i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6."

Transkript

1 Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun, které dostala jako sponzorský dar od mìsta. Mìli jsme starý pøístroj, který už dosluhoval. Z nového ultrazvuku máme skuteènì radost. Urychlí naši práci. Nemocní tak nebudou muset na vyšetøení dlouho èekat a navíc nyní dokážeme vyšetøit i zažívací trakt. Zatím jsme museli pacienty s tìmito potížemi posílat na rentgen, který samozøejmì díky záøení není vždy úplnì ideální, øíká primáøka RDG oddìlení Jaroslava Linhartová. Vyšetøení ultrazvukem tu mìsíènì absolvuje asi 500 lidí. Lékaøi mohou bezbolestnì a rychle prohlédnout nejen trávicí soustavu, ale také moèové cesty, cévy nebo štítnou žlázu. Jsme velice vdìèní za pomoc mìsta. Pøístroje jsou v nemocnici základem práce. Máme to štìstí, že k tomu mùžeme nabídnout i kvalitní diagnostiky. Naši lékaøi umìjí s novým pøístrojem pracovat a v diagnostice se tak posouváme o velký krok dopøedu, neskrývá svou radost øeditel nemocnice Miloslav Øehák. Mìsto ovšem nepøispìlo nemocnici jen na ultrazvuk. Další jeden a pùl milionu korun posloužilo nákupu mobilního rentgenu a speciálních systémù pro oddìlení ARO, které pomohou zabránit proleženinám u pacientù, kteøí jsou dlouhodobì uvázáni na lùžko. Dìèínská radnice dlouhodobì pøispívá na nákup nového zaøízení, pøestože nemocnici spravuje kraj. Nemocnice se stará o obyvatele mìsta i spádových obcí. To je pro nás rozhodující. Pøijde mi naprosto pøirozené ji podporovat, a otázka, kdo nemocnici zøizuje, je z tohoto pohledu absolutnì nedùležitá. Mìsto Dìèín pøispìlo za posledních 14 let na nákup nových pøístrojù SPEI TAŽNÁ ZAØÍZENÍ Lékaøka Mária Cinová pøedstavuje starostovi mìsta Dìèína Vladislavu Raškovi (uprostøed) za doprovodu øeditele nemocnice Miloslava Øeháka nový pøístroj zakoupený z rozpoètu mìsta. foto: Jiøí Rous zhruba 26 miliony korun. Jsem pøesvìdèen, že rozhodnì nejde o koneènou èástku, a pokud bude nemocnice potøebovat, opìt pomùžeme, øíká starosta Vladislav Raška. Pøístroje, na které mìsto pøispìlo v minulosti: dva ultrazvuky, operaèní stùl, pìt monitorù na ARO, anesteziologický pøístroj, šestnáct speciálních lùžek pro intenzivní péèi, EMG - pøístroj pro neurologii, laparoskopická sestava pro chirurgii a gynekologii, rentgenologická stìna. Do Høenska vypluje loï Dìèín Od èervna zaène mezi Dìèínem a Høenskem fungovat osobní lodní doprava. Na øeku by loï s turisty mìla vyplouvat každý den. Cena jízdenky pro dospìlého na trase Dìèín - Høensko bude devadesát korun, dìti zaplatí polovinu. Zpáteèní jízdenka pak vyjde na 150 korun. Na loï se vejde 250 cestujících. Bìhem cesty si budou moci dát obèerstvení, protože zde bude restaurace, uvedl její provozovatel Ivan Julák. Cestující se možná doèkají i nìjakých kulturních vystoupení. Podle Juláka o nì TLUMIÈE PÉROVÁNÍ projevují zájem nìkteré agentury, ale on osobnì je poøádat nechce. Jízda z Dìèína do Høenska by mìla trvat zhruba hodinu. Loï si bude možné i celou zarezervovat, pøípadnì s ní vyplout i na jinou trasu než do Høenska. Poèítám tøeba s firemními akcemi, vysvìtlil. Loï již má vybrané i jméno, bude se jmenovat Dìèín, o což její provozovatel požádal již radnici. Povolení užívat toto jméno jsme udìlili, stejnì jako naši vlajku a znak, øekl starosta Vladislav Raška. Mìsto má na provozu této lodi veliký zájem. Také na nìj letos v rozpoètu vyèlenilo 450 tisíc korun. Dìèín je 33 metrù dlouhé a 5,5 metru široké plavidlo, které pohání dva motory o výkonu 220 koní. Jeho výhodou je i velmi nízký ponor. Loï by tak mìla mít šanci vyplouvat i za velkého sucha, kdy ostatní lodì z Dìèína plout nemohou, protože je v Labi málo vody. DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU i i Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS Každý sníme o lepším Pomùžeme Vám uskuteènit si své sny. To co Vám nabízíme se sem nevejde, proto budete muset najet na náš web: dream.web2way.cz Mìníme Vaše sny v realitu. tel.: , SVOZ TETRAPACKÙ nedìle Vypláchnuté a suché tetrapackové obaly odložte v uvedený termín v igelitových pytlích ke kontejnerùm na tøídìný odpad. Dìkujeme. INFORMACE nové telefonní èíslo Na oddìlení správních agend - úsek obèanských prùkazù a cestovních dokladù byla pro dotazy obèanù zavedena nová telefonní linka i INFORMACE pomoc pøi opravách domù Státní fond rozvoje bydlení pøijímá žádosti fyzických osob, jejichž bytový dùm, rodinný dùm nebo byt byl poškozen povodní, o poskytnutí úvìru v souvislosti s odstraòováním následkù zpùsobených letošní povodní. Úvìr je poskytován do výše Kè - 2 % úroková sazba fixní po celou dobu splácení - splatnost do 10 let - mìsíèní anuitní splátka èiní Kè - splácení úvìru musí být zajištìno, nejèastìji ruèitelským závazkem, lze však dohodnout i jiný zpùsob zajištìní - vyøízení