V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium."

Transkript

1 Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literatury. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Týdenní časová dotace: 1. ročník 9 hodin 6.ročník 4 hodiny 2. ročník 10 hodin 7.ročník 5 hodin 3. ročník 9 hodin 8.ročník 4 hodiny 4. ročník 8 hodin 9.ročník 4 hodiny 5. ročník 7 hodin V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura je zaměřeno na: rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu vyjádření reakcí a pocitů žáků pochopení role v různých komunikačních situací orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměrů autora, hlavní myšlenky vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

2 Formy a metody práce v předmětu Český jazyk a literatura jsou zaměřeny především na frontální vyučování, které se prolíná se skupinovou a samostatnou prací s ohledem na diferenciaci žáků s SPU. Předmětem prolínají tyto průřezová témata: 1.stupeň Osobnostní a sociální výchova - já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, porozumění sobě samému a druhým, moje tělo, moje psychika, co o sobě vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování, můj vztah ke mně samému, moje učení, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí - péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, vztahy a naše skupina / třída ) - řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální technika řeči, výraz řeči, komunikace v různých situacích omluva, pozdrav... Mediální výchova - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních- bulvárních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělení, identifikování základních orientačních prvků v textu ) - vliv médií na kulturu role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti ) 2. stupeň: Osobnostní a sociální výchova - řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti (monologické formy vstup do tématu rétorika), dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení))

3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) - mezinárodní setkávání Multikulturní výchova specifické rysy jazyků Mediální výchova - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě), - zpravodajství jako vyprávění, příklady stavby a uspořádání zpráv - identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti - tvorba mediálního sdělení pro školní časopis - utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu

4 Společné předmětové strategie Kompetence k učení vedeme žáky ke čtení s porozuměním pracujeme s různými metodami pracujeme s různými zdroji informací připravujeme žáky na zvládnutí formy poznámek a výpisků motivujeme žáky k prezentaci jejich práce podporujeme sebehodnocení dáváme žákům možnost volby oceňujeme snahu, aktivitu motivujeme žáky k účasti v soutěžích Kompetence komunikativní vedeme žáky k optimální formulaci svých myšlenek seznamujeme žáky s různými druhy komunikace, jejich pravidly a vedeme je k využití těchto prostředků vedeme žáky ke správné výslovnosti a artikulaci vedeme žáky k uvědomělému čtení, k reprodukci přečteného - Kompetence k řešení problémů učíme žáky rozpoznat a řešit problém nabízíme různé druhy řešení vedeme žáky k využití vlastních znalostí a dovedností vedeme je k ověřování správnosti zvoleného postupu Kompetence sociální a personální zařazujeme skupinové práce umožňujeme diskusi vedeme žáky k toleranci, pochopení,pomoci a povzbuzení druhých vedeme je ke zdravé asertivitě

5 Kompetence občanské dbáme na dodržování školního řádu vytváříme modelové situace využíváme prvků dramatické výchovy na základě běžných životních situací vedeme žáky k samostatnému rozhodování seznamujeme žáky s významnými osobnostmi zapojujeme žáky do kulturního dění umožňujeme návštěvy kulturních akcí využíváme dostupných pramenů: pamětníci, rodáci, kroniky Kompetence pracovní dbáme na dodržování pořádku na pracovním místě vedeme k dodržování základních pravidel hygieny a zdravého životního stylu vedeme k využití znalostí z jiných předmětů umožníme žákům prožít radost z práce umožníme jim samostatnou prezentaci jejich práce a práce spolužáků

6 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura: Ročník: 1. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova Rozlišuje slovo, slabiku, hlásku Rozlišuje psací a tiskací písmeno,rozlišuje slovo, slabiku, hlásku Rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky Pozná větu, píše na konci věty tečku. V mluveném projevu užívá správné tvary podstatných jmen a sloves. Zvládá vyjadřování v běžných situacíchpozdraví, poprosí, poděkuje. Jazyková výchova Písmena: malá, velká, tiskací, psací Délka samohlásek Opis a přepis slov a vět Kultura mluveného projevu Komunikační a slohová výchova Čte nahlas slova, věty a krátké texty Věcné čtení TV, PČ, VV OSV Rozpozná nadpis, řádek, odstavec Rozumí jednoduchým písemným pokynům, adekvátně reaguje na mluvené pokyny(pozdrav, prosba, omluva) Pozdraví, poděkuje, požádá Naslouchání praktické a věcné Souvislý mluvený projev Technika mluveného projevu OSV OSV Návštěva knihovnybeseda Zvládá psaní malých a velkých písmen,psaní slov, čísel i podle diktátu Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení Technika psaní Psaní písmen, slabik, slov Hygiena psaní

