ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)"

Transkript

1 I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je základním znakem všeobecné vzdělanosti žáka, nástrojem a předpokladem dalšího úspěšného vzdělávání. Český jazyk a literatura má na 2. stupni ZŠ mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují i získávání poznatků v ostatních oborech RVP. b) čas: 1. stupeň ZŠ 1. ročník 8+1 disponibilní hodina / týden 2. ročník 9+1 disponibilní hodina / týden 3. ročník 7+2 disponibilní hodiny / týden 4. ročník 6+2 disponibilní hodiny / týden 5. ročník 5+2 disponibilní hodiny / týden 2. stupeň ZŠ 6. ročník 4+1 disponibilní hodina / týden 7. ročník 4+1 disponibilní hodina / týden 8. ročník 3+1 disponibilní hodina / týden 9. ročník 4 hodiny / týden c) obsah: I. stupeň ZŠ V 1. ročníku se věnuje výuce českého jazyka 9 hodin týdně. Obsahuje dvě složky: jazykově výchovnou, v níž se spojuje rozvoj mluvené řeči žáků s hlavním úkolem 1. ročníku - výcvikem čtení a psaní. Složka literárně výchovná navazuje na zkušenosti žáků s literaturou předškolního věku a dále ji rozvíjí. Předmět má komplexní charakter. Ve ročníku je vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura rozdělen do složek: a) komunikační a slohová výchova b) jazyková výchova c) literární výchova ad a) V komunikační a slohové výchově se učí žáci vnímat jazyková sdělení, číst s porozuměním,

2 kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. Tato složka rovněž přispívá k rozvoji finanční gramotnosti žáků, a to prostřednictvím praktických inscenačních metod ze života (hraní rolí), krátkých písemných slohových prací apod. ad b) V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné podoby českého jazyka, učí se srozumitelně a spisovně vyjadřovat. ad c) V literární výchově žáci postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Učí se pracovat s textem, rozlišují jednotlivé druhy žánrů, získávají přehled o spisovatelích. Utváří se zájem o hodnotnou četbu, divadlo a filmovou i televizní produkci. Všechny složky provází psaní jako grafická podoba mluveného slova. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. II. stupeň ZŠ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Obsah předmětu spojuje tři složky: a) jazyková výchova b) literární výchova c) komunikační a slohová výchova Jednotlivé složky se ve výuce vzájemně prolínají. Výuka probíhá ve specializované učebně českého jazyka a literatury, v učebně informatiky, ve školní knihovně a studovně. Důraz je kladen také na spolupráci s místní knihovnou a MKZ Jeseník. Některá témata, zejména v literatuře, jsou realizována prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých projektů. III. zařazení tematických okruhů průřezových témat:

3 : zkratky: I. stupeň II. stupeň Osobnostní a sociální výchova OSV x x Výchova demokratického občana VDO x Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS x x Multikulturní výchova MuV x Environmentální výchova EnV x Mediální výchova MeV x x IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní I. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) učíme číst přiměřené texty s porozuměním nabízíme pracovat se slovníky, s PČP a jinými informačními zdroji vedeme žáky k diskuzi o nových poznatcích vytváříme podmínky k využívání informací při řešení úkolů vedeme ke shromažďování vhodné literatury a ke zjišťování informací učíme nastudovat potřebné a propojovat nové poznatky s minulými dbáme, aby nové znalosti a dovednosti využívali při řešení podobných problémů vytváříme podmínky k dodržování základních pravidel slušné komunikace učíme žáky ptát se, odpovídat na otázky, rozmýšlet si odpověď vedeme ke srozumitelnému vyjadřování sdělení a k diskuzi na dané téma nabízíme využívat jazykové prostředky dbáme, aby žák dokázal diskutovat seznamujeme žáky se světem financí prostřednictvím ústní i písemné formy komunikace na dané téma

4 kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní vedeme žáka k přijetí určité role ve skupině učíme respektovat dohodnutá pravidla skupiny dbáme na to, aby spolupracoval s ostatními na společném úkolu učíme nabízet a poskytovat pomoc druhým, pokud ji potřebují dbáme na udržování pořádku na pracovním místě i v jeho okolí vytváříme podmínky k účelnému využívání moderní techniky klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální II. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) klademe důraz na pozitivní motivaci žáka rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací seznamujeme žáky s mluvnickými i literárními termíny souvisejícími s probraným učivem předkládáme dostatek informačních zdrojů například: učebnice, pracovní texty, odbornou literaturu, internet vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení motivujeme žáky k samostatnému řešení problémů napomáháme žákům při hledání dalších řešení předkládáme modelové situace a vedeme žáka k optimálnímu řešení klademe důraz na analýzu textu, na kritické posouzení obsahu textu a na porovnávání různých textů pomocí probíraného učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s vývojovými

