Tabulace volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia (a odpovídající třídy gymnázia osmiletého)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulace volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia (a odpovídající třídy gymnázia osmiletého)"

Transkript

1 Tabulace volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia (a odpovídající třídy gymnázia osmiletého) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: třetí Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby chápe umění jako důležitou součást života čte s porozuměním, postihuje smysl textů, analyzuje je, porovnává a hodnotí vysvětlí podstatu krásné literatury vysvětlí funkci literatury věcné a literatury krásné vysvětlí podstatu krásna a ohavna, rozezná hlavní estetické kategorie a umí je charakterizovat seznámí se se základními termíny sémiotiky, vysvětlí pojmy denotace a konotace rozpozná motivy jako dynamické prvky literárního díla, vysvětlí, co je téma a vystihne témata přečtených literárních děl, vysvětlí pojem námět v textu rozpozná užité kompoziční principy a postupy, vysvětlí jejich podstatu rozpozná afektivní pojmenování v textu a vysvětlí jejich funkci vysvětlí podstatu tropů, rozpozná je v textu a vysvětlí jejich funkci vysvětlí podstatu figur, rozpozná je v textu a vysvětlí jejich funkci Interpretace literárních textů Literární teorie - Literatura a estetika; krásno a ohavno; estetická hodnota a norma, estetické kategorie. - Literatura a sémiotika; literatura jako znak; konotace a denotace; archetyp a asociace. - Struktura literárního díla: Motiv; téma; látka literárního díla. Kompoziční principy a postupy v literárním díle. Jazyk literárních děl: afektivní pojmenování; tropy (metafora, metonymie a jejich druhy); figury a jejich druhy. ZSV filozofická východiska estetických názorů, literárních děl a slohů či směrů OSV - literatura jako komunikace s autorem o světě a člověku - pozitivní i negativní vzory pro chování, myšlení, prožívání a vztah k lidem prostřednictvím literární postavy - uvědomění si mravního rozměru lidského jednání EV - vnímání hodnot světového a evropského kulturního dědictví a jejich ochrana - významní Evropané - významní Evropané z českého prostředí rozpozná mluvnické významy ohebných slov, rozpozná a vysvětlí jednotlivé tvary v mluveném i psaném projevu používá správné mluvnické tvary vysvětlí rozdělení české slovní zásoby a charakterizuje jednotlivé její vrstvy Mluvnice (formou komplexních rozborů) - Tvarosloví. - Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, význam slov. Aj/Nj/Fr/R - využití jazykové terminologie při studiu cizích jazyků 1

2 v mluveném i psaném projevu volí vhodné prostředky slovní zásoby vzhledem k záměru, funkci, situaci a adresátovi vysvělí způsoby tvoření slov v češtině rozpozná a charakterizuje všechny větné členy, vedlejší věty a poměy mezi větami hlavními rozpozná chyby ve větné stavbě v psaném projevu uplatňuje logické vztahy mezi větnými členy a větami, správný slovosled, poznatky o aktuálním členění výpovědi Žák samostatně se pokusí o napsání reportáže a fejetonu při tvorbě slohových útvarů uplatňuje znalosti o kompozici a užití jazykových prostředků v daných slohových útvarech, používá různé prostředky textového navazování za účelem dosažení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení - Syntax. Reportáž Fejeton OSV - tvořivá komunikace (plynulost, pohotovost, bohatost, výrazovost, nápaditost, estetizovanost projevu) - přesná komunikace - uplatnění fantazie a originality při přípravě psaných projevů Aj/Nj/Fr/R využití poznatků o probíraných slohových útvarech při přípravě prací v cizím jazyce 2

