/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži"

Transkript

1 /8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

2 O bsah Proje k tové týd ny 2 Expedice Dolom ity Říční vlci 2 Rodina zák lad státu 3 H orolezectví 4 Věčné m ěsto: Řím 4 En France 5 Ak tuálně ze šk oly 6 Nový s ys tém znám k ování 6 Se znam ovák 7 R ozh ovor 8 Rozh ovor s otcem Pavlem Stušk ou 8 Se riál 10 Něco pro detek tiva Jam ese 10 Z am yšlení 12 Kaštan 12 Konec nebo začátek? 13 Vlastní tvorba 14 Podzim ní povídání 14 Studenti studentům 15 Prvňáčk ům 15 Sm ěj se s nám i 16 Z ávěr 17 Poh led 17

3 Úvodník Slovo šéfredak torů M ilí studenti, prázdniny i první m ěsíc šk oly utek ly jak o voda a m y vám přináším e letošní první číslo našeh o šk olníh o časopisu AGin. Jistě jste si všim li drobných zm ěn v redak ci. Tím to vás zdraví noví šéfredak toři. :-) M oc rádi tak é uvítám e další nové člen(k )y. A teď, na co se m ůžete těšit. M ám e pro vás něk olik vzpom ínek na projek tové týdny, k teré tady probíh aly na k onci šk olníh o rok u, ank etu o novém systém u znám k ování, první díl napínavéh o příběh u na pok račování, něk olik zam yšlení a spoustu dalších zajím avých článk ů a příspěvk ů, k teré si určitě nem ůžete ne ch at ujít. Tak s ch utí do toh o! Příjem né počtení vám za celou redak ci přejí Pavla a Radek 1

4 Projek tové týdny Kdo proch ázel předposlední týden loňsk éh o šk olníh o rok u po ch odbách naší šk oly, poch opil, že se něco děje. Vš ude bylo prázdno. Ano, probíh al projek tový týden. Každý student si To snad nem yslí vážně. Na to se m ám vyšk rábat?h ned po ránu?jsem snad nějak á h orsk á k oza? Lam entování a sk uh rání m i k opec nijak nesnížilo. I tatrank y zk lam aly Nezbývalo tedy nic jinéh o, než zatnout zuby a těšit se představou, že se tam třeba jednou dostanu. A nem ožné se stalo sk utečností. Vešk erá dřina stála za to. O pravdu vybral jednu z m noh a nabízených celotýdenních ak tivit. O dvažuji si říct, že nik do si nem oh lstěžovat na m alý výběr. Tady vám nabízím e pár zpětných reflexí z něk olik a projek tů: Expedice Dolom ity 2007 Říční vlci fantastick ý poh led z k aždéh o k opečk a byl nezapom enutelný. Neh ledě na panensk ou přírodu všude k olem. No řek něte, k om u se poštěstí zdolat třítisícovk u, k ráčet bílým snížk em v k rať asech či si v červnu zak oulovat. M im och odem M oť a to teh dy pěk něsch ytal. M yslím si, že tento báječný týden nás bude dlouh o h řát u srdce. Klára Adam čík ová, Alena M otyčk ová, 6.S Pádlo šplouch á v tich u zátočiny a loď jen líně pluje k upředu. M ok ré tričk o už na m ně usch lo, ale tenisk y pořád nas ávají vodu, k te rá s e válí na dně lodi. Jednotvárné poh yby ruk ou, pach Lužnice i parné slunce m ě om am ují, přesto jsem sch open vním at posvátnost těch to ch vil. Boh udík právěvplouvám e do stínu strom ů. Z pestření plavby je přich ystáno, před nám i šum í jez. Šk oda, že z důvodu velk éh o such a většinu jezů k oníčk ujem e. Dole zajišť ujem e lodě, aby neuplavaly, a vrh ám e se do vody. Vyvádím e jak o m alí, cák ám e, plavem e, sjíždím e po břich ách jez a h oním e k ach ny. Č asu není nazbyt, a tak jen co posvačím e, berem e zase do ruk ou pádla. Pok ud ch cem e navštívit h rad a večeřet za světla, m ěli bych om odrazit od břeh u. Vojtěch Petroš, 6.S 2

5 Projek tové týdny Rodina z ák lad státu M yslím, že m oh u za všech ny účastník y našeh o projek tu říct, že v nás celý týden zanech al spoustu dojm ů. M ěli jsm e m ožnost podívat se pod pok ličk u něk terých odvětví sociální práce a ocenit h rdinství a obětavost obyčejných lidí. Naopak nás te nto týde n připravil o něk teré z iluzí, k teré jsm e m ěli o rodině. I za tuto zk ušenost však velm i děk uji. Um ožnila nám všem realističtější poh led na svět a na naši budoucnos t. Něk dy jsm e litovali dětí, k teré nevyrůstaly ve šť astných rodinách, a často nám bylo sm utno, k dyž jsm e si uvědom ili, že 50% k rom ěřížsk ých rodin se v dnešní době rozpadne. Bezm oc, ale i ch uť nějak pom oci nás objím ala po dobu, k dy jsm e viděli, jak lidé řeší své problém y u soudu nebo k dyž jsm e slyšeli o dom ácím násilí. Z ačali jsm e přem ýšlet Z am ýšleli jsm e se nad tím, jak by se těm to tragediím dalo zabránit. Upravili jsm e podle nových inform ací svůj náh led na důležitost rodiny, ale tak é své plány do budoucna. Uvědom ili jsm e si štěstí, k teré nás potk alo, nezasloužený dar, k terý jsm e zadarm o dostali a jediná m ožnost, jak jej m ůžem e splatit, je darovat dál. Z aložit rodiny, vych ovat děti, darovat jim všech nu lásk u, k teré jsm e sch opni, a připravit se na problém y, k teré se vysk ytnou, bojovat a nevzdávat se k vůli m aličk ostem. Velk é dík y patří na prvním m ístěpaní profesorce Vláčilové za její stálý úsm ěv, přátelsk ý přístup a sk vělou organizaci celéh o projek tu, též všem och otným lidem, k teří nám neváh ali vyjít vstříc. Snad nejdůležitější dík se ozval v srdci k aždéh o účastník a toh oto projek tu. Sm ěřoval k Boh u. Děk ovali jsm e za pok lad, k terý m ám e, často si jej neuvědom ím e a přeh lížím e jej, za dom ov a rodinu. M nozí z nás tak é ucítili touh u poděk ovat rodičům, protože poznali, že život v m anželství něk dy není jednoduch ý. H ank a Přivřelová, 4.A 3

