Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.11 Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry Závěrečná zpráva Zpracovatel: Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. Termín:

2 Obsah 1 NÁZEV PRŮZKUMU CÍL PRŮZKUMU POUŽITÁ METODIKA PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HRANIČNÍ MEANDRY ODRY VÝSLEDKY FLORISTICKÝ PRŮZKUM PRŮZKUM ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV: Lesní vegetace Nelesní vegetace DEFINICE OHROŽUJÍCÍCH FAKTORŮ DRUHŮ A JEJICH BIOTOPŮ NA LOKALITĚ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENTOVÝCH ZÁSAHŮ NEBO HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE K ZÁJMOVÉMU ÚZEMÍ SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍLOHY

3 1 NÁZEV PRŮZKUMU Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry (kód 2.11) 2 CÍL PRŮZKUMU Zpracování floristického průzkumu cévnatých rostlin Inventarizace rostlinných společenstev Započetí sledování iniciálních stádií sukcese odtrženého meandru Porovnání aktuálního stavu s daty z předchozích mapování a inventarizačních průzkumů na území Doporučení vhodných opatření při údržbě území umožňujících udržení či zlepšení stavu předmětu ochrany Vytvoření nálezové databáze zjištěných dat s doplňkovými údaji 3 POUŽITÁ METODIKA Opakovaná terénní šetření probíhala od pozdně jarního období roku Převážná část výzkumu spadala do letního vegetačního období. Návštěva byla provedena i zkraje podzimu. Třetí závěrečná dílčí zpráva obsahuje informace o stavu a průběhu zpracovávaného inventarizačního botanického průzkumu, který probíhal dle použité Metodiky inventarizačních průzkumů MZCHÚ AOPK ČR (Čech et al., 2005), podkap. 1.1 Floristická inventarizace, jejíž hlavní náplní byla aktuální floristická inventarizace území se zvláštním zřetelem na podchycení výskytu výše uvedených taonů, dále ostatních ochranářsky významných druhů rostlin (zvláště chráněných druhů, druhů Červeného seznamu) a zavlečených druhů (Pyšek et al. 2002). Pozornost je zaměřena na podchycení výskytu invazních druhů rostlin, zejména křídlatky (r. Reynoutria), hojně se vyskytující v širší zájmové oblasti. Při mapování byl využit přístroj GPS s min. přesností měření 10 m. Pořízena byla také fotodokumentace s přesnou lokalizací snímků. Výzkum související s inventarizací rostlinných společenstev probíhal dle Metodiky inventarizačních průzkumů MZCHÚ AOPK ČR (Čech et al., 2005), podkap. 1.2 Inventarizace rostlinných společenstev. Jeho náplní je inventarizace rostlinných společenstev vymezených podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001). Zjištěné výstupy jsou převedeny do digitálního prostředí NDOP. Nomenklatura taonů cévnatých rostlin je sjednocena podle práce Kubát et al. (2002), názvy syntaonů jsou uvedeny podle práce Chytrý et al. (2001) a Moravec et al. (1995). Informace o taonech doplňuje stupeň ochrany dle Vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb., dále jejich zařazení do Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Procházka 2002) a Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (Sedláčková & Plášek 2005). Taony jsou také rozděleny na původní a nepůvodní invazní, naturalizované (zdomácnělé) a přechodně zavlečené neofyty a archeofyty vyskytující se v květeně České republiky podle práce Pyšek et al. (2002). 4 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HRANIČNÍ MEANDRY ODRY Přírodní rezervace Hraniční meandry Odry s výměrou 126,36 hektarů se nachází v katastrálním území Kopytov, Nový Bohumín, Starý Bohumín. Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce Nadmořská výška území se pohybuje od m. n m. Předmět ochrany dle zřizovací vyhlášky z roku 2006: a) úsek meandrujícího toku Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín, b) lužní porosty navazující na vodní tok a stálé i periodické vodní plochy, 3

