Obsah. Finance verze 1.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Finance verze 1.1"

Transkript

1 Obsah Obsah Podstata podnikových financí Finanční řízení Charakteristika finančního trhu Bilance podniku (rozvaha) Výkaz zisku a ztráty (VZZ) Cash Flow a vztahy mezi náklady, výdaji, příjmy a výnosy Oběžný majetek Řízení potřeby a kapitálového krytí oběžného majetku Řízení pohledávek Majetková a finanční struktura Finanční plánování Zdroje a formy krátkodobého financování Finanční analýza Pracovní kapitál Rozdíly mezi investičním a finančním rozhodování Pojetí investic ve finančním řízení podniku Formování finanční struktury podniku Externí zdroje financování Princip forfaiting a hlavní druhy leasingu Vnitřní zdroje financování Úloha odpisů a odpisové politiky Zisk a jeho rozdělení Zdanění podnikového zisku Příčiny dlouhodobého finančního plánování a jeho specifické rysy Dlouhodobé financování Význam krátkodobého finančního plánování a jeho specifické rysy Finanční kontrola Tyto podklady slouží pouze pro přípravu ke zkoušce z předmětu FINANCE. Kapitoly se shodují s jednotlivými okruhy otázek. Některé otázky chybějí nebo se s jinými překrývají. Veškerý zde uvedený text je převzat z přednášek a cvičení a není určen pro komerční účely. - 1

2 1. Podstata podnikových financí Založení podniku, fungování, změny a zánik podniku jsou doprovázeny pohybem peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů. Podnikové finance - Zobrazují pohyb peněžních toků, kapitálu a finančních zdrojů. Peněžní prostředky představují stavovou veličinu a stav peněz k určitému okamžiku. Skládají se z hotovosti, ceniny, šeky, vklady. Nejlikvidnější složkou podniku, slouží k úhradě podnikových závazků. Velikost těchto prostředků slouží k posouzení platební schopnosti (cílem platební schopnosti je abychom nedrželi nadměrné peněžní prostředky, které nepřinášejí žádný efekt a také nedrželi nepotřebný majetek). Podnikový kapitál hlavní úlohou je zajišťování a obnova majetku. Je to 1 ze 3 vstupů půda, práce a kapitál. Celkově chápán jako souhrn peněz vložených do hmotného a nehmotného majetku. Členění hledisko vlastních zdrojů, hledisko délky splatnosti (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé). Finanční majetek souhrn peněz, taková veličina kterou získáváme za určité realizace svých výrobků (dotace, leasing, odpisy, zadržený zisk, zálohy od odběratelů) Finanční zdroje někdy ztotožňovány s podnikovým kapitálem. Můžeme je také považovat za tvorbu peněžních prostředků a podnikového kapitálu, tedy jako souhrn peněž, které podnik získá za určité období pomocí svých výrobků a služeb. - 2

3 2. Finanční řízení Těžiště finančního řízení spočívá v: - získání kapitálu - rozdělování kapitálu - rozdělování zisku Patří sem také: 1. řízení a financování oběžného majetku 2. finanční analýza 3. finanční plánování 4. vnitřní finanční řízení podnikatelských celků 5. finanční řízení při fúzích, sanacích a zániku firmy. MIKROEKONOMIKA MAKROEKONOMIKA FINANČNÍ ŘÍZENÍ Finanční řízení Pravidelné činnosti: - finanční, investiční plány a činnosti - finanční analýza - kontrolní činnosti - finanční agenda Nepravidelné činnosti: - okamžitá opatření - revize finančního opatření - řízení finančních krizí - řízení investičních záměrů Finanční řízení moderních podniků Těžiště finančního řízení podniku spočívá v získávání peněz a kapitálu, jejich investování a rozdělování zisku Celková struktura finančního řízení podniku je daleko rozmanitější Zahrnuje tyto hlavní oblasti: zajišťování finančních zdrojů pro založení či další rozvoj podniku (emise akcií, obligací, zajišťování bankovních a obchodních úvěrů apod.). volba optimální finanční (majetkové) struktury s přihlédnutím ke struktuře majetku, k nákladům na získání jednotlivých druhů kapitálu, eventuálně k době jejich splatnosti a finančnímu riziku. financování a řízení oběžného majetku, výběr optimální formy krátkodobého financování - 3