5 kompetence občanské kompetence pracovní poruchami učení posilujeme sebedůvěru žáka vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, k ochraně kulturního i duchovního dědictví udržujeme národní povědomí aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění (účast i samotná příprava) vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro psaní a čtení rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost kontrolujeme samostatné písemné práce žáka ČJ Český jazyk a literatura 1. ročník dotace: 8+1 (povinný) Jazyková výchova (1. ročník) žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, aktivizace předškolních poznatků formou hry čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky slova se slabikou otevřenou a s písmeny: a, o, e, u, i, m, l, s, p, t, j, n, y čte nahlas a s porozuměním texty přiměřeného slova se slabikou zavřenou a s písmeny: rozsahu a náročnosti d, k, r, v, z, au, ou, h, š, c, č, b ovládá základní hygienické návyky spojené slova se dvěma souhláskami na začátku a s písmeny: se psaním ž, ř píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje slova se dvěma souhláskami uprostřed a s písmeny: písmena i slabiky g, f, ch kontroluje vlastní písemný projev, užívá vhodných slova se slabikami: di, ti, ni, dě, tě, ně spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje slova se slabikami: bě, pě, vě, mě slova s písmeny ď, ť, ň a slabikotvornými souhláskami slova se shluky souhlásek

6 OSV: RSP Literární výchova (1. ročník) čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené hádanka věku ve vhodném frázování a tempu říkanka báseň OSV: Ko pohádka ČJ Český jazyk a literatura 2. ročník dotace: 9+1 (povinný) Jazyková výchova (2. ročník) odůvodňuje a píše správně velká písmena věta jednoduchá, druhy vět, pořadí vět v daném textu na začátku věty slovo, slabika, hláska rozděluje správně slova na konci řádku samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky rozlišuje věty podle jejich obsahu souhlásky tvrdé a měkké odůvodňuje a správně píše ú, ů souhlásky obojetné odůvodňuje a správně píše i/y po tvrdých a slabikotvorné r, l měkkých souhláskách abeceda spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými slovní význam slova nadřazená, podřazená, souřadná, spojkami a jinými spojovacími výrazy souznačná, protikladná rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky

7 odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev OSV: RSP vlastní jména slabiky s ě slova s párovými souhláskami na konci slova Komunikační a slohová výchova (2. ročník) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo pozdrav nedbalou výslovnost tykání a vykání vyprávění podle obrázkové osnovy popis zvířete a věci OSV: Ko adresa Literární výchova (2. ročník) rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje hádanka pohádku od ostatních vyprávění říkanka báseň pohádka

8 ČJ Český jazyk a literatura 3. ročník dotace: 8+1 (povinný) Jazyková výchova (3. ročník) odůvodňuje a píše správně párové souhlásky, párové souhlásky uvnitř slova neřídí se výslovností stavba slova porovná význam slov, vyhledá v textu slova vyjmenovaná slova příbuzná slova souznačná, protikladná odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných podstatná jména rod, číslo, pád souhláskách ve vyjmenovaných slovech vlastní jména porovnává a třídí slova podle zobecněného slovesa osoba, číslo, čas významu děj, věc, okolnost, vlastnost slovní druhy souvětí OSV: RSP věta jednoduchá Komunikační a slohová výchova (3. ročník) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení osnova respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru vyprávění popis pohádkové postavy, děje, věcí OSV: Ko rozhovor Literární výchova (3. ročník)

9 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů hádanka učitele a podle svých schopností lidová poezie poezie pohádka pověst ČJ Český jazyk a literatura 4. ročník dotace: 7+1 (povinný) Jazyková výchova (4. ročník) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, stavba slova předpony předponovou a koncovku vyjmenovaná slova píše správně i/y ve slovech po obojetných slovesa neurčitek, slovesa zvratná, jednoduché a složené souhláskách tvary sloves, časování sloves určuje slovní druhy plnovýznamových slov a podstatná jména skloňování podstatných jmen rodu využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém středního, ženského a mužského mluveném projevu vlastní jména zeměpisné názvy ČR, historických osob v písemném projevu odůvodňuje a píše správně slova jednoznačná, mnohoznačná pravopisné jevy slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená rozlišuje slova podle významu stavba věty jednoduché základní skladební dvojice, rozlišuje slova spisovná a nespisovná shoda přísudku s podmětem vyhledá základní skladební dvojici OSV: RSP MeV: FVM souvětí spojování vět spojovacími výrazy

