Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 1 Komunikační a slohová výchova čtení naslouchání mluvený projev písemný projev zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov hláska, písmeno, slovo skladba tvořivé činnosti s literárním textem základní literární pojmy přípravná zraková a sluchová cvičení, poznávání malých a velkých tiskacích a psacích písmen abecedy, nácvik čtení slov a vět, čtení tiché a hlasité, čtení uvědomělé s porozuměním pozorné, soustředěné, aktivní základy techniky mluveného projevu(dýchání, správná výslovnost, srozumitelnost, artikulace), krátké mluvené projevy(pozdrav, oslovení, poděkování, omluva, prosba), spisovný projev, vypravování základní hygienické návyky(správné sezení, drţení psacího náčiní, přípravné a uvolňovací cviky), technika psaní(úhledný, čitelný a přehledný projev, úprava textu), psaní písmen, číslic, slov a vět, opisování podle předlohy, přepisování, diktát Jazyková výchova sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin(di, ti, ni a dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě, pě vě, mě), tempo a intonace řeči slova a pojmy, význam jednoduchých slov malé a velké tiskací a psací písmena abecedy, tvoření a psaní slov věta(začátek, konec, znaménka na konci věty, tvoření jednoduchých vět) Literární výchova poslech literárních textů záţitkové čtení a naslouchání přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod, povídáme si nad literárním textem, nad knihou - co rádi čteme, poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami povídky ze ţivota dětí, hodnotíme vlastnosti postav rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, spisovatel, básník, ilustrátor, kniha a časopis, loutkové divadlo na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev, respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 2 Komunikační a slohová výchova čtení plynulé čtení jednoduchých vět, čtení tiché a hlasité s porozuměním, přirozená intonace ve čtení, uţívání správného slovního přízvuku naslouchání pozorné, soustředěné, aktivní(zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) - čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, respektuje základní formy společenského styku(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího základní komunikační pravidla v rozhovoru, seřadí ilustrace podle dějové mluvený projev a posluchače, zdvořilé vystupování), vypravování(dodrţování posloupnosti děje), základy popisu, posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh, na základě vlastních pozdrav záţitků tvoří krátký mluvený projev technika psaní(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, úprava textu), psaní psacích písmen písemný projev podle tvarových skupin, správné spojování písmen a dodrţování diakritických znamének, nácvik psaní velkých tiskacích písmen, psaní adresy, blahopřání Jazyková výchova zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov tvarosloví skladba nauka o slově pravopis abeceda tvořivé činnosti s literárním textem poslech literárních textů základní literární pojmy tempo, intonace, přízvuk v řeči význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná slovní druhy(podstatná jména, slovesa, předloţky, spojky) věta(začátek a konec věty, počet slov ve větě, psaní jednoduchých vět, spojení dvou nebo více vět - souvětí, tvoření vět ze slov, pořádek slov ve větě), druhy vět podle postoje mluvčího dělení slov na konci řádku, párové souhlásky, rozdělení hlásek(samohlásky krátké a dlouhé - psaní ů, ú, souhlásky tvrdé a měkké, dvojhlásky, slabikotvorné r,l) i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní velkých písmen u vlastních jmen osob a zvířat pamětné zvládnutí,uţívání abecedy Literární výchova záţitkové čtení a naslouchání přednes vhodných literárních textů, dramatizace, reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, vlastní výtvarný doprovod, orientace v lit.textu, představujeme literární dílo, řešení hádanek a slovních hříček poezie a próza, knihy o přírodě, pohádky a povídky o dětech pohádka, povídka, spisovatel, básník, ilustrátor, kniha a časopis, čtenář, divadlo(jeviště, herec, divák, maňásci, loutky) - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky, odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob a zvířat - vyjadřuje své pocity z přečteného textu, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 3 Komunikační a slohová výchova čtení plynulé čtení vět a souvětí, členění textu a větného přízvuku, čtení tiché a hlasité s porozuměním, uplatnění přirozené intonace, čtení jako zdroj informací, klíčová slova naslouchání zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, píše pravidla vzájemné komunikace(poţádání o informaci, uvítání návštěvy, rozloučení, přání), vyjadřování závislé na komunikační situaci(výběr vhodných jazykových prostředků, členění věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích, mluvený projev jazykového projevu, sestavování nadpisu, pojmenovávání předmětů a dějů, otázky a odpovědi, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti, píše vytváření dovednosti klást otázky, souvislé jazykové projevy, komunikační ţánry(vypravování, ústní i písemný popis jednoduchých předmětů) správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena, kontroluje vlastní písemný projev upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní, automatizace psacího písemný projev pohybu, odstraňování individuálních nedostatků, kontrola vlastního projevu, římské číslice I- X(uţití v praxi), letopočty slovní zásoba a tvoření slov Jazyková výchova význam slov, slova opačného významu, slova slova příbuzná, stavba slova(předpona, přípona, - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova s kořen) významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova tvarosloví slovní druhy(podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předloţky, spojky), podstatná jména - příbuzná, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými jednotné a mnoţné číslo, rod muţský, ţenský, střední; seznámení s přehledem slovních druhů spojovacími výrazy, odůvodňuje a píše správně i/y ve vyjmenovaných skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice slovech a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pravopis pojmenování, uţívá v mluveném projebu správné gramatické tvary správné psaní a odůvodňování i/y ve vyjmenovaných slovech, ve vlastních jménech a místních podstatných jmen, přídavných jmen a sloves pojmenování Literární výchova poslech literárních textů poezie a próza, pověsti místní a regionální záţitkové čtení a naslouchání texty umělecké, populární a naukové - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje přednes básně nebo úryvku prózy, líčení atmosféry příběhu, dramatizace pohádky, povídky nebo vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatníchvyprávění, tvořivé činnosti s literárním básně s dějem, skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie, knihy do pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých textem knihovničky schopností základní literární pojmy pohádka, povídka, pověst, spisovatel, básník, ilustrátor, divadlo

