i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6."

Transkript

1 Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun, které dostala jako sponzorský dar od mìsta. Mìli jsme starý pøístroj, který už dosluhoval. Z nového ultrazvuku máme skuteènì radost. Urychlí naši práci. Nemocní tak nebudou muset na vyšetøení dlouho èekat a navíc nyní dokážeme vyšetøit i zažívací trakt. Zatím jsme museli pacienty s tìmito potížemi posílat na rentgen, který samozøejmì díky záøení není vždy úplnì ideální, øíká primáøka RDG oddìlení Jaroslava Linhartová. Vyšetøení ultrazvukem tu mìsíènì absolvuje asi 500 lidí. Lékaøi mohou bezbolestnì a rychle prohlédnout nejen trávicí soustavu, ale také moèové cesty, cévy nebo štítnou žlázu. Jsme velice vdìèní za pomoc mìsta. Pøístroje jsou v nemocnici základem práce. Máme to štìstí, že k tomu mùžeme nabídnout i kvalitní diagnostiky. Naši lékaøi umìjí s novým pøístrojem pracovat a v diagnostice se tak posouváme o velký krok dopøedu, neskrývá svou radost øeditel nemocnice Miloslav Øehák. Mìsto ovšem nepøispìlo nemocnici jen na ultrazvuk. Další jeden a pùl milionu korun posloužilo nákupu mobilního rentgenu a speciálních systémù pro oddìlení ARO, které pomohou zabránit proleženinám u pacientù, kteøí jsou dlouhodobì uvázáni na lùžko. Dìèínská radnice dlouhodobì pøispívá na nákup nového zaøízení, pøestože nemocnici spravuje kraj. Nemocnice se stará o obyvatele mìsta i spádových obcí. To je pro nás rozhodující. Pøijde mi naprosto pøirozené ji podporovat, a otázka, kdo nemocnici zøizuje, je z tohoto pohledu absolutnì nedùležitá. Mìsto Dìèín pøispìlo za posledních 14 let na nákup nových pøístrojù SPEI TAŽNÁ ZAØÍZENÍ Lékaøka Mária Cinová pøedstavuje starostovi mìsta Dìèína Vladislavu Raškovi (uprostøed) za doprovodu øeditele nemocnice Miloslava Øeháka nový pøístroj zakoupený z rozpoètu mìsta. foto: Jiøí Rous zhruba 26 miliony korun. Jsem pøesvìdèen, že rozhodnì nejde o koneènou èástku, a pokud bude nemocnice potøebovat, opìt pomùžeme, øíká starosta Vladislav Raška. Pøístroje, na které mìsto pøispìlo v minulosti: dva ultrazvuky, operaèní stùl, pìt monitorù na ARO, anesteziologický pøístroj, šestnáct speciálních lùžek pro intenzivní péèi, EMG - pøístroj pro neurologii, laparoskopická sestava pro chirurgii a gynekologii, rentgenologická stìna. Do Høenska vypluje loï Dìèín Od èervna zaène mezi Dìèínem a Høenskem fungovat osobní lodní doprava. Na øeku by loï s turisty mìla vyplouvat každý den. Cena jízdenky pro dospìlého na trase Dìèín - Høensko bude devadesát korun, dìti zaplatí polovinu. Zpáteèní jízdenka pak vyjde na 150 korun. Na loï se vejde 250 cestujících. Bìhem cesty si budou moci dát obèerstvení, protože zde bude restaurace, uvedl její provozovatel Ivan Julák. Cestující se možná doèkají i nìjakých kulturních vystoupení. Podle Juláka o nì TLUMIÈE PÉROVÁNÍ projevují zájem nìkteré agentury, ale on osobnì je poøádat nechce. Jízda z Dìèína do Høenska by mìla trvat zhruba hodinu. Loï si bude možné i celou zarezervovat, pøípadnì s ní vyplout i na jinou trasu než do Høenska. Poèítám tøeba s firemními akcemi, vysvìtlil. Loï již má vybrané i jméno, bude se jmenovat Dìèín, o což její provozovatel požádal již radnici. Povolení užívat toto jméno jsme udìlili, stejnì jako naši vlajku a znak, øekl starosta Vladislav Raška. Mìsto má na provozu této lodi veliký zájem. Také na nìj letos v rozpoètu vyèlenilo 450 tisíc korun. Dìèín je 33 metrù dlouhé a 5,5 metru široké plavidlo, které pohání dva motory o výkonu 220 koní. Jeho výhodou je i velmi nízký ponor. Loï by tak mìla mít šanci vyplouvat i za velkého sucha, kdy ostatní lodì z Dìèína plout nemohou, protože je v Labi málo vody. DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU i i Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS Každý sníme o lepším Pomùžeme Vám uskuteènit si své sny. To co Vám nabízíme se sem nevejde, proto budete muset najet na náš web: dream.web2way.cz Mìníme Vaše sny v realitu. tel.: , SVOZ TETRAPACKÙ nedìle Vypláchnuté a suché tetrapackové obaly odložte v uvedený termín v igelitových pytlích