Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková, Pavel Jurišta a Jan Pašťalka Mgr. Rudolf Volhejn a Ivana Mitysková Dana Zimová Pan starosta zahájil v 16:32 hodin zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání bylo řádně svoláno. V úvodu schůze připomněl povodňovou situaci v naší obci, způsobené škody, vyplavené garáže, topenářství na Železňáku, pozemky na Brném, šatny v ZŠ, vymleté ulice a další drobnější škody po bleskové nedělní povodni. Poděkoval jednotce SDH Velké Poříčí, která se v neděli vrátila ze Zbraslavi a zasahovala ještě ve Žďárecké ulici a na Brném spolu s HZS. Program: 1. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení 3. Závěrečný účet městyse za rok 2012, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok Rozpočtové opatření č. 2, informace o RO č Majetkoprávní úkony 6. Schválení úvěru ze SFRB 7. Aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2014 až Různé 1. Schválení programu a ověřovatelů Ing. Král seznámil zastupitele s programem schůze a navrhl ověřovatele zápisu pana Mgr. Rudolfa Volhejna a paní Ivanu Mityskovou. Zapisovatelkou byla určena paní Dana Zimová. ZM schvaluje program a ověřovatele zápisu. 10 hlasů pro, schváleno V 16:36 hodin se dostavil na jednání ZM pan Drapač a v 16:40 pan Ing. Krmaš. 2. Kontrola usnesení Následovala kontrola usnesení z minulého březnového jednání ZM. Pan Ing. Král informoval o těchto bodech:

2 2/13/3 - pozemky na náměstí v majetku rodiny A. a) Neoprávněné užívání částí pozemků Oplocení bylo z části demontováno. Byl zaslán dopis, ve kterém jsou požadovány další úpravy. V současné době si nechali zaměřit hranice pozemků. Dle kolíků je patrné, že skutečně zabírají pozemky městyse. b) Smluvní pokuta M. a J. A. podepsali Uznávací prohlášení se stanovením smluvní pokuty. J. A. již pokutu zaplatil. M. se dohodl na splátkovém kalendáři. ZM bere na vědomí tuto zprávu. 5/12/7 Koupě pozemku od paní L. B. Pozemky byly odkoupeny bez jakýchkoliv břemen. 5/12/12 Pozemek na Dolejšáku po zařízení staveniště Ing. Král připomněl, že na základě projednávání dalšího využití pozemku p. č. 133/1 po zařízení staveniště protipovodňových opatření na prosincovém zastupitelstvu, připravil Ing. Jiří Urban tři návrhy. Ve středu tyto návrhy projednávala i stavební komise městyse Velké Poříčí. Pozemek je v současné době stále využíván dodavatelem stavby. S jeho konečným vyklizením se počítá cca do konce června, kdy je předpoklad provedení závěrečné kolaudační prohlídky stavby. Poté představil pana ing. Urbana, který se na schůzi dostavil a návrhy sám prezentoval. Jedná se o pozemek bez vegetačního krytu, zničený mechanizací, s prudkým břehem k řece a na druhé straně s komunikací III.třídy. Připravil k řešení tři varianty. I.varianta Pozemek k prodeji. Vyčleněn pozemek 24 m x24 m pro l bytový dům a 18 m 2 plochy pro park s veřejnou zelení, jehož součástí je nevyužitelný svah k řece. II.varianta Pozemek k prodeji 950 m 2 pro stavbu rodinného domku 12x12 + garáž a zbývající veřejné prostranství k využití pro obec (park, parkovací plocha, hřiště apod.) Připomněl, že tato varianta je pro obec nejdražší, muselo by být vynětí ze zem. půdního fondu, investovat do výstavby a vše nadále udržovat. III.varianta Rozdělit parcelu na 2 pozemky 850 m 2 a 970 m 2 k prodeji pro dva rodinné domky 12x12x vč. garáží, se společným vjezdem ze silnice a zeleným pruhem k řece. Podotkl, že se mu tato varianta líbí nejvíce, je pro obec finančně nejlevnější, nemuselo by se vyjímat ze zemědělského půdního fondu, neboť soukromé osoby mohou stavět na zahradě. Je tedy na zvážení zastupitelstva, pro kterou variantu se rozhodne.