4 investování peněžních prostředků do fixního majetku eventuálně do financování fixního majetku, různé metody dlouhodobého financování, finanční vyhodnocování efektivnosti investičních variant. rozdělování podnikového zisku s ohledem na daňovou politiku státu, dividendová politika, tvorba rezervního fondu a zadržovaného zisku, odpisová politika. finanční analýza činnosti podniku finanční plánování tvorby a užití interních a externích finančních zdrojů z hlediska krátkodobého i dlouhodobého vnitřní finanční řízení integrovaných celků (koncernů, holdingů) využívání zahraničního kapitálu ve financování podnikových činností a vliv změn měnových kurzů a cel na finančním rozhodování finanční řízení při spojování, reorganizacích, sanacích a zániku podniku Finanční řízení moderních podniků není záležitostí jedné osoby či útvaru (s výjimkou malých podniků), je rozptýleno na celou firmu. Finanční řízení velkých podniků se obvykle u větších firem člení na dvě skupiny: a) finančně-manažerská skupina orientuje se na získávání kapitálu, na řízení PP, na jeho vztah k bance a jiným finančním institucím, na vyplácení dividend, na pojištění a riziko, na finanční plánování, vyhodnocování investičních záměrů apod. b) finančně-kontrolní (účetní) skupina zaměřuje se na finanční a nákladové účetnictví, na přípravu vnitropodnikových rozpočtů, vnitřní kontrolu apod. Vztah financí podniku k jiným ekonomickým disciplínám Finance podniku nelze izolovat od jiných ekonomických disciplín, zabývajících se různorodými stránkami činnosti podniku či různými faktory podnikání. Nejtěsněji souvisí finance podniku s: - mikroekonomikou - podnikovou ekonomikou (včetně marketingu) - účetnictvím ale také: - makroekonomikou - veřejnými financemi - peněžním a kapitálovým trhem - pojištěním - mezinárodními financemi Finanční rozhodování Finanční rozhodování můžeme charakterizovat jako PROCES VÝBĚRU OPTIMÁLNÍ VARIANTY získávání peněz, podnikového kapitálu a jejich užití z hlediska základních finančních cílů podnikání a s přihlédnutím k různým omezujícím podmínkám. - 4

5 Základní typy rozhodovacích situací v oblasti financování podniku 1) rozhodování o celkové výši potřebného kapitálu 2) rozhodování o struktuře podnikového kapitálu 3) rozhodování o struktuře podnikového majetku 4) rozhodování o investování (užití) podnikového kapitálu 5) rozhodování o rozdělování zisku podniku po zdanění 6) rozhodování o různých formách převzetí a spojování podniků Uvedené typy rozhodování se v zásadě týkají dlouhodobého, strategického, finančního rozhodování, kde se výrazně projevuje nutnost respektovat zvýšený stupeň rizika a faktoru času. Strategická rozhodnutí se týkají: fixního majetku dlouhodobého kapitálu o musí se respektovat zvýšený stupeň rizika a faktoru času o jsou realizována ve vrcholovém řízení podniku (v a.s. schvaluje hospodářský výsledek) Finanční manažeři rozhodují v krátkodobých horizontech o operativních finančních variantách a patří zde: rozhodování o struktuře jednotlivých složek oběžného majetku rozhodování o optimální formě krátkodobého kapitálu rozhodování o způsobu ochrany proti různým formám rizika Jsou ovlivněna dlouhodobým finančním rozhodování. - 5