4 c) evropsky významná lokalita Meandry Dolní Odry. Pro toto území byl vyhotoven plán péče (Kočárek et Koutecká 2006). Je platný od roku 2006 do roku Koutecká věnovala území ve snaze zajistit ochranu meandrujícímu toku Odry několik prací (Koutecká 1998, 2007; Koutecká et al. 1998). Konkrétními předměty ochrany této lokality jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperární a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Kočárek et Koutecká 2006). Z dalších společenstev se vyskytují Batrachion fluitantis, Batrachion aquatilis, Parvopotamion, Oenanthion aquaticae, Phalaridion arundinaceae, Salicion triandrae a v rámci svazu Salicion albae asociace Salici-Populetum. Potenciální přirozenou vegetaci zájmového území představují lužní lesy svazu Alnion incanae, asociace Querco-Ulmetum (Neuhäuslová 1998). Hlavním a dlouhodobým cílem ochrany přírody a krajiny v přírodní památce Hraniční meandry Odry je zachování přirozeného vývoje vodního toku a přírodních stanovišť vázaných na tok. Souvisejícím zájmem je zachování a podpora populací významných a chráněných druhů rostlin a živočichů, zvláště pak těch, které tvoří předmět ochrany (Kočárek et Koutecká 2006). Nejcennější ekosystémy přírodní památky jsou přímo závislé na dynamických změnách koryta, podmiňovaných přirozenými procesy. Mezi určující náleží v první řadě povodně. 5 VÝSLEDKY 5.1 FLORISTICKÝ PRŮZKUM V průběhu vegetační sezóny roku 2010 bylo na území PP Hraniční meandry Odry nalezeno 192 taonů cévnatých rostlin, jejichž přehled a kategorizace je uvedena níže v tabulce (tab. 2). Doplňující informace o druzích jsou uvedeny v samostatné příloze (složka DB). Vzhledem k charakteru území, které tvoří meandrující tok a přiléhající lužní polohy lesní vegetace, je zde předpokládán i potvrzen vyšší podíl nepůvodních druhů (tab. 1), které jsou zavlékány přírodním biokoridorem řeky Odry. Polohy blíže toku jsou nejvíce ovlivňovány záplavami a osídleny větším podílem invazních, zejména neofytních druhů. Na rozsáhlých plochách (především ve společenstvech svazů Phalaridion arundinaceae a Salicion albae) dominují křídlatky (Reynoutria japonica, R. sachalinensis i R. bohemica), také se objevuje Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis, popř. Echinocystis lobata. Zastoupeny jsou rovněž invazní dřeviny: Robinia pseudacacia, Rhus hirta a Acer negundo. Invazně se chová i Parthenocissus quinquefolia, jenž je obvykle považován za naturalizovaný neofyt (Pyšek 2002). Odlesněné plochy krajiny pokrývají polní kultury, které byly v minulosti mnohem častějším typem krajinného pokryvu studovaného území, než jsou v současnosti (Kočárek & Koutecká 2006). Tento typ stanovišť obsazují z nepůvodních druhů na území severní Moravy častěji archeofyty (Cimalová 2009) - taony zavlečené již od dob neolitického zemědělského osídlení (většinou se jedná o neinvazní naturalizované druhy), než neofyty objevující se ve střední Evropě až od 15. století (Pyšek 2002). Obě skupiny nepůvodních druhů významně zvyšují celkovou druhovou bohatost území, přestože nepřispívají k cennosti společenstev. Invazní neofyty naopak způsobují v poměrně krátkém časovém úseku jejich ochuzování. V lesních a agrárních partiích se téměř nevyskytují vzácnější taony (uvést lze Alisma plantagoaquatica, Aphanes arvensis a Euphorbia stricta). Z tohoto pohledu jsou mnohem cennější mokřadní společenstva, zejména mokřady protrženého meandru u Bohumína, které osidlují vzácné druhy jako Bolboschoenus yagara, Butomus umbellatus, Cyperus fuscus, Leersia oryzoides, Najas marina, Najas minor, Peplis portula, Potamogeton lucens, P. nodosus, P. trichoides, Schoenoplectus lacustris, Senecio sarracenius a Trapa natans (Koutecká 2007). Tyto druhy v roce 2010, kdy byly zvýšené stavy hladiny Odry i během letních měsíců, bohužel nebyly potvrzeny. Níže (tab. 3) je informativně uveden přehled informací o vzácných druzích převzatý z aktuálního plánu péče (Kočárek & Koutecká 2006). V příloze 1 je uvedeno srovnání historických nálezů v několika předchozích letech. 4

5 5.2 PRŮZKUM ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV: V PP Hraniční meandry Odry se vyskytují nejčastěji smíšené lužní lesy svazů (Alnion incanae a Salicion albae). Převážná část lesních porostů byla založena po druhé světové válce a výsledný stav je těmito zásahy ovlivněn i v současné době (Kočárek & Koutecká 2006). Nacházíme proto do značné míry stejnověké porosty s chudším keřovým patrem. Samotný tok Odry, který je přirozeně meandrující a při záplavách mění koryto, způsobuje remodelace terénu také uvnitř lesa a vnášením dalších diaspor mění druhovou skladbu lesních společenstev Lesní vegetace Tok Odry lemují vrbo-topolové měkké luhy svazu Salicion albae s výskytem dominujících dřevin druhů Sali alba, Sali fragilis, popřípadě Populus nigra. Tyto lužní porosty jsou místy obohaceny dosadbami dalších dřevin. Nejčastěji se jedná o Populus canadensis a Acer platanoides. Často je silně pozměněno bylinné patro, ve kterém celkem běžně dominují invazní druhy, zejména křídlatky rodu Reynoutria, ale také Impatiens glandulifera nebo Helianthus tuberosus. Lokálně se poblíž toku vyskytují i společenstva vrbových křovin svazu Salicion triandrae s vrbou trojmužnou (Sali triandra), vrbou nachovou (Sali purpurea) a vrbou košíkářskou (Sali viminalis). V území PP Hraniční meandry Odry se podél toku Odry formuje i tvrdý luh svazu Alnion incanae, jenž je ale méně spjat s vodním režimem než měkký luh svazu Salicion albae. Můžeme rozlišit jednak vegetaci podsvazu Ulmenion s výskytem Quercus robur, Acer pseudoplatanus a Tilia cordata, ale také podsvaz Alnenion glutinoso-incanae se zastoupením taonů Frainus ecelsior, Alnus glutinosa, a vzácněji A. incana. Uvnitř kompleů tohoto luhu lze nalézt monodominantní porosty hlohů (Crataegus sp.), výsadby akátu (Robinia pseudacacia), dubu červeného (Quercus rubra), smrku (Picea abies) i eempláře jedle (Abies alba) Nelesní vegetace Součástí PP Hraniční meandry Odry jsou i společenstva stojatých a tekoucích vod, která se nacházejí v slepých a periodických ramenech Odry, na Malém Kališoku (Kališčoku) a částečně jsou vázána na Bajčůvku (Bajcůvku) a Bohumínskou stružku. Jedná se o svaz společenstev okřehkovitých rostlin eutrofních stojatých vod - Lemnion minoris s dominujícím okřehkem menším (Lemna minor) a, bohužel nepotvrzená, společenstva svazů Oenanthion aquaticae, Parvopotamion, Batrachion aquatilis a Batrachion fluitantis. V litorálu vodních nádrží byla lokálně zaznamenána společenstva rákosin stojatých vod (Phragmition communis) s rákosem obecným (Phragmites australis). Břehy tekoucích vod (nejčastěji Odry) osidlují převážně společenstva říčních rákosin svazu Phalaridion arundinaceae s monodominantní chrasticí rákosovitou Phalaris arundinacea. V roce výzkumu byla tato vegetace díky záplavám většinou vyvinuta jen mozaikovitě a byla střídána náplavy bez vegetace, popřípadě společenstvy křídlatek. Na kontaktní zóně souše a vodního toku Odry byla sporadicky zaznamenána společenstva bahnitých říčních náplavů (svaz Bidention tripartitae) s výskytem jednoletých druhů plané původní i nepůvodní flóry (Echinocystis lobata, Bidens frondosa, Persicaria hydropiper, Chenopodium album) a typických kulturních plodin (Solanum lycopersicum). Také tato vegetace je aktuálně většinou nahrazena čerstvými štěrkovými náplavy bez vegetace a je opět zasažena výskytem invazních křídlatek. Z nelesní vegetace nacházíme v PP Hraniční meandry Odry maloplošně také společenstva psárkových luk svazu Alopecurion pratensis, jež jsou většinou ruderalizována, popřípadě tvoří mozaiku s ruderální vegetací. Vymezení biotopů je součástí samostatné tabulky vypracované v Arc-View Gis (soubory ve složce VektorovaData). Doplňkové údaje v tabulce o dominantních druzích, stavu společenstva a perspektivách vývoje jsou zpracovány a kategorizovány dle metodiky MZCHÚ AOPK ČR (Čech et al., 2005). 5

