Z OBSAHU CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s ISSN EuroExpert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s ISSN 1805-6881. EuroExpert"

Transkript

1 CASOPIS KOMORY SOUDNICH ZNALCU CESKE REPUBLIKY EuroExpert ROCNIK XXIII 2/2014 ^ lllttlllzo%%'szcm.s Z OBSAHU CiNNOST KOMORY Informace ze zasedani predstavenstva Komory soudnich znalcu CR ze dne 11. bfezna Kvalitni znalecky posudek je klicem k uspechu 2 Vyhlaska c. 441/2013 Sb.: Komentar k urceni indexu polohy podle prilohy c. 3, tabulka c. 3 a 4 6 Jaroslav Pejzl: Priznani odmeny a nakladu znalce V i'izeni pi'ed organy vei'ejne moc 7 Lubos Chaliipa: Trvajici nepripustna regulace najmu pozemku 13 F/a<///«j> A^«///; Oceiiovani a goodwill 16 Eduard Justa: Vady obkladacskych praci 24 VYDAVA,RADNY CLEN ISSN KOMORA SOUDNICH ZNALCII CR EUROEXPERTU Prosecka 74/412, Praha 9-Prosek v Nakladatelstvi SEL REDAKCNi PREDSEDA: RADA Ing. JlNDRICH KRATENA, CSC. CLENOVE: Ing. VLADIMIR VACHA, Ing. EDUARD STACH, CSC, MUDR. JAN KUBICE, Ing. VLADIMIR KuLiL, EVZEN SPERGER, Ing. ANTONIN ZALUD TECHNICKA EVA SEIDLOVA REDAKCE: NEPRODEJNE - VYDAVA KSZ PRO INTERN! POTREBU REDAKCNI UZAVERKA CiSLA DNE PREDANO DO TISKU DNE Vyber z Cenoveho vestniku 30 Pfehled cenovych map stavebnich pozemku obci - stavk Jednotlive cidnky a dalsipfispevky nevyjadfuji stanoviska a ndzory redakce casopisu ani orgdnu komory,pokud tak neni vyslovne uvedeno. Za obsah jednotlivych pfispevku odpovidajijejich autofi.

2 Dalnicni sit' ZAVER V prispevku byly popsany a nove definovany nehmotne vlivy pusobici na cenu movitych veci a nemovitosti vcetne pozemku. Byl nove definovan vztah nehmotneho majetku a goodwillu (badwiliu). Byly stanoveny kontrolovatelne postupy pro jeho oceneni. Byl navrzen novy postup pro rozdeleni ceny nemovitosti vcetne pozemku na hmotnou a nehmotnou soucast ceny. Byly prozkoumany v teto oblasti historicke ocenovaci metodiky z 20. stoleti a nalezen vyznamny zdroj ocefiovacich metodik na Ministerstvu zahranicnich veci CR v souvislosti s valecnymi reparacemi po 1. a 2. svetove valce [4]. Tyto metodiky jsou pfekvapive sofistikovane a jsou dosud jedinymi oficialne uznanymi mezinarodnimi ocenovacimi standardy v Evrope. Pouzita literatura [1] BELOHLAVEK A, HOTOVA R.: Znalci v mezinarodnim prostredi, C. H. Beck Praha [2] DESCARTES RENE ( ). In: CETL J. A KOLEKTIV, Priivodce dejinami evropskeho mysleni, Tiskafske zavody, n. p. Praha [3] MARIK M.: Urcovdni hodnoty podnikii, Ekopress Praha [4] Ministerstvo zahranicnich veci CR, Loretanske namesti 5, Praha 1, Archiv MZV, oddil Valecne reparace [5] SMITH G., RUSSELL L.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley and Sons, New York , navrh zmen cerven 2010, ISBN Zdroj obrazku: Wikipedia 2013 Vady obkladacskych praci Eduard Justa Co nas muze potkat pri posuzovdni kvality navrhovdni a provddeni keramickych obkladu a dlazeb. Mnohdy je to problem, ktery nevnimame, v nekterych pripadech jde o vsak o znacny problem, ktery pfinasi dalsi financni vydaje na opravy nebo na snizenou zivotnost konstrukce. Problematika je velmi siroka a v nasledujicim textu budou uvedeny jen vybrane problemy. Z hlediska hodnoceni vad jde o tyto nejcastejsi problemy: Vady podkladu Nevhodne voleny technologicky postup a neznalost pracovnich postupu Nekvalifikovanost a nekazefi Vadny material Esteticke vady 24

