rovněž vedlejší produkt z lisování řepky expelery zařadili do vlastních krmných směsí. Jako tradičně jsme v malé míře pěstovali i brambory pro zaměstnance, akcionáře a obyvatelé z blízkého okolí na výměře cca 6 ha. Rovněž úroda brambor byla nepříznivě ovlivněna průběhem počasí. Sklidili jsme 204,35 tun brambor, v roce 2012 to bylo 260,1 tun. Nejenže se sklidilo oproti minulým rokům vše, ale také téměř vše za jeden první den. Zájem o brambory byl obrovský. Stále pěstujeme odrůdu Adéla, která má mezi tradičními zákazníky velice dobrou odezvu. S výstavbou bioplynové stanice ještě více na významu přidala poslední skupina plodin tj. krmné plodiny reprezentované kukuřicí, vojtěškou, žitem sklizeným na zeleno, oves GPS, travní směsi pěstované na orné půdě a rozsáhlá výměra trvalých travnatých porostů. Stále veškerou objemnou píci konzervujeme a pouze okrajově zajišťujeme výběh pro mladý skot, což nemá význam pravé pastvy, ale plní pouze zdravotní efekt pro mladý skot. Pokud se jedná o produkci senáží, tak tam byla pro naší krmivovou základnu stěžejní sklizeň z prvních sečí, která byla o 700 tun tj. 23 % vyšší než v předešlém roce. A to i přesto, že zde byl již zmiňovaný výpadek ze sklizně z obnov čítající cca 80 ha. U první sklizně se pozitivně projevilo rozumné přihnojení a pro trávu dobré vláhové podmínky při jejím růstu. Bohužel sklizeň z prvních sečí tvořila více jak polovinu celkové produkce. Druhé seče spíše připomínaly paběrkování. Při nízkých výnosech je velmi obtížné jednak zajistit kvalitu a také významně stoupá nákladovost na tunu produkce. Nákladovost je bohužel u produkce travní senáže poměrně vysoká. Třetí seče byly o něco málo slabší než v předešlém roce, ale hlavně kvalita s ohledem na celkem pozdní termín sklizně byla oproti minulému roku výrazně horší. To jsou faktory, které znamenají ve výsledku vyšší spotřebu travní senáže v bioplynové stanici, ve které se snažíme méně kvalitní partie objemných krmiv zužitkovat. Celkem jsme sklidili 6867 tun travních senáží. Zatímco v roce 2012 to bylo 6712 tun. Opět je tedy třeba konstatovat, že produkci senáží bychom si, vzhledem ke zvýšené péči a vloženým nákladům, představovali větší. Zvýšenou péčí mám na mysli především tedy již zmíněné obnovy lučních porostů. Kde tedy krom vlastní obnovy ještě realizujeme opravy odvodňovacích zařízení, které jsou mnohde ve špatném stavu. Vlastní obnova byla, jak již bylo zmíněno, negativně ovlivněna pozdním nástupem jara a vlhkým průběhem počasí v květnu tun travních senáží jsme spotřebovali v průběhu roku v bioplynové stanici. Zbytek produkce pak zužitkoval náš chov skotu. Způsob konzervace aplikace konzervačních přípravků a zakrývání byl držen na vysokém standardu, který byl v minulých letech nastaven. Ztráty tak byly jen minimální. Část té nejkvalitnější produkce travních senáží byla uskladněna ve vacích. Kromě konzervace senážováním část travních porostů sušíme. Sena jsme v roce 2013 vyrobili 279 tun, což je o 91 tun více než v roce Drtivou většinu sklizně sena jsme zajistili opět z první seče. Zejména pak z lokality Stradiny u Častolovic, kam nám byl díky výstavbě cyklostezky přes park Kinských znemožněn přístup. My tak veškerou