6 Tabulka č. 1: Kategorizace nepůvodních taonů vyskytujících se v PP Hraniční meandry Odry (Pyšek et al. 2002): neofyty invazní: Acer negundo, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Populus canadensis, Quercus rubra, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria bohemica, Rhus hirta, Robinia pseudacacia, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Veronica persica neofyty naturalizované: Erigeron annuus, Oalis fontana, Parthenocissus quinquefolia, Trifolium hybridum neofyty přechodně zavlečené: Aesculus hippocastanum, Solanum lycopersicum archeofyty invazní: Apera spica-venti, Cirsium arvense, Melilotus sp., Plantago major, Tanacetum vulgare, Tripleurospermum inodorum archeofyty naturalizované: Arctium lappa, Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, Euphorbia helioscopia, Geranium dissectum, Juglans regia, Lamium purpureum, Lapsana communis, Lathyrus tuberosus, Lepidium ruderale, Medicago lupulina, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Pastinaca sativa, Prunus domestica, Pyrus communis, Silene latifolia subsp. alba, Sinapis arvensis, Sonchus oleraceus, Thlaspi arvense, Tragopogon dubius, Vicia hirsuta Tabulka č. 2: Přehled taonů vyskytujících se na území PP Hraniční meandry Odry stupeň ohrožení taon Název taonu Vyhláška Červený Červ. seznam původní nepůvodní 395 seznam Moravskosl. ČR kraje archeofyt neofyt Acer negundo Acer platanoides Acer pseudoplatanus Aegopodium podagraria Aesculus hippocastanum Achillea millefolium Agrostis stolonifera Alisma plantago-aquatica Alliaria petiolata Allium ursinum Alnus glutinosa Alnus incana Alopecurus aequalis Alopecurus pratensis Anthriscus sylvestris Apera spica-venti Aphanes arvensis C3 C3 Arctium lappa Arctium tomentosum Arenaria serpyllifolia Armoracia rusticana Arrhenatherum elatius Artemisia vulgaris Athyrium fili-femina Betula pendula Bidens frondosa Bromus inermis Bromus sterilis Calamagrostis epigejos Calystegia sepium Campanula rapunculoides Capsella bursa-pastoris 6

7 Název taonu Vyhláška 395 stupeň ohrožení Červený Červ. seznam seznam Moravskosl. ČR kraje původní Care hirta Care pallescens Care vulpina Centaurea pseudophrygia Cerastium holosteoides Chaerophylum aromaticum Chenopodium album Cichorium intybus Cirsium arvense Cirsium rivulare Convolvulus arvensis Cornus sanguinea Crataegus monogyna Crepis biennis Dactylis glomerata Daucus carota Deschampsia caespitosa Dipsacus fullonum Dryopteris fili-mas Echinocystis lobata Elymus caninus Elytrigia repens Equisetum arvense Erigeron annuus Euonymus europaea Euphorbia helioscopia Euphorbia stricta C3 C3 Festuca arundinacea Festuca gigantea Festuca pratensis Festuca rubra Filipendula ulmaria Frainus ecelsior Galeopsis tetrahit Galium aparine Galium mollugo Geranium dissectum Gernium pratense Geum urbanum Glechoma hederacea Helianthus tuberosus Heracleum sphondylium Holcus lanatus Humulus lupulus Hypericum perforatum Impatiens glandulifera Impatiens parviflora Juglans regia Knautia arvensis Lamium maculatum Lamium purpureum Lapsana communis Lathyrus pratensis Lathyrus tuberosus archeofyt taon nepůvodní neofyt 7

8 Název taonu Vyhláška 395 stupeň ohrožení Červený Červ. seznam seznam Moravskosl. ČR kraje původní Lemna minor Lepidium ruderale Leucanthemum vulgare Lolium perenne Lotus corniculatus Lycopus europaeus Lysimachia nummularia Lysimachia vulgaris Lythrum salicaria Medicago falcata Medicago lupulina Melilotus sp. Mentha longifolia Myosotis arvensis Myosotis palustris agg. Myosoton aquaticum Oalis fontana Papaver rhoeas Parthenocissus quinquefolia Pastinaca sativa Persicaria amphibia Persicaria hydropiper Petasites hybridus Phalaroides arundinacea Phleum pratense Phragmites australis Picea abies Plantago lanceolata Plantago major Poa annua Poa compressa Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis Poa trivialis Populus nigra C3 C2 Populus tremula Populus canadensis Potentilla anserina Potentilla reptans Prunus avium Prunus domestica Prunus padus Pyrus communis Quercus robur Quercus rubra Ranunculus repens Ranunculus sceleratus Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis Reynoutria bohemica Rhus hirta Robinia pseudacacia Rosa canina archeofyt taon nepůvodní neofyt 8

