ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)"

Transkript

1 I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je základním znakem všeobecné vzdělanosti žáka, nástrojem a předpokladem dalšího úspěšného vzdělávání. Český jazyk a literatura má na 2. stupni ZŠ mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují i získávání poznatků v ostatních oborech RVP. b) čas: 1. stupeň ZŠ 1. ročník 8+1 disponibilní hodina / týden 2. ročník 9+1 disponibilní hodina / týden 3. ročník 7+2 disponibilní hodiny / týden 4. ročník 6+2 disponibilní hodiny / týden 5. ročník 5+2 disponibilní hodiny / týden 2. stupeň ZŠ 6. ročník 4+1 disponibilní hodina / týden 7. ročník 4+1 disponibilní hodina / týden 8. ročník 3+1 disponibilní hodina / týden 9. ročník 4 hodiny / týden c) obsah: I. stupeň ZŠ V 1. ročníku se věnuje výuce českého jazyka 9 hodin týdně. Obsahuje dvě složky: jazykově výchovnou, v níž se spojuje rozvoj mluvené řeči žáků s hlavním úkolem 1. ročníku - výcvikem čtení a psaní. Složka literárně výchovná navazuje na zkušenosti žáků s literaturou předškolního věku a dále ji rozvíjí. Předmět má komplexní charakter. Ve ročníku je vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura rozdělen do složek: a) komunikační a slohová výchova b) jazyková výchova c) literární výchova ad a) V komunikační a slohové výchově se učí žáci vnímat jazyková sdělení, číst s porozuměním,

2 kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. Tato složka rovněž přispívá k rozvoji finanční gramotnosti žáků, a to prostřednictvím praktických inscenačních metod ze života (hraní rolí), krátkých písemných slohových prací apod. ad b) V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné podoby českého jazyka, učí se srozumitelně a spisovně vyjadřovat. ad c) V literární výchově žáci postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Učí se pracovat s textem, rozlišují jednotlivé druhy žánrů, získávají přehled o spisovatelích. Utváří se zájem o hodnotnou četbu, divadlo a filmovou i televizní produkci. Všechny složky provází psaní jako grafická podoba mluveného slova. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. II. stupeň ZŠ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Obsah předmětu spojuje tři složky: a) jazyková výchova b) literární výchova c) komunikační a slohová výchova Jednotlivé složky se ve výuce vzájemně prolínají. Výuka probíhá ve specializované učebně českého jazyka a literatury, v učebně informatiky, ve školní knihovně a studovně. Důraz je kladen také na spolupráci s místní knihovnou a MKZ Jeseník. Některá témata, zejména v literatuře, jsou realizována prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých projektů. III. zařazení tematických okruhů průřezových témat:

3 : zkratky: I. stupeň II. stupeň Osobnostní a sociální výchova OSV x x Výchova demokratického občana VDO x Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS x x Multikulturní výchova MuV x Environmentální výchova EnV x Mediální výchova MeV x x IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní I. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) učíme číst přiměřené texty s porozuměním nabízíme pracovat se slovníky, s PČP a jinými informačními zdroji vedeme žáky k diskuzi o nových poznatcích vytváříme podmínky k využívání informací při řešení úkolů vedeme ke shromažďování vhodné literatury a ke zjišťování informací učíme nastudovat potřebné a propojovat nové poznatky s minulými dbáme, aby nové znalosti a dovednosti využívali při řešení podobných problémů vytváříme podmínky k dodržování základních pravidel slušné komunikace učíme žáky ptát se, odpovídat na otázky, rozmýšlet si odpověď vedeme ke srozumitelnému vyjadřování sdělení a k diskuzi na dané téma nabízíme využívat jazykové prostředky dbáme, aby žák dokázal diskutovat seznamujeme žáky se světem financí prostřednictvím ústní i písemné formy komunikace na dané téma

4 kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní vedeme žáka k přijetí určité role ve skupině učíme respektovat dohodnutá pravidla skupiny dbáme na to, aby spolupracoval s ostatními na společném úkolu učíme nabízet a poskytovat pomoc druhým, pokud ji potřebují dbáme na udržování pořádku na pracovním místě i v jeho okolí vytváříme podmínky k účelnému využívání moderní techniky klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální II. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) klademe důraz na pozitivní motivaci žáka rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací seznamujeme žáky s mluvnickými i literárními termíny souvisejícími s probraným učivem předkládáme dostatek informačních zdrojů například: učebnice, pracovní texty, odbornou literaturu, internet vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení motivujeme žáky k samostatnému řešení problémů napomáháme žákům při hledání dalších řešení předkládáme modelové situace a vedeme žáka k optimálnímu řešení klademe důraz na analýzu textu, na kritické posouzení obsahu textu a na porovnávání různých textů pomocí probíraného učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s vývojovými

