Obsah. Finance verze 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Finance verze 1.1"

Transkript

1 Obsah Obsah Podstata podnikových financí Finanční řízení Charakteristika finančního trhu Bilance podniku (rozvaha) Výkaz zisku a ztráty (VZZ) Cash Flow a vztahy mezi náklady, výdaji, příjmy a výnosy Oběžný majetek Řízení potřeby a kapitálového krytí oběžného majetku Řízení pohledávek Majetková a finanční struktura Finanční plánování Zdroje a formy krátkodobého financování Finanční analýza Pracovní kapitál Rozdíly mezi investičním a finančním rozhodování Pojetí investic ve finančním řízení podniku Formování finanční struktury podniku Externí zdroje financování Princip forfaiting a hlavní druhy leasingu Vnitřní zdroje financování Úloha odpisů a odpisové politiky Zisk a jeho rozdělení Zdanění podnikového zisku Příčiny dlouhodobého finančního plánování a jeho specifické rysy Dlouhodobé financování Význam krátkodobého finančního plánování a jeho specifické rysy Finanční kontrola Tyto podklady slouží pouze pro přípravu ke zkoušce z předmětu FINANCE. Kapitoly se shodují s jednotlivými okruhy otázek. Některé otázky chybějí nebo se s jinými překrývají. Veškerý zde uvedený text je převzat z přednášek a cvičení a není určen pro komerční účely. - 1

2 1. Podstata podnikových financí Založení podniku, fungování, změny a zánik podniku jsou doprovázeny pohybem peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů. Podnikové finance - Zobrazují pohyb peněžních toků, kapitálu a finančních zdrojů. Peněžní prostředky představují stavovou veličinu a stav peněz k určitému okamžiku. Skládají se z hotovosti, ceniny, šeky, vklady. Nejlikvidnější složkou podniku, slouží k úhradě podnikových závazků. Velikost těchto prostředků slouží k posouzení platební schopnosti (cílem platební schopnosti je abychom nedrželi nadměrné peněžní prostředky, které nepřinášejí žádný efekt a také nedrželi nepotřebný majetek). Podnikový kapitál hlavní úlohou je zajišťování a obnova majetku. Je to 1 ze 3 vstupů půda, práce a kapitál. Celkově chápán jako souhrn peněz vložených do hmotného a nehmotného majetku. Členění hledisko vlastních zdrojů, hledisko délky splatnosti (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé). Finanční majetek souhrn peněz, taková veličina kterou získáváme za určité realizace svých výrobků (dotace, leasing, odpisy, zadržený zisk, zálohy od odběratelů) Finanční zdroje někdy ztotožňovány s podnikovým kapitálem. Můžeme je také považovat za tvorbu peněžních prostředků a podnikového kapitálu, tedy jako souhrn peněž, které podnik získá za určité období pomocí svých výrobků a služeb. - 2

3 2. Finanční řízení Těžiště finančního řízení spočívá v: - získání kapitálu - rozdělování kapitálu - rozdělování zisku Patří sem také: 1. řízení a financování oběžného majetku 2. finanční analýza 3. finanční plánování 4. vnitřní finanční řízení podnikatelských celků 5. finanční řízení při fúzích, sanacích a zániku firmy. MIKROEKONOMIKA MAKROEKONOMIKA FINANČNÍ ŘÍZENÍ Finanční řízení Pravidelné činnosti: - finanční, investiční plány a činnosti - finanční analýza - kontrolní činnosti - finanční agenda Nepravidelné činnosti: - okamžitá opatření - revize finančního opatření - řízení finančních krizí - řízení investičních záměrů Finanční řízení moderních podniků Těžiště finančního řízení podniku spočívá v získávání peněz a kapitálu, jejich investování a rozdělování zisku Celková struktura finančního řízení podniku je daleko rozmanitější Zahrnuje tyto hlavní oblasti: zajišťování finančních zdrojů pro založení či další rozvoj podniku (emise akcií, obligací, zajišťování bankovních a obchodních úvěrů apod.). volba optimální finanční (majetkové) struktury s přihlédnutím ke struktuře majetku, k nákladům na získání jednotlivých druhů kapitálu, eventuálně k době jejich splatnosti a finančnímu riziku. financování a řízení oběžného majetku, výběr optimální formy krátkodobého financování - 3

