Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 1 Komunikační a slohová výchova čtení naslouchání mluvený projev písemný projev zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov hláska, písmeno, slovo skladba tvořivé činnosti s literárním textem základní literární pojmy přípravná zraková a sluchová cvičení, poznávání malých a velkých tiskacích a psacích písmen abecedy, nácvik čtení slov a vět, čtení tiché a hlasité, čtení uvědomělé s porozuměním pozorné, soustředěné, aktivní základy techniky mluveného projevu(dýchání, správná výslovnost, srozumitelnost, artikulace), krátké mluvené projevy(pozdrav, oslovení, poděkování, omluva, prosba), spisovný projev, vypravování základní hygienické návyky(správné sezení, drţení psacího náčiní, přípravné a uvolňovací cviky), technika psaní(úhledný, čitelný a přehledný projev, úprava textu), psaní písmen, číslic, slov a vět, opisování podle předlohy, přepisování, diktát Jazyková výchova sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin(di, ti, ni a dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě, pě vě, mě), tempo a intonace řeči slova a pojmy, význam jednoduchých slov malé a velké tiskací a psací písmena abecedy, tvoření a psaní slov věta(začátek, konec, znaménka na konci věty, tvoření jednoduchých vět) Literární výchova poslech literárních textů záţitkové čtení a naslouchání přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod, povídáme si nad literárním textem, nad knihou - co rádi čteme, poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami povídky ze ţivota dětí, hodnotíme vlastnosti postav rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, spisovatel, básník, ilustrátor, kniha a časopis, loutkové divadlo na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev, respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 2 Komunikační a slohová výchova čtení plynulé čtení jednoduchých vět, čtení tiché a hlasité s porozuměním, přirozená intonace ve čtení, uţívání správného slovního přízvuku naslouchání pozorné, soustředěné, aktivní(zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) - čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, respektuje základní formy společenského styku(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího základní komunikační pravidla v rozhovoru, seřadí ilustrace podle dějové mluvený projev a posluchače, zdvořilé vystupování), vypravování(dodrţování posloupnosti děje), základy popisu, posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh, na základě vlastních pozdrav záţitků tvoří krátký mluvený projev technika psaní(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, úprava textu), psaní psacích písmen písemný projev podle tvarových skupin, správné spojování písmen a dodrţování diakritických znamének, nácvik psaní velkých tiskacích písmen, psaní adresy, blahopřání Jazyková výchova zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov tvarosloví skladba nauka o slově pravopis abeceda tvořivé činnosti s literárním textem poslech literárních textů základní literární pojmy tempo, intonace, přízvuk v řeči význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná slovní druhy(podstatná jména, slovesa, předloţky, spojky) věta(začátek a konec věty, počet slov ve větě, psaní jednoduchých vět, spojení dvou nebo více vět - souvětí, tvoření vět ze slov, pořádek slov ve větě), druhy vět podle postoje mluvčího dělení slov na konci řádku, párové souhlásky, rozdělení hlásek(samohlásky krátké a dlouhé - psaní ů, ú, souhlásky tvrdé a měkké, dvojhlásky, slabikotvorné r,l) i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní velkých písmen u vlastních jmen osob a zvířat pamětné zvládnutí,uţívání abecedy Literární výchova záţitkové čtení a naslouchání přednes vhodných literárních textů, dramatizace, reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, vlastní výtvarný doprovod, orientace v lit.textu, představujeme literární dílo, řešení hádanek a slovních hříček poezie a próza, knihy o přírodě, pohádky a povídky o dětech pohádka, povídka, spisovatel, básník, ilustrátor, kniha a časopis, čtenář, divadlo(jeviště, herec, divák, maňásci, loutky) - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky, odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob a zvířat - vyjadřuje své pocity z přečteného textu, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 3 Komunikační a slohová výchova čtení plynulé čtení vět a souvětí, členění textu a větného přízvuku, čtení tiché a hlasité s porozuměním, uplatnění přirozené intonace, čtení jako zdroj informací, klíčová slova naslouchání zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, píše pravidla vzájemné komunikace(poţádání o informaci, uvítání návštěvy, rozloučení, přání), vyjadřování závislé na komunikační situaci(výběr vhodných jazykových prostředků, členění věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích, mluvený projev jazykového projevu, sestavování nadpisu, pojmenovávání předmětů a dějů, otázky a odpovědi, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti, píše vytváření dovednosti klást otázky, souvislé jazykové projevy, komunikační ţánry(vypravování, ústní i písemný popis jednoduchých předmětů) správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena, kontroluje vlastní písemný projev upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní, automatizace psacího písemný projev pohybu, odstraňování individuálních nedostatků, kontrola vlastního projevu, římské číslice I- X(uţití v praxi), letopočty slovní zásoba a tvoření slov Jazyková výchova význam slov, slova opačného významu, slova slova příbuzná, stavba slova(předpona, přípona, - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova s kořen) významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova tvarosloví slovní druhy(podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předloţky, spojky), podstatná jména - příbuzná, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými jednotné a mnoţné číslo, rod muţský, ţenský, střední; seznámení s přehledem slovních druhů spojovacími výrazy, odůvodňuje a píše správně i/y ve vyjmenovaných skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice slovech a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pravopis pojmenování, uţívá v mluveném projebu správné gramatické tvary správné psaní a odůvodňování i/y ve vyjmenovaných slovech, ve vlastních jménech a místních podstatných jmen, přídavných jmen a sloves pojmenování Literární výchova poslech literárních textů poezie a próza, pověsti místní a regionální záţitkové čtení a naslouchání texty umělecké, populární a naukové - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje přednes básně nebo úryvku prózy, líčení atmosféry příběhu, dramatizace pohádky, povídky nebo vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatníchvyprávění, tvořivé činnosti s literárním básně s dějem, skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie, knihy do pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých textem knihovničky schopností základní literární pojmy pohádka, povídka, pověst, spisovatel, básník, ilustrátor, divadlo