4 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 4 Komunikační a slohová výchova čtení aktivní naslouchání mluvený projev písemný projev praktické(technika čtení, čtení pozorné, plynulé, praktické, znalost orientačních prvků v textu), věcné(čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova, intonace a frázování ve čtení) zaznamenat slyšené, reagovat otázkami - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, rozlišuje základy techniky mluveného projevu, komunikační ţánry, vypravování(osnova, sestavování podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné nadpisu, členění projevu), popis(osoby a věci), vzkaz, zpráva, základní komunikační pravidla: informace zaznamenává, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, přímá řeč - vhodně ji uţívá podle komunikační situace řeč mluvčího technika psaní(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu), ţánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, pozvánka, vzkaz, inzerát Jazyková výchova zvuková stránka jazyka modulace souvislé řeči(tempo, intonace, přízvuk) slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, slovní zásoba a tvoření slov homonyma, slova spisovná a nespisovná, stavba slova - část předponová(rozlišení předpony a předloţky) - určuje slovní druhy plnovýznamových slov, rozlišuje slova spisovná a tvarosloví slovní druhy (zájmena, číslovky, příslovce, spojky, citoslovce, částice), vyhledávání slov.druhů v textu, podstatná jména - vzory, slovesa - osoba, číslo, čas, způsob, slovesné tvary určité, infinitiv sloves, pádové otázky jejicj nespisovné tvary, odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje, píše správně i/y po obojetných souhláskách skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice pravopis koncovky podstatných jmen, uvědomělé pouţívání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Literární výchova poslech literárních textů poezie a próza(čas a prostředí dějě povídky), lyrika - vyjadřuje své dojmy z četby záţitkové čtení a naslouchání texty umělecké, populární a naukové tvořivé činnosti s literárním textem základní literární pojmy přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod, myšlenky a postoje k literárnímu textu literární druhy a ţánry:bajka, povídka, spisovatel, básník, divadelní představení, rozhlasový pořad, televize - volně reprodukuje text na základě svých schopností