ke kontejnerùm na tøídìný odpad. Dìkujeme. INFORMACE nové telefonní èíslo Na oddìlení správních agend - úsek obèanských prùkazù a cestovních dokladù byla pro dotazy obèanù zavedena nová telefonní linka i INFORMACE pomoc pøi opravách domù Státní fond rozvoje bydlení pøijímá žádosti fyzických osob, jejichž bytový dùm, rodinný dùm nebo byt byl poškozen povodní, o poskytnutí úvìru v souvislosti s odstraòováním následkù zpùsobených letošní povodní. Úvìr je poskytován do výše Kè - 2 % úroková sazba fixní po celou dobu splácení - splatnost do 10 let - mìsíèní anuitní splátka èiní Kè - splácení úvìru musí být zajištìno, nejèastìji ruèitelským závazkem, lze však dohodnout i jiný zpùsob zajištìní - vyøízení úvìru je bez poplatku. Prostøedky úvìru mohou být použity na stavební práce nebo údržbové práce v souvislosti s odstranìním následkù povodnì. Po celou dobu splácení úvìru musí byt v bytovém domì nebo rodinný dùm sloužit k trvalému bydlení fyzické osoby, které byl úvìr poskytnut. O úvìr mùže požádat: - fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo rodinného domu - fyzická osoba, která je nájemcem bytu ve vlastnictví bytového družstva. Podmínkou pro poskytnutí úvìru je skuteènost, že jde o objekt poškozený povodnìmi, který se nachází na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpeèí nebo nouzový stav. To žadatel dokládá potvrzením statutárního orgánu obce. Žádosti naleznete na Vyplnìné a doložené pøílohami (seznam na formuláøi žádosti) se zasílají poštou na uvedené adresy. Žádosti je vhodné oznaèit heslem POVODNÌ (nejlépe èerveným písmem). Informace: , MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE

2 Pozor na zmìny týkající se výpovìdí z nájmu Veøejný ochránce práv se rozhodl upozornit veøejnost na zmìny, které pøináší novela obèanského zákoníku provedená zákonem o jednostranném zvyšování nájemného. Pøestože otázka nájmù nespadá do kompetencí veøejného ochránce práv, s ohledem na znaèný poèet podání v oblasti výpovìdí z nájmu, považuje ochránce za dùležité informovat nájemníky o nových povinnostech, které jim novela pøinesla. Hlavní zmìny pro nájemce: musí se sám bránit u soudu, musí se sám domáhat bytové náhrady, musí hlásit jména a poèet spolubydlících osob. Dne 31. bøezna 2006 vstoupila v úèinnost novela obèanského zákoníku, která pøináší dùležité zmìny do práv a povinností. Hlavní zmìnou oproti stávajícímu stavu je, že v nìkterých pøípadech mùže pronajímatel vypovìdìt nájem i bez pøivolení soudu. Nejèastìji pùjde o pøípad neplacení nájemného po dobu více než 3 mìsícù nebo o porušování dobrých mravù v domì. Pøestože zákon výslovnì uvádí pìt okolností, za nichž je možné vypovìdìt nájem i bez pøivolení soudu, na první pohled není patrné, že výpovìdním dùvodem mùže být i to, když nájemník vèas (tj. do 15 dnù) písemnì neoznámí pronajímateli veškeré zmìny v poètu osob, které žijí v bytì. Jestliže nájemník tyto zmìny nenahlásí ani do jednoho mìsíce, zákon to považuje za hrubé porušení povinností a je dán dùvod pro výpovìï bez pøivolení soudu. Výpovìdní lhùta je minimálnì tøímìsíèní a pro její zaèátek platí to, na co jsou obèané zvyklí již u výpovìdi z pracovního pomìru. Znamená to, že zaèíná bìžet prvním dnem mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž byla výpovìï doruèena nájemníkovi. Pokud je tedy výpovìï doruèena nájemníkovi napø. 10. kvìtna, výpovìdní doba zaèíná bìžet od 1. èervna a konèí 31. srpna. Výpovìï musí být pouze písemná a musí být nájemníkovi prokazatelnì doruèena (nejèastìji pùjde o doruèení do vlastních rukou). Ve výpovìdi musí být uveden její dùvod, výpovìdní lhùta a pøedevším pouèení nájemníka o možnosti podat do 60 dnù žalobu na urèení neplatnosti výpovìdi. Hlavní novinkou, kterou novela zákona pro nájemníka pøináší, je žaloba na urèení neplatnosti výpovìdi. Pokud totiž nechce v nejbližší dobì byt sám dobrovolnì vyklidit, musí podat žalobu k soudu. V soudním øízení potom musí prokázat, že není naplnìn výpovìdní dùvod, který pronajímatel do výpovìdi uvedl. Dále mùže nájemník napadnout to, že výpovìï nemá všechny náležitosti, které