Z OBSAHU CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s ISSN EuroExpert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s ISSN 1805-6881. EuroExpert"

Transkript

1 CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE REPUBLIKY EuroExpert ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s Z OBSAHU CiNNOST KOMORY Informace ze zasedani predstavenstva Komory soudnich znalcu CR ze dne 11. bfezna Kvalitni znalecky posudek je klicem k uspechu 2 Vyhlaska c. 441/2013 Sb.: Komentar k urceni indexu polohy podle prilohy c. 3, tabulka c. 3 a 4 6 Jaroslav Pejzl: Priznani odmeny a nakladu znalce V i'izeni pi'ed organy vei'ejne moc 7 Lubos Chaliipa: Trvajici nepripustna regulace najmu pozemku 13 F/a<///«j> A^«///; Oceiiovani a goodwill 16 Eduard Justa: Vady obkladacskych praci 24 VYDAVA,RADNY CLEN ISSN KOMORA SOUDNICH ZNALCII CR EUROEXPERTU Prosecka 74/412, Praha 9-Prosek v Nakladatelstvi SEL REDAKCNi PREDSEDA: RADA Ing. JlNDRICH KRATENA, CSC. CLENOVE: Ing. VLADIMIR VACHA, Ing. EDUARD STACH, CSC, MUDR. JAN KUBICE, Ing. VLADIMIR KuLiL, EVZEN SPERGER, Ing. ANTONIN ZALUD TECHNICKA EVA SEIDLOVA REDAKCE: NEPRODEJNE - VYDAVA KSZ PRO INTERN! POTREBU REDAKCNI UZAVERKA CiSLA DNE PREDANO DO TISKU DNE Vyber z Cenoveho vestniku 30 Pfehled cenovych map stavebnich pozemku obci - stavk Jednotlive cidnky a dalsipfispevky nevyjadfuji stanoviska a ndzory redakce casopisu ani orgdnu komory,pokud tak neni vyslovne uvedeno. Za obsah jednotlivych pfispevku odpovidajijejich autofi.

2 Dalnicni sit' ZAVER V prispevku byly popsany a nove definovany nehmotne vlivy pusobici na cenu movitych veci a nemovitosti vcetne pozemku. Byl nove definovan vztah nehmotneho majetku a goodwillu (badwiliu). Byly stanoveny kontrolovatelne postupy pro jeho oceneni. Byl navrzen novy postup pro rozdeleni ceny nemovitosti vcetne pozemku na hmotnou a nehmotnou soucast ceny. Byly prozkoumany v teto oblasti historicke ocenovaci metodiky z 20. stoleti a nalezen vyznamny zdroj ocefiovacich metodik na Ministerstvu zahranicnich veci CR v souvislosti s valecnymi reparacemi po 1. a 2. svetove valce [4]. Tyto metodiky jsou pfekvapive sofistikovane a jsou dosud jedinymi oficialne uznanymi mezinarodnimi ocenovacimi standardy v Evrope. Pouzita literatura [1] BELOHLAVEK A, HOTOVA R.: Znalci v mezinarodnim prostredi, C. H. Beck Praha [2] DESCARTES RENE ( ). In: CETL J. A KOLEKTIV, Priivodce dejinami evropskeho mysleni, Tiskafske zavody, n. p. Praha [3] MARIK M.: Urcovdni hodnoty podnikii, Ekopress Praha [4] Ministerstvo zahranicnich veci CR, Loretanske namesti 5, Praha 1, Archiv MZV, oddil Valecne reparace [5] SMITH G., RUSSELL L.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley and Sons, New York , navrh zmen cerven 2010, ISBN Zdroj obrazku: Wikipedia 2013 Vady obkladacskych praci Eduard Justa Co nas muze potkat pri posuzovdni kvality navrhovdni a provddeni keramickych obkladu a dlazeb. Mnohdy je to problem, ktery nevnimame, v nekterych pripadech jde o vsak o znacny problem, ktery pfinasi dalsi financni vydaje na opravy nebo na snizenou zivotnost konstrukce. Problematika je velmi siroka a v nasledujicim textu budou uvedeny jen vybrane problemy. Z hlediska hodnoceni vad jde o tyto nejcastejsi problemy: Vady podkladu Nevhodne voleny technologicky postup a neznalost pracovnich postupu Nekvalifikovanost a nekazefi Vadny material Esteticke vady 24

