MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč"

Transkript

1 LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Věrou Ptáčkovou str. 6 7 MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. Jarní fotbalové výsledky Str. 21 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: Kateřina Kokešová

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 10 / 2009 Rada města jednala dne Na začátku jednání se rada seznámila se zápisy z jednání svých poradních orgánů majetkové komise a komise pro cestovní ruch a zahraniční styky. Referentka kanceláře starosty a tajemníka Drahomíra Lišková seznámila radu města s vyúčtováními veřejné finanční podpory poskytnuté organizacím: Český svaz bojovníků za svobodu, ISCAREX, s. r. o., Mateřské centrum, Občanské sdružení KONTAKT, Sleepy Hollow, Sportovní klub Bílá stopa a TJ Lanškroun Vodní sporty. JUDr. Hana Vágnerová, vedoucí odboru právního a majetku, informovala ra du města o plnění úkolu z usnesení rady města č. 114/2009 ohledně kabelové televize v Lanškrouně. Radě byla předložena i zpráva o vývoji kauzy FOCUS METAL, s.r.o., kterou zpracoval právník společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Schválila rozpočtová opatření č , těmito rozpočtovými opatřeními přijalo město dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evrop ského parlamentu, dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působ ností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a dotace na činnost odborného lesního hospodáře. V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, změnila limit prostředků na platy v příspěvkové organizaci Kino Lanškroun, Kulturní centrum Lanškroun a Městské muzeum Lanškroun. Rada města nařídila Kulturnímu centru Lanškroun odvod z rezervního fondu ve výši Kč 3 000, do rozpočtu zřizovatele z důvodu neoprávněného čerpání prostředků FKSP. Rada byla seznámena se zprávou o činnosti obchodní společnosti Školní jí delna MADORET, spol. s r.o., za rok 2008 a schválila výsledky hospodaření této obchodní společnosti za rok Rada města byla seznámena se zprávou o činnosti společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o., a schválila výsledky hospodaření této společnosti za rok 2008, dále schválila použití zisku společnosti za rok 2008 dle návrhu jednatele. Rada města nově jmenovala členy komise pro regeneraci městské památkové zóny v tomto složení: předseda: Ing. Jan Šebrle, místostarosta; členové: Ing. Ladislav Urban, vedoucí investičního odboru; Marie Heinrichová, referentka investičního odboru; Mgr. Michal Drkula, referent památkové péče, Krajský úřad Pardubice; Dr. Zbigniew J. Czendlik, děkan, Římskokatolická farnost, děkanství Lanškroun; PhDr. Václav Paukrt, vedoucí odboru, Národní památkový ústav v Pardubicích. Rada stanovila minimální prodejní cenu 100% obchodního podílu města Lanš kroun ve společnosti Školní jídelna MADORET, spol. s r.o., ve výši , Kč. Rada souhlasila se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., v ul. E. Krásnohorské a ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., v ulici Janáčkova. Rada nesouhlasila s uzavřením kupní smlouvy na převod vlastnictví pozemku v lokalitě Pod Penzionem II, protože žadatelka o uzavření smlouvy nesplnila základní podmínku uvedenou v budoucí kupní smlouvě. Rada města poskytla slevu nájemci městské tržnice s tím, že nová výše smluv ního měsíčního nájemného činí Kč ,. Na svém dalším jednání se rada města sejde v pondělí 25. května. Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Spokojenost občanů s poskytováním informací, část 1. Kde hledají občané informace Před dvěma lety zpracovávala Bc. Petra Novotná, studentka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, práci, ve které zjišťovala spokojenost občanů s poskytováním informací ze strany Městského úřadu Lanškroun. Po dvou letech práci rozšířila o srovnání v čase i v prostoru. Srovnává informovanost občanů Lanškrouna s odstupem dvou let a informovanost obyvatel Lanškrouna a Moravské Třebové. V tomto a dalších číslech Listů pro Vás budeme vybírat zajímavé pasáže z této diplomové práce. Z výsledků dotazníků vyplývá, že se občané o informace ve velké míře zajímají v obou městech, pouze 10 % respondentů z Lanškrouna a 9,3 % z Moravské Třebové se o informace nezajímá vůbec. Zatímco v Lanškrouně je nejčastějším způsobem získávání informací návštěva internetových stránek, a to 34 %, a na druhém místě je s 30,7 % získávání informací více způsoby, v případě Moravské Třebové je nejčastější odpovědí, a to 45,35 %, získávání informací využíváním více způsobů a druhou nejčastější odpovědí 29,3 % pravidelné čtení Moravskotřebovského zpravodaje. Nejméně častou odpovědí u obou měst, v obou případech 1,3 % respon dentů, je ta, že získávají informace jiným způsobem, například od sousedů, Serock slavil svátek sv. Vojtěcha Serock leží asi 40 km severovýchodně od hlavního města Polska Varšavy na pravém břehu řeky Narew. Od Lanškrouna je vzdálen asi 600 km, počet obyvatel se blíží k číslu Je centrem stejnojmenné správní oblasti (gmina Serock), která se rozkládá na ha a žije zde celkem obyvatel. Na polích v okolí Serocku se pěstují zejména jahody, které zde dozrávají v průběhu celého léta. Průmysl ve městě není rozvinutý, většina obyvatel do jíždí za prací do Varšavy nebo je zaměstnána ve službách spojených s turistikou. Současné vedení města podporuje systematicky rozvoj turistického ruchu. Pláže u řeky jsou čisté a upravené. Zajímavě řešeným parkem vedou z náměstí k řece upravené chodníčky, které místní obyvatelé i návštěvníci využívají k procházkám. Největším lákadlem pro turisty je samotná řeka Narew. Rybáři a příznivci vodních sportů plní rekreační střediska, která nabízejí 4500 lůžek. Rekreační zařízení v okolí města nabízejí ubytování všech cenových kategorií od levných chatek po luxusní hotely. Blízkost hlavního města Polska zvyšuje prosperitu školících zařízení, která jsou vybavena k pořádání různých konferencí, kongresů a školení. Víkendy zde tráví spousta obyvatel Varšavy, kteří zde mají chaty nebo využívají na bídek rekreačních středisek. Každoročně na konci dubna slaví město svátek svého patro na sv. Vojtěcha. Na tyto oslavy pozvalo i delegaci vedenou sta rostou města Ing. Martinem Koš ťálem. Na slavnostním zasedá ní serocké rady města si účast níci připomněli 20. výročí svr žení komunismu v Polsku a 10. výročí zahájení spolupráce s Lan škrounem. Při těchto slavnost ních příležitostech měli hosté z Lanškrouna možnost disku tovat i s eurokomisařkou Danu tou Hübner, která má v rámci Evropské komise na starost regionální politiku. Zástupci Lanškrouna spolu s polskou stranou řešili v rámci pracovních jed nání organizaci návštěvy serockých dětí v Lanškrouně na přelomu května a červ na a účast mladých lanškrounských volejbalistek na mezinárodním volejbalo vém turnaji, který pořádá od Volejbalový svaz powiatu (obdoba našich okresů) Legionowského. Lanškrounské volejbalistky nastoupí proti Chorvatkám, Běloruskám, Tunisankám, Polkám, Číňankám a Litevkám. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Setkání delegací ze tří polských měst, Litvy a českého Lanškrouna s euro komisařkou Danutou Hübner (uprostřed ve světlém kostýmku). od známých a z doslechu. Druhou nejméně častou odpovědí je získávání informací sledováním úřední desky, takto odpovědělo v případě Lanškrouna 6 % a v Moravské Třebové 4 % respondentů. Z podkladů dodaných Bc. Petrou Novotnou zpracovala Petra Brejšová

3 LL 10 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 PARTNERSKÉ MĚSTO DZIERŻONIÓW POZNALI I LANŠKROUNŠTÍ CYKLISTÉ V neděli dne 10. května 2009 se v polském partnerském městě Dzierżoniów uskutečnil VI. ročník akce inspirované Lanškrounskou kopou s názvem TRAKT Na letošní ročník TRAKTu získalo město Dzierżoniów finanční dotaci z Euroregionu Glacensis v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika v letech Mikro projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Překračujeme hranice. Mezi 600 účastníky nechyběli a se svými výkony se neztratili cyklisté z Lanškrouna. Skupina zkušených cyklistů (P. Bříza, J. Dostálek, J. Drápal, J. Faltejsek, M. Knápek, L. Kolaja, P. Král, M. Marek st., M. Marek ml., M. Martinec, F. Šembera, J. Šišán, M. Šrámek, J. Štichauer, M. Štichauer) po vlastní ose zdolala cca 140 km dlouhou cestu z Lanškrouna do Dzierżoniówa. V neděli se zúčastnila náročné cyklistické trasy dlouhé 100 km a v pondělí je čekala deštivá cesta zpět do Lanškrouna. Ostatní z celkem 35 lanškrounských účastníků TRAKTu, mezi které patřili také cykloturisté vedení panem Nohejlem, se vydali na méně náročnou trasu, která měřila přes 50 km. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Jednání pracovní skupiny se zúčastnil poslanec Evropského parlamentu Město Lanškroun je spolu s polským městem Czosnow, ZMOS Sloven ským svazem měst a obcí, italskou organizací ANZI Lazio a rumunskou or ganizací A.Co.R. Prahova účastníkem projektu kofinancovaného programem EU Evropa pro občany s názvem Dial up. Pracovní skupina složená ze studentů gymnázia, úředníků, zastupitelů a dalších občanů hledá v rámci tohoto projektu odpovědi na otázky týkající se tří základních témat: Jaké nástroje jsou silným faktorem dialogu s ostatními evropskými zeměmi? Jak přeměnit kulturní, jazykové, náboženské, etnické rozdíly v zemích EU pomocí kreativity a inovace? Jak můžeme přeměnit multikulturní společnost na interkulturní, kde integra ce není synonymem asimilace? Členové pracovní skupiny projektu Dial up využili přítomnosti europoslan ce Oldřicha Vlasáka v Lanškrouně a diskutovali s ním o tématech, kterými se zabývá projekt Dial up. Společně pak hledali odpovědi na otázky spojené s projektem. Poslanec se seznámil i s dotazníkem, který bude v nejbližší době distribuován pracovní skupinou mezi občany Lanškrouna. Sympatické bylo, že členové pracovní skupiny studenti lanškrounského gymnázia dokázali s poslancem diskutovat i o tak náročných tématech, jako je např. institucionální vývoj Evropské unie či výchova k evropskému občanství v českých školách. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Foto vpravo: Lenka Mačátová Paní Danuta Hübner při obědě mezi starosty Lanškrouna a Serocku. Sloupek starosty V minulých dnech jsem se účastnil několika akcí, na nichž jsem se setkal s řadou zajímavých osobností. O své dojmy z některých setkání bych se s Vámi nyní rád podělil. V polovině dubna navštívil naše město poprvé oficiálně ve funkci hejt mana Pardubického kraje pan Radko Martínek. Kromě vizitace krajských školských zařízení a setkání se staros ty obcí Lanškrounska si našel čas i na diskuzi se členy rady města a na se známení se s hlavními investičními záměry města. Pan hejtman se živě za jímal o náš názor na prudce se zvyšu jící nezaměstnanost v našem mikrore gionu, radní se ptali pana hejtmana na jeho mínění k situaci v obci Ru doltice v souvislosti s problematic kou bytovou výstavbou. Ve věci pod pory z evropských programů jsme sil ně lobovali za rekonstrukci plovárny u Dlouhého rybníka zejména s ohle dem na to, že poslední velká výzva na projekty cestovního ruchu bude vy hlášena ve druhém pololetí letošního roku. Pan hejtman zdůraznil, že kraj bude podporovat zejména ty projekty, které umožňují navyšování počtu turistů v regionu. Na počátku května navštívila malá delegace naše partnerské město Se rock. Naši polští přátelé se už tradičně předvedli jako znamenití a pozorní hostitelé. Kromě bohatého programu měli pro nás překvapení v podobě set kání s polskou eurokomisařkou pro regionální politiku paní Danutou Hüb ner. I ona se velmi zajímala o to, jaká je u nás situace na trhu práce, co jsou naše největší problémy a s jakými pro jekty se ucházíme o evropské peníze. Mne osobně překvapila informace mé ho kolegy starosty, že město Serock nijak nepociťuje globální ekonomic kou krizi. Ve městě nejsou žádné prů myslové podniky, Serock těží ze své blízkosti hlavního města Varšavy a vět šina jeho obyvatel je zaměstnána v ob lasti služeb. Poslední setkání, o kterém se chci zmínit, je návštěva předsedy Svazu měst a obcí ČR a zároveň europoslan ce pana Oldřicha Vlasáka. Využili jsme příležitosti a i jeho jsme pozvali na jednání rady města. Diskuze se týkala především postavení a vlivu českých europoslanců, fungování parlamentu a toho, co se podařilo pro naše města a obce v rámci EU prosadit. Velmi nás zaujaly detaily z jednacího řádu Ev ropského parlamentu. Ten má 785 po slanců, a tak jsou stanovena určitá pravidla, vycházející z demokratic kých principů. Mne osobně například udivilo, že v diskuzi před hlasováním o konkrétním usnesení může vystou pit jen ten poslanec, který se do řešení daného bodu už předtím aktivně za pojil. A i tak má možnost přednést pou ze jeden diskusní příspěvek v délce maximálně 2 minut. Při použití tako vého pravidla by zřejmě jednání naše ho městského zastupitelstva měla úplně jiný průběh Pan europosla nec Vlasák poté ještě více než hodinu a půl řešil se členy pracovní skupiny pro mezinárodní projekt Dial up, Evropa pro občany otáz ky spojené s tímto projektem a odpo vídal i na další dotazy přítomných. Ing. Martin Košťál, starosta města

