5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a."

Transkript

1 Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující položky financování 100% kupní ceny na dobu až 20let velice výhodné úrokové sazby ale zejména nabídka kvalitního klientského servisu ze strany pracovníků Raiffeisenbank a.s. INDIKATIVNÍ PODMÍNKY Dlužník Věřitel Jednotlivé BD Raiffeisenbank a.s. Částka úvěru Do 100 % Forma úvěru Délka trvání Investiční úvěr - hypotéka Účel úvěru: financování nákupu bytového fondu Max. 20 let Úroková sazba 1-letý fix ve výši 3-letý fix ve výši 5-letý fix ve výši 10-letý fix ve výši 15-letý fix ve výši 5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Poplatek za zpracování úvěru Poplatek za správu úvěru Poplatek za předčasné splacení úvěru Výše uvedené úrokové sazby v nabídce k ,0 % z výše úvěru, o tento poplatek může být navýšena celková výše úvěru měsíčně 300,- CZK 0,00% ke dni změny úrokové sazby* 5,00% v případě refinancování úvěru Raiffeisenbank a.s.* 10,00% v případě refinancování úvěru jiným subjektem* * z objemu úvěru ke dni splacení Zajištění zástava nemovitosti (jako předpoklad čerpání je ocenění nemovitosti ze strany RB, v případě nejasností znalecký posudek znalce akceptovatelného bankou) vinkulace pojistné smlouvy na nemovitost rozhodčí doložka zástava pohledávek z nájmů (nedružstevníků) Kovenanty 100% platebního styku přes účty vedené u Raiffeisenbank. Úvěrová dokumentace bude obsahovat články pari passu, negative pledge, cross default, material adverse change a změny vlastnictví. pari passu (závazek stejného přístupu k věřitelům), negative pledge (závazek vyloučení zástavy současných i budoucích aktiv dlužníka), cross default (ustanovení o křížovém porušení smluv), material adverse change (závazek dlužníka informovat o závažných negativních změnách) a change of ownership clause (závazek dlužníka informovat v dostatečném předstihu věřitele o zamýšlených změnách vlastnické struktury) jako součást úvěrové smlouvy Právo: České Navrhované podmínky jsou uvedeny s výhradou podpisu transakce úvěrovým gremiem banky a s výhradou uzavření příslušné smluvní dokumentace.

2 Úrok mezi 5,82% - 6,74% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 6,29 % fix 5-let, úrok 6,29 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 6,29 % fix 5-let, úrok 6,29 % ,00 Kč 2 376,00 Kč 2 021,00 Kč ,00 Kč 3 055,00 Kč 2 598,00 Kč ,00 Kč 4 753,00 Kč 4 041,00 Kč ,00 Kč 2 971,00 Kč 2 526,00 Kč ,00 Kč 3 819,00 Kč 3 247,00 Kč ,00 Kč 5 941,00 Kč 5 051,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 565,00 Kč 3 031,00 Kč ,00 Kč 4 582,00 Kč 3 897,00 Kč ,00 Kč 7 129,00 Kč 6 062,00 Kč

4 Informace a podmínky k projektovému financování bytových družstev říjen 2007 Vážené dmy a pánové, dovolujeme si Vám předložit informace a seznámit Vás s podmínkami České spořitelny, a.s. v oblasti financování koupě bytových domů nově vzniklými bytovými družstvy, které realizují koupi v rámci privatizace bytového fondu pro své členy resp. stávající nájemníky bytových jednotek. Česká spořitelna, a.s. by ráda navázala spolupráci v oblasti financování těchto projektů, a to dle kritérií a postupů pro projektové financování bytových družstev. Strana 1 (celkem 3)

