ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)"

Transkript

1 I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je základním znakem všeobecné vzdělanosti žáka, nástrojem a předpokladem dalšího úspěšného vzdělávání. Český jazyk a literatura má na 2. stupni ZŠ mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují i získávání poznatků v ostatních oborech RVP. b) čas: 1. stupeň ZŠ 1. ročník 8+1 disponibilní hodina / týden 2. ročník 9+1 disponibilní hodina / týden 3. ročník 7+2 disponibilní hodiny / týden 4. ročník 6+2 disponibilní hodiny / týden 5. ročník 5+2 disponibilní hodiny / týden 2. stupeň ZŠ 6. ročník 4+1 disponibilní hodina / týden 7. ročník 4+1 disponibilní hodina / týden 8. ročník 3+1 disponibilní hodina / týden 9. ročník 4 hodiny / týden c) obsah: I. stupeň ZŠ V 1. ročníku se věnuje výuce českého jazyka 9 hodin týdně. Obsahuje dvě složky: jazykově výchovnou, v níž se spojuje rozvoj mluvené řeči žáků s hlavním úkolem 1. ročníku - výcvikem čtení a psaní. Složka literárně výchovná navazuje na zkušenosti žáků s literaturou předškolního věku a dále ji rozvíjí. Předmět má komplexní charakter. Ve ročníku je vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura rozdělen do složek: a) komunikační a slohová výchova b) jazyková výchova c) literární výchova ad a) V komunikační a slohové výchově se učí žáci vnímat jazyková sdělení, číst s porozuměním,

2 kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. Tato složka rovněž přispívá k rozvoji finanční gramotnosti žáků, a to prostřednictvím praktických inscenačních metod ze života (hraní rolí), krátkých písemných slohových prací apod. ad b) V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné podoby českého jazyka, učí se srozumitelně a spisovně vyjadřovat. ad c) V literární výchově žáci postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Učí se pracovat s textem, rozlišují jednotlivé druhy žánrů, získávají přehled o spisovatelích. Utváří se zájem o hodnotnou četbu, divadlo a filmovou i televizní produkci. Všechny složky provází psaní jako grafická podoba mluveného slova. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. II. stupeň ZŠ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Obsah předmětu spojuje tři složky: a) jazyková výchova b) literární výchova c) komunikační a slohová výchova Jednotlivé složky se ve výuce vzájemně prolínají. Výuka probíhá ve specializované učebně českého jazyka a literatury, v učebně informatiky, ve školní knihovně a studovně. Důraz je kladen také na spolupráci s místní knihovnou a MKZ Jeseník. Některá témata, zejména v literatuře, jsou realizována prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých projektů. III. zařazení tematických okruhů průřezových témat:

3 : zkratky: I. stupeň II. stupeň Osobnostní a sociální výchova OSV x x Výchova demokratického občana VDO x Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS x x Multikulturní výchova MuV x Environmentální výchova EnV x Mediální výchova MeV x x IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní I. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) učíme číst přiměřené texty s porozuměním nabízíme pracovat se slovníky, s PČP a jinými informačními zdroji vedeme žáky k diskuzi o nových poznatcích vytváříme podmínky k využívání informací při řešení úkolů vedeme ke shromažďování vhodné literatury a ke zjišťování informací učíme nastudovat potřebné a propojovat nové poznatky s minulými dbáme, aby nové znalosti a dovednosti využívali při řešení podobných problémů vytváříme podmínky k dodržování základních pravidel slušné komunikace učíme žáky ptát se, odpovídat na otázky, rozmýšlet si odpověď vedeme ke srozumitelnému vyjadřování sdělení a k diskuzi na dané téma nabízíme využívat jazykové prostředky dbáme, aby žák dokázal diskutovat seznamujeme žáky se světem financí prostřednictvím ústní i písemné formy komunikace na dané téma

4 kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní vedeme žáka k přijetí určité role ve skupině učíme respektovat dohodnutá pravidla skupiny dbáme na to, aby spolupracoval s ostatními na společném úkolu učíme nabízet a poskytovat pomoc druhým, pokud ji potřebují dbáme na udržování pořádku na pracovním místě i v jeho okolí vytváříme podmínky k účelnému využívání moderní techniky klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální II. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) klademe důraz na pozitivní motivaci žáka rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací seznamujeme žáky s mluvnickými i literárními termíny souvisejícími s probraným učivem předkládáme dostatek informačních zdrojů například: učebnice, pracovní texty, odbornou literaturu, internet vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení motivujeme žáky k samostatnému řešení problémů napomáháme žákům při hledání dalších řešení předkládáme modelové situace a vedeme žáka k optimálnímu řešení klademe důraz na analýzu textu, na kritické posouzení obsahu textu a na porovnávání různých textů pomocí probíraného učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s vývojovými

