Cvičení z českého jazyka Ročník Předmět Složka předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení z českého jazyka Ročník Předmět Složka předmětu"

Transkript

1 Cvičení z českého jazyka - 1 Cvičení z českého jazyka Ročník Předmět Složka předmětu kompetence Další KK slova Průřezová 6. Cvičení z mluvnice učit se systém 6. Cvičení z mluvnice učit se systém 6. Cvičení z mluvnice učit se systém 6. Cvičení z mluvnice učit se systém 6. Cvičení z mluvnice učit se forma 7. Cvičení z mluvnice učit se systém 7. Cvičení z mluvnice učit se systém MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Používá správné gramatické tvary českých podstatných jmen včetně běžných výjimek skloňování. Používá správné gramatické tvary přídavných jmen včetně stupňování. Používá správné gramatické tvary zájmen a číslovek v ústním i písemném projevu. pravopis koncovek pravopis koncovek druhy zájmen a číslovek, skloňování zájmen, pravopis měmně, ji-jí, zájmena podle vzoru mladý, tečka za řadovou číslovkou, dva-oba Používá správné tvary sloves. shoda podmětu s přísudkem, rozkazovací a podmiňovací způsob Správně píše i/y v méně běžných vyjmenovaných a příbuzných slov. Určí podmět ve větě, i když je vyjádřený jiným podmět slovním druhem než podst.jm. Rozezná přísudek i ve složitějších případech. přísudek jmenný se sponou, přísudek složený 7. Cvičení z mluvnice učit se forma Používá správně velká písmena v několikaslovných názvech. velká písmena 7. Cvičení z mluvnice učit se forma Píše bez pravopisných chyb i texty s výskytem s výjimkou interpunkce většího množství pravopisných jevů. 7. Cvičení z mluvnice učit se systém Rozezná všechny druhy slov i v těžších případech. stupňování příslovcí, příslovečné spřežky 7. Cvičení z mluvnice učit se systém Používá správné gramatické tvary českých slov. 8. Cvičení z mluvnice učit se systém Používá správné gramatické tvary českých slov a slov přejatých. slova přejatá-pravopis, výslovnost, skloňování 8. Cvičení z mluvnice učit se systém Použivá správné tvary sloves. rod, vid, třída, vzor-jednoduché případy 8. Cvičení z mluvnice učit se forma Píše bez pravopisných chyb. s výjimkou složitých souvětí 8. Cvičení z mluvnice učit se forma. Ovládá interpunkci ve větě jednoduché. poměry mezi několikanásobnými větnými členy Ovládá interpunkci v jednoduchém souvětí. věta hlavní a vedlejší, druhy 8. Cvičení z mluvnice učit se forma vedlejších vět, poměry mezi hlavními větami

2 Cvičení z českého jazyka - 2 Ročník Předmět Složka předmětu kompetence Další KK slova Průřezová 9. Cvičení z mluvnice učit se systém MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Používá správné gramatické tvary českých slov a běžných slov přejatých. historická mluvnice, nauka o jazyce 9. Cvičení z mluvnice učit se forma Píše bez pravopisných chyb včetně interpunkce. interpunkce ve složitějším souvětí výstup OSV Napíše vlastní text na libovolné téma bez pravopisných chyb.

3 cvičení z prvního cizího jazyka - 3 Cvičení z prvního ciziho jazyka Ročník Předmět Složka předmětu 6 Cvičení 6 Cvičení 6 Cvičení 6 Cvičení 6 Cvičení 6 Cvičení kompetence Další KK slova Průřezová MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Nj Učivo Aj komunikace OSV Písemně sdělí informace o sobě a dopis zájmena rodině. učit se komunikovat, porozumět Čte nahlas, plynule a foneticky pohádka, množné číslo, odlučitelné minulý čas slovesa be správně texty přiměřeného obsahu a předpony, minilý čas, 4.pád stručně sdělí jeho obsah. komunikovat komunikovat,, učit se, učit se komunikace porozumět Řeší jednoduché situace, získává a poskytuje základní informace. Rozumí jednoduché a zřetelné promluvě a konverzaci. aplikace Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. komunikovat, aplikace OSV Drv Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. odlučitelné předpony, vedlejší věty věta tázací, modální slovesa, nepravidelná slovesa, vedlejší věty, přivlastňovací zájmena, neodlučitelné předpony, minulý čas koncovky přídavných jmen, osobní zájmena, modální slovesa věty tázací, budoucí čas minulý čas to have, základní pokyny v rozkazovacím způsobu minulý čas při určoování data a hodin představení se, čísla 7 Cvičení 7 Cvičení 7 Cvičení 7 Cvičení 7 Cvičení 7 Cvičení učit se, porozumět Čte souvislý text, orientuje se v jeho obsahu, vyhledá informace. učit se komunikace Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím obrázků. zpráva, minulý čas, modální slovesa literární ukázka, zvratná sloves, příslovce vazba goig to minulý čas prostý a průběhový komunikovat tvořivost OSV Drv Vede interview a argumentuje. interview, dopis, minulé časy přídavná jména porozumět, učit se, učit se Drv, Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. vyprávění, popis, minulé časy, vedlejší věty, modální slovesa aplikace Písemně sestaví jednoduché sdělení. popis hry, vtipy, hádanky popis situace porozumět Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku. popis hry, pravidla stupňování přídavných jmen, vyprávění sloveso have to, informace z poslechu