zákon pøedepisuje (napø. písemná forma, dodržení lhùty minimálnì 3 mìsíce pøed skonèením nájmu). I když nájemník podá žalobu k soudu, musí dál platit nájemné a dodržovat všechny ostatní povinnosti, které mìl pøedtím. Do doby, kdy soud o žalobì rozhodne s koneènou platností, nemusí nájemník vyklidit byt (pokud však žalobu v šedesátidenní lhùtì nepodá, mìl by byt vyklidit do 15 dnù od skonèení výpovìdní doby, v uvedeném pøípadì do 15. záøí) Jestliže nájemník byt dobrovolnì nevyklidí, pronajímatel sice sám nemùže pøistoupit k nucenému vystìhování (v každém pøípadì by nejdøíve mìl podat žalobu na vyklizení bytu, a poté návrh na exekuci), pro nájemníka to však znamená nejen povinnost hradit soudní výlohy, ale i škodu, která tím pronajímateli vznikla. Pokud nájemníkovi náleží bytová náhrada, nemusí vyklidit byt do doby, než je mu tato náhrada zajištìna. Obecnì však platí, že nájemník nemá nárok na bytovou náhradu v pøípadech, kdy je dán dùvod pro výpovìï bez pøivolení soudu. Pronajímatel mu musí poskytnout pouze tzv. pøístøeší (nejèastìji ubytovnu). O bytovou náhradu se tedy musí nájemník sám ucházet v soudním øízení. Ve ètyøech pøípadech mùže pronajímatel i nadále vypovìdìt nájem jen s pøivolením soudu (zde tedy soudní øízení musí zahájit pronajímatel, nikoliv nájemník). Jde o situace, kdy pronajímatel potøebuje byt pro sebe nebo své pøíbuzné nebo kdy má dojít ke stavebním úpravám v domì. U nájmù uzavøených na dobu urèitou dosud platilo pravidlo, že pokud pronajímatel do 30 dnù od skonèení doby nájmu nepodal k soudu návrh na vyklizení bytu, obnovil se nájem za pùvodních podmínek. Tato úprava již novì platit nebude a nájmy bytu na dobu urèitou se automaticky obnovovat nebudou. Po skonèení doby nájmu tedy nájemník je povinen byt vyklidit. Pokud tak neuèiní, opìt pronajímatel nemùže pøistoupit sám k vyklizení bytu. Nejdøíve se musí obrátit na soud s žalobou na vyklizení, a teprve poté mùže podat návrh na exekuci. Nájemník však riskuje náhradu nákladù soudního øízení a náhradu škody. Otakar Motejl, veøejný ochránce práv Nová pravidla silnièního provozu Seriál o nových pravidlech silnièního provozu se blíží ke svému konci. Nový zákon totiž zaène platit už 1. èervence. Dnes vám pøinášíme poslední z nedùležitìjších zmìn a nejèastìjší dotazy. V pøíštích dvou vydáních Zpravodaje se dozvíte o výši pokut za jednotlivé pøestupky a samozøejmì na závìr zveøejníme tabulku s body. Prùjezdný jízdní pruh na dálnicích pøi dopravní zácpì Aby byl pøi dopravních zácpách na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla zajištìn plynulý prùjezd vozidel s právem pøednostní jízdy (vozidel s modrými majáky), zákon novì stanovuje zpùsob vytváøení tzv. prùjezdného jízdního pruhu o šíøce nejménì 3 metry na dálnicích a rychlostních silnicích (tj. silnicích pro motorová vozidla). Øidièi jsou povinni ještì pøed zastavením vozidla v zácpì vytvoøit takový jízdní pruh, do kterého jiná vozidla než vozidla s právem pøednostní jízdy nesmìjí vjíždìt. Nejèastìjí dotazy: Jak bude policie postupovat pøi pøidìlování bodù do bodového systému hodnocení øidièù? Policie ÈR nebude øidièi pøidìlovat body v rámci bodového hodnocení øidièù. Úkolem policie je, aby pøestupek zjistila, zadokumentovala, vyøešila na místì v blokovém øízení nebo pøedala pøíslušnému správnímu orgánu, který provede øízení o pøestupku. Ten poté rozhodne o pøidìlení konkrétní výše bodù øidièi za daný pøestupek. Budu muset po získání 12 bodù v rámci bodového systému hodnocení øidièù znovu do autoškoly? Získáním 12 bodù a pozbytím øidièského oprávnìní je øidiè oprávnìn požádat pøíslušný obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností o vrácení øidièského oprávnìní po uplynutí 1 roku ode dne uložení pokuty v blokovém øízení nebo nabytím právní moci rozhodnutí o pøestupku nebo trestném èinu, spáchaném jednáním zaøazeným do bodového hodnocení, na jehož základì dosáhl celkového poètu 12 bodù. Podmínkou vrácení øidièského oprávnìní je prokázání, že se žadatel podrobil pøezkoušení z odborné zpùsobilosti podle zvláštního právního pøedpisu. Tudíž