4 STRANA 4 NEJEN Z MĚSTA LL 10 / 2009 DEN ZEMĚ V LANŠKROUNĚ sběr odpadků po městě poděkování školám Každoročně na 22. dubna připadá Mezinárodní den Země. Je to den vě novaný Zemi, zaměřený ekologicky. Jeho historie sahá do sedmdesátých let minulého století. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Jednoho jarního dne jsem měla pochůzku po městě a viděla jsem, kolik je ve městě po zemi odpadků. Začala jsem přemýšlet, co s tím. Napadlo mě uspo řádat na 22. dubna akci, při které by žáci a studenti po městě posbírali odpadky. Oslovila jsem místní základní a střední školy a čekala, kdo se ozve a půjde do toho se mnou. Nejdříve se ozvalo gymnázium, přesněji řečeno pan učitel Toncr, a říkal, že každoročně pořádají v tyto dny nějaké ekologicky zaměřené akce a na tento rok už má promyšlený celý projekt zabývající se ekologií a od pady v Lanškrouně. Navázali jsme tedy spolupráci. Později se mi ještě nahlásily ZŠ Bedřicha Smetany, střední zemědělská škola, ZŠ Dolní Třešňovec a střední odborná škola a střední odborné učiliště. Všechny tyto školy se nakonec do sběru odpadků zapojily. Chtěla bych poděkovat všem, kteří připojili ruce k dílu, a také uči telům, kteří museli na děti a stu denty dávat pozor. Jen jedno přání na závěr. Dívejte se všichni kolem sebe a nebojte se ozvat, když někdo ve vašem okolí dělá nepořádek. Ing. Petra Kratochvílová, odbor životního prostředí Z dotazů na městském webu Plánuje město něco dělat se zevnějškem lanškrounského kulturního domu (XLclub), alespoň z přední strany? Myslím si, že mnoho lidí jeho vzhled zvenku odradí ke vstupu dovnitř, ačkoliv vevnitř to je teď příjemné a hezké prostředí jak v restauraci, tak na sále. Ztotožňuji se s Vaším názorem, objekt opravdu potřebuje celkovou rekon strukci. V současné době probíhají jednání se společností GURMAN Lan škroun, s.r.o., o vypořádání majetkoprávních vztahů k celému areálu Spole čenského domu. Do ukončení těchto jednání není žádoucí do těchto nemovitostí vkládat větší finanční prostředky, a proto se soustředíme jen na nutnou údrž bu. V poslední době jsme částečně opravili klempířské prvky, odstranili všech ny závady na elektroinstalaci, vyřešili havárii splaškové kanalizace a provedli provizorní opravu střechy nad levým přísálím. Možná Vás potěšila údržba parku a zelených ploch. Tento výčet za stávajících okolností představuje ma ximum možného a společně si přejme, aby tento areál v budoucnu zažíval lepší časy. Jiří Švarc, odd. technické správy nemovitostí Nelze lépe zajistit bezpečnost přecházejících křižovatku u mrazíren? Kři žovatka je pro děti nepřehledná, není zde ani jeden přechod pro chodce. Záležitost bezpečnějšího přecházení v křižovatce ulic Husova a B. Smetany je již od Vašeho předchozího dotazu v řešení. Problémem se zabývala do pravní komise dne a její návrh, spočívající ve zřízení dvou pře chodů pro chodce navazujících na nově navržený chodník na travnaté trojú helníkové ploše uprostřed křižovatky, byl schválen radou města a projednáván s dotčenými orgány státní správy. V rámci tohoto projednávání nebylo Do pravním inspektorátem Policie ČR schváleno zřízení přechodů pro chodce z důvodu nízké frekvence chodců, ale bylo doporučeno zhotovení míst pro přecházení (tj. míst, upravených pro přecházení, kde ale chodci nemají před nost). Dne 5. května opět tuto problematiku projednala dopravní komise a do poručila radě města schválit navržené řešení s realizací ještě v tomto roce. V současné době investiční odbor zajišťuje dokumentaci k povolení uvede ných úprav. Ing. Jan Šebrle, místostarosta Čarodějnice nastartovaly košťata Malé čarodějnice a čarodějové se sletěli v MŠ Wolkerova. Děti v ú žasných kostýmech plnily čarodějnické úkoly: překážkový let na koštěti, počítání a lovení pavouků, hod žábou, koštětem, skok přes ohniště. Titul čarodějnický učeň nebo učnice získali ti, kteří také zvládli složit obrázek čaro dějnice a měli odvahu sáhnout do strašidelné krabice s pavou ky, hady a myší. Vyvrcholením čarodějnického dopoledne ve škoce byl výroční čarodějnic ký rej a poslech muzikálu Per níková chaloupka. Starý zvyk si připomněly děti v čaroděj nických kostýmech průvo dem po lanškrounských ná městích. S. Andrlová, R. Šilarová, MŠ Wolkerova Prodej obchodního podílu ve společnosti Školní jídelna Madoret, spol. s r.o. Městský úřad Lanškroun na základě usnesení zastupitelstva města č. 48/ 2009 ze dne 22. dubna 2009 oznamuje, že Město Lanškroun hodlá prodat svůj 100% obchodní podíl v obchodní společnosti Školní jídelna MADORET, spol. s r. o., se sídlem Lanškroun, Žichlínské Předměstí, ul. B. Smetany čp. 493, IČO Minimální prodejní cena obchodního podílu je Kč ,. Zájemci nechť předloží svoji nabídku písemně v zalepené obálce označené heslem NEOTEVÍRAT MADORET prodej obchodního podílu nejpozději do na adresu: Městský úřad Lanškroun, náměstí J. M. Marků 12, Lanškroun. JUDr. Hana Vágnerová, vedoucí odboru právního a majetku Volby do Evropského parlamentu budou již za 14 dní Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek od do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin. Volební obvod pro volby do Evropského parlamentu tvoří celé území České republiky. V Lanškrouně budete moci své volební právo uplatnit jako obvykle ve volebních místnostech umístěných v těchto budovách: gymnázium na nám. J. M. Marků čp. 113, dům dětí a mládeže v ul. Vančurově čp. 46, mateřská škola v ul. Wolkerově čp. 85, základní škola v ul. Dobrovského čp. 630, mateřská škola v ul. Žižkově čp. 365, základní škola v ul. B. Smetany čp. 460 (2 volební okrsky), střední škola v Dolním Třešňovci čp. 17. Českou republiku bude z celkového počtu 736 členů parlamentu reprezentovat 22 europoslanců. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka ZE ZPRAVODAJSTVÍ POLICIE ČR krátce po šesté hodině ráno usnul u Lanškrouna za volantem felicie 20letý řidič, vyjel mimo vozovku a narazil do třech stromů. Řidič byl s leh kým zraněním převezen do nemocnice se lanškrounští policisté zabývali vloupáním do sklepa v panelovém domě. Neznámý pachatel tam krádeží dvou trekingových jízdních kol způso bil škodu za dvacet tisíc korun. Odpoledne vyjížděli na vloupání do chalupy v Herborticích. Majitelé, kterým vznikla škoda za více než dvacet tisíc, nyní postrádají pračku a zahradní sekačku. Vykutálenému muži z Jablonného nad Orlicí hrozí trestní stíhání. Od ženy, která si pronajala byt na Lanškrounsku, od března letošního roku vybíral ná jemné. Namluvil jí totiž, že se tak dohodl s majitelem příbytku. Podvodník ale lhal. Celkem čtrnáct tisíc putovalo do jeho kapsy a on si vesele užíval. Jak se ale říká Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, i ten tokrát spadla klec. Za podvod nyní hrozí 42letému muži až dvouleté vězení. Ve čtvrtek7. 5. v pozdních večerních hodinách dostal hlad 20letý muž ze Svitav. Pro pozdní večeři si došel do jedné z prodejen potravin v Lanškrouně. Nechal si nakrájet salám, přibral i dva zavináče. Chyba nastala až ve chvíli, kdy se chystal prodejnu opustit bez zaplacení. A protože se za podobnou trestnou činnost v minulosti se zákonem již potýkal, sdělili mu policisté ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Při běžné silniční kontrole přistihli v pátek půl hodiny po půlnoci poli cisté ve Výprachticích hříšníka. Devětadvacetiletý muž z Lanškrouna se vy dal na cesty na malém motocyklu, ačkoli nevlastní řidičský průkaz. Navíc vy šlo najevo, že majitel motocyklu o jeho jízdě nemá ani tušení. Případ policisté šetří ve zkráceném přípravném řízení. Znamená to, že se mladý muž za řízení bez řidičáku a neoprávněné užívání cizí věci v brzké době ocitne před soudem. V sobotu v pozdních nočních hodinách se v Lanškrouně proháněl za vo lantem opelu 32letý muž, i když není držitelem příslušného řidičského opráv nění. Jen o chvíli později přistihli policisté stejného hříšníka v Letohradě. Dokonce se snažil policistům ujet. Nyní bude za svůj prohřešek potrestán. Již v březnu letošního roku vydražila žena z Lanškrouna na internetovém portálu LCD televizor. Na uvedený účet složila více než dvacet tisíc korun a těšila se. Marně. Do poloviny května jí vydražený televizor nedošel. Nepomohly ani opakované urgence. Proto se s žádostí o pomoc obrátila na policisty. Při silniční kontrole zadrželi policisté v Lanškrouně celostátně hleda ného muže, na kterého Okresní soud v Šumperku vydal příkaz k zatčení. Muž byl ještě týž den převezen do vazební věznice v Olomouci. Před polednem kontrolovali policisté v Lanškrouně řidiče staré škodov ky. Řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem. Navíc vyšlo najevo, že vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a byly na něm registrační značky z jiného vozidla. Řidič bude muset policistům ještě ledacos vysvětlit časně z rána se vydal zloděj do jedné z prodejen na Lanškrounsku. Odnést si toho chtěl určitě spoustu. Bezpečnostní opatření se v tomto případě ale vyplatilo. Už při prvních pokusech ničení majetku nenechavce vyplašilo bezpečnostní zařízení, a tak raději utekl. Škoda, kterou stihl ale způsobit, byla vyčíslena na 6 tisíc korun. Po pachateli policisté pátrají. V sobotu ve večerních hodinách se v Lubníku zloděj na svůj lup dooprav dy připravil. Přijel avií, z volně přístupné zahrady naložil patnáct dřevotřísko vých desek a odvezl je. Krádeží způsobil majiteli škodu za 45 tisíc korun.

5 LL 10 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici jednatel obchodní společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. Město Lanškroun vypisuje výběrové řízení na funkci jednatel obchodní spo lečnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Lanškroun. PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: Do funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o., může být jmenována fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná. JINÉ POŽADAVKY: vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického směru; orientace v oblasti komunálních služeb; orientace v odpadovém hospodářství a v nakládání s odpady; znalost problematiky péče o veřejnou zeleň; manažerské schopnosti; znalost problematiky řízení, ekonomiky a základních právních poměrů obchodních společností; řidičské oprávnění alespoň skupiny B; aktivní znalost práce s PC; vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita; orientační přehled právních předpisů, se kterými musí být jednatel společnosti schopen pracovat: občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce, živno stenský zákon, daňové zákony (zákon o dani z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani silniční ), zákon o účetnictví a související, mzdové předpisy, předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, předpisy z oblasti BOZP, požární ochrany, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o odpadech a související právní předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zákon o pohřebnictví, zákon o obcích, zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o veřejných zakázkách; občanská bezúhonnost; znalost místních poměrů vítána. CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: vedení obchodní společnosti, která zajišťuje komunální služby a odpadové hospodářství pro město. PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: , od jmenování do funkce jednatele společnosti. PLATOVÉ PODMÍNKY: smluvní odměna Další informace poskytne: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, tel.: PŘIHLÁŠKY musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde li o cizího státního občana), telefonický kontakt na uchazeče, datum a podpis. K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních pří slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským stá tem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čest ným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Písemné přihlášky zasílejte do v obálce označené v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JEDNATEL NEOTEVÍRAT na adresu: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun. Na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/325/09 se vyhlašuje konkurs na funkci ŘEDITELE/KY SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová, Skalka 1692, Dětského domova Horní Čermná 188, Střední zemědělské školy Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, Školního statku Lanškroun, Dolní Třešňovec 21 (na prac. úvazek 0,3). Pozn.: Uchazeč může podat přihlášku do konkursního řízení zároveň na SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 i na Školní statek, Dolní Třešňovec 21. Požadavky: odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředite le souladu s 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost škol ských předpisů a školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti. Náležitosti přihlášky: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdě lání; přehled o průběhu předchozích zaměstnání; strukturovaný životopis v českém jazyce; koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce; výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy ne starší 2 měsíců. Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh s přesným označením kon kursního řízení zašlete nejpozději do 30. května 2009 na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Komenského nám. 125, Pardubice. DEN VÍTĚZSTVÍ Den vítězství jsme si v Lanškrouně připomněli ve čtvrtek 7. května u pom níku obětem války a holocaustu. Čestnou stráž při slavnosti obstarali místní skauti. Promluvili zde starosta města Ing. Martin Košťál a jednatel ZO České ho svazu bojovníků za svobodu dr. Jaroslav Kovařík. Ten řekl: Vážení občané, bratři a sestry, milá mládeži, dovolte mi, abych k 64. vý ročí vítězství, jak je naší tradicí, pronesl několik slov jménem naší organiza ce Českého svazu bojovníků za svobodu. Setkáváme se každoročně u tohoto památníku k oslavě vítězství nad smrtonosným hitlerovským fašismem v 45. roce, po šestiletém krvavém boji. Přicházíme uctít památku bojovníků, kteří obětovali své životy v boji za spravedlnost, svobodu a budoucnost našeho národa. Nám, odbojářům a pamětníkům války, ani občanům, kteří se na dnešní akci dostavili, jistě není třeba zdůrazňovat význam dnešního výročí. My všichni, kteří tu dnes uctíváme hrdiny historického boje, se však nemů žeme vyhnout i mnohým otázkám, které před námi každodenně vyvstávají a znepokojují naši mysl. Můžeme snad s klidným svědomím hledět do očí těm, kteří bojovali za ideály lidskosti a pokroku? Nezůstáváme jim něco dlužni v plnění jejich odkazu? Odpovězme si sami. Snažme se proto svým jednáním a občanským uvědoměním nepromarnit odkaz a památku na historické udá losti, které si dnes připomínáme. Zástupci města, ČSBS a ČSSD poté položili k pomníku věnce. Slavnost byla ukončena státní hymnou. Text a foto: Lada Sitová Psí útulek Canis centrum, s.r.o., Lanškroun Chceme vás seznámit s příjmem psů v našem útulku za rok Za rok 2008 náš útulek přijal 117 pejsků a z toho nový domov našlo 104 chlu páčků. Původním majitelům bylo vydáno 9 pejsků a 95 pejsků odešlo k ná hradním majitelům. Nejstarším svěřencem byl a je dvanáctiletý pejsek jmé nem Darek, nejmladšími svěřenci byla 4 štěňata ve stáří 23 dnů. Novinky: Od ledna tohoto roku rozjel náš útulek virtuální adopci(adopce na dálku) začleňujeme tam pejsky, u kterých je šance na umístění v novém do mově nulová anebo mizivá vzhledem k jejich zdravotnímu stavu,věkovým nebo psychickým hendikepům a dlouhodobému pobytu u nás v útulku. Adopce na dálku je určena zejména lidem, kteří chtějí udělat dobrý skutek a pomoci některému z pejsků bez domova, ovšem rodinné prostředí či pod mínky jim nedovolují poskytnout některému z nich trvalý domov. Pokud se Vám tato virtuální adopce zamlouvá, přijďte se na naše svěřence podívat a sami si vyberete. Rádi Vám všechny pejsky ukážeme v době určené pro veřejnost každý den včetně svátků v době 9 11 a hod. Po dohodě s vedoucí útulku je možné otvírací dobu prodloužit nebo se domluvit na ná hradní době. Tel. číslo: Případně navštivte naše internetové stránky Pokud přemýšlíte, čím přispět útulku, a nevíte, co by se nám hodilo, nejvíce uvítáme granule, konzervy, suchary, piškoty, ale i obojky, vodítka a náhub ky. Záleží jen a jen na Vás! Děkujeme. Renata Kristková, tel.: PREZENTACE PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTŮ Dne bude městský architekt MgA. Přemysl Kokeš pro širokou veřejnost prezentovat připravované projekty a záměry Investic města. Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753, MUDr. Rösslerová Lucie, Lanškroun, Duk. hrdinů 615, MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n/o, Na Dílech 622, Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ, J. M. Marků 12, Lanškroun Začátek: hod.

6 STRANA 6 ROZHOVOR LL 10 / 2009 POVĚŘENÉ ÚŘADY PŘISPĚLY K LEPŠÍ KOMUNIKACI S OBČANY Rozhovor s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Věrou Ptáčkovou Sociální odbor má jako jednu z hlavních činností distribuci všech možných sociálních dávek a příspěvků. Připomeňte čtenářům, v jakých životních situacích se mohou občané obrátit na váš úřad a o jaké sociální dávky mohou žádat. Je v širokém povědomí veřejnosti, že sociální odbor poskytuje formou sociál ních dávek finanční pomoc. To by ale měl být jen jeden z článků celkové pomoci. Je potřeba spíše řešit důvod vzniklé krizové situace a ne její následek. Pracovnice našeho odboru dokáží řešit některé situace přímo, nebo alespoň poradit, kde je možno hledat odbornou pomoc. Co se týče konkrétně typů stávajících dávek, je jich hodně a jejich poskytování je vázáno podmínkami stanovenými přísluš ným zákonem. U jednotlivých dávek je vždy zvažována konkrétní situace žada tele, případně společně posuzovaných osob. Výčet dávek a podmínek pro jejich poskytování je proto pouze orientační. A. Dávky pomoci v hmotné nouzi (dle zákona 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) : 1. příspěvek na živobytí řeší nedostatečný příjem osoby či společně posuzova ných osob, 2. doplatek na bydlení lze poskytnou pouze tehdy, pokud osoba /společně posuzované osoby/ pobírají příspěvek na bydlení od úřadu práce, kontaktního místa SSP a zároveň jim byl přiznán příspěvek na živobytí. 3. mimořádná okamžitá pomoc poskytne se výjimečně, ve zvlášť odůvodně ných případech osobě /osobám/ která nesplňuje podmínky hmotné nouze, ale je nutno bezodkladně řešit situaci, ve které se ocitla. B. Dávky občanům těžce zdravotně postiženým (dle vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991, Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení) po posouze ní zdravotního stavu lékařskou posudkovou komisí poskytujeme: jednorázové dávky 1. na opatření zvláštních pomůcek, 2. na úpravu bytu, 3. na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla, 4. na provoz motorového vozidla, 5. příspěvek na individuální dopravu; opakující se dávky 1. příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu či garáže, 2. příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Také poskytujeme mimořádné výhody I, II nebo III stupně podle rozsahu zdravotního postižení občana. C. Příspěvek na péči (dle zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) poskytujeme občanům dle stupně závislosti na pomoci druhé osoby příspěvek na péči ve čtyřech stupních a to: I. stupeň (lehká závislost), II. stupeň (středně těžká závislost), III. stupeň (těžká závislost), IV. stupeň (úplná závislost).. Máte informace o tom, jaké systémy sociálního zabezpečení fungují v jiných státech EU a jak si v tomto srovnání stojí Česká republika? Je téměř nemožné srovnávat sociální systémy různých zemí. Každý stát má své specifické priority a od těchto pak odvíjí svůj sociální systém. Sama se domnívám, že sociální systém našeho státu patří k těm dobrým. Je ale fakt, že současný stav byl nastaven v době, kdy byla velmi nízká nezaměstnanost, většinou nepracovali jen ti, co vlastně pracovat nechtěli (samozřejmě s výjim kou hendikepovaných občanů). A proto nyní, kdy je pracovních příležitostí nedostatek, se v některých případech jeví jako velmi tvrdý a často neposkytuje možnost pomoci tam, kde sami cítíme, že by byla pomoc potřebná. Je všeobecně známo, že lidé mají v některých případech tendenci sociál ní dávky zneužívat. Jaké existují mechanismy, aby k těmto případům do cházelo co nejméně? Náš odbor v podstatě nemá žádnou možnost zabránit zneužívání sociálních dávek. Je téměř nemožné dokázat klientovi práci na černo. Zneužívání dávek k nákupu alkoholu, cigaret a jiných návykových látek sice často při šetření u kli entů zjišťujeme, ale v těchto případech je řešením pouze možnost výplaty věcnou formou poukázky na zboží nebo přímo nákup zboží. K této formě výplaty při stupujeme především tam, kde se jedná o péči o nezletilé děti. I zde klienti nachá zí řešení např. prodají poukázky. Ze své praxe však mohu potvrdit, že zpřísně ním podmínek pro poskytnutí dávek sociální péče občanům v hmotné nouzi od ledna 2007 došlo ke snížení počtu klientů zneužívajících sociální dávky. Má sociální odbor přímo ve své kompetenci také možnost sociální dávky odebrat? Samozřejmě, běžně jsou dávky odejímány v případech, kdy klient přestane splňovat podmínky stanovené zákonem pro přiznání nároku na dávku. A to je nejčastěji tehdy, kdy příjem klientů je vyšší než stanovená hranice. Také pokud je klient vyřazen z evidence úřadu práce a nemá zaměstnání, nepovažuje se takový to občan za osobu v hmotné nouzi a nenaleží mu ze zákona žádné so ciální dávky.u ostatních dávek je to tehdy, pokud zdravotní stav již neodpovídá zákonem stanoveným podmínkám. Od ledna 2007 došlo k zásad ním změnám v systému poskyto vání sociální péče. Zkuste čtená řům přiblížit, v čem tyto změny spočívaly? Jak již bylo zmíněno, zákon o po moci v hmotné nouzi nastavil zcela nová a mnohem přísnější pravidla na poskytování dávek pro občany s nedostačujícími příjmy, ale to by bylo na mnohem delší povídání. V zásadě došlo k tomu, že na sociál ní dávky dosáhne mnohem menší počet občanů a i částky vyplácené jako sociální dávky se snížily. Nabyl účinnosti zákon o sociálních službách, jehož posláním je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou z důvodu věku, špatného zdravotního stavu a mnoha dalších příčin oslabeni v prosazování svých práv. Mimo jiné zavedl zce la novou dávku, a to příspěvek na péči, který nahradil dřívější příspěvek pro bez mocnost poskytovaný jako součást důchodu. Částky poskytované občanům podle stupně závislosti jsou mnohem výší než dřívější bezmocnost a jsou poskytovány našim odborem jako samostatná dávka. Účelem bylo zajistit občanům závislým v různém stupni na pomoci druhých osob dostatek finančních prostředků, které pak užijí na nákup služeb dle vlastního výběru a vlastních potřeb. Můj kamarád tvrdí, že mnozí tělesně postižení, kterým jsou od roku 2007 adresně poskytované dávky je nevyužívají na placení služeb různých rehabili tačních a zdravotních zařízení, ale lidově řečeno je projí. Obdobný názor pak mají i mnozí provozovatelé těchto zařízení, kterým mnohdy razantně ubyla klientela. Jak vy sama se díváte na tento problém? V zásadě s tímto názorem souhlasím. Ačkoliv jsou občané při poskytování příspěvku na péči upozorňováni na to, že mají příspěvek využívat k nákupu služeb, které potřebují k zabezpečení kvalitního života vzhledem ke svému stavu, ve většině případů se tak neděje. Peníze opravdu, a to v lepším případě, projí. V jiném případě je příspěvek dalším zdrojem příjmu pro celou rodinu. Pokud je však péče rodinou o tohoto člověka zabezpečena řádně, ačkoliv to není legislativně správně, nevidím důvod cokoliv měnit. Ten, kdo někdy pečoval o velmi starého nebo zdravotně postiženého člověka, ví, že to je práce k nezaplacení. Horší je ale ta situace, kdy je péče o takového člověka nedosta čující. V případě příspěvku na péči je zákonem stanovena povinnost kontrolní činnosti využívání příspěvku na péči, ale i zde není jasné, jak postupovat v případech zneužívání této dávky nebo spíše nevyužívání na to, k čemu má sloužit. Jsem přesvědčená, že jediným řešením by byla povinnost daná záko nem užívat alespoň nějakou část na nákup služeb a toto prokazovat našemu odboru. V případě, že by tak nebylo činěno, mohla by být tato část příspěvku odejmuta, neboť by nebyla užita ke stanovenému účelu. Ale nejsem kompetent ní k takovým to návrhům a uvidíme, co přinese budoucnost. Náklady na tuto dávku vysoce převyšují původně předpokládanou výši (pro zajímavost v dubnu 2009 to jen na našem odboru představovalo částku Kč), a protože se nevracejí do sociálního systému ve formě nákupu sociálních služeb, nepřispí vají k původně stanovenému účelu, kterým bylo poskytování více kvalitních a různorodých sociálních služeb, které by byly reakcí na požadavky příjemců této dávky a znamenaly by vznik nových pracovních míst. Jedna z kompetencí sociálního odboru je také komunitní plánovaní, které má zajistit dostupnost sociálních služeb. Mnohá města už mají svůj komunitní plán. Jak je na tom v tomto ohledu Lanškroun? Přípravou komunitního plánu se zabýváme již delší dobu. Je to práce nároč ná, a pokud ji chceme udělat tak, aby komunitní plán skutečně reagoval na potřeby občanů, je i příprava časově náročná. V současné době již ale máme utvořenu představu o potřebách všech skupin uživatelů a rádi bychom komu nitní plán zpracovali do konce letošního roku. Sociální odbor má na starost také prevenci kriminality mládeže a proti drogovou problematiku. O Lanškrounu je známo, že drogy tu jsou poměr ně velkým, i když skrytým problémem. Co všechno sociální odbor v této problematice zajišťuje a s jakými výsledky? Tato oblast je na našem odboru převážně zabezpečována kurátorem pro děti a mládež a manažerem prevence kriminality. Významným dílem jsme se podíle li na vybudování městského kamerového dohlížecího systému, který již nyní slouží k zvýšení bezpečnosti občanů města v monitorovaných oblastech. Dále