úvìru je bez poplatku. Prostøedky úvìru mohou být použity na stavební práce nebo údržbové práce v souvislosti s odstranìním následkù povodnì. Po celou dobu splácení úvìru musí byt v bytovém domì nebo rodinný dùm sloužit k trvalému bydlení fyzické osoby, které byl úvìr poskytnut. O úvìr mùže požádat: - fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo rodinného domu - fyzická osoba, která je nájemcem bytu ve vlastnictví bytového družstva. Podmínkou pro poskytnutí úvìru je skuteènost, že jde o objekt poškozený povodnìmi, který se nachází na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpeèí nebo nouzový stav. To žadatel dokládá potvrzením statutárního orgánu obce. Žádosti naleznete na Vyplnìné a doložené pøílohami (seznam na formuláøi žádosti) se zasílají poštou na uvedené adresy. Žádosti je vhodné oznaèit heslem POVODNÌ (nejlépe èerveným písmem). Informace: , MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE

2 Pozor na zmìny týkající se výpovìdí z nájmu Veøejný ochránce práv se rozhodl upozornit veøejnost na zmìny, které pøináší novela obèanského zákoníku provedená zákonem o jednostranném zvyšování nájemného. Pøestože otázka nájmù nespadá do kompetencí veøejného ochránce práv, s ohledem na znaèný poèet podání v oblasti výpovìdí z nájmu, považuje ochránce za dùležité informovat nájemníky o nových povinnostech, které jim novela pøinesla. Hlavní zmìny pro nájemce: musí se sám bránit u soudu, musí se sám domáhat bytové náhrady, musí hlásit jména a poèet spolubydlících osob. Dne 31. bøezna 2006 vstoupila v úèinnost novela obèanského zákoníku, která pøináší dùležité zmìny do práv a povinností. Hlavní zmìnou oproti stávajícímu stavu je, že v nìkterých pøípadech mùže pronajímatel vypovìdìt nájem i bez pøivolení soudu. Nejèastìji pùjde o pøípad neplacení nájemného po dobu více než 3 mìsícù nebo o porušování dobrých mravù v domì. Pøestože zákon výslovnì uvádí pìt okolností, za nichž je možné vypovìdìt nájem i bez pøivolení soudu, na první pohled není patrné, že výpovìdním dùvodem mùže být i to, když nájemník vèas (tj. do 15 dnù) písemnì neoznámí pronajímateli veškeré zmìny v poètu osob, které žijí v bytì. Jestliže nájemník tyto zmìny nenahlásí ani do jednoho mìsíce, zákon to považuje za hrubé porušení povinností a je dán dùvod pro výpovìï bez pøivolení soudu. Výpovìdní lhùta je minimálnì tøímìsíèní a pro její zaèátek platí to, na co jsou obèané zvyklí již u výpovìdi z pracovního pomìru. Znamená to, že zaèíná bìžet prvním dnem mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž byla výpovìï doruèena nájemníkovi. Pokud je tedy výpovìï doruèena nájemníkovi napø. 10. kvìtna, výpovìdní doba zaèíná bìžet od 1. èervna a konèí 31. srpna. Výpovìï musí být pouze písemná a musí být nájemníkovi prokazatelnì doruèena (nejèastìji pùjde o doruèení do vlastních rukou). Ve výpovìdi musí být uveden její dùvod, výpovìdní lhùta a pøedevším pouèení nájemníka o možnosti podat do 60 dnù žalobu na urèení neplatnosti výpovìdi. Hlavní novinkou, kterou novela zákona pro nájemníka pøináší, je žaloba na urèení neplatnosti výpovìdi. Pokud totiž nechce v nejbližší dobì byt sám dobrovolnì vyklidit, musí podat žalobu k soudu. V soudním øízení potom musí prokázat, že není naplnìn výpovìdní dùvod, který pronajímatel do výpovìdi uvedl. Dále mùže nájemník napadnout to, že výpovìï nemá všechny náležitosti, které zákon pøedepisuje (napø. písemná forma, dodržení lhùty minimálnì 3 mìsíce pøed skonèením nájmu). I když nájemník podá žalobu k soudu, musí dál platit nájemné a dodržovat všechny ostatní povinnosti, které mìl pøedtím. Do doby, kdy soud o žalobì rozhodne s koneènou platností, nemusí nájemník vyklidit byt (pokud však žalobu v šedesátidenní lhùtì nepodá, mìl by byt vyklidit do 15 dnù od skonèení výpovìdní doby, v uvedeném pøípadì do 15. záøí) Jestliže nájemník byt dobrovolnì nevyklidí, pronajímatel sice sám nemùže pøistoupit k nucenému vystìhování (v každém pøípadì by nejdøíve mìl podat žalobu na vyklizení bytu, a poté návrh na exekuci), pro nájemníka to však znamená nejen povinnost hradit soudní výlohy, ale i škodu, která tím pronajímateli vznikla. Pokud nájemníkovi náleží bytová náhrada, nemusí vyklidit byt do doby, než je mu tato náhrada zajištìna. Obecnì však platí, že nájemník nemá nárok na bytovou náhradu v pøípadech, kdy je dán dùvod pro výpovìï bez pøivolení soudu. Pronajímatel mu musí poskytnout pouze tzv. pøístøeší (nejèastìji ubytovnu). O bytovou náhradu se tedy musí nájemník sám ucházet v soudním øízení. Ve ètyøech pøípadech mùže pronajímatel i nadále vypovìdìt nájem jen s pøivolením soudu (zde tedy soudní øízení musí zahájit pronajímatel, nikoliv nájemník). Jde o situace, kdy pronajímatel potøebuje byt pro sebe nebo své pøíbuzné nebo kdy má dojít ke stavebním úpravám v