5 hmotu musíme transportovat přes město a najíždět až od Častolovic. Proto jsme z důvodu přepravy menšího objemu volili sušení v této lokalitě. Strukturální složku tak v našich krmných dávkách často dotujeme kvalitní slámou. Ta je v krmných dávkách ceněna, ale její potřeba o to víc roste. V hodnoceném roce byla její produkce rekordní. Sklidili jsme přes 9000 balíků, což je asi o 20 % více. A snad se nám podaří uchovat zásobu pro další období. Dotaci dusíkatých látek do našich krmných dávek, pro především vysokoprodukční dojnice, zajišťuje mimo travních senáží vojtěšková senáž. Zde se nám podařilo výrobu o něco navýšit. Přesto bychom i zde uvítali produkci větší. V roce 2013 jsme převážně zavakovali 2001 tun vojtěškové senáže. Rok před tím to bylo 1707 tun. Nárůst produkce tedy o 294 tun. Bývaly však roky, kdy jsme při obdobné výměře sklízeli i 2500 tun. Jak už bylo zmíněno, tak z důvodu kvalitního uskladnění a minimalizace ztrát uskladňujeme téměř veškerou sklizeň vojtěšky do vaků. Nově založená vojtěška byla založena do kukuřice na jaře. Žito na siláž bylo založeno na 150 ha. Kromě nižšího výnosu, než v předešlém roce, trpělo poléhavostí, která značně ztížila sklizeň. Produkce žita byla 2647 tun, což bylo o 181 tun více než v roce 2012, ale z výměry o 44 ha větší. Na 2/3 výměry byla následně ještě založena kukuřice a meziporostní období jsme využili pro hnojení statkovými hnojivy. Na dvou plochách byla testována odrůda trsnatého žita, která měla poskytnout dvě sklizně. Toto se však neosvědčilo, a tak jsme pro letošní rok zařadili jinou technologii. Do osevu žita, kde nebude následovat kukuřice, byl podset jílek tak, aby tyto plochy nebyly v podstatě většinu vegetační doby ladem. Žito s podsevem jílku bylo použito i do protierozních pruhů. Doufáme, že krom produkce, poskytnou i tížený protierozní efekt. Poslední velice důležitou plodinou pro výživu skotu a bioplynovou stanici je samozřejmě kukuřice. Tu jsme v loňském roce oseli na 360 ha. Na 260 ha byla zaseta bez meziplodiny a na zbytku výměry byla zaseta po sklizni žita. I přes pozdní nástup jara byla první rozhodující část kukuřice oseta včas téměř ve stejném termínu jako v předešlém roce. Nicméně další průběh počasí stejně negativně ovlivnil její další vývoj. Chladné a studené období oddálilo její vcházení, období dešťů kukuřici odepřelo dostatek provzdušněné půdy. Ze včas zasetých kukuřic dopadla nejhůře pole s těžkou jílovitou půdou, kde byl osev uskutečněn do vlhké a studené země. Svoji negativní roli sehrálo i to, že jsme tyto pozemky osévali naším zastaralým secím strojem značky BECKER, který zejména v těchto těžko obdělatelných pozemcích dostává osivo do potřebné hloubky jen stěží. I z tohoto důvodu jsme asi 40 % ploch kukuřice nechali oset službou. Zatímco v předcházejícím roce dobře vyšla i kukuřice zasetá po žitu, tak v námi hodnoceném roce tomu tak nebylo. Hlavní příčinou byl odsun osevu až na začátek června. Tedy do období, kdy se začíná krátit den. To je faktor, který kukuřici významně škodí. Za poznámku jistě stojí i fakt, že v rámci protierozních opatření jsme část kukuřice zaseli bezorebně do žitného strniska. To se nám však i přes nižší náklady na zakládání porostu neosvědčilo. Dalším významných agresorem na kukuřici byla divoká prasata. V první fázi ihned po setí, kdy jdou přesně po řádku a vysávají semínka. Další

6 vlna škod nastává při dozrávání. Zde berou prasata útokem celé hektary. Pokud se týká naturálních výsledků, tak jsme v roce 2013 uskladnili tun kukuřičné siláže. Z toho jsme nepatrné množství- asi 160 tun jsme koupili. V předcházející sezóně jsme sklidili o tun více z ploch asi o 30 ha menších. A to jsme ještě část produkce sklidili jako mokré zrno. V loňském roce to pochopitelně nebylo možné. Co se týče kvality skladování, tak se uplatňuje stejně vysoký standard jako u travní senáže. Co se týče spotřeby, tak 7937 tun kukuřičné siláže bylo spotřebováno v bioplynové stanici. Zbytek pak ve výživě skotu. Krom výše uvedeného jsme v roce 2013 opět přistoupili k zařazení svazenky vratičolisté jako meziplodiny. Zde sledujeme především dva efekty. Jednak obohacení půdy o organickou hmotu a také její provzdušnění a zvětšení kapilarity pro účinnější vsakování dešťové vody. Zlepšené půdních podmínek se snažíme zajistit i zařazením či obnovením podrývání půdního profilu. To by bylo vše, co se týče naší rostlinné výroby, jejíž produkce je podřízená především živočišné výrobě a bioplynové stanici. Nyní přistoupím k hodnocení výsledků naší živočišné výroby, jejíž produkty zajišťují pravidelné financování našeho provozu a tvoří rozhodující tržby naší firmy. Pravidelným příjmem jsou tržby za mléko. V hodnoceném roce jsme do mlékárny dodali litrů mléka, což je meziroční nárůst dodávky o 3,8 %, protože v roce 2012 bylo dodáno litrů syrového kravského mléka. Tento nárůst objemu dodávek mléka do mlékárny není jen výsledkem zlepšené užitkovosti, ale vysokých a stabilních stavů dojnic. Základní stádo dojnic čítalo k kusů dojnic. To je o 17 kusů více než k poslednímu dni předcházejícího roku. A to je více než je optimum pro naše hospodaření. Co se týče užitkovosti vyjádřené na kus a den, tak ta byla ve sledovaném období 18,56 l/ks/den. Oproti 18,16 l/ks/den v roce Na stále vysoké úrovni se držel parametr kvality mléka a % tržnosti. Co se týká celkových tržeb za mléko, tak tam jsme zaznamenali významný nárůst. Zachoval se tedy pozitivní trend, který trvá od roku 2009, což byl rok pro mléko katastrofální a v mnohých případech i likvidační. Tržby za mléko byly v roce Kč. Celkové tržby za mléko v roce 2012 byly ,- Kč. Jde tedy o navýšení tržeb o ,- Kč. Vyjádřeno procentuálně je to velmi pěkných 14,8 %. Kromě vyšších stavů dojnic je to způsobeno především významným meziročním nárůstem ceny, který činil 1,51 Kč. V lednu 2013 jsme začali realizovat ještě pod 8,- Kč/l za 7,92 Kč/l a v prosinci jsme se dostali na velice slušných 9,43 Kč/l. V průměru jsme se tak dostali na cenu 8,53 Kč/l oproti loňským 7,71 Kč/l. Průměrná cena není tedy nijak oslňující, jestliže za hranici rentability s ohledem na růst veškerých vstupů považujeme 9,- Kč/l. V současnosti se cena pohybuje v našem případě na 9,79 Kč/l v březnu 2014 a mluví se o začátku negativní tendence. Mléko realizujeme stále přes uskupení některých producentů mléka v Rychnovském a Náchodském okrese výhradně do Bohemilk a.s. Opočno ze skupiny Interlacto. Zde je třeba konstatovat, že se zpeněžením do této mlékárny nejsme i přes růst ceny spokojeni.