7 LL 10 / 2009 Z MĚSTA STRANA 7 spolupracujeme s Městskou policii Lanškroun a státní policií ČR. Provádějí se kontroly zaměřené na problematiku podávání alkoholu mladistvým a ne zletilými, kontroly nezletilých kuřáků. Pokud ale rodiče nemají zájem řešit zjištěné prohřešky svých dětí, minou se tyto akce účinkem. Co se týče drog, došlo údajně v poslední době v našem regionu k velkému nárůstu uživatelů a distributorů drog. Je to závažný problém, ale náš odbor se tímto zabývá pouze okrajově, neboť tuto problematiku musí řešit odborníci. Takovými jsou pracovníci občanského sdružení LAXUS, které v našem městě poskytuje so ciální služby uživatelům drog. Jedná se především o anonymní poradenskou činnost a probíhá také výměnný program injekčních stříkaček. Velkým celospolečenským problémem jsou dnes také děti vyrůstající ve velmi slabém sociálním zázemí. Má dnes sociální odbor dostatek legislativních pák k tomu, aby v těchto případech dokázal efektivně a rychle zasahovat? Jednou z významných činností našeho odboru, která tady ještě nebyla zmí něna, je sociálně právní ochrana dětí. Mezi nejdůležitější činnosti pracovnic sociálně právní ochrany dětí patří zejména realizace opatření na ochranu dětí, tj. především výkon opatrovnictví a poručenství, rozhodování ve věcech svě ření dětí do náhradní rodinné péče, zajišťování poradenské činnosti, sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy, plnění stanovených úkolů v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým a dalších úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost. Nevím, co považujete za rychlý a efektivní zásah, ale zde se jedná spíše často o dlouholetou mravenčí práci s konkrétní rodinou, která směřuje k tomu, aby dítě mohlo zůstat ve svém přirozeném prostředí. Samozřejmě, že někdy nasta nou tak závažné a neřešitelné situace, kdy je nutno zajistit dítě jiným způsobem než v rodině, a pak nám legislativa umožňuje jednat okamžitě a bez průtahů. Od nového roku má sociální odbor na starost také zaměstnávání dlou hodobě nezaměstnaných prostřednictvím instituce veřejné služby. Před stavte čtenářům LL tento projekt a vysvětlete, jak konkrétně bude naplňo ván v Lanškrounském regionu? Tento institut v podstatě umožňuje obcím získat na práci v obci pracovní sílu s minimálními náklady, občan v hmotné nouzi zdarma pracuje pro obec a tímto má možnost zvýšit si příjem (navýšit dávky hmotné nouze) až o 1659 Kč. Je tedy zřejmé, že vykonávat veřejnou službu by mělo být pro občany v hmotné nouzi výsadou, ne trestem. Záleží pak na vedení obce, komu výkon veřejné služby umožní a komu ne. Domnívám se, že hlavním kritériem by mělo být pracovní nasazení jednotlivých občanů a jejich ochota vykonat veřejnou službu právě v té době, kdy ji obec nejvíce potřebuje. Věřím, že tento institut by mohl při správném uchopení přispět ke spokojenosti jak obce, tak občanů, kteří se octli dlouhodobě ve hmotné nouzi. Co se týče konkrétní situace, některé obce již tuto službu využívají, jiné se k tomu teprve chystají. Vzhledem k tomu, že zajištění veřejné služby není pro obce povinné, nijak toto nesledujeme. Kon krétně v Lanškrouně budou veřejnou službu pro město zabezpečovat Technic ké služby Lanškroun pravděpodobně od měsíce června nebo července Se vznikem pověřených úřadů se měla kromě jiného zlepšit také komu nikace úředníků s veřejností díky lepší znalosti rodinných poměru a od stranění anonymity. Myslíte si, že se z hlediska sociálního odboru podaři lo tento záměr naplnit? Pověřené úřady skutečně přispěly k lepší a intenzivnější komunikaci s ob čany. Zvláště staří a zdravotně postižení občané si velice pochvalují to, že nemusejí dojíždět až do okresního města. Co se týče ostatních dávek a sociál ně právní ochrany dětí, záleží vždy na konkrétním občanu. Někdo je radši, že se setká s úředníkem, který je tzv. v obraze, kterému nemusí dlouho vy světlovat svoji situaci jak osobní, tak rodinnou. Na druhé straně jsou zase tací, kteří by radši komunikovali s cizím člověkem, zůstali více v anonymitě. Frantiček Teichmann STANOVISKO RADY PARDUBICKÉHO KRAJE k dopracované dokumentaci posuzování vlivu záměru Modernizace spa lovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice na životní prostředí Pardubický kraj nesouhlasí se spalovnou průmyslového odpadu v areálu společnosti Synthesia v Rybitví. Posudek týkající se vlivu na životní prostře dí a veřejné zdraví, které kraj obdržel od ministerstva životního prostředí, nepovažuje za dostatečně průkazný. Pardubický kraj s ohledem na princip předběžné opatrnosti, na míru poznání a v současné době s ohledem na širo ký odpor veřejnosti nesouhlasí s připravovaným záměrem modernizace spa lovny průmyslových odpadů, vysvětlil postoj Pardubického kraje Václav Kroutil. Přestože to zákon nevyžaduje, tak jsme připravili materiál, k němuž se mohlo vyjádřit celé zastupitelstvo. Stanovisko navazuje na programové prohlášení současného vedení kraje, kde uvádíme, že nebudeme podporovat spalovny průmyslových odpadů na území Pardubického kraje, řekl radní. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje Mateřské centrum pozvánka pro maminky s dětmi V úterý v 16 hodin se sejdeme u hasičárny, kde se bude konat její prohlídka a beseda s hasiči. Nejsem schopen splácet své dluhy co dělat? Co dělat, když se ocitnete v prodlení s placením? Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. Jestliže máte pocit, že se dluhy dostávají mimo vaši kontrolu, není dobré nedělat nic a myslet si, že se situace sama zlepší. Nezlepší. CO BYSTE MĚLI UDĚLAT? 1. Vypracujte si seznam věřitelů a aktuální výši dluhů zjistěte si, komu a jaké částky vlastně dlužíte a jakou část dluhu jste již úspěšně splatili. 2. Zjistěte stav svého dluhu tyto informace se pokuste zjistit buď prostudo váním dopisů, popř. upomínek, které vám věřitel posílal, anebo zkontaktujte přímo věřitele (nejlépe písemně) a požádejte jej o sdělení současné výše dluhu. 3. Sepište si seznam svých příjmů a výdajů tento seznam by měl obsahovat veškeré příjmy rodiny od všech zdrojů a všechny výdaje (včetně uvedení účelu těchto výdajů). 4. Posuďte své výdaje a zvažte, zda by je nešlo snížit Můžete utrácet méně za jídlo, zábavu či cigarety? Koupili jste si na úvěr něco, co by bylo možné vrátit? Skutečně potřebujete mobilní telefon? A pokud ano, máte ten pro vás nejvý hodnější tarif? Neutrácíte víc, než je nutné, za oblečení? Opravdu musíte jezdit do práce autem? 5. Snažte se zvýšit svůj příjem zvažte možnost přivýdělku brigádou. Zjistě te, zda pobíráte všechny sociální dávky, na které máte nárok. Nevlastníte něco, co by bylo možné prodat? Výtěžek z dobrovolného prodeje bývá pod statně vyšší než cena dosažená v rámci nuceného prodeje při exekuci. Nemohly by vám dospělé děti či jiní členové domácnosti začít přispívat (popř. přispívat vyšší částkou) na výdaje na domácnost? 6. Předložte věřitelům plán, jak hodláte dluh splácet můžete požádat o roz ložení splátek na delší časové období, čímž dojde ke snížení výše splátek. CO BYSTE NAOPAK DĚLAT NEMĚLI! 1. Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh tahle varianta může vypadat lákavě, ovšem může vás snadno dostat do mnohem horší situace. 2. Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení. 3. Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit pokud nebudete schop ni plnit splátky dle dohody, u věřitelů tím ztratíte jakoukoli důvěryhodnost. 4. Neignorujte své dluhy je lepší zaplatit i malou částku než nic. 5. Jestliže máte dluh na kreditní kartě či v obchodě, přestaňte jejich služeb užívat a jen splácejte své závazky. Pokud si sami se svým problémem nevíte rady anebo potřebujete věc kon zultovat s nezúčastněnou třetí osobou, můžete se obrátit na některou z or ganizací, které nabízejí bezplatné poradenství, např. na občanské poradny na internetové adrese pro radu anebo sdružení SPES jež se specializuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v potížích se splácením dluhů. Občanská poradna Ústí n/o. Přečetli jsme: Bez práce je čím dál více lidí Dubnová čísla nezaměstnanosti na Orlickoústecku přinášejí neveselý po hled. Došlo k prolomení devítiprocentní hranice. Předpoklad, že měsíc duben přinese další nárůst nezaměstnanosti v regio nu, se bohužel naplnil. Zatímco na konci dubna bylo bez práce 8,8 procenta obyvatel Orlickoústecka, během dubna došlo k nárůstu o další čtyři desetiny procentního bodu. Nově přibylo 283 uchazečů. Úřad práce evidoval k poslednímu dubnu 6818 nezaměstnaných, z nich bylo 6667 dosažitelných. Čísla statistik jsou neúprosná, loni ve stejnou dobu to byla přibližně polovina, nezaměstnanost činila pouze 4,5 procenta. Žen bez práce je oproti mužům v současnosti méně, a sice 46,1 procenta. Absolventi škol všech stupňů se na nezaměstnaností podílejí 6,4 procenta. Nárůst jsme předpokládali. Hodně uchazečů sice bylo vyřazeno, projevily se sezonní práce. Jiné roky by to znamenalo pokles nezaměstnanosti, ale teď kvůli pro pouštění ne, uvedla Zdenka Šimková z úřadu práce. Nejkomplikovanější situace je od začátku roku na Lanškrounsku. Zatímco předchozí roky patřil region mezi tahouny v zaměstnanosti, teď je tomu právě naopak. Pouhé dvě desetiny procenta nyní zbývají k dosažení nešťastné třináctky, možná už příští měsíc. Zatím to tak skutečně vypadá, počítáme s dalším nárůstem nezaměstnanosti na Lanškrounsku, připustila v pondělí Zdenka Šimková. Přes jedenáctiprocentní hranici se na konci dubna už pře houplo také Českotřebovsko (11,2 %), k deseti procentům se výrazně přiblí žilo Králicko (9,9 %). Pokud jde o nejvyšší průměrnou délku nezaměstna nosti, tu vykazuje dlouhodobě Českotřebovsko s 15,1 měsíce. Na dvacet uchazečů je jedno volné místo. Počet volných míst, která nezaměstnaným nabízí Úřad práce v Ústí nad Orlicí, také není řečí čísel příliš povzbudivý. Pro 6667 dosažitelných uchaze čů je jich pouhých 325, což znamená meziměsíční pokles o 84, meziročně dokonce o (Orlický deník, )