3 Jiz V livodu je nezbytne vysvetlit postaveni obkladacskych praci V procesu vystavby a co jsou obkladacske prace. Obkladacske prace svym charakterem jsou montazni prace vyzadujici: Pfesnost, peclivost, planovitost Znalost novych technologii, materialu, naradi a pomucek Odpovednost (zakryva praci jednoho femesla a pfipravuje praci pro dalsi) Jde o jednu z poslednich rucnich praci na stavbe. Podklady a jeho kvalita. Z hlediska poruch jde o nejcastejsi pficinu. Zakladnim pozadavkem na podklady je pozadovana pevnost podkladove konstrukce, povrch musi byt zbaven prachu a dalsich necistot, musi mit pozadovanou vihkost, ktera souvisi s vyzralosti podkladovych vrstev. Keramicke obkladove prvky jsou vnimany z hlediska siloveho jako inertni a maji nesilove pusobeni na okoli. To je pouze idealni stav. V podkladnich konstrukcich probihaji zmeny (zejmena v prvnich letech). Dochazi k objemovym zmenam podkladnich konstrukci a v jejich dusledku dochazi k deformacim konstrukci. Keramicke obkladove prvky maji silove pusobeni na okolni konstrukci vlivem teploty tj. napf. stfidave osluneni a castecne u nasakavych prvkii V ramci hydrotermalniho narustu. Nerespektovani fyzikalnich vlastnosti, tj. koeficientu teplotni delkove roztaznosti (KTR) dochazi k porucham obkladii. Je tfeba si uvedomit, ze je u keramiky polovicni nez u betonu. Lepici a vyrovnavaci vrstvy pak musi vyrovnat vznikla smykova napeti. K odstraneni tenze slouzi dilatace a to nejen konstrukcni, ale dalsi dilatace instalovane v obkladu. Na rozdil od nekterych vyspelych zemi je u nas absence odpovidajicich norem a dalsich pfedpisu v oblasti obkladani nebo informace jsou roztrouseny v mnoha normach a pfedpisech. Jednou ze dvou norem, ktera se zabyva obkladanim je CSN Obecnd pravidla pro navrhovdni a provddeni keramickych obkladu ", kde V ustanoveni k podkladum jsou shrnuty v kap. 6 Navrhovdni, odst Podklady, tab. I - Vlastnosti podkladu -jde vsak o obecne formulovane pozadavky na podklady. Z pohledu Noveho obcanskeho zakoniku je vyhodne definovat dalsi podrobnosti technickych podminek ve smlouve o dilo. Z te pak pfi posuzovani vad Ize ziskat dulezite informace pfi posuzovani vad. Jednou z dosti cetnych poruch jsou nepfedpokladane dodatecne objemove zmeny v podkladove konstrukci, ktere mohou vzniknout i po 5-ti letech. Vetsinou jde 0 dusledek zmen vnejsich podminek, zpravidla V ruznych kombinacich napf. zvysena vihkost a teplota. K tomu se zjisti, ze v objektu neni fadna vodorovna a svisla izolace a po dilatacich neni ani pamatka. V dusledku toho dojde k poruse tim, ze nejdfive zacne dochazet k odlupovani" nebo praskani" dlazby, popf. svisleho obkladu. Pochopitelne jako prvni je oznacena vada keramickych obkladovych prvku. Ve skutecnosti jde o vady podkladu. Nestabilita podkladu - Pruzny podklad (dfevo, kov, sadrokarton) - je mnohdy duvodem nespojeni nebo popraskani - nutno stabilizovat a pouzit odpovidajici typ lepidla (napf. S2) Vihkost podkladu Jinym pfipadem nespojeni keramickeho obkladoveho prvku je vliv vysoke vlhkosti podkladu. Vysoka vihkost podkladu hraje velkou roli pfi pokladce zejmena u velkych formatu. Obvykle je doporucena vihkost cementovych podkladu CM do 0,5 % a anhydritovych podkladu CM < 0,3 %. Podle novych informaci se pfi pouziti velkoformatovych dlazdic nyni doporucuje CM < 0,2 %! Pfi pokladce na anhydrit mohou vzniknout problemy v nedostatecne pfidrznosti dlazby k podkladu tim, ze je nedostatecna pf iprava podkladu 1. Neodstranen veskery slem" z brouseni podkladu 2. Pouzita penetrace nevytvafi pozadovany adhezni mustek" Napf. pokyn vydany v Nemecku ZDB na rozdil od ceskeho hovofi o a) Pouziti brusneho zrna c. 16 b) Brouseny povrh odstranit vysatim U nas se hovofi pouze o ocisteni. Zameteni brouseneho podkladu nefesi odstraneni jemnych prachovych podilu, ktere pak pusobi jako izolant. I volba vhodneho vyrovnavaciho podkladu muze hrat vyznamnou roli. Smrtelnou kombinaci mohou byt koupelny, kde pficky a stropy jsou sadrokartonove, podklady z anhydritu s tepelnymi rohozemi a to zejmena pfi vysokem zatizeni jako jsou napf. hotelove provozy. Zde hraje mimofadne dulezitou roli projektove feseni s dokonalym fesenim hydroizolaci a kvalita provadecich praci. Pfi provozu pak je nezbytna nalezita pece pfi udrzbe. Z dlouhodobeho hlediska neni vhodne provadet anhydritove sterky v koupelnach. Jsou zdrojem problemu i kdyz vyrobci prokazuji jejich vhodnost. 25