5 kompetence občanské kompetence pracovní poruchami učení posilujeme sebedůvěru žáka vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, k ochraně kulturního i duchovního dědictví udržujeme národní povědomí aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění (účast i samotná příprava) vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro psaní a čtení rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost kontrolujeme samostatné písemné práce žáka ČJ Český jazyk a literatura 1. ročník dotace: 8+1 (povinný) Jazyková výchova (1. ročník) žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, aktivizace předškolních poznatků formou hry čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky slova se slabikou otevřenou a s písmeny: a, o, e, u, i, m, l, s, p, t, j, n, y čte nahlas a s porozuměním texty přiměřeného slova se slabikou zavřenou a s písmeny: rozsahu a náročnosti d, k, r, v, z, au, ou, h, š, c, č, b ovládá základní hygienické návyky spojené slova se dvěma souhláskami na začátku a s písmeny: se psaním ž, ř píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje slova se dvěma souhláskami uprostřed a s písmeny: písmena i slabiky g, f, ch kontroluje vlastní písemný projev, užívá vhodných slova se slabikami: di, ti, ni, dě, tě, ně spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje slova se slabikami: bě, pě, vě, mě slova s písmeny ď, ť, ň a slabikotvornými souhláskami slova se shluky souhlásek

6 OSV: RSP Literární výchova (1. ročník) čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené hádanka věku ve vhodném frázování a tempu říkanka báseň OSV: Ko pohádka ČJ Český jazyk a literatura 2. ročník dotace: 9+1 (povinný) Jazyková výchova (2. ročník) odůvodňuje a píše správně velká písmena věta jednoduchá, druhy vět, pořadí vět v daném textu na začátku věty slovo, slabika, hláska rozděluje správně slova na konci řádku samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky rozlišuje věty podle jejich obsahu souhlásky tvrdé a měkké odůvodňuje a správně píše ú, ů souhlásky obojetné odůvodňuje a správně píše i/y po tvrdých a slabikotvorné r, l měkkých souhláskách abeceda spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými slovní význam slova nadřazená, podřazená, souřadná, spojkami a jinými spojovacími výrazy souznačná, protikladná rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky

7 odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev OSV: RSP vlastní jména slabiky s ě slova s párovými souhláskami na konci slova Komunikační a slohová výchova (2. ročník) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo pozdrav nedbalou výslovnost tykání a vykání vyprávění podle obrázkové osnovy popis zvířete a věci OSV: Ko adresa Literární výchova (2. ročník) rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje hádanka pohádku od ostatních vyprávění říkanka báseň pohádka

8 ČJ Český jazyk a literatura 3. ročník dotace: 8+1 (povinný) Jazyková výchova (3. ročník) odůvodňuje a píše správně párové souhlásky, párové souhlásky uvnitř slova neřídí se výslovností stavba slova porovná význam slov, vyhledá v textu slova vyjmenovaná slova příbuzná slova souznačná, protikladná odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných podstatná jména rod, číslo, pád souhláskách ve vyjmenovaných slovech vlastní jména porovnává a třídí slova podle zobecněného slovesa osoba, číslo, čas významu děj, věc, okolnost, vlastnost slovní druhy souvětí OSV: RSP věta jednoduchá Komunikační a slohová výchova (3. ročník) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení osnova respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru vyprávění popis pohádkové postavy, děje, věcí OSV: Ko rozhovor Literární výchova (3. ročník)

9 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů hádanka učitele a podle svých schopností lidová poezie poezie pohádka pověst ČJ Český jazyk a literatura 4. ročník dotace: 7+1 (povinný) Jazyková výchova (4. ročník) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, stavba slova předpony předponovou a koncovku vyjmenovaná slova píše správně i/y ve slovech po obojetných slovesa neurčitek, slovesa zvratná, jednoduché a složené souhláskách tvary sloves, časování sloves určuje slovní druhy plnovýznamových slov a podstatná jména skloňování podstatných jmen rodu využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém středního, ženského a mužského mluveném projevu vlastní jména zeměpisné názvy ČR, historických osob v písemném projevu odůvodňuje a píše správně slova jednoznačná, mnohoznačná pravopisné jevy slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená rozlišuje slova podle významu stavba věty jednoduché základní skladební dvojice, rozlišuje slova spisovná a nespisovná shoda přísudku s podmětem vyhledá základní skladební dvojici OSV: RSP MeV: FVM souvětí spojování vět spojovacími výrazy