4 investování peněžních prostředků do fixního majetku eventuálně do financování fixního majetku, různé metody dlouhodobého financování, finanční vyhodnocování efektivnosti investičních variant. rozdělování podnikového zisku s ohledem na daňovou politiku státu, dividendová politika, tvorba rezervního fondu a zadržovaného zisku, odpisová politika. finanční analýza činnosti podniku finanční plánování tvorby a užití interních a externích finančních zdrojů z hlediska krátkodobého i dlouhodobého vnitřní finanční řízení integrovaných celků (koncernů, holdingů) využívání zahraničního kapitálu ve financování podnikových činností a vliv změn měnových kurzů a cel na finančním rozhodování finanční řízení při spojování, reorganizacích, sanacích a zániku podniku Finanční řízení moderních podniků není záležitostí jedné osoby či útvaru (s výjimkou malých podniků), je rozptýleno na celou firmu. Finanční řízení velkých podniků se obvykle u větších firem člení na dvě skupiny: a) finančně-manažerská skupina orientuje se na získávání kapitálu, na řízení PP, na jeho vztah k bance a jiným finančním institucím, na vyplácení dividend, na pojištění a riziko, na finanční plánování, vyhodnocování investičních záměrů apod. b) finančně-kontrolní (účetní) skupina zaměřuje se na finanční a nákladové účetnictví, na přípravu vnitropodnikových rozpočtů, vnitřní kontrolu apod. Vztah financí podniku k jiným ekonomickým disciplínám Finance podniku nelze izolovat od jiných ekonomických disciplín, zabývajících se různorodými stránkami činnosti podniku či různými faktory podnikání. Nejtěsněji souvisí finance podniku s: - mikroekonomikou - podnikovou ekonomikou (včetně marketingu) - účetnictvím ale také: - makroekonomikou - veřejnými financemi - peněžním a kapitálovým trhem - pojištěním - mezinárodními financemi Finanční rozhodování Finanční rozhodování můžeme charakterizovat jako PROCES VÝBĚRU OPTIMÁLNÍ VARIANTY získávání peněz, podnikového kapitálu a jejich užití z hlediska základních finančních cílů podnikání a s přihlédnutím k různým omezujícím podmínkám. - 4

5 Základní typy rozhodovacích situací v oblasti financování podniku 1) rozhodování o celkové výši potřebného kapitálu 2) rozhodování o struktuře podnikového kapitálu 3) rozhodování o struktuře podnikového majetku 4) rozhodování o investování (užití) podnikového kapitálu 5) rozhodování o rozdělování zisku podniku po zdanění 6) rozhodování o různých formách převzetí a spojování podniků Uvedené typy rozhodování se v zásadě týkají dlouhodobého, strategického, finančního rozhodování, kde se výrazně projevuje nutnost respektovat zvýšený stupeň rizika a faktoru času. Strategická rozhodnutí se týkají: fixního majetku dlouhodobého kapitálu o musí se respektovat zvýšený stupeň rizika a faktoru času o jsou realizována ve vrcholovém řízení podniku (v a.s. schvaluje hospodářský výsledek) Finanční manažeři rozhodují v krátkodobých horizontech o operativních finančních variantách a patří zde: rozhodování o struktuře jednotlivých složek oběžného majetku rozhodování o optimální formě krátkodobého kapitálu rozhodování o způsobu ochrany proti různým formám rizika Jsou ovlivněna dlouhodobým finančním rozhodování. - 5