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: čtvrtý Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby Interpretace literárních textů ZSV filozofická východiska chápe umění jako důležitou součást života literárních děl a slohů či směrů čte s porozuměním, postihuje smysl textů, analyzuje je, porovnává a Literární teorie OSV - literatura jako hodnotí Versologie: komunikace s autorem o světě a charakterizuje pojmy verš, rytmus a metrum Charakteristika verše, rytmus a člověku seznámí se s různými prozodickými systémy metrum. EV - vnímání hodnot světového popíše a vysvětlí metrické systémy v rámci českého sylabotónického Prozodické systémy. a evropského kulturního verše Metrické systémy v dědictví a jejich ochrana seznámí se s některými tradičními verši sylabotónickém verši - významní Evropané - významní Evropané z českého vysvětlí podstatu rýmu a asonance Tradiční verše prostředí rozezná základní druhy rýmů Rytmizovaná próza MED - mediální produkty a vysvětlí podstatu strofy Rým a jeho druhy, asonance jejich významy (noviny, seznámí se základními strofickými útvary Strofa, útvary o jedné strofě časopisy, rozhlas) rozliší a charakterizuje základní žánry: lyriku, epiku a drama Ttradiční útvary z několika strof - masová kultura charakterizuje základní lyrické, epické, dramatické a publicistické žánry Genologie - svobodné rozhodování rozpozná mluvnické významy ohebných slov, rozpozná a vysvětlí Charakteristika literárních žánrů a na základě kritického jednotlivé tvary druhů vyhodnocení nabízených v mluveném i psaném projevu používá správné mluvnické tvary Žánry lyrické, epické, dramatické a informací vysvětlí rozdělení české slovní zásoby a charakterizuje jednotlivé její vrstvy publicistické Mluvnice (formou komplexních Aj/Nj/Fr/Rj - využití jazykové v mluveném i psaném projevu volí vhodné prostředky slovní zásoby vzhledem k záměru, funkci, situaci a adresátovi rozborů) Tvarosloví terminologie při studiu cizích jazyků vysvělí způsoby tvoření slov v češtině Nauka o slovní zásobě, tvoření rozpozná a charakterizuje všechny větné členy, vedlejší věty a poměy mezi větami hlavními slov, význam slov Syntax rozpozná chyby ve větné stavbě v psaném projevu uplatňuje logické vztahy mezi větnými členy a větami, správný slovosled, poznatky o aktuálním členění výpovědi 3

4 Žák samostatně se pokusí o napsání eseje při tvorbě slohových útvarů uplatňuje znalosti o kompozici a užití jazykových prostředků v daných slohových útvarech, používá různé prostředky textového navazování za účelem dosažení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení Esej OSV - tvořivá komunikace (plynulost, pohotovost, bohatost, výrazovost, nápaditost, estetizovanost projevu) - přesná komunikace - uplatnění fantazie a originality při přípravě psaných projevů A/N/FR/R využití poznatků o probíraných slohových útvarech při přípravě prací v cizím jazyce 4

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář z anglického jazyka Ročník: třetí, čtvrtý /septima, oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby popíše podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky vyjádří vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi apod. vyjádří myšlenky/názory/přesvědčení/různou míru emocí apod. zdůvodní svůj názor/přesvědčení apod. pomocí vhodných argumentů vyjádří a zdůvodní souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním apod. vyjádří, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky apod. důležité vysvětlí problém a zváží možné příčiny nebo následky problému zhodnotí různé návrhy řešení problému zformuluje hypotézy popíše obrázek a porovná jej s jiným zahájí, udržuje a ukončuje rozhovor, pohotově odpovídá na otázky a sám je klade v diskuzi reaguje na vyjádřené názory a shrne, kam diskuze dospěla pochopí hlavní myšlenku textu a vyhledá specifické informace pochopí hlavní myšlenku poslechového textu a postoj mluvčích, postihne hlavní body a specifické informace vytvoří logicky uspořádaný písemný projev podle zadaného slohového útvaru orientuje se v kultuře a současném dění anglofonního světa užívá různé druhy slovníků a encyklopedií, získává informace na internetu a z dalších pramenů Popis vzhledu Charakteristika Rodina a vztahy Denní program Volný čas Oblékání Bydlení Vzdělání Práce Jídlo Nakupování a služby Cestování, turistika Kultura Sport Zdraví Příroda, životní prostředí Věda a technika Naše město Literatura Významné dějinné události Významné osobnosti Česká republika Spojené království USA Kanada Austrálie Český jazyk slovní druhy, větné členy, větná stavba, stylistika Hudební obor - písničky Výtvarný obor - projekty Zeměpis - anglicky mluvící země, ČR Dějepis - vybrané historické události, osobnosti z anglofonní oblasti, příp. návaznost na čes. dějiny OSV nácvik vzájemné komunikace a spolupráce (dvojice, týmy), výchova k úctě k ostatním lidem, k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní práci MKV výměnné pobyty s partnerskými školami v zahraničí, kontakt s rodilými mluvčími ve výuce, na jazykových exkurzích VDO - podpora plurality názorů, respektování rozdílností na bázi principů etiky a morálky diskusní minifóra v rámci probíraných témat EV Den země, životní styl, zdraví MV projekty (s využitím IT) 5