4 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 4 Komunikační a slohová výchova čtení aktivní naslouchání mluvený projev písemný projev praktické(technika čtení, čtení pozorné, plynulé, praktické, znalost orientačních prvků v textu), věcné(čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova, intonace a frázování ve čtení) zaznamenat slyšené, reagovat otázkami - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, rozlišuje základy techniky mluveného projevu, komunikační ţánry, vypravování(osnova, sestavování podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné nadpisu, členění projevu), popis(osoby a věci), vzkaz, zpráva, základní komunikační pravidla: informace zaznamenává, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, přímá řeč - vhodně ji uţívá podle komunikační situace řeč mluvčího technika psaní(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu), ţánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, pozvánka, vzkaz, inzerát Jazyková výchova zvuková stránka jazyka modulace souvislé řeči(tempo, intonace, přízvuk) slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, slovní zásoba a tvoření slov homonyma, slova spisovná a nespisovná, stavba slova - část předponová(rozlišení předpony a předloţky) - určuje slovní druhy plnovýznamových slov, rozlišuje slova spisovná a tvarosloví slovní druhy (zájmena, číslovky, příslovce, spojky, citoslovce, částice), vyhledávání slov.druhů v textu, podstatná jména - vzory, slovesa - osoba, číslo, čas, způsob, slovesné tvary určité, infinitiv sloves, pádové otázky jejicj nespisovné tvary, odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje, píše správně i/y po obojetných souhláskách skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice pravopis koncovky podstatných jmen, uvědomělé pouţívání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov Literární výchova poslech literárních textů poezie a próza(čas a prostředí dějě povídky), lyrika - vyjadřuje své dojmy z četby záţitkové čtení a naslouchání texty umělecké, populární a naukové tvořivé činnosti s literárním textem základní literární pojmy přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod, myšlenky a postoje k literárnímu textu literární druhy a ţánry:bajka, povídka, spisovatel, básník, divadelní představení, rozhlasový pořad, televize - volně reprodukuje text na základě svých schopností

