Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková, Pavel Jurišta a Jan Pašťalka Mgr. Rudolf Volhejn a Ivana Mitysková Dana Zimová Pan starosta zahájil v 16:32 hodin zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání bylo řádně svoláno. V úvodu schůze připomněl povodňovou situaci v naší obci, způsobené škody, vyplavené garáže, topenářství na Železňáku, pozemky na Brném, šatny v ZŠ, vymleté ulice a další drobnější škody po bleskové nedělní povodni. Poděkoval jednotce SDH Velké Poříčí, která se v neděli vrátila ze Zbraslavi a zasahovala ještě ve Žďárecké ulici a na Brném spolu s HZS. Program: 1. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení 3. Závěrečný účet městyse za rok 2012, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok Rozpočtové opatření č. 2, informace o RO č Majetkoprávní úkony 6. Schválení úvěru ze SFRB 7. Aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2014 až Různé 1. Schválení programu a ověřovatelů Ing. Král seznámil zastupitele s programem schůze a navrhl ověřovatele zápisu pana Mgr. Rudolfa Volhejna a paní Ivanu Mityskovou. Zapisovatelkou byla určena paní Dana Zimová. ZM schvaluje program a ověřovatele zápisu. 10 hlasů pro, schváleno V 16:36 hodin se dostavil na jednání ZM pan Drapač a v 16:40 pan Ing. Krmaš. 2. Kontrola usnesení Následovala kontrola usnesení z minulého březnového jednání ZM. Pan Ing. Král informoval o těchto bodech:

2 2/13/3 - pozemky na náměstí v majetku rodiny A. a) Neoprávněné užívání částí pozemků Oplocení bylo z části demontováno. Byl zaslán dopis, ve kterém jsou požadovány další úpravy. V současné době si nechali zaměřit hranice pozemků. Dle kolíků je patrné, že skutečně zabírají pozemky městyse. b) Smluvní pokuta M. a J. A. podepsali Uznávací prohlášení se stanovením smluvní pokuty. J. A. již pokutu zaplatil. M. se dohodl na splátkovém kalendáři. ZM bere na vědomí tuto zprávu. 5/12/7 Koupě pozemku od paní L. B. Pozemky byly odkoupeny bez jakýchkoliv břemen. 5/12/12 Pozemek na Dolejšáku po zařízení staveniště Ing. Král připomněl, že na základě projednávání dalšího využití pozemku p. č. 133/1 po zařízení staveniště protipovodňových opatření na prosincovém zastupitelstvu, připravil Ing. Jiří Urban tři návrhy. Ve středu tyto návrhy projednávala i stavební komise městyse Velké Poříčí. Pozemek je v současné době stále využíván dodavatelem stavby. S jeho konečným vyklizením se počítá cca do konce června, kdy je předpoklad provedení závěrečné kolaudační prohlídky stavby. Poté představil pana ing. Urbana, který se na schůzi dostavil a návrhy sám prezentoval. Jedná se o pozemek bez vegetačního krytu, zničený mechanizací, s prudkým břehem k řece a na druhé straně s komunikací III.třídy. Připravil k řešení tři varianty. I.varianta Pozemek k prodeji. Vyčleněn pozemek 24 m x24 m pro l bytový dům a 18 m 2 plochy pro park s veřejnou zelení, jehož součástí je nevyužitelný svah k řece. II.varianta Pozemek k prodeji 950 m 2 pro stavbu rodinného domku 12x12 + garáž a zbývající veřejné prostranství k využití pro obec (park, parkovací plocha, hřiště apod.) Připomněl, že tato varianta je pro obec nejdražší, muselo by být vynětí ze zem. půdního fondu, investovat do výstavby a vše nadále udržovat. III.varianta Rozdělit parcelu na 2 pozemky 850 m 2 a 970 m 2 k prodeji pro dva rodinné domky 12x12x vč. garáží, se společným vjezdem ze silnice a zeleným pruhem k řece. Podotkl, že se mu tato varianta líbí nejvíce, je pro obec finančně nejlevnější, nemuselo by se vyjímat ze zemědělského půdního fondu, neboť soukromé osoby mohou stavět na zahradě. Je tedy na zvážení zastupitelstva, pro kterou variantu se rozhodne.