3 Diskuze: Pan Jan Prouza vystoupil s požadavkem vybudovat na Dolejšáku oddychovou zónu pro dospělé i děti, parčík, místa pro parkování, která v těchto místech obce chybí. Pan starosta mu oponoval, že další dětské hřiště v obci je velmi nákladná záležitost a místa pro parkování jsou potřeba pouze při akcích konaných Hostincem u Hanušů. K diskuzi se připojil pan Miloš Drapač, kterému se líbí varianta č. II s tím, že by část pozemku zůstala jako plocha, která by byla jakousi rezervou pro další využití v následujících letech. Pan Mgr. Volhejn požadoval informaci o nákladech na realizaci zpevněné plochy (např. parkoviště). Pan Urban odpověděl, že by se jednalo cca o Kč za 1 m 2 a dotace na takovéto akce v budoucnu můžeme vyloučit. ZM bere na vědomí informaci o variantním řešení pozemku na Dolejšáku a o rozhodnutí o budoucím využití pozemku bude jednáno na některém z příštích zastupitelstev. 5/12/15 Spolupráce se Szczytnou Pan starosta předal slovo Ing. Krmašovi, který informoval o uskutečněné akci předškolních dětí Skřivánek v Hronově a připravovaných akcích v měsíci červnu, kterými jsou atletický čtyřboj Velké Poříčí, Hronov a Szczytna, olympiáda předškolních dětí a v září se akce Den přátelství spojí s oslavami 100 let školy, konkrétně to bude v sobotu 28. září ZM bere na vědomí informaci o spolupráci s partnerským městem Szczytna. 3. Závěrečný účet městyse za rok 2012, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok Závěrečný účet Ekonomka paní Zimová informovala zastupitele, že vždy po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření městyse souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, který byl vyvěšen na obou úředních deskách od Na elektronické desce byly zveřejněny všechny povinné roční výkazy vč. výkazů obou příspěvkových organizací, zprávy z přezkoumání hospodaření městyse a přehledů o úvěrech městyse. Shrnula stručně všechny obsažené údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem, o finančních operacích, o použití a tvorbě fondů, o přijatých transferech, o poskytnutých dotacích, darech a některé další informace. Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly z řad občanů zaznamenány. Zastupitelé se s dokumenty mohli řádně seznámit. Neměli k nim žádných připomínek a dotazů.

4 ZM schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 3.2 Přezkoumání hospodaření Paní Zimová se krátce zmínila o obsahu zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla uvedena žádná rizika dle 10 zákona 420/2004. Tato zpráva byla zastupitelům v materiálech zaslána. Měli možnost se s ní podrobně seznámit. Rovněž byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Zastupitelé neměli k této zprávě žádných připomínek. ZM schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok Rozpočtové opatření č. 2, informace o RO č. 1 Paní Zimová seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 2, které se týká zvýšení rozpočtu o částku Kč v příjmech a výdajích. Jedná se převážně o uvolnění finančních prostředků ve výši Kč z krizové rezervy 50 tis. Kč na letošní povodně (v hodnotě Kč nakoupeny v Protecu ochr. pomůcky a nějaký materiál SDH), vybraných finančních darů od občanů ve výši Kč a smluvně zajištěného daru ve výši 25 tis. Kč od firmy Saar Gummi na náklady spojené s oslavami 100 let od založení základní školy. Tzn., že na společný povodňový účet Královéhradeckého kraje k rozdělení potřebným obcím navrhujeme odeslat částku Kč (20 tis. Kč z rezervy rozpočtu, 20,3 tis. Kč sbírka občanů) a částku rozpočtovat na příslušné položky rozpočtu 5132 (OOPP) a 5139 (materiál) dle přiloženého RO č. 2. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2. Paní Zimová podala informaci k rozpočtovému opatření č. 1 ve výši 329 tis. Kč v příjmech a výdajích z důvodu nově uzavřených smluv a dodatků s Úřadem práce na prodloužení pracovních poměrů u tří pracovníků v rámci veřejně prospěšných služeb a pro tři další občany nové pracovní smlouvy. Rozpočtové opatření schválila ve smyslu Pravidel pro provádění RO rada městyse dne a dává se zastupitelstvu na vědomí. ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1.

