ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ"

Transkript

1 VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou katolické šlechty a nekatolickou stavovskou opozicí. Matyáš neměl dědice, a tak se do popředí dostala otázka, kdo bude jeho nástupcem. Nakonec Matyáš vybral svého bratrance arcivévodu Ferdinanda Štýrského, který proslul jako zastánce absolutismu a bojovný katolík. Matyášovo přání však nestačilo, museli s ním souhlasit i stavové. To se také nakonec stalo. Přestože Ferdinand Štýrský zastával odlišná stanoviska, stavové jej v roce 1617 přijali za českého krále. Přijetí katolického panovníka bylo povzbuzením pro katolickou stranu v Čechách. Ta se rozhodla využít situace a uzavřela nekatolický kostel v Broumově. Další, v Hrobech u Jáchymova, dokonce rozbořila. To ovšem znamenalo porušení Rudolfova Majestátu na náboženskou svobodu. Když nekatolíci na nejbližším sněmu protestovali a stěžovali si u krále Matyáše, ten jejich stížnost odmítl, sněm rozpustil a zakázal jeho další svolávání. Tím byla porušena stavovská práva. (Dějepis pro 7.ročník, středověk a raný novověk, Jaroslav Čechura, SPN, Praha 2001,str. 110) ÚKOLY: 1/ Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu. a/ Ferdinand Štýrský zastával odlišná stanoviska. b/ Matyáš rozpustil sněm a zakázal jeho další svolávání. c/ Rudolf II. sídlil ve Vídni.

2 2/ Které z následujících tvrzení je pravdivé a/ Matyáš vybral jako nástupce bratra arcivévodu Ferdinanda Štýrského. b/ Stavové přijali Ferdinanda v roce 1617 za uherského krále. c/ Katolická strana uzavřela nekatolický kostel v Broumově. 3/ Kolik je v textu vět jednoduchých. a/ 6 b/ 5 c/ 4 4/ Potrhni věty hlavní 5/ První větu z textu znázorni graficky a urči druh věty vedlejší. 6/ Vypiš, kolik vět má každé souvětí. 7/ Urči druhy vedlejších vět v souvětí

3 8/ Zájmeno které nahraď ve větách jiným vztažným zájmenem. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.02 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ II. Mgr. Eva Skalníková 1/ Podtrhni věty hlavní 1/ Většina lidí nenávidí šváby a někteří lidé věnovali mnoho času a úsilí, aby je vyhubili. 2/ I když bylo ošklivé počasí, vyrazili na výlet. 3/ Bydleli v domě, kde byly ve stěnách výklenky pro sedačky. 4/ Vzpomněl si na kamaráda a šel ho navštívit. 5/ Největší z tučňáků, který se jmenuje tučňák císařský, dosahuje výšky až 105 cm. 6/ Aby mohli dospělí ptáci zahnízdit, přicházeli v květnu na souš. 7/ Protože Jana studuje s výborným prospěchem, byla vybrána na studijní pobyt. 8/ Přestože se k rozbité váze nepřiznal, byl potrestán. 9/ Vedoucí dětem řekla, že si můžou jí do kuchyně pro čaj. 10/ Zůstal tam, kam ho postavili. 11/ Pokud dorazíte včas, můžeme se podívat na ten nový film. 12/ Když se spustil déšť, všichni se utíkali schovat. 13/ Byli jsme zvědavi, kdo vyhraje. 14/ Pravěcí lidé používali oheň, aby je ochránil před zvířaty. 15/ Když se vrátil domů, všichni se na něj usmívali.

5 2/ Urči druh věty vedlejší 1/ 2/ 6/ 11/ 7/ 12/ 3/ 8/ 13/ 4/ 9/ 14/ 5/ 10/ 15/ 3/Vypiš spojovací výrazy, které uvozují věty vedlejší. 4/ Ze spojovacích výrazů vypiš spojky podřadicí. 5/ Ze spojovacích výrazů vypiš zvratná zájmena. 6/ Ze spojovacích výrazů vypiš příslovce. 7/ Ve větách č.2,5,11 nahraď spojovací výraz. 8/ Větu č. 13,14 změň na větu jednoduchou. 9/ Větu č. 14 rozeber na větné členy.