4 Pridrznost dlazeb k podkladum - dokonale podlepeni. Jde 0 velmi frekventovane tema, ktere nabyva na vyznamu ve spojeni s velkoformatovymi obkladovymi prvky Z hlediska pevnosti spoje postacuje, aby podlepeni V interieru bylo ze 60 % plochy, spise podle novych zjisteni v 80 %. U velkych formatu toto neplati. Bylo prokazano, ze lepidlo pod stfedem dlazdice neni vytvrzeno - a po case dochazi k degradaci lepeneho spoje. Voda obsazena v lepidie zustava a neni mozne ji odstranit Pouziti vhodneho lepidla - nejlepe, ktere chemicky vaze vodu. Pouziti vhodne zubove sterky napomaha k lepsimu kontaktu. Nezbytna kontrola podlepeni, zpravidla se lepi oboustranne. Pfi sparovani v interieru je nezbytne dodrzeni technicke sifky spary 3 mm u dlazeb o hrane nad 60 cm a tl. 8 mm. Tento pozadavek obsahuji pokyny (Merkblatt) vydane sdruzenimi v Nemecku, Rakousku a Svycarsku. Pozadavek na rozsah podlepeni obkladoveho prvku Vnitfni steny Podlahy Vnejsi steny Mokre plochy Komercni podlahy Vnejsi podlahy 65% 80% 100 % 95% 90% 100 % Kvalita podlepeni zavisi na optimalnim mnozstvi naneseneho lepidla a velikosti zubove sterky Volba velikosti zubove sterky - orientacni hodnoty Format obklad. orvku Min. velikost zubu 150 X 150 mm 6x6x6 mm 200 X 200 mm 8x8x8 mm 250 X 250 mm 10 x 10x10 mm 300 X 300 mm 12 X 12 X 12 mm nebo s radiusem 16 mm 400 X 400 mm 15 X 15 X 15 mm nebo s radiusem 16 mm Pouziti zubovych sterek s radiusem u pokladky do tzv. rozlivnych cementovych malt ma vyhodu spocivajici v lepsim pokryti s minimem vzduchovych bublin Dalsimi faktory pro uspesnost pokladky je rovinnost podkladu a rovinnost keramicke desky. Pozadavek CSN na rovinnost u velkych formatu jiz nemusi vyhovovat a je tfeba individualne stanovovat pozadavek na rovinnost. To si fada projektantu neuvedomuje. K tomu je tfeba pocitat s normovymi odchylkami od rovinnosti keramickych obkladovych prvku, pfimosti hran. Pozadavky na geometrickou pfesnost se zvysili vydanim aktualizovane CSN EN ed. 2 v kvetnu Vady materialu se vyskytuji, ale v mensi mife. Problemy mohou nastat v geometrickych rozmerech - zejmena u velkych formatu dlazeb a obkladu. Tolerance ± 0,5 % v pfimosti hran die CSN EN byla u velkych formatu nedostacujici- ISO 13006:2011 stanovi absolutni hodnoty. Dfivejsi tolerance v rozsahu ± 0,5 % na zakfiveni u velkych formatu zpusobovaly znacne problemy pfi pokladce a byly zdrojem reklamaci. Pfestoze CSN definuje maximalni pi^esahy sousedicich desek tak, ze pfi spare do sifky 6 mm muze byt pfesah max 1 mm a pfi spafe vetsi nez 6 mm muze byt pfesah max. 2 mm. Ve skutecnosti pfesah 0,6 mm byva zdrojem zaskobrtnuti. kalibraeni kllnek 1 mm 2 mm Obr. 1 Mereni presahu podle CSN S klasifikaci velkych formatu si Evropa prozatim nedela problemy, V USA se za velke formaty povazuji obkladove prvky, ktere jsou od velikosti hrany 12", tj. cca 400 mm. Nyni ISO vydalo art 2 ISO TR17870,Guidelines pro instalaci tenkych keramickych obkladu a panelu", kde dale definuje nove keramicke obkladove prvky tak, ze Tenke keramicke obkladove prvky jsou s tloust'kou pod 5,5 mm o plose az 3600 cm^ nebo hrana neni vetsi nez 600 mm. Tenke keramicke velkoformatove prvky s tloust'kou pod 5,5 mm plose vetsi nez 3600 cm- nebo hrane nad 1200 mm. Tenky keramicky panel s tloust'kou pod 5,5 mm s povrchovou plochou vetsi nez 1 m^ nebo hrana nad 1200 mm 26