5 5. Majetkoprávní úkony Pan starosta předal slovo pí Mgr. Šancové, která seznámila zastupitele s následujícími body jednání: 5.1 Prodej části pozemku p. č. 615/1 Na březnovém zasedání zastupitelé schválili prodej části pozemku p. č. 615/1, o kterou požádal pan M. V. z důvodu přesahu jeho garáže na pozemek městyse. Jednalo se o 1,51 m 2 pozemku. Dle GP, který na úřad doručil pan Valášek, byly ve skutečnosti odděleny 2 m 2 pozemku. RM proto schválila záměr prodeje 0,49 m 2 pozemku, který byl uveřejněn na ÚD v době od do RM zastupitelům doporučuje prodat ještě tuto další část pozemku panu V. ZM schvaluje prodej 0,49 m 2 pozemku p. č. 615/1 panu M. V. za cenu 255,- Kč. 5.2 Prodej pozemku pod trafostanicí ČEZ Distribuce, a. s. požádal o prodej pozemku pod trafostanicí na sídlišti NAD SVAHEM p. č. 615/21 o výměře 7 m 2. Pozemek je oddělen GP č /2010 ze dne Cena pozemku činí dle úředního odhadu 2.830,- Kč. RM dne schválila záměr prodeje části tohoto pozemku, který byl uveřejněn na ÚD v době od do Pro uzavření kupní smlouvy s ČEZem Distribuce, a. s. je třeba schválit prodej zmíněné části pozemku. ZM schvaluje prodej pozemku o výměře 7 m 2 pod trafostanicí na p. č. 615/21 na sídlišti NAD SVAHEM za cenu 2.830,- Kč. 5.3 Smlouva o smlouvě budoucí darovací K tomuto bodu podal informaci stavební technik pan Josef Vondra. Řekl, že zastupitelstvo městyse projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci, kterou předložil Královéhradecký kraj, IČ , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Smlouva se týká převodu části komunikace III/3031 včetně příslušenství od křižovatky U Hanušů po hranici katastrálního území s městem Hronov. Uzavření této smlouvy je podmínkou ze strany Správy silnic Královéhradeckého kraje s vydáním stavebního povolení na Revitalizaci náměstí Velké Poříčí. Ze strany městyse Velké Poříčí jsou do smlouvy zařazeny podmínky: převod komunikace bude zahájen až po uzavření příslušné smlouvy o dílo na výstavbu náměstí, před uzavřením darovací smlouvy a převzetím komunikace budou formou údržby provedeny opatření a úpravy komunikace ve vzájemně dohodnutém rozsahu.

6 ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci č. 1/Na/Ze/B-Dar/13/N, s Královéhradeckým krajem, IČ , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. 10 hlasů pro, schváleno 6. Schválení úvěru ze SFRB Stavební technik pan Vondra hovořil o připravované opravě střešního pláště a výměně oken u domu čp. 561 a o financování úvěrem SFRB Praha. Zastupitelstvo městyse tedy projednalo přijetí a zajištění úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení Praha. Na základě informace o předběžném vyhodnocení žádosti a výzvě k doložení dokladů ze dne proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Rada městyse schválila dne výsledek zadávacího řízení, pořadí firem a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, Broumov, IČ Na základě vysoutěžené ceny bylo upraveno členění výdajů v žádosti o úvěr a stanovena skutečná výše požadovaného úvěru na ,- Kč. Splátky úvěru jsou navrženy na dobu 10 let a jsou zajištěny nájmem (příspěvkem) od nájemníků bytového domu č. p Měsíční příspěvky jsou ve výši ,- Kč, předpokládaná měsíční splátka, která byla upřesněna ve smlouvě SFRB činí ,- Kč. Na základě požadavku rady městyse jsou s nájemníky uzavřeny smlouvy, které zajišťují splácení úvěru po roce 2018, kdy budou byty na jednotlivé majitele převedeny. Diskuze: Pan Jan Prouza měl dotaz k možné situaci za 5 let, kdyby se náhodou byt nájemníkovi nepořídilo prodat, co s tím obec bude dělat. Neustále se tam střídají podnájemníci. Pí Šancová odpověděla, že tato situace by neměla nastat, majitel bytu je pouze jeden, s nímž je sepsána smlouva a za 5,5 roku by měly být všechny byty doplaceny. Byty budou na jednotlivé majitele převedeny a zástavní právo bude změněno z domu čp. 561 na byty majitelů. Navíc má městys dle smlouvy předkupní právo. ZM schvaluje přijetí úvěru na akci Stavební úpravy bytového domu č. p. 561 od SFRB v maximální výši tis Kč. ZM schvaluje dobu splácení úvěru SFRB na 10 let. ZM schvaluje zajištění úvěru SFRB zástavním právem bytového domu č. p. 561 a dle doplňujících požadavků SFRB.