3 Jiz V livodu je nezbytne vysvetlit postaveni obkladacskych praci V procesu vystavby a co jsou obkladacske prace. Obkladacske prace svym charakterem jsou montazni prace vyzadujici: Pfesnost, peclivost, planovitost Znalost novych technologii, materialu, naradi a pomucek Odpovednost (zakryva praci jednoho femesla a pfipravuje praci pro dalsi) Jde o jednu z poslednich rucnich praci na stavbe. Podklady a jeho kvalita. Z hlediska poruch jde o nejcastejsi pficinu. Zakladnim pozadavkem na podklady je pozadovana pevnost podkladove konstrukce, povrch musi byt zbaven prachu a dalsich necistot, musi mit pozadovanou vihkost, ktera souvisi s vyzralosti podkladovych vrstev. Keramicke obkladove prvky jsou vnimany z hlediska siloveho jako inertni a maji nesilove pusobeni na okoli. To je pouze idealni stav. V podkladnich konstrukcich probihaji zmeny (zejmena v prvnich letech). Dochazi k objemovym zmenam podkladnich konstrukci a v jejich dusledku dochazi k deformacim konstrukci. Keramicke obkladove prvky maji silove pusobeni na okolni konstrukci vlivem teploty tj. napf. stfidave osluneni a castecne u nasakavych prvkii V ramci hydrotermalniho narustu. Nerespektovani fyzikalnich vlastnosti, tj. koeficientu teplotni delkove roztaznosti (KTR) dochazi k porucham obkladii. Je tfeba si uvedomit, ze je u keramiky polovicni nez u betonu. Lepici a vyrovnavaci vrstvy pak musi vyrovnat vznikla smykova napeti. K odstraneni tenze slouzi dilatace a to nejen konstrukcni, ale dalsi dilatace instalovane v obkladu. Na rozdil od nekterych vyspelych zemi je u nas absence odpovidajicich norem a dalsich pfedpisu v oblasti obkladani nebo informace jsou roztrouseny v mnoha normach a pfedpisech. Jednou ze dvou norem, ktera se zabyva obkladanim je CSN Obecnd pravidla pro navrhovdni a provddeni keramickych obkladu ", kde V ustanoveni k podkladum jsou shrnuty v kap. 6 Navrhovdni, odst Podklady, tab. I - Vlastnosti podkladu -jde vsak o obecne formulovane pozadavky na podklady. Z pohledu Noveho obcanskeho zakoniku je vyhodne definovat dalsi podrobnosti technickych podminek ve smlouve o dilo. Z te pak pfi posuzovani vad Ize ziskat dulezite informace pfi posuzovani vad. Jednou z dosti cetnych poruch jsou nepfedpokladane dodatecne objemove zmeny v podkladove konstrukci, ktere mohou vzniknout i po 5-ti letech. Vetsinou jde 0 dusledek zmen vnejsich podminek, zpravidla V ruznych kombinacich napf. zvysena vihkost a teplota. K tomu se zjisti, ze v objektu neni fadna vodorovna a svisla izolace a po dilatacich neni ani pamatka. V dusledku toho dojde k poruse tim, ze nejdfive zacne dochazet k odlupovani" nebo praskani" dlazby, popf. svisleho obkladu. Pochopitelne jako prvni je oznacena vada keramickych obkladovych prvku. Ve skutecnosti jde o vady podkladu. Nestabilita podkladu - Pruzny podklad (dfevo, kov, sadrokarton) - je mnohdy duvodem nespojeni nebo popraskani - nutno stabilizovat a pouzit odpovidajici typ lepidla (napf. S2) Vihkost podkladu Jinym pfipadem nespojeni keramickeho obkladoveho prvku je vliv vysoke vlhkosti podkladu. Vysoka vihkost podkladu hraje velkou roli pfi pokladce zejmena u velkych formatu. Obvykle je doporucena vihkost cementovych podkladu CM do 0,5 % a anhydritovych podkladu CM < 0,3 %. Podle novych informaci se pfi pouziti velkoformatovych dlazdic nyni doporucuje CM < 0,2 %! Pfi pokladce na anhydrit mohou vzniknout problemy v nedostatecne pfidrznosti dlazby k podkladu tim, ze je nedostatecna pf iprava podkladu 1. Neodstranen veskery slem" z brouseni podkladu 2. Pouzita penetrace nevytvafi pozadovany adhezni mustek" Napf. pokyn vydany v Nemecku ZDB na rozdil od ceskeho hovofi o a) Pouziti brusneho zrna c. 16 b) Brouseny povrh odstranit vysatim U nas se hovofi pouze o ocisteni. Zameteni brouseneho podkladu nefesi odstraneni jemnych prachovych podilu, ktere pak pusobi jako izolant. I volba vhodneho vyrovnavaciho podkladu muze hrat vyznamnou roli. Smrtelnou kombinaci mohou byt koupelny, kde pficky a stropy jsou sadrokartonove, podklady z anhydritu s tepelnymi rohozemi a to zejmena pfi vysokem zatizeni jako jsou napf. hotelove provozy. Zde hraje mimofadne dulezitou roli projektove feseni s dokonalym fesenim hydroizolaci a kvalita provadecich praci. Pfi provozu pak je nezbytna nalezita pece pfi udrzbe. Z dlouhodobeho hlediska neni vhodne provadet anhydritove sterky v koupelnach. Jsou zdrojem problemu i kdyz vyrobci prokazuji jejich vhodnost. 25