10 Komunikační a slohová výchova (4. ročník) čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu vyprávění i nahlas členění textu reprodukuje obsah sdělení a zapamatuje si z něj adresa podstatná fakta popis osoby, věci, děje, činnosti vede správně dialog, telefonický rozhovor telefonování sestavení osnovy dopis na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží slohové cvičení OSV: Ko Literární výchova (4. ročník) vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je poezie próza pohádka, bajka, povídka ČJ Český jazyk a literatura 5. ročník dotace: 6+1 (povinný) Jazyková výchova (5. ročník) rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony stavba slova a pravopis

11 nebo přípony a kořene slova píše správně i/y po obojetných souhláskách určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech v projevu mluveném i psaném v písemném projevu odůvodňuje a píše správně pravopisné jevy OSV: RSP VMEGS: ES MeV: IVMSR, FVM souhláskové skupiny na styku předpony a přípony (poddaný ) slova vyjmenovaná a příbuzná slovní druhy podstatná jména mluvnické kategorie přídavná jména tvrdá, měkká slovesa mluvnické kategorie zájmena druhy (přehled) vlastní jména zeměpisná (Evropa ) Komunikační a slohová výchova (5. ročník) píše správně po stránce obsahové i formální dopis jednoduché komunikační žánry inzerát volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo zpráva podle svého komunikačního záměru kreslený příběh popis vyprávění OSV: Ko tiskopisy Literární výchova (5. ročník)

12 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých poezie textů próza bajka, pohádka, povídka, báje při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy reprodukce jednoduchého textu dokáže sestavit osnovu vyprávění a vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev ČJ Český jazyk a literatura 6. ročník dotace: 4 (povinný) Úvod o českém jazyce (6. ročník) rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu rozvrstvení jazyka seznámí se s jazykovými příručkami a se základy nářečí práce s nimi obecná čeština slovanské jazyky jazykové příručky Zvuková stránka jazyka (6. ročník) rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu spisovná a nespisovná výslovnost spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slova hláskové skupiny opakování spodoba znělosti - opakování

13 Skladba (6. ročník) v písemném projevu zvládá interpunkci základní větné členy v jednoduchém souvětí v písemném projevu správně aplikuje interpunkci rozvíjející větné členy charakteristika (Pt, Pk, Pu místa, času, způsobu) za oslovením větné členy několikanásobné vyhledá ve větě základní skladební dvojici věta jednoduchá v písemném projevu uplatňuje znalosti o shodě souvětí přísudku s podmětem interpunkce v jednoduchém souvětí seznámí se s rozvíjejícími větnými členy na základě charakteristiky vyhledá rozvíjející větné členy v textu rozlišuje větné členy několikanásobné a rozvité seznámí se s dalšími pravidly psaní čárky ve složitějších souvětích rozliší větu hlavní a větu vedlejší, určuje počet vět v souvětí Tvarosloví (6. ročník) na základě znalostí z předchozích ročníků třídí určování slovních druhů slovní druhy podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, ovládá základy skloňování pomnožných hromadná a látková podstatných jmen vlastních s přihlédnutím k regionu podstatná jména osobní a místní rozliší podstatná jména abstraktní a konkrétní druhy přídavných jmen rozlišuje druhy přídavných jmen zájmena TEN, NÁŠ ovládá pravopis přídavných jmen, dokáže jej třídění číslovek, psaní tečky a slovní zápis složených

14 zdůvodnit s použitím vzorů stupňuje přídavná jména, zná nepravidelnosti v jejich stupňování vyhledá v textu zájmena, třídí je podle druhů vhodně užívá spisovné tvary slov skloňuje zájmena osobní, přivlastňovací skloňuje zájmena TEN, NÁŠ třídí číslovky, zapíše slovem číslovky složené ovládá psaní tečky u číslovek řadových číslovek podmiňovací způsob sloves Vypravování (6. ročník) vytvoří časovou osu vypravování časová posloupnost vytvoří osnovu vypravování osnova vypravování (heslovitou a pomocí vět) přímá řeč a způsoby jejího zápisu ve vypravování uplatňuje přímou řeč, ovládá slohová práce pravidla pro její zápis Popis (6. ročník) sestaví jednoduchý popis osoby popis a jeho funkce vytvoří jednoduchý popis předmětu popis osoby Zpráva a oznámení (6. ročník)

