Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková, Pavel Jurišta a Jan Pašťalka Mgr. Rudolf Volhejn a Ivana Mitysková Dana Zimová Pan starosta zahájil v 16:32 hodin zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání bylo řádně svoláno. V úvodu schůze připomněl povodňovou situaci v naší obci, způsobené škody, vyplavené garáže, topenářství na Železňáku, pozemky na Brném, šatny v ZŠ, vymleté ulice a další drobnější škody po bleskové nedělní povodni. Poděkoval jednotce SDH Velké Poříčí, která se v neděli vrátila ze Zbraslavi a zasahovala ještě ve Žďárecké ulici a na Brném spolu s HZS. Program: 1. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení 3. Závěrečný účet městyse za rok 2012, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok Rozpočtové opatření č. 2, informace o RO č Majetkoprávní úkony 6. Schválení úvěru ze SFRB 7. Aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2014 až Různé 1. Schválení programu a ověřovatelů Ing. Král seznámil zastupitele s programem schůze a navrhl ověřovatele zápisu pana Mgr. Rudolfa Volhejna a paní Ivanu Mityskovou. Zapisovatelkou byla určena paní Dana Zimová. ZM schvaluje program a ověřovatele zápisu. 10 hlasů pro, schváleno V 16:36 hodin se dostavil na jednání ZM pan Drapač a v 16:40 pan Ing. Krmaš. 2. Kontrola usnesení Následovala kontrola usnesení z minulého březnového jednání ZM. Pan Ing. Král informoval o těchto bodech:

2 2/13/3 - pozemky na náměstí v majetku rodiny A. a) Neoprávněné užívání částí pozemků Oplocení bylo z části demontováno. Byl zaslán dopis, ve kterém jsou požadovány další úpravy. V současné době si nechali zaměřit hranice pozemků. Dle kolíků je patrné, že skutečně zabírají pozemky městyse. b) Smluvní pokuta M. a J. A. podepsali Uznávací prohlášení se stanovením smluvní pokuty. J. A. již pokutu zaplatil. M. se dohodl na splátkovém kalendáři. ZM bere na vědomí tuto zprávu. 5/12/7 Koupě pozemku od paní L. B. Pozemky byly odkoupeny bez jakýchkoliv břemen. 5/12/12 Pozemek na Dolejšáku po zařízení staveniště Ing. Král připomněl, že na základě projednávání dalšího využití pozemku p. č. 133/1 po zařízení staveniště protipovodňových opatření na prosincovém zastupitelstvu, připravil Ing. Jiří Urban tři návrhy. Ve středu tyto návrhy projednávala i stavební komise městyse Velké Poříčí. Pozemek je v současné době stále využíván dodavatelem stavby. S jeho konečným vyklizením se počítá cca do konce června, kdy je předpoklad provedení závěrečné kolaudační prohlídky stavby. Poté představil pana ing. Urbana, který se na schůzi dostavil a návrhy sám prezentoval. Jedná se o pozemek bez vegetačního krytu, zničený mechanizací, s prudkým břehem k řece a na druhé straně s komunikací III.třídy. Připravil k řešení tři varianty. I.varianta Pozemek k prodeji. Vyčleněn pozemek 24 m x24 m pro l bytový dům a 18 m 2 plochy pro park s veřejnou zelení, jehož součástí je nevyužitelný svah k řece. II.varianta Pozemek k prodeji 950 m 2 pro stavbu rodinného domku 12x12 + garáž a zbývající veřejné prostranství k využití pro obec (park, parkovací plocha, hřiště apod.) Připomněl, že tato varianta je pro obec nejdražší, muselo by být vynětí ze zem. půdního fondu, investovat do výstavby a vše nadále udržovat. III.varianta Rozdělit parcelu na 2 pozemky 850 m 2 a 970 m 2 k prodeji pro dva rodinné domky 12x12x vč. garáží, se společným vjezdem ze silnice a zeleným pruhem k řece. Podotkl, že se mu tato varianta líbí nejvíce, je pro obec finančně nejlevnější, nemuselo by se vyjímat ze zemědělského půdního fondu, neboť soukromé osoby mohou stavět na zahradě. Je tedy na zvážení zastupitelstva, pro kterou variantu se rozhodne.