7 Většina ostatních mlékáren zpeněžuje lépe. Dlouhodobě stabilní přechod k jinému zpracovateli však není jednoduchý především s ohledem na rok 2015, kdy dojde ke zrušení mléčných kvót, na což se již připravují zejména v Německu, kde se masivně investuje do stájí s rezervou v kapacitě, aby po uvolnění kvót mohlo dojít k navýšení stavu krav. Přístup státu v západních zemích je vůbec k živočišné výrobě jiný. Tamní špičky si uvědomují, že živočišná výroba zajišťuje zaměstnanost na vesnicích a další efekty s tím související to je platby pojistného, daní, další spotřebu a to samé v navazujícím zpracovatelském průmyslu. Neustále tak roste disproporce mezi rostlinnou výrobou a živočišnou výrobou. I přes výše zmíněná rizika však vedení naší společnosti tomuto sektoru věří a rozhodlo se připravovat modernizaci a restrukturalizaci chovu skotu v naší firmě, která bude nezbytná pro další zachování tohoto odvětví v naší firmě. Naše stáje především pro produkční kategorie přestávají vyhovovat z pohledu welfare, současné tělesné konstituce zvířat, neposkytují prostor pro další zvyšování užitkovosti a tím pádem tedy zvyšování konkurenceschopnosti. Na přelomu roku , tak vznikl projekt Modernizace mléčné farmy Svídnice, kde by měly být v budoucnu ustájeny veškeré dojnice naší firmy. Projekt čítá výstavbu úplně nové stáje pro 445 ks, výstavbu nové dojírny a rekonstrukci dvou menších stájí pro rozdoj a porodnu. Nové stavbě bude muset ustoupit větší část dnešních objektů. Ve středisku v Borovnici se počítá s ustájením jiných kategorií zvířat. Na tuto výstavbu máme pravomocné stavební povolení. Vlastní realizace a časový harmonogram výstavby bude závislý na možnosti získat investiční dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu. Ta však není samozřejmě jistá a nevzniká na ní právní nárok. Nyní přistupme k hodnocení dalších kategorií skotu, kde uplatňujeme uzavřený obrat stáda a veškerá telata zastavujeme do vlastního chovu. V odchovu telat jsme měli ztráty 6,78 %, což je o 1,78 % méně než v roce Do tohoto čísla jsou započteny i ztráty zmetáním. Ztráty úhynem se vešly do 1,5 %. Největší podíl našich vcelku slušných ztrát u telat stále tvoří mrtvě narozená telata. Zde musím říct, že noční porody probíhají bez lidské asistence, která se nám v současném stavu nevyplatí. Celkem se v roce 2013 narodilo 664 kusů telat, zatímco v roce 2012 to bylo 619 kusů. Telata do 6 měsíců nám přirůstala 1020 gramů/den, mladý skot OMD Chleny 780 g/den, jalovice OMD Svídnice 630 g/d. Stavy těchto kategorií jsme měli ke konci roku následující telata na kravínech 116 ks, mladý dobytek v OMD Chleny 396 ks, jalovice v OMD Svídnice 307 ks a býci ve výkrmu ve Lhotách u P. 260 ks. Za velice pozitivní je potřeba v odchovu mladého dobytka označit skutečnost, že se nám podařilo zrealizovat významné množství mladého dobytka zástavových býčků, zástavových jalovic a březích jalovic. To je rozdíl od předcházejících roků, kdy byla tato zvířata potřeba na obnovu stáda. Celkově bylo prodáno 145 ks za ,- Kč. Zatímco v roce 2012 to bylo pouze 10 ks za ,- Kč. Je to výsledkem nejen lepší brakace, ale také zlepšení v odchovu telat. Jedná se o důležitý podpůrný prvek produkce mléka. Další pravidelný přísun hotových peněz z chovu skotu nám