8 STRANA 8 Z REGIONU LL 10 / 2009 RUDOLTICE MAJÍ VRACET MILIONY Rudolticím hrozí vážné finanční problémy, neboť finanční úřad chce, aby obec vrátila dotaci na první etapu výstavby sídliště u Zámečku včetně tučného penále. Na první pohled to může vypadat, že všechno má na svědomí minulé vedení obce, které v řadě věcí tohoto gigantického projektu dle výsledku šetření finančního úřadu pochybilo. Z toho, co se dá v současné době zjistit, to už tak jednoznačně vypadat nemusí. Právní zástupkyně obce Mgr. Jana Hamplová na veřejném sezení s rudol tickými občany dne 28. dubna 2009 zhruba nastínila, v jaké situaci se mo mentálně obec nachází. Významné části jejího vystoupení nechávám bez ko mentáře v této zkrácené verzi. Stalo se to, že na obec došly výměry od finančního úřadu, že obec má do 30 dnů vrátit dotace na výstavbu sídliště u Zámečku včetně penále v celkové výši 136 milionů korun. Těch porušení a amatérismu ve výkonu samosprávy bylo tolik, že jsem to ve své dosavadní praxi nezažila. Nehovořím o celkové výši problému, hovořím o počtu různých druhů porušení, která se týkají všeho. To jen tak na úvod, abyste pochopili, že paní starostka (Lenka Bártlová pozn. autora) má můj obdiv, že do toho v této situaci jde. Někdo z toho ale musí tu obec vyvést a musí to být ně kdo, kdo do toho má chuť, kdo do toho má odvahu, protože tohle je první práv nická liga. A rozhodně jí to teď nezávidím. Momentálně je to tak, že kam sáhneme, tam je problém, mnohdy nemůžeme ani doklady dohledat. Takže faktu, že stát udělal tyto kroky, se nedivím. Ta po chybení tady byla, jsou identifikovatelná a čiší z toho obcházení zákona. Co je těžší, jsou motivy, ale to je důvodem jiných řízení, to my tady nebudeme řešit. Teď je potřeba se k tomu postavit a já v těch žalobách proti svému přesvědčení ba gatelizuji to, k čemu tady došlo, a v podstatě obhajuji minulé vedení, protože nic jiného nemohu dělat. Jako právník, jako člověk s tím, co se tady dělo nesouhla sím, ale to nám teď nepomůže. V podstatě upozorňuji na spoluúčast státu na tom, že to takhle dopadlo. Mám tu také jednu dobrou zprávu, a to jsou tyto dva papíry v ruce, kterých jsme s paní starostkou dosáhli jak úsilím mě, co se týká paragrafů, tak úsilím paní starostky, která leštila kliky všech možných ministerstev. Tyto dva papíry mají hodnotu 55 milionů korun, které nám stát prominul. To je zatím jediná dobrá zpráva. Protože když se podíváte na to, co nám zbývá, a na roční rozpočet cca 25 milionů, který má obec k dispozici, tak by to znamenalo, že obec by ne směla de facto čtyři roky vůbec existovat, aby se to zaplatilo. Nehledě na to, že se předpokládají další dvě kontroly, a potom lze v té katastrofické verzi tipovat, že stát bude chtít 320 milionů korun. Momentální situace je taková, jako by každý z občanů dlužil 52 tisíc korun. To je samozřejmě síla, ale to, že to tak počítáme, není samoúčelné. My to budeme používat při právní obraně. I když obci stát odpustil cca 80% penále, stále je ta suma, kterou musí obec zaplatit, nehorázná. Proč říkám nehorázná? Tady se děla naprosto zásadní a vážná pochybení, porušování zcela zásadních pravidel celého procesu nakládání s dotacemi, nicméně je tu několik věcí, kterých se lze u soudu chytnout. Možná se ptáte, čím budeme argumentovat. Řeknu to velice zjednodušeně. 90% těch kroků, které se děly, se děly mimo zastupitelstvo. To ale nechci hodnotit. Stát totiž toto připustil tím, že dotaci připustil tam, kde být ne měla, nechal to několik let zcela bez dozoru a poskytoval další dotace. To je již druhé pochybení státu. Také si uvědomme, že stát má z ústavy povinnost zajistit samosprávu v obci, což znamená, že ji nemůže nechat bez peněz. Stát nemůže připustit, aby tak zásadní dopad spočinul na občanech, kteří o tom nevěděli. Tedy jinými slovy chceme argumentovat spoluzaviněním státu. Plus máme institut dobré mravy. Podle mě, když ty peníze ať tak nebo tak, třebas s vážnými poruše ními, byly využity, připadá mi nemravné vracet peníze za to, co tu skutečně stojí. Ať nám dají 20% penále jako trest, to musíme přijmout, ale dotace byla využita, dokonce tam ani nebyly rozdíly mezi cenou obvyklou, jak se to v té době pohybo valo na trhu. Tu hodnotu ty stavby prostě mají a my budeme argumentovat pří lišnou tvrdostí zákona a spoluzaviněním státu. V ideálním případě může správní soud dospět k tomu, že úředník, který vyměřil obci placení, postupoval podle špatného výkladu zákona a v rozporu s dobrými mravy, a proto já soud použí vám jinou úvahu a ruším rozhodnutí finančního úřadu a obec nemusí platit nic. Toto ale rozhodně nenastane Podání žaloby nemá bohužel v tento okamžik odkladný účinek a pořád platí, že obec musí do 30 dnů zaplatit 80 milionů korun. My tam předkládáme odklad ný účinek, ale v tom nám mohou i nemusí vyhovět. Věříme, že nám vyhoví, ale když nám nevyhoví, tak je to průšvih. Abych ale odpověděla na dotaz z letáku, jestli obci hrozí bankrot, tak obec nemůže zbankrotovat. Nicméně může být desítky let obcí chudou, protože se bu dou po řadu let platit miliony a miliony. Starostka Rudoltic aktuálně říká Aktuální vyjádření jsem od starostky Lenky Bártlové získal v telefonickém rozhovoru. Mimo jiné mi řekla: Situace se uplynulých dnech nezměnila a ne mám tedy žádné nové zprávy. Stále ještě čekám především na stanovisko finanč ního úřadu, kterému jsme poslali žádost o posečkání. Poměrně dlouhou dobu byl tento projekt i mezi politiky prezentován jako úspěšný model toho, jak může i malá obec postavit obecní byty. V tomto duchu se vyjadřoval ještě na podzim roku 2006 například i současný poslanec Miro slav Váňa (ČSSD), jeden z členů tehdejšího výboru Státního fondu rozvoje bydlení, který se podílel po roce 2000 na tvorbě koncepce bytové politiky v našem státě. Jak je možné, že dnes mají Rudoltic tak vážné problémy? Na tohle po mě nechtějte odpověď. Vezměte si, že už v roce 2005 zjistil NKÚ (nejvyšší kontrolní úřad) tahle pochybení a NKÚ už tehdy napadl ministerstvo pro místní rozvoj, že ministerstvo řádně nekontrolovalo všechny podloženosti žadatelů o poskytnutí státních dotací. Třeba konkrétně u nás v Rudolticích nebyly doloženy všechny podklady, které by svědčily o tom, že proběhlo výběrové řízení. Už na základě tohoto zjištění jsme tehdy neměli ty dotace dostat. Kdyby to stát kontroloval, jak měl, a poukázal na tato pochybení, nemuselo se to stát. A mě se neptejte, jak je možné, že se tak dlouho nic nedělo. K osobě poslance Miroslava Váni mohu dodat, že nám nedávno pomohl zprostředkovat osobní schůzky na ÚOHS (Úřad ochrany hosp. soutěže, pozn. autora) v Brně a MF ČR v Praze. A co že mi to Miroslav Váňa (ČSSD) tehdy v říjnu 2006 řekl Budu velmi potěšeně referovat řediteli státního fondu rozvoje bydlení panu doktorovi Wágnerovi, že může být naprosto bez obav, protože vše probíhá skvě le podle plánu. Řekl bych dokonce nad očekávání dobře. A musím také říci, že příklad výstavby zde v Rudolticích by si za sloužil být příkladem všem investorům po celé České republice, protože jsme zde svědky vysoce kvalitní bytové výstavby za bezkonkurenčně nízké ceny. To není obvyklé nikde v republice. Řekl bych, že je to díky velmi zodpovědnému přístupu starosty, projektantů a celého týmu pra covníků, kteří se okolo výstavby bytů pohybují. Věnují tomu svůj osobní čas a výslednicí je velmi přijatelná cena bydlení pro budoucí nájemníky. Státní úředníci projevovali k rudoltickému projektu takovou vstřícnost, že jejich knowhow chtěli aplikovat i v dalších regionech. Alespoň se o tom jed nalo, jak potvrzuje i Váňa: S exministrem Radko Martínkem jsme o tako vémto přístupu uvažovali. Pan Martínek je v současné době místopředseda výboru pro veřejnou správu, v jehož kompetenci je i otázka bytové politiky. A zcela jistě i do budoucna chceme tento přístup dávat za vzor, neboť je to cesta správným směrem. Stanovisko NKÚ k výstavbě v Rudolticích Nedalo mi to a na internetu jsem hledal stanovisko NKÚ k výstavbě v Ru dolticích. Celkem rychle jsem narazil na text tiskové zprávy z května 2006 o u končení kontrolní akce č. 05/16 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby a bydlení. Kontrolováno bylo období let u ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí a 26 vybraných příjemců podpor. U obce Rudoltic se píše: Obec Rudoltice při výstavbě 108 bytových jednotek a TI porušila zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že nevypsala obchodní veřejnou soutěž na dodavatele stavby a zadala kompletní zhotovení stavby za celkovou cenu více než 100 mil. Kč jí zřízené příspěvkové organizaci. Tato příspěvková organizace měla pouze dva pracovníky a tuto zakázku zadala z volné ruky. Obec nedoložila k žádosti o poskytnutí dotace rozpočet stavby, dále byla zjištěna platba za dodáv ky bez průkaznosti jejich věcného plnění ve výši cca 11,2 mil. Kč. V této zprávě se dále mimo jiné píše a vytýká MMR a MF: Financování výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury probíhalo od roku 1998 až do září 2004 bez schválené dokumentace programů. MMR (mi nisterstvo pro místní rozvoj) poskytlo v tomto období na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury částku cca 13,604 mld. Kč, aniž byly prostřednic tvím dokumentace programů stanoveny a MF schváleny základní finanční uka zatele a technicko ekonomické zásady a principy financování. Podmínky pro poskytování dotací stanovilo MMR v letech 1998 až 2004 nedo statečně, v některých případech i chybně. Na doložení všech jím stanovených dokladů netrvalo, kontrolu úplnosti provádělo povrchně a dotaci obdrželi i ža datelé, kteří nedoložili stanovené doklady. MMR rozhodovalo o přidělování do tací na základě neúplných podkladů a bez stanovení, resp. využití hodnotitel ských kritérií. U 31 akcí kontrolovaných v rámci kontroly NKÚ (za období let 1998 až 2004) bylo zjištěno, že MMR provedlo kontrolu pouze u jedné z nich. Pro úplnost připomínám, že stavba sídliště u Zámečku byla spuštěna na za čátku roku V letech zastával funkci ministra pro místní rozvoj Pavel Němec (Unie svobody) a v letech ho vystřídal v této funkci současný hejtman PK Radko Martínek (ČSSD). Nechávám na uvážení čtenářů, ať sami posoudí, kdo všechno může mít v souvislosti s momentální situací v Rudolticích máslo na hlavě. František Teichmann Start sezóny v Mladějově 11. sezóna v Průmyslovém muzeu v Mladějově byla úspěšně zahájena v sobo tu výletními jízdami parních vlaků. I díky pěknému, slunečnému počasí nás navštívilo na 300 spokojených návštěvníků. Chtěl bych informovat o možnosti zakoupit si jízdenky na naši úzkokolejku již ve vlacích ČD, a.s. Zakoupením jízdenky má návštěvník automatickou rezervaci místa ve výletním vlaku. Touto spoluprací mezi muzeem a ČD, a.s., bychom chtěli motivo vat návštěvníky k ekologickému způsobu dopravy do našeho muzea. M.Kopřiva

9 LL 10 / 2009 Z MĚSTA I Z REGIONU STRANA 9 Lubnické poselství potomkům V současné době prochází kostel sv. Petra a Pavla v obci Lubník rekon strukcí střechy věže a fasády. Empírový kostel se rovněž dočká i nových oka pů a mnoha dalších oprav. Akce je dotována ze Státního zemědělského inter venčního fondu Programu rozvoj venkova a o další dotace je zažádáno. Na opravu je rovněž uspořádána sbírka. Odhadované náklady se mohou vyšpl hat až na cca , Kč. Během prací byly vyzvednuty pamětní schránky z makovice na vrcholu věže. Obě u pouzdra slavnostně otevřel farář římskokatolické církve pan Ja roslav Přibyl. V každé z nich se nacházelo poselství, které nám v ní zanechali původní starousedlíci, sahající až k roku a 9. května byly listiny vystaveny pro veřejnost. Na historické mince, německy psané listiny a exempláře přiložených novin se mohli přijít podívat všichni, kterým není historie cizí. A zájem nebyl malý. Přišli lidé nejen z obce, ale i z okolí. Zvláště mince byly středem pozornosti, nejstarší z nich nesla leto počet Mnohé z listin už notně poznamenal čas, ale i tak bylo vidět, že zá znamy byly pořízeny s velkou péčí. Nejnovější materiály pocházely z roku Starosta obce pan Karel Langhammer přichystal další pouzdro s odkazem pro časy budoucí. Jsou to dobové fotografie z kulturních akcí, stavebních ú prav obce, kopie listiny PS ČR o znaku a praporu obce, pohlednice obce, dokumenty o setkání rodáků v r. 2005, kovové mince ze současnosti i minu losti, čerstvé noviny, nechyběly ani letošní ( květnové) Listy Lanškrounska, 3 zpravodaje obce Lubník z r a vzkaz příštím generacím obce. Odpoledne 10. května se všechny historické materiály, doplněné o nové poselství, vrátily zpět na věž kostela. Tam setrvají až do další rekonstrukce, kdy je někdo opět ukáže světu. JS V Tatenici dokončují projekt Zámeckého parku Starosta obce Mgr.Vladimír Žák říká: Výsledkem realizace tohoto projektu je vybu dování chodníků, vodní fontány, odpočinkových míst, osvětlení a založení nové veřejné zeleně v prostoru mezi zámkem a kostelem. V minulosti byla tato lokalita po demolici starých domů pouze zatravněna. Údržba spočívala v sekání a kompostování trávy, jiné využití nebylo. Projekt slouží k rozšíření a revitalizaci stávajícího parku u zámku a vytvo ření systémů zeleně určených pro odpočinek a rekreaci. Cílem projektu je také zvýšit kvalitu životního prostředí v obci a atraktivitu zdejšího renesančního zámku a barokního kostela, které jsou významnými kulturními památkami. Návrh Zámeckého parku zpracovala Ing. Hana Hanyšová z Lanškrouna, realizaci sadových úprav provedla firma Jan Vavřín ARS Litomyšl. Sta vební práce při budování chodníků, odpočinkových míst, osvětlení a částečně i fontány jsou prováděny ve spolupráci se zaměstnanci obce a místními živ nostníky. V současné době ještě pracujeme na dokončení vodní fontány. Autorem pískovcové fontány je Pavel Surma z Lešan u Kostelce na Hané. Celkové náklady projektu jsou 1,1 mil. Kč, z toho zahradnické práce předsta vují částku 650 tis. Kč. Projekt Zámeckého parku je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (Opatření 6.5. Podpora a regenerace urbanizo vané krajiny). Celková výše podpory činí 617 tis. Kč. OT, foto vpravo Týden oslav 80. výrocí založení školy na Dobrovského ulici Pondělí 1. června 8.00 zahájení oslav vztyčením vlajky školy; vystoupení pěveckého sboru a mažoretek 9.00 předání vysázené aleje stromů městu Lanškroun (Hala B. Modrého) Úterý 2. června celoškolní projekt Škola v čase Středa 3. června zahájení výstavy v hlavní budově školy Veselá zahrada školní družina od Odpolední šachový turnaj na novém hřišti Čtvrtek 4. června návštěva učitelů a žáků z družební školy z Dzierzoniowa, v průběhu dne je možné zhlédnout výstavu v prostorách školy do hod akademie pro žáky zahájení akademie pro rodiče a hosty ve Společenském domě Pátek 5. června výstava v prostorách školy do od 9.00 Věda u školy ukázky prací z Festivalu vědy a techniky Sobota 6. června ukončení výstavy v Nová učebna na ZŠ Dobrovského ul. Alternativní jiná, netradiční jiný způsob než běžný, vžitý. Těmito pří vlastky se může pyšnit nově otevřená učebna na ZŠ Dobrovského ul. v Lanškrouně. Využili jsme volných podkrovních prostor a připravili pro naše žáky třídu, ve které se ani jako ve školní třídě cítit nemusí. Barevnost stěn, koberec, sto lečky místo lavic a sedací kostky jako židle. Jiný způsob výuky s netradičními metodami. To vše nabízí nový prostor. Učebna zahájila svůj život 28. dubna bitvou Řeků s Trójany ze starých řeckých bájí, komunitním kruhem, prací ve skupinách a příjemnou pracovní atmosférou. Otevření nové učebny je součástí oslav 80. výročí založení školy. Stavební parcely v Žichlínku Obec Žichlínek má ještě k odprodeji několik stavebních parcel v připra vované lokalitě Maniny I (ze Žichlínka směrem na Lanškroun po pravé straně). Bližší informace na Obecním úřadě, Žichlínek 3, e mail: tel.: JS

10 STRANA 10 Z MĚSTA I Z REGIONU LL 10 / 2009 MIMINKA V BAVLNCE se nás několik maminek látkařek a ně kolik budoucích maminek sešlo v Mateřském cent ru Dětský svět v Lanškrouně, abychom si popovída ly o plenách, které pro děti používáme, a nové ma minky seznámily s možnostmi používání moder ních látkových plenek. Toto setkání proběhlo v rám ci kampaně Týden opravdových plen (Real Nap py Week). Nabídka plenek je dnes opravdu široká a každý si může vybrat pro své děťátko to, co mu bude nejlépe vyhovovat. A to jak materiálově, stři hově, tak i finančně. Například jedna slovenská firma šije kvalitní plenky za velmi příznivé ceny. Zatímco jsme si my maminky povídaly, naše dě tičky se bavily v baloncích a hrály si s hračkami. No vé maminky si plenky mohly důkladně prohléd nout a položit všechny dotazy, které je napadly. Je škoda, že se nás dnes sešlo jen 8. Pokud vám to nevyšlo a máte o tuto problematiku zájem, mů žete zavolat paní Evě Vetché, která vám ráda po může zorientovat se v široké nabídce moderních lát kových plen, na číslo M. Kárníková Dostal florbalovou hokejku V pondělí navštívil naši školu radní Pardu bického kraje Miloslav Macela, který předal našemu spolužákovi cenu za pěkné studijní výsledky a za literární práci, kterou napsal. Toto ocenění dostávají každý rok žáci ze sociálně slabších rodin s výbornými studijními výsledky. Jakub je velký sportovec, a pro to si za odměnu přál florbalovou hokejku, kterou také obdržel. Všichni přejeme Jakubovi, aby se mu dařilo nejen ve škole, ale i při sportovních výkonech. Spolužáci ZŠ a MŠ Damníkov Můj ideální učitel Můj ideální učitel může být žena i muž v mladém věku, kdy má hodně nejrůznějších nápadů a elá nu. Takový učitel by měl být vysoce vzdělaný a ko munikativní. Měl by mít se mnou velkou trpělivost a hlavně mě připravit do života. Určitě by neměl být zase tolik přísný, ale musí si umět zjednat re spekt. Měl by být také spravedlivý. Musí jevit zá jem o to, jestli rozumím danému učivu, a pokud ne, znovu mi ho ještě jednou vysvětlit. Měl by mít také smysl pro humor. Učení dětí by neměl brát jako svou povinnost, ale jako radost a potěšení. Určitě musí být chápavý, abych mu mohl důvěřo vat a řešit s ním nejrůznější problémy, třeba i ty mimoškolní. Tak já si představuji ideálního učitele. Jakub Ptáček, 7. ročník, Základní škola a mateřská škola Damníkov Pálení čarodějnic v Sázavě V pozvánce na stránkách SPS (http://sps.oka mzite.eu/) jsme psali, že: Určitě čekáme všechny ČARODĚJNICE na hřišti. Samozřejmě jste zváni i vy krásnější a nečarodějnice... Všechno, co jsme slibovali, jsme snad i dodrželi. Čarodějnic nebylo moc já jsem tedy viděla jen tu jednu na hranici ale o to byla krásnější a vyráběná šikovnými prstíky dětí ze školky. Sami dětičky si ji také donesly na hřiště. Těch ostatních krásněj ších a nečarodějnic přišlo také spousta. Tedy davy lidí, které se hrnuly na hřiště nás samozřejmě ne zaskočily na vše jsme připraveni. Spoustu lidí nalákal koncert skupin CHE.CZ a MORYBUN DUS BAND. A hráli skvěle. Poslechovou část le tošní akce vystřídal taneční muzikant Arnošt Štěrba. Takže i slibovaný tanec až do rána se povedl. Letošní Čarodky prostě byly plné pohody. Ně co jsme vyposlechli, něco jsme pojedli výborné makrely a vyhlášené selátko na rožni bylo vyprodá no už po 9 hodině večerní, ale samozřejmě až do rána bylo jídla dost (kuřata, klobásy, krkovice...), něco jsme vypili, pak jsme to vytančili... I počasí nám přálo lehká přeháňka nikoho nerozhodila (máme přece nový stan). A hlavní je, že při prvomájovém návratu domů (časně zrána) nám nikdo nezapadl do rozkopané silnice... Další připravovaná akce na hřišti v Sázavě se koná Kácení máje. Všichni jste sr dečně zváni. EM PODĚKOVÁNÍ NADAČNÍMU FONDU BOHEMIA Naše ZŠ oslovila nadaci Bohemia a získala od ní velice pěkný knižní dar anglická leporela, jejichž součástí jsou dřevěné kostičky na procvičování mo toriky a sady tří pohádkových, působivě ilustro vaných knížek. Navíc děti získaly i plyšové What s in Elmo s Backpack? Je to červená plyšová po stavička s batůžkem, ve kterém je rozkládací kníž ka. I díky této pomoci dojde ke zpestření a zlepše ní výuky anglického jazyka na naší škole, která probíhá již od prvního ročníku. Touto cestou bychom chtěli my učitelé i žáci poděkovat Nadačnímu fondu Bohemia za jeho záslužnou a užitečnou práci. Škola v Dolním Třešňovci je navíc zapojena i do softwarového programu ISL, který žákům rovněž pomáhá ve výuce anglického jazyka, obzvláště s vý slovností. Nahrané texty jsou namluveny v dokon alé angličtině rodilými mluvčími. Program umož ňuje i přístup k mnoha písním a videoklipům. Toto vše napomáhá našemu krédu Angličtina zábavnou a hravou formou s důrazem na poslecho vé a komunikativní dovednosti! ZŠ D. Třešňovec Krásného dubnového počasí využila rudoltická školní družina ke krátkému cyklistickému výletu do sousední Lukové. Tam na nás čekali manželé Čadovi. Pan Čada nás provedl truhlářskou dílnou a ukázal dětem sbírku starých hoblíků. Paní Ča dová jim zas ukázala keramickou dílnu, dětem zdarma rozdala keramické obrázky a pan Vráťa před očima užaslých dětí vyrobil na hrnčířském kruhu hrníček a vázičku. Všude bylo cítit vůni dře va, hlíny a vládla domácí atmosféra. Dětem se vý let tak moc líbil, že po návratu prosily o další vyjížď ku na kole za dobrodružstvím. Foto: Filip Krystl ZŠ A MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN DĚTÍ v pátek 5. června 2009 v době od do hod. Program: prohlídka školy jízda na lanovce v Dračím hnízdě svezení na koni opékání párků u táboráku se skupinou Hlasy ve tmě hry s překvapením pro děti Těšíme se na Vás! Poslední čarování před upálením Poslední noc v dubnu bývá ve znamení čaroděj nic. Dnes už se naštěstí pálí jen imaginárně. Ve středověku by čarodějnici jistě nepřivedli ke Spo lečenskému domu v Lanškrouně, a už vůbec by jí nezahrály takové kapely jako lidem, kteří se tam odpoledne dostavili. Jako první se na scéně objevila kapela Lorgit, která se po dlouhé době strávené ve zkušebně ko nečně podívala na denní světlo mezi fanoušky. Hned po ní si kytary naladili kluci z kapely Bull dock. Poprvé ve svém městě představili novou pí seň Padlí andělé, která se vymyká jejich rockové mu stylu a posouvá tím tak celou kapelu zase o kus dál. Poté se na pódiu objevila aparatura ka pely Dragon. Kapela, která se nebojí vyjádřit svůj názor svými svéráznými texty, se proslavila už po celé republice. Po Dragonech nastoupili Mother s Angels. Před pódiem se začaly objevovat mladé slečny, které se přišly podívat na své idoly. Večer zakončila skupina Kabát revival, kterou ocenila hlavně starší generace. O dva dny později se konal odlet čarodějnic v Albrechticích. Večer tam zahájili Lorgit. Nejen pro starší generaci poté začali hrát Quiz a po nich Kabát revival. O půlnoci zahráli Bulldoci, kteří tak celou akci ukončili. Na obou akcích se sešlo mno ho lidí, ať už kvůli grilovaným pochoutkám, nebo hudebnímu programu. Letošní pálení čarodějnic se vydařilo a nezbývá nám než počkat si zase na příští rok. Simona Stupenová

