Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice M/01 Veřejnosprávní činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost"

Transkript

1 Vzděláním k prosperitě Gymnázium a SOŠ Jilemnice M/01 Veřejnosprávní činnost

2 Obsah Úvodní a identifikační údaje... 3 Identifikační údaje oboru... 3 Použitý Rámcově vzdělávací program... 3 Identifikační údaje školy... 3 Zřizovatel... 3 Profil absolventa... 4 Klíčové kompetence... 4 Kompetence k učení... 4 Kompetence k řešení problémů... 4 Komunikativní kompetence... 4 Personální a sociální kompetence... 5 Občanské kompetence a kulturní povědomí... 5 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám... 6 Matematické kompetence... 6 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi... 7 Odborné kompetence... 7 Vést správní agendy,... 7 Být připraven spolupracovat na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce,... 8 Komunikovat s veřejností,... 8 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,... 8 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,... 8 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,... 9 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje,... 9 Popis uplatnění absolventa v praxi... 9 Charakteristika školy... 9 Základní charakteristika... 9 Součásti školy Umístění školy Vybavení školy Pedagogický sbor Zapojení v projektech Kurzy a exkurze Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 11

3 Charakteristika vzdělávacího programu Zaměření školy Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitních zkoušek je zveřejňována na webových stránkách školy v souladu se zákonným ustanovením Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáku se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Podmínky realizace Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Tělesná výchova ICT Ekonomika Česká republika a evropské dimenze Kultura ve veřejné správě Písemná komunikace a administrativa Právo Veřejná správa Spolupráce se sociálními partnery Evaluace vzdělávacího programu

4 Úvodní a identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP M/01 Veřejnosprávní činnost Motivační název Vzděláním k prosperitě Platnost Koordinátor Mgr. Martin Král Délka studia v letech 4 Forma vzdělávání Denní forma vzdělávání Použitý Rámcově vzdělávací program Název Dosažené vzdělání Identifikační údaje školy RVP M/01 Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název školy Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Adresa Tkalcovská 460, Jilemnice IČ Ředitel školy PaedDr. Václav Hartman Telefon Fax Internetové stránky Zřizovatel Název Liberecký kraj Adresa IČ U Jezu 642/2a, Liberec 2 Ředitel školy Fax Internetové stránky Podpis ředitele školy Razítko školy

5 Profil absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání. Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;

6 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích. Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;

7 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání. Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by měli: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; používat pojmy kvantifikujícího charakteru;

8 správně používat a převádět běžné jednotky; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích; aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., absolventi by měli: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; učit se používat nové aplikace; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Odborné kompetence Vést správní agendy, tzn., aby absolventi: znali strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností adresátů veřejnosprávního působení orientovali se v našem právním systému a právním řádu, rozuměli základním právním pojmům, pracovali se zdroji právních informací o pracovali s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy o dodržovali předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu údajů o prováděli šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávali podklady pro statistiky apod. činnosti o zpracovávali věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady o samostatně zpracovávali, kontrolovali nebo vystavovali správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty o uměli aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých (vybraných) oblastech a úsecích veřejné správy odpovědně prováděli potřebná šetření a rozhodnutí o nárocích klientů, dodržovali správní řád

9 Být připraven spolupracovat na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce, tzn., aby absolventi: znali funkci euroregionů a možnosti mezinárodní spolupráce na regionální úrovni o pracovali s odbornou literaturou a informačními systémy, využívali pro získávání informací znalosti cizích jazyk o uměli vyhledat a připravit podklady pro sestavení místních rozpočtů a záměrů rozvoje regionu a obce o chápali cíle a strategie EU, měli přehled o nástrojích a prostředcích evropské politiky a možnostech jejich využití pro místní a regionální rozvoj, uměli vyhledat potřebné informace o měli přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí v regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR. Komunikovat s veřejností, tzn., aby absolventi: zachovávat mlčenlivost a diskrétnost, dbát na ochranu osobnosti o využívat získaných informací k poradenství občanům (klientům) o uplatňovat dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním i písemném styku s občany i s institucemi o v kontaktu s klienty dodržovat rovnováhu mezi asertivitou a empatií, reagovat přiměřeně ve vypjatých situacích o řídit se principy profesní etiky, jednat podle mravního kodexu státního úředníka o poskytovat úplné informace Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout o znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) o znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence o osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik o chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi: dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) o dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti o chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.