7 7. Aktualizace rozpočtového výhledu Paní Zimová zdůraznila, že v červnu minulého roku byl zpracován rozpočtový výhled, který byl schválen v radě městyse. V současné době již tento výhled není aktuální, a to především ve výdajích financování úvěrů, v dotacích v rámci souhrnného dotačního vztahu, některých kapitálových příjmech (Brčálník) a v daních dle nového rozpočtového určení daní obcím. Rozpočtový výhled by měl obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při zpracování rozpočtu na jednotlivé roky je z tohoto výhledu vycházeno. Zákon nestanoví, který orgán obce rozpočtový výhled projednává. Vzhledem k dotacím, o které každoročně žádáme a tento výhled předkládáme, je určitě vhodné schvalovat rozpočtový výhled v zastupitelstvu. Rozpočtový výhled je na roky 2014 až 2016 s informací o skutečnosti plnění roku 2012 a odhadu úpravy rozpočtu, o kterém víme teď v červnu a především je do úpravy rozpočtu výhledu zapracován výše uvedený úvěr SFRB se splátkami jistiny od listopadu 2013 a výhledu splátek pro další léta. Dále byly ve výhledu sníženy splátky jistiny úvěru u ČSOB na sídliště z tis. Kč na 927 tis. Kč, tj. o 6 tis. Kč měsíčně z důvodu nedočerpání 10 mil. úvěru. ZM schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2014 až Různé 8.1. Informace o stavebních akcích podal pan Josef Vondra a některé prezentoval na plátně Chodník Žďárecká Stavbu provádí firma Delta Velké Poříčí s. r. o. Do dnešního dne je provedeno napojení chodníku do ulice K Lípě, zadláždění je provedeno k paní N. Provádí se osazení silniční obruby křižovatky s ulicí Pod Horou a úprava asfaltu na komunikaci III. třídy. Diskuze: Pan Cvejn měl připomínku k situaci v ulici Žďárecká, kde se mu po výstavbě chodníku zdá být cesta velmi úzká. Pan Vondra s ním souhlasil, ale jedná se o to, že nyní auta nebudou moci vyjíždět mimo asfalt na krajnici, ale pouze po obrubník. Celková šíře vozovky se naopak zvětší. Policií ČR a SUS je tento stav schválen. Chodník je tam budován hlavně z důvodu bezpečnosti chodců. Pan Prouza měl připomínku k chodníku před domem rodiny L., kde jsou propadlé díry a bujná vegetace, která zhoršuje viditelnost. Je nutné v příštím období počítat s postupnou opravou chodníků po celé obci.