6 3. Charakteristika finančního trhu Finanční trh je takový trh, na kterém se kupuje a prodává specifické zboží, finanční dokumenty ( tj.cenné papíry, různorodé záznamy a doklady, kterými jsou dokumentovány finanční závazky). Cena je určena nabídkou a poptávkou, jako na každém jiném trhu, ale na finančním trhu jsou určeny i úrokové sazby. Zprostředkování nabídky a poptávky se realizuje prostřednictvím peněžních ústavů různého typu a peněžních burz. Základním smyslem existence finančního trhu je shromáždit veškeré volné peněžní prostředky ve společnosti a alokovat je do míst, které přinesou jejich zhodnocení. Jsou umisťovány do oblastí, kde je možno očekávat nejvyšší zisk. Finanční trhy jsou vysoce konkurenčními. Tržní mechanismus se na finančním trhu uplatňuje specificky, vždyť také finanční operace a dokumenty mají celou řadu specifik. I u nás vystupuje na finančním trhu vysoký počet subjektů. Konkurenci omezuje stát a také monopolní postavení některých finančních institucí. Finanční dokumenty zajišťují likviditu trhu. Finanční trh je také někdy definován jako mechanismus, kterým se transformují zdroje od věřitelů k dlužníkům, usměrňuje tok finančních dokumentů, ukazuje možnosti kde a jak získat kapitál nebo jak vlastní prostředky výhodně investovat, snižuje náklady na investice, zajišťují likviditu investorům a korporacím. Jsou zdrojem informací, šíří je a shromažďují. Finanční trhy lze klasifikovat podle celé řady hledisek, ale nejběžnějším rozdělením je rozdělení na trh peněžní a trh kapitálový. Trh peněžní je trhem, na kterém se obchoduje s krátkodobými finančními dokumenty, hlavně s rezervními penězi, tzn. penězi centrální banky. Jejich doba splatnosti nepřesahuje 1 rok. Na straně nabídky jsou hlavně krátkodobé dluhopisy a směnky, na straně poptávky pak dočasně volné krátkodobé prostředky, jimiž disponují banky a snaží se je zhodnotit. - 6

7 4. Bilance podniku (rozvaha) Poskytuje informace o majetku podniku a jeho zdrojích krytí. Je to přehled Aktiv a Pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku (k rozvahovému dni). Sestavuje se buď k kalendářního roku, nebo k poslednímu dni hospodářského roku. Jednotlivé složky aktiv a pasiv nazýváme rozvahové položky nebo rozvahové stavy. Sestavuje se na základě informací z účetnictví z účtu 702 konečný účet rozvážný. A na počátku nového účetního období se opět převádí do účetnictví na účet 701 počáteční účet rozvážný. Rozvaha musí obsahovat: Název a datum ke kterému je zhotovena Aktiva a jejich členění Pasíva a jejich členění Aktiva celkem Pasiva celkem Rozvaha k AKTIVA Dlouhodobý majetek: Oběžný majetek:...kč...kč PASIVA Vlastní zdroje:...kč...kč...kč Cizí zdroje:...kč...kč Ostatní aktiva:...kč...kč Ostatní pasiva:...kč...kč AKTIVA CELKEM...Kč PASIVA CELKEM...Kč Aktiva a Pasiva v rozvaze se musí sobě rovnat. AKTIVA jsou majetek podniku rozdělený na: a) stálá aktiva = dlouhodobý majetek Nehmotný Hmotný Finanční b) Oběžná aktiva = oběžný majetek Zásoby materiál, výrobky, polotovary, zboží Pohledávky Finanční majetek- Pokladny a bankovní účty PASIVA zdroje krytí majetku rozděleny na: a) Vlastní zdroje Základní kapitál minimální výše je dána zákonem a právní formou podnikání b) Cizí zdroje Úvěry krátkodobé i dlouhodobé Závazky zaměstnanci, dodavatelé, finanční úřad, stát - 7

8 AKTIVA Zásoby Materiál, dokončená výroba a polotovary, výrobky, zvířata, zboží, poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku, ke společníkům a sdružení, v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku, ke společníkům a sdružením, sociální zabezpečení, stát daňové pohledávky, odložená daňová pohledávka, pohledávky v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem, jiné pohledávky Finanční majetek Peníze, účty v bankách PASIVA Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku, ke společníkům a sdružení, zaměstnancům, za sociální zabezpečení, stát daňové závazky a dotace, doložený daňový závazek, závazky k podnikům s rozhodujícím a podstatným vlivem, jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci - 8

9 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ) - měří výsledek hospodaření podniku - rozdíl mezi výnosy a náklady - výsledkem je zisk nebo ztráta - sestavuje se za určité období (na rozdíl od rozvahy, která je k danému datu) A ROZVAHA P A ROZVAHA P + zisk - ztráta => přírůstek aktiv snížení vlastního kapitálu <= Náklady i výnosy členíme na: 1) provozní (souvisí s vlastní činností podniku) 2) finanční (uskutečněné finanční operace) 3) mimořádné (nahodile se vyskytující jevy povodně, požár aj.) Základní struktura výsledovky Provozní náklady Provozní výnosy a) provozní výsledek hospodaření finanční náklady finanční výnosy b) finanční výsledek hospodaření - daň z příjmu za běžnou činnost (provozní + finanční) = (A) výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění) mimořádné výnosy mimořádné náklady c) hospodářský výsledek před zdaněním z mimořádné činnosti - daň z mimořádné činnosti = (B) výsledek hospodaření z mimořádné činnosti (po zdanění) A + B = výsledek hospodaření za účetní období (C) ÚČETNÍ OBLAST MIMOÚČETNÍ OBLAST Výnosy Náklady Zisk před zdaněním Transformace na daňový zisk - DPPO Výpočet daně = disponibilní zisk - 9