10 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí efektivně hospodařili se svými finančními prostředky zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Charakteristika školy Základní charakteristika nižší a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou, střední odborná škola - informační technologie, veřejnosprávní činnost Druh školy: gymnázium a střední odborná škola Datum zařazení do rejstříku: Cílová kapacita školy: 600 žáků

11 Cílový počet tříd: 20 tříd Cílová skupina: nižší a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou, střední odborná škola - informační technologie, veřejnosprávní činnost Počet tříd v ročnících: 1 Součásti školy Gymnázium (hlavní budova a dvě přístavby) Střední odborná škola Učební pavilon (odloučené pracoviště) Domov mládeže (odloučené pracoviště) Umístění školy Výuka probíhá ve třech budovách vzdálených od sebe do 10 min. chůze. V budoucnu by se měla výuka koncentrovat do jedné budovy. Výhodou je dostupnost sportovních zařízení, lékařského zabezpečení, kulturního zařízení atd. Vybavení školy Škola má 3 učebny pro výuku informatiky, odbornou učebnu fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, 2 učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebnu, 9 multimediálních sad s dataprojektorem, 8 tříd je vybaveno novým nábytkem. Stravování žáků poskytuje Scolarest zařízení školního stravování s.r.o. snídaně a obědy. Pro internátní možnost stravování formou plné penze. Hygienická stránka odpovídá běžným pravidlům WC, sprchy pro sportovce a trenéry. Volný čas mohou studenti trávit v prázdných třídách nebo ve studovně. Škola má dvě tělocvičny a dále pronajímá halu od Města Jilemnice a sokolovnu od Sokola. Pedagogický sbor Stabilizovaný s téměř stoprocentní aprobovaností, čítající kolem šedesáti pedagogických pracovníků (učitelů, trenérů a vychovatelů DM). Průměrný věk pedagogického sboru je 39 let. Zapojení v projektech Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Úsměvy strejce Floriána - krkonošské poudačky Prokopa Hálka Grantový program Města Jilemnice Montalban Jilemnice 3000 Rekonstrukce fasády Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap G+SOŠ Jilemnice Stavební úpravy - vnitřní Účelová investiční dotace z dispoziční uspořádání rozpočtu kraje kap Rekonstrukce suterénu Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap G+SOŠ Jilemnice G+SOŠ Jilemnice

12 Rekonstrukce soc. zařízení DM, Valdštejnská ul., Jilemnice EU peníze školám (zahájení ) Cestou poznání dosáhnout DVPP Gymnázia a SOŠ, Jilemnice Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost G+SOŠ Jilemnice G+SOŠ Jilemnice G+SOŠ Jilemnice Uvádějí se pouze projekty realizované za podpory některého dotačního titulu, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu, krajského rozpočtu, prostředky nadací a nadačních fondů či další možnosti Kurzy a exkurze Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Dny laboratorních prací v přírodovědných předmětech; adaptační kurzy pro 1. ročníky; burza škol Liberec, Turnov; příprava školy na certifikaci dle ISO 9001; zájezd do GB pro žáky školy; zájezd do Berlína pro žáky školy; publikace ve Zpravodaji města Jilemnice; spolupráce se sportovními svazy; činnost recitačně dramatického souboru Montalban; biologická exkurze; návštěva hemodialyzační jednotky Masarykovy městské nemocnice; návštěva Národního muzea v Praze; geografická exkurze do Krkonošského muzea Správy KRNAP; zeměpisná exkurze po Libereckém kraji Jizerské hory; zeměpisná exkurze po Českém ráji Rovensko pod Troskami; zeměpisná přednáška; Klub kulturního diváka: návštěvy představení Národního a Stavovského divadla. Charakteristika vzdělávacího programu Zaměření školy Gymnázium všeobecné (osmileté) Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté) Střední odborná škola - Informační technologie Střední odborná škola - Veřejnosprávní činnost Organizace přijímacího řízení