15 sestaví zprávu práce s ukázkami v tisku sestaví oznámení VMEGS: ES vytvoření vlastní zprávy a oznámení o dění ve škole a v obci Výpisky a výtah (6. ročník) najde hlavní myšlenku jednoduchého textu vyhledávání hlavní myšlenky textu a klíčových pojmů vytvoření výpisků z textu Dopis (6. ročník) stylizuje dopis soukromého i úředního charakteru struktura dopisu dopis osobní dopis úřední , SMS VMEGS: ES EnV: ŽP slohová práce Literatura (6. ročník)

16 rozliší literární žánry: pohádka, pověst, báje, bajka, povídka dokáže jednotlivé žánry stručně charakterizovat a zná jejich významné představitele převypráví příběh, reprodukuje text přednese báseň s použitím znalostí o správném přednesu zdokonaluje se ve čtení OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK pohádky - nejznámější pohádkáři, moderní pohádka - typické znaky pohádek pověsti - starověké báje - pověsti z regionu - Staré pověsti české reprodukce pověsti podle vlastního výběru charakteristické znaky pověstí bajky Krylov, La Fontaine, Ezop - přednes bajky - charakteristika žánru literatura pro chvíle oddechu ČJ Český jazyk a literatura 7. ročník dotace: 4+1 (povinný) Skladba (7. ročník) druhy vět podle postoje mluvčího rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího dokáže je použít v konkrétní situaci vyhledá ve větě podmět, určí, kterým slovním druhem je vyjádřen rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený vyhledá ve větě přísudek rozliší přísudek slovesný a slovesně jmenný převede přísudek na přísudek jiného druhu základní větné členy a jejich vyjádření rozvíjející větné členy (Pk shodný a neshodný, Pt, Pu místa, času, způsobu, podmínky, příčiny, přípustky seznámení) vedlejší věty nahrazování věty vedlejší větným členem a obráceně souvětí

17 uplatňuje pravidla shody přísudku s několikanásobným podmětem určí základní skladební dvojici a určovací skladební dvojice určí rozvíjející větné členy Pk, Pt, Pu na základě vytvořených skladebních dvojic rozlišuje v souvětí věty hlavní a vedlejší vyhledá v textu spojovací výrazy nahrazuje větu vedlejší rozvitým větným členem a obráceně Tvarosloví (7. ročník) psaní velkých písmen ovládá a aplikuje základní pravidla pro psaní velkých písmen s přihlédnutím k názvům v regionu rozliší činný a trpný tvar sloves vytvoří činný a trpný rod slovesa skloňuje zájmeno TÝŽ a TENTÝŽ volí vhodné předložky a spojky práce s Pravidly českého pravopisu skloňování zájmena JENŽ, TÝŽ, TENTÝŽ rod činný a trpný slova neohebná - stupňování příslovcí, příslovečné spřežky - předložky, spojky, částice, citoslovce Nauka o významu slov (7. ročník) vyhledá v textu sousloví slovo a sousloví vyhledá textu rčení, uplatňuje je ve svém mluveném rčení i psaném projevu slova jednoznačná a mnohoznačná

18 rozliší synonyma, vytvoří synonymní řadu slov rozliší slova opačného významu antonyma rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná vyhledá v textu slova citově zabarvená a odborné názvy termíny vhodně využívá rozmanitosti slovní zásoby ve svém projevu rozliší spisovnou a nespisovnou češtinu, slova nářeční, obecně česká, slang a argot odborné názvy, názvosloví synonyma, homonyma, antonyma slova citově zabarvená Popis (7. ročník) vytvoří popis pracovního postupu popis statický popis pracovního postupu slohová práce MeV: KČPPMS Literatura (7. ročník) rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává antický mýtus, epos je i jejich funkci, uvede jejich významné řecké drama představitele Bible, SZ a NZ charakterizuje středověkou literaturu na našem staročeské písemnictví legendy, písně území i ve světě husitská literatura, kroniky rozlišuje žánry středověké literatury, má přehled renesance a humanismus charakteristika období o nejdůležitějších dílech tohoto období Dekameron, Enšpígl, Paleček charakterizuje literaturu humanistickou, má přehled Shakespeare dramata o základních textech a osobnostech daného období baroko charakteristika období

