Rétorika školní rok 2008/9 třídy QA,QB, 2 hod. týdně vyučující - prof. M. Kudličková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rétorika školní rok 2008/9 třídy QA,QB, 2 hod. týdně vyučující - prof. M. Kudličková"

Transkript

1 Rétorika školní rok 2008/9 třídy QA,QB, 2 hod. týdně vyučující - prof. M. Kudličková I. Přehled tematických celků: 1. Úvod do obsahu semináře Komunikace a média v životě dnešního člověka Kultura projevu schopnost přesvědčivě mluvit a vlastní spokojenost Úroveň vlastních schopností studentů při veřejném vystoupení, požadavky kladené na seminář 2. Komunikace mluvenou řečí jako neurofyziologický proces 1. Stres, tréma a veřejný projev. Techniky a metody zvládání trémy. Sebevědomí a autogenní trénink. Psychologické autosugestivní metody 2. Momentální paměť a nácvik jejího prohlubování. Metody koncentrace. Význam pro techniku kvality projevu, využití 3. Řeč těla nonverbální komunikace, mimika, gestikulace, pohyb při veřejných projevech; význam zvládnutí vlastního těla. 3. Sociální komunikace jako projev společenského statutu člověka 1. Ortoepie význam spisovné výslovnosti, praktický nácvik, jazykolamy. Příbuzné obory logopedie, fonetika. 2. Hlasová modulace, její význam; objevování bohatství vlastního hlasového fondu; správná síla hlasu. 3. Různé druhy a formy projevů, jejich příprava a tvorba; techniky zaujetí posluchače 4. Rétorika kapitoly z dějin, nejslavnější řečníci a projevy se zaměřením na praxi seminaristů II. Didaktické metody a techniky Audio a videonahrávky jejich příprava, realizace, rozbor, diskuse Samostatné výstupy, různé druhy prezentace Řízená diskuse, beseda Připravený a nepřipravený veřejný projev Zpravodajství a moderování Dabing Aktuální výstavy a exkurze

2 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chcete být jako Cicero a Demosthenes? Jeden byl chudý a druhý na počátku koktal. Přece si získali slávu, bohatství a místo v paměti celého lidstva! Zajistila jim je Víte, jak zní váš hlas? Viděli jste se již při veřejném projevu? Dokážete se sebejistě hájit? Umíte se kultivovaně hádat? To vše vám umožní Jste odhodláni pohlédnout do tváře vlastním nedostatkům? Chcete vědět, jak je odstranit? Příležitost jenom pro Vás Jste odvážní a chcete být lepší než ti ostatní? Pak je tady právě pro vás Chcete se bavit, hrát si, projevovat, recitovat, inscenovat, moderovat, prezentovat, reprezentovat, recenzovat, kritizovat? Neváhejte!!!!! Radost ze života vám zaručí jedině!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

3 Seminář z biologie pro kvinty, školní rok Předmět pro budoucí Q.A a Q.,B vyučuje prof. Čejková Náplní semináře je rozšíření a doplnění učiva ze zoologie, botaniky a ekologie. Studenti budou mít možnost (zejména formou praktických pokusů a pozorování) ověřit si znalosti z biologie, seznámit se s přírodními zajímavostmi (na které v běžných hodinách biologie není čas) a získat tak ucelenější pohled na vše živé kolem nás. Seminář není určen pouze pro budoucí studenty přírodovědeckých fakult, ale pro všechny, kteří mají kladný vztah k přírodě a hlavně chuť jí víc porozumět. Seminář bude obohacen exkurzemi a terénními vycházkami. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Vyučující Ing. Eva Soukupová Cílem semináře je zvládnutí rutinních činností souvisejících s denním používáním počítačů. Výpočetní technika se stala základním informačním a komunikačním prostředkem ve firmách, státní správě i v civilním sektoru. Znalosti v této oblasti (pod angl. názvem processing ) jsou požadovány u většiny konkurzů na managery u zahraničních firem i na prestižní úřednická místa. Moderní vysokoškolsky vzdělaný člověk nemůže ztrácet čas hledáním písmenek na klávesnici technika psaní všemi deseti už dávno není pouze výsadou sekretářek. Nácvik této dovednosti bude tvořit podstatnou část semináře. Nedílnou součástí bude zvládnutí psaní písemností (úřední dopisy, žádosti, smlouvy, životopisy, apod.) po formální i obsahové stránce. Náležitá pozornost bude věnována rovněž základním typografickým a estetickým pravidlům psaní dokumentů, která jsou velmi často opomíjena. Perfektně napsaný dokument vždy ztrácí na úrovni, pokud obsahuje gramatické a stylistické chyby. Rovněž této oblasti bude věnována pozornost, jak u dokumentů v českém, tak i v cizích jazycích. Není třeba zdůrazňovat, že znalosti Wordu získané v základním kurzu IVT je třeba zopakovat a rozšířit hlavně v oblasti používání šablon, maker, revize a kontroly pravopisu. Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu elektronické komunikace prostřednictvím u a ICQ budou probrány i tyto komunikační prostředky, jak z hlediska jejich technických možností, tak i z hlediska jejich používání. Z důvodu očekávaného rozšíření elektronického podpisu v ČR budou frekventanti seznámeni s jeho podstatou a používáním v úředním styku. Při komunikaci s větší skupinou lidí se dnes již nikdo neobejde bez prezentace základních myšlenek pomocí počítače a dataprojektoru. Základní techniky správného vytváření prezentací a jejich používání budou do semináře též zařazeny.