7 těla,držení psacího náčiní, udržuje pracovní a hygienické návyky Zvládá opis a přepis slov, vět a psaní diktátu Opis, přepis, diktát M Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti. Podle pohádkové osnovy vypráví jednoduchý příběh Mluvený projev: vypravování, dialog na základě obrazového materiálu OSV-INT Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Čte literární texty přiměřené věku., pozorně naslouchá čtení Recituje básně, říkadla, rozpočítadla Vyjadřuje své pocity z přečteného Pozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav Odliší jednotlivé literární pojmy. Pracuje tvořivě s textem, dramatizuje jej Literární výchova Čtení Naslouchání Literární žánry- rozpočítadlo, hádanka,říkanka,pohádka Literární pojmy kniha, čtenář, divadlo, herec Tvořivé práce s literárním textem- přednes, dramatizace HV,VV,TV Návštěva knihovnybeseda Recitační soutěž Pasování na čtenáře knihovna. Použité zkratky: VV výtvarná výchova, HV hudební výchova, PČ pracovní činnosti, TV- tělesná výchova, PRV prvouka, M- matematika, INT integrováno do předmětu, OSV osobnostní a sociální výchova

8 Ročník:2. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, rozlišuje samohlásky a souhlásky Hláskosloví samohlásky, souhlásky, slabikotvorné r, l Uvědomuje si stavbu slova hláska, Hláska, písmeno, slovo a věta písmeno a stavbu věty Rozlišuje druhy vět Druhy vět podle postoje mluvčího OSV Dokáže dělit slova na konci řádku Řadí slova ve větě a věty v textu Tvorba vět ze slov Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Grafická podoba VJ a S Píše velká písmena na začátku věty, ve Velká písmena vlastních jménech osob a zvířat Odůvodňuje pravopis při psaní tvrdých a Tvrdé a měkké souhlásky měkkých souhlásek Píše správně ě ve skupinách dě, tě, ně Zvládá pravopis u, ů, ú Pravopis lexikální Zvládá pravopis spodoby uprostřed a na Spodoba znělosti konci slov Umí vyjmenovat a používat abecedu, řadí Abeceda slova podle abecedy Porovnává významy slov, ke skupině slov přiřadí slovo nadřazené, rozpozná slova významově podřazená, opačného významu Slova souřadná, podřadná, nadřazená, slova opačného a podobného významu Zvládá vyjmenovat slovní druhy, porovnat a třídit je podle zobecněného významu Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky M

9 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Zvládá přepis a opis jednoduchých textů, Psaný projev žáka diktát Podle konkrétní situace volí vhodné oslovení a rozloučení. Mluvený projev, základní techniky, pravidla dialogu, nonverbální prostředky Vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné partnerem Sděluje svůj názor, vyjadřuje vlastní pocity Používá vhodné prostředky řeči Hovoří samostatně a spisovně ve větách Rozumí pokynům a reaguje na ně Čtení a naslouchání s porozuměním OSV - INT Zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace Čte nahlas i potichu jednoduché texty, Čtení s porozuměním Jednoduše reprodukuje přečtené Sděluje svůj názor Ovládá správné držení těla, správnou artikulaci, správné tvoření dechu Návštěva knihovny beseda. Základy techniky mluveného projevu HV, TV Recitační soutěž

10 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Dokáže správně držet pero,správně sedí a má správný sklon sešitu Zvládne napsat jednoduché sdělení Technika psaní Rozumí čtenému i slyšenému textu, stručně reprodukuje obsah krátkého literárního textu Vnímá literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, vyjádří pocity z přečteného textu mluvenou formou nebo jednoduchými výtvarnými technikami, např. komixem Přednáší literární text, správně vyslovuje, frázuje, užívá správné tempo a melodii řeči Ujasňuje si a prozkoumává postoje v herních a dramatických situacích Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek ze zhlédnutého dramatického díla Seznamuje se se základy literatury, vymyslí závěr jednoduchého příběhu Literární výchova Prožitkové čtení, čtení s porozuměním Přednes literárních textů Poslech literárních textů Reprodukce textu Tvořivé činnosti s literárním textem Počátky interpretace literatury Vhodné literární texty přednes, poslech Dramatizace Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Literární žánty- Pohádka, báseň, říkanka, hádanka, ilustrace, Literární pojmy spisovatel, básník, čtenář, herec, režisér Tvůrčí psaní VV, PČ, HV, PRV HV, VV, PČ, TV MKV,EV, VMEGS