6 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

7 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.03 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK MASAJOVÉ Mgr. Eva Skalníková Nejzajímavějším východoafrickým kmenem, který dává ráz celé velké kolonii, jsou Masajové. Sídlí v rozsáhlých oblastech podél tanganických hranic a roztroušeně v severní Kenyi až k hranicím Habeše. Ovládali kdysi celou střední Afriku. Úsilí o jejich přeměnu v klidné usedlé zemědělce nebo pastevce naráží na největší překážky. Na úpatí Ngong, jejíž vrchol se tyčí do výše přes metrů, se krčí několik slaměných chýší stejnojmenné vesnice. Černoši z celého širého okolí se sem pravidelně scházejí na týdenní trhy, aby prodali nebo vyměnili své výrobky. Dojeli jsme sem v časných ranních hodinách, ale vzduch se již tetelil v horkých paprscích slunce. Na trhu se sešli nejen Kikujové, kteří obývají nejbližší okolní vesnice, ale i skupina Masajů. Kikujové černí, pomalí, prostoduší rolníci přinesli na prodej kukuřici, obilí, luštěniny, brambory, zeleninu, mouku, banány a slaměné košíky. Obvyklý obraz černošských trhů. Mnoho Kikujek se už přizpůsobuje evropskému způsobu oblékání. Nějak divně jim sedí na těle jednoduché šaty z pestře potištěného kartonu. Mnohem zajímavější byly skupiny Masajů, dodnes kočovných pastýřů, pyšných na svou válečnickou tradici. Muži i ženy přicházejí na trh skoro nazí. Jsou docela odlišní od Kikujů. Barvou pleti se blíží Arabům. Jejich ostře řezané výrazné obličeje kontrastují svými jemnými rysy s rozpláclými tvářemi Kikujů. Muži mají provázkem upevněnou lehkou plachetku přes jedno rameno; splývá jim volně přes prsa a přes záda. Jinak jsou však nazí a ze stran nic nezakrývá jejich krásně stavěnu atletickou postavu. Vlasy mají spleteny do desítek drobných copánků zbarvených směsí tuku a cihlové hlinky. Několik copánků je svázáno provázky nebo pentlemi nad vysokým čelem, ostatní jsou přilepeny těsně k lebce. Masajské ženy naproti tomu mají hlavy hladce oholeny; často si vlasy dokonce vytrhávají, takže jejich lebky svítí na dálku v prudkém slunci. Jsou doslova ověšeny těžkými ozdobami. Kolem krku mají zavěšeny pestré drátěné terče s majolikovou a korálkovou výzdobou. Děvčatům se už v dětství probodávají ušní lalůčky na mnoha místech vedle sebe, do otvorů se postupně zastrkují dřevěné kolíky a posléze se lalůčky roztřepí tak, že se promění v dlouhé masité třásně, které někdy splývají až na ramena. Na ně si upevňují své těžké ozdoby: objemné železné prsteny, drátěné spirály, železné řetízky a plakety z rozmanitých kovů.

8 Stejně fantastické a neuvěřitelné jsou ozdoby předloktí, nadloktí a lýtek. Nohy a paže masajských žen vězí v souvislých spirálách z železného, měděného nebo mosazného drátu, takže jen lokty a kolena zůstávají volné. Tyto těžké masivní krunýře se nasazují děvčatům již v útlém mládí a ponechávají se ženám až do smrti. Obrovské terče kolem krku, jež často zakrývají polovinu hrudi, jim rovněž zůstávají po celý život, protože se nedají sejmout. Často spatříte masajské ženy, jimž se do masa zařezávají dva tlusté náramky a mezi nimi vystupuje jako nepřirozený nádor zohyzděný sval. Nehledě k tomu, že tato stálá přítěž působí bolest a omezuje ženu ve volném pohybu, rozdírá jí při každém hnutí pokožku a způsobuje časté záněty. A poněvadž pod drátěným krunýřem nelze tělo mýt, shromažďuje se pod ním nečistota, která už na dálku odporně páchne. Přesto spatříte v očích masajských žen výraz hrdosti a pýchy nad jejich tělesnými ozdobami. Pokud jsou masajské ženy mezi sebou a mezi černochy, nosí jen krátké sukénky kolem beder. Před cizinci, zejména když u nich spatří fotografické přístroje, si rychle přehazují aspoň přes jedno rameno lehké plachetky. K fotografování se Masajové nedali zlákat ani mincemi. Použili jsme proto nakonec osvědčeného způsobu, kterému jsme se naučili mezi ostýchavými muslimy v severní Africe. Jakmile se nám podařilo ukázat jednomu z Masajů obraz jeho souseda v hledáčku zrcadlovky, ztratil naráz hrdé chování a nechtěl pustit Flexaret z rukuy. Nemohl se dosti vynadívat na obrázek, který jsme mu měnili před očima. Za chvíli byl kolem zvědavého válečníka shluk ostatních. Nepozorovali, že zatím u jejich hlav tiše bzučí filmová kamera. Spokojenost na všech stranách. Lederbuchová L, Stehlíková M. Čítanka 8, Fraus 2005, str ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z daného textu? a/ Masajové žijí v jižní Africe b/ Masajové žijí v severní Africe c/ Masajové žijí ve východní Africe 2/ Kikujové se zabývají? a/ pastevectvím b/ rolnictvím c/ řemeslnou výrobou 3/ Vyhledej, na co jsou Masajové pyšní.