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 5 Komunikační a slohová výchova praktické(technika čtení, čtení pozorné a plynulé, výraz ve čtení), věcné čtení(čtení jako zdroj čtení informací, čtení vyhledávací, klíčová slova), studijní čtení naukových textů zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem, pozorn é soustředění, aktivní(zaznamenat slyšené, naslouchání reagovat otázkami) komunikační ţánry: vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování(osnova, sestavování nadpisu, členění projevu, vypravování ústní a písemné), dialog na základě obrazového materiálu mluvený projev základní komunikační pravidla - střídání rolí mluvčího a posluchače, mimojazyčné prostředky řeči(mimika, gesta) technika psaní(formální úprava textu), ţánry písemného projevu: zpráva, oznámení, pozvánka, písemný projev vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché tiskopisy, telegram Jazyková výchova zvuková stránka jazyka modulace souvislé řeči(intonace a přízvuk) slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, slovní zásoba a tvoření slov homonyma, slova citově zabarvená, stavba slova - předponová část, kořen slova, příponová část, koncovka, slovotvorný základ slovní druhy - vyhledávání slovních druhů v textu, přídavná jména - skloňování podle vzorů, tvarosloví podstatná jména - určování pádů, čísla, rodu, vzoru věta jednoduchá a souvětí, zákadní skladební dvojice, podmět vyjádřený a nevyjádřený, holý, skladba rozvitý a několikanásobný, interpunkce v přímé řeči - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává, posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení, reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta, vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku, rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě, píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry, sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová, rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku, určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu, příklady syntaktického pravopisu, vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty, zvládá základní pravopis shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných a přídavných jmen tvrdých a měkkých Literární výchova poslech literárních textů záţitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem základní literární pojmy poezie, próza, lyrika(hlavní myšlenka literárních textů) texty umělecké, populární a naukové přednes vhodných literárních textů, reprodukce literárního textu(rozlišování podstatného od méně podstatného), hlavní myšlenka literárního díla nebo ukázky literární druhy a ţánry: báseň(verš, rým), přirovnání, povídka, bajka, televizní, rozhlasové a divadelní představení, spisovatel, ilustrátor, reţisér, knihy a časopisy pro děti a mládeţ, kulturní instituce(v regionu a jejich srovnání) - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, volně reprodukuje text na základě svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma, rozlišuje rúzné typy uměleckých i neuměleckých textů, při jednoduchém rozboru literárních textů pouţívá elementární literární pojmy

6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 6 Český jazyk - Jazyková výchova 6 Obecné poučení o jazyce Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a stavba slova Pravopis Tvarosloví Skladba Písemný projev Mluvený projev Čtení Naslouchání Čeština jako jazyk národní, jazyk mateřský, rozvrstvení národního jazyka, jazykové příručky Zásady spisovné výslovnosti, pauza, takt, frázování, melodie, tempo Rozbor tvaroslovný a slovotvorný Pravopisné jevy lexikální, morfologické a syntaktické Určování slovního druhu Podstatná jména - druhy, tvary, jména vlastní Druhy přídavných jmen, jmenné tvary, skloňování, stupňování Zájmena - druhy, skloňování Číslovky - druhy, skloňování Slovesa - mluvnické kategorie, podmiňovací způsob Základní větné členy Rozvíjející větné členy - předmět, příslovečná určení, přívlastek Věta jednoduchá, souvětí Věta hlavní a vedlejší Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 6 Vypravování Popis Zpráva a oznámení Výpisky, výtah Dopis soukromý a úřední Pozvánka Dialog a monolog v ţivotě (řečnictví) Praktické - znalost orientačních prvků v textu Věcné - čtení jako zdroj informací Zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití, samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami, spisovně vyslovuje česká slova, správně třídí slovní druhy odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně vyuţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému, v mluveném projevu připraveném i improvizovaném uţívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči, vyuţívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenku textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textukomunikativnímu záměru