8 8.1.2 Úprava ploch u obřadní síně Stavbu provádí firma Delta Velké Poříčí s. r. o. Zahájení stavby bylo dodavatelskou firmou o 6 týdnů odloženo z důvodu špatného počasí. Do dnešního dne je provedeno odstranění stávajících chodníků, provedeno osazení obrub, montáž nopové folie na budovu a pokládá se zámková dlažba Výstavba chodníku Za Sokolovnou Stavbu dnes zahájila firma BEZEDOS Velké Poříčí s. r. o. skrývkou ornice Projektová příprava revitalizace náměstí Projektovou dokumentaci připravuje Atelier Tsunami s. r. o. Náchod. 23. května 2013 bylo formou veřejné vyhlášky vydáno Územní rozhodnutí. Nyní se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Na tuto dokumentaci máme přidělenou dotaci z operačního programu OPPS ČR-PL prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavebních akcích Územní plán 30. května 2013 proběhlo společné jednání návrhu změny č. 3 platného Územního plánu Velkého Poříčí. Na tomto jednání, ani v průběhu zveřejnění dokumentace na úřední desce nebyla vznesena žádná připomínka. Společné projednání by tak mohlo být svoláno v srpnu. Po tomto jednání by bylo možné vyhlásit příjem žádostí do změny č. 4. ZM bere na vědomí informaci o změně UP č. 3 a informaci o budoucím termínu vyhlášení změny č Pošta Pí Mgr. Šancová seznámila zastupitele se zaslanou stížností adresovanou Českému telekomunikačnímu úřadu v Praze dne , kde zmiňuje negativní dopad na občany Velkého Poříčí, které se týkají změn způsobu doručování poštovních zásilek. Požaduje tak zlepšení služeb ze strany pošty. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o problémech s působením České pošty v obci.

9 8.3 Zvýšení splátek kupní ceny bytu Paní Mgr. Šancová informovala zastupitele o žádosti manželů M. z domu čp. 561 o zvýšení splátek kupní ceny bytu od 1. května 2013 z Kč na Kč. Při současné výši splátek by nesplnili podmínku potřebnou k převodu bytu, ke kterému má dojít počátkem roku ZM schvaluje manželům M. navýšení splátek kupní ceny bytu od 1. května 2013 z Kč na Kč. 8.4 Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smluv budoucích kupních Dále paní místostarostka podotkla, že vzhledem k rozvodu manželů R. a R., je třeba schválit Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smluv budoucích kupních s paní R. E. a pí R. J. Smlouvy se týkají budoucích koupí bytů v čp. 561 ve Velkém Poříčí na náměstí. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o převzetí práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní s paní E. R. a paní J. R. 8.5 Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a jejich dodatky Paní Šancová pokračovala informací, že v souvislosti s opravami čp. 561 a otevřením úvěru bylo třeba připravit Dodatky ke smlouvám budoucím kupním pro tyto nájemníky: p. S., p. B., p. H., p. V., p. H., p. H., p. P., manželé H., manželé C. a manželé Ch. Dále byly připraveny paní JUDr. Vrzáčkovou nové Smlouvy o smlouvách budoucích kupních pro: pí R. E., pí B., pí D., pí R., pí P., pana J. H., manžele M., manžele H. a J. R., manžele W., Ing. Z. a ing. S. ZM schvaluje Dodatky ke smlouvám budoucím kupním a nové Smlouvy o smlouvách budoucích kupních pro nájemníky z domu čp. 561 ve Velkém Poříčí na náměstí. 8.5 E-aukce energií pro občany K tomuto bodu hovořil pan Vondra a doplnil ho pan starosta Ing.Král.