5 kompetence občanské kompetence pracovní poruchami učení posilujeme sebedůvěru žáka vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, k ochraně kulturního i duchovního dědictví udržujeme národní povědomí aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění (účast i samotná příprava) vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro psaní a čtení rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost kontrolujeme samostatné písemné práce žáka ČJ Český jazyk a literatura 1. ročník dotace: 8+1 (povinný) Jazyková výchova (1. ročník) žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, aktivizace předškolních poznatků formou hry čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky slova se slabikou otevřenou a s písmeny: a, o, e, u, i, m, l, s, p, t, j, n, y čte nahlas a s porozuměním texty přiměřeného slova se slabikou zavřenou a s písmeny: rozsahu a náročnosti d, k, r, v, z, au, ou, h, š, c, č, b ovládá základní hygienické návyky spojené slova se dvěma souhláskami na začátku a s písmeny: se psaním ž, ř píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje slova se dvěma souhláskami uprostřed a s písmeny: písmena i slabiky g, f, ch kontroluje vlastní písemný projev, užívá vhodných slova se slabikami: di, ti, ni, dě, tě, ně spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje slova se slabikami: bě, pě, vě, mě slova s písmeny ď, ť, ň a slabikotvornými souhláskami slova se shluky souhlásek

6 OSV: RSP Literární výchova (1. ročník) čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené hádanka věku ve vhodném frázování a tempu říkanka báseň OSV: Ko pohádka ČJ Český jazyk a literatura 2. ročník dotace: 9+1 (povinný) Jazyková výchova (2. ročník) odůvodňuje a píše správně velká písmena věta jednoduchá, druhy vět, pořadí vět v daném textu na začátku věty slovo, slabika, hláska rozděluje správně slova na konci řádku samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky rozlišuje věty podle jejich obsahu souhlásky tvrdé a měkké odůvodňuje a správně píše ú, ů souhlásky obojetné odůvodňuje a správně píše i/y po tvrdých a slabikotvorné r, l měkkých souhláskách abeceda spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými slovní význam slova nadřazená, podřazená, souřadná, spojkami a jinými spojovacími výrazy souznačná, protikladná rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky

7 odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev OSV: RSP vlastní jména slabiky s ě slova s párovými souhláskami na konci slova Komunikační a slohová výchova (2. ročník) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo pozdrav nedbalou výslovnost tykání a vykání vyprávění podle obrázkové osnovy popis zvířete a věci OSV: Ko adresa Literární výchova (2. ročník) rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje hádanka pohádku od ostatních vyprávění říkanka báseň pohádka

8 ČJ Český jazyk a literatura 3. ročník dotace: 8+1 (povinný) Jazyková výchova (3. ročník) odůvodňuje a píše správně párové souhlásky, párové souhlásky uvnitř slova neřídí se výslovností stavba slova porovná význam slov, vyhledá v textu slova vyjmenovaná slova příbuzná slova souznačná, protikladná odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných podstatná jména rod, číslo, pád souhláskách ve vyjmenovaných slovech vlastní jména porovnává a třídí slova podle zobecněného slovesa osoba, číslo, čas významu děj, věc, okolnost, vlastnost slovní druhy souvětí OSV: RSP věta jednoduchá Komunikační a slohová výchova (3. ročník) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení osnova respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru vyprávění popis pohádkové postavy, děje, věcí OSV: Ko rozhovor Literární výchova (3. ročník)

9 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů hádanka učitele a podle svých schopností lidová poezie poezie pohádka pověst ČJ Český jazyk a literatura 4. ročník dotace: 7+1 (povinný) Jazyková výchova (4. ročník) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, stavba slova předpony předponovou a koncovku vyjmenovaná slova píše správně i/y ve slovech po obojetných slovesa neurčitek, slovesa zvratná, jednoduché a složené souhláskách tvary sloves, časování sloves určuje slovní druhy plnovýznamových slov a podstatná jména skloňování podstatných jmen rodu využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém středního, ženského a mužského mluveném projevu vlastní jména zeměpisné názvy ČR, historických osob v písemném projevu odůvodňuje a píše správně slova jednoznačná, mnohoznačná pravopisné jevy slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená rozlišuje slova podle významu stavba věty jednoduché základní skladební dvojice, rozlišuje slova spisovná a nespisovná shoda přísudku s podmětem vyhledá základní skladební dvojici OSV: RSP MeV: FVM souvětí spojování vět spojovacími výrazy