9 Název taonu Vyhláška 395 stupeň ohrožení Červený Červ. seznam seznam Moravskosl. ČR kraje původní archeofyt taon nepůvodní Rosa multiflora Rubus idaeus Rubus sp Rume crispus Rume obtusifolius Sali alba Sali caprea Sali fragilis Sali purpurea Sali triandra Sali viminalis Sambucus nigra Scrophularia nodosa Silene dioica Silene latifolia subsp. alba Sinapis arvensis Solanum lycopersicum Solidago canadensis Solidago gigantea Sonchus oleraceus Spirodela polyrhiza Stachys palustris Stachys sylvatica Stellaria graminea Stellaria media Symphytum officinale Tanacetum vulgare Taraacum sect. Ruderalia Thlaspi arvense Tilia cordata Tilia platyphyllos Torilis japonica Tragopogon dubius Trifolium hybridum Trifolium pratense Trifolium repens Tripleurospermum inodorum Trisetum flavescens Typha latifolia Ulmus glabra Ulmus laevis Ulmus minor Urtica dioica Valeriana officinalis Verbascum densiflorum Veronica beccabunga Veronica persica Vicia cracca Vicia hirsuta Vicia sepium Vicia tetrasperma Viola arvensis neofyt 9

10 Tabulka č. 3: Přehled vzácných taonů vyskytujících se na území PP Hraniční meandry Odry k roku 2006 (Kočárek & Koutecká 2006) aktuální početnost nebo vitalita popis biotopu druhu populace v ZCHÚ kotvice plovoucí mikropopulace (několik rostlin) tůňka v protrženém meandru Trapa natans leknín bělostný Nymphaea candida několik trsů (zřejmě vysazený) podél jižního a západního břehu Malého Kališčoku řečanka menší několik drobnějších trsů mladých rostlin tůňky v protrženém meandru Najas minor sněženka podsněžník Galanthus nivalis několik malých trsů na okraji měkkého luhu u řeky v km toku 3,5 starček poříční Senecio sarracenicus několik desítek rostlin vitální populace měkký luh v km toku 3,5 6 DEFINICE OHROŽUJÍCÍCH FAKTORŮ DRUHŮ A JEJICH BIOTOPŮ NA LOKALITĚ Ohrožující faktory souvisejí s přirozeně funkčním biokoridorem řeky Odry přinášejícím diaspory invazních neofytů, které sice krátkodobě zvyšují druhovou diverzitu území, ale v důsledku působí její ochuzování. Problematické jsou zejména druhy rodu Reynoutria. Jedná se o silně invazní rod, původně východoasijských druhů, jenž byl zavlečen do ČR, odkud byl posléze popsán i jejich kříženec. V území PP Meandry Odry jsou křídlatky (Reynoutria japonica, R. sachalinensis a R. bohemica) v současné době hojně přítomny nejen v různých typech biotopů samotného území, ale také v okolních porostech mimo chráněné území. Tato skutečnost v kombinaci s opakovaným rozléváním toku znamená dostatečný zdroj diaspor a opětovné zavlékání i v budoucnu. V tomto typu území byla bohužel nedostatečně ošetřena prevence, která je ovšem vzhledem k invazivnosti křídlatek velmi náročná. Území PP Hraniční meandry Odry je v současnosti doslova zamořeno těmito taony a výhledově se tato situace zlepšovat jednoznačně nebude. Břehy meandrů by sice bylo možno dočasně křídlatek zbavit, ale uvnitř luhu je dosavadní známý způsob likvidace pomocí totálních herbicidů na bázi Glyfosátů kombinovaný s kosením těžko uplatnitelný. Problematické nejsou pouze křídlatky. Také další nepůvodní druhy mohou vcelku rychle obsadit volné niky, popřípadě nahradit v konkurenci slabší druhy. Potvrzen je výskyt netýkavky žlaznaté (Impatiens glandulifera) a slunečnice topinamburu (Helianthus tuberosus), které jsou problematické již ve vyšší části toku Odry v CHKO Poodří. Z dalších taonů, které by měly být monitorovány lze jmenovat Echinocystis lobata, Acer negundo, Populus canadensis, Quercus rubra, Rhus hirta, Robinia pseudacacia, Solidago canadensis, popřípadě Solidago gigantea. Řeka ve své funkčnosti přináší při zvýšených stavech kromě rostlinného také různý antropogenní materiál (špatně rozložitelné lidské odpadky - PET lahve, pneumatiky), který lokálně znečišťuje území a jelikož není odklízen, zůstává v PP. Plán péče (Kočárek & Koutecká 2006) také zmiňuje a předkládá řešení skládky stavebního odpadu na pravém břehu Odry západně od Kopytova. K možným ohrožujícím faktorům patří rovněž práce spojené s úpravou břehů toku a opravami tzv. povodňových škod (kácení lesních porostů, budování přístupových cest). V roce 2010 byly opravy břehů také prováděny a jejich následky bohužel řešeny ČIŽP (Hlinka, ústní sdělení). Posledním ohrožujícím faktorem by mohlo být zamezení funkčnosti volně meandrujícího toku násilnými břehovými úpravami, které by neumožňovaly rozlevy, převrstvování břehových náplavů a změny koryta. 10