6 Projek tové týdny H orolez ectví Jistíš? Jistím! Tak lezu! Jednou ruk ou ch ytám výčnělek sk ály a druh ou zase strk ám do šk víry, noh ou se zapírám o další výstupek, zatínám svaly a odlepuji se od zem ě. Šk rábu se po k ousk u výš a výš. Jirk a dobírá lano. Najednou nevím, k am m ám vrazit noh u, ale k am arádi m i zespodu radí, k de ji zapřít. Z novu se odrážím a už jsem nah oře na vrch olk u sk ály. Přepnu si k arabinu z jednoh o lana na druh é a ch ystám se na slanění k olm é stěny z druh é strany sk ály. Když poh lédnu dolů, necítím se zrovna sebejistě. Přeh oupnu se přes ok raj šutru a visím na laně noh am a zapřený o stěnu. Je to úžasný pocit. Tak a nejh orší m ám za sebou. Teď už jen popouštím lano přes osm u, něk olik rát se odrazím a jsem dole. Paráda!!! Je š těbych le zlznovu Luk áš Doležal, 4.B Věčné m ěsto: Řím Pom alu žloutne listí a vítr m i rozcuch ává vlasy, k teré jsem tak pracně upravoval ráno v k oupelně. Ano, je tu podzim. Plam ínk y v k rbu sk áčou ze dřeva na dřevo a zatím co se m i plam eny prom ítají do očí, vracím se m yšlenk am i do slunné Itálie. Do Řím a. H lavou m i probíh á m oh utné Kolosseum, vítězný oblouk, sídlo císařů, h robk a papežů, Katedrála sv. Petra Projek tový týden Řím ale nebyl jen h onbou za pam átk am i. Vzpom ínám na proch ázk y k m oři a na nezapom enutelný poslední den, na sk vělou partu lidí (zejm éna děvčat), na cestu letadlem a spoustu dalších zážitk ů, k teré bych přál zažít k aždém u. Tak jak o nám m izelv davu červený šátek přivázaný dům yslně na radiové anténě profesora Z ah radníčk a, tak i m é m yšlenk y se vrací zpět dom ů a upozorňují na čtyřnoh é zvíře dožadující se vodítk a. Po Řím u sice zůstaly jen vzpom ínk y a h rom ada zážitk ů, ale o tom je život o zážitcích. Filip Sk ála, 2.A 4

7 Projek tové týdny En France, Aneb projek tový týden Už je to víc jak tři m ěsíce, co sk ončil projek tový týden. M ně ale připadá, jak o by to bylo teprve pár dní, k dy jsm e u budovy šk oly nasedali do autobusu, vytah ovali m am ink am i pečlivě zabalené svačink y a vyjížděli sm ěr Paříž. Cesta tam nám zabrala nek onečných sedm náct h odin neustáléh o poposedávání a protah ování, k teré bylo zpestřováno film y typu Snow borďáci a Účastníci zájezdu. Z a toh le trápení nás ale v dalších dnech ček ala sladk á odm ěna - Eiffelova věž, Vítězný oblouk, k atedrála Notre Dam e, čtvrť La Défense, obrazárna Louvre, zám ek Versai les, bazilik a Sacré Coeur to je jen něk olik m álo z těch m noh a pam átek, k teré si m ěla naše asi 40ti členná sk upink a m ožnost v Paříži proh lédnout. Z a doprovodu paní prof. Volk ové a prof. O táh alové jsm e proch odili toto velk om ěsto tém ěř k řížem k rážem. Nak oupili jsm e spousty dárečk ů, vyrobili stovk y fotek a snad tisíck rát vyslovili to znám e Excusez m oi, k dyž jsm e v zápalu nadšení vráželi do cizích lidí nebo fotili na m ístech, k de to nebylo právě povoleno :-) Šk oda jen, že to nebylo delší Eva Výk rutová, 3.C 5