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 6 Český jazyk - Literární výchova 6 Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům Literární druhy a ţánry Základy literární teorie a historie Interpretace literárních a jiných děl Rozlišení poezie a prózy Charakteristika literárních druhů-lyrika,epika,drama Mýty Báje Pověsti Pohádky Balady Povídka Dobrodruţná literatura Literatura s dětským a zvířecím hrdinou Struktura literárního díla - námět, téma, hrdina Vlastní interpretace, přednes Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 7 Český jazyk - Jazyková výchova 7 Zájmena Slovesa -slovesný rod Příslovečné spřeţky Tvarosloví Stupňování příslovcí Neohebné slovní druhy Velká písmena Slovo a sousloví Rčení Význam slova - slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma, homonyma, antonyma Slovní zásoba a tvoření slov Slohové rozvrstvení slovní zásoby Rozlišuje a v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní Slova citově zabarvená zásoby a zásady tvoření českých slov Odborné názvy, názvosloví Způsoby obohacování slovní zásoby Způsoby tvoření slov Věty jednočlenné a dvojčlenné Druhy vět podle postoje mluvčího Otázky doplňovací a zjišťovací Skladba Základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné Vyjádření podmětu různými slovními druhy Vyjádření přísudku, přísudek slovesný a jmenný Rozvíjející větné členy Pravopis Pravopisné jevy lexikální, morfologické, syntaktické

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 7 Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 7 Popis Charakteristika Písemný projev Objednávka Ţivotopis Ţádost Výtah Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, Mluvený projev Referát ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními Recenze ( beseda o uměleckém díle) zdroji.samostatně a s oporou o text přednese referát Kritické (analytické) Čtení Proţitkové Vyhledávací Naslouchání Praktické (výchova k empatii) Věcné (soustředěné, aktivní) Český jazyk - Literární výchova 7 Tvořivé činnosti s literárním textem Interpretace literárního textu Dramatizace Počátky česky psané literatury Světové literatury Bajka Epos Literární druhy a ţánry Pověsti Povídka Román Rozlišuje základní literární druhy a ţánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Dobrodruţná literatura Balada, romance Struktura literárního díla - kompozice literárního příběhu Základy literární teorie a Jazyk literárního díla - obrazná pojmenování historie Zvukové prostředky poezie - rým Interpretace literárních a jiných děl Vlastní interpretace, přednes

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 8 Český jazyk - Jazyková výchova 8 Jazyk a komunikace Obecné poučení o jazyce Skupiny jazyků Slovanské jazyky Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Skladba Pravopis Písemný projev Mluvený projev Čtení Naslouchání Obohacování slovní zásoby - přejímání slov z cizích jazyků Psaní a výslovnost frekventovaných cizích jmen Skloňování jmen přejatých a cizích jmen vlastních Slovesa - významové kategorie Věta jednoduchá a souvětí Větný ekvivalent Základní a rozvíjející větné členy Druhy vět vedlejších Významový poměr mezi větami hlavními Souvětí podřadné a souřadné Interpunkce Pravopisné jevy lexikální, morfologické, syntaktické Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 8 Charakteristika literárních postav Líčení Výklad Úvaha Zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) Hodnotící Kritické (subjektivní a objektivní sdělení) Spisovně vyslovuje běţně uţívaná cizí slova, tvoří spidovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační situaci, rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru, Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel mezivětného navazování, Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou situaci

11 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 8 Český jazyk - Literární výchova 8 Tvořivé činnosti s literárním Záznam a reprodukce hlavních myšlenek textem Starší literatura Česká i světová literatura 19. století Vědeckofantastická literatura Aforismy Grafická podoba textu Zhudebněné texty Literární druhy a ţánry Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších Drama informačních zdrojích. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj Poezie lyrická i epická názor doloţí argumenty. Bajka, balada Epigram Román Povídka, humoreska Základy literární teorie a historie Zvukové prostředky poezie - rytmus, volný verš Literatura umělecká a věcná Interpretace literárních a jiných děl