4 cvičení z prvního cizího jazyka - 4 Ročník Předmět Složka předmětu 7 Cvičení 7 Cvičení 8 Cvičení 8 Cvičení 8 Cvičení 8 Cvičení 8 Cvičení 8 Cvičení kompetence Další KK slova Průřezová MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Nj Učivo Aj aplikace Písemně, gramaticky správně tvoří a porovnání svátků u nás a v obměňuje krátké texty. anglosaských zemích učit se porozumět Čte nahlas, plynule a foneticky množné číslo, a few správně texty přiměřeného obsahu a stručně sdělí jeho obsah. komunikovat, porozumět OSV Komunikuje v situacích souvisejících se životem v rodině, ve škole a běžném životě. komunikovat komunikace Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. porozumět Vyhledá v textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku. aplikace Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu. porozumět komunikovat porozumět Média Samostatně pracuje s přiměřeně obtížným textem. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. dopis, vedlejší věty, vztažná zájmena vedlejší věty, stupňování přídavných jmen popis, trpný rod interview, argumentace, vedlejší věty, infinitiv s "zu" vedlejší věty 2.pád, modální slovesa, vedlejší věty minulý čas prostý a průběhový přítomný čas prostý a průběhový vyjádření budoucnosti přítomným průběhovým časem interview, argumentaci, minulý čas vazba like + ing, going to dialog s kamarády 8 Cvičení 9 Cvičení 9 Cvičení 9 Cvičení učit se znalost Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. city komunikovat komunikace OSV Vyjádří své názory, zážitky, dojmy a přání. učit se porozumět porozumět Drv Pochopí hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů. Rozumí obsahu textů a autentických materiálů s využitím obrázků. stupňování, vedlejší věty anketa, konjunktiv vyprávění, zápor literární ukázka, zájmena vztažná a přivlastňovací pravidelná a nepravidelná slovesa, short answers určitý člen the, podmínkové věty využití for, since v předpřítomném čase minulé časy, určení míry, množství - too, enough 9 Cvičení 9 Cvičení komunikovat, porozumět porozumět Domluví se v běžných každodenních situacích. Vyhledá konkrétní informace v textu a písemně je utřídí. inerview, rodiný život, pocity, minulý čas zeměpisné názvy, hra, otázky a odpovědi základní informace o Austrálii modální slovesa v minulém čase - had to, could, should

5 cvičení z prvního cizího jazyka - 5 Ročník Předmět Složka předmětu 9 Cvičení výstup Cvičení kompetence Další KK slova Průřezová komunikovat, aplikace MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Nj Učivo Aj Sestaví ústní i písemné sdělení týkající se probraných tématických okruhů. Vlastními slovy písemně reprodukuje učitelem předčítaný text. skloňování přídavných jmen, trpný rod literární ukázka, podmiňovací způsob výstup Cvičení Zahraje scénku na dané téma s přípravou.

