Z OBSAHU CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s ISSN EuroExpert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s ISSN 1805-6881. EuroExpert"

Transkript

1 CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE REPUBLIKY EuroExpert ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s Z OBSAHU CiNNOST KOMORY Informace ze zasedani predstavenstva Komory soudnich znalcu CR ze dne 11. bfezna Kvalitni znalecky posudek je klicem k uspechu 2 Vyhlaska c. 441/2013 Sb.: Komentar k urceni indexu polohy podle prilohy c. 3, tabulka c. 3 a 4 6 Jaroslav Pejzl: Priznani odmeny a nakladu znalce V i'izeni pi'ed organy vei'ejne moc 7 Lubos Chaliipa: Trvajici nepripustna regulace najmu pozemku 13 F/a<///«j> A^«///; Oceiiovani a goodwill 16 Eduard Justa: Vady obkladacskych praci 24 VYDAVA,RADNY CLEN ISSN KOMORA SOUDNICH ZNALCII CR EUROEXPERTU Prosecka 74/412, Praha 9-Prosek v Nakladatelstvi SEL REDAKCNi PREDSEDA: RADA Ing. JlNDRICH KRATENA, CSC. CLENOVE: Ing. VLADIMIR VACHA, Ing. EDUARD STACH, CSC, MUDR. JAN KUBICE, Ing. VLADIMIR KuLiL, EVZEN SPERGER, Ing. ANTONIN ZALUD TECHNICKA EVA SEIDLOVA REDAKCE: NEPRODEJNE - VYDAVA KSZ PRO INTERN! POTREBU REDAKCNI UZAVERKA CiSLA DNE PREDANO DO TISKU DNE Vyber z Cenoveho vestniku 30 Pfehled cenovych map stavebnich pozemku obci - stavk Jednotlive cidnky a dalsipfispevky nevyjadfuji stanoviska a ndzory redakce casopisu ani orgdnu komory,pokud tak neni vyslovne uvedeno. Za obsah jednotlivych pfispevku odpovidajijejich autofi.

2 Dalnicni sit' ZAVER V prispevku byly popsany a nove definovany nehmotne vlivy pusobici na cenu movitych veci a nemovitosti vcetne pozemku. Byl nove definovan vztah nehmotneho majetku a goodwillu (badwiliu). Byly stanoveny kontrolovatelne postupy pro jeho oceneni. Byl navrzen novy postup pro rozdeleni ceny nemovitosti vcetne pozemku na hmotnou a nehmotnou soucast ceny. Byly prozkoumany v teto oblasti historicke ocenovaci metodiky z 20. stoleti a nalezen vyznamny zdroj ocefiovacich metodik na Ministerstvu zahranicnich veci CR v souvislosti s valecnymi reparacemi po 1. a 2. svetove valce [4]. Tyto metodiky jsou pfekvapive sofistikovane a jsou dosud jedinymi oficialne uznanymi mezinarodnimi ocenovacimi standardy v Evrope. Pouzita literatura [1] BELOHLAVEK A, HOTOVA R.: Znalci v mezinarodnim prostredi, C. H. Beck Praha [2] DESCARTES RENE ( ). In: CETL J. A KOLEKTIV, Priivodce dejinami evropskeho mysleni, Tiskafske zavody, n. p. Praha [3] MARIK M.: Urcovdni hodnoty podnikii, Ekopress Praha [4] Ministerstvo zahranicnich veci CR, Loretanske namesti 5, Praha 1, Archiv MZV, oddil Valecne reparace [5] SMITH G., RUSSELL L.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley and Sons, New York , navrh zmen cerven 2010, ISBN Zdroj obrazku: Wikipedia 2013 Vady obkladacskych praci Eduard Justa Co nas muze potkat pri posuzovdni kvality navrhovdni a provddeni keramickych obkladu a dlazeb. Mnohdy je to problem, ktery nevnimame, v nekterych pripadech jde o vsak o znacny problem, ktery pfinasi dalsi financni vydaje na opravy nebo na snizenou zivotnost konstrukce. Problematika je velmi siroka a v nasledujicim textu budou uvedeny jen vybrane problemy. Z hlediska hodnoceni vad jde o tyto nejcastejsi problemy: Vady podkladu Nevhodne voleny technologicky postup a neznalost pracovnich postupu Nekvalifikovanost a nekazefi Vadny material Esteticke vady 24

