ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ"

Transkript

1 VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou katolické šlechty a nekatolickou stavovskou opozicí. Matyáš neměl dědice, a tak se do popředí dostala otázka, kdo bude jeho nástupcem. Nakonec Matyáš vybral svého bratrance arcivévodu Ferdinanda Štýrského, který proslul jako zastánce absolutismu a bojovný katolík. Matyášovo přání však nestačilo, museli s ním souhlasit i stavové. To se také nakonec stalo. Přestože Ferdinand Štýrský zastával odlišná stanoviska, stavové jej v roce 1617 přijali za českého krále. Přijetí katolického panovníka bylo povzbuzením pro katolickou stranu v Čechách. Ta se rozhodla využít situace a uzavřela nekatolický kostel v Broumově. Další, v Hrobech u Jáchymova, dokonce rozbořila. To ovšem znamenalo porušení Rudolfova Majestátu na náboženskou svobodu. Když nekatolíci na nejbližším sněmu protestovali a stěžovali si u krále Matyáše, ten jejich stížnost odmítl, sněm rozpustil a zakázal jeho další svolávání. Tím byla porušena stavovská práva. (Dějepis pro 7.ročník, středověk a raný novověk, Jaroslav Čechura, SPN, Praha 2001,str. 110) ÚKOLY: 1/ Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu. a/ Ferdinand Štýrský zastával odlišná stanoviska. b/ Matyáš rozpustil sněm a zakázal jeho další svolávání. c/ Rudolf II. sídlil ve Vídni.

2 2/ Které z následujících tvrzení je pravdivé a/ Matyáš vybral jako nástupce bratra arcivévodu Ferdinanda Štýrského. b/ Stavové přijali Ferdinanda v roce 1617 za uherského krále. c/ Katolická strana uzavřela nekatolický kostel v Broumově. 3/ Kolik je v textu vět jednoduchých. a/ 6 b/ 5 c/ 4 4/ Potrhni věty hlavní 5/ První větu z textu znázorni graficky a urči druh věty vedlejší. 6/ Vypiš, kolik vět má každé souvětí. 7/ Urči druhy vedlejších vět v souvětí

3 8/ Zájmeno které nahraď ve větách jiným vztažným zájmenem. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.02 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ II. Mgr. Eva Skalníková 1/ Podtrhni věty hlavní 1/ Většina lidí nenávidí šváby a někteří lidé věnovali mnoho času a úsilí, aby je vyhubili. 2/ I když bylo ošklivé počasí, vyrazili na výlet. 3/ Bydleli v domě, kde byly ve stěnách výklenky pro sedačky. 4/ Vzpomněl si na kamaráda a šel ho navštívit. 5/ Největší z tučňáků, který se jmenuje tučňák císařský, dosahuje výšky až 105 cm. 6/ Aby mohli dospělí ptáci zahnízdit, přicházeli v květnu na souš. 7/ Protože Jana studuje s výborným prospěchem, byla vybrána na studijní pobyt. 8/ Přestože se k rozbité váze nepřiznal, byl potrestán. 9/ Vedoucí dětem řekla, že si můžou jí do kuchyně pro čaj. 10/ Zůstal tam, kam ho postavili. 11/ Pokud dorazíte včas, můžeme se podívat na ten nový film. 12/ Když se spustil déšť, všichni se utíkali schovat. 13/ Byli jsme zvědavi, kdo vyhraje. 14/ Pravěcí lidé používali oheň, aby je ochránil před zvířaty. 15/ Když se vrátil domů, všichni se na něj usmívali.

5 2/ Urči druh věty vedlejší 1/ 2/ 6/ 11/ 7/ 12/ 3/ 8/ 13/ 4/ 9/ 14/ 5/ 10/ 15/ 3/Vypiš spojovací výrazy, které uvozují věty vedlejší. 4/ Ze spojovacích výrazů vypiš spojky podřadicí. 5/ Ze spojovacích výrazů vypiš zvratná zájmena. 6/ Ze spojovacích výrazů vypiš příslovce. 7/ Ve větách č.2,5,11 nahraď spojovací výraz. 8/ Větu č. 13,14 změň na větu jednoduchou. 9/ Větu č. 14 rozeber na větné členy.

