5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a."

Transkript

1 Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující položky financování 100% kupní ceny na dobu až 20let velice výhodné úrokové sazby ale zejména nabídka kvalitního klientského servisu ze strany pracovníků Raiffeisenbank a.s. INDIKATIVNÍ PODMÍNKY Dlužník Věřitel Jednotlivé BD Raiffeisenbank a.s. Částka úvěru Do 100 % Forma úvěru Délka trvání Investiční úvěr - hypotéka Účel úvěru: financování nákupu bytového fondu Max. 20 let Úroková sazba 1-letý fix ve výši 3-letý fix ve výši 5-letý fix ve výši 10-letý fix ve výši 15-letý fix ve výši 5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Poplatek za zpracování úvěru Poplatek za správu úvěru Poplatek za předčasné splacení úvěru Výše uvedené úrokové sazby v nabídce k ,0 % z výše úvěru, o tento poplatek může být navýšena celková výše úvěru měsíčně 300,- CZK 0,00% ke dni změny úrokové sazby* 5,00% v případě refinancování úvěru Raiffeisenbank a.s.* 10,00% v případě refinancování úvěru jiným subjektem* * z objemu úvěru ke dni splacení Zajištění zástava nemovitosti (jako předpoklad čerpání je ocenění nemovitosti ze strany RB, v případě nejasností znalecký posudek znalce akceptovatelného bankou) vinkulace pojistné smlouvy na nemovitost rozhodčí doložka zástava pohledávek z nájmů (nedružstevníků) Kovenanty 100% platebního styku přes účty vedené u Raiffeisenbank. Úvěrová dokumentace bude obsahovat články pari passu, negative pledge, cross default, material adverse change a změny vlastnictví. pari passu (závazek stejného přístupu k věřitelům), negative pledge (závazek vyloučení zástavy současných i budoucích aktiv dlužníka), cross default (ustanovení o křížovém porušení smluv), material adverse change (závazek dlužníka informovat o závažných negativních změnách) a change of ownership clause (závazek dlužníka informovat v dostatečném předstihu věřitele o zamýšlených změnách vlastnické struktury) jako součást úvěrové smlouvy Právo: České Navrhované podmínky jsou uvedeny s výhradou podpisu transakce úvěrovým gremiem banky a s výhradou uzavření příslušné smluvní dokumentace.

2 Úrok mezi 5,82% - 6,74% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 6,29 % fix 5-let, úrok 6,29 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 6,29 % fix 5-let, úrok 6,29 % ,00 Kč 2 376,00 Kč 2 021,00 Kč ,00 Kč 3 055,00 Kč 2 598,00 Kč ,00 Kč 4 753,00 Kč 4 041,00 Kč ,00 Kč 2 971,00 Kč 2 526,00 Kč ,00 Kč 3 819,00 Kč 3 247,00 Kč ,00 Kč 5 941,00 Kč 5 051,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 565,00 Kč 3 031,00 Kč ,00 Kč 4 582,00 Kč 3 897,00 Kč ,00 Kč 7 129,00 Kč 6 062,00 Kč

4 Informace a podmínky k projektovému financování bytových družstev říjen 2007 Vážené dmy a pánové, dovolujeme si Vám předložit informace a seznámit Vás s podmínkami České spořitelny, a.s. v oblasti financování koupě bytových domů nově vzniklými bytovými družstvy, které realizují koupi v rámci privatizace bytového fondu pro své členy resp. stávající nájemníky bytových jednotek. Česká spořitelna, a.s. by ráda navázala spolupráci v oblasti financování těchto projektů, a to dle kritérií a postupů pro projektové financování bytových družstev. Strana 1 (celkem 3)