11 LL 10 / 2009 STRANA 11 HISTORIE Květen 1945 a odboj na Lanškrounsku Před 64 lety v květnu 1945 skončila druhá světová válka, největší a nejstraš nější válka světových dějin. Netrvala sice třicet či dokonce sto let jako některé války v minulosti, ale jenom pouhých šest let, přesto však přinesla smrt více jak padesáti milionům lidí, další miliony doživotně zmrzačila, mnoho lidí zavlekla do koncentračních táborů, nespočet osob připravila o střechu nad hlavou, o domov a osobní majetek a vůbec způsobila jim neskonalé hoře a utrpení. Tato válka zasáhla i jinak do světových dějin, změnila zejména mapu Evropy a značně ovlivnila celosvětové politické změny v druhé polovině 20. století. Popsat a vysvětlit všechny tyto události není cílem tohoto článku, to pře necháváme velkým sdělovacím médiím. Tato média nám řeknou, jestli Němec ko prohrálo druhou světovou válku proto, že se němečtí vojáci utopili v ruské krvi, či zda to bylo úplně jinak. Úkolem tohoto článku je připomenout, jak probíhal květen 1945 v našem městě a lanškrounském regionu, co těmto dramatickým událostem předcházelo. Mou úlohu mi značně usnadnila nedávno vydaná kniha Jana Ježka nazvaná Pomníky 1. a 2. světové války a odboj v regionu Lanškrounsko. Zvláště ta její druhá část je důležitá a nová, protože přináší autentická svědectví hlavních účastníků ilegálního protinacistického odboje, především pak jejího inspirátora a velitele, výprachtického mlynáře Josefa Hrabáčka. Tak se do rukou histo rikových, ale i prostého čtenáře dostávají originální materiály a svědectví o u dálostech, které byly po dobu 60 let všelijak zamlčovány a zamlžovány. Jan Ježek není zvídavějším čtenářům neznámý, protože už v roce 2005 ve vlastivědném sborníku Lanškrounsko uveřejnil řadu drobných medailonků ze života obce Horní Čermná. Jeho nová publikace informuje o první tajné schůzce, která se konala dne 20. září 1940 a na níž se ve výprachtickém mlýně Josefa Hrabáčka sešli čtyři muži: Jos. Knápek, mlynář z Herbortic, Jos. Kubín, rolník z Horních Heřmanic, Jos. Mrázek, řezník z Výprachtic, a Josef Hrabáček, mlynář z Výprachtic. Všichni se shodli na tom, že není možné čekat a nečinně přihlížet boji, který vede demokra tický svět proti Hitlerovi, ale je nutno třeba jen drobnými činy tomuto úsilí napomá hat. Současně konstatovali, že svůj boj musí vést promyšleně, nesmí riskovat a o hrožovat životy nezúčastněných osob, musí dodržovat nejpřísnější konspiraci. Vycházeli už z určitého poznání a zkušenosti protinacistického boje, např. činu dvou kladenských studentů, kteří zabili jednoho místního gestapáka a jeho tělo hodili do řeky. Německé úřady odpověděly na tento čin tak, že zatkly a ne chaly zastřelit padesát náhodně vybraných osob a pohrozily, že tak budou po kračovat každý další den, až do chvíle, kdy se pachatelé gestapákovy vraždy sami přihlásí. Čtveřice výprachtických odbojářů se dohodla, že se pokusí získat několik spolehlivých občanů z dalších českých obcí na Lanškrounsku i z přilehlých lokalit severní Moravy. Tak byli brzy získáni ke spolupráci František Šilar a Rudolf Balcar z Horní Čermné, Josef Vacek a František Tejkl z Dolní Čermné, Ladislav Vaško a Ladislav Petřík z Bystrce a někteří další důvěryhodní občané z Petrovic, Orliček, Horního Třešňovce i odjinud. Podařilo se navázat spolupráci i se skupinou lanškrounských Čechů, které vedl Josef Losser a Fran tišek Uher. V polovině roku 1941 navázala Hrabáčkova skupina kontakt s větší odbojovou organizací na Zábřežsku, která si říkala Národní sdružení československých vlastenců (NSVČ). V jejím čele stáli Karel Holouš, Jaroslav Tůma a Václav Kadečka. Tato organizace měla řadu odborů a vydávala i svůj časopis Národní osvobození. V letech vyvíjela skupina drobnou organizační činnost pomáha la rodinám, jejichž příslušníci byli persekvováni, zatčeni či jinak postiženi. Organizovala i pomoc v zásobování moukou a cukrem. Současně sbírala pod klady o chování českých i německých občanů. Ježkova knížka otiskuje několik Mlýn s piloujosefa Hrabáčka ve Výprachticích. Setkání básníka Vítězslava Nezvala a por. Josefa Hýbla. Josef Hrabáček stránek z Hrabáčkova deníku, obsa hujících poznámky o chování hlav ních představitelů hitlerovského re žimu, například starosty Franze, ve doucího NSDAP Macha, okresního lékaře Kölnera, majitele hotelu Be noni (tehdy přejmenovaného na hotel Sudetenland). Zajímavé jsou i plánky na obsazení celého Lanškrouna partyzánskými četami na konci války. Celé město tu bylo rozděleno na 28 okrsků, z nichž každý měl být obsazen jednou z 28 čet, tvořených mladými muži z Výprachtic, Čermné, Bystrce, Heřmanic a dalších českých obcí z Lanškrounska. Překvapivé je, že se tu ani jednou nevyskytuje slovo odsun, které se po zději stane klíčovým pojmem doby. Těsně před koncem války navázala Hrabáčkova skupina spojení s party zánskou organizací Brodecký, která operovala v okolí Jablonného nad Orlicí. Její příslušníci pak brzo po 9. květnu přišli do Lanškrouna a převzali iniciativu ve vojenské oblasti. Velitelem této partyzánské brigády byl poručík Josef Hýbl Brodecký, který zorganizoval ve dnech 17. a 18. května 1945 pověstný krvavý soud. Všechny souvislosti tohoto soudu a celého průběhu konce války detailně zachycuje kniha Emila Trojana Tak přísahali a článek historika Milana Skři vánka otištěný ve Sborníku Pomezí Čecha Morava, svazek 2. V těžké době, kterou druhá světová válka byla, se naši odbojáři jistě do pouštěli mnoha chyb, ale nikdo jim nemůže upřít nesporný mravní étos a vůli učinit vše k osvobození republiky. Dušan Šlahora Vděčnost a úctu těm, kteří aktivně bojovali proti Hitlerovi, se snažili po válce vyjádřit mnozí umělci. Pro příklad uvádíme báseň Vítězslava Nezvala: Partyzáni Spali na horách a v lesích, ve skalinách, v křoví, nad hlavou jim houkaly ručnice a sovy, živilo je samo nebe, zvěř a rybolovy. Živilo je samo nebe, z jehož klenby spadli k ránu za noci, kdy hvězdy jako růže vadly, chudým rádi dávali, u boháčů kradli. Někdy museli jíst prsty, jindy jedli lžící, někdy byli ostříhaní, jindy měli kštici, samí hrdinové z lidu, čeští Jánošíci. Černé rokle byly plné jejich stop a zbraní, žili s ptáky černých lesů, s ještěrkami strání, slavní čeští Jánošíci, čeští partyzáni. Přicházeli s listopadem, sněženkami, bezy, jejich stolním prostěradlem byly zmrzlé jezy, lid je vítal, lid znal dobře jejich kombinézy. Tak se vyplnila stará báje o Blaníku. Buďte zdrávi, bojovníci z partyzánských šiků! Český lid vám tiskne ruce na znamení díků. (Věnováno partyzánské družině Václavík.)

12 STRANA 12 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE LL 10 / 2009 Majáles 2009 v hollywoodském stylu Jak už je na první máj lásky čas zvykem, celé naše město pohltil majáles. Ten letošní se odehrával ve světě filmů, ano v samotném Hollywoodu! Na lanškrounském náměstí jste mohli potkávat největší hvězdy osobně. A že se jich sem sjelo doopravdy hodně! Letošní třetí ročníky gymnázia to měly opravdu těžké. Nedostalo se jim podpory od lidí a spolužáků, počasí jim také nepřálo silný vítr vše neustále ničil, a navíc se celý svět potýká s ekonomickou krizí. Moc sponzorů se s ote vřenou náručí nenabízelo. Ale i tak se studentům povedlo udělat s minimálním rozpočtem velkolepý majáles! Odpoledne kolem jedné hodiny si to všechny slavné osobnosti namířily před lanškrounské gymnázium. Odtud se za slunečného dne vydaly na menší procházku kolem města. V ulicích jste tak mohli zahlédnout rodinu Simpso nových, Zora, Draculu, Willyho Wonku (Karlík a továrna na čokoládu), Pravou blondýnku A další, kteří mají s filmem něco společného. Mezitím si každý mohl vzít balónek, tužku, papír a napsat své přání. Poté co všichni dopsali své tužby a připevnili je na balónek, byly společně všechny barevné balónky vypuštěny až k oblakům. Když balónky odpluly do země nejtajnějších přání, ožila prkna, která zna menají svět. Vystoupila taneční skupina Juicy, břišní tanečnice a také jsme se podívali do tajů karate a bojového umění. Jak už to na slavných akcích bývá, nechyběly ani módní přehlídky. Studenti gymnázia předvedli sportovní, ska te a elegantní oblečení. Opravdu štěstí měl ten, kdo vyhrál hlavní cenu tomboly proletěl se totiž rogalem nad městem. Ani ostatní výherci neodcházeli zklamaní, tombola nabízela samé lákavé výhry. Třeťáci a septima si také připravili spoustu překvapení skvěle nastudova né a předvedené scénky, a také jedno větší na scéně se objevila kapela Gate Crasher, která zde původně neměla vystupovat. To samozřejmě s sebou při neslo spoustu rozruchu a komplikací, ale i s tím se organizátoři nakonec vypořádali. Své umění předvedli Somebody s singing, Gate Crasher, Nirvana revival, pro kterou to byl první velký koncert. Nechyběli ani ústečtí Mother s Angels, kteří snad už ani nikoho svou přítomností nepřekvapili, protože jsou v Lan škrouně jako doma. Večer ukončila kapela Heebie Jeebies, která všechny roztancovala a nenechala v náruči mrazivé noci. Zrodil se nápad, že se na dalším pořádání majálesu budou podílet všechny střední školy v Lanškrouně. Gymnázium zrovna nejásá, protože je to jejich tradice. Uvidíme, jak se bude nápad dál vyvíjet Simona Stupenová MÚZOCHVĚNÍ 2009 V sobotu 2. května se opět po dvou letech kostel sv. Václava rozechvěl mú zami. Ruku v ruce se zde představily múzy hudby, tance, výtvarného umění, prózy, a má li svou múzu i fotografie, pak i ta. Společným tématem byl vítr. Ať už v podobě lehkého chladivého vánku, či jako prudký, ničivý živel. Dokonce i počasí jako by bylo domlu vené. Vítr povíval překrásnými foto grafiemi rozvěšenými mezi stromy před kostelem. Největší prostor však opět zaujala hudba, až na výjimky z pera Tomáše Krejči. O její interpretaci se povětšinou postarali studenti a absolventi konzer vatoře tvořící improvizovaný komor ní orchestr pod taktovkou dirigentky Andrey Krausové. Dále Lanškrounští pištci, oktet Somebody s Singing a dívčí vokální kvartet Hlasy ve tmě a v ne poslední řadě i žáci ZŠ speciální. Tomáš se představil jako skladatel nejrůznějších žánrů, od písní (na báseň paní Evy Budzákové) přes spirituál a komorní skladby až po rozsáhlou kompozici Paměť větru pro orchestr, sbor, sólový zpěv (v podání Hany Švo bové) a vypravěče, v níž dokázal, že je i schopným spisovatelem, neboť byl autorem též mluveného slova na bib lické motivy. Největší hvězdou celého odpoledne bezesporu byla paní Taťjana Medvecká. Je nejenom skvělou hereč kou, ale jak se v zákulisí ukázalo, i ne smírně milým a přátelským člověkem. Taneční choreografie se ujala Iveta Zahradníková, o výzdobu kostela se pos tarali učitelé a žáci ZUŠ J. Pravečka, lanškrounští fotografové, manželé Staš kovi a Hana Kozubová. Celé odpoledne vtipně moderovali studenti gymnázia Martin Blažek a Šimon Knápek. Budiž složena obrovská poklona Tomášovi Krejčovi nejen za dílo au torské, ale i za neuvěřitelné dílo orga nizační. Velký dík patří i Vlaďce Jetma rové, která se sborem doslova nadřela dílo na hranici našich hlasových schop ností. Děkuji za sbor i za Hlasy ve tmě, že jsem mohla být součástí tohoto obrovského a překrásného celku. Jana Majetičová Módní přehlídka večerní šaty zapůjčeny ze salonu Elegance. Foto: R. Lepka