3 Diskuze: Pan Jan Prouza vystoupil s požadavkem vybudovat na Dolejšáku oddychovou zónu pro dospělé i děti, parčík, místa pro parkování, která v těchto místech obce chybí. Pan starosta mu oponoval, že další dětské hřiště v obci je velmi nákladná záležitost a místa pro parkování jsou potřeba pouze při akcích konaných Hostincem u Hanušů. K diskuzi se připojil pan Miloš Drapač, kterému se líbí varianta č. II s tím, že by část pozemku zůstala jako plocha, která by byla jakousi rezervou pro další využití v následujících letech. Pan Mgr. Volhejn požadoval informaci o nákladech na realizaci zpevněné plochy (např. parkoviště). Pan Urban odpověděl, že by se jednalo cca o Kč za 1 m 2 a dotace na takovéto akce v budoucnu můžeme vyloučit. ZM bere na vědomí informaci o variantním řešení pozemku na Dolejšáku a o rozhodnutí o budoucím využití pozemku bude jednáno na některém z příštích zastupitelstev. 5/12/15 Spolupráce se Szczytnou Pan starosta předal slovo Ing. Krmašovi, který informoval o uskutečněné akci předškolních dětí Skřivánek v Hronově a připravovaných akcích v měsíci červnu, kterými jsou atletický čtyřboj Velké Poříčí, Hronov a Szczytna, olympiáda předškolních dětí a v září se akce Den přátelství spojí s oslavami 100 let školy, konkrétně to bude v sobotu 28. září ZM bere na vědomí informaci o spolupráci s partnerským městem Szczytna. 3. Závěrečný účet městyse za rok 2012, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok Závěrečný účet Ekonomka paní Zimová informovala zastupitele, že vždy po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření městyse souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, který byl vyvěšen na obou úředních deskách od Na elektronické desce byly zveřejněny všechny povinné roční výkazy vč. výkazů obou příspěvkových organizací, zprávy z přezkoumání hospodaření městyse a přehledů o úvěrech městyse. Shrnula stručně všechny obsažené údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem, o finančních operacích, o použití a tvorbě fondů, o přijatých transferech, o poskytnutých dotacích, darech a některé další informace. Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly z řad občanů zaznamenány. Zastupitelé se s dokumenty mohli řádně seznámit. Neměli k nim žádných připomínek a dotazů.

4 ZM schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 3.2 Přezkoumání hospodaření Paní Zimová se krátce zmínila o obsahu zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla uvedena žádná rizika dle 10 zákona 420/2004. Tato zpráva byla zastupitelům v materiálech zaslána. Měli možnost se s ní podrobně seznámit. Rovněž byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Zastupitelé neměli k této zprávě žádných připomínek. ZM schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok Rozpočtové opatření č. 2, informace o RO č. 1 Paní Zimová seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 2, které se týká zvýšení rozpočtu o částku Kč v příjmech a výdajích. Jedná se převážně o uvolnění finančních prostředků ve výši Kč z krizové rezervy 50 tis. Kč na letošní povodně (v hodnotě Kč nakoupeny v Protecu ochr. pomůcky a nějaký materiál SDH), vybraných finančních darů od občanů ve výši Kč a smluvně zajištěného daru ve výši 25 tis. Kč od firmy Saar Gummi na náklady spojené s oslavami 100 let od založení základní školy. Tzn., že na společný povodňový účet Královéhradeckého kraje k rozdělení potřebným obcím navrhujeme odeslat částku Kč (20 tis. Kč z rezervy rozpočtu, 20,3 tis. Kč sbírka občanů) a částku rozpočtovat na příslušné položky rozpočtu 5132 (OOPP) a 5139 (materiál) dle přiloženého RO č. 2. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2. Paní Zimová podala informaci k rozpočtovému opatření č. 1 ve výši 329 tis. Kč v příjmech a výdajích z důvodu nově uzavřených smluv a dodatků s Úřadem práce na prodloužení pracovních poměrů u tří pracovníků v rámci veřejně prospěšných služeb a pro tři další občany nové pracovní smlouvy. Rozpočtové opatření schválila ve smyslu Pravidel pro provádění RO rada městyse dne a dává se zastupitelstvu na vědomí. ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1.