3 Jiz V livodu je nezbytne vysvetlit postaveni obkladacskych praci V procesu vystavby a co jsou obkladacske prace. Obkladacske prace svym charakterem jsou montazni prace vyzadujici: Pfesnost, peclivost, planovitost Znalost novych technologii, materialu, naradi a pomucek Odpovednost (zakryva praci jednoho femesla a pfipravuje praci pro dalsi) Jde o jednu z poslednich rucnich praci na stavbe. Podklady a jeho kvalita. Z hlediska poruch jde o nejcastejsi pficinu. Zakladnim pozadavkem na podklady je pozadovana pevnost podkladove konstrukce, povrch musi byt zbaven prachu a dalsich necistot, musi mit pozadovanou vihkost, ktera souvisi s vyzralosti podkladovych vrstev. Keramicke obkladove prvky jsou vnimany z hlediska siloveho jako inertni a maji nesilove pusobeni na okoli. To je pouze idealni stav. V podkladnich konstrukcich probihaji zmeny (zejmena v prvnich letech). Dochazi k objemovym zmenam podkladnich konstrukci a v jejich dusledku dochazi k deformacim konstrukci. Keramicke obkladove prvky maji silove pusobeni na okolni konstrukci vlivem teploty tj. napf. stfidave osluneni a castecne u nasakavych prvkii V ramci hydrotermalniho narustu. Nerespektovani fyzikalnich vlastnosti, tj. koeficientu teplotni delkove roztaznosti (KTR) dochazi k porucham obkladii. Je tfeba si uvedomit, ze je u keramiky polovicni nez u betonu. Lepici a vyrovnavaci vrstvy pak musi vyrovnat vznikla smykova napeti. K odstraneni tenze slouzi dilatace a to nejen konstrukcni, ale dalsi dilatace instalovane v obkladu. Na rozdil od nekterych vyspelych zemi je u nas absence odpovidajicich norem a dalsich pfedpisu v oblasti obkladani nebo informace jsou roztrouseny v mnoha normach a pfedpisech. Jednou ze dvou norem, ktera se zabyva obkladanim je CSN Obecnd pravidla pro navrhovdni a provddeni keramickych obkladu ", kde V ustanoveni k podkladum jsou shrnuty v kap. 6 Navrhovdni, odst Podklady, tab. I - Vlastnosti podkladu -jde vsak o obecne formulovane pozadavky na podklady. Z pohledu Noveho obcanskeho zakoniku je vyhodne definovat dalsi podrobnosti technickych podminek ve smlouve o dilo. Z te pak pfi posuzovani vad Ize ziskat dulezite informace pfi posuzovani vad. Jednou z dosti cetnych poruch jsou nepfedpokladane dodatecne objemove zmeny v podkladove konstrukci, ktere mohou vzniknout i po 5-ti letech. Vetsinou jde 0 dusledek zmen vnejsich podminek, zpravidla V ruznych kombinacich napf. zvysena vihkost a teplota. K tomu se zjisti, ze v objektu neni fadna vodorovna a svisla izolace a po dilatacich neni ani pamatka. V dusledku toho dojde k poruse tim, ze nejdfive zacne dochazet k odlupovani" nebo praskani" dlazby, popf. svisleho obkladu. Pochopitelne jako prvni je oznacena vada keramickych obkladovych prvku. Ve skutecnosti jde o vady podkladu. Nestabilita podkladu - Pruzny podklad (dfevo, kov, sadrokarton) - je mnohdy duvodem nespojeni nebo popraskani - nutno stabilizovat a pouzit odpovidajici typ lepidla (napf. S2) Vihkost podkladu Jinym pfipadem nespojeni keramickeho obkladoveho prvku je vliv vysoke vlhkosti podkladu. Vysoka vihkost podkladu hraje velkou roli pfi pokladce zejmena u velkych formatu. Obvykle je doporucena vihkost cementovych podkladu CM do 0,5 % a anhydritovych podkladu CM < 0,3 %. Podle novych informaci se pfi pouziti velkoformatovych dlazdic nyni doporucuje CM < 0,2 %! Pfi pokladce na anhydrit mohou vzniknout problemy v nedostatecne pfidrznosti dlazby k podkladu tim, ze je nedostatecna pf iprava podkladu 1. Neodstranen veskery slem" z brouseni podkladu 2. Pouzita penetrace nevytvafi pozadovany adhezni mustek" Napf. pokyn vydany v Nemecku ZDB na rozdil od ceskeho hovofi o a) Pouziti brusneho zrna c. 16 b) Brouseny povrh odstranit vysatim U nas se hovofi pouze o ocisteni. Zameteni brouseneho podkladu nefesi odstraneni jemnych prachovych podilu, ktere pak pusobi jako izolant. I volba vhodneho vyrovnavaciho podkladu muze hrat vyznamnou roli. Smrtelnou kombinaci mohou byt koupelny, kde pficky a stropy jsou sadrokartonove, podklady z anhydritu s tepelnymi rohozemi a to zejmena pfi vysokem zatizeni jako jsou napf. hotelove provozy. Zde hraje mimofadne dulezitou roli projektove feseni s dokonalym fesenim hydroizolaci a kvalita provadecich praci. Pfi provozu pak je nezbytna nalezita pece pfi udrzbe. Z dlouhodobeho hlediska neni vhodne provadet anhydritove sterky v koupelnach. Jsou zdrojem problemu i kdyz vyrobci prokazuji jejich vhodnost. 25