11 7 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENTOVÝCH ZÁSAHŮ NEBO HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Péče o lesní porosty spočívá v kombinaci umělé a přirozené obnovy (Kočárek et Koutecká 2006). Další zásahy se provádějí formou vyžínání, ochranou proti zvěři a likvidace náletů včetně výmlatků náletů invazního Acer negundo. Přibližování je zajištěno při zámrazu nebo poklesu hladiny podzemní vody, nejlépe koňmi event. lehkou mechanizací. Péče o nelesní pozemky je prováděna kosením trvale travních ploch 1-2 ročně lehkou mechanizací, likvidace křídlatky je prováděna 2-3 ročně před odkvětem herbicidy na bázi glyfosátů. První aplikaci postřiku je nutno provést nejdříve až v druhé dekádě VIII. měsíce. Postřik je třeba provádět na vzrostlé rostliny před jejich rozkvětem, čímž se může první aplikace posunout až na počátek IX. měsíce. Druhý postřik je nutno opakovat po sedmi až 14 dnech od první aplikace. Třetí postřik se provádí rovněž v intervalu sedmi až 14 dnů. Po posledním postřiku je vhodné uschlou biomasu křídlatky pokosit tak, aby v následujících letech byla zlepšena průchodnost terénu při následné likvidaci zbylých jedinců tohoto druhu. V dalších následujících dvou letech je nutno repelent opět opakovaně aplikovat na zbylé rostliny při stejném postupu, jak je uvedeno výše až do úplného vymizení křídlatky. Důležitý je také monitoring těchto ploch, neboť semena křídlatky mají velmi dobrou přeléhavost semen (až 20 let) jejichž klíčivost se s věkem zvyšuje. Rovněž je však nutné systematicky postupovat u rostlin v okolí tohoto ZCHÚ, nejlépe již od pramenné části povodí (Kočárek et Koutecká 2006). V rámci péče o rostliny není pro terestrické ekosystémy navržen speciální management, vyjma likvidace křídlatky u skupiny Senecio sarracenicus v rameni u Šulce; vodní ekosystémy viz příslušná stanoviště (Odra, Malý Kališčok). Dále je doporučen management geograficky nepůvodních druhů (křídlatka, javor jasanolistý). V případě pohybu (posunutí) koryta Odry v rámci vývoje meandrů bude dána přednost vodnímu toku před dalšími předměty ochrany (např. lužními lesy). Jedná se o přirozenou dynamiku meandrujícího toku, kdy na jedné straně meandru dochází k boční erozi a na druhé straně je materiál ukládán. Postupnou sukcesí se utváří na náplavech nový lužní les jako klimaové stádium vývoje společenstev navazujících částí nivy řeky. Hlavní předmět ochrany přirozeného meandru je na většině území zajištěn. Dochází ke stržovým jevům a opakujícím se sukcesním změnám na čerstvých štěrkových a písečných náplavech. Doporučeno je citlivě odstraňovat povodňové škody v souladu s předměty ochrany. Problémem je zejména množství křídlatky (Reynoutria sp.), a to jak na náplavech a březích, tak uvnitř luhu. Cesta cílené účinné likvidace v celoplošném měřítku rezervace je na zvážení ve vztahu k velké finanční náročnosti. Lze provádět řízenou likvidaci tohoto taonu v případě, že bude zajištěna alespoň malá účinnost. V tomto typu území byla nedostatečně ošetřena prevence, která je ovšem vzhledem k invazivnosti křídlatek velmi náročná. Je nutné zajistit uvolnění a udržet bez invazních druhů alespoň nejzajímavější části přírodní památky s mokřadními taony. Likvidace musí být obecně velkoplošná a dlouhodobá, jinak je neúčinná, jelikož křídlatky jsou hojně přítomny také v okolních porostech mimo chráněné území a to v kombinaci s opakovaným rozléváním toku působí jejich opětovné zavlékání. Nejcennější části území je možno udržet opakovaným každoročním zásahem dle plánu péče. Mapování společenstev a sledování účinnosti zásahů na populace křídlatek se souběžným monitorování druhové skladby území je možno např. zadat také jako témata bakalářských či diplomových prací. Vzhledem k výskytu dalších invazních taonů je doporučeno sledovat výskyt a provádět případně likvidaci i následujících taonů. Dle plánu péče Acer negundo, dále se jedná se o Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Echinocystis lobata, Populus canadensis, Quercus rubra, Rhus hirta, Robinia pseudacacia. 11

12 V PP Hraniční meandry Odry se vyskytly vzácné taony vázané na polní kultury. Aktuální plán péče (Kočárek & Koutecká 2006) navrhuje převedení polních kultur v chráněném území na trvalé travnaté plochy s osevem. Bylo by možno ponechat mozaiku obou typů kultur a na polích zajistit dlouhodobě snížené užívání herbicidních prostředků na jejich okrajích. Pravděpodobně se takto částečně děje, jelikož okraje polí jsou obecně méně zasaženy postřiky. Zejména z tohoto důvodu na nich bývá prováněn botanický průzkum segetální vegetace (Cimalová 2001). Významné je další sledování stavu vzácných rostlinných společenstev odtrženého meandru. Aktuálním plánem péče (Kočárek & Koutecká 2006) je také navrženo provedení revitalizace drobných toků (Bajcůvky a Bohumínské stružky), což by jednoznačně přispělo k zvýšení jejich druhové bohatosti. Mělo by se však zabránit možnému rozšíření křídlatek na nově vzniklé břehy. 12