5 1. Informace a podmínky projektového financování bytových družstev Projekt: Účel úvěru: bloku domů Druh úvěru: Dlužník: Věřitel: Celkové projektové náklady: Částka úvěru: Částka investovaná dlužníkem: Měna: Splatnost: čerpání Čerpání: Splácení úroků a jistiny: koupě bytového domu nově založenými bytovými družstvy, které v rámci privatizačního procesu kupují bytovým dům nebo blok domů pro své členy (stávající nájemníky) financování nákladů Projektu - koupě bytového domu nebo střednědobý nebo dlouhodobý hypoteční úvěr bytové družstvo jako jednoúčelová společnost založená stávajícími nájemníky v souvislosti s privatizací obecního bytového fondu Česká spořitelna a.s. úplné náklady spojené s Projektem, maximálně do 80% Celkových projektových nákladů, avšak max. do 81% hodnoty nemovitosti stanovené smluvním znalcem banky (lze využít stávající posudek a provést revizi) vložené vlastní prostředky, které představují členské vklady členů družstva, optimální výše vlastních prostředků je 20% z Celkových projektových nákladů CZK maximální doba splatnosti je 20 let od ukončení Období podle podmínek kupní smlouvy, po splnění podmínek čerpání měsíční anuitní splátky nebo dle splátkového kalendáře odklad splátek maximálně 1 rok od ukončení Čerpání Úroková sazba: fixní pro období zvolené Dlužníkem : 12M Pribor, 3Y SWAP, 5Y SWAP, 10Y SWAP + Marže lze zvolit také pevnou sazbu na celou dobu trvání úvěru Marže: Poplatek za zpracování úvěru: Poplatek za výmaz zástavy: Poplatek za vedení úvěrového účtu: Závazková odměna: Poplatek za předčasnou splátku: + 1,5% p.a., popř. individuální posouzení, snížení sazby na základě individuální výjimky 0,375% z Částky úvěru, poplatek může být uhrazen z Částky úvěru, individuální posouzení, snížení na základě individuální výjimky 1.000,- Kč 400,- Kč / měsíčně 0,5% p.a. z nečerpané Částky úvěru ode dne zahájení čerpání úvěru do konce Období čerpání úvěru, v Období čerpání úvěru není možno předčasně splácet. V případě splátky ze zdrojů klienta 1% z předčasně splacené částky. V případě splacení ze zdrojů získaných od jiného peněžního ústavu 3,0% z předčasně splacené částky. Strana 2 (celkem 3)

6 Základní odkládací podmínky: povinnost Věřitele umožnit čerpání Částky úvěru je vázána zejména na splnění níže uvedených podmínek, přičemž právoplatný důkaz o splnění těchto podmínek poskytne Dlužník Věřiteli před poskytnutím Částky úvěru: předložení pro Věřitele formálně a obsahově uspokojivého potvrzení, že Částka investovaná dlužníkem byla zaplacena nebo deponována na účet Dlužníka, vedený u Věřitele; předložení odhadu budoucí hodnoty úvěrované nemovitosti, zpracovaný smluvním znalcem banky nebo revizí stávajícího posudku; stanovy družstva, ve kterých bude uvedeno, že převod bytové jednotky do vlastnictví člena družstva je podmíněn splacením příslušné části úvěru připadající na prodávanou bytovou jednotku anebo uzavřením dohody mezi družstvem a členem družstva, který nabývá do vlastnictví bytovou jednotku, ve které se zavazuje, podílet se i nadále na splácení úvěru a nadále strpět zástavní právo ve prospěch banky; zápis z členské schůze o rozhodnutí investiční akce souhlas s nákupen nemovitosti; souhlasu členské schůze družstva s přijetím úvěru a se zajištěním pohledávek banky; předložit kupní smlouvu k nemovitosti včetně návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti s potvrzením o přijetí příslušným katastrálním úřadem; uzavření smlouvy o zástavním právu k předmětným pozemkům a budovám popř. smlouvu o smlouvě budoucí o zástavním právu k předmětným pozemkům a budovám; uzavření smlouvy o zástavním právu k účtu Dlužníka; uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zástavním právu k pohledávkám z pronájmu bytových jednotek; uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zástavním právu k pohledávkám z pojistného plnění z pojištění nemovitosti; založit běžný účet u banky; předložit zápis z členské schůze Dlužníka obsahujícího souhlas s výší měsíčního příspěvku do fondu oprav Bytového domu; aktuální výpis z obchodního rejstříku družstva; Základní zajišťovací prostředky: zástavní právo Věřitele první v pořadí k předmětným pozemkům a budovám ; zástavní právo k pohledávkám souvisejícím s pronájmem bytových jednotek; zástavní právo k pohledávkám z bankovních účtů určených pro příjem nájemného a tvorbu fondu oprav; zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojištění zastavené nemovitosti; Strana 3 (celkem 3)