6 Druhý cizí jazyk - 6 Druhý cizí jazyk Ročník Předmět Složka Další KK slova Průřezová předmětu kompetence 6 2.Cj komunikovat učit se porozumět MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Nj Učivo Aj Reaguje na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představení, omluvu, poděkování. 6 2.Cj komunikovat komunikace OSV Drv Představí se a řekne základní informace o sobě. 6 2.Cj komunikovat porozumět 6 2.Cj komunikovat porozumět Rozumí jednoduché konverzaci. 6 2.Cj učit se systém Čte nahlas plynule a foneticky správně. 6 2.Cj učit se systém Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. 6 2.Cj učit se komunikovat porozumět 6 2.Cj komunikovat porozumět 6 2.Cj komunikovat, porozumět pozdravy a pokyny, orientace na mapě Německa, časování, věta oznamovací a tázací, zápor otázky, odpovědi (jméno, bydliště), časování, věta oznamovací a tázací přiřazení textu k obrázku, telef.rozhovor, písnička, porozumění textu, číslovky základní, neurčitý člen, časování Drv Vede jednoduchý rozhovor. porozumění textu, zájmena přivlastňovací, neurčitý člen správná fonetika, fonetická cvičení německá abeceda, přiřazuje obrázky k textu Ma Používá matematické údaje. číslovky základní , časové údaje, časování (změna kmenové samohlásky), modální slovesa Rozumí sdělením se známou slovní zásobou. Žádá o pomoc, vyjadřuje (ne)souhlas. 6 2.Cj tvořivost Písemně obměňuje krátké texty. 6 2.Cj učit se systém Píše gramaticky správně známá slova a jednoduché věty. 6 2.Cj učit se porozumět Drv Média Hv, Drv Prezentuje říkanky, básničky, písně. časové údaje, časování sloves, číslovky řadové, porozumění textu osobní dopis, člen určitý a neurčitý, zájmena přivlastňovací a záporná, podstatná jména v množném čísle abeceda a hláskování, pozdravit a představit se člen určitý a neurčitý čísla a hodiny, matematické úkony vyjádřit vlastnictví s have got počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some, any, a - few, a - bit abeceda, hláskování číslovky souhlas a nesouhlas vyjádřit své pocity - časování slovesa be popis osoby, časování sloves, rozkazovací popis cesty, časování can způsob, vykání dopis číslovky do 100 poslechová cvičení popsat oblečení / I am wearing/ 6 2.Cj systém Používá dvojjazyčný slovník. abeceda abeceda, řadové číslovky, datum

7 Druhý cizí jazyk - 7 Ročník Předmět Složka Další KK slova Průřezová MP - Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Nj Učivo Aj předmětu kompetence vazby 6 2.Cj komunikovat učit se znalost Užívá správně základní čtení, psaní, obměňování textu, přepisování a reálie Velké Británie fonetickou stránku jazyka. doplňování cvičení 6 2.Cj učit se porozumět Známá slova přiřazuje k obrázkům, rozumí obsahu čteného textu. práce s časopisy otázková slova - what, who 7 2.Cj komunikovat učit se porozumět 7 2.Cj komunikovat porozumět 7 2.Cj komunikovat porozumět 7 2.Cj komunikovat porozumět 7 2.Cj komunikovat, Rozumí obsahu promluvy s menším počtem neznámých výrazů. Rozumí základním pokynům a instrukcím, přiměřeně na ně reaguje. časování sloves "být" a "mít", zájmena osobní, třetí pád Vede jednoduchý rozhovor. německy mluvící země, předložky, vazba "es gibt" Popisuje situace na obrázcích a na jejich základě vede dialog se spolužákem. poslech, porozumění textu, otázky a odpovědi, 4.pád, zájmnena osobní a tázací, modální slovesa komunikace OSV Řeší situace běžného života. časové údaje, předložky, neurčitý podmět man, modální slovesa, neodlučitelné předpony, rozkazovací způsob 7 2.Cj znalost, ICT Napíše jednoduchý neformální dopis. krátká sdělení - sms, , pozvánka, předložky, pořádek slov ve větě, číslovky řadové neurčitý a určitý člen, this, these, that, those čísla - určení data, základní matematické úkony přítomný čas průběhový, přídavná jména - přivlastňovací přítomný čas prostý minulý čas prostý, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména minulý čas průběhový, many, much 7 2.Cj učit se systém Používá dvojjazyčný slovník. vazba going to 7 2.Cj učit se, porozumět Orientuje se v přiměřeně obtížném textu. člen určitý a neurčitý, podstatná jména v jednotném a množném čísle 7 2.Cj porozumět Vyhledává v textu potřebné informace. 7 2.Cj učit se systém Čte nahlas plynule a foneticky správně. 7 2.Cj, komunikovat, učit se 8 2.Cj porozumět výslovnost přítomný čas prostý a průběhový, can výslovnost aplikace Popíše určitou situaci. počítatelná a nepočítatelná podstatná jména Rozliší základní informace od méně podstatných. minulý čas - silná slovesa, deník, interview, vyjádření názoru představit se - základní údaje o sobě