3 Diskuze: Pan Jan Prouza vystoupil s požadavkem vybudovat na Dolejšáku oddychovou zónu pro dospělé i děti, parčík, místa pro parkování, která v těchto místech obce chybí. Pan starosta mu oponoval, že další dětské hřiště v obci je velmi nákladná záležitost a místa pro parkování jsou potřeba pouze při akcích konaných Hostincem u Hanušů. K diskuzi se připojil pan Miloš Drapač, kterému se líbí varianta č. II s tím, že by část pozemku zůstala jako plocha, která by byla jakousi rezervou pro další využití v následujících letech. Pan Mgr. Volhejn požadoval informaci o nákladech na realizaci zpevněné plochy (např. parkoviště). Pan Urban odpověděl, že by se jednalo cca o Kč za 1 m 2 a dotace na takovéto akce v budoucnu můžeme vyloučit. ZM bere na vědomí informaci o variantním řešení pozemku na Dolejšáku a o rozhodnutí o budoucím využití pozemku bude jednáno na některém z příštích zastupitelstev. 5/12/15 Spolupráce se Szczytnou Pan starosta předal slovo Ing. Krmašovi, který informoval o uskutečněné akci předškolních dětí Skřivánek v Hronově a připravovaných akcích v měsíci červnu, kterými jsou atletický čtyřboj Velké Poříčí, Hronov a Szczytna, olympiáda předškolních dětí a v září se akce Den přátelství spojí s oslavami 100 let školy, konkrétně to bude v sobotu 28. září ZM bere na vědomí informaci o spolupráci s partnerským městem Szczytna. 3. Závěrečný účet městyse za rok 2012, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok Závěrečný účet Ekonomka paní Zimová informovala zastupitele, že vždy po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření městyse souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, který byl vyvěšen na obou úředních deskách od Na elektronické desce byly zveřejněny všechny povinné roční výkazy vč. výkazů obou příspěvkových organizací, zprávy z přezkoumání hospodaření městyse a přehledů o úvěrech městyse. Shrnula stručně všechny obsažené údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem, o finančních operacích, o použití a tvorbě fondů, o přijatých transferech, o poskytnutých dotacích, darech a některé další informace. Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly z řad občanů zaznamenány. Zastupitelé se s dokumenty mohli řádně seznámit. Neměli k nim žádných připomínek a dotazů.

4 ZM schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 3.2 Přezkoumání hospodaření Paní Zimová se krátce zmínila o obsahu zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla uvedena žádná rizika dle 10 zákona 420/2004. Tato zpráva byla zastupitelům v materiálech zaslána. Měli možnost se s ní podrobně seznámit. Rovněž byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Zastupitelé neměli k této zprávě žádných připomínek. ZM schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok Rozpočtové opatření č. 2, informace o RO č. 1 Paní Zimová seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 2, které se týká zvýšení rozpočtu o částku Kč v příjmech a výdajích. Jedná se převážně o uvolnění finančních prostředků ve výši Kč z krizové rezervy 50 tis. Kč na letošní povodně (v hodnotě Kč nakoupeny v Protecu ochr. pomůcky a nějaký materiál SDH), vybraných finančních darů od občanů ve výši Kč a smluvně zajištěného daru ve výši 25 tis. Kč od firmy Saar Gummi na náklady spojené s oslavami 100 let od založení základní školy. Tzn., že na společný povodňový účet Královéhradeckého kraje k rozdělení potřebným obcím navrhujeme odeslat částku Kč (20 tis. Kč z rezervy rozpočtu, 20,3 tis. Kč sbírka občanů) a částku rozpočtovat na příslušné položky rozpočtu 5132 (OOPP) a 5139 (materiál) dle přiloženého RO č. 2. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2. Paní Zimová podala informaci k rozpočtovému opatření č. 1 ve výši 329 tis. Kč v příjmech a výdajích z důvodu nově uzavřených smluv a dodatků s Úřadem práce na prodloužení pracovních poměrů u tří pracovníků v rámci veřejně prospěšných služeb a pro tři další občany nové pracovní smlouvy. Rozpočtové opatření schválila ve smyslu Pravidel pro provádění RO rada městyse dne a dává se zastupitelstvu na vědomí. ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1.