7 Úrok mezi 4,3% - 5,9% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,69 % fix 5-let, úrok 5,73 % fix 5-let, úrok 5,76 % ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,30 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,40 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,70 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,90 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,40 Kč ,90 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,80 Kč ,30 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,70 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,60 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,70 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,10 Kč ,70 Kč

8 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,69 % fix 5-let, úrok 5,73 % fix 5-let, úrok 5,76 % ,00 Kč 2 328,60 Kč 1 976,00 Kč 1 777,50 Kč ,00 Kč 2 994,00 Kč 2 540,60 Kč 2 285,40 Kč ,00 Kč 4 657,30 Kč 3 952,00 Kč 3 555,00 Kč ,00 Kč 2 910,80 Kč 2 470,00 Kč 2 221,90 Kč ,00 Kč 3 742,40 Kč 3 175,70 Kč 2 856,70 Kč ,00 Kč 5 821,60 Kč 4 940,00 Kč 4 443,80 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 493,00 Kč 2 964,00 Kč 2 666,30 Kč ,00 Kč 4 490,90 Kč 3 810,00 Kč 3 428,10 Kč ,00 Kč 6 985,90 Kč 5 928,00 Kč 5 332,60 Kč Kolik za vedení účtu Jak se bude chovat úroková sazba v průběho 3 let Podmínky čerpání úvěru Poplatky za komplexní posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů Ocenění nemovitosti, cena za ocenení Nutnost pojištění domu Za vedení úvěrového účtu se platí 400,- Kč/měsíčně. Za vedení běžného účtu družstva buď 75,- Kč/měsíčně nebo 150,- Kč/měsíčně. Tato vyšší cena zahrnuje vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu, používání platební karty VISA Electron a měsíční cenu za službu elektronického bankovnictví - jedná se o Program DOMOV. Při fixaci na tři roky a delší je sazba pevná a během zvoleného období se nemění. Snížení nebo zvýšení sazeb během zvolené období tedy nemá vliv na uzavřenou úrokovou sazbu. Obecně lze říci, že se předpokládá růst sazeb. Marže je konstatní po celou dobu trvání úvěru. Předložení - výpisu z obchodního rejstříku BD, stanov družstva, zápisy z členské schůze schvalující investiční akci, způsob financování úvěrem, úvěrující banku a způsob zajištění. Dále předložení kupní smlouvy, předložení návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti, uzavření smluv o smlouvách budoucích k zajištění úvěru (zástava nemovitosti, zástava pohledávek z pronájmu bytů, zástava pohledávky z pojištění nemovitosti, zastavní právo k účtu), znaleckého odhadu k nemovitosti, proinvestování vlastních zdrojů, předložení přehledu tvorby fondu oprav odsouhlasného členskou schůzí, založení běžného účtu Kompletní poplatek za posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru je 0,75% z výše úvěru, v případě využití doplňkových služeb (program DOMOV) je poplatek 0,375% z výše úvěru. V individuálních případech lze požádat o výjimku, min. cena je ,- Kč. 14 dní až 3 týdny včetně vyhotovení smluvní dokumetnace. Skutečné čerpání prostředků je závislé na konkrétních podmínkách kupní smlouvy a podmínek čerpání uvedených v úvěrové smlouvě. K nemovitosti musí být vyhotoven znalecký posudek. V případě potřeby lze využít stávající posudek, který je vyhotoven prodávajícím a banka si provede jeho revizi. V tomto případě není účtována žádná cena ocenění. V ostatních případech je cena závislá znalci a velikosti předmětu ocenění. Ano, předmět úvěru musí být pojištěn proti živelným nehodám. Výběr pojišťovny není omezen a je na rozhodnutí klienta. K pojištění se zřiízuje zástavní právo k pojistnému plnění z pojištění nemovitosti.