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 9 Český jazyk - Jazyková výchova 9 Řeč, jazyk Slovanské jazyky Obecné poučení o jazyce Vývoj jazyka Útvary českého jazyka Prohřešky proti spisovnému jazyku Hlásky Zvuková stránka jazyka Spodoba znělosti Slova neslabičná Přízvuk, větná melodie, tempo, pauza Slovo a sousloví Věcný význam slova Synonyma, homonyma, antonyma Rozvoj slovní zásoby Slovní zásoba a tvoření slov Rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. Vyuţívá Odborné názvy znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle Přenesené významy slov komunikační situace. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, Stavba slova slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Odvozování, skládání, zkracování Třídění slovních druhů Ohebné slovní druhy Tvarosloví Přechodníky Neohebné slovní druhy Vlastní jména a názvy Mluvnické významy jmen a sloves Věty podle postoje mluvčího Mluvnický zápor Skladba Věta jednoduchá a souvětí Věty jednočlenné a dvojčlenné Souvětí souřadné a podřadné Pravopis Pravopisné jevy lexikální, morfologické i syntaktické

13 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 9 Český jazyk - Komunikační a slohová výchova 9 Popis Charakteristika Výklad Úvaha Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému Písemný projev Vypravování písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému Fajeton psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. Rozpoznává manipulativní Proslov komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Zapojuje se do Diskuse diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Funkční styly Mluvený projev Zásady dorozumívání (kom, normy, základní mluvené ţánry podle komunikační situace) Čtení Praktické, věcné, kritické i proţitkové Naslouchání Komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu Český jazyk - Literární výchova 9 Tvořivé činnosti s lit. textem Vytváření vlastních textů Česká a světová literatura 20.století Současná literatura Moderní pohádka Parodie Literární druhy a ţánry Povídka, soudnička Román Humor v literatuře Fejeton Písňové texty Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře Uceleně Drama reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk Poezie epická i lyrická Vědeckofantastická literatura literárního díla Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování Autobiografie Literatura umělecká a věcná - populárně naučná, literatura faktu, publicistické ţánry Základy literární teorie a historie Obrazná pojmenování Interpretace literárních a jiných Recenze, literární kritika děl

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 1., 2. Slovní zásoba a výslovnost základní pravidla výslovnosti jednoduchých slovíček jednoduché písničky a říkanky Rozvoj řečových dovedností Základní gramatické struktury Sociální interakce Krátké příběhy Poslech základní pravidla komunikace - pozdravy, seznámení, poděkování základní pokyny tvar slovesa být a have, tázací zájmena, základní otázky a odpovědi, krátké oznamovací věty, rozkazovací způsob, spojky, How many, can/can't, There are krátké rozhovory, porozumění informací z obrazových dat, jednoduché hry v angličtině pochopení významu příběhu a sledování textu pomocí obrázků, prezentace příběhů, předvedení příběhu formou divadelní hry poslech jednoduchých písní a říkadel poslech krátkých příběhů, slovní zásoby Rozumí a reaguje na krátký jednoduchý pokyn, rozumí informacím z obrazových dat, účastní se her v angličtině, zpívá písničky, tancuje, popisuje co vše vidí a slyší, rozumí slovíčkům a příběhům prezentovaným v angličtině, dokáţe pracovat ve skupině, konverzuje pomocí slovní zásoby.

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 3 základní pravidla výslovnosti Slovní zásoba a výslovnost Gramatické struktury Rozvoj řečových dovedností Reálie temat.okruhy - barvy,čísla, škola, zvířata, lidské tělo, rodina, oblečení, jídlo a pití, dny, měsíce abeceda - spelling práce se slovníkem zákl.otázky a odpovědi, struktury typu Whatˇs this? Whoˇs this? Do you like?.. zákl.podoba věty oznam.a tázací sloves to be/to have v j.č., zápor, otázka pozdrav, představení, vyjádření souhlasu/nesouhlasu/nálad/pocitů/libosti/nelibosti zadávání a plnění příkazů výměna osobních údajů -zákl.otázky a odpovědi zvyky a tradice anglicky mluvících zemí vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu jazyka, pouţívá abecední slovník učebnice, pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění, rozumí jednoduch.pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