6 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

7 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.03 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK MASAJOVÉ Mgr. Eva Skalníková Nejzajímavějším východoafrickým kmenem, který dává ráz celé velké kolonii, jsou Masajové. Sídlí v rozsáhlých oblastech podél tanganických hranic a roztroušeně v severní Kenyi až k hranicím Habeše. Ovládali kdysi celou střední Afriku. Úsilí o jejich přeměnu v klidné usedlé zemědělce nebo pastevce naráží na největší překážky. Na úpatí Ngong, jejíž vrchol se tyčí do výše přes metrů, se krčí několik slaměných chýší stejnojmenné vesnice. Černoši z celého širého okolí se sem pravidelně scházejí na týdenní trhy, aby prodali nebo vyměnili své výrobky. Dojeli jsme sem v časných ranních hodinách, ale vzduch se již tetelil v horkých paprscích slunce. Na trhu se sešli nejen Kikujové, kteří obývají nejbližší okolní vesnice, ale i skupina Masajů. Kikujové černí, pomalí, prostoduší rolníci přinesli na prodej kukuřici, obilí, luštěniny, brambory, zeleninu, mouku, banány a slaměné košíky. Obvyklý obraz černošských trhů. Mnoho Kikujek se už přizpůsobuje evropskému způsobu oblékání. Nějak divně jim sedí na těle jednoduché šaty z pestře potištěného kartonu. Mnohem zajímavější byly skupiny Masajů, dodnes kočovných pastýřů, pyšných na svou válečnickou tradici. Muži i ženy přicházejí na trh skoro nazí. Jsou docela odlišní od Kikujů. Barvou pleti se blíží Arabům. Jejich ostře řezané výrazné obličeje kontrastují svými jemnými rysy s rozpláclými tvářemi Kikujů. Muži mají provázkem upevněnou lehkou plachetku přes jedno rameno; splývá jim volně přes prsa a přes záda. Jinak jsou však nazí a ze stran nic nezakrývá jejich krásně stavěnu atletickou postavu. Vlasy mají spleteny do desítek drobných copánků zbarvených směsí tuku a cihlové hlinky. Několik copánků je svázáno provázky nebo pentlemi nad vysokým čelem, ostatní jsou přilepeny těsně k lebce. Masajské ženy naproti tomu mají hlavy hladce oholeny; často si vlasy dokonce vytrhávají, takže jejich lebky svítí na dálku v prudkém slunci. Jsou doslova ověšeny těžkými ozdobami. Kolem krku mají zavěšeny pestré drátěné terče s majolikovou a korálkovou výzdobou. Děvčatům se už v dětství probodávají ušní lalůčky na mnoha místech vedle sebe, do otvorů se postupně zastrkují dřevěné kolíky a posléze se lalůčky roztřepí tak, že se promění v dlouhé masité třásně, které někdy splývají až na ramena. Na ně si upevňují své těžké ozdoby: objemné železné prsteny, drátěné spirály, železné řetízky a plakety z rozmanitých kovů.

8 Stejně fantastické a neuvěřitelné jsou ozdoby předloktí, nadloktí a lýtek. Nohy a paže masajských žen vězí v souvislých spirálách z železného, měděného nebo mosazného drátu, takže jen lokty a kolena zůstávají volné. Tyto těžké masivní krunýře se nasazují děvčatům již v útlém mládí a ponechávají se ženám až do smrti. Obrovské terče kolem krku, jež často zakrývají polovinu hrudi, jim rovněž zůstávají po celý život, protože se nedají sejmout. Často spatříte masajské ženy, jimž se do masa zařezávají dva tlusté náramky a mezi nimi vystupuje jako nepřirozený nádor zohyzděný sval. Nehledě k tomu, že tato stálá přítěž působí bolest a omezuje ženu ve volném pohybu, rozdírá jí při každém hnutí pokožku a způsobuje časté záněty. A poněvadž pod drátěným krunýřem nelze tělo mýt, shromažďuje se pod ním nečistota, která už na dálku odporně páchne. Přesto spatříte v očích masajských žen výraz hrdosti a pýchy nad jejich tělesnými ozdobami. Pokud jsou masajské ženy mezi sebou a mezi černochy, nosí jen krátké sukénky kolem beder. Před cizinci, zejména když u nich spatří fotografické přístroje, si rychle přehazují aspoň přes jedno rameno lehké plachetky. K fotografování se Masajové nedali zlákat ani mincemi. Použili jsme proto nakonec osvědčeného způsobu, kterému jsme se naučili mezi ostýchavými muslimy v severní Africe. Jakmile se nám podařilo ukázat jednomu z Masajů obraz jeho souseda v hledáčku zrcadlovky, ztratil naráz hrdé chování a nechtěl pustit Flexaret z rukuy. Nemohl se dosti vynadívat na obrázek, který jsme mu měnili před očima. Za chvíli byl kolem zvědavého válečníka shluk ostatních. Nepozorovali, že zatím u jejich hlav tiše bzučí filmová kamera. Spokojenost na všech stranách. Lederbuchová L, Stehlíková M. Čítanka 8, Fraus 2005, str ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z daného textu? a/ Masajové žijí v jižní Africe b/ Masajové žijí v severní Africe c/ Masajové žijí ve východní Africe 2/ Kikujové se zabývají? a/ pastevectvím b/ rolnictvím c/ řemeslnou výrobou 3/ Vyhledej, na co jsou Masajové pyšní.