9 4/ Čím se zdobí masajské ženy? 5/ Co z textu nevyplývá? a/ Masajové se rádi fotografují b/ Masajové se nedají zlákat k fotografování za peníze c/ Masajové se neradi fotí 6/ Jaké je postavení ženy v této společnosti? 7/ Kdo rozhoduje o osudu žen? a/ otec a manžel b/ matka c/ sourozenci 8/ Zkus odhadnout, kolik % obyvatel je v těchto částech Afriky gramotných? a/ 50% b/ 30% c/ 60% 9/ Které přísloví vyjadřuje poznání o odlišnosti jiných kultur?

10 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

11 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.04 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH Mgr. Eva Skalníková 1/ K větám hlavním utvoř věty vedlejší a urči jejich druh a/ V sobotu odpoledne přijel strýc, b/ V novinách psali, c/ Zákaz vycházení na horách platí, d/ Pojedu na návštěvu k rodičům, e/, způsobil si úraz hlavy. f/ Nejkrásnější na sportu je, g/ Oblékla se tak, h/ Šel jsem do kuchyně, ch/ Prohráli jsme, i/ Houby porostou, j/ Byl jsem tak vysílený, k/ Sledoval jsem naší kočku, l/ Policie rozkázala,

12 2/ Které z následujících podmětů můžeme doplnit do věty tak, aby byla zachována její pravopisná správnost. běhala po dvoře. a/ Děti b/ Kůzle c/ Kůzlata 3/ Jakými větnými členy jsou zvýrazněná slova 1/ Prohlíželi jsme si stopy ve sněhu. a/ podmět b/ příslovečné určení c/ předmět 2/ O půlnoci prý obcházejí strašidla. a/ předmět b/ přísudek c/ příslovečné určení 3/ Po výstupu na horský hřeben jsme se cítili vyčerpaní. a/ předmět b/ příslovečné určení c/ doplněk 4/ Druhému chlapci Tom obratně podrazil nohu. a/ přísudek b/ přívlastek c/ předmět 5/ Druhému chlapci Tom obratně podrazil nohu. a/ přívlastek b/ příslovečné určení c/ doplněk 6/ Naše město není příliš krásné. a/ přívlastek b/ přísudek c/ doplněk 7/ S se pojí se sedmým pádem. a/ přísudek b/ příslovečné určení c/ podmět

13 8/ Nepřišel kvůli dešti. a/ předmět b/ příslovečné určení c/ přísudek 9/ Stěna pokoje byla obložena dřevem. a/ doplněk b/ přívlastek c/ předmět 10/ Z kopce děti viděly vlak. a/ doplněk b/ předmět c/ přívlastek METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

14 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.05 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK KRÁTKÁ ÚVAHA O FACEBOOKU Mgr. Eva Skalníková V poslední době došlo k několika událostem, které mě teď v pátek, krátce po půlnoci, donutily setřídit si myšlenky kolem sociálních sítí. Konkrétně: Začal jsem být aktivní na Twitteru Google založil svoji sociální síť Google+ pár kamarádů demonstrativně odešlo z Facebooku zrovna si čtu o sociální struktuře postindustriální společnosti (Jan Keller) Nedávný zákaz vyslovovat Twitter a Facebook ve francouzské televizi mě přišel vůči Twitteru poněkud nefér. Proč? Mám jej radši. Až teď vím proč. Rozdíl totiž není velký. Pokud napíšete něco na Facebook, informaci uvidí jen uživatelé Facebooku (ačkoliv je možné mít celý profil veřejný, filosofie Facebooku je jiná). Twitter ale vaše kamarády nenutí, aby se k němu připojovali v podstatě vám jen provozuje malý blog a informace jsou dostupné všem. Já tak Twitter využívám jen jako nástroj jak dostat své tweety sem na blog (vpravo). Informace, které na Facebook napíšete, tak vlastní velká americká soukromá firma, která je dá vašim kamarádům, až když se taky upíšou a mimo jiné je prodává lidem z marketingu. To je to, co mi na Facebooku vadí nejvíc. Moji intelektuální a sociální kamarádi, kteří Facebook nedávno opustili, nebo se mu doteď vyhýbají, však mají vesměs vznešenější motivy zatvrzují se proti sociálním sítím obecně. Věří, že virtuální kamarádství nemůže být tak kvalitní jako to skutečné. Mají před sebou vizi sociálního světa, který pamatuje starší generace a různé exotické společenské skupiny. Částečně obviňují počítače z toho, že nám tento idylický sociální svět vzaly a vyhraňují se proti internetu jako takovému. Podle mého názoru jsme přestali být přirozeně sociální ještě před nástupem internetu. Za naší individualizací stojí spíš vyšší životní úroveň, televize a příliš mnoho obyvatel. Internet a sociální sítě nám naopak tehdejší svět nahrazují. I když zatím ne úplně dobře. A vůbec sociální sítě byly už dřív jen komunikační platformou už není vzduch, ale internet. Na sociálních sítích ještě chvíli zůstanu na Twitter budu psát vše, do blogu jen to co bude mít smysl a Facebook pro mě zůstane odpadní mísou politické propagandy. V každém případě, kdo odejde z Facebooku, má u mě jedno velké LIKE a rád s ním zajdu na pivo. /http://blog.orwen.org/2011/07/kratka-uvaha-o-facebooku/ upraveno/