16 Vzdělávací oblast: Ročník: 4 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba a výslovnost Gramatické struktury Rozvoj řečových dovedností Reálie zákl.pravidla výslovnosti práce se slovníkem temat.okruhy: volný čas, zájmy, domov, zdraví, město, počasí, škola, zvířata zákl.podoba vět ozn., tázacích, rozkaz., modál.sloveso can, zákl. časové a prostorové informace, minulý čas sloves to be, to have pozdrav, poděkování, představení, poskytování zákl.místních a časových informací, vyjádření dovedností, orientace na mapě - popis cesty, orientace v rozvrhu hodin, v televiz.programu, určení času, data jednoduché sdělení, pozdrav z prázdnin, jednoduchý dopis zvyky a tradice anglicko mluvících zemí Velká Británie - zákl.geograf.údaje rozumí známým slovům a jednoduchým větám ve vztahu k osvojovaným tematům, vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

17 Vzdělávací oblast: Ročník: 5 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Gramatika Rozvoj řečových dovedností Reálie upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem abeceda/spelling temat.okruhy: rodina, škola, denní program, volný čas, domov, město, vzhled časování sloves to be, to have, přítomný čas prostý a průběh., členy, zákl. prostor.a časové vztahy Where?/ When?, mn.č.podst.jm., přivl.zájmena pozdrav, představení, pokyny učitele, telefonování, výměna osob.údajů, nakupování, vyjádření schopností/dovedností, orientace na mapě -popis cesty, objednávání jídla v restauracih dovedností jednoduché sdělení, adresa, dopis, pohled, formulář Velká Británie - zákl.geogr.údaje, známá místa, zajímavosti ze ţivota dětí čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu, pouţívá dvojjazyčný slovník, rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autent.materiálů a vyuţívá je při své práci, rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným tematům, vyhledává v jednoduch.textu potřebnou info a vytvoří odpověď na otázku, aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - pozdraví, rozloučí se, poskytne poţadovanou info, obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu, reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně náročného textu a jednoduch.konverzace, sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký taxta odpověď na sdělení, vyplní své zákl.údaje do formulářů, reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtíţného textu

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 6 Slovní zásoba a výslovnost upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem temat.okruhy: Můj ţivot, moji přátelé a rodina, zvířata, zdraví, jídlo a pití, zábava prostorové, časové a kvantitat.vztahy - Where?/When?/How much?/how many? zájmena this/taht/these/those/some/any Gramatika Rozvoj řečových dovedností Reálie vyjádření budocnosti - going to minulý čas stupňov.příd.jm. tvoření příslovcí pozdravy, představení, výměna osob.údajů, popis osob, předmětů, určení data, u lékaře, v restauraci, v obchodě jednoduché sdělení - dopis, formulář vyhledání info v jednoduchých kaţdoden.materiálech - jídel.lístek Velká Británie USA čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměř.rozsahu, pouţívá dvojjazyčný slovník, vyhledá v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky, vyţádá jednoduchou informaci, rozumí obsahu jednod.textů v učebnici a obsahu autent.materiálů s vyuţitím vizuální opory

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 7 Slovní zásoba Gramatika upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem temat.okruhy: osovní údaje, volný čas, budoucnost, minulost, určování směru, problémy teenagerů minulý čas prostý a průběh. budoucnost going to/will předpřít.čas modální slovesa pouţívá dvojjazyčný slovník, rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, jednoduchým způsobem se domluví v běţných kaţdodenních situacích, písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích jednoduché věty a krátké texty popis plánů, vyjádření vlastního názoru, rozhodnutí, rada Rozvoj řečových dovedností jednoduché sdělení neformální dopis jednoduchý dotazník Velká Británie Reálie Kanada

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ročník: 8 Slovní zásoba a výslovnost upevňování správných výslovnostních návyků práce se slovníkem temat.okruhy: povolání, oblečení/styl, zdraví/ ţivotní styl, svět - počasí, příroda, zeměpis.údaje Gramatika Rozvoj řečových dovedností Reálie kaţdodenní výrazy min.čas prostý a průběh. předpřít x minulý čas podmínkové věty - 1.podmínka trpný rod pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích vyjádření obavy, lítosti, souhlasu, moţnosti jednoduché sdělení přiměřeného rozsahu formální dopis a Velká Británie Austrálie čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu,jednoduchým způsobem se domluví v běţných kaţdodenních situacích,stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy i konverzace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více