19 charakterizuje literaturu baroka, má přehled o základních textech a osobnostech OSV: RSP, HPPE, K, MV, Ko, KaK VMEGS: OES, JE barokní literatura, pobělohorská literatura J. A. Komenský barokní lyrika ČJ Český jazyk a literatura 8. ročník dotace: 4 (povinný) Nauka o tvoření slov (8. ročník) porozumí slovům cizího původu a nahrazuje je slovní zásoba a způsoby jejího obohacování slovy domácími tvoření slov odvozování, skládání, zkracování pracuje s různými typy slovníků a jazykových odvozování podstatných jmen a přídavných jmen pomocí příruček přípon a předpon převádí text z nespisovné podoby jazyka psaní slov složených do spisovné přeloží jednoduchý slovenský / polský text do češtiny rozliší způsob vzniku slova rozliší slovotvorné prostředky rozliší slovo zkratkové a zkratku aplikuje pravidla pro psaní zkratek velká písmena, tečka ovládá pravopis přídavných jmen složených respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov VMEGS: JE MuV: EP

20 Skladba (8. ročník) využívá znalostí o významových poměrech mezi souvětí souřadné a podřadné souřadně spojenými větami při komunikaci spojovací výrazy souřadicí a podřadicí rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, větu hlavní významové poměry mezi větami hlavními a vedlejší pravopis čárky v souvětí vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými pravopis čárky ve větě jednoduché oslovení, přístavek, a jazykovými prostředky přívlastek volný a těsný ovládá pravidla shody přísudku vzorec souvětí s několikanásobným podmětem druhy vedlejších vět vyjádří větu vedlejší větným členem a obráceně Literatura (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a podobně vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky rozvíjí své znalosti z oblasti kultury mluveného projevu v mluveném projevu uplatňuje správné dýchání a práci s hlasem ovládá artikulační rozcvičku respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov vymezuje období národního obrození v českých zemích, má přehled o základních dílech má přehled o autorech válečné literatury doba Národního obrození, vysvětlení pojmu v historických souvislostech literatura 1. světové války: o charakteristika období o Švejk o Na západní frontě klid o Cesta zpátky o Země mluví literatura meziválečná a období 2. svět. války: o charakteristika období o Bílá nemoc o Básník o Včelař

21 má přehled o moderních básnických a uměleckých směrech 20. století uceleně reprodukuje text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP o Nebeští jezdci o literární avantgardy Apollinaire, Wolker, Tzara, Nezval o Zbabělci o Bylo nás pět oddechová literatura: o Malý princ o Starci na chmelu o Dcera polární záře (London) o Klapzubova jedenáctka o písňové texty zhudebnění poezie Suchý, Vodňanský, Nohavica o Písničky bez muziky o sci-fi o vlastní četba o mediální výchova projekty: Fotostory Líčení (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a seznámení s ukázkami z literatury a filmu podobně poslech hudby, pozorování barev, vylíčení dojmu, zážitku vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky vlastní tvorba zpracuje subjektivně zbarvený popis EnV: VČP

22 Popis (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a popis pracovní činnosti, práce s návody podobně popis předmětu s využitím odborné terminologie zpracuje popis předmětu, pracovního postupu a osoby popis osoby a charakteristika osoby EnV: VČP ČJ Český jazyk a literatura 9. ročník dotace: 4 (povinný) Pravopis (9. ročník) skloňuje podstatná jména obecná a vlastní lexikální, tvaroslovný, skladební pravopis vlastní jména Tvarosloví (9. ročník) skloňuje a stupňuje přídavná jména slovní druhy používá správné tvary zájmen a číslovek (včetně podstatná jména a jejich tvary pravopisu) další ohebné slovní druhy rozeznává a vhodně používá slova neohebná neohebné slovní druhy ovládá mluvnické kategorie sloves, základní slovesa a jejich tvary orientaci ve slovesných třídách

