V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium."

Transkript

1 Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literatury. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Týdenní časová dotace: 1. ročník 9 hodin 6.ročník 4 hodiny 2. ročník 10 hodin 7.ročník 5 hodin 3. ročník 9 hodin 8.ročník 4 hodiny 4. ročník 8 hodin 9.ročník 4 hodiny 5. ročník 7 hodin V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura je zaměřeno na: rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu vyjádření reakcí a pocitů žáků pochopení role v různých komunikačních situací orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměrů autora, hlavní myšlenky vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

2 Formy a metody práce v předmětu Český jazyk a literatura jsou zaměřeny především na frontální vyučování, které se prolíná se skupinovou a samostatnou prací s ohledem na diferenciaci žáků s SPU. Předmětem prolínají tyto průřezová témata: 1.stupeň Osobnostní a sociální výchova - já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, porozumění sobě samému a druhým, moje tělo, moje psychika, co o sobě vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování, můj vztah ke mně samému, moje učení, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí - péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, vztahy a naše skupina / třída ) - řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální technika řeči, výraz řeči, komunikace v různých situacích omluva, pozdrav... Mediální výchova - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních- bulvárních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělení, identifikování základních orientačních prvků v textu ) - vliv médií na kulturu role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti ) 2. stupeň: Osobnostní a sociální výchova - řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti (monologické formy vstup do tématu rétorika), dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení))

3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) - mezinárodní setkávání Multikulturní výchova specifické rysy jazyků Mediální výchova - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě), - zpravodajství jako vyprávění, příklady stavby a uspořádání zpráv - identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti - tvorba mediálního sdělení pro školní časopis - utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu

4 Společné předmětové strategie Kompetence k učení vedeme žáky ke čtení s porozuměním pracujeme s různými metodami pracujeme s různými zdroji informací připravujeme žáky na zvládnutí formy poznámek a výpisků motivujeme žáky k prezentaci jejich práce podporujeme sebehodnocení dáváme žákům možnost volby oceňujeme snahu, aktivitu motivujeme žáky k účasti v soutěžích Kompetence komunikativní vedeme žáky k optimální formulaci svých myšlenek seznamujeme žáky s různými druhy komunikace, jejich pravidly a vedeme je k využití těchto prostředků vedeme žáky ke správné výslovnosti a artikulaci vedeme žáky k uvědomělému čtení, k reprodukci přečteného - Kompetence k řešení problémů učíme žáky rozpoznat a řešit problém nabízíme různé druhy řešení vedeme žáky k využití vlastních znalostí a dovedností vedeme je k ověřování správnosti zvoleného postupu Kompetence sociální a personální zařazujeme skupinové práce umožňujeme diskusi vedeme žáky k toleranci, pochopení,pomoci a povzbuzení druhých vedeme je ke zdravé asertivitě

5 Kompetence občanské dbáme na dodržování školního řádu vytváříme modelové situace využíváme prvků dramatické výchovy na základě běžných životních situací vedeme žáky k samostatnému rozhodování seznamujeme žáky s významnými osobnostmi zapojujeme žáky do kulturního dění umožňujeme návštěvy kulturních akcí využíváme dostupných pramenů: pamětníci, rodáci, kroniky Kompetence pracovní dbáme na dodržování pořádku na pracovním místě vedeme k dodržování základních pravidel hygieny a zdravého životního stylu vedeme k využití znalostí z jiných předmětů umožníme žákům prožít radost z práce umožníme jim samostatnou prezentaci jejich práce a práce spolužáků

6 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura: Ročník: 1. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova Rozlišuje slovo, slabiku, hlásku Rozlišuje psací a tiskací písmeno,rozlišuje slovo, slabiku, hlásku Rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky Pozná větu, píše na konci věty tečku. V mluveném projevu užívá správné tvary podstatných jmen a sloves. Zvládá vyjadřování v běžných situacíchpozdraví, poprosí, poděkuje. Jazyková výchova Písmena: malá, velká, tiskací, psací Délka samohlásek Opis a přepis slov a vět Kultura mluveného projevu Komunikační a slohová výchova Čte nahlas slova, věty a krátké texty Věcné čtení TV, PČ, VV OSV Rozpozná nadpis, řádek, odstavec Rozumí jednoduchým písemným pokynům, adekvátně reaguje na mluvené pokyny(pozdrav, prosba, omluva) Pozdraví, poděkuje, požádá Naslouchání praktické a věcné Souvislý mluvený projev Technika mluveného projevu OSV OSV Návštěva knihovnybeseda Zvládá psaní malých a velkých písmen,psaní slov, čísel i podle diktátu Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení Technika psaní Psaní písmen, slabik, slov Hygiena psaní