10 6. Cash Flow a vztahy mezi náklady, výdaji, příjmy a výnosy Rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji Vztah mezi výnosy a příjmy může nabývat tří podob: 1. výnos = příjem (např. tržba za výrobky nebo služby v hotovosti, inkasovaný úrok, přijatá smluvní pokuta) 2. výnos, který není příjmem (např. pohledávka, rozpuštění rezervy na opravy, změna stavu výrobků) 3. příjem, který není výnosem (např. přijatá záloha nebo dotace, přijatý úvěr, peněžní vklad společníka) Vztah mezi náklady a výdaji může nabývat obdobných tří podob: 4. náklad = výdaj (např. nákup materiálu a zboží v hotovosti, zúčtované a vyplacené mzdy; zaplacená oprava) 5. náklad, který není výdajem (např. závazek, odpis dlouhodobého majetku, tvorba rezervy na opravy) 6. výdaj; který není nákladem (např. poskytnutá záloha, nákup dlouhodobého majetku, splátka úvěru) Cash Flow příloha účetní závěrky pohyby peněžních prostředků podniku za určité období charakterizuje změnu stavu peněžních toků Vzniká tak nesoulad mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy a časový nesoulad: rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich finančním zachycením časový nesoulad hospodářských operací, které vyvolávají náklady ve finančním zachycení respektování důsledku používání různých účetních metod Rozdíl mezi ziskem a CF lze vymezit na příkladu: Podnik prodal zboží za Kč 2000,--. Náklady bez odpisů byly Kč 1400,-- a byly ihned zaplaceny. Odpisy jsou Kč 200,--. Odběratelé zaplatili hotově 60 % fakturované částky. Zbytek zaplatí v dalším období. DPPO je 31 % a uhradil ji ve druhémobdobí. Výnosy, Náklady, Zisk Příjmy, Výdaje, Cash Flow 1. období 2. období Σ 1. období 2. období Σ Tržby Příjmy N bez odpisů Výdaje bez daně Odpisy DPPO Zisk (účetní) CF DPPO Čistý zisk

11 Tvorba zisku je základní podmínkou pro tvorbu příjmů Dělení příjmů a výdajů Cash Flow: A. Provozní činnost (vlastní podnikatelská činnost) - samofinancování B. Investiční činnost (změny DM) C. Finanční činnost (změna vlastního kapitálu, dlouhodobých a krátkodobých závazků) Cash Flow = A + B + C Metody zjišťování Cash Flow 1) přímá metoda rozdíl mezi výnosy = příjmům a mezi náklady = výdajům) 2) nepřímá metoda vychází ze zisku nebo ztráty za dané období, který(á) se upravuje o náklady výdajům a o výnosy příjmům Nepřímá metoda výpočtu Cash Flow + Zisk po zdanění + Odpisy + Jiné náklady nevyvolávající pohyb peněz - Jiné výnosy nevyvolávající pohyb peněz Cash Flow ze samofinancování (patří do A -> provozní činnost) + Úbytek zásob, pohledávek, krátkodobých CP - Přírůstek zásob, pohledávek, krátkodobých CP - Úbytek krátkodobých závazků + Přírůstek krátkodobých závazků A. Cash Flow z provozní činnosti - Přírůstek DHM a DNM, dlouhodobé CP (akcie, dluhopisy) + Úbytek DHM a DNM, dlouhodobé CP (akcie, dluhopisy) B. Cash Flow z investiční činnosti - Úbytek dlouhodobých závazků, vlastního kapitálu + Přírůstek dlouhodobých závazků, vlastního kapitálu - Výplata dividend C. Cash Flow z finanční činnosti Cash Flow = A + B + C - 11