5 1. Informace a podmínky projektového financování bytových družstev Projekt: Účel úvěru: bloku domů Druh úvěru: Dlužník: Věřitel: Celkové projektové náklady: Částka úvěru: Částka investovaná dlužníkem: Měna: Splatnost: čerpání Čerpání: Splácení úroků a jistiny: koupě bytového domu nově založenými bytovými družstvy, které v rámci privatizačního procesu kupují bytovým dům nebo blok domů pro své členy (stávající nájemníky) financování nákladů Projektu - koupě bytového domu nebo střednědobý nebo dlouhodobý hypoteční úvěr bytové družstvo jako jednoúčelová společnost založená stávajícími nájemníky v souvislosti s privatizací obecního bytového fondu Česká spořitelna a.s. úplné náklady spojené s Projektem, maximálně do 80% Celkových projektových nákladů, avšak max. do 81% hodnoty nemovitosti stanovené smluvním znalcem banky (lze využít stávající posudek a provést revizi) vložené vlastní prostředky, které představují členské vklady členů družstva, optimální výše vlastních prostředků je 20% z Celkových projektových nákladů CZK maximální doba splatnosti je 20 let od ukončení Období podle podmínek kupní smlouvy, po splnění podmínek čerpání měsíční anuitní splátky nebo dle splátkového kalendáře odklad splátek maximálně 1 rok od ukončení Čerpání Úroková sazba: fixní pro období zvolené Dlužníkem : 12M Pribor, 3Y SWAP, 5Y SWAP, 10Y SWAP + Marže lze zvolit také pevnou sazbu na celou dobu trvání úvěru Marže: Poplatek za zpracování úvěru: Poplatek za výmaz zástavy: Poplatek za vedení úvěrového účtu: Závazková odměna: Poplatek za předčasnou splátku: + 1,5% p.a., popř. individuální posouzení, snížení sazby na základě individuální výjimky 0,375% z Částky úvěru, poplatek může být uhrazen z Částky úvěru, individuální posouzení, snížení na základě individuální výjimky 1.000,- Kč 400,- Kč / měsíčně 0,5% p.a. z nečerpané Částky úvěru ode dne zahájení čerpání úvěru do konce Období čerpání úvěru, v Období čerpání úvěru není možno předčasně splácet. V případě splátky ze zdrojů klienta 1% z předčasně splacené částky. V případě splacení ze zdrojů získaných od jiného peněžního ústavu 3,0% z předčasně splacené částky. Strana 2 (celkem 3)

6 Základní odkládací podmínky: povinnost Věřitele umožnit čerpání Částky úvěru je vázána zejména na splnění níže uvedených podmínek, přičemž právoplatný důkaz o splnění těchto podmínek poskytne Dlužník Věřiteli před poskytnutím Částky úvěru: předložení pro Věřitele formálně a obsahově uspokojivého potvrzení, že Částka investovaná dlužníkem byla zaplacena nebo deponována na účet Dlužníka, vedený u Věřitele; předložení odhadu budoucí hodnoty úvěrované nemovitosti, zpracovaný smluvním znalcem banky nebo revizí stávajícího posudku; stanovy družstva, ve kterých bude uvedeno, že převod bytové jednotky do vlastnictví člena družstva je podmíněn splacením příslušné části úvěru připadající na prodávanou bytovou jednotku anebo uzavřením dohody mezi družstvem a členem družstva, který nabývá do vlastnictví bytovou jednotku, ve které se zavazuje, podílet se i nadále na splácení úvěru a nadále strpět zástavní právo ve prospěch banky; zápis z členské schůze o rozhodnutí investiční akce souhlas s nákupen nemovitosti; souhlasu členské schůze družstva s přijetím úvěru a se zajištěním pohledávek banky; předložit kupní smlouvu k nemovitosti včetně návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti s potvrzením o přijetí příslušným katastrálním úřadem; uzavření smlouvy o zástavním právu k předmětným pozemkům a budovám popř. smlouvu o smlouvě budoucí o zástavním právu k předmětným pozemkům a budovám; uzavření smlouvy o zástavním právu k účtu Dlužníka; uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zástavním právu k pohledávkám z pronájmu bytových jednotek; uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zástavním právu k pohledávkám z pojistného plnění z pojištění nemovitosti; založit běžný účet u banky; předložit zápis z členské schůze Dlužníka obsahujícího souhlas s výší měsíčního příspěvku do fondu oprav Bytového domu; aktuální výpis z obchodního rejstříku družstva; Základní zajišťovací prostředky: zástavní právo Věřitele první v pořadí k předmětným pozemkům a budovám ; zástavní právo k pohledávkám souvisejícím s pronájmem bytových jednotek; zástavní právo k pohledávkám z bankovních účtů určených pro příjem nájemného a tvorbu fondu oprav; zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojištění zastavené nemovitosti; Strana 3 (celkem 3)

7 Úrok mezi 4,3% - 5,9% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,69 % fix 5-let, úrok 5,73 % fix 5-let, úrok 5,76 % ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,30 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,40 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,70 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,90 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,40 Kč ,90 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,80 Kč ,30 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,70 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,60 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,70 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,10 Kč ,70 Kč