7 těla,držení psacího náčiní, udržuje pracovní a hygienické návyky Zvládá opis a přepis slov, vět a psaní diktátu Opis, přepis, diktát M Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti. Podle pohádkové osnovy vypráví jednoduchý příběh Mluvený projev: vypravování, dialog na základě obrazového materiálu OSV-INT Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Čte literární texty přiměřené věku., pozorně naslouchá čtení Recituje básně, říkadla, rozpočítadla Vyjadřuje své pocity z přečteného Pozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav Odliší jednotlivé literární pojmy. Pracuje tvořivě s textem, dramatizuje jej Literární výchova Čtení Naslouchání Literární žánry- rozpočítadlo, hádanka,říkanka,pohádka Literární pojmy kniha, čtenář, divadlo, herec Tvořivé práce s literárním textem- přednes, dramatizace HV,VV,TV Návštěva knihovnybeseda Recitační soutěž Pasování na čtenáře knihovna. Použité zkratky: VV výtvarná výchova, HV hudební výchova, PČ pracovní činnosti, TV- tělesná výchova, PRV prvouka, M- matematika, INT integrováno do předmětu, OSV osobnostní a sociální výchova

8 Ročník:2. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, rozlišuje samohlásky a souhlásky Hláskosloví samohlásky, souhlásky, slabikotvorné r, l Uvědomuje si stavbu slova hláska, Hláska, písmeno, slovo a věta písmeno a stavbu věty Rozlišuje druhy vět Druhy vět podle postoje mluvčího OSV Dokáže dělit slova na konci řádku Řadí slova ve větě a věty v textu Tvorba vět ze slov Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Grafická podoba VJ a S Píše velká písmena na začátku věty, ve Velká písmena vlastních jménech osob a zvířat Odůvodňuje pravopis při psaní tvrdých a Tvrdé a měkké souhlásky měkkých souhlásek Píše správně ě ve skupinách dě, tě, ně Zvládá pravopis u, ů, ú Pravopis lexikální Zvládá pravopis spodoby uprostřed a na Spodoba znělosti konci slov Umí vyjmenovat a používat abecedu, řadí Abeceda slova podle abecedy Porovnává významy slov, ke skupině slov přiřadí slovo nadřazené, rozpozná slova významově podřazená, opačného významu Slova souřadná, podřadná, nadřazená, slova opačného a podobného významu Zvládá vyjmenovat slovní druhy, porovnat a třídit je podle zobecněného významu Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky M

9 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Zvládá přepis a opis jednoduchých textů, Psaný projev žáka diktát Podle konkrétní situace volí vhodné oslovení a rozloučení. Mluvený projev, základní techniky, pravidla dialogu, nonverbální prostředky Vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné partnerem Sděluje svůj názor, vyjadřuje vlastní pocity Používá vhodné prostředky řeči Hovoří samostatně a spisovně ve větách Rozumí pokynům a reaguje na ně Čtení a naslouchání s porozuměním OSV - INT Zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace Čte nahlas i potichu jednoduché texty, Čtení s porozuměním Jednoduše reprodukuje přečtené Sděluje svůj názor Ovládá správné držení těla, správnou artikulaci, správné tvoření dechu Návštěva knihovny beseda. Základy techniky mluveného projevu HV, TV Recitační soutěž

10 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Dokáže správně držet pero,správně sedí a má správný sklon sešitu Zvládne napsat jednoduché sdělení Technika psaní Rozumí čtenému i slyšenému textu, stručně reprodukuje obsah krátkého literárního textu Vnímá literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, vyjádří pocity z přečteného textu mluvenou formou nebo jednoduchými výtvarnými technikami, např. komixem Přednáší literární text, správně vyslovuje, frázuje, užívá správné tempo a melodii řeči Ujasňuje si a prozkoumává postoje v herních a dramatických situacích Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek ze zhlédnutého dramatického díla Seznamuje se se základy literatury, vymyslí závěr jednoduchého příběhu Literární výchova Prožitkové čtení, čtení s porozuměním Přednes literárních textů Poslech literárních textů Reprodukce textu Tvořivé činnosti s literárním textem Počátky interpretace literatury Vhodné literární texty přednes, poslech Dramatizace Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Literární žánty- Pohádka, báseň, říkanka, hádanka, ilustrace, Literární pojmy spisovatel, básník, čtenář, herec, režisér Tvůrčí psaní VV, PČ, HV, PRV HV, VV, PČ, TV MKV,EV, VMEGS