5 5. Majetkoprávní úkony Pan starosta předal slovo pí Mgr. Šancové, která seznámila zastupitele s následujícími body jednání: 5.1 Prodej části pozemku p. č. 615/1 Na březnovém zasedání zastupitelé schválili prodej části pozemku p. č. 615/1, o kterou požádal pan M. V. z důvodu přesahu jeho garáže na pozemek městyse. Jednalo se o 1,51 m 2 pozemku. Dle GP, který na úřad doručil pan Valášek, byly ve skutečnosti odděleny 2 m 2 pozemku. RM proto schválila záměr prodeje 0,49 m 2 pozemku, který byl uveřejněn na ÚD v době od do RM zastupitelům doporučuje prodat ještě tuto další část pozemku panu V. ZM schvaluje prodej 0,49 m 2 pozemku p. č. 615/1 panu M. V. za cenu 255,- Kč. 5.2 Prodej pozemku pod trafostanicí ČEZ Distribuce, a. s. požádal o prodej pozemku pod trafostanicí na sídlišti NAD SVAHEM p. č. 615/21 o výměře 7 m 2. Pozemek je oddělen GP č /2010 ze dne Cena pozemku činí dle úředního odhadu 2.830,- Kč. RM dne schválila záměr prodeje části tohoto pozemku, který byl uveřejněn na ÚD v době od do Pro uzavření kupní smlouvy s ČEZem Distribuce, a. s. je třeba schválit prodej zmíněné části pozemku. ZM schvaluje prodej pozemku o výměře 7 m 2 pod trafostanicí na p. č. 615/21 na sídlišti NAD SVAHEM za cenu 2.830,- Kč. 5.3 Smlouva o smlouvě budoucí darovací K tomuto bodu podal informaci stavební technik pan Josef Vondra. Řekl, že zastupitelstvo městyse projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci, kterou předložil Královéhradecký kraj, IČ , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Smlouva se týká převodu části komunikace III/3031 včetně příslušenství od křižovatky U Hanušů po hranici katastrálního území s městem Hronov. Uzavření této smlouvy je podmínkou ze strany Správy silnic Královéhradeckého kraje s vydáním stavebního povolení na Revitalizaci náměstí Velké Poříčí. Ze strany městyse Velké Poříčí jsou do smlouvy zařazeny podmínky: převod komunikace bude zahájen až po uzavření příslušné smlouvy o dílo na výstavbu náměstí, před uzavřením darovací smlouvy a převzetím komunikace budou formou údržby provedeny opatření a úpravy komunikace ve vzájemně dohodnutém rozsahu.

6 ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci č. 1/Na/Ze/B-Dar/13/N, s Královéhradeckým krajem, IČ , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. 10 hlasů pro, schváleno 6. Schválení úvěru ze SFRB Stavební technik pan Vondra hovořil o připravované opravě střešního pláště a výměně oken u domu čp. 561 a o financování úvěrem SFRB Praha. Zastupitelstvo městyse tedy projednalo přijetí a zajištění úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení Praha. Na základě informace o předběžném vyhodnocení žádosti a výzvě k doložení dokladů ze dne proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Rada městyse schválila dne výsledek zadávacího řízení, pořadí firem a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, Broumov, IČ Na základě vysoutěžené ceny bylo upraveno členění výdajů v žádosti o úvěr a stanovena skutečná výše požadovaného úvěru na ,- Kč. Splátky úvěru jsou navrženy na dobu 10 let a jsou zajištěny nájmem (příspěvkem) od nájemníků bytového domu č. p Měsíční příspěvky jsou ve výši ,- Kč, předpokládaná měsíční splátka, která byla upřesněna ve smlouvě SFRB činí ,- Kč. Na základě požadavku rady městyse jsou s nájemníky uzavřeny smlouvy, které zajišťují splácení úvěru po roce 2018, kdy budou byty na jednotlivé majitele převedeny. Diskuze: Pan Jan Prouza měl dotaz k možné situaci za 5 let, kdyby se náhodou byt nájemníkovi nepořídilo prodat, co s tím obec bude dělat. Neustále se tam střídají podnájemníci. Pí Šancová odpověděla, že tato situace by neměla nastat, majitel bytu je pouze jeden, s nímž je sepsána smlouva a za 5,5 roku by měly být všechny byty doplaceny. Byty budou na jednotlivé majitele převedeny a zástavní právo bude změněno z domu čp. 561 na byty majitelů. Navíc má městys dle smlouvy předkupní právo. ZM schvaluje přijetí úvěru na akci Stavební úpravy bytového domu č. p. 561 od SFRB v maximální výši tis Kč. ZM schvaluje dobu splácení úvěru SFRB na 10 let. ZM schvaluje zajištění úvěru SFRB zástavním právem bytového domu č. p. 561 a dle doplňujících požadavků SFRB.