4 Opouštíš ni ší stupeň gymnázia a stále bojuješ s pravopysem? Stává se Ti opakovaně, že nevíš, jak vytvořit potřebného jmenného či slovesného tvara? Vrací se Ti celé červené slohové práce vyznačenými chybami ve stavbě výpovědi i celého textu? A víš, že od příštího roku přitom bude mluvnické a slohové vyučování náplní jen asi čtvrtiny hodin češtiny?! NEZOUFEJ!!! Právě pro Tebe je určen náš seminář Jak se vyjadřovat (hezky) česky seminář, kde máš šanci toto všechno dohnat a udělat tak důležitý krok na cestě nejen k úspěšnému složení maturitní zkoušky (o zlepšení známek z diktátů a slohových prací nemluvě), ale i k úspěšnému životu neboť komunikace s naším okolím je nepochybně jedním z jeho pilířů. Seminář bude zaměřen vysloveně prakticky jeho základem budou nejrůznější cvičení, veškerá teorie bude postavena do služeb praxe: slovní druhy, větné členy, druhy vět atd. budeme tedy určovat, jen pokud to bude nutné k tomu, abychom si ujasnili, proč se v jednom případě čárka píše, a v druhém ne, jak se liší dvě zdánlivě stejná vyjádření Program budeš moci spoluurčovat i Ty, když vyučující sdělíš, co Ti dělá největší potíže, na jaký problém jsi narazil, nebo když jí (a jejím prostřednictvím spolužákům) přineseš jazykově zajímavý text! Proto neváhej a využij příležitost, která se Ti v dalším životě už jen těžko naskytne! Předpokládaná vyučující: Mgr.Anna Lizáková

5 SOUČASNÝ SVĚT seminář pro studenty kvint vyučující Michal Hrdlička Seminář má přispět k lepší orientaci studentů v současné globalizované společnosti. Hlavní tematické okruhy Počátky sjednocené Evropy v bipolárním světě Život a problémy obyvatel sovětského bloku Život v postkomunistické Evropě Globalizace Ohniska napětí v současném světě a jejich příčiny Střet a dialog kultur Politika, ekonomika, masmédia Pascal programování her seminář pro studenty kvint Šifrování a vytvoření vlastního šifrovacího programu, převod textu do Morseovy abecedy. Jednoduché hry s čísly. Vlastní výukové programy zkoušení z počtů, pravopisu, slovíček, Vykreslování grafických útvarů různých barev a struktur. Pohyb objektů. Programování efektů ohně, plazmy, průletu mezihvězdným prostorem. Seminární práce naprogramování vlastní jednoduché počítačové hry v Pascalu Název: Seminář ze zeměpisu (sociální geografie) Vyučující: Mgr. Pavlína Spurná (studentka doktorského studia Sociální geografie na PřF UK) Komu je seminář určen: Seminář je určen pro studenty sext se zájmem o zeměpis a všechny příbuzné obory (sociologie, urbanismus atd.). Seminář lze doporučit všem studentům, kteří uvažují o složení maturitní zkoušky ze zeměpisu, neboť prohlubuje a rozšiřuje základní zeměpisné učivo. Obsah semináře: V rámci semináře se studenti seznámí se třemi základními disciplínami sociální geografie (geografií obyvatelstva a demografií, geografií sídel a ekonomickou geografií) a jejich hlavním předmětem zájmu. Kromě získání základních obecných teoretických znalostí bude důraz kladen na aplikaci probíraných témat na Česko, včetně diskuze konkrétních situací a příčin, důsledků a problémů současného vývoje. I. Úvod do problematiky - sociální geografie geografie jako věda - rozdělení geografie - sociální geografie - disciplíny sociální geografie

6 II. Geografie obyvatelstva a demografie a. definice demografie - základní demografické pojmy (porodnost, úmrtnost, rozvodovost atd.) - struktura obyvatelstva - znaky demografického vývoje - demografická revoluce - populační politika - problémy (přelidnění vs. úbytek obyvatel atd.) b. předmět studia geografie obyvatelstva - rozmístění obyvatelstva - územní pohyb obyvatelstva (mobilita a migrace) - problémy III. Geografie sídel problematika definice sídla a obce - druhy sídel (venkovské sídlo, město, megaměsto) - rozmístění sídel - vývoj systému osídlení IV. Ekonomická geografie hospodářské sektory - jejich úloha a význam a. primární sektor - světové zemědělství - typy zemědělství - surovinové zdroje, význam a rozmístění - problémy b. sekundární sektor - klasifikace průmyslu - zpracovatelský průmysl a jeho úloha ve světové ekonomice - dopravní systémy c. terciární sektor - obslužná sféra - složky a funkce

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 3-4 - M/0 Strojírenství 6-4 - M/0 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 0 týdenních hodin Platnost:

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 23 41 M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Verze: 08/2011 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma 261 OBSAH CHATAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 263 Veřejná správa 433 454 Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více