15 OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? a/ Facebook zůstane pro autora odpadní mísou politické propagandy. b/ Informace, které napíšete na facebook, zůstanou utajené. c/ Twitter nutí kamarády, aby se k němu připojovali 2/ Kolik vět je v prvním podtrženém souvětí? a/ 5 b/ 6 c/ 7 3/ Jaké jsou druhy vedlejších vět v tomto souvětí? a/ přívlastková, způsobová, časová b/ přívlastková, předmětná, způsobová c/ přívlastková, přívlastková, časová 4/ Nakresli graf tohoto souvětí. 5/ Kolik vět je v druhém podtrženém souvětí? a/ 2 b/ 4 c/ 3 6/ Kolik je v tomto souvětí vět vedlejších? a/ 1 b/ 2 c/ 3 7/ Jaký je druh věty vedlejší? a/ podmětná b/ předmětná c/ přívlastková 8/ Jaký je poměr mezi větami? a/ stupňovací b/ odporovací c/ slučovací

16 9/ Vypište z textu souvětí, ve kterém jsou věty v odporovacím poměru. 10/ Podtrhněte ve větě několikanásobný větný člen. Za naší individualizací stojí spíš vyšší životní úroveň, televize a příliš mnoho obyvatel. 11/ Jaký je významový poměr mezi několikanásobným větným členem? 12/Napište synonymum ke slovu LIKE z poslední věty. 13/ Vysvětli pojem virtuální kamarádství METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

17 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.06 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK PRÁCE S TEXTEM Mgr. Eva Skalníková Silvestrovské tipy pro děti. Ohňostroj, lyžování i večerníčky Nejen dospělí, ale i děti se mohou bavit poslední den v roce. Vybírat můžete z dětských silvestrovských akcí, ale kluky i holky jistě nadchnou barevné ohňostroje. Na Nový rok v neděli si dopřejte trošku pohybu a vyražte na hory, kde se zabaví nejen malí lyžaři, nebo si udělejte procházku na zámek na krásnou výstavu večerníčkových postaviček. Chcete dětem ukázat, co všechno se musí stát, než se v televizi začnou pohybovat jejich oblíbené večerníčkové postavičky? Vezměte je v neděli odpoledne do muzea ve Valašském Meziříčí na výstavu Jak se rodí večerníčky. Uvidí tu ukázky loutek a drobných scén téměř z 30 filmů, které byly natáčeny ve zlínských filmových ateliérech během posledních 65 let jako Ferda Mravenec, kocour Modroočko, Zlatovláska nebo Pat a Mat. V hravé interaktivní části je připravena spousta zábavy nejen pro děti. Ti, kteří chtějí více proniknout do tajů příprav animovaného filmu, si mohou vyzkoušet práci výtvarníka na prosvětlovacím stole či nakreslit svůj krátký příběh do obrázkového scénáře, který předchází každému loutkovému, kreslenému či hranému filmu. Ti nejmenší si mohou zahrát velké dřevěné pohádkové pexeso, pohrát si s loutkami i maňásky nebo si poskládat večerníčkovskou čepici. Každou neděli (a středu) odpoledne se v lyžařském areálu Herlíkovice konají zábavná odpoledne bez lyží pro děti. Nechte vaše dítka, ať si hrají s ostatními dětmi a zabaví se veselými hrami, a vy si běžte v klidu brázdit herlíkovické svahy. - zkráceno