12 7. Oběžný majetek - zásoby surovin, materiálu, hotových peněz, pohledávek => optimální výše. - Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou (peníze -> suroviny -> výrobky -> pohledávky -> peníze na účtech -> hotové peníze). - Čím rychleji oběžný majetek obíhá, tím větší zisk. Slouží také k úhradě závazků podniku. - Je uveden v aktivech rozvahy, složka majetku podniku krátkodobá, do 1 roku. - Doba oběhu = návratnost prostředků a výše výkonů kolik vyrobíme a kolik na to potřebujeme. Charakteristika oběžného majetku Oběžný majetek je součástí majetku podniku a setkáváme se s ním u všech podniků bez ohledu na jejich organizační, právní formu, velikost, druh činnosti, věcnou a ekonomickou činnost a na podmínky hospodaření. Obsahové vymezení Je složité vzhledem k jeho pestrosti a v literaturách se liší. Základní hlediska vymezení oběžného majetku 1) časové hledisko (čas doba používání) vymezuje se jako majetek s krátkou dobou použití (zpravidla 1 rok) patří sem: o zásoby o pohledávky o finanční majetek o ostatní aktiva 2) funkční hledisko vymezení oběžného majetku funkcemi, které jsou v ekonomice podniků funkce jsou dílem společné, dílem diferencované podle typu podniků, oboru podnikání apod., ale také podle jednotlivých složek oběžného majetku ke společným funkcím patří: o vnitřní funkce o likvidní funkce o rezervní funkce o záruční funkce o vnější funkce Dělení oběžného majetku: - zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží) - peněžní prostředky (hotové peníze, které se mohou kdykoli vyzvednout z BÚ) - CP (směnky, obligace, akcie krátkodobé) - pohledávky podniku - 12

13 Podrobnější členění oběžného majetku a) ZÁSOBY: Materiál (na skladě, na cestě) Nedokončená výroba a polotovary Výrobky (vlastní výrobky) Zvířata (stav, příchovky, přírůstky) Zboží (nakoupené, převzaté, na cestě) Zálohy (poskytované dodavatelům) b) POHLEDÁVKY (krátkodobé, dlouhodobé) Z obchodního styku (za dodané zboží, ze směnek od odběratelů, za eskontované CP, aj.) Ke společníkům a účastníkům sdružení (půjčky společníkům, předpis úhrady ztráta, aj.) Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Sociální zabezpečení (nároky na výplaty sociálních dávek) Daňové pohledávky a dotace (zálohy na daň z příjmu, nároky na daňové odpočty, aj.) Ostatní pohledávky (z mank a škod, z náhrad vůči zaměstnancům) c) FINANČNÍ MAJETEK Peníze (hotovosti, šeky, poukázky k zúčtování, ceniny, peníze na cestě) Bankovní účty Krátkodobý finanční majetek (majetkové CP, dlužnické CP) d) OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období Příjmy příštích období (dosud nepřijaté neinkasované výnosy běžného období) Ostatní (aktivní ztrátové kursové rozdíly, tzv. dohadné položky) Zdroje financování oběžného majetku: - vlastní zdroje, - CP, - krátkodobé pohledávky, - zboží, - cizí zdroje krátkodobé úvěry Řízení zásob: - zabezpečí plynulé zásobování, - výrobu a prodej podniku s min náklady, - sleduje se: okamžitá a průměrná zásoba, rychlost a doba obratu zásob - 13

14 8. Řízení potřeby a kapitálového krytí oběžného majetku Spotřeba oběžného majetku a její kapitálové krytí je předmětem řízení oběžného majetku, kterým rozumíme vědomou činnosti podniků, která vychází ze záměrů podnikatelské činnosti a respektuje: e) situaci podniku a podmínky na trhu (zboží, práce, kapitálu) f) technické a ekonomické faktory, které ovlivňují potřebu oběžného majetku g) návaznosti na řízení ostatních činností podniku a musí být s nimi koordinováno Řízení oběžného majetku zahrnuje: řízení jeho celkové potřeby řízení zásob řízení pohledávek řízení peněžních prostředků a financování oběžného majetku Celkové náklady spojené s hospodařením se zásobami Pořizovací - cena zásob (cena, množství) - náklady na objednávku - objednací náklady, - administrativní náklady, - jednání s dodavatelem, přepravcem, - převzetí a kontrola dodávky, - ostatní. Skladovací - vlastní náklady na sklady (odpisy) - údržba a provoz skladů (osvětlení, vytápění, chlazení, úklid, údržba, opravy), - úroky z úvěrů na skladované zásoby, - ostatní náklady, např. pojistné na pojištěné zásoby, popř. majetkové odvody ze zásob apod. Náklady nedostatku zásob - ušlý zisk, - cenové diference při použití náhradního (dražší) materiálu, - pokuty za opožděné dodání či nedodání zboží odběrateli. - 14