13 8 BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE K ZÁJMOVÉMU ÚZEMÍ KOČÁREK, P. & KOUTECKÁ, V. Plán péče o přírodní památku Hraniční meandry Odry na období Ms., depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, KOUTECKÁ, V. Návrh významných krajinných prvků na pověřeném území MěÚ Bohumín. In: KOUTECKÁ, V., KOTÍK, J. ET KOTÍKOVÁ, Š. Návrh VKP okresu Karviná. Ms., depon. in: Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a komunálních služeb (část pro Bohumín), KOUTECKÁ, V. Vývoj meandrů Odry při povodni v červenci roku Živa, Praha, 6/1998, s KOUTECKÁ, V. Závěrečná zpráva podrobného mapování biotopů soustavy NATURA 2000 lokality T0059 Hraniční meandry Odry. Ms., depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, KOUTECKÁ, V. Změny druhové skladby rostlin v protrženém meandru Odry u Bohumína. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, , Sv. 22. s KOUTECKÁ, V. et al. Příroda okresu Karviná. Okresní úřad Karviná, referát životního prostředí KOUTECKÁ, V., FORAL, M. & TÍŽKOVÁ, V. Odra Bohumín (Chalupki) km 1,458 3,248 (20,8 21,7). Hraniční znaky 5/8 7/3 R PŠ. Varianta II průpich. Biologické hodnocení. Ms., depon. in: GHE, a. s., Ostrava, RAST, G., OBRDLÍK, P. & NIEZNANSKI, P. [eds.] Atlas niv Odry. WWF, Deutschland, ŠUHAJ, J. Hraniční meandry Odry/ Graniczne meandry Odry. WAW, Racibórz, SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ CIMALOVÁ, Š. Segetální plevelová vegetace severní a střední Moravy. Ms., Disert. pr., depon. in: KB, PřF MU, Brno, ČECH, L., KOČÍ, M. & PRAUSOVÁ, R. Botanické inventarizační průzkumy (floristika, rostl. společenstva, biotopy). In: JANÁČKOVÁ, H. ET ŠTORKÁNOVÁ, A. [eds.] Metodika inventarizačních průzkumů zvláště chráněných území. AOPK ČR CHYTRÝ, M., KUČERA, T. & KOČÍ, M. [eds] Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 2001, s Informační systém životního prostředí (ISŽP). Moravskoslezský kraj [online]. [cit ]. Dostupné na KOČÁREK, P. & KOUTECKÁ, V. Plán péče o přírodní památku Hraniční meandry Odry na období Ms., depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, KOUTECKÁ, V. Vývoj meandrů Odry při povodni v červenci roku Živa, Praha, 6/1998, s KOUTECKÁ, V. Změny druhové skladby rostlin v protrženém meandru Odry u Bohumína. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, , Sv. 22., s KOUTECKÁ, V. et al. Příroda okresu Karviná. Okresní úřad Karviná, referát životního prostředí KOUTECKÁ, V., FORAL, M. & TÍŽKOVÁ, V. Odra Bohumín (Chalupki) km 1,458 3,248 (20,8 21,7). Hraniční znaky 5/8 7/3 R PŠ. Varianta II průpich. Biologické hodnocení. Ms., depon. in: GHE, a. s., Ostrava, KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER, J., & ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, MORAVEC, J. Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. (2nd.ed.). Severočeskou Přírodou, Sv. 1, NEUHÄUSLOVÁ, Z. et al. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, PYŠEK, P., SÁDLO, J., & MANDÁK, B. Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, Praha, 2002, č. 74, s Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP). AOPK ČR [online]. [cit ]. Dostupné na 13

14 10 PŘÍLOHY Příloha č. 1: Mapa rostlinných společenstev Příloha č. 2: Fotodokumentace Příloha č. 3: Lokalizace fotografií, výskyt sledovaných vzácných druhů rostlin Příloha č. 4: Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry 14

15 Příloha č. 1: Mapa rostlinných společenstev 15

16 16

17 Příloha č. 2: Fotodokumentace Foto č. 1: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, meandrující tok, oba břehy porůstají dominující vrby (Sali fragilis, S. alba) a křídlatky (Reynoutria japonica, R. sachalinensis, R. bohemica) GPS: 49 55'53.36"N, 18 20'42.44"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: Foto č. 2: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, vrby (Sali fragilis) a křídlatky (Reynoutria sp.); patrný je nedávný rozlev přilehlého toku Odry GPS: 49 55'53.36"N, 18 20'42.44"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum:

18 Foto č. 3: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, Invazní taony v pobřežních společenstech: loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia), křídlatky (Reynoutria sp.); patrný je nedávný rozlev přilehlého toku Odry GPS: 49 56'04.29"N, 18 20'36.63"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: Foto č. 4: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, písčitý náplav Odry po jarním zvodnění částečně bez vegetace. Roztroušeně se vyskytuje nejčastěj Phalaris arundinacea. GPS: 49 56'04.97"N, 18 20'38.30"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum:

19 Foto č. 5: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, malá lokalita žabníku jitrocelového (Alism plantago-aquatica); mokřina v lesním porostu na levém břehu poblíž soutoku Bajčůvky a Odry GPS: 49 55'31.55"N, 18 20'23.88"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: Foto č. 6: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, písčitý náplav bez vegetace GPS: 49 55'38.99"N, 18 19'55.91"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum:

20 Foto č. 7: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, štěrkový náplav bez vegetace po jarním zvýšeném stavu vody GPS: 49 55'38.99"N, 18 19'55.91"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: Foto č. 8: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, lem pšeničné pole s máky vlčími (Papaver rhoeas), pomněnkou rolní (Myosotis arvensis), violkou rolní (Viola arvensis) a dalšími taony GPS: 49 56'25.416"N, 18 20'29.99"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum:

21 Foto č. 9: Lokalita: PP Hraniční meandry Odry, pohled na materiál přinesený řekou při jarních rozlevech. GPS: 49 56'22.882"N, 18 20'18.448"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum:

22

23 Příloha č. 3: Lokalizace fotografií, výskyt sledovaných vzácných druhů rostlin 23

24

25 Příloha č. 4 Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Kočárek & Koutecká Koutecká Šuhaj Cimalová Acer campestre Acer negundo Acer platanoides Acer pseudoplatanus Aegopodium podagraria Aesculus hippocastanum Agrostis stolonifera Achillea millefolium Alisma plantago-aquatica Alliaria petiolata Allium ursinum Alnus glutinosa Alnus incana Alopecurus aequalis Alopecurus pratensis Anemonoides nemorosa Anemonoides ranunculoides Anthriscus sylvestris Apera spica-venti Aphanes arvensis Arctium lappa Arctium tomentosum Arenaria serpyllifolia Armoracia rusticana Arrhenatherum elatius Artemisia vulgaris Athyrium fili-femina Batrachium sp. Batachium circinatum Batachium fluitans Betula pendula Bidens cernua Bidens frondosa Bidens tripartita Bolboschoenus yagara Bromus inermis Bromus sterilis Butomus umbellatus Calamagrostis epigejos 25