11 Ročník: 3. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Zvládá pravopis vyjmenovaných slov Správně píše vlastní jména vybraných států, ulic, zeměpisných názvů Spojuje věty do jednodušších souvětí Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, rozezná slovo ohebné a neohebné. U sloves dokáže určit osobu, číslo a čas Postupně si osvojuje a vnímá jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací, aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel a pokynů pro různé situace ve škole Dokáže samostatně získat informace z různých zdrojů encyklopedie, slovníky, internet. Při čtení vhodně užívá nonverbální prostředky. Reprodukuje obsah textu. Doplní text o chybějící část, dovypráví jej, vymyslí název Respektuje základní formy společenského styku, v projevu dbá na věcnou a Jazyková výchova Pravopis: Vyjmenovaná slova Pravopis: Velká písmena Spojka, spojovací výrazy Tvarosloví: Slova ohebná, neohebná, slovní druhy. Slovesa Komunikační a slohová výchova Věcné a praktické naslouchání Čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem- PRV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Mluvený projev: kultivace mluveného projevu žáka\ M MV Návštěva Knihovny beseda Divadelní představen

12 gramatickou správnost, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Seznamuje se s osnovou vyprávění,píše podle ní krátké texty V písemném projevu užívá vhodně jazykové prostředky, grafické symboly a interpunkci. Vytvoří jednoduché sdělení, napíše adresu, dopis, přání Psaný projev: vypravování,popis, inzerát,dopis,základy e-komunikace(sms, e- mail),grafické symboly í Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Správně, výrazně čte a přednáší, vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Ztvární obsah textu komixem, dramatizací Rozliší prózu a poezii Pozná a charakterizuje pohádku, bajku Uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro děti Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, Reprodukce literárního textu Tvořivé činnosti s literárním textem Literární pojmy: verš, rým, pohádka, próza, Dětská literatura VV, PČ, HV, TV MKV VMEGS OSV - INT Mediální výchova fungování a vliv médií na společnost Použité zkratky: VV výtvarná výchova, HV hudební výchova, PČ pracovní činnosti, TV tělesná výchova, PRV prvouka, M- matematika, INT integrováno do předmětu, OSV osobnostní a sociální výchova

13 Ročník: 4. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Určuje rod, číslo, pád podstatných jmen,v textu určuje slovní druhy, časuje slovesa, Vhodně užívá koncovky Vyhledá a vhodně použije slova stejného nebo podobného významu V jednoduchých případech rozliší kořen, část předponovou a příponovou. Graficky zaznamená stavbu slova Rozpozná a správně napíše předponu a předložku, zvládá jejich pravopis. Ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební dvojici Ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří základní skladební dvojici za pomoci příslušných osobních zájmen. Správně píše i,y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech Jazyková výchova Tvarosloví určování slovních druhů, slova ohebná, skloňování podstatných jmen, časování sloves Význam slova synonyma, vícevýznamová slova Stavba slova- kořen, předpona, přípona Skladba základní větné členy, nevyjádřený podmět, souvětí souřadné a podřadné Spojovací výrazy Pravopis lexikální

14 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Komunikační a slohová výchova Formou ústní i písemnou dokáže sdělit svůj zážitek, příběh, text Čtení a naslouchání s porozuměním a věcné čtení VV, Pč, HV OSV Svou práci doplní ilustrací, náčrtkem,jed noduchou básničkou Sestaví jednoduchou osnovu, vypráví podle osnovy, v krátkém odstavci nalezne klíčová slova a obsahové jádro sdělení,svůj výběr zdůvodní, Sestaví souvislé vypravování a popis ( podle pravidel časové a příčinné souvislosti) Popíše svůj pokoj,členy rodiny, jednoduchý pracovní postup. Dokáže reprodukovat obsah příběhu a vybrat z něj podstatné informace Na přiměřené úrovni popíše pracovní postup, osobu, zvíře, věc Umí vyhledat podstatné znaky a informace Vypravování, popis, osnova textu, výpisek Reprodukce textu i mluveného projevu Př, Vl MV,OSV Zvládá techniku čtení, orientuje se v textu, dokáže vyhledat nejzákladnější klíčová