8 Druhý cizí jazyk - 8 Ročník Předmět Složka Další KK slova Průřezová MP - Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Nj Učivo Aj předmětu kompetence vazby 8 2.Cj city tvořivost Napíše neformální dopis na dané téma. vyjádření názoru, deník, dopis, popis osoby,modální slovesa, tázací zájmena minulý čas prostý a průběhový, nepravidelná slovesa 8 2.Cj učit se porozumět Rozumí sdělení s přiměřeným počtem neznámých výrazů. minulý čas - slabá slovesa krátké odpovědi, vazba minulý čas + ago 8 2.Cj komunikovat, porozumět Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. 8 2.Cj city komunikace OSV Vyjádří své názory a myšlenky k určitému tématu. 8 2.Cj porozumět Rozumí mírně obtížnému textu s přiměřeným počtem neznámých výrazů. zájmena přivlastňovací, modální slovesa, vedlejší větz stupňování, zápor, tázací zájmena, modální slovesa, zájmena přivlastňovací, přídavná jména přítomný čas prostý + průběhová vazba like+ing budoucí čas - will zájmena přivlastňovací, budoucí čas - will 8 2.Cj komunikovat aplikace Popíše konkrétní situaci. tvoření otázek do you want, do you like? 8 2.Cj komunikovat učit se, porozumět 8 2.Cj porozumět 8 2.Cj porozumět 9 2.Cj komunikovat, 9 2.Cj porozumět 9 2.Cj učit se, S použitím slovníků rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály). porozumění textu, dialogy Obměňuje krátké texty. základní informace o sobě, osobní zájmena zákaz do not Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu. komunikace Popisuje průběh událostí a činností. porozumět Rozliší zásadní informace od informací méně podstatných. Pracuje s přiměřeně obtížnými autentickými materiály, rozumí potřebným, používá dvojjazyčný slovník předložky času - in, on, at, předpřítomný čas dialogy, sms, dopis, píseň zájmena přivlastňovací předložky 3.pád zvratná slovesa přídavná jména po členu určitém a neurčitém, osobní zájmena, 4.pád určitý člen the modální slovesa - must, can, should, have to podmínkové věty, can, could 9 2.Cj komunikovat učit se znalost Upevňuje fonetickou stránku jazyka. čtení, poslech určení a popis směru cesty

9 Druhý cizí jazyk - 9 Ročník Předmět Složka Další KK slova Průřezová MP - Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Nj Učivo Aj předmětu kompetence vazby 9 2.Cj city komunikovat komunikace OSV Vyjádří své názory a myšlenky názory, dopis= , deník, dialogy rozhovory, on a in, neurčitý člen k určitému tématu. 9 2.Cj city komunikovat komunikace OSV Komentuje cizí sdělení, slovesné vazby-4.pád stupňování přídavných jmen vyjadřuje připomínky. 9 2.Cj komunikovat porozumět Domluví se v běžných každodenních situacích. dialogy, pozvánka čtení příběhu a porozumnění obsahu 9 2.Cj komunikovat komunikace Média Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. přídavná jména po členu neurčitém časové údaje, řadové čislovky 9 2.Cj aplikace Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se probíraných tématických okruhů. 9 2.Cj učit se porozumět 9 2.Cj porozumět 9 2.Cj porozumět výstup výstup 2.Cj 2.Cj Rozumí obsahu a smyslu přiměřeně obtížných autentických materiálů. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje krátké texty. Vyhledá konkrétní informace v textu a písemně je utřídí. Napíše vlastní příběh na libovolné téma. Zahraje scénku na dané téma s přípravou. předložky 3 a 4 pád, vedlejší věty slovosled, slovní zásoba, porozumění textům a článkům příprava cesty, prospekt, dopis, , jízdní řád reálie Velké Británie, USA, Austrálie časopisy, noviny, rozkazovací způsob příslovečné určení času, popis události práce s textem, vyjádření množství, míry - too, enough