18 1/ V prvním odstavci jsou tyto věty: a/ věta jednoduchá, věta jednoduchá, souvětí b/ souvětí, souvětí, souvětí c/ souvětí, věta jednoduchá, souvětí d/ věta jednoduchá, souvětí, souvětí 2/ Napište graf třetí věty v prvním odstavci. 3/ Ve čtvrtém odstavci jsou věty: a/ věta jednoduchá, souvětí, souvětí b/ věta jednoduchá, souvětí, věta jednoduchá c/ souvětí, věta jednoduchá, souvětí d/ věta jednoduchá, věta jednoduchá, souvětí 4/ Napište graf druhé věty ve čtvrtém odstavci 5/ Vypište z textu pět několikanásobných větných členů a určete poměr mezi nimi a/ b/ c/ d/ e/ 6/ Určete druh vedlejší věty ve třetím odstavci a/ předmětná b/ přívlastková c/ příslovečná časová

19 7/ Napište synonyma k těmto slovům: Ohňostroj Animované Silvestr tajů 8/ Změň přívlastky shodné na neshodné a naopak Ukázky loutek Práci výtvarníka zlínských ateliérech obrázkový scénář Herlíkovické svahy METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

20 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.07 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK CHARAKTERISTIKA Mgr. Eva Skalníková Bohem nadaný herec Zjišťuji, že sdělit pár vět o Vladimíru Menšíkovi je těžko rozlousknutelný ořech. Napište něco stručného o člověku, který prožil nejméně pět lidských životů jen za těch posledních třicet let, co jsme se často pracovně i nepracovně stýkali! Žil totiž v tempu, jakým prolétají krajinou proslulé japonské rychlíky. Láďův ranní příchod do filmových ateliérů to byl tajfun, smršť nebo ještě přesněji výbuch šrapnelu. Celé studio rázem poznalo, že přišel Menšík. Salvy smíchu z maskérny otřásaly ateliéry. Nikoho nepustil ke slovu, sypal historku za historkou a nikoho nenechal na pokoji. O každém všechno věděl a všechno automaticky interpretoval v humorné podobě. Ale musím dodat, že jeho humor nikdy nezraňoval, nikdy nebyl zlý. Vodopád slov se zastavil až těsně před první klapkou. Jakmile se rozběhla kamera, kouzelnou proměnou z něj byla dokonale zvládnutá filmová postava. Scénář měl vždy pečlivě prostudovaný, ale téměř nikdy neříkal doslovně předepsaný text. Zpočátku z toho mohl být režisér, který s ním pracoval poprvé, dost nervózní, ale zpravidla se ukázalo, že Vladimír, tak říkajíc z vlastních zdrojů, vytváří postavu plnější, bohatší a v hutnější zkratce, než předepisuje scénář. Dá-li se o někom říci Bohem nadaný herec, pak o Menšíkovi to platilo stoprocentně. Úžasné dynamo nabité představivostí, fabulační schopností, znalostí života i vzděláním, konzumující neuvěřitelné množství cigaret a kávy. Všechno ve velkém. V těch stovkách postav a postaviček v divadelních, filmových i televizních rolích se doslova rozdával. A to vše v dlouholetém zápolení s těžkou nemocí, na jejíž léčení v tom životním letu vlastně ani neměl čas. /Český jazyk, pracovní sešit pro 6.ročník, Fraus., str. 57 Vyprávění Václava Vorlíčka z knihy Vladimír Menšík Jiřího Hubače a Slávky Kopecké zkráceno/

21 1/ K jakému slohovému útvaru patří ukázka? a/ popis b/ charakteristika c/ vypravování 2/ Které tvrzení vyplývá z textu? a/ Vladimír Menšík pustil každého ke slovu b/ Doslovně přeříkával naučený text ze scénáře. c/ Neměl čas, aby zápolil s těžkou nemocí 3/ Zjišťuji, že sdělit pár vět o Vladimíru Menšíkovi je těžko rozlousknutelný ořech. Vysvětlete význam této věty. 4/Vypište z textu přímou charakteristiku Vladimíra Menšíka 5/ Podtrhněte v textu nepřímou charakteristiku. 6/ Co z textu nevyplývá a/ Z maskérny ateliéru se ozývaly salvy smíchu. b/ O lidech vše věděl a mluvil o tom s humorem. c/ Vladimír Menšík jezdil do práce rychlíkem 7/ Pokuste se vysvětlit, co chtěl autor říci těmito větami: a/ V těch stovkách postav a postaviček v divadelních, filmových i televizních rolích se doslova rozdával.