8 zajišťuje výkrm býků. Zde nepokračoval pozitivní cenový trend z předchozího roku, protože jsme realizovali v průměrné ceně 45,60 Kč/kg živé hmotnosti. V předcházejícím roce to bylo 47,98 Kč/kg ž.hm.. Bylo dosaženo celkových tržeb Kč. To je o 4,8 % více než v loňském roce. Realizováno bylo 288 kusů. V roce 2012 to bylo jenom 256 ks. Zvýšený počet kusů je tedy hlavním důvodem zvýšených tržeb, protože realizační cena byla nižší a průměrná realizační váha také. Ta byla 669,79 kg/ks to je o 11 kg méně než v roce Téměř veškerý prodej býků byl realizován přes TORO Hlavečník. V současné době dochází k mírnému zvýšení ceny hovězího. Realizujeme kolem 47 Kč/kg ž.hm.. Prodáno nebo zrealizováno přes naši výrobnu bylo 165 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. V roce 2012 bylo prodáno 174 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. Nižší počet prodaných krav je rovněž výsledkem zlepšené brakace. 39 kusů krav bylo zpracováno v naší výrobně ve Chlenech a zbytek byl prodán. Z odchovu jalovic bylo prodáno 48 ks jatečných jalovic za ,- Kč. Kromě jedné byly všechny zpracovány naší výrobnou. V roce 2012 bylo prodáno 32 kusů jatečných jalovic za ,- Kč. Dalším naším významným odvětvím je stále chov prasat, u kterého jsme zaznamenali i přes růst realizační ceny sníženou rentabilitu v minulém roce. Opět především díky velkému nárůstu vstupů. Průměrný stav prasnic na konci roku byl 448 kusů o 30 více než rok předtím. Podobně jako u krav bude nutné stavy částečně redukovat. Bylo dosaženo užitkovosti 27,26 ks/selat/prasnici a rok to je o 0,51 selete více. Celkem bylo za rok odchováno kusů. To je o ks selat více. I u prasat je jedním ze základních kamenů úspěšného chovu uzavřený obrat stáda. Část selat jde přes odchov plemenných prasniček na obnovu stáda. V hodnoceném roce jsme prodali kusů prasat to je o 790 ks více než v roce Z toho bylo 9528 kusů prodáno do masozpracujících závodů, 1316 kusů realizováno přes výrobnu a 219 kusů prodáno na drobný prodej. Hlavními našimi odběrateli jsou Jatky Přerov, ZŘUD Polička a Jatky Sloupnice. Průměrná váha dodávaných kusů byla 112,27 Kg/ks. Přírůstek prasat ve výkrmu byl 841 gramů/den/kus, což je prakticky stejné jako v roce předcházejícím. Ztráty byly rovněž pod jedno procento jako vloni. Spotřeba krmiva činila 2,91 kg/ ks/kg přírůstku. Stavy jednotlivých kategorií k byly následující 1016 ks selat pod prasnicemi, 1789 ks selat v předvýkrmu, 136 ks plemenných prasniček, 60 ks zapuštěných prasniček, 2862 ks prasat ve výkrmu, 409 ks prasnic základního stáda a 8 kanců, kteří po většinu zajišťovali produkci inseminačních dávek do užitkového chovu z naší inseminační stanice. Stavy prasat jsou tedy o něco větší než v minulém roce. Pokud máme hodnotit vlastní realizaci a rentabilitu, tak ta byla, jak už jsem se zmínil, přesto, že se udržela poměrně slušná cena, horší než v minulém roce. V roce 2013 jsme dosáhli průměrné realizační ceny 34,31 Kč/kg ž. hm.. V roce 2012 jsme dosáhli realizační ceny 34,09 kč/kg ž.hm., což znamená nárůst o 0,22 Kč/kg ž.hm... Celkové tržby dosažené za prodej jatečných prasat pak výrazně stouply z loňských ,- Kč na ,- Kč/kg ž.hm.. Vzestup tržeb tedy o ,- Kč. Podobně jako u mléka