9 4/ Čím se zdobí masajské ženy? 5/ Co z textu nevyplývá? a/ Masajové se rádi fotografují b/ Masajové se nedají zlákat k fotografování za peníze c/ Masajové se neradi fotí 6/ Jaké je postavení ženy v této společnosti? 7/ Kdo rozhoduje o osudu žen? a/ otec a manžel b/ matka c/ sourozenci 8/ Zkus odhadnout, kolik % obyvatel je v těchto částech Afriky gramotných? a/ 50% b/ 30% c/ 60% 9/ Které přísloví vyjadřuje poznání o odlišnosti jiných kultur?

10 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

11 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.04 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH Mgr. Eva Skalníková 1/ K větám hlavním utvoř věty vedlejší a urči jejich druh a/ V sobotu odpoledne přijel strýc, b/ V novinách psali, c/ Zákaz vycházení na horách platí, d/ Pojedu na návštěvu k rodičům, e/, způsobil si úraz hlavy. f/ Nejkrásnější na sportu je, g/ Oblékla se tak, h/ Šel jsem do kuchyně, ch/ Prohráli jsme, i/ Houby porostou, j/ Byl jsem tak vysílený, k/ Sledoval jsem naší kočku, l/ Policie rozkázala,

12 2/ Které z následujících podmětů můžeme doplnit do věty tak, aby byla zachována její pravopisná správnost. běhala po dvoře. a/ Děti b/ Kůzle c/ Kůzlata 3/ Jakými větnými členy jsou zvýrazněná slova 1/ Prohlíželi jsme si stopy ve sněhu. a/ podmět b/ příslovečné určení c/ předmět 2/ O půlnoci prý obcházejí strašidla. a/ předmět b/ přísudek c/ příslovečné určení 3/ Po výstupu na horský hřeben jsme se cítili vyčerpaní. a/ předmět b/ příslovečné určení c/ doplněk 4/ Druhému chlapci Tom obratně podrazil nohu. a/ přísudek b/ přívlastek c/ předmět 5/ Druhému chlapci Tom obratně podrazil nohu. a/ přívlastek b/ příslovečné určení c/ doplněk 6/ Naše město není příliš krásné. a/ přívlastek b/ přísudek c/ doplněk 7/ S se pojí se sedmým pádem. a/ přísudek b/ příslovečné určení c/ podmět

13 8/ Nepřišel kvůli dešti. a/ předmět b/ příslovečné určení c/ přísudek 9/ Stěna pokoje byla obložena dřevem. a/ doplněk b/ přívlastek c/ předmět 10/ Z kopce děti viděly vlak. a/ doplněk b/ předmět c/ přívlastek METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

14 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.05 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK KRÁTKÁ ÚVAHA O FACEBOOKU Mgr. Eva Skalníková V poslední době došlo k několika událostem, které mě teď v pátek, krátce po půlnoci, donutily setřídit si myšlenky kolem sociálních sítí. Konkrétně: Začal jsem být aktivní na Twitteru Google založil svoji sociální síť Google+ pár kamarádů demonstrativně odešlo z Facebooku zrovna si čtu o sociální struktuře postindustriální společnosti (Jan Keller) Nedávný zákaz vyslovovat Twitter a Facebook ve francouzské televizi mě přišel vůči Twitteru poněkud nefér. Proč? Mám jej radši. Až teď vím proč. Rozdíl totiž není velký. Pokud napíšete něco na Facebook, informaci uvidí jen uživatelé Facebooku (ačkoliv je možné mít celý profil veřejný, filosofie Facebooku je jiná). Twitter ale vaše kamarády nenutí, aby se k němu připojovali v podstatě vám jen provozuje malý blog a informace jsou dostupné všem. Já tak Twitter využívám jen jako nástroj jak dostat své tweety sem na blog (vpravo). Informace, které na Facebook napíšete, tak vlastní velká americká soukromá firma, která je dá vašim kamarádům, až když se taky upíšou a mimo jiné je prodává lidem z marketingu. To je to, co mi na Facebooku vadí nejvíc. Moji intelektuální a sociální kamarádi, kteří Facebook nedávno opustili, nebo se mu doteď vyhýbají, však mají vesměs vznešenější motivy zatvrzují se proti sociálním sítím obecně. Věří, že virtuální kamarádství nemůže být tak kvalitní jako to skutečné. Mají před sebou vizi sociálního světa, který pamatuje starší generace a různé exotické společenské skupiny. Částečně obviňují počítače z toho, že nám tento idylický sociální svět vzaly a vyhraňují se proti internetu jako takovému. Podle mého názoru jsme přestali být přirozeně sociální ještě před nástupem internetu. Za naší individualizací stojí spíš vyšší životní úroveň, televize a příliš mnoho obyvatel. Internet a sociální sítě nám naopak tehdejší svět nahrazují. I když zatím ne úplně dobře. A vůbec sociální sítě byly už dřív jen komunikační platformou už není vzduch, ale internet. Na sociálních sítích ještě chvíli zůstanu na Twitter budu psát vše, do blogu jen to co bude mít smysl a Facebook pro mě zůstane odpadní mísou politické propagandy. V každém případě, kdo odejde z Facebooku, má u mě jedno velké LIKE a rád s ním zajdu na pivo. /http://blog.orwen.org/2011/07/kratka-uvaha-o-facebooku/ upraveno/