8 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,69 % fix 5-let, úrok 5,73 % fix 5-let, úrok 5,76 % ,00 Kč 2 328,60 Kč 1 976,00 Kč 1 777,50 Kč ,00 Kč 2 994,00 Kč 2 540,60 Kč 2 285,40 Kč ,00 Kč 4 657,30 Kč 3 952,00 Kč 3 555,00 Kč ,00 Kč 2 910,80 Kč 2 470,00 Kč 2 221,90 Kč ,00 Kč 3 742,40 Kč 3 175,70 Kč 2 856,70 Kč ,00 Kč 5 821,60 Kč 4 940,00 Kč 4 443,80 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 493,00 Kč 2 964,00 Kč 2 666,30 Kč ,00 Kč 4 490,90 Kč 3 810,00 Kč 3 428,10 Kč ,00 Kč 6 985,90 Kč 5 928,00 Kč 5 332,60 Kč Kolik za vedení účtu Jak se bude chovat úroková sazba v průběho 3 let Podmínky čerpání úvěru Poplatky za komplexní posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů Ocenění nemovitosti, cena za ocenení Nutnost pojištění domu Za vedení úvěrového účtu se platí 400,- Kč/měsíčně. Za vedení běžného účtu družstva buď 75,- Kč/měsíčně nebo 150,- Kč/měsíčně. Tato vyšší cena zahrnuje vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu, používání platební karty VISA Electron a měsíční cenu za službu elektronického bankovnictví - jedná se o Program DOMOV. Při fixaci na tři roky a delší je sazba pevná a během zvoleného období se nemění. Snížení nebo zvýšení sazeb během zvolené období tedy nemá vliv na uzavřenou úrokovou sazbu. Obecně lze říci, že se předpokládá růst sazeb. Marže je konstatní po celou dobu trvání úvěru. Předložení - výpisu z obchodního rejstříku BD, stanov družstva, zápisy z členské schůze schvalující investiční akci, způsob financování úvěrem, úvěrující banku a způsob zajištění. Dále předložení kupní smlouvy, předložení návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti, uzavření smluv o smlouvách budoucích k zajištění úvěru (zástava nemovitosti, zástava pohledávek z pronájmu bytů, zástava pohledávky z pojištění nemovitosti, zastavní právo k účtu), znaleckého odhadu k nemovitosti, proinvestování vlastních zdrojů, předložení přehledu tvorby fondu oprav odsouhlasného členskou schůzí, založení běžného účtu Kompletní poplatek za posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru je 0,75% z výše úvěru, v případě využití doplňkových služeb (program DOMOV) je poplatek 0,375% z výše úvěru. V individuálních případech lze požádat o výjimku, min. cena je ,- Kč. 14 dní až 3 týdny včetně vyhotovení smluvní dokumetnace. Skutečné čerpání prostředků je závislé na konkrétních podmínkách kupní smlouvy a podmínek čerpání uvedených v úvěrové smlouvě. K nemovitosti musí být vyhotoven znalecký posudek. V případě potřeby lze využít stávající posudek, který je vyhotoven prodávajícím a banka si provede jeho revizi. V tomto případě není účtována žádná cena ocenění. V ostatních případech je cena závislá znalci a velikosti předmětu ocenění. Ano, předmět úvěru musí být pojištěn proti živelným nehodám. Výběr pojišťovny není omezen a je na rozhodnutí klienta. K pojištění se zřiízuje zástavní právo k pojistnému plnění z pojištění nemovitosti.