8 Ak tuálně z e šk oly Nový systém z nám k ování Dne se usk utečnil v prostorách našeh o ústavu, Arcibisk upsk éh o gym názia, blesk ový průzk um vašich reak cí na nový systém znám k ování v rám ci norem EU. Ptali js m e s e zce la náh odně něk olik a studentů a naše vystřelená otázk a zasáh la i pár profesorů, k teří našim bystrým očím nestačili zm izet. Při lovu m ezi obávaným i, budoucím i aplik átory systém u, jsm e se dok once setk ali se zaječím únik em. Stačilo položit otázk u jednom u z profesorů v k abinetu a ostatní byli rázem tatam. Z obou sk upin dotázaných jsm e vybraly jen něk olik zdařilejších odpovědí a tyto + zbylé (necitované) jsm e zprům ěrovali. Z ajím á-li vás, jak tyto sk upiny reagovaly, nebo ch cete-li jen vidět, jste-li právě vy citováni, čtěte rych le dála nah lédněte i do našich grafů. Naše otázk a zněla: Jak ý je váš názor na nový šk olsk ý systém znám k ování podle norem Evropsk é unie? Stude nti: Kravina jak Brno, se něk do nudil! Pro profesory dobrý, ale pro nás ne! O n nějak ý je? Radši si nem yslím nic. M ě neček á nic dobréh o Rozum ný. Ne k aždá znám k a m á stejnou váh u a nelíbilo se m i prům ěrování všech. Učit se budu m uset tak jak o tak Profesoři: Upřím něz toh o nejsem nadšený M yslím, že až to budem e počítat, tak se z toh o asi zblázním e Až si zvyk em, asi dobrý. Jasně stanovená pravidla. Na k onci šk olníh o rok u nebude doh adování o znám ce a podobně Strašný, nelíbí se m i to!!! D oba to vyžaduje -jane- 6

9 Ak tuálně z e šk oly Sez nam ovák Gdyž přišelonen deň D, gdy sem m ěl jet na Seznam ovák, nevědělsem, esy se m ám těšiť, lebo co. H odiny letěly a já sem fúrt nebýlzbalené, prostě se m i nech tělo. Ale toš, řík ám si: Synk u, teh o času néni! A toš sem sám sebe přesvědčíl a začal baliť. Prvně si m osém v tem udělať nejak é systém, a toš sem začal sk ládať k om ínk y na postél. Až to nejak jak š tak š bylo, začál sem h ledať nejak ó k abelu, k teró bych to převezl, ale k abele nebylo. Až sem ju s potem v tváři uviďélzah ázenó gdesi vzadu, buch l sem dlaňó do čela, vzal ju a začaldo ní džgať všeck y ty h adry. Po pravděřečeno, šlo to ztuh a. Až se to jak si povedlo aj zapnóť, zjistilsem, že čas se nach ýlila nastala pom ály ta m inuta jíť se rozlóčit s babičk ó a vydať se na dalek ó cestu do Rajnoch ovic. Vše sem udělal, jak sem si naplánoval, h óplsem do auta a už se jelo. V m om entě sm e byli v Rajnoch ovicích. Vyjedem e k opec a h le h o, teh o ch lápk a sem už nek de viděl. H arddisk m i běžél na plný obrátk y. No ba, dyť on je to otec Pavel, šak sem m u tak y tenk ráť bylna svěcení. Šik ovné je to panáček. Potem nás poslalk e stolk u, k de ček ala jak ási švarná děvčica, je to nejak á budócí spolužačk a, lebo to bude naša profesork a?ale gdyž si s nam a začala podávať ruk y a představovať se, toš sem usódil, že to asi spolužačk a nebude, šk oda. O dšk rtla si m oje m éno v jak ým si papíře a poslala na ch atk u dva. A toš copak já vím, k erá ch atk a je zrovna dva? Dyť je jich tu vyrostených jak h řibů po díšť u, ale naš těs tí i to bylo zaříze ný. D ofrče l nejak é synek, na zádoch m ělnapsaný H onzík, toš sem usódil, že se asi tak aj m enuje, ch ňaplm i k abelu a už leť él k desi do k opca. Nevědělsem, k erá bije a toš sem šélza ním. Až potem m i došlo, že m ěvede do té m ojí ch atk y. Všady jacísi neznám í lidi, nik eh o sem neznal, no pocity teda nic m oc. Ale potém byla večeřa, řek nu vám, nejdůležitější čásť denníh o program a! Po večeři sm e se tak nejak začali ve třídě seznam ovať. Ve dvojicách jsm e se spolu m ěli navzájem baviť a potém o tem druh ém něco ostatním povyk ládať. Toš inform ací bylo h afl, ale k do si je m á všeck y zapam atovať? Nejak to dopadlo a už sem si pom alu začal pam atovať i něčí m éna, ale řek nu vám, největší problém m i dělaly Katk y, toš né aby ve tříděbyla jedna, pro zpestření dvě, ony só tam h neď tři, toš v tem aby se blbé vyznal. Potem eště byla noční h ra, ta byla tak y dosť zajím avá, protože byla k desi v lesy, k de to bylo sam é k lacek, k řík opa lebo nejak é třeť ák. 7