15 OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? a/ Facebook zůstane pro autora odpadní mísou politické propagandy. b/ Informace, které napíšete na facebook, zůstanou utajené. c/ Twitter nutí kamarády, aby se k němu připojovali 2/ Kolik vět je v prvním podtrženém souvětí? a/ 5 b/ 6 c/ 7 3/ Jaké jsou druhy vedlejších vět v tomto souvětí? a/ přívlastková, způsobová, časová b/ přívlastková, předmětná, způsobová c/ přívlastková, přívlastková, časová 4/ Nakresli graf tohoto souvětí. 5/ Kolik vět je v druhém podtrženém souvětí? a/ 2 b/ 4 c/ 3 6/ Kolik je v tomto souvětí vět vedlejších? a/ 1 b/ 2 c/ 3 7/ Jaký je druh věty vedlejší? a/ podmětná b/ předmětná c/ přívlastková 8/ Jaký je poměr mezi větami? a/ stupňovací b/ odporovací c/ slučovací

16 9/ Vypište z textu souvětí, ve kterém jsou věty v odporovacím poměru. 10/ Podtrhněte ve větě několikanásobný větný člen. Za naší individualizací stojí spíš vyšší životní úroveň, televize a příliš mnoho obyvatel. 11/ Jaký je významový poměr mezi několikanásobným větným členem? 12/Napište synonymum ke slovu LIKE z poslední věty. 13/ Vysvětli pojem virtuální kamarádství METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

17 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.06 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK PRÁCE S TEXTEM Mgr. Eva Skalníková Silvestrovské tipy pro děti. Ohňostroj, lyžování i večerníčky Nejen dospělí, ale i děti se mohou bavit poslední den v roce. Vybírat můžete z dětských silvestrovských akcí, ale kluky i holky jistě nadchnou barevné ohňostroje. Na Nový rok v neděli si dopřejte trošku pohybu a vyražte na hory, kde se zabaví nejen malí lyžaři, nebo si udělejte procházku na zámek na krásnou výstavu večerníčkových postaviček. Chcete dětem ukázat, co všechno se musí stát, než se v televizi začnou pohybovat jejich oblíbené večerníčkové postavičky? Vezměte je v neděli odpoledne do muzea ve Valašském Meziříčí na výstavu Jak se rodí večerníčky. Uvidí tu ukázky loutek a drobných scén téměř z 30 filmů, které byly natáčeny ve zlínských filmových ateliérech během posledních 65 let jako Ferda Mravenec, kocour Modroočko, Zlatovláska nebo Pat a Mat. V hravé interaktivní části je připravena spousta zábavy nejen pro děti. Ti, kteří chtějí více proniknout do tajů příprav animovaného filmu, si mohou vyzkoušet práci výtvarníka na prosvětlovacím stole či nakreslit svůj krátký příběh do obrázkového scénáře, který předchází každému loutkovému, kreslenému či hranému filmu. Ti nejmenší si mohou zahrát velké dřevěné pohádkové pexeso, pohrát si s loutkami i maňásky nebo si poskládat večerníčkovskou čepici. Každou neděli (a středu) odpoledne se v lyžařském areálu Herlíkovice konají zábavná odpoledne bez lyží pro děti. Nechte vaše dítka, ať si hrají s ostatními dětmi a zabaví se veselými hrami, a vy si běžte v klidu brázdit herlíkovické svahy. - zkráceno