10 Cvičení z matematiky - 10 Cvičení z matematiky Ročník Předmět Složka Další Průřezová slova předmětu kompetence KK MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo 6 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly, a to včetně úloh na výpočet obvodů a obsahů čtverce a obdélníka. desetinná čísla, obvod, obsah 6 Cvičení z Ma matematizace Ma Měří, rýsuje, porovnáva a přenáší úhly. úhel 6 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů kvádru, objem a povrch krychle. 6 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenší společný násobek, největší nejmenšího společného násobku 2 až 3 přirozených čísel nebo společný dělitel největšího společného dělitele 2 až 3 přirozených čísel. 6 Cvičení z Ma rýsovat Ma Sestrojí výšky, těžnice a střední příčky trojúhelníku. výšky, těžnice, těžiště, střední příčky trojúhelníku 6 Cvičení z Ma rýsovat Ma Sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku. kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná 7 Cvičení z Ma komunikovat porozumění Ma Řeší výpočetní i slovní úlohy vedoucí k základním operacím se zlomky. 7 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy na užití celých a racionálních celá a racionální čísla čísel. 7 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy z praxe využitím poměru. poměr 7 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé přímá a nepřímá úměrnost úměrnosti a pomocí trojčlenky. 7 Cvičení z Ma aplikace Fy, Ch, Ma Řeší jednoduché rovnice s jednou neznámou. rovnice, kořen rovnice, úpravy rovnice 7 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy na výpočet počtu procent, procenta procentové části, celku. 7 Cvičení z Ma rýsovat Ma Sestrojí trojúhelník zadaný sss, sus, usu. konstrukční postup: 1. Rozbor s náčrtkem konstrukce 2. Zápis konstrukce (konstrukční postup) 3. Konstrukce 4. Ověření konstrukce 5. Závěr diskuse o počtu řešení; vzdálenost bodu a přímky 7 Cvičení z Ma rýsovat Ma Sestrojí obraz útvaru v osové a středové souměrnost. středová souměrnost, osová souměrnost 7 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu rovnoběžník, lichoběžník, obvod, obsah rovnoběžníku, lichoběžníku a trojúhelníku. zlomek

11 Cvičení z matematiky - 11 Ročník Předmět Složka Další Průřezová slova předmětu kompetence KK MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo 7 Cvičení z Ma aplikace Ma Vypočítá povrch a objem hranolu s rovnoběžníkovou, hranol trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou podstavou. 7 Cvičení z Ma učit se rýsovat Ma Sestrojí rovnoběžník a lichoběžník v jednoduchých případech. 8 Cvičení z Ma učit se aplikace Ma Určí druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru. druhá mocnina, druhá odmocnina, mocnitel, základ mocniny, odmocnítko, čtvercové číslo 8 Cvičení z Ma komunikovat porozumění Ma Řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice, objemu a povrchu válce. kruh, kružnice, válec 8 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty. Pythagorova věta 8 Cvičení z Ma matematizace Ma Užívá Thaletovu větu v praxi. Thaletova věta 8 Cvičení z Ma aplikace Ma Upravuje jednoduché výrazy. vzorce (a ± b) 2, a 2 - b 2 8 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice. lineární rovnice 8 Cvičení z Ma tvořivost prostorová orientace Ma Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh. množina bodů, množina všech bodů 8 Cvičení z Ma rýsovat Ma Sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými prvky v konstrukce čtyřúhelníku jednodušších případech. 9 Cvičení z Ma aplikace Ma Zkrátí, rozšíří, sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené výrazy. lomený výraz 9 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lineárním lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli rovnicím s neznámou ve jmenovateli. 9 Cvičení z Ma aplikace Ma Řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými sčítací metodou a dosazovací metodou v jednoduchých případech. 9 Cvičení z Ma matematizace Ma Řeší a vytváří slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. 9 Cvičení z Ma matematizace Ma Sestrojí graf lineární funkce, kvadratické funkce y = ax 2, nepřímé úměrnosti y = k/x. sčítací metoda, dosazovací metoda, (porovnávací metoda) soustavy 2 lineárních rovnic kvadratická fce, parabola, hyperbola, fce klesající, stoupající, konstantní, interval uzavřený, otevřený 9 Cvičení z Ma matematizace Ma Užívá funkce při řešení úloh z praxe. 9 Cvičení z Ma rýsovat Ma Sestrojí grafy funkcí sinus, kosinus a tangens pro hodnoty úhlů grafy fcí sinus, kosinus, tangens v intervalu <Oo: 90o >. 9 Cvičení z Ma matematizace Ma Užívá goniometrické funkce sinus, kosinus a tangens při výpočtech. goniometrické fce, sinus, kosinus, tangens

12 Cvičení z matematiky - 12 Ročník Předmět Složka Další Průřezová slova předmětu kompetence KK MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo 9 Cvičení z Ma učit se přesnost Ma Určí hodnoty funkcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru. tabulky, kalkulátor 9 Cvičení z Ma aplikace Ma Vypočítá objem a povrch koule, jehlanu a kužele. koule, objem a povrch koule, střed a poloměr koule, objem a povrch jehlanu, objem a povrch kužele, síť, strana, výška, poloměr, podstava kužele výstup Cvičení z Ma Na základě daného problému vymyslí a správně vyřeší slovní úlohu za použití matematických operací.