10 Komunikační a slohová výchova (4. ročník) čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu vyprávění i nahlas členění textu reprodukuje obsah sdělení a zapamatuje si z něj adresa podstatná fakta popis osoby, věci, děje, činnosti vede správně dialog, telefonický rozhovor telefonování sestavení osnovy dopis na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží slohové cvičení OSV: Ko Literární výchova (4. ročník) vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je poezie próza pohádka, bajka, povídka ČJ Český jazyk a literatura 5. ročník dotace: 6+1 (povinný) Jazyková výchova (5. ročník) rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony stavba slova a pravopis

11 nebo přípony a kořene slova píše správně i/y po obojetných souhláskách určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech v projevu mluveném i psaném v písemném projevu odůvodňuje a píše správně pravopisné jevy OSV: RSP VMEGS: ES MeV: IVMSR, FVM souhláskové skupiny na styku předpony a přípony (poddaný ) slova vyjmenovaná a příbuzná slovní druhy podstatná jména mluvnické kategorie přídavná jména tvrdá, měkká slovesa mluvnické kategorie zájmena druhy (přehled) vlastní jména zeměpisná (Evropa ) Komunikační a slohová výchova (5. ročník) píše správně po stránce obsahové i formální dopis jednoduché komunikační žánry inzerát volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo zpráva podle svého komunikačního záměru kreslený příběh popis vyprávění OSV: Ko tiskopisy Literární výchova (5. ročník)

12 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých poezie textů próza bajka, pohádka, povídka, báje při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy reprodukce jednoduchého textu dokáže sestavit osnovu vyprávění a vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev ČJ Český jazyk a literatura 6. ročník dotace: 4 (povinný) Úvod o českém jazyce (6. ročník) rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu rozvrstvení jazyka seznámí se s jazykovými příručkami a se základy nářečí práce s nimi obecná čeština slovanské jazyky jazykové příručky Zvuková stránka jazyka (6. ročník) rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu spisovná a nespisovná výslovnost spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slova hláskové skupiny opakování spodoba znělosti - opakování

13 Skladba (6. ročník) v písemném projevu zvládá interpunkci základní větné členy v jednoduchém souvětí v písemném projevu správně aplikuje interpunkci rozvíjející větné členy charakteristika (Pt, Pk, Pu místa, času, způsobu) za oslovením větné členy několikanásobné vyhledá ve větě základní skladební dvojici věta jednoduchá v písemném projevu uplatňuje znalosti o shodě souvětí přísudku s podmětem interpunkce v jednoduchém souvětí seznámí se s rozvíjejícími větnými členy na základě charakteristiky vyhledá rozvíjející větné členy v textu rozlišuje větné členy několikanásobné a rozvité seznámí se s dalšími pravidly psaní čárky ve složitějších souvětích rozliší větu hlavní a větu vedlejší, určuje počet vět v souvětí Tvarosloví (6. ročník) na základě znalostí z předchozích ročníků třídí určování slovních druhů slovní druhy podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, ovládá základy skloňování pomnožných hromadná a látková podstatných jmen vlastních s přihlédnutím k regionu podstatná jména osobní a místní rozliší podstatná jména abstraktní a konkrétní druhy přídavných jmen rozlišuje druhy přídavných jmen zájmena TEN, NÁŠ ovládá pravopis přídavných jmen, dokáže jej třídění číslovek, psaní tečky a slovní zápis složených

14 zdůvodnit s použitím vzorů stupňuje přídavná jména, zná nepravidelnosti v jejich stupňování vyhledá v textu zájmena, třídí je podle druhů vhodně užívá spisovné tvary slov skloňuje zájmena osobní, přivlastňovací skloňuje zájmena TEN, NÁŠ třídí číslovky, zapíše slovem číslovky složené ovládá psaní tečky u číslovek řadových číslovek podmiňovací způsob sloves Vypravování (6. ročník) vytvoří časovou osu vypravování časová posloupnost vytvoří osnovu vypravování osnova vypravování (heslovitou a pomocí vět) přímá řeč a způsoby jejího zápisu ve vypravování uplatňuje přímou řeč, ovládá slohová práce pravidla pro její zápis Popis (6. ročník) sestaví jednoduchý popis osoby popis a jeho funkce vytvoří jednoduchý popis předmětu popis osoby Zpráva a oznámení (6. ročník)