23 Skladba (9. ročník) ovládá zákonitosti větné stavby věty podle postoje mluvčího využívá znalosti o oslovení, vsuvce a tak dále / mluvnický zápor komplexní větný člen věta jednoduchá a souvětí, skladební dvojice dbá na ustálený pořádek slov shoda přísudku s podmětem souvětí souřadné a podřadné významové poměry mezi souřadně spojenými větami a několikanásobnými větnými členy (s přihlédnutím k psaní čárky) spojovací výrazy souřadicí a podřadicí oslovení, vsuvka, přístavek, komplexní větný člen Obecné výklady o jazyce (9. ročník) rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu slovanské jazyky na základě ukázek se stručně seznámí s historií vývoj jazyka, práce s ukázkami českého jazyka, s jeho původem i vývojem změny ve slovní zásobě archaismy, historismy, neologismy útvary českého jazyka Zvuková stránka jazyka (9. ročník)

24 dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky hláskosloví, spodoba znělosti českého jazyka přízvuk, větná melodie dbá nakladení správného přízvuku u slov i vět dbá na ustálený pořádek slov otázky zjišťovací a doplňovací používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro proslov, je schopen promluvit na veřejnosti Slovní zásoba a význam slova (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu slovo a sousloví užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich slovní zásoba, její rozvíjení skloňování význam slova synonyma, homonyma, antonyma; slova jednoznačná a mnohoznačná slova přejatá Řeč přímá a nepřímá (9. ročník) ovládá zápis přímé řeči způsoby zápisu přímé řeči používá vhodné jazykové a stylistické prostředky užití přímé řeči v textu pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou charakteristika pomocí přímé řeči Vypravování (9. ročník)

25 respektuje interpunkci ve větších slohových stavba projevech jazykové prostředky stylisticky vhodně používá slovní zásobu vypravování scény z filmu ovládá zápis přímé řeči konverzace s využitím vypravování člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro vypravování na základě ukázek se stručně seznámí s historií českého jazyka, s jeho původem i vývojem Popis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu druhy popisu, jazykové prostředky používá vhodné jazykové a stylistické prostředky popis děje pro popis líčení Výklad (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu vyhledávání hlavních myšlenek a pojmů užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich vytvoření výkladu podle zájmu žáka skloňování používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro výklad / přednášku pracuje s odborným textem

26 Proslov (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu seznámení s proslovy k různým příležitostem užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich pojem proslov, základní požadavky skloňování kultura hlasového projevu dýchání, artikulace, práce dbá na ustálený pořádek slov s hlasem dokáže se účastnit diskuzí, vyjadřovat a obhajovat práce s trémou vlastní názor odpovídajícími jazykovými a veřejné vystoupení s vlastním projevem stylistickými prostředky naslouchá a bere úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy Diskuze (9. ročník) dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky zásady diskuze českého jazyka jazykové prostředky dbá na kladení správného přízvuku u slov i vět dokáže se účastnit diskuzí a vyjadřovat a obhajovat druhy diskuze vlastní názor odpovídajícími jazykovými a stylistickými prostředky naslouchá a bere v úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy OSV: HPPE, Ko, KaK VDO: OSŠ

27 Úvaha (9. ročník) respektuje interpunkci ve větších slohových vysvětlení pojmu projevech vysvětlení úvahy na dané téma stylisticky vhodně používá slovní zásobu dbá na ustálený pořádek slov člení text do odstavců podle osnovy naslouchá a bere v úvahu názory druhých používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro úvahu Charakteristika (9. ročník) respektuje interpunkci ve větších slohových práce s ukázkami projevech charakteristika přímá a nepřímá stylisticky vhodně používá slovní zásobu ovládá bezproblémově zápis přímé řeči vytvoření charakteristiky blízké osoby, literárního hrdiny člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární texty Funkční styly (9. ročník)

28 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu hovorový, odborný, umělecký, administrativní, řečnický styl stylisticky vhodně používá slovní zásobu práce s ukázkami pracuje s odborným textem orientuje se ve struktuře literárního textu MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT Životopis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu základy životopisu člení text do odstavců podle osnovy užití životopisu vytvoří strukturovaný životopis vytvoření strukturovaného životopisu Literatura (9. ročník) orientuje se ve struktuře literárního textu poválečná literatura do roku 1948 čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární literatura po únoru 1948 texty období 60. let 20. století rozumí významu a smyslu literárního textu samizdatová a exilová literatura, její hlavní představitelé přiřazuje text k literárnímu žánru literatura a film charakterizuje jednotlivé literární žánry současní autoři má přehled o významných představitelích české a světové literatury na základě četby si utváří čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu chápe funkci divadla, filmu a televize

29 formuluje dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty vyhledává informace v knihovně i v dalších typech informačních zdrojů OSV: RSP, HPPE, K, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více