5 Nove se jiz liovof i o velkycii formatech jako o panelech. Vsechny tyto ultra tenke materialy jsou pruzne - daji se ohybat, jsou ki^eiike a maji malou pevnost v tiaku, zejmena pak jsou malo odolne na kolovy tlak. U rektifikovanych dlazeb je stanovena sifka spary 3 mm, sifka spary se zvysuje na 5 mm pro panely s delkou 3 m S tim souvisi i otazka, zda se mohou lepidla C2S1/S2 se vyrovnat s roztaznosti 3 mm celeho panelu. Bylo doporuceno pouzivat lepidla s reaktivnimi pryskyficemi, tj. typ. CG2 a soucasne vyzadovat od vyrobce-dodavatele ujisteni, jake lepidlo a diazba vyhovuje pro dane pouziti. Znalost techto zasad pomuze casto odhalit vady. Vykvety na balkonech, schodech a terasach Ke vzniku vykvetu dochazi tehdy, pokud jsou naplneny 3 podminky: 1. Musi byt pf itomne rozpustne soli (tyto soli jsou pf itomny v produktu portlandskeho cementu z vyrobniho procesu). 2. Voda musi byt pfitomna v lepidie, maltovem lozi nebo sparovaci hmote, a nebo trvale zatizene vodou. 3. Musi pusobit nejaky druh sily (odpafovani, gravitace, kapilarni pohyb, atd.) ten pfinese soli na povrchu instalace. Soli pak mohou byt uvedeny do roztoku a vedeny na povrch. Pokud jsou naplneny vsecliny 3 podminky: voda vynasi na povrch oxidy a vypaf uje se, soli ziistavaji na povrchu, kde reaguji s oxidem uhlicitym ve vzduchu. reakce s COj otaci soli do viditelneho bileho materialu, ktery shromazd'uje na povrchu. Tyto soli - uhlicitan vapenaty, uhlicitan sodny, uhlicitan draselny, nebo hydroxid vapenaty popi'. komplexni soli jsou podle typu obsazeny v portlandskem cementu a nebo jsou pf isadou, ktera mohia byt pf i- dana do betonu nebo malty. Obr. 2 Schema prostupu CaO horninou az na povrch, kde dojde ke spojeni CO2 a vznikne CaCO Z hlediska zatizeni jsou terasy, balkony a schody stejne zatezovany a zejmena u schodii si to malokdo uvedomuje. Tato problematika je na tolik rozsahla, ze je vhodne se ji venovat samostatne. Uzavirdni spar suikonem Velmi castym nedostatkem je spara silikonu v sifce 2-3 mm. Pfi teto sifce neni mozne zaplnit sparu a jde pouze 0 povrchove uzavfeni. Takove spary nemaji zadnou zivotnost. Aby spara byla funkcni, pak je dobre mit spary siroke 6 mm. Vznika zde jeste jeden problem, protoze silikony a dalsi pruzne tmely jsou schopne kompenzovat napeti pouze ve 2 osach. Z tohoto duvodu musi byt uvnitf spary podepfen polyuretanovym provazcem. 27