13 Estetický seminář - 13 Estetický seminář Ročník Předmět Složka předmětu Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti Výtvarné činnosti výtvarné činnosti výtvarné činnosti 7. Výtvarné činnosti 8. Výtvarné činnosti 9. Výtvarné činnosti dějiny umění dějiny umění Průřezová MP - Další KK slova kompetence vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo řešení aktivní přístup OSV Vv Zvolí si téma projektu. téma, projekt problému aktivní přístup OSV, Vv, Vybere si vhodnou výtvarnou techniku pro úvaha, výtvarné techniky Sp zpracování projektu. odpovědnost OSV Stanoví si přesný harmonogram své práce. plán práce tvoření Vv Vytvoří a zhodnotí řadu skic a návrhů prvních nápadů. učit se výběr Vv Vybere sérii několika zdařilých skic a realizuje projekt. získávání Multikultura ICT Vyhledá informace na internetu o zvoleném vztahu k tématu. komunikovat umění získávání vztahu k komunikovat umění učit se porozumění Multikultura Vv Použije získané informace a inspiraci při tvorbě projektu. prezentace Vv, Sp Cyklus hotových prací adjustuje a připraví k vystavení či jiné prezentaci. skica, návrh, variace téma, technika umění, kultura, umělec, výtvarné dílo Média, Vv Inspiruje se v literaturře o zvoleném námětu. umění, kultura, umělec, výtvarné dílo občan sebereflexe OSV, ICT Reflektuje svou práci písemně a v textovém editoru na počítači vytvoří popisky ke své práci. práce výtvarná kultura fotografie výtvarná kultura Média Média Vv, Sp Vv Použije základní principy animování na krátkém příběhu na zvolené téma. Vyfotografuje několik fotografií na zvolené téma. Realizuje individuální prezentaci svých výtvarných děl, popisků a dokumentace průběhu tvorby na samostatně zvolené téma. Realizuje ve dvojici prezentaci svých výtvarných děl, popisků a dokumentace průběhu tvorby na skupinou zvolené téma. Realizuje ve větší skupině prezentaci svých výtvarných děl, popisků a dokumentace průběhu tvorby na skupinou zvolené téma. inspirace, interpretace, kopie prezentace vlastní práce reflexe a hodnocení vlastní práce animace, pixilace fotografie, zátiší, portrét, krajina

14 Hudebnění - 14 Hudebnění Ročník Předmět Složka předmětu kompetence Další KK slova Průřezová MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo 7. Hudebnění tvořivost Hv Hraje na hudební nástroje a vytváří vlastní aranžmá. xylofon, metalofon, zvonkohra 7. Hudebnění spolupráce Média Hv Ve skupině tvoří taneční choreografie na pohyb, tanec, rytmus, tvořivost různé styly hudby. 7. Hudebnění spolupráce, tvořivost Média Hv Improvizuje na hudbu. rytmus, tanec, pohyb, 2/4 takt 7. Hudebnění učení, tvořivost Hv Ve skupině hraje hudební hry. zpěv, hra na hud. nástroje, hudební paměť 7. Hudebnění řešení problémů Média Hv Rozezná vážnou a populární hudbu. opera, opereta, muzikál,...jazz, blues, rock, fuga, kánon, symfonie, oratorium 7. Hudebnění učení, tvořivost, Hv Vymyslí text, zkomonuje jej a doprovodí na hudební nástroj. hra na hudeb. nástroje, noty 7. Hudebnění spolupráce Multikultur, Hv Společně zpívá lidové, umělé a populární zpěv a písně s důrazem na naučené techniky zpěvu. 8. Hudebnění tvořivost Hv Komponuje skladby. komponování 8. Hudebnění spolupráce Multikultur,Hv Společně zpívá lidové, umělé a populární zpěv a písně s důrazem na naučené techniky zpěvu. 8. Hudebnění tvořivost, ICT,, Hv Napíše scénář ke krátkému muzikálu a ve hra na hud.nástroj, zpěv spolupráce 8. Hudebnění city, Vv, Tv, Hv, trojhlas skupině ho realizuje. Vyjádří pocity z poslouchané hudby - napíše báseň, nakreslí obraz či zatančí. jazz, rock n roll, kramářská píseň, country, westwrn, lid.píseň s doprovodem 8. Hudebnění city Sp, Hv Hraje na vlastnoručně vyrobený hudební nástroj. 8. Hudebnění spolupráce Média Drv, Hv Improvizovaně zatančí na různé styly hudby. tanec, pohyb, rytmus 8. Hudebnění učení, Multikultur Hv Se spolužáky vytvoří kapelu. dějiny hudby tvořivost a 8. Hudebnění city OSV, Hv Vyjádří vlastní názor na poslouchanou poslech, dvojhlas hudbu. 9. Hudebnění city Média Hv Do taneční choreografie zpívá vlastní píseň nebo hraje na hudební nástroj. zpěv, tanec, pohyb