13 Organizace přijímacího řízení je zveřejňována na webových stránkách školy ( v požadovaném termínu. Přijímací řízení do čtyřletého a osmiletého cyklu studia se sestává z: hodnocení prospěchu z českého jazyka, matematiky a celkového prospěchu za poslední tři hodnocená období; ústního pohovoru; výstupního hodnocení (započítávají se také pomocné body za umístění v olympiádách a předmětových soutěžích); součástí přijímacího řízení pro studijní obor gymnázium se sportovní přípravou jsou i testy tělesné zdatnosti; pokud budou žáci ZŠ povinně testováni společností CERMAT, pak tyto testy budou součástí přijímacího řízení. Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitních zkoušek je zveřejňována na webových stránkách školy v souladu se zákonným ustanovením. Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Kompetence k učení tím, že učitel vede studenty k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací, k uvědomění si významového jádra sdělení. Kompetence k řešení problémů tím, že učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů, provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti. Kompetence komunikativní tím, že učitel předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci, vyžaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření, podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé. Kompetence sociální a personální tím, že učitel nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám. Kompetence občanské tím, že učitel na příkladech působení prvků z oblasti daného předmětu na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu, učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti daného ve společnosti, oceňovat ta dobrá a užitečná a motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou. Kompetence pracovní tím, že učitel zařazuje práci s technikou a různými materiály, podporuje žáky, aby stanovily vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. Kompetence k podnikavosti tím, že učitel vede žáka k uplatnění získaných dovedností a vědomostí v praxi. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ve spolupráci s PPP zajistí škola podmínky pro vzdělávání

14 škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuální přístup škola zohlední míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání škola disponuje fondem učebnic pro sociálně znevýhodněné žáky Vzdělávání žáku se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí individuální přístup žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola zohlední míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání škola nemá bezbariérový přístup škola poskytuje služby logopedického asistenta Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných škola podporuje účast žáků na olympiádách a soutěžích učitelé pracují individuálně mimo vyučování s nadanými žáky při vysokém nadání žáka je škola se žákem pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu Podmínky realizace Školní vzdělávací program (ŠVP) je realizován od začátku školního roku 2012/2013. Tento obor je od tohoto školního roku v programové nabídce školy nový, proto předpokládáme v průběhu jeho realizace logické změny a doplňky. ŠVP je živý organismus, který reaguje na současný společenský a technologický vývoj. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení 51 let - < 30 let let let na plně zaměstnané) důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,00 8,00 7,00 13,00 1,00 30,00 z toho ženy 0,00 5,00 4,00 8,00 1,00 18,00 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení z toho bez odborné na plně zaměstnané) kvalifikace 30,00 0,00

15 Z toho: počet (přepočtení z toho bez na plně kvalifikace zaměstnané) výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Pokryto předmětem Základy společenských věd Ekonomika Veřejná správa Právo Integrace do výuky Základy společenských věd 2. ročník Člověk jako občan Základy společenských věd 2. ročník Soudobý svět Biologie a ekologie Biologie a ekologie Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Kultura ve veřejné správě 2. ročník Základy biologie 2. ročník Člověk a životní prostředí 1. ročník Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Statut státního úředníka Člověk a životní prostředí Pokryto předmětem

16 Chemie Právo ICT Integrace do výuky Chemie Chemie Chemie Chemie Biologie a ekologie Biologie a ekologie 1. ročník Obecná chemie 1. ročník Anorganická chemie 1. ročník Organická chemie 1. ročník Biochemie 2. ročník Základy ekologie 2. ročník Člověk a životní prostředí Kultura ve veřejné správě 1. ročník Psychologie osobnosti. Sociální psychologie Člověk a svět práce Pokryto předmětem Základy společenských věd Ekonomika Právo ICT Matematika Integrace do výuky Chemie Chemie Biologie a ekologie Matematika Matematika 1. ročník Anorganická chemie 1. ročník Organická chemie 2. ročník Základy ekologie 1. ročník Operace s čísly 4. ročník Posloupnosti a jejich využití

17 Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 3. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 4. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Kultura ve veřejné správě 2. ročník Společenská kultura. Komunikace a styk s občany Kultura ve veřejné správě 3. ročník Společenská kultura. Komunikace a styk s občany Kultura ve veřejné správě 4. ročník Statut státního úředníka Informační a komunikační technologie Pokryto předmětem Ekonomika Veřejná správa Právo ICT Integrace do výuky Biologie a ekologie 2. ročník Základy biologie Biologie a ekologie 2. ročník Člověk a životní prostředí Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Učební plán Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk

18 Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Tělesná výchova ICT Ekonomika Česká republika a evropské dimenze Kultura ve veřejné správě Písemná komunikace a administrativa Právo Veřejná správa Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Český jazyk a literatura 8 5 Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Anglický jazyk 10 3 Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Německý jazyk 12 Společenskovědní vzdělávání Dějepis 3 Základy společenských věd 4 Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání A Fyzika 2 Chemické vzdělávání B Chemie 1 Biologické a ekologické vzdělávání Biologie a ekologie 2 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika 12 1 Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 8 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích ICT 4 1 Odborné vzdělávání Ekonomika Ekonomika 7 4 Česká republika a evropské dimenze 2 64 Česká republika a evropské dimenze 1 1 Kultura ve veřejné správě Kultura ve veřejné správě 6 2 Písemná komunikace a administrativa Písemná komunikace a administrativa 9 1 Právo a veřejná správa Právo 8 2