6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář z německého jazyka Ročník: třetí, čtvrtý /septima, oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby popíše podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky vyjádří vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi apod. vyjádří myšlenky/názory/přesvědčení/různou míru emocí apod. zdůvodní svůj názor/přesvědčení apod. pomocí vhodných argumentů vyjádří a zdůvodní souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním apod. vyjádří, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky apod. důležité vysvětlí problém a zváží možné příčiny nebo následky problému zhodnotí různé návrhy řešení problému zformuluje hypotézy popíše obrázek a porovná jej s jiným zahájí, udržuje a ukončuje rozhovor, pohotově odpovídá na otázky a sám je klade v diskuzi reaguje na vyjádřené názory a shrne, kam diskuze dospěla pochopí hlavní myšlenku textu a vyhledá specifické informace pochopí hlavní myšlenku poslechového textu a postoj mluvčích, postihne hlavní body a specifické informace vytvoří logicky uspořádaný písemný projev podle zadaného slohového útvaru orientuje se v kultuře a současném dění německy mluvícího světa užívá různé druhy slovníků a encyklopedií, získává informace na internetu a z dalších pramenů Popis vzhledu Charakteristika Rodina a vztahy Denní program Volný čas Oblékání Bydlení Vzdělání Práce Jídlo Nakupování a služby Cestování, turistika Kultura Sport Zdraví Příroda, životní prostředí Věda a technika Naše město Literatura Významné dějinné události Významné osobnosti Česká republika Německo Rakousko Švýcarsko Český jazyk slovní druhy, větné členy, větná stavba, stylistika Hudební obor - písničky Výtvarný obor - projekty Zeměpis - německy mluvící země, ČR Dějepis - vybrané historické události, osobnosti z německy mluvící oblasti, příp. návaznost na čes. dějiny OSV nácvik vzájemné komunikace a spolupráce (dvojice, týmy), výchova k úctě k ostatním lidem, k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní práci MKV výměnné pobyty s partnerskými školami v zahraničí, kontakt s rodilými mluvčími ve výuce, na jazykových exkurzích VDO - podpora plurality názorů, respektování rozdílností na bázi principů etiky a morálky diskusní minifóra v rámci probíraných témat EV Den země, životní styl, zdraví MV projekty (s využitím IT) 6

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Základy německého jazyka Ročník: třetí/čtvrtý - septima/oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby sdělí základní informace o sobě a svém okolí, vyžádá si informace popíše jednoduše osobu, místo, obrázek, fotografii řeší jednoduché situace z každodenního života formou krátkých dialogů na zadaná témata ve dvojici nebo ve skupině jednodušší formou vyjadřuje svůj názor na dané téma a zdůvodní jej, adekvátně reaguje na názory a sdělení ostatních čte nahlas se správnou výslovností, intonací a přízvukem rozumí pokynům učitele, jednoduchým dialogům na běžná témata, postihne specifické informace z delšího projevu napíše kratší, souvislý, pravopisně správný text na zadané téma s využitím osvojených mluvnických a stylistických pravidel (formální a neformální dopis, pohlednice, , krátké sdělení, vzkaz, popis, instrukce, vyprávění) orientuje se v kratších textech upravených i originálních (inzeráty, y, osobní dopisy), reprodukuje jejich obsah, vyhledá specifické informace a odpovídá na otázky vztahující se k textu, vyhledá konkrétní informace v autentických materiálech (časopis, internet) využívá různé zdroje informací (překladové slovníky, mluvnické příručky, encyklopedie, internet, software-výuková CD k učebnicím) má základní znalosti o reáliích a kultuře německy mluvících zemí Gramatika: W-Fragen, Časování sloves v přít. čase Rozkazovací způsob Způsobová slovesa Zvratná slovesa Osobní zájmena skloňování Členy podst.jmen, skloňování Přivlastňovací zájmena, Číslovky Zápor nicht a kein Všeobecný podmět man Časové údaje Předložky se 3. a 4. pádem Souvětí podřadné Minulý čas perfektum a préteritum pravidelných a nepravidelných sloves Komunikační situace každodenní jednoduché společenské fráze (pozdrav, poděkování, počátek a konec rozhovoru, prosba, omluva)dotaz, představení sebe a jiné osoby, sdělení názoru-ne/souhlas, Tematické okruhy: představování se, povolání a národnosti, popis domu a nábytku, město, ptáme se na cestu, dopravní prostředky, záliby, rodina, nakupujeme, oblečení a potraviny volný čas, sport, telefonování duševní a fyzické stavy, nemoci u lékaře, zdravý životní styl.,počasí Český jazyk - znalost mluvnických jazykových kategorií Hudební obor - písně Zeměpis německy mluvící země OSV - komunikace, tvůrčí spolupráce MDV - týmová práce Rodinná výchova - každodenní činnosti MKV - kulturní rozdíly 7