18 1/ V prvním odstavci jsou tyto věty: a/ věta jednoduchá, věta jednoduchá, souvětí b/ souvětí, souvětí, souvětí c/ souvětí, věta jednoduchá, souvětí d/ věta jednoduchá, souvětí, souvětí 2/ Napište graf třetí věty v prvním odstavci. 3/ Ve čtvrtém odstavci jsou věty: a/ věta jednoduchá, souvětí, souvětí b/ věta jednoduchá, souvětí, věta jednoduchá c/ souvětí, věta jednoduchá, souvětí d/ věta jednoduchá, věta jednoduchá, souvětí 4/ Napište graf druhé věty ve čtvrtém odstavci 5/ Vypište z textu pět několikanásobných větných členů a určete poměr mezi nimi a/ b/ c/ d/ e/ 6/ Určete druh vedlejší věty ve třetím odstavci a/ předmětná b/ přívlastková c/ příslovečná časová

19 7/ Napište synonyma k těmto slovům: Ohňostroj Animované Silvestr tajů 8/ Změň přívlastky shodné na neshodné a naopak Ukázky loutek Práci výtvarníka zlínských ateliérech obrázkový scénář Herlíkovické svahy METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

20 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.07 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK CHARAKTERISTIKA Mgr. Eva Skalníková Bohem nadaný herec Zjišťuji, že sdělit pár vět o Vladimíru Menšíkovi je těžko rozlousknutelný ořech. Napište něco stručného o člověku, který prožil nejméně pět lidských životů jen za těch posledních třicet let, co jsme se často pracovně i nepracovně stýkali! Žil totiž v tempu, jakým prolétají krajinou proslulé japonské rychlíky. Láďův ranní příchod do filmových ateliérů to byl tajfun, smršť nebo ještě přesněji výbuch šrapnelu. Celé studio rázem poznalo, že přišel Menšík. Salvy smíchu z maskérny otřásaly ateliéry. Nikoho nepustil ke slovu, sypal historku za historkou a nikoho nenechal na pokoji. O každém všechno věděl a všechno automaticky interpretoval v humorné podobě. Ale musím dodat, že jeho humor nikdy nezraňoval, nikdy nebyl zlý. Vodopád slov se zastavil až těsně před první klapkou. Jakmile se rozběhla kamera, kouzelnou proměnou z něj byla dokonale zvládnutá filmová postava. Scénář měl vždy pečlivě prostudovaný, ale téměř nikdy neříkal doslovně předepsaný text. Zpočátku z toho mohl být režisér, který s ním pracoval poprvé, dost nervózní, ale zpravidla se ukázalo, že Vladimír, tak říkajíc z vlastních zdrojů, vytváří postavu plnější, bohatší a v hutnější zkratce, než předepisuje scénář. Dá-li se o někom říci Bohem nadaný herec, pak o Menšíkovi to platilo stoprocentně. Úžasné dynamo nabité představivostí, fabulační schopností, znalostí života i vzděláním, konzumující neuvěřitelné množství cigaret a kávy. Všechno ve velkém. V těch stovkách postav a postaviček v divadelních, filmových i televizních rolích se doslova rozdával. A to vše v dlouholetém zápolení s těžkou nemocí, na jejíž léčení v tom životním letu vlastně ani neměl čas. /Český jazyk, pracovní sešit pro 6.ročník, Fraus., str. 57 Vyprávění Václava Vorlíčka z knihy Vladimír Menšík Jiřího Hubače a Slávky Kopecké zkráceno/

21 1/ K jakému slohovému útvaru patří ukázka? a/ popis b/ charakteristika c/ vypravování 2/ Které tvrzení vyplývá z textu? a/ Vladimír Menšík pustil každého ke slovu b/ Doslovně přeříkával naučený text ze scénáře. c/ Neměl čas, aby zápolil s těžkou nemocí 3/ Zjišťuji, že sdělit pár vět o Vladimíru Menšíkovi je těžko rozlousknutelný ořech. Vysvětlete význam této věty. 4/Vypište z textu přímou charakteristiku Vladimíra Menšíka 5/ Podtrhněte v textu nepřímou charakteristiku. 6/ Co z textu nevyplývá a/ Z maskérny ateliéru se ozývaly salvy smíchu. b/ O lidech vše věděl a mluvil o tom s humorem. c/ Vladimír Menšík jezdil do práce rychlíkem 7/ Pokuste se vysvětlit, co chtěl autor říci těmito větami: a/ V těch stovkách postav a postaviček v divadelních, filmových i televizních rolích se doslova rozdával.