11 Ročník: 3. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Zvládá pravopis vyjmenovaných slov Správně píše vlastní jména vybraných států, ulic, zeměpisných názvů Spojuje věty do jednodušších souvětí Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, rozezná slovo ohebné a neohebné. U sloves dokáže určit osobu, číslo a čas Postupně si osvojuje a vnímá jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací, aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel a pokynů pro různé situace ve škole Dokáže samostatně získat informace z různých zdrojů encyklopedie, slovníky, internet. Při čtení vhodně užívá nonverbální prostředky. Reprodukuje obsah textu. Doplní text o chybějící část, dovypráví jej, vymyslí název Respektuje základní formy společenského styku, v projevu dbá na věcnou a Jazyková výchova Pravopis: Vyjmenovaná slova Pravopis: Velká písmena Spojka, spojovací výrazy Tvarosloví: Slova ohebná, neohebná, slovní druhy. Slovesa Komunikační a slohová výchova Věcné a praktické naslouchání Čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem- PRV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Mluvený projev: kultivace mluveného projevu žáka\ M MV Návštěva Knihovny beseda Divadelní představen

12 gramatickou správnost, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Seznamuje se s osnovou vyprávění,píše podle ní krátké texty V písemném projevu užívá vhodně jazykové prostředky, grafické symboly a interpunkci. Vytvoří jednoduché sdělení, napíše adresu, dopis, přání Psaný projev: vypravování,popis, inzerát,dopis,základy e-komunikace(sms, e- mail),grafické symboly í Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Správně, výrazně čte a přednáší, vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Ztvární obsah textu komixem, dramatizací Rozliší prózu a poezii Pozná a charakterizuje pohádku, bajku Uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro děti Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, Reprodukce literárního textu Tvořivé činnosti s literárním textem Literární pojmy: verš, rým, pohádka, próza, Dětská literatura VV, PČ, HV, TV MKV VMEGS OSV - INT Mediální výchova fungování a vliv médií na společnost Použité zkratky: VV výtvarná výchova, HV hudební výchova, PČ pracovní činnosti, TV tělesná výchova, PRV prvouka, M- matematika, INT integrováno do předmětu, OSV osobnostní a sociální výchova

13 Ročník: 4. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Žák Určuje rod, číslo, pád podstatných jmen,v textu určuje slovní druhy, časuje slovesa, Vhodně užívá koncovky Vyhledá a vhodně použije slova stejného nebo podobného významu V jednoduchých případech rozliší kořen, část předponovou a příponovou. Graficky zaznamená stavbu slova Rozpozná a správně napíše předponu a předložku, zvládá jejich pravopis. Ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební dvojici Ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří základní skladební dvojici za pomoci příslušných osobních zájmen. Správně píše i,y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech Jazyková výchova Tvarosloví určování slovních druhů, slova ohebná, skloňování podstatných jmen, časování sloves Význam slova synonyma, vícevýznamová slova Stavba slova- kořen, předpona, přípona Skladba základní větné členy, nevyjádřený podmět, souvětí souřadné a podřadné Spojovací výrazy Pravopis lexikální

14 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Komunikační a slohová výchova Formou ústní i písemnou dokáže sdělit svůj zážitek, příběh, text Čtení a naslouchání s porozuměním a věcné čtení VV, Pč, HV OSV Svou práci doplní ilustrací, náčrtkem,jed noduchou básničkou Sestaví jednoduchou osnovu, vypráví podle osnovy, v krátkém odstavci nalezne klíčová slova a obsahové jádro sdělení,svůj výběr zdůvodní, Sestaví souvislé vypravování a popis ( podle pravidel časové a příčinné souvislosti) Popíše svůj pokoj,členy rodiny, jednoduchý pracovní postup. Dokáže reprodukovat obsah příběhu a vybrat z něj podstatné informace Na přiměřené úrovni popíše pracovní postup, osobu, zvíře, věc Umí vyhledat podstatné znaky a informace Vypravování, popis, osnova textu, výpisek Reprodukce textu i mluveného projevu Př, Vl MV,OSV Zvládá techniku čtení, orientuje se v textu, dokáže vyhledat nejzákladnější klíčová