26 Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Kočárek & Koutecká Koutecká Šuhaj Cimalová Calystegia sepium Campanula rapunculoides Capsella bursa-pastoris Care hirta Care pallescens Care vulpina Carpinus betulus Centaurea jacea Centaurea pseudophrygia Cerastium holosteoides Ceratopnhyllum demersum Cichorium intybus Cirsium arvense Cirsium rivulare Convolvulus arvensis Cornus sanguinea Crataegus monogyna Crepis biennis Cyperus fuscus Dactylis glomerata Daucus carota Deschampsia caespitosa Dipsacus fullonum Dryopteris fili-mas Echinocystis lobata Eleocharis acicularis Eleocharis palustris Elodea canadensis Elymus caninus Elytrigia repens Equisetum arvense Erigeron annuus Euonymus europaea Euphorbia helioscopia Euphorbia stricta Festuca arundinacea Festuca gigantea Festuca pratensis Festuca rubra 26

27 Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Kočárek & Koutecká Koutecká Šuhaj Cimalová Ficaria verna Filipendula ulmaria Frainus ecelsior Gagea lutea Galanthus nivalis Galeobdolon luteum Galeopsis tetrahit Galium aparine Galium mollugo Geranium dissectum Geranium phaeum Geranium pratense Geum urbanum Glechoma hederacea Helianthus tuberosus Heracleum sphondylium Holcus lanatus Humulus lupulus Hypericum perforatum Chaerophylum aromaticum Chenopodium album Chenopodium ficifolium Chenopodium polyspermum Impatiens glandulifera Impatiens parviflora Iris pseudacorus Juglans regia Juncus effusus Knautia arvensis Lamium maculatum Lamium purpureum Lapsana communis Lathrea squamaria Lathyrus pratensis Lathyrus tuberosus Leersia oryzoides Lemna minor Lepidium ruderale Leucanthemum vulgare 27

28 Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Kočárek & Koutecká Koutecká Šuhaj Cimalová Lolium perenne Lotus corniculatus Lycopus europaeus Lysimachia nummularia Lysimachia vulgaris Lythrum salicaria Medicago falcata Medicago lupulina Melilotus sp. Mentha longfolia Myosotis arvensis Myosotis palustris agg. Myosoton aquaticum Myriophyllum spicatum Najas marina Najas minor Nymhaea candida Oalis fontana Papaver rhoeas Parthenocissus inserta Pastinaca sativa Peplis portula Persicaria amphibia Persicaria hydropiper Persicaria lapathifolia Persicaria maculosa Petasites hybridus Phalaris arundinacea Phleum pratense Phragmites australis Picea abies Pinus sylvestris Plantago lanceolata Plantago major Poa annua Poa compressa Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis 28

29 Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Kočárek & Koutecká Koutecká Šuhaj Cimalová Poa trivialis Populus alba Populus nigra Populus tremula Populus canadensis Potamogeton crispus Potamogeton lucens Potamogeton nodosus Potamogeton pectinatus Potamogeton trichoides Potentilla anserina Potentilla reptans Primula elatior Prunus avium Prunus domestica Prunus padus Pyrus communis Pyrus pyraster Quercus robur Quercus rubra Ranunculus repens Ranunculus sceleratus Reynoutria sp. Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis Reynoutria bohemica Rhus hirta Robinia pseudacacia Rorippa amphibia Rosa canina Rosa multiflora Rubus idaeus Rubus sp. Rume crispus Rume maritimus Rume obtusifolius Sagittaria sagittifolia Sali alba Sali caprea 29

30 Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Kočárek & Koutecká Koutecká Šuhaj Cimalová Sali fragilis Sali purpurea Sali triandra Sali viminalis Sambucus nigra Scrophularia nodosa Schoenoplectus lacustris Senecio sarracenius Silene dioica Silene latifolia subsp. alba Sinapis arvensis Solanum lycopersicum Solanum tuberosum Solidago canadensis Solidago gigantea Sonchus oleraceus Sparganium erectum Spirodela polyrhiza Stachys palustris Stachys sylvatica Stellaria graminea Stellaria media Symphytum officinale Tanacetum vulgare Taraacum sect. Ruderalia Thlaspi arvense Tilia cordata Tilia platyphyllos Torilis japonica Tragopogon dubius Trapa natans Trifolium hybridum Trifolium pratense Trifolium repens Tripleurospermum inodorum Trisetum flavescens Typha latifolia Ulmus glabra Ulmus laevis 30

31 Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PP Hraniční meandry Odry Kočárek & Koutecká Koutecká Šuhaj Cimalová Umus minor Urtica dioica Valeriana officinalis Verbascum densiflorum Veronica beccabunga Veronica persica Viburnum opulus Vicia cracca Vicia hirsuta Vicia sepium Vicia tetrasperma Viola arvensis 31

32 32

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ,

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, FLORISTICKÝ PRŮZKUM VYBRANÉ ČÁSTI KATASTRU VELIKÁ VES THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7,

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae Bučiny a doubravy Třída: Querco-Fagetea společenstva xerofilních až hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin Řád: Fagetalia sylvaticae mezofilní až hygrofilní opadavé lesy mírné zóny Evropy Řád:

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Část 1 Botanické průzkumy 1. Etapa Dílčí zpráva o realizaci jednotlivých

Více

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace)

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Vodní ekosystémy mokřady (wetlands) Definice: území

Více

KAC02 Salicetum fragilis Passarge 1957 Měkké luhy s vrbou křehkou. Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae)

KAC02 Salicetum fragilis Passarge 1957 Měkké luhy s vrbou křehkou. Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae) Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae) KAC02 Salicetum fragilis Passarge 1957 Měkké luhy s vrbou křehkou Tabulka 2, sloupec 6 (str. 51) Orig. (Passarge 1957): Salicetum fragilis

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

příloha č. 1 PP Holásecká jezera návštěvy: 25.4., 21.5., 26.6., 10.7., 20.7.