15 9. Řízení pohledávek nárok na zaplacení peněžní dávky patří do oběžného majetku výše objednávek je ovlivněna: - doba splatnosti (doba na obchodní úvěr) - objem prodeje - na spolehlivosti odběratelů Ekvivalentní úroková sazba: (procento skonta) Ekvivalentní úroková sazba = Sazba skonta Délka obch.úvěru dny poskytnuté na skonto * 360 dní - 15

16 10. Majetková a finanční struktura Hospodářská stabilita: - majetková struktura poměr mezi majetkovými složkami - finanční struktura poměr mezi dluhy používaného finančního majetku - vzájemný vztah mezi kapitálem a majetkem spojeno s právní formou podnikání Rozvaha - posuzuje se ze dvou hledisek (aktiva, pasiva) - aktiva: v jakých formách je majetek vázán (konkrétní majetkové položky) - pasiva: původ majetku, z jakých zdrojů byl získán - aktiva = pasiva - sestavuje se k určitému datu - rozdíl mezi Aktivy a Pasivy nám ukazuje přehled hospodaření (zisk nebo ztrátu) - Zásady pro členění Aktiv: o Znázornění funkční struktury (skladba majetku) o Znázornění likvidity (schopnost podniku dostát svým závazkům včas a v plné výši) AKTIVA 1) pohledávky za upsaný základní kapitál (nesplacené akcie, podíly, pohledávky za akcionáři) 2) dlouhodobý majetek (neoběžná aktiva budovy, haly, stavby ) 3) krátkodobá (oběžná) aktiva majetek (přeměna na peníze do jednoho roku, pohledávky, peněžní prostředky, slouží ke krytí závazků v dohledné době) 4) ostatní aktiva zůstatky účtů časového rozlišení (náklady příštích období, příjmy příštích období provedené a dosud nevyúčtované práce) Činitelé mající vliv na velikost celkového majetku - rozsah podnikových výkonů - lepší využití majetku podniku - lepší metody zásobování (JIT) - zkrácení výrobního cyklu - změna ocenění majetku podniku Metody ocenění zásob: 1) Metoda průměrného ocenění zásoby se oceňují průměrnými cenami všech dodávek stejného druhu 2) FIFO 3) LIFO nejdříve se spotřebují poslední dodávky Pohledávky se oceňují v nominální ceně (snižuje se o rezervy na případné nedobytné pohledávky) Majetková struktura podniku je ovlivňována: - technická náročnost výroby (činnosti) - stupeň rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu - ekonomická situace podniku, orientace jeho politiky - 16

17 PASIVA - finanční struktura podniku - finanční zdroje, ze kterého byl majetek podniku pořízen - užší pojetí = pouze cizí zdroje Kapitálová struktura: - zachycuje strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - kapitál, který pokrývá fixní majetek + část oběžného majetku (trvalá potřeba na oběžný majetek) Vlastní zdroje - kapitál, to co jsme do podniku vložili, nebo zdroje vytvořené vlastní činností (podíl vlastníků na aktivech) - kapitálové fondy kapitál, který přichází z vnějšku, emisní užil (u a.s.), tvoří se i z darů, dotací - fondy ze zisku rezervní fond, fondy, které jsou vytvářeny ze zisku na základě vlastního uvážení (sociální fond, fond akcií pro zaměstnance) - výsledek hospodaření zisk, který nebyl rozdělen Cizí zdroje (kapitál) - nějaké závazky => rezervy a závazky současné, které vznikly z kapitálových operací v minulosti a bude je muset podnikatel v budoucnosti uhradit. - Rezervy se tvoří na vrub N, jsou to zadržené částky na budoucí závazky. Jsou určena na případné budoucí ztráty. Musí být přesně vymezeno na co se rezerva tvoří. - Některé rezervy jsou povinné (daňově uznatelné) a nepovinné - Dlouhodobé závazky o Doba splatnosti více jak jeden rok o Emitované obligace o Směnky k úhradě o Zálohy od odběratelů (dlouhodobé) - Krátkodobé závazky o Závazky k dodavatelům, zaměstnancům o Krátkodobé směnky, zálohy aj. - Bankovní úvěry - Časové rozlišení => ostatní PASIVA o Výdaje příštích období (nájemné placeno pozadu) o Výnosy příštích období Optimální finanční struktura (míra zadluženosti) posouzení relace mezi cizím a vlastním (majetkem) kapitálem ukazatel zadluženosti (kolik majetku je zadluženo) a ukazatel finanční nezávislosti (kolik majetků patří podniku) relace mezi vlastním a cizím kapitálem je spojena s N na. Cena kapitálu je ovlivněna dobou splatnosti - 17