9 NABÍDKA ÚVĚRŮ NA REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPRÁVĚ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Základní charakteristika nabízených úvěrů: Typ úvěru účelový investiční (popř. hypoteční) Splatnost úvěru max. 15 let (výjimečně až 20 let) Úroková sazba pohyblivá s vazbou na PRIBOR nebo pevná s fixací až na 15 let Čerpání úvěru jednorázové či postupné Splácení úvěru rovnoměrné (lineární), progresivní či anuitní ČSOB nepožaduje zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti!!! ČSOB striktně nepožaduje zapojení vlastních zdrojů do financování investice Úrokové sazby: Banka nabízí úrokovou sazbu ve 3 variantách: a) 12M (popř. 3 či 6M) PRIBOR + pevná marže v % ( 4,83%- 5,53% ) (účelový úvěr s lineárním splácením) Nejlevnější varianta, ale riziko pohybu sazby (vhodné pro klienty, kteří očekávají, že budou chtít provádět mimořádné splátky bez sankcí) b) Fixní sazba na celou dobu splatnosti (max. 15 let)... (účelový úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) Nejdražší varianta, ale jistota stability sazby (vhodné v případě, kdy klient nechce úvěr předčasně splácet) c) Fixní sazba s částečnou fixací ( 4,3 % - 6,0% ) (např. na prvních 5 let) Střední varianta; stabilita sazby na určitou dobu; lineární nebo anuitní splácení (předčasné splátky bez sankcí možné pouze v termín ukončení platnosti úrokové sazby) Fixní sazby jsou nyní na velice přijatelné úrovni. Obecné podmínky úvěrování: Dobrá platební kázeň (minimum neplatičů a pohledávek po lhůtě splatnosti) Podíl vlastních zdrojů na krytí nákladů investiční akce (banka striktně nepožaduje zapojení vlastních zdrojů, ale doporučuje, aby jejich podíl činil 5% - 10%) Historie min. 1 rok Kvalitně vedené účetnictví Specifické podmínky úvěrování malých BD a SVJ: S přijetím úvěru a způsobem jeho zajištění (tzn. zástavou nemovitosti, ručitelskými prohlášeními nebo biankosměnkou) musí vyslovit souhlas: u BD: min. 51% družstevníků z úvěrovaného objektu a následně členská schůze nebo shromáždění delegátů BD dle stanov (zpravidla nadpoloviční většinou). u SVJ: min. 75% vlastníků s uvažovanou opravou či rekonstrukcí a následně shromáždění vlastníků (dle stanov) Pozn.: banka akceptuje možnost, kdy jednotlivec složí svou alikvótní část na nákladech akce dopředu (nepodílí se pak na splácení ani zajištění úvěru). Zajištění úvěru: Požadované zajištění úvěru od ČSOB vychází z budoucí celkové průměrné zadluženosti na 1 bytovou jednotku v úvěrovaném objektu.

10 Společenství vlastníků jednotek Úvěrové zatížení na byt do 300 tis. Kč bez zajištění Úvěrové zatížení na byt nad 300 tis. Kč Zástava nemovitosti nebo bankovní záruka od ČMZRB ) a ručitelské prohlášení vlastníků bytů zástava nemovitosti (a ručitelská prohlášení vlastníků bytů) nebo zástava nemovitosti (a ručitelská prohlášení vlastníků bytů) nebo Bytové družstvo biankosměnka bytového družstva nebo bankovní záruka od ČMZRB ) nebo Ručitelské prohlášení družstevníků/vlastníků bytů bankovní záruka od ČMZRB ) a biankosměnka bytového družstva *)záruka ČMZRB v rámci Programu Panel za minimálně 70% nesplacené jistiny úvěru. U BD je varianta zajištění formou zástavy nemovitosti z pohledu banky i klienta minimálně administrativně náročná (2 podpisy za banku, 2 podpisy za klienta). Případný znalecký posudek o odhadní ceně nemovitosti si banka udělá sama na své náklady. Varianta zajištění formou ručitelských prohlášení vyžaduje podpisy všech družstevníků či vlastníků, participujících na úvěru a je naopak administrativně nejnáročnější pro obě strany. Pro ČSOB je přijatelné úvěrovat i družstevní objekty, na kterých vázne zástavní právo pro městskou část z titulu privatizace formou splátkového režimu. ČSOB v případě uzavření zástavní smlouvy akceptuje i 2. místo v pořadí zástav. Je nutné však doložit, že družstvo splácí kupní cenu déle než 1 rok a nebylo ve splácení v prodlení. Stávající a novou zadluženost banka z pohledu zajištění sčítá. Další požadované dozajištění u malých BD a SVJ: Blokace peněžních prostředků na účtu klienta ve výši dvojnásobku měsíčního přídělu do fondu oprav nebo dvojnásobku součtu nejvyšší měsíční splátky jistiny úvěru a úroku (vyžadováno pouze u bytových družstev vlastnících 1 nemovitost a u SVJ) Vinkulace pojistného plnění (vyžadováno pouze při zástavě nemovitosti) LONI ÚVĚR ZA KORUNU, LETOS ZDARMA nyní nemusíte investovat ani korunu vlastních zdrojů 100% investice pokryjeme úvěrem posouzení žádosti a poskytnutí úvěru ZDARMA platí pro všechna BD a SVJ podmínkou je uzavření úvěrové smlouvy v období

11 Úrok mezi 4,3% - 6,0% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,19 % fix 5-let, úrok 5,19 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