6 3. Charakteristika finančního trhu Finanční trh je takový trh, na kterém se kupuje a prodává specifické zboží, finanční dokumenty ( tj.cenné papíry, různorodé záznamy a doklady, kterými jsou dokumentovány finanční závazky). Cena je určena nabídkou a poptávkou, jako na každém jiném trhu, ale na finančním trhu jsou určeny i úrokové sazby. Zprostředkování nabídky a poptávky se realizuje prostřednictvím peněžních ústavů různého typu a peněžních burz. Základním smyslem existence finančního trhu je shromáždit veškeré volné peněžní prostředky ve společnosti a alokovat je do míst, které přinesou jejich zhodnocení. Jsou umisťovány do oblastí, kde je možno očekávat nejvyšší zisk. Finanční trhy jsou vysoce konkurenčními. Tržní mechanismus se na finančním trhu uplatňuje specificky, vždyť také finanční operace a dokumenty mají celou řadu specifik. I u nás vystupuje na finančním trhu vysoký počet subjektů. Konkurenci omezuje stát a také monopolní postavení některých finančních institucí. Finanční dokumenty zajišťují likviditu trhu. Finanční trh je také někdy definován jako mechanismus, kterým se transformují zdroje od věřitelů k dlužníkům, usměrňuje tok finančních dokumentů, ukazuje možnosti kde a jak získat kapitál nebo jak vlastní prostředky výhodně investovat, snižuje náklady na investice, zajišťují likviditu investorům a korporacím. Jsou zdrojem informací, šíří je a shromažďují. Finanční trhy lze klasifikovat podle celé řady hledisek, ale nejběžnějším rozdělením je rozdělení na trh peněžní a trh kapitálový. Trh peněžní je trhem, na kterém se obchoduje s krátkodobými finančními dokumenty, hlavně s rezervními penězi, tzn. penězi centrální banky. Jejich doba splatnosti nepřesahuje 1 rok. Na straně nabídky jsou hlavně krátkodobé dluhopisy a směnky, na straně poptávky pak dočasně volné krátkodobé prostředky, jimiž disponují banky a snaží se je zhodnotit. - 6

7 4. Bilance podniku (rozvaha) Poskytuje informace o majetku podniku a jeho zdrojích krytí. Je to přehled Aktiv a Pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku (k rozvahovému dni). Sestavuje se buď k kalendářního roku, nebo k poslednímu dni hospodářského roku. Jednotlivé složky aktiv a pasiv nazýváme rozvahové položky nebo rozvahové stavy. Sestavuje se na základě informací z účetnictví z účtu 702 konečný účet rozvážný. A na počátku nového účetního období se opět převádí do účetnictví na účet 701 počáteční účet rozvážný. Rozvaha musí obsahovat: Název a datum ke kterému je zhotovena Aktiva a jejich členění Pasíva a jejich členění Aktiva celkem Pasiva celkem Rozvaha k AKTIVA Dlouhodobý majetek: Oběžný majetek:...kč...kč PASIVA Vlastní zdroje:...kč...kč...kč Cizí zdroje:...kč...kč Ostatní aktiva:...kč...kč Ostatní pasiva:...kč...kč AKTIVA CELKEM...Kč PASIVA CELKEM...Kč Aktiva a Pasiva v rozvaze se musí sobě rovnat. AKTIVA jsou majetek podniku rozdělený na: a) stálá aktiva = dlouhodobý majetek Nehmotný Hmotný Finanční b) Oběžná aktiva = oběžný majetek Zásoby materiál, výrobky, polotovary, zboží Pohledávky Finanční majetek- Pokladny a bankovní účty PASIVA zdroje krytí majetku rozděleny na: a) Vlastní zdroje Základní kapitál minimální výše je dána zákonem a právní formou podnikání b) Cizí zdroje Úvěry krátkodobé i dlouhodobé Závazky zaměstnanci, dodavatelé, finanční úřad, stát - 7

8 AKTIVA Zásoby Materiál, dokončená výroba a polotovary, výrobky, zvířata, zboží, poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku, ke společníkům a sdružení, v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku, ke společníkům a sdružením, sociální zabezpečení, stát daňové pohledávky, odložená daňová pohledávka, pohledávky v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem, jiné pohledávky Finanční majetek Peníze, účty v bankách PASIVA Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku, ke společníkům a sdružení, zaměstnancům, za sociální zabezpečení, stát daňové závazky a dotace, doložený daňový závazek, závazky k podnikům s rozhodujícím a podstatným vlivem, jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci - 8

9 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ) - měří výsledek hospodaření podniku - rozdíl mezi výnosy a náklady - výsledkem je zisk nebo ztráta - sestavuje se za určité období (na rozdíl od rozvahy, která je k danému datu) A ROZVAHA P A ROZVAHA P + zisk - ztráta => přírůstek aktiv snížení vlastního kapitálu <= Náklady i výnosy členíme na: 1) provozní (souvisí s vlastní činností podniku) 2) finanční (uskutečněné finanční operace) 3) mimořádné (nahodile se vyskytující jevy povodně, požár aj.) Základní struktura výsledovky Provozní náklady Provozní výnosy a) provozní výsledek hospodaření finanční náklady finanční výnosy b) finanční výsledek hospodaření - daň z příjmu za běžnou činnost (provozní + finanční) = (A) výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění) mimořádné výnosy mimořádné náklady c) hospodářský výsledek před zdaněním z mimořádné činnosti - daň z mimořádné činnosti = (B) výsledek hospodaření z mimořádné činnosti (po zdanění) A + B = výsledek hospodaření za účetní období (C) ÚČETNÍ OBLAST MIMOÚČETNÍ OBLAST Výnosy Náklady Zisk před zdaněním Transformace na daňový zisk - DPPO Výpočet daně = disponibilní zisk - 9