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář z francouzského jazyka Ročník: třetí, čtvrtý /septima, oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby popíše podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky vyjádří vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi apod. vyjádří myšlenky/názory/přesvědčení/různou míru emocí apod. zdůvodní svůj názor/přesvědčení apod. pomocí vhodných argumentů vyjádří a zdůvodní souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním apod. vyjádří, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky apod. důležité vysvětlí problém a zváží možné příčiny nebo následky problému zhodnotí různé návrhy řešení problému zformuluje hypotézy popíše obrázek a porovná jej s jiným zahájí, udržuje a ukončuje rozhovor, pohotově odpovídá na otázky a sám je klade v diskuzi reaguje na vyjádřené názory a shrne, kam diskuze dospěla pochopí hlavní myšlenku textu a vyhledá specifické informace pochopí hlavní myšlenku poslechového textu a postoj mluvčích, postihne hlavní body a specifické informace vytvoří logicky uspořádaný písemný projev podle zadaného slohového útvaru orientuje se v kultuře a současném dění frankofonního světa užívá různé druhy slovníků a encyklopedií, získává informace na internetu a z dalších pramenů Popis vzhledu Charakteristika Rodina a vztahy Denní program Volný čas Oblékání Bydlení Vzdělání Práce Jídlo Nakupování a služby Cestování, turistika Kultura Sport Zdraví Příroda, životní prostředí Věda a technika Naše město Literatura Významné dějinné události Významné osobnosti Česká republika Francie Kanada Český jazyk slovní druhy, větné členy, větná stavba, stylistika Hudební obor - písničky Výtvarný obor - projekty Zeměpis Francie, Kanada, ČR Dějepis - vybrané historické události, osobnosti z anglofonní oblasti, příp. návaznost na české dějiny OSV nácvik vzájemné komunikace a spolupráce (dvojice, týmy), výchova k úctě k ostatním lidem, k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní práci MKV výměnné pobyty s partnerskými školami v zahraničí, kontakt s rodilými mluvčími ve výuce, na jazykových exkurzích VDO - podpora plurality názorů, respektování rozdílností na bázi principů etiky a morálky diskusní minifóra v rámci probíraných témat EV Den země, životní styl, zdraví MV projekty (s využitím IT) 8

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Základy francouzského jazyka Ročník: třetí/čtvrtý - septima/oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby sdělí základní informace o sobě a svém okolí, vyžádá si informace popíše jednoduše osobu, místo, obrázek, fotografii řeší jednoduché situace z každodenního života formou krátkých dialogů na zadaná témata ve dvojici nebo ve skupině jednodušší formou vyjadřuje svůj názor na dané téma a zdůvodní jej, adekvátně reaguje na názory a sdělení ostatních čte nahlas se správnou výslovností, intonací a přízvukem rozumí pokynům učitele, jednoduchým dialogům na běžná témata, postihne specifické informace z delšího projevu napíše kratší, souvislý, pravopisně správný text na zadané téma s využitím osvojených mluvnických a stylistických pravidel (formální a neformální dopis, pohlednice, , krátké sdělení, vzkaz, popis, instrukce, vyprávění) orientuje se v kratších textech upravených i originálních (inzeráty, y, osobní dopisy), reprodukuje jejich obsah, vyhledá specifické informace a odpovídá na otázky vztahující se k textu, vyhledá konkrétní informace v autentických materiálech (časopis, internet) využívá různé zdroje informací (překladové slovníky, mluvnické příručky, encyklopedie, internet, software-výuková CD k učebnicím) má základní znalosti o reáliích a kultuře francouzsky mluvících zemí Gramatika: člen určitý, neurčitý a dělivý jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen skloňování zájmena zvratná a přivlastňovací osobní zájmena předmět přímý a nepřímý zájmena ukazovací výrazy množství vyjádření vlastnictví (de+podst.jm.) dny v týdnu, měsíce číslovky do sta a určování času tvoření záporu tvoření otázky kladné a záporné časování I. slovesné třídy čas přítomný a blízká budoucnost vyjádření existence vazbou il y a vybraná nepravidelná slovesa vyjádření modality slovesem devoir a pomocí il faut imperativ minulý čas passé composé a imparfait Komunikační situace každodenní jednoduché společenské fráze (pozdrav, poděkování, počátek a konec rozhovoru, prosba, omluva)dotaz, představení sebe a jiné osoby, sdělení názoru-ne/souhlas) Tematické okruhy: Český jazyk - znalost mluvnických jazykových kategorií Hudební obor - písně Zeměpis - orientace ve francouzsky mluvících zemích a jejich reáliích OSV - komunikace, tvůrčí spolupráce MDV - týmová práce Rodinná výchova - každodenní činnosti MKV - kulturní rozdíly 9