7 7. Aktualizace rozpočtového výhledu Paní Zimová zdůraznila, že v červnu minulého roku byl zpracován rozpočtový výhled, který byl schválen v radě městyse. V současné době již tento výhled není aktuální, a to především ve výdajích financování úvěrů, v dotacích v rámci souhrnného dotačního vztahu, některých kapitálových příjmech (Brčálník) a v daních dle nového rozpočtového určení daní obcím. Rozpočtový výhled by měl obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při zpracování rozpočtu na jednotlivé roky je z tohoto výhledu vycházeno. Zákon nestanoví, který orgán obce rozpočtový výhled projednává. Vzhledem k dotacím, o které každoročně žádáme a tento výhled předkládáme, je určitě vhodné schvalovat rozpočtový výhled v zastupitelstvu. Rozpočtový výhled je na roky 2014 až 2016 s informací o skutečnosti plnění roku 2012 a odhadu úpravy rozpočtu, o kterém víme teď v červnu a především je do úpravy rozpočtu výhledu zapracován výše uvedený úvěr SFRB se splátkami jistiny od listopadu 2013 a výhledu splátek pro další léta. Dále byly ve výhledu sníženy splátky jistiny úvěru u ČSOB na sídliště z tis. Kč na 927 tis. Kč, tj. o 6 tis. Kč měsíčně z důvodu nedočerpání 10 mil. úvěru. ZM schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2014 až Různé 8.1. Informace o stavebních akcích podal pan Josef Vondra a některé prezentoval na plátně Chodník Žďárecká Stavbu provádí firma Delta Velké Poříčí s. r. o. Do dnešního dne je provedeno napojení chodníku do ulice K Lípě, zadláždění je provedeno k paní N. Provádí se osazení silniční obruby křižovatky s ulicí Pod Horou a úprava asfaltu na komunikaci III. třídy. Diskuze: Pan Cvejn měl připomínku k situaci v ulici Žďárecká, kde se mu po výstavbě chodníku zdá být cesta velmi úzká. Pan Vondra s ním souhlasil, ale jedná se o to, že nyní auta nebudou moci vyjíždět mimo asfalt na krajnici, ale pouze po obrubník. Celková šíře vozovky se naopak zvětší. Policií ČR a SUS je tento stav schválen. Chodník je tam budován hlavně z důvodu bezpečnosti chodců. Pan Prouza měl připomínku k chodníku před domem rodiny L., kde jsou propadlé díry a bujná vegetace, která zhoršuje viditelnost. Je nutné v příštím období počítat s postupnou opravou chodníků po celé obci.

8 8.1.2 Úprava ploch u obřadní síně Stavbu provádí firma Delta Velké Poříčí s. r. o. Zahájení stavby bylo dodavatelskou firmou o 6 týdnů odloženo z důvodu špatného počasí. Do dnešního dne je provedeno odstranění stávajících chodníků, provedeno osazení obrub, montáž nopové folie na budovu a pokládá se zámková dlažba Výstavba chodníku Za Sokolovnou Stavbu dnes zahájila firma BEZEDOS Velké Poříčí s. r. o. skrývkou ornice Projektová příprava revitalizace náměstí Projektovou dokumentaci připravuje Atelier Tsunami s. r. o. Náchod. 23. května 2013 bylo formou veřejné vyhlášky vydáno Územní rozhodnutí. Nyní se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Na tuto dokumentaci máme přidělenou dotaci z operačního programu OPPS ČR-PL prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavebních akcích Územní plán 30. května 2013 proběhlo společné jednání návrhu změny č. 3 platného Územního plánu Velkého Poříčí. Na tomto jednání, ani v průběhu zveřejnění dokumentace na úřední desce nebyla vznesena žádná připomínka. Společné projednání by tak mohlo být svoláno v srpnu. Po tomto jednání by bylo možné vyhlásit příjem žádostí do změny č. 4. ZM bere na vědomí informaci o změně UP č. 3 a informaci o budoucím termínu vyhlášení změny č Pošta Pí Mgr. Šancová seznámila zastupitele se zaslanou stížností adresovanou Českému telekomunikačnímu úřadu v Praze dne , kde zmiňuje negativní dopad na občany Velkého Poříčí, které se týkají změn způsobu doručování poštovních zásilek. Požaduje tak zlepšení služeb ze strany pošty. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o problémech s působením České pošty v obci.