18 11. Finanční plánování AKTIVA Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá Aktiva DNM DHM DFM Oběžná aktiva Zásoby, pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - HV z minulých let Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva Úkolem finančního plánování je zejména posuzování a rozhodování o velikosti a druhu použitelných finančních zdrojů (kapitálu), které jsou potřebné k financování majetku, k zajištění likvidity a finanční stability podniku Zásady kvalitního finančního plánování 1. vychází ze znalosti tržní situace a věrohodného odhadu vývojových tendencí do budoucna 2. plán musí být změřen na růst tržní hodnoty firmy (= klíčové kritérium hodnocení činnosti podniku) 3. plán musí být časově a věcně sladěn (návaznost jednotlivých částí finančního plánu) 4. musí jej sestavovat pracovníci se zodpovědností za jednotlivé části 5. finanční plán se sestavuje klouzavým (posuvným) způsobem 6. variantnost plánování 7. respektování faktoru rizika 8. aktualizace plánu při podstatných změnách faktorů podnikatelského okolí 9. zachování vazby mezi krátkodobým a dlouhodobým finančním plánem 10. plánování je celoroční aktivita spojená s průběžnou kontrolou jeho naplánování 11. plánování je systematické, podřizuje se určité metodiky a plány se zpracovávají písemně (plán je dokument) Struktura finančního plánu Plán prodeje => plán výnosů Plán výroby Plánová výsledovka (A) => Plán zásobování => stanovení předběžného Plán investic => plán nákladů HV Plán inovací Personální plán - 18

19 Plánovaná rozvaha (B) Plán aktiv (B 1 ): Plán pasiv (B 2 ): Plán stálých aktiv Plán dlouhodobých pasiv Plán oběžných aktiv Plán krátkodobých pasiv Finanční plán podniku tvoří Soustava finančních ukazatelů: - charakterizují cíle, které chce podnik dosáhnout (zadluženost, rentabilita, likvidita aj.) - slouží k posouzení různých variant plánu plán výnosů plánovaná výsledovka (plánovaný výkaz zisku a ztráty) plán nákladů plánový výsledek hospodaření (jako součást plánované výsledovky) plán rozdělení výsledku hospodaření Plánované hotovostní toky V rozdělení podle: provozní činnosti investiční činnosti finanční činnosti Plán hotovostních toků (C) (C 1 ) Plán hotovostních toků z provozní činnosti - zisk (HV) před zdaněním - nepeněžní operace odpisy - změna OA - změny krátkodobých závazků (C 2 ) Plán hotovostních toků z investiční činnosti - výdaje vycházejí z plánu stálých aktiv, zahrnují: plánované výdaje na realizaci investičního programu a na získávání dlouhodobého finančního majetku příjmy spojené s prodejem dlouhodobého majetku (C 3 ) Plán hotovostních toků z finanční činnosti - výdaje vycházejí z plánu dlouhodobých pasiv: změny základního kapitálu změny dlouhodobého a cizího kapitálu výplata dividend Umírněný způsob financování Je respektováno základní prioritní hledisko při financování aktiv, tj. uvádí se do souladu životnost aktiv s dobou splatnosti pasiv - 19