10 představování se, povolání a národnosti, popis domu a nábytku, město, ptáme se na cestu, dopravní prostředky, záliby, rodina, nakupujeme, oblečení a potraviny volný čas, sport, telefonování duševní a fyzické stavy, nemoci návštěva lékaře, zdravý životní styl. počasí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář z ruského jazyka Ročník: třetí, čtvrtý /septima, oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby popíše podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky vyjádří vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi apod. vyjádří myšlenky/názory/přesvědčení/různou míru emocí apod. zdůvodní svůj názor/přesvědčení apod. pomocí vhodných argumentů vyjádří a zdůvodní souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním apod. vyjádří, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky apod. důležité vysvětlí problém a zváží možné příčiny nebo následky problému zhodnotí různé návrhy řešení problému zformuluje hypotézy popíše obrázek a porovná jej s jiným zahájí, udržuje a ukončuje rozhovor, pohotově odpovídá na otázky a sám je klade v diskuzi reaguje na vyjádřené názory a shrne, kam diskuze dospěla pochopí hlavní myšlenku textu a vyhledá specifické informace pochopí hlavní myšlenku poslechového textu a postoj mluvčích, postihne hlavní body a specifické informace Popis vzhledu Charakteristika Rodina a vztahy Denní program Volný čas Oblékání Bydlení Vzdělání Práce Jídlo Nakupování a služby Cestování, turistika Kultura Sport Zdraví Příroda, životní prostředí Věda a technika Naše město Literatura Významné dějinné události Český jazyk slovní druhy, větné členy, větná stavba, stylistika Hudební obor - písničky Výtvarný obor - projekty Zeměpis Rusko, ČR Dějepis - vybrané historické události, osobnosti z anglofonní oblasti, příp. návaznost na české dějiny OSV nácvik vzájemné komunikace a spolupráce (dvojice, týmy), výchova k úctě k ostatním lidem, k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní práci MKV výměnné pobyty s partnerskými školami v zahraničí, kontakt s rodilými mluvčími ve výuce, na 10

11 vytvoří logicky uspořádaný písemný projev podle zadaného slohového útvaru orientuje se v kultuře, historii a současném dění Ruska užívá různé druhy slovníků a encyklopedií, získává informace na internetu a z dalších pramenů Významné osobnosti Česká republika Rusko jazykových exkurzích VDO - podpora plurality názorů, respektování rozdílností na bázi principů etiky a morálky diskusní minifóra v rámci probíraných témat EV Den země, životní styl, zdraví MV projekty (s využitím IT) 11

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Základy ruského jazyka Ročník: třetí/čtvrtý - septima/oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby sdělí základní informace o sobě a svém okolí, vyžádá si informace popíše jednoduše osobu, místo, obrázek, fotografii řeší jednoduché situace z každodenního života formou krátkých dialogů na zadaná témata ve dvojici nebo ve skupině jednodušší formou vyjadřuje svůj názor na dané téma a zdůvodní jej, adekvátně reaguje na názory a sdělení ostatních čte nahlas se správnou výslovností, intonací a přízvukem rozumí pokynům učitele, jednoduchým dialogům na běžná témata, postihne specifické informace z delšího projevu napíše kratší, souvislý, pravopisně správný text na zadané téma s využitím osvojených mluvnických a stylistických pravidel (formální a neformální dopis, pohlednice, , krátké sdělení, vzkaz, popis, instrukce, vyprávění) orientuje se v kratších textech upravených i originálních (inzeráty, y, osobní dopisy), reprodukuje jejich obsah, vyhledá specifické informace a odpovídá na otázky vztahující se k textu, vyhledá konkrétní informace v autentických materiálech (časopis, internet) využívá různé zdroje informací (překladové slovníky, mluvnické příručky, encyklopedie, internet, software-výuková CD k učebnicím) má základní znalosti o reáliích a kultuře Ruska Gramatika: tiskací i psací azbuka skloňování podstatných jmen nesklonná podstatná jména pohyblivé -o- / -e- u podstatných jmen skloňování osobních zájmen osobní zájmena v p. přivlastňovací zájmena číslovky v 1. p. řadové číslovky , datum I. a II. časování sloves v přít. čase zvratná slovesa v přít. čase slovesa se změnou kmen. souhlásek vyjádření vykání, budoucí čas minulý čas některé slovesné vazby, předložkové vazby Komunikační situace jednoduché společenské fráze (pozdrav, poděkování, počátek a konec rozhovoru, prosba, omluva) dotaz, představení sebe a jiné osoby, sdělení názoru-ne/souhlas) Tematické okruhy: představování se, povolání a národnosti, popis domu a nábytku, město, ptáme se na cestu, dopravní prostředky, záliby, rodina, nakupujeme, oblečení a potraviny volný čas, sport, telefonování duševní a fyzické stavy, nemoci Český jazyk - znalost mluvnických jazykových kategorií Hudební obor - písně Zeměpis - Rusko OSV - komunikace, tvůrčí spolupráce MDV - týmová práce Rodinná výchova - každodenní činnosti MKV - kulturní rozdíly 12