9 přetrvává již několikátý rok pozitivní tendence růstu tržeb. Nejvyšší ceny bylo dosaženo v září, kdy jsme realizovali za 38,51 Kč/kg ž.hm.. Potom nastal negativní trend, který pokračoval až do března letošního roku, kdy se cena dostala na 32,- Kč/kg ž.hm.. Nyní realizujeme asi 0,50-1,- Kč lépe. Jak už jsem zmínil, tak negativně se vyvíjely vstupy. Na vysoké úrovni přetrvaly ceny sójových bobů, které jsou pro výživu prasat v současné době nezastupitelné. V roce 2013 nám rostly i mzdy a náklad na elektrickou energii. Ke zlepšení rentability prasat přispěl i dotační titul na ozdravení předvýkrmu prasat, který naši realizaci vylepšil asi o 1,1 Kč/kg. Nezastupitelnou roli pro fungování naší živočišné výroby má stále naše výrobna krmných směsí, která do značné míry tlumí náklady na krmné směsi. Zde bylo vyrobeno 5265,618 tun krmných směsí. Zpracováno bylo 2031 t pšenice, 1574 t ječmene, 3349 tun sójového extrahovaného šrotu, 186 t extrudované sóji, 128 t lihovarských výpalků, 392 tun řepkového extrahovaného šrotu, 4,5 tun řepkových expeler, 39 t cukrovarských řízků, 7,7 tun ovsa, 0,47 t krmné soli a 172 t premixů. V návaznosti na míchárnu provozujeme rovněž extrudační linku na sóju a lisovnu řepky ve velmi omezené míře. Významnou položku tržeb zajišťovala již druhý rok bioplynová stanice ve Svídnici. V podstatě celý rok 2013 fungovala stanice bez problému a objem tržeb byl na vrcholu technických možností. Oproti předcházejícímu roku bylo změnou to, že jsme uplatňovali realizaci prostřednictvím zelených bonusů včetně napájení celého areálu ve Svídnici vlastní energií. Celkové tržby jsou pak součtem třech položek. Jednak je to zelený bonus za veškerou vyrobenou energii očištěnou o technologickou vlastní spotřebu, pak je to fakturace dodávek do vlastních provozů a poslední položku tvoří prodej silové energie obchodníkovi za sjednanou tržní výkupní cenu. Zelený bonus byl pro rok 2013 stanoven Energetickým regulačním úřadem na úrovni Kč/MWh a cena silové energie byla sjednána na úrovni Kč/MWh. Z lokální spotřeby ve vlastních provozech pak platíme tzv. regulované platby za námi vyrobenou i námi spotřebovanou energii. Celkově bylo vyrobeno 6 465,9 MWh el.energie, vlastní spotřeba do technologického procesu byla 5,7 %. Bioplynu bylo vyrobeno m3. Celkové tržby byly ,- Kč. Tržby mohly být ještě o něco vyšší, kdyby v roce 2013 nezapočal proces, kdy stát mění pravidla, která měla platit 20 let. Od září jsme museli začít provádět výpočet vyčíslující podíl energie vyrobený z neobnovitelných zdrojů. To nás připravilo cca o 4 % tržeb. Mimo to začal zavádět celou řadu dalších administrativních opatřeních, které provozovatele BPS časově zatěžují, ale ve finále nic nepřinášejí a neřeší. Jedním z nich je i bod, který jsme museli zařadit na dnešní valnou hromadu a to zaknihování akcií. Pokud mám zmínit spotřebu surovin v BPS, tak byla následující. V bioplynové stanici bylo zpracováno 7947 tun kukuřičné siláže, 1908 tun senáže, 2504 tun siláže ovsa a žita, 62 tun odpadu z posklizňové linky, 160 tun skrývky, tun hnoje a tun kejdy. Mimo výroby elektrické energie zajišťuje bioplynová stanice zdroj tepla pro kravín a zázemí živočišné výroby. V současné době pracujeme na rozšíření využití