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 5 Komunikační a slohová výchova praktické(technika čtení, čtení pozorné a plynulé, výraz ve čtení), věcné čtení(čtení jako zdroj čtení informací, čtení vyhledávací, klíčová slova), studijní čtení naukových textů zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem, pozorn é soustředění, aktivní(zaznamenat slyšené, naslouchání reagovat otázkami) komunikační ţánry: vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování(osnova, sestavování nadpisu, členění projevu, vypravování ústní a písemné), dialog na základě obrazového materiálu mluvený projev základní komunikační pravidla - střídání rolí mluvčího a posluchače, mimojazyčné prostředky řeči(mimika, gesta) technika psaní(formální úprava textu), ţánry písemného projevu: zpráva, oznámení, pozvánka, písemný projev vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché tiskopisy, telegram Jazyková výchova zvuková stránka jazyka modulace souvislé řeči(intonace a přízvuk) slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, slovní zásoba a tvoření slov homonyma, slova citově zabarvená, stavba slova - předponová část, kořen slova, příponová část, koncovka, slovotvorný základ slovní druhy - vyhledávání slovních druhů v textu, přídavná jména - skloňování podle vzorů, tvarosloví podstatná jména - určování pádů, čísla, rodu, vzoru věta jednoduchá a souvětí, zákadní skladební dvojice, podmět vyjádřený a nevyjádřený, holý, skladba rozvitý a několikanásobný, interpunkce v přímé řeči - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává, posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení, reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta, vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku, rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě, píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry, sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová, rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku, určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu, příklady syntaktického pravopisu, vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty, zvládá základní pravopis shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných a přídavných jmen tvrdých a měkkých Literární výchova poslech literárních textů záţitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem základní literární pojmy poezie, próza, lyrika(hlavní myšlenka literárních textů) texty umělecké, populární a naukové přednes vhodných literárních textů, reprodukce literárního textu(rozlišování podstatného od méně podstatného), hlavní myšlenka literárního díla nebo ukázky literární druhy a ţánry: báseň(verš, rým), přirovnání, povídka, bajka, televizní, rozhlasové a divadelní představení, spisovatel, ilustrátor, reţisér, knihy a časopisy pro děti a mládeţ, kulturní instituce(v regionu a jejich srovnání) - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, volně reprodukuje text na základě svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma, rozlišuje rúzné typy uměleckých i neuměleckých textů, při jednoduchém rozboru literárních textů pouţívá elementární literární pojmy

6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 6 Český jazyk - Jazyková výchova 6 Obecné poučení o jazyce Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a stavba slova Pravopis Tvarosloví Skladba Písemný projev Mluvený projev Čtení Naslouchání Čeština jako jazyk národní, jazyk mateřský, rozvrstvení národního jazyka, jazykové příručky Zásady spisovné výslovnosti, pauza, takt, frázování, melodie, tempo Rozbor tvaroslovný a slovotvorný Pravopisné jevy lexikální, morfologické a syntaktické Určování slovního druhu Podstatná jména - druhy, tvary, jména vlastní Druhy přídavných jmen, jmenné tvary, skloňování, stupňování Zájmena - druhy, skloňování Číslovky - druhy, skloňování Slovesa - mluvnické kategorie, podmiňovací způsob Základní větné členy Rozvíjející větné členy - předmět, příslovečná určení, přívlastek Věta jednoduchá, souvětí Věta hlavní a vedlejší Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 6 Vypravování Popis Zpráva a oznámení Výpisky, výtah Dopis soukromý a úřední Pozvánka Dialog a monolog v ţivotě (řečnictví) Praktické - znalost orientačních prvků v textu Věcné - čtení jako zdroj informací Zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití, samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami, spisovně vyslovuje česká slova, správně třídí slovní druhy odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně vyuţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému, v mluveném projevu připraveném i improvizovaném uţívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči, vyuţívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenku textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textukomunikativnímu záměru