15 sestaví zprávu práce s ukázkami v tisku sestaví oznámení VMEGS: ES vytvoření vlastní zprávy a oznámení o dění ve škole a v obci Výpisky a výtah (6. ročník) najde hlavní myšlenku jednoduchého textu vyhledávání hlavní myšlenky textu a klíčových pojmů vytvoření výpisků z textu Dopis (6. ročník) stylizuje dopis soukromého i úředního charakteru struktura dopisu dopis osobní dopis úřední , SMS VMEGS: ES EnV: ŽP slohová práce Literatura (6. ročník)

16 rozliší literární žánry: pohádka, pověst, báje, bajka, povídka dokáže jednotlivé žánry stručně charakterizovat a zná jejich významné představitele převypráví příběh, reprodukuje text přednese báseň s použitím znalostí o správném přednesu zdokonaluje se ve čtení OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK pohádky - nejznámější pohádkáři, moderní pohádka - typické znaky pohádek pověsti - starověké báje - pověsti z regionu - Staré pověsti české reprodukce pověsti podle vlastního výběru charakteristické znaky pověstí bajky Krylov, La Fontaine, Ezop - přednes bajky - charakteristika žánru literatura pro chvíle oddechu ČJ Český jazyk a literatura 7. ročník dotace: 4+1 (povinný) Skladba (7. ročník) druhy vět podle postoje mluvčího rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího dokáže je použít v konkrétní situaci vyhledá ve větě podmět, určí, kterým slovním druhem je vyjádřen rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený vyhledá ve větě přísudek rozliší přísudek slovesný a slovesně jmenný převede přísudek na přísudek jiného druhu základní větné členy a jejich vyjádření rozvíjející větné členy (Pk shodný a neshodný, Pt, Pu místa, času, způsobu, podmínky, příčiny, přípustky seznámení) vedlejší věty nahrazování věty vedlejší větným členem a obráceně souvětí

17 uplatňuje pravidla shody přísudku s několikanásobným podmětem určí základní skladební dvojici a určovací skladební dvojice určí rozvíjející větné členy Pk, Pt, Pu na základě vytvořených skladebních dvojic rozlišuje v souvětí věty hlavní a vedlejší vyhledá v textu spojovací výrazy nahrazuje větu vedlejší rozvitým větným členem a obráceně Tvarosloví (7. ročník) psaní velkých písmen ovládá a aplikuje základní pravidla pro psaní velkých písmen s přihlédnutím k názvům v regionu rozliší činný a trpný tvar sloves vytvoří činný a trpný rod slovesa skloňuje zájmeno TÝŽ a TENTÝŽ volí vhodné předložky a spojky práce s Pravidly českého pravopisu skloňování zájmena JENŽ, TÝŽ, TENTÝŽ rod činný a trpný slova neohebná - stupňování příslovcí, příslovečné spřežky - předložky, spojky, částice, citoslovce Nauka o významu slov (7. ročník) vyhledá v textu sousloví slovo a sousloví vyhledá textu rčení, uplatňuje je ve svém mluveném rčení i psaném projevu slova jednoznačná a mnohoznačná

18 rozliší synonyma, vytvoří synonymní řadu slov rozliší slova opačného významu antonyma rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná vyhledá v textu slova citově zabarvená a odborné názvy termíny vhodně využívá rozmanitosti slovní zásoby ve svém projevu rozliší spisovnou a nespisovnou češtinu, slova nářeční, obecně česká, slang a argot odborné názvy, názvosloví synonyma, homonyma, antonyma slova citově zabarvená Popis (7. ročník) vytvoří popis pracovního postupu popis statický popis pracovního postupu slohová práce MeV: KČPPMS Literatura (7. ročník) rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává antický mýtus, epos je i jejich funkci, uvede jejich významné řecké drama představitele Bible, SZ a NZ charakterizuje středověkou literaturu na našem staročeské písemnictví legendy, písně území i ve světě husitská literatura, kroniky rozlišuje žánry středověké literatury, má přehled renesance a humanismus charakteristika období o nejdůležitějších dílech tohoto období Dekameron, Enšpígl, Paleček charakterizuje literaturu humanistickou, má přehled Shakespeare dramata o základních textech a osobnostech daného období baroko charakteristika období