4 Pridrznost dlazeb k podkladum - dokonale podlepeni. Jde 0 velmi frekventovane tema, ktere nabyva na vyznamu ve spojeni s velkoformatovymi obkladovymi prvky Z hlediska pevnosti spoje postacuje, aby podlepeni V interieru bylo ze 60 % plochy, spise podle novych zjisteni v 80 %. U velkych formatu toto neplati. Bylo prokazano, ze lepidlo pod stfedem dlazdice neni vytvrzeno - a po case dochazi k degradaci lepeneho spoje. Voda obsazena v lepidie zustava a neni mozne ji odstranit Pouziti vhodneho lepidla - nejlepe, ktere chemicky vaze vodu. Pouziti vhodne zubove sterky napomaha k lepsimu kontaktu. Nezbytna kontrola podlepeni, zpravidla se lepi oboustranne. Pfi sparovani v interieru je nezbytne dodrzeni technicke sifky spary 3 mm u dlazeb o hrane nad 60 cm a tl. 8 mm. Tento pozadavek obsahuji pokyny (Merkblatt) vydane sdruzenimi v Nemecku, Rakousku a Svycarsku. Pozadavek na rozsah podlepeni obkladoveho prvku Vnitfni steny Podlahy Vnejsi steny Mokre plochy Komercni podlahy Vnejsi podlahy 65% 80% 100 % 95% 90% 100 % Kvalita podlepeni zavisi na optimalnim mnozstvi naneseneho lepidla a velikosti zubove sterky Volba velikosti zubove sterky - orientacni hodnoty Format obklad. orvku Min. velikost zubu 150 X 150 mm 6x6x6 mm 200 X 200 mm 8x8x8 mm 250 X 250 mm 10 x 10x10 mm 300 X 300 mm 12 X 12 X 12 mm nebo s radiusem 16 mm 400 X 400 mm 15 X 15 X 15 mm nebo s radiusem 16 mm Pouziti zubovych sterek s radiusem u pokladky do tzv. rozlivnych cementovych malt ma vyhodu spocivajici v lepsim pokryti s minimem vzduchovych bublin Dalsimi faktory pro uspesnost pokladky je rovinnost podkladu a rovinnost keramicke desky. Pozadavek CSN na rovinnost u velkych formatu jiz nemusi vyhovovat a je tfeba individualne stanovovat pozadavek na rovinnost. To si fada projektantu neuvedomuje. K tomu je tfeba pocitat s normovymi odchylkami od rovinnosti keramickych obkladovych prvku, pfimosti hran. Pozadavky na geometrickou pfesnost se zvysili vydanim aktualizovane CSN EN ed. 2 v kvetnu Vady materialu se vyskytuji, ale v mensi mife. Problemy mohou nastat v geometrickych rozmerech - zejmena u velkych formatu dlazeb a obkladu. Tolerance ± 0,5 % v pfimosti hran die CSN EN byla u velkych formatu nedostacujici- ISO 13006:2011 stanovi absolutni hodnoty. Dfivejsi tolerance v rozsahu ± 0,5 % na zakfiveni u velkych formatu zpusobovaly znacne problemy pfi pokladce a byly zdrojem reklamaci. Pfestoze CSN definuje maximalni pi^esahy sousedicich desek tak, ze pfi spare do sifky 6 mm muze byt pfesah max 1 mm a pfi spafe vetsi nez 6 mm muze byt pfesah max. 2 mm. Ve skutecnosti pfesah 0,6 mm byva zdrojem zaskobrtnuti. kalibraeni kllnek 1 mm 2 mm Obr. 1 Mereni presahu podle CSN S klasifikaci velkych formatu si Evropa prozatim nedela problemy, V USA se za velke formaty povazuji obkladove prvky, ktere jsou od velikosti hrany 12", tj. cca 400 mm. Nyni ISO vydalo art 2 ISO TR17870,Guidelines pro instalaci tenkych keramickych obkladu a panelu", kde dale definuje nove keramicke obkladove prvky tak, ze Tenke keramicke obkladove prvky jsou s tloust'kou pod 5,5 mm o plose az 3600 cm^ nebo hrana neni vetsi nez 600 mm. Tenke keramicke velkoformatove prvky s tloust'kou pod 5,5 mm plose vetsi nez 3600 cm- nebo hrane nad 1200 mm. Tenky keramicky panel s tloust'kou pod 5,5 mm s povrchovou plochou vetsi nez 1 m^ nebo hrana nad 1200 mm 26