nové absolvování autoškoly není nutné. Mìní se povinnosti øidièe pøi jízdì s ohledem na pøechody pro chodce? Novela zákona novì stanoví povinnost øidièe snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo pøed pøechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo pøed pøechodem pro chodce i øidièi ostatních vozidel, jedoucích stejným smìrem. Za jaké pøestupky mi mùže policista na místì zadržet øidièský prùkaz? Od mùže pøíslušník Policie ÈR na místì zadržet øidièský prùkaz v pøípadì, že øidiè: a) je podezøelý, že bezprostøednì pøedtím zavinil dopravní nehodu, pøi které došlo k usmrcení nebo tìžké újmì na zdraví, b) ujel z místa dopravní nehody, na které mìl bezprostøednì pøedtím úèast a kterou byl povinen oznámit policii podle 47 odst. 3 písm. b), c) øídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem, e) se odmítl na výzvu policisty v pøípadì, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékaøskému vyšetøení ke zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem, aèkoli toto vyšetøení nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví, f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékaøskému vyšetøení ke zjištìní, není-li ovlivnìn jinou návykovou látkou, aèkoli toto vyšetøení nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví, g) øídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem øidièského oprávnìní pøíslušné skupiny nebo podskupiny, h) øídil motorové vozidlo, pøestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu èinnosti spoèívající v zákazu øízení motorových vozidel. Kdy je strážník obecní policie oprávnìn zastavovat vozidlo? Strážník obecní policie ve stejnokroji je podle novelizace zákona è. 361/2000 Sb. oprávnìn zastavovat vozidla: 1) pøed pøechodem pro chodce k zajištìní bezpeèného pøechodu osob, jestliže to situace na pøechodu èi stav pøecházejících osob vyžaduje; 2) jestliže øidiè vozidla nebo pøepravovaná osoba je podezøelá ze spáchání pøestupku týkajícího se bezpeènosti silnièního provozu. Zdroj: JAZYKOVÝ POBYT V ZAHRANIČÍ JE VAŠE VSTUPENKA DO SVĚTA! JAZYKOVÉ KURZY

3 Rozhodnutí rady mìsta z 2. kvìtna doporuèila - po projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz výletní lodi v sezónì roku 2006 zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení smlouvy dle dùvodové zprávy; - zastupitelstvu mìsta schválit Smlouvu o poskytnutí dotace Nemocnici Dìèín, p. o. ; souhlasila - s užitím znaku mìsta Dìèína na webových stránkách ZV Odborové organizace DPMD, a. s. Dìèín; - po projednání žádosti sportovního klubu Nichibotsu-Ryú Dìèín o užití znaku mìsta Dìèína s užitím znaku mìsta Dìèína pro reprezentaci závodníkù na národních soutìžích a na propagaèních materiálech spojených s poøádanými semináøi èi nábory nových èlenù do oddílu ve mìstì Dìèínì; - s uzavøením provozu Školní jídelny Dìèín I, Sládkova 1300/13, pøíspìvková organizace, v termínu od 19. èervna 2006 do 30. èervna 2006; schválila - uzavøení kupní smlouvy, dle které mìsto Dìèín koupí od spoleènosti WP konsult, s. r. o., návrh studie stavby panoramatického výtahu na Pastýøskou stìnu v Dìèínì, projektovou dokumentaci uvedené stavby k územnímu øízení a pro stavební povolení, dále projektovou dokumentaci k odstranìní pùvodní stavby výtahu na Pastýøskou stìnu v Dìèínì, vše za kupní cenu ve výši ,00 Kè; - po projednání návrhu na rozšíøení stavby Zámek Dìèín - západní køídlo - výstavní prostory v suterénu a rozpoètové opatøení a 1. uzavøení dodatku è.1 ke smlouvì o dílo na provedení nových prací v celkové výši ,00 Kè 2. rozpoètové opatøení, tj. ze schválené zmìny rozpoètu mìsta na rok 2006 u akce Rozšíøení parkovacích ploch Dìèín I použít finanèní prostøedky ve výši 220 tis. Kè a pøevést je na akci Zámek Dìèín - západní køídlo - výstavní prostory v suterénu ; - po projednání návrhu Smlouvy o poskytování komplexních komunálních služeb pro mìsto Dìèín a na základì realizovaného výbìrového øízení, zveøejnìného dne , pod evidenèním èíslem VZ , a podle ustanovení 66 zákona o veøejných zakázkách uzavøení smlouvy se zhotovitelem Technické služby Dìèín