15 slova Napíše dopis, pozdrav, vzkaz, blahopřání Správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v jednoduchých písemných projevech. Vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i elektronické podobě. Písemný projev: Dopis, pozdrav, vzkaz, blahopřání, dotazník OSV Za pomoci učitele rozpoznává v mediálních produktech některé manipulativní záměry a techniky a diskutuje o nich. Věcné naslouchání a čtení MV Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Literární výchova Průřezová témata Poznámka Vlastními slovy sděluje dojmy z četby Své dojmy vyjádří písemně i ústně Zážitkové čtení Interpretace literárního díla Snaží se číst správně a výrazně Zvládá tiché čtení, dokáže se orientovat v ději, dokáže najít a zaznamenat odpovědi na otázky. Označí v krátkém odstavci nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní K danému textu dokáže napsat OVS INT, Osobnostní a sociální rozvoj

16 jednoduchý útvar na zadané téma Rozlišuje pohádku, bajku, povídku, pověst, poezii, drama Literární žánry V básni dovede najít verš, rým, sloku Rozumí pojmům spisovatel, básník, ilustrátor, herec Dovede předvést jednoduchou scénku, hříčku, tvoří vlastní text na dané téma Tvořivé činnosti s literárním textem Př, Vl Recitační soutěže Přednese báseň Použité zkratky: Př přírodověda, Vl vlastivěda, VV výtvarná výchova, Pč pracovní činnosti, HV hudební výchova, MV mediální výchova, OSV osobnostní a sociální výchova, +

17 Ročník: 5. Žák Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Jazyková výchova Průřezová témata Poznámka Najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové Význam slov- slovo vícevýznamové Určí ve slově kořen, předponu, část příponovou a koncovku Uvede slova příbuzná k českým slovům Uvede příklady slov odvozených stejnou příponou,předponou Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Určí druh a vzor přídavných jmen Píše správně koncovky podstatných a přídavných jmen Rozezná ohebné a neohebné slovní druhy Správně píše předložky s/z Pozná podmět a přísudek u dvojčlenné věty, na nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím osobním zájmenem. Slovotvorba. Odvozování slov, slovotvorný základ. Stavba slova- kořen slova, příbuznost slov Tvarosloví- vzory podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné tvary, předložky, spojky. Pravopis morfologický Skladba. Věta jednoduchá, souvětí.podmět a přísudek, podmět vyjádřený a nevyjádřený Pozná souvětí Spojí věty, oddělí věty v souvětí, užije správný spojovací výraz Píše správně i,y v koncovkách příčestí

18 minulého činného ve shodě přísudku s podmětem Pravopis syntaktický Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Komunikační a slohová výchova Průřezová témata Poznámka Dokáže požádat o pomoc, omluvit se, vyjádřit přání. Napíše pozvánku, inzerát, dopis Telefonuje, zanechá vzkaz na záznamníku Slohové útvary vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, telefonický rozhovor Telefonický rozhovor Jasné a srozumitelné vyjadřování Vl MUV lidské vztahy, vztahy mezi kulturami Vánoce u nás a v různých zemích Dokáže sestavit osnovu a vyprávět podle ní Sestavování osnovy, vypravování podle osnovy Ústní i písemnou formou vypráví vlastní zážitek, příběh, zážitek z četby, médií Kultura projevu Dovede popsat na přiměřené úrovni osobu, zvíře, věc, pracovní postup Popis a sestavování osnovy k popisu Popis osoby, zvířete, věci, pracovního Postupu Př Popis pracovního postupu

19 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Literární výchova Výrazně a správně čte s obsahovým ziskem Napíše pohádku, povídku, básničku, ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm Volně reprodukuje přečtený text Dokáže sestavit osnovu přečteného textu Čtení s porozuměním Tvořivé činnosti s literárním textem Reprodukce textu Sestavení osnovy krátkého projevu Zařazování prvků dramatiz. EV vztah člověka a prostředí Témata ochrana živ. prostředí Rozlišuje různé literární žánry, pozná v textu zvláštně užité jazykové prostředky Základní literární pojmy- literatura umělecká a věcná, Literární žánry- pohádka, lyrická báseň, bajka, povídka Populárně naučné texty- encyklopedie, slovník VMEGS