9 NABÍDKA ÚVĚRŮ NA REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPRÁVĚ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Základní charakteristika nabízených úvěrů: Typ úvěru účelový investiční (popř. hypoteční) Splatnost úvěru max. 15 let (výjimečně až 20 let) Úroková sazba pohyblivá s vazbou na PRIBOR nebo pevná s fixací až na 15 let Čerpání úvěru jednorázové či postupné Splácení úvěru rovnoměrné (lineární), progresivní či anuitní ČSOB nepožaduje zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti!!! ČSOB striktně nepožaduje zapojení vlastních zdrojů do financování investice Úrokové sazby: Banka nabízí úrokovou sazbu ve 3 variantách: a) 12M (popř. 3 či 6M) PRIBOR + pevná marže v % ( 4,83%- 5,53% ) (účelový úvěr s lineárním splácením) Nejlevnější varianta, ale riziko pohybu sazby (vhodné pro klienty, kteří očekávají, že budou chtít provádět mimořádné splátky bez sankcí) b) Fixní sazba na celou dobu splatnosti (max. 15 let)... (účelový úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) Nejdražší varianta, ale jistota stability sazby (vhodné v případě, kdy klient nechce úvěr předčasně splácet) c) Fixní sazba s částečnou fixací ( 4,3 % - 6,0% ) (např. na prvních 5 let) Střední varianta; stabilita sazby na určitou dobu; lineární nebo anuitní splácení (předčasné splátky bez sankcí možné pouze v termín ukončení platnosti úrokové sazby) Fixní sazby jsou nyní na velice přijatelné úrovni. Obecné podmínky úvěrování: Dobrá platební kázeň (minimum neplatičů a pohledávek po lhůtě splatnosti) Podíl vlastních zdrojů na krytí nákladů investiční akce (banka striktně nepožaduje zapojení vlastních zdrojů, ale doporučuje, aby jejich podíl činil 5% - 10%) Historie min. 1 rok Kvalitně vedené účetnictví Specifické podmínky úvěrování malých BD a SVJ: S přijetím úvěru a způsobem jeho zajištění (tzn. zástavou nemovitosti, ručitelskými prohlášeními nebo biankosměnkou) musí vyslovit souhlas: u BD: min. 51% družstevníků z úvěrovaného objektu a následně členská schůze nebo shromáždění delegátů BD dle stanov (zpravidla nadpoloviční většinou). u SVJ: min. 75% vlastníků s uvažovanou opravou či rekonstrukcí a následně shromáždění vlastníků (dle stanov) Pozn.: banka akceptuje možnost, kdy jednotlivec složí svou alikvótní část na nákladech akce dopředu (nepodílí se pak na splácení ani zajištění úvěru). Zajištění úvěru: Požadované zajištění úvěru od ČSOB vychází z budoucí celkové průměrné zadluženosti na 1 bytovou jednotku v úvěrovaném objektu.

10 Společenství vlastníků jednotek Úvěrové zatížení na byt do 300 tis. Kč bez zajištění Úvěrové zatížení na byt nad 300 tis. Kč Zástava nemovitosti nebo bankovní záruka od ČMZRB ) a ručitelské prohlášení vlastníků bytů zástava nemovitosti (a ručitelská prohlášení vlastníků bytů) nebo zástava nemovitosti (a ručitelská prohlášení vlastníků bytů) nebo Bytové družstvo biankosměnka bytového družstva nebo bankovní záruka od ČMZRB ) nebo Ručitelské prohlášení družstevníků/vlastníků bytů bankovní záruka od ČMZRB ) a biankosměnka bytového družstva *)záruka ČMZRB v rámci Programu Panel za minimálně 70% nesplacené jistiny úvěru. U BD je varianta zajištění formou zástavy nemovitosti z pohledu banky i klienta minimálně administrativně náročná (2 podpisy za banku, 2 podpisy za klienta). Případný znalecký posudek o odhadní ceně nemovitosti si banka udělá sama na své náklady. Varianta zajištění formou ručitelských prohlášení vyžaduje podpisy všech družstevníků či vlastníků, participujících na úvěru a je naopak administrativně nejnáročnější pro obě strany. Pro ČSOB je přijatelné úvěrovat i družstevní objekty, na kterých vázne zástavní právo pro městskou část z titulu privatizace formou splátkového režimu. ČSOB v případě uzavření zástavní smlouvy akceptuje i 2. místo v pořadí zástav. Je nutné však doložit, že družstvo splácí kupní cenu déle než 1 rok a nebylo ve splácení v prodlení. Stávající a novou zadluženost banka z pohledu zajištění sčítá. Další požadované dozajištění u malých BD a SVJ: Blokace peněžních prostředků na účtu klienta ve výši dvojnásobku měsíčního přídělu do fondu oprav nebo dvojnásobku součtu nejvyšší měsíční splátky jistiny úvěru a úroku (vyžadováno pouze u bytových družstev vlastnících 1 nemovitost a u SVJ) Vinkulace pojistného plnění (vyžadováno pouze při zástavě nemovitosti) LONI ÚVĚR ZA KORUNU, LETOS ZDARMA nyní nemusíte investovat ani korunu vlastních zdrojů 100% investice pokryjeme úvěrem posouzení žádosti a poskytnutí úvěru ZDARMA platí pro všechna BD a SVJ podmínkou je uzavření úvěrové smlouvy v období