22 b/ Vodopád slov se zastavil až těsně před první klapkou. c/ Láďův ranní příchod do filmových ateliérů to byl tajfun, smršť nebo ještě přesněji výbuch šrapnelu. d/..o člověku, který prožil nejméně pět lidských životů jen za těch posledních třicet let. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.08 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK SPOJOVACÍ VÝRAZY Mgr. Eva Skalníková Co jíst po cvičení pro lepší spalování Lámete si hlavu co a kdy jíst při cvičení abyste pracně spálené kilogramy nenabrali zpátky? Máme pro vás recept od dietoložky. Když už se do nějakého cvičení pouštíte je třeba vyřešit také správné načasování i druh jídla které si před ním i po něm dopřejete. Poradíme vám ty nejlepší tipy. Než se ale pustíme do regulace jídelníčku je třeba si vůbec vybrat ten nejvhodnější čas pro sportovní aktivitu. Cvičíte hned po ránu? "Ranním cvičením si nastartujete metabolismus na celý den. Rizikem ovšem je že s nastartovaným metabolismem toho pak také během dne více sníte," konstatuje Pavel Suchánek odborník na sport a výživu z Fóra zdravé výživy. Dokážete si najít čas na pohyb kolem poledne? "Asi to stíhá málokdo nicméně asi kolem 11. hodiny je naše tělo ve své nejvýkonnější fázi a dokáže tedy báječně spalovat, říká odborník. A jak se dívá na večerní cvičení? "Pokud se po něm dokážete dát k jídlu jen něco malého a půjdete třeba hned spát je večerní cvičení nejúčinnější co se hubnutí týče. Zaměřte hlavně na aerobní aktivity a udělejte si na ně čas třikrát týdně po hodině lépe však po devadesáti minutách (vybrat si můžete aerobik nordic walking kolo spinning zumbu a jiné taneční hodiny). Neuškodí vám ani posilovna kde si nechte pětatřicet minut na posilování s malou zátěží cvičte série po dvaceti opakováních a na závěr si dejte aspoň 40 minut rotopedu. Sledujte také hladinu tepové frekvence která by se měla pohybovat okolo % vašeho maxima. -upraveno 1/ Doplň do textu interpunkci. 2/ Vypiš spojovací výrazy.

24 3/ Vypsané spojovací výrazy rozděl podle slovních druhů: Zájmena Příslovce Spojky 4/Jak se dělí spojky? Uveď tři příklady. a/ b/ 5/Vypiš z textu 5 sousloví: 6/Co z textu vyplývá? a/ Naše tělo je kole 11. hodiny v nejvýkonnější fázi. b/ Po cvičení se najezte a jděte spát. c/ Cvičte 5x týdně hodinu 7/ Co z textu nevyplývá? a/ Tepová frekvence by se měla pohybovat kolem % vašeho maxima. b/ S nastartovaným metabolismem toho pak také během dne více sníte. c/ Nejúčinnější je cvičení hned ráno. 8/ Spoj věty v souvětí. Použij vhodný spojovací výraz Nechtělo se mi tak brzy vstávat. Nastavila jsem si budík. Nepřijdu dnes na trénink. Jsem nemocný.

25 Včera jsem zmeškal vlak. Přijel jsem domů až večer. Zítra pojedu na hory. Napadne hodně sněhu. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.09 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK PRÁCE S TEXTEM Mgr. Eva Skalníková KOLÍNSKÁ AUTOMOBILKA TPCA LETOS NEJSPÍŠ OMEZÍ VÝROBU, HROZÍ VYHAZOVY Kolínská automobilka TPCA, která vyrábí miniauta značek Peugeot, Toyota a Citroën, letos zřejmě dodá o pětinu méně aut než loni. Zatímco v roce 2011 vyjelo ze závodu vozů, letos by jich mělo být 220 tisíc. O omezení výroby a případném propouštění by se mělo rozhodnout příští týden. Už loni klesla výroba oproti předešlému roku o 8,5 procenta, což bylo nejméně od plného náběhu výroby v roce "Objemy pro tento rok počítají v této chvíli s nižší výrobou, než tomu bylo v roce předchozím," řekl listu mluvčí firmy Radek Kňava. V závodu, kde začíná kolektivní vyjednávání, tak panuje nervozita. "Hlavní bude uhájit pracovní místa, budeme požadovat nejprve odchod agenturních zaměstnanců," uvedl šéf odborového svazu Kovo Josef Středula. Podle něj se nedá čekat, že by se výroba rychle vrátila k růstu. Někteří dodavatelé automobilky už začínají propouštět. Například kolínský Lear kolínskému úřadu práce oznámil, že propustí až 40 ze svých 160 zaměstnanců. "Nechtěl bych se k tomu vyjadřovat, je to citlivá záležitost," řekl šéf firmy Pavel Kučera. Podle ředitele kolínského úřadu práce už se po městě začínají šířit zprávy o tom, že TPCA bude snižovat výrobu, podnik však zatím hromadné propouštění nenahlásil. TPCA je společným podnikem firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën postaveným v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry. Výrobu závod zahájil v únoru 2005, výrobní kapacita je 340 tisíc aut ročně, připomíná ČTK /ekonomika.aspx?c=a120207_071357_ekonomika_zep