domì. U nájmù uzavøených na dobu urèitou dosud platilo pravidlo, že pokud pronajímatel do 30 dnù od skonèení doby nájmu nepodal k soudu návrh na vyklizení bytu, obnovil se nájem za pùvodních podmínek. Tato úprava již novì platit nebude a nájmy bytu na dobu urèitou se automaticky obnovovat nebudou. Po skonèení doby nájmu tedy nájemník je povinen byt vyklidit. Pokud tak neuèiní, opìt pronajímatel nemùže pøistoupit sám k vyklizení bytu. Nejdøíve se musí obrátit na soud s žalobou na vyklizení, a teprve poté mùže podat návrh na exekuci. Nájemník však riskuje náhradu nákladù soudního øízení a náhradu škody. Otakar Motejl, veøejný ochránce práv Nová pravidla silnièního provozu Seriál o nových pravidlech silnièního provozu se blíží ke svému konci. Nový zákon totiž zaène platit už 1. èervence. Dnes vám pøinášíme poslední z nedùležitìjších zmìn a nejèastìjší dotazy. V pøíštích dvou vydáních Zpravodaje se dozvíte o výši pokut za jednotlivé pøestupky a samozøejmì na závìr zveøejníme tabulku s body. Prùjezdný jízdní pruh na dálnicích pøi dopravní zácpì Aby byl pøi dopravních zácpách na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla zajištìn plynulý prùjezd vozidel s právem pøednostní jízdy (vozidel s modrými majáky), zákon novì stanovuje zpùsob vytváøení tzv. prùjezdného jízdního pruhu o šíøce nejménì 3 metry na dálnicích a rychlostních silnicích (tj. silnicích pro motorová vozidla). Øidièi jsou povinni ještì pøed zastavením vozidla v zácpì vytvoøit takový jízdní pruh, do kterého jiná vozidla než vozidla s právem pøednostní jízdy nesmìjí vjíždìt. Nejèastìjí dotazy: Jak bude policie postupovat pøi pøidìlování bodù do bodového systému hodnocení øidièù? Policie ÈR nebude øidièi pøidìlovat body v rámci bodového hodnocení øidièù. Úkolem policie je, aby pøestupek zjistila, zadokumentovala, vyøešila na místì v blokovém øízení nebo pøedala pøíslušnému správnímu orgánu, který provede øízení o pøestupku. Ten poté rozhodne o pøidìlení konkrétní výše bodù øidièi za daný pøestupek. Budu muset po získání 12 bodù v rámci bodového systému hodnocení øidièù znovu do autoškoly? Získáním 12 bodù a pozbytím øidièského oprávnìní je øidiè oprávnìn požádat pøíslušný obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností o vrácení øidièského oprávnìní po uplynutí 1 roku ode dne uložení pokuty v blokovém øízení nebo nabytím právní moci rozhodnutí o pøestupku nebo trestném èinu, spáchaném jednáním zaøazeným do bodového hodnocení, na jehož základì dosáhl celkového poètu 12 bodù. Podmínkou vrácení øidièského oprávnìní je prokázání, že se žadatel podrobil pøezkoušení z odborné zpùsobilosti podle zvláštního právního pøedpisu. Tudíž nové absolvování autoškoly není nutné. Mìní se povinnosti øidièe pøi jízdì s ohledem na pøechody pro chodce? Novela zákona novì stanoví povinnost øidièe snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo pøed pøechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo pøed pøechodem pro chodce i øidièi ostatních vozidel, jedoucích stejným smìrem. Za jaké pøestupky mi mùže policista na místì zadržet øidièský prùkaz? Od mùže pøíslušník Policie ÈR na místì zadržet øidièský prùkaz v pøípadì, že øidiè: a) je podezøelý, že bezprostøednì pøedtím zavinil dopravní nehodu, pøi které došlo k usmrcení nebo tìžké újmì na zdraví, b) ujel z místa dopravní nehody, na které mìl bezprostøednì pøedtím úèast a kterou byl povinen oznámit policii podle 47 odst. 3 písm. b), c) øídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem, e) se odmítl na výzvu policisty v pøípadì, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékaøskému vyšetøení ke zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem, aèkoli toto vyšetøení nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví, f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékaøskému vyšetøení ke zjištìní, není-li ovlivnìn jinou návykovou látkou, aèkoli toto vyšetøení nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví, g) øídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem øidièského oprávnìní pøíslušné skupiny nebo podskupiny, h) øídil motorové vozidlo, pøestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu èinnosti spoèívající v zákazu øízení motorových vozidel. Kdy je strážník obecní policie oprávnìn zastavovat vozidlo? Strážník obecní policie ve stejnokroji je podle novelizace zákona è. 361/2000 Sb. oprávnìn zastavovat vozidla: 1) pøed pøechodem pro chodce k zajištìní bezpeèného pøechodu osob, jestliže to situace na pøechodu èi stav pøecházejících osob vyžaduje; 2) jestliže øidiè vozidla nebo pøepravovaná osoba je podezøelá ze spáchání pøestupku týkajícího se bezpeènosti silnièního provozu. Zdroj: JAZYKOVÝ POBYT V ZAHRANIČÍ JE VAŠE VSTUPENKA DO SVĚTA! JAZYKOVÉ KURZY