10 Komunikační a slohová výchova (4. ročník) čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu vyprávění i nahlas členění textu reprodukuje obsah sdělení a zapamatuje si z něj adresa podstatná fakta popis osoby, věci, děje, činnosti vede správně dialog, telefonický rozhovor telefonování sestavení osnovy dopis na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží slohové cvičení OSV: Ko Literární výchova (4. ročník) vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je poezie próza pohádka, bajka, povídka ČJ Český jazyk a literatura 5. ročník dotace: 6+1 (povinný) Jazyková výchova (5. ročník) rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony stavba slova a pravopis

11 nebo přípony a kořene slova píše správně i/y po obojetných souhláskách určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech v projevu mluveném i psaném v písemném projevu odůvodňuje a píše správně pravopisné jevy OSV: RSP VMEGS: ES MeV: IVMSR, FVM souhláskové skupiny na styku předpony a přípony (poddaný ) slova vyjmenovaná a příbuzná slovní druhy podstatná jména mluvnické kategorie přídavná jména tvrdá, měkká slovesa mluvnické kategorie zájmena druhy (přehled) vlastní jména zeměpisná (Evropa ) Komunikační a slohová výchova (5. ročník) píše správně po stránce obsahové i formální dopis jednoduché komunikační žánry inzerát volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo zpráva podle svého komunikačního záměru kreslený příběh popis vyprávění OSV: Ko tiskopisy Literární výchova (5. ročník)

12 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých poezie textů próza bajka, pohádka, povídka, báje při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy reprodukce jednoduchého textu dokáže sestavit osnovu vyprávění a vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev ČJ Český jazyk a literatura 6. ročník dotace: 4 (povinný) Úvod o českém jazyce (6. ročník) rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu rozvrstvení jazyka seznámí se s jazykovými příručkami a se základy nářečí práce s nimi obecná čeština slovanské jazyky jazykové příručky Zvuková stránka jazyka (6. ročník) rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu spisovná a nespisovná výslovnost spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slova hláskové skupiny opakování spodoba znělosti - opakování

13 Skladba (6. ročník) v písemném projevu zvládá interpunkci základní větné členy v jednoduchém souvětí v písemném projevu správně aplikuje interpunkci rozvíjející větné členy charakteristika (Pt, Pk, Pu místa, času, způsobu) za oslovením větné členy několikanásobné vyhledá ve větě základní skladební dvojici věta jednoduchá v písemném projevu uplatňuje znalosti o shodě souvětí přísudku s podmětem interpunkce v jednoduchém souvětí seznámí se s rozvíjejícími větnými členy na základě charakteristiky vyhledá rozvíjející větné členy v textu rozlišuje větné členy několikanásobné a rozvité seznámí se s dalšími pravidly psaní čárky ve složitějších souvětích rozliší větu hlavní a větu vedlejší, určuje počet vět v souvětí Tvarosloví (6. ročník) na základě znalostí z předchozích ročníků třídí určování slovních druhů slovní druhy podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, ovládá základy skloňování pomnožných hromadná a látková podstatných jmen vlastních s přihlédnutím k regionu podstatná jména osobní a místní rozliší podstatná jména abstraktní a konkrétní druhy přídavných jmen rozlišuje druhy přídavných jmen zájmena TEN, NÁŠ ovládá pravopis přídavných jmen, dokáže jej třídění číslovek, psaní tečky a slovní zápis složených

14 zdůvodnit s použitím vzorů stupňuje přídavná jména, zná nepravidelnosti v jejich stupňování vyhledá v textu zájmena, třídí je podle druhů vhodně užívá spisovné tvary slov skloňuje zájmena osobní, přivlastňovací skloňuje zájmena TEN, NÁŠ třídí číslovky, zapíše slovem číslovky složené ovládá psaní tečky u číslovek řadových číslovek podmiňovací způsob sloves Vypravování (6. ročník) vytvoří časovou osu vypravování časová posloupnost vytvoří osnovu vypravování osnova vypravování (heslovitou a pomocí vět) přímá řeč a způsoby jejího zápisu ve vypravování uplatňuje přímou řeč, ovládá slohová práce pravidla pro její zápis Popis (6. ročník) sestaví jednoduchý popis osoby popis a jeho funkce vytvoří jednoduchý popis předmětu popis osoby Zpráva a oznámení (6. ročník)