27 OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu? a/automobilky předpokládá, že letos zvýší výrobu. b/ Automobilka nahlásila propouštění na úřadu práce. c/ Někteří dodavatelé automobilky začínají propouštět. 2/Co znamená zkratka TPCA? 3/Kolik je v textu souvětí? a/ 10 b/ 11 c/ 12 4/ Kolik je v textu vět jednoduchých? a/ 3 b/ 4 c/ 5 5/ Vypiš z textu několikanásobné větné členy. a/ b/ 6/ Které tvrzení z textu nevyplývá? a/ V roce 2011 klesla výroba o 8,5 %. b/ V závodě začíná kolektivní vyjednávání. c/ Automobilka propustí 40 ze 160 zaměstnanců. 7/ U podtrženého souvětí urči počet vět. 8/ U podtrženého souvětí nakresli graf. 9/U podtrženého souvětí změň větu vedlejší na větný člen.

28 10/Co znamená zkratka ČTK? 11/Kolik aut vyjelo z automobilky v roce 2010? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

29 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.10 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK PŘÍDAVNÁ JMÉNA Mgr. Eva Skalníková Základem kuchyně se stal pult Návrh kuchyně se musel vypořádat s problematickým koutem pod šikminami půdní vestavby se střešními okny a ocelovým sloupem krovu, jež nešel samozřejmě odstranit. Nepříznivé bylo také umístění kuchyně vůči přístupové cestě návštěv do obytného prostoru," popisuje architekt Maňák. Základem jeho řešení se tak stal prostorový pult navazující na sloup. Plní funkci optického odstínění od obytné části a průchodu od vstupu do bytu. Návrh obsahoval také "zkratku" z kuchyňské části do střední části s jídelním stolem, kterou postrádal (kromě jiného) návrh kuchyňského studia. Studio Maniac interier nabídlo majitelům v té době (2006) hodně revoluční řešení, a to výškově stavitelnou kuchyňskou pracovní plochu u prostorového pultu. Ten tak může reagovat podle aktuální potřeby: ve snížené poloze se zvětší pracovní i odkladní plocha (k nezaplacení například o Vánocích), ve zvýšené poloze barový pult opticky odstíní vlastní pracovní části kuchyně. Výška pultu je díky standardním lineárním motorům volitelná. A protože je mezi partnery poměrně velký výškový rozdíl, každý si jej nastavuje podle sebe. Pod šikmými střešními okny je umístěna digestoř výsuvná z pracovní plochy. Ve zbývající části kuchyně využil architekt Maňák digestoř výsuvnou z pracovní plochy. U ní prodloužil totiž její hloubku a odsavač umístil pod šikmá střešní okna. Součástí realizace kuchyně tak byly i stavební úpravy pro potřebné odvody odvětrání. /podkrovi.aspx?c=a120305_171617_podkrovi_rez - zkráceno OTÁZKY A ÚKOLY 1/ Vypiš, jaké druhy přídavných jmen znáš? Ke každému druhu uveď vzor. a/ b/ c/

30 2/ Vypiš z textu 6 přídavných jmen a urči druh. a/ b/ c/ d/ e/ f/ 3/ Jakým větným členem jsou přídavná jména nejčastěji? a/ předmětem b/ přívlastkem c/ příslovečným určením 4/Která věta neobsahuje chybu? a/ Ráda bych dala přečíst Liborovy Macháčkovy Zápisky z blázince. b/ Odpovědí na její krokodýlí slzy byl jeho nevlídný pichlaví pohled. c/ Vlny bouřili mezi skalními útesy. d/ Neuměl jsem si poradit s několika cizími odbornými výrazy. e/ Vojtovy zazvonil telefon. 5/ Urči větu, v níž je chyba. a/ Nezapomeň Filipovi vrátit svetr. b/ Lustigovy povídky jsou často o tragických osudech Židů. c/ Obdivuji Jakubovi rodiče. d/ Pavlovy vzpomínky z dětství bývají sentimentální. e/ Řekni tátovi, aby už vrátil do knihovny Remarkovi Tři kamarády. 6/ Vytvoř množné číslo. Maličký lyžař francouzský turista Liberecký kolega drahý příbuzný Ostravský hráč kanadský rozhodčí 7/ Vytvoř přídavná jména. Beran den Ráno Brandýs Týden telefon