4 Pridrznost dlazeb k podkladum - dokonale podlepeni. Jde 0 velmi frekventovane tema, ktere nabyva na vyznamu ve spojeni s velkoformatovymi obkladovymi prvky Z hlediska pevnosti spoje postacuje, aby podlepeni V interieru bylo ze 60 % plochy, spise podle novych zjisteni v 80 %. U velkych formatu toto neplati. Bylo prokazano, ze lepidlo pod stfedem dlazdice neni vytvrzeno - a po case dochazi k degradaci lepeneho spoje. Voda obsazena v lepidie zustava a neni mozne ji odstranit Pouziti vhodneho lepidla - nejlepe, ktere chemicky vaze vodu. Pouziti vhodne zubove sterky napomaha k lepsimu kontaktu. Nezbytna kontrola podlepeni, zpravidla se lepi oboustranne. Pfi sparovani v interieru je nezbytne dodrzeni technicke sifky spary 3 mm u dlazeb o hrane nad 60 cm a tl. 8 mm. Tento pozadavek obsahuji pokyny (Merkblatt) vydane sdruzenimi v Nemecku, Rakousku a Svycarsku. Pozadavek na rozsah podlepeni obkladoveho prvku Vnitfni steny Podlahy Vnejsi steny Mokre plochy Komercni podlahy Vnejsi podlahy 65% 80% 100 % 95% 90% 100 % Kvalita podlepeni zavisi na optimalnim mnozstvi naneseneho lepidla a velikosti zubove sterky Volba velikosti zubove sterky - orientacni hodnoty Format obklad. orvku Min. velikost zubu 150 X 150 mm 6x6x6 mm 200 X 200 mm 8x8x8 mm 250 X 250 mm 10 x 10x10 mm 300 X 300 mm 12 X 12 X 12 mm nebo s radiusem 16 mm 400 X 400 mm 15 X 15 X 15 mm nebo s radiusem 16 mm Pouziti zubovych sterek s radiusem u pokladky do tzv. rozlivnych cementovych malt ma vyhodu spocivajici v lepsim pokryti s minimem vzduchovych bublin Dalsimi faktory pro uspesnost pokladky je rovinnost podkladu a rovinnost keramicke desky. Pozadavek CSN na rovinnost u velkych formatu jiz nemusi vyhovovat a je tfeba individualne stanovovat pozadavek na rovinnost. To si fada projektantu neuvedomuje. K tomu je tfeba pocitat s normovymi odchylkami od rovinnosti keramickych obkladovych prvku, pfimosti hran. Pozadavky na geometrickou pfesnost se zvysili vydanim aktualizovane CSN EN ed. 2 v kvetnu Vady materialu se vyskytuji, ale v mensi mife. Problemy mohou nastat v geometrickych rozmerech - zejmena u velkych formatu dlazeb a obkladu. Tolerance ± 0,5 % v pfimosti hran die CSN EN byla u velkych formatu nedostacujici- ISO 13006:2011 stanovi absolutni hodnoty. Dfivejsi tolerance v rozsahu ± 0,5 % na zakfiveni u velkych formatu zpusobovaly znacne problemy pfi pokladce a byly zdrojem reklamaci. Pfestoze CSN definuje maximalni pi^esahy sousedicich desek tak, ze pfi spare do sifky 6 mm muze byt pfesah max 1 mm a pfi spafe vetsi nez 6 mm muze byt pfesah max. 2 mm. Ve skutecnosti pfesah 0,6 mm byva zdrojem zaskobrtnuti. kalibraeni kllnek 1 mm 2 mm Obr. 1 Mereni presahu podle CSN S klasifikaci velkych formatu si Evropa prozatim nedela problemy, V USA se za velke formaty povazuji obkladove prvky, ktere jsou od velikosti hrany 12", tj. cca 400 mm. Nyni ISO vydalo art 2 ISO TR17870,Guidelines pro instalaci tenkych keramickych obkladu a panelu", kde dale definuje nove keramicke obkladove prvky tak, ze Tenke keramicke obkladove prvky jsou s tloust'kou pod 5,5 mm o plose az 3600 cm^ nebo hrana neni vetsi nez 600 mm. Tenke keramicke velkoformatove prvky s tloust'kou pod 5,5 mm plose vetsi nez 3600 cm- nebo hrane nad 1200 mm. Tenky keramicky panel s tloust'kou pod 5,5 mm s povrchovou plochou vetsi nez 1 m^ nebo hrana nad 1200 mm 26