a. s. a povìøila starostu mìsta Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy; rozhodla - po projednání informace z jednání komise pro posouzení kvalifikace zájemcù v rámci užšího zadávacího øízení veøejné zakázky Oprava fasády a støechy vèetnì výmìny oken budov MìÚ Dìèín o odmítnutí zájemcù IPH, spol. s r. o. a North stav, a. s. o úèast ve výše uvedeném zadávacím øízení, a to z dùvodu nesplnìní požadované kvalifikace. OÈNÍ OPTIKA s.r.o. Jana Hrdlièková Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - brýle na poèkání - mìøení zraku - sluneèní brýle schválila - podpoøit akci Evropský týden mobility a Evropský den bez aut akcí Ekocentra v termínu záøí 2006 bez podpisu Charty 2006; - rekonstrukci veøejného osvìtlení oblast pod nemocnicí a její realizaci spoleèností TSD, a. s., mimo Smìrnici è. 5 k poøizování služeb, materiálu a majetku mìsta; - novelu Smlouvy o spolupráci o rozšíøení systému separace odpadu, uzavøenou mezi mìstem Dìèín a Severoèeskými sbìrnými surovinami, a. s., a povìøila starostu mìsta k podpisu smlouvy; - výjimku ze Smìrnice k poøizování služeb, materiálù a majetku mìsta a nákup herních prvkù dìtských høiš na Labském nábøeží a v ulici U Plovárny od spoleènosti Tomovy parky, s. r. o; doporuèila - po projednání žádosti ZO SCHK Dìèín o poskytnutí finanèního pøíspìvku na zajištìní Národní výstavy koèek zastupitelstvu mìsta schválit poskytnutí pøíspìvku ve výši 10 tis. Kè a uzavøení smlouvy; - zastupitelstvu mìsta schválit poskytnutí dotace mìsta Dìèín obèanskému sdružení Jurta na 3. etapu rekonstrukce areálu chránìných ruèních dílen Jurta v Dìèínì - Neboèadech ve výši Kè; neschválila - vyhlášení Národní pøírodní rezervace Kaòon Labe vèetnì návrhu plánu péèe o Národní pøírodní rezervaci Kaòon Labe; rozhodla - poskytnout Sportovnímu klubu - vrtané obruby - pouzdra, øetízky - divadelní kukátka Rozhodnutí rady mìsta z 16. kvìtna Bøeziny finanèní dotaci ve výši Kè na rozšíøení tréninkové plochy v areálu fotbalového stadionu a doporuèila zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Bøeziny; - poskytnout finanèní dotaci Spoleèenskému domu Støelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo na kulturní akci dne ve výši Kè a doporuèuje zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace Spoleèenskému domu Støelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo; - poskytnout finanèní dotaci taneèní skupinì Prestiže, vedené pod školským zaøízením Dùm dìtí a mládeže, Dìèín VI, ve výši 5.000,00 Kè a doporuèuje zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace taneèní skupinì Prestiže; - po projednání informace o zadání realizace zakázky Dodávka a montáž svodidlového zábradlí v èásti komunikace Labské nábøeží Pøípeø o zadání zakázky firmì WALI CZ, s. r. o.; - poskytnout finanèní dotaci JK Vìtrný Ranè na uspoøádání 6. roèníku jezdeckých skokových závodù Cena mìsta Dìèína ve výši Kè a doporuèuje zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace; souhlasila - po projednání žádosti Spoleènosti pøátel Dìèína AMICI DECINI o užití znaku mìsta Dìèína s užitím znaku mìsta Dìèína na tištìných samolepkách; - po projednání žádosti pana Ivana Juláka, provozovatele výletní lodi na Labi, o schválení názvu lodi, užití znaku a vlajky mìsta s názvem výletní lodi Dìèín a s užitím znaku a vlajky mìsta Dìèína. Zastupitelstvo 18. kvìtna odložilo - rozhodnutí s tím, že nový návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz výletní lodi v sezónì roku 2006 bude pøedložen do jednání zastupitelstva mìsta dne ; rozhodlo - o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace pro Nemocnici Dìèín, p. o.; - o uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace JK Vìtrný Ranè na uspoøádání 6. roèníku jezdeckých skokových závodù Cena mìsta Dìèína v pøedloženém znìní; vzalo na vìdomí - ukonèení provozu Dìtského respiraèního stacionáøe a ukonèení smlouvy o výpùjèce movitých vìcí ze dne ; schválilo - po projednání Prohlášení o slibu odškodnìní podle 725 a násl. Obchodního zákoníku mezi Mìstem Dìèín, jako slibujícím a SèVK, a.s., jako pøíjemcem slibu, kdy prohlášení je specifikováno v pøíloze è. 1 dùvodové zprávy