15 sestaví zprávu práce s ukázkami v tisku sestaví oznámení VMEGS: ES vytvoření vlastní zprávy a oznámení o dění ve škole a v obci Výpisky a výtah (6. ročník) najde hlavní myšlenku jednoduchého textu vyhledávání hlavní myšlenky textu a klíčových pojmů vytvoření výpisků z textu Dopis (6. ročník) stylizuje dopis soukromého i úředního charakteru struktura dopisu dopis osobní dopis úřední , SMS VMEGS: ES EnV: ŽP slohová práce Literatura (6. ročník)

16 rozliší literární žánry: pohádka, pověst, báje, bajka, povídka dokáže jednotlivé žánry stručně charakterizovat a zná jejich významné představitele převypráví příběh, reprodukuje text přednese báseň s použitím znalostí o správném přednesu zdokonaluje se ve čtení OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK pohádky - nejznámější pohádkáři, moderní pohádka - typické znaky pohádek pověsti - starověké báje - pověsti z regionu - Staré pověsti české reprodukce pověsti podle vlastního výběru charakteristické znaky pověstí bajky Krylov, La Fontaine, Ezop - přednes bajky - charakteristika žánru literatura pro chvíle oddechu ČJ Český jazyk a literatura 7. ročník dotace: 4+1 (povinný) Skladba (7. ročník) druhy vět podle postoje mluvčího rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího dokáže je použít v konkrétní situaci vyhledá ve větě podmět, určí, kterým slovním druhem je vyjádřen rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený vyhledá ve větě přísudek rozliší přísudek slovesný a slovesně jmenný převede přísudek na přísudek jiného druhu základní větné členy a jejich vyjádření rozvíjející větné členy (Pk shodný a neshodný, Pt, Pu místa, času, způsobu, podmínky, příčiny, přípustky seznámení) vedlejší věty nahrazování věty vedlejší větným členem a obráceně souvětí

17 uplatňuje pravidla shody přísudku s několikanásobným podmětem určí základní skladební dvojici a určovací skladební dvojice určí rozvíjející větné členy Pk, Pt, Pu na základě vytvořených skladebních dvojic rozlišuje v souvětí věty hlavní a vedlejší vyhledá v textu spojovací výrazy nahrazuje větu vedlejší rozvitým větným členem a obráceně Tvarosloví (7. ročník) psaní velkých písmen ovládá a aplikuje základní pravidla pro psaní velkých písmen s přihlédnutím k názvům v regionu rozliší činný a trpný tvar sloves vytvoří činný a trpný rod slovesa skloňuje zájmeno TÝŽ a TENTÝŽ volí vhodné předložky a spojky práce s Pravidly českého pravopisu skloňování zájmena JENŽ, TÝŽ, TENTÝŽ rod činný a trpný slova neohebná - stupňování příslovcí, příslovečné spřežky - předložky, spojky, částice, citoslovce Nauka o významu slov (7. ročník) vyhledá v textu sousloví slovo a sousloví vyhledá textu rčení, uplatňuje je ve svém mluveném rčení i psaném projevu slova jednoznačná a mnohoznačná

18 rozliší synonyma, vytvoří synonymní řadu slov rozliší slova opačného významu antonyma rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná vyhledá v textu slova citově zabarvená a odborné názvy termíny vhodně využívá rozmanitosti slovní zásoby ve svém projevu rozliší spisovnou a nespisovnou češtinu, slova nářeční, obecně česká, slang a argot odborné názvy, názvosloví synonyma, homonyma, antonyma slova citově zabarvená Popis (7. ročník) vytvoří popis pracovního postupu popis statický popis pracovního postupu slohová práce MeV: KČPPMS Literatura (7. ročník) rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává antický mýtus, epos je i jejich funkci, uvede jejich významné řecké drama představitele Bible, SZ a NZ charakterizuje středověkou literaturu na našem staročeské písemnictví legendy, písně území i ve světě husitská literatura, kroniky rozlišuje žánry středověké literatury, má přehled renesance a humanismus charakteristika období o nejdůležitějších dílech tohoto období Dekameron, Enšpígl, Paleček charakterizuje literaturu humanistickou, má přehled Shakespeare dramata o základních textech a osobnostech daného období baroko charakteristika období