příloha č. 1 PP Holásecká jezera návštěvy: 25.4., 21.5., 26.6., 10.7., 20.7. příloha č. 1 PP Holásecká jezera návštěvy: 25.4., 21.5., 26.6., 10.7., 20.7. Zaznamenané druhy rostlin Výskyt druhů v jednotlivých částech území Ochrana Původnost druhů Vědecký název Český název 1 2 3

Více

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN BRNO 2015 Bc. VERONIKA PROBOŠTOVÁ ABECEDNÍ SEZNAM ROSTLIN: 1. Bér sivý Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 2. Bér

Více

Příloha 10 Podrobný popis dílčích ploch, jejich dosavadního i navrhovaného managementu

Příloha 10 Podrobný popis dílčích ploch, jejich dosavadního i navrhovaného managementu Příloha 10 Podrobný popis dílčích ploch, jejich dosavadního i navrhovaného managementu 1. vodní plocha rybníka a lagunky v rákosině 2. severní břeh rybníka 3. jižní břeh rybníka včetně návodní strany hráze

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití. L121014 CZEC/12I Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v obilninách, kukuřici a v trávnících. Rizika fytotoxicity:

Více

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 Vsetín-Jasenice, luční prameniště se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), foto: J. Tkáčiková,

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany 2.stavba

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany 2.stavba Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany 2.stavba Posouzení významnosti vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková Fotoatlas semenáčků Martina Horáčková 2016 Slovo úvodem (aneb jak tento fotoatlas vznikl a komu je určen) V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Diplomová práce Roman Otáhal Studijní program: N1501 - Biologie Studijní

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Přesyp u Malolánského RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Listopad 2011 1. Základní charakteristiky 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 727 kategorie

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 41-62 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its

Více

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Oproti jiným částem světa Evropa, tedy i ČR poměrně druhově chudé. Dnes původní květena ČR zastoupena více

Více

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba)

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité stulík žlutý (Nuphar lutea) čeleď: šácholánovité šácholán (Magnolia) čeleď: pryskyřníkovité pryskyřník prudký (Ranunculus acris) čeleď:

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA BOTANIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska Zuzana Mruzíková Školitel: Mgr. Petr Koutecký, PhD. Konzultant:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce Ruderální flóra a vegetace Karlových Varů Barbora Žampachová Plzeň 2012 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 19 ČÍSLO 1 2014 Obsah Jiří Sladký a Jitka Horková Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2013...1 Jiří Sladký Evropsky významná

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

O sukcesi na štěrkových náplavech. Veronika Kalníková

O sukcesi na štěrkových náplavech. Veronika Kalníková O sukcesi na štěrkových náplavech Veronika Kalníková Čím jsou štěrkové náplavy zajímavé? - dynamický biotop > pravidelné/nepravidelné zaplavování, nízký obsah živin v substrátu, přehřívání povrchu náplavu

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. -

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Objekty : SO 01 REVITALIZACE ALEJE K.Ú. HEŘMANICE U ŽANDOVA SO 02 REVITALIZACE

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2013 1 Obsah: Úvod...1 Bylinné směsi...3 NATURGARDEN rozkvetlá louka... 4 KLASIK travobylinná louka klasická.... 5 PAPRSEK travobylinná směs do sucha... 6 POTŮČEK travobylinná

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.20 Botanický

Více

Životní formy vodních rostlin

Životní formy vodních rostlin Životní formy vodních rostlin Hydrofyta celý nebo převážná část životního cyklu ve vodě mikrofyta řasy a sinice fytoplankton perifyton makrofyta cévnaté rostliny submerzní makrofyta ponořenérostliny(např.

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (10) LUŽNÍ LESY (L) Skladba synuzie Skladba synuzie podrostu Vazba na abiotické prostředí Přehled skupin typů geobiocénů Přehled stanovištních jednotek

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK

Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK Název zvláště chráněného území Přírodní památka Hornohradský potok Předmět ochrany a jeho popis Lokalita Hornohradský potok je součástí evropsky významné

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

FLÓRA A VEGETACE LOKALITY RÁKOSINY U PILNÍKOVA

FLÓRA A VEGETACE LOKALITY RÁKOSINY U PILNÍKOVA Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 97-105 ISBN: 80-86046-64-8 FLÓRA A VEGETACE LOKALITY RÁKOSINY U PILNÍKOVA Flora and Vegetation of the Locality Rákosiny u Pilníkova Martina STRÁNSKÁ Česká zemědělská

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.18 Botanický

Více

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ součást projektu BG FTA EČ 008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka září 2009 1. Základní údaje: Objednatel A.R.C.,

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany 2.stavba

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany 2.stavba Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany 2.stavba Posouzení významnosti vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Doplněné hodnocení vlivů záměru na Evropsky významné lokality

Více

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ REZERVACI DĚVÍN 2016 2025 Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 Zpracovatel: Občanské sdružení Ploučnice Lipová 627 363

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané

Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané Interesting plants of sugar factory settling fields in Haná region (central Moravia, Czech Republic) Bohumil Trávníček, Martin Dančák Univerzita

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM V RÁMCI ZÁMĚRU SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL ČESKÁ LÍPA, ŽIZNÍKOV

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM V RÁMCI ZÁMĚRU SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL ČESKÁ LÍPA, ŽIZNÍKOV ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM V RÁMCI ZÁMĚRU SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL ČESKÁ LÍPA, ŽIZNÍKOV V Lipně, dne 24. listopadu 2014 Petr Janda 2 Název: Orientační / zjednodušený biologický průzkum v rámci záměru

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Lesnická fytocenologie a typologie HS 19 lužní stanoviště Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 19a 1U1 topolové luhy 1U2 vrbo-topolové

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE DRÁCHOVSKÉ LOUKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE DRÁCHOVSKÉ LOUKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ REZERVACE DRÁCHOVSKÉ LOUKY NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis s.r.o.: Ing. Petr Hesoun Ing. Jiří Heyda V Litvínově: 30. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více