4 Dotazy obèanù Dotazy obèanù Zajímalo by mne, proè stále houkají "sirény" (poplašný systém)? Bydlím v Lodní ulici a už nìkolikrát se stalo, že po noèním klidu, v noci, nebo brzy ráno (2,00-4,00hod) se rozezvuèely sirény. Naposledy vèera v 22,35 hod? Z jakého dùvodu je rušen noèní klid? Kateøina Holajová Zvuk sirény, který slyšíte, bohužel i v noèních hodinách, pochází z elektrické sirény umístìné v Horním Žlebu. Touto sirénou je vyhlašován požární poplach, který slouží ke svolání dobrovolné hasièské jednotky z Horního Žlebu v pøípadì nutnosti jejího nasazení na zdolání požáru nebo jiné mimoøádné situace. Siréna je ovládána dálkovì z operaèního støediska Hasièského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Dìèín. Podle informace operaèního dùstojníka hasièského záchranného sboru byla siréna napøíklad ve støedu ve 22,35 hodin použita z dùvodu požáru objektu v Horním Žlebu. V pøípadì použití sirény k vyhlášení požárního poplachu, by v noèních hodinách, se nejedná o rušení noèního klidu, ale o zpùsob, jak zachránit zdraví a majetek obèanù. Richard Musil, vedoucí oddìlení krizového øízení Navazuji na dotaz obèana ze zpravodaje, že pozemky na Pastýøské stìnì jsou vedeny jako lesy a zvìø je obnovitelným pøírodním bohatstvím. Jak mìsto zajišuje, aby po zimì vysílená lesní zvìø nebyla štvána volnì pobíhajícími psy? Ilievová Orgán státní správy myslivosti mùže postupovat následovnì: Na základì ustanovení 10 zákona è. 449/2001 Sb., o myslivosti Je zakázáno vlastníkùm domácích zvíøat, vèetnì zvíøat ze zájmových chovù a zvíøat z farmových chovù zvìøe, nechat je volnì pobíhat v honitbì mimo vliv svého majitele nebo vedoucího mùže orgán státní správy myslivosti, v tomto pøípadì odbor živ. prostøedí, za tuto èinnost uložit pokutu až do výše Kè. Antonín Novák, Odbor živ. prostøedí Kde je možné najít na internetu seznam byt. jednotek,které mìsto nabízí k prodeji? Ve starších dotazech jsem našla podobný dotaz s odpovìdí, že seznam je k dispozici na úøední desce (aktuální seznam prý vyvìšen ). Bohužel jsem tyto informace na úøední desce nenašla. Strnadová K Vašemu dotazu Vám sdìlujeme, že seznam bytových jednotek k prodeji je zveøejnìn na našich internetových stránkách - kde je odkaz na úøední desku. Seznamy tìchto bytových jednotek pøipravuje realitní kanceláø Severní realitní, s.r.o. se sídlem v Køížové ulici 16/17, Dìèín I a v souèasné dobì nejsou na úøední desce nabízeny žádné bytové jednotky k prodeji. RK Severní realitní, s. r.o. pøipravuje nový seznam, ale upozoròujeme Vás, že bytových jednotek k prodeji je již velmi málo. Doporuèujeme prùbìžnì sledovat informace na úøední desce. Daniela Kallmünzerová, tisková mluvèí Chci se zeptat, jestli bude v blízké budoucnosti možno odkoupit od mìsta pozemek urèený ke stavbì rodinného domu v lokalitì Folknáøe. Driák Pozemky urèené na stavbu RD jsou z majetku mìsta prodávány formou dohadovacího øízení. Dohadovací øízení jsou vždy v pøedstihu zveøejnìna na úøední desce a na www stránkách mìsta. Každého dohadovacího øízení se mùžete zúèastnit, a to po splnìní podmínek uvedených ve zveøejnìném oznámení. V souèasné dobì není žádný pozemek v dané lokalitì k prodeji na stavbu RD zveøejnìn. Doporuèujeme sledovat nabídku na úøední desce. Daniela Kallmünzerová, tisková mluvèí Aktualizovaný telefonní seznam Mìstského úøadu Dìèín Vzhledem k zmìnám v telefonním seznamu mìstského úøadu jsme se rozhodli pro jeho zveøejnìní. Protože je rozsáhlý, bude vycházet po èástech i s èíslem dveøí. Úsek informatiky Hodboï Petr, Ing. ( ) Dolková Šárka Kejzlar Tomáš, Bc. Skala Mojmír, Bc. Kudìlová Elen Veselý Jiøí Serverovna 1.p. Budova - ul. 28. øíjna 1155/2, Dìèín I Kubinec Marian Strnad Martin COPY centrum: Pekaøová Alena Oddìlení kontrolní a právní Roubalík Martin, Mgr. - vedoucí oddìlení Horský Michal Kapicová Soòa Tomášková Ivana Èesneková Michaela Slapnièková Jana V 16 V 17 V 12 V 12 H 201 H 201 H 204 O 145 O 145 H 112 H 206 H 314 H 215 H 208 s.r.o. PLASTOVÁ OKNA SLEVA 20% zabezpeèení okna proti vysazení bezpeènostní klika proti odvrtání 2 tepelná prostupnost skla U=1.1 Wm K 5 komorový systém v cenì 3 komorového teplý ocelový distanèní rámeèek (snižuje bod rosení nejménì o 10% a vylepšuje koeficient prostupnosti tepla) celková tepelná prostupnost 2 oken U=1,2 Wm K VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mùžete objednat vèetnì žaluzií + BONUS NA V ÍC DÌÈÍN NOVÁ POBOÈKA platnost akce pro velký úspìch prodloužena do Benešovská 432, Dìèín II (bývalá budova NAREX - 2. patro) tel.: mobil.:

5 úterý Miroslav Donutil - CESTOU NECESTOU Oblíbená one man show Miroslava Donutila. Vypravìè, baviè a èlen èinohry Národního divadla v Praze zavzpomíná na herecké kolegy, se kterými projel kus svìta. Vstupné: 150, 230, 240, 250,- Kè. støeda Jaroslav Tùma - KONCERT Koncert souèasné èeské varhanní jednièky, nìkolikanásobného vítìze improvizaèních soutìží hry na varhany. Vstupné: 90,- Kè(senioøi sleva o 20,- Kè, KPH o 40,- Kè). nedìle E Dany Laurentová - DRAHOUŠKOVÉ (Divadlo Kalich) Pierre pøijde o místo øeditele velké televizní stanice, Marion naopak zaèíná slavit úspìchy na konkurenèním kanále se svou talk show. Do už tak napjaté situace pøichází Mariin první manžel, rozený dobrodruh Francois s žádostí o poskytnutí pøístøeší na pár dní a dcera Julie chce rodièùm pøedstavit svého snoubence Alexandra zkrátka schyluje se k poøádné bouøce! Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníèek, David Suchaøípa a dva další. Režie: Petr Novotný. Vstupné: 105, 210, 220, 230,- Kè. Odborníci kontrolují v Dìèínì stromy Stejnì jako každý rok i letos kontrolují odborníci stav vzrostlých døevin, vytipovávají potencionálnì nebezpeèné stromy. V pøípadì potøeby jsou døeviny ošetøovány zdravotními èi bezpeènostními øezy, pøípadnì jsou do korun instalovány bezpeènostní vazby. Nepomohou-li tato opatøení, je pøikroèeno k pokácení stromu. Sledovány jsou døeviny rostoucí na pozemcích patøící mìstu, jejichž správu vykonává odbor místního hospodáøství a majetku mìsta. Sami iniciujeme øadu šetøení, ale také reagujeme na podnìty obèanù, odborných firem peèujících celoroènì o zeleò, i na upozornìní orgánu ochrany pøírody odboru životního prostøedí. V loòském roce bylo na základì kontrol v rámci kácení havarijních stromù a výchovných probírek na pozemcích ve vlastnictví mìsta odstranìno celkem 350 døevin a ošetøeno celkem dalších 270 kusù. V rámci obnovy zelenì parkù a ulic bylo vysazeno 36 stromù a 1881 keøù za celkem Kè øíká vedoucí odboru místního hospodáøství a majetku mìsta Tomáš Martinèek. Dále bylo v øízeních o povolení kácení døevin jako tzv. náhradní výsadby nebo jako kompenzace za nepovolené kácení uloženo k vysazení na pozemcích mìsta celkem 155 stromù a 815 keøù, uvedl vedoucí odboru životního prostøedí Jiøí Hykš. Problémy mohou vyvstávat u døevin rostoucích na pozemcích soukromých fyzických èi právnických osob. Péèe o døeviny je øešena zákonem o ochranì pøírody a krajiny a je povinností vlastníkù tìchto pozemkù, kteøí ji ale, Moto Yuki Teplická 83 Děčín IV tel.: Pavel Zedníèek v divadelní høe Drahouškové bohužel, èastokrát zanedbávají, i když odpovìdnost za škodu zpùsobenou pádem stromu, èi jeho èásti nesou právì tito vlastníci èi uživatelé. Orgán ochrany pøírody pøitom nemá pravomoc, jak tìmto vlastníkùm skácení døeviny naøídit. Èásteènì jsou takovéto situace vyøešeny v øízeních o povolení kácení døeviny èi oznámením o pokácení døeviny, jejímž stavem je zøejmì a bezprostøednì ohrožen život èi zdraví, nebo hrozí-li škoda znaèného rozsahu (tzv. havarijní kácení). Záleží však zcela na samotném vlastníkovi pozemku, zda o povolení požádá nebo provede kácení na základì oznámení èi nikoliv. Obdobná situace nastává v pøípadì pozemkù pronajatých. I zde je povinností uživatele pozemku o døeviny øádnì peèovat a pøedcházet tak vzniku možných škod. Tímto bychom chtìli proto apelovat na vlastníky èi uživatele pozemkù, aby vìnovali svému majetku zvýšenou pozornost a péèi a pravidelnì døeviny kontrolovali a ošetøovali, zvláštì pak po zimním období èi náhlé události jako jsou bouøky, vichøice, dlouhodobá sucha. V neposlední øadì bychom také rádi podìkovali Vám, obèanùm mìsta, za Vaši souèinnost spoèívající v upozoròování na potencionálnì nebezpeèné stromy. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokraèovat, že si pøi svých procházkách budete všímat okolí, respektive døevin, a v pøípadì podezøení na jakékoliv nebezpeèí upozorníte nás, pøípadnì vlastníka pozemku. Je rozhodnì lepší provést i nìkolik kontrol stavu stromù, by by se nakonec tyto nepotvrdily jako nebezpeèné, dodává závìrem Tomáš Martinèek. 50 Speedy ,- Kč na splátky 961,- Kč měsíčně Dìèín bude mít hezèí parky Mìsto Dìèín se rozhodlo radikálnì zlepšit vzhled všech parkù. Do zaèátku èervna se ošetøí stromy a vysázejí kvìtiny. V mnohých parcích navíc probíhají rùzné investièní akce a další jsou plánovány na pøíští léta. V parku u Snìžníku jsme již ošetøili všechny vzrostlé stromy, nechali vykácet všechny poškozené a zbavili se náletù. V souèasné dobì zde probíhá výsadba nových stromù a keøù, uvedl vedoucí odboru místního hospodáøství a majetku mìsta Tomáš Martinèek. Tyto práce budou hotové v polovinì èervna. V parku také pøibudou cedule, které budou návštìvníkùm pøipomínat povinnost udržovat poøádek a pejskaøùm uklízet psí výkaly. Na konci léta se pak lidé doèkají i nové cesty smìrem k Hypernovì. Povede pøesnì tìmi místy, kudy je dnes vyšlapaná cesta travou. Budeme respektovat veøejností užívanou cestu a upravíme povrch, aby nedocházelo k jeho rozblácení a vyšlapávání dalšího trávníku. Cesta bude zapouštìna pod úroveò stávajícího trávníku, aby pohledovì nerušila pohled na park z urèitých úhlù, vysvìtlil Martinèek. Práce probíhají i na dalších místech. V parku U Plovárny se nyní upravují Kino Snìžník Promítáme od a 20.00, v pondìlí od SPOJENEC NOVÁ FRANCIE V NOVÉM SVÌTÌ od DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA od DIVOÈINA od ZÁKLADNÍ INSTINKT XMEN 3: POSLEDNÍ VZDOR od VŠECHNO NEJLEPŠÍ ètvrtek-pondìlí od TRISTAN A ISOLDA od a od ŠIFRA MISTRA LEONARDA od ZA PLOTEM od HORY MAJÍ OÈI FILMOVÝ KLUB v hod STRINGS BRATØI SLAVÍCI V KLECI PUTOVÁNÍ TUÈÒÁKÙ cesty. Do konce èervence tu pak vyroste i dìtské høištì. V parku u polikliniky byly vykáceny vrby a ošetøeny stromy a novì jsou upraveny i záhony s trvalkami v okolí pìšího chodníku a lavièek. Zeleò je ošetøena i v parku Jeronýmova. Hotové jsou i plány na další léta. V parku za poštou jsou již hotové výsadby a nyní se pøipravuje projektová dokumentace na rekonstrukci cest a dìtského høištì. Tu bychom chtìli provést v pøíštím roce, ale záleží i na tom, zda se nám podaøí získat dotaci ze SROP, øekl Martinèek. Zmìnit by se mìl i park Husovo námìstí, kde je novì cedule zakazující vstup psù na zelenou plochu, protože zde velmi nièili trávník, rostliny, zanechávali za sebou výkaly. Zpracuje se i návrh možného oplocení. To však musí architektonicky ladit s budovou kostela a z toho dùvodu návrh zpracují odborníci. Nejspíše se bude podobat plotu, který zde byl již v 18. století. Odpovìdní pracovníci radnice se také letos zamìøí na udržování poøádku na zelených plochách mìsta. Mimo represe a cedulí s upozornìní na nutnost dodržovat poøádek zde bude pravidelnì sekána tráva a sbírány odpadky. Hypernova Dìèín SNÍŽILI JSME CENY NA MINIMUM V areálu dìèínského zámku káceli dìlníci døeviny V souvislosti s investièní akcí Severní pøístupová cesta bylo potøeba vykácet náletové døeviny, které vyrùstaly rovnou ze skály a nebo opìrných zdí. A je potøeba samozøejmì opravit tyto zdi, respektive sanovat skálu jako takovou. Co se týèe konkrétního stromu, byl pokácen jediný vzrostlý buk, který hrozil rozlomením, øíká starosta Vladilav Raška. Zároveò dìlníci pod odborným dohledem káceli i døeviny ve smìru od historického kamenného mostu u kruhového objezdu na Starém Mìstì podél øeky Plouènice až po bývalý železnièní násep na Labském nábøeží. V tìchto místech totiž vzniká nová cyklostezka. Po dokonèení stavby tu bude provedena náhradní výsadba. INZERCE - ZPRAVODAJ tel.: AKCE PLATÍ DO NÁKUP BEZ PENÌZ NA VÝHODNÉ SPLÁTKY ;

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více