22 b/ Vodopád slov se zastavil až těsně před první klapkou. c/ Láďův ranní příchod do filmových ateliérů to byl tajfun, smršť nebo ještě přesněji výbuch šrapnelu. d/..o člověku, který prožil nejméně pět lidských životů jen za těch posledních třicet let. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.08 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK SPOJOVACÍ VÝRAZY Mgr. Eva Skalníková Co jíst po cvičení pro lepší spalování Lámete si hlavu co a kdy jíst při cvičení abyste pracně spálené kilogramy nenabrali zpátky? Máme pro vás recept od dietoložky. Když už se do nějakého cvičení pouštíte je třeba vyřešit také správné načasování i druh jídla které si před ním i po něm dopřejete. Poradíme vám ty nejlepší tipy. Než se ale pustíme do regulace jídelníčku je třeba si vůbec vybrat ten nejvhodnější čas pro sportovní aktivitu. Cvičíte hned po ránu? "Ranním cvičením si nastartujete metabolismus na celý den. Rizikem ovšem je že s nastartovaným metabolismem toho pak také během dne více sníte," konstatuje Pavel Suchánek odborník na sport a výživu z Fóra zdravé výživy. Dokážete si najít čas na pohyb kolem poledne? "Asi to stíhá málokdo nicméně asi kolem 11. hodiny je naše tělo ve své nejvýkonnější fázi a dokáže tedy báječně spalovat, říká odborník. A jak se dívá na večerní cvičení? "Pokud se po něm dokážete dát k jídlu jen něco malého a půjdete třeba hned spát je večerní cvičení nejúčinnější co se hubnutí týče. Zaměřte hlavně na aerobní aktivity a udělejte si na ně čas třikrát týdně po hodině lépe však po devadesáti minutách (vybrat si můžete aerobik nordic walking kolo spinning zumbu a jiné taneční hodiny). Neuškodí vám ani posilovna kde si nechte pětatřicet minut na posilování s malou zátěží cvičte série po dvaceti opakováních a na závěr si dejte aspoň 40 minut rotopedu. Sledujte také hladinu tepové frekvence která by se měla pohybovat okolo % vašeho maxima. -upraveno 1/ Doplň do textu interpunkci. 2/ Vypiš spojovací výrazy.

24 3/ Vypsané spojovací výrazy rozděl podle slovních druhů: Zájmena Příslovce Spojky 4/Jak se dělí spojky? Uveď tři příklady. a/ b/ 5/Vypiš z textu 5 sousloví: 6/Co z textu vyplývá? a/ Naše tělo je kole 11. hodiny v nejvýkonnější fázi. b/ Po cvičení se najezte a jděte spát. c/ Cvičte 5x týdně hodinu 7/ Co z textu nevyplývá? a/ Tepová frekvence by se měla pohybovat kolem % vašeho maxima. b/ S nastartovaným metabolismem toho pak také během dne více sníte. c/ Nejúčinnější je cvičení hned ráno. 8/ Spoj věty v souvětí. Použij vhodný spojovací výraz Nechtělo se mi tak brzy vstávat. Nastavila jsem si budík. Nepřijdu dnes na trénink. Jsem nemocný.

25 Včera jsem zmeškal vlak. Přijel jsem domů až večer. Zítra pojedu na hory. Napadne hodně sněhu. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.09 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK PRÁCE S TEXTEM Mgr. Eva Skalníková KOLÍNSKÁ AUTOMOBILKA TPCA LETOS NEJSPÍŠ OMEZÍ VÝROBU, HROZÍ VYHAZOVY Kolínská automobilka TPCA, která vyrábí miniauta značek Peugeot, Toyota a Citroën, letos zřejmě dodá o pětinu méně aut než loni. Zatímco v roce 2011 vyjelo ze závodu vozů, letos by jich mělo být 220 tisíc. O omezení výroby a případném propouštění by se mělo rozhodnout příští týden. Už loni klesla výroba oproti předešlému roku o 8,5 procenta, což bylo nejméně od plného náběhu výroby v roce "Objemy pro tento rok počítají v této chvíli s nižší výrobou, než tomu bylo v roce předchozím," řekl listu mluvčí firmy Radek Kňava. V závodu, kde začíná kolektivní vyjednávání, tak panuje nervozita. "Hlavní bude uhájit pracovní místa, budeme požadovat nejprve odchod agenturních zaměstnanců," uvedl šéf odborového svazu Kovo Josef Středula. Podle něj se nedá čekat, že by se výroba rychle vrátila k růstu. Někteří dodavatelé automobilky už začínají propouštět. Například kolínský Lear kolínskému úřadu práce oznámil, že propustí až 40 ze svých 160 zaměstnanců. "Nechtěl bych se k tomu vyjadřovat, je to citlivá záležitost," řekl šéf firmy Pavel Kučera. Podle ředitele kolínského úřadu práce už se po městě začínají šířit zprávy o tom, že TPCA bude snižovat výrobu, podnik však zatím hromadné propouštění nenahlásil. TPCA je společným podnikem firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën postaveným v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry. Výrobu závod zahájil v únoru 2005, výrobní kapacita je 340 tisíc aut ročně, připomíná ČTK /ekonomika.aspx?c=a120207_071357_ekonomika_zep