12 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,19 % fix 5-let, úrok 5,19 % ,00 Kč 2 242,00 Kč 1 877,00 Kč ,00 Kč 2 883,00 Kč 2 414,00 Kč ,00 Kč 4 484,00 Kč 3 755,00 Kč ,00 Kč 2 803,00 Kč 2 347,00 Kč ,00 Kč 3 603,00 Kč 3 017,00 Kč ,00 Kč 5 605,00 Kč 4 693,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 363,00 Kč 2 816,00 Kč ,00 Kč 4 324,00 Kč 3 621,00 Kč ,00 Kč 6 726,00 Kč 5 632,00 Kč

13 Komerční banka, a.s. regionální pobočka Praha 4 Nabídka úvěru pro bytová družstva týká se koupě bytového domu i rekonstrukcí bytových domů Obecné informace Při financování BD a SVJ se zpravidla jedná o tyto parametry poskytovaných úvěrů : úvěr: investiční, hypoteční splatnost úvěru: zpravila do 15 let úroková sazba: pevná i pohyblivá čerpání úvěru: jednorázové i postupné splácení úvěru: rovnoměrné i anuitní vedení peněžních toků klienta přes účty KB Zajištění úvěru Pokud bude celková zadluženost na jednu bytovou jednotku v průměru do: a) ,- Kč v Praze b) ,- Kč v ostatních případech poskytuje se úvěr zpravidla bez zajištění. Pokud bude celková zadluženost na jednu bytovou jednotku v průměru vyšší než je uvedeno pro dané lokality, bude zajištění poskytnutého úvěru zpravidla následující: - úvěr bude zajištěn nemovitostí/bytovými jednotkami vlastníků SJV nebo vlastněnými BD vč. vinkulace pojistného plnění - ČMZRB záruka - ručení vlastníků bytů, pokud některé byty budou vlastněné BD a některé vlastníky Varianta 1) - Pevná úroková sazba, anuitní splácení Úrokovou sazbu je možno fixovat na 1-5, 10 a 15 let v případě hypotečního úvěru. Úroková sazba v případě investičního úvěru je vždy fixována po celou dobu úvěr. Pevná úroková sazba se aktuálně pohybuje v rozmezí 4,2 5,2% p.a. Anuitní splácení znamená, že každý měsíc je splátka úvěru stejná (v této částce je pak rozpočítán úrok a jistina). Předčasná splátka (částečná i celková) je bez sankce možná v době změny fixace úrokové sazby. Varianta 2) - Pohyblivá úroková sazba, postupné splácení Pohyblivá úroková sazba se aktuálně pohybuje v rozmezí 4,2 5 % p.a.. Výše splátky je každý měsíc jiná, neboť se vždy splácí fixní část jistiny a úrok, který se snižuje s klesající výší úvěru. Předčasná splátka (částečná i celková) je bez sankce možná kdykoliv. Poplatky dle aktuálního sazebníku KB: Program Bytový dům - úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (příslib úvěru) zdarma za realizaci úvěru (příslibu úvěru) zdarma spravování úvěru 200,- měsíčně K posouzení možnosti financování bytového družstva je třeba předložit: - daňové přiznání včetně příloh a účetních výkazů za rok 2005 a rozpis plateb pro jednotlivé členy a aktuální seznam neplatičů - stanovy bytového družstva - výpis z obchodního rejstříku - další KB vyžádané podklady

14 Úrok mezi 4,2% - 5,2% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m2 počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů 1 měsíc Nutnost-Ocenění nemovitosti, cena za ocenění -je možné vzít odhad obce nemovitost KB ocení? Nutnost pojištění domu ano

15 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 2 142,00 Kč 1 771,00 Kč 1 556,00 Kč ,00 Kč 2 753,00 Kč 2 278,00 Kč 2 001,00 Kč ,00 Kč 4 283,00 Kč 3 543,00 Kč 3 113,00 Kč byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 2 678,00 Kč 2 214,00 Kč 1 945,00 Kč ,00 Kč 3 442,00 Kč 2 847,00 Kč 2 501,00 Kč ,00 Kč 5 355,00 Kč 4 429,00 Kč 3 891,00 Kč , - Kč za 1 m2 byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 3 213,00 Kč 2 657,00 Kč 2 335,00 Kč ,00 Kč 4 131,00 Kč 3 416,00 Kč 3 002,00 Kč ,00 Kč 6 426,00 Kč 5 314,00 Kč 4 669,00 Kč