15 Hudebnění - 15 Ročník Předmět Složka předmětu kompetence Další KK slova Průřezová MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo 9. Hudebnění učení OSV Hv Porovnává jednotlivé interprety, vyjadřuje interpret vlastní názor, hodnotí a zdůvodňuje svá tvrzení. 9. Hudebnění city OSV, Vv, Tv, Vyjádří pocity z poslouchané hudby - napíše jazz, rock n roll, Hv báseň, nakreslí obraz či zatančí. kramářská píseň, country, westwrn, lid.píseň s doprovodem 9. Hudebnění city Hv, Tv Zazpívá, zatančí či zahraje vlastní skladbu. tanec, pohyb, rytmus 9. Hudebnění spolupráce Multikultur a, Hv Společně zpívá lidové, umělé a populární písně s důrazem na naučené techniky zpěvu. 9. Hudebnění učení Hv Rozebere skladbu po rytmické, melodické i harmonické stránce. 9. Hudebnění tvořivost Média ICT, Hv Na internetu hledá nové poznatky o hudebních skladatelích a notovém materiálu. výstup Hudebnění city, Vv, Drv,ICT Ve skupině vymyslí hudební klip a natočí ho na kameru. zpěv, lidová, umělá, populární píseń dějiny hudby, skladba práce spočítačem a internetem, jeho využití v hudbě zpěv, tvořivost, improvizace, práce s kamerou

16 Školní vzdělávací program pro ZV "kuk" Divadlo - 16 Divadlo Ročník Předmět Složka Průřezová slova předmětu kompetence MP - vazby Výstupy ZŠKunratice Učivo 7. Divadlo komunikovat OSV Drv,, VOZ Spolupracuje ve skupině. divadlo, informace z divadelní sféry, rozhovor 7. Divadlo zdraví občan Drv,, Tv, Hv Při dramatických hrách uplatňuje správné držení těla, kultivovaný pohybový projev a správnou tvorbu hlasu. 7. Divadlo Drv, Tv, Hv Vnímá a pohybuje se v divadelním prostoru s ohledem na ostatní účastníky. 7. Divadlo Drv, Pojmenuje hlavní téma, nahlíží na řešení konfliktu jednání postav, přijímá herní situace a pravidla. 7. Divadlo, OSV Drv,, Pracuje na dramatické situaci. komunikovat, VOZ city 7. Divadlo Drv, Účastní se strukturování dramatu a kriticky hodnotí svoji práci i práci ostatních. skripta, krátké sólové etudy improvizace, divadelní prostor, metodika Ericha Hofbaera živý obraz, skupinové etudy postava/charakter, motivace, vztahy, strukturování dramatu strukturování dramatu 7. Divadlo Drv, Pracuje s loutkou. loutka, historie loutkového divadla, současná situace českého loutkového divadla, návštěva divadla 7. Divadlo city Drv,, Vv Kreativně reaguje na zadané téma. vlastní invence a tvorba, improvizace, dramatické hry 7. Divadlo občan, řešit problém OSV Drv,, Vv Přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku. dramatická a inscenační tvorba, transformování příběhů do divadelní podoby Divadlo zdraví Drv, Při dramatických hrách uplatňuje správné držení těla, kultivovaný pohybový projev a správnou tvorbu hlasu Divadlo učit se, spolupráce Média Drv, Rozliší základní divadelní druhy a při realizaci vnímá divadelní prostor Divadlo komunikovat Média, Drv, Kriticky hodnotí dramatická díla a současnou mediální OSV, VDO tvorbu. sólové etudy divadelní prostor, volné improvizace, improvizace na dané téma fantazie, rytmus, živé obrazy, skupinové etudy

17 Školní vzdělávací program pro ZV "kuk" Divadlo - 17 Ročník Předmět Složka předmětu kompetence slova Průřezová Divadlo učit se EvrGlo, Média Divadlo city, Divadlo učit se, city, spolupráce EvrGlo, Média MP - vazby Výstupy ZŠKunratice Učivo Drv, Drv, Drv, ČJ Orientuje se ve vybraných etapách a typech českého a světového divadla. Aktivně se zapojuje do strukturování dramatu - přebírá zodpovědnost za své jednání v roli a je schopen naslouchat názorům a podnětům druhých. Orientuje se ve významných osobnostech české a světové dramatické tvorby. výstup Divadlo Převede literární text do divadelní podoby a koriguje její ztvární ve skupině. divadelní metafora, divadelní situace, divadelní inscenace, vznik divadelního scénáře, režijní záměr statut role, strukturování dramatu