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 6 Český jazyk - Literární výchova 6 Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům Literární druhy a ţánry Základy literární teorie a historie Interpretace literárních a jiných děl Rozlišení poezie a prózy Charakteristika literárních druhů-lyrika,epika,drama Mýty Báje Pověsti Pohádky Balady Povídka Dobrodruţná literatura Literatura s dětským a zvířecím hrdinou Struktura literárního díla - námět, téma, hrdina Vlastní interpretace, přednes Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 7 Český jazyk - Jazyková výchova 7 Zájmena Slovesa -slovesný rod Příslovečné spřeţky Tvarosloví Stupňování příslovcí Neohebné slovní druhy Velká písmena Slovo a sousloví Rčení Význam slova - slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma, homonyma, antonyma Slovní zásoba a tvoření slov Slohové rozvrstvení slovní zásoby Rozlišuje a v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní Slova citově zabarvená zásoby a zásady tvoření českých slov Odborné názvy, názvosloví Způsoby obohacování slovní zásoby Způsoby tvoření slov Věty jednočlenné a dvojčlenné Druhy vět podle postoje mluvčího Otázky doplňovací a zjišťovací Skladba Základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné Vyjádření podmětu různými slovními druhy Vyjádření přísudku, přísudek slovesný a jmenný Rozvíjející větné členy Pravopis Pravopisné jevy lexikální, morfologické, syntaktické

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 7 Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 7 Popis Charakteristika Písemný projev Objednávka Ţivotopis Ţádost Výtah Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, Mluvený projev Referát ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními Recenze ( beseda o uměleckém díle) zdroji.samostatně a s oporou o text přednese referát Kritické (analytické) Čtení Proţitkové Vyhledávací Naslouchání Praktické (výchova k empatii) Věcné (soustředěné, aktivní) Český jazyk - Literární výchova 7 Tvořivé činnosti s literárním textem Interpretace literárního textu Dramatizace Počátky česky psané literatury Světové literatury Bajka Epos Literární druhy a ţánry Pověsti Povídka Román Rozlišuje základní literární druhy a ţánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Dobrodruţná literatura Balada, romance Struktura literárního díla - kompozice literárního příběhu Základy literární teorie a Jazyk literárního díla - obrazná pojmenování historie Zvukové prostředky poezie - rým Interpretace literárních a jiných děl Vlastní interpretace, přednes

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 8 Český jazyk - Jazyková výchova 8 Jazyk a komunikace Obecné poučení o jazyce Skupiny jazyků Slovanské jazyky Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Skladba Pravopis Písemný projev Mluvený projev Čtení Naslouchání Obohacování slovní zásoby - přejímání slov z cizích jazyků Psaní a výslovnost frekventovaných cizích jmen Skloňování jmen přejatých a cizích jmen vlastních Slovesa - významové kategorie Věta jednoduchá a souvětí Větný ekvivalent Základní a rozvíjející větné členy Druhy vět vedlejších Významový poměr mezi větami hlavními Souvětí podřadné a souřadné Interpunkce Pravopisné jevy lexikální, morfologické, syntaktické Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 8 Charakteristika literárních postav Líčení Výklad Úvaha Zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) Hodnotící Kritické (subjektivní a objektivní sdělení) Spisovně vyslovuje běţně uţívaná cizí slova, tvoří spidovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační situaci, rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru, Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel mezivětného navazování, Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou situaci

11 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 8 Český jazyk - Literární výchova 8 Tvořivé činnosti s literárním Záznam a reprodukce hlavních myšlenek textem Starší literatura Česká i světová literatura 19. století Vědeckofantastická literatura Aforismy Grafická podoba textu Zhudebněné texty Literární druhy a ţánry Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších Drama informačních zdrojích. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj Poezie lyrická i epická názor doloţí argumenty. Bajka, balada Epigram Román Povídka, humoreska Základy literární teorie a historie Zvukové prostředky poezie - rytmus, volný verš Literatura umělecká a věcná Interpretace literárních a jiných děl