13 návštěva lékaře, životní styl.,počasí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář ze španělského jazyka Ročník: třetí, čtvrtý /septima, oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby popíše podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky vyjádří vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi apod. vyjádří myšlenky/názory/přesvědčení/různou míru emocí apod. zdůvodní svůj názor/přesvědčení apod. pomocí vhodných argumentů vyjádří a zdůvodní souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním apod. vyjádří, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky apod. důležité vysvětlí problém a zváží možné příčiny nebo následky problému zhodnotí různé návrhy řešení problému zformuluje hypotézy popíše obrázek a porovná jej s jiným zahájí, udržuje a ukončuje rozhovor, pohotově odpovídá na otázky a sám je klade v diskuzi reaguje na vyjádřené názory a shrne, kam diskuze dospěla pochopí hlavní myšlenku textu a vyhledá specifické informace pochopí hlavní myšlenku poslechového textu a postoj mluvčích, postihne hlavní body a specifické informace vytvoří logicky uspořádaný písemný projev podle zadaného slohového útvaru orientuje se v kultuře a současném dění španělský mluvícího světa užívá různé druhy slovníků a encyklopedií, získává informace na internetu a z dalších pramenů Popis vzhledu Charakteristika Rodina a vztahy Denní program Volný čas Oblékání Bydlení Vzdělání Práce Jídlo Nakupování a služby Cestování, turistika Kultura Sport Zdraví Příroda, životní prostředí Věda a technika Naše město Literatura Významné dějinné události Významné osobnosti Česká republika Španělsko Latinská Amerika Český jazyk slovní druhy, větné členy, větná stavba, stylistika Hudební obor - písničky Výtvarný obor - projekty Zeměpis Španělsko, Latinská Amerika, ČR Dějepis - vybrané historické události, osobnosti z anglofonní oblasti, příp. návaznost na čes. dějiny OSV nácvik vzájemné komunikace a spolupráce (dvojice, týmy), výchova k úctě k ostatním lidem, k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní práci MKV výměnné pobyty s partnerskými školami v zahraničí, kontakt s rodilými mluvčími ve výuce, na jazykových exkurzích VDO - podpora plurality názorů, respektování rozdílností na bázi principů etiky a morálky diskusní minifóra v rámci probíraných témat EV Den země, životní styl, zdraví 13

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Základy španělského jazyka Ročník: třetí/čtvrtý - septima/oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby sdělí základní informace o sobě a svém okolí, vyžádá si informace popíše jednoduše osobu, místo, obrázek, fotografii řeší jednoduché situace z každodenního života formou krátkých dialogů na zadaná témata ve dvojici nebo ve skupině jednodušší formou vyjadřuje svůj názor na dané téma a zdůvodní jej, adekvátně reaguje na názory a sdělení ostatních čte nahlas se správnou výslovností, intonací a přízvukem rozumí pokynům učitele, jednoduchým dialogům na běžná témata, postihne specifické informace z delšího projevu napíše kratší, souvislý, pravopisně správný text na zadané téma s využitím osvojených mluvnických a stylistických pravidel (formální a neformální dopis, pohlednice, , krátké sdělení, vzkaz, popis, instrukce, vyprávění) orientuje se v kratších textech upravených i originálních (inzeráty, y, osobní dopisy), reprodukuje jejich obsah, vyhledá specifické informace a odpovídá na otázky vztahující se k textu, vyhledá konkrétní informace v autentických materiálech (časopis, internet) využívá různé zdroje informací (překladové slovníky, mluvnické příručky, encyklopedie, internet, software-výuková CD k učebnicím) má základní znalosti o reáliích a kultuře hispánských zemí Gramatika: abeceda, výslovnost, přízvuk, intonace, osobní zájmena člen určitý a neurčitý, tázací zájmena jednotné a množné číslo, shoda podst.jm. s příd.jménem pravidelné časování sloves v přít. čase rozdíl SER x ESTAR x HAY některá nepravidelná slovesa přivlastňovací zájmena nesamostatná základní a řadové číslovky rozkazovací způsob sloveso GUSTAR, PARECER, QUEDAR a PREFERIR vazby TENER QUE + inf., ESTAR + gerundium vazba IR + infinitiv, HAY QUE + infinitiv Předmět přímý a nepřímý Pretérito Perfecto, tvorba participia Pretérito Indefinido Neurčitá zájmena Stupňování, superlativ absolutní Pretérito Imperfecto Neosobní SE Podmínkové věty Komunikační situace každodenní jednoduché společenské fráze (pozdrav, poděkování, počátek a konec rozhovoru, prosba, omluva) dotaz, představení sebe a jiné osoby, Český jazyk - znalost mluvnických jazykových kategorií Hudební obor - písně Zeměpis - orientace v hispánských zemích a jejich reáliích OSV - komunikace, tvůrčí spolupráce MDV - týmová práce Rodinná výchova - každodenní činnosti EGS - Evropa a Latinská Amerika MKV - kulturní rozdíly 14