20 6. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova zaznamená stavbu slova, označí předponu, kořen, příponu a koncovku samostatně a efektivně pracuje s jazykovými příručkami určí druhy všech slov v souvislém textu správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a číslovek určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací) určí druh zájmen a číslovek určí slovesný způsob opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve svém projevu a v projevech spolužáků určí slovesný a jmenný přísudek UČIVO JAZYKOVÁ VÝCHOVA Zvuková stránka jazyka, spisovná a nespisovná výslovnost, členění souvislé řeči pauzy, frázování Stavba slova, funkční morfémy Tištěné a elektronické jazykové příručky (PČP, SSČ) Tvarosloví: základní tvaroslovné kategorie Pravopis morfologický Skladba: přísudek TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Rozšiřující učivo: - hlasová hygiena

21 píše správně i/y ve shodě přísudku s několikanásobným podmětem rozliší větu jednoduchou a souvětí vyhledá v textu klíčová slova podle klíčových slov napíše jednoduchý slohový útvar odpovídající věku vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z textu zhodnotí, co nového se dozvěděl studiem textu přednese rozšířenou zprávu, doplní ji multimediálními prvky podle svých schopností a zadání učitele napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně slohový útvar při psaní textů v elektronické podobě dodržuje typografická pravidla vyjadřuje se srozumitelně, věcně a jazykově správně v mluveném a psaném projevu zohledňuje prostředí a adresáty projevu při mluveném projevu užívá vhodně dynamiku (hlasitost), tempo, větný přízvuk a melodii, Syntaktický pravopis věta jednoduchá a souvětí KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Základy studijního čtení Písemný projev Vlastní tvořivé psaní Slohové útvary: krátké vypravování, popis předmětu, zpráva a oznámení, osobní dopis/ Mluvený projev: zásady kultivovaného projevu, nonverbální prostředky MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (kritický přístup k různým druhům mediálních sdělení, informativní a společensky významné prvky sdělení) OSV Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika (odpovědnost za napsané, respektování osobnosti a identity lidí) MV Práce v realizačním týmu (redakce vybraného média) OSV Sociální rozvoj Komunikace (efektivní a asertivní komunikace) AJ: Dopis.

22 pauzy mluvený projev doprovodí vhodnými gesty a mimikou uvede základní znaky poezie, prózy, rozpozná lyrický a epický text uvede nejznámější autory knih pro děti a mládež na základě vlastní zkušenosti reprodukuje a shrne literární text po tematické stránce ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka a jazyka (své) běžné komunikace popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici prozaického textu zformuluje správně a výstižně své dojmy ze své četby, divadelního či filmového představení LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základy literární VMEGS Jsme Evropané teorie a historie (zdroje evropské civilizace) Literární druhy a žánry: dobrodružná a humoristická literatura, moderní pohádka, bajka, nonsensová literatura, pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada, romance Počátky interpretace literárních děl OSV Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika (analýza postojů a hodnot v chování druhých) Rozšiřující učivo: - dramatizace, vizualizace (interpretace literárního textu užitím jiných médií) AJ: Reprodukce obsahu textu. Rozšiřující učivo: - jazyková tvořivost, básně, krátké literární texty na základě klíčových slov vyhledává informace z literární teorie a historie v tištěných a elektronických katalozích, encyklopediích a učebnici. Studijní čtení

23 7. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák: správně tvoří tvary podstatných jmen označujících části těla správně užívá tvary přídavných jmen v základní i stupňované podobě správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a číslovek (jenž, týž, dva, oba, tři apod.) určí slovesný rod vhodně užije druhy příslovcí v základní i stupňované podobě rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních předložek rozliší spojky souřadicí a podřadicí a správně jich užívá při tvorbě vět a souvětí rozpozná ve větě částici ve větě užije správně citoslovce určí rozvíjející větné členy (včetně několikanásobných) vyjádří větný člen vedlejší větou a obráceně UČIVO JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví: ohebné a neohebné slovní druhy Skladba: přívlastek, předmět, příslovečné určení, tvorba věty TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

24 správně píše: velká písmena (u neznámých slov/pojmenování rozhodne podle slovníku), hláskové skupiny se znělostní spodobou v českých slovech, čárku v souvětí podřadném v písemném sdělení odliší s pomocí učitele a v diskusi se spolužáky fakta a názory/hodnocení autora při čtení si klade otázky týkající se jeho vnímání textu vyhledá odpovědi na své otázky v učebnici, v odborné literatuře nebo na internetu (encyklopedie, slovník) s pomocí učitele a v diskusi skupiny rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu, rozpozná komunikační záměr autora (v běžné komunikaci i v komunikaci v elektronické podobě) napíše podle svých schopností gramaticky, kompozičně a věcně správně komunikáty podle zadání učitele Pravopis lexikální a syntaktický KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení textu/promluvy) Slohové útvary: vypravování, popis děje a pracovního postupu, charakteristika osoby, životopis, žádost, pozvánka, výtah MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením) MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (rozdíl mezi reklamou, zprávou a jiným sdělením) OSV Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika (analýza postojů a hodnot druhých lidí a jejich projevů v chování) Rozšiřující učivo: - záznamy o přečteném (např. formou podvojného deníku, I.N.S.E.R.T. a jiných metod aktivního čtenářství)