10 6. Cash Flow a vztahy mezi náklady, výdaji, příjmy a výnosy Rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji Vztah mezi výnosy a příjmy může nabývat tří podob: 1. výnos = příjem (např. tržba za výrobky nebo služby v hotovosti, inkasovaný úrok, přijatá smluvní pokuta) 2. výnos, který není příjmem (např. pohledávka, rozpuštění rezervy na opravy, změna stavu výrobků) 3. příjem, který není výnosem (např. přijatá záloha nebo dotace, přijatý úvěr, peněžní vklad společníka) Vztah mezi náklady a výdaji může nabývat obdobných tří podob: 4. náklad = výdaj (např. nákup materiálu a zboží v hotovosti, zúčtované a vyplacené mzdy; zaplacená oprava) 5. náklad, který není výdajem (např. závazek, odpis dlouhodobého majetku, tvorba rezervy na opravy) 6. výdaj; který není nákladem (např. poskytnutá záloha, nákup dlouhodobého majetku, splátka úvěru) Cash Flow příloha účetní závěrky pohyby peněžních prostředků podniku za určité období charakterizuje změnu stavu peněžních toků Vzniká tak nesoulad mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy a časový nesoulad: rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich finančním zachycením časový nesoulad hospodářských operací, které vyvolávají náklady ve finančním zachycení respektování důsledku používání různých účetních metod Rozdíl mezi ziskem a CF lze vymezit na příkladu: Podnik prodal zboží za Kč 2000,--. Náklady bez odpisů byly Kč 1400,-- a byly ihned zaplaceny. Odpisy jsou Kč 200,--. Odběratelé zaplatili hotově 60 % fakturované částky. Zbytek zaplatí v dalším období. DPPO je 31 % a uhradil ji ve druhémobdobí. Výnosy, Náklady, Zisk Příjmy, Výdaje, Cash Flow 1. období 2. období Σ 1. období 2. období Σ Tržby Příjmy N bez odpisů Výdaje bez daně Odpisy DPPO Zisk (účetní) CF DPPO Čistý zisk

11 Tvorba zisku je základní podmínkou pro tvorbu příjmů Dělení příjmů a výdajů Cash Flow: A. Provozní činnost (vlastní podnikatelská činnost) - samofinancování B. Investiční činnost (změny DM) C. Finanční činnost (změna vlastního kapitálu, dlouhodobých a krátkodobých závazků) Cash Flow = A + B + C Metody zjišťování Cash Flow 1) přímá metoda rozdíl mezi výnosy = příjmům a mezi náklady = výdajům) 2) nepřímá metoda vychází ze zisku nebo ztráty za dané období, který(á) se upravuje o náklady výdajům a o výnosy příjmům Nepřímá metoda výpočtu Cash Flow + Zisk po zdanění + Odpisy + Jiné náklady nevyvolávající pohyb peněz - Jiné výnosy nevyvolávající pohyb peněz Cash Flow ze samofinancování (patří do A -> provozní činnost) + Úbytek zásob, pohledávek, krátkodobých CP - Přírůstek zásob, pohledávek, krátkodobých CP - Úbytek krátkodobých závazků + Přírůstek krátkodobých závazků A. Cash Flow z provozní činnosti - Přírůstek DHM a DNM, dlouhodobé CP (akcie, dluhopisy) + Úbytek DHM a DNM, dlouhodobé CP (akcie, dluhopisy) B. Cash Flow z investiční činnosti - Úbytek dlouhodobých závazků, vlastního kapitálu + Přírůstek dlouhodobých závazků, vlastního kapitálu - Výplata dividend C. Cash Flow z finanční činnosti Cash Flow = A + B + C - 11