10 Ak tuálně z e šk oly Ale toš všecí to naštěstí přežili bez újm y na zdraví! Gdyž sm e šli spať, toš sem si tak řík al, zbytečně sem tady jél, enem nuda tu bude, nik eh o tu neznám, na co sem tadyk vůbec lézl? Ale dny letěly, až nastala sobota, den odjezdu. Sem si uvědom íl, co si řík ám první večír a zjišť uju, že se m ůj názor otočílo třistašedesát stupňů, lebo jak se tem u řík á, no prostě po našem, se Roz h ovor m i to rozleželo. Prostěti lidi, co sem první den vůbec neznál, só úplněsúpr lidi.uvědom íl sem si, že už m ám pořádek i v těch Katk ách a že je m i s něm a fak t dost dobře. Ani se m i jak si nech tělo odjížďat, ale toš zase si řík ám, že v pondělé se stejněuvidím e a přes tu nedělu to snáď neják vydržém. Roz h ovor s otcem Pavlem Stušk ou Jak ub Z elina, 1.A Do prvníh o čísla toh oto rok u jsm e se rozh odli udělat rozh ovor s osobností na AG poněk ud staronovou, a to s otcem Pavlem Stušk ou, k terý prožívá svůj com eback. Dobrý den, jak jste se dostalk e k něžství?" "Poch ázím z vesnice, k de jsem tak é m inistroval, a jak k luk y napadá, že by se ch těli stát trak toristou nebo potápěčem, tak m ěm im o tyto profese napadlo, že bych m oh lbýt k nězem. Ale nebylo to tak silné. Až potom, k dyž jsem přišel na Ágéčk o jak o student, tak m i zdejší atm osféra oživila m ou m yšlenk u povolání k něze. Šeljsem tedy za spirituálem a zeptalse h o, co bych m ěldělat, abych m oh l být k nězem. Tenk rát jsem to m yslelvážně. A k něz se usm ála řík á: Jasně, ale nejdříve běž, třik rát se 8 zam iluj a přijď zpátk y. Byljsem v šok u. Ale po nějak ém čase jsem m ěl děvče a ch odili jsm e spolu přes rok. Bylo to super, ale touh a po k něžství se opět vrátila. Rozh odovaljsem se. S dívk ou jsm e se rozešli a zpečetilo se to tím, že jsem si podalpřih lášk u do nultéh o ročník u - do k onvik tu a poté do sem ináře." Stačí to?" Stačí." Nějak ý čas jste učilna Gym náziu na Veleh radě. Vidíte nějak ý rozdíl tady na Ágéčk u?" Výrazný rozdílnevidím. Nedá se ale srovnávat šk ola, k terá funguje čtyři rok y, a šk ola s patnáctiletou výuk ou. Snažil jsem se dělat to, co jsem považoval za dobré. Je to jak o srovnávat otce a m atk u. Č lověk je m á oba rád."

11 Roz h ovor Co byste ch těl na AG zm ěnit, dok ázat?" Strašněrád bych šelve stopách otce Antonína. Rád bych byl pružný k potřebám šk oly. Je těžk é si dát předsevzetí a napasovat to na živý organism us. To nejde. Pok ud člověk s těm i lidm i žije, tak poznává jejich potře by. A na to bych ch tělre agovat." Co d ěláte ve svém volném čase?" Já strašně rád jezdím na m otorce. Vyrostljsem z babety, přes pionýr a jaw u, teď m ám e s brách u Suzuk i 650. M oc rád jezdím autem. A tak y m ám rád lyže a snow board. A tak y cyk listik u." Sledujete nějak é film y?" M ám rád spíše vážné na přem ýšlení a film y popisující zajím avý život nějak é os obnos ti." M áte nějak ý svůj oblíbený film, d oporučilb yste nějak ý?" Statečné srdce. A tak é Svěrák m á výborné film y. Tak též m oh u doporučit Um učení Krista. Ale na to m usí být ten správný čas." Předpok ládám e, že nejste jen film ový divák ; jak é čtete k nih y?" Dávám přednost duch ovní literatuře a k nih ám ze života." Co se vám jak o studentovi líbilo na AG?" H lavně parta na intru a přístup něk te rých vyučujících." Jak é byly (jsou) vaše oblíbené předm ěty?" Jsem přírodovědný typ, tak že ch em ie, m atem atik a, biologie, fyzik a. A počítače." Co byste ch tělvzk ázat na závěr?" M oc si přeji, aby vyrostly ze studentů osobnosti a aby studenti pom áh ali tam, k de je třeba. Bylbych rád, k dyby žili život naplno." Petr Gal Filip Sk ála, 2.A 9

12 Seriál 10 Něco pro detek tiva Jam ese V nevelk é m ístnosti se dvěm a ok ny se u stolu h rbí zah loubaný m už středníh o věk u Jam es. Je čerstvě vystudovaný detek tiv a brzy m u bude přidělen první případ. Z a necelou čtvrt h odinu bude porada, k terá o všem rozh odne. S poh ledem upřeným na h odink y se Jam es zdá poněk ud nervózní, avšak nadšení, že si zvolil právětoto povolání je nem alé. Tak už je rozh odnuto. Náš sym pať ák Jam es se pouští do práce. Případ se týk á m ístní h raběcí vdovy, k te ré něk do odcizil starožitné předm ěty a obrazy nevyčíslitelné ceny. Nalezena byla tak é m rtvola ženy. Přitom najatý strážce H arry nic neví a k am erový systém jak si selh al. Služk a, k dyž k činu došlo, uk lízela na druh ém k onci zám ečk u v pravém k řídle, k de se nach ázejí vesm ěs půdní prostory a pok oje pro h osty, a jediný syn vdovy Rich ard je v Itálii na služební cestě. Jam es se vydává na m ísto činu právě včas, k dy h o h raběnk a Joh nsonová oček ává. Tak spusť te, vybídne ji a vyčk ávaje se posadí. Byla noc, šla jsem si k olem 22h leh nout. Jsem zvyk lá ch odit brzy, to víte, být v tak velk ém sídle sam a není nic pro m ne a nuda tu je k nevydržení. Asi k olem jedné ráno se najednou probudím a slyším šram ot. Z vuk y se postupně stupňují, pak zaznívají vyděšené výk řik y. Přišla k e m ně služebná a vše m i pověděla. H lídači prý m ěli nezvanéh o h osta. Potom už se nepam atuji. H m, to by m oh li být třebas zloději, ale proč by risk ovali i přes alarm, ostrah u a k am erový systém? Navíc zavražděná byla nalezena v k řídle levém, k de i vy, m adam, m áte své pok oje. Nezapom eňte ani na to, že byly nalezeny vaše otisk y na k lice pok oje, k de na zem i ležela oběť. To si ale nedok áži vysvětlit, já beru silné lék y, a tak tvrděspím. Nik do a nic m ěnevzbudí. Před ch vílí jste však vypověděla o tom, jak jste se ráčila vzbudit. Do toh o ještěta služebná. No nic, vyslech nu i vaše zam ěstnance. Kolik vás zde tedy ze včerejšk a na dnešek bylo?