5 5. Majetkoprávní úkony Pan starosta předal slovo pí Mgr. Šancové, která seznámila zastupitele s následujícími body jednání: 5.1 Prodej části pozemku p. č. 615/1 Na březnovém zasedání zastupitelé schválili prodej části pozemku p. č. 615/1, o kterou požádal pan M. V. z důvodu přesahu jeho garáže na pozemek městyse. Jednalo se o 1,51 m 2 pozemku. Dle GP, který na úřad doručil pan Valášek, byly ve skutečnosti odděleny 2 m 2 pozemku. RM proto schválila záměr prodeje 0,49 m 2 pozemku, který byl uveřejněn na ÚD v době od do RM zastupitelům doporučuje prodat ještě tuto další část pozemku panu V. ZM schvaluje prodej 0,49 m 2 pozemku p. č. 615/1 panu M. V. za cenu 255,- Kč. 5.2 Prodej pozemku pod trafostanicí ČEZ Distribuce, a. s. požádal o prodej pozemku pod trafostanicí na sídlišti NAD SVAHEM p. č. 615/21 o výměře 7 m 2. Pozemek je oddělen GP č /2010 ze dne Cena pozemku činí dle úředního odhadu 2.830,- Kč. RM dne schválila záměr prodeje části tohoto pozemku, který byl uveřejněn na ÚD v době od do Pro uzavření kupní smlouvy s ČEZem Distribuce, a. s. je třeba schválit prodej zmíněné části pozemku. ZM schvaluje prodej pozemku o výměře 7 m 2 pod trafostanicí na p. č. 615/21 na sídlišti NAD SVAHEM za cenu 2.830,- Kč. 5.3 Smlouva o smlouvě budoucí darovací K tomuto bodu podal informaci stavební technik pan Josef Vondra. Řekl, že zastupitelstvo městyse projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci, kterou předložil Královéhradecký kraj, IČ , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Smlouva se týká převodu části komunikace III/3031 včetně příslušenství od křižovatky U Hanušů po hranici katastrálního území s městem Hronov. Uzavření této smlouvy je podmínkou ze strany Správy silnic Královéhradeckého kraje s vydáním stavebního povolení na Revitalizaci náměstí Velké Poříčí. Ze strany městyse Velké Poříčí jsou do smlouvy zařazeny podmínky: převod komunikace bude zahájen až po uzavření příslušné smlouvy o dílo na výstavbu náměstí, před uzavřením darovací smlouvy a převzetím komunikace budou formou údržby provedeny opatření a úpravy komunikace ve vzájemně dohodnutém rozsahu.

6 ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci č. 1/Na/Ze/B-Dar/13/N, s Královéhradeckým krajem, IČ , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. 10 hlasů pro, schváleno 6. Schválení úvěru ze SFRB Stavební technik pan Vondra hovořil o připravované opravě střešního pláště a výměně oken u domu čp. 561 a o financování úvěrem SFRB Praha. Zastupitelstvo městyse tedy projednalo přijetí a zajištění úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení Praha. Na základě informace o předběžném vyhodnocení žádosti a výzvě k doložení dokladů ze dne proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Rada městyse schválila dne výsledek zadávacího řízení, pořadí firem a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, Broumov, IČ Na základě vysoutěžené ceny bylo upraveno členění výdajů v žádosti o úvěr a stanovena skutečná výše požadovaného úvěru na ,- Kč. Splátky úvěru jsou navrženy na dobu 10 let a jsou zajištěny nájmem (příspěvkem) od nájemníků bytového domu č. p Měsíční příspěvky jsou ve výši ,- Kč, předpokládaná měsíční splátka, která byla upřesněna ve smlouvě SFRB činí ,- Kč. Na základě požadavku rady městyse jsou s nájemníky uzavřeny smlouvy, které zajišťují splácení úvěru po roce 2018, kdy budou byty na jednotlivé majitele převedeny. Diskuze: Pan Jan Prouza měl dotaz k možné situaci za 5 let, kdyby se náhodou byt nájemníkovi nepořídilo prodat, co s tím obec bude dělat. Neustále se tam střídají podnájemníci. Pí Šancová odpověděla, že tato situace by neměla nastat, majitel bytu je pouze jeden, s nímž je sepsána smlouva a za 5,5 roku by měly být všechny byty doplaceny. Byty budou na jednotlivé majitele převedeny a zástavní právo bude změněno z domu čp. 561 na byty majitelů. Navíc má městys dle smlouvy předkupní právo. ZM schvaluje přijetí úvěru na akci Stavební úpravy bytového domu č. p. 561 od SFRB v maximální výši tis Kč. ZM schvaluje dobu splácení úvěru SFRB na 10 let. ZM schvaluje zajištění úvěru SFRB zástavním právem bytového domu č. p. 561 a dle doplňujících požadavků SFRB.