12 7. Oběžný majetek - zásoby surovin, materiálu, hotových peněz, pohledávek => optimální výše. - Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou (peníze -> suroviny -> výrobky -> pohledávky -> peníze na účtech -> hotové peníze). - Čím rychleji oběžný majetek obíhá, tím větší zisk. Slouží také k úhradě závazků podniku. - Je uveden v aktivech rozvahy, složka majetku podniku krátkodobá, do 1 roku. - Doba oběhu = návratnost prostředků a výše výkonů kolik vyrobíme a kolik na to potřebujeme. Charakteristika oběžného majetku Oběžný majetek je součástí majetku podniku a setkáváme se s ním u všech podniků bez ohledu na jejich organizační, právní formu, velikost, druh činnosti, věcnou a ekonomickou činnost a na podmínky hospodaření. Obsahové vymezení Je složité vzhledem k jeho pestrosti a v literaturách se liší. Základní hlediska vymezení oběžného majetku 1) časové hledisko (čas doba používání) vymezuje se jako majetek s krátkou dobou použití (zpravidla 1 rok) patří sem: o zásoby o pohledávky o finanční majetek o ostatní aktiva 2) funkční hledisko vymezení oběžného majetku funkcemi, které jsou v ekonomice podniků funkce jsou dílem společné, dílem diferencované podle typu podniků, oboru podnikání apod., ale také podle jednotlivých složek oběžného majetku ke společným funkcím patří: o vnitřní funkce o likvidní funkce o rezervní funkce o záruční funkce o vnější funkce Dělení oběžného majetku: - zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží) - peněžní prostředky (hotové peníze, které se mohou kdykoli vyzvednout z BÚ) - CP (směnky, obligace, akcie krátkodobé) - pohledávky podniku - 12

13 Podrobnější členění oběžného majetku a) ZÁSOBY: Materiál (na skladě, na cestě) Nedokončená výroba a polotovary Výrobky (vlastní výrobky) Zvířata (stav, příchovky, přírůstky) Zboží (nakoupené, převzaté, na cestě) Zálohy (poskytované dodavatelům) b) POHLEDÁVKY (krátkodobé, dlouhodobé) Z obchodního styku (za dodané zboží, ze směnek od odběratelů, za eskontované CP, aj.) Ke společníkům a účastníkům sdružení (půjčky společníkům, předpis úhrady ztráta, aj.) Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Sociální zabezpečení (nároky na výplaty sociálních dávek) Daňové pohledávky a dotace (zálohy na daň z příjmu, nároky na daňové odpočty, aj.) Ostatní pohledávky (z mank a škod, z náhrad vůči zaměstnancům) c) FINANČNÍ MAJETEK Peníze (hotovosti, šeky, poukázky k zúčtování, ceniny, peníze na cestě) Bankovní účty Krátkodobý finanční majetek (majetkové CP, dlužnické CP) d) OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období Příjmy příštích období (dosud nepřijaté neinkasované výnosy běžného období) Ostatní (aktivní ztrátové kursové rozdíly, tzv. dohadné položky) Zdroje financování oběžného majetku: - vlastní zdroje, - CP, - krátkodobé pohledávky, - zboží, - cizí zdroje krátkodobé úvěry Řízení zásob: - zabezpečí plynulé zásobování, - výrobu a prodej podniku s min náklady, - sleduje se: okamžitá a průměrná zásoba, rychlost a doba obratu zásob - 13

14 8. Řízení potřeby a kapitálového krytí oběžného majetku Spotřeba oběžného majetku a její kapitálové krytí je předmětem řízení oběžného majetku, kterým rozumíme vědomou činnosti podniků, která vychází ze záměrů podnikatelské činnosti a respektuje: e) situaci podniku a podmínky na trhu (zboží, práce, kapitálu) f) technické a ekonomické faktory, které ovlivňují potřebu oběžného majetku g) návaznosti na řízení ostatních činností podniku a musí být s nimi koordinováno Řízení oběžného majetku zahrnuje: řízení jeho celkové potřeby řízení zásob řízení pohledávek řízení peněžních prostředků a financování oběžného majetku Celkové náklady spojené s hospodařením se zásobami Pořizovací - cena zásob (cena, množství) - náklady na objednávku - objednací náklady, - administrativní náklady, - jednání s dodavatelem, přepravcem, - převzetí a kontrola dodávky, - ostatní. Skladovací - vlastní náklady na sklady (odpisy) - údržba a provoz skladů (osvětlení, vytápění, chlazení, úklid, údržba, opravy), - úroky z úvěrů na skladované zásoby, - ostatní náklady, např. pojistné na pojištěné zásoby, popř. majetkové odvody ze zásob apod. Náklady nedostatku zásob - ušlý zisk, - cenové diference při použití náhradního (dražší) materiálu, - pokuty za opožděné dodání či nedodání zboží odběrateli. - 14