10 odpadního tepla na sušení komodit a na ohřev TUV a vytápění mycí linky na stroje. Po realizaci nového kravína by se mělo využití tepla zvýšit i tam. I přes administrativní problémy, které na nás státní autority házejí jednu po druhé, je třeba konstatovat, že se bioplynová stanice stala důležitým prvkem stabilizující naše podnikání. Další nezemědělskou činností naší firmy je provoz výrobny uzenin Chlenská uzenina. Zde jsme v roce 2013 přistoupili k zásadní změně v orientaci na konečného spotřebitele. Z důvodu stále se snižujících tržeb dosažených u nezávislých maloobchodníků jsme se rozhodli zřídit další podnikové prodejny. Vedle prodejny ve Chlenech jsme v únoru zřídili prodejnu v Solnici a v červenci pak v Častolovicích. V dubnu roku 2014 je, pak jen pro informaci, doplnila prodejna v Opočně. Pokud se týká tržeb, tak ty byly ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. Růst tedy na úrovni 9,9 %, oproti roku 2009 je to 17 %. Není to však dostatečné proto, abychom mohli říct, že je vše v pořádku. Proto, abychom mohli tuto část našeho podnikání udržet, bude nutné dalšího růstu. Nic jiného nepřipadá v úvahu, protože nákladové položky jsou dané a jen těžko je snížíme. Neustále však čelíme nekalé konkurenci, jak ze strany dovozů, tak ze strany velkých obchodníků. A zákazník s ohledem na svoje možnosti stále častěji volí tu nejlevnější možnost, jak si zajistit potraviny. Cena stále vítězí nad kvalitou. To ovšem potvrzují i poslední průzkumy. Do září 2013 jsme ještě realizovali stravovací služby. Od října pak toto zajišťujeme dodavatelsky. Obědy nám dodává firma Jídelny Myšák s.r.o. z Libchav. Pronájmy nemovitého majetku byly v roce 2013 stejné jako v roce předcházejícím. Zdejší pohostinství je stále pronajaté paní Šaldové. Část dílen v Přestavlkách byla pronajata firmě ECOS Choceň respektive KAROSE z Vysokého Mýta, dnes IVECO. Část nepoužívaného kravína ve Chlenech pronajímáme firmě Střechy Matějka. Ke konci roku 2013 jsme však dostali výpověď od firmy ECOS Choceň na pronájem dílen Přestavlky. Proto jsou dnes tyto prostory prázdné. Celý objekt dílen v Přestavlkách, stejně tak bývalou administrativní budovu v Přestavlkách nabízíme k prodeji. S ohledem na možnost využití, lokalitu a stáří objektu však nebude vůbec jednoduché naleznout kupce. Nyní bych se zmínil o realizovaných investicích v roce Úvodem je třeba zmínit, že veškeré investice v roce 2013 byly uskutečněny z vlastních zdrojů bez použití investičních úvěrů. Na počátku roku byly zakoupeny dva vozy Peugeot Partner, každý za ,- Kč, rozdružovadlo na slámu KUHN za ,- Kč, mulčovač za ,- Kč a luční smyk za ,- Kč. Pro potřeby výrobny uzenin jsme zakoupili dodávku Renault Kangoo za ,- Kč. Na konci roku 2013 to byl z investic plánovaných na rok 2014 traktor FENDT VARIO 936 za ,- Kč a dvě rozmetadla na chlévský hnůj AGROSTOJ Pelhřimov RA-140 za ,-Kč. Na nákup rozmetadel se nám podařilo zajistit dotaci od SFŽP ve výši ,- Kč. Námi vynaložené prostředky na nákup těchto dvou rozmetadel byly o tuto částku nižší. Ze stavebních investic to

11 bylo vybudování čerpací stanice s přístřeškem na stroje v Krchlebách za ,- Kč, do dnes již dokončené stavby nové dílny Krchleby jsme investovali v roce ,- Kč a do opravy asfaltových ploch v Borovnici a Krchlebách jsme dali ,-Kč. Prioritu mezi všemi investicemi má však samozřejmě nákup půdy. Té jsme v roce 2013 nakoupili 54,45 ha za ,- Kč. Z toho bylo m2 v našich areálech. Realizovány byly i další drobnější opravy a započaty některé menší investice jako například nový vodní zdroj na Vrbici. Významnou nákladovou položkou celé firmy jsou mzdové náklady. Ty byly ve výši ,- Kč Z toho hrubé mzdy tvořily ,- Kč a odvody na zdravotním a pojistném činily ,- Kč. Meziroční navýšení mzdových nákladů bylo o 5,1 %. Průměrný počet přepočtených pracovníků byl o 2 pracovníky větší. Bylo jich 91. Navýšení zaměstnanců dělají v podstatě naše dvě nové prodavačky v obchodech. Na nájemné z půdy, které jsme měli pronajato cca 1614,84 ha, bylo v roce 2013 vydáno ,- Kč. V minulém roce to bylo ,- Kč Nájemné bylo v průměru přibližně 2009,- Kč/ha. Na dani z nemovitosti jsme buďto přímo nebo formou přípočtu nájemného z půdy odvedli celkem Kč ( daň z nemovitosti ,- Kč + přípočet ,- Kč ) Na dani z převodu nemovitostí za nakoupené pozemky jsme odvedli ,- Kč. Majetkové poměry naší akciové společnosti byly k následující: základní kapitál tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tj tis. kč aktiva činí tis. Kč tj tis. Kč pasiva činí tis. Kč tj tis. Kč cizí zdroje (cizí pasiva) tis. Kč tj tis. Kč V cizích zdrojích je potom zahrnuta tzv. odložená daň sumárně za minulá léta v celkové hodnotě tis. Kč (vychází z rozdílu účetních a daňových odpisů), krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Jejich stav je následující. K doplnění vlastního financování provozu tzv. oběžných prostředků t.j. hnojiv, osiv, pesticidů a nafty apod. jsme čerpali provozní úvěr. Tento úvěr má charakter krátkodobý a do jednoho roku jej vždy uhradíme. Jeho stav k je opětovně Běžný provozní úvěr vždy v červnu příslušného roku doplatíme a od září začínáme splácet nový úvěr na další období. Úvěry střednědobé a dlouhodobé na pořízení investic jsme k tomuto datu měli tis. Kč oproti loňským tis. Kč, což je oproti předchozímu roku o tis. Kč méně. O tuto částku se nám podařilo v loňském roce úvěrové zatížení snížit. Úvěrové zatížení k hodnoceno k vlastnímu kapitálu je 39,8 %. Zlepšení tohoto parametru tedy o 11,9 %. Zde se však v předloňské výsledovce negativně projevil vyšší zůstatek provozních úvěrů k , což v praxi nemá žádný význam. Část dlouhodobých úvěrů je uzavřena s podporou PGRLF, provozní bez podpory. Veškeré úvěry jsme spláceli v dohodnutých termínech. U