3 Rozhodnutí rady mìsta z 2. kvìtna doporuèila - po projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz výletní lodi v sezónì roku 2006 zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení smlouvy dle dùvodové zprávy; - zastupitelstvu mìsta schválit Smlouvu o poskytnutí dotace Nemocnici Dìèín, p. o. ; souhlasila - s užitím znaku mìsta Dìèína na webových stránkách ZV Odborové organizace DPMD, a. s. Dìèín; - po projednání žádosti sportovního klubu Nichibotsu-Ryú Dìèín o užití znaku mìsta Dìèína s užitím znaku mìsta Dìèína pro reprezentaci závodníkù na národních soutìžích a na propagaèních materiálech spojených s poøádanými semináøi èi nábory nových èlenù do oddílu ve mìstì Dìèínì; - s uzavøením provozu Školní jídelny Dìèín I, Sládkova 1300/13, pøíspìvková organizace, v termínu od 19. èervna 2006 do 30. èervna 2006; schválila - uzavøení kupní smlouvy, dle které mìsto Dìèín koupí od spoleènosti WP konsult, s. r. o., návrh studie stavby panoramatického výtahu na Pastýøskou stìnu v Dìèínì, projektovou dokumentaci uvedené stavby k územnímu øízení a pro stavební povolení, dále projektovou dokumentaci k odstranìní pùvodní stavby výtahu na Pastýøskou stìnu v Dìèínì, vše za kupní cenu ve výši ,00 Kè; - po projednání návrhu na rozšíøení stavby Zámek Dìèín - západní køídlo - výstavní prostory v suterénu a rozpoètové opatøení a 1. uzavøení dodatku è.1 ke smlouvì o dílo na provedení nových prací v celkové výši ,00 Kè 2. rozpoètové opatøení, tj. ze schválené zmìny rozpoètu mìsta na rok 2006 u akce Rozšíøení parkovacích ploch Dìèín I použít finanèní prostøedky ve výši 220 tis. Kè a pøevést je na akci Zámek Dìèín - západní køídlo - výstavní prostory v suterénu ; - po projednání návrhu Smlouvy o poskytování komplexních komunálních služeb pro mìsto Dìèín a na základì realizovaného výbìrového øízení, zveøejnìného dne , pod evidenèním èíslem VZ , a podle ustanovení 66 zákona o veøejných zakázkách uzavøení smlouvy se zhotovitelem Technické služby Dìèín a. s. a povìøila starostu mìsta Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy; rozhodla - po projednání informace z jednání komise pro posouzení kvalifikace zájemcù v rámci užšího zadávacího øízení veøejné zakázky Oprava fasády a støechy vèetnì výmìny oken budov MìÚ Dìèín o odmítnutí zájemcù IPH, spol. s r. o. a North stav, a. s. o úèast ve výše uvedeném zadávacím øízení, a to z dùvodu nesplnìní požadované kvalifikace. OÈNÍ OPTIKA s.r.o. Jana Hrdlièková Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - brýle na poèkání - mìøení zraku - sluneèní brýle schválila - podpoøit akci Evropský týden mobility a Evropský den bez aut akcí Ekocentra v termínu záøí 2006 bez podpisu Charty 2006; - rekonstrukci veøejného osvìtlení oblast pod nemocnicí a její realizaci spoleèností TSD, a. s., mimo Smìrnici è. 5 k poøizování služeb, materiálu a majetku mìsta; - novelu Smlouvy o spolupráci o rozšíøení systému separace odpadu, uzavøenou mezi mìstem Dìèín a Severoèeskými sbìrnými surovinami, a. s., a povìøila starostu mìsta k podpisu smlouvy; - výjimku ze Smìrnice k poøizování služeb, materiálù a majetku mìsta a nákup herních prvkù dìtských høiš na Labském nábøeží a v ulici U Plovárny od spoleènosti Tomovy parky, s. r. o; doporuèila - po projednání žádosti ZO SCHK Dìèín o poskytnutí finanèního pøíspìvku na zajištìní Národní výstavy koèek zastupitelstvu mìsta schválit poskytnutí pøíspìvku ve výši 10 tis. Kè a uzavøení smlouvy; - zastupitelstvu mìsta schválit poskytnutí dotace mìsta Dìèín obèanskému sdružení Jurta na 3. etapu rekonstrukce areálu chránìných ruèních dílen Jurta v Dìèínì - Neboèadech ve výši Kè; neschválila - vyhlášení Národní pøírodní rezervace Kaòon Labe vèetnì návrhu plánu péèe o Národní pøírodní rezervaci Kaòon Labe; rozhodla - poskytnout Sportovnímu klubu - vrtané obruby - pouzdra, øetízky - divadelní kukátka Rozhodnutí rady mìsta z 16. kvìtna Bøeziny finanèní dotaci ve výši Kè na rozšíøení tréninkové plochy v areálu fotbalového stadionu a doporuèila zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Bøeziny; - poskytnout finanèní dotaci Spoleèenskému domu Støelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo na kulturní akci dne ve výši Kè a doporuèuje zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace Spoleèenskému domu Støelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo; - poskytnout finanèní dotaci taneèní skupinì Prestiže, vedené pod školským zaøízením Dùm dìtí a mládeže, Dìèín VI, ve výši 5.000,00 Kè a doporuèuje zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace taneèní skupinì Prestiže; - po projednání informace o zadání realizace zakázky Dodávka a montáž svodidlového zábradlí v èásti komunikace Labské nábøeží Pøípeø o zadání zakázky firmì WALI CZ, s. r. o.; - poskytnout finanèní dotaci JK Vìtrný Ranè na uspoøádání 