13 LL 10 / 2009 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 13 Ohlédnutí za Lanškrounským Múzochvěním 2009 V sobotu 2.5. se v lanškrounském kostele sv. Václava konal multimúzický projekt Lanškrounské Múzochvění. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem divákům, kteří se přišli podívat a podpořili tak tento projekt. A dík patří také na druhou stranu koncertního sálu díky všem účinkujícím za maximál ní nasazení, trpělivý a laskavý přístup a výborný, profesionální výkon. Projekt by se nemohl uskutečnit bez podpory sponzorů. Můj velký dík patří: Městu Lanškroun, Pardubickému kraji, starostovi města p. Martinu Košťá lovi, firmám Symbio m, s.r.o., Wendell electronics, Riess Kovovýroba, Sa marium, s.r.o., Nástrojárna ORSO, KANTES, p. Petru Bednářovi, KČT Lanš kroun, p. Janu Jónovi, panu Jindřichu Cinkovi, Karlu Ščučkovi a dalším. Velký dík patří farníkům z římskokatolické farnosti, faráři Zbigniewu Zibi Czendlikovi a Míše Wendligové, Kulturnímu centru Lanškroun, bez jehož ochotně zapůjčeného materiálního zázemí by se projekt neobešel, lanškroun skému muzeu za poskytnutí prostor pro prodejní výstavu žáků základní školy speciální. Všechny jistě potěšila květinová výzdoba kostela. Její autorkou je Šárka Talácková, skleněné anděly zapůjčili manželé Staškovi. V neposlední řadě chci poděkovat všem, které jsem neuvedl ve výčtu, snad mi odpustí, když už i v tak dlouhém seznamu nenajdou své jméno. A také všem těm malým lidičkám, které není vidět, ale bez jejichž pomoci by se celý projekt sesypal jako domeček z karet. Děkuji také Pánu Bohu, že nám dopřál tuto akci uskutečnit. Díky všem za podporu a krásný zážitek v podobě dlouhého potlesku a dárků, které jsem od vás dostal. Tak zase za dva roky? Tom Krejča autor Pojďme si povídat... Lanškrounské Múzochvění Takové zvláštní, neobvyklé a zajímavé slovo múzochvění. Určitě ho vy myslel člověk s fantazií. Muzikant, nebo ještě specifičtěji, skladatel a básník. To asi Tomáš Krejča, autor pořadu je. Celé letošní Múzochvění bylo téměř jen jeho dílem. Až na výjimky se také podílel na provedení. Skladby byly napsány pravděpodobně za víc než jeden rok. Usoudil jsem tak z jejich vzrůstající úrovně. Tomáš Krejča se pokusil obsáhnout celé nástrojové a pěvecké spektrum různorodých skladeb, zasazených do myšlenky povídání o větru. Texty písní i samotné skladby o tom svědčily. Mimo tvorbu T. Krejči jsme slyšeli píseň Mlhavým ránem pro 4 hlasy a kytaru, a Instrumentálku Simony Oláhové. Docela zajímavé, dobře znějící a propracované skladby. Zvláště druhá, instrmentálka. T. Krejča ve svém pořadu pěkně využil děti ze základní školy speciální, se kterými zpíval a hrál na kytaru. Určitě k nim má pěkný vztah. Jejich zaujetí něco dělat, a to velmi radostně, mne doslova dojalo. Nezapomenutelný dojem z jejich vystoupení ve mně zanechala náhlá reakce jednoho chlapce, který byl zmaten a nevěděl, jak vše zvládnout. Běžel ke své paní vychovatelce a chytil ji kolem krku. Ihned se uklidnil, protože našel své útočiště a jistotu. Krásný projev dobrého vztahu mezi ním a paní Markovou. Možná, že si toho mnoho lidí nevšimlo, ale u mne takový nevšední dojem nadlouho zůstane. Kéž by se podařilo všem vychovatelům, aby u nich děti vždycky nacházely pocit bezpečí. To jde jen u lidí s čistým srdcem. Autor Múzochvění T. Krejča zaměstnal i Lanškrounské pištce, tanečnice, vokální oktet Somebody s Singing a Lanškrounský smíšený sbor. Mimo to hrál ještě celý, svým obsazením v podstatě symfonický orchestr studentů asi z konzervatoří a AMU. Šlo o zatím orchestrálně ne dost zkušené hráče. Je vždycky problematické na málo zkoušení dát dohromady těleso, jehož čle nové spolu běžně nehrají, a jsou tedy málo sehraní. Přesto hráli dobře. Program měl celkem 13 částí. Nejdůležitější, nejrozsáhlejší a nejzajímavější byla poslední část. V ní se Krejča představil nejen jako skladatel, ale i jako dobrý, poetický autor textu. Dalo by se říci, že poslední, 13. díl nazvaný Me moria Anema, byl jakousi kantátou. Uvažoval jsem, kam zařadit text, ve kterém vítr vypovídal to, co viděl od doby vzniku světa až do dnešní doby. Tak jsem myšlenku textu chápal. Byla to báseň v próze, nebo vyprávění s hud bou? Možná někdo namítne, že moje označení Memoria Anema kantátou, je poněkud nadnesené. Přesto jiné označení nemohu najít. Přednes textu určitě umocnilo jeho vynikající podání známou herečkou Taťjanou Medveckou. Svoje vystoupení se sice pokusila poněkud bagatelizovat tím, že prý přijela, protože zrovna měla čas, ale její projev dokázal, že byla textem zcela zaujata. Tomáši Krejčovi se v této skladbě podařilo dobře skloubit slovo i hudbu. Neznám všechny jeho skladby, ale myšlenka pronikající celou kantátou jej vedla k jeho zatím nejdokonalejší práci, kterou znám. A nebojím se říci, že mu v této myšlence i skladbě pomohl Ten, kterému nakonec sám poděkoval. Součástí Lanškrounského Múzochvění byly i výstavy. Velice zajímavá a na vysoké úrovni byla výstava sdružení UTRUM Maximální fotografie, na textilu instalovaná dílka u fontány. Pro volné a ležérní umělce typická instalace na šňůrách s přikolíčkovanýmí textiliemi. Některé práce se mi zdály krásně poetické. Hovořily o chápání světa s velkým nadhledem. Zajímavá byla i výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ, také tradičně na velice pěkné úrovni. Múzochvění se letos svou úrovní posunulo k vyšším lanškrounským metám. bj, foto: Kateřina Kokešová Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se jakoukoliv formou podíleli na sobotním Múzochvění. Bylo to nádherné odpoledne, plné krás ných melodií a tance. Hlas paní Tatjany Medvecké, to byl přímo balzám na duši. A je to velká pravda, co řekla, můžeme být moc šťastni,že máme tako vého Tomáše Krejču. Lenka Faltejsková Tobě, Múzochvění, patří náš dík! Nádhera v kostele sv. Václava dne 2. května. Všechna místa k sezení obsa zena, další posluchači obsadili kostel vestoje do posledního místečka. Zpěv, hudba, tanec ve střídavém rytmu i s mluveným slovem působily na přítomné jako balzám na duši a ještě dlouho, nejenom ten den, ale i další dny přinesl posluchačům dobrou náladu, sílu k práci i pocit štěstí. Jaká nádhera! Díky vám všem, kteří jste se zúčastnili tohoto vystoupení. A ještě větší dík patří všem, kteří nás potěšili a obšťastnili svým uměním v Múzochvění. Hodně dalších úspěchů vám ze srdce přeje Marie Obrová. Na webových stránkách města najdete další fotografie a seznam účinkujících na adrese: lanskroun.cz/muzochveni 2009.html a plný text Paměti větru na adrese: lanskroun.cz/modules/zpra vodajstvi/zpravodajstvi_admin.html?admin_clanek=5397 Upozornění pro přátele zobcové flétny a současné i bývalé členy souboru Lanškrounští pištci Slavnostní koncert k 25. výročí trvání souboru, jehož zřizovatelem je KC Lanškroun, se uskuteční v neděli 14. června v hodin v kostele sv. Vác lava v Lanškrouně. Po koncertě Vás zveme na lanškrounský zámek k přátel skému setkání a vzpomínání nad kronikou a fotografiemi. Pokud si chcete s námi zahrát, volejte , Na setkání se těší vedoucí souboru Marta Obrová.

14 STRANA 14 LL 10 / 2009 Z MĚSTA Jeden chová chundelaté krasavce, druhý opeřené letce Na jedné z lanškrounských zahrad se táhne řada králíkáren. U nich může me několikrát denně zahlédnout sympatického postaršího pána, v králíkárnách zase chlupaté ušouny. Řeč je o lanškrounském chovateli panu Jan Bartoschkovi, který se zabývá chovem králíků. Jak však sám říká, v raném dětství se o chovatelství příliš ne zajímal. Zájem přišel až po skončení základní vojenské služby. Zmínil se ko legovi ze zaměstnání, že by chtěl začít s chovem králíků, možná i angorských, které předtím chovali jeho rodiče. Z ničeho nic se tento kolega jednoho dne objevil u dveří domu budoucího chovatele a s sebou přivezl tři angory, o něž se po smrti jejich bývalé majitelky neměl kdo starat. A tak se pan Bartoschek bez jakýchkoliv zkušeností s krmením či stříháním zvířat pustil do chovatel ství. Začínal s chovem nečistokrevných zvířat, ze začátku čistě jenom na pro dukci masa. Navíc chov králíků nebyl v 60. letech, tedy v době, kdy pan Bar toschek s chovem začínal, jednoduchou záležitostí. Jadrná krmiva byla udě lována na příděl za odprodané produkty, i o trávu z příkopů se často bojovalo. V roce 1969 vstoupil pan Bartoschek do zájmové organizace s názvem Český svaz chovatelů, konkrétně do Základní organizace Lanškroun 1, která byla ve městě založena v roce V příštím roce tedy oslaví kulaté, šedesáté výročí vzniku. Až po vstupu do chovatelské organizace začal pan Bartoschek s chovem čistokrevných králíků, konkrétně angorských králíků, jejichž chovem se za bývá dodnes. Chov tohoto plemene je časově náročnější než chov ostatních plemen, neboť vlna angorských králíků se musí pravidelně stříhat. Navíc kot ce pro toto plemeno musejí být opatřeny rošty, aby nedocházelo ke znečištění vlny od moči a trusu. I krmení angor musí být hodnotnější, protože angora mimo energii pro vlastní růst potřebuje i energii pro růst vlny. Kromě angor chová pan Bartoschek ještě dvě plemena kastorexe a velké světle stříbřité plemeno. V roce 1970 se lanškrounský chovatel stal členem klubu chovatelů angor ských králíků. O deset let později byl dokonce zvolen předsedou klubu. Tuto funkci vykonával až do poloviny roku Pan Baroschek své krasavce pravidelně vystavuje, a to nejen na místní lanš krounské výstavě a v okolí Lanškrouna, ale také na celostátní úrovni. Účast nil se i evropské výstavy v Praze a v Lipsku. Přesnou evidenci absolvova ných výstav si pan Bartoschek nevede, jejich počet však odhaduje na dvě stě. Podle slov pana Bartoschka je to náročná práce, ale dělá ji jako zálibu rád, i když mu už ubývají síly. Zvířata potřebují každodenní péči krmení, neza nedbatelné je i zajišťování krmiva pro zimní období. Nezbytná je také veteri nární péče spočívající v pravidelném a včasném očkování proti králičím ne mocem, jako je myxomatóza nebo králičí mor. Bez očkování hrozí masový úhyn zvířat. Pan Bartoschek zdůrazňu je, že by králíky nemohl cho vat bez podpory manželky a ostatních členů rodiny. Jako velký problém vidí opadáva jící zájem dnešní mládeže o chovatelství. Podle názoru pa na Bartoschka mají mladí lidé v dnešní době spoustu jiných koníčků. Pokud by však někdo přece jenom chtěl s chovatelstvím začít, možná mu bude užitečná rada pana Bartoschka držet se zásady, že je lepší začínat v malém a chov postupně roz šiřovat, než si toho nabrat hodně a potom chov nezvládat. A hlavní je se nebát. Na jiné lanškrounské zahradě nenajdeme chlupaté ušouny, ale vznešené opeřence, na něž může být pan Karel Jirků, rodák z jižní Moravy, pyšný. K chovatelství holubů ho jako malého kluka přivedl děda, ale i otec, který choval různé zvířectvo. Odmalička se tedy stále točil kolem zvířat. Osobně se pan Jirků věnuje chovatelství od svých osmi let. Pan Jirků nedokáže přesně říct, proč si vybral právě holuby. Líbili se mu, tak je jednoduše začal chovat. Později začal i s jejich šlechtěním. V jeho cho vu najdeme asi dvacet párů holubů, konkrétně naše národní plemena, jako je česká čejka, rakovnický kotrlák a pražský rejdič. Nejvzácnějším plemenem, které pan Jirků chová, jsou české čejky kropenky, které se proslavily po celém světě. Díky jejich chovu je lanškrounský chovatel holubů členem ame rického speciálního klubu. Pokud je to možné, snaží se pan Jirků věnovat svým holubům co nejvíce přibližně dvě až tři hodiny denně. Chovatelství holubů je v dnešní době finan čně náročné, ať už jde o krmení, nebo o veterinární přípravky. Také výstavnic tví je poměrně nákladné. Samozřejmě jako každého chovatele postihla i chov pana Jirků nákaza. Podle jeho slov to není pro žádného chovatele nic příjem ného. Rodina zálibu pana Jirků respektuje, i když manželka lanškrounského chovatele prý někdy svému muži radí, aby nedržel tolik holubů. I pan Jirků se vyjádřil k opadajícímu zájmu o chovatelství zvířat. Vidí příčinu v odporu ke zvířectvu jako takovému, konkrétně holubi jsou podle něho neoprávněně osočováni jako nositelé nemocí. Pan Jirků zastává názor, že kdo nemá rád nějaké zvířátko, ten nemá rád ani lidi. Na tom je podle něho postavena nenávist vůči všemu, co se ve volné pří rodě pohybuje. I pověst pana Jirků zdo bí mnoho úspěchů. Za ten největší považuje vše, čeho za léta chovatelství dosáhl. Cení si především mno hých vítězství na výstavách všeho druhu, hlavně na speciálních výstavách čes ké čejky rousné. Pan Jirků se pravidelně účastní celo státních výstav; několikrát vystavoval i v zahraničí. Lanškrounský chovatel holubů velice často přemýšlel o zhmotnění svých zkušeností do nějaké knihy. A nápad se stal činem. Knížka s názvem Česká čejka a lyska už byla vydána, druhá je v přípravné fázi. Obsah obou knih se zaměřuje na jeho nejmilejší plemeno holubů na českou čejku rousnou kro penku, kterou uznává celý holubářský svět. Pan Jirků také pravidelně píše články do odborných časopisů svazu chovatelů. Rada na závěr? Začínajícím mladým chovatelům by chtěl pan Jirků doporu čit, aby se nenechali odradit prvními neúspěchy se svým chovem. Pokud vy drží, všechno se jim vrátí. A dosáhnou li úspěchu, o to bude radost větší. Ta ké by chtěl budoucí chovatele připravit na to, že se na ně okolí možná bude dívat jako na blázny. Ale to se musí hodit za hlavu. O jakém spolku je vlastně řeč? Jeho oficiální název je Základní organizace Český svaz chovatelů Lanškroun. V současné době sdružuje na třicet členů. Úspěchy ZO Lanškroun jsou na tak malou organizaci opravdu veliké. Členo vé spolku se pravidelně účastní výstav v chovatelství králíků, holubů a drů beže, a to nejen v okrese či v místě bydliště, ale i po celé ČR. Výstavy jsou fi nancovány ze sponzorských darů a ze vstupného. Lanškrounští chovatelé se v jednom shodují v našem městě chodí na výstavy velice málo lidí. Největších úspěchů dosáhla ZO Lanškroun v letech 2007 a 2008, kdy se podařilo získat celkem 32 čestných cen, 7 pohárů a dvě medaile z evropské výstavy v Praze. Z národních výstav mladých králíků jsou čestné ceny voze ny pravidelně. Naposledy byla tato cena dovezena z Hustopečí u Brna. Dalším velkým úspěchem byla národní výstava v Lysé nad Labem, kde pan Bartoschek získal pohár za nejlepšího králíka výstavy a pan Vacek pohár Státní veterinární správy za nejlepší kolekci národního plemene králíků. Panu Vackovi se v chovatelství králíků daří na výstavách konaných v Mistrovi cích mívá vždy nejlepší králíky výstavy. V roce 2008 získal ocenění za nej lepšího králíka výstavy v Poličce a za kolekci výstavy v Kolíně. V chovatelství drůbeže vynikl pan Kydal, který vyhrál okresní soutěž drů beže v letech 2007 a Neopomenutelná je i krajská výstava Pardubické ho kraje konaná v roce 2007, kde pánové Jirků a Vacek získali první místa a čestné ceny. Někteří členové spolku pracují ve speciálních klubech pro Českou republiku zaměřených na dané plemeno, v nichž vykonávají nejvyšší funkce. V ZO Lanškroun pracují dva posuzovatelé za obor holubů pan Jir ků a za obor králíků pan Vacek. Veronika Hegrová Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Městem Lanškroun a Dzierżoniowskim Ośrodkem Kultury dovolují si Vás pozvat na poznávání tradic příhraničních regionů Lanškrounska a Dolního Slezska ŘEMESLA NEZNAJÍ HRANIC 23. května Program na zámeckém nádvoří: 9.00 Otevření lidových a uměleckých řemeslnických trhů spojených s ochutnávkou výrobků na bázi medu (ve spolupráci s KC Lanškroun) Propagační výstava drobného zvířectva (pořadatel ČSCH, ZO Lanškroun) 9.30 Vystoupení Šermířského spolku Šumperk Včelí pohádka nejen o medu Medunka a Brunďa Hry a soutěže pro děti na druhém nádvoří; lukostřelba Hudební trio Š.O.K Oficiální zahájení přivítání hostů a proslovy; slavnostní otevření výstav Příbuzenstvo včelky Máji a Pane profesore, děkujeme průvod; obřad vybírání medu z úlu, vystoupení včelaře Żuromińského; křest obrazového průvodce a Vlastivědného sborníku Vystoupení polského folklorního souboru z Dzierżioniówa Zespól Piesni i Tanca Slezanie Vystoupení folklorního souboru Jitřenka Cimbálová muzika ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Promítání historických filmů o Lanškrouně (galerie muzea) Ohňová show Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás zveme k návštěvě stálých expozic muzea a nových sezónních výstav.

15 LL 10 / 2009 Z MĚSTA STRANA 15 Pojďme si povídat... o mimořádném varhanním koncer tě. Kdyby mi někdo před řekl, že na nejjednodušší Uni varha ny, které nemají téměř žadné rejstří ky, může někdo překrásně zahrát De bussyho Svit luny, nevěřil bych. Ná stroj je postaven pro doprovod písní v kostele. Jak by tedy mohl varhaník na takovém nástroji zahrát tak krás nou skladbu impressionismu? Bez možnosti použít jemnosti pianissim, mnohobarevnosti a všech možných výrazových prostředků, jaké mají jen velké varhany? Na tomto nástroji není ani válec crescenda. A přece jsme sly šeli zahrát na chudičké varhany krás nou hudbu z období impressionis mu. Samozřejmě to bylo zásluhou především mistra, varhaníka Bohu míra Rabase, který skladbu upravil a výborně zahrál. Opět jsem se utvrdil v přesvědčení, že jsou chvíle, kdy hu debník nehraje sám, ale pochopení skladby a krásné ztvárnění myšlenky dostává darem. Jistě musí být připra ven dokonalým zvládnutím techniky hry a výborným muzikantstvím. Ji nak není možné, aby tak dokonale o vládl jednoduchý nástroj a hrál na něj Svit luny. Posluchače dokonale zau jal. Ani kdyby jiné skladby nebylo, nejel by Bohumír Rabas do Lanš krouna nadarmo. Krásný byl celý podvečerní, pře vážně varhanní koncert. V jeho po dání jsme slyšeli skladby ze starší i současné hudby, koncert byl zakon čen Postludiem Janáčkovy Glagolské mše. Každý, kdo na koncertě byl, jistě pochopil, že jsme od renomovaného umělce Bohumíra Rabase dostali ve liký dar. (Přijel zahrát bez nároku na honorář.) Mimo varhan jsme slyšeli Hanu Švobovou výborně zpívat Bib lické písně č. 5, 7 a 10 Antonína Dvo řáka. Na konci koncertu jako přídavek i Biblickou píseň č.1. Všichni, kteři dali přednost nějaké jiné činnosti a na koncert nešli, musí hluboce litovat. Umělce formátu Bo humila Rabase je možno slyšet málo kdy. Bohumír Rabas je laureátem me zinárodních soutěží (Lipsko, Ženeva, atd.). V současné době je varhaníkem v chrámu sv.mikuláše v Praze na Sta roměstském náměstí a na Staroměst ské radnici. Hana Švobová, posluchačka HA MU, je z Lanškrouna. Myslíme si, že je dobré využívat i kvalitní místní u mělce. A o kvalitách Hany Švobové není pochyb. Dobrá spolupráce s Bo humírem Rabasem na tomto koncertě jí možná pootevřela další cestu k u platnění v koncertní činnosti. Letos nás ještě čekají poslední hu dební nešpory, na kterých nám bude hrát na koncertní akordeon Michal Polák, mladý umělec, který již vyhrál několik mezinárodních soutěží a kon certuje za hranicemi i v Čechách. Hraje nezávažnější světová díla v úpravě pro akordeon i díla psaná pro tento nástroj. Budeme se na něj těšit v neděli 24. května 2009 v hod. v Hu sově domě evangelickém kostele v Lanškrouně. bj. Hudební nešpory 24. května 2009 v hodin Husův dům Sboru Českobratrské církve evangelické v Lanškrouně, na koncertní akordeon hraje Michal Polák. PROGRAM: Domenico Scarlatti ( ) Sonaty: fis moll K 25 a fis moll K 67 Bohuslav Martinů ( ) Loutky (Harlekýn, Kolombina zpívá, Ples loutek, Ostýchavá panenka, Nová loutka) Arr. Joytte von Rüden Václav Trojan ( ) Zřícená katedrála ( Motto: Když jsem viděl Drážďany v troskách, zamyslel jsem se a bylo mi do pláče. ) Hans Brehme ( ) Paganiniana (Tema, Allegro, Scherzino, Moderato, Toccata, Molto allegro) Duchovní zamyšlení pana faráře Daniela Tomeše Vladislav Zolotarev ( ) Klášter Firapontů (Zamyšlení nad freskami Dionýza) Astor Piazzolla ( ) Calambre Isaac Albéniz ( ) Asturius Viktor Vlasov (nar ) Basso ostinato Michal Polák se narodil r.1979 v Praze. Vystudoval Konzervatoř v Praze, Královskou hudební akademii v dánském Aarhusu (u doc.joytte von Rüden). Koncertuje v Dánsku, v ČR, na Slovensku atd. Má mnohá ocenění v meziná rodních soutěžích, vystupuje v Českém, Slovenském i jiných rozhlasech, podílel se na multimediálním projektu, na projektu Biblických písní A.Dvořáka atd. Srdečně Vás zveme na krásný podvečerní recitál. bj. V Letohradě mají Dobré divadlo Komedii Orgasmus bez předsudků zahraje v pátek 29. května od 20 hod. na zámecké terase v Letohradě divadelní soubor SemTamFór ze Slavičína. Hraje se za každého počasí. V sobotu 30. května v 15 hodin můžete vidět pohádku O Červené kar kulce v Kapli svatého Jana Nepomuckého na Kopečku v Letohradě. Klasic kou pohádku bratří Grimmů zahraje zkušený loutkoherec Emil Navrátil z Větr ného Jeníkova s vlastnoručně vyrobenými loutkami. Pohádka je určena dětem z mateřských a základních škol a pobaví i dospělé. Prodej vstupenek na místě hodinu před začátkem programu. Více informací na Maximální fotografie opět na Zámečku V sobotu 9. května se na Zámečku sešli fotografové, aby ve sklepeních za hájili druhý ročník výstavy Maximální fotografie. Tato výstava bude přístup ná po celou letošní turistickou sezónu. Dále přítomní fotografové představili snímky vzniklé v rámci letošní mladějovské dílny. Na nich je ještě čeká další práce, vystaví je v září na lanškrounském Výtvarnále. Lada Sitová Tradiční a oblíbený Jak jinak nazvat již desátý Den zemědělské školy v Lanškrouně? Během takřka celodenního programu se sem 8. května přišly podívat stovky lidí. Ne chyběli absolventi ani zájemci o studium, ale k velké radosti pořadatelů vyu žilo nabídky také mnoho místních občanů, kteří berou akci jako výborný ro dinný výlet s dětmi, kam se dá jít pěšky. Letošní jubilejní ročník ozdobilo příjemné, slunečné počasí, takže bylo možné využít celou škálu doprovodných atrakcí. Z těch nejoblíbenějších ne zklamala malá domácí ZOO, ve které děti mohly podrbat za uchem čuníka, pohladit telátko nebo se potěšit s beránkem a zvědavými kozami. Jízda na po nících udělala radost mnoha odvážným dětem. A koho už bolely nohy, mohl se svézt v kočáře. Koně jsou pro většinu návštěvníků velkým lákadlem. Mnoho lidí si prohlédlo místní stáje i kryté jízdárny. Vyvrcholením programu byl však určitě již 29. ročník regionálně známých jezdeckých závodů O Hliněný pohár, v němž měřili síly závodníci v parkurovém ježdění. Odpolední program nabídl také ukázku výcviku služebních psů a přehlíd ku útulkových krasavců. Těm, kdo mají raději věci technické, nezůstal den SZeŠ také nic dlužný a malí řidiči si mohli vyzkoušet jízdu na malotraktoru i obdivovat moderní zemědělskou techniku. O kulturu se postaral Big Band a učitel Pavel Dvořáček, který v areálu školy vystavoval kreslený humor. FT