5 Nove se jiz liovof i o velkycii formatech jako o panelech. Vsechny tyto ultra tenke materialy jsou pruzne - daji se ohybat, jsou ki^eiike a maji malou pevnost v tiaku, zejmena pak jsou malo odolne na kolovy tlak. U rektifikovanych dlazeb je stanovena sifka spary 3 mm, sifka spary se zvysuje na 5 mm pro panely s delkou 3 m S tim souvisi i otazka, zda se mohou lepidla C2S1/S2 se vyrovnat s roztaznosti 3 mm celeho panelu. Bylo doporuceno pouzivat lepidla s reaktivnimi pryskyficemi, tj. typ. CG2 a soucasne vyzadovat od vyrobce-dodavatele ujisteni, jake lepidlo a diazba vyhovuje pro dane pouziti. Znalost techto zasad pomuze casto odhalit vady. Vykvety na balkonech, schodech a terasach Ke vzniku vykvetu dochazi tehdy, pokud jsou naplneny 3 podminky: 1. Musi byt pf itomne rozpustne soli (tyto soli jsou pf itomny v produktu portlandskeho cementu z vyrobniho procesu). 2. Voda musi byt pfitomna v lepidie, maltovem lozi nebo sparovaci hmote, a nebo trvale zatizene vodou. 3. Musi pusobit nejaky druh sily (odpafovani, gravitace, kapilarni pohyb, atd.) ten pfinese soli na povrchu instalace. Soli pak mohou byt uvedeny do roztoku a vedeny na povrch. Pokud jsou naplneny vsecliny 3 podminky: voda vynasi na povrch oxidy a vypaf uje se, soli ziistavaji na povrchu, kde reaguji s oxidem uhlicitym ve vzduchu. reakce s COj otaci soli do viditelneho bileho materialu, ktery shromazd'uje na povrchu. Tyto soli - uhlicitan vapenaty, uhlicitan sodny, uhlicitan draselny, nebo hydroxid vapenaty popi'. komplexni soli jsou podle typu obsazeny v portlandskem cementu a nebo jsou pf isadou, ktera mohia byt pf i- dana do betonu nebo malty. Obr. 2 Schema prostupu CaO horninou az na povrch, kde dojde ke spojeni CO2 a vznikne CaCO Z hlediska zatizeni jsou terasy, balkony a schody stejne zatezovany a zejmena u schodii si to malokdo uvedomuje. Tato problematika je na tolik rozsahla, ze je vhodne se ji venovat samostatne. Uzavirdni spar suikonem Velmi castym nedostatkem je spara silikonu v sifce 2-3 mm. Pfi teto sifce neni mozne zaplnit sparu a jde pouze 0 povrchove uzavfeni. Takove spary nemaji zadnou zivotnost. Aby spara byla funkcni, pak je dobre mit spary siroke 6 mm. Vznika zde jeste jeden problem, protoze silikony a dalsi pruzne tmely jsou schopne kompenzovat napeti pouze ve 2 osach. Z tohoto duvodu musi byt uvnitf spary podepfen polyuretanovym provazcem. 27