16 Nabídka úvěru pro bytová družstva Vážení Raiffeisen stavební spořitelna pro vás připravila nabídku financování koupě družstevních domů v rámci prodeje bytového fondu v Městské časti Praha 8 a to bez akontace Dlužník : Věřitel : Forma úvěru : Účel úvěru : Jednotlivá BD Raiffeisen stavební spořitelna Investiční úvěr-hypotéka Financování nákupu bytového fondu Úhrada za zpracování úvěru je max. 2,00% z poskytovaného úvěru však max ,- Kč. Vždy dle platného sazebníku Vedení účtu je také dle aktuálního sazebníku a to je dnes 500,- Kř čtvrtletně Ocenění nemovitosti za účelem zajištění úvěru určuje náš odhadce a cena je dle skutečných nákladů, min ,- Kč ( dle platného sazebníku ) Dále je nutné pojištění zastavované nemovitosti (kupované).

17 Úrok mezi 5,10% - 6,9% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,5 % fix 5-let, úrok 5,6 % fix 5-let, úrok 5,7 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 12000, - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 40,00 Kč Kolik za vedení účtu Jak se bude chovat úroková sazba v průběhu 3 let Podmínky čerpání úvěru Poplatky za komplexní posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů Ocenění nemovitosti, cena za ocenění Nutnost pojištění domu dle platného sazebníku (komerční úvěry) Fixace na 5 let (ve všech modelech je úroková sazba orientační) Na základě kupní smlouvy a podmínkách privatizace obce Dle platného sazebníku Maximálně 3 týdny Určuje náš odhadce Ano

18 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,5 % fix 5-let, úrok 5,6 % fix 5-let, úrok 5,7 % ,00 Kč 2 310,00 Kč 1 951,00 Kč 1 761,00 Kč ,00 Kč 2 926,00 Kč 2 498,00 Kč 2 253,00 Kč ,00 Kč 4 567,00 Kč 3 895,00 Kč 3 496,00 Kč ,00 Kč 2 902,00 Kč 2 458,00 Kč 2 196,00 Kč ,00 Kč 3 678,00 Kč 3 115,00 Kč 2 731,00 Kč ,00 Kč 5 745,00 Kč 4 826,00 Kč 4 228,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 415,00 Kč 2 905,00 Kč 2 623,00 Kč ,00 Kč 4 378,00 Kč 3 726,00 Kč 3 298,00 Kč ,00 Kč 6 828,00 Kč 5 798,00 Kč 5 049,00 Kč

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ:

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: Česká spořitelna, a.s. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: 282 61 135 INDIKATIVNÍ NABÍDKA České spořitelny, a. s. 12. 23.9.2016 AKTUALIZACE NABÍDKY Z 13.9.2016 A 21.7.2016 V souvislosti

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Indikativní nabídka. 84/24,78/26,69/28 a 47/30

Indikativní nabídka. 84/24,78/26,69/28 a 47/30 Indikativní nabídka pro Společenství pro domy Nuselská 84/24,78/26,69/28 a 47/30 duben/2012 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky, a. s., a nelze je tedy

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Financování bytových domů

Financování bytových domů Financování bytových domů Společenství vlastníků jednotek Bytová družstva 22.11.2011 Pobočka Praha 7 - Holešovice Proč opravit bytový dům? Zvýšení hodnoty nemovitosti Zvýšení komfortu bydlení Úspora nákladů

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru. firmě Bílovecká nemocnice, a.s.

Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru. firmě Bílovecká nemocnice, a.s. Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru firmě Bílovecká nemocnice, a.s. 24.5.2013 1. Indikativní nabídka účelového úvěru Varianta I ručitelské prohlášení Moravskoslezského kraje Dlužník : Bílovecká

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

potřebuje Víme, co váš dům Spočítejte si splátku sami Infolinka Infolinka

potřebuje Víme, co váš dům Spočítejte si splátku sami   Infolinka Infolinka Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu 1801 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, tel: 800 112 211 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu Žádám Raiffeisen

Více

potřebuje Víme, co váš dům Spočítejte si splátku sami ÚVĚR BEZ POPLATKŮ Infolinka Infolinka

potřebuje Víme, co váš dům Spočítejte si splátku sami ÚVĚR BEZ POPLATKŮ   Infolinka Infolinka Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci.

Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci. Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z titulu čerpání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Informace trvale přístupné spotřebiteli Informace trvale přístupné spotřebiteli podle ust. 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen zákon ) Základní údaje o poskytovateli úvěrů Údaj o registru nebo seznamu,

Více

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele úvěru.

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH NA BYDLENÍ

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH NA BYDLENÍ d VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH NA BYDLENÍ 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 111 055 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více