11 Úrok mezi 4,3% - 6,0% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,19 % fix 5-let, úrok 5,19 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

12 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,19 % fix 5-let, úrok 5,19 % ,00 Kč 2 242,00 Kč 1 877,00 Kč ,00 Kč 2 883,00 Kč 2 414,00 Kč ,00 Kč 4 484,00 Kč 3 755,00 Kč ,00 Kč 2 803,00 Kč 2 347,00 Kč ,00 Kč 3 603,00 Kč 3 017,00 Kč ,00 Kč 5 605,00 Kč 4 693,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 363,00 Kč 2 816,00 Kč ,00 Kč 4 324,00 Kč 3 621,00 Kč ,00 Kč 6 726,00 Kč 5 632,00 Kč

13 Komerční banka, a.s. regionální pobočka Praha 4 Nabídka úvěru pro bytová družstva týká se koupě bytového domu i rekonstrukcí bytových domů Obecné informace Při financování BD a SVJ se zpravidla jedná o tyto parametry poskytovaných úvěrů : úvěr: investiční, hypoteční splatnost úvěru: zpravila do 15 let úroková sazba: pevná i pohyblivá čerpání úvěru: jednorázové i postupné splácení úvěru: rovnoměrné i anuitní vedení peněžních toků klienta přes účty KB Zajištění úvěru Pokud bude celková zadluženost na jednu bytovou jednotku v průměru do: a) ,- Kč v Praze b) ,- Kč v ostatních případech poskytuje se úvěr zpravidla bez zajištění. Pokud bude celková zadluženost na jednu bytovou jednotku v průměru vyšší než je uvedeno pro dané lokality, bude zajištění poskytnutého úvěru zpravidla následující: - úvěr bude zajištěn nemovitostí/bytovými jednotkami vlastníků SJV nebo vlastněnými BD vč. vinkulace pojistného plnění - ČMZRB záruka - ručení vlastníků bytů, pokud některé byty budou vlastněné BD a některé vlastníky Varianta 1) - Pevná úroková sazba, anuitní splácení Úrokovou sazbu je možno fixovat na 1-5, 10 a 15 let v případě hypotečního úvěru. Úroková sazba v případě investičního úvěru je vždy fixována po celou dobu úvěr. Pevná úroková sazba se aktuálně pohybuje v rozmezí 4,2 5,2% p.a. Anuitní splácení znamená, že každý měsíc je splátka úvěru stejná (v této částce je pak rozpočítán úrok a jistina). Předčasná splátka (částečná i celková) je bez sankce možná v době změny fixace úrokové sazby. Varianta 2) - Pohyblivá úroková sazba, postupné splácení Pohyblivá úroková sazba se aktuálně pohybuje v rozmezí 4,2 5 % p.a.. Výše splátky je každý měsíc jiná, neboť se vždy splácí fixní část jistiny a úrok, který se snižuje s klesající výší úvěru. Předčasná splátka (částečná i celková) je bez sankce možná kdykoliv. Poplatky dle aktuálního sazebníku KB: Program Bytový dům - úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (příslib úvěru) zdarma za realizaci úvěru (příslibu úvěru) zdarma spravování úvěru 200,- měsíčně K posouzení možnosti financování bytového družstva je třeba předložit: - daňové přiznání včetně příloh a účetních výkazů za rok 2005 a rozpis plateb pro jednotlivé členy a aktuální seznam neplatičů - stanovy bytového družstva - výpis z obchodního rejstříku - další KB vyžádané podklady