19 Právo a veřejná správa Veřejná správa 10 RVP Disponibilní Celkem 128 Učební osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a zčásti naplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován v ročníku studia. Třídy se nedělí na skupiny. Předmět dále částečně naplňuje vzdělávací oblast estetické vzdělávání. Výuka je rozdělena na literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu. Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem estetickovýchovného působení. V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných přiměřeně věku. Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí estetickovýchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k uměleckým dílům. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Součástí výuky jsou i návštěvy divadelních a filmových představení. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka: ke vnímání a užívání českého jazyka jako prostředku ke zpracování a následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a se sebou samým; k zvládání základních pravidel mezilidské komunikace, porozumění sobě samému, pochopení své role v různých komunikačních situacích a k vymezení vlastního místa mezi různými komunikačními partnery; k tvořivé práci s uměleckým textem, k jeho posouzení z hlediska stylistického, pozitivně působícího na estetickou, emocionální i etickou stránku žákovy osobnosti; k vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře. Jako součást vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura jsou do ŠVP zahrnuta průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova

20 Mediální výchova Enviromentální výchova 1. ročník 2+1 týdně, P Úvod do problematiky českého jazyka odlišuje růné variety národního jazyka orientuje se v kodifikačních příručkách a umí s nimi pracovat obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) současná spisovná čeština Komentář v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Grafická stránka jazyka v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka základní principy českého pravopisu, pravopis lexikální, morfologický, syntaktický v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu odchylky od základních principů českého pravopisu ostatní složky českého pravopisu ve svém projevu uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny Komentář

21 v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Metody studia textu využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připravía s oporou o text přednese referát jazyk a získávání informací jazyk a studium textu vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích zpacovává bibliografické údaje Komentář v RVP odpovídá pojmu Práce s textem a získávání informací Nauka o slohu rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj styl jazykových projevů - mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) objasní základní pojmy stylistiky jazykové styly a slohotvorní činitelé používá základní útvary stylu prostěsdělovacího v mluveném projevu využívá základní principy rétoriky rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, slohové postupy a slohové útvary slohové rozvrstvení jazykových prostředků komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse

22 Komentář postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře styl prostě sdělovací a jeho útvary v RVP odpovídá pojmu Komunikační a slohová výchova Nejstarší literární památky nejstarší literární památky uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře literární druhy a žánry - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry tvořivé činnosti s literárním textem - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu Komentář v RVP odpovídá pojmu Literatura a ostatní druhy umění Antická literatura antická literatura uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora rozdělení antické literatury, její představitelé, hlavní literární díla tvořivé činnosti s literárním textem Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Středověká literatura

23 středověká literatura uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozdělení, představitelé, nejvýznamnější literární památky interpretace literárního textu charakterizuje základní znaky jednotlivých uměleckých směrů, zhodnotí význam tvorby autorů jednotlivých národních literatur a rozdělí literární žánry klasicismu na vysoké a nízké na základě vlastní četby dokáže prezentovat a charakterizovat dané období chápe společensko- historické souvislosti daného období Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Zvuková stránka jazyka základy fonetiky v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) zvuková stránka jazyka jako systému zvuková stránka mluvených projevů spisovná výslovnost v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči vhodně využívá zvukové prostředky řeči volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum;

24 Komentář rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Renesance a humanismus v literatuře charakterizuje hodnoty renesanční kultury a humanismu a jejich přínos pro rozvoj společnosti, vystihne hlavní rysy literárních žánrů a zhodnotí význam tvorby renesančních autorů jednotlivých národních literatur zná nejvýznamnější představitele a díla literatury daného období historický kontext a obecné znaky renesanční kultury evropská literatura období renesance a humanismu specifika české literatury renesanční humanismus v české literatuře Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Baroko v literatuře barokní literatura v Evropě seznámí se se základními díly evropské, české domácí i exilové literatury česká barokní literatura snaží se chápat myšlení člověka barokní doby a jeho vztah ke skutečnosti Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Základy literární teorie a historie, literární druhy a žánry základy literární teorie a historie - struktura literárního díla (námět a