15 9. Řízení pohledávek nárok na zaplacení peněžní dávky patří do oběžného majetku výše objednávek je ovlivněna: - doba splatnosti (doba na obchodní úvěr) - objem prodeje - na spolehlivosti odběratelů Ekvivalentní úroková sazba: (procento skonta) Ekvivalentní úroková sazba = Sazba skonta Délka obch.úvěru dny poskytnuté na skonto * 360 dní - 15

16 10. Majetková a finanční struktura Hospodářská stabilita: - majetková struktura poměr mezi majetkovými složkami - finanční struktura poměr mezi dluhy používaného finančního majetku - vzájemný vztah mezi kapitálem a majetkem spojeno s právní formou podnikání Rozvaha - posuzuje se ze dvou hledisek (aktiva, pasiva) - aktiva: v jakých formách je majetek vázán (konkrétní majetkové položky) - pasiva: původ majetku, z jakých zdrojů byl získán - aktiva = pasiva - sestavuje se k určitému datu - rozdíl mezi Aktivy a Pasivy nám ukazuje přehled hospodaření (zisk nebo ztrátu) - Zásady pro členění Aktiv: o Znázornění funkční struktury (skladba majetku) o Znázornění likvidity (schopnost podniku dostát svým závazkům včas a v plné výši) AKTIVA 1) pohledávky za upsaný základní kapitál (nesplacené akcie, podíly, pohledávky za akcionáři) 2) dlouhodobý majetek (neoběžná aktiva budovy, haly, stavby ) 3) krátkodobá (oběžná) aktiva majetek (přeměna na peníze do jednoho roku, pohledávky, peněžní prostředky, slouží ke krytí závazků v dohledné době) 4) ostatní aktiva zůstatky účtů časového rozlišení (náklady příštích období, příjmy příštích období provedené a dosud nevyúčtované práce) Činitelé mající vliv na velikost celkového majetku - rozsah podnikových výkonů - lepší využití majetku podniku - lepší metody zásobování (JIT) - zkrácení výrobního cyklu - změna ocenění majetku podniku Metody ocenění zásob: 1) Metoda průměrného ocenění zásoby se oceňují průměrnými cenami všech dodávek stejného druhu 2) FIFO 3) LIFO nejdříve se spotřebují poslední dodávky Pohledávky se oceňují v nominální ceně (snižuje se o rezervy na případné nedobytné pohledávky) Majetková struktura podniku je ovlivňována: - technická náročnost výroby (činnosti) - stupeň rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu - ekonomická situace podniku, orientace jeho politiky - 16

17 PASIVA - finanční struktura podniku - finanční zdroje, ze kterého byl majetek podniku pořízen - užší pojetí = pouze cizí zdroje Kapitálová struktura: - zachycuje strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - kapitál, který pokrývá fixní majetek + část oběžného majetku (trvalá potřeba na oběžný majetek) Vlastní zdroje - kapitál, to co jsme do podniku vložili, nebo zdroje vytvořené vlastní činností (podíl vlastníků na aktivech) - kapitálové fondy kapitál, který přichází z vnějšku, emisní užil (u a.s.), tvoří se i z darů, dotací - fondy ze zisku rezervní fond, fondy, které jsou vytvářeny ze zisku na základě vlastního uvážení (sociální fond, fond akcií pro zaměstnance) - výsledek hospodaření zisk, který nebyl rozdělen Cizí zdroje (kapitál) - nějaké závazky => rezervy a závazky současné, které vznikly z kapitálových operací v minulosti a bude je muset podnikatel v budoucnosti uhradit. - Rezervy se tvoří na vrub N, jsou to zadržené částky na budoucí závazky. Jsou určena na případné budoucí ztráty. Musí být přesně vymezeno na co se rezerva tvoří. - Některé rezervy jsou povinné (daňově uznatelné) a nepovinné - Dlouhodobé závazky o Doba splatnosti více jak jeden rok o Emitované obligace o Směnky k úhradě o Zálohy od odběratelů (dlouhodobé) - Krátkodobé závazky o Závazky k dodavatelům, zaměstnancům o Krátkodobé směnky, zálohy aj. - Bankovní úvěry - Časové rozlišení => ostatní PASIVA o Výdaje příštích období (nájemné placeno pozadu) o Výnosy příštích období Optimální finanční struktura (míra zadluženosti) posouzení relace mezi cizím a vlastním (majetkem) kapitálem ukazatel zadluženosti (kolik majetku je zadluženo) a ukazatel finanční nezávislosti (kolik majetků patří podniku) relace mezi vlastním a cizím kapitálem je spojena s N na. Cena kapitálu je ovlivněna dobou splatnosti - 17