13 Seriál Já, dva h lídači, služk a Ann a m á zavražděná k om orná Em ily. Tak é jeden m už, Ch arles u k am erovéh o systém u. Dobrá, děk uji, odpočiňte si, potom se opět sh ledám e. Z atím sboh em. Jam esovi se ta věc nějak nepozdávala. Proč by tak m ajetná žena, k terou h raběnk a Joh nsonová bezesporu je, m ěla v dom ě jen tři m uže a alarm, k terý stejněnefunguje? Jam es vyslech l služebnou Ann i h lídače, tedy všech ny přítom né osoby. Ann potvrdila svou výpověď oh ledně úk lidu v pravém k řídle. Jeden ze strážců, H arry, nic neví, prý se po h odiněstřídalse svým k olegou, tak že v době vraždy pravděpodobně spal. Druh ý strážce, Bob, tvrdí, že následovalh luk přich ázející z levéh o k řídla, ale k dyž došelaž nah oru, dole jak o k dyby něk do přibouch ldom ovní dveře. Kam era v tem né tm ě nic nezach ytila, ani h lídač Ch arles o ní nic neví. Vzápětí však doplnil inform aci, že zavražděná Em ily se již u večeře ostře poh ádala s h raběnk ou. Ta jí zřejm ě h rozila vyh azovem. Proč, to už nezaslech l. Jam es se odporoučel do své nevelk é pracovny se dvěm a ok ny a sepisovalzjištěné inform ace. Snažilse h ledat spojitosti m ezi jednotlivým i obyvate li zám e čk u, k dyž zazvonil telefon. Pitva, jež byla provedena, prok ázala, že sm rt nastala k rátce po půl jedné ráno, vražedný nástroj prozatím neznám ý. Jam ese napadlo jm éno h raběnk y. To ona přece pravila něco o jedné h odině ranní. Navíc m á silné prášk y, že by je toh o večera vynech ala? Proč m ěla vraždit svou k om ornou?souvisí všech no s k rádeží cenností? Jas ný ale zůs tává fak t, že v době vraždy byla h raběnk a Joh nsonová při sm yslech, tudíž nespala a m oh la zabíjet. Jak ý důvod m ěla?nebo byla jen náh odnou svědk yní, k dyž vyrušila vrah a? Detek tiv Jam es nik dy neztrácí naději, pravda vždy vyjde najevo. Ať dřív nebo později! Pok račování příš tě... Diana Trtílk ová, 2.S 11

14 Z am yšlení Kaštan Vedle zastávk y v naší vesnici stojí vzrostlé k aštany. Teď na podzim všude k olem na zem i leží listí a m ezi ním m ůžete najít zelené ježečk y a h nědé k aštánk y. Vždyck y, k dyž vystoupím z autobusu, zvednu jeden k aštan, k terý m i pak dělá průvodce na cestě dom ů. Ž m oulám h o v ruce a m ám dojem, že do sebe vstřebává všech ny m oje starosti a sm utk y. Kaštany jsou zvláštní. Z k uste si jeden vzít do ruk y. Lesk ne se jak o sk leněnk a, ale přitom není zdalek a tak h ladk ý. A tak y jeh o barva není jednolitá, jak se na první poh led zdá, o to je však k rásnější. O brazce na k aždém k aštánk u jsou odlišné, vlastněje to jak o otisk y prstů stejné jen zdánlivě. M á snad k aždý k aštan vlastní duši?a nepřipadá vám jak o zázrak, že z k aždičk éh o k aštánk u m ůže vyrůst tak velk olepý jírovec? Toh le si řík ávám, k dyž si po cestě poh rávám s k aštanem v ruce. Dnes to ale bylo jiné. Vracela jsem se až po tm ě, ale h ned při vystoupení z autobusu m ě upoutala zelená pich lavá k uličk a ležící k ousek od cesty. O k am žitě jsem ji zdvih la a nesla opatrněna dlani, opatrněnejen proto, abych si nezabodla ostré bodliny do prstů, ale tak é proto, abych ježečk a nezničila. Vzpom ínala jsem na to, jak jsem jak o 12 m alá nadšeně sbírala zelené ježk y. Pok aždé jsem s napětím otvírala pich lavou sch ránk u, abych objevila to jem ňounk é tajem ství. Něk dy tam byl jeden k aštan, něk dy dva, a k aždý jiný! Nik dy nevíte, jak é budou nebo k olik jich bude, dok ud obalneodstraníte. Teď, k dyž jsem si k aštan nesla dom ů, m i připadalo, že je to tak ová m etafora tajem ství života. O patruji přek vapení v ostnaté sk ořápce, i k dyž nevím, co m ěuvnitř ček á. Jak m oc práce m i dá dostat se dovnitř?a nerozbodám si při tom prs ty? Právě jsem došla pod lam pu a přem oh lo m ě pok ušení sk ořápk u otevřít. Ale co je to?z elený obalje prask lý, k aštánek už něk do vytáh l. Rozčílilo m ě to. Vážně je to alegorie m éh o života?z k lam ání nad prázdnou sk ořápk ou, to je to, co m ě ček á? Vlastně ani nevím proč, ale nech tělo se m i asi zbavovat se m iléh o, i k dyž prázdnéh o společník a na cestě, tak jsem h o donesla až dom ů. Když jsem se k onečně posadila ve vyh řáté k uch yni, položila jsem nevděčnéh o průvodce na stůl. Z lostně jsem na něj poh lédla, ale najednou, věřte tom u nebo ne, jsem uviděla ještě druh ou prask linu. Dych tivě jsem sk ořápk u rozevřela. Ano, byltu ještě jeden.