7 7. Aktualizace rozpočtového výhledu Paní Zimová zdůraznila, že v červnu minulého roku byl zpracován rozpočtový výhled, který byl schválen v radě městyse. V současné době již tento výhled není aktuální, a to především ve výdajích financování úvěrů, v dotacích v rámci souhrnného dotačního vztahu, některých kapitálových příjmech (Brčálník) a v daních dle nového rozpočtového určení daní obcím. Rozpočtový výhled by měl obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při zpracování rozpočtu na jednotlivé roky je z tohoto výhledu vycházeno. Zákon nestanoví, který orgán obce rozpočtový výhled projednává. Vzhledem k dotacím, o které každoročně žádáme a tento výhled předkládáme, je určitě vhodné schvalovat rozpočtový výhled v zastupitelstvu. Rozpočtový výhled je na roky 2014 až 2016 s informací o skutečnosti plnění roku 2012 a odhadu úpravy rozpočtu, o kterém víme teď v červnu a především je do úpravy rozpočtu výhledu zapracován výše uvedený úvěr SFRB se splátkami jistiny od listopadu 2013 a výhledu splátek pro další léta. Dále byly ve výhledu sníženy splátky jistiny úvěru u ČSOB na sídliště z tis. Kč na 927 tis. Kč, tj. o 6 tis. Kč měsíčně z důvodu nedočerpání 10 mil. úvěru. ZM schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2014 až Různé 8.1. Informace o stavebních akcích podal pan Josef Vondra a některé prezentoval na plátně Chodník Žďárecká Stavbu provádí firma Delta Velké Poříčí s. r. o. Do dnešního dne je provedeno napojení chodníku do ulice K Lípě, zadláždění je provedeno k paní N. Provádí se osazení silniční obruby křižovatky s ulicí Pod Horou a úprava asfaltu na komunikaci III. třídy. Diskuze: Pan Cvejn měl připomínku k situaci v ulici Žďárecká, kde se mu po výstavbě chodníku zdá být cesta velmi úzká. Pan Vondra s ním souhlasil, ale jedná se o to, že nyní auta nebudou moci vyjíždět mimo asfalt na krajnici, ale pouze po obrubník. Celková šíře vozovky se naopak zvětší. Policií ČR a SUS je tento stav schválen. Chodník je tam budován hlavně z důvodu bezpečnosti chodců. Pan Prouza měl připomínku k chodníku před domem rodiny L., kde jsou propadlé díry a bujná vegetace, která zhoršuje viditelnost. Je nutné v příštím období počítat s postupnou opravou chodníků po celé obci.

8 8.1.2 Úprava ploch u obřadní síně Stavbu provádí firma Delta Velké Poříčí s. r. o. Zahájení stavby bylo dodavatelskou firmou o 6 týdnů odloženo z důvodu špatného počasí. Do dnešního dne je provedeno odstranění stávajících chodníků, provedeno osazení obrub, montáž nopové folie na budovu a pokládá se zámková dlažba Výstavba chodníku Za Sokolovnou Stavbu dnes zahájila firma BEZEDOS Velké Poříčí s. r. o. skrývkou ornice Projektová příprava revitalizace náměstí Projektovou dokumentaci připravuje Atelier Tsunami s. r. o. Náchod. 23. května 2013 bylo formou veřejné vyhlášky vydáno Územní rozhodnutí. Nyní se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Na tuto dokumentaci máme přidělenou dotaci z operačního programu OPPS ČR-PL prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavebních akcích Územní plán 30. května 2013 proběhlo společné jednání návrhu změny č. 3 platného Územního plánu Velkého Poříčí. Na tomto jednání, ani v průběhu zveřejnění dokumentace na úřední desce nebyla vznesena žádná připomínka. Společné projednání by tak mohlo být svoláno v srpnu. Po tomto jednání by bylo možné vyhlásit příjem žádostí do změny č. 4. ZM bere na vědomí informaci o změně UP č. 3 a informaci o budoucím termínu vyhlášení změny č Pošta Pí Mgr. Šancová seznámila zastupitele se zaslanou stížností adresovanou Českému telekomunikačnímu úřadu v Praze dne , kde zmiňuje negativní dopad na občany Velkého Poříčí, které se týkají změn způsobu doručování poštovních zásilek. Požaduje tak zlepšení služeb ze strany pošty. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o problémech s působením České pošty v obci.