18 11. Finanční plánování AKTIVA Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá Aktiva DNM DHM DFM Oběžná aktiva Zásoby, pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - HV z minulých let Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva Úkolem finančního plánování je zejména posuzování a rozhodování o velikosti a druhu použitelných finančních zdrojů (kapitálu), které jsou potřebné k financování majetku, k zajištění likvidity a finanční stability podniku Zásady kvalitního finančního plánování 1. vychází ze znalosti tržní situace a věrohodného odhadu vývojových tendencí do budoucna 2. plán musí být změřen na růst tržní hodnoty firmy (= klíčové kritérium hodnocení činnosti podniku) 3. plán musí být časově a věcně sladěn (návaznost jednotlivých částí finančního plánu) 4. musí jej sestavovat pracovníci se zodpovědností za jednotlivé části 5. finanční plán se sestavuje klouzavým (posuvným) způsobem 6. variantnost plánování 7. respektování faktoru rizika 8. aktualizace plánu při podstatných změnách faktorů podnikatelského okolí 9. zachování vazby mezi krátkodobým a dlouhodobým finančním plánem 10. plánování je celoroční aktivita spojená s průběžnou kontrolou jeho naplánování 11. plánování je systematické, podřizuje se určité metodiky a plány se zpracovávají písemně (plán je dokument) Struktura finančního plánu Plán prodeje => plán výnosů Plán výroby Plánová výsledovka (A) => Plán zásobování => stanovení předběžného Plán investic => plán nákladů HV Plán inovací Personální plán - 18

19 Plánovaná rozvaha (B) Plán aktiv (B 1 ): Plán pasiv (B 2 ): Plán stálých aktiv Plán dlouhodobých pasiv Plán oběžných aktiv Plán krátkodobých pasiv Finanční plán podniku tvoří Soustava finančních ukazatelů: - charakterizují cíle, které chce podnik dosáhnout (zadluženost, rentabilita, likvidita aj.) - slouží k posouzení různých variant plánu plán výnosů plánovaná výsledovka (plánovaný výkaz zisku a ztráty) plán nákladů plánový výsledek hospodaření (jako součást plánované výsledovky) plán rozdělení výsledku hospodaření Plánované hotovostní toky V rozdělení podle: provozní činnosti investiční činnosti finanční činnosti Plán hotovostních toků (C) (C 1 ) Plán hotovostních toků z provozní činnosti - zisk (HV) před zdaněním - nepeněžní operace odpisy - změna OA - změny krátkodobých závazků (C 2 ) Plán hotovostních toků z investiční činnosti - výdaje vycházejí z plánu stálých aktiv, zahrnují: plánované výdaje na realizaci investičního programu a na získávání dlouhodobého finančního majetku příjmy spojené s prodejem dlouhodobého majetku (C 3 ) Plán hotovostních toků z finanční činnosti - výdaje vycházejí z plánu dlouhodobých pasiv: změny základního kapitálu změny dlouhodobého a cizího kapitálu výplata dividend Umírněný způsob financování Je respektováno základní prioritní hledisko při financování aktiv, tj. uvádí se do souladu životnost aktiv s dobou splatnosti pasiv - 19