12 úvěru na výstavbu BPS se nám v minulém roce a na počátku letošního roku podařilo vyjednat zlepšení úrokových podmínek. Ekonomika hospodaření naší firmy byla víceméně stejná jako v předchozím roce. Pokles zisku je víceméně tvořen vyššími náklady zařazenými přímo do spotřeby. Nemalou částku ve výsledku naší firmy tvoří stále dotace, které jsme inkasovali v celkové výši ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. V některých dotačních titulech jsme byli opět díky rozhodnutí vlády resp. ministerstva kráceni. Lze konstatovat, že v průběhu roku jsme neměli významnější problémy se zajištění cash-flow naší firmy. V kontextu všech těchto skutečností posuzovalo průběžně představenstvo výsledek hospodaření a shodlo se na prioritní nutnosti směřovaní finančních prostředků na nákup pozemků a i na opětovné navýšení nájemného od Zároveň se rozhodlo vyčlenit prostředky i na výplatu dividend. Výkony jsme dosáhli ve výši tis. Kč, (což je o tis. Kč méně oproti roku 2012), zisk účetní byl tis. Kč, což je o tis. Kč méně. Daň z příjmu splatná ,- Kč. Jak již bylo zmíněno představenstvo společnosti projednalo hospodaření, tvorbu hospodářského výsledku a seznámilo se s auditem, který provedl nezávislý auditor. Navrhuje proto dnešní valné hromadě v souladu s příslušnými zákony o účetnictví a daních, přijmout za základ dalšího rozhodování výše uvedený zisk a ten v souladu s potřebou tvorby zdrojů rozdělit takto: příděl rezervnímu fondu ,-Kč příděl FKSP 0,- Kč dividendy ,- Kč nerozdělený hospodářský výsledek ,- Kč zisk účetní po dopočtu odložené daně ,- Kč Dotací FKSP není v letošním roce potřeba, neboť na tomto účtu figuruje dostatečná částka na výdaje z tohoto fondu plynoucí. Tímto jsem vyčerpal informace k roku A nyní jenom v krátkosti o roce započatém. Jak jsem zmínil v minulé výroční zprávě, tak rokem 2014 mělo začít nové sedmileté programovací období. Bohužel naše a evropská byrokratická elita přípravu tohoto období za předchozích 7 let nestihla. Proto je rok 2014 rokem přechodným. Celkový objem dotací pro rok 2014 by měl být větší než v roce předešlém a zároveň i vyšší než v letech následujících. Zda-li tomu tak bude i pro naši firmu však nevíme. Zde bude rozhodovat lobby jednotlivých zájmových skupin zemědělců, z nichž každý má jiný zájem. Jde o polaře z intenzivních oblastí, chovatele mléčného skotu a naopak o zástupce marginálních oblastí hájící zájmy především mastného skotu a další. Celkově se mluví o slušné podpoře skotu. My musíme doufat, že nejen masného. Co se týče dalšího období, tak tam je stále celá řada neznámých. I když už víme, že bude nutné část půdy ponechat v klidu a nebo na této příslušné výměře pěstovat plodiny vázající vzdušný dusík.