20 Konzervativní forma financování Podnik používá dlouhodobé finanční zdroje i ke krytí krátkodobého majetku. Dochází k neefektivnímu využití drahých finančních zdrojů, tzv. překapitalizování. Používá se dlouhodobý kapitál jak na krytí dlouhodobého tak na oběžný majetek. Výhoda = vysoká stabilita podniku. Nevýhoda = snižuje se efektivita podnikání (cizí kapitál je levnější než vlastní) Agresivní způsob financování Manažeři riskují a k financování oběžného (vč. Trvale vázané části) i velké části fixního majetku používají krátkodobé finanční zdroje => tzv. podkapitalizování podniku. Tento postup je nebezpečený i pro zdravý podnik ohrožuje jeho likviditu. Cizím majetkem pokrýváme i svůj dlouhodobý majetek. Hrozí platební neschopnost => zánik podniku. Majetkově-finanční struktura Charakter majetkově-finanční struktury vyplývá z typu použité politiky financování majetku Překapitalizovaná Vyrovnaná Podkapitalizovaná Fixní maj. CZ dlouh. Fixní maj. CZ dlouh. Fixní maj. CZ dlouh. Trvalé části Trvalé části OM OM OM CZ krát. OM bez CZ krát. OM bez CZ krát. trvalé trvalé části části Konzervativní Umírněná Agresivní Rozdělení zisku Samotné rozdělení zisku záleží na typu společnosti (povinnost tvoření zákonného rezervního fondu, tvorba dalších fondů apod.). - 20

21 12. Zdroje a formy krátkodobého financování - Zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku (nákup materiálu, paliva, energie, výplatu mezd a platů, placení nájemného, přepravného, daní, splácení krátkodobých závazků, vyplácení dividend a úhradu jiných výdajů). - Týká se oběžných aktiv, je nazýván hrubý pracovní kapitál. Příjmy jsou v časové nesouladu s výdaji. - Kolik finančních prostředků bude podnik potřebovat a na jak dlouho závisí na druhu podnikání (zeměď. podnik od sadby do sklizně, restaurace max. měsíc) a na velikosti podniku - Financování OA - Jedná se o úvěrové financování - Probíhá opakovaně, neustále - V praxi je nutno, aby byla i část OA kryta vlastními zdroji ROZVAHA Stálá aktiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Oběžná aktiva Oběžný majetek Krátkodobé závazky Obchodní úvěr jeden ze spontánních zdrojů čerpá se tak, že se nezaplatí za výrobky či služby okamžitě, ale až za sjednanou dobu je poskytován ve formě věcné, ale vrací se ve formě peněz objem je omezen objemem dodávek od dodavatelů => kvantitativní omezenost je zde i kvalitativní omezenost významný zdroj krytí oběžného majetku průměrná výše obchodního úvěru = denní výše závazků * průměrná doba trvání závazku je považován za nejlevnější zdroj financování => je poskytován bezúročně Skonto = prodejní cena cena se slevou = úrok placený odběratelem za dobu od okamžiku zaplacení do dne splatnosti obchodního úvěru využití: - jestliže je výhodné - slouží k tomu přepočet na roční úrokovou míru - Sazba skonta v % z ceny Ekvivalentní roční úroková sazba z bankovního úvěru = Doba splatnosti obch.uvěr. (dny) lhůta pro poskytnutí skonta (dny) * 360 dnů Krátkodobé bankovní úvěry doba splatnosti do 1 roku - 21

22 dostupnost je závislá na úvěrové dostupnosti -> sleduje se BONITA dlužníka způsoby úvěrování o podle zůstatku (stavu) o kontokorentní úvěrování o revolvingové úvěrování (opakující se úvěr) riziko úvěrování úvěr se splácí ze zisku výše nákladů z krátkodobého bankovního úvěru = úrok (pevná neměnná nebo je dohodnuta jako pohyblivá) výběr bankovního spojení administrativní stránka Eskontní směnečný úvěr krátkodobý úvěr a je založen na existenci směnky banka jej poskytuje tím, že odkoupí směnku se zpětným postihem toho, od koho směnku odkoupila Kontokorentní úvěr - je poskytován jen vybraným zákazníkům => smlouva o kontokorentním účtu - je stanovena maximální částka úvěru => úvěrový rámec - nejdražší krátkodobý úvěr - kreditní úroky - debetní úroky (úroky se platí za dny čerpání úvěru) - banka si účtuje provizi z nečerpaného úvěrového rámce - zvýšené úroky za překročení úvěrového rámce - poplatky za vedení účtu Úrok Úrok = Jistina * procento úroku * počet dnů = = J * p * t J * t p J * t 360 = * = : 360 * p Úrokový součin (úrokové číslo) Úrokový dělitel!!počet dnů v měsíce je 30!! - 22

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více