6 Stale plati CSN Zl, Obklady keramicke a sklenene, ze zafi 1978 CI.53 V prostorech, kde ma byt polozena diazba, se nejdfive provede obklad sten. Diazba se pod obklad zasunuje. Toto ustanoveni se nedodrzuje a diky pevnemu ulozeni bez obvodovych spar dochazi k destrukci podlah. Pruchodky - zacinaji byt problemem, zejmena V dfevostavbach, kde neutesnenim zateka do dfevene konstrukce. Pouzit vsechny slozky v systemu (nesetf it na nepravem miste) Podivejte se na odpady na stavbe Lepeni keramickych dlazeb na OSB desky Lepeni na OSB desky popisuje Merkblatt 14, ktery vydal Osterreichsche Fliesenverband, kde upozortiuje na skutecnost, ze podle vyrobce OSB desek - nejedna se o idealni podklad pro obkladani. Vhodne podklady pro obklady pouze nasledujici OSB desky - se pouzivaji: OSB/3 desky pro nosne pouziti ve vlhkem prostfedi OSB/4 desky s vysokou pevnosti pro nosne aplikace ve vlhkem prostfedi Dilatace - minimalni vzdalenost > 15 mm od zdi a napf. podle ONORM B 2207, velikost dlazdice nesmi pfekrocit 200 X 200. Poruchy na OSB deskach vznikaji pfedevsim tim, ze cementove lepidlo je zbaveno vody, protoze jej deska odsala a tudiz nemuze dojit k hydraulickym procesum vytvrzovani. Dalsim problemem je nespravne ulozeni desek, kdy podklad je pruzny - nejsou podpory v vzdalenosti 400 mm od sebe. Obr. 4 Ukazka reseni detailu pruchodky stenou s vodovodni armaturou Neznalost pracovnich postupu a zameny materialu Plati zasada - pouziti jednoho systemu - nekombinovat materialy Dodrzeni technologickych postupu Neprovadet zameny materialu Cisteni a udrzba keramickych materialu a kamene Opomijena nebo netusena cinnost, kterou neize nepodcenovat. Zejmena neglazovane dlazby a kamen je nezbytne po pokladce fadne ocistit, penetrovat a povrchove upravit. Postup pfi cisteni a povrchove uprave: 1. Myti - hloubkove po pokladce pfed sparovanim 2. Penetrace - zaplneni poru u keramiky, vytvofeni nepropustne vrstvy" u kamene (kamen dycha) 3. Sparovani 4. Myti a konecna povrchova uprava S tim souvisi i povinnosti prodejce upozornit na specifika pokladky - zejmena pokud jsou keramicke obkladove prvky opatfeny napf. nanovrstvou. Jak cistit 28

7 a udrzovat zejmena lestene dlazby, specificke informace vyzaduji take cihelne dlazby - cotto. Udrzbove chemie je velke mnozstvi a je nezbytne mit informace o koncentracich pfipravku a jejich vhodnosti. Napf. HG cistice maji ph az 1,0!!!! JAR - ph = 9. Cistice obkladu v koupelnach v rozprasovaci zpravidla neobsahuji informaci o tom, ze povrch musi byt nejdfive namocen vodou, aby cementove sparovaci malty nebyly naruseny cisticimi prostfedky. Pfevaznejde o koncentrovane kyseliny, napf. kyselina mravenci, fosforecna apod. Rozsah temat obkladani je velmi siroky a fada temat, jak bylo naznaceno si vyzaduje podrobnejsi vysvetleni. Jde napf. o protikluznost dlazeb, kde je velke mnozstvi problemu, feseni barevnych rozdilu keramickych obkladovych prvku. Vady kladecskych planu, nebo zcela zapomenuta problematika obkladu ze skla. Na procesu obkladani se podili v fetezci investor, projektant, management stavby a obkladac. Kazdy ma v procesu svoji roli a odpovednost. Ty se musi plnit. Nechtejte, aby obkladac fesil ulohy s dilatacemi, ktere jsou povinnosti projektanta. Investor si musi uvedomit, ze jsou zde technologicke Ihuty, ktere je tfeba dodrzovat. Management stavby mnohdy nema dostatecne zkusenosti. Jak z toho ven? Jedno z feseni spociva v zavedeni systemu spravnych praxi a certifikaci femeslnikii. V ramci projektu Sprdvnepraxepfi obkladanikeramikou, sklent a kantenent" budou vydany 2 pfirucky, ktere budou obsahovat pokyny k navrhovani a provadeni obkladu. Jde o pfenos ovefenych zkusenosti z Rakouska, Svycarska a USA. Pozdeji k tomu pfibudou o pokyny nemecke. Jde o zacatek dlouheho a sloziteho procesu nastavovani systemu jakosti, ale take ochrany spotfebitele. Informace o projektu jsou na Program celozivotniho uceni DZS^ Best practice for Ceramic, Glass and Stone Tile installation Recenzoval Ing. Vladimir Vacha, Fakulta stavebni, CVUT Praha Zpracoval: Dr. Eduard Justa Ceramic Consulting Services a clen Cechu obkladacu investor I projektant \ L^r^ 29