5 Nove se jiz liovof i o velkycii formatech jako o panelech. Vsechny tyto ultra tenke materialy jsou pruzne - daji se ohybat, jsou ki^eiike a maji malou pevnost v tiaku, zejmena pak jsou malo odolne na kolovy tlak. U rektifikovanych dlazeb je stanovena sifka spary 3 mm, sifka spary se zvysuje na 5 mm pro panely s delkou 3 m S tim souvisi i otazka, zda se mohou lepidla C2S1/S2 se vyrovnat s roztaznosti 3 mm celeho panelu. Bylo doporuceno pouzivat lepidla s reaktivnimi pryskyficemi, tj. typ. CG2 a soucasne vyzadovat od vyrobce-dodavatele ujisteni, jake lepidlo a diazba vyhovuje pro dane pouziti. Znalost techto zasad pomuze casto odhalit vady. Vykvety na balkonech, schodech a terasach Ke vzniku vykvetu dochazi tehdy, pokud jsou naplneny 3 podminky: 1. Musi byt pf itomne rozpustne soli (tyto soli jsou pf itomny v produktu portlandskeho cementu z vyrobniho procesu). 2. Voda musi byt pfitomna v lepidie, maltovem lozi nebo sparovaci hmote, a nebo trvale zatizene vodou. 3. Musi pusobit nejaky druh sily (odpafovani, gravitace, kapilarni pohyb, atd.) ten pfinese soli na povrchu instalace. Soli pak mohou byt uvedeny do roztoku a vedeny na povrch. Pokud jsou naplneny vsecliny 3 podminky: voda vynasi na povrch oxidy a vypaf uje se, soli ziistavaji na povrchu, kde reaguji s oxidem uhlicitym ve vzduchu. reakce s COj otaci soli do viditelneho bileho materialu, ktery shromazd'uje na povrchu. Tyto soli - uhlicitan vapenaty, uhlicitan sodny, uhlicitan draselny, nebo hydroxid vapenaty popi'. komplexni soli jsou podle typu obsazeny v portlandskem cementu a nebo jsou pf isadou, ktera mohia byt pf i- dana do betonu nebo malty. Obr. 2 Schema prostupu CaO horninou az na povrch, kde dojde ke spojeni CO2 a vznikne CaCO Z hlediska zatizeni jsou terasy, balkony a schody stejne zatezovany a zejmena u schodii si to malokdo uvedomuje. Tato problematika je na tolik rozsahla, ze je vhodne se ji venovat samostatne. Uzavirdni spar suikonem Velmi castym nedostatkem je spara silikonu v sifce 2-3 mm. Pfi teto sifce neni mozne zaplnit sparu a jde pouze 0 povrchove uzavfeni. Takove spary nemaji zadnou zivotnost. Aby spara byla funkcni, pak je dobre mit spary siroke 6 mm. Vznika zde jeste jeden problem, protoze silikony a dalsi pruzne tmely jsou schopne kompenzovat napeti pouze ve 2 osach. Z tohoto duvodu musi byt uvnitf spary podepfen polyuretanovym provazcem. 27