9 8.3 Zvýšení splátek kupní ceny bytu Paní Mgr. Šancová informovala zastupitele o žádosti manželů M. z domu čp. 561 o zvýšení splátek kupní ceny bytu od 1. května 2013 z Kč na Kč. Při současné výši splátek by nesplnili podmínku potřebnou k převodu bytu, ke kterému má dojít počátkem roku ZM schvaluje manželům M. navýšení splátek kupní ceny bytu od 1. května 2013 z Kč na Kč. 8.4 Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smluv budoucích kupních Dále paní místostarostka podotkla, že vzhledem k rozvodu manželů R. a R., je třeba schválit Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smluv budoucích kupních s paní R. E. a pí R. J. Smlouvy se týkají budoucích koupí bytů v čp. 561 ve Velkém Poříčí na náměstí. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní s paní E. R. a paní J. R. 8.5 Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a jejich dodatky Paní Šancová pokračovala informací, že v souvislosti s opravami čp. 561 a otevřením úvěru bylo třeba připravit Dodatky ke smlouvám budoucím kupním pro tyto nájemníky: p. S., p. B., p. H., p. V., p. H., p. H., p. P., manželé H., manželé C. a manželé Ch. Dále byly připraveny paní JUDr. Vrzáčkovou nové Smlouvy o smlouvách budoucích kupních pro: pí R. E., pí B., pí D., pí R., pí P., pana J. H., manžele M., manžele H. a J. R., manžele W., Ing. Z. a ing. S. ZM schvaluje Dodatky ke smlouvám budoucím kupním a nové Smlouvy o smlouvách budoucích kupních pro nájemníky z domu čp. 561 ve Velkém Poříčí na náměstí. 8.5 E-aukce energií pro občany K tomuto bodu hovořil pan Vondra a doplnil ho pan starosta Ing.Král.

10 Jako jiná města a obce také V. Poříčí zajišťuje pro občany možnost účasti na E aukci energií pro domácnosti a drobné podnikatele. Ve středu t. r. se uskuteční v sále Obecního domu čp. 102 prezentace této aukce. V srpnu by se pak uskutečnila elektronická aukce. Zdůraznili, že jeden občan se svou spotřebou energií není zajímavý partner pro ČEZ, RWE apod., ale že je třeba shromáždit velké množství energií a pak soutěžit. Městys Velké Poříčí spolu s městy Červený Kostelec a Česká Skalice takového úspory dosáhly. Je na každém občanovi, jak se rozhodne. Městys nikoho nenabádá se aukce zúčastnit, pouze toto občanům umožňuje. 8.6 Povodňová sbírka Pan starosta sdělil, že informace o povodňové sbírce byla již zmíněna v souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 2 v bodě 4 zápisu, kdy od občanů bylo vybráno Kč, které budou zaslány na povodňový účet Královéhradeckého kraje k dalšímu použití pro potřebné obce spolu s 20 tis. Kč z rozpočtu městyse, uvolněnými z rezervy na krizové stavy. Paní Šancová informovala o chystané povodňové sbírce, organizované Diakonií Broumov ve spolupráci s MS ČČK a ÚM Velké Poříčí, která se uskuteční příští týden v úterý (ošacení, lůžkoviny, spodní prádlo, obuv, přikrývky apod.). 8.7 Audit Obecní dům Pan starosta podal informaci o blížícím se výsledku auditu Obecního domu čp. 102 a sankci, která bude městysi s největší pravděpodobností uložena za pochybení příjemce při výběrovém řízení, realizovaného dle zákona o veřejných zakázkách. Veškeré připomínky, odůvodnění, reakce a další návrhy sepsané úřadem ve spolupráci s právníky a dalšími zainteresovanými odborníky nebyly uznány, na MF byla podána stížnost na postup auditu. Na toto přes urgence nikdo nereagoval a nezabýval se jimi. Všichni dali, jak se říká, od toho ruce pryč. Prostě přijde od Řídícího orgánu verdikt, kdy bude muset městys za banální administrativní pochybení, které nemělo vliv na výběrové řízení, tvrdě platit. Bude muset být sjednán splátkový kalendář a následně vymáhat předepsanou sankci nebo její část po firmě, která administraci výběrového řízení pro nás smluvně zajišťovala a která pochybení způsobila. Ve čtvrtek se uskuteční ještě jednání na ROPu v Hradci Králové, ale situace se jeví špatně, neboť sám ROP má velké problémy s korekcemi. Ing. Král ještě podal informaci, že od roku 2005 získala obec na různých dotacích částku ,56 tis. Kč, která je určitě nezanedbatelná a byla obci velkým přínosem ve zlepšení životního prostředí, podmínek našich občanů i přínosem pro organizace Velkého Poříčí. Do této doby jsme nebyli nuceni za jakékoliv pochybení vracet dotace. Vystoupil Mgr. Volhejn, který se s podobným chováním kontrolorů setkal i při kontrole dotací ve Střední škole propapagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Kontrolující orgán zpochybnil po dvou letech původní kladný výsledek auditu. Bohužel žijeme v době, kdy hysterie zachvátila celou republiku v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách, vše je podrobováno nesmyslným přísným kontrolám, které si téměř vždy najdou nějaké pochybení. My jsme doplatili na to, že kontrola odhalila pochybnosti v této zvláštní době, kdy nikdo není schopen ani ochoten se věcnými argumenty zabývat. Stejné pochybení, v určitém směru ještě závažnější, bylo před dvěma lety řešeno o hodně mírnějším způsobem. Dnes se dá říct, že ten, kdo jde do výběrového řízení, musí počítat s tím,