15 slova Napíše dopis, pozdrav, vzkaz, blahopřání Správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v jednoduchých písemných projevech. Vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i elektronické podobě. Písemný projev: Dopis, pozdrav, vzkaz, blahopřání, dotazník OSV Za pomoci učitele rozpoznává v mediálních produktech některé manipulativní záměry a techniky a diskutuje o nich. Věcné naslouchání a čtení MV Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Literární výchova Průřezová témata Poznámka Vlastními slovy sděluje dojmy z četby Své dojmy vyjádří písemně i ústně Zážitkové čtení Interpretace literárního díla Snaží se číst správně a výrazně Zvládá tiché čtení, dokáže se orientovat v ději, dokáže najít a zaznamenat odpovědi na otázky. Označí v krátkém odstavci nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní K danému textu dokáže napsat OVS INT, Osobnostní a sociální rozvoj

16 jednoduchý útvar na zadané téma Rozlišuje pohádku, bajku, povídku, pověst, poezii, drama Literární žánry V básni dovede najít verš, rým, sloku Rozumí pojmům spisovatel, básník, ilustrátor, herec Dovede předvést jednoduchou scénku, hříčku, tvoří vlastní text na dané téma Tvořivé činnosti s literárním textem Př, Vl Recitační soutěže Přednese báseň Použité zkratky: Př přírodověda, Vl vlastivěda, VV výtvarná výchova, Pč pracovní činnosti, HV hudební výchova, MV mediální výchova, OSV osobnostní a sociální výchova, +

17 Ročník: 5. Žák Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Jazyková výchova Průřezová témata Poznámka Najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové Význam slov- slovo vícevýznamové Určí ve slově kořen, předponu, část příponovou a koncovku Uvede slova příbuzná k českým slovům Uvede příklady slov odvozených stejnou příponou,předponou Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Určí druh a vzor přídavných jmen Píše správně koncovky podstatných a přídavných jmen Rozezná ohebné a neohebné slovní druhy Správně píše předložky s/z Pozná podmět a přísudek u dvojčlenné věty, na nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím osobním zájmenem. Slovotvorba. Odvozování slov, slovotvorný základ. Stavba slova- kořen slova, příbuznost slov Tvarosloví- vzory podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné tvary, předložky, spojky. Pravopis morfologický Skladba. Věta jednoduchá, souvětí.podmět a přísudek, podmět vyjádřený a nevyjádřený Pozná souvětí Spojí věty, oddělí věty v souvětí, užije správný spojovací výraz Píše správně i,y v koncovkách příčestí

18 minulého činného ve shodě přísudku s podmětem Pravopis syntaktický Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Komunikační a slohová výchova Průřezová témata Poznámka Dokáže požádat o pomoc, omluvit se, vyjádřit přání. Napíše pozvánku, inzerát, dopis Telefonuje, zanechá vzkaz na záznamníku Slohové útvary vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, telefonický rozhovor Telefonický rozhovor Jasné a srozumitelné vyjadřování Vl MUV lidské vztahy, vztahy mezi kulturami Vánoce u nás a v různých zemích Dokáže sestavit osnovu a vyprávět podle ní Sestavování osnovy, vypravování podle osnovy Ústní i písemnou formou vypráví vlastní zážitek, příběh, zážitek z četby, médií Kultura projevu Dovede popsat na přiměřené úrovni osobu, zvíře, věc, pracovní postup Popis a sestavování osnovy k popisu Popis osoby, zvířete, věci, pracovního Postupu Př Popis pracovního postupu

19 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Literární výchova Výrazně a správně čte s obsahovým ziskem Napíše pohádku, povídku, básničku, ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm Volně reprodukuje přečtený text Dokáže sestavit osnovu přečteného textu Čtení s porozuměním Tvořivé činnosti s literárním textem Reprodukce textu Sestavení osnovy krátkého projevu Zařazování prvků dramatiz. EV vztah člověka a prostředí Témata ochrana živ. prostředí Rozlišuje různé literární žánry, pozná v textu zvláštně užité jazykové prostředky Základní literární pojmy- literatura umělecká a věcná, Literární žánry- pohádka, lyrická báseň, bajka, povídka Populárně naučné texty- encyklopedie, slovník VMEGS

20 6. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova zaznamená stavbu slova, označí předponu, kořen, příponu a koncovku samostatně a efektivně pracuje s jazykovými příručkami určí druhy všech slov v souvislém textu správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a číslovek určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací) určí druh zájmen a číslovek určí slovesný způsob opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve svém projevu a v projevech spolužáků určí slovesný a jmenný přísudek UČIVO JAZYKOVÁ VÝCHOVA Zvuková stránka jazyka, spisovná a nespisovná výslovnost, členění souvislé řeči pauzy, frázování Stavba slova, funkční morfémy Tištěné a elektronické jazykové příručky (PČP, SSČ) Tvarosloví: základní tvaroslovné kategorie Pravopis morfologický Skladba: přísudek TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Rozšiřující učivo: - hlasová hygiena

