1. Podstatná jména (substantiva)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podstatná jména (substantiva)"

Transkript

1 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní (názvy vlastností, činností, dějů láska, plavání) konkrétní (názvy osob, zvířat a věcí) - obecná (dům, pes) - vlastní (Pavel,Praha) b/ pomnožná - mají pouze tvar mn. č., ale označují i jednu věc (dveře, Čechy) hromadná - mají pouze tvar jedn. č., ale označují větší počet téhož druhu (dříví, hmyz) látková - označují látku bez zřetele na množství (voda, mouka, mléko) Rody podstatných jmen a jejich vzory a/ rod mužský - určujeme životnost a neživotnost - vzor životný: pán, muž, předseda, soudce - vzor neživotný: hrad, stroj lidičky, rodiče, koně píšeme v příčestí minulém iden 3. a 6. p. jed. č. (dni, dnu), 1. a 4. p. mn. č. (dni i dny plynuly ) b/ rod ženský vzor: žena, růže, píseň, kost oči, uši, děti rod ženský ---y - c/ rod střední vzor: město, moře, kuře, stavení 2. Přídavná jména (adjektiva) - vyjadřují vlastnosti podstatných jmen - s podstatnými jmény se shodují v pádě, čísle a rodě - určujeme: PÁD, ČÍSLO, ROD + VZOR, DRUH, STUPEŇ Druhy přídavných jmen a/ tvrdá (-ý, -á, -é) vzor: mladý, mladá, mladé (mn.č., r. muž. živ.(-í) mladí) b/ měkká (-í) vzor: jarní c/ přivlastňovací (-ův, -ova, -ovo) vzor: otcův, otcova, otcovo (-in, -ina, -ino) vzor: matčin, matčina, matčino

2 Stupňování - některá přídavná jména lze stupňovat, tzn. mohou vyjadřovat různý stupeň vlastnosti 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň (-ejší,-ější,-ší,-í) (nej-) rychlý rychlejší nejrychlejší vděčný vděčnější nejvděčnější vysoký vyšší nejvyšší hezký hezčí nejhezčí Nepravidelné stupňovaní: dobrý lepší, zlý horší, velký větší, malý menší 3. Zájmena (pronomina) - zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují, odkazují - určujeme: PÁD, ČÍSLO, ROD + VZOR, DRUH Druhy zájmen a/ osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné -se b/ přivlastňovací můj, tvůj, svůj, náš, váš, jeho, její, jejich c/ ukazovací ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám d/ tázací kdo? co? jaký? který? čí? e/ vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž (ve větě za čárkou místo spojky) f/ neurčitá tvoří se ze zájmen tázacích + předpona: ně-, lec-, leda-, málo- (někdo, něco, některý, leckdo, ledakdo ) + přípona: -koli(v), -si (kdosi, cosi, jakýsi, čísi, kterýsi ) každý, všechen g/ záporná nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný Skloňování a/ bezrodá (jeden tvar pro všechny rody já, ty, my, vy, se): mají zvláštní skloňování b/ rodová (rozlišují rod mužský, ženský, střední): 1. zájmenné vzory ten (kdo, onen ) - náš (váš, co, nic ) 2. vzory přídavných jmen mladý (jaký, který, můj, svůj ) - jarní (čí, její, co )

3 4. Číslovky (numeralia) - slova číselného významu, označují počet, pořadí, druh, násobenost nebo podíl - určujeme: PÁD, ČÍSLO + VZOR, DRUH Dělení číslovek: a/ určité (lze vyjádřit číslicemi): pět, stý, dvacetkrát b/ neurčité: málo, několik, několikanásobný Druhy číslovek a/ základní - vyjadřují počet - otázka: Kolik? pět, několik, mnoho b/ řadové - vyjadřují pořadí - otázka: Kolikátý? pátý, několikátý c/druhové - označení počtu druhů - otázka. Kolikerý? Kolikery? paterý, patery, několikery,dvoje d/ násobné - vyjadřují násobenost - otázka: Kolikrát? Kolikanásobný? pětkrát, pětinásobný Tečku píšeme za řadovými číslovkami. Tečku nepíšeme za letopočtem (1918), za datem ve zlomku 31/1, za stranou, kapitolou, cvičením (v učebnici strana 25, cvičení 6 - ale v učebnici 25. strana, 6. cvičení) pět set osmdesát šest tisíc čtyři sta třicet dva 5. Slovesa (verba) - vyjadřuje činnost, stav nebo změnu stavu - časují se - určujeme mluvnické kategorie: OSOBA, ČÍSLO, ČAS, ZPůSOB, ROD, VID+ TŘÍDA, VZOR osoba - 1., 2., 3. čísla jednotného a množného čas - přítomný: děj probíhá v okamžiku promluvy (kreslím, neseme, dělají) - minulý: děj se odehrál (nesl jsem, zpíval) - budoucí: děj se stane - tvary jednoduché (přečtu) - tvary složené (budu číst)