31 8/ Podtrhni ve větě všechna přídavná jména a urči, jakým větným členem jsou. Výška pultu je díky standardním lineárním motorům volitelná. 9/ Vytvoř dvojice a doplň i/y. Petiškov Pohádky Karafiátovi Dva roky prázdnin Štorchov Neznámé osudy dobrého vojáka Švejka Nerudov Povídky malostranské Jiráskov Staré řecké báje a pověsti Haškov Lovce mamutů Verneov Broučky Werichov Staré pověsti české METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

32 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.11 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK RÝM Mgr. Eva Skalníková Zdeněk Svěrák Když se zamiluje kůň Když se zamiluje kůň tam někde v pastvinách láskou hlubokou jak tůň, tam někde v pastvinách, když se zamiluje kůň koňskou láskou, zpívejte písničku pro jeho klisničku, nechte ho jít. Nejkrásnější zvíře, zvíře pro rytíře jmenuje se kůň, jmenuje se kůň. Važte si ho lidé ať nám jich pár zbyde.. Slečna s bílou lysinkou tam někde v pastvinách, bude brzy maminkou, tam někde v pastvinách,

33 vždyť se zamiloval kůň koňskou láskou, hřívu si navlnil, aby jí oslnil a cválá k ní. Čítanka pro 6.ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, L.Lederbuchová, E. Beránková, Fraus, 2003, str. 111 ÚKOLY: 1/Vysvětli rozdíl mezi prózou a poezií. Próza Poezie 2/Vysvětli pojmy: Báseň Sloka Verš Rým 3/Jaké druhy rýmu znáš? a/ b/ c/ d/ 4/Jaké je rozložení rýmů v první sloce? 5/ Jaké je rozložení rýmů v druhé sloce? 6/ Jaké je rozložení rýmů ve třetí sloce?

34 7/Vymysli čtyři verše 8/ Jaké je rozložení rýmů v tvé vytvořené básni? 9/Vyjmenuj tři autory poezie: 10/ Vyjmenuj tři autory prózy: 11/Napiš stručný obsah knihy, kterou jsi četl/a naposledy. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

35 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.12 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Mgr. Eva Skalníková 1/ Jakými způsoby se obohacuje slovní zásoba? a/ b/ c/ d/ 2/ Ke každému způsobu obohacování slovní zásoby uveď 2 příklady: a/ b/ c/ d/ 3/ Urči, jakým způsobem byla utvořena tato slova. Uprchlík DAMU samoobsluha Starodávný kolovrátek Čedok Podzemí iniciátor EU Okamžik dilema Paramo ZŠ nosohltan satelit Mateřská škola kyselina chlorovodíková

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě)

Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě) Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě) Jana Svobodová: Česká skladba Komentář: Tato cvičení byla vybrána z původních skript J. Svobodové Česká skladba pro studenty učitelství.

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

IDENTITA. Odvaha odlišovat se. Rozhovor: Rozálie Kohoutová. Žít v jiném těle. březen 2012 3. ročník 11. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

IDENTITA. Odvaha odlišovat se. Rozhovor: Rozálie Kohoutová. Žít v jiném těle. březen 2012 3. ročník 11. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ březen 2012 3. ročník 11. číslo Žít v jiném těle Odvaha odlišovat se Rozhovor: Rozálie Kohoutová téma čísla IDENTITA ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Milý čtenáři, sníh z hor pomalu ustupuje, ve městech

Více

časopis lorm z.s. jaro

časopis lorm z.s. jaro 82 2015 časopis lorm z.s. jaro VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce rozhovor PRÁVNÍ PORADNA haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

čtení pro řádné, neřádné i mimořádné táty RaTATA

čtení pro řádné, neřádné i mimořádné táty RaTATA čtení pro řádné, neřádné i mimořádné táty RaTATA magazín Ligy otevřených mužů / podzim 2010 Cukrárna-Kavárna Modrá laguna Už sedm let zpříjemňujeme na Barrandově život dětem i dospělým. Nabízíme dětské

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více