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Hydroizolace, lepení a spárování teras a balkonů systémem Mapei Izolace, pokládka a spárování dlažeb na terasách, lodžiích a balkonech jsou jednou z nejrizikovějších

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SVĚTOVÁ NOVINKA. Tenkovrstvá drenážní rohož přerušující kapilární vzlínavost.

SVĚTOVÁ NOVINKA. Tenkovrstvá drenážní rohož přerušující kapilární vzlínavost. SVĚTOVÁ NOVINKA Tenkovrstvá drenážní rohož přerušující kapilární vzlínavost. Pro dlažbu z keramiky a přírodního kamene, separovanou od podkladu a lepenou tenkovrstvým způsobem. Pro balkóny a terasy. Déšť,

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Proč pořádáme Ceresit Campus Praktické zkušenosti s aplikací

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. NOVÉ. Inovativní systém pro rychlou aplikaci. Jedinečná světová novinka

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. NOVÉ. Inovativní systém pro rychlou aplikaci. Jedinečná světová novinka Inovativní systém pro rychlou aplikaci Izolace, drenáž, pokládka bez časových prodlev Jedinečná světová novinka NOVÉ Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. Tenkovrstvá drenážní rohož a izolační pás pro

Více

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 1. příprava podkladu Podklad, na kterém mají být provedeny další

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Úspora energie s keramikou

Úspora energie s keramikou Úspora energie s keramikou made by Schlüter-Systems 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 Energeticky úsporná. Komfortní. Spolehlivá. Úspora energie s keramikou! Hovoříme-li dnes o energeticky úsporném

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více

Systémová pokládka přírodního kamene s produkty PCI

Systémová pokládka přírodního kamene s produkty PCI Systémová pokládka přírodního kamene s produkty PCI Historie PCI 1950 Založení společnosti pod názvem Polychemie GmbH se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem a závodem v Ausburgu. 1961 Vzniká nový název společnosti

Více

Systémová řešení pro zemědělské objekty. Stavební hmoty profesionálů

Systémová řešení pro zemědělské objekty. Stavební hmoty profesionálů Systémová řešení pro zemědělské objekty Systémová řešení pro zemědělské objekty Stavební hmoty profesionálů Jímky na močůvku Problém V těchto jímkách se často v závislosti na špatné kvalitě betonů, nedostačujícím

Více

Podlahové vytápění s materiály Weber a topnými rohožemi Fenix ECOFLOOR

Podlahové vytápění s materiály Weber a topnými rohožemi Fenix ECOFLOOR Elektrické podlahové topení Podlahové vytápění s materiály Weber a topnými rohožemi Fenix ECOFLOOR Skladba sys tému topných rohoží Fenix ECOFLOOR s materiály Weber 10 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2013 Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie lepení a obkládání

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Construction. Lepení parket systémy SikaBond. Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem

Construction. Lepení parket systémy SikaBond. Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem červen 2009 1 Lepení parket y SikaBond Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem červen 2009 2 Druh parket Mozaikové parkety 8 mm SikaBond T 52

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1 Uvod Domovni rad vychazi ze Stanov Spolecenstvi vlastniku, dale jen..spolecenstvi", a vymezuje obecna pravidia chovani v dome, prava a povinnosti

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32)

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Tato záruka se vztahuje na laminátové podlahy řady Pergo L i vi n g E x p r e s si o n a T o t a l d e s i g n (t ř í d y z

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více