6. roèníku jezdeckých skokových závodù Cena mìsta Dìèína ve výši Kè a doporuèuje zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace; souhlasila - po projednání žádosti Spoleènosti pøátel Dìèína AMICI DECINI o užití znaku mìsta Dìèína s užitím znaku mìsta Dìèína na tištìných samolepkách; - po projednání žádosti pana Ivana Juláka, provozovatele výletní lodi na Labi, o schválení názvu lodi, užití znaku a vlajky mìsta s názvem výletní lodi Dìèín a s užitím znaku a vlajky mìsta Dìèína. Zastupitelstvo 18. kvìtna odložilo - rozhodnutí s tím, že nový návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz výletní lodi v sezónì roku 2006 bude pøedložen do jednání zastupitelstva mìsta dne ; rozhodlo - o uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace pro Nemocnici Dìèín, p. o.; - o uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace JK Vìtrný Ranè na uspoøádání 6. roèníku jezdeckých skokových závodù Cena mìsta Dìèína v pøedloženém znìní; vzalo na vìdomí - ukonèení provozu Dìtského respiraèního stacionáøe a ukonèení smlouvy o výpùjèce movitých vìcí ze dne ; schválilo - po projednání Prohlášení o slibu odškodnìní podle 725 a násl. Obchodního zákoníku mezi Mìstem Dìèín, jako slibujícím a SèVK, a.s., jako pøíjemcem slibu, kdy prohlášení je specifikováno v pøíloze è. 1 dùvodové zprávy

4 Dotazy obèanù Dotazy obèanù Zajímalo by mne, proè stále houkají "sirény" (poplašný systém)? Bydlím v Lodní ulici a už nìkolikrát se stalo, že po noèním klidu, v noci, nebo brzy ráno (2,00-4,00hod) se rozezvuèely sirény. Naposledy vèera v 22,35 hod? Z jakého dùvodu je rušen noèní klid? Kateøina Holajová Zvuk sirény, který slyšíte, bohužel i v noèních hodinách, pochází z elektrické sirény umístìné v Horním Žlebu. Touto sirénou je vyhlašován požární poplach, který slouží ke svolání dobrovolné hasièské jednotky z Horního Žlebu v pøípadì nutnosti jejího nasazení na zdolání požáru nebo jiné mimoøádné situace. Siréna je ovládána dálkovì z operaèního støediska Hasièského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Dìèín. Podle informace operaèního dùstojníka hasièského záchranného sboru byla siréna napøíklad ve støedu ve 22,35 hodin použita z dùvodu požáru objektu v Horním Žlebu. V pøípadì použití sirény k vyhlášení požárního poplachu, by v noèních hodinách, se nejedná o rušení noèního klidu, ale o zpùsob, jak zachránit zdraví a majetek obèanù. Richard Musil, vedoucí oddìlení krizového øízení Navazuji na dotaz obèana ze zpravodaje, že pozemky na Pastýøské stìnì jsou vedeny jako lesy a zvìø je obnovitelným pøírodním bohatstvím. Jak mìsto zajišuje, aby po zimì vysílená lesní zvìø nebyla štvána volnì pobíhajícími psy? Ilievová Orgán státní správy myslivosti mùže postupovat následovnì: Na základì ustanovení 10 zákona è. 449/2001 Sb., o myslivosti Je zakázáno vlastníkùm domácích zvíøat, vèetnì zvíøat ze zájmových chovù a zvíøat z farmových chovù zvìøe, nechat je volnì pobíhat v honitbì mimo vliv svého majitele nebo vedoucího mùže orgán státní správy myslivosti, v tomto pøípadì odbor živ. prostøedí, za tuto èinnost uložit pokutu až do výše Kè. Antonín Novák, Odbor živ. prostøedí Kde je možné najít na internetu seznam byt. jednotek,které mìsto nabízí k prodeji? Ve starších dotazech jsem našla podobný dotaz s odpovìdí, že seznam je k dispozici na úøední desce (aktuální seznam prý vyvìšen ). Bohužel jsem tyto informace na úøední desce nenašla. Strnadová K Vašemu dotazu Vám sdìlujeme, že seznam bytových jednotek k prodeji je zveøejnìn na našich internetových stránkách - kde je odkaz na úøední desku. Seznamy tìchto bytových jednotek pøipravuje realitní kanceláø Severní realitní, s.r.o. se sídlem v Køížové ulici 16/17, Dìèín I a v souèasné dobì nejsou na úøední desce nabízeny žádné bytové jednotky k prodeji. RK Severní realitní, s. r.o. pøipravuje nový seznam, ale upozoròujeme Vás, že bytových jednotek k prodeji je již velmi málo. Doporuèujeme prùbìžnì sledovat informace na úøední desce. Daniela Kallmünzerová, tisková mluvèí Chci se zeptat, jestli bude v blízké budoucnosti možno odkoupit od mìsta pozemek urèený ke stavbì rodinného domu v lokalitì Folknáøe. Driák Pozemky urèené na stavbu RD jsou z majetku mìsta prodávány formou dohadovacího øízení. Dohadovací øízení jsou vždy v pøedstihu zveøejnìna na úøední desce a na www stránkách mìsta. Každého dohadovacího øízení se mùžete zúèastnit, a to po splnìní podmínek uvedených ve zveøejnìném oznámení. V souèasné dobì není žádný pozemek v dané lokalitì k prodeji na stavbu RD zveøejnìn. Doporuèujeme sledovat nabídku na úøední desce. Daniela Kallmünzerová, tisková mluvèí Aktualizovaný telefonní seznam Mìstského úøadu Dìèín Vzhledem k zmìnám v telefonním seznamu mìstského úøadu jsme se rozhodli pro jeho zveøejnìní. Protože je rozsáhlý, bude vycházet