15 sdělení názoru-ne/souhlas, vyjadřování překvapení, zklamání a nudy Tematické okruhy: představování se, povolání a národnosti, popis domu a nábytku, město, ptáme se na cestu, dopravní prostředky, záliby, rodina, nakupujeme, oblečení a potraviny volný čas, sport, telefonování duševní a fyzické stavy, nemoci návštěva lékaře, zdravý životní styl. počasí, život v minulosti a nyní. 15

16 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Moderní dějiny Ročník: třetí, septima Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby rozumí vývoji mezinárodních vztahů na počátku 20. století vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových částech Evropy a mimo-evropském světě rozumí vlivu kolonialismu na vývoj mezinárodních vztahů před 1. světovou válkou a formování spojeneckých táborů charakterizuje 1. světovou válku, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky popíše okolnosti revolucí v Rusku a nástupu bolševiků k moci rozumí vlivu poválečného uspořádání a mírových podmínek na další vývoj v Evropě a ve světě vývoj v Evropě a ve světě od počátku 20. stol. do začátku 1. světové války imperiální politika velmocí příklady konkrétních konfliktů (předehry ke světové válce) mimoevropská ohniska koloniálních konfliktů formování spojeneckých systémů první světová válka, průběh revoluce v Rusku, nástup bolševismu, občanská válka versailleský a washingtonský mírový systém uplatnění technických vynálezů a vědeckého pokroku ve válečné mašinérii Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Z mapa světa a její proměny ZSV - formy vlády, nacionalismus, politické ideologie Čj literární díla reflektující problémy a atmosféru období Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Z mapa světa a její proměny Čj literární díla reflektující problémy a atmosféru období 16

17 Žák vymezí základní znaky totalitních ideologií a dovede je srovnat se zásadami demokracie vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových protidemokratických sil uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa určený vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické moci v Rusku vysvětlí neúspěch projektu Společenství národů rozumí okolnostem vedoucích k mnichovské krizi Žák charakterizuje 2. světovou válku, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky charakterizuje holocaust jeho rozsah, zdůvodnění z hlediska nacistické ideologie a problematiku potrestání konkrétních zločinců vysvětlí způsob potrestání viníků rozpoutání války rozumí vlivu propagandy na veřejné mínění uvede příklady technicko-vědeckého pokroku akcelerovaného válkou charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vztahů supervelmocí USA, SSSR a situaci ve střední Evropě porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na demokratických principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování Evropa a svět mezi světovými válkami, rozdílný vývoj velmocí problémy Výmarské republiky světová hospodářská krize ve světě a její důsledky nástup fašismu a nacismu nástup a projevy stalinismu růst mezinárodního napětí a vznik válečných ohnisek projekt Společenství národů mnichovská krize a její důsledky 2. světová válka průběh války a válečná motivace jejích účastníků holokaust válečné tribunály, způsob trestání viníků propaganda ve službách války uplatnění technických vynálezů a vědeckého pokroku ve válce Evropa a svět po 2. světové válce studená válka a její projevy projekt OSN a vznik dalších mezinárodních organizací vývoj SSSR, formování východního bloku a jeho problémy, RVHP, Varšavská smlouva vývoj USA, vznik NATO vývoj v Číně, kulturní revoluce proces dekolonizace, problémy tzv. třetího světa válečné konflikty 2. pol. 20. stol. soutěž ve zbrojení a dobývání Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Z mapa světa a její proměny Čj literární díla reflektující problémy a atmosféru období ZSV - formy vlády, politické ideologie, mezinárodní právo, ekonomie Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Mediální výchova Z mapa světa a její proměny Čj literární (i jiná umělecká) díla reflektující problémy a atmosféru období ZSV - mezinárodní právo Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Mediální výchova okruh Role médií v moderních dějinách Z mapa světa a její proměny Čj literární (i jiná umělecká) díla reflektující problémy a atmosféru období ZSV mezinárodní právo, ekonomie 17