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 9 Český jazyk - Jazyková výchova 9 Řeč, jazyk Slovanské jazyky Obecné poučení o jazyce Vývoj jazyka Útvary českého jazyka Prohřešky proti spisovnému jazyku Hlásky Zvuková stránka jazyka Spodoba znělosti Slova neslabičná Přízvuk, větná melodie, tempo, pauza Slovo a sousloví Věcný význam slova Synonyma, homonyma, antonyma Rozvoj slovní zásoby Slovní zásoba a tvoření slov Rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. Vyuţívá Odborné názvy znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle Přenesené významy slov komunikační situace. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, Stavba slova slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Odvozování, skládání, zkracování Třídění slovních druhů Ohebné slovní druhy Tvarosloví Přechodníky Neohebné slovní druhy Vlastní jména a názvy Mluvnické významy jmen a sloves Věty podle postoje mluvčího Mluvnický zápor Skladba Věta jednoduchá a souvětí Věty jednočlenné a dvojčlenné Souvětí souřadné a podřadné Pravopis Pravopisné jevy lexikální, morfologické i syntaktické

13 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 9 Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 9 Popis Charakteristika Výklad Úvaha Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému Písemný projev Vypravování písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému Fajeton psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. Rozpoznává manipulativní Proslov komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Zapojuje se do Diskuse diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Funkční styly Mluvený projev Zásady dorozumívání (kom, normy, základní mluvené ţánry podle komunikační situace) Čtení Praktické, věcné, kritické i proţitkové Naslouchání Komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu Český jazyk - Literární výchova 9 Tvořivé činnosti s lit. textem Vytváření vlastních textů Česká a světová literatura 20.století Současná literatura Moderní pohádka Parodie Literární druhy a ţánry Povídka, soudnička Román Humor v literatuře Fejeton Písňové texty Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře Uceleně Drama reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk Poezie epická i lyrická Vědeckofantastická literatura literárního díla Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování Autobiografie Literatura umělecká a věcná - populárně naučná, literatura faktu, publicistické ţánry Základy literární teorie a historie Obrazná pojmenování Interpretace literárních a jiných Recenze, literární kritika děl

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 1., 2. Slovní zásoba a výslovnost základní pravidla výslovnosti jednoduchých slovíček jednoduché písničky a říkanky Rozvoj řečových dovedností Základní gramatické struktury Sociální interakce Krátké příběhy Poslech základní pravidla komunikace - pozdravy, seznámení, poděkování základní pokyny tvar slovesa být a have, tázací zájmena, základní otázky a odpovědi, krátké oznamovací věty, rozkazovací způsob, spojky, How many, can/can't, There are krátké rozhovory, porozumění informací z obrazových dat, jednoduché hry v angličtině pochopení významu příběhu a sledování textu pomocí obrázků, prezentace příběhů, předvedení příběhu formou divadelní hry poslech jednoduchých písní a říkadel poslech krátkých příběhů, slovní zásoby Rozumí a reaguje na krátký jednoduchý pokyn, rozumí informacím z obrazových dat, účastní se her v angličtině, zpívá písničky, tancuje, popisuje co vše vidí a slyší, rozumí slovíčkům a příběhům prezentovaným v angličtině, dokáţe pracovat ve skupině, konverzuje pomocí slovní zásoby.

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 3 základní pravidla výslovnosti Slovní zásoba a výslovnost Gramatické struktury Rozvoj řečových dovedností Reálie temat.okruhy - barvy,čísla, škola, zvířata, lidské tělo, rodina, oblečení, jídlo a pití, dny, měsíce abeceda - spelling práce se slovníkem zákl.otázky a odpovědi, struktury typu Whatˇs this? Whoˇs this? Do you like?.. zákl.podoba věty oznam.a tázací sloves to be/to have v j.č., zápor, otázka pozdrav, představení, vyjádření souhlasu/nesouhlasu/nálad/pocitů/libosti/nelibosti zadávání a plnění příkazů výměna osobních údajů -zákl.otázky a odpovědi zvyky a tradice anglicky mluvících zemí vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu jazyka, pouţívá abecední slovník učebnice, pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění, rozumí jednoduch.pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