15 Nebylto ten největší k aštan, co jsem k dy viděla. Nebyl ani dok onale k ulatý, protože s e až dote ď dělil o m ísto se svým brách ou, což h o leh ce zdeform ovalo, ale bylto m ůj k aštan. Se svou jedinečnou k resbou, m ůj M ám e se na zítra něco učit? Literaturu. Budem e psát písem k u. No, tyjo, to tedy nevím, k dy se budu učit. Dnes nem ám vůbec čas. Jejda, podívej. Co to tam je? Naše h lavy se h ned pootočí k ok nu autobusu a poh led se zastaví na protější silnici. H asiči, zách ranná služba a policie, pod silnicí v poli auto. Co se tam asi stalo? ptám e se obě. Pozornějsem se zadívala. Nějak á ne h oda. Vtom m ě polilstudený pot. Na tom poli stojí tatínk ovo auto. Náš autobus ujížděl svojí cestou a za ch víli jsm e už nic neviděly. Dom ů jsem přijížděla s obavam i a m yšlenk am i na to nejh orší. H odiny plynuly a já jsem m ěla ještě větší strach. Bylo čtvrt na šest, ale tatínek nik de, i k dyž obvyk le přijíždí už o půlčtvrté. M usela jsem o té neh odě říct m am ince, k terá nic nevěděla. O bě jsm e netrpělivě ček aly a doufaly. V h lavě se m i h onily vzpom ínk y na tatínk a a začala jsem přem ýšlet o sm rti. Proč k aždý člověk něk dy zem ře?buď jak o dítě, ve třiceti letech, padesáti, nebo dok once něk teří i po stovce?na co, k čem u je vůbec Konec nebo z ačátek? Z am yšlení jediný k aštan. Ten nejk rásnější na světě Tak přece m etafora?stačilo podívat se pod lepším světlem Pavla Trojanová, 4.A život?m yslím si, že k dyž už nám byl dán, m ěli bych om si h o vážit, neprom arnit h o. Ale jak ý sm yslm á život dítěte, k terém u před lety um řela m am ink a, a teď i tatínek?tak ové a ještě více otázek m ě napadaly. Bylo půldeváté a tatínek nik de. Vzpom něla jsem si na jednu velm i znám ou písničk u., ve k teré se v poslední sloce zpívá: Když k Ježíši odejdem e, ať nepláče pro nás žádný. Vždyť m y přece žít s ním ch cem e, v jeh o ch vále navěk y žít. Už jsem přestala cítit strach. Všech no ze m ne spadlo. Každý člověk m á nějak é poslání, něco m usí na zem i vyk onat. No, a pak už to je na tom nah oře, k dy si nás povolá. V devět h odin jsm e uslyšely cvak nutí k lik y. Vstaly jsm e ze židlí a šly jsm e se podívat na ch odbu. Tatínek! Tak jsem byla šť astná, k dyž jsem h o uviděla. Uvědom ila jsem si, jak h o m ám m oc ráda, a h ned jsem m u to tak é řek la. Ale nevím, jak bych om se zach ovaly, k dyby to vybourané auto bylo opravdu tatínk ovo. Z vládly bych om to?s Boží pom ocí třeba ano. H lavněna Něh o nezapom ínejm e! M iluše H anák ová, 4.A 13

16 Vlastní tvorba Podz im ní povídání A m ám e tu opět září. Z áří je nejen doba začátk u šk oly, ale je tak é sym bolem přich ázejícíh o podzim u. Prázdniny neodvratně sk ončily, avšak to není důvod k e sm utk u či sk líčeným náladám. Sice nám v uplynulých dnech napršelo až až, přesto se m ůžem e pobavit s přáteli nebo rozečíst zajím avou k nížk u. Ani s AGinem se ve volných ch vílích nudit rozh odněnebudete! Podzim ní čas je plný barev a rozličných vůní. Vůbec k aždé období se m ůže poch lubit šk álou pestrostí, jen m usím e bedlivě naslouch at a zk oum at. Z apracuje-li i naše fantazie, uvidím e svět jiným a očim a, vzdálený od všedních dnů na m íle dalek o. Pocítím e příjem nou náladu, radost a den bude opět o něco veselejší. Jednoh o dne, k dy bezcílně bloudím Podzám eck ou zah radou zah loubaná do svých m yšlenek, uvidím dvěděti - ch lapce s h olčičk ou, asi k olem první třídy zák ladní šk oly, jak běh ají po trávnících i záh oncích a plaší s jásavým pok řik em m ístní pávy a jiná zvířata. Z počátk u nem oh u uvěřit jejich počínání a se zvýšeným h lasem se ptám, co jim ty něm é tváře udělaly?drze m i odsek nou s tím, že jim starší sestra odběh la, tak že si prý m ají h rát. Dok once jim ani nik do neřek l, jak se m ají ch ovat. Nejsem sice nějak ý učenec nebo tak, ale začala jsem jim vysvětlovat, co se sluší a patří, to vše pom ocí povídk y, k terá je zaujala. O statně jejich starší sestra se již sh áněla po dětech, a tak jsm e se rozloučili. Něk dy, k dyž jdu ok olo, je zpovzdálí pozoruji, avšak již více neh lučí a zajím ají se o svět k olem sebe. Povzbudivé, ne?stačilo m álo Diana Trtílk ová, 2.S 14