6 Stale plati CSN Zl, Obklady keramicke a sklenene, ze zafi 1978 CI.53 V prostorech, kde ma byt polozena diazba, se nejdfive provede obklad sten. Diazba se pod obklad zasunuje. Toto ustanoveni se nedodrzuje a diky pevnemu ulozeni bez obvodovych spar dochazi k destrukci podlah. Pruchodky - zacinaji byt problemem, zejmena V dfevostavbach, kde neutesnenim zateka do dfevene konstrukce. Pouzit vsechny slozky v systemu (nesetf it na nepravem miste) Podivejte se na odpady na stavbe Lepeni keramickych dlazeb na OSB desky Lepeni na OSB desky popisuje Merkblatt 14, ktery vydal Osterreichsche Fliesenverband, kde upozortiuje na skutecnost, ze podle vyrobce OSB desek - nejedna se o idealni podklad pro obkladani. Vhodne podklady pro obklady pouze nasledujici OSB desky - se pouzivaji: OSB/3 desky pro nosne pouziti ve vlhkem prostfedi OSB/4 desky s vysokou pevnosti pro nosne aplikace ve vlhkem prostfedi Dilatace - minimalni vzdalenost > 15 mm od zdi a napf. podle ONORM B 2207, velikost dlazdice nesmi pfekrocit 200 X 200. Poruchy na OSB deskach vznikaji pfedevsim tim, ze cementove lepidlo je zbaveno vody, protoze jej deska odsala a tudiz nemuze dojit k hydraulickym procesum vytvrzovani. Dalsim problemem je nespravne ulozeni desek, kdy podklad je pruzny - nejsou podpory v vzdalenosti 400 mm od sebe. Obr. 4 Ukazka reseni detailu pruchodky stenou s vodovodni armaturou Neznalost pracovnich postupu a zameny materialu Plati zasada - pouziti jednoho systemu - nekombinovat materialy Dodrzeni technologickych postupu Neprovadet zameny materialu Cisteni a udrzba keramickych materialu a kamene Opomijena nebo netusena cinnost, kterou neize nepodcenovat. Zejmena neglazovane dlazby a kamen je nezbytne po pokladce fadne ocistit, penetrovat a povrchove upravit. Postup pfi cisteni a povrchove uprave: 1. Myti - hloubkove po pokladce pfed sparovanim 2. Penetrace - zaplneni poru u keramiky, vytvofeni nepropustne vrstvy" u kamene (kamen dycha) 3. Sparovani 4. Myti a konecna povrchova uprava S tim souvisi i povinnosti prodejce upozornit na specifika pokladky - zejmena pokud jsou keramicke obkladove prvky opatfeny napf. nanovrstvou. Jak cistit 28

7 a udrzovat zejmena lestene dlazby, specificke informace vyzaduji take cihelne dlazby - cotto. Udrzbove chemie je velke mnozstvi a je nezbytne mit informace o koncentracich pfipravku a jejich vhodnosti. Napf. HG cistice maji ph az 1,0!!!! JAR - ph = 9. Cistice obkladu v koupelnach v rozprasovaci zpravidla neobsahuji informaci o tom, ze povrch musi byt nejdfive namocen vodou, aby cementove sparovaci malty nebyly naruseny cisticimi prostfedky. Pfevaznejde o koncentrovane kyseliny, napf. kyselina mravenci, fosforecna apod. Rozsah temat obkladani je velmi siroky a fada temat, jak bylo naznaceno si vyzaduje podrobnejsi vysvetleni. Jde napf. o protikluznost dlazeb, kde je velke mnozstvi problemu, feseni barevnych rozdilu keramickych obkladovych prvku. Vady kladecskych planu, nebo zcela zapomenuta problematika obkladu ze skla. Na procesu obkladani se podili v fetezci investor, projektant, management stavby a obkladac. Kazdy ma v procesu svoji roli a odpovednost. Ty se musi plnit. Nechtejte, aby obkladac fesil ulohy s dilatacemi, ktere jsou povinnosti projektanta. Investor si musi uvedomit, ze jsou zde technologicke Ihuty, ktere je tfeba dodrzovat. Management stavby mnohdy nema dostatecne zkusenosti. Jak z toho ven? Jedno z feseni spociva v zavedeni systemu spravnych praxi a certifikaci femeslnikii. V ramci projektu Sprdvnepraxepfi obkladanikeramikou, sklent a kantenent" budou vydany 2 pfirucky, ktere budou obsahovat pokyny k navrhovani a provadeni obkladu. Jde o pfenos ovefenych zkusenosti z Rakouska, Svycarska a USA. Pozdeji k tomu pfibudou o pokyny nemecke. Jde o zacatek dlouheho a sloziteho procesu nastavovani systemu jakosti, ale take ochrany spotfebitele. Informace o projektu jsou na Program celozivotniho uceni DZS^ Best practice for Ceramic, Glass and Stone Tile installation Recenzoval Ing. Vladimir Vacha, Fakulta stavebni, CVUT Praha Zpracoval: Dr. Eduard Justa Ceramic Consulting Services a clen Cechu obkladacu investor I projektant \ L^r^ 29

Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem. Transfér inovací cesta ke kvalitě

Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem. Transfér inovací cesta ke kvalitě Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Transfér inovací cesta ke kvalitě Trocha historie Pokládka do písku, později to bylo do malty Nářadí Jak běžel čas Současnost Otázka: Umíme pracovat

Více

Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem a certifikace obkladačů. Trnitá cesta k úspěchu

Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem a certifikace obkladačů. Trnitá cesta k úspěchu Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem a certifikace obkladačů Trnitá cesta k úspěchu Co nás zajímá při zakázce Cena Termín Kvalita provedení Příčiny nízké kvality obkladačských prací Vady

Více

Jak správně zvolit metody pokládky

Jak správně zvolit metody pokládky Jak správně zvolit metody pokládky Metodická ukázka e-learningové lekce aplikace Příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem při konkrétním výběru metody konstrukce podlahového souvrství. Výklad

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,

Více

CENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVi a.s., AO 212 Pracoviste Zlfn, K Cihelne 304, 76432 Zlfn - Louky. c.0023/z/212/2009

CENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVi a.s., AO 212 Pracoviste Zlfn, K Cihelne 304, 76432 Zlfn - Louky. c.0023/z/212/2009 CENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVi a.s., AO 212 Pracoviste Zlfn, K Cihelne 304, 76432 Zlfn - Louky Pocet stran 5 Vytisk c. 1 Pocet vytiski:t 2 Pocet pfiloh 7 PROTOKOL 0 CERTIFlKACI ryrobku podle zakona c.

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Pokládka velkoformátových obkladů jak na to?

Pokládka velkoformátových obkladů jak na to? Pokládka velkoformátových obkladů jak na to? Velké formáty keramických obkládaček a dlaždic jsou nepřehlédnutelným trendem. Sjednocují a opticky zvětšují obkládané prostory, menší množství spár prospívá

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Kladečské plány. 24. 04. 2013 K126 Dr. E. Justa

Kladečské plány. 24. 04. 2013 K126 Dr. E. Justa Kladečské plány K realizaci je cesta dlouhá Nezbytné je vyřešit mnoho detailů Etapy při tvorbě kladečského plánu 1. etapa přípravy zajištění podkladů 2. etapa tvorby záměru plánu koupelny diskuze s klientem

Více

Hodnoticí standard. Obkladač v prefabrikaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obkladač v prefabrikaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obkladač v prefabrikaci (kód: 36-109-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Obkladač prefabrikovaných konstrukcí

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex tvoří pevné vazby v oblastech: 1. Stavební chemie 1. Systémy pro terasy a balkony Watec 2. 2. 3. PanDOMO - kreativní povrchy podlah a stěn 3. Nejlepší spojení pro:

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Dlouhodobý trend u velkých formátů obkladových materiálů (1. část)

Dlouhodobý trend u velkých formátů obkladových materiálů (1. část) Dlouhodobý trend u velkých formátů obkladových materiálů (1. část) Datum: 14.1.2013 Autor: PhDr. Eduard Justa, soudní znalec v oboru obkladačských prací a stavební keramiky Recenzent: doc. Ing. Václav