16 STRANA 16 PŘEČTĚTE SI LL 10 / nar. Jaroslav Dietl, scénárista (zemř ) 80 roků zemř. Jiří Mahen, spis. a dramatik (nar ) 70 roků zemř. Zdenka Braunerová, mal. a grafička (nar ) 75 roků nar. Vladimír Preclík, malíř a sochař (zemř ) 80 roků nar. Milada Šubrtová, sopranistka 85 roků nar. František Ženíšek, malíř (zemř ) 160 roků nar. Čeněk Junek, automob. závodník (zemř ) 115 roků nar. Max Brod, pražský žid. spis. (zemř ) 125 roků nar. Edvard Beneš, bývalý prezident (zemř ) 125 roků nar. Jiří Šotola, spisovatel a dramatik (zemř ) 85 roků nar. Jiří Marek, spis. a scénárista (zemř ) 95 roků nar. Věra Šimková Plívová, filmová režisérka 75 roků zemř. Arnošt Paderlík, výtvarník (nar ) 10 roků zemř. Franz Kafka, něm. spis. žijící v Praze (nar ) 85 roků zemř. Václav Kašlík, rež., sklad. a dirigent (nar ) 20 roků CO O NICH VÍTE? Jaroslav Dietl (nar. v Záhřebu v Jugoslávii) dramaturg českosl. televize, poté ve státním filmu, pak spisovatel z povolání. Napsal 9 divad. her a 11 film. scénářů (např. Tajemství velkého vypravěče,1972) a 24 TV seriálů (např. Nemocnice na kraji města, ; Nejmladší z rodu Hamrů,1975; Byli jednou dva písaři,1972;tři chlapi v chalupě,1961 3; Eliška a její rod,1966), spolupracoval s čs. rozhlasem, psal libreta k TV muzikálům. Jiří Mahen (nar. v Čáslavi) redaktor Lidových novin, knihovník, dramaturg ND v Brně. Psal poezii i prózu (např. Rybářská knížka, Měsíc), pro děti (Co mi liška vyprávěla), dramata (Jánošík, Generace, libreto Husy na provázku) aj. Zdenka Braunerová (nar. v Praze) autorka krajinomaleb s názvukem symbolismu, zajímala se o folklor. Její práce v oblasti knižní grafiky mají zakladatelský význam. V grafických listech zachytila krásu staré Prahy. Vladimír Preclík (nar. v Hradci Králové) sochař, malíř, řezbář a spisovatel, předseda uměleckého spolu Mánes, zakladatel sochař. sympozií v Hořicích, vytvořil přes 800 soch. Autor památníku II. odboje na pražském Klárově a náhrobku Voskovce a Wericha na Olšanech. Stálá expozice děl v Bechyni. Milada Šubrtová (nar. ve Lhotě u Kralovic) sólistka opery ND v Praze , sopranistka širokého spektra oborů od lyrických (Rusalka), přes dramatické koloraturní (Violetta v Traviatě), až dramatické (Tosca, Emilie Marty ve Věci Makropulos). Nositelka ceny Thálie František Ženíšek (nar. v Praze) studoval na mal. akademii v Praze a ve Vídni, vedl ateliér figurálního kreslení na UMPRUM. V soutěži na výzdobu ND uspěl před M.Alšem, získal řadu zakázek (lunety v Národním muzeu, výzdoba Obecního domu v Praze, výzdoba stropu hlediště ND). Opona, kterou namaloval pro Národní divadlo, byla zničena při požáru Čeněk Junek (nar. v Čermné u Kyšperka) československý automobilový závodník, manžel Elišky Junkové, rovněž aut. závodnice. V roce 1922 vyhrál závod Zbraslav Jíloviště. Zahynul při Velké ceně Německa. Max Brod (nar. v Praze) německý spisovatel z Prahy, přítel a životopisec Fr. Kafky. Psal poezii, div. hry a libreta (trilogie Tychona Brahe cesta k Bo hu, 1915; Reubeni, kníže židovské (1925, čs. státní cena; monografie Leoš Janáček. Život a dílo,1925, eseje Pražský kruh,1966. Po r jmenován viceprezidentem Židovské nár. rady, v r emigroval do Palestiny (Izraele). Edvard Beneš (nar. v Kožlanech) v letech a prezident ČSR. Studia v Praze, Dijonu, Londýně a Berlíně, docent na Filosof. fakultě UK, prof. sociologie. Nejbližší spolupracovník T.G.Masaryka, stál u vzniku samostatné ČSR min. zahraničí, spoluvytvářel Společnost národů, podporoval naši orientaci na Francii a Malou dohodu, 1935 uzavřel čs. sovětskou spojeneckou dohodu. V září 1938 přijal pod nátlakem mnichovský diktát, v říjnu abdikoval a emigroval vytvořil v Londýně exil. vládu, 1943 uzavřel v Moskvě smlouvu se Stalinem a zahájil jednání s komunisty o poválečném uspořádání republiky. V květnu se vrací do Prahy, v únoru 1948 přijímá demisi demokr. ministrů a jmenuje Gottwaldovu vládu. V červnu odmítne podepsat novou ústavu a abdikuje. V době okupace čs. vláda vydává prezidentské dekrety (nepřesně nazývané Benešovy ). Poválečné dekrety upravují konfiskaci majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. Jiří Šotola (nar. ve Smidarech) divad. dramaturg a režisér, redaktor liter. a kult. časopisů (Květen,Literární noviny aj.). V poezii navazuje na spirituální tradici, později ovlivněn poetikou všedního dne a píše spol. a politizující básně (Bylo to v Evropě,1960; Hvězda Ypsilon,1962 aj.). Od pol. 60. let se věnuje histor. próze (Tovaryšstvo Ježíšovo,1969; Kuře na rožni,1976;svatý na mostě,1978). Trilogie o filosofii tzv. malého člověka (Malovaný děti,1983), několik dramat (Pěší ptáci,1981) první tajemník Svazu čs. spisovatelů. Jiří Marek (nar. v Praze) prozaik, film. a televizní scénárista, spolupr. roz hlasu, od r ústř. ředitel Čs. stát. filmu. Z díla: Panoptikum hříšných lidí (1971), Panoptikum Města pražského (1979). Próza: Muži jdou v tmě (1946); Vesnice pod zemí (1949); Můj strýc Odysseus (1974); Sůl země (1981) aj. Věra Šimková Plívová (nar. v Lomnici nad Popelkou) autorka film. námětů a scénářů, režisérka, známá především filmy o dětech a pro děti: Káťa a kro kodýl (1965); Lišáci, Myšáci a Šibeničák (1970); Přijela k nám pouť (1973); Páni kluci (1975); Jak se točí rozmarýny (1977); Hledám dům holubí (1985) aj. Arnošt Paderlík (nar. v Nučici u Prahy) člen skupiny 7, poté Spolku VÚ Mánes a Svazu čes. umělců grafiků Hollar, profesor AVU v Praze ( ). Po r se soustřeďuje na zátiší, od 50. let na ilustraci a sochy (Schoulená,1958; Torzo,1970), věnuje se monumentál. zakázkám (hala nádraží v Poděbradech, výzdoba hotelu Termal v Karl.Varech, obch. domu Kotva v Praze aj.). Franz Kafka (nar. v Praze) v stylisticky jasné, jednoduché a vytříbené pró ze zachycuje osamoceného moderního člověka s jeho pocity strachu, rozpory se sebou samým a s anonymní, zdrcující mocí. Zašifrované groteskní situace zhušťoval do neskutečných snových představ. Povídky (např. Proměna 1916), nedok. romány Proces (1925), Zámek (1926), Amerika (1927) aj. Psal německy, českou veřejnost s jeho dílem seznámila Milena Jesenská. Václav Kašlík (nar. v Poličné u Valaš. Meziřící) v letech režisér a dirigent opery ND v Praze, současně režisér Laterny magiky, režíruje i v mnoha evrop. městech. Film. a televizní zpracování oper. Vlastní opery a balety, např. Krakatit (1961), Silnice (1980). Autobiografie Jak jsem dělal operu (1987). Řada koncertních instrument. a vokál. skladeb, hudba k filmům. Byl prvním českým operním režisérem, který dosáhl svět. proslulosti. VZPOMÍNKA S bolestí v srdci jsme v minulých dnech vzpomněli desátého výročí úmrtí pana Zdeňka Balcara. Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Míla, dcera Zuzka, vnučka Nina Trocha chvály neuškodí Za péči, kterou věnuje svým školám, jsem našemu městu už poděkoval. Že by mohlo být příkladem i jiným městům? To napsat si netroufám. Škola je symbiózou materiálna a duchovna. Náklady na její údržbu a pro voz jsou značné. Proto otcové našeho města na její údržbu a provoz věnují jednu z velkých kapitol ročního rozpočtu. Za to jim patří náš dík a pochvala. Před listopadem celé jedno veřejné zasedání poslaneckého pléna bylo vě nováno obrazu práce jednotlivých škol. Odezva rodičů bývala živá, některé ze škol nepříjemná. Takové veřejné konfrontace odmítám, k čemu by také dnes byly. A učitelé si je také za svou práci nezasluhují, jejich školy žijí rušným, kulturním životem. Pro zpestření výuky by přivítali pomoc zvenčí. K těm akcím, která se už konají, by neškodilo přidat nějaké nové: při význam ných výročích návštěva kina, výstava v muzeu nebo další sportovní soutěže a jiné akce, které by navrhli ředitelé škol. A pro všechny školy předplatit ča sopis Národní osvobození, jediný časopis, který je svým obsahem opravdu český a pravdivý. A co třeba takový autobusový zájezd učitelů dějepisu a ob čanské nauky do vyhlazovacího tábora v sousedním Polsku? Jako důkaz, že péče o duchovno na škole není městu cizí. Někomu se snad zdá, že učitele příliš chválím. To do mých řádků se vpletla radost, že v době, kdy jako epidemie se šířila stávka učitelů, dveře našich škol zůstaly otevřeny. Z úcty k rodičům žáků a jako dík městu. A vzpomínka na dobro nemá sklouznout po paměti jako voda po kamení. Jaroslav Špaček Charitativní MIREK = MInifestival REgionálních Kapel Kdy: (sobota) od do cca hodin Kde: Rudoltice prostory barokní věže a přilehlého okolí Celodenní vstupné: 80, CZK > dospělí, 40, CZK > děti od 10 let, důchodci a studenti, ZDARMA > ZTP, ZTTP a děti do 10 let MIREK si klade za cíl podpořit činnost neziskové organizace Pomocné tlapky, o.p.s., zabývající se výchovou asistenčních psů. Ti jsou velkou fyzickou i psy chickou podporou pro naše handicapované spoluobčany, kteří tyto pejsky od Pomocných tlapek dostávají k užívání zdarma. Proces výběru, výchovy a vý cviku jednoho každého takového pejska je velmi náročný jak po stránce časo vé, tak po stránce finanční i lidské... Pokud se nám společnými silami podaří přispět k tomu, aby činnost Pomocných tlapek byla jednodušší, bude to to nejlepší, co můžeme pro druhé udělat... Věřím, že si z minifestivalu odnesete nejen hezký kulturní zážitek, ale také se seznámíte se zástupci Pomocných tlapek o.p.s., kteří Vám v průběhu mini festivalu rádi odpoví na Vaše případné dotazy. Akce se koná z větší části pod širým nebem, plocha je téměř celá bezbariérová = velmi lehce přístupná. Hraje se a zpívá i v případě nepřízně počasí, poněvadž máme díky panu MgA. Kokešo vi k dispozici ještě rozlehlé sklepní prostory. Mimo jiné si budete moci za koupit např. originální tlapkácká trička, zúčastnit se protlapkácké aukce. Nudit se určitě nebudou ani děti, které se budou moci zúčastnit výtvarné sou těže a získat drobné, ale přesto hodnotné ceny. S případnými dotazy k festi valu se na mě kdykoli můžete obrátit na níže uvedeném kontaktu. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu ve větší či menší míře podíleli a po dílejí. Budu se těšit na Vaši návštěvu a stejnou měrou se na Vás budou těšit účinkující, kteří v rámci charity vystoupí bez nároku na honorář. Jana Pilátová Informace o účinkujících atd. naleznete na stránkách:

17 LL 10 / 2009 SDĚLENÍ, INZERCE STRANA 17 Chrudimský park Na Střelnici bude patřit Bambiriádě Nás se to týká, to je podtitul letošní Bambiriády, která se bude konat od 4. do 6. června v Chrudimi v parku Na Střelnici. Novinkou je mimo jiné pro dloužení akce o jeden den. Akce, pořádaná občanskými sdruženími Altus, Artega, Úl a Loutkářským souborem Ahoj, se snaží nabídnout dětem pestrou škálu volnočasových aktivit. Děti si mohou přijít vyzkoušet činnosti, které běžně doma nedělají nebo mohou získat inspiraci na různé hry. Nejen děti, ale i rodiče zde získají mnoho informací, například o letních dětských táborech. Je zvykem přivést na chrudimskou Bambiriádu i nějakou známou osob nost. Ani letos tomu nebude jinak. K té letošní nás navedl oblíbený český seriál televize Nova COMEBACK. Abychom vás dlouho nenapínali, tak prozradíme jméno našeho hosta, bude jím Matouš Ruml alias Lexa. Do našeho Bambiriádního městečka v parku Na Střelnici zavítá v pátek od Pokud si chcete s Lexou zahrát nějakou hru nebo se s ním vyfotit, neměli by ste tam chybět, řekl Matěj Zelinka koordinátor programového vystoupení. Ale to nebude jediný host z televizní obrazovky. Hned v sobotu po obědě se můžete těšit na hvězdu seriálu ULICE nebo hyperaktivního Honzíka z fil mu RAFŤÁCI Matyáše Valentu se sestrou Annou Marií Valentovou. Další dětskou hvězdou je Vladislav Rousek, známý také ze seriálu Ulice. Další novinkou je swebová stránka Na leznete zde průběžně upravovaný program vystoupení, přehled prezentují cích se organizací a fotografie z minulých ročníků. Martin Benák VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (10) Nedílnou součástí efektivního investičního portfolia jsou nemovitosti, ať již pro pozdější prodej a realizaci nárůstu ceny, či k pronájmu a zajištění trva lého příjmu. Zároveň jeho vhodný podíl v majetku vyvažuje nestálost výnosů z kapitálového majetku, který je dán kolísáním kapitálových trhů. Nicméně oblast nemovitostí s sebou nese jistá úskalí, která ohrožují pláno vané zisky. Proto je vhodné dodržet některá pravidla při jejich nákupu a pro najímání. Investování do bytů určitě není návodem na rychlé zbohatnutí, je to ale osvědčený a bezpečný způsob, jak si postupně a s omezeným rizikem, když víte, na co si dávat pozor, zajistit pasivní příjem. Podívejme se nyní společně na některé aspekty tohoto způsobu investování. Podobně jako u kterékoli jiné investice, i zde je nutno nejdříve zvážit, s jakým očekávaným výnosem je možno kalkulovat. Jeho rozumná hladina se pohybuje u nemovitostí kolem 5% p.a. Do výpočtu vstupuje na straně příjmů nájemné, při čemž pro jistotu je rozumné počítat s obsazeností pouze deset či jedenáct měsíců v roce. Na straně výdajů pak náklady na správu, údržbu, opravy a pojištění. Vý sledek pak porovnáme s nabývací cenou, samozřejmě včetně souvisejících poplatků. Dále je třeba provést výběr lokality zamýšlené investice. V menších městech jsou ceny bytů nižší, ale také nájemné se pohybuje na nižší úrovni. Rovněž mož nosti pronájmu jsou v místech s menším počtem obyvatel omezenější v porovnání např. s univerzitními městy. Budete li plánovat nákup vícero bytů, pak by asi nebylo nejmoudřejší, pokud by je dělily velké vzdálenosti. Umístění je hodno pozoru i z jiného hlediska. Jestliže lze zjistit, co se stane v blízkosti vaší investice v budoucnosti, nebude to rozhodně na škodu. Její hodnota by mohla totiž výrazně poklesnout, pokud pod okny po pár letech povede dálnice nebo by bylo okolí časem obohaceno vyhlídkou na supermarket či rozsáhlé parkoviště. Máme li v těchto věcech jasno, můžeme přistoupit k realizaci vlastního nákupu. Nejdříve ovšem bedlivě prostudujeme výpis z katastru nemovitostí neboli list vlastnictví. V něm nalezneme informace o vlastníkovi, případně vlastnících námi vybraného bytu či domu. Dále také případná omezení týkající se předmětu koupě, jako jsou věcná břemena, zástavy ve prospěch třetích stran apod. Ideálně tam nic takového není; pokud ano, pravděpodobně to nákup zkomplikuje, pokud k němu vůbec dojde. Pochopitelně bedlivě pro hlédneme i samotný předmět koupě, zdali neskrývá některé závady, jež by mohly ovlivnit jeho užitnou hodnotu. Není od věci přizvat k prohlídce odbor níka z oboru stavebnictví, náklad na jeho honorář se jistě vyplatí. K sepsání kupní smlouvy je možno použít některého ze vzorových formulářů nebo pověřit jejím sestavením právní kancelář zabývající se touto problematikou. Měli bychom mít již předem promyšleno, komu chceme naši nemovitost pronajímat. Budou li to studenti nebo zahraniční dělníci, zřejmě jich tam bude bydlet větší počet a získáme poněkud zajímavější nájemné. Zároveň však musíme počítat s vyšší rezervou na opravy, neboť opotřebení tomu bude od povídat. Nevýhodou bude asi i vyšší fluktuace. Mladá rodina naopak může být zajímavá z hlediska dlouhodobějšího a klidnějšího pronájmu. Sepsání nájemní smlouvy je opět rozumné svěřit příslušné advokátní kanceláři. Případ né nedostatky v tomto dokumentu by nás mohly vyjít mnohem dráž, než činí odměna advokáta za příslušný úkon. Popsaný způsob nákupu a pronájmu bytů či domů využijí investoři, kteří pro zajištění své finanční nezávislosti modelují vyvážené portfolio. Ti, kteří na kupují a prodávají nemovitosti za účelem zisku prostřednictvím nárůstu jejich hodnoty, budou muset zvládnout mnohem rozsáhlejší problematiku a také podstoupit vyšší riziko, pokud plánovaná spekulace nedopadne podle představ. Financování koupě nemovitosti je natolik obsáhlé téma, že je mu věnován samostatný článek, který najdete na webu (www.miroslavfrydrych.cz) v rub rice Vyznejte se v úvěrech. Miroslav Frydrych LANŠKROUNSKÉ ROZTLESKÁVAČKY vyhlašují nábor na nové členky pro školní rok 1009/2010 Podmínkou je věk 8 11 let a dobrý smysl pro rytmus. Pokud máte zájem se k nám přidat a zažít s námi spoustu krásných vystou pení, přijďte na konkurz, který se bude konat ve sportovní hale na Střelnici v hod. Další informace: Soňa Marešová, vedoucí souboru, tel.: , Nabídku volební inzerce zdarma v tomto čísle Listů Lanškrounska využily následující volební strany (jsou seřazeny podle vylosovaných čísel):

18 STRANA 18 INZERCE LL 10 / 2009

19 LL 10 / 2009 SDĚLENÍ STRANA 19 BĚH NA ZÁMEČEK S VZP Atletika Albrechtice vás zve dne 23. května 2009 na 28. ročník BĚHU DO VRCHU a dětský den (ve spolupráci s DDM Lanškroun) Místo konání: Zámeček u Lanškrouna Prezence: děti, dospělí Start: první kategorie v 9.30, další vždy po 5 minutách; dospělí v 11.30, sponzoři v hod. Kategorie a délky tratí: děti od předškoláků do 9. tř. ( m), dorost, junioři, juniorky, ženy A,B, C, muži A, B, C. D (6300 m), místní podnikatelé a sponzoři 1609,34 m. Startovné: 50 Kč, děti zdarma. Závod se uskuteční za každého počasí. Je součástí Iscarex poháru Setkání zasloužilých hasičů Rozhovor s Ing. Janem Borovským Jednou za rok se na různých místech okresu Ústí nad Orlicí koná setkání zasloužilých hasičů. Jsou to ve své podstatě slavnosti, na kterých se setkají lidé, kteří většinu života a často i celý život zasvětili dobrovolné práci v hasičských spolcích. Více však už vysvětluje jeden ze zasloužilých dolnotřešňovských hasi čů, Ing. Jan Borovský. Co člověk musí udělat, aby byl oceněn titulem zasloužilý hasič? Musí mít nejméně šedesát let a musí dosáhnout všech předcházejících ocenění a vyznamenání. Je to vlastně ocenění dlouhodobé, často celoživotní činnosti v dobrovolných hasičských spolcích. Práce samotná představuje především při pravenost k zásahům, výcvik s tím související a povinnost zapojit se do zásahů při ohrožení všemi možnými živly. S tím souvisí také výchova mládeže, neboť je nutné, aby za sebe měla každá generace náhradu. Vy už jste nějaký ten pátek v důchodu. Dá se s nějak charakterizovat, do jakého věku lze být dobrovolným hasičem? Dá. Do smrti. (se smíchem) Ale vážně, opravdu se stává, že někteří hasiči skončí svou životní pouť při zásahu! Kolik hasičů v našem okrese je nositelem tohoto titulu? Od doby udělování tohoto titulu v roce 1992 bylo na Orlickoústecku uděleno přes padesát těchto titulů hasičům a hasičkám, ale žijících je asi 28. Aby nás na slavnostech ale nesedělo jako u mariáše, pozvali jsme také manželky, přítelkyně a další hosty. Ono být manželkou hasiče je celoživotní řehole. Mezi hosty byli mimo jiné Josef Netík, zástupce starosty hasičského ústředí, Roman Studený, velitel hasičského záchranného sboru v Ústí nad Orlicí, a místostarosta Lan škrouna Ing. Jan Šebrle. My jako pořadatelé, dobrovolní hasiči z Dolního Třešňovce, považujeme za svou čest, že se takové setkání mohlo uskutečnit právě tady u nás. Bylo s tím dost starostí, neboť to všechno zůstalo jen na nás, ale není to první akce, kterou pořá dáme a už jsme si poradili i s mnohem s komplikovanějšími. Kolik místních hasičů se může medailí zasloužilého hasiče pochlubit? Na Lanškrounsku je jedním z prvních, kdo cenění získal, pan František Ko zák. Toto ocenění před dvěma lety získali také Vojtěch Šilar a Jan Borovský. Je škoda, že velmi aktivní a pracovité sbory jako Lanškroun, Horní Třešňovec, Žichlínek nebo Horní Čermná toto ocenění za celoživotní práci dobrovolného hasiče nenavrhují. Jaký program jste pro setkání hasičů připravili? Troufám si tvrdit, že akce se podařila a po úvodním slovu a vystoupení hostů jsme navštívili Zámeček u Rudoltic. Naprostá většina účastníků byla překvapena, že podobná stavba existuje. Měli jsme v plánu také návštěvu lanškrounské hasič ské zbrojnice, ale ta se bohužel neuskutečnila, neboť hasiči byli na výjezdu. Nic méně při dobré vůli se mohla tato předem ohlášená návštěva uskutečnit. Náhradní program, výlet na Mariánskou horu, všechny účastníky nadchl a mnozí nakonec kon statovali, že to bylo lepší než návštěva ně jaké hasičárny. Po obědě pozval všechny přítomné starosta SDH Lichkov na ha sičskou pouť na He deč a po slovech uzná ní náměstka starosty Josefa Netíka a vy stoupení dalších hos tů následovala nefor mální beseda spojená s hudbou a tancem. F. Teichmann HURÁ NA VĚŽ! Den dětí ještě jinak, po turisticku, ale blízko Několik nadšenců z řad Klubu českých turistů, skautů a místních podnika telů spojilo své síly a zdroje a v sobotu 30. května pořádají pro dospěláky i děti první ročník akce nazvané O LANŠKROUNSKÝ PRECLÍK. Jedná se o hvězdicový výstup na věž Zámečku u Rudoltic a o řadu navazu jících sportovních soutěží. To slovo hvězdicový znamená, že se na Zámec ký vrch může přijít odkudkoli, v časovém rozmezí od 9 hodin dopoledne do 16 hodin odpoledne, kdy program končí. Po zdolání výstupu na věž je pro děti připravena řada sportovních a zábav ných soutěží. A dále Šlahorovo Eldorádo, jízda na koni, lanová dráha, nabíd ka dětské kosmetiky, taneční vystoupení. Je tu možnost opékání vuřtů, zpívání písniček a spousta další zábavy. Slavnostní zahájení bude v 10 hodin. V poledne dojde k vysazení pamětní lípy. Ve 14 hodin vystoupí country skupina Šlapák pod vedením Tomáše Krejči. Startovné je pro děti 5 korun, pro dospělé 10 korun. Odměnou pro ty, kdo splní úkoly a vystoupí na věž, bude pamětní list a pravý preclík z Lanškrouna. Je radostné vidět, jak Nový zámek nad Rudolticemi ožívá dalšími a dalšími akcemi. Splňuje se dávný sen ten náš Zámeček se stává místem, kam rádi chodíváme. AN, jkt Základní informace o činnosti SKP Duha Fort Lanškroun v roce 2009 Ve výcvikovém roce 2008/2009 má SKP Duha 14 sportovců ve věkových kategoriích mládeže do 18 let. Po zimní přípravě v lednu a v únoru převážně na lyžích naši sportovci absolvovali přípravu na kole, jejíž součástí bylo tradiční březnové soustředě ní na Slovensku, ve Šturovu. Od dubna začala celoroční soutěž závodů na silnici Český pohár mláde že. Nejlepší umístění v průběžném pořadí této soutěže v kategorii kadetů zatím drží Daniel Turek, aktuálně na 3. místě. Daniel zaslouží pochvalu za přístup k tréninku, projevuje se u něho výrazné nadání pro tento sport. Jeho prozatímní bilance ze šesti započítaných závodů je následující: 1x vítězství na ČP kritérium v Lounech, 1x druhé místo v časovce jednotlivců v Příbrami, dále dvě čtvrtá místa, jedno páté a jedno šesté místo v silničních závodech. V kategorii žáků si zatím z našich sportovců nejlépe vede Michal Schle gel, který je na 9. místě průběžného pořadí. V květnu bude seriál závodů pokračovat mistrovstvím krajů, které se pro Pardubický a Královéhradecký uskuteční ve dnech 23. a v Lanškrouně. Daniel Turek a Michal Schlegel budou pravděpodobně startovat za krajské družstvo na olympiádě dětí a mládeže, která se uskuteční čtvrtý týden v červnu v Táboře. Petr Bucháček, trenér SKP Duha FORT Lanškroun připravuje: Ve dnech a proběhne v Lanškrouně Mistrovství Pardubického a Královéhradeckého kraje v silniční cyklistice Závodu se zúčastní sportovci všech věkových kategorií. Program závodu: Sobota ve hodin ČASOVKA JEDNOTLIVCŮ: Start a cíl na ulici Králická u firmy Dota. Trať závodu dále vede směr křižovatka Horní Čermná Nepomuky, kde je obrátka. Konec závodu přibližně v hod. Neděle v hodin ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ NA SILNICI: Start a cíl náměstí Dolní Čermná. Trať závodu vede směr Verměřovice, křiž. U Lomu, křiž. Bystrc, křiž. Horní Čermná, Dolní Čermná náměstí (cíl). Závod bude probíhat přibližně do hod. Pořadatel má povolení k pořádání sport. akce a ke zvláštnímu užívání silnic II. a III. tř. v uvedeném regionu. Silnice č. 311 z Lanškrouna od firmy Dota směr Horní Čermná, křižovatka Nepomuky bude v době konání závodů uzavřena pro veškerý provoz. Příjezd k benzinové pumpě Dota bude zachován. Objízdná trasa směr Horní Čermná je vedena přes Dolní Třešňovec, Horní Třešňovec do Horní Čermné na křižo vatku u Lva. Trasa objížďky je vedena obousměrně. Silniční závod bude pro bíhat za běžného silničního provozu, regulace dopravy bude prováděna pří slušníky policie ČR. Další opatření pro bezpečnost a plynulost silničního provozu bude řešena dle požadavků a situace pořadatelem závodu. Omlouváme se všem účastníkům silničního provozu za malé zdržení, které může při potkání se závodem nastat. Bezpečnost sportovců si však tato opat ření vyžaduje. Děkujeme za pochopení. Zveme všechny příznivce cyklistiky ke shlédnutí hodnotné sportovní podí vané. Prosíme účastníky silničního provozu, kteří se potkají na silnici s kon vojem závodu, aby uposlechli pokynů policie a pořadatelů. Petr Bucháček, ředitel závodu, a Ladislav Sychra, předseda org. výboru

20 STRANA 20 INZERCE, SPORT LL 10 / 2009 ŠACHOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 1. liga mladšího dorostu v šachu Poslední dubnový víkend se v Hlušicích konalo závěrečné soustředění 1. ligy mladšího dorostu v šachu. Ve dnech dubna 2009 se zde sjelo všech 12 týmů, aby se ve čtyřech posledních kolech letošní sezóny utkaly o medaile a poháry. Nechyběla zde, už potřetí, ani šestice hráčů Šachového klubu mládeže Lanškroun. Do Hlušic jsme přijeli v sestavě Patrik Krušina. Michal Marek, Josef Krátký, Lukáš Nečas, Dominik Marek a Adam Brejša, který na poslední chvíli nahradil nemocného Matěje Dolečka. Přes toto oslabení jsme si stanovili cíl vyhrát dva zápasy a zajistit účast v soutěži i pro další rok kolo roz hodlo pouze o dvou sestupujících. Teprve v posledním kole se hrálo o další umístění. Dva týmy hrály o první místo, tři hrály o třetí místo a pětice družstev hrála o černého petra, tj. o třetí sestupové místo. Našim chlapcům se podařilo vyjít z tohoto boje nejlépe a skončit na 6. místě: Poř. Družstvo V R P Body Partie 1. ŠŠ Liberec A SK Žamberk Pardubice Praha Kobylisy Hradec Králové ŠKM Lanškroun ŠŠ Liberec B Nový Bydžov B Rychnov n.kn. B TJ Polička Jablonec n.n Mladá Boleslav Celkem se do bojů zapojilo jedenáct lanškrounských hráčů, nejvíce se dařilo Josefovi Krátkému a Antonínovi Vu: Jméno hráče ELO Body % Krušina Patrik ,5 1 0, ,5 Marek Michal ,5 0, ,5 Komínek Lukáš ,0 Krátký Josef ,5 1 0,5 0, , ,8 Jačisko Jakub ,5 0,5 25,0 Vu Antonín ,5 1 0,5 0,5 1 3,5 70,0 Nečas Lukáš ,5 0,5 0 0,5 1 3,5 58,3 Marek Dominik1250 0, ,5 41,7 Kolomý Štěpán ,0 Doleček Matěj ,0 Brejša Adam ,0 Celkem 2,5 3 3,5 0,5 2, ,5 2 3, ,0 Mistrovství ČR dětí do 8 let O svátečním víkendu se ve dnech května konalo ve Vyškově mist rovství ČR dětí do 8 let. V rekordním počtu hráčů ve startovním poli, 65 chlapců a 18 dívek, nechyběli ani zástupci Šachového klubu mládeže Lanš kroun Adam Brejša a Matěj Kupsa. Dvoudenní zápolení na 9 kol se poprvé hrálo na dvakrát 20 minut + 10 s na tah. Lanškrounští zástupci se během turnaje drželi v polovině startovního pole a postupně se rozehrávali. Šťastnější Adam Brejša, po závěru 4 body ze čtyř partií, se probojoval na 16. místo mezi chlapci. Matěj Kupsa si počínal podobně a skončil na 22. místě, když v posledním kole zaváhal a pokazil velmi dobře rozehranou par tii, čímž ztratil 13. místo. Bylo to však jejich první vystoupení na republikové soutěži a nedopadlo nejhůře. Jméno Klub Body Stř. buch. Buch. 1. Chlebek Jan Beskydská šachová škola 8,5 42, Půlpán Matěj TJ ŠO a DDM Chrudim 8,5 42, Žídek Daniel Beskydská šachová škola 7 42,5 55,5 16 Brejša Adam ŠKM TJ a DDM Lanškroun ,5 22 Kupsa Matěj ŠKM TJ a DDM Lanškroun 5 36,5 46 Jiří Krištof In line projížďky Ústím Pro všechny in line bruslaře od 15 ti let do věku neomezeného přijíždí do Ústí nad Orlicí tradice velkých evropských metropolí hromadné vyjížďky bruslařů ulicemi večerního města za doprovodu policie HEPA BladeNights. Přijďte poznat krásy světly ozářené metropole, zasportovat v rytmech let ní hudby a strávit tak příjemný čas s dalšími bruslaři. Předběžné termíny (26.6., 31.7., 4.9.) Vždy v pátek od do Podrobnější informace o termí nech, trase a podmínkách účasti najdete na VELKÝ VÝPRODEJ ZA NÍZKÉ CENY: VHS prázdné: á 30, Kč VHS erotické: á 30, Kč VHS nahrané: á 10, Kč DVD: 40, až 100, Kč Videopůjčovna Gama, Pivovarské nám. * Mladá rodina shání menší dům v okolí Lanškrouna. Tel.: * Pro známého z Holandska sháním chalupu nebo chatu v okolí Lan škrouna. Tel Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2. Nejlevnější úvěr na trhu 3,5 % p.a. Stavební spoření Poradenské služby Kontakt: , * Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, celé sbírky větší množství pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více