27 OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu? a/automobilky předpokládá, že letos zvýší výrobu. b/ Automobilka nahlásila propouštění na úřadu práce. c/ Někteří dodavatelé automobilky začínají propouštět. 2/Co znamená zkratka TPCA? 3/Kolik je v textu souvětí? a/ 10 b/ 11 c/ 12 4/ Kolik je v textu vět jednoduchých? a/ 3 b/ 4 c/ 5 5/ Vypiš z textu několikanásobné větné členy. a/ b/ 6/ Které tvrzení z textu nevyplývá? a/ V roce 2011 klesla výroba o 8,5 %. b/ V závodě začíná kolektivní vyjednávání. c/ Automobilka propustí 40 ze 160 zaměstnanců. 7/ U podtrženého souvětí urči počet vět. 8/ U podtrženého souvětí nakresli graf. 9/U podtrženého souvětí změň větu vedlejší na větný člen.

28 10/Co znamená zkratka ČTK? 11/Kolik aut vyjelo z automobilky v roce 2010? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

29 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.10 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK PŘÍDAVNÁ JMÉNA Mgr. Eva Skalníková Základem kuchyně se stal pult Návrh kuchyně se musel vypořádat s problematickým koutem pod šikminami půdní vestavby se střešními okny a ocelovým sloupem krovu, jež nešel samozřejmě odstranit. Nepříznivé bylo také umístění kuchyně vůči přístupové cestě návštěv do obytného prostoru," popisuje architekt Maňák. Základem jeho řešení se tak stal prostorový pult navazující na sloup. Plní funkci optického odstínění od obytné části a průchodu od vstupu do bytu. Návrh obsahoval také "zkratku" z kuchyňské části do střední části s jídelním stolem, kterou postrádal (kromě jiného) návrh kuchyňského studia. Studio Maniac interier nabídlo majitelům v té době (2006) hodně revoluční řešení, a to výškově stavitelnou kuchyňskou pracovní plochu u prostorového pultu. Ten tak může reagovat podle aktuální potřeby: ve snížené poloze se zvětší pracovní i odkladní plocha (k nezaplacení například o Vánocích), ve zvýšené poloze barový pult opticky odstíní vlastní pracovní části kuchyně. Výška pultu je díky standardním lineárním motorům volitelná. A protože je mezi partnery poměrně velký výškový rozdíl, každý si jej nastavuje podle sebe. Pod šikmými střešními okny je umístěna digestoř výsuvná z pracovní plochy. Ve zbývající části kuchyně využil architekt Maňák digestoř výsuvnou z pracovní plochy. U ní prodloužil totiž její hloubku a odsavač umístil pod šikmá střešní okna. Součástí realizace kuchyně tak byly i stavební úpravy pro potřebné odvody odvětrání. /podkrovi.aspx?c=a120305_171617_podkrovi_rez - zkráceno OTÁZKY A ÚKOLY 1/ Vypiš, jaké druhy přídavných jmen znáš? Ke každému druhu uveď vzor. a/ b/ c/

30 2/ Vypiš z textu 6 přídavných jmen a urči druh. a/ b/ c/ d/ e/ f/ 3/ Jakým větným členem jsou přídavná jména nejčastěji? a/ předmětem b/ přívlastkem c/ příslovečným určením 4/Která věta neobsahuje chybu? a/ Ráda bych dala přečíst Liborovy Macháčkovy Zápisky z blázince. b/ Odpovědí na její krokodýlí slzy byl jeho nevlídný pichlaví pohled. c/ Vlny bouřili mezi skalními útesy. d/ Neuměl jsem si poradit s několika cizími odbornými výrazy. e/ Vojtovy zazvonil telefon. 5/ Urči větu, v níž je chyba. a/ Nezapomeň Filipovi vrátit svetr. b/ Lustigovy povídky jsou často o tragických osudech Židů. c/ Obdivuji Jakubovi rodiče. d/ Pavlovy vzpomínky z dětství bývají sentimentální. e/ Řekni tátovi, aby už vrátil do knihovny Remarkovi Tři kamarády. 6/ Vytvoř množné číslo. Maličký lyžař francouzský turista Liberecký kolega drahý příbuzný Ostravský hráč kanadský rozhodčí 7/ Vytvoř přídavná jména. Beran den Ráno Brandýs Týden telefon