19 charakterizuje literaturu baroka, má přehled o základních textech a osobnostech OSV: RSP, HPPE, K, MV, Ko, KaK VMEGS: OES, JE barokní literatura, pobělohorská literatura J. A. Komenský barokní lyrika ČJ Český jazyk a literatura 8. ročník dotace: 4 (povinný) Nauka o tvoření slov (8. ročník) porozumí slovům cizího původu a nahrazuje je slovní zásoba a způsoby jejího obohacování slovy domácími tvoření slov odvozování, skládání, zkracování pracuje s různými typy slovníků a jazykových odvozování podstatných jmen a přídavných jmen pomocí příruček přípon a předpon převádí text z nespisovné podoby jazyka psaní slov složených do spisovné přeloží jednoduchý slovenský / polský text do češtiny rozliší způsob vzniku slova rozliší slovotvorné prostředky rozliší slovo zkratkové a zkratku aplikuje pravidla pro psaní zkratek velká písmena, tečka ovládá pravopis přídavných jmen složených respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov VMEGS: JE MuV: EP

20 Skladba (8. ročník) využívá znalostí o významových poměrech mezi souvětí souřadné a podřadné souřadně spojenými větami při komunikaci spojovací výrazy souřadicí a podřadicí rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, větu hlavní významové poměry mezi větami hlavními a vedlejší pravopis čárky v souvětí vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými pravopis čárky ve větě jednoduché oslovení, přístavek, a jazykovými prostředky přívlastek volný a těsný ovládá pravidla shody přísudku vzorec souvětí s několikanásobným podmětem druhy vedlejších vět vyjádří větu vedlejší větným členem a obráceně Literatura (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a podobně vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky rozvíjí své znalosti z oblasti kultury mluveného projevu v mluveném projevu uplatňuje správné dýchání a práci s hlasem ovládá artikulační rozcvičku respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov vymezuje období národního obrození v českých zemích, má přehled o základních dílech má přehled o autorech válečné literatury doba Národního obrození, vysvětlení pojmu v historických souvislostech literatura 1. světové války: o charakteristika období o Švejk o Na západní frontě klid o Cesta zpátky o Země mluví literatura meziválečná a období 2. svět. války: o charakteristika období o Bílá nemoc o Básník o Včelař

21 má přehled o moderních básnických a uměleckých směrech 20. století uceleně reprodukuje text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP o Nebeští jezdci o literární avantgardy Apollinaire, Wolker, Tzara, Nezval o Zbabělci o Bylo nás pět oddechová literatura: o Malý princ o Starci na chmelu o Dcera polární záře (London) o Klapzubova jedenáctka o písňové texty zhudebnění poezie Suchý, Vodňanský, Nohavica o Písničky bez muziky o sci-fi o vlastní četba o mediální výchova projekty: Fotostory Líčení (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a seznámení s ukázkami z literatury a filmu podobně poslech hudby, pozorování barev, vylíčení dojmu, zážitku vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky vlastní tvorba zpracuje subjektivně zbarvený popis EnV: VČP

22 Popis (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a popis pracovní činnosti, práce s návody podobně popis předmětu s využitím odborné terminologie zpracuje popis předmětu, pracovního postupu a osoby popis osoby a charakteristika osoby EnV: VČP ČJ Český jazyk a literatura 9. ročník dotace: 4 (povinný) Pravopis (9. ročník) skloňuje podstatná jména obecná a vlastní lexikální, tvaroslovný, skladební pravopis vlastní jména Tvarosloví (9. ročník) skloňuje a stupňuje přídavná jména slovní druhy používá správné tvary zájmen a číslovek (včetně podstatná jména a jejich tvary pravopisu) další ohebné slovní druhy rozeznává a vhodně používá slova neohebná neohebné slovní druhy ovládá mluvnické kategorie sloves, základní slovesa a jejich tvary orientaci ve slovesných třídách