13 Stále není jasné, zda-li bude hrát nějakou roli v zastropování dotací celkový objem vyplacených mzdových nákladů, což by byla cesta pro podporu živočišné výroby. To však dnes záleží již čistě na rozhodnutí našeho ministra či ministerstva zemědělství jako celku. A to bývá opravdu často překvapující, což jsme si nedávno ověřili, když nám ministr týden před příjmem žádostí o investiční dotaci na výstavbu kravína změnil drasticky podmínky tak, že zvýhodnil miniprojekty neřešící v podstatě nic. Zde nás velice zajímá nový program rozvoje venkova, který bychom rádi využili pro podporu výstavby mléčné farmy ve Svídnici. PRV je však ještě díky rozhodnutí minulého premiéra chudší než byl v minulém období. Z pohledu naší firmy chceme pokračovat ve výrobním záměru, který jsme praktikovali již v minulém roce. Úroveň živočišné výroby by měla zůstat na stejné úrovni. Rostlinná výroba bude dále podřízena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanici. Realizovat budeme zřejmě jen řepku. Pokračovat budeme v obnově trvalých travních porostů. Výhled na úrodu je zatím vcelku dobrý. Na straně nákladů nás stále velmi trápí hlavně vysoká potřeba a cena náhradních dílů na moderní stroje. Životnost nových strojů je bohužel špatná, což je obecný trend, se kterým se neradi smiřujeme, ale je patrný v domácnosti každého z nás. Na straně nákladů se negativně projevila i intervence národní banky. Úsporu bychom měli dosáhnout v platbách za elektrickou energii, kde máme podepsanou významně výhodnější cenu než v letech předchozích. Z investic by měl být dokončen areál v Krchlebách. Dále zmiňované investice do využití tepla ve Svídnici, nákup cisterny na dovoz čisté vody k postřikovači, nákup dvou menších traktorů do krmných vozů a nákup osobního vozu. Na konci roku budou možná, dle finančních možností, realizovány některé strojní investice na rok Pokračujeme samozřejmě v nákupu půdy. Budeme vytvářet předpoklady, abychom dosáhli co nejpříznivějších hospodářských výsledků. Naše snaha je směrovat hospodaření do zisku tak, abychom jej vytvořili ve výši tis. Kč. Pokud bude z hospodaření roku 2014 vytvořen zisk v této předpokládané výši, měl by být podle názoru představenstva rozdělen takto: příděl rezervnímu fondu Kč příděl FKSP 0 Kč dividendy Kč nerozděl. hosp. výsledek Kč Představenstvo doporučuje dnešní valné hromadě tyto záměry hospodaření a.s. pro rok 2014 přijmout. Ještě než přistoupím k úplnému závěru této mé zprávy, tak bych Vás rád informoval o prodeji 10 % vlastních akcií družstvu vlastníků Přestavlky. Vážení akcionáři, předložená výroční zpráva měla Vás akcionáře firmy ZOPOS Přestavlky a.s. podrobně a pravdivě informovat o hospodářské činnosti a stavu majetku. To,

14 myslím obsahem této zprávy bylo a můžu zodpovědně říct, že vedení společnosti vedlo naši organizaci se snahou využívat majetek co nejefektivněji a nejúčelněji v rámci nastavených podmínek v daném ekonomickém prostoru a čase. Nyní je na Vás akcionářích, abyste uvedené skutečnosti vyhodnotili a posoudili. Pokud však máte k hospodářské činnosti nějaké otázky, tak jsem já i ostatní členové představenstva v průběhu diskuse k dispozici. I nadále je samozřejmě mým cílem vést tuto organizaci s cílem maximální efektivity při dodržení požadavků na setrvalé životní prostředí. Od svých nejbližších spolupracovníků očekávám aktivitu, loajalitu a inovaci. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahovala celou řadu informací a dat, které je obtížné si najednou zapamatovat,tak připomínám, že tato výroční zpráva bude umístěna na našich webových stránkách Zcela závěrem mi ještě dovolte, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Zároveň bych rád poděkoval členům orgánů společnosti za jejich činnost. Do dalšího hospodářského roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho podnikatelských úspěchů. V Krchlebách dne Ing. Zbyněk Myšák předseda představenstva ZOPOS Přestavlky a.s.

15

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou dne 12.6.2015 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou dne 24.5.2013 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou dne 22.5.2009 ve Chlenech Představenstvo naší akciové

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1 V Litovli srpen 2005 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 5 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva. Výroční zpráva AGRO Zlechov, a.s. za účetní období roku 2013 1. Představení společnosti Obchodní jméno : AGRO Zlechov, a.s. Sídlo : Školní 119, 687 10 Zlechov IČO : 25 34 60 75 Založena : 31. července

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou dne 17.6.2011 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění)

Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění) Obsah výroční zprávy: Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění) I. Základní identifikační údaje účetní jednotky. II. Zveřejňované

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Příloha k účetním výkazům

Příloha k účetním výkazům AGRA Deštná, a.s., 378 25 Deštná 311, okr. Jindřichův Hradec Příloha k účetním výkazům v plném rozsahu k 31. 12. 2013 Rok měsíc IČ 2013 12 25172735 I. Obecné údaje Název obchodní jméno: AGRA Deštná, a.s.

Více

P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013

P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013 1 P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013 Údaje přílohy jsou sestaveny z údajů účetních písemností a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici a jsou uvedeny v tisících Kč. I. OBECNÉ

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013

Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013 Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013 Představení firmy : Název fy: ZD Klučov - Lhota, družstvo Sídlo fy: Klučov 52, okr. Třebíč, PSČ 675 52 IČ: 001 39 807 Právní forma: Družstvo Zápsáno

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015

Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015 Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015 Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o. Ing. Miloš Franc Lukáš Hašek Petr Kučera Koordinátor výroby Hlavní agronom Technik rostlinné výroby Ing.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více