6 Stale plati CSN Zl, Obklady keramicke a sklenene, ze zafi 1978 CI.53 V prostorech, kde ma byt polozena diazba, se nejdfive provede obklad sten. Diazba se pod obklad zasunuje. Toto ustanoveni se nedodrzuje a diky pevnemu ulozeni bez obvodovych spar dochazi k destrukci podlah. Pruchodky - zacinaji byt problemem, zejmena V dfevostavbach, kde neutesnenim zateka do dfevene konstrukce. Pouzit vsechny slozky v systemu (nesetf it na nepravem miste) Podivejte se na odpady na stavbe Lepeni keramickych dlazeb na OSB desky Lepeni na OSB desky popisuje Merkblatt 14, ktery vydal Osterreichsche Fliesenverband, kde upozortiuje na skutecnost, ze podle vyrobce OSB desek - nejedna se o idealni podklad pro obkladani. Vhodne podklady pro obklady pouze nasledujici OSB desky - se pouzivaji: OSB/3 desky pro nosne pouziti ve vlhkem prostfedi OSB/4 desky s vysokou pevnosti pro nosne aplikace ve vlhkem prostfedi Dilatace - minimalni vzdalenost > 15 mm od zdi a napf. podle ONORM B 2207, velikost dlazdice nesmi pfekrocit 200 X 200. Poruchy na OSB deskach vznikaji pfedevsim tim, ze cementove lepidlo je zbaveno vody, protoze jej deska odsala a tudiz nemuze dojit k hydraulickym procesum vytvrzovani. Dalsim problemem je nespravne ulozeni desek, kdy podklad je pruzny - nejsou podpory v vzdalenosti 400 mm od sebe. Obr. 4 Ukazka reseni detailu pruchodky stenou s vodovodni armaturou Neznalost pracovnich postupu a zameny materialu Plati zasada - pouziti jednoho systemu - nekombinovat materialy Dodrzeni technologickych postupu Neprovadet zameny materialu Cisteni a udrzba keramickych materialu a kamene Opomijena nebo netusena cinnost, kterou neize nepodcenovat. Zejmena neglazovane dlazby a kamen je nezbytne po pokladce fadne ocistit, penetrovat a povrchove upravit. Postup pfi cisteni a povrchove uprave: 1. Myti - hloubkove po pokladce pfed sparovanim 2. Penetrace - zaplneni poru u keramiky, vytvofeni nepropustne vrstvy" u kamene (kamen dycha) 3. Sparovani 4. Myti a konecna povrchova uprava S tim souvisi i povinnosti prodejce upozornit na specifika pokladky - zejmena pokud jsou keramicke obkladove prvky opatfeny napf. nanovrstvou. Jak cistit 28

7 a udrzovat zejmena lestene dlazby, specificke informace vyzaduji take cihelne dlazby - cotto. Udrzbove chemie je velke mnozstvi a je nezbytne mit informace o koncentracich pfipravku a jejich vhodnosti. Napf. HG cistice maji ph az 1,0!!!! JAR - ph = 9. Cistice obkladu v koupelnach v rozprasovaci zpravidla neobsahuji informaci o tom, ze povrch musi byt nejdfive namocen vodou, aby cementove sparovaci malty nebyly naruseny cisticimi prostfedky. Pfevaznejde o koncentrovane kyseliny, napf. kyselina mravenci, fosforecna apod. Rozsah temat obkladani je velmi siroky a fada temat, jak bylo naznaceno si vyzaduje podrobnejsi vysvetleni. Jde napf. o protikluznost dlazeb, kde je velke mnozstvi problemu, feseni barevnych rozdilu keramickych obkladovych prvku. Vady kladecskych planu, nebo zcela zapomenuta problematika obkladu ze skla. Na procesu obkladani se podili v fetezci investor, projektant, management stavby a obkladac. Kazdy ma v procesu svoji roli a odpovednost. Ty se musi plnit. Nechtejte, aby obkladac fesil ulohy s dilatacemi, ktere jsou povinnosti projektanta. Investor si musi uvedomit, ze jsou zde technologicke Ihuty, ktere je tfeba dodrzovat. Management stavby mnohdy nema dostatecne zkusenosti. Jak z toho ven? Jedno z feseni spociva v zavedeni systemu spravnych praxi a certifikaci femeslnikii. V ramci projektu Sprdvnepraxepfi obkladanikeramikou, sklent a kantenent" budou vydany 2 pfirucky, ktere budou obsahovat pokyny k navrhovani a provadeni obkladu. Jde o pfenos ovefenych zkusenosti z Rakouska, Svycarska a USA. Pozdeji k tomu pfibudou o pokyny nemecke. Jde o zacatek dlouheho a sloziteho procesu nastavovani systemu jakosti, ale take ochrany spotfebitele. Informace o projektu jsou na Program celozivotniho uceni DZS^ Best practice for Ceramic, Glass and Stone Tile installation Recenzoval Ing. Vladimir Vacha, Fakulta stavebni, CVUT Praha Zpracoval: Dr. Eduard Justa Ceramic Consulting Services a clen Cechu obkladacu investor I projektant \ L^r^ 29

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více