9 8.3 Zvýšení splátek kupní ceny bytu Paní Mgr. Šancová informovala zastupitele o žádosti manželů M. z domu čp. 561 o zvýšení splátek kupní ceny bytu od 1. května 2013 z Kč na Kč. Při současné výši splátek by nesplnili podmínku potřebnou k převodu bytu, ke kterému má dojít počátkem roku ZM schvaluje manželům M. navýšení splátek kupní ceny bytu od 1. května 2013 z Kč na Kč. 8.4 Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smluv budoucích kupních Dále paní místostarostka podotkla, že vzhledem k rozvodu manželů R. a R., je třeba schválit Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smluv budoucích kupních s paní R. E. a pí R. J. Smlouvy se týkají budoucích koupí bytů v čp. 561 ve Velkém Poříčí na náměstí. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní s paní E. R. a paní J. R. 8.5 Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a jejich dodatky Paní Šancová pokračovala informací, že v souvislosti s opravami čp. 561 a otevřením úvěru bylo třeba připravit Dodatky ke smlouvám budoucím kupním pro tyto nájemníky: p. S., p. B., p. H., p. V., p. H., p. H., p. P., manželé H., manželé C. a manželé Ch. Dále byly připraveny paní JUDr. Vrzáčkovou nové Smlouvy o smlouvách budoucích kupních pro: pí R. E., pí B., pí D., pí R., pí P., pana J. H., manžele M., manžele H. a J. R., manžele W., Ing. Z. a ing. S. ZM schvaluje Dodatky ke smlouvám budoucím kupním a nové Smlouvy o smlouvách budoucích kupních pro nájemníky z domu čp. 561 ve Velkém Poříčí na náměstí. 8.5 E-aukce energií pro občany K tomuto bodu hovořil pan Vondra a doplnil ho pan starosta Ing.Král.