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014 207 srpen 2014 Vylehčené variabilní flexibilní lepidlo pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro vnitřní a vnější použití. Na stěny a podlahy. Pro všechny typy podkladů: Cementové

Více

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W 114 srpen 2014 Flexibilní lepidlo pro většinu podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro použití v interiéru a v exteriéru. Na stěny a podlahy. Pro tyto typy podkladů: cementové

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

SYSTÉMY PRO MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB. Revoluční technické parametry kombinované s vysokou estetikou

SYSTÉMY PRO MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB. Revoluční technické parametry kombinované s vysokou estetikou SYSTÉMY PRO MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB Revoluční technické parametry kombinované s vysokou estetikou 2 Systémy pro montáž obkladů a dlažeb HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA POD OBKLAD A DLAŽBU Bezpečnost již při startu

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor 1.1 NECHVÍLOVA CÍLEM DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY VČETNĚ ODBORNÉHO ODHADU INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A DOKUMENTACI PRO OHLÁŠENÍ STAVBY.

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Zásady. Druhy pokládky

Zásady. Druhy pokládky Pokládka Verfärbungsfreie přírodního kamene bez změny Natursteinverlegung barevnosti Zásady Druhy pokládky Nové druhy opracování a dělení kamene umožňují v současnosti výrobu jakéhokoliv formátu a tloušťky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015 238 duben 2015 Univerzální bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití V interiéru i exteriéru. Na stěny a podlahy. Barva: bílá Pro všechny

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem

Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Česká verze renomované příručky obsahuje zásady pro navrhování a provádění obkladů z keramiky, skla a kamene. Součástí příručky je popis

Více

SKLENĚNÁ MOZAIKA BUTTERFLY CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU

SKLENĚNÁ MOZAIKA BUTTERFLY CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU SKLENĚNÁ MOZAIKA BUTTERFLY CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU Technologie výroby skleněné lisované mozaiky spočívá ve vylisování jednotlivých mozaikových kostiček, jejich prolamováním a následném očištění kostiček

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

PŘÍRUČKA PRO OBKLÁDÁNÍ KERAMIKOU, SKLEM A KAMENEM II

PŘÍRUČKA PRO OBKLÁDÁNÍ KERAMIKOU, SKLEM A KAMENEM II Způsoby použití obkladových prvků z keramiky, skla a přírodního a umělého kamene v konkrétních podmínkách staveb PŘÍRUČKA PRO OBKLÁDÁNÍ KERAMIKOU, SKLEM A KAMENEM II TECHNICKÉ LISTY T E CH N I C K É L

Více

Manuál pokládky velkoformátových obkladů, dlažeb

Manuál pokládky velkoformátových obkladů, dlažeb Manuál pokládky velkoformátových obkladů, dlažeb 160x320 2 PROBLEMATIKA VELKÝCH FORMÁTŮ MONTÁŽ PROBLEMATIKA VELKÝCH FORMÁTŮ MONTÁŽ Problematika velkých formátů Poslední doba přinesla na trh nové formáty

Více

Obklady, dlažby a přírodní kámen. Hydroizolace, pokládka a spárování

Obklady, dlažby a přírodní kámen. Hydroizolace, pokládka a spárování Obklady, dlažby a přírodní kámen Hydroizolace, pokládka a spárování Sprchy a koupelny běžná domácí použití Balkóny a terasy Sádrová omítka, sádrokartonové a sádrovláknité desky Oblast použití venku Příprava

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Systémy pro stěny a podlahy... 3 2 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace...

Více

Zpráva o činnosti. Technické komise Cechu obkladačů ČR

Zpráva o činnosti. Technické komise Cechu obkladačů ČR Zpráva o činnosti Technické komise Cechu obkladačů ČR Výrobci obkladů Co se na trhu děje zvětšují formáty a zákazníci, architekti je požadují Výrobci stavební chemie uvádí na trh nová lepidla, spárovací

Více

Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II. Technické listy Merkblätt

Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II. Technické listy Merkblätt Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II Technické listy Merkblätt Trocha historie Ein wenig historie Pokládka do písku, později to bylo do malty Nářadí Jak čas běžel /Zeit lief weiter Současnost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry

Více

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX BALTERRA Foto: Ströher GmbH SCHÖNOX BALTERRA Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras Unikátní systém pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene

Více

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru CHARAKTERISTIKA NEPRAVIDELNÝ OBKLADOVÝ KÁMEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘÍPRAVA PODKLADU Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

Systém SCHÖNOX FORMÁTY MAXX

Systém SCHÖNOX FORMÁTY MAXX Systém SCHÖNOX FORMÁTY MAXX Foto: RAK Ceramics GmbH Systém SCHÖNOX Formáty MAXX Systém dokonale sladěných výrobků pro pokládku velkoformátových a velmi tenkých keramických obkladů a dlažeb. Spolehlivost

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny.