19 charakterizuje literaturu baroka, má přehled o základních textech a osobnostech OSV: RSP, HPPE, K, MV, Ko, KaK VMEGS: OES, JE barokní literatura, pobělohorská literatura J. A. Komenský barokní lyrika ČJ Český jazyk a literatura 8. ročník dotace: 4 (povinný) Nauka o tvoření slov (8. ročník) porozumí slovům cizího původu a nahrazuje je slovní zásoba a způsoby jejího obohacování slovy domácími tvoření slov odvozování, skládání, zkracování pracuje s různými typy slovníků a jazykových odvozování podstatných jmen a přídavných jmen pomocí příruček přípon a předpon převádí text z nespisovné podoby jazyka psaní slov složených do spisovné přeloží jednoduchý slovenský / polský text do češtiny rozliší způsob vzniku slova rozliší slovotvorné prostředky rozliší slovo zkratkové a zkratku aplikuje pravidla pro psaní zkratek velká písmena, tečka ovládá pravopis přídavných jmen složených respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov VMEGS: JE MuV: EP

20 Skladba (8. ročník) využívá znalostí o významových poměrech mezi souvětí souřadné a podřadné souřadně spojenými větami při komunikaci spojovací výrazy souřadicí a podřadicí rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, větu hlavní významové poměry mezi větami hlavními a vedlejší pravopis čárky v souvětí vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými pravopis čárky ve větě jednoduché oslovení, přístavek, a jazykovými prostředky přívlastek volný a těsný ovládá pravidla shody přísudku vzorec souvětí s několikanásobným podmětem druhy vedlejších vět vyjádří větu vedlejší větným členem a obráceně Literatura (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a podobně vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky rozvíjí své znalosti z oblasti kultury mluveného projevu v mluveném projevu uplatňuje správné dýchání a práci s hlasem ovládá artikulační rozcvičku respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov vymezuje období národního obrození v českých zemích, má přehled o základních dílech má přehled o autorech válečné literatury doba Národního obrození, vysvětlení pojmu v historických souvislostech literatura 1. světové války: o charakteristika období o Švejk o Na západní frontě klid o Cesta zpátky o Země mluví literatura meziválečná a období 2. svět. války: o charakteristika období o Bílá nemoc o Básník o Včelař

21 má přehled o moderních básnických a uměleckých směrech 20. století uceleně reprodukuje text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP o Nebeští jezdci o literární avantgardy Apollinaire, Wolker, Tzara, Nezval o Zbabělci o Bylo nás pět oddechová literatura: o Malý princ o Starci na chmelu o Dcera polární záře (London) o Klapzubova jedenáctka o písňové texty zhudebnění poezie Suchý, Vodňanský, Nohavica o Písničky bez muziky o sci-fi o vlastní četba o mediální výchova projekty: Fotostory Líčení (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a seznámení s ukázkami z literatury a filmu podobně poslech hudby, pozorování barev, vylíčení dojmu, zážitku vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky vlastní tvorba zpracuje subjektivně zbarvený popis EnV: VČP

22 Popis (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a popis pracovní činnosti, práce s návody podobně popis předmětu s využitím odborné terminologie zpracuje popis předmětu, pracovního postupu a osoby popis osoby a charakteristika osoby EnV: VČP ČJ Český jazyk a literatura 9. ročník dotace: 4 (povinný) Pravopis (9. ročník) skloňuje podstatná jména obecná a vlastní lexikální, tvaroslovný, skladební pravopis vlastní jména Tvarosloví (9. ročník) skloňuje a stupňuje přídavná jména slovní druhy používá správné tvary zájmen a číslovek (včetně podstatná jména a jejich tvary pravopisu) další ohebné slovní druhy rozeznává a vhodně používá slova neohebná neohebné slovní druhy ovládá mluvnické kategorie sloves, základní slovesa a jejich tvary orientaci ve slovesných třídách