20 Konzervativní forma financování Podnik používá dlouhodobé finanční zdroje i ke krytí krátkodobého majetku. Dochází k neefektivnímu využití drahých finančních zdrojů, tzv. překapitalizování. Používá se dlouhodobý kapitál jak na krytí dlouhodobého tak na oběžný majetek. Výhoda = vysoká stabilita podniku. Nevýhoda = snižuje se efektivita podnikání (cizí kapitál je levnější než vlastní) Agresivní způsob financování Manažeři riskují a k financování oběžného (vč. Trvale vázané části) i velké části fixního majetku používají krátkodobé finanční zdroje => tzv. podkapitalizování podniku. Tento postup je nebezpečený i pro zdravý podnik ohrožuje jeho likviditu. Cizím majetkem pokrýváme i svůj dlouhodobý majetek. Hrozí platební neschopnost => zánik podniku. Majetkově-finanční struktura Charakter majetkově-finanční struktury vyplývá z typu použité politiky financování majetku Překapitalizovaná Vyrovnaná Podkapitalizovaná Fixní maj. CZ dlouh. Fixní maj. CZ dlouh. Fixní maj. CZ dlouh. Trvalé části Trvalé části OM OM OM CZ krát. OM bez CZ krát. OM bez CZ krát. trvalé trvalé části části Konzervativní Umírněná Agresivní Rozdělení zisku Samotné rozdělení zisku záleží na typu společnosti (povinnost tvoření zákonného rezervního fondu, tvorba dalších fondů apod.). - 20

21 12. Zdroje a formy krátkodobého financování - Zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku (nákup materiálu, paliva, energie, výplatu mezd a platů, placení nájemného, přepravného, daní, splácení krátkodobých závazků, vyplácení dividend a úhradu jiných výdajů). - Týká se oběžných aktiv, je nazýván hrubý pracovní kapitál. Příjmy jsou v časové nesouladu s výdaji. - Kolik finančních prostředků bude podnik potřebovat a na jak dlouho závisí na druhu podnikání (zeměď. podnik od sadby do sklizně, restaurace max. měsíc) a na velikosti podniku - Financování OA - Jedná se o úvěrové financování - Probíhá opakovaně, neustále - V praxi je nutno, aby byla i část OA kryta vlastními zdroji ROZVAHA Stálá aktiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Oběžná aktiva Oběžný majetek Krátkodobé závazky Obchodní úvěr jeden ze spontánních zdrojů čerpá se tak, že se nezaplatí za výrobky či služby okamžitě, ale až za sjednanou dobu je poskytován ve formě věcné, ale vrací se ve formě peněz objem je omezen objemem dodávek od dodavatelů => kvantitativní omezenost je zde i kvalitativní omezenost významný zdroj krytí oběžného majetku průměrná výše obchodního úvěru = denní výše závazků * průměrná doba trvání závazku je považován za nejlevnější zdroj financování => je poskytován bezúročně Skonto = prodejní cena cena se slevou = úrok placený odběratelem za dobu od okamžiku zaplacení do dne splatnosti obchodního úvěru využití: - jestliže je výhodné - slouží k tomu přepočet na roční úrokovou míru - Sazba skonta v % z ceny Ekvivalentní roční úroková sazba z bankovního úvěru = Doba splatnosti obch.uvěr. (dny) lhůta pro poskytnutí skonta (dny) * 360 dnů Krátkodobé bankovní úvěry doba splatnosti do 1 roku - 21

22 dostupnost je závislá na úvěrové dostupnosti -> sleduje se BONITA dlužníka způsoby úvěrování o podle zůstatku (stavu) o kontokorentní úvěrování o revolvingové úvěrování (opakující se úvěr) riziko úvěrování úvěr se splácí ze zisku výše nákladů z krátkodobého bankovního úvěru = úrok (pevná neměnná nebo je dohodnuta jako pohyblivá) výběr bankovního spojení administrativní stránka Eskontní směnečný úvěr krátkodobý úvěr a je založen na existenci směnky banka jej poskytuje tím, že odkoupí směnku se zpětným postihem toho, od koho směnku odkoupila Kontokorentní úvěr - je poskytován jen vybraným zákazníkům => smlouva o kontokorentním účtu - je stanovena maximální částka úvěru => úvěrový rámec - nejdražší krátkodobý úvěr - kreditní úroky - debetní úroky (úroky se platí za dny čerpání úvěru) - banka si účtuje provizi z nečerpaného úvěrového rámce - zvýšené úroky za překročení úvěrového rámce - poplatky za vedení účtu Úrok Úrok = Jistina * procento úroku * počet dnů = = J * p * t J * t p J * t 360 = * = : 360 * p Úrokový součin (úrokové číslo) Úrokový dělitel!!počet dnů v měsíce je 30!! - 22

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více