18 objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných postkoloniálních rozvojových zemí zhodnotí význam masové kultury a roli masmédií Žák má přehled o současném politickém vývoji ve světě, o podstatných problémech, které hýbou světovou politikou a rozumí důvodům konfliktů v jednotlivých ohniscích napětí vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti dalšího vývoje charakterizuje současný mezinárodní terorismus, zdůvodní jeho motivaci a popíše obvyklé používané metody zhodnotí význam a vliv médií v současné době vesmíru zhroucení komunistických režimů, změny politické mapy integrace Evropy rizikové a konfliktní oblasti současného světa politické, ekonomické a bezpečnostní problémy ve světě na počátku 21. století, ohniska napětí mezinárodní terorismus a jeho kořeny Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Mediální výchova Z mapa světa a její proměny ZSV mezinárodní právo, ekonomie Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Moderní dějiny Ročník: čtvrtý, oktáva Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby české země v době 1. světové zná významné dohody a politická jednání umožňující vznik státu války charakterizuje podíl 1. odboje na vznik samostatného Československa 1. odboj, legionáři a jejich role při zná významné osobnosti stojících u zrodu státu vzniku státu orientuje se v událostech kolem vznik Československa a významné osobnosti zakladatelů státu popíše a zhodnotí ekonomický rozvoj v období 1. republiky a obecně život v novém státu orientuje se v politickém systému 1. republiky s jeho pozitivy i negativy zná problematiku Mnichovské dohody, okolnosti jejího uzavření a důsledky pro Československo i v evropském kontextu vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i Československo ve 20. a 30. letech 20. století ekonomický vývoj a projevy hospodářské krize na počátku 30. let politický systém tzv. první republiky mnichovská krize a její důsledky Z mapa Evropy Čj literární díla reflektující problémy a atmosféru období ZSV - formy vlády, ústavní vývoj, národnostní otázka, politické ideologie, ekonomie Čj literární díla reflektující problémy a atmosféru období 18

19 levicových protidemokratických sil pro Československo, období tzv. druhé republiky popíše a zhodnotí postavení a vývoj v českých zemích během 2. světové války orientuje se v problematice domácího odboje (včetně konkrétních příkladů) a boje našich zahraničních jednotek v rámci protihitlerovské koalice popíše program obnovy Československa včetně jeho mezinárodněpolitického kontextu charakterizuje politický a ekonomický vývoj v Československu od obnovení státu do převzetí moci komunisty rozumí problematice odsunu sudetských Němců včetně právního rozměru, mezinárodních souvislostí a důsledků pro stát zná okolnosti nástupu komunistů k moci porovná a na příkladech vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích charakterizuje prostředky a formy perzekuce pro režim nepohodlných osob popíše snahy o reformu politického systému v druhé polovině 60. let vyzná se v událostech Pražského jara, okupace Československa, formách protestu proti invazi a důsledcích daného období pro stát vysvětlí základní politické a ekonomické problémy socialistického Československa a jeho postavení v mezinárodních vztazích umí popsat společenskou realitu v normalizovaném Československu 2. světová válka a Československo Protektorát Čechy a Morava 2. odboj domácí a zahraniční obnova Československa období neplnohodnotné demokracie odsud Němců, jeho průběh a důsledky nástup komunistů k moci období nesvobody v Československu vývoj domácí a zahraniční politiky v 50. a 60. letech 20. stol. budování komunistického systému tzv. lidové demokracie prostředky a formy perzekuce odpůrců režimu, 3. odboj různé podoby pokusu o společenskou reformu události Pražského jara invaze států Varšavské smlouvy do Československa a její důsledky Československo v období normalizace, ekonomická a společenská realita Z mapa českých zemí v období 2. světové války ZSV média, propaganda Čj literární díla reflektující problémy a atmosféru období ZSV mezinárodní právo Čj literární (a jiná umělecká) díla reflektující problémy a atmosféru období ZSV média, propaganda, politické ideologie, formy státu, ekonomie Čj literární (a jiná umělecká) díla reflektující problémy a atmosféru období 19

20 vyzná se v událostech roku 1989 vedoucích k pádu komunistického režimu charakterizuje vývoj ve svobodném Československu rozumí problémům spojených s ekonomickou transformací charakterizuje vztah se Slováky a důvody rozpadu společného státu popíše postupnou integraci České republiky do mezinárodních organizací pád komunismu v Československu a vývoj po listopadu 1989 vznik České republiky integrace do mezinárodních organizací a orientace v zahraniční politice státu ZSV evropská integrace, ekonomie Z změny na mapě Evropy Čj literární (a jiná umělecká) díla reflektující problémy a atmosféru období Vzdělávací oblast: Občanský a společenskovědní základ Předmět: Psychologie Ročník: třetí Výstupy předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby Vývojová psychologie charakterizuje vybranou fázi lidské ontogeneze teorie psychického vývoje klasifikuje a popíše psychodiagnostické metody, vytváří si vyvážené sebepojetí vývojové období adolescence Vlastnosti osobnosti vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává sebe i druhé lidi, co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat a psychodiagnostika Sociální kognice a komunikace orientuje se v procesu komunikace, chápe její jednotlivé aspekty a umí je komunikace verbální Matematika: prakticky použít komunikace neverbální korelační koeficient popíše možné dopady rizikového chování na jedince i na Psychopatologie společnost Psychohygiena popíše vhodné způsoby jak se vyrovnávat se stresem uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení usiluje o pozitivní změny ve svém životě Český jazyk: -charakteristika hlavních postav literárních děl - psychologický podtext jejich prožívání a chování Biologie: -neurotransmitery -neuroendokrinní systémy řízené hypotalamem Výchova ke zdraví: -zdravý životní styl 20

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více