4 způsob - oznamovací (dělá, dělal, budu dělat), vyjadřuje reálný děj ve všech časech - rozkazovací (dělej! dělejme! dělejte!), vyjadřuji výzvu, pokyn, rozkaz neurčujeme čas - podmiňovací- vyjadřuje podmínku, přání, nejistotu: a/ přítomný (dělal bych) b/ minulý (byl bych dělal, byl bych býval dělal) slovesný rod a/ činný podmět je původcem děje (Pavel nakreslil výkres.) b/ trpný podmět není původcem děje (Výkres byl nakreslen. Výkres se kreslí dlouho.) slovesný vid - schopnost slovesa vyjádřit časové ohraničení (dokonavosti) děje či neohraničení (nedokonavost) děje zařazujeme podle 3.os.č.j. čte, přečte a/ dokonavý vyjadřuje děj ohraničený jen v čase minulém (přečetl jsem) a v budoucím (přečtu) b/ nedokonavý děj je neohraničený, stále probíhající v minulosti (stále četl), přítomnosti (čte), budoucnosti (bude číst) Slovesné třídy a vzory - rozlišujeme podle zakončení 3. os., č.jed., času přítomného 1. třída e: tvrdé vzory nese, bere měkké vzory maže, peče, umře 2. třída ne: vzory tiskne, mine, začne (čas minulý -tiskl, minul, začal) 3. třída je: vzory kryji, kupuji (čas minulý kryl, kupoval) 4. třída í: vzory prosí, trpí, sází (prosil, trpěl, sázel, způsob rozkazovací: trp x sázej) 5. třída á: vzor dělá Nepravidelná slovesa - být, chtít, vědět, jíst - neshodují se ve všech tvarech s žádným slovesným vzorem

5 6. Příslovce (adverbia) - neohebná slova, která vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností Druhy příslovcí a/ místa otázka: kde? kam? všude, tam b/ času otázka: kdy? včera, pozdě c/ způsobu otázka: jak? dobře, vesele d/ míry otázka: jak hodně? dost, velice e/ příčiny otázka: proč? Proto, úmyslně Vznik příslovcí a/ většina se tvoří z přídavných jmen příponami: -e, -ě, -o, -y (obvyklý obvykle, pečlivý pečlivě, snadný snadno, hezký hezky) b/ příslovce vzniká spojením předložky s jiným slovem = příslovečné spřežky, které píšeme dohromady (dokonce, zcela, dohromady, zpaměti ) Stupňování 1. stupeň: tiše, zdravě 2. stupeň: -eji, -ěji, -e (tišeji, zdravěji, výše) 3. stupeň předpona nej stupeň (nejzdravěji) POZOR!!! Nepravidelné stupňování dobře lépe nejlépe zle hůře nejhůře brzy dříve nejdříve 7. Předložky (prepozice) - neohebná slova - mají podobný význam jako příslovce (označují různé bližší okolnosti), ale jen ve spojení se jmény = předložková vazba Dělení podle původu a/ vlastní mají jen význam předložek (s, z, v, k, do, nad) b/ nevlastní mohou být i jiným slovním druhem (kolem, místo, během, kvůli)

6 8. Spojky (konjunkce) - neohebná slova, která spojují jednotlivé větné členy a věty Dělení a/ souřadicí spojují několikanásobné větné členy nebo věty v souřadné vztahu (hlavní a vedlejší): a, i, ani, nebo, ale, avšak b/ podřadicí - spojují věty řídící a závislé (vedlejší): že, protože, jestliže,... - píšeme před nimi čárku Pouze před spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím se čárka nepíše 9. Částice (partikule) - uvozují samostatné věty - vyjadřují obvykle zvolání, přání, podiv, rozkaz (ano, ne, asi, ať, prý, nechť, kéž) - ve větě nejsou větnými členy - úlohu částic mohou mít i jiné sl. druhy, nejčastěji spojky (Ale to je úžasné!) 10. Citoslovce (interjekce) - neohebná slova, která vyjadřují hlasy, zvuky (bú, dup), nálady, city (au), vůli mluvčího - nebývají většinou větnými členy (Křup, hrníček se rozbil.) - někdy mohou nahrazovat slovesný přísudek (Hrníček křup.) - stojí-li samostatně, oddělují se od ostatního textu čárkou nebo vykřičníkem

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Vícejazyčná lingvistická terminologie

Vícejazyčná lingvistická terminologie Vícejazyčná lingvistická terminologie O BS A H Úvod Projekt PlurCUR Projekt Vícejazyčná lingvistická terminologie Cílová skupina Struktura příručky Seznam lingvistických pojmů Vymezení lingvistických pojmů

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Neohebný plnovýznamový slovní druh NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) Vyjadřuje bližší okolnosti děje vyjádřeného slovesem (pracoval rychle, přijel večer atd.) nebo okolnosti, za nichž platí obsah

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

Současný český jazyk morfologie

Současný český jazyk morfologie Inovace předmětu Současný český jazyk morfologie Jaroslav Lipowski 2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 3 Obsah Úvod 1. Obecně

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Studijní program: 2. stupeň Kombinace: český jazyk anglický jazyk TYPOLOGIE CHYB STUDENTŮ

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

VY_32_INOVACE_D 11 11

VY_32_INOVACE_D 11 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě

II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě B. Mluvená podoba jazyka a zásady mluveného projevu Základní (nejmenší rozlišitelnou) jednotkou řeči je hláska. Hlásku

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: určují mluvnické kategorie

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více