16 Vzdělávací oblast: Ročník: 4 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba a výslovnost Gramatické struktury Rozvoj řečových dovedností Reálie zákl.pravidla výslovnosti práce se slovníkem temat.okruhy: volný čas, zájmy, domov, zdraví, město, počasí, škola, zvířata zákl.podoba vět ozn., tázacích, rozkaz., modál.sloveso can, zákl. časové a prostorové informace, minulý čas sloves to be, to have pozdrav, poděkování, představení, poskytování zákl.místních a časových informací, vyjádření dovedností, orientace na mapě - popis cesty, orientace v rozvrhu hodin, v televiz.programu, určení času, data jednoduché sdělení, pozdrav z prázdnin, jednoduchý dopis zvyky a tradice anglicko mluvících zemí Velká Británie - zákl.geograf.údaje rozumí známým slovům a jednoduchým větám ve vztahu k osvojovaným tematům, vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

17 Vzdělávací oblast: Ročník: 5 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Gramatika Rozvoj řečových dovedností Reálie upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem abeceda/spelling temat.okruhy: rodina, škola, denní program, volný čas, domov, město, vzhled časování sloves to be, to have, přítomný čas prostý a průběh., členy, zákl. prostor.a časové vztahy Where?/ When?, mn.č.podst.jm., přivl.zájmena pozdrav, představení, pokyny učitele, telefonování, výměna osob.údajů, nakupování, vyjádření schopností/dovedností, orientace na mapě -popis cesty, objednávání jídla v restauracih dovedností jednoduché sdělení, adresa, dopis, pohled, formulář Velká Británie - zákl.geogr.údaje, známá místa, zajímavosti ze ţivota dětí čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu, pouţívá dvojjazyčný slovník, rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autent.materiálů a vyuţívá je při své práci, rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným tematům, vyhledává v jednoduch.textu potřebnou info a vytvoří odpověď na otázku, aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - pozdraví, rozloučí se, poskytne poţadovanou info, obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu, reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně náročného textu a jednoduch.konverzace, sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký taxta odpověď na sdělení, vyplní své zákl.údaje do formulářů, reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtíţného textu

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 6 Slovní zásoba a výslovnost upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem temat.okruhy: Můj ţivot, moji přátelé a rodina, zvířata, zdraví, jídlo a pití, zábava prostorové, časové a kvantitat.vztahy - Where?/When?/How much?/how many? zájmena this/taht/these/those/some/any Gramatika Rozvoj řečových dovedností Reálie vyjádření budocnosti - going to minulý čas stupňov.příd.jm. tvoření příslovcí pozdravy, představení, výměna osob.údajů, popis osob, předmětů, určení data, u lékaře, v restauraci, v obchodě jednoduché sdělení - dopis, formulář vyhledání info v jednoduchých kaţdoden.materiálech - jídel.lístek Velká Británie USA čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměř.rozsahu, pouţívá dvojjazyčný slovník, vyhledá v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky, vyţádá jednoduchou informaci, rozumí obsahu jednod.textů v učebnici a obsahu autent.materiálů s vyuţitím vizuální opory

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 7 Slovní zásoba Gramatika upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem temat.okruhy: osovní údaje, volný čas, budoucnost, minulost, určování směru, problémy teenagerů minulý čas prostý a průběh. budoucnost going to/will předpřít.čas modální slovesa pouţívá dvojjazyčný slovník, rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, jednoduchým způsobem se domluví v běţných kaţdodenních situacích, písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích jednoduché věty a krátké texty popis plánů, vyjádření vlastního názoru, rozhodnutí, rada Rozvoj řečových dovedností jednoduché sdělení neformální dopis jednoduchý dotazník Velká Británie Reálie Kanada

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 8 Slovní zásoba a výslovnost upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem temat.okruhy: povolání, oblečení/styl, zdraví/ ţivotní styl, svět - počasí, příroda, zeměpis.údaje Gramatika Rozvoj řečových dovedností Reálie kaţdodenní výrazy min.čas prostý a průběh. předpřít x minulý čas podmínkové věty - 1.podmínka trpný rod pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích vyjádření obavy, lítosti, souhlasu, moţnosti jednoduché sdělení přiměřeného rozsahu formální dopis a Velká Británie Austrálie čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu,jednoduchým způsobem se domluví v běţných kaţdodenních situacích,stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy i konverzace

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více