31 8/ Podtrhni ve větě všechna přídavná jména a urči, jakým větným členem jsou. Výška pultu je díky standardním lineárním motorům volitelná. 9/ Vytvoř dvojice a doplň i/y. Petiškov Pohádky Karafiátovi Dva roky prázdnin Štorchov Neznámé osudy dobrého vojáka Švejka Nerudov Povídky malostranské Jiráskov Staré řecké báje a pověsti Haškov Lovce mamutů Verneov Broučky Werichov Staré pověsti české METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

32 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.11 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK RÝM Mgr. Eva Skalníková Zdeněk Svěrák Když se zamiluje kůň Když se zamiluje kůň tam někde v pastvinách láskou hlubokou jak tůň, tam někde v pastvinách, když se zamiluje kůň koňskou láskou, zpívejte písničku pro jeho klisničku, nechte ho jít. Nejkrásnější zvíře, zvíře pro rytíře jmenuje se kůň, jmenuje se kůň. Važte si ho lidé ať nám jich pár zbyde.. Slečna s bílou lysinkou tam někde v pastvinách, bude brzy maminkou, tam někde v pastvinách,

33 vždyť se zamiloval kůň koňskou láskou, hřívu si navlnil, aby jí oslnil a cválá k ní. Čítanka pro 6.ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, L.Lederbuchová, E. Beránková, Fraus, 2003, str. 111 ÚKOLY: 1/Vysvětli rozdíl mezi prózou a poezií. Próza Poezie 2/Vysvětli pojmy: Báseň Sloka Verš Rým 3/Jaké druhy rýmu znáš? a/ b/ c/ d/ 4/Jaké je rozložení rýmů v první sloce? 5/ Jaké je rozložení rýmů v druhé sloce? 6/ Jaké je rozložení rýmů ve třetí sloce?

34 7/Vymysli čtyři verše 8/ Jaké je rozložení rýmů v tvé vytvořené básni? 9/Vyjmenuj tři autory poezie: 10/ Vyjmenuj tři autory prózy: 11/Napiš stručný obsah knihy, kterou jsi četl/a naposledy. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

35 VY_12_INOVACE_ČJ.8.A.12 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Mgr. Eva Skalníková 1/ Jakými způsoby se obohacuje slovní zásoba? a/ b/ c/ d/ 2/ Ke každému způsobu obohacování slovní zásoby uveď 2 příklady: a/ b/ c/ d/ 3/ Urči, jakým způsobem byla utvořena tato slova. Uprchlík DAMU samoobsluha Starodávný kolovrátek Čedok Podzemí iniciátor EU Okamžik dilema Paramo ZŠ nosohltan satelit Mateřská škola kyselina chlorovodíková

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 Autor: Katka Česalová Datum: 28. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 78 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 3. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_06 Tématický

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Druhy přísudku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_05 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Větná skladba práce s textem Anotace Pracovní listy k procvičování větné skladby a původu slov. Autor Mgr.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Slovesa- procvičování

Slovesa- procvičování VY_32_INOVACE_ČJL_558 Slovesa- procvičování Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 6.3. 2013 Datum pilotáže: 22.4.2012 Metodika: Pracovní list slouží k samostatné práci žáků.

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 67 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 16. 4. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Naše třída POPIS SPOLUŽÁKA

Naše třída POPIS SPOLUŽÁKA VY_12_INOVACE _01_18_CJ_ KZ Naše třída POPIS SPOLUŽÁKA Zdálo se, že ptáci jsou trochu bez dechu z takové pedagogické ráznosti. Viděl, jak někteří sebou vrhli, jak jiní spolu vyměnili pohled, jak čerpali

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména přivlastňovací VY_32_INOVACE_ČJL_548 Přídavná jména přivlastňovací Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 27.1.2013 Datum pilotáže: 31.1. 2013 Metodika: Žáci mohou pracovat společně, ale

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_278 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.78 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.78 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.78 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

AKCENT College s.r.o. Vzorový test všeobecných předpokladů k filologickému studiu Čas na vypracování testu - 30 minut

AKCENT College s.r.o. Vzorový test všeobecných předpokladů k filologickému studiu Čas na vypracování testu - 30 minut AKCENT College s.r.o. Vzorový test všeobecných předpokladů k filologickému studiu Čas na vypracování testu - 30 minut 1. Na každém řádku je uvedena pětice slov, v níž čtyři slova vždy vyjadřují něco podobného.

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Pololetní práce 7. třída

Pololetní práce 7. třída Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pololetní

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více