23 Skladba (9. ročník) ovládá zákonitosti větné stavby věty podle postoje mluvčího využívá znalosti o oslovení, vsuvce a tak dále / mluvnický zápor komplexní větný člen věta jednoduchá a souvětí, skladební dvojice dbá na ustálený pořádek slov shoda přísudku s podmětem souvětí souřadné a podřadné významové poměry mezi souřadně spojenými větami a několikanásobnými větnými členy (s přihlédnutím k psaní čárky) spojovací výrazy souřadicí a podřadicí oslovení, vsuvka, přístavek, komplexní větný člen Obecné výklady o jazyce (9. ročník) rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu slovanské jazyky na základě ukázek se stručně seznámí s historií vývoj jazyka, práce s ukázkami českého jazyka, s jeho původem i vývojem změny ve slovní zásobě archaismy, historismy, neologismy útvary českého jazyka Zvuková stránka jazyka (9. ročník)

24 dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky hláskosloví, spodoba znělosti českého jazyka přízvuk, větná melodie dbá nakladení správného přízvuku u slov i vět dbá na ustálený pořádek slov otázky zjišťovací a doplňovací používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro proslov, je schopen promluvit na veřejnosti Slovní zásoba a význam slova (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu slovo a sousloví užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich slovní zásoba, její rozvíjení skloňování význam slova synonyma, homonyma, antonyma; slova jednoznačná a mnohoznačná slova přejatá Řeč přímá a nepřímá (9. ročník) ovládá zápis přímé řeči způsoby zápisu přímé řeči používá vhodné jazykové a stylistické prostředky užití přímé řeči v textu pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou charakteristika pomocí přímé řeči Vypravování (9. ročník)

25 respektuje interpunkci ve větších slohových stavba projevech jazykové prostředky stylisticky vhodně používá slovní zásobu vypravování scény z filmu ovládá zápis přímé řeči konverzace s využitím vypravování člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro vypravování na základě ukázek se stručně seznámí s historií českého jazyka, s jeho původem i vývojem Popis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu druhy popisu, jazykové prostředky používá vhodné jazykové a stylistické prostředky popis děje pro popis líčení Výklad (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu vyhledávání hlavních myšlenek a pojmů užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich vytvoření výkladu podle zájmu žáka skloňování používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro výklad / přednášku pracuje s odborným textem

26 Proslov (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu seznámení s proslovy k různým příležitostem užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich pojem proslov, základní požadavky skloňování kultura hlasového projevu dýchání, artikulace, práce dbá na ustálený pořádek slov s hlasem dokáže se účastnit diskuzí, vyjadřovat a obhajovat práce s trémou vlastní názor odpovídajícími jazykovými a veřejné vystoupení s vlastním projevem stylistickými prostředky naslouchá a bere úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy Diskuze (9. ročník) dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky zásady diskuze českého jazyka jazykové prostředky dbá na kladení správného přízvuku u slov i vět dokáže se účastnit diskuzí a vyjadřovat a obhajovat druhy diskuze vlastní názor odpovídajícími jazykovými a stylistickými prostředky naslouchá a bere v úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy OSV: HPPE, Ko, KaK VDO: OSŠ

27 Úvaha (9. ročník) respektuje interpunkci ve větších slohových vysvětlení pojmu projevech vysvětlení úvahy na dané téma stylisticky vhodně používá slovní zásobu dbá na ustálený pořádek slov člení text do odstavců podle osnovy naslouchá a bere v úvahu názory druhých používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro úvahu Charakteristika (9. ročník) respektuje interpunkci ve větších slohových práce s ukázkami projevech charakteristika přímá a nepřímá stylisticky vhodně používá slovní zásobu ovládá bezproblémově zápis přímé řeči vytvoření charakteristiky blízké osoby, literárního hrdiny člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární texty Funkční styly (9. ročník)

28 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu hovorový, odborný, umělecký, administrativní, řečnický styl stylisticky vhodně používá slovní zásobu práce s ukázkami pracuje s odborným textem orientuje se ve struktuře literárního textu MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT Životopis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu základy životopisu člení text do odstavců podle osnovy užití životopisu vytvoří strukturovaný životopis vytvoření strukturovaného životopisu Literatura (9. ročník) orientuje se ve struktuře literárního textu poválečná literatura do roku 1948 čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární literatura po únoru 1948 texty období 60. let 20. století rozumí významu a smyslu literárního textu samizdatová a exilová literatura, její hlavní představitelé přiřazuje text k literárnímu žánru literatura a film charakterizuje jednotlivé literární žánry současní autoři má přehled o významných představitelích české a světové literatury na základě četby si utváří čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu chápe funkci divadla, filmu a televize

29 formuluje dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty vyhledává informace v knihovně i v dalších typech informačních zdrojů OSV: RSP, HPPE, K, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více