17 M ilí prváci, m ám e pro vás něk olik rad, k terým i se s troch ou nadsázk y m ůžete řídit Starším ročník ům m oh ou rady sloužit pro pobavení, ale pro m noh é budou m ožná i poučením Váščas je drah ocenný... Rozvrh něte si správně svůj čas! (na nák upy, sport, rande ) Alespoň něk dy byste si m oh li najít trošičk u (dost) času na učení a přípravu do šk oly! Ve šk ole Ve šk ole nezapom eňte poslouch at profesory při výk ladu učiva --> i oni z toh o budou m ít dobrý pocit a vám to pom ůže při připravování se na další h odiny. Se starším i osobam i se snažte vych ázet co nejlépe, m oh lo by se vám to v budoucnos ti h odit. Ne věříte??? VĚ ŘTE!!! Važte si svéh o zdraví Prvňáčk ům! Stručně a výstižně Studenti studentům Při všech těch ak tivitách a učení dodržujte pravidelné stravování a pitný režim!!! (nějak á ta m lsk a neušk odí) Pro získ ání nové energie dodržujte definici spánk u! Ch ce-li být bytost sch opna činnosti, m usí vložit svou energii do pravidelnéh o spánk u, k terý by m ělm ít zdravý vliv na k ruh y pod očim a. --> v rám ci norm y (norm a: m ax. prům ěr je 2,53cm ) Nejen šk olou je člověk živ Jistě vám nebyl utajen duch ovní program AG, proto neváh ejte a využijte nabídk y spirituálu šk oly!!! A co vaše já? Důležitá je sebedůvěra a přátelství. Ne všech no, co vám radí ostatní, je správně!!! A teď něco pro intrák y Z dá se vám, že je vám zim a???ne všech no, co se zdá, je sen Tady je to h olý fak t! :-) O BLEČ TE SE! O djak živa jsm e m y lidé zvědaví Ž ere vás nějak á otázk a nebo m áte problém??? Napište nám na e-m aila m y vám rádi zodpovím e vaše dotazy (dobré dotazy se svolením autora zveřejním e - anonym ita zaruče na!!!) Ž ere vás něco??? Proto neváh ejte a pište na: Roh seznam.cz k seznam.cz Terezie Káňová Ludm ila Šůstk ová, 2.A 15

18 Sm ěj se s nám i Perličk y z h odin Prof. O ndráček : Je to tzv. duální výuk a, jedna profesork a na dvětřídy. To nik de není, to je jen na naší šk ole. Prof. O ndráček : M aturitní večírek si dejte pok ud m ožno na pátek večer, ať vás pak už nik do ve šk ole nevidí. Prof. M otyčk a: H lavněto, co tady řík ám, nepište nik de na tabla, m oh lo by to podk opat m oji politick ou k ariéru. Prof. Kotas: no tento přík lad je leh k ý, ten spočítám sám Prof. Vláčil(při zk oušení): Potůčk u, na tom sešitěpoznám, co jsi m ělpřed 14ti dny na s vačinu PavelP.: To už je dýl Prof. Kotas vysvětluje na tabuli zápis logaritm u a k rasopisněpíše na tabuli: Petr D.: Jé, pane profesore, vy um íte psát i h ezk y? Neznám ý vtrh ne do h odiny fyzik y a nevšim ne si profesora: Z DAR! Vy js te 2.A??" (pře dá třídnici) Prof. Vláčil: Já se tady cítím jak na divok ém západě! Prof. Vláčil: H udečk u, ty tady usínáš pod svícnem, záře fyzik y na tebe nedopadá. Ty tady plesnivíš. Bude to očišť ující pětk a a budem e činit pok ání Událo se ve vašich h odinách něco zvláštníh o?m áte nějak ou h lášk u, se k terou se ch cete podělit s ostatním i? Neváh ejte a k ontak tute nás! Stačí jen sepsanou h lášk u doručit Liborovi Výzva!! Talašovi, k terý je sbírá a upravuje k otištění. Nic to nestojí, jen dávat pozor a už se celé AG m ůže sm át. Stojí to za to! Děk ujem e... Redak ce 16

19 Z ávěr Poh led Prsty se dotýk áš k onečk ů m ých vlasů, potich u šeptáš svůj nek onečný sonet slibů a k rásných nápadů, k teré si přeji, ať nik dy nesk ončí. Dotek y k reslíš k řivk y sváteční, líbáš a ček áš, co bude dál, poh led Ti napoví, že já Ti věřím a přijím ám tvá ús ta, snad jsou jen m á. 17

20 ŠÉFREDAKTO ŘI: Pavla Trojanová, Radek Janoštík REDAKTO ŘI: GalPetr, H anák ová M iluše, Janák ová Petra, Káňová Terezie, Petroš Vojtěch, Sk ála Filip, Štolfová Jana, Šůstk ová Ludm ila, Talaš Libor, Trtílk ová Diana GRAM ATICKÝ ÚPRAVA: prof. Arank a Řezníčk ová, prof. Lenk a Jurásk ová GRAFICKÁ ÚPRAVA: Radek Janoštík TISK: Sponzoři