10 Jako jiná města a obce také V. Poříčí zajišťuje pro občany možnost účasti na E aukci energií pro domácnosti a drobné podnikatele. Ve středu t. r. se uskuteční v sále Obecního domu čp. 102 prezentace této aukce. V srpnu by se pak uskutečnila elektronická aukce. Zdůraznili, že jeden občan se svou spotřebou energií není zajímavý partner pro ČEZ, RWE apod., ale že je třeba shromáždit velké množství energií a pak soutěžit. Městys Velké Poříčí spolu s městy Červený Kostelec a Česká Skalice takového úspory dosáhly. Je na každém občanovi, jak se rozhodne. Městys nikoho nenabádá se aukce zúčastnit, pouze toto občanům umožňuje. 8.6 Povodňová sbírka Pan starosta sdělil, že informace o povodňové sbírce byla již zmíněna v souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 2 v bodě 4 zápisu, kdy od občanů bylo vybráno Kč, které budou zaslány na povodňový účet Královéhradeckého kraje k dalšímu použití pro potřebné obce spolu s 20 tis. Kč z rozpočtu městyse, uvolněnými z rezervy na krizové stavy. Paní Šancová informovala o chystané povodňové sbírce, organizované Diakonií Broumov ve spolupráci s MS ČČK a ÚM Velké Poříčí, která se uskuteční příští týden v úterý (ošacení, lůžkoviny, spodní prádlo, obuv, přikrývky apod.). 8.7 Audit Obecní dům Pan starosta podal informaci o blížícím se výsledku auditu Obecního domu čp. 102 a sankci, která bude městysi s největší pravděpodobností uložena za pochybení příjemce při výběrovém řízení, realizovaného dle zákona o veřejných zakázkách. Veškeré připomínky, odůvodnění, reakce a další návrhy sepsané úřadem ve spolupráci s právníky a dalšími zainteresovanými odborníky nebyly uznány, na MF byla podána stížnost na postup auditu. Na toto přes urgence nikdo nereagoval a nezabýval se jimi. Všichni dali, jak se říká, od toho ruce pryč. Prostě přijde od Řídícího orgánu verdikt, kdy bude muset městys za banální administrativní pochybení, které nemělo vliv na výběrové řízení, tvrdě platit. Bude muset být sjednán splátkový kalendář a následně vymáhat předepsanou sankci nebo její část po firmě, která administraci výběrového řízení pro nás smluvně zajišťovala a která pochybení způsobila. Ve čtvrtek se uskuteční ještě jednání na ROPu v Hradci Králové, ale situace se jeví špatně, neboť sám ROP má velké problémy s korekcemi. Ing. Král ještě podal informaci, že od roku 2005 získala obec na různých dotacích částku ,56 tis. Kč, která je určitě nezanedbatelná a byla obci velkým přínosem ve zlepšení životního prostředí, podmínek našich občanů i přínosem pro organizace Velkého Poříčí. Do této doby jsme nebyli nuceni za jakékoliv pochybení vracet dotace. Vystoupil Mgr. Volhejn, který se s podobným chováním kontrolorů setkal i při kontrole dotací ve Střední škole propapagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Kontrolující orgán zpochybnil po dvou letech původní kladný výsledek auditu. Bohužel žijeme v době, kdy hysterie zachvátila celou republiku v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách, vše je podrobováno nesmyslným přísným kontrolám, které si téměř vždy najdou nějaké pochybení. My jsme doplatili na to, že kontrola odhalila pochybnosti v této zvláštní době, kdy nikdo není schopen ani ochoten se věcnými argumenty zabývat. Stejné pochybení, v určitém směru ještě závažnější, bylo před dvěma lety řešeno o hodně mírnějším způsobem. Dnes se dá říct, že ten, kdo jde do výběrového řízení, musí počítat s tím,

11 že jde do obrovského rizika při následných kontrolách. Kam se vytratil obyčejný selský rozum? ZM bere na vědomí informaci o probíhajícím auditu na Obecní dům a ukládá starostovi informovat zastupitele o oficiálních závěrech kontroly. 8.8 Různé informace V diskuzi vystoupil pan J. D. se žádostí o úpravu vzrostlé vegetace u silnice od B. k Atasu, v blízkosti nemovitosti pana J. Š. Další cestou, kde zasahují do výhledu stromy a tím velmi snižují viditelnost, je cesta od L. k D. Ing. Král projedná s majiteli pozemků. Další připomínku měl k opravám kanalizačních šachet na silnici, které zničila těžká mechanizace při provádění regulace řeky. Ing. Král bude se jednat o případných opravách s Krajskou správou silnic a s VAKem Náchod. Pí Nováková měla připomínku k sečení trávy, kdy v poslední době po sečení zůstává na trávníku vrstva, která hnije a zapáchá. Tím nastala diskuze kolem úklidu ploch obce. Ze strany zastupitelů se snesla kritika jak na zimní, tak na letní údržbu. Pan Král i paní Šancová podotkli, že zimní údržba byla již řešena a situace s hnijící trávou se bude řešit. Zřejmě je to způsobeno klimatickými podmínkami v měsíci květnu, kdy tráva rychle narostla, neustále pršelo a obtížně se mulčuje.. Schůze skončila v 19:00 hodin. Zapsala: Dana Zimová Ing. Josef Král starosta městyse Ověřili: Velké Poříčí

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více