11 že jde do obrovského rizika při následných kontrolách. Kam se vytratil obyčejný selský rozum? ZM bere na vědomí informaci o probíhajícím auditu na Obecní dům a ukládá starostovi informovat zastupitele o oficiálních závěrech kontroly. 8.8 Různé informace V diskuzi vystoupil pan J. D. se žádostí o úpravu vzrostlé vegetace u silnice od B. k Atasu, v blízkosti nemovitosti pana J. Š. Další cestou, kde zasahují do výhledu stromy a tím velmi snižují viditelnost, je cesta od L. k D. Ing. Král projedná s majiteli pozemků. Další připomínku měl k opravám kanalizačních šachet na silnici, které zničila těžká mechanizace při provádění regulace řeky. Ing. Král bude se jednat o případných opravách s Krajskou správou silnic a s VAKem Náchod. Pí Nováková měla připomínku k sečení trávy, kdy v poslední době po sečení zůstává na trávníku vrstva, která hnije a zapáchá. Tím nastala diskuze kolem úklidu ploch obce. Ze strany zastupitelů se snesla kritika jak na zimní, tak na letní údržbu. Pan Král i paní Šancová podotkli, že zimní údržba byla již řešena a situace s hnijící trávou se bude řešit. Zřejmě je to způsobeno klimatickými podmínkami v měsíci květnu, kdy tráva rychle narostla, neustále pršelo a obtížně se mulčuje.. Schůze skončila v 19:00 hodin. Zapsala: Dana Zimová Ing. Josef Král starosta městyse Ověřili: Velké Poříčí

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne 8. 10. 2012

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne 8. 10. 2012 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 8. 10. 2012 Místo: Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny - 15 zastupitelů (p. Drapač, ing. Krmaš přišli

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 23.9.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 27. 9. 2016 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Špetláková J., Skála M., Drahovzalová V., Vízner M., Kalfiřt R., Omluveni: Bízek Z., Řepa

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 4/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 29. 3. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Z Á P I S č. 30. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 30. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 30 z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 16.1.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 12.6.2015 od 19.00 hodin.

Zápis Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 12.6.2015 od 19.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 25.8.2016 Přítomni: Omluveni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Václav, Soukupová Jitka Poukar Radim Zahájení zasedání

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích.

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice konaného dne 16. 9. 2013 v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Přítomni : Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. srpna 2016

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. srpna 2016 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 23. srpna 2016 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis a Usnesení č. III/

Zápis a Usnesení č. III/ Zápis a Usnesení č. III/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 09. 12. 2014. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová, Ivan Vokřál, Taťána Hurtová, Pavel Flieger, Karel Freund,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Zápis a Usnesení č. XVII/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne

Zápis a Usnesení č. XVII/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne Zápis a Usnesení č. XVII/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 26. 4. 2016 Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová, Taťána Hurtová, Mgr. Dana Bošinová, Petr Brůžek, Tomáš

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Obec Sedlice Zastupitelstvo obce Sedlice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 15.4.2011 v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Přítomni : viz příloha č.1 prezenční listina

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městys Žernov, IČ: 00273295 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne 17. 6. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od v Lupenické hospodě

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od v Lupenické hospodě Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od 19.00 v Lupenické hospodě Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno dle zákona o obcích číslo 128/2000 Sb.. Přítomno

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více