25 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry) literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé Komentář v RVP odpovídá pojmu Práce s literárním textem literární exkurze dle zájmu žáků a možností školy literární exkurze dle zájmu žáků a možností školy 2. ročník 2+1 týdně, P Klasicismus, osvícenství a preromantismus zná nejvýznamnější představitele a díla literatury daného období historicko-společenský kontext a obecné znaky hlavní představitelé a stěžejní díla: charakterizuje základní znaky jednotlivých uměleckých směrů, zhodnotí význam tvorby autorů jednotlivých národních literatur a rozdělí literární žánry klasicismu na vysoké a nízké klasicistní literatura osvícenská literatura preromantická literatura na základě vlastní četby dokáže prezentovat a charakterizovat dané období

26 chápe společensko- historické souvislosti daného období Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Lexikologie slovo jako jednotka slovní zásoby chápe vztahy mezi slovy a význam používaných frazeologických spojení umí pracovat s vhodnými jazykovými příručkami základní pojmy lexikologie způsoby obohacování slovní zásoby rozvrstvení národního jazyka Komentář v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Tvoření slov v projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funce a vztahu k dané situaci v písemném projevu uplatňuje znalost zásad českého pravopisu v souvislosti s tvořením slov odvozování, skládání a zkracování slov sousloví stavba a pravopis slov Komentář v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Tvarosloví slovní druhy ovládá principy třídění slov na slovní druhy mluvnické kategorie jmen a sloves

27 určí mluvnické kategorie jmen a sloves Komentář v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Nauka o slohu publicistický styl chápe účel a pozná základní znaky publicistického stylu dokáže napsat novinovou zprávu, analytický člának, kritiku, reportáž a fejeton samostatně a kriticky využívá různé informační zdroje Komentář v RVP odpovídá pojmům Komunikační a slohová výchova a Práce s textem a získávání informací Romantismus historicko-společenský kontext chápe společensko-historické souvislosti daného období pozná základní znaky romantismu v literatuře získané teoretické poznatky dokáže aplikovat při četbě a interpretaci konkrétního literárního díla obecné znaky romantismu specifika národních literatur daného období hlavní představitelé romantismu a jejich stěžejní díla vnímá odlišnosti filmového a dramatického zpracování literárních děl rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu

28 Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Literatura českého národního obrození chápe význam českého národního obrození pro českou společnost zná nejvýznamnější představitele a dokáže interpretovat jejich stěžejní díla společensko-historické příčiny českého národního obrození etapy a jejich charakteristické znaky významní představitelé jednotlivých etap a jejich stěžejní díla pochopí aktuálnost děl v době jejich vzniku česká literatura v kontextu evropské literatury Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Světový realismu a naturalismus historicko-společenský kontext chápe společensko-historické souvislosti daného období obecné znaky realistické literatury a naturalismu zná nejvýznamnější představitele a dokáže interpretovat jejich stěžejní díla rozpozná typické znaky realismu při četbě konkrétního literárního díla typické znaky jednotlivých národních literatur nejvýznamnější představitelé a jejich stěžejní díla při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Česká literatura 2. poloviny 19. století

29 vnímá odlišnosti filmového a dramatického zpracování literárních děl situace v české společnosti v 2. polovině 19. století tvorba májovců, ruchovců a lumírovců zná nejvýznamnější představitele a dokáže interpretovat jejich stěžejní díla pochopí aktuálnost děl v době jejich vzniku historická a venkovská próza generace Národního divadla a realistické drama chápe rozdíly mezi jednotlivými literárními skupinami uvědomí si význam generace Národního divadla pro český národ na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem literární exkurze dle zájmu žáků a možností školy literární exkurze dle zájmu žáků a možností školy 3. ročník 2+1 týdně, P Literatura přelomu 19. a 20. století proměny vnímání světa a společnosti

30 chápe společensko-historické souvislosti daného období získané teoretické poznatky dokáže aplikovat při četbě a interpretaci konkrétního literárního díla nové básnické směry česká moderna tvorba českých buřičů zná nejvýznamnější představitele a dokáže interpretovat jejich stěžejní díla na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) doplní si znalosti z teorie verše o prostředky a metody moderní poezie Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem Skladba větné vztahy a větné členy chápe syntaktické principy českého jazyka rozpozná větné vztahy a určí větné členy věta jednoduchá souvětí základy textové syntaxe chápe podstatu aktuálního nebo kontextového členění výpovědi v jazykových projevech uplatňuje správný slovosled

31 využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu Komentář v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Nauka o slohu odborný styl samostatně a kriticky využívá různé informační zdroje chápe účel odborného stylu pozná charakteristické znaky odborných textů a dokáže je aplikovat ve vlastních odborných jazykových projevech dokáže napsat odborný popis, výklad a úvahu na odborné téma tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty

32 Komentář v RVP odpovídá pojmům Komunikační a slohová výchova a Práce s textem a získávání informací Světová literatura 1. poloviny 20. století historicko-společenský kontext charakterizuje jednotlivé umělecké směry daného období tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje zná nejvýznamnější představiltele a jejich stěžejní díla moderní básnické směry obraz 1. světové války ve světové próze světové drama specifické rysy národních literatur a jejich významní představitelé Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce sliterárním textem Česká literatura 1. poloviny 20. století historicko-společenský kontext charakterizuje jednotlivé umělecké směry daného období zná nejvýznamnější představiltele a jejich stěžejní díla vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) nejdůležitější proudy české poezie čeká meziválečná próza meziválečné drama hlavní představitelé a jejich významná díla samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl Komentář v RVP odpovídá pojmům Literatura a ostatní druhy umění a Práce s literárním textem literární exkurze

33 dle zájmu žáků a možností školy literární exkurze dle zájmu žáků a možností školy 4. ročník 2+2 týdně, P Vývoj českého jazyka a bohemistiky indoevropské jazyky chápe jednotlivé fáze vývoje českého jazyka a důsledky změn pro současnou češtinu zhodnotí přínos významných jazykovědců pro vývoj spisovného jazyka při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence vývoj praslovanštiny a vznik češtiny hláskový a tvarový vývoj češtiny vývoj češtiny a rozvoj české společnosti - etapy vývoje českého jazyka vývoj českého pravopisu významní představitelé bohemistiky a jejich díla Komentář v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Všestranné jazykové rozbory orientuje se v soustavě jazyků jazykové rozbory zaměřené na skladbu, tvarosloví a tvoření slov Komentář v RVP odpovídá pojmu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Nauka o slohu administrativní styl v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle umělecký styl

34 jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální styl na konkrétních příkladech úryvků děl popíše specifické prostředky uměleckého jazyka a objasní jejich funkci v daném textu posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým orientuje se v útvarech administrativního stylu, napíše úřední dopis, stížnost, žádost, odpověď na inzerát... Komentář v RVP odpovídá pojmu Komunikační a slohová výchova Světová literatura od roku 1945 do současnosti

ŠVP Veřejnosprávní činnost

ŠVP Veřejnosprávní činnost Vzděláním k prosperitě ŠVP Veřejnosprávní činnost Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vzděláním k prosperitě Gymnázium a SOŠ Jilemnice 18-20-M/01 Informační technologie Obsah Úvodní a identifikační údaje... 4 Identifikační údaje oboru... 4 Použitý Rámcově vzdělávací

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

65 42 M/01 Hotelnictví

65 42 M/01 Hotelnictví MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 42 M/01 Hotelnictví 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

39-41-L/01 Autotronik

39-41-L/01 Autotronik 39-41-L/01 Autotronik ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007,

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66-52-H/01 Aranžér ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31-58-H/01 Krejčí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

29 56 H/01 Řezník uzenář

29 56 H/01 Řezník uzenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 56 H/01 Řezník uzenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma studia:

Více

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/01 Klempíř 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 OBSAH Identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu...

Více

41 52 H/01 Zahradník

41 52 H/01 Zahradník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 52 H/01 Zahradník 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Masér sportovní a rekondiční 69

Více

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví V souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. jsou dotčené školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 41-44-M/01 Zahradnictví Název ŠVP: Obchod a služby

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace PRAKTICKÁ SESTRA Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Zdravotnický

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 65-41-L/01 GASTRONOMIE Název ŠVP: HOTELOVÝ PROVOZ Schválila rozhodnutím

Více

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA OBSAH 1. Identifikační údaje...1 2. Profil absolventa...2 2.1 Pracovní uplatnění absolventa...2 2.2 Výsledky vzdělávání...2 2.3 Způsob ukončení vzdělávání

Více

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o.

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Zemědělec farmář 41 51 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Zemědělec farmář 41 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Zemědělec farmář 41 51 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: OBSAH:... 3 Identifikační údaje... 4 Profil absolventa... 5 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba

pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Vodohospodářské stavby PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: 572 548 198, 572 548 788, http://www.edukomplex.cz/ssos, e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Název programu Kuchař - číšník Kód a název oboru vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař číšník Název školy Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola,

Více

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j.

Více

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Adresa : Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, tel.: 545 321 210, IČO : 005 59 466 Bankovní spojení : Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu : 99835-621/0100

Více