23 Skladba (9. ročník) ovládá zákonitosti větné stavby věty podle postoje mluvčího využívá znalosti o oslovení, vsuvce a tak dále / mluvnický zápor komplexní větný člen věta jednoduchá a souvětí, skladební dvojice dbá na ustálený pořádek slov shoda přísudku s podmětem souvětí souřadné a podřadné významové poměry mezi souřadně spojenými větami a několikanásobnými větnými členy (s přihlédnutím k psaní čárky) spojovací výrazy souřadicí a podřadicí oslovení, vsuvka, přístavek, komplexní větný člen Obecné výklady o jazyce (9. ročník) rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu slovanské jazyky na základě ukázek se stručně seznámí s historií vývoj jazyka, práce s ukázkami českého jazyka, s jeho původem i vývojem změny ve slovní zásobě archaismy, historismy, neologismy útvary českého jazyka Zvuková stránka jazyka (9. ročník)

24 dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky hláskosloví, spodoba znělosti českého jazyka přízvuk, větná melodie dbá nakladení správného přízvuku u slov i vět dbá na ustálený pořádek slov otázky zjišťovací a doplňovací používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro proslov, je schopen promluvit na veřejnosti Slovní zásoba a význam slova (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu slovo a sousloví užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich slovní zásoba, její rozvíjení skloňování význam slova synonyma, homonyma, antonyma; slova jednoznačná a mnohoznačná slova přejatá Řeč přímá a nepřímá (9. ročník) ovládá zápis přímé řeči způsoby zápisu přímé řeči používá vhodné jazykové a stylistické prostředky užití přímé řeči v textu pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou charakteristika pomocí přímé řeči Vypravování (9. ročník)

25 respektuje interpunkci ve větších slohových stavba projevech jazykové prostředky stylisticky vhodně používá slovní zásobu vypravování scény z filmu ovládá zápis přímé řeči konverzace s využitím vypravování člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro vypravování na základě ukázek se stručně seznámí s historií českého jazyka, s jeho původem i vývojem Popis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu druhy popisu, jazykové prostředky používá vhodné jazykové a stylistické prostředky popis děje pro popis líčení Výklad (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu vyhledávání hlavních myšlenek a pojmů užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich vytvoření výkladu podle zájmu žáka skloňování používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro výklad / přednášku pracuje s odborným textem

26 Proslov (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu seznámení s proslovy k různým příležitostem užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich pojem proslov, základní požadavky skloňování kultura hlasového projevu dýchání, artikulace, práce dbá na ustálený pořádek slov s hlasem dokáže se účastnit diskuzí, vyjadřovat a obhajovat práce s trémou vlastní názor odpovídajícími jazykovými a veřejné vystoupení s vlastním projevem stylistickými prostředky naslouchá a bere úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy Diskuze (9. ročník) dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky zásady diskuze českého jazyka jazykové prostředky dbá na kladení správného přízvuku u slov i vět dokáže se účastnit diskuzí a vyjadřovat a obhajovat druhy diskuze vlastní názor odpovídajícími jazykovými a stylistickými prostředky naslouchá a bere v úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy OSV: HPPE, Ko, KaK VDO: OSŠ

27 Úvaha (9. ročník) respektuje interpunkci ve větších slohových vysvětlení pojmu projevech vysvětlení úvahy na dané téma stylisticky vhodně používá slovní zásobu dbá na ustálený pořádek slov člení text do odstavců podle osnovy naslouchá a bere v úvahu názory druhých používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro úvahu Charakteristika (9. ročník) respektuje interpunkci ve větších slohových práce s ukázkami projevech charakteristika přímá a nepřímá stylisticky vhodně používá slovní zásobu ovládá bezproblémově zápis přímé řeči vytvoření charakteristiky blízké osoby, literárního hrdiny člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární texty Funkční styly (9. ročník)

28 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu hovorový, odborný, umělecký, administrativní, řečnický styl stylisticky vhodně používá slovní zásobu práce s ukázkami pracuje s odborným textem orientuje se ve struktuře literárního textu MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT Životopis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu základy životopisu člení text do odstavců podle osnovy užití životopisu vytvoří strukturovaný životopis vytvoření strukturovaného životopisu Literatura (9. ročník) orientuje se ve struktuře literárního textu poválečná literatura do roku 1948 čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární literatura po únoru 1948 texty období 60. let 20. století rozumí významu a smyslu literárního textu samizdatová a exilová literatura, její hlavní představitelé přiřazuje text k literárnímu žánru literatura a film charakterizuje jednotlivé literární žánry současní autoři má přehled o významných představitelích české a světové literatury na základě četby si utváří čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu chápe funkci divadla, filmu a televize

29 formuluje dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty vyhledává informace v knihovně i v dalších typech informačních zdrojů OSV: RSP, HPPE, K, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více