14 Úrok mezi 4,2% - 5,2% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m2 počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů 1 měsíc Nutnost-Ocenění nemovitosti, cena za ocenění -je možné vzít odhad obce nemovitost KB ocení? Nutnost pojištění domu ano

15 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 2 142,00 Kč 1 771,00 Kč 1 556,00 Kč ,00 Kč 2 753,00 Kč 2 278,00 Kč 2 001,00 Kč ,00 Kč 4 283,00 Kč 3 543,00 Kč 3 113,00 Kč byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 2 678,00 Kč 2 214,00 Kč 1 945,00 Kč ,00 Kč 3 442,00 Kč 2 847,00 Kč 2 501,00 Kč ,00 Kč 5 355,00 Kč 4 429,00 Kč 3 891,00 Kč , - Kč za 1 m2 byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 3 213,00 Kč 2 657,00 Kč 2 335,00 Kč ,00 Kč 4 131,00 Kč 3 416,00 Kč 3 002,00 Kč ,00 Kč 6 426,00 Kč 5 314,00 Kč 4 669,00 Kč

16 Nabídka úvěru pro bytová družstva Vážení Raiffeisen stavební spořitelna pro vás připravila nabídku financování koupě družstevních domů v rámci prodeje bytového fondu v Městské časti Praha 8 a to bez akontace Dlužník : Věřitel : Forma úvěru : Účel úvěru : Jednotlivá BD Raiffeisen stavební spořitelna Investiční úvěr-hypotéka Financování nákupu bytového fondu Úhrada za zpracování úvěru je max. 2,00% z poskytovaného úvěru však max ,- Kč. Vždy dle platného sazebníku Vedení účtu je také dle aktuálního sazebníku a to je dnes 500,- Kř čtvrtletně Ocenění nemovitosti za účelem zajištění úvěru určuje náš odhadce a cena je dle skutečných nákladů, min ,- Kč ( dle platného sazebníku ) Dále je nutné pojištění zastavované nemovitosti (kupované).

17 Úrok mezi 5,10% - 6,9% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,5 % fix 5-let, úrok 5,6 % fix 5-let, úrok 5,7 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 12000, - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 40,00 Kč Kolik za vedení účtu Jak se bude chovat úroková sazba v průběhu 3 let Podmínky čerpání úvěru Poplatky za komplexní posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů Ocenění nemovitosti, cena za ocenění Nutnost pojištění domu dle platného sazebníku (komerční úvěry) Fixace na 5 let (ve všech modelech je úroková sazba orientační) Na základě kupní smlouvy a podmínkách privatizace obce Dle platného sazebníku Maximálně 3 týdny Určuje náš odhadce Ano

18 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,5 % fix 5-let, úrok 5,6 % fix 5-let, úrok 5,7 % ,00 Kč 2 310,00 Kč 1 951,00 Kč 1 761,00 Kč ,00 Kč 2 926,00 Kč 2 498,00 Kč 2 253,00 Kč ,00 Kč 4 567,00 Kč 3 895,00 Kč 3 496,00 Kč ,00 Kč 2 902,00 Kč 2 458,00 Kč 2 196,00 Kč ,00 Kč 3 678,00 Kč 3 115,00 Kč 2 731,00 Kč ,00 Kč 5 745,00 Kč 4 826,00 Kč 4 228,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 415,00 Kč 2 905,00 Kč 2 623,00 Kč ,00 Kč 4 378,00 Kč 3 726,00 Kč 3 298,00 Kč ,00 Kč 6 828,00 Kč 5 798,00 Kč 5 049,00 Kč

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

Využijte úvěr s dotací

Využijte úvěr s dotací ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Possibilities of financing cooperative housing Bakalářská práce Vedoucí

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy 4 4.1 Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Účinná od 7. dubna 2015

Účinná od 7. dubna 2015 Účinná od 7. dubna 2015 Obsah: 1. Úvod... 5 2. Kdo zpracovává hypoteční úvěry... 5 3. Žadatel... 5 3.1. Pravidla pro úvěrování žadatelů z rizikových zemí s ověřitelnými příjmy v ČR... 11 3.2. Warning systém...

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR Andrea Vlková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Problematika financování vlastního bydlení v České republice je srovnání nejrozšířenějších

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více