25 zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a příslušnému žánru uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda text zařadil správně na základě školní práce a vlastní četby uvede významné představitele probíraných literárních žánrů interpretuje smysl (funkci) díla formuluje dojmy z představení v divadle či kině či z adaptace literatury LITERÁRNÍ VÝCHOVA Literární druhy VMEGS Jsme Evropané a žánry: fantazy, sci-fi, (co Evropu spojuje a rozděluje) epos, legenda, balada, romance, kronika, cestopis Základy literární teorie a historie Interpretace literárního díla MV Tvorba mediálního sdělení (tvorba sdělení pro školní časopis a web) Rozšiřující učivo: - dramatizace, vizualizace (interpretace literárního textu užitím jiných médií) - kulturní deník

26 8. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák: po poradě s učitelem a ve skupině spolužáků přiřadí správně české nebo moravské nářečí k vybrané textové ukázce vysvětlí pojmy obecná čeština, interdialekt a nářečí, zdůvodní, kdy je vhodné používat prostředků těchto útvarů národního jazyka určí druhy slov v textu správně skloňuje přejatá jména obecná a vlastní určí slovesný vid a třídu používá správné slovesné tvary odliší větu dvoučlennou, jednočlennou a větný ekvivalent určí druh podmětu vyjádřený slovem, nevyjádřený, všeobecný určí druh přísudku slovesný, slovesně-jmenný, jmenný, vyjádřený citoslovcem určí příslovečná určení pozná přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný UČIVO JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecná jazykověda: obecná čeština, interdialekt, nářečí Tvarosloví Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy souvětí TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

27 rozliší souvětí souřadné a podřadné určí poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a větami správně navazuje věty a odstavce píše správně interpunkci v souvětí a větě jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku postupně rozvíjejícím a rozvitých větných členech uvede způsoby obohacování slovní zásoby uvede příklad slova zkratkového, přejatého, složeného a víceslovného pojmenování u známých slov uvede, jak vznikla, u neznámých určí jejich původ podle slovníku nevhodně užitá přejatá slova nahradí českými ekvivalenty vytvoří a osvojí si pravidla vedení diskuse zapojuje se aktivně do diskuse dodržuje net-etiketu sociálních sítí a internetových diskusí Syntaktický pravopis Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby, víceslovná pojmenování Tvorba slov KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Komunikační žánry: diskuse, dialog VDO občanská společnost a škola (uplatňování demokratických principů v životě školy) AJ: Přejímání slov. Rozšiřující učivo: - plánování práce - bezpečnost na síti - psychohygiena, zdravý životní styl

28 ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší subjektivní a objektivní sdělení; pro ověření využije adekvátní odbornou literaturu a internet; čte kriticky mediální sdělení v regionálních médiích, v diskusi s ostatními hledá možnou manipulaci autora a prezentuje závěry napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně komunikáty podle zadání učitele interpretuje stručně smysl přečteného díla v kontextu doby, v níž vzniklo, charakterů postav, výstavby děje (syžetu) a užitého jazyka v literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle užité jazykové prostředky příznačné pro umělecký styl popíše kompozici vybraného dramatického textu Kritické čtení a naslouchání Mluvený projev připravený a nepřipravený Písemný projev Slohové útvary: líčení, úvaha, charakteristika literární postavy, výklad, výtah LITERÁRNÍ VÝCHOVA Literární teorie Literární interpretace Literární historie Drama Literatura pro mládež Ústní lidová slovesnost MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením) MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem) MKV Multikulturalita (člověk jako příslušník multikulturní společnosti, přínosy i rizika spojená se soužitím lidí různých kultur) EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí (hodnota přírodní a kulturní krajiny a lidské aktivity v ní) AJ: Literární žánry, čtenářský deník. Rozšiřující učivo: - dramatizace, vizualizace (interpretace literárního textu užitím jiných médií)

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více