21 píše správně i/y ve shodě přísudku s několikanásobným podmětem rozliší větu jednoduchou a souvětí vyhledá v textu klíčová slova podle klíčových slov napíše jednoduchý slohový útvar odpovídající věku vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z textu zhodnotí, co nového se dozvěděl studiem textu přednese rozšířenou zprávu, doplní ji multimediálními prvky podle svých schopností a zadání učitele napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně slohový útvar při psaní textů v elektronické podobě dodržuje typografická pravidla vyjadřuje se srozumitelně, věcně a jazykově správně v mluveném a psaném projevu zohledňuje prostředí a adresáty projevu při mluveném projevu užívá vhodně dynamiku (hlasitost), tempo, větný přízvuk a melodii, Syntaktický pravopis věta jednoduchá a souvětí KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Základy studijního čtení Písemný projev Vlastní tvořivé psaní Slohové útvary: krátké vypravování, popis předmětu, zpráva a oznámení, osobní dopis/ Mluvený projev: zásady kultivovaného projevu, nonverbální prostředky MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (kritický přístup k různým druhům mediálních sdělení, informativní a společensky významné prvky sdělení) OSV Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika (odpovědnost za napsané, respektování osobnosti a identity lidí) MV Práce v realizačním týmu (redakce vybraného média) OSV Sociální rozvoj Komunikace (efektivní a asertivní komunikace) AJ: Dopis.

22 pauzy mluvený projev doprovodí vhodnými gesty a mimikou uvede základní znaky poezie, prózy, rozpozná lyrický a epický text uvede nejznámější autory knih pro děti a mládež na základě vlastní zkušenosti reprodukuje a shrne literární text po tematické stránce ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka a jazyka (své) běžné komunikace popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici prozaického textu zformuluje správně a výstižně své dojmy ze své četby, divadelního či filmového představení LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základy literární VMEGS Jsme Evropané teorie a historie (zdroje evropské civilizace) Literární druhy a žánry: dobrodružná a humoristická literatura, moderní pohádka, bajka, nonsensová literatura, pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada, romance Počátky interpretace literárních děl OSV Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika (analýza postojů a hodnot v chování druhých) Rozšiřující učivo: - dramatizace, vizualizace (interpretace literárního textu užitím jiných médií) AJ: Reprodukce obsahu textu. Rozšiřující učivo: - jazyková tvořivost, básně, krátké literární texty na základě klíčových slov vyhledává informace z literární teorie a historie v tištěných a elektronických katalozích, encyklopediích a učebnici. Studijní čtení

23 7. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák: správně tvoří tvary podstatných jmen označujících části těla správně užívá tvary přídavných jmen v základní i stupňované podobě správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a číslovek (jenž, týž, dva, oba, tři apod.) určí slovesný rod vhodně užije druhy příslovcí v základní i stupňované podobě rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních předložek rozliší spojky souřadicí a podřadicí a správně jich užívá při tvorbě vět a souvětí rozpozná ve větě částici ve větě užije správně citoslovce určí rozvíjející větné členy (včetně několikanásobných) vyjádří větný člen vedlejší větou a obráceně UČIVO JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví: ohebné a neohebné slovní druhy Skladba: přívlastek, předmět, příslovečné určení, tvorba věty TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

24 správně píše: velká písmena (u neznámých slov/pojmenování rozhodne podle slovníku), hláskové skupiny se znělostní spodobou v českých slovech, čárku v souvětí podřadném v písemném sdělení odliší s pomocí učitele a v diskusi se spolužáky fakta a názory/hodnocení autora při čtení si klade otázky týkající se jeho vnímání textu vyhledá odpovědi na své otázky v učebnici, v odborné literatuře nebo na internetu (encyklopedie, slovník) s pomocí učitele a v diskusi skupiny rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu, rozpozná komunikační záměr autora (v běžné komunikaci i v komunikaci v elektronické podobě) napíše podle svých schopností gramaticky, kompozičně a věcně správně komunikáty podle zadání učitele Pravopis lexikální a syntaktický KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení textu/promluvy) Slohové útvary: vypravování, popis děje a pracovního postupu, charakteristika osoby, životopis, žádost, pozvánka, výtah MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením) MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (rozdíl mezi reklamou, zprávou a jiným sdělením) OSV Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika (analýza postojů a hodnot druhých lidí a jejich projevů v chování) Rozšiřující učivo: - záznamy o přečteném (např. formou podvojného deníku, I.N.S.E.R.T. a jiných metod aktivního čtenářství)