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny. Podklad podlahy a jeho příprava 7.1 Obecně platné podmínky pracoviště pro pokládání parket Dřevo je hygroskopický materiál a proto v závislosti na současné vlhkosti a teplotě vzduchu uvolňuje a nasává

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Volně vyložené balkony

Volně vyložené balkony INOVACE S PROFILEM A Volně vyložené balkony Konstrukční skladby 0-00 VOLNĚ VYLOŽENÉ BALKONY Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras.

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY REKONSTRUKCE VAŠÍ KOUPELNY V REKORDNÍM ČASE Koupelna je místem, které využívame denně. Její rekonstrukce by tak měla být tak rychlá, jak jen to je možné. Nepřekonatelně

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností

Více

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce S třední škola stavební Jihlava Vodorovné nosné konstrukce 17. Předsazené konstrukce lodžie, terasy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě IMBERAL INTRASIT HADALAN DAKORIT základy, sklepy, balkony a terasy, bazény, koupelny, střechy HAHNE specialista na kompletní

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Ing. Tomáš Lindauer. mob , mail:

Ing. Tomáš Lindauer. mob , mail: Ing. Tomáš Lindauer project manager - technická podpora pro projektanty, architekty, investory a prováděcí firmy při použití výrobků RAKO člen projektového týmu RAKO technický poradce pro stavební chemii

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Dlažba na dřevěných podkladech

Dlažba na dřevěných podkladech PROFILA TRADE s.r.o. Tel./fax: +420 596 262 634 E-mail: info@profila.cz Cihelní 1191/95 GSM: +420 604 675 348 http://www.profila.cz CZ-702 00 Ostrava Zapsán v Obch. rejstříku Krajského. soudu Ostrava -

Více

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru CHARAKTERISTIKA ŘEZANÝ OBKLADOVÝ KÁMEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘÍPRAVA PODKLADU Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová nebo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

SKLENĚNÁ MOZAIKA BUTTERFLY

SKLENĚNÁ MOZAIKA BUTTERFLY SKLENĚNÁ MOZAIKA BUTTERFLY CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU Technologie výroby skleněné lisované mozaiky spočívá ve vylisování jednotlivých mozaikových kostiček, jejich prolamováním a následném očištění kostiček

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

Více

Construction. Metodická příručka. Lepení linolea lepidly SikaBond. Sika CZ, s.r.o. N : Autor: Sika CZ, s.r.o.

Construction. Metodická příručka. Lepení linolea lepidly SikaBond. Sika CZ, s.r.o. N : Autor: Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Lepení linolea lepidly SikaBond Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností a jsou platné za p ředpokladu,

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015 549 duben 2015 Izolační a oddělovací pás pod keramické a mozaikové dlažby jako i povrchy z přírodního kamene Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Na podlahy. Pro třídy zatížení A podlahy

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

Více

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy Izolace a separace Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah Obsah Technické

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Hydroizolace, lepení a spárování teras a balkonů systémem Mapei Izolace, pokládka a spárování dlažeb na terasách, lodžiích a balkonech jsou jednou z nejrizikovějších

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL anhylevel Anhydritové a sádrové lité potěry... efektivní řešení podlah anhylevel Tekutá směs na bázi síranu vápenatého (), nebo na bázi alfasádry (AlfaLevel)

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

Projekt Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem

Projekt Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Projekt Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem CZ/13/LLP-LdV/TOI/134003 Název kurzu: SPRAVNÉ PRAXE PŘI OBKLÁDÁNÍ KERAMIKOU, SKLEM A KAMENEM Datum zpracování: 10/2014 1 Obsah projektu 1.

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb

Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb V posledních letech se v oblasti výroby obkladů a dlažeb stále více uplatňují pokrokové metody, které umožňují výrobu tenkovrstvých

Více