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 4 2007/8 AG in Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži O bsah Úvodník 1 Ak tuálně ze šk oly 2 Z ávěre čná 2007 2 AG O pen 2 Výje zdní zas e dání parlam e ntu 3 Ples AG 4 Sbor AVE 5 Soutěž 5

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21

D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21 Obsah Seznam použitých z k ra te k...14 Předmluva... 17 D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O... 19 HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21 1 R odina a ro d in n é p ráv o. P ojem a

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 5 2007/8 AG in Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži O bsah Úvodník 1 Ak tuálně ze šk oly 2 Den poezie 2 Výsledk y recitační přeh lídk y 3 Peeři na H ostýně 3 Den barevných ponožek 4 Jak s

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu.

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Český jazyk 1 Otázka číslo: 1 Která z těchto vět je napsána bez chyb? Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byli plné ryb. Modrá obloha se vzhlížela

Více

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e...

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... Ú v o d...1 1 K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a... 1 2 C o n a le z n e te v t é t o k n iz e... 1 2 T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... 1 3 1. S e z n á m e n í s d a ta b á z e m i...1 5 1.1

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Obsah. ANTONlN SOVA I JÄ NIKDY NECHCI DOHOTOVEN BÝT 2 4 7

Obsah. ANTONlN SOVA I JÄ NIKDY NECHCI DOHOTOVEN BÝT 2 4 7 Obsah I A lo u k y b u jn ě kvetly, květy šum ěly U řek (K věty intim ních nálad) 9 Jarn í večer (K věty intim ních nálad) 10 Ja rn í noc (K věty intim ních nálad) 11 O lše (K věty intim ních nálad) 12

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN Jiří For á ek Obsah prezentace Úvod O sah RÚIAN a zdroje úvod ího apl ě í Úze í ide tifika e a adres Ko trol í a rozdílové sestav Co ás trápí při správě RÚIAN? Ko

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ Předvědecká p sy c h o lo g ie...21

Obsah. ČÁST PRVNÍ Předvědecká p sy c h o lo g ie...21 Obsah Prolog Bádání v e vnitřním vesm íru... 13 Psychologický experim ent v 7. století př. K r... 13 Poselství b o h ů... 14 O bjevení lid sk é m ysli...16 ČÁST PRVNÍ Předvědecká p sy c h o lo g ie...21

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e Obsah Slovo úvodem T o m á š T y l i...11 O becné poznám ky V la d im ír B e n e š m l... 12 H istorick é rem in isce n c e V la d im ír B e n e š s t... 15 1 Vybrané k ap itoly z a n a to m ie a fy zio

Více

Předmluva к českém u vyd án í... Úvod...

Předmluva к českém u vyd án í... Úvod... Předmluva Předmluva к českém u vyd án í... Poznámka p ře kla d a te lky... Poděkování... Úvod... Kapitola 1 Diagnóza... Diagnostika Aspergerova s y n d ro m u... První fáze: posuzovací s tu p n ic e...

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15 Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE... 19 1.1. Krize trestu odnětí sv o b o d y... 19 1.2. Alternativy к u v ězn

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI OBSAH Lze se naučit etiketě? 5 Etiketa a zdvořilost jsou slova souzvučná 5 Zoon politikon 6 To se mám přetvařovat? 7 Jaké jsou největší prohřešky vůči společenským pravidlům? 7 Slušnost a zdvořilost 8

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2-

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2- REDAKČNÍ RADA Lucie Fiedlerová (9.B) str. 10 Marek First (9.A) str. 4 (obr.) Barbora Kopečková (5.A) str. 10 Vojtěch Košťál (2.A) str. 4 Sandra Levová (8.A) str. 6 Lenka Malichová (7.B) str. 7 Lucie Oličová

Více

Í ů ý Ž ú ř ě ú š ě ů ů Č č š ě ů ě ý ě ů ýš ě š ř ů ě ř Č ý ěř š ů Č Ž Ž ýš ý ř ý ý ř ž š č ě ý ý ří ýš ú ř č Ž ř ř ě š Ž ž ý ř Ú ř ý ú Í č ů Ž š ý ř š ě ý ř š ě ů ě š ý Č ě ý ří ú š ů š ř ý Ýš č ů ě

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8 Ú v o d e m... 5 H ledání a poznávám M n i c h o v...8 P r o te k to r á t... 9 Válka...11 Z atčení o t c e...13 D ůvěra v lepší b u d o u c n o s t...15 Stadion a K u ra to riu m...18 T o ta lein satz...20

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Obsah. Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13

Obsah. Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13 Obsah Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13 Bekynč a ženské náb o žen sk é h n u tí ve 12. a 13. století / 15 Bekyně M arkéta Porete / 27 Jazyk a žánr / 33 Zrcadlo a kurtoazie

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR Projekt Autor práce: Anna Šperková

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

š É É É É Ř Ý ň ě š š Ž č č č š ě č Ď ě ě ě š č ň ě ěžč ĎŽ ň ě š ě Ž ě š ěň Š ě Ď č ě Ů č ě ÚŽ ě š ě ě Ž ň Ž č Ž ě ě ě ě ž š ě ň Ů Ž č Ž ě š ň Ó č ň š ě ěň č Ž Ž š ě ě ě ě ň ě Ž č š ě š Ů č š š ě ě ň š

Více