po èástech i s èíslem dveøí. Úsek informatiky Hodboï Petr, Ing. ( ) Dolková Šárka Kejzlar Tomáš, Bc. Skala Mojmír, Bc. Kudìlová Elen Veselý Jiøí Serverovna 1.p. Budova - ul. 28. øíjna 1155/2, Dìèín I Kubinec Marian Strnad Martin COPY centrum: Pekaøová Alena Oddìlení kontrolní a právní Roubalík Martin, Mgr. - vedoucí oddìlení Horský Michal Kapicová Soòa Tomášková Ivana Èesneková Michaela Slapnièková Jana V 16 V 17 V 12 V 12 H 201 H 201 H 204 O 145 O 145 H 112 H 206 H 314 H 215 H 208 s.r.o. PLASTOVÁ OKNA SLEVA 20% zabezpeèení okna proti vysazení bezpeènostní klika proti odvrtání 2 tepelná prostupnost skla U=1.1 Wm K 5 komorový systém v cenì 3 komorového teplý ocelový distanèní rámeèek (snižuje bod rosení nejménì o 10% a vylepšuje koeficient prostupnosti tepla) celková tepelná prostupnost 2 oken U=1,2 Wm K VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mùžete objednat vèetnì žaluzií + BONUS NA V ÍC DÌÈÍN NOVÁ POBOÈKA platnost akce pro velký úspìch prodloužena do Benešovská 432, Dìèín II (bývalá budova NAREX - 2. patro) tel.: mobil.:

5 úterý Miroslav Donutil - CESTOU NECESTOU Oblíbená one man show Miroslava Donutila. Vypravìè, baviè a èlen èinohry Národního divadla v Praze zavzpomíná na herecké kolegy, se kterými projel kus svìta. Vstupné: 150, 230, 240, 250,- Kè. støeda Jaroslav Tùma - KONCERT Koncert souèasné èeské varhanní jednièky, nìkolikanásobného vítìze improvizaèních soutìží hry na varhany. Vstupné: 90,- Kè(senioøi sleva o 20,- Kè, KPH o 40,- Kè). nedìle E Dany Laurentová - DRAHOUŠKOVÉ (Divadlo Kalich) Pierre pøijde o místo øeditele velké televizní stanice, Marion naopak zaèíná slavit úspìchy na konkurenèním kanále se svou talk show. Do už tak napjaté situace pøichází Mariin první manžel, rozený dobrodruh Francois s žádostí o poskytnutí pøístøeší na pár dní a dcera Julie chce rodièùm pøedstavit svého snoubence Alexandra zkrátka schyluje se k poøádné bouøce! Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníèek, David Suchaøípa a dva další. Režie: Petr Novotný. Vstupné: 105, 210, 220, 230,- Kè. Odborníci kontrolují v Dìèínì stromy Stejnì jako každý rok i letos kontrolují odborníci stav vzrostlých døevin, vytipovávají potencionálnì nebezpeèné stromy. V pøípadì potøeby jsou døeviny ošetøovány zdravotními èi bezpeènostními øezy, pøípadnì jsou do korun instalovány bezpeènostní vazby. Nepomohou-li tato opatøení, je pøikroèeno k pokácení stromu. Sledovány jsou døeviny rostoucí na pozemcích patøící mìstu, jejichž správu vykonává odbor místního hospodáøství a majetku mìsta. Sami iniciujeme øadu šetøení, ale také reagujeme na podnìty obèanù, odborných firem peèujících celoroènì o zeleò, i na upozornìní orgánu ochrany pøírody odboru životního prostøedí. V loòském roce bylo na základì kontrol v rámci kácení havarijních stromù a výchovných probírek na pozemcích ve vlastnictví mìsta odstranìno celkem 350 døevin a ošetøeno celkem dalších 270 kusù. V rámci obnovy zelenì parkù a ulic bylo vysazeno 36 stromù a 1881 keøù za celkem Kè øíká vedoucí odboru místního hospodáøství a majetku mìsta Tomáš Martinèek. Dále bylo v øízeních o povolení kácení døevin jako tzv. náhradní výsadby nebo jako kompenzace za nepovolené kácení uloženo k vysazení na pozemcích mìsta celkem 155 stromù a 815 keøù, uvedl vedoucí odboru životního prostøedí Jiøí Hykš. Problémy mohou vyvstávat u døevin rostoucích na pozemcích soukromých fyzických èi právnických osob. Péèe o døeviny je øešena zákonem o ochranì pøírody a krajiny a je povinností vlastníkù tìchto pozemkù, kteøí ji ale, Moto Yuki Teplická 83 Děčín IV tel.: Pavel Zedníèek v divadelní høe Drahouškové bohužel, èastokrát zanedbávají, i když odpovìdnost za škodu zpùsobenou pádem stromu, èi jeho èásti nesou právì tito vlastníci èi uživatelé. Orgán ochrany pøírody pøitom nemá pravomoc, jak tìmto vlastníkùm skácení døeviny naøídit. Èásteènì jsou takovéto situace vyøešeny v øízeních o povolení kácení døeviny èi oznámením o pokácení døeviny, jejímž stavem je zøejmì a bezprostøednì ohrožen život èi zdraví, nebo hrozí-li škoda znaèného rozsahu (tzv. havarijní kácení). Záleží však zcela na samotném vlastníkovi pozemku, zda o povolení požádá nebo provede kácení na základì oznámení èi nikoliv. Obdobná situace nastává v pøípadì pozemkù pronajatých. I zde je povinností uživatele pozemku o døeviny øádnì peèovat a pøedcházet tak vzniku možných škod. Tímto bychom chtìli proto apelovat na vlastníky èi uživatele pozemkù, aby vìnovali svému majetku zvýšenou pozornost a péèi a pravidelnì døeviny kontrolovali a ošetøovali, zvláštì pak po zimním období èi náhlé události jako jsou bouøky, vichøice, dlouhodobá sucha. V neposlední øadì bychom také rádi podìkovali Vám, obèanùm mìsta, za Vaši souèinnost spoèívající v upozoròování na potencionálnì nebezpeèné stromy. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokraèovat, že si pøi svých procházkách budete všímat okolí, respektive døevin, a v pøípadì podezøení na jakékoliv nebezpeèí upozorníte nás, pøípadnì vlastníka pozemku. Je rozhodnì lepší provést i nìkolik kontrol stavu stromù, by by se nakonec tyto nepotvrdily jako nebezpeèné, dodává závìrem Tomáš Martinèek. 50 Speedy ,- Kč na splátky 961,- Kč měsíčně Dìèín bude mít hezèí parky Mìsto Dìèín se rozhodlo radikálnì zlepšit vzhled všech parkù. Do zaèátku èervna se ošetøí stromy a vysázejí kvìtiny. V mnohých parcích navíc probíhají rùzné investièní akce a další jsou plánovány na pøíští léta. V parku u Snìžníku jsme již ošetøili všechny vzrostlé stromy, nechali vykácet všechny poškozené a zbavili se náletù. V souèasné dobì zde probíhá výsadba nových stromù a keøù, uvedl vedoucí odboru místního hospodáøství a majetku mìsta Tomáš Martinèek. Tyto práce budou hotové v polovinì èervna. V parku také pøibudou cedule, které budou návštìvníkùm pøipomínat povinnost udržovat poøádek a pejskaøùm uklízet psí výkaly. Na konci léta se pak lidé doèkají i nové cesty smìrem k Hypernovì. Povede pøesnì tìmi místy, kudy je dnes vyšlapaná cesta travou. Budeme respektovat veøejností užívanou cestu a upravíme povrch, aby nedocházelo k jeho rozblácení a vyšlapávání dalšího trávníku. Cesta bude zapouštìna pod úroveò stávajícího trávníku, aby pohledovì nerušila pohled na park z urèitých úhlù, vysvìtlil Martinèek. Práce probíhají i na dalších místech. V parku U Plovárny se nyní upravují Kino Snìžník Promítáme od a 20.00, v pondìlí od SPOJENEC NOVÁ FRANCIE V NOVÉM SVÌTÌ od DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA od DIVOÈINA od ZÁKLADNÍ INSTINKT XMEN 3: POSLEDNÍ VZDOR od VŠECHNO NEJLEPŠÍ ètvrtek-pondìlí od TRISTAN A ISOLDA od a od ŠIFRA MISTRA LEONARDA od ZA PLOTEM od HORY MAJÍ OÈI FILMOVÝ KLUB v hod STRINGS BRATØI SLAVÍCI V KLECI PUTOVÁNÍ TUÈÒÁKÙ cesty. Do konce èervence tu pak vyroste i dìtské høištì. V parku u polikliniky byly vykáceny vrby a ošetøeny stromy a novì jsou upraveny i záhony s trvalkami v okolí pìšího chodníku a lavièek. Zeleò je ošetøena i v parku Jeronýmova. Hotové jsou i plány na další léta. V parku za poštou jsou již hotové výsadby a nyní se pøipravuje projektová dokumentace na rekonstrukci cest a dìtského høištì. Tu bychom chtìli provést v pøíštím roce, ale záleží i na tom, zda se nám podaøí získat dotaci ze SROP, øekl Martinèek. Zmìnit by se mìl i park Husovo námìstí, kde je novì cedule zakazující vstup psù na zelenou plochu, protože zde velmi nièili trávník, rostliny, zanechávali za sebou výkaly. Zpracuje se i návrh možného oplocení. To však musí architektonicky ladit s budovou kostela a z toho dùvodu návrh zpracují odborníci. Nejspíše se bude podobat plotu, který zde byl již v 18. století. Odpovìdní pracovníci radnice se také letos zamìøí na udržování poøádku na zelených plochách mìsta. Mimo represe a cedulí s upozornìní na nutnost dodržovat poøádek zde bude pravidelnì sekána tráva a sbírány odpadky. Hypernova Dìèín SNÍŽILI JSME CENY NA MINIMUM V areálu dìèínského zámku káceli dìlníci døeviny V souvislosti s investièní akcí Severní pøístupová cesta bylo potøeba vykácet náletové døeviny, které vyrùstaly rovnou ze skály a nebo opìrných zdí. A je potøeba samozøejmì opravit tyto zdi, respektive sanovat skálu jako takovou. Co se týèe konkrétního stromu, byl pokácen jediný vzrostlý buk, který hrozil rozlomením, øíká starosta Vladilav Raška. Zároveò dìlníci pod odborným dohledem káceli i døeviny ve smìru od historického kamenného mostu u kruhového objezdu na Starém Mìstì podél øeky Plouènice až po bývalý železnièní násep na Labském nábøeží. V tìchto místech totiž vzniká nová cyklostezka. Po dokonèení stavby tu bude provedena náhradní výsadba. INZERCE - ZPRAVODAJ tel.: AKCE PLATÍ DO NÁKUP BEZ PENÌZ NA VÝHODNÉ SPLÁTKY ;

6 Pivnice - Herna Grand pivo Pražských pivovarù NEJLEVNĚJŠÍ PIVO V DĚČÍNĚ výèepní 10 10,- výèepní 11 11,- SPORTOVNÍ PŘENOSY na velkoplošné projekci najdete nás v areálu bývalého hotelu Grand KURZOVÉ SÁZKY bez manipulačního poplatku Krátce z Dìèína Krátce z Dìèína - z ulic zmizí nìkteré telefonní budky. Èeský Telecom ruší v Dìèínì telefonní budky, které lidé prakticky nevyužívají. Ve mìstì jich vytipoval více než dvacet. Pracovníci je demontují do konce èervna. Telefonní kabiny urèené k demontáži: Dìèín VIII - Dolní Oldøichov - ul. Saská, Dìèín XVI - Pøípeø - ul. Drážïanská, Dìèín XXI - Horní Oldøichov - ul. Berounská, Dìèín X - Bìlá - ul. Družstevní, Dìèín XXII - Václavov - ul. Popovická, Dìèín III - Staré Mìsto - ul. Litomìøická, Dìèín I - Dìèín - ul. Loubská, Dìèín VI - Letná - ul. Slovanská, Dìèín XVII - Jalùvèí - ul. Sv. Èecha, Dìèín V - Rozbìlesy - ul. Pøedmostí, Dìèín IX - Bynov - ul. Na Pìšinì, Dìèín