18 Přírodovědné praktikum - 18 Přírodovědné praktikum Ročník výstup výstup Předmět Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum Složka předmětu kompetence Další KK slova Průřezová měření F pokus F, Ch, Př komunikovat, tvořivost komunikovat, tvořivost Média MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo F, Ch, Př F, Ch, Př komunikovat EVV Př komunikovat EVV Př Měřením dokáže zadané fyzikální zákonitosti. Připraví a předvede praktické pokusy demonstrující přírodní jevy. Vysvětlí význam pozorovaných přírodních jevů. Vyhledá informace v literatuře, na internetu a na jejich základě vytvoří pracovní list na dané téma. Na základě pohovoru s ošetřovateli se seznámí s provozem ZOO. Rozpozná dané rostliny a živočichy na základě návštěvy ZOO a botanické zahrady. Připraví a předvede praktický pokus a na jeho základě připraví pracovní list pro spolužáky. Na základě daného pracovního listu provede pokus a ověří jeho platnost. Svoji odpověď zdůvodní. rovnováha na páce a kladce, archimedův zákon, ohmův zákon, pascalův zákon mechanika pevných látek, kapalin a plynů, zvukové a světelné jevy, redoxní reakce, oddělování složek směsi,mikroskopování rostlinného a živočišného materiálu anatomie a fyziologie člověka přírodopis, fyzika, chemie v rozsahu učiva základní školy rostliny a živočichové v rozsahu učiva základní školy/etologie../

19 Společenskovědní seminář - 19 Společenskovědní seminář Ročník Předmět Složka předmětu Společensko vědní seminář Společensko vědní seminář Společensko vědní seminář Společensko vědní seminář Společensko vědní seminář Společensko vědní seminář Společensko vědní seminář výstup Společensko vědní seminář kompetence Další KK slova Průřezová porozumění, orientace v čase, systém MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo Dě Určí, vybere a zdůvodní, které události byly klíčové pro vývoj určeného regionu. učit se porozumění VOZ, Dě Vyhledá nejvýznamnější pamětihodnosti zvolené lokality. práce s mapou, orientace na mapě VOZ, Ze Vybrané pamětihodnosti lokalizuje na plánu regionu. poselství z minulosti Dě Zdůvodní historický význam památek pro vývoj regionu. tvořivost, práce s mapou Ze Navrhe a vytvoří trasu turistického okruhu po regionu. tvořivost Média Ze Vytvoří obrazovou prezentaci místních pamětihodností. komunikovat aplikace Ze, Dě, VOZ učit se, tvořivost, komunikovat porozumění, orientace v čase, systém, orientace na mapě, minulost, aplikace, Média,OSV Ze, Dě, VOZ Seznamí ostatní spolužáky s vybranou pamětihodností, zhodnotí její současný stav a význam pro region. Vytvoří turistického průvodce. historická období, časová posloupnost pamětihodnosti plán regionu kultura, významná historická událost, politika turistická trasa, plánek vlastní fotografie, fotografie umístěné na www stránkách pamětihodnost, prezentace historie, plánek, pamětihodnosti, trasa, fotografie, obrázek, turistický průvodce Společensko vědní seminář komunikace, porozumění Dě, Ze Provede výzkum vybrané lokality z hlediska dopravní situace, využití volného času, služeb a úrovně bydlení. vybraná lokalita v Praze, kultura, doprava, volný čas, bydlení Společensko vědní seminář výstup Společensko vědní seminář tvořivost, komunikace EVVO,OSV VOZ, Ze Navrhne možná řešení pro zlepšení situace v dané lokalitě z hlediska služeb, volného času, bydlení a dopravy. aplikace, tvořivost Média Napíše o zjištěných informacích práci, která zahrnuje i vlastní návrhy a postřehy. vlastní tvorba

20 Programování - 20 Programování Ročník Předmět Složka Další Průřezová slova předmětu kompetence KK MP - vazby Výstupy ZŠ Kunratice Učivo 8. Pgw algoritmizace ICT Vytvoří webové stránky. webové stránky, html 8. Pgw algoritmizace ICT Vytvoří dynamické webové stránky. skripty 8. Pgw aplikace ICT Vytvoří fotoalbum pro web. elektronické fotoalbum 9. Pgw algoritmizovat ICT Napíše jednoduchý program. skripty 9. Pgw aplikace Média ICT Využívá vhodné programy a servery k tvorbě dynamických prvků programy, servery do www stránek. výstup Pgw algoritmizovat Vytvoří kompletní webové stránky a umístění je na web. www stránky

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více