25 zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a příslušnému žánru uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda text zařadil správně na základě školní práce a vlastní četby uvede významné představitele probíraných literárních žánrů interpretuje smysl (funkci) díla formuluje dojmy z představení v divadle či kině či z adaptace literatury LITERÁRNÍ VÝCHOVA Literární druhy VMEGS Jsme Evropané a žánry: fantazy, sci-fi, (co Evropu spojuje a rozděluje) epos, legenda, balada, romance, kronika, cestopis Základy literární teorie a historie Interpretace literárního díla MV Tvorba mediálního sdělení (tvorba sdělení pro školní časopis a web) Rozšiřující učivo: - dramatizace, vizualizace (interpretace literárního textu užitím jiných médií) - kulturní deník

26 8. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák: po poradě s učitelem a ve skupině spolužáků přiřadí správně české nebo moravské nářečí k vybrané textové ukázce vysvětlí pojmy obecná čeština, interdialekt a nářečí, zdůvodní, kdy je vhodné používat prostředků těchto útvarů národního jazyka určí druhy slov v textu správně skloňuje přejatá jména obecná a vlastní určí slovesný vid a třídu používá správné slovesné tvary odliší větu dvoučlennou, jednočlennou a větný ekvivalent určí druh podmětu vyjádřený slovem, nevyjádřený, všeobecný určí druh přísudku slovesný, slovesně-jmenný, jmenný, vyjádřený citoslovcem určí příslovečná určení pozná přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný UČIVO JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecná jazykověda: obecná čeština, interdialekt, nářečí Tvarosloví Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy souvětí TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

27 rozliší souvětí souřadné a podřadné určí poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a větami správně navazuje věty a odstavce píše správně interpunkci v souvětí a větě jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku postupně rozvíjejícím a rozvitých větných členech uvede způsoby obohacování slovní zásoby uvede příklad slova zkratkového, přejatého, složeného a víceslovného pojmenování u známých slov uvede, jak vznikla, u neznámých určí jejich původ podle slovníku nevhodně užitá přejatá slova nahradí českými ekvivalenty vytvoří a osvojí si pravidla vedení diskuse zapojuje se aktivně do diskuse dodržuje net-etiketu sociálních sítí a internetových diskusí Syntaktický pravopis Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby, víceslovná pojmenování Tvorba slov KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Komunikační žánry: diskuse, dialog VDO občanská společnost a škola (uplatňování demokratických principů v životě školy) AJ: Přejímání slov. Rozšiřující učivo: - plánování práce - bezpečnost na síti - psychohygiena, zdravý životní styl

28 ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší subjektivní a objektivní sdělení; pro ověření využije adekvátní odbornou literaturu a internet; čte kriticky mediální sdělení v regionálních médiích, v diskusi s ostatními hledá možnou manipulaci autora a prezentuje závěry napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně komunikáty podle zadání učitele interpretuje stručně smysl přečteného díla v kontextu doby, v níž vzniklo, charakterů postav, výstavby děje (syžetu) a užitého jazyka v literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle užité jazykové prostředky příznačné pro umělecký styl popíše kompozici vybraného dramatického textu Kritické čtení a naslouchání Mluvený projev připravený a nepřipravený Písemný projev Slohové útvary: líčení, úvaha, charakteristika literární postavy, výklad, výtah LITERÁRNÍ VÝCHOVA Literární teorie Literární interpretace Literární historie Drama Literatura pro mládež Ústní lidová slovesnost MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením) MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem) MKV Multikulturalita (člověk jako příslušník multikulturní společnosti, přínosy i rizika spojená se soužitím lidí různých kultur) EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí (hodnota přírodní a kulturní krajiny a lidské aktivity v ní) AJ: Literární žánry, čtenářský deník. Rozšiřující učivo: - dramatizace, vizualizace (interpretace literárního textu užitím jiných médií)

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Co se učí na české škole?

Co se učí na české škole? Co se učí na české škole? Osnovy, podle kterých můžete vycházet Zpracováno dle publikace Doporučené učební osnovy pro ČJ, AJ a M, vydané MŠMT a VUP Praha. Český jazyk, literatura a sloh 1. stupeň Ročník:

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více