XI - Horní Žleb - ul. Žlebská, Dìèín XXVIII - Folknáøe - koneèná MHD, Dìèín VI - Letná - ul. Severní, Dìèín XXXII - Boletice nad Labem - ul. Pražská, Dìèín XXIV - Krásný Studenec - koneèná MHD, Dìèín XXXII - Boletice nad Labem - ul. Pøímá, Dìèín VI - Letná - ul. U Tvrze, Dìèín I - Dìèín - ul. Kamenická, Dìèín IV - Podmokly - ul. Teplická, Dìèín I - Dìèín - ul. Labská, Dìèín IV - Podmokly - Revoluèní nám., Dìèín I - Dìèín - ul. Tyršova, Dìèín VI - Letná ul. Slovanská - mìstské slavnosti stály letos radnici jeden a pùl milionu korun. Dalších 200 tisíc korun zaplatili sponzoøi Skupina ÈEZ a Èeská spoøitelna. Nejvìtší zájem mìli Dìèíòané zøejmì o zvací prùvod a ohòostroj. Na Labském a Smetanovì nábøeží se v jednom okamžiku sešly tisíce lidí. Dìèínské ulice ozáøí nové lampy Na Novém Mìstì budou brzy nové lampy veøejného osvìtlení. Konkrétnì dvaatøicet kusù lamp v ulicích Tylova, Wolkerova, Lužická, Vokolkova, Elišky Krásnohorské, Purkyòova a Vrchlického. V souèasné dobì jsou tyto ulice osvìtleny lampami umístìnými na sloupech elektrického vedení. Severoèeská energetika se ale rozhodla rozvody elektøiny položit do zemì, protože stávající zaøízení již nevyhovuje dnešním požadavkùm. Døevìné a betonové sloupy nebude silnice a mosty a.s. potøebovat, a veøejné osvìtlení by tak nemìlo kde být. Bylo sice možné je odkoupit a dále využívat, ale jsou ve špatném stavu a bìhem nìkolika let by je bylo tøeba vymìnit. Radnice se proto rozhodla, že v ulicích osadí veøejné osvìtlení nové. Protože se bude pokládat elektrické vedení souèasnì s SÈE, ušetøí se z mìstského rozpoètu zhruba tøetina nákladù, které by se musely vynaložit pøi výkopových pracích. Celá akce bude stát 1,2 milionu korun. Poèítaèové kurzy dotované státem NEJLEVNÌJŠÍ NOTEBOOKY SKLADEM Tržní 1, Dìèín tel.: Umìt pracovat s poèítaèem se v dnešní dobì stává nezbytností. Setkáváme se s nimi nejen v zamìstnání. Pøesto existuje øada lidí, pro které poèítaè zùstává záhadným a neumìjí ho používat. To ovšem není tìžké zmìnit. V Dìèínì je možné absolvovat speciální kurzy na Akademii J.A. Komenského (Pohranièní 1, budova ÈVUT) Jde o projekt Národního programu poèítaèové gramotnosti, který zahájilo ministerstvo informatiky už pøed tøemi lety. Jeho cílem je umožnit nejširší veøejnosti seznámit se s prací na poèítaèi a internetu. Program obsahuje tøi základní dvouhodinové kurzy: Jak na poèítaè; Texty v poèítaèi; Internet a . Každý kurz stojí pouze 100 Kè, zbytek ceny hradí za obèany Ministerstvo informatiky ÈR. V cenì je zahrnuta výuka zkušenými lektory a srozumitelné uèební materiály (knihy, e-learningové kurzy, výuková leporela). Úèastníci se mohou pøihlásit na bezplatné telefonické lince , provozované firmou COMPUTER HELP, která je jedním z realizátorù projektu. Na této telefonní lince zkušené operátorky sdìlí zájemcùm podrobné informace o kurzech a nabídnou jim volné termíny. Od poloviny èervna pak budou spuštìny nové kurzy pod názvem Internet, široký a bystrozraký, jejichž cílem bude seznámit laickou veøejnost srozumitelnou formou s možnostmi pøipojení k internetu a praktickými informacemi, jak internet využívat (vyhledávat informace, stahovat soubory, nakupovat, pracovat s bankovním úètem èi se po internetu vzdìlávat). Tyto kurzy budou bezplatné. Poèítaèová gramotnost je dnes pro mnohé zamìstnavatele základním požadavkem. Pøesto je jen ètvrtina obèanù Èeské republiky schopna vyhledávat a zpracovávat informace na internetu a efektivnì využívat poèítaèù. S moderními technologiemi si nerozumí zejména obèané ve vìkové skupinì nad 50 let, obyvatelé malých mìst a venkova a lidé s nižším vzdìláním. Zejména pro nì jsou urèeny tyto kurzy. Mnohým z absolventù kurzù (navštívilo je již více než sto tisíc lidí) se podaøilo díky úèasti v kurzu najít zamìstnání. i UPOZORNÌNÍ sanace skalních masivù Poèátkem èervna 2006 budou zahájeny sanaèní práce na skalních masivech v oblasti Stolièné hory. Stezka severním úboèím od budovy støelnice k vrcholové vyhlídce a cesta od budovy støelnice do parku budou z dùvodu zajištìní bezpeènosti osob uzavøeny. Prostory budou oznaèeny výstražnými cedulemi a páskami. Žádáme tímto návštìvníky lesoparku, aby respektovali výstražná znaèení a nevstupovali do uzavøených prostor. Po skonèení sanaèních prací budou stezky opìt zpøístupnìny. Dìkujeme za pochopení. Odbor životního prostøedí INFORMACE i mìstského úøadu Mìstský úøad má mailovou adresu: Tento kontakt slouží jak pro elektronické podání s ovìøeným zaruèeným podpisem, tak k veškeré další komunikaci. i Uzávìrka tohoto èísla: Uzávìrka pøíštího èísla: Roznos pøíštího zpravodaje: od Náklad: ks Telefon tiskové mluvèí: Telefon na redakci: Inzerce:

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 školení řidičů Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více