10 Jako jiná města a obce také V. Poříčí zajišťuje pro občany možnost účasti na E aukci energií pro domácnosti a drobné podnikatele. Ve středu t. r. se uskuteční v sále Obecního domu čp. 102 prezentace této aukce. V srpnu by se pak uskutečnila elektronická aukce. Zdůraznili, že jeden občan se svou spotřebou energií není zajímavý partner pro ČEZ, RWE apod., ale že je třeba shromáždit velké množství energií a pak soutěžit. Městys Velké Poříčí spolu s městy Červený Kostelec a Česká Skalice takového úspory dosáhly. Je na každém občanovi, jak se rozhodne. Městys nikoho nenabádá se aukce zúčastnit, pouze toto občanům umožňuje. 8.6 Povodňová sbírka Pan starosta sdělil, že informace o povodňové sbírce byla již zmíněna v souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 2 v bodě 4 zápisu, kdy od občanů bylo vybráno Kč, které budou zaslány na povodňový účet Královéhradeckého kraje k dalšímu použití pro potřebné obce spolu s 20 tis. Kč z rozpočtu městyse, uvolněnými z rezervy na krizové stavy. Paní Šancová informovala o chystané povodňové sbírce, organizované Diakonií Broumov ve spolupráci s MS ČČK a ÚM Velké Poříčí, která se uskuteční příští týden v úterý (ošacení, lůžkoviny, spodní prádlo, obuv, přikrývky apod.). 8.7 Audit Obecní dům Pan starosta podal informaci o blížícím se výsledku auditu Obecního domu čp. 102 a sankci, která bude městysi s největší pravděpodobností uložena za pochybení příjemce při výběrovém řízení, realizovaného dle zákona o veřejných zakázkách. Veškeré připomínky, odůvodnění, reakce a další návrhy sepsané úřadem ve spolupráci s právníky a dalšími zainteresovanými odborníky nebyly uznány, na MF byla podána stížnost na postup auditu. Na toto přes urgence nikdo nereagoval a nezabýval se jimi. Všichni dali, jak se říká, od toho ruce pryč. Prostě přijde od Řídícího orgánu verdikt, kdy bude muset městys za banální administrativní pochybení, které nemělo vliv na výběrové řízení, tvrdě platit. Bude muset být sjednán splátkový kalendář a následně vymáhat předepsanou sankci nebo její část po firmě, která administraci výběrového řízení pro nás smluvně zajišťovala a která pochybení způsobila. Ve čtvrtek se uskuteční ještě jednání na ROPu v Hradci Králové, ale situace se jeví špatně, neboť sám ROP má velké problémy s korekcemi. Ing. Král ještě podal informaci, že od roku 2005 získala obec na různých dotacích částku ,56 tis. Kč, která je určitě nezanedbatelná a byla obci velkým přínosem ve zlepšení životního prostředí, podmínek našich občanů i přínosem pro organizace Velkého Poříčí. Do této doby jsme nebyli nuceni za jakékoliv pochybení vracet dotace. Vystoupil Mgr. Volhejn, který se s podobným chováním kontrolorů setkal i při kontrole dotací ve Střední škole propapagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Kontrolující orgán zpochybnil po dvou letech původní kladný výsledek auditu. Bohužel žijeme v době, kdy hysterie zachvátila celou republiku v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách, vše je podrobováno nesmyslným přísným kontrolám, které si téměř vždy najdou nějaké pochybení. My jsme doplatili na to, že kontrola odhalila pochybnosti v této zvláštní době, kdy nikdo není schopen ani ochoten se věcnými argumenty zabývat. Stejné pochybení, v určitém směru ještě závažnější, bylo před dvěma lety řešeno o hodně mírnějším způsobem. Dnes se dá říct, že ten, kdo jde do výběrového řízení, musí počítat s tím,

11 že jde do obrovského rizika při následných kontrolách. Kam se vytratil obyčejný selský rozum? ZM bere na vědomí informaci o probíhajícím auditu na Obecní dům a ukládá starostovi informovat zastupitele o oficiálních závěrech kontroly. 8.8 Různé informace V diskuzi vystoupil pan J. D. se žádostí o úpravu vzrostlé vegetace u silnice od B. k Atasu, v blízkosti nemovitosti pana J. Š. Další cestou, kde zasahují do výhledu stromy a tím velmi snižují viditelnost, je cesta od L. k D. Ing. Král projedná s majiteli pozemků. Další připomínku měl k opravám kanalizačních šachet na silnici, které zničila těžká mechanizace při provádění regulace řeky. Ing. Král bude se jednat o případných opravách s Krajskou správou silnic a s VAKem Náchod. Pí Nováková měla připomínku k sečení trávy, kdy v poslední době po sečení zůstává na trávníku vrstva, která hnije a zapáchá. Tím nastala diskuze kolem úklidu ploch obce. Ze strany zastupitelů se snesla kritika jak na zimní, tak na letní údržbu. Pan Král i paní Šancová podotkli, že zimní údržba byla již řešena a situace s hnijící trávou se bude řešit. Zřejmě je to způsobeno klimatickými podmínkami v měsíci květnu, kdy tráva rychle narostla, neustále pršelo a obtížně se mulčuje.. Schůze skončila v 19:00 hodin. Zapsala: Dana Zimová Ing. Josef Král starosta městyse Ověřili: Velké Poříčí

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne 8. 10. 2012

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne 8. 10. 2012 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 8. 10. 2012 Místo: Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny - 15 zastupitelů (p. Drapač, ing. Krmaš přišli

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Z Á P I S č. 30. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 30. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 30 z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Přítomní: Holický Jaroslav, Kolář František, Leitner Zdeněk, Rak Martin,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 12.6